Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2909(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0102/2023

Texte depuse :

B9-0102/2023

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0058

Texte adoptate
PDF 127kWORD 47k
Joi, 16 februarie 2023 - Strasbourg
Elaborarea unei strategii a UE pentru deplasarea cu bicicleta
P9_TA(2023)0058B9-0102/2023

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2023 referitoare la elaborarea unei strategii a UE pentru deplasarea cu bicicleta (2022/2909(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” al Comisiei din 14 iulie 2021 axat pe realizarea obiectivelor Pactului verde european,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 18 mai 2022 intitulată „Planul UE «Economii de energie»” (COM(2022)0240),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2021 intitulată „Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană” (COM(2021)0811),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2020 intitulată „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului” (COM(2020)0789),

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/73 al Comisiei din 17 ianuarie 2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză(1),

–  având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 12 octombrie 2016 intitulat „Foaia de parcurs a UE pentru deplasarea cu bicicleta”(2),

–  având în vedere Raportul special nr. 6/2020 al Curții de Conturi Europene (CCE) intitulat „Mobilitatea urbană durabilă în UE: nu sunt posibile îmbunătățiri substanțiale fără un angajament din partea statelor membre”,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă Strategie industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

–  având în vedere rezoluția sa din 20 ianuarie 2021 referitoare la revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 6 octombrie 2021 referitoare la cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către „Viziunea zero”(4),

–  având în vedere discursul din 30 iunie 2022 al vicepreședintelui executiv al Comisiei, Frans Timmermans, cu ocazia summitului privind bicicleta de la Copenhaga,

–  având în vedere principiul subsidiarității și, în special, articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere „Declarația privind deplasarea cu bicicleta ca mod de transport ecologic” a statelor membre, aprobată în timpul președinției luxemburgheze a UE în octombrie 2015,

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special obiectivul 11 privind orașele și comunitățile sustenabile, conform căruia se consideră că deplasarea cu bicicleta face orașele și așezările umane mai favorabile incluziunii, mai sigure, mai reziliente și mai sustenabile,

–  având în vedere declarația Comisiei din 7 iulie 2022 ca răspuns la întrebarea adresată Comisiei privind elaborarea unei strategii a UE pentru deplasarea cu bicicleta (O-000025/2022 – B9-0017/2022),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru transport și turism,

A.  întrucât transportul este o sursă semnificativă de poluare a aerului și întrucât modurile de transport sustenabile, cum ar fi deplasarea cu bicicleta, sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor UE în materie de climă și de reducere a poluării și pentru realizarea ambițiilor sale în cadrul inițiativelor UE „Economii de energie” și REPowerEU;

B.  întrucât deplasarea cu bicicleta aduce multe beneficii, cum ar fi o sănătate mai bună, reducerea congestionării traficului rutier și a poluării fonice, îmbunătățirea calității aerului, creșterea economică și beneficii sociale și de mediu;

C.  întrucât bicicleta este un mijloc de transport relativ ieftin, pe care majoritatea cetățenilor și-l pot permite, și promovează o economie sustenabilă;

D.  întrucât este nevoie de o infrastructură pentru biciclete mai sigură pentru a debloca potențialul pentru deplasarea cu bicicleta, care este o alternativă valoroasă pentru călătoriile pe distanțe scurte;

E.  întrucât ecosistemul ciclismului din UE reprezintă deja peste 1 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și un milion de locuri de muncă și poate crea până la 2 milioane de locuri de muncă până în 2030; întrucât bicicletele electrice reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea industriei ciclismului, având potențialul de a crea locuri de muncă verzi și de a absorbi lucrătorii recalificați din alte sectoare;

F.  întrucât lipsa parcărilor securizate și a măsurilor de prevenție a furturilor, precum și lipsa unor benzi dedicate pentru biciclete sunt considerate a fi cele două obstacole predominante în calea atragerii de noi utilizatori și a valorificării întregului potențial al deplasării cu bicicleta în orașe;

1.  consideră că deplasarea cu bicicleta ar trebui recunoscută ca un mod de transport complet; solicită Comisiei să elaboreze o strategie europeană specifică pentru deplasarea cu bicicleta, cu scopul de a dubla numărul de kilometri ciclizați în Europa până în 2030; invită Comisia să asigure colectarea armonizată a datelor privind deplasarea cu bicicleta, inclusiv a datelor industriale;

2.  ia act de faptul că deplasarea cu bicicleta a crescut ca răspuns la pandemia de COVID-19 și la mărirea prețului combustibililor fosili de la declanșarea războiului ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; încurajează autoritățile regionale și locale să ia în considerare menținerea infrastructurii pentru biciclete instituite ca răspuns la pandemie prin intermediul proceselor lor regulate de planificare urbană și să ia măsuri concrete pentru a integra în mod corespunzător deplasarea cu bicicleta în cadrele lor de mobilitate urbană, recunoscând, în același timp, potențialul acesteia de a contribui la o mai bună conectivitate între zonele suburbane și centrele orașelor, în special prin intermediul autostrăzilor ciclabile;

3.  încurajează, în vederea promovării multimodalității, crearea de sinergii între deplasarea cu bicicleta și alte moduri de transport, cum ar fi punerea la dispoziție a mai multor locuri pentru biciclete în interiorul trenurilor și asigurarea unor zone de parcare mai securizate pentru biciclete în gări și în nodurile de mobilitate;

4.  consideră că politicile și sprijinul european ar trebui să țină seama în mod corespunzător de posibilitatea deplasării cu bicicleta atunci când se construiește sau se modernizează infrastructura TEN-T, inclusiv prin adăugarea de benzi pentru biciclete paralele cu căile ferate și căile navigabile interioare, acolo unde este posibil;

5.  încurajează statele membre și autoritățile locale să crească în mod semnificativ investițiile în construirea de infrastructuri separate pentru biciclete, să integreze în rețelele planurilor lor de mobilitate sisteme accesibile ca preț de biciclete electrice și de partajare a bicicletelor și să reflecte deplasarea cu bicicleta ca soluție vitală pentru ultimul kilometru în nodurile urbane;

6.  subliniază că planificarea infrastructurii urbane ar trebui dezvoltată în conformitate cu legislația UE privind siguranța rutieră, inclusiv cu standardele de siguranță pentru deplasarea cu bicicleta; invită Comisia să își accelereze activitatea în ceea ce privește orientările privind cerințele de calitate pentru o infrastructură pentru biciclete de înaltă calitate și sigură, prevăzute în Directiva privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere(5); subliniază că este necesar să se îmbunătățească tehnologiile sistemelor de transport inteligente, astfel încât acestea să recunoască mai ușor bicicliștii pe șosea;

7.  invită Comisia să recunoască industria ciclismului, inclusiv producția de baterii pentru bicicletele electrice și economia circulară, și în special IMM-urile, ca parteneri legitimi în ecosistemul de mobilitate al strategiei industriale a UE, precum și în programele de infrastructură industrială și în schemele de finanțare; invită Comisia și statele membre să încurajeze proiectele privind deplasarea cu bicicleta și sectoarele conexe, cum ar fi mobilitatea, turismul, sănătatea și sportul, printre altele;

8.  invită Comisia și statele membre să sprijine producția de biciclete și componente fabricate în Europa („Made in Europe”), stimulând astfel competitivitatea industriei UE, prin reducerea deficitului de investiții, menținerea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial și stimularea relocalizării și securității lanțului de aprovizionare, precum și prin încurajarea locurilor de muncă de înaltă calitate, crearea de clustere pentru biciclete și îmbunătățirea formării profesionale legate de industrie;

9.  invită Comisia și statele membre să asigure accesibilitatea deplasării cu bicicleta pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și să facă deplasarea cu bicicleta accesibilă ca preț pentru grupurile vulnerabile; ia act de faptul că Fondul european pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice și fondurile structurale și de investiții pot ajuta persoanele cele mai afectate de „sărăcia în materie de transporturi”, sprijinind achiziționarea de biciclete sau accesul la servicii de partajare a bicicletelor;

10.  invită Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să desfășoare campanii educaționale și de formare, inclusiv campanii de informare, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la siguranța rutieră, sprijinind utilizarea în condiții de siguranță a bicicletelor și bicicletelor electrice; invită, de asemenea, Comisia să propună orientări privind deplasarea cu bicicleta în condiții de siguranță (căști, restricții de vârstă, transportul copiilor etc.) și solicită să se acorde o atenție deosebită încurajării deplasării cu bicicleta în rândul femeilor și al persoanelor în vârstă, în special prin îmbunătățirea siguranței;

11.  constată, în acest context, că aplicarea și monitorizarea corespunzătoare sunt esențiale pentru siguranța și securitatea utilizatorilor și solicită să se pună accentul pe aplicarea normelor existente pentru a asigura coexistența respectuoasă a diferitelor moduri de transport;

12.  subliniază potențialul bicicletelor electrice de a spori deplasarea cu bicicleta; ia act de faptul că, pentru a menține introducerea rapidă a bicicletelor electrice și accesul la acestea, atât legislația UE, cât și cea națională trebuie să prevadă o clasificare juridică adecvată pentru bicicletele asistate electric capabile să atingă viteze de până la 25 km/h;

13.  subliniază că, în planificarea locuințelor, ar trebui să se acorde atenția cuvenită locurilor de parcare sigure și securizate pentru biciclete și capacității de încărcare a bicicletelor electrice;

14.  încurajează întreprinderile, organizațiile și instituțiile publice să promoveze deplasarea cu bicicleta prin stimulente specifice, inclusiv programe pentru angajați și instalarea unui număr suficient de locuri de parcare pentru biciclete cu încărcătoare pentru biciclete electrice, precum și prin asigurarea unor instalații sanitare adecvate;

15.  subliniază că cicloturismul și deplasarea cu bicicleta în zonele rurale trebuie să fie sprijinite prin accelerarea dezvoltării rețelei EuroVelo și a celor 17 rute ale acesteia, în special prin asigurarea unui sprijin mai puternic, precum și prin exploatarea sinergiilor cu rețeaua TEN-T;

16.  încurajează statele membre să reducă cotele de TVA pentru livrarea, închirierea și repararea bicicletelor și a bicicletelor electrice;

17.  invită Comisia să proclame anul 2024 „Anul european al ciclismului”;

18.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, statelor membre și parlamentelor acestora.

(1) JO L 16, 18.1.2019, p. 108.
(2) JO C 88, 21.3.2017, p. 49.
(3) JO C 456, 10.11.2021, p. 47.
(4) JO C 132, 24.3.2022, p. 45.
(5) Directiva (UE) 2019/1936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (JO L 305, 26.11.2019, p. 1).

Ultima actualizare: 15 mai 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate