Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0367(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0290/2022

Podneseni tekstovi :

A9-0290/2022

Rasprave :

PV 16/01/2023 - 16
CRE 16/01/2023 - 16

Glasovanja :

PV 17/01/2023 - 5.3
CRE 17/01/2023 - 5.3
PV 27/02/2024 - 7.7
CRE 27/02/2024 - 7.7

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2023)0003
P9_TA(2024)0087

Usvojeni tekstovi
PDF 289kWORD 89k
Utorak, 17. siječnja 2023. - Strasbourg
Pošiljke otpada
P9_TA(2023)0003A9-0290/2022

Amandmani koje je donio Europski parlament 17. siječnja 2023. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i Uredbe (EU) 2020/1056 (COM(2021)0709 – C9-0426/2021 – 2021/0367(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Potrebno je utvrditi pravila na razini Unije kako bi se okoliš i zdravlje ljudi zaštitili od mogućih štetnih učinaka pošiljaka otpada. Ta bi pravila trebala pridonijeti i olakšavanju gospodarenja otpadom na način prihvatljiv za okoliš, u skladu s hijerarhijom otpada utvrđenom u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća31, kao i smanjenju ukupnih učinaka iskorištavanja resursa te njihovu učinkovitijem iskorištavanju, što je ključno za prelazak na kružno gospodarstvo.
(1)  Potrebno je utvrditi pravila na razini Unije kako bi se okoliš i zdravlje ljudi zaštitili od mogućih štetnih učinaka pošiljaka otpada. Ta bi pravila trebala pridonijeti i olakšavanju gospodarenja otpadom na način prihvatljiv za okoliš, u skladu s hijerarhijom otpada utvrđenom u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća31, kao i smanjenju ukupnih učinaka iskorištavanja resursa te njihovu učinkovitijem iskorištavanju, što je ključno za prelazak na kružno gospodarstvo i postizanje klimatske neutralnosti najkasnije do 2050. U tom bi se pogledu gospodarenje otpadom trebalo smatrati korakom u životnom ciklusu proizvoda koji obuhvaća razdoblje od proizvodnje do sekundarnih sirovina, pri čemu bi prioritet trebale biti održive inovativne tehnike kojima se nastoji poboljšati oporaba materijala, energetska učinkovitost i ukupni doprinos gospodarenja otpadom dekarbonizaciji.
_________________
31 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
31 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)   Aktivnosti obrade i zbrinjavanja otpada mogu, ako se njima ne upravlja na odgovarajući način, imati različite negativne učinke na okoliš i kvalitetu života ljudi, od kojih je neke teško ublažiti. Stoga je potrebno staviti više informacija na raspolaganje na internetu o različitim provedenim postupcima gospodarenja otpadom u pogledu količina, vrsta, putova i povezanih odredišta, kao i o inspekcijama i praćenju djelatnosti gospodarenja otpadom. 
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)   Napredak u poboljšanju djelotvornosti i učinkovitosti gospodarenja otpadom trebao bi biti popraćen mjerama za smanjenje stvaranja otpada koje se posebno odnose na otpad na početku lanca, u proizvodnji i potrošnji. 
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Europskim zelenim planom34 utvrđuje se ambiciozan plan za preobrazbu Unije u održivo, resursno učinkovito i klimatski neutralno gospodarstvo. U njemu se Komisija poziva da preispita pravila Unije o pošiljkama otpada utvrđena Uredbom (EZ) br. 1013/2006. U novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo35 donesenom u ožujku 2020. dodatno se naglašava potreba za djelovanjem kako bi se olakšala otprema pošiljaka otpada za ponovnu uporabu i recikliranje u Uniji, kako Unija ne bi izvozila svoje probleme s otpadom u treće zemlje i kako bi se bolje odgovorilo na problem nezakonitih pošiljaka otpada. Osim koristi za okoliš i društvo, to može pomoći i u smanjivanju strateške ovisnosti EU-a o sirovinama. Vijeće36 i Europski parlament37 isto su tako pozvali na reviziju postojećih pravila Unije o pošiljkama otpada utvrđenih Uredbom (EZ) br. 1013/2006.
(3)  Europskim zelenim planom34 utvrđuje se ambiciozan plan za preobrazbu Unije u održivo, resursno učinkovito i klimatski neutralno gospodarstvo. U njemu se Komisija poziva da preispita pravila Unije o pošiljkama otpada utvrđena Uredbom (EZ) br. 1013/2006. U novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo35 donesenom u ožujku 2020. dodatno se naglašava potreba za djelovanjem kako bi se olakšala otprema pošiljaka otpada za ponovnu uporabu i recikliranje u Uniji, kako Unija ne bi izvozila svoje probleme s otpadom u treće zemlje i kako bi se bolje odgovorilo na problem nezakonitih pošiljaka otpada. Osim koristi za okoliš i društvo, to može pomoći i u smanjivanju strateške ovisnosti EU-a o sirovinama. Međutim, za zadržavanje veće količine nastalog otpada u Uniji bit će potrebno poboljšati kapacitete za recikliranje i gospodarenje otpadom. Vijeće36 i Europski parlament37 isto su tako pozvali na reviziju postojećih pravila Unije o pošiljkama otpada utvrđenih Uredbom (EZ) br. 1013/2006. Kako bi se doprinijelo kružnom gospodarstvu, trebalo bi podupirati inovativne poslovne inicijative kao što je povrat otpada u svrhu recikliranja, obnove, istraživanja ili poboljšanja dizajna proizvoda. 
_________________
_________________
34 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Europski zeleni plan (COM(2019)0640 final).
34 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Europski zeleni plan (COM(2019)0640 final).
35 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 11. ožujka 2020., Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo – Za čišću i konkurentniju Europu (COM(2020)0098 final).
35 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 11. ožujka 2020., Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo – Za čišću i konkurentniju Europu (COM(2020)0098 final).
36 Zaključci Vijeća o osiguravanju kružnog i zelenog oporavka (13852/20, SL CONS 34).
36 Zaključci Vijeća o osiguravanju kružnog i zelenog oporavka (13852/20, SL CONS 34).
37 Rezolucija Europskog parlamenta od 10. veljače 2021. o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo (2020/2077(INI)).
37 Rezolucija Europskog parlamenta od 10. veljače 2021. o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo (2020/2077(INI)).
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   Unija je u listopadu 2020. Tajništvu Baselske konvencije na temelju članka 11. te konvencije dostavila obavijest o pošiljkama otpada unutar Unije. Stoga bi u skladu s tim člankom Unija mogla utvrditi posebna pravila koja se primjenjuju na pošiljke otpada unutar EU-a i koja su barem jednako prihvatljiva za okoliš kao pravila predviđena Baselskom konvencijom.
Briše se.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)   Istraživanje i inovacije trebali bi biti sastavni dio europskog sektora gospodarenja otpadom. Mreža za istraživanje i inovacije u području otpada trebala bi uključivati industriju, sveučilišta i druge istraživačke institucije. U skladu s tim, u revizijama ove Uredbe i njezinih relevantnih povezanih akata trebalo bi voditi računa o inovacijama u tehnikama gospodarenja otpadom ako takve tehnike doprinose gospodarenju otpadom na način prihvatljiv za okoliš.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.b (nova)
(10b)   Kako bi se osigurao stvaran prijelaz na kružno gospodarstvo za pošiljke otpada iz mjesta podrijetla do najboljeg mjesta obrade takvog otpada, trebalo bi uzeti u obzir načelo blizine, učinkovitost materijala i potrebu za smanjenjem ekološkog otiska otpada. 
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)   Ovom bi se Uredbom trebala pružiti pravna sigurnost i osigurati ujednačena primjena zakonodavstva Unije u području gospodarenja otpadom kako bi se olakšala usklađenost s relevantnim odredbama o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi. Trebalo bi izbjegavati stvaranje nepotrebnog administrativnog opterećenja, posebno za mala i srednja poduzeća.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)   Kako bi se u obzir uzele inovacije u području tehnologija za obradu otpada koje se odnose na gospodarenje prihvatljivo za okoliš, kao i promjene u ponašanju potrošača u pogledu razvrstavanja otpada, ključno je da se Prilog III.B stalno ažurira. Komisija bi posebno trebala procijeniti treba li dodati unose o rabljenoj obući, odjeći i drugim tekstilnim proizvodima, mineralnoj vuni i madracima. 
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.b (nova)
(16b)   Na tržištu Unije za pošiljke otpada koje dobro funkcionira trebalo bi se voditi načelima blizine, samodostatnosti i upotrebe najboljih raspoloživih tehnika u gospodarenju otpadom. Pravedan prijelaz na kružno gospodarstvo ključan je za postizanje klimatski neutralnog, resursno učinkovitog i konkurentnog gospodarstva Unije koje je dugoročno održivo. 
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Potrebno je propisati postupovne korake i zaštitne mjere kad podnositelj obavijesti želi otpremiti otpad koji podliježe prethodnoj pisanoj obavijesti i odobrenju, u interesu pravne sigurnosti i osiguranja jedinstvene primjene ove Uredbe i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Osim toga, u skladu s člankom 6. stavkom 11. Baselske konvencije potrebno je osigurati da relevantni subjekti snose troškove nastale u situacijama kad se otprema otpada koja podliježe prethodnoj pisanoj obavijesti i odobrenju ne može dovršiti ili je nezakonita. U tu bi svrhu podnositelj obavijesti trebao uspostaviti financijsko jamstvo ili istovjetno osiguranje za svaku pošiljku takvog otpada.
(20)  Potrebno je propisati postupovne korake i zaštitne mjere kad podnositelj obavijesti želi otpremiti otpad, u interesu pravne sigurnosti i osiguranja jedinstvene primjene ove Uredbe i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, čime se doprinosi dugoročnoj konkurentnosti Unije. Osim toga, u skladu s člankom 6. stavkom 11. Baselske konvencije potrebno je osigurati da relevantni subjekti snose troškove nastale u situacijama kad se otprema otpada koja podliježe prethodnoj pisanoj obavijesti i odobrenju ne može dovršiti ili je nezakonita. U tu bi svrhu podnositelj obavijesti trebao uspostaviti financijsko jamstvo ili istovjetno osiguranje za svaku pošiljku otpada.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Kako bi se smanjila kašnjenja u obradi obavijesti o pošiljkama otpada i olakšala razmjena informacija među relevantnim tijelima, informacije i podaci koji se odnose na pojedinačne pošiljke otpada unutar Unije moraju se izdavati i razmjenjivati elektroničkim putem. Potrebno je i ovlastiti Komisiju da utvrdi postupovne i operativne zahtjeve za praktičnu provedbu sustava koji omogućuju to elektroničko podnošenje i razmjenu informacija (kao što su međusobna povezanost, arhitektura i sigurnost). Osim toga, nadležna tijela u državama članicama i gospodarski subjekti moraju imati dovoljno vremena da se pripreme za prelazak s pristupa koji se temelji na papiru, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1013/2006, na elektroničku razmjenu informacija i dokumenata. Ta bi se nova obveza stoga trebala početi primjenjivati 24 mjeseca nakon datuma početka primjene ove Uredbe.
(22)  Kako bi se smanjila kašnjenja u obradi obavijesti o pošiljkama otpada i olakšala razmjena informacija među relevantnim tijelima i gospodarskim subjektima, ključno je da se informacije i podaci koji se odnose na pojedinačne pošiljke otpada unutar Unije izdaju i razmjenjuju elektroničkim putem. Središnji sustav i nacionalni sustav trebali bi biti međusobno povezani i potpuno operativni. Kako bi se omogućilo smanjenje kašnjenja, ključno je da ti sustavi omogućuju razmjenu dokumenata i da sadrže bazu podataka o informacijama koje se odnose na pošiljke otpada, a koja se može u potpunosti pretraživati. Potrebno je i ovlastiti Komisiju da utvrdi postupovne i operativne zahtjeve za praktičnu provedbu sustava koji omogućuju to elektroničko podnošenje i razmjenu informacija (kao što su međusobna povezanost, arhitektura i sigurnost). Osim toga, nadležna tijela u državama članicama i gospodarski subjekti moraju imati dovoljno vremena da se pripreme za prelazak s pristupa koji se temelji na papiru, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1013/2006, na elektroničku razmjenu informacija i dokumenata. Ta bi se nova obveza stoga trebala početi primjenjivati 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, prije čega bi se pristup središnjem sustavu u njegovoj konačnoj verziji trebao odobriti relevantnim tijelima u svrhu testiranja i učenja.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.a (nova)
(22a)   Nadležna tijela trebala bi osigurati postojanje alternativnih postupaka koji bi djelovali kao zaštitne mjere u elektroničkom sustavu. U slučaju privremenog kvara središnjeg sustava podaci bi trebali ostati zaštićeni i dostupni, a postupci povezani s pošiljkama trebali bi se provoditi bez nepotrebnih kašnjenja.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Kako bi nadležna tijela mogla pravilno obraditi dostavljene dokumente koji se odnose na pošiljku otpada, potrebno je obvezati podnositelja obavijesti da tim tijelima, ako to zatraže, dostavi ovlaštene prijevode na jeziku koji im je prihvatljiv.
(30)  Kako bi nadležna tijela mogla pravilno obraditi dostavljene dokumente koji se odnose na pošiljku otpada, izbjegavajući nepotrebno administrativno opterećenje, podnositelj treba dostaviti obavijesti, informacije, dokumentaciju ili druga priopćenja na službenom jeziku države članice iz koje su nadležna tijela ili na engleskom. Nadležnim bi tijelima, ako to zatraže, trebalo dostaviti ovlašteni prijevod tih dokumenata na jeziku koji im je prihvatljiv, ali samo u opravdanim slučajevima.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Kako bi se izbjegli poremećaji u pošiljkama otpada ili robe zbog neslaganja između nadležnih tijela o statusu tog otpada ili robe, potrebno je utvrditi postupak za rješavanje takvih sporova. Stoga je važno da nadležna tijela svoje odluke temelje na odredbama koje se odnose na utvrđivanje nusproizvoda i prestanak statusa otpada iz Direktive 2008/98/EZ. Potrebno je utvrditi i postupak za rješavanje sporova između nadležnih tijela o tome treba li otpad podlijegati postupku obavješćivanja. Kako bi se u cijeloj Uniji bolje uskladili uvjeti pod kojima bi otpad trebao podlijegati postupku obavješćivanja, Komisija bi trebala imati i ovlast za donošenje provedbenih akata kojima se utvrđuju kriteriji za klasifikaciju određenog otpada u relevantnim prilozima ovoj Uredbi, na temelju kojih će se odrediti podliježe li otpad postupku obavješćivanja. Osim toga, kako bi se izbjeglo lažno deklariranje otpada kao rabljene robe i postigla pravna jasnoća, Komisija bi trebala imati ovlast za donošenje provedbenih akata kojima se utvrđuju kriteriji za razlikovanje rabljene robe i otpada za određene proizvode za koje je takvo razlikovanje važno, posebno kad je riječ o njihovu izvozu iz Unije.
(31)  Kako bi se izbjegli poremećaji u pošiljkama otpada ili robe zbog neslaganja između nadležnih tijela o statusu tog otpada ili robe, potrebno je utvrditi postupak za rješavanje takvih sporova. Stoga je važno da nadležna tijela svoje odluke temelje na odredbama koje se odnose na utvrđivanje nusproizvoda i prestanak statusa otpada iz Direktive 2008/98/EZ. Potrebno je utvrditi i kriterije za klasifikaciju određenih vrsta otpada u prilozima ovoj Uredbi te postupak za rješavanje sporova između nadležnih tijela o tome treba li otpad podlijegati postupku obavješćivanja. Osim toga, kako bi se pružila pravna sigurnost i izbjeglo lažno deklariranje otpada kao rabljene robe, treba utvrditi kriterije za razlikovanje rabljene robe i otpada za određene proizvode za koje je takvo razlikovanje važno, posebno kad je riječ o njihovu izvozu iz Unije.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.
(36)  Kako bi se zaštitio okoliš u predmetnim državama, potrebno je pojasniti opseg zabrane izvoza opasnog otpada namijenjenog oporabi u trećim zemljama na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a, u skladu s Baselskom konvencijom. Prije svega je potrebno pojasniti popis otpada na koji se zabrana primjenjuje i osigurati da taj popis uključuje i otpad naveden u Prilogu II. Baselskoj konvenciji, odnosno otpad skupljen iz kućanstava, ostatke spaljivanja otpada iz kućanstava i plastični otpad koji je teško reciklirati.
(36)  Kako bi se zaštitio okoliš u predmetnim državama, potrebno je pojasniti opseg zabrane izvoza opasnog otpada namijenjenog oporabi u trećim zemljama na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a, u skladu s Baselskom konvencijom. Prije svega je potrebno pojasniti popis otpada na koji se zabrana primjenjuje i osigurati da taj popis uključuje i otpad naveden u Prilogu II. Baselskoj konvenciji, odnosno otpad skupljen iz kućanstava, ostatke spaljivanja otpada iz kućanstava i onečišćeni ili miješani plastični otpad koji je teško reciklirati.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.a (nova)
(36a)   Unija bi trebala temeljito preispitati gospodarenje svojim plastičnim otpadom, počevši od sprečavanja nastanka otpada i osiguravanja njegova prikupljanja, ponovne uporabe i recikliranja. 
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.b (nova)
(36b)   Plastični otpad predstavlja posebne izazove. Polimeri su vrlo raznoliki te često sadržavaju opasne aditive i brojne kontaminante. Za mjerenje razina opasnih aditiva i kontaminanata u svrhu nadzora nad izvozom potrebna su skupa ispitivanja. Razine recikliranja plastičnog otpada su niske, a recikliranje plastičnog otpada može stvoriti velike količine preostalog otpada. Neka velika brodarska poduzeća predana su zaustavljanju prijevoza plastičnog otpada kako bi se suzbilo onečišćenje. S obzirom na različite probleme uzrokovane gospodarenjem plastičnim otpadom u trećim zemljama, Unija bi trebala postupno ukinuti izvoz svih vrsta plastičnog otpada izvan Unije i zemalja EFTA-e. 
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.c (nova)
(36c)   Kako bi se osigurala učinkovita provedba postupnog ukidanja izvoza plastičnog otpada izvan Unije i zemalja EFTA-e, potrebni su redovito praćenje i inspekcije na kontrolnim točkama, među ostalim kako bi se spriječilo svako zaobilaženje zahtjeva za postupno ukidanje lažnim tvrdnjama da nije riječ o otpadu. 
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.d (nova)
(36d)   Kako bi se promicalo recikliranje plastike u Uniji, trebalo bi poduprijeti tržište proizvoda koji sadržavaju recikliranu plastiku. Komisija bi trebala procijeniti uvođenje ciljeva u pogledu recikliranog sadržaja, posebno za proizvode od plastike, ali ne ograničavajući se na njih, i, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog u skladu s tim. 
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.a (nova)
(37a)   Potrebno je osigurati da se na unutarnjem tržištu olakša otprema otpada koja je potrebna za izgradnju snažnih vrijednosnih lanaca, uz istodobno osiguravanje uspostave odgovarajućih kontrola. Jačanjem ključnih vrijednosnih lanaca ubrzat će se razvoj naše otpornosti i povećati strateška autonomija Unije.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.
(38)  Države na koje se primjenjuje odluka OECD-a podliježu pravilima i preporukama OECD-a o pošiljkama otpada i gospodarenju otpadom te općenito imaju više standarde za gospodarenje otpadom od država na koje se ne primjenjuje odluka OECD-a. Međutim, važno je da izvoz neopasnog otpada za oporabu iz Unije nema štetan učinak na okoliš i javno zdravlje u državama na koje se primjenjuje odluka OECD-a. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam za praćenje pošiljaka neopasnog otpada u te države. Ako se izvoz neopasnog otpada iz Unije u predmetnu državu u kratkom roku znatno povećao i ako nisu dostupne informacije kojima se dokazuje da predmetna država taj otpad može oporabiti na način prihvatljiv za okoliš, Komisija bi s tom državom trebala započeti dijalog i, ako nema dovoljno informacija da se dokaže da je otpad oporabljen na način prihvatljiv za okoliš, imati ovlast za obustavu takvog izvoza.
(38)  Države na koje se primjenjuje odluka OECD-a podliježu pravilima i preporukama OECD-a o pošiljkama otpada i gospodarenju otpadom te općenito imaju više standarde za gospodarenje otpadom od država na koje se ne primjenjuje odluka OECD-a. Međutim, važno je da izvoz neopasnog otpada za oporabu iz Unije nema štetan učinak na okoliš i javno zdravlje u državama na koje se primjenjuje odluka OECD-a. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam za praćenje pošiljaka neopasnog otpada u te države. Ako nisu dostupne informacije kojima se dokazuje da predmetna država taj otpad može oporabiti na način prihvatljiv za okoliš, kao ni informacije o negativnim učincima gospodarenja domaćim otpadom u predmetnoj državi, Komisija bi s tom državom trebala započeti dijalog i, ako nema dovoljno informacija da se dokaže da je otpad oporabljen na način prihvatljiv za okoliš, imati ovlast za obustavu takvog izvoza.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 49.
(49)  Kako bi se poduprle i nadopunile provedbene aktivnosti država članica, Komisija bi trebala imati ovlast za provedbu istražnih i koordinacijskih radnji u odnosu na nezakonite pošiljke koje bi mogle imati ozbiljne štetne učinke na zdravlje ljudi ili okoliš. Komisija bi te aktivnosti trebala provoditi uz potpuno poštovanje postupovnih jamstava. Komisija može razmotriti da u okviru svoje unutarnje organizacije određene provedbene mjere predviđene ovom Uredbom povjeri Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), koji raspolaže relevantnim stručnim znanjem.
(49)  Kako bi se poduprle i nadopunile provedbene aktivnosti država članica, Komisija bi trebala imati ovlast za provedbu istražnih i koordinacijskih radnji u odnosu na nezakonite pošiljke koje bi mogle imati ozbiljne štetne učinke na zdravlje ljudi ili okoliš. Komisija bi te aktivnosti trebala provoditi uz potpuno poštovanje postupovnih jamstava. Komisija može razmotriti da u okviru svoje unutarnje organizacije određene provedbene mjere predviđene ovom Uredbom povjeri Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), koji raspolaže relevantnim stručnim znanjem. Ako nadležna tijela u državama članicama polazišta i odredišta prime obavijest o nezakonitoj pošiljci otpada, trebala bi razmotriti kako poboljšati svoje mjere kontrole za slične pošiljke u cilju ranije identifikacije nezakonitih pošiljaka otpada. 
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 50.
(50)  Države članice trebaju dostaviti Komisiji informacije o provedbi ove Uredbe u okviru izvješća koja se dostavljaju Tajništvu Baselske konvencije i na temelju posebnog upitnika. Komisija bi trebala svake četiri godine sastaviti izvješće o provedbi Uredbe, na temelju informacija dobivenih od država članica i drugih informacija, prikupljenih posebno iz ad hoc izvješća Komisije i Europske agencije za okoliš o pošiljkama plastičnog otpada i drugih tokova određenih vrsta otpada koje su potencijalno zabrinjavajuće.
(50)  Države članice trebaju dostaviti Komisiji informacije o provedbi ove Uredbe u okviru izvješća koja se dostavljaju Tajništvu Baselske konvencije i na temelju posebnog upitnika. Komisija bi trebala svake tri godine sastaviti izvješće o provedbi Uredbe, na temelju informacija dobivenih od država članica i drugih informacija, prikupljenih posebno iz ad hoc izvješća Komisije i Europske agencije za okoliš o pošiljkama plastičnog otpada i drugih tokova određenih vrsta otpada koje su potencijalno zabrinjavajuće. Središnji sustav za elektroničko podnošenje i razmjenu informacija i dokumenata trebao bi biti osmišljen tako da se podaci mogu izvući iz tog sustava za potrebe tih izvješća. 
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 52.
(52)  Kako bi se olakšala razmjena informacija i suradnja u svrhu provedbe ove Uredbe, države članice trebale bi imenovati nadležna tijela i korespondente te o tome obavijestiti Komisiju, koja bi te informacije trebala objaviti.
(52)  Kako bi se olakšala razmjena informacija i suradnja u svrhu usklađene provedbe ove Uredbe, države članice trebale bi imenovati nadležna tijela i korespondente te o tome obavijestiti Komisiju, koja bi te informacije trebala objaviti.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 54.
(54)  Kako bi se ova Uredba dopunila ili izmijenila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir članak 37. stavak 13., članak 40. stavak 8. i članak 72. ove Uredbe. Posebno je važno da Komisija u svojem pripremnom radu provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.52. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
(54)  Kako bi se ova Uredba dopunila ili izmijenila, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir članak 14. stavak 3., članak 28. stavak 4., članak 38. stavak 1., članak 42. stavak 4. i članak 75. ove Uredbe. Posebno je važno da Komisija u svojem pripremnom radu provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.52. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
_________________
_________________
52 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
52 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 55.
(55)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje mjera za usklađenu metodu izračuna financijskog jamstva ili istovjetnog osiguranja, za razjašnjenje klasifikacije otpada u skladu s ovom Uredbom (uključujući utvrđivanje praga onečišćenja za određeni otpad) i za razjašnjenje razlike između rabljene robe i otpada za određene vrste robe u slučaju prekogranične otpreme. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća53.
(55)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje jednostavne i usklađene metode izračuna financijskog jamstva ili istovjetnog osiguranja, koja se temelji na procjeni rizika. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća53. Ako Komisija utvrdi da je usklađena metoda izračuna financijskog jamstva ili istovjetnog osiguranja primjerena, trebala bi razmotriti kako bi se središnji sustav mogao upotrijebiti da se omoguće inovativne metode za utvrđivanje financijskih jamstava.
_________________
_________________
53 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
53 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 55.a (nova)
(55a)   Kako bi se dodatno olakšalo usklađivanje unutarnjeg tržišta i praksi među državama članicama u vezi s pošiljkama otpada, Komisija bi trebala istražiti je li moguća daljnja standardizacija ugovora u skladu s načelom supsidijarnosti.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Ovom se Uredbom utvrđuju mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprečavanjem ili smanjenjem mogućih štetnih učinaka pošiljaka otpada. Utvrđuju se postupci i režimi kontrole za pošiljke otpada, ovisno o podrijetlu, odredištu i putu otpreme, vrsti otpada koji se otprema i vrsti obrade koja se na otpad primjenjuje na odredištu.
Ovom se Uredbom utvrđuju mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprečavanjem ili smanjenjem mogućih štetnih učinaka pošiljaka otpada, među ostalim u trećim zemljama. Utvrđuju se postupci i režimi kontrole za pošiljke otpada, ovisno o podrijetlu, odredištu i putu otpreme, vrsti otpada koji se otprema i vrsti obrade koja se na otpad primjenjuje na odredištu. Njome se nastoji doprinijeti postizanju kružnog gospodarstva, resursne učinkovitosti, klimatske neutralnosti i nulte stope onečišćenja za netoksični okoliš primjenom načela blizine i samodostatnosti, u skladu s Direktivom 2008/98/EZ. Njome se također nastoji smanjiti administrativno opterećenje usklađivanjem pravila o pošiljkama otpada unutar Unije i digitalizacijom razmjene informacija o pošiljkama otpada.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − točka 4.
(4)  „gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš” znači poduzimanje svih praktičnih mjera kojima se osigurava da se otpadom gospodari na način kojim će se zdravlje ljudi i okoliš zaštititi od mogućih štetnih učinaka tog otpada;
(4)  „gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš” znači poduzimanje svih praktičnih mjera kojima se osigurava da se otpadom gospodari na način kojim će se zdravlje ljudi, klima i okoliš zaštititi od mogućih štetnih učinaka tog otpada ili njegove obrade;
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
Osim toga, primjenjuju se definicije „otpada”, „opasnog otpada”, „obrade”, „zbrinjavanja”, „oporabe”, „pripreme za ponovnu uporabu”, „ponovne uporabe”, „recikliranja”, „proizvođača otpada”, „posjednika otpada”, „trgovca” i „posrednika” iz članka 3. točaka 1., 2., 14., 19., 15., 16., 13., 17., 5., 6., 7. odnosno 8. Direktive 2008/98/EZ.
Osim toga, primjenjuju se definicije „otpada”, „opasnog otpada”, „obrade”, „zbrinjavanja”, „oporabe”, „oporabe materijala”, „pripreme za ponovnu uporabu”, „ponovne uporabe”, „recikliranja”, „proizvođača otpada”, „posjednika otpada”, „trgovca” i „posrednika” iz članka 3. točaka 1., 2., 14., 19., 15., 15.a, 16., 13., 17., 5., 6., 7. odnosno 8. Direktive 2008/98/EZ.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)   otpad koji sadržava tvar navedenu u Prilogu IV. Uredbi (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ili je njome onečišćen, ako nije drugdje naveden;
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4. − točka b
(b)  količina otpada ne premašuje 150 kg ili bilo koju veću količinu koju relevantna nadležna tijela i podnositelj obavijesti dogovaraju za svaki pojedini slučaj.
(b)  količina otpada ne premašuje 150 kg za laboratorijsku analizu, 2000 kg za eksperimentalnu obradu ili bilo koju veću količinu koju relevantna nadležna tijela i podnositelj obavijesti dogovaraju za svaki pojedini slučaj.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5.
5.  Stavak 2. primjenjuje se na pošiljke miješanog komunalnog otpada skupljenog iz privatnih kućanstava, od drugih proizvođača otpada ili oboje te na miješani komunalni otpad koji je bio podvrgnut postupku obrade otpada kojim se nisu bitno promijenila njegova svojstva ako je takav otpad namijenjen postupcima oporabe. Zabranjene su pošiljke takvog otpada namijenjenog zbrinjavanju.
5.  Stavak 2. primjenjuje se na pošiljke miješanog komunalnog otpada skupljenog iz privatnih kućanstava, od drugih proizvođača otpada ili oboje te na miješani komunalni otpad koji je bio podvrgnut postupku obrade otpada kojim se nisu bitno promijenila njegova svojstva, kao što su goriva dobivena iz otpada, ako je takav otpad namijenjen postupcima oporabe. Zabranjene su pošiljke takvog otpada namijenjenog zbrinjavanju.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.
Samo podnositelji obavijesti koji su dobili dozvolu ili su registrirani u skladu s poglavljem IV. Direktive 2008/98/EZ mogu podnijeti prethodnu pisanu obavijest („obavijest”).
Samo podnositelji obavijesti koji su dobili dozvolu ili su registrirani u skladu s poglavljem IV. Direktive 2008/98/EZ ili subjekti koji provode eksperimentalnu obradu ili laboratoriji mogu podnijeti prethodnu pisanu obavijest („obavijest”).
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 3.
Kad podnositelj obavijesti nije izvorni proizvođač otpada iz članka 3. točke 6. podtočke (a) podpodtočke i., podnositelj obavijesti mora osigurati da izvorni proizvođač otpada ili jedna od osoba navedenih u članku 3. točki 6. podtočki (a) podpodtočki ii. ili podtočki (a) podpodtočki iii. isto tako potpiše obrazac obavijesti.
Kad podnositelj obavijesti nije izvorni proizvođač otpada iz članka 3. točke 6. podtočke (a) podpodtočke i., podnositelj obavijesti mora osigurati da izvorni proizvođač otpada ili jedna od osoba navedenih u članku 3. točki 6. podtočki (a) podpodtočki ii., iii. ili iv. isto tako potpiše obrazac obavijesti. Trgovac ili posrednik osigurava da ima pisano odobrenje jedne od osoba iz članka 3. točke 6. podtočke (a) podpodtočki i., ii. ili iii. za djelovanje u njihovo ime te da se to pisano odobrenje uključi u obavijest. 
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 6.
6.  Odstupajući od stavka 5., ako se otprema otpad namijenjen postupcima privremene oporabe ili zbrinjavanja, a daljnji se postupak oporabe ili zbrinjavanja provodi u državi odredišta, financijsko jamstvo ili istovjetno osiguranje može se osloboditi kad otpad napusti postrojenje u kojem je privremeno smješten, a relevantno nadležno tijelo primi potvrdu iz članka 16. stavka 4. U tom slučaju svaka daljnja otprema do postrojenja za oporabu ili zbrinjavanje mora biti pokrivena novim financijskim jamstvom ili ekvivalentnim osiguranjem osim ako se nadležno tijelo odredišta uvjeri da takvo financijsko jamstvo ili istovjetno osiguranje nije potrebno. U tim okolnostima nadležno tijelo odredišta odgovorno je za obveze nastale u slučaju povrata kad se otprema ili daljnji postupak oporabe ili zbrinjavanja ne mogu dovršiti kako je planirano, u skladu s člankom 22., ili u slučaju nezakonite pošiljke, u skladu s člankom 24.
6.  Odstupajući od stavka 5., ako se otprema otpad namijenjen postupcima privremene oporabe ili zbrinjavanja, a daljnji se postupak oporabe ili zbrinjavanja provodi u državi odredišta, financijsko jamstvo ili istovjetno osiguranje može se osloboditi kad otpad napusti postrojenje u kojem je privremeno smješten, a relevantno nadležno tijelo primi potvrdu iz članka 16. stavka 4. U tom slučaju svaka daljnja otprema do postrojenja za oporabu ili zbrinjavanje mora biti pokrivena novim financijskim jamstvom ili ekvivalentnim osiguranjem osim ako se otprema obavlja između dva postrojenja pod kontrolom iste pravne osobe ili ako se nadležno tijelo odredišta uvjeri da takvo financijsko jamstvo ili istovjetno osiguranje nije potrebno. U tim okolnostima nadležno tijelo odredišta odgovorno je za obveze nastale u slučaju povrata kad se otprema ili daljnji postupak oporabe ili zbrinjavanja ne mogu dovršiti kako je planirano, u skladu s člankom 22., ili u slučaju nezakonite pošiljke, u skladu s člankom 24.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 10. – podstavak 1.
Komisija najkasnije do [Ured za publikacije: unijeti datum od jedne godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] mora procijeniti izvedivost uspostave usklađene metode izračuna za utvrđivanje iznosa financijskih jamstava ili istovjetnih osiguranja i prema potrebi donijeti provedbeni akt za uspostavu takve usklađene metode izračuna. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 77. stavka 2.
Komisija najkasnije do [Ured za publikacije: unijeti datum od dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] mora procijeniti izvedivost uspostave jednostavne i usklađene metode izračuna za utvrđivanje iznosa financijskih jamstava ili istovjetnih osiguranja, koja se temelji na procjeni rizika, i prema potrebi do ... [unijeti datum tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] donijeti provedbeni akt za uspostavu takve jednostavne i usklađene metode izračuna koja se temelji na procjeni rizika. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 77. stavka 2.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2.
Ako u roku od 30 dana od podnošenja obavijesti nadležno tijelo odredišta nije donijelo odluku u skladu sa stavkom 1., podnositelju obavijesti na njegov zahtjev dostavlja obrazloženje.
Ako nadležno tijelo odredišta ne može donijeti odluku u skladu sa stavkom 1. u roku od 30 dana od podnošenja obavijesti, o tome obavještava podnositelja obavijesti u roku od tih 30 dana i dostavlja mu obrazloženje bez da potonji to zatraži. Konačna odluka nadležnog tijela donosi se u roku od 60 dana od podnošenja obavijesti.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
3.  Pisano odobrenje za planiranu otpremu istječe na kasniji datum koji je naveden na obrascu obavijesti. Ne obuhvaća razdoblje dulje od jedne kalendarske godine ili bilo koje kraće razdoblje navedeno u odluci relevantnih nadležnih tijela.
3.  Pisano odobrenje za planiranu otpremu istječe na kasniji datum koji je naveden na obrascu obavijesti. Obuhvaća razdoblje od dvije kalendarske godine ili bilo koje kraće razdoblje navedeno u odluci relevantnih nadležnih tijela.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.
4.  Planirana otprema može se izvršiti tek kad su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članku 16. stavku 1. točkama (a) i (b), i to za vrijeme valjanosti prešutnog ili pisanog odobrenja svih relevantnih nadležnih tijela. Pošiljka mora napustiti državu polazišta do kraja razdoblja valjanosti prešutnog ili pisanog odobrenja svih relevantnih nadležnih tijela.
4.  Planirana otprema može se izvršiti tek kad su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članku 16. stavku 1., i to za vrijeme valjanosti prešutnog ili pisanog odobrenja svih relevantnih nadležnih tijela. Pošiljka mora napustiti državu polazišta do kraja razdoblja valjanosti prešutnog ili pisanog odobrenja svih relevantnih nadležnih tijela.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 7.
7.  O eventualnom povlačenju odobrenja podnositelj obavijesti, relevantna nadležna tijela i primatelj obavješćuju se službenim priopćenjem.
7.  O eventualnom povlačenju odobrenja, uključujući o razlogu povlačenja, podnositelj obavijesti, relevantna nadležna tijela i primatelj, kao i Komisija, u svrhu izvješćivanja, obavješćuju se službenim priopćenjem.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – točka a – podtočka i.
i.  otpad se ne može oporabiti na tehnički izvediv i ekonomski isplativ način ili se mora zbrinuti zbog zakonskih obveza na temelju prava Unije ili međunarodnog prava;
i.  otpad se ne može oporabiti na tehnički izvediv i ekonomski isplativ način te na način prihvatljiv za okoliš ili se mora zbrinuti zbog zakonskih obveza na temelju prava Unije ili međunarodnog prava.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.
ii.  otpad se ne može zbrinuti na tehnički izvediv i ekonomski isplativ način u državi u kojoj je nastao;
ii.  otpad se ne može zbrinuti na tehnički izvediv i ekonomski isplativ način te na način koji je prihvatljiv za okoliš u državi u kojoj je nastao;
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.
iii.  planirana pošiljka ili zbrinjavanje u skladu je s hijerarhijom otpada i načelima blizine i samodostatnosti na razini Unije i nacionalnoj razini kako je utvrđeno u Direktivi 2008/98/EZ;
iii.  planirana pošiljka ili zbrinjavanje u skladu je s hijerarhijom otpada i načelima blizine i samodostatnosti kako je utvrđeno u Direktivi 2008/98/EZ;
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. − točka b
(b)  podnositelj obavijesti ili primatelj nije prethodno osuđivan za nezakonitu otpremu ili bilo koju drugu nezakonitu radnju povezanu sa zaštitom okoliša;
(b)  podnositelj obavijesti ili primatelj nije prethodno osuđivan za nezakonitu otpremu ili bilo koju drugu nezakonitu radnju povezanu sa zaštitom okoliša ili zdravlja ljudi;
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.
3.  Ako relevantna nadležna tijela nisu odobrila planiranu pošiljku otpada namijenjenog zbrinjavanju u roku od 30 dana iz članka 9. stavka 1., obavijest o toj pošiljci prestaje važiti i pošiljka se zabranjuje u skladu s člankom 4. stavkom 1. Ako podnositelj obavijesti i dalje namjerava otpremiti pošiljku, podnosi se nova obavijest osim ako se relevantna nadležna tijela i podnositelj obavijesti dogovore drukčije.
3.  Ako relevantna nadležna tijela nisu odobrila planiranu pošiljku otpada namijenjenog zbrinjavanju u roku od 60 dana, obavijest o toj pošiljci prestaje važiti i pošiljka se zabranjuje u skladu s člankom 4. stavkom 1. Ako podnositelj obavijesti i dalje namjerava otpremiti pošiljku, podnosi se nova obavijest osim ako se relevantna nadležna tijela i podnositelj obavijesti dogovore drukčije.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka d – podtočka ii.
ii.  postupak oporabe u državi odredišta odvija se pod uvjetima koji su u širem smislu istovjetni uvjetima propisanima nacionalnim zakonodavstvom države polazišta;
ii.  postupak oporabe u državi odredišta odvija se pod uvjetima koji se smatraju istovjetnima uvjetima propisanima nacionalnim zakonodavstvom države polazišta;
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1. − točka e
(e)  država članica treba ograničiti ulazne pošiljke otpada namijenjenog postupcima oporabe osim recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu kako bi zaštitila svoju mrežu za gospodarenje otpadom ako se utvrdi da bi takve pošiljke dovele do zbrinjavanja ili obrade kućnog otpada na način koji nije u skladu s njihovim planovima za gospodarenje otpadom;
(e)  država članica treba ograničiti ulazne pošiljke otpada namijenjenog postupcima oporabe kako bi zaštitila svoju mrežu za gospodarenje otpadom ako je moguće utvrditi da bi takve pošiljke dovele do zbrinjavanja ili obrade kućnog otpada na način koji nije u skladu s njihovim planovima za gospodarenje otpadom;
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1. − točka f
(f)  podnositelj obavijesti ili primatelj prethodno je osuđivan za nezakonitu otpremu ili bilo koju drugu nezakonitu radnju povezanu sa zaštitom okoliša;
(f)  podnositelj obavijesti ili primatelj prethodno je osuđivan za nezakonitu otpremu ili bilo koju drugu nezakonitu radnju povezanu sa zaštitom okoliša ili zdravlja;
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 5.
5.  O prigovorima koje su nadležna tijela uložila na temelju razloga utvrđenih u stavku 1. točkama (d) i (e) ovog članka države članice izvješćuju Komisiju u skladu s člankom 68.
5.  O prigovorima, uključujući konkretne razloge za prigovor, koje su nadležna tijela uložila na temelju razloga utvrđenih u stavku 1. ovog članka države članice izvješćuju Komisiju u skladu s člankom 68.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 5.a (novi)
5.a   Nadležna tijela obavješćuju podnositelja obavijesti o konkretnim razlozima za prigovor na planiranu pošiljku otpada. 
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. − točka a
(a)  otpad koji se nalazi u različitim pošiljkama ima bitno slična fizikalna i kemijska svojstva;
(a)  otpad koji se nalazi u različitim pošiljkama ima bitno slična fizikalna i kemijska svojstva, što treba tumačiti u skladu s člankom 28.;
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. − točka c
(c)  opis tehnologija koje se primjenjuju, uključujući oznake R, za postupak oporabe za koji se traži prethodno odobrenje;
(c)  opis tehnologija koje se primjenjuju, uključujući oznake R, za postupak oporabe za koji se traži prethodno odobrenje, kao i tehnologija koje se primjenjuju za uštede stakleničkih plinova, proizvodnju energije, oporabu materijala, učinkovito korištenje resursa i drugih relevantnih tehnologija;
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – točka ea (nova)
(ea)   količinu preostalog otpada nastalog postupkom oporabe i naknadnim gospodarenjem otpadom; 
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. − točka g
(g)  dokaz ili potvrdu da pravna ili fizička osoba koja je vlasnik postrojenja ili upravlja njime nije osuđena za nezakonitu otpremu ili bilo koju drugu nezakonitu radnju povezanu s gospodarenjem otpadom.
(g)  dokaz ili potvrdu da pravna ili fizička osoba koja je vlasnik postrojenja ili upravlja njime nije osuđena za nezakonitu otpremu ili bilo koju drugu nezakonitu radnju povezanu s gospodarenjem otpadom, posebno u pogledu zaštite okoliša ili zdravlja ljudi.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 9.
9.  Ako u odluci o odobrenju zahtjeva za prethodno odobrenje nije navedeno drukčije, prethodno odobrenje postrojenja za oporabu vrijedi sedam godina.
9.  Ako u odluci o odobrenju zahtjeva za prethodno odobrenje nije navedeno drukčije, prethodno odobrenje postrojenja za oporabu vrijedi sedam godina, uz najmanje jednu inspekciju koju provode relevantna tijela tijekom razdoblja valjanosti kako bi se provjerila usklađenost s najnovijim mjerodavnim regulatornim zahtjevima.
Prethodno odobrenje za postrojenje za oporabu koju je izdalo nadležno tijelo u jednoj državi članici valjano je u svim državama članicama. Međutim, nadležno tijelo može odlučiti da neće prihvatiti prethodno odobrenje nadležnog tijela odredišta. Ta odluka i razlozi za nju priopćuju se postrojenju i nadležnom tijelu koje je izdalo prethodno odobrenje. 
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.
3.  U roku od jednog dana od primitka otpada u postrojenju u kojem se provodi postupak privremene oporabe ili postupak privremenog zbrinjavanja, ono podnositelju obavijesti dostavlja potvrdu o primitku otpada. Ta se potvrda daje u samom dokumentu o prometu ili mu se prilaže.
3.  U roku od dva radna dana od primitka otpada u postrojenju u kojem se provodi postupak privremene oporabe ili postupak privremenog zbrinjavanja, ono podnositelju obavijesti dostavlja potvrdu o primitku otpada. Ta se potvrda daje u samom dokumentu o prometu ili mu se prilaže.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3.
3.  Postrojenje u roku od jednog dana od primitka otpada dostavlja potvrdu podnositelju obavijesti i nadležnim tijelima da je otpad primljen.
3.  Postrojenje u roku od dva radna dana od primitka otpada dostavlja potvrdu podnositelju obavijesti i nadležnim tijelima da je otpad primljen.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.
3.  Ako bitne promjene iz stavka 1. uključuju i druga nadležna tijela osim onih na koja se odnosi prvobitna obavijest, podnosi se nova obavijest.
3.  Ako bitne promjene iz stavka 1. uključuju i druga nadležna tijela osim onih na koja se odnosi prvobitna obavijest, podnosi se nova obavijest, osim ako se dotična nadležna tijela jednoglasno dogovore da se odriču potrebe za novom obavijesti.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.
4.  Postrojenje za oporabu ili laboratorij i primatelj ili, ako oni nemaju pristup sustavu iz članka 26., osoba iz stavka 2. u roku od jednog dana od primitka otpada ispunjavanjem relevantnih informacija u Prilogu VII. podnositelju obavijesti i nadležnim tijelima potvrđuje da je otpad primljen.
4.  Postrojenje za oporabu ili laboratorij i primatelj ili, ako oni nemaju pristup sustavu iz članka 26., osoba iz stavka 2. u roku od dva radna dana od primitka otpada ispunjavanjem relevantnih informacija u Prilogu VII. podnositelju obavijesti i nadležnim tijelima potvrđuje da je otpad primljen.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1.
Nadležna tijela polazišta ili odredišta na odgovarajući način objavljuju informacije o obavijestima o pošiljkama za koje su dala odobrenje ili uložila prigovor i o pošiljkama otpada koje podliježu općim zahtjevima za dostavu informacija ako takve informacije nisu povjerljive na temelju nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva Unije.
Bez nepotrebne odgode i najkasnije 30 dana nakon davanja suglasnosti ili prigovora, nadležna tijela polazišta putem središnjeg elektroničkog sustava za podnošenje i razmjenu podataka iz članka 26. stavka 2. ili nacionalnog sustava iz članka 26. stavka 3., ako je primjenjivo, javno objavljuju informacije o obavijestima o pošiljkama za koje su dala odobrenje ili uložila prigovor i o pošiljkama otpada koje podliježu općim zahtjevima za dostavu informacija ako takve informacije nisu povjerljive na temelju nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva Unije ili osobni podaci zaštićeni u skladu s Uredbom (EU) 2016/6791a.
Nadležna tijela se brinu za to da su, kao minimum, sljedeće informacije javno dostupne:
(a)  vrsta otpada koja je u europskom katalogu otpada određena u skladu s europskom oznakom otpada;
(b)  ukupna količina otpada namijenjena za otpremu;
(c)  postupak obrade kojem će otpad biti podvrgnut; 
(d)  naziv postrojenja na krajnjem odredištu; te
(e)  je li obavijest odobrena ili nije. 
_________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 3. – podstavak 1.
Obveza povrata utvrđena u stavku 2. ne primjenjuje se ako se uključena nadležna tijela polazišta, provoza i odredišta uvjere da podnositelj obavijesti ili, ako to nije moguće, nadležno tijelo polazišta odnosno fizička ili pravna osoba u njegovo ime može na drukčiji način oporabiti ili zbrinuti otpad u državi odredišta ili na drugoj lokaciji.
Obveza povrata utvrđena u stavku 2. ne primjenjuje se ako se uključena nadležna tijela polazišta, provoza i odredišta uvjere da podnositelj obavijesti ili, ako to nije moguće, nadležno tijelo polazišta odnosno fizička ili pravna osoba u njegovo ime može na drukčiji način, ali način koji je dobar za okoliš i kojime se ne ugrožava zdravlje ljudi, oporabiti ili zbrinuti otpad u državi odredišta ili na drugoj lokaciji.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1.
1.  Ako nadležno tijelo otkrije pošiljku koju smatra nezakonitom, odmah o tome obavješćuje ostala relevantna nadležna tijela.
1.  Ako nadležno tijelo otkrije pošiljku koju smatra nezakonitom, odmah o tome obavješćuje ostala relevantna nadležna tijela. Dotična nadležna tijela polazišta povećavaju inspekcijske preglede naknadnih pošiljaka koje su slične u pogledu podnositelja obavijesti, proizvođača otpada, skupljača, trgovca otpadom, posrednika ili posjednika otpada kako bi se spriječile daljnje nezakonite pošiljke. 
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Sljedeće informacije i dokumenti dostavljaju se i razmjenjuju elektroničkim putem, središnjim sustavom iz stavka 2. ili nacionalnim sustavom u skladu sa stavkom 3.:
1.  Sljedeće informacije, podaci i dokumenti dostavljaju se i razmjenjuju elektroničkim putem, središnjim sustavom iz stavka 2. ili nacionalnim sustavom povezanim sa središnjim sustavom u skladu sa stavkom 3.:
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 2. – podstavak 1.
Komisija upravlja središnjim sustavom koji omogućuje elektroničko podnošenje i razmjenu informacija i dokumenata iz stavka 1. Taj središnji sustav služi kao čvorište za razmjenu informacija i dokumenata iz stavka 1. u stvarnom vremenu među postojećim nacionalnim sustavima za elektroničku razmjenu podataka.
Komisija upravlja središnjim sustavom koji omogućuje elektroničko podnošenje i razmjenu informacija, podataka i dokumenata iz stavka 1. Taj središnji sustav služi kao čvorište za razmjenu informacija i dokumenata iz stavka 1. u stvarnom vremenu među postojećim nacionalnim sustavima za elektroničku razmjenu podataka. Središnji sustav pohranjuje podatke radi izvješćivanja i analize u pogledu, između ostaloga, učestalosti prigovora, vremena između slanja obavijesti i donošenja odluke te broja obavijesti za različite vrste dostupnih postupaka oporabe. 
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 3.a (novi)
3.a   Informacije pohranjene u središnjem sustavu javno su i lako dostupne u obliku otvorenih podataka, osim ako su, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije, takve informacije povjerljive.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 4. – podstavak 1. – točka ba (nova)
(ba)   alternativnih postupaka u slučaju privremenog kvara središnjeg sustava; 
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 4.a (novi)
4.a   Komisija preispituje funkcionalnost središnjeg sustava svake dvije godine. Rezultati tih preispitivanja dostavljaju se Europskom parlamentu i državama članicama.
Tijekom preispitivanja se, među ostalim, vodi računa o primjedbama korespondenta. Također se može povesti računa i o povratnim informacijama drugih korisnika, kao što su nadležna tijela i podnositelji obavijesti.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 1.
1.  Sve obavijesti, informacije, dokumentacija ili druga priopćenja koja se dostavljaju u skladu s odredbama ove glave dostavljaju se na jeziku koji je prihvatljiv relevantnim nadležnim tijelima.
1.  Sve obavijesti, informacije, dokumentacija ili druga priopćenja koja se dostavljaju u skladu s odredbama ove glave dostavljaju se na jeziku koji je prihvatljiv relevantnim nadležnim tijelima. Engleski jezik u svim se slučajevima smatra prihvatljivim jezikom, osim ako predmetno nadležno tijelo dostavi odgovarajuće obrazloženje za neprihvaćanje komunikacije na tom jeziku.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 2.
2.  Podnositelj obavijesti osigurava relevantnim nadležnim tijelima na njihov zahtjev ovlaštene prijevode dokumenata iz stavka 1. na jezik koji im je prihvatljiv.
2.  Podnositelj obavijesti osigurava relevantnim nadležnim tijelima na njihov zahtjev ovlaštene prijevode dokumenata iz stavka 1. na jezik koji im je prihvatljiv. Engleski jezik u svim se slučajevima smatra prihvatljivim jezikom, osim ako predmetno nadležno tijelo dostavi odgovarajuće obrazloženje za neprihvaćanje komunikacije na tom jeziku.
Centralizirani sustav baze podataka uspostavljen na temelju članka 26. olakšava strojno prevođenje svih dostavljenih informacija. Ako se upotrebljava strojno prevođenje, uz prevedene informacije mora stajati naznaka o tome.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 3.a (novi)
3.a   U slučaju neslaganja među nadležnim tijelima oko razvrstavanja, konkretno pitanje može se proslijediti korespondentima država članica koji se mogu sastati radi razmatranja postavljenih pitanja. Na takve sastanke ili na dijelove takvih sastanaka u odgovarajućim se slučajevima pozivaju i relevantni dionici.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 4. – podstavak 1.
Kako bi se olakšalo usklađeno razvrstavanje otpada navedenog u Prilogu III., Prilogu III.A, Prilogu III.B ili Prilogu IV. u Uniji, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 76. da bi dopunila ovu Uredbu utvrđivanjem kriterija, kao što su pragovi onečišćenja, na temelju kojih se određeni otpad razvrstava u Prilog III., Prilog III.A., Prilog III.B. ili Prilog IV.
Kako bi se olakšalo usklađeno razvrstavanje otpada navedenog u Prilogu III., Prilogu III.A, Prilogu III.B ili Prilogu IV. u Uniji, Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 76. da bi dopunila ili izmijenila ovu Uredbu utvrđivanjem ili prilagodbom kriterija, kao što su pragovi onečišćenja, na temelju kojih se određeni otpad razvrstava u Prilog III., Prilog III.A., Prilog III.B. ili Prilog IV. te pragovi u skladu s kojima se fizička i kemijska svojstva smatraju bitno sličnima.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 4. – podstavak 2.
Komisija je ovlaštena donijeti i delegirane akte u skladu s člankom 76. da bi dopunila ovu Uredbu utvrđivanjem kriterija za razlikovanje rabljene robe i otpada za određene kategorije robe za koje je ta razlika posebno važna u kontekstu izvoza otpada iz Unije.
Komisija donosi i delegirane akte u skladu s člankom 76., najkasnije dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, da bi dopunila ovu Uredbu utvrđivanjem kriterija za razlikovanje rabljene robe i otpada za određene kategorije robe za koje je ta razlika posebno važna u kontekstu izvoza otpada iz Unije, među ostalim kako bi se izbjeglo zaobilaženje pravila utvrđenih u ovoj Uredbi. Kriteriji propisani u tim delegiranim aktima jednaki su kriterijima propisanima u Direktivi 2008/98/EZ.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 30. – naslov
Dogovori o graničnom području
Multilateralni sporazumi
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 1.
1.  U iznimnim slučajevima i ako posebno geografsko ili demografsko stanje opravdava takvu mjeru, države članice mogu zaključiti bilateralne sporazume kojima će stroge postupke obavješćivanja u pogledu prekogranične otpreme pošiljaka ublažiti za konkretne tokove otpada do najbližeg prikladnog postrojenja smještenog u graničnom području između dviju predmetnih država članica.
1.  U iznimnim slučajevima i ako posebno geografsko ili demografsko stanje opravdava takvu mjeru, države članice mogu zaključiti bilateralne ili multilateralne sporazume kojima će stroge postupke obavješćivanja u pogledu prekogranične otpreme pošiljaka ublažiti za konkretne tokove otpada do najbližeg prikladnog postrojenja smještenog u graničnom području između dviju ili više predmetnih država članica.
Takvi multilateralni sporazumi također se mogu sklopiti za pošiljke otpada namijenjenog zbrinjavanju u skladu s člankom 11., ako zemljopisna i demografska situacija opravdava zaključivanje takvih sporazuma. U tom pogledu uvjeti predviđeni u članku 11. stavku 1. točkama od (a) do (f) mogu se ublažiti u pogledu prekograničnih pošiljaka do najbližeg prikladnog postrojenja za odlaganje, u skladu s Direktivom 2008/98/EZ i gospodarenjem otpadom na način prihvatljiv za okoliš.
Multilateralnim sporazumima dokazuje se da se otpad obrađuje u skladu s hijerarhijom otpada te načelima blizine i samodostatnosti na razini Unije i nacionalnoj razini, kako je utvrđeno u Direktivi 2008/98/EZ; da se otpad obrađuje sukladno standardima zaštite okoliša, u skladu sa zakonodavstvom Unije; da se, ako je postrojenje obuhvaćeno Direktivom 2010/75/EU, najbolje raspoložive tehnike kako su definirane u članku 3. stavku 10. te direktive primjenjuju u skladu s dozvolom za postrojenje; te da sporazumi ne dovode do velike fragmentacije tržišta Unije za pošiljke otpada. 
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 2.
2.  Bilateralne sporazume iz stavka 1. moguće je zaključiti i ako se otpad otprema iz države polazišta i obrađuje u njoj, ali prolazi kroz drugu državu članicu.
2.  Sporazume iz stavka 1. moguće je zaključiti i ako se otpad otprema iz države polazišta i obrađuje u njoj, ali prolazi kroz drugu državu članicu.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 3.
3.  Države članice mogu zaključiti bilateralne sporazume iz stavka 1. i s državama koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.
3.  Države članice mogu zaključiti sporazume iz stavka 1. i s državama koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 4.
4.  O sporazumima iz ovog članka Komisija se obavješćuje prije nego što stupe na snagu.
4.  O sporazumima iz ovog članka Komisija i korespondenti obavješćuju se prije nego što sporazumi stupe na snagu. O pitanjima ili nedoumicama upućenima korespondentima u vezi s bilateralnim ili multilateralnim sporazumima može se raspravljati na sastancima korespondenata. Na takve sastanke ili na dijelove takvih sastanaka u odgovarajućim se slučajevima pozivaju i relevantni dionici.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 30.a (novi)
Članak 30.a
Pošiljke iz najudaljenije regije
1.  Odstupajući od članka 5. stavka 5., članka 8. stavaka 3., 4., 5. i 6. te članka 9. stavaka 1., 2., 6. i 7., za pošiljke otpada između najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a i njezine države članice koje zahtijevaju provoz kroz drugu državu članicu, smatra se da je tijelo provoza izdalo prešutnu odluku o odobrenju za provoz, osim ako to tijelo provoza u roku od tri dana od primitka pisanog odobrenja od nadležnog tijela polazišta i odredišta ne uloži prigovor na provoz.
2.  Takvo prešutno odobrenje vrijedi za razdoblje navedeno u pisanom odobrenju nadležnog tijela polazišta i odredišta.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)   otpad koji sadržava tvar koja premašuje razine koncentracije iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ili je njome onečišćen;
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 2. – podstavak 1.
Stavak 1. ne primjenjuje se na izvoz otpada namijenjenog oporabi u državu uvrštenu na popis država sastavljen u skladu s člankom 38. za otpad naveden na tom popisu.
Stavak 1. ne primjenjuje se na izvoz otpada namijenjenog oporabi u državu uvrštenu na popis država sastavljen u skladu s člankom 38. za otpad naveden na tom popisu. Članak 38. ne primjenjuje se na izvoz plastičnog otpada u zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a, osim država članica EFTA-e.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Komisija redovito, a barem svake dvije godine nakon sastavljanja popisa država u koje je odobren uvoz, ažurira navedeni popis kako bi:
4.  Komisija redovito, a barem jednom godišnje nakon sastavljanja popisa država u koje je odobren uvoz, ažurira navedeni popis kako bi:
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 1.
1.  Komisija bez nepotrebne odgode procjenjuje zahtjeve podnesene u skladu s člankom 39. i ako se uvjeri da su zahtjevi iz tog članka ispunjeni, uvrštava državu koja podnosi zahtjev na popis država u koje je odobren izvoz. Procjena se temelji na informacijama i popratnim dokazima koje je dostavila država koja podnosi zahtjev te na drugim relevantnim informacijama, a cilj je utvrditi je li država koja podnosi zahtjev uspostavila i provodi li sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da će se predmetnim otpadom gospodariti na način prihvatljiv za okoliš iz članka 56. Kako bi Komisija provela tu procjenu, kao referentne točke upotrebljava relevantne odredbe iz zakonodavstva i smjernice iz Priloga IX.
1.  Komisija bez nepotrebne odgode procjenjuje zahtjeve podnesene u skladu s člankom 39. i ako se uvjeri da su zahtjevi iz tog članka ispunjeni, uvrštava državu koja podnosi zahtjev na popis država u koje je odobren izvoz. Procjena se temelji na informacijama i popratnim dokazima koje je dostavila država koja podnosi zahtjev te na drugim relevantnim informacijama i njome se utvrđuje je li država koja podnosi zahtjev uspostavila i provodi li sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da će se predmetnim otpadom gospodariti na način prihvatljiv za okoliš iz članka 56. Kako bi Komisija provela tu procjenu, kao referentne točke upotrebljava relevantne odredbe iz zakonodavstva i smjernice iz Priloga IX. Komisija se tijekom procjene također savjetuje s dionicima, uključujući nacionalne stručnjake, relevantne predstavnike industrije i nevladine organizacije. 
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)   izvoz plastičnog otpada navedenog u prilozima III., III.A, III.B ili IV. u zemlje na koje se primjenjuje odluka OECD-a, osim država EFTA-e, postupno se ukida do... [unijeti datum četiri godine nakon datuma stupanja na snagu];
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.
1.  Komisija prati razine izvoza otpada iz Unije u države na koje se primjenjuje Odluka OECD-a kako bi se osiguralo da zbog takvog izvoza ne nastanu ozbiljne štete za okoliš ili ljudsko zdravlje u državi odredišta. U okviru tog praćenja Komisija razmatra zahtjeve fizičkih i pravnih osoba popraćene relevantnim informacijama i podacima koji pokazuju da izvoz otpada iz Unije uzrokuje ozbiljne štete za ljudsko zdravlje ili okoliš u zemlji na koju se primjenjuje odluka OECD-a.
1.  Komisija prati izvoz otpada iz Unije u države na koje se primjenjuje Odluka OECD-a kako bi se osiguralo da takav izvoz ispunjava zahtjeve za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš iz članka 56. u državi odredišta i da nema znatne štetne učinke na upravljanje otpadom nastalim u toj državi. U okviru tog praćenja Komisija razmatra zahtjeve fizičkih i pravnih osoba popraćene relevantnim informacijama i podacima koji pokazuju da izvoz otpada iz Unije ne ispunjava zahtjeve za gospodarenje na način prihvatljiv za okoliš iz članka 56. u zemlji na koju se primjenjuje odluka OECD-a ili da ima znatne štetne učinke na upravljanje otpadom nastalim u toj državi.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2.
2.  Ako se izvoz otpada iz Unije u državu na koju se primjenjuje Odluka OECD-a znatno povećao u kratkom vremenskom razdoblju, a nema dovoljno dostupnih dokaza za to da predmetna država ima mogućnost oporabe tog otpada na način prihvatljiv za okoliš iz članka 56., Komisija od nadležnih tijela predmetne države traži da u roku od 60 dana dostavi informacije o uvjetima pod kojima se predmetni otpad oporabljuje i sposobnosti relevantne države da gospodari predmetnim otpadom. Komisija može odobriti produljenje tog roka ako predmetna država podnese obrazložen zahtjev za njegovo produljenje.
2.  Ako nema dovoljno dostupnih dokaza za to da predmetna država ima mogućnost oporabe tog otpada na način prihvatljiv za okoliš iz članka 56., ili ako postoje dokazi da predmetna država ne ispunjava zahtjeve iz članka 56. za takav otpad, odnosno da zbog uvoza otpada iz Unije dolazi do znatnih štetnih učinaka na gospodarenje otpadom nastalim u toj državi, Komisija od nadležnih tijela predmetne države traži da u roku od 60 dana dostavi informacije o uvjetima pod kojima se predmetni otpad oporabljuje i sposobnosti relevantne države da gospodari predmetnim otpadom, uključujući otpad nastao u toj državi na koji bi uvoz mogao utjecati. Komisija može odobriti produljenje tog roka ako predmetna država podnese obrazložen zahtjev za njegovo produljenje.
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3. − točka a
(a)  uspostavila je i provodi odgovarajući pravni okvir za uvoz i gospodarenje predmetnim otpadom, kao i odgovarajuće mjere za gospodarenje preostalim otpadom koji je nastao oporabom predmetnog otpada na način prihvatljiv za okoliš;
(a)  uspostavila je i provodi odgovarajući pravni okvir za gospodarenje otpadom nastalim u toj zemlji i uvezenim otpadom, kao i odgovarajuće mjere za gospodarenje otpadom uvezenim na njezino državno područje te preostalim otpadom koji je nastao oporabom tog otpada na način prihvatljiv za okoliš;
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3. − točka b
(b)  ima dovoljne kapacitete na svojem državnom području za gospodarenje predmetnim otpadom na način prihvatljiv za okoliš, uzimajući u obzir povećanu količinu otpada koja se uvozi na njezino državno područje;
(b)  ima dovoljne kapacitete na svojem državnom području za gospodarenje predmetnim otpadom na način prihvatljiv za okoliš, uzimajući u obzir povećanu količinu otpada koja može nastati zbog otpada koji se uvozi na njezino državno područje;
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3. − točka c
(c)  uspostavila je odgovarajuću strategiju za ublažavanje mogućeg negativnog učinka povećanja uvoza predmetnog otpada na skupljanje otpada i gospodarenje otpadom nastalim u državi;
(c)  uspostavila je odgovarajuće mjere, uključujući zasebno izvješćivanje o otpadu nastalom u državi i uvezenom otpadu, kako bi se osiguralo da uvoz predmetnog otpada nema znatan štetni učinak na skupljanje otpada i gospodarenje otpadom nastalim u državi;
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3. − točka d
(d)  uspostavila je i provodi odgovarajuće mjere provedbe za rješavanje problema mogućih nezakonitih pošiljaka ili obrade predmetnog otpada.
(d)  uspostavila je i provodi odgovarajuće mjere provedbe za rješavanje problema mogućih nezakonitih pošiljaka ili obrade predmetnog otpada na način neprihvatljiv za okoliš.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3.a (novi)
3.a   Za potrebe provjera iz stavka 3. Komisija se u relevantnim slučajevima savjetuje s relevantnim dionicima. 
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 4. – podstavak 1.
Ako na zahtjev iz stavka 2. predmetna država ne dostavi dovoljno dokaza iz stavka 3. za to da se otpadom gospodari na način prihvatljiv za okoliš u skladu s člankom 56., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 76. da bi dopunila ovu Uredbu zabranom izvoza predmetnog otpada u tu državu.
Ako na zahtjev iz stavka 2. predmetna država ne dostavi dovoljno dokaza iz stavka 3. za to da se otpadom gospodari na način prihvatljiv za okoliš u skladu s člankom 56. ili da zbog uvoza otpada nema znatnog štetnog učinka na gospodarenje otpadom nastalim u toj državi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 76. da bi dopunila ovu Uredbu zabranom izvoza predmetnog otpada u tu državu.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1.a (novi)
1.a   Fizička ili pravna osoba koja izvozi otpad iz Unije također osigurava da je postrojenje koje će gospodariti otpadom u zemlji odredišta uspostavilo interne kanale za podnošenje prijava, uključujući odgovarajuću zaštitu zviždača. 
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2.
2.  Kako bi ispunila obvezu iz stavka 1., fizička ili pravna osoba koja namjerava izvoziti otpad iz Unije osigurava da su postrojenja koja će gospodariti otpadom u državi odredišta bili predmet revizije neovisne i akreditirane treće strane s odgovarajućim kvalifikacijama.
2.  Kako bi ispunila obvezu iz stavka 1., fizička ili pravna osoba koja namjerava izvoziti otpad iz Unije osigurava da su postrojenja koja će gospodariti otpadom u državi odredišta bili predmet revizije neovisne i akreditirane treće strane s odgovarajućim kvalifikacijama. Treća strana koja provodi reviziju mora biti certificirana u skladu s normama Unije ili međunarodno priznatim normama, kao što je ISO 19011:2018, a izvoznik je prije izvoza dužan pribaviti pismenu potvrdu o toj certifikaciji. Kako bi se zaštitila neovisnost i objektivnost revizije, fizička ili pravna osoba koja ju je naručila ne smije ni na koji način intervenirati u provedbu revizije. 
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 4. – podstavak 1.
Fizička ili pravna osoba koja namjerava izvoziti otpad osigurava da je postrojenje koje će gospodariti otpadom u državi odredišta bilo predmet revizije iz stavka 2. prije izvoza otpada u predmetno postrojenje i da se revizija ponavlja u redovitim intervalima, u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika, najmanje svake tri godine nakon prve revizije.
Fizička ili pravna osoba koja namjerava izvoziti otpad osigurava da je postrojenje koje će gospodariti otpadom u državi odredišta bilo predmet revizije iz stavka 2. koja je provedena prije najviše dvije godine prije izvoza otpada u predmetno postrojenje. 
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 4. – podstavak 2.
Fizička ili pravna osoba koja izvozi otpad iz Unije isto tako bez odgode provodi ad hoc reviziju ako primi vjerodostojne informacije da postrojenje više ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu X.
Fizička ili pravna osoba koja izvozi otpad iz Unije isto tako bez odgode provodi ad hoc reviziju ako primi dokaze da postrojenje više ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu X.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 7. – podstavak 1. (novi)
Fizičke ili pravne osobe koje izvoze otpad izvan Unije Komisiji prije izvoza otpada dostavljaju revizijsko izvješće sastavljeno na temelju revizije iz stavka 2.
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 7.a (novi)
7.a   Komisija uspostavlja i održava središnji, javno dostupan i ažuriran registar postrojenja obuhvaćenih revizijom. Registar sadržava nazive i lokaciju objekata nad kojima je provedena revizija te datum posljednje revizije. Među informacijama ne smije biti povjerljivih poslovnih informacija ili informacija o osobi koja je naručila reviziju. Nije dopušteno ni objavljivanje osobnih podataka zaštićenih u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 („Opća uredba o zaštiti podataka”). 
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 8.
8.  Ako postoji međunarodni sporazum između Unije i treće zemlje na koju se primjenjuje Odluka OECD-a, u kojem se potvrđuje da će postrojenja u toj trećoj zemlji gospodariti otpadom na način prihvatljiv za okoliš u skladu s kriterijima utvrđenima u Prilogu X., fizičke i pravne osobe koje namjeravaju izvoziti otpad u tu treću zemlju izuzete su od obveze iz stavka 2.
8.  Ako postoji međunarodni sporazum između Unije i treće zemlje na koju se primjenjuje Odluka OECD-a, u kojem se potvrđuje da će postrojenja u toj trećoj zemlji gospodariti otpadom na način prihvatljiv za okoliš iz članka 56. i u skladu s kriterijima utvrđenima u Prilogu X., fizičke i pravne osobe koje namjeravaju izvoziti otpad u tu treću zemlju izuzete su od obveze iz stavka 2.
Fizička ili pravna osoba koja izvozi otpad iz Unije u određeno postrojenje u trećoj zemlji s kojom je Unija sklopila međunarodni sporazum bez odgode provodi ad hoc reviziju ako primi dokaze da postrojenje više ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu X. Predmetna fizička ili pravna osoba u tom slučaju obavješćuje nadležna tijela polazišta o tim dokazima i o svojim planovima za provedbu ad hoc revizije.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 9.a (novi)
9.a   Komisija donosi smjernice za primjenu ovog članka. 
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 2.
2.  Za potrebe izvoza otpada smatra se da se otpadom koji se otprema gospodari na način prihvatljiv za okoliš s obzirom na relevantne postupke oporabe ili zbrinjavanja ako se može dokazati da će se otpadom gospodariti u skladu sa zahtjevima za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša koji su u širem smislu istovjetni zahtjevima za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša utvrđenima zakonodavstvom Unije. Pri procjeni takve istovjetnosti u širem smislu nije potrebna potpuna usklađenost sa zahtjevima koji proizlaze iz zakonodavstva Unije, ali trebalo bi dokazati da se zahtjevima koji se primjenjuju u državi odredišta osigurava slična razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša kao zahtjevima koji proizlaze iz zakonodavstva Unije.
2.  Za potrebe izvoza otpada smatra se da se otpadom koji se otprema gospodari na način prihvatljiv za okoliš s obzirom na relevantne postupke oporabe ili zbrinjavanja ako se može dokazati da će se otpadom, kao i potencijalnim otpadom nastalim u okviru postupka oporabe, gospodariti u skladu sa zahtjevima za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša koji se smatraju istovjetnima zahtjevima za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša utvrđenima zakonodavstvom Unije, osobito zahtjevima iz dijela 1. Priloga IX., uzimajući usto kao referentne točke međunarodne smjernice navedene u dijelu 2. tog istog Priloga i poštujući međunarodne konvencije o radničkim pravima, kako je navedeno u dijelu 2.a istog Priloga. Pri procjeni takvih zahtjeva koji se smatraju istovjetnima nije potrebna potpuna usklađenost sa zahtjevima koji proizlaze iz zakonodavstva Unije, ali nužno je dokazati da se zahtjevima koji se primjenjuju i izvršavaju u državi odredišta osigurava slična razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša kao zahtjevima koji proizlaze iz zakonodavstva Unije.
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 2.a (novi)
2.a   Komisija do [unijeti datum 18 mjeseci nakon datuma objave ove Uredbe] donosi smjernice kojima se pojašnjava primjena relevantnih najboljih raspoloživih tehnika u pogledu procjene istovjetnosti.
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 2.b (novi)
2.b   Komisija do [unijeti datum dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] objavljuje izvješće o utvrđivanju obveznih ciljeva za udio recikliranog sadržaja za proizvode, osobito, među ostalim, proizvode izrađene od plastike, ako se takvi ciljevi već ne primjenjuju na temelju zakonodavstva Unije. Prema potrebi to izvješće popraćeno je zakonodavnim prijedlozima.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 2.c (novi)
2.c   Komisija do... [Ured za publikacije: unijeti datum jednu godinu nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] objavljuje izvješće o procjeni učinaka na gospodarenje plastičnim otpadom na način prihvatljiv za okoliš u Uniji u vezi s postupnim ukidanjem izvoza plastičnog otpada izvan Unije i zemalja EFTA-e. To je izvješće prema potrebi popraćeno mjerama za ublažavanje utvrđenih štetnih učinaka na kapacitete Unije za gospodarenje plastičnim otpadom na način prihvatljiv za okoliš te za promicanje inovacija i ulaganja u tom sektoru.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)   u postrojenjima za skupljanje, skladištenje i razvrstavanje; 
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 2.a (novi)
2.a   Države članice provode inspekcije kako bi spriječile i otkrile nezakonite pošiljke otpada na temelju mehanizma Unije za ciljanu provjeru na temelju procjene rizika. 
Kako bi osigurala usklađivanje inspekcija, Komisija donosi provedbene akte kako bi definirala detaljne elemente mehanizma Unije za ciljanu provjeru na temelju procjene rizika. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 77. stavka 2. 
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 1.
1.  Inspekcijski nadzori pošiljaka uključuju barem provjeru dokumenata, potvrdu identiteta subjekata koji su uključeni u otpremu i prema potrebi fizički pregled otpada.
1.  Inspekcijski nadzori pošiljaka uključuju barem provjeru dokumenata, potvrdu identiteta subjekata koji su uključeni u otpremu i fizički pregled otpada.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 2. − podstavak 1. − točka aa (nova)
(aa)   o revizijskom izvješću u skladu s člankom 42.; 
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 5.
5.  Kako bi se utvrdilo je li pošiljka otpada koja podliježe općim zahtjevima za dostavu informacija utvrđenima u članku 18. namijenjena postupcima oporabe koji su u skladu s člankom 56., tijela uključena u inspekcijske nadzore mogu zahtijevati od osobe koja organizira otpremu da podnese relevantne dokumentarne dokaze, koje dostavlja postrojenje za privremenu i trajnu oporabu i koje prema potrebi odobrava nadležno tijelo odredišta.
5.  Kako bi se utvrdilo je li pošiljka otpada koja podliježe općim zahtjevima za dostavu informacija utvrđenima u članku 18. namijenjena postupcima oporabe koji su u skladu s člankom 56., tijela uključena u inspekcijske nadzore zahtijevaju od osobe koja organizira otpremu da podnese revizijsko izvješće u skladu s člankom 42. te, kada je to prikladno, relevantne dokumentarne dokaze, koje dostavlja postrojenje za privremenu i trajnu oporabu i koje prema potrebi odobrava nadležno tijelo odredišta.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 6.
6.  Ako dokazi iz stavka 4. nisu podneseni tijelima uključenima u inspekcijske nadzore u roku koji su odredila ta tijela ili ona te dokaze i informacije koji su im dostupni smatraju nedostatnima za donošenje zaključka, predmetna pošiljka smatra se nezakonitom pošiljkom i s njom se postupa u skladu s člancima 24. i 25. Tijela uključena u inspekcijske nadzore o tome odmah obavješćuju nadležno tijelo države u kojoj je proveden predmetni inspekcijski nadzor.
6.  Ako dokazi iz stavka 4. ili stavka 5. nisu podneseni tijelima uključenima u inspekcijske nadzore u roku koji su odredila ta tijela ili ona te dokaze i informacije koji su im dostupni smatraju nedostatnima za donošenje zaključka, predmetna pošiljka smatra se nezakonitom pošiljkom i s njom se postupa u skladu s člancima 24. i 25. Tijela uključena u inspekcijske nadzore o tome odmah obavješćuju nadležno tijelo države u kojoj je proveden predmetni inspekcijski nadzor.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Planovi inspekcijskog nadzora uključuju barem sljedeće elemente:
2.  Planovi inspekcijskog nadzora uključuju minimalni broj fizičkih provjera postrojenja i pošiljki otpada u skladu s procjenom rizika provedenom u skladu člankom 59. stavkom 1. Planovi ne sadrže nikakve detalje o operativnom programiranju. Planovi inspekcijskog nadzora uključuju barem sljedeće elemente:
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 2. − točka c
(c)  informacije o planiranim inspekcijskim nadzorima, među ostalim o fizičkim pregledima;
(c)  informacije o broju i vrstama planiranih inspekcijskih nadzora, među ostalim o fizičkim pregledima;
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 2. – točka ga (nova)
(ga)   informacije o tome kako se predviđenoj organizaciji mogu prijaviti problemi i nepravilnosti, kako je predviđeno relevantnim zakonodavstvom Unije o zviždačima. 
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 2.a (novi)
2.a   Države članice osiguravaju da su ishod inspekcija provedenih u skladu s planovima iz ovog članka, bilo kakve popravne radnje koje poduzimaju relevantna nadležna tijela u svrhu nadzora tih inspekcija, imena sudionika uključenih u nezakonite pošiljke i izrečene kazne dostupni javnosti, uključujući i u elektroničkom obliku.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 5.
5.  Komisija preispituje planove inspekcijskog nadzora o kojima su je obavijestile države članice u skladu sa stavkom 4. i prema potrebi sastavlja izvješća o provedbi ovog članka na temelju preispitivanja tih planova. Takva izvješća mogu, među ostalim, uključivati preporuke o prioritetima inspekcijskih nadzora i o suradnji i koordinaciji u provedbi među relevantnim tijelima uključenima u inspekcijske nadzore. Ta se izvješća prema potrebi mogu i predstaviti na sastancima skupine za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada osnovane na temelju članka 63.
5.  Komisija preispituje planove inspekcijskog nadzora o kojima su je obavijestile države članice u skladu sa stavkom 4. i sastavlja izvješća o provedbi ovog članka na temelju preispitivanja tih planova u roku od jedne godine nakon primitka planova inspekcijskog nadzora. Takva izvješća uzimaju u obzir tokove, tonažu i vrijednost otpada koji se otprema u treće zemlje kako bi se utvrdili relevantni prioriteti. Takva izvješća mogu, među ostalim, uključivati preporuke o prioritetima inspekcijskih nadzora i o suradnji i koordinaciji u provedbi među relevantnim tijelima uključenima u inspekcijske nadzore. Ta se izvješća prema potrebi mogu i predstaviti na sastancima skupine za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada osnovane na temelju članka 63. te se stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu i Europskom vijeću.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 63. – stavak 3.a (novi)
3.a   Skupina za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada objavljuje godišnje izvješće o trendovima u nezakonitim pošiljkama i najboljim praksama za suzbijanje takvih pošiljki, u skladu s preporukama nadležnih tijela država članica.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 63. – stavak 3.b (novi)
3.b   U roku od dvije godine od osnivanja, skupina za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada Komisiji predlaže akcijski plan za suzbijanje nezakonitih pošiljaka otpada. Prijedlog akcijskog plana ažurira se najmanje svake četiri godine na temelju novih ili trajnih trendova u nezakonitim pošiljkama i provedbenim aktivnostima.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 63. – stavak 4.
4.  Skupina za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada sastaje se najmanje dvaput godišnje. Osim članova iz stavka 2., predsjedatelj prema potrebi može na sastanke pozvati predstavnike drugih relevantnih institucija, tijela, ureda, agencija ili mreža.
4.  Skupina za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada sastaje se najmanje dvaput godišnje. Osim članova iz stavka 2., predsjedatelj prema potrebi može na sastanke pozvati predstavnike drugih relevantnih institucija, tijela, ureda, agencija, mreža ili drugih dionika.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 2. − točka b
(b)  ovlasti prenesene na Komisiju ili Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) drugim pravnim aktima, osobito Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća65, Uredbom Vijeća (EZ) br. 515/9766 ili Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9667.
(b)  ovlasti prenesene na Komisiju, Ured europskog javnog tužitelja ili Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) drugim pravnim aktima, osobito Uredbom Vijeća (EU) 2017/19391a, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća65, Uredbom Vijeća (EZ) br. 515/9766  ili Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9667.
_________________
_________________
1a Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.)
65 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
65 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
66 Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).
66 Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).
67 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
67 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 4. – podstavak 3.
Izvješće iz prvog podstavka prvi put se sastavlja do [Ured za publikacije: unijeti datum kraja pete godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] i svake četiri godine nakon toga.
Izvješće iz prvog podstavka prvi put se sastavlja do [Ured za publikacije: unijeti datum kraja treće godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] i svake tri godine nakon toga.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 4.a (novi)
4.a   Komisija obavlja procjenu i podnosi izvješće Vijeću i Europskom parlamentu o tome kako bi se financijske obveze u okviru proširene odgovornosti proizvođača trebale primjenjivati na rabljenu robu ili otpad koji se otprema iz Unije. 
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 4.b (novi)
4.b   Na temelju podataka iz središnjeg sustava, kao i podataka iz izvješća relevantnih agencija EU-a, u ovom izvješću treba predstaviti analizu pošiljaka i obrade određenih tokova otpada, koji su u tom pogledu utvrđeni kao nezakonite prakse, provedbe ove Uredbe, uključujući usklađenost nadležnih tijela s rokovima utvrđenima u ovoj Uredbi, i doprinosa sektora prijelazu na kružno gospodarstvo i klimatsku neutralnost do 2050. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća („Europski zakon o klimi”). 
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 4.c (novi)
4.c   Skupina za provedbu Uredbe o pošiljkama otpada, korespondenti te sudionici sektorskih dijaloga i partnerstava o klimi unutar sektora otpada pozivaju se da prije objave pregledaju izvješće i daju svoje komentare na njega. 
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 4.d (novi)
4.d   U skladu s Uredbom (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća Komisija olakšava sektorske dijaloge i partnerstva u području klime u gospodarskom sektoru otpada.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 1.a (novi)
Ako to zatraže države članice ili ako je to na drugi način relevantno, Komisija povremeno održava sastanak korespondenata. Na tim sastancima korespondenti razmatraju pitanja koja se postave u vezi s provedbom ove Uredbe te mogu raspravljati i o drugim relevantnim temama povezanima s provedbom ove Uredbe. Posebna pozornost može se posvetiti raspravama o praćenju stanja na tržištu Unije za pošiljke otpada, omogućivanju razmjene najboljih praksi, informacija i olakšavanju suradnje među nadležnim tijelima, s ciljem uklanjanja prepreka usklađivanju praksi pošiljaka otpada među državama članicama i provedbi tehnika gospodarenja otpadom koje su prihvatljive za okoliš.
Na sastanke korespondenata ili na dijelove tih sastanaka u odgovarajućim se slučajevima pozivaju i relevantni dionici. 
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 1.b (novi)
Na sastanke korespondenata ili na dijelove tih sastanaka u odgovarajućim se slučajevima pozivaju i relevantni dionici. 
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 75. – stavak 1.a (novi)
1.a   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 76. kako bi se izmijenio Prilog III., posebice dio I. stavak 2. točka (fa) radi prilagodbe pragova onečišćenja. 
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 75. – stavak 3.a (novi)
3.a   Komisija do... [unijeti datum 12 mjeseci nakon datuma objave ove Uredbe] procjenjuje dodavanje u Prilog III.B stavki mješovitog otpada kao što su rabljena obuća, odjeća i drugi tekstilni proizvodi, uključujući njihove kombinacije, mineralna vuna i madraci. U relevantnim se slučajevima toj procjeni prilaže delegirani akt u skladu s člankom 76. radi izmjene Priloga III.B. 
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 1.
Komisija do 31. prosinca 2035., uzimajući u obzir, među ostalim, izvješća izrađena u skladu s člankom 69. i preispitivanje iz članka 59. stavka 5., provodi preispitivanje ove Uredbe i podnosi izvješće o rezultatima tog preispitivanja Europskom parlamentu i Vijeću te mu, ako Komisija to smatra potrebnim, prilaže zakonodavni prijedlog.
Komisija do 31. prosinca 2030., uzimajući u obzir, među ostalim, izvješća izrađena u skladu s člankom 69. i preispitivanje iz članka 59. stavka 5., provodi preispitivanje ove Uredbe i podnosi izvješće o rezultatima tog preispitivanja Europskom parlamentu i Vijeću te mu, ako Komisija to smatra potrebnim, prilaže zakonodavni prijedlog.
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 1.a (novi)
Komisija do 31. prosinca [2038.] preispituje podatke i obrazloženja na kojima se temelji odluka o ograničavanju izvoza plastičnog otpada izvan Unije i zemalja EFTA-e s ciljem procjene proporcionalnosti te mjere.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Prilog IA. – polje 7
VRSTE PAKIRANJA (polje 7)
VRSTE PAKIRANJA (polje 7)
1.  Bačva
1.  Bačva
2.  Drvena bačva
2.  Drvena bačva
3.  Kanta za gorivo
3.  Kanta za gorivo
4.  Kutija
4.  Kutija
5.  Vreća
5.  Vreća
6.  Kompozitna ambalaža
6.  Kompozitna ambalaža
7.  Posuda pod tlakom
7.  Posuda pod tlakom
8.  Vreća
8.  Vreća
9.  Drugo (navesti)
9.  Bala
10.  Drugo (navesti)
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Prilog IB. – polje 7
VRSTE PAKIRANJA (polje 7)
VRSTE PAKIRANJA (polje 7)
1.  Bačva
1.  Bačva
2.  Drvena bačva
2.  Drvena bačva
3.  Kanta za gorivo
3.  Kanta za gorivo
4.  Kutija
4.  Kutija
5.  Vreća
5.  Vreća
6.  Kompozitna ambalaža
6.  Kompozitna ambalaža
7.  Posuda pod tlakom
7.  Posuda pod tlakom
8.  Vreća
8.  Vreća
9.  Drugo (navesti)
9.  Bala
10.  Drugo (navesti)
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Prilog I.C. – dio V. – točka 46. – podstavak 1.
Polje 18: ovo polje ispunjava ovlašteni predstavnik postrojenja za zbrinjavanje ili oporabu nakon primitka pošiljke otpada. Označite okvir s odgovarajućom vrstom postrojenja. S obzirom na primljenu količinu postupite u skladu s posebnim uputama u polju 5 (točka 36.). Potpisani primjerak dokumenta o prometu daje se posljednjem prijevozniku. Ako je pošiljka iz bilo kojeg razloga odbijena, predstavnik postrojenja za zbrinjavanje ili oporabu mora odmah kontaktirati svoje nadležno tijelo. U skladu s člankom 16. stavkom 3. ili, ako je prikladno, člankom 15. stavkom 3. ove Uredbe i Odlukom OECD-a, potvrda podnositelju obavijesti i nadležnim tijelima da je otpad primljen dostavlja se u roku od jednog dana (osim onih država provoza koje su članice OECD-a i koje su obavijestile Tajništvo OECD-a da ne žele primati te primjerke dokumenta o prometu). Postrojenje za zbrinjavanje ili oporabu zadržava izvornik dokumenta o prometu.
Polje 18: ovo polje ispunjava ovlašteni predstavnik postrojenja za zbrinjavanje ili oporabu nakon primitka pošiljke otpada. Označite okvir s odgovarajućom vrstom postrojenja. S obzirom na primljenu količinu postupite u skladu s posebnim uputama u polju 5 (točka 36.). Potpisani primjerak dokumenta o prometu daje se posljednjem prijevozniku. Ako je pošiljka iz bilo kojeg razloga odbijena, predstavnik postrojenja za zbrinjavanje ili oporabu mora odmah kontaktirati svoje nadležno tijelo. U skladu s člankom 16. stavkom 3. ili, ako je prikladno, člankom 15. stavkom 3. ove Uredbe i Odlukom OECD-a, potvrda podnositelju obavijesti i nadležnim tijelima da je otpad primljen dostavlja se u roku od dva radna dana (osim onih država provoza koje su članice OECD-a i koje su obavijestile Tajništvo OECD-a da ne žele primati te primjerke dokumenta o prometu). Postrojenje za zbrinjavanje ili oporabu zadržava izvornik dokumenta o prometu.
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio I. – stavak 2. – točka fa (nova)
(fa)   za otpad koji se otprema unutar Unije, upućivanje na „gotovo bez onečišćenja i drugih vrsta otpada” [u stavci B3011 Baselske konvencije] znači da sadržaj kontaminacije ne smije premašiti ukupno najviše 6 % pošiljke. 
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio I. – stavak 2. – točka g
(g)   za otpad koji se otprema unutar Unije ne primjenjuje se stavka B3011 iz Baselske konvencije, već se umjesto nje primjenjuje sljedeća stavka:
Briše se.
[...]
(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Upućivanja na EU3011 zamjenjuju se upućivanjima na B3011 iz Baselske konvencije.)
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Prilog III.A – točka 2. – podtočka ea (nova)
(ea)   mješavine otpada razvrstane pod stavkama B1010 i B2020 iz Baselske konvencije;
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Prilog III.A – točka 2. – podtočka eb (nova)
(eb)   mješavine otpada razvrstane pod stavkama iz Baselske konvencije B3011, B3040 i B1010 ograničene su na otpad iz okvire prozora i vrata.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio I. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Otpad klasificiran kao opasan na popisu otpada sastavljenom u skladu s člankom 7. Direktive 2008/98/EZ
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio I. – stavak 2. – točka f
(f)   za otpad koji se otprema unutar Unije ne primjenjuje se stavka Y48 iz Baselske konvencije, nego se umjesto nje primjenjuje sljedeća stavka:
Briše se.
[...]
(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Upućivanja na EU48 zamjenjuju se upućivanjima na Y48 iz Baselske konvencije.)
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Prilog V. – točka 2. – podstavak 1.
Ovaj se Prilog sastoji od dva dijela. U članku 36. dalje se upućuje na popis otpada iz članka 7. Direktive 2008/98/EZ. Za potrebe ove Uredbe i kako bi se utvrdilo je li određeni otpad naveden u članku 36. ove Uredbe, popis otpada iz članka 7. Direktive 2008/98/EZ primjenjuje se samo ako se ne primjenjuje dio 1. ovog Priloga. Trebalo bi provjeriti je li otpad naveden u dijelu 2. ovog Priloga samo ako nije naveden u dijelu 1. ovog Priloga ili na popisu otpada iz članka 7. Direktive 2008/98/EZ.
Ovaj se Prilog sastoji od dva dijela. U članku 36. dalje se upućuje na popis otpada iz članka 7. Direktive 2008/98/EZ. Za potrebe ove Uredbe i kako bi se utvrdilo je li određeni otpad naveden u članku 36. ove Uredbe, popis otpada iz članka 7. Direktive 2008/98/EZ primjenjuje se samo ako se ne primjenjuje dio 1. ovog Priloga. Trebalo bi provjeriti je li otpad naveden u dijelu 2. ovog Priloga samo ako nije naveden u dijelu 1. ovog Priloga i ako nije naveden kao opasan otpad na popisu otpada iz članka 7. Direktive 2008/98/EZ (konkretno, vrste otpada označene zvjezdicom).
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Prilog VIII. – dio 2. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7a)  Temeljne konvencije MOR-a

Potpisana: da [ ] ne [ ]

Ratificirana: da [ ] ne [ ]

Amandman 142
Prijedlog uredbe
Prilog VIII. – dio 2.a (novi)
Dio 2.a (novi)
Obveza osiguravanja da se otpadom pristiglim iz Europske unije gospodari i postupa u skladu s člankom 56.
[Ime i kontaktni podaci nadležnog tijela] u ime [zemlja] (dalje u tekstu „zemlja”) izjavljuje da ta zemlja osigurava da se svim otpadom koji se otprema na njezino državno područje gospodari bez ugrožavanja zdravlja ljudi i na okolišno prihvatljiv način u skladu s člankom 56. ove Uredbe.
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Prilog IX. – dio 1. – točka 2. – podtočka b
(b)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama.
(b)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama, uključujući usvojene najbolje raspoložive tehnike.
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Prilog IX. – dio 2.a (novi)
2.a   Međunarodne konvencije o radničkim pravima 
Osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada kako su definirane u Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu1a
_________________
1a https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 1.
1.  Revizijom iz članka 43. stavka 2. provjerava se ispunjava li postrojenje koje gospodari otpadom u državi odredišta sljedeće uvjete:
1.  Revizijom iz članka 43. stavka 2. u relevantnim se slučajevima provjerava poštuju li se pri stvarnoj provedbi svih aktivnosti postrojenja koje gospodari otpadom u državi odredišta sljedeći uvjeti :
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 1. – točka b
(b)  da je projektirano, izgrađeno i da se njime upravlja na siguran i za okoliš prihvatljiv način, a posebno da ima uspostavljene procese, organizaciju i infrastrukturu potrebne za obradu predmetnog otpada te osiguranja koja pokrivaju moguće rizike i odgovornosti. U tu se svrhu moraju provjeriti barem informacije o metodama obrade otpada, uključujući način na koji se postupa s preostalim otpadom, posebno silaznom sljedivošću;
(b)  da je projektirano, izgrađeno i da se njime upravlja na siguran i za okoliš prihvatljiv način, a posebno da ima uspostavljene procese, odgovarajuću tehnologiju za recikliranje, organizaciju i infrastrukturu potrebne za obradu predmetnog otpada te osiguranja koja pokrivaju moguće rizike i odgovornosti. U tu se svrhu moraju provjeriti barem informacije o metodama obrade otpada, uključujući način na koji se postupa s preostalim otpadom, posebno silaznom sljedivošću;
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 1. – podtočka c – uvodni dio
(c)  da uspostavlja sustave upravljanja i praćenja, postupke i tehnike kojima je svrha spriječiti, smanjiti, svesti na najmanju moguću mjeru i koliko god je moguće ukloniti sljedeće:
(c)  da uspostavlja i vodi sustave upravljanja i praćenja, postupke i tehnike kojima je svrha spriječiti, smanjiti, svesti na najmanju moguću mjeru i koliko god je moguće ukloniti sljedeće:
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 1. – točka f
(f)  da vodi i može dostaviti evidenciju o svojim aktivnostima gospodarenja otpadom i otpreme otpada u posljednjih pet godina;
(f)  da vodi i može dostaviti evidenciju o svojim aktivnostima gospodarenja otpadom i otpreme otpada u posljednjih pet godina; ako određeno postrojenje posluje manje od pet godina, da vodi i može dostaviti evidenciju o svojim aktivnostima gospodarenja otpadom i otpreme otpada tijekom dotadašnjeg poslovanja;
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 2. – uvodni dio
2.  Nakon provjere usklađenosti postrojenja s navedenim kriterijima neovisna treća strana koja provodi reviziju mora posebno uzeti u obzir, kao mjerilo i prema potrebi:
2.  Nakon provjere usklađenosti svih relevantnih aktivnosti postrojenja s navedenim kriterijima neovisna treća strana koja provodi reviziju mora posebno uzeti u obzir, kao mjerilo i prema potrebi:
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 2. – podtočka ba (nova)
(ba)   ostalo zakonodavstvo Unije kako je navedeno u dijelu 1. Priloga IX.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0290/2022).

Posljednje ažuriranje: 2. svibnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti