Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0050(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0056/2022

Ingediende teksten :

A9-0056/2022

Debatten :

PV 30/03/2023 - 2
CRE 30/03/2023 - 2

Stemmingen :

PV 05/04/2022 - 7.5
CRE 05/04/2022 - 7.5
PV 30/03/2023 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0091

Aangenomen teksten
PDF 128kWORD 53k
Donderdag 30 maart 2023 - Brussel
Versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid
P9_TA(2023)0091A9-0056/2022
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 30 maart 2023 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen (COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0093),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 157, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0089/2021),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 9 juni 2021(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 21 december 2022 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het gezamenlijke overleg van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-0056/2022),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 341 van 24.8.2021, blz. 84.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 maart 2023 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2023/... van het Europees Parlement en de Raad ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen
P9_TC1-COD(2021)0050

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2023/970.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie

De Commissie neemt nota van het compromis dat de medewetgevers hebben bereikt over een omzettingsperiode van drie jaar voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels inzake beloningstransparantie. De Commissie wijst erop dat deze afwijking van de standaard omzettingstermijn van twee jaar niet als precedent mag worden beschouwd. Zij heeft alleen tot doel ervoor te zorgen dat werkgevers beschikken over niet-discriminerende beloningsstructuren, teneinde de volledige toepassing van de nieuwe regels bij de omzetting te waarborgen.

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2023Juridische mededeling - Privacybeleid