Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 13 grudnia 2022 r. - Strasburg
 Powiadamianie w ramach mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA)
 Transport: uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006
 Lotnictwo cywilne: uchylenie dyrektywy Rady 89/629/EWG
 Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych
 Stosowanie art. 93, 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii pomocy państwa w sektorze transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego
 Genetycznie zmodyfikowana soja A5547-127 (ACS-GMØØ6-4)
 Rodzina produktów biobójczych „CMIT/MIT NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW”
 Dążenie do równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami
 Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE
 Plan działania na rzecz rozwoju dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich
 Przepaść cyfrowa: różnice społeczne wynikające z cyfryzacji
Teksty (328 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności