Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0022/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0022/2023

Συζήτηση :

PV 15/02/2023 - 15
CRE 15/02/2023 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2023 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0057

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 186kWORD 57k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2022
P9_TA(2023)0057A9-0022/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2023 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2022 (2022/2037(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2021,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ της 28ης Απριλίου 2022 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2020,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΚΤ για το κλίμα, της 4ης Ιουλίου 2022, για την περαιτέρω ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στις πράξεις νομισματικής πολιτικής της,

–  έχοντας υπόψη τις μακροοικονομικές προβλέψεις του προσωπικού της ΕΚΤ της 8ης Σεπτεμβρίου 2022 για τη ζώνη του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της 30ής Σεπτεμβρίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ για τον κλιματικό κίνδυνο, της 8ης Ιουλίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τις θερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το του 2022,

–  έχοντας υπόψη τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2022,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ιουνίου-Ιουλίου 2022,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 1, το άρθρο 125, το άρθρο 127 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 130, το άρθρο 282 παράγραφος 2 και το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τους νομισματικούς διαλόγους με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Christine Lagarde, στις 7 Φεβρουαρίου, στις 20 Ιουνίου, στις 26 Σεπτεμβρίου και στις 28 Νοεμβρίου 2022,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ του Μέσου Προστασίας Μεταφοράς στις 21 Ιουλίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΚΤ της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη φάση της έρευνας για ένα ψηφιακό ευρώ,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2022 σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία για την ΕΕ – ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για δράση(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0022/2023),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου του 2022, η οικονομική ανάπτυξη θα μειωθεί από 3,1% το 2022 σε 0,9% το 2023 και θα ανακάμψει σε 1,9% το 2024 σύμφωνα με το βασικό σενάριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες βασικές παραδοχές των προβλέψεων αυτών είναι ήδη παρωχημένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές για τη δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία μεταξύ των χωρών και περιβάλλονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, η οποία σχετίζεται με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, ενώ ορισμένες ανεξάρτητες προγνώσεις προβλέπουν ύφεση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απρόκλητος, ανήθικος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει πλήξει σοβαρά την εμπιστοσύνη, έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων και, σε συνδυασμό με άλλες διαταραχές της προσφοράς στην Κίνα, επιδείνωσε τις υφιστάμενες πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, την οποία έχει ορίσει ως πληθωρισμό 2 % μεσοπρόθεσμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2022, o ονομαστικός πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί από 8,1 % το 2022 σε 5,5 % το 2023 και σε 2,3 % το 2024· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2,3 % εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το ποσοστό-στόχο της ΕΚΤ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2022 ανήλθε σε 6 % στην ΕΕ και 6,6 % στη ζώνη του ευρώ, με άνιση κατανομή σε ολόκληρη την ΕΕ και εντός των κρατών μελών και με τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων να παραμένουν πολύ υψηλότερα (14 % στην ΕΕ και 14,2 % στη ζώνη του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει στο πλαίσιο της εντολής της, η ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, να επηρεάσει την ανάπτυξη και να αυξήσει την αστάθεια των τιμών και τη μακροοικονομική αστάθεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η ΕΚΤ να είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή της για σταθερότητα των τιμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική αξία του ευρώ σε σύγκριση με το δολάριο έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενεργειακά και ενεργειακά παράγωγα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δολάρια ΗΠΑ και ότι η υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου συμβάλλει περαιτέρω στον πληθωρισμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου Ιουνίου-Ιουλίου 2022, η δημόσια στήριξη για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της που έχει καταγραφεί ποτέ, στο 80 % στη ζώνη του ευρώ και στο 72 % στην ΕΕ συνολικά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ·

Γενική επισκόπηση

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον απρόκλητο ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και για τις σοβαρές, απρόβλεπτες και μακροχρόνιες επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, ιδίως για τις πλέον εκτεθειμένες και ευπαθείς ομάδες, όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος·

2.  επισημαίνει ότι οι άνευ προηγουμένου κρίσεις απαιτούν πρωτόγνωρες, καινοτόμες και τολμηρές αποφάσεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική·

3.  κατανοεί την αβεβαιότητα και το πολύπλοκο περιβάλλον που διέπουν τη νομισματική πολιτική. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα ιστορικά υψηλά επίπεδα πληθωρισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να είναι έτοιμη να αναλάβει δράση όταν χρειάζεται για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

4.  υπενθυμίζει ότι πρωταρχική εντολή της ΕΚΤ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών·

5.  αναγνωρίζει ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές περιορίζοντας σημαντικά τη συνολική ζήτηση μέσω των εργαλείων νομισματικής πολιτικής της, έχοντας παράλληλα επίγνωση του ότι αυτό θα αύξανε τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

6.  σημειώνει ότι ο τρέχων πληθωρισμός βασίζεται κυρίως στην προσφορά, ιδίως από τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, οι οποίες επηρεάζουν πλέον τον δομικό πληθωρισμό·

7.  σημειώνει περαιτέρω ότι τα παραδοσιακά εργαλεία νομισματικής πολιτικής έχουν περιορισμένη επιρροή στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού που βασίζεται κυρίως στην προσφορά·

8.  τονίζει ότι η θεσμική ανεξαρτησία της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση της εντολής της·

9.  χαιρετίζει την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ ως 20ού κράτους μέλους από τον Ιανουάριο του 2023·

10.  σημειώνει ότι οι δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές έχουν αλληλοενισχυθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στο πλαίσιο των εντολών τους, αποτρέποντας έτσι την επανάληψη της εμπειρίας κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και υπενθυμίζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις αιτίες της και την αντιμετώπισή της· τονίζει ότι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών σήμερα απαιτεί ακόμη στενότερο συντονισμό των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών, καθώς η αντιμετώπιση των κλυδωνισμών από την πλευρά της προσφοράς απαιτεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και ενεργειακές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένα προβλέψιμο επενδυτικό πλαίσιο· συμφωνεί με την προειδοποίηση της Προέδρου Lagarde ότι «είναι σημαντικό η δημοσιονομική στήριξη που χρησιμοποιείται για την προστασία ... των νοικοκυριών από τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών να είναι προσωρινή και στοχευμένη. Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο τροφοδότησης πληθωριστικών πιέσεων, διευκολύνοντας το έργο της νομισματικής πολιτικής όσον αφορά τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους»(3)·

11.  χαιρετίζει τη δήλωση της Προέδρου Lagarde ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση απαιτεί πρόοδο όσον αφορά τη δημοσιονομική ολοκλήρωση της ΕΕ· χαιρετίζει την επί μακρόν υποστήριξη της ΕΚΤ για την άμεση ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και υπογραμμίζει τους κινδύνους που προκαλούνται από σοβαρές καθυστερήσεις· σημειώνει την υποστήριξη της ΕΚΤ για τη θέσπιση ενός πλήρως ανεπτυγμένου ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων· αναγνωρίζει ότι ο επιμερισμός των κινδύνων και η μείωση των κινδύνων συνδέονται στενά και ότι τα θεσμικά συστήματα προστασίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προστασία και τη σταθεροποίηση των συμμετεχόντων ιδρυμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων·

12.  καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ σε τακτική βάση· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ απαιτεί την εμβάθυνση και την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης, προκειμένου να μειωθεί η πραγματική και αντιληπτή ευπάθεια της ζώνης του ευρώ σε μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς· σημειώνει ότι η αύξηση της ελκυστικότητας του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή χρήση του και θα αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει ανεξάρτητα τον προσανατολισμό της πολιτικής της, γεγονός που συνιστά βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας·

Νομισματική πολιτική

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έχει φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με μέσο πληθωρισμό 8,4 % για το 2022· τονίζει ότι ο ονομαστικός πληθωρισμός αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ 10,6 % τον Οκτώβριο του 2022 και μειώθηκε σε 9,2 % έως τον Δεκέμβριο του 2022· τονίζει ότι η ενέργεια αποτελεί μακράν τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη του πληθωρισμού (40,8 %), ακολουθούμενη από τις τιμές των τροφίμων (11,8 %)· σημειώνει ότι η ΕΚΤ προβλέπει ονομαστικό πληθωρισμό 6,3 % το 2023, 3,4 % το 2023 και 2,3 % το 2025, με κίνδυνο ανόδου, κυρίως λόγω διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό και τον εφοδιασμό με τρόφιμα· σημειώνει ότι ο πληθωρισμός είναι επί του παρόντος πολύ υψηλότερος από τον στόχο της ΕΚΤ για ποσοστό 2 %· σημειώνει ότι ο δομικός πληθωρισμός ανέρχεται επί του παρόντος στο 5,2 %· υπενθυμίζει ότι πρωταρχική εντολή της ΕΚΤ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών·

14.  υπενθυμίζει ότι η επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΚΤ επιβεβαίωσε εκ νέου τον μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό της στόχευσης για τον πληθωρισμό, καθορίζοντας έναν συμμετρικό στόχο για πληθωρισμό 2 % μεσοπρόθεσμα· καλεί την ΕΚΤ να στοχεύσει πιστά τον πληθωρισμό σε αυτόν τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης· καλεί την ΕΚΤ να ορίσει την έννοια του «μεσοπρόθεσμου ορίζοντα»·

15.  λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, 75 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, 75 μονάδες βάσης τον Νοέμβριο, 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο του 2022 και 50 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο του 2023· σημειώνει ότι το τρέχον επιτόκιο ανέρχεται σε 3,0 %· λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Προέδρου Lagarde ότι η ΕΚΤ προτίθεται «να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια κατά τις επόμενες συνεδριάσεις έως ότου ο πληθωρισμός μειωθεί στο επίπεδο-στόχο της»· σημειώνει ότι τα ονομαστικά επιτόκια παραμένουν κάτω από το ουδέτερο επιτόκιο·

16.  σημειώνει ότι η ΕΚΤ έχει στη διάθεσή της εργαλεία για τη μείωση της συνολικής ζήτησης προκειμένου να μειώσει τον πληθωρισμό στο επίπεδο-στόχο της μεσοπρόθεσμα· εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των εν λόγω πολιτικών αποφάσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αναλογικότητας· καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει μια πιο ισορροπημένη και σταδιακή προσαρμογή της πολιτικής, δεδομένου του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας· ζητά διεξοδικότερη αιτιολόγηση τυχόν μελλοντικών αποφάσεων για τα επιτόκια πολιτικής·

17.  υπενθυμίζει ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα ευθύνονται για μεγάλο μέρος της πρόσφατης σημαντικής αύξησης των τιμών, με τον ονομαστικό πληθωρισμό να αντικατοπτρίζει την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου· σημειώνει ότι ο τρέχων πληθωρισμός οφείλεται κυρίως στην προσφορά· σημειώνει περαιτέρω ότι τα παραδοσιακά εργαλεία νομισματικής πολιτικής έχουν περιορισμένη επιρροή στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού που οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων· επισημαίνει ότι η ΕΚΤ έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας ούτε θα επηρεάσει τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα·

18.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο κατακερματισμού, δεδομένων των αποκλίσεων στα επίπεδα πληθωρισμού μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, από 25,2 % στην Εσθονία έως 6,6 % στη Γαλλία τον Αύγουστο του 2022· πιστεύει ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τον ενιαίο χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και του συστήματος μετάδοσής της·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι «πρόσφατα τα κέρδη έχουν συμβάλει καθοριστικά στον συνολικό εγχώριο πληθωρισμό, πάνω από την ιστορική συμβολή τους», όπως επισήμανε το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής Isabel Schnabel(4)· καλεί την ΕΚΤ να δημοσιεύει τακτικά τα δεδομένα σχετικά με τη συμβολή των κερδών στον πληθωρισμό· σημειώνει ότι η νομισματική πολιτική δεν αποτελεί τη σωστή απάντηση σε αυτόν τον παράγοντα που συμβάλλει στον πληθωρισμό, δηλαδή την υπερβολική ισχύ στην αγορά, η οποία αντιμετωπίζεται καλύτερα με άλλες πολιτικές·

20.  καλεί την ΕΚΤ να αναπτύξει μια αξιόπιστη επικοινωνιακή στρατηγική υποστηριζόμενη από ταχεία και απτή δράση για να περάσει στους ευρωπαίους πολίτες το μήνυμα ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί μεσοπρόθεσμα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κατά τους επόμενους 12 μήνες και η διάμεση προσδοκία για τον πληθωρισμό κατά την επόμενη τριετία υπερβαίνουν σημαντικά το επίπεδο στόχο, δηλαδή 5,0 % και 2,9 % αντίστοιχα(5)· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτό υποδηλώνει αύξηση της αβεβαιότητας σε σχέση με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό· σημειώνει ότι ο επηρεασμός των προσδοκιών για τον πληθωρισμό αναφέρεται ως ένας από τους κύριους λόγους για τις αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει περαιτέρω τον ρόλο των πληθωριστικών προσδοκιών και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τις ανακοινώσεις και τη δράση της ΕΚΤ·

21.  επισημαίνει την έλλειψη συναίνεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας όσον αφορά τα εμπειρικά στοιχεία για τον ρόλο των προσδοκιών για τον πληθωρισμό στα αποτελέσματα του πληθωρισμού·

22.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόσφατη μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/αμερικανικού δολαρίου έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας πληθωρισμού στις τιμές της ενέργειας· παρατηρεί ότι η πρόσφατη πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ συμβάλλει, επομένως, στον πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας, δεδομένου ότι τα ενεργειακά παράγωγα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δολάρια ΗΠΑ·

23.  σημειώνει ότι το ΔΝΤ, στις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές του 2022, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι ενός φαύλου κύκλου μισθών είναι περιορισμένοι· σημειώνει ότι οι ανθεκτικές αγορές εργασίας και ένα ορισμένο επίπεδο κάλυψης της υστέρησης για την αντιστάθμιση της απώλειας αγοραστικής δύναμης είναι πιθανό να συμβάλουν στην ισχυρή αύξηση των μισθών· καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί πολύ στενά αυτόν τον κίνδυνο·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της ΕΚΤ από ιδιωτικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την αξιολόγηση κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο ασφαλειών της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΚΤ να θέσει τέλος σε αυτή την εξάρτηση·

25.  τονίζει ότι η ομοιόμορφη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση της εντολής της ΕΚΤ για σταθερότητα των τιμών· υπογραμμίζει ότι οι υπερβολικές αποκλίσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων καθιστούν τις πιστωτικές συνθήκες ασυμβίβαστες με την ομοιόμορφη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής· σημειώνει την απόφαση της ΕΚΤ, της 15ης Ιουνίου 2022, να εφαρμόσει ευελιξία στην επανεπένδυση των ποσών από τις εξαγορές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγορών λόγω πανδημίας· σημειώνει την έναρξη εφαρμογής του μέσου προστασίας της μεταφοράς για τη στήριξη της αποτελεσματικής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ·

26.  σημειώνει ότι ο συνδυασμός φθηνών στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) και υψηλότερων επιτοκίων δημιούργησε τον κίνδυνο να επιτραπεί στις ευρωπαϊκές τράπεζες να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη δισεκατομμυρίων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που έλαβε η ΕΚΤ κατά τη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, η οποία απέτρεψε αυτό το αρμπιτράζ·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συντονισμού της νομισματικής πολιτικής μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών σε ολόκληρο τον κόσμο· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένας κύκλος ταυτόχρονων αυξήσεων των επιτοκίων σε ολόκληρο τον κόσμο θα οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου αυστηροποίηση των συνθηκών νομισματικής πολιτικής· καλεί την ΕΚΤ να ξεκινήσει διεθνή διάλογο με άλλες κεντρικές τράπεζες·

Δευτερεύοντες στόχοι

28.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια του νομισματικού διαλόγου τον Νοέμβριο του 2021, η Πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι «στο πλαίσιο των δευτερευόντων στόχων έχουμε προφανώς την οικονομική ανάπτυξη, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κ.ο.κ.· είναι σαφές ότι οι εν λόγω δευτερεύοντες στόχοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίως εάν δηλώνονται σαφώς από τα άλλα θεσμικά όργανα, και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»· προτείνει να αξιοποιηθεί το παρόν ψήφισμα ως εισροή για την ΕΚΤ σχετικά με τους δευτερεύοντες στόχους(6)·

29.  υπενθυμίζει ότι, με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών, η ΣΛΕΕ απαιτεί από την ΕΚΤ να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 ΣΕΕ· επισημαίνει ότι υπάρχει σαφής ιεράρχηση μεταξύ των στόχων της ΕΚΤ·

30.  σημειώνει ότι οι νομισματικές πολιτικές της ΕΚΤ που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της πρωταρχικής εντολής της υπόκεινται σε αξιολόγηση αναλογικότητας· σημειώνει ότι η αξιολόγηση της αναλογικότητας λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων νομισματικής πολιτικής στην ευρύτερη οικονομία και τις οικονομικές πολιτικές, που εξετάζονται στην παρούσα ενότητα· τονίζει ότι, όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επιλογή μεταξύ διαφορετικών συνόλων πολιτικών που ευνοούν εξίσου τη σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ θα επιλέγει εκείνες που στηρίζουν καλύτερα τις γενικές οικονομικές πολιτικές της ΕΕ(7)·

31.  καλεί την ΕΚΤ να αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο στην ετήσια έκθεσή της για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε και ενήργησε ως προς τους δευτερεύοντες στόχους της και να παρουσιάσει τις επιπτώσεις της νομισματικής της πολιτικής στις γενικές οικονομικές πολιτικές της ΕΕ·

32.  θεωρεί ότι τα υψηλά επίπεδα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης και μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς με στόχο την πλήρη απασχόληση αποτελούν βασικούς οικονομικούς στόχους· υπενθυμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται καλύτερα όταν η ελεύθερη αγορά λειτουργεί σε ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον βασιζόμενο σε προβλέψιμα επίπεδα τιμών·

33.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των ΜΜΕ για την οικονομία της ΕΕ και την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, την απασχόληση και την υλοποίηση της διττής μετάβασης (ψηφιακή και κλιματική)·

34.  προτείνει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αναλογικότητας η ΕΚΤ να λάβει υπόψη ότι το κόστος των πράξεων νομισματικής πολιτικής της δεν θα πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα τα στρώματα χαμηλότερου εισοδήματος και τις πλέον ευπαθείς ομάδες και να αξιολογεί τον αντίκτυπο των πράξεων νομισματικής πολιτικής στις ομάδες αυτές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η ανισότητα του πλούτου και των εισοδημάτων επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής(8)·

35.  καλεί την ΕΚΤ, ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, να μη λαμβάνει πολιτικά υποκινούμενες αποφάσεις κατά την άσκηση της εντολής της·

Δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

36.  σημειώνει ότι η σταθερότητα των τιμών και ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον είναι αναγκαία για την ενθάρρυνση των πράσινων επενδύσεων και θα συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού· καλεί την ΕΚΤ να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητά της να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών·

37.  υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ, ως ενωσιακό θεσμικό όργανο, δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της ΕΕ δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού·

38.  επισημαίνει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να λάβει περαιτέρω μέτρα για να συμπεριλάβει τις πτυχές της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος·

39.  σημειώνει ότι η έννοια της ουδετερότητας της αγοράς σχετίζεται με την αρχή της «οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό»· καλεί την ΕΚΤ, σεβόμενη την ανεξαρτησία της, να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της αγοράς και να διασφαλίσει την αποτελεσματική κατανομή των πόρων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, παραμένοντας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν πιο ασαφής, τηρώντας την αρχή της ουδετερότητας της αγοράς· σημειώνει ότι η ΕΚΤ έχει ήδη παρεκκλίνει από την ουδετερότητα της αγοράς σε αρκετές περιπτώσεις· τονίζει ότι οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να λαμβάνονται εις βάρος της επίτευξης του πρωταρχικού στόχου της ΕΚΤ·

40.  σημειώνει την ανακοίνωση της ΕΚΤ να απαλλάξει τα εταιρικά της ομόλογα από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της «κλίσης» του χαρτοφυλακίου της· τονίζει ότι τα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ συνιστούν μη συμβατική νομισματική πολιτική, η οποία θα πρέπει να ασκείται μόνο σε πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες· τονίζει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω συμμετοχές αποτελούν υποπροϊόν του παρελθόντος αγώνα κατά του χαμηλού πληθωρισμού και ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων δεν είναι στόχος νομισματικής πολιτικής·

41.  σημειώνει, επιπλέον, την ανακοίνωση σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό του πλαισίου ασφαλειών της ΕΚΤ, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου στον ισολογισμό της ΕΚΤ·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της ΕΚΤ να ενισχύσει περαιτέρω τα εργαλεία και τις ικανότητες αξιολόγησης κινδύνων του Ευρωσυστήματος, προκειμένου να συμπεριληφθούν καλύτερα οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, όπως μέσω των εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας· εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για τη συνεργασία της ΕΚΤ με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν τους κλιματικούς κινδύνους στις αξιολογήσεις τους και για τη φιλοδοξία τους όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης της ΕΚΤ και για τον λεπτομερή χάρτη πορείας των δράσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση των παραμέτρων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο πολιτικής της και στα υποδείγματά της·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων κλιματικού κινδύνου της ΕΚΤ που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών και των εταιρειών έναντι του κινδύνου κλιματικής μετάβασης· παρατηρεί ότι τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στις 8 Ιουλίου 2022 δείχνουν ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν διαθέτουν ισχυρά πλαίσια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους και δεν διαθέτουν τα σχετικά δεδομένα· καλεί την ΕΚΤ να παράσχει πρακτική καθοδήγηση και να μειώσει τη γραφειοκρατία· σημειώνει ότι η εποπτεία των τραπεζών θα πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο και να μην καθοδηγείται από δευτερεύουσες παραμέτρους· καλεί τις τράπεζες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μέτρηση και τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων·

45.  επισημαίνει το επίτευγμα της ΕΚΤ όσον αφορά τη μείωση των δικών της εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 10,7 % μεταξύ του 2020 και του 2021·

Διαφάνεια, λογοδοσία, ισότητα των φύλων και άλλες πτυχές

46.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι ρυθμίσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια· σημειώνει ότι, ενώ η ΕΚΤ έχει διευρύνει την εργαλειοθήκη και τους στόχους της πέραν της σταθερότητας των τιμών, οι πρακτικές λογοδοσίας της έχουν μόνο εν μέρει εξελιχθεί· προσβλέπει στην επισημοποίηση, γραπτώς, των τρεχουσών πρακτικών λογοδοσίας μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΚΤ να ενισχύσει τη λογοδοσία της έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ουσιαστικές και λεπτομερείς παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2020· καλεί την ΕΚΤ να διατηρήσει τη δέσμευσή της υπέρ της λογοδοσίας και να συνεχίσει να δημοσιοποιεί κάθε χρόνο το γραπτό σχολιασμό της για τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δικές της ετήσιες εκθέσεις·

48.  καλεί την ΕΚΤ να υποβάλει καλύτερη έκθεση σχετικά με τις θέσεις που έλαβε η ΕΚΤ στην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, μεταξύ άλλων γραπτώς·

49.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα επικοινωνιακή πολιτική της ΕΚΤ, η οποία περιλαμβάνει πιο προσβάσιμους τρόπους επεξήγησης και παρουσίασης των αποφάσεων πολιτικής της ΕΚΤ στους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή που δίνει η ΕΚΤ στους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων· ενθαρρύνει την ΕΚΤ να διατηρήσει αυτή την προσοχή, ιδίως υπό το πρίσμα του γεωπολιτικού πλαισίου·

51.  καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την παρακολούθηση της ανάπτυξης κρυπτονομισμάτων και των συναφών κινδύνων όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ανωνυμία που παρέχουν τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις αγορές κρυπτοστοιχείων·

52.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο δύο μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ είναι γυναίκες· επαναλαμβάνει ότι οι υποψηφιότητες για την εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να είναι ισόρροπες ως προς την εκπροσώπηση των φύλων και ότι οι κατάλογοι επικρατέστερων υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, αντί να παρέχουν καταλόγους επικρατέστερων υποψηφίων, τα κράτη μέλη πρότειναν πρόσφατα αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των κενών θέσεων· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί στο παρελθόν να μην λαμβάνει υπόψη καταλόγους επικρατέστερων υποψηφίων που δεν τηρούν την αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, σύμφωνα με το ψήφισμά του σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στους διορισμούς στην ΕΕ για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις· καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να ενσωματώσουν πλήρως την αρχή της ισότητας των φύλων στις διαδικασίες διορισμού τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα φύλα όσον αφορά τη θέση του διοικητή των εθνικών κεντρικών τραπεζών·

53.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ανισορροπία μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να παρατηρείται σε ολόκληρη την οργανωτική δομή της ΕΚΤ, ιδίως στο μερίδιο των γυναικών σε θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών· σημειώνει ότι τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την ημερομηνία αυτή χρονολογούνται από το 2019 και δείχνουν ότι το ποσοστό των γυναικών σε όλες τις διευθυντικές θέσεις της ΕΚΤ αυξήθηκε στο 30,3 % και στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις της στο 30,8 %· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα στρατηγική της ΕΚΤ για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της αύξησης του ποσοστού των γυναικών σε ποσοστό μεταξύ 40 % και 51 % έως το 2026· καλεί την ΕΚΤ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα αυτό στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής της·

54.  υποστηρίζει τον στόχο της ΕΚΤ να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να προχωρήσουν σε αυτόν τον τομέα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, πρωτοβουλίες όπως η ΕΚΤ «Γυναίκες στις οικονομικές επιστήμες»·

55.  λαμβάνει υπό σημείωση τους κανόνες της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού που αφορούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και ενθαρρύνει τη φιλόδοξη εφαρμογή τους· σημειώνει, επιπλέον, την εν εξελίξει επανεξέταση του πλαισίου δεοντολογίας του· επισημαίνει την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Οκτωβρίου 2022, για την έκδοση συστάσεων σχετικά με το θέμα αυτό, ιδίως όσον αφορά τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΚΤ, μετά την πρόσφατη περίπτωση μεταπήδησης ενός ανώτερου οικονομολόγου σε αμερικανική τράπεζα επενδύσεων(9)· καλεί την ΕΚΤ να επεκτείνει την περίοδο αναμονής για τις ανώτερες μισθολογικές βαθμίδες και στους υπαλλήλους που ανήκουν σε χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες·

56.  καλεί την ΕΚΤ να αναπτύξει στρατηγική σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και να αυξήσει τη διαφάνεια των επαφών σε επίπεδο προσωπικού πέραν του διοικητικού συμβουλίου·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ ήταν το 2021 στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2003 (12 ανά εκατομμύριο)· καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την καταπολέμηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας και τη συνεργασία της με την Ευρωπόλ, την Ιντερπόλ και την Επιτροπή για την επίτευξη αυτού του στόχου· καλεί την ΕΚΤ, με την επιφύλαξη των προνομίων των κρατών μελών, να δημιουργήσει ένα σύστημα για την καλύτερη παρακολούθηση των μεγάλων συναλλαγών, με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

58.  επιδοκιμάζει την πρόοδο της ΕΚΤ όσον αφορά το σχέδιο για το ψηφιακό ευρώ και εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διάλογο με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτό· προσβλέπει στο τέλος της 24μηνης φάσης έρευνας του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ και στη λήψη απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, μόλις παρασχεθεί η νομική βάση για αυτό από τους συννομοθέτες βάσει της επικείμενης πρότασης της Επιτροπής·

59.  επισημαίνει τα αναμενόμενα οφέλη, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η αυξημένη χρηματοπιστωτική ένταξη· συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να πληροί σειρά ελάχιστων απαιτήσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την προστασία του απορρήτου· τονίζει ότι ένα ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να συμπληρώσει αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει τα μετρητά ως μέσο πληρωμής·

60.  καλεί την ΕΚΤ να λάβει δεόντως υπόψη τους κινδύνους για τον τραπεζικό τομέα και τον συνολικό δανεισμό στην πραγματική οικονομία κατά τον σχεδιασμό του ψηφιακού ευρώ·

61.  αποδοκιμάζει έντονα την απόφαση της ΕΚΤ να συμπεριλάβει την Amazon στη δοκιμή πρωτοτύπων διεπαφών για ένα ψηφιακό ευρώ· τονίζει ότι η εν λόγω εταιρεία είναι δυνητικός ανταγωνιστής στον τομέα αυτό και συνεπώς δεν θα πρέπει να τεθεί σε τέτοια θέση, ιδίως δεδομένου ότι δεν λαμβάνει καμία χρηματική αποζημίωση για την εν λόγω ανάθεση· τονίζει, επιπλέον, ότι η εξωτερική ανάθεση της ψηφιακής υποδομής του ευρώ σε εταιρεία τεχνολογίας των ΗΠΑ αποδυναμώνει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

62.  ζητά την περαιτέρω ενίσχυση του εσωτερικού πλαισίου της ΕΚΤ για την καταγγελία δυσλειτουργιών, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την οδηγία της ΕΕ για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος(10)·

63.  προτείνει τη δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας αξιολόγησης κατά το πρότυπο του ΔΝΤ, η οποία θα μπορούσε να διενεργεί αξιολογήσεις των πολιτικών της ΕΚΤ και εκτιμήσεις επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών πολιτικής, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ·

o
o   o

64.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 105.
(2) ΕΕ C 479 της 16.12.2022, σ. 75.
(3) Εισαγωγικές παρατηρήσεις στον νομισματικό διάλογο της 26ης Σεπτεμβρίου 2022: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220926_1~0bd6fcc86c.en.html.
(4) Ομιλία της Isabel Schnabel σχετικά με την παγκοσμιοποίηση του πληθωρισμού: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220511_1~e9ba02e127.en.html.
(5) https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230112~6cfbeda491.en.html.
(6) Σελίδα 15 της απομαγνητοφώνησης του νομισματικού διαλόγου του Νοεμβρίου 2021: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211115_annex_1~d1ef2075bb.en.pdf.
(7) https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220324~61c5afb6b9.en.html.
(8) https://www.bis.org/publ/othp50.htm.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/el/162341.
(10) Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου