Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2023/2558(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0126/2023

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/02/2023 - 7.8
CRE 16/02/2023 - 7.8

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0056

Teksty przyjęte
PDF 149kWORD 53k
Czwartek, 16 lutego 2023 r. - Strasburg
Rok rosyjskiej inwazji i wojny napastniczej przeciwko Ukrainie
P9_TA(2023)0056RC-B9-0126/2023

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie roku rosyjskiej inwazji i wojny napastniczej przeciwko Ukrainie (2023/2558(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Ukrainy i Rosji, zwłaszcza te przyjęte po eskalacji wojny Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r.,

–  uwzględniając podpisany w 2014 r. układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i  jej państwami członkowskimi a Ukrainą(1) oraz towarzyszącą mu pogłębioną i  kompleksową strefę wolnego handlu,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, konwencje haskie, konwencje genewskie i protokoły dodatkowe do nich oraz Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając wniosek Ukrainy o członkostwo w UE złożony 28 lutego 2022 r. i przyznanie jej przez Radę Europejską 23 czerwca 2022 r. statusu kraju kandydującego na podstawie pozytywnej oceny Komisji i zgodnie z opiniami Parlamentu Europejskiego,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie z 24. szczytu UE–Ukraina, który odbył się 3 lutego 2023 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 9 lutego 2023 r.,

–  uwzględniając przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił podczas wizyty w Parlamencie 9 lutego 2023 r.,

–  uwzględniając art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od 24 lutego 2022 r. Rosja prowadzi nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie; mając na uwadze, że owa wojna napastnicza stanowi jawne i rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowych zasad prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że Ukraina jest atakowana przez Rosję od czasu, gdy w listopadzie 2013 r. wybuchły protesty przeciwko decyzji ówczesnego prezydenta o zawieszeniu podpisania układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina; mając na uwadze, że działania Rosji w Ukrainie w ciągu ostatniego roku nadal zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu w Europie i na świecie;

B.  mając na uwadze, że siły rosyjskie przeprowadzają masowe ataki na dzielnice mieszkalne i infrastrukturę cywilną; mając na uwadze, że zamordowano już tysiące cywilów, w tym setki dzieci, a jeszcze więcej osób doświadczyło tortur, nękania, napaści na tle seksualnym, porwań lub przymusowych wysiedleń; mając na uwadze, że takim nieludzkim postępowaniem siły rosyjskie i ich poplecznicy całkowicie lekceważą międzynarodowe prawo humanitarne; mając na uwadze, że 30 września 2022 r. Rosja jednostronnie ogłosiła aneksję – oprócz wcześniej przyłączonego Krymu – częściowo okupowanych przez Rosję ukraińskich obwodów: donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego; mając na uwadze, że podejmowane przez Rosję próby dokonania czystek etnicznych w okupowanych regionach Ukrainy obejmowały masowe akty okrucieństwa; mając na uwadze, że Rosja dąży do zniszczenia tożsamości narodowej Ukrainy oraz zlikwidowania ukraińskiej kultury i państwowości;

C.  mając na uwadze, że ucieczka przed rosyjską agresją doprowadziła do przesiedlenia milionów Ukraińców w obrębie kraju i poza jego granice; mając na uwadze, że nieustająca agresja Rosji przeciwko Ukrainie będzie nadal zmuszać ludzi do opuszczania domów; mając na uwadze, że z powodu rosyjskich zbrodni wojennych całe pokolenie ukraińskich dzieci przeżyje traumę, a miliony ukraińskich cywilów i żołnierzy będzie wymagać leczenia urazów psychicznych, depresji, stanów lękowych i zespołu stresu pourazowego;

D.  mając na uwadze, że po wyzwoleniu terytoriów ukraińskich odkryto przytłaczające dowody na strukturalne i powszechne naruszenia praw człowieka oraz zbrodnie wojenne popełnione przez siły rosyjskie i ich popleczników, takie jak doraźne egzekucje i pochówki w masowych grobach, gwałty i inne formy przemocy seksualnej, tortury, wykorzystywanie cywilów jako ludzkich tarcz, przymusowe wysiedlanie ludności cywilnej (w tym dzieci) do Rosji, niszczenie ekosystemów, stosowanie broni wybuchowej o skutkach na dużym obszarze, w tym nielegalnej amunicji kasetowej na gęsto zaludnionych obszarach, a także celowe niszczenie infrastruktury cywilnej, w tym szpitali, domów i szkół;

E.  mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta są szczególnie zagrożone w czasie kryzysu humanitarnego i przesiedleńczego, ponieważ nadal w nieproporcjonalnie dużym stopniu są ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią;

F.  mając na uwadze, że rosyjska blokada eksportu zbóż z Ukrainy w ubiegłym roku stworzyła ryzyko głodu dla wielu milionów ludzi w Ukrainie i poza jej granicami, co przywołuje wspomnienia Wielkiego Głodu w Ukrainie;

G.  mając na uwadze, że rosyjska wojna napastnicza wskazuje na kolonialny stosunek tego kraju do sąsiadów; mając na uwadze, że dopóki Rosja pozostanie państwem imperialnym, będzie dalej próbować utrzymać nieustanne zagrożenie agresją na kontynencie europejskim; mając na uwadze, że wiele podmiotów międzynarodowych uznało Rosję za państwo sponsorujące terroryzm oraz stosujące środki terroru, w związku z czym należy teraz podjąć konkretne działania następcze;

H.  mając na uwadze, że Ukraina jest teraz uznanym kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej i otrzymuje od UE ogromne wsparcie we wszystkich obszarach, w tym bezprecedensowe wsparcie wojskowe; mając na uwadze, że od lutego 2022 r. UE, jej państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe zobowiązały się do udzielenia Ukrainie pomocy w wysokości przynajmniej 67 mld EUR, wliczając w to pomoc wojskową;

I.  mając na uwadze, że pomimo rosyjskiej agresji i niepewnej sytuacji społeczno-gospodarczej rządowi Ukrainy udało się osiągnąć pewne sukcesy w stale prowadzonych reformach na rzecz decentralizacji i demokratyzacji;

J.  mając na uwadze, że rosyjska wojna napastnicza to największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu zakończenia drugiej wojny światowej i świadczy o rosnącym konflikcie między autorytaryzmem a demokracją;

1.  ponownie wyraża niezachwianą solidarność z narodem ukraińskim oraz jej przywódcami, w pełni popiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

2.  po raz kolejny zdecydowanie potępia bezprawną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, a także zaangażowanie w nią reżimu białoruskiego; domaga się, aby Rosja i jej poplecznicy zaprzestali wszelkich działań wojskowych, w szczególności ataków na dzielnice mieszkalne i infrastrukturę cywilną, oraz aby Rosja wycofała wszystkie siły wojskowe, swoich popleczników i sprzęt wojskowy z całego uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy, zaprzestała przymusowych deportacji ukraińskich cywilów i zwolniła wszystkich zatrzymanych Ukraińców;

3.  wyraża uznanie dla odważnego narodu ukraińskiego słusznie wyróżnionego Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli w 2023 r., odważnie broniącego swojego kraju, suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej, a jednocześnie wolności, demokracji, praworządności i europejskich wartości przed brutalnym reżimem, który próbuje podważyć demokrację oraz osłabić i podzielić Unię;

4.  przekazuje najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim odważnych obrońców Ukrainy, którzy poświęcili życie w obronie tego kraju, jej obywateli, wolności i demokracji; apeluje, aby UE i jej państwa członkowskie stale i w większym stopniu pomagały w leczeniu i rehabilitacji rannych obrońców Ukrainy;

5.  potwierdza swoją determinację, by przyczynić się do utrzymania niezłomnego ducha i wiary narodu ukraińskiego w lepszą przyszłość, w której pokój w Ukrainie i w Europie będzie się umacniał, żadna część terytorium Ukrainy nie będzie pod rosyjską okupacją, a ani jeden obywatel Ukrainy lub innego kraju nie będzie czuć się zagrożony ani atakowany w związku z pragnieniem życia w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie oraz w poszanowaniu europejskich wartości i zasad;

6.  wyraża uznanie dla solidarności obywateli UE, społeczeństwa obywatelskiego, państw członkowskich i samej UE z Ukrainą i Ukraińcami; popiera stałe przedłużanie obowiązywania dyrektywy(2) w sprawie tymczasowej ochrony osób uciekających z Ukrainy w związku z rosyjską wojną napastniczą;

7.  uważa, że wynik wojny i stanowisko wspólnoty międzynarodowej znacząco wpłyną na przyszłe działania innych reżimów autorytarnych, które uważnie obserwują przebieg wojny;

8.  podkreśla, że głównym celem Ukrainy jest wygranie wojny z Rosją, rozumiane jako zdolność Ukrainy do wyparcia wszystkich sił Rosji oraz jej popleczników i sojuszników z uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy; uważa, że cel ten można osiągnąć jedynie poprzez ciągłe, stabilne i stale rosnące dostawy wszystkich rodzajów broni do Ukrainy, bez żadnych wyjątków;

9.  domaga się, aby Rosja trwale przestała naruszać suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy i innych państw sąsiadujących oraz im zagrażać; podkreśla, że rosyjska agresja nie ogranicza się do Ukrainy, lecz ma szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo i gospodarkę wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego UE, a w szczególności Republiki Mołdawii, która stale stoi w obliczu rosyjskiego szantażu politycznego, zagrożeń dla bezpieczeństwa i prowokacji mających na celu destabilizację rządu i podważanie demokracji, co grozi osłabieniem europejskich dążeń tego kraju; przyjmuje do wiadomości niedawne oświadczenie prezydentki Republiki Mołdawii Mai Sandu dotyczące ryzyka zamachu stanu w tym kraju; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby w dalszym ciągu wspierały Republikę Mołdawii, ponieważ jej podatność na zagrożenia może osłabić odporność Ukrainy i wpłynąć na bezpieczeństwo Europy; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby propagowały solidarność i współpracę w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE, przy wykorzystaniu wszelkich niezbędnych zasobów, co pozwoli odpowiednio reagować na pojawiające się zagrożenia oraz zapewnić stabilność i dobrobyt w regionie;

10.  podkreśla, że należy pociągnąć prezydenta Putina, innych przywódców rosyjskich i ich białoruskich sojuszników, którzy zaplanowali wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i wydali rozkaz jej rozpoczęcia, do odpowiedzialności za popełnioną zbrodnię agresji; nalega ponadto, aby tych współsprawców, którzy pomagają rosyjskiemu reżimowi, również pociągnąć do odpowiedzialności za ich rolę w rosyjskiej wojnie napastniczej;

11.  ponawia apel do Komisji, wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz do państw członkowskich o pomoc w pociągnięciu do odpowiedzialności winnych za zbrodnie popełnione podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, zwłaszcza za zbrodnię agresji, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i domniemane ludobójstwo; w związku z tym ponownie wzywa Komisję, wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela i państwa członkowskie, aby współpracowały z Ukrainą i społecznością międzynarodową w celu ustanowienia specjalnego trybunału, który zbada i będzie ścigał zbrodnię agresji popełnioną przeciwko Ukrainie przez rosyjskich przywódców oraz ich sojuszników;

12.  wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz państwa członkowskie i ich służby dyplomatyczne, aby kontynuowały jak najściślejszą i jak najintensywniejszą współpracę z partnerami międzynarodowymi w celu zwiększenia jedności społeczności międzynarodowej, jeśli chodzi o potępianie i przeciwdziałanie rosyjskiej wojnie napastniczej oraz wskazanie winnych za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnię agresji; ponownie wyraża pełne poparcie dla działań Międzynarodowego Trybunału Karnego mających na celu położenie kresu bezkarności sprawców najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej;

13.  z całą stanowczością potępia stosowanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć jako narzędzi wojny i podkreśla, że stanowi to zbrodnię wojenną; wzywa UE i państwa przyjmujące kobiety i dziewczęta, które uciekły z Ukrainy, by zagwarantowały im dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nimi praw, w szczególności do antykoncepcji awaryjnej, w tym dla ofiar gwałtu, oraz by wspierały świadczenie tych usług w Ukrainie;

14.  podkreśla ciągłą potrzebę udzielania Ukrainie pomocy humanitarnej oraz zaspokajania potrzeb milionów wysiedleńców z Ukrainy i przesiedleńców wewnątrz Ukrainy, w szczególności osób należących do słabszych grup społecznych; przypomina, że ciągła przymusowa relokacja i deportacja ukraińskich dzieci, w tym dzieci z placówek opiekuńczych, do Rosji oraz ich przymusowa adopcja przez rosyjskie rodziny stanowią naruszenie prawa ukraińskiego i międzynarodowego; podkreśla, że przymusowe przekazywanie dzieci z jednej grupy do innej grupy stanowi zbrodnię ludobójstwa zgodnie z art. II Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa; wzywa w związku z tym wspólnotę międzynarodową, aby wspierała wysiłki władz ukraińskich na rzecz gromadzenia, dokumentowania i przechowywania dowodów naruszeń praw człowieka popełnionych podczas rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie;

15.  z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera oświadczenie prezydenta Zełenskiego zawarte w przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim, że „[t]o jest nasza Europa. To są nasze zasady. Jest to nasz styl życia. A dla Ukrainy jest to droga do domu”; potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej; ponownie wzywa do innowacyjnego, komplementarnego i elastycznego powiązania trwających prac nad wdrożeniem obowiązującego układu o stowarzyszeniu i negocjacji akcesyjnych, co pozwoli Ukrainie na stopniową integrację z jednolitym rynkiem UE i udział w programach sektorowych, w tym da jej dostęp do funduszy unijnych w odpowiednich obszarach, tak aby obywatele Ukrainy mogli czerpać korzyści już w trakcie przystępowania do UE, a nie dopiero po zakończeniu tego procesu;

16.  podkreśla, że sytuacja geopolityczna w Europie radykalnie się zmieniła i wymaga od UE stanowczych, odważnych i kompleksowych decyzji politycznych, finansowych i dotyczących bezpieczeństwa; w tym kontekście ponownie wyraża poparcie dla decyzji Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE; wzywa Ukrainę, Komisję i Radę do działania na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych jeszcze w tym roku; uważa, że członkostwo Ukrainy w UE stanowi geostrategiczną inwestycję w zjednoczoną i silną Europę i jest równoznaczne z wykazaniem się zdolnością do bycia liderem, determinacją i wizją;

17.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE; podkreśla, że przystąpienie do UE musi nastąpić zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, z poszanowaniem odpowiednich procedur i pod warunkiem spełnienia ustalonych kryteriów – w szczególności tzw. kryteriów kopenhaskich dotyczących członkostwa w UE – i pozostaje procesem opartym na wynikach, który wymaga przyjęcia i wdrożenia odpowiednich reform, zwłaszcza w dziedzinie demokracji, praworządności, praw człowieka, gospodarki rynkowej i  wdrażania dorobku prawnego UE; wzywa rząd Ukrainy do dalszego wzmacniania samorządu lokalnego, czyli do kontynuacji reformy, która spotkała się z dużym uznaniem na szczeblu krajowym i międzynarodowym, oraz do potraktowania udanej decentralizacji jako podstawy strukturalnej procesu naprawy, odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy;

18.  potwierdza swoje poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy wojskowej tak długo, jak będzie to konieczne; uznaje wysiłki ze strony państw członkowskich w zakresie zapewniania wsparcia wojskowego, a ze strony wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela w zakresie koordynowania tego wsparcia, aby umożliwić Ukrainie korzystanie z jej uzasadnionego prawa do obrony przed rosyjską wojną napastniczą; ponawia swój apel do państw członkowskich o znaczne zwiększenie i przyspieszenie wsparcia wojskowego, aby nie tylko umożliwić Ukrainie obronę przed rosyjskimi atakami, ale również pozwolić jej odzyskać pełną kontrolę nad całym terytorium uznanym przez społeczność międzynarodową; wzywa państwa członkowskie, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo i Kanadę do szybkiego wywiązania się z obietnicy dostarczenia Ukrainie nowoczesnych czołgów; podkreśla znaczenie utrzymania ścisłej koordynacji i jedności wśród sojuszników Ukrainy w zakresie analizy krytycznych wniosków władz ukraińskich dotyczących broni ciężkiej i zaawansowanych systemów obrony powietrznej; wzywa do poważnego rozważenia kwestii dostarczenia Ukrainie zachodnich samolotów bojowych, helikopterów i odpowiednich systemów rakietowych oraz do znacznego zwiększenia dostaw amunicji;

19.  wzywa Radę do utrzymania polityki sankcji wobec Rosji i Białorusi, przy jednoczesnym monitorowaniu, przeglądzie i zwiększaniu jej skuteczności i oddziaływania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dopilnowały szybkiego wdrożenia i pełnego egzekwowania wszystkich sankcji; wzywa Radę do przyjęcia 10. pakietu sankcji do końca lutego 2023 r., do znacznego rozszerzenia zakresu sankcji – w szczególności sankcji nałożonych na gospodarkę i sektor energetyczny, poprzez zakaz importu rosyjskich paliw kopalnych, uranu i diamentów, oraz sankcji wobec osób i podmiotów – a także do nałożenia sankcji na wszystkie osoby związane z tzw. grupą Wagnera i innymi finansowanymi przez Rosję ugrupowaniami zbrojnymi, bojówkami i poplecznikami, wliczając te działające na okupowanych terytoriach Ukrainy, oraz do całkowitej rezygnacji z gazociągów Nord Stream 1 i 2 w celu zaprzestania finansowania maszyny wojennej Putina ze środków UE; wzywa wszystkie państwa członkowskie do zachowania jedności w reakcji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie oraz apeluje do wszystkich krajów kandydujących do UE i potencjalnych krajów kandydujących, aby dostosowały się do polityki UE w sprawie sankcji;

20.  zwraca się do Komisji, aby przeprowadziła ocenę skutków dotyczącą skuteczności sankcji w odniesieniu do rosyjskich działań wojennych i obchodzenia sankcji; przypomina, że naruszenie środków ograniczających dodano do unijnego wykazu przestępstw;

21.  Wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań mających na celu izolowanie Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej, w tym w odniesieniu do członkostwa Rosji w organizacjach i organach międzynarodowych, takich jak Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;

22.  jest głęboko zaniepokojony doniesieniami o tym, że kilka państw trzecich pomaga Rosji obchodzić sankcje, w tym doniesieniami, że Iran i Korea Północna stale dostarczają Rosji sprzęt wojskowy, a chińskie państwowe przedsiębiorstwa obronne wysyłają do Rosji sprzęt podwójnego zastosowania, sprzęt nawigacyjny, technologię zagłuszania i części do samolotów bojowych; jest też zaniepokojony doniesieniami o wykorzystywaniu „tankowców-cieni” oraz zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby nie tuszowano importu rosyjskiego gazu objętego europejskimi sankcjami poprzez import gazu z państw trzecich, takich jak Azerbejdżan; wzywa UE, państwa członkowskie i ich sojuszników, aby zwiększyli skuteczność już nałożonych sankcji, podjęli pilne kroki w celu zablokowania wszelkich prób obchodzenia tych sankcji oraz by opracowali mechanizm sankcji wtórnych, który wyeliminowałby wszelkie luki prawne; potępia te kraje, które pomagają Rosji uniknąć skutków nałożonych sankcji, i wzywa UE, aby rygorystycznie ścigała przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i osoby, które uczestniczą w obchodzeniu sankcji;

23.  wzywa Komisję i współprawodawców do uzupełnienia systemu prawnego tak, aby umożliwić konfiskatę rosyjskich aktywów zamrożonych przez UE i wykorzystać je do usuwania skutków napaści Rosji na Ukrainę, w tym na odbudowę tego kraju i na odszkodowania dla ofiar rosyjskiej agresji; podkreśla swoje głębokie przekonanie, że po zakończeniu wojny należy nakazać Rosji zapłatę reparacji, aby zagwarantować, że znacznie przyczyni się ona do obudowy Ukrainy;

24.  ponownie potępia niedawną decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zezwolił sportowcom rosyjskim i białoruskim na ubieganie się o kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 r. pod neutralną flagą, co jest sprzeczne z wieloaspektową izolacją tych krajów i będzie wykorzystywane przez oba reżimy do celów propagandowych; wzywa państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do wywarcia nacisku na MKOl, aby uchylił tę decyzję, która kompromituje międzynarodowy świat sportu, oraz do zajęcia podobnego stanowiska w sprawie wszelkich innych wydarzeń sportowych, kulturalnych lub naukowych;

25.  wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby aktywnie wspierały wysiłki dyplomatyczne podejmowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), która zaproponowała utworzenie strefy bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej obiektów jądrowych wokół ukraińskiej elektrowni jądrowej w Zaporożu; podkreśla, że należy zachować integralność infrastruktury i zapewnić misji MAEA łatwy dostęp do obiektów jądrowych; wzywa instytucje i państwa członkowskie UE, aby zakazały Rosatomowi bieżących inwestycji w infrastrukturę krytyczną w UE oraz by wstrzymały wszystkie jego działania w UE;

26.  wzywa instytucje UE, aby zaoferowały ukraińskim przedstawicielom wybieranym w wyborach i urzędnikom więcej możliwości wizyt studyjnych w instytucjach UE i obserwowania ich pracy; apeluje o rozpoczęcie procedury utworzenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego;

27.  apeluje do UE i państw członkowskich, aby strategicznie i proaktywnie przeciwdziałały zagrożeniom hybrydowym i ingerencji Rosji w procesy demokratyczne, np. polityczne i wyborcze, w Ukrainie i w UE, w szczególności złośliwym działaniom mającym na celu manipulowanie opinią publiczną i osłabianie integracji europejskiej; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby zwiększały odporność na dezinformację i kampanie destrukcyjne mające na celu podważenie procesów demokratycznych i tworzenie podziałów w Ukrainie i w UE, a także aby wypełniły tę lukę, dopilnowując, by europejskie przedsiębiorstwa nadawcze i kanały telewizyjne nie świadczyły usług na rzecz żadnych objętych sankcjami rosyjskich kanałów telewizyjnych ani nie przyczyniały się do rozpowszechniania rosyjskich treści dezinformacyjnych;

28.  wzywa Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby zachowało rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie w swoim programie działań, i apeluje do partnerów UE na całym świecie, aby nadal udzielali wsparcia politycznego i humanitarnego Ukrainie, ponieważ broni ona swojej niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej; zwraca się do ESDZ i państw członkowskich, by zacieśniły współpracę ze światowymi przywódcami z innych regionów w odniesieniu do wsparcia dla Ukrainy oraz by wywierały większą międzynarodową presję na reżim rosyjski;

29.  wyraża wdzięczność krajom, które od pierwszych godzin wojny wykazały się bezprecedensową jednością, solidarnością i poparciem dla Ukrainy i nadal to czynią;

30.  wyraża solidarność z odważnymi obywatelami Rosji i Białorusi, którzy protestują przeciwko rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie, oraz okazuje im wsparcie; domaga się, aby państwa członkowskie zapewniały ochronę i udzielały azylu Rosjanom i Białorusinom, którzy są prześladowani za wypowiadanie się lub protestowanie przeciwko wojnie, a także rosyjskim i białoruskim dezerterom i osobom odmawiającym służby wojskowej ze względu na przekonania;

31.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, prezydentowi, rządowi i Radzie Najwyższej Ukrainy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz władzom Rosji i Białorusi.

(1) Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.
(2) Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.U. L 212 z 7.8.2001, s. 12).

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności