Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0150/2022

Ingivna texter :

A9-0150/2022

Debatter :

CRE 07/06/2022 - 7
PV 14/02/2023 - 3
CRE 14/02/2023 - 3

Omröstningar :

PV 08/06/2022 - 16.3
CRE 08/06/2022 - 16.3
Röstförklaringar
PV 14/02/2023 - 8.11
CRE 14/02/2023 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0234
P9_TA(2023)0039

Antagna texter
PDF 120kWORD 50k
Tisdagen den 14 februari 2023 - Strasbourg
Normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta nyttofordon
P9_TA(2023)0039A9-0150/2022
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2023 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner (COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0556),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0322/2021),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den irländska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 januari 2022(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 27 januari 2022(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 november 2022 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism,

–  med beaktande av rapporten från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0150/2022),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.(3)

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 194, 12.5.2022, s. 81.
(2) EUT C 270, 13.7.2022, s. 38.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 8 juni 2022 (Antagna texter, P9_TA(2022)0234).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2023 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/… om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner
P9_TC1-COD(2021)0197

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2023/851.)

Senaste uppdatering: 23 maj 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy