Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0391(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0245/2022

Ingediende teksten :

A9-0245/2022

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/03/2023 - 5.2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0088

Aangenomen teksten
PDF 122kWORD 54k
Donderdag 30 maart 2023 - Brussel
Samenwerkingsplatform voor gemeenschappelijke onderzoeksteams
P9_TA(2023)0088A9-0245/2022
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 30 maart 2023 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (COM(2021)0756 – C9-0448/2021 – 2021/0391(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0756),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 82, lid 1, tweede alinea, punt d), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0448/2021),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 december 2022 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9‑0245/2022),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 maart 2023 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2023/... van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726
P9_TC1-COD(2021)0391

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2023/969.)

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2023Juridische mededeling - Privacybeleid