Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2839(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0100/2023

Predkladané texty :

B9-0100/2023

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0048

Prijaté texty
PDF 168kWORD 55k
Streda, 15. februára 2023 - Štrasburg
Priority EÚ pre 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien
P9_TA(2023)0048B9-0100/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2023 o prioritách EÚ pre 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2022/2839(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien a jeho prioritnú tému Inovácie a technologické zmeny a vzdelávanie v digitálnom veku s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a na Pekinskú akčnú platformu z 15. septembra 1995 a na výsledky jej hodnotiacich konferencií,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

–  so zreteľom na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, zásadu „na nikoho nezabudnúť“, a najmä na cieľ udržateľného rozvoja č. 4, ktorým je dosiahnuť inkluzívne a kvalitné vzdelávanie, cieľ č. 5, ktorým je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat, cieľ č. 8, ktorým je dosiahnuť udržateľný ekonomický rast, cieľ č. 9, ktorým je výrazne zvýšiť prístup k informačným technológiám, cieľ č. 10 zameraný na zabezpečenie rovnakých príležitostí a zníženie nerovností a cieľ č. 13 týkajúci sa zmeny klímy, ktorý upravuje základné príčiny rodových nerovností, a tým posilňuje odolnosť žien proti zmene klímy,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov zo 16. decembra 2020 s názvami Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women and girls (Zintenzívnenie úsilia o predchádzanie všetkým formám násilia na ženách a dievčatách a o ich odstránenie) (A/RES/75/161) a The right to privacy in the digital age (Právo na súkromie v digitálnom veku) (A/RES/75/176),

–  so zreteľom na rezolúciu Rady pre ľudské práva z 5. júla 2018 s názvom Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital contexts (Urýchlenie úsilia o odstránenie násilia na ženách a dievčatách: predchádzanie násiliu na ženách a dievčatách a reakcia naň v digitálnych kontextoch) (A/HRC/RES/38/5),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu z 11. mája 2011 (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2018 o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na iniciatívu EÚ a OSN s názvom Spotlight zameranú na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách,

–  so zreteľom na články 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na akčný plán EÚ digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien v rámci vonkajšej činnosti EÚ na roky 2021 – 2025 (GAP III),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 z 5. marca 2020,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o posilňovaní postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2021 o odstraňovaní rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2021 o podpore rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania a kariéry v odboroch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika)(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2021 s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti rodovo motivovanému násiliu: kybernetickému násiliu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. mája 2022 o dosiahnutí hospodárskej nezávislosti žien prostredníctvom podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti(5),

–  so zreteľom na článok 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na otázku Rade o prioritách EÚ pre 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (O-000004/2023 – B9‑0011/2023),

–  so zreteľom na otázku Rade o prioritách EÚ pre 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (O-000005/2023 – B9‑0012/2023),

–  so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

A.  keďže rodová rovnosť je základnou zásadou EÚ, ktorá je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a v článku 23 charty; keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je preto dôležitým nástrojom na začlenenie tejto zásady do všetkých politík, opatrení a činností EÚ vrátane vonkajšej činnosti;

B.  keďže 189 krajín z celého sveta vrátane Európskej únie a jej členských štátov sa na štvrtej svetovej konferencii o ženách v Pekingu v roku 1995 zaviazalo pracovať na dosiahnutí rodovej rovnosti a posilnení postavenia všetkých žien a dievčat; keďže cieľ udržateľného rozvoja č. 5 programu udržateľného rozvoja, ktorý prijali členské štáty OSN v roku 2015, stanovuje rok 2030 ako konečný termín na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat; keďže v cieli udržateľného rozvoja č. 5b sa osobitne identifikuje lepšie využívanie podporných technológií, najmä informačných a komunikačných technológií (IKT) na podporu posilnenia postavenia žien a dievčat;

C.  keďže Pekinská akčná platforma z roku 1995 zdôraznila, že je nevyhnutné, aby ženy nielen využívali technológie, ale aj aby sa zúčastňovali na procese od fázy návrhu až po fázu uplatňovania, monitorovania a hodnotenia, a zdôraznila prepojenie medzi predpojatou výučbou a tým, že dievčatá sú často odrádzané od získania základného vzdelania v oblasti matematiky, vedy a techniky alebo je im bránené ho získať; keďže vzdelávanie zohľadňujúce rodové hľadisko prospieva celej spoločnosti tým, že prispieva k celkovému blahobytu spoločnosti, hospodárskemu rastu a inováciám; keďže rodové stereotypy majú negatívny vplyv na sebadôveru dievčat, pokiaľ ide o štúdium predmetov v oblastiach STEM a IKT, čo obmedzuje ich schopnosť pracovať v lepšie platených odvetviach s vysokým rastom; keďže vzdelávanie a odborná príprava zohľadňujúce rodové hľadisko sú kľúčovými nástrojmi na boj proti škodlivým rodovým stereotypom; keďže rok 2023 je Európskym rokom zručností a mal by sa v ňom zdôrazniť nedostatok žien v povolaniach a vzdelávaní v oblasti STEM;

D.  keďže generálny tajomník OSN António Guterres označil digitalizáciu za jednu z dvoch výrazných zmien, ktoré ovplyvnia 21. storočie, pričom druhou je zmena klímy; keďže zmysluplný prístup k digitálnym službám sa stal rozhodujúcim pre inkluzívnu sociálnu a hospodársku angažovanosť;

E.  keďže internet používa 62 % mužov v porovnaní s iba 57 % žien; keďže hoci sa digitálne rodové rozdiely vo všetkých regiónoch zmenšujú, ženy sú stále digitálne marginalizované v mnohých najchudobnejších krajinách sveta, a najmä vo vzdialených a vidieckych oblastiach, pričom najmenej 1,7 miliardy žien na globálnom Juhu stále nemá prístup k internetu(6); keďže táto priepasť existuje bez ohľadu na celkový prístup k IKT v krajine, jej hospodársku výkonnosť, úroveň príjmov alebo geografickú polohu a v dôsledku sofistikovanejších a drahších technológií sa prehlbuje(7); keďže ďalších 600 miliónov žien a dievčat online by mohlo zvýšiť celosvetový hrubý domáci produkt (HDP) až o 18 miliárd USD(8);

F.  keďže len rodovo responzívna digitálna transformácia môže poskytnúť potrebné príležitosti na zmenu negatívnych rodových modelov zamestnávania; keďže ženy stále čelia štrukturálnym a kultúrnym prekážkam pri účasti na všetkých aspektoch digitálnej transformácie, čo môže mať nepriaznivý vplyv na ich prístup k trhu práce a na ich postavenie v ňom; keďže ženy sú v súčasnosti nedostatočne zastúpené v lepšie platených odvetviach s vysokým rastom, ako sú povolania v oblasti IKT a STEM, pričom sú nadmerne zastúpené v neplatenej a neistej práci(9); keďže nízky počet žien pracujúcich v oblasti inovatívnych a prelomových technológií môže mať nepriaznivý vplyv na navrhovanie, vývoj a zavádzanie nových technológií, čo má za následok opakovanie súčasných diskriminačných praktík a stereotypov vrátane vývoja rodovo predpojatých algoritmov; keďže je dôležité, aby ženy a dievčatá boli neoddeliteľnou súčasťou procesu digitálnej transformácie, aby sa mohli stať kľúčovými aktérmi inovácií a technologických zmien a zároveň v plnej miere využívať jeho výhody;

G.  keďže v súčasnosti na celom svete študentky prevyšujú počet študentov a keďže 54 % absolventov univerzít v roku 2019 tvorili ženy(10), pričom len 18 % žien v terciárnom vzdelávaní študuje v oblasti STEM – v porovnaní s 35 % mužov(11); keďže veľký počet žien opúšťa vysokoškolské vzdelanie a kariéru v odvetví STEM alebo nevyužíva akademické príležitosti v tomto odvetví z dôvodu nerovnakých rodových úloh v rodinnom živote vrátane nerovného rozdelenia neplatených opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi v rámci domácnosti, zlej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, organizačných obmedzení, obťažovania a predsudkov na pracovisku a nedostatku príležitostí na kariérny postup; keďže nedostatočná rozmanitosť v odvetviach a povolaniach STEM ovplyvní ziskovosť spoločností a hospodársku prosperitu, čo môže viesť k tomu, že tieto spoločnosti nebudú súčasťou nárastu HDP európskeho hospodárstva o 16 miliárd EUR, keďže nepovzbudzujú ženy, aby sa zapájali do digitálneho sektora;

H.  keďže podľa Medzinárodnej organizácie práce (MOP) ženy celkovo dostávajú približne o 20 % menší plat ako muži; keďže rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v odvetviach, v ktorých dominujú muži, ako sú IKT a technologické spoločnosti, sú ešte väčšie; keďže ženy zarábajú približne o 28 % menej ako ich mužskí kolegovia na tých istých technologických pozíciách(12);

I.  keďže ekonomická nezávislosť a posilnenie postavenia žien sú kľúčové pre dosiahnutie rodovej rovnosti a zaručenie práv žien; keďže to zahŕňa schopnosť plne sa zúčastňovať na živote spoločnosti, a to aj prostredníctvom kontroly nad vlastným časom a životom, telesnej autonómie, dosiahnutia sebarealizácie a rovnakého prístupu k trhom práce, občianskej angažovanosti a hospodárskemu rozhodovaniu na všetkých úrovniach; keďže podpora hospodárskej nezávislosti si vyžaduje uznanie a kompenzáciu feminizovaných pracovných odvetví, ktoré sú systematicky menej platené a podhodnotené, a zavedenie vhodných opatrení na zabezpečenie rovnakej účasti žien na trhoch práce, rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, prístupu k dôstojným pracovným príležitostiam a rozdelenia a uznania domácich a opatrovateľských povinností;

J.  keďže ženy, ktoré čelia viacerým prierezovým formám diskriminácie, majú osobitné ťažkosti zamestnať sa v odvetví STEM; keďže ženy žijúce v chudobe a ženy v oblastiach s obmedzenou infraštruktúrou, najmä vo vidieckych oblastiach, čelia digitálnej, rodovej a vidieckej diskriminácii a prekážkam v prístupe k digitálnym technológiám a ich využívaniu z dôvodu nedostupnosti, nízkej digitálnej gramotnosti a negatívnych sociálnych noriem;

K.  keďže ženy tvoria iba okrajové percento investorov rizikového kapitálu, podnikateľských anjelov a investorov; keďže týmto rolám sa venuje podstatne menej žien a menej žien založilo a vlastní súkromné spoločnosti a startupy;

L.  keďže rodový rozmer digitálnej transformácie je uznaný v stratégii EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 a v akčnom pláne pre rodovú rovnosť III; keďže podpora rovnakého prístupu žien k nevyužitému potenciálu digitálnych technológií má zásadný význam pre digitálnu stratégiu EÚ a udržateľný rast;

M.  keďže rodovo motivované násilie sa neobmedzuje len na fyzické násilie, ale zahŕňa aj rodovo motivované kybernetické násilie; keďže sa odhaduje, že každá desiata žena už od veku 15 rokov zažila nejakú formu kybernetického násilia(13); keďže počas pandémie ochorenia COVID-19 sa rodovo motivované násilie exponenciálne zvýšilo vrátane násilia na internete a násilia páchaného s pomocou IKT; keďže prieskumom nadácie World Wide Web Foundation, ktorý sa uskutočnil v roku 2020 na respondentoch zo 180 krajín, sa zistilo, že 52 % mladých žien a dievčat zažilo zneužívanie online a 64 % respondentov uviedlo, že poznajú niekoho, kto ho zažil;

N.  keďže každé piate dievča (19 %) po obťažovaní opustilo alebo výrazne obmedzilo používanie platformy sociálnych médií, zatiaľ čo jedno z desiatich dievčat (12 %) zmenilo spôsob, akým sa vyjadrovalo(14); keďže viac ako tretina (37 %) dievčat, ktoré sú z etnickej menšiny a boli zneužívané, tvrdí, že je terčom útokov z dôvodu ich rasy alebo etnického pôvodu, zatiaľ čo viac ako polovica (56 %) osôb, ktoré sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové, intersexuálne alebo queer osoby LGBTIQ+, tvrdí, že sú obťažované z dôvodu svojej rodovej identity alebo sexuálnej orientácie;

O.  keďže vzostup nových inteligentných zariadení a internetu vecí poskytuje ďalšie príležitosti na zneužívanie, ktoré uľahčuje technológia;

P.  keďže vzdelávanie je kľúčom k predchádzaniu rodovo motivovanému kybernetickému násiliu, a to aj prostredníctvom digitálnej gramotnosti a zručností, ako je kybernetická hygiena a webová etiketa, ako aj k budovaniu rodovo inkluzívneho vzdelávacieho prostredia zameraného na rodové stereotypy, ktoré by malo byť kľúčovým prvkom každej verejnej politiky zameranej na boj proti rodovo motivovanému kybernetickému násiliu; keďže technológie môžu zohrávať dôležitú úlohu pri predchádzaní kybernetickému násiliu;

Q.  keďže vývoj nových spôsobov práce a možnosti práce na diaľku predstavujú rad výziev a príležitostí pre ženy a ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom; keďže rozvoj nových možností dištančného vzdelávania poskytuje ženám a dievčatám nové možnosti na preklenutie rozdielov v digitálnej oblasti a vo vzdelávaní;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) opätovne potvrdiť neoblomný záväzok EÚ voči Pekinskej akčnej platforme a následným hodnotiacim konferenciám, ako aj voči súboru opatrení zameraných na rodovú rovnosť, ktoré sú v nej uvedené;
   b) zabezpečiť plné zapojenie Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do rozhodovacieho procesu o pozícii EÚ na 67. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien a zabezpečiť, aby Európsky parlament mal pred rokovaniami primerané informácie a prístup k dokumentu o pozícii EÚ;
   c) zabezpečiť, aby EÚ preukázala silné vedúce postavenie a zaujala jednotný postoj k významu posilnenia postavenia žien a dievčat v celej ich rozmanitosti a dosiahnutia rodovej rovnosti v digitálnej transformácii; prijať rázne opatrenia s cieľom jednoznačne odsúdiť súčasný odmietavý postoj k rodovej rovnosti vrátane politík a pokusov o oslabenie práv, autonómie a emancipácie žien v každej oblasti; podporovať výzvy na štandardizáciu práv žien;
   d) čo najdôraznejšie odsúdiť používanie znásilnenia a sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane v ozbrojených konfliktoch, najmä ich pokračujúce používanie pri neoprávnenom útoku Ruska na Ukrajinu, ako aj pri iných konfliktoch, napríklad v regióne Tigraj v Etiópii; odsúdiť všetky formy rodovo motivovaného násilia vrátane kybernetického násilia, ako aj všetky formy diskriminácie na základe pohlavia a rodu, keďže ide o porušovanie ľudských práv, ktoré bráni dosiahnutiu rodovej rovnosti, a tým aj skutočne rovnoprávnych spoločností;
   e) zaviazať sa k silnej podpore práce orgánu OSN Ženy, ktorý je ústredným aktérom v systéme OSN na podporu práv žien v celej ich rozmanitosti a spájanie všetkých príslušných zainteresovaných strán s cieľom vytvoriť politickú zmenu a koordinovať činnosti; vyzvať všetky členské štáty OSN, ako aj EÚ, aby pre orgán OSN Ženy zabezpečili primerané financovanie;
   f) opätovne potvrdiť záväzky týkajúce sa rodovej rovnosti a posilnenia postavenia všetkých žien a dievčat prijaté na príslušných samitoch a konferenciách OSN vrátane Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a jej akčného programu a záverečných dokumentov z jej preskúmaní;
   g) zdôrazniť potrebu uľahčiť a zlepšiť prístup žien k informáciám a vzdelávaniu na celom svete, a to aj v oblasti vedy, techniky a ekonómie, a tým zlepšiť ich znalosti, zručnosti a príležitosti; zdôrazniť význam zabezpečenia uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v digitálnom vzdelávaní na všetkých úrovniach a potrebu odstrániť digitálne rodové rozdiely spolu s akoukoľvek rodovou diskrimináciou v prístupe ku vzdelávaniu na všetkých úrovniach, od raného detstva až po vysokoškolské vzdelávanie, vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí a od plánovacej infraštruktúry až po odbornú prípravu učiteľov; zdôrazniť, že na prekonanie digitálnej nerovnosti a dosiahnutie plného potenciálu žien a dievčat na celom svete je potrebný širší ľudský a hospodársky rozvoj;
   h) presadzovať lepší prístup dievčat, žien a ľudí s rôznymi rodovými identitami k všeobecne dostupnej, bezpečnej a zabezpečenej digitálnej pripojiteľnosti, ktorá by sa rozšírila aj vo vidieckych a vzdialených oblastiach;
   i) zdôrazniť potrebu zabezpečiť univerzálny a úplný prístup k online informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach vrátane práva na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva a zabezpečiť spoľahlivé postupy, ktoré zabránia zneužitiu akýchkoľvek osobných údajov osôb, ktoré chcú podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva;
   j) opätovne zdôrazniť, že je potrebné posilniť začleňovanie a účasť žien a dievčat v spoločnosti; opätovne zdôrazniť potrebu urýchliť pokrok v oblasti rodovej rovnosti, a to aj presadzovaním zákonov, politík, rozpočtov a inštitúcií, ktoré podporujú rodovú rovnosť; opätovne zdôrazniť aj potrebu väčších investícií do rodových štatistík, keďže v súčasnosti je k dispozícii menej ako polovica údajov potrebných na monitorovanie cieľa udržateľného rozvoja č. 5;
   k) poznamenať, že obnova po pandémii musí prebiehať v súlade so zelenou a digitálnou transformáciou a že čoraz dôležitejšiu úlohu v budúcom hospodárstve podľa všetkého zohrajú kompetencie v oblasti STEM.
   l) zohľadniť, že reakcie na pandémiu ochorenia COVID-19 urýchlili digitálnu transformáciu a že v budúcnosti sa na trhu práce zvýši dopyt po odborníkoch v oblasti technológií; v tejto súvislosti poznamenať, že vo vzdelávaní a povolaniach v oblasti IKT pokračuje rodová segregácia, a preto by sa digitálna priepasť mohla ďalej prehlbovať, ak sa tento problém nebude primerane riešiť;
   m) zabezpečiť, aby všetky politiky spojené s digitálnou transformáciou zohľadňovali rodovo špecifické potreby a neovplyvňovali negatívne ženy, dievčatá a ľudí s rôznymi rodovými identitami; preukázať väčšie odhodlanie zhromažďovať a analyzovať údaje rozčlenené podľa rodu, a to na základe okrem iného rodu, príjmu, vzdelania, zamestnania a veku, s cieľom umožniť podložené a inovačné politiky, ktoré sú potrebné na lepšie pochopenie a reguláciu digitálneho priestoru, ak sa majú dosiahnuť spravodlivejšie výsledky, ako aj zhromažďovať a analyzovať údaje o marginalizovaných skupinách s cieľom zachytiť situáciu ľudí, ktorí čelia viacnásobnej diskriminácii;
   n) opätovne zdôrazniť, že ekonomická nezávislosť a posilnenie postavenia žien sú kľúčové pre dosiahnutie rodovej rovnosti a zaručenie práv žien; zdôrazniť význam prístupu žien v celej ich rozmanitosti k novým pracovným príležitostiam v rámci digitálnej transformácie s cieľom zabezpečiť, aby pracovné miesta v oblasti STEM boli rovnako prínosné a prístupné pre všetkých; zdôrazniť potrebu podporovať podnikanie žien a zároveň riešiť rodové normy a stereotypy, ktoré odrádzajú ženy a dievčatá od technológií; zdôrazniť potrebu podporovať digitálne inovátorky vo viacerých priemyselných ekosystémoch s cieľom vybudovať inkluzívne digitálne hospodárstvo; bojovať proti rodovej stereotypizácii a podporovať viac ženských vzorov, ktoré výrazne ovplyvňujú príležitosti dievčat a žien začať kariéru v odboroch STEM a iných digitálnych úlohách, a podporovať zvyšovanie počtu žien na vedúcich pozíciách v digitálnom sektore;
   o) zdôrazniť význam riešenia rôznorodého zastúpenia žien na online platformách a v sociálnych médiách prostredníctvom lepšieho pochopenia súvisiacich technológií, digitálnych zručností, ako aj prístupu k digitálnym prostriedkom; zdôrazniť, že to je dôležité, pretože to pomáha ženám zúčastňovať sa na riešení mierových a bezpečnostných otázok;
   p) spolupracovať s Organizáciou Spojených národov s cieľom zabezpečiť, aby Globálny digitálny pakt, ktorý sa má prijať v roku 2024 a ktorého cieľom je načrtnúť spoločné zásady otvorenej, slobodnej a bezpečnej digitálnej budúcnosti pre všetkých, zohľadňoval rodové hľadisko a osobitné potreby žien a dievčat v digitálnej transformácii, pričom sa na nikoho nezabudne;
   q) zdôrazniť, že rodovo motivované kybernetické násilie je často pokračovaním rodovo motivovaného násilia v reálnom svete a že všetky účinné politické úvahy musia zohľadniť túto skutočnosť; opätovne zdôrazniť potrebu účinných politík a opatrení na predchádzanie všetkým formám rodovo motivovaného násilia vrátane online násilia, aby sa proti nim bojovalo a aby sa kriminalizovali; uznať význam zohľadnenia prelínania rodovo motivovaného kybernetického násilia s obchodovaním s ľuďmi založenom na sexuálnom vykorisťovaní žien a dievčat; podporovať výzvy na ukončenie sexuálneho vykorisťovania online vrátane obchodovania so sexom a iných foriem útokov a zneužívania žien a detí;
   r) podporovať kampane na zvyšovanie informovanosti, odbornú prípravu a vzdelávacie programy, a to aj v oblasti digitálneho vzdelávania, gramotnosti a zručností, ktoré by sa mali zameriavať aj na mladšiu generáciu, s cieľom bojovať proti rodovo motivovanému kybernetickému násiliu;
   s) posilniť medzinárodné úsilie v boji proti beztrestnosti páchateľov trestného činu rodovo motivovaného kybernetického násilia; zdôrazniť potrebu hľadať právne a sociologické riešenia pre všetky prípady rodovo motivovaného násilia páchaného online alebo za pomoci technológií, pričom sa zohľadnia otázky, ako je šírenie intímnych snímok a informácií bez súhlasu dotknutej osoby a manipulácia s nimi, používanie technológií deepfake na vytváranie škodlivých záberov, nenávistných prejavov na internete, kybernetického obťažovania, kybernetického prenasledovania, kybernetického šikanovania, hackerstva, krádeže totožnosti a zdieľania obsahu bez súhlasu; podporovať prístup k IKT a ich využívanie ako nástroje na boj proti rodovej diskriminácii a rodovo motivovanému násiliu, ako aj na dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;
   t) poukázať na potrebu chrániť demokraciu a ľudské práva, ako je sloboda prejavu, právo na súkromie a ochrana údajov, v digitálnom priestore; zdôrazniť nebezpečenstvá online sveta, ktorým čelia obhajkyne ľudských práv, političky, novinárky a iné ženy a aktivistky LGBTIQ+, keďže kybernetické násilie a obťažovanie sa často využívajú pri pokusoch umlčať názory žien; podporovať úsilie o ich ochranu;
   u) presadzovať prísnejšiu reguláciu online platforiem s osobitným zameraním na ochranu práv žien a odstránenie rodovo motivovaného násilia online;
   v) zdôrazniť potrebu chrániť a podporovať práva skupín, ktoré zažívajú viacnásobné a prierezové formy diskriminácie, vrátane žien so zdravotným postihnutím, rasovo kategorizovaných žien vrátane černošiek a žien inej farby pleti, migrantiek a žien z etnických menšín, starších žien, žien s nižším stupňom vzdelania, žien so zdravotnými problémami, osamelých matiek a LGBTIQ+ žien vo vidieckych a vyľudnených oblastiach; pracovať na podpore koncepcie boja proti viacnásobnej diskriminácii a začleniť prierezovú analýzu do všetkých orgánov OSN, ako aj EÚ a jej členských štátov;
   w) zabezpečiť, aby všetky politiky spojené s digitálnou transformáciou zohľadňovali rodovo špecifické potreby a neovplyvňovali negatívne ženy, dievčatá a ľudí s rôznymi rodovými identitami;

2.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva.

(1) Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 28.
(2) Ú. v. EÚ C 456, 10.11.2021, s. 232.
(3) Ú. v. EÚ C 67, 8.2.2022, s. 137.
(4) Ú. v. EÚ C 251, 30.6.2022, s. 2.
(5) Ú. v. EÚ C 465, 6.12.2022, s. 54.
(6) https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/The-digital-revolution-Implications-for-gender-equality-and-womens-rights-25-years-after-Beijing-en.pdf
(7) https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/CSW67%20EGM%20Draft%20Concept%20Note.pdf
(8) https://www.itu.int/women-and-girls/women-in-ict/
(9) Briefing EPRS, Beijing Platform for Action: 25-year review and future priorities, (Pekinská akčná platforma: 25-ročné preskúmanie a budúce priority), 27. februára 2020, dostupné na adrese: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document/EPRS_BRI(2020)646194.
(10) UNESCO-IESALC a Times Higher Education, Gender Equality: How global universities are performing (Rodová rovnosť: aké výsledky dosahujú univerzity na celom svete), 2022.
(11) UNICEF a Medzinárodná telekomunikačná únia, Towards an equal future: Reimagining girls’ education through STEM (Smerom k rovnoprávnej budúcnosti: nová predstava vzdelávania dievčat pomocou STEM), UNICEF, New York, október 2020.
(12) https://www.womenintech.co.uk/women-technology-survey-2019
(13) https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls
(14) https://plan-international.org/news/2020/10/05/abuse-and-harassment-driving-girls-off-facebook-instagram-and-twitter/

Posledná úprava: 15. mája 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia