Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2208(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0071/2023

Indgivne tekster :

A9-0071/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/03/2023 - 5.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0087

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 46k
Torsdag den 30. marts 2023 - Bruxelles
Anmodning om ophævelse af Anna Júlia Donáths immunitet
P9_TA(2023)0087A9-0071/2023

Europa-Parlamentets afgørelse af 30. marts 2023 om anmodning om ophævelse af Anna Júlia Donáths immunitet (2022/2208(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 21. oktober 2022 fra distriktsdomstolen i Kecskemét i Ungarn om ophævelse af Anna Júlia Donáths immunitet i forbindelse med en verserende straffesag, der blev anlagt mod hende ved et privat anklageskrift indgivet til distriktsdomstolen i Kecskemét, og som blev meddelt på plenarmødet den 24. november 2022,

–  der henviser til, at Anna Júlia Donáth har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4, stk. 2, i Ungarns grundlov, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, stk. 1, i lov LVII af 2004 om den retlige status for ungarske medlemmer af Europa-Parlamentet og artikel 74 i lov XXXVI af 2012 om Ungarns Nationalforsamling,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011, 17. januar 2013 og 19. december 2019(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0071/2023),

A.  der henviser til, at distriktsdomstolen i Kecskemét, Ungarn, den 21. oktober 2022 indgav en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Anna Júlia Donáth, medlem af Europa-Parlamentet, der er valgt i Ungarn, i forbindelse med straffesagen for ærekrænkelse mod hende ved et privat anklageskrift; der henviser til, at anmodningen omfatter en tidligere anmodning om ophævelse af Anna Júlia Donáths immunitet fra samme distriktsdomstol af 28. juni 2022, som imidlertid tilsyneladende aldrig er blevet modtaget af Europa-Parlamentet;

B.  der henviser til, at der den 20. januar 2022 blev offentliggjort en erklæring fra forretningsudvalget for Momentum Mozgalom Párt (partiet Momentum Movement) om suspendering af klagerens partimedlemskab og med påstand om, at denne suspendering skete efter, at en række etiske krænkelser fra sagsøgerens side blev offentliggjort i partiets onlineavis og på dets Facebookside; der henviser til, at Anna Júlia Donáth mellem den 21. november 2021 og den 29. maj 2022 tilsyneladende var formand for Momentum Mozgalom Párts forretningsudvalg;

C.  der henviser til, at sagsøgeren den 31. januar 2022 anlagde et privat søgsmål ved distriktsdomstolen i Kecskemét mod Anna Júlia Donáth i hendes egenskab af formand for Momentum Mozgalom Párts forretningsudvalg med påstand om lovovertrædelse i form af ærekrænkelse i offentligheden i henhold til artikel 226, stk. 2, litra b), i lov C af 2012 om den ungarske straffelov; der henviser til, at denne lovovertrædelse i henhold til den ungarske straffelovs artikel 231, stk. 2, kun kan straffes i forbindelse med et privat søgsmål;

D.  der henviser til, at formålet med parlamentarisk immunitet er at beskytte Parlamentet og dets medlemmer mod retsforfølgning i relation til aktiviteter, der udføres under udøvelsen af det parlamentariske hverv, og som ikke kan adskilles fra dette hverv;

E.  der henviser til, at den påståede strafbare handling ikke vedrører en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse afgivet af Anna Júlia Donáth under udøvelsen af hendes hverv som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at den påståede lovovertrædelse i stedet vedrører aktiviteter af national karakter, der udføres i hendes egenskab af formand for hendes nationale parti;

F.  der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling, og på en anden medlemsstats område nyder fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning; der henviser til at, at immuniteten ikke kan påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og ikke hindrer Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet;

G.  der henviser til, at det fremgår af artikel 4, stk. 2, i den ungarske grundlov, at medlemmerne af parlamentet er berettiget til immunitet; der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 10, stk. 2, i lov LVII af 2004 om den retlige status for de ungarske medlemmer af Europa-Parlamentet er berettiget til den samme immunitet som medlemmerne af det ungarske parlament, og at beslutningen om at suspendere immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet i henhold til samme lovs artikel 12, stk. 1, henhører under Europa-Parlamentets kompetence; der henviser til, at der i henhold til artikel 74, stk. 1, i lov XXXVI af 2012 om den ungarske nationalforsamling kun kan indledes straffesager mod et medlem med nationalforsamlingens forudgående samtykke;

H.  der henviser til, at Parlamentet i denne sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. faktiske omstændigheder, der tyder på, at hensigten bag retssagen kan være at skade medlemmets politiske virksomhed i hendes egenskab af medlem af Europa-Parlamentet;

I.  der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at beslutte, om immuniteten skal ophæves i en given sag; der henviser til, at Parlamentet kan tage et rimeligt hensyn til medlemmets holdning, når der skal tages stilling til, om den pågældendes immunitet skal ophæves eller ej(2); der henviser til, at Anna Júlia Donáth har tilkendegivet, at hun ikke har nogen indvendinger mod, at hendes parlamentariske immunitet ophæves;

J.  der henviser til, at Parlamentet på den ene side ikke kan sidestilles med en domstol, og at medlemmet på den anden side i forbindelse med en procedure om ophævelse af immunitet ikke kan betragtes som en "anklaget"(3);

1.  vedtager at ophæve Anna Júlia Donáths immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Ungarns kompetente myndigheder og Anna Júlia Donáth.

(1) Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579. Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102. Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543. Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. Domstolens dom af 19. december 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, præmis 28.
(3) Rettens dom af 30. april 2019, Briois mod Parlamentet, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Seneste opdatering: 4. juli 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik