Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 24 ноември 2022 г. - Страсбург
 Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027
 Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми
 Инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. (макрофинансова помощ +)
 Неприемане на документи за пътуване на Руската федерация, издадени в Украйна и Грузия
 Създаване на политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: временни спешни мерки във връзка с изискванията за обезпечение
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: стойност на клиринговия праг за позициите, държани по договори за извънборсови деривати върху стоки и други договори за извънборсови деривати
 Положението с правата на човека в Афганистан, особено влошаването на правата на жените и нападенията срещу образователните институции
 Продължаващите репресии срещу демократичната опозиция и гражданското общество в Беларус
 Принудителното разселване на хора в резултат на ескалирането на конфликта в източната част на Демократична Република Конго
 Бъдещата европейска финансова архитектура за развитие
 Резултати от модернизацията на Договора за Енергийната харта
 Оценка на спазването от страна на Унгария на условията, свързани с принципите на правовата държава в съответствие с Регламента относно обвързаността с условия, и актуално състояние на унгарския МВУ
 Защита на животновъдството и едрите хищници в Европа
 Наследството на Европейската година на младежта (2022 г.)
 Подобряване на нормативната уредба на ЕС относно дивите и екзотичните животни, предназначени да бъдат отглеждани като домашни любимци в Европейския съюз, чрез положителен списък на ЕС
 Положението с правата на човека в Египет
 Положение с правата на човека в контекста на Световното първенство по футбол в Катар
Текстове (554 kb)
Правна информация - Политика за поверителност