Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0050(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0056/2022

Predkladané texty :

A9-0056/2022

Rozpravy :

PV 30/03/2023 - 2
CRE 30/03/2023 - 2

Hlasovanie :

PV 05/04/2022 - 7.5
CRE 05/04/2022 - 7.5
PV 30/03/2023 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0091

Prijaté texty
PDF 133kWORD 50k
Štvrtok, 30. marca 2023 - Brusel
Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty
P9_TA(2023)0091A9-0056/2022
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 30. marca 2023 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania (COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0093),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0089/2021),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júna 2021(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. decembra 2022, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A9-0056/2022),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 341, 24.8.2021, s. 84.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 30. marca 2023 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania
P9_TC1-COD(2021)0050

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2023/970.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

Komisia berie na vedomie kompromis, ktorý dosiahli spoluzákonodarcovia v súvislosti s trojročnou lehotou na transpozíciu, pokiaľ ide o začatie uplatňovania nových pravidiel týkajúcich sa transparentnosti odmeňovania. Komisia by chcela poukázať na to, že táto odchýlka od štandardnej dvojročnej lehoty na transpozíciu by sa nemala považovať za precedens. Jej cieľom je len zabezpečiť, aby zamestnávatelia mali v čase transpozície k dispozícii nediskriminačné štruktúry odmeňovania, aby sa tak zabezpečilo úplné uplatňovanie nových pravidiel.

Posledná úprava: 4. júla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia