Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 24. novembra 2022 - Štrasburg
 Zmena nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027
 Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov
 Nástroj „makrofinančnej pomoci+“ na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023
 Neakceptovanie cestovných dokladov Ruskej federácie vydaných na Ukrajine a v Gruzínsku
 Zriadenie politického programu Digitálne desaťročie do roku 2030
 Námietka voči delegovanému aktu: dočasné núdzové opatrenia týkajúce sa požiadaviek na kolaterál
 Námietka voči delegovanému aktu: hodnota zúčtovacej prahovej hodnoty pre pozície držané v zmluvách o mimoburzových komoditných derivátoch a ostatných zmluvách o mimoburzových derivátoch
 Situácia v oblasti ľudských práv v Afganistane, najmä oslabenie práv žien a útoky na vzdelávacie inštitúcie
 Pokračujúci útlak demokratickej opozície a občianskej spoločnosti v Bielorusku
 Nútené vysídľovanie obyvateľstva v dôsledku vyhroteného konfliktu vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR)
 Budúca európska finančná štruktúra pre rozvoj
 Výsledok modernizácie Zmluvy o energetickej charte
 Posúdenie dodržiavania zásad právneho štátu Maďarskom podľa nariadenia o podmienenosti a súčasného stavu maďarského plánu obnovy a odolnosti
 Ochrana chovu hospodárskych zvierat a veľkých mäsožravcov v Európe
 Odkaz Európskeho roka mládeže 2022
 Zlepšenie predpisov EÚ o voľne žijúcich a exotických zvieratách určených na chov ako spoločenské zvieratá v EÚ prostredníctvom pozitívneho zoznamu EÚ
 Situácia v oblasti ľudských práv v Egypte
 Situácia v oblasti ľudských práv v súvislosti s majstrovstvami sveta FIFA v Katare
Texty (319 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia