Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 18 oktober 2022 - Strasbourg
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Laima Liucija Andrikienė
 Anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor (kommissionens delegerade akter) ***II
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Ansvarsfrihet 2020: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
 Ansvarsfrihet 2020: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2020: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
 Verksamma ämnen, däribland 8-hydroxikinolin, klorotoluron och difenokonazol
 Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet
Texter (330 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy