Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2023/2588(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0171/2023

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/03/2023 - 8.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0084

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 45k
Czwartek, 16 marca 2023 r. - Strasburg
Tunezja – niedawne ataki na wolność wypowiedzi i zrzeszania się oraz na związki zawodowe, a w szczególności przypadek dziennikarza Noureddine’a Boutara
P9_TA(2023)0084RC-B9-0171/2023

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie niedawnych ataków na wolność wypowiedzi i zrzeszania się oraz na związki zawodowe w Tunezji, a w szczególności przypadku dziennikarza Noureddine’a Boutara (2023/2588(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że prezydent Su’ajjid samodzielnie sprawuje władzę od 25 lipca 2021 r., po tym jak rozwiązał rząd, zawiesił konstytucję z 2014 r., rozwiązał Zgromadzenie, Niezależną Wysoką Władzę Wyborczą, Najwyższą Radę Sądownictwa i wszystkie rady gminne oraz zdymisjonował 57 sędziów;

B.  mając na uwadze, że 13 lutego 2023 r. jednostki antyterrorystyczne aresztowały dziennikarza Noureddine’a Boutara, dyrektora największej tunezyjskiej niezależnej stacji radiowej, z pobudek politycznych i pod bezpodstawnymi zarzutami, a także kilkanaścioro opozycjonistów, w tym Chaimę Issę, Issama Chebbiego, Ghaziego Chaouachiego, Chaiama Turkiego i Dżawara Ben Mbareka; mając na uwadze, że sąd wojskowy skazał dziennikarza Salaha Attię na trzy miesiące pozbawienia wolności, a sąd antyterrorystyczny skazał dziennikarkę Chalifę Gasmi na rok pozbawienia wolności; mając na uwadze, że 24 lutego 2023 r. policja przeprowadziła nalot na gazetę „OneTN”; mając na uwadze, że zatrzymanych dziennikarzy określono mianem terrorystów i zdrajców;

C.  mając na uwadze, że demokratyczne instytucje, prawa i wolności podważono szeregiem dekretów prezydenckich, w tym dekretem z mocą ustawy nr 54 w sprawie cyberprzestępczości, w którym wprowadzono karę pięciu lat pozbawienia wolności za rozpowszechnianie fałszywych informacji;

D.  mając na uwadze, że migrantów z Afryki Subsaharyjskiej fałszywie oskarżono o dążenie do zastąpienia Tunezyjczyków pod względem demograficznym, a następnie zaatakowano;

E.  mając na uwadze, że 31 stycznia 2023 r. aresztowano związkowca Anisa Kaabiego, ponad 36 związkowców ścigano za zorganizowanie strajku, 23 lutego 2023 r. wydalono z Tunezji sekretarz generalną ETUC Esther Lynch, a związkom z sześciu państw UE odmówiono wjazdu;

F.  mając na uwadze, że ustawa o organizacjach pozarządowych ma przewidywać uprzednie zatwierdzenie przez rząd organizacji pozarządowych i wyrażanie przez bank centralny zgody na finansowanie zagraniczne;

1.  wzywa władze tunezyjskie do natychmiastowego uwolnienia Noureddine’a Boutara i wszystkich innych arbitralnie przetrzymywanych osób, w tym dziennikarzy, sędziów, prawników, działaczy politycznych i związkowców, takich jak Anis Kaabi, oraz do poszanowania wolności słowa i zrzeszania się oraz praw pracowniczych i związkowych, zgodnie z konstytucją Tunezji i traktatami międzynarodowymi, w tym konwencjami MOP; potępia wydalenie Esther Lynch, sekretarz generalnej ETUC, oraz kryminalizację międzynarodowej solidarności związków zawodowych jako rażący atak na UGTT i globalne związki zawodowe;

2.  wzywa rząd Tunezji do zapewnienia dialogu społecznego, przestrzegania układów zbiorowych i podjęcia działań w celu rozwiązania kryzysu kosztów utrzymania;

3.  jest głęboko zaniepokojony autorytarnymi działaniami prezydenta Su’ajjida i instrumentalizowaniem przez niego dramatycznej społeczno-gospodarczej Tunezji w celu odwrócenia historycznej transformacji demokratycznej w tym kraju; w związku z tym apeluje o położenie kresu trwającym represjom wobec społeczeństwa obywatelskiego;

4.  wzywa władze, aby natychmiast przywróciły na stanowiska odwołanych arbitralnie sędziów, uchyliły wszystkie środki podważające niezawisłość sądów oraz zaprzestały wykorzystywania sądów wojskowych do ścigania ludności cywilnej; ubolewa nad faktem, że władze odmówiły zastosowania się do postanowienia sądu administracyjnego o przywróceniu na stanowiska 49 sędziów;

5.  wzywa wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie, aby publicznie potępiły pogarszanie się sytuacji praw człowieka; podkreśla, że należy zawiesić specjalne unijne programy wsparcia dla ministerstwa sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; wzywa delegaturę UE i państwa członkowskie, aby monitorowały procesy polityczne i w nich uczestniczyły oraz aby angażowały się w regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim;

6.  przypomina, że utrzymanie instytucji przedstawicielskich ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju kraju; wyraża głębokie zaniepokojenie projektem ustawy dotyczącym organizacji pozarządowych; podkreśla, jak ważny jest pluralistyczny dialog narodowy oraz wolne i silne społeczeństwo obywatelskie, w tym uhonorowany nagrodą Nobla Kwartet na rzecz Dialogu Narodowego, zwłaszcza organizacja UGTT;

7.  zdecydowanie potępia rasistowski dyskurs prezydenta Su’ajjida przeciwko migrantom z Afryki Subsaharyjskiej i późniejsze ataki na nich; wzywa władze do przestrzegania prawa międzynarodowego i krajowego, w szczególności ustawy 50–2018 przeciwko dyskryminacji rasowej;

8.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, ESDZ, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, prezydentowi Tunezji, rządowi Tunezji i Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych.

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności