Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2023/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0144/2023

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/02/2023 - 7.7

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0055

Texte adoptate
PDF 124kWORD 43k
Joi, 16 februarie 2023 - Strasbourg
Înființarea unui organism de etică independent al UE
P9_TA(2023)0055RC-B9-0144/2023

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2023 referitoare la înființarea unui organism de etică independent al UE (2023/2555(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 9, 10, articolul 15 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (3), și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 298,

–  având în vedere scrisoarea președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, adresată Consiliului la 18 martie 2022, inclusiv acțiunile întreprinse de Comisie ca urmare a rezoluției fără caracter legislativ a Parlamentului European din 16 septembrie 2021 referitoare la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent,

–  având în vedere scrisoarea de misiune din 1 decembrie 2019 a președintei Comisiei către Věra Jourová, vicepreședinta desemnată pentru valori și transparență,

–  având în vedere orientările politice pentru următoarea Comisie Europeană 2019-2024, prezentate la 16 iulie 2019 de Ursula von der Leyen, în calitatea sa de candidată la funcția de președintă a Comisiei Europene,

–  având în vedere rezoluția sa din 15 decembrie 2022 referitoare la suspiciunile de corupție din partea Qatarului și la nevoia mai amplă de transparență și responsabilitate în instituțiile europene(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 16 septembrie 2021 referitoare la consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent(2),

–  având în vedere Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul său de procedură, în special articolele 2, 10, 11 și articolul 176 alineatul (1), articolele 1-3, articolul 4 alineatul (6), articolele 5 și 6 din anexa I și anexa II,

–  având în vedere Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a statutului funcționarilor și a regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice(3),

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât președinta Comisiei s-a angajat să instituie un organism de etică în orientările sale politice în iulie 2019; întrucât vicepreședinta Comisiei pentru valori și transparență și-a asumat același angajament în scrisoarea sa de misiune; întrucât Parlamentul și-a exprimat deja sprijinul pentru un astfel de organism; întrucât, cu toate acestea, Comisia nu a prezentat încă o propunere de acord interinstituțional în vederea înființării unui organism de etică independent;

B.  întrucât recentele dezvăluiri privind corupția au sporit, pe bună dreptate, controlul public și politic asupra standardelor și practicilor actuale din cadrul Parlamentului și al altor instituții; întrucât independența, transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, a aleșilor lor, a comisarilor și a funcționarilor sunt extrem de importante pentru a stimula încrederea cetățenilor, care este necesară pentru ca instituțiile democratice să funcționeze legitim;

C.  întrucât în instituțiile UE există deja standarde de etică, dar acestea sunt foarte fragmentate și se bazează numai pe autoreglementare; întrucât crearea unui organism de etică independent ar putea contribui la consolidarea încrederii în instituțiile UE și a legitimității lor democratice;

D.  întrucât doctrina Meroni, dezvoltată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, permite delegarea competențelor instituțiilor UE către organisme externe, inclusiv a competențelor care nu sunt încă exercitate,

1.  se declară din nou profund șocat de acuzațiile de corupție din cadrul Parlamentului European, le condamnă și pune în evidență politica sa de toleranță zero față de corupție sub orice formă;

2.  își reiterează sprijinul pentru înființarea unui organism de etică independent, astfel cum se subliniază în rezoluția sa din 16 septembrie 2021, pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile UE;

3.  îndeamnă Comisia să prezinte, până la sfârșitul lunii martie 2023, propunerea sa de înființare a unui organism de etică independent pentru Parlamentul European și Comisie, deschis participării tuturor instituțiilor și agențiilor UE, și să finalizeze negocierile privind structura, guvernanța, denumirea, componența și competențele organismului, precum și privind orice alte aspecte care ar putea apărea, înainte de vacanța de vară;

4.  insistă asupra faptului că trebuie făcută o distincție clară între actele infracționale, încălcările normelor instituționale și conduita lipsită de etică; reamintește că organismul independent de etică ar trebui să depună eforturi pentru a stabili o definiție comună a conflictelor de interese pentru instituțiile UE pe baza celor mai înalte standarde;

5.  consideră că noului organism european de etică ar trebui să i se delege o listă de sarcini convenite, pentru a putea propune cazuri și norme etice și a oferi consiliere cu privire la cazuri și normele etice pentru comisari, deputați în Parlamentul European și personalul instituțiilor participante înainte, în timpul și, în unele situații, după încheierea mandatului sau a serviciului, în conformitate cu normele aplicabile; consideră că, pentru a garanta aplicarea consecventă a standardelor etice și previzibilitatea, avizele organismului de etică independent al UE ar trebui să fie obligatorii pentru evaluările aceleiași chestiuni;

6.  reamintește că organismul ar trebui să aibă dreptul de a începe investigații din proprie inițiativă și de a efectua investigații la fața locului și pe baza documentelor, folosind informațiile pe care le-a strâns sau pe care le-a primit de la părți terțe; reamintește că organismul ar trebui să aibă și posibilitatea de a verifica veridicitatea declarațiilor de interese financiare și active;

7.  subliniază că, în cazul Qatargate, ONG-urile ar fi fost utilizate ca vectori ai ingerințelor străine în democrația europeană; îndeamnă la o revizuire a reglementărilor existente cu scopul de a îmbunătăți transparența și responsabilitatea reprezentanților de interese în interacțiunile lor cu deputații;

8.  reamintește că propunerea sa prevede un organism format din nouă persoane, compus din experți în etică;

9.  insistă că este necesar ca organismul să protejeze avertizorii de integritate, în special pe funcționarii publici europeni, astfel încât aceștia să își poată exprima preocupările legate de posibilele încălcări ale normelor, fără teamă de represalii; recomandă revizuirea Statutului funcționarilor, în special a articolului 22c, pentru a-l alinia la standardele Directivei privind avertizorii de integritate(4); își reiterează apelul adresat Biroului, între timp, de a revizui imediat normele interne ale Parlamentului de punere în aplicare a articolului 22c din Statutul funcționarilor pentru a le alinia la măsurile de protecție prevăzute în Directiva privind avertizorii;

10.  recomandă ca organismul de etică independent să aibă posibilitatea de a coopera și de a face schimb de informații cu organismele relevante ale UE, cum ar fi Oficiul European de Luptă Antifraudă, Parchetul European, Ombudsmanul European și Curtea de Conturi Europeană, în limitele mandatelor lor respective;

11.  recomandă adoptarea unor perioade armonizate și adecvate de incompatibilitate de către toate instituțiile UE și consolidarea respectării lor; recunoaște că fenomenul „ușilor turnante” se aplică și ONG-urilor și îndeamnă la analizarea în continuare a conflictelor de interese în această privință; solicită, pentru a limita potențialele conflicte de interese, interzicerea deținerii de către deputații în Parlamentul European a unor locuri de muncă și a exercitării unor activități secundare remunerate în numele organizațiilor sau al persoanelor care intră sub incidența registrului de transparență;

12.  sugerează consolidarea și utilizarea deplină, fără întârziere, a procedurilor de sancționare în Parlamentul European, în timp ce depune eforturi pentru a crea un organism de etică independent; atrage atenția, în acest sens, asupra observațiilor recente ale Ombudsmanului European cu privire la Comitetul consultativ al Parlamentului; subliniază că Ombudsmanul European sugerează consolidarea independenței Comitetului consultativ al Parlamentului, conferindu-i în același timp competențe proactive de a monitoriza, investiga și asigura respectarea normelor de etică, în special a Codului de conduită, și de a-i pune la dispoziție resurse suficiente;

13.  se angajează să acționeze cât mai rapid posibil, în conformitate cu principiul cooperării loiale, pentru a finaliza negocierile până la vară; invită Conferința președinților să își numească negociatorii și să trimită o scrisoare de deschidere a negocierilor cu Comisia și cu alte instituții, agenții și organe care doresc să se alăture;

14.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2022)0448.
(2) JO C 117, 11.3.2022, p. 159.
(3) JO P 045, 14.6.1962, p. 1385.
(4) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

Ultima actualizare: 15 mai 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate