Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0170(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0191/2022

Indgivne tekster :

A9-0191/2022

Forhandlinger :

PV 29/03/2023 - 13
CRE 29/03/2023 - 13

Afstemninger :

PV 30/03/2023 - 5.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0090

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 52k
Torsdag den 30. marts 2023 - Bruxelles
Forordning om produktsikkerhed i almindelighed
P9_TA(2023)0090A9-0191/2022
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 30. marts 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktsikkerhed i almindelighed, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0346),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0245/2021),

–  der henviser til udtalelse af 20. oktober 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. december 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9‑0191/2022),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 105 af 4.3.2022, s. 99.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 30. marts 2023 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/... om produktsikkerhed i almindelighed, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1828 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EC og Rådets direktiv 87/357/EØF
P9_TC1-COD(2021)0170

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2023/988.)

Seneste opdatering: 4. juli 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik