Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/0099(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0048/2023

Внесени текстове :

A9-0048/2023

Разисквания :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Гласувания :

PV 30/03/2023 - 5.6
CRE 30/03/2023 - 5.6
Обяснение на вота
PV 16/01/2024 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2023)0092
P9_TA(2024)0002

Приети текстове
PDF 410kWORD 132k
Четвъртък, 30 март 2023 г. - Брюксел
Регламент за флуорсъдържащите газове
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

Изменения, приети от Европейския парламент на 30 март 2023 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  С Европейския зелен пакт бе поставено началото на нова стратегия за растеж на Съюза, която е насочена към превръщането му в справедливо и процъфтяващо общество с модерна, конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно. С него се препотвърждава амбицията на Комисията да повиши целите си в областта на климата и да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. и се цели защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия. Освен това, ЕС е поел ангажимент за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на нейните цели за устойчиво развитие.
(1)  С Европейския зелен пакт бе поставено началото на нова стратегия за растеж на Съюза, която е насочена към превръщането му в справедливо и процъфтяващо общество с модерна, конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно. С него се препотвърждава амбицията на Комисията да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата и с нулево замърсяване континент до 2050 г. и се цели защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия. Освен това, ЕС е поел ангажимент за Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета1a (Европейски закон за климата), за 8-ата програма за действие за околната среда и за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на нейните цели за устойчиво развитие.
_________________________
Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета26 беше приет с цел да се обърне тенденцията за увеличаване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Съгласно заключението на оценката, изготвена от Комисията, Регламент (ЕС) № 517/2014 е довел до намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове на годишна база. От 2015 г. до 2019 г. доставките на флуоровъглеводороди („HFC“) са намалели с 37 % в метрични тонове и с 47 % в тонове еквивалент на CO2. Налице е ясно изразена промяна към използване на алтернативни решения с по-нисък потенциал за глобално затопляне („ПГЗ“), включително естествени такива (например CO2, амоняк, въглеводороди, вода) в много видове оборудване, в които традиционно са се използвали флуорсъдържащи парникови газове.
(3)  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета26 беше приет с цел да се обърне тенденцията за увеличаване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Съгласно заключението на оценката, изготвена от Комисията, Регламент (ЕС) № 517/2014 е довел до намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове на годишна база. От 2015 г. до 2019 г. доставките на флуоровъглеводороди („HFC“) са намалели с 37% в метрични тонове и с 47% в тонове еквивалент на CO2. Налице е ясно изразена промяна към използване на алтернативни решения с по-нисък потенциал за глобално затопляне („ПГЗ“), включително естествени такива (например въздух, CO2, амоняк, въглеводороди, вода) в много видове оборудване, в които традиционно са се използвали флуорсъдържащи парникови газове.
_________________
_________________
26 Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195).
26 Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195).
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)   В плана RePowerEU се предвиждат допълнителни 20 милиона нови термопомпи, които да бъдат инсталирани в Съюза до 2026 г., и почти 60 милиона до 2030 г. Пълното поетапно намаляване на HFC не по-късно от 2050 г. следва да бъде в съответствие и да допълва амбициите на Съюза за енергийна ефективност, определени, наред с другото, в Европейския зелен пакт, Директивата за енергийната ефективност (2012/27/ЕС), Директивата относно енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС) и в плана RePowerEU, включително внедряването на съоръжения за оползотворяване на отпадна топлина с ниско въздействие върху климата, като например термопомпи, както и инвестициите в електрификация, разширяване на енергийната мрежа и увеличеното използване на батерии в секторите на транспорта и енергетиката.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)   От голямо значение е Комисията да вземе предвид поетапното премахване на HFC в предстоящите си законодателни предложения, като например в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката и разрешаването на химикали („Регламента REACH“) във връзка с поетапното премахване на перфлуороалкилирани и полифлуороалкилирани съединения (PFAS).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да се осигури съгласуваност с изискванията за докладване по Протокола, потенциалът за глобално затопляне на HFC следва да се изчислява като 100-годишен потенциал за глобално затопляне на един килограм газ спрямо един килограм CO2 въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от МКИК. За други вещества следва да се използва най-новият доклад за оценка на МКИК. Когато е наличен, следва да се предостави 20-годишният потенциал за глобално затопляне, за да се получи по-добра информация за въздействието на веществата, обхванати от настоящия регламент, върху климата.
(7)  За да се осигури съгласуваност с изискванията за докладване по Протокола, потенциалът за глобално затопляне на HFC следва да се изчислява като 100-годишен потенциал за глобално затопляне на един килограм газ спрямо един килограм CO2 въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от МКИК. За други вещества следва да се използва най-новият доклад за оценка на МКИК. Когато е наличен, следва да се предостави 20-годишният потенциал за глобално затопляне, за да се получи по-добра информация за въздействието на веществата, обхванати от настоящия регламент, върху климата. Комисията следва да настоява за актуализиране на международно равнище на стойностите на ПГЗ за флуорсъдържащите парникови газове в съответствие с Шестия доклад за оценка, приет от МКИК.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Умишленото изпускане на флуорсъдържащи вещества, когато е незаконно, е сериозно нарушение на настоящия регламент и следва да бъде изрично забранено; операторите и производителите на оборудване следва да бъдат задължени да предотвратяват течовете на такива вещества, доколкото това е възможно, включително чрез проверка за течове на най-подходящото оборудване.
(8)  Умишленото изпускане на флуорсъдържащи вещества, когато е незаконно, е сериозно нарушение на настоящия регламент и следва да бъде изрично забранено; операторите и производителите на оборудване следва да бъдат задължени да предотвратяват течовете на такива вещества, доколкото това е възможно, включително чрез проверка за течове на най-подходящото оборудване и постепенно инсталиране на системи за откриване на течове, включително на термопомпи в жилищни сгради, което ще предотврати изпускането на вредни хладилни агенти в атмосферата и ще помогне на потребителите да сведат до минимум своето въздействие върху околната среда, както и да увеличат трайността и енергийната ефективност на уредите.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Като се има предвид, че производственият процес на някои флуорсъдържащи съединения може да доведе до значителни емисии на други флуорсъдържащи парникови газове, произвеждани като странични продукти, тези емисии на странични продукти следва да бъдат унищожени или възстановени за последваща употреба като условие за пускането на флуорсъдържащи парникови газове на пазара. От производителите и вносителите следва също така да се изисква да документират мерките, приети с цел предотвратяване на емисиите на трифлуорометан по време на производствения процес.
(9)  Като се има предвид, че производственият процес на някои флуорсъдържащи съединения може да доведе до значителни емисии на други флуорсъдържащи парникови газове, произвеждани като странични продукти, тези емисии на странични продукти следва да бъдат унищожени или възстановени за последваща употреба като условие за пускането на флуорсъдържащи парникови газове на пазара в съответствие с Протокола. От производителите и вносителите следва също така да се изисква да документират мерките за смекчаване, приети с цел предотвратяване на емисиите на трифлуорометан по време на производствения процес, и доказателствата за унищожаването или възстановяването на тези емисии на странични продукти в съответствие с най-добрите налични техники.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  За да се предотвратят емисиите на флуорсъдържащи вещества, е необходимо да се предвидят разпоредби за възстановяване на веществата от продукти и оборудване и за предотвратяване на течовете на такива вещества. Пенопластите, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, следва да се третират в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.30 Задълженията за възстановяване следва да бъдат разширени и по отношение на собствениците на сгради и изпълнителите при премахването на някои видове пенопласти от сградите, за да се постигне максимално намаляване на емисиите.
(10)  За да се предотвратят емисиите на флуорсъдържащи вещества, е необходимо да се предвидят разпоредби за възстановяване на веществата от продукти и оборудване и за предотвратяване на течовете на такива вещества. Пенопластите, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, следва да се третират в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.30 Задълженията за възстановяване следва да бъдат разширени и по отношение на собствениците на сгради и изпълнителите при премахването на някои видове пенопласти от сградите, за да се постигне максимално намаляване на емисиите. Схемите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване в държавите членки трябва да бъдат значително подобрени, за да се улеснят възстановяването, рециклирането и регенерирането на хладилни агенти, включително от термопомпи в жилищни сгради.
_________________
_________________
30 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).
30 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)   Въпреки високия ПГЗ и нарастващата употреба на сулфурил флуорид емисиите на този флуоросъдържащ парников газ не са регулирани или подлагани на мониторинг и също така не са обхванати от изисквания за докладване съгласно Парижкото споразумение. От 2025 г. операторите следва да гарантират, че сулфурил флуорид се извлича след фумигацията, ако това е технически осъществимо и не е несъразмерно скъпо.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)   Държавите членки следва да гарантират, че са установени механизми за отговорност на производителите по отношение на третирането на изведени от употреба флуорсъдържащи парникови газове. Комисията следва да определи минимални изисквания за тези механизми за отговорност на производителите, включително по отношение на съоръженията за събиране, регенериране, рециклиране и обезвреждане, доставката на оборудване за сертифицирани техници, докладването и повишаването на осведомеността.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За да се насърчи използването на технологии, които не оказват въздействие или оказват по-малко въздействие върху климата и които могат да включват използването на вещества, които са токсични, запалими или под високо налягане, обучението на физическите лица, които извършват дейности с флуорсъдържащи парникови газове, следва да обхваща технологии, които заменят или намаляват използването на флуорсъдържащи парникови газове, включително информация за аспектите на енергийната ефективност и приложимите разпоредби и технически стандарти. Програмите за сертифициране и обучение, създадени по силата на Регламент (ЕС) № 517/2014, които могат да бъдат включени в националните системи за професионално обучение, следва да бъдат преразгледани или адаптирани, така че техниците да могат да работят безопасно с алтернативни технологии.
(11)  За да се насърчи използването на технологии, които не оказват въздействие или оказват по-малко въздействие върху климата и които могат да включват използването на вещества, които са токсични, запалими или под високо налягане, държавите членки следва да гарантират, че голям брой физически лица, които извършват дейности с флуорсъдържащи парникови газове и технологии, които заменят или намаляват използването на флуорсъдържащи парникови газове, са обучени и сертифицирани. Обученията следва да включват информация за аспектите на енергийната ефективност и приложимите разпоредби и технически стандарти. Програмите за сертифициране и обучение, създадени по силата на Регламент (ЕС) № 517/2014, които могат да бъдат включени в националните системи за професионално обучение, следва да бъдат преразгледани или адаптирани, така че техниците да могат да работят безопасно с алтернативни технологии.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   През май 2022 г. Европейската комисия представи плана RePowerEU в отговор на трудностите и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руското нашествие в Украйна, като целта е да се сложи край на зависимостта на Съюза от руските изкопаеми горива и да се преодолее кризата в областта на климата. Планът включва цел до 2027 г. да бъдат внедрени 10 милиона водни термопомпи, а до 2030 г. да се удвои темпът на внедряване на термопомпи. Въпреки че секторът за производство на термопомпи започна да инвестира в алтернативи на HFC, бързата замяна на производството на съдържащи флуоровъглеводороди термопомпи с естествени алтернативи и доставянето на пазара на количеството термопомпи, към което се стреми RePowerEU, може да се окаже предизвикателство. Поради това Комисията следва да следи отблизо развитието на пазара и да предостави на сектора за производство на термопомпи допълнително количество квоти за HFC, ако поетапното намаляване на квотите за HFC, посочено в приложение VII, създаде смущения на пазара на термопомпи в Съюза до степен, която би застрашила постигането на целите на RePowerEU за внедряване на термопомпи.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)   Преминаването към използване на алтернативи на флуоровъглеводородите ще доведе до спестяване на разходи за предприятията в резултат на избягване на закупуването на квоти за HFC и ще стимулира екоиновациите и заетостта. Същевременно държавите членки следва да гарантират справедлив преход, без да се пренебрегва никой, за служителите, наети от предприятия, които няма да успеят да преминат към естествени алтернативи.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Съществуващите забрани за специфични видове употреба на серен хексафлуорид — най-опасното за климата познато вещество, следва да бъдат запазени и допълнени с допълнителни ограничения за употребата му в критичния сектор на електроразпределението.
(12)  Съществуващите забрани за специфични видове употреба на серен хексафлуорид – най-опасното за климата познато вещество, следва да бъдат запазени и допълнени с допълнителни ограничения за употребата му в критичния сектор на електроразпределението. Настоящият регламент не изисква замяна на комутационните апарати, които вече са инсталирани в електроенергийната мрежа на датите, посочени в приложение IV. От мрежовите оператори следва да се изисква да инсталират нови комутационни апарати, отговарящи на изискванията, определени в посоченото приложение, само когато, считано от посочените в него дати, те решат да заменят вече инсталираните комутационни апарати или да инсталират допълнителни комутационни апарати в електроенергийната мрежа.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)   Ускоряването на пазара на климатичното и термопомпеното оборудване и технологичният напредък в областта на охлаждането засилват необходимостта държавите членки да увеличат усилията си, за да гарантират, че програмите за сертифициране и обучението са достатъчни за постигане на целите на Съюза в областта на климата.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Когато съществуват подходящи алтернативни решения на употребата на флуорсъдържащи парникови газове, следва да се въведат забрани за пускането на пазара на ново хладилно, климатично и противопожарно оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове. Когато такива решения липсват или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини, или когато употребата им би довела до несъразмерни разходи, Комисията следва да разполага с възможността да допусне изключение с ограничен срок на прилагане, за да даде възможност за пускането на пазара на такива продукти и оборудване.
(13)  Когато съществуват подходящи алтернативни решения на употребата на флуорсъдържащи парникови газове, следва да се въведат забрани за пускането на пазара на ново хладилно, климатично и противопожарно оборудване, пенопласти и технически аерозоли, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове. Когато такива решения липсват или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини, или когато употребата им би довела до несъразмерни разходи, Комисията следва да разполага с възможността да разрешава освобождаване за срок от най-много 4 години, за да даде възможност за пускането на пазара на такива продукти и оборудване. Освобождаването следва да може да бъде подновено, ако след оценката на ново обосновано искане за освобождаване Комисията, чрез процедурата на комитета, стигне до заключението, че решения все още липсват.
Изменение 159
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)   Забраната за пускане на пазара на части от оборудване, забранени по силата на настоящия регламент, не следва да се прилага за частите, необходими за ремонта и сервизното обслужване на вече монтирано съществуващо оборудване, с оглед на това да се гарантира, че това оборудване може да бъде ремонтирано и поддържано през целия му жизнен цикъл, като по този начин се избягва необходимостта от неоправдана замяна на съществуващото енергийно оборудване и инфраструктура, която би могла да има отрицателно въздействие върху усилията за декарбонизация. Ремонтът или сервизното обслужване, за които се използват тези резервни части, не следва да увеличават капацитета на оборудването или количеството на флуорсъдържащите газове, които се съдържат в оборудването, или количеството на използваните флуорсъдържащи газове.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)   Комисията следва да поиска от европейските организации по стандартизация да разработят и актуализират подходящи хармонизирани стандарти, за да се гарантира безпрепятствено прилагане на ограниченията за пускане на пазара, предвидени в настоящия регламент. Държавите членки следва да гарантират, че националните стандарти и строителните правилници са актуализирани, за да се вземат предвид допустимите гранични стойности за зареждане със запалими хладилни агенти, включително IEC 60335-2-89 и IEC 60335-2-40, и следва да докладват за действията си в това отношение и за всички изключения от тяхното актуализиране.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)
(13в)   Когато проучва дали съществуват алтернативи на използването на конкретни флуорсъдържащи парникови газове, Комисията следва не само да прецени дали съществува техническа алтернатива, но и да разгледа тази алтернатива възможно най-широко. Поради това Комисията следва да разгледа, наред с другото, дали алтернативата е икономически целесъобразна и дали може да бъде широко внедрена от практическа гледна точка. По-специално, когато преценява дали дадена алтернатива може реално да бъде приложена, Комисията следва да взема предвид положението на малките и средните предприятия (МСП). Комисията следва също така да може да предвижда изключения, приложими за МСП.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 13 г (ново)
(13г)   При производството на дозиращи инхалатори (ДИ) за доставяне на фармацевтични съставки се използва немалка част от всички флуоровъглеводороди, потребявани в Съюза. Същевременно в сектора се разработват ДИ на базата на флуорсъдържащи парникови газове с по-нисък ПГЗ и естествени алтернативи. Настоящият регламент включва сектора за производство на ДИ в квотната система за HFC, като по този начин създава стимул за промишлеността да продължи да търси по-чисти алтернативи. За да се даде възможност за плавен преход към чисти алтернативи, с приложения VII и VIII към настоящия регламент се въвежда механизъм за запазени квоти за сектора за производство на ДИ за първите два периода на разпределение на квотите. Секторът за производство на ДИ следва да може да получи количество квоти, съответстващо на цялото му текущо потребление през първия период на разпределение след влизането в сила на настоящия регламент, и количество квоти, съответстващо на 70% от текущото му потребление през втория период на разпределение.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 13 д (ново)
(13д)   Дозиращите инхалатори (ДИ) са медицински продукти, за които се изисква щателна оценка, включително клинични проучвания, за да се гарантира безопасността на пациентите. Комисията, държавите членки и техните компетентни органи и Европейската агенция по лекарствата (EMA) следва да си сътрудничат тясно, за да се гарантира плавен процес на одобрение на ДИ, съдържащи флуорсъдържащи газове с нисък ПГЗ и алтернативи на флуорсъдържащите газове, като по този начин се гарантира преход към чисти решения, без да се засягат достъпността, наличността и финансовата достъпност на есенциалните лекарства.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 13 е (ново)
(13е)   Част от охлаждащото оборудване, използвано във връзка с батериите, необходими за енергийния преход на Съюза, би могло да съдържа флуорсъдържащи газове. Този сектор обаче не беше анализиран в оценката на въздействието, придружаваща настоящия регламент. В доклада си относно прилагането на настоящия регламент, който трябва да бъде представен до 1 януари 2027 г., Комисията следва да направи оценка на въздействието на настоящия регламент върху пазара на батерии в Съюза.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 13 ж (ново)
(13ж)   В своето съобщение от 14 октомври 2020 г., озаглавено „Стратегия за устойчивост в областта на химикалите. Към нетоксична околна среда“, Комисията посочва, че е необходимо да се обърне специално внимание на PFAS, като се имат предвид многобройните случаи на замърсяване на почвите и водите, в това число на питейната вода, в Съюза и в световен мащаб, броят на хората, засегнати от целия спектър на заболяванията, и свързаните с това обществени и икономически разходи, и определя целта за премахване на употребата на PFAS в Съюза, освен ако не се докаже, че тя е от съществено значение за обществото. За да се гарантира съгласуваност с политиката на Съюза и висока степен на защита на здравето и околната среда и като се има предвид, че съществуват нетоксични алтернативи, настоящият регламент следва да не насърчава замяната на HFC с флуорсъдържащи парникови газове, които са също PFAS, при производството на които се произвеждат PFAS или които се разграждат по друг начин в PFAS. Въпреки че забраните в приложение IV позволяват пускането на пазара и износа на продукти и оборудване, съдържащи PFAS, важно е държавите членки да работят съвместно със сектора за насочване на инвестициите към алтернативи. По този начин, ако при преразглеждането на регламента REACH се въведат забрани за PFAS, ще се избегне също така блокирането на активи. Веднага след приемането на преразгледания Регламент REACH Комисията следва да направи оценка на съгласуваността между настоящия и посочения регламент.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Следва да се забранят контейнерите за озоноразрушаващи вещества за еднократна употреба, тъй като при изпразване на тези контейнери в тях неминуемо остава известно количество хладилен агент, който след това се изпуска в атмосферата. Във връзка с това настоящият регламент следва да забрани вноса им, пускането им на пазара, последващата им доставка или предоставяне на пазара, използването им, освен за лабораторни и аналитични цели, както и износа им.
(15)  Следва да се забранят контейнерите за флуорсъдържащи парникови газове за еднократна употреба, тъй като при изпразване на тези контейнери в тях неминуемо остава известно количество хладилен агент, който след това се изпуска в атмосферата. Във връзка с това настоящият регламент следва да забрани вноса им, пускането им на пазара, последващата им доставка или предоставяне на пазара, използването им, освен за лабораторни и аналитични цели, както и износа им. За да не се допуска контейнерите за многократна употреба да се изхвърлят, вместо да се пълнят отново, от предприятията следва да се изисква при пускането на пазара на контейнери за многократно употреба да представят декларация за съответствие, включително доказателства относно договореностите за връщане с цел повторно пълнене.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)   Тъй като третите държави, особено развиващите се, може да нямат строги задължения за възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове и да не разполагат с подходяща инфраструктура за управление на тези газове в края на жизнения им цикъл, износът към трети държави на продукти и оборудване, съдържащи такива газове, би могъл да доведе до изпускане на тези газове в атмосферата. Поради това в контекста на глобалните усилия на Съюза за смекчаване на последиците от изменението на климата определените в приложение IV забрани за продукти и оборудване следва да се прилагат както за пускането им на пазара на Съюза, така и за износа им от Съюза за трети държави.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Във връзка с прилагането на Протокола, включително постепенното намаляване на количествата HFC, Комисията следва да продължи да разпределя квоти на отделни производители и вносители за пускане на HFC на пазара, като гарантира, че общото количествено ограничение, разрешено съгласно Протокола, не се превишава. За да се защити целостта на постепенното намаляване на количествата HFC, пуснати на пазара, съдържащите се в оборудване HFC следва да продължат да се отчитат в рамките на системата за квоти.
(17)  Във връзка с прилагането на Протокола, включително постепенното намаляване на количествата HFC, Комисията следва да продължи да разпределя квоти на отделни производители и вносители за пускане на HFC на пазара, като гарантира, че общото количествено ограничение, разрешено съгласно Протокола, не се превишава. По изключение Комисията следва да има възможност да разрешава освобождаване за срок до четири години на въглеводороди от квотната система с цел използване в определени приложения или специфични категории продукти или оборудване. Освобождаването следва да може да бъде подновено, ако след оценката на ново обосновано искане за освобождаване Комисията, чрез процедурата на комитета, стигне до заключението, че решения все още липсват. За да се защити целостта на постепенното намаляване на количествата HFC, пуснати на пазара, съдържащите се в оборудване HFC следва да продължат да се отчитат в рамките на системата за квоти.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Като се има предвид пазарната стойност на разпределената квота, е целесъобразно да се поиска цена за нейното разпределяне. По този начин се избягва по-нататъшното фрагментиране на пазара във вреда на предприятията, които се нуждаят от доставки на HFC и вече зависят от търговията с HFC на пазара, който намалява. Приема се, че предприятията, които решават да не заявяват и плащат квоти, за които биха имали право през годината(ите) преди изчисляването на референтните стойности, са решили да напуснат пазара и следователно не получават нова референтна стойност. Приходите следва да се използват за покриване на административните разходи.
(20)  Като се има предвид пазарната стойност на разпределената квота, е целесъобразно да се поиска цена за нейното разпределяне. По този начин се избягва по-нататъшното фрагментиране на пазара във вреда на предприятията, които се нуждаят от доставки на HFC и вече зависят от търговията с HFC на пазара, който намалява. Приема се, че предприятията, които решават да не заявяват и плащат квоти, за които биха имали право през годината(ите) преди изчисляването на референтните стойности, са решили да напуснат пазара и следователно не получават нова референтна стойност. Тази квотна цена следва да се увеличава с течение на времето, за да се осигури стабилен поток от приходи. Приходите следва да се използват за покриване на административните разходи, за подпомагане на изграждането на капацитет, за изпълнението и правоприлагането, както и за ускоряване на внедряването на алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  За да се гарантира, че докладите за значителни количества вещества са точни и че количествата HFC, съдържащи се в предварително заредено оборудване, са отчетени в рамките на системата за квоти на Съюза, следва да се изисква проверка от трета страна.
(25)  За да се гарантира, че докладите за значителни количества вещества са точни и че количествата HFC, съдържащи се в предварително заредено оборудване, са отчетени в рамките на системата за квоти на Съюза, следва да се изисква проверка от независима трета страна.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28a)   Митническите органи следва да извършват мониторинг дали продуктите, обхванати от настоящия регламент, за които е декларирано, че преминават транзитно, действително са напуснали митническата територия на Съюза. За тази цел митническите органи следва да водят отчетност за предприятието, което осъществява транзитното преминаване.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Държавите членки следва да гарантират, че митническите органи, които извършват контрол съгласно настоящия регламент, разполагат с подходящи ресурси и знания, например чрез предоставено им обучение, и са достатъчно подготвени за справяне със случаи на незаконна търговия с газовете, продуктите и оборудването, обхванати от настоящия регламент. Държавите членки следва да определят митническите учреждения, които отговарят на тези условия и следователно са упълномощени да извършват митнически контрол върху вноса, износа и транзита.
(29)  Държавите членки следва да гарантират, че митническите органи, които извършват контрол съгласно настоящия регламент, разполагат с подходящи ресурси и знания, например чрез предоставено им обучение, и са достатъчно подготвени за справяне със случаи на незаконна търговия с газовете, продуктите и оборудването, обхванати от настоящия регламент.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Вносът и износът на HFC, както и на продукти и оборудване, които съдържат HFC, или чието функциониране зависи от такива газове, от и за държава, която не е страна по Протокола, следва да бъдат забранени от 2028 г. По този начин прилагането на паралелната забрана, предвидена в Протокола от 2033 г., беше ускорено, за да се гарантира, че глобалните мерки за намаляване на HFC, предвидени в изменението от Кигали, ще осигурят предвидените ползи за климата възможно най-скоро.
(32)  Вносът и износът на HFC, както и на продукти и оборудване, които съдържат HFC, или чието функциониране зависи от такива газове, от и за държава, която не е страна по Протокола, следва да бъдат забранени от 2028 г. Протоколът предвижда тази забрана от 2033 г., а целта на по-ранното ѝ прилагане съгласно настоящия регламент е да се гарантира, че глобалните мерки за намаляване на HFC, предвидени в изменението от Кигали, ще осигурят предвидените ползи за климата възможно най-скоро.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34a)   Без да се засягат правомощията и суверенитетът на държавите членки, санкциите следва да бъдат възможно най-съгласувани. Поради това на всеки четири години Комисията следва да определя разликите в санкциите между държавите членки и да представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Лицата, подаващи сигнали за нарушения, могат да предоставят на вниманието на компетентните органи нова информация, която може да им помогне да открият нарушения на настоящия регламент и да им даде възможност да наложат санкции. Поради това с настоящия регламент следва да се осигурят адекватни правила, които да дават възможност на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да се защитават тези лица срещу репресивни мерки. За тази цел в настоящия регламент следва да се предвиди, че Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета 36 се прилага за докладването на нарушения на настоящия регламент и за защитата на лицата, които докладват за такива нарушения.
(37)  Лицата, подаващи сигнали за нарушения, могат да предоставят на вниманието на компетентните органи нова информация, която може да им помогне да открият нарушения на настоящия регламент и да им даде възможност да наложат санкции. Поради това с настоящия регламент следва да се осигурят адекватни правила, които да дават възможност на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и ефективно да се защитават тези лица срещу репресивни мерки. За тази цел в настоящия регламент следва да се предвиди, че Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета 36 се прилага за докладването на нарушения на настоящия регламент и за защитата на лицата, които докладват за такива нарушения.
_________________
_________________
36 Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).
36 Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)
(37a)   В Съобщението на Комисията от 14 октомври 2020 г. относно „Подобряване на достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда в ЕС и неговите държави членки“ се подчертава необходимостта от включване на разпоредби за достъпа до правосъдие в законодателните предложения на ЕС за ново или преработено законодателство на Съюза по въпроси, свързани с околната среда. Настоящият регламент включва разпоредби за достъпа до правосъдие, за да се гарантират равни условия за достъп в държавите членки в съответствие с Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда („Конвенцията от Орхус“).
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  При прилагането на настоящия регламент Комисията следва да създаде т. нар. консултативен форум, за да гарантира балансирано участие на представителите на държавите членки и на представителите на гражданското общество, включително природозащитни организации, представители на производители, оператори и сертифицирани лица.
(39)  Комисията следва да създаде т. нар. консултативен форум, за да улесни прилагането на настоящия регламент. Консултативният форум следва да осигурява балансирано участие на представители на държавите членки и на всички заинтересовани страни, включително представители на екологични организации, сдружения на пациентите и организации на медицинските специалисти, представители на производители, оператори и сертифицирани лица. Консултативният форум следва да си сътрудничи със съответните агенции на ЕС, по-специално с EMA.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на доказателствата, които трябва да бъдат предоставени, за унищожаването или възстановяването на трифлуорометан, получен при вторичното производство на други флуорсъдържащи вещества; изисквания за проверки за течове; формата на документацията, нейното създаване и поддържане; минимални изисквания за програмите за сертифициране и удостоверенията за обучение; формата на уведомлението за програмите за сертифициране и обучение; изключения за продукти и оборудване, попадащи под забрана за пускане на пазара; формата на етикетите; определянето на права за производство на производителите на HFC; изключения от изискването за квота за HFC за използване в специфични приложения или специфични категории продукти или оборудване; определянето на референтни стойности за производителите и вносителите за пускането на пазара на HFC; условията и подробните правила за изплащане на дължимата сума; подробните правила за деклариране на съответствието на предварително заредено оборудване и за тяхната проверка , както и за акредитиране на проверителите; безпроблемното функциониране на регистъра; разрешаването на търговията с предприятия, които не са обхванати от Протокола; подробностите за проверката на докладите и на акредитацията на проверяващите, както и формата за представяне на докладите. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета37.
(40)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на доказателствата, които трябва да бъдат предоставени, за унищожаването или възстановяването на трифлуорометан, получен при вторичното производство на други флуорсъдържащи вещества; изисквания за проверки за течове; формата на документацията, нейното създаване и поддържане; минимални изисквания за програмите за сертифициране и удостоверенията за обучение; формата на уведомлението за програмите за сертифициране и обучение; изключения за продукти и оборудване, попадащи под забрана за пускане на пазара; формата на етикетите; определянето на права за производство на производителите на HFC; определянето на подробностите на декларацията за съответствие за контейнери за многократна употреба за флуорсъдържащи парникови газове, включително доказателства, че са въведени договорености за връщането на този контейнер с цел повторно пълнене; изключения от изискването за квота за HFC за използване в специфични приложения или специфични категории продукти или оборудване; определянето на референтни стойности за производителите и вносителите за пускането на пазара на HFC; условията и подробните правила за изплащане на дължимата сума; подробните правила за деклариране на съответствието на предварително заредено оборудване и за тяхната проверка , както и за акредитиране на проверителите; безпроблемното функциониране на регистъра; разрешаването на търговията с предприятия, които не са обхванати от Протокола; подробностите за проверката на докладите и на акредитацията на проверяващите, както и формата за представяне на докладите. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета37.
_________________
_________________
37 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).
37 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  За да се изменят някои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) във връзка със съставянето на списък на продуктите и оборудването, за които възстановяването на газове или тяхното унищожаване е технически и икономически осъществимо, както и с определянето на технологиите, които да се прилагат; изисквания за етикетиране; изключването от изискванията за квоти на HFC в съответствие с решенията на страните по Протокола; относно дължимите суми за разпределяне на квотите и механизма за разпределяне на оставащите квоти; допълнителни мерки за наблюдение на веществата и на продуктите и оборудването, поставени под режим временно складиране и митнически режим; правилата, приложими към допускането за свободно обращение на продукти и оборудване, внесени от и изнесени за всяко предприятие, което не е обхванато от Протокола; актуализиране на потенциалите за глобално затопляне на включените в списъка вещества. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество38. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(41)  За да се изменят някои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) във връзка със съставянето на списък на продуктите и оборудването, за които възстановяването на газове или тяхното унищожаване е технически и икономически осъществимо, както и с определянето на технологиите, които да се прилагат; определянето на минимални изисквания за схемите за отговорност на производителя по отношение на възстановяването, рециклирането, регенерирането или унищожаването на някои флуорсъдържащи парникови газове, включително относно събирането, регенерирането, рециклирането, съоръженията за обезвреждане, предоставянето на оборудване на сертифицирани техници, докладването и повишаването на осведомеността; изисквания за етикетиране; изключването от изискванията за квоти на HFC в съответствие с решенията на страните по Протокола; изключването от квотната система на пускането на пазара на полупроводникови материали с флуоровъглеводороди или на камери за химично отлагане от газова фаза в сектора на полупроводниците, когато в определени случаи е налице недостиг или прекъсване на доставките на пазара на Съюза на полупроводникови материали или на камери за химично отлагане от газова фаза; увеличаването в определени случаи на квотите за пускане на пазара на Съюза на флуоровъглеводороди, предназначени за използване в термопомпи, до 2029 г.; дължимите суми за разпределяне на квотите и механизма за разпределяне на оставащите квоти; допълнителни мерки за наблюдение на веществата и на продуктите и оборудването, поставени под режим временно складиране и митнически режим; правилата, приложими към допускането за свободно обращение на продукти и оборудване, внесени от и изнесени за всяко предприятие, което не е обхванато от Протокола; приемането на обща рамка за проектиране на централизирани електронни системи за регистриране на информацията, събрана в съответствие с настоящия регламент; както и актуализиране на потенциалите за глобално затопляне на включените в списъка вещества и засилване на забраните за пускане на пазара на такива вещества. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, по-специално с консултативния форум, създаден съгласно член 33 от настоящия регламент, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество38. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
_________________
_________________
38 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
38 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1
1.  Настоящият регламент се прилага за флуорсъдържащите парникови газове, посочени в приложения I, II и II, независимо дали са в чист вид, или в смес.
1.  Настоящият регламент се прилага за флуорсъдържащите парникови газове, посочени в приложения I, II и III, независимо дали са в чист вид, или в смес.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 2
2.  Настоящия регламент се прилага и за продуктите и оборудването, както и за частите от тях, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи от такива газове.
2.  Настоящият регламент се прилага и за продуктите и оборудването, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи частично или изцяло от такива газове.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5
(5)  „оператор“ означава предприятието, което упражнява фактическа власт върху техническото функциониране на продуктите и оборудването, обхванати от настоящия регламент, или собственикът, когато е определен от държава членка като отговорен за задълженията на оператора в конкретни случаи;
(5)  „оператор“ означава предприятието, което упражнява фактическа власт върху техническото функциониране на продуктите и оборудването, обхванати от настоящия регламент, или органът, когато е определен от държава членка като отговорен за задълженията на оператора в конкретни случаи;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 6
(6)  „пускане на пазара“ означава доставянето или предоставянето на друго лице в рамките на Съюза за първи път, срещу заплащане или безвъзмездно, на митническото освобождаване за свободно обращение в Съюза, както и използването на произведени вещества или използването на продукти или оборудване, произведени за собствена употреба;
(6)  „пускане на пазара“ означава доставянето или предоставянето на друго лице в рамките на Съюза за първи път, срещу заплащане или безплатно, митническото освобождаване за свободно обращение в Съюза, както и използването на произведени вещества или използването на продукти или оборудване, произведени за собствено използване;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 27
(27)  „изходна суровина“ означава всеки флуорсъдържащ парников газ, посочен в приложения I и II, който е подложен на химична трансформация процес, в който първоначалният му състав напълно се преобразува, а емисиите са незначителни;
(27)  „изходна суровина“ означава всеки флуорсъдържащ парников газ, посочен в приложения I и II, който е подложен на химична трансформация процес, в който първоначалният му състав напълно се преобразува;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2
За целите на предоставянето на тези доказателства вносителите и производителите изготвят декларация за съответствие и прилагат придружаваща документация относно производственото съоръжение и мерките за намаляване на емисиите на трифлуорометан. Производителите и вносителите съхраняват декларацията за съответствие и придружаващата документация за период от най-малко пет години след пускането на пазара и ги предоставят при поискване на националните компетентни органи и на Комисията.
За целите на предоставянето на тези доказателства вносителите и производителите изготвят декларация за съответствие и прилагат придружаваща документация заедно със:
a)   информация относно производственото съоръжение;
б)   доказателство за наличието и функционирането на най-добрата налична технология за намаляване на емисиите на мястото на производственото съоръжение;
в)   доказателство за мерките за намаляване на емисиите на трифлуорометан в съответствие с най-добрите налични техники;
г)   доказателство за унищожаването или възстановяването на всяко количество изпуснат трифлуорометан в съответствие с най-добрите налични техники и с изискванията на член 8, параграф 7.
Производителите и вносителите съхраняват декларацията за съответствие и придружаващата документация за период от най-малко пет години след пускането на пазара и ги предоставят при поискване на националните компетентни органи и на Комисията.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 3
Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи подробните правила, свързани с декларацията за съответствие, и придружаващата документация, посочени във втора алинея. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 34, параграф 2.
Чрез актове за изпълнение Комисията определя подробните правила и подробните елементи на декларацията за съответствие и придружаващата документация, посочени във втора алинея. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 34, параграф 2.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 a (нов)
6а.   Без да се засягат параграфи 1 до 6, операторите гарантират улавянето и възстановяването на сулфурил флуорида след фумигацията. Операторите гарантират, че възстановяването се извършва от физически лица с подходяща квалификация, така че газовете да бъдат рециклирани, регенерирани или унищожени.
За целите на предоставянето на доказателства за унищожаване, операторите изготвят декларация за съответствие и прилагат придружаваща документация с информация за съоръжението, доказателство за наличието и функционирането на най-добрата налична технология за възстановяване на посоченото съоръжение, както и доказателство за предприетите мерки за възстановяване на емисиите на сулфурил флуорид. Ефективността на системата е независимо и научно потвърдена.
Когато възстановяването не е технически или икономически осъществимо, операторите използват алтернативни възможности за третиране, освен ако такива не са налични. В такъв случай операторът изготвя документация, доказваща невъзможността за възстановяване на сулфурил флуорид и липсата на алтернативни възможности за третиране.
Операторът съхранява декларацията за съответствие и документацията за период от пет години и ги предоставя при поискване на компетентните органи на държавата членка и на Комисията.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1
Операторите на оборудване, което съдържа 5 тона или повече CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или 1 килограм или повече от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I, които не се съдържат в пенопласти, трябва да гарантират, че оборудването е проверено за течове.
Производителите и операторите на оборудване, което съдържа 5 тона или повече CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или 1 килограм или повече от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I, които не се съдържат в пенопласти, трябва да гарантират, че оборудването е проверено за течове, включително по време на тяхното производство.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2
Херметически затворено оборудване, което съдържа по-малко от 10 тона CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или 2 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I, не се проверява за течове, при условие че оборудването е етикетирано като херметически затворено и свързаните с него части имат проверена норма на теч, по-малка от 3 грама годишно, при налягане, равно на поне една четвърт от максимално допустимото налягане.
Херметически затворено оборудване за битови нужди, което съдържа по-малко от 10 тона CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или 2 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I, не се проверява за течове, при условие че оборудването е етикетирано като херметически затворено и свързаните с него части имат проверена норма на теч, по-малка от 3 грама годишно, при налягане, равно на поне една четвърт от максимално допустимото налягане.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3 – буква в
в)   съдържа по-малко от 6 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I.
заличава се
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д
д)  хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета;
д)  хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, лекотоварни автомобили и кораби;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова)
да)   климатични инсталации в метрото, влаковете, корабите, самолетите и в автомобилния превоз, с изключение на попадащите в обхвата на Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;
____________________
*Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (OB L 161, 14.6.2006 г., стр. 12).
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Операторите на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви е) и ж), съдържащо флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, в количества от 500 тона CO2 еквивалент или повече и монтирано на 1 януари 2017 г. и след това, гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всякакъв теч.
2.  Операторите на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви е) и ж), съдържащо флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, в количества от 500 тона CO2 еквивалент или повече и монтирано на 1 януари 2017 г. и след това, гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всякакъв теч. За целите на член 5, параграф 2, буква ж) системата за откриване на течове има по-висока чувствителност от устройство за контрол на налягането или плътността.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б
б)  количествата флуорсъдържащи парникови газове, които се добавят по време на монтажа, поддръжката или сервизното обслужване, или поради теч;
б)  количествата флуорсъдържащи парникови газове, които се добавят по време на монтажа, поддръжката или сервизното обслужване, или поради теч, включително точното време на това добавяне;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в
в)  дали количествата газове са били рециклирани или регенерирани, включително името и адресът в Съюза на съоръжението за рециклиране или регенериране и когато е приложимо, сертификационния му номер;
в)  дали възстановените газове са били рециклирани или регенерирани и в какви количества, включително името и адресът в Съюза на съоръжението за рециклиране или регенериране и когато е приложимо, сертификационния му номер;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1
Операторите на стационарно оборудване или на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, които съдържат флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, които не се съдържат в пенопласти, гарантират, че възстановяването на тези газове се извършва от физически лица, притежаващи необходимите сертификати, предвидени в член 10, така че тези газове да бъдат рециклирани, регенерирани или унищожени.
Операторите на стационарно оборудване или на хладилни устройства на хладилни лекотоварни автомобили, камиони, ремаркета и кораби, които съдържат флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, които не се съдържат в пенопласти, гарантират, че възстановяването на тези газове се извършва от физически лица, притежаващи необходимите сертификати, предвидени в член 10, така че тези газове да бъдат рециклирани, регенерирани или унищожени.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  охлаждащи вериги на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета;
б)  охлаждащи вериги на хладилни устройства на хладилни лекотоварни автомобили, камиони, ремаркета и кораби;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8
8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент чрез съставяне на списък с продукти и оборудване, за които възстановяването на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, или унищожаването на продукти и оборудване, съдържащи такива газове, без предварително възстановяване на тези газове, се смята за технически и икономически осъществимо, като се посочват, ако е целесъобразно, технологиите, които трябва да се прилагат.
8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент чрез съставяне на списък с продукти и оборудване, за които възстановяването на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, или унищожаването на продукти и оборудване, съдържащи такива газове, без предварително възстановяване на тези газове, се смята за технически и икономически осъществимо, като се посочват, ако е целесъобразно, технологиите, които трябва да се прилагат.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9
9.  Държавите членки насърчават възстановяването, рециклирането, регенерирането и унищожаването на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1.
9.  Държавите членки насърчават възстановяването, рециклирането, регенерирането и унищожаването на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
Механизми за отговорност на производителите
Механизми за разширена отговорност на производителите
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
Без да се засяга съществуващото законодателство на Съюза, държавите членки насърчават въвеждането на механизми за отговорност на производителите за възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, както и за тяхното рециклиране, регенериране или унищожаване.
Без да се засяга съществуващото законодателство на Съюза, държавите членки изискват до 31 декември 2027 г. да се въведат механизми за разширена отговорност на производителите за възстановяване, рециклиране, регенериране или унищожаване на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, като се вземат предвид вече прилаганите механизми за отговорност на производителите.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)
До 31 декември 2025 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да допълни настоящия регламент, като определя минимални изисквания за механизмите за отговорност на производителите, посочени в параграф 1, включително по отношение на съоръженията за събиране, регенериране, рециклиране и обезвреждане, доставката на оборудване за сертифицирани техници, докладването и повишаването на осведомеността.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 б (нов)
Държавите членки гарантират, че производителите и вносителите на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II, покриват разходите съгласно разпоредбите за разширената отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета* и покриват най-малко следните разходи, доколкото те все още не са обхванати:
____________________
*Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 б– буква а (нова)
a)   разходите по събирането, включително осигуряването на достъпни пунктове за събиране, съхранение и транспорт;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 б – буква б (нова)
б)   разходите на заводите за рециклиране за физически лица, сертифицирани в съответствие с член 10 за целите на рециклирането на място.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
Държавите членки информират Комисията за предприетите действия.
заличава се
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част
1.  Въз основа на минималните изисквания, посочени в параграф 5, държавите членки създават или адаптират програми за сертифициране, включително процеси на оценяване, и гарантират, че обучението по практически умения и теоретични знания е достъпно за физически лица, които изпълняват следните задачи, свързани с флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, и други подходящи алтернативни решения на флуорсъдържащите парникови газове:
1.  Въз основа на минималните изисквания, посочени в параграф 5, държавите членки създават или адаптират програми за сертифициране, включително процеси на оценяване, и гарантират, че обучението по практически умения и теоретични знания е достъпно за физически лица, които изпълняват следните задачи, свързани с флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, и други подходящи алтернативни решения на флуорсъдържащите парникови газове:
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че разполагат с програми за обучение на физически лица, които оползотворяват флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, от климатичното оборудване в моторните превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета42, в съответствие с параграф 5.
2.  Държавите членки гарантират, че разполагат с програми за обучение на физически лица, които оползотворяват флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, и другите съответни алтернативи на флуорсъдържащи парникови газове, от климатичното оборудване в моторните превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета42, в съответствие с параграф 5.
_________________
_________________
42 Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12).
42 Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12).
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – уводна част
3.  Програмите за сертифициране и обучението, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат следното:
3.  Програмите за сертифициране и обучението, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат най-малко следното:
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква д а (нова)
да)   сертифициране на естествените алтернативи, включително техните свойства и ползи в сравнение с използването на флуорсъдържащи парникови газове и безопасната работа с тях при монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт и извеждане от експлоатация.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 a (нов)
6а.   Държавите членки създават или адаптират механизми за сертифициране и програми за обучение съгласно параграфи 1, 2, 3 и 6 в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент, когато е необходимо.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7
7.  Съществуващите сертификати и удостоверенията за обучение, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2014, остават валидни съгласно условията, при които са издадени първоначално.
7.  Съществуващите удостоверения за обучение, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 остават валидни съгласно условията, при които са издадени първоначално. Валидността на съществуващите сертификати може да бъде предмет на допълнителни изисквания, за да се отрази разширяването на схемата за сертифициране по отношение на други съответни алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8 – алинея 1
До 1 януари [СП, моля, въведете датата = една година след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за програмите за сертифициране и обучение.
До 1 януари [СП, моля, въведете датата = една година след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за програмите за сертифициране и обучение и за броя на сертифицираните и обучените лица за флуорсъдържащите парникови газове, както и за съответните алтернативи във всеки сектор. Когато сертифицирането и обучението за съответните алтернативи паднат под минималния праг, държавите членки прилагат към уведомлението план, съставен след консултация със съответните заинтересовани страни, включително социалните партньори, в който се определят действия за увеличаване на сертифицирането и обучението за съответните алтернативи от следващата календарна година.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 9
9.  Комисията може, посредством актове за изпълнение, да определя формата на уведомлението, посочено в параграф 8. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.
9.  Чрез актове за изпълнение Комисията определя минималния праг за действията за увеличаване на сертифицирането и обучението за съответните алтернативи и формата на уведомлението, посочено в параграф 8. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 10
10.  Всяко предприятие, което възлага някоя от дейностите, посочени в параграф 1, на друго предприятие, предприема разумни мерки, за да се увери, че последното притежава необходимите сертификати за съответните задачи, посочени в параграф 1.
10.  Дадено предприятие може да възложи някоя от дейностите, посочени в параграф 1, на друго предприятие само след като провери дали последното притежава необходимите сертификати за съответните задачи, посочени в параграф 1.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Чрез дерогация от първа алинея пускането на пазара на части от оборудване, необходими за ремонта и сервизното обслужване на съществуващо оборудване, се разрешава, при условие че ремонтът или сервизното обслужване не увеличават капацитета на оборудването или количеството на флуорсъдържащите газове, които се съдържат в оборудването, или количеството на използваните флуорсъдържащи газове.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 3
Две години след отделните дати, изброени в приложение IV, последващата доставка или предоставяне на друга страна в Съюза, срещу заплащане или безвъзмездно, на продукти или оборудване, законно пуснати на пазара преди датата, посочена в първа алинея, се разрешава само ако са представени доказателства, че продуктът или оборудването са били пуснати на пазара законно преди тази дата.
Шест месеца след отделните дати, изброени в приложение IV, последващата доставка или предоставяне на друга страна в Съюза, срещу заплащане или безвъзмездно, на продукти или оборудване, законно пуснати на пазара преди датата, посочена в първа алинея, се разрешава само ако са представени доказателства, че продуктът или оборудването са били пуснати на пазара законно преди тази дата.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1
3.  В допълнение към забраната за пускане на пазара, установена в приложение IV, точка 1, се забраняват вносът, пускането на пазара, всяка последваща доставка или предоставянето на други лица в рамките на Съюза срещу заплащане или безвъзмездно, използването или износът на контейнери за еднократна употреба за флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, празни или изцяло или частично напълнени. Такива контейнери могат да се съхраняват или транспортират само за последващо обезвреждане. Тази забрана не се прилага за контейнери за лабораторни или аналитични цели.
3.  В допълнение към забраната за пускане на пазара, установена в приложение IV, точка 1, се забраняват вносът, пускането на пазара, всяка последваща доставка или предоставянето на други лица в рамките на Съюза срещу заплащане или безвъзмездно, използването или износът на контейнери за еднократна употреба за флуорсъдържащите парникови газове, празни или изцяло или частично напълнени. Такива контейнери могат да се съхраняват или транспортират само за последващо обезвреждане. Тази забрана не се прилага за контейнери за лабораторни или аналитични цели.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 a (нов)
3а.   Предприятията, които пускат на пазара контейнери за многократна употреба за флуорсъдържащи парникови газове, представят декларация за съответствие, която включва доказателства, потвърждаващи въведените договорености за връщане на контейнера с цел многократно пълнене. Тези договорености включват обвързващи задължения за спазването им от страна на лицето, което доставя контейнерите на крайния ползвател.
Предприятията, посочени в първата алинея, съхраняват декларацията за съответствие за срок от най-малко пет години след пускането на пазара на контейнерите за многократна употреба и я представят при поискване на компетентните органи на държавите членки и на Комисията. Лицата, които доставят контейнерите на крайните ползватели, съхраняват доказателства за съответствие с тези договорености за период от най-малко пет години след доставката до крайния ползвател и при поискване ги предоставят на компетентните органи на държавите членки и на Комисията.
Чрез актове за изпълнение Комисията може да допълва настоящия регламент, като определя подробностите относно съдържанието на декларацията за съответствие. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 34, параграф 2.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част
По изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка и като взема предвид целите на настоящия регламент, чрез актове за изпълнение да допусне изключение за период до четири години и да разреши пускането на пазара на продуктите и оборудването, изброени в приложение IV, включително части от тях, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове, при условие че е доказано, че:
Без да се засяга дерогацията за резервните части, посочена в алинея 1а, по изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка и като взема предвид целите на настоящия регламент, чрез актове за изпълнение да разреши освобождаване за срок до четири години и да разреши пускането на пазара на продуктите и оборудването, изброени в приложение IV, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове, при условие че е доказано, че:
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 a (нов)
6а.   На предприятията се разрешава да пускат на пазара и да продават флуорсъдържащи парникови газове в насипно състояние само когато:
a)   предприятията притежават сертификат или удостоверение за обучение съгласно изискванията на член 10 или наемат лица, притежаващи такъв сертификат или удостоверение за обучение, и
б)   предприятията са установени в Съюза или са упълномощили изключителен представител, установен в Съюза, който поема пълната отговорност за спазването на настоящия регламент.
Изключителният представител може да бъде представителят, упълномощен съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11a
Ограничение на износа на някои продукти и оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове
Износът на продукти и оборудване, включително части от тях, изброени в приложение IV, с изключение на военно оборудване, е забранено от датата, определена в посоченото приложение, като се прави разграничение, когато е приложимо, въз основа на типа или потенциала за глобално затопляне на съответния флуорсъдържащ парников газ.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Продуктите или оборудването, за които се прилага изключение съгласно член 11, параграф 4, се етикетират съответно и включват указание, че тези продукти или оборудване могат да се използват само за целта, за която е допуснато изключението по посочения член.
2.  Продуктите или оборудването, за които се прилага изключение съгласно член 11, параграф 4, се етикетират съответно, като се посочва срокът на валидност на изключението, и включват указание, че тези продукти или оборудване могат да се използват само за целта, за която е допуснато изключението по посочения член.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
в)  от 1 януари 2017 г. изразеното като маса и в еквивалент на CO2 количество флуорсъдържащи парникови газове, съдържащи се в съответния продукт или оборудване, или количеството флуорсъдържащи парникови газове, за което е проектирано оборудването, и потенциала за глобално затопляне на тези газове.
в)  от 1 януари 2017 г. изразеното като маса и в еквивалент на CO2 количество флуорсъдържащи парникови газове, съдържащи се в съответния продукт или оборудване, или количеството флуорсъдържащи парникови газове, за което е проектирано оборудването, и потенциала за глобално затопляне на тези газове, и двете за 100- и 20-годишен период.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)
Ако е необходимо, модернизираните продукти или оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, се етикетират отново с актуализираната информация, както е посочено в настоящия параграф.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 a (нов)
5а.   Когато е приложимо, повторно напълнените контейнери с флуорсъдържащи парникови газове се етикетират отново с актуализираната информация, посочена в параграф 3, първа алинея.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 10
10.   При флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложения I и II и пуснати на пазара с цел ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено за тази цел.
заличава се
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 13 – алинея 1
В случай на флуоровъглеводороди етикетът, посочен в параграфи 711, включва обозначението „освободен от квота съгласно Регламент (ЕС) №.../... [СП: Моля, добавете препратка към настоящия регламент]“.
В случай на флуоровъглеводороди етикетът, посочен в параграфи 7 до 9 и 11, включва обозначението „освободен от квота съгласно Регламент (ЕС) №.../... . [СП: Моля, добавете препратка към настоящия регламент]“.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 13 – алинея 2
При липса на изискванията за етикетиране, посочени в първа алинея и в параграфи 7—11, за флуоровъглеводородите се прилагат изискванията за квотата съгласно член 16, параграф 1.
При липса на изискванията за етикетиране, посочени в първа алинея и в параграфи 7—9 и 11, за флуоровъглеводородите се прилагат изискванията за квотата съгласно член 16, параграф 1.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 1
От 1 януари 2024 г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече, при обслужването или поддръжката на хладилно оборудване.
От 1 януари 2024 г. се забраняват следните употреби: сервизното обслужване или поддръжката на климатично и термопомпено оборудване, мобилно и стационарно хладилно оборудване и охладители с флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече.
От 1 януари 2030 г. се забраняват следните употреби: сервизното обслужване или поддръжката на стационарно хладилно оборудване, с изключение на охладители, с флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне от 150 или повече.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 2
Настоящият параграф не се прилага за военно оборудване или оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти на температури под - 50°C.
Настоящият параграф не се прилага за военно оборудване или оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на медицински продукти на температури под - 50°C или за оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на ядрени централи.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 3 – буква а
a)  регенерирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно оборудване, при условие че те са били етикетирани в съответствие с член 12, параграф 6;
a)  регенерирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 150 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно оборудване, с изключение на охладители, при условие че те са били етикетирани в съответствие с член 12, параграф 6;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 3 – буква а а (нова)
aа)   регенерирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на климатично оборудване и оборудване с термопомпа, мобилно хладилно оборудване и охладители, при условие че са етикетирани в съответствие с член 12, параграф 6;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 3 – буква б
б)  рециклирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно оборудване, ако те са били възстановени от такова оборудване. Тези рециклирани газове могат да бъдат използвани само от предприятието, което е извършило възстановяването им като част от поддръжката или сервизното обслужване, или от предприятието, за което възстановяването е извършено като част от поддръжката или сервизното обслужване.
б)  рециклирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 150 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо стационарно хладилно оборудване, с изключение на охладителите, ако те са били възстановени от такова оборудване. Тези рециклирани газове могат да бъдат използвани само от предприятието, което е извършило възстановяването им като част от поддръжката или сервизното обслужване, или от предприятието, за което възстановяването е извършено като част от поддръжката или сервизното обслужване;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 3 – буква б а (нова)
ба)   рециклирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо климатично оборудване и оборудване с термопомпа, мобилно хладилно оборудване и охладители, при условие че са били възстановени от такова оборудване; такива рециклирани газове могат да се използват само от предприятието, което е извършило възстановяването им като част от поддръжката или сервизното обслужване, или от предприятието, за което възстановяването е извършено като част от поддръжката или сервизното обслужване.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4
4.  Използването на десфлуран като инхалаторен анестетик се забранява от 1 януари 2026 г., освен когато това е строго необходимо и по медицински причини не може да се използва друг анестетик. При поискване ползвателят предоставя на компетентния орган на държавата членка и на Комисията доказателства за медицинската обосновка.
4.  Използването на десфлуран като инхалаторен анестетик се забранява от 1 януари 2026 г. и се разрешава само когато това е строго необходимо и по медицински причини не може да се използва друг анестетик, или когато се използва заедно с технология за улавяне на газ. Здравното заведение запазва доказателствата за медицинската обосновка и при поискване ги предоставя на компетентния орган на държавата членка и на Комисията.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 a (нов)
4а.   От 1 януари 2030 г. употребата на сулфурил флуорид за фумигация след прибиране на реколтата и третиране на дървесина и дървени продукти срещу нашествия на вредители е забранена, освен когато такава употреба е строго необходима за фитосанитарен сертификат и не може да се използва друга обработка.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква д
д)   флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител на предприятие, което ги използва за ецване на полупроводникови материали или за почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в сектора за производство на полупроводници.
заличава се
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)
Комисията непрекъснато наблюдава пазара на Съюза за доставки на полупроводници. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на параграф 2 от настоящия член и за изключване от квотната система, предвидена в параграф 1 от настоящия член, на полупроводникови материали или камери за отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници, когато установи, че вследствие на включването на сектора на полупроводниците в квотната система за флуоровъглеводороди има недостиг или прекъсване на доставките на пазара на Съюза на полупроводникови материали или камери за отлагане от газова фаза.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част
По изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка и като взема предвид целите на настоящия регламент, единствено чрез актове за изпълнение да допусне изключение за период до четири години от изискването за квотата, предвидено в параграф 1, за флуоровъглеводороди, предназначени за употреба в специфични приложения или в специфични категории продукти и оборудване, когато е доказано, че:
По изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка или агенция на ЕС и като взема предвид целите на настоящия регламент, единствено чрез актове за изпълнение да разреши освобождаване за срок до четири години от изискването за квотата, предвидено в параграф 1, за флуоровъглеводороди, предназначени за употреба в специфични приложения или в специфични категории продукти и оборудване, когато е доказано, че:
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – алинея първа – буква а
a)  за тези конкретни приложения, продукти или оборудване липсват алтернативи или че те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини; както и за
a)  за тези конкретни приложения, продукти или оборудване липсват алтернативи или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини или рискове за общественото здраве; както и за
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – алинея 1
Разпределянето на квотите е обвързано с плащането на дължимата сума, която се равнява на три евро за всеки тон CO2 еквивалент на квотата за разпределяне. Вносителите и производителите се уведомяват чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове за общата сума, дължима за изчисленото максимално разпределение на квотата за следващата календарна година, и за крайния срок за извършване на плащането. Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи условията и подробните правила за изплащане на дължимата сума. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.
Разпределянето на квотите е обвързано с плащането на дължимата сума, която се равнява на пет евро за всеки тон CO2 еквивалент на квотата за разпределяне за периода 2024—2026 г., и се увеличава на всеки три години след това, за да се гарантира постоянен приход с оглед на постепенното намаляване на квотите, посочено в приложение VII. Вносителите и производителите се уведомяват чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове за общата сума, дължима за изчисленото максимално разпределение на квотата за следващата календарна година, и за крайния срок за извършване на плащането. Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи условията и подробните правила за изплащане на дължимата сума. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на параграф 5 по отношение на сумите, дължими за разпределяне на квотите, и механизма за разпределяне на оставащите квоти, когато това е необходимо за предотвратяване на големи смущения на пазара на флуоровъглеводороди или когато механизмът не изпълнява предназначението си и има нежелани или непредвидени последици.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на параграф 5 по отношение на сумите, дължими за разпределяне на квотите, и механизма за разпределяне на оставащите квоти, когато това е необходимо за предотвратяване на големи смущения на пазара на флуоровъглеводороди или когато механизмът не изпълнява предназначението си и има нежелани или непредвидени последици, включително за общественото здраве и за използващите дозиращи инхалатори (MDI).
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6 a (нов)
6а.   Най-късно ... [една година след влизането в сила на настоящия регламент] и всяка година след това Комисията оценява, като се консултира със съответните заинтересовани страни, въздействието на поетапното намаляване на квотите за флуоровъглеводороди върху пазара на термопомпи в Съюза и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на приложение VII и за разрешаване на използването на ограничен брой допълнителни квоти за пускане на пазара на Съюза на флуоровъглеводороди за използване в термопомпи до 2029 г., когато в оценката, посочена в първа алинея, се стигне до заключението, че постепенното намаляване на квотите за флуоровъглеводороди, посочено в приложение VII, създава смущения на пазара на термопомпи в Съюза до степен, която би застрашила постигането на целите за внедряване на термопомпи на RePowerEU.
В доклада, посочен в първа алинея, Комисията представя обосновка за решението си да приеме или да не приеме делегираните актове, посочени във втора алинея.
Когато Комисията приеме делегиран акт, както е посочено във втора алинея, допълнителните квоти се разпределят между производителите и вносителите, следвайки техните искания, подадени в портала за флуорсъдържащи парникови газове, придружени от доказателства под формата на договори за продажба, че квотите ще се използват за термопомпи. 
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7
7.  Приходите, генерирани от размера на разпределената квота, представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Тези приходи се отделят за програмата LIFE и за функция 7 от многогодишната финансова рамка (Европейска публична администрация) за покриване на разходите за външен персонал, работещ по управлението на разпределението на квотите, за ИТ услугите и системите за издаване на лицензии за целите на прилагането на настоящия регламент и за гарантиране на спазването на Протокола. Всички приходи, останали след покриването на тези разходи, се записват в общия бюджет на Съюза.
7.  Приходите, генерирани от размера на разпределената квота, представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Тези приходи се отделят за програмата LIFE и за функция 7 от многогодишната финансова рамка (Европейска публична администрация):
a)   за покриване на разходите за външен персонал, работещ по управлението на разпределението на квотите, за ИТ услугите и за системите за издаване на лицензии за целите на прилагането на настоящия регламент;
б)   за покриване на разходите за гарантиране на спазването на Протокола;
в)   за подкрепа на изграждането на капацитет на национално равнище и изпълнението и прилагането на настоящия регламент от страна на държавите членки, включително във връзка с противодействието на онлайн продажбите на незаконни флуорсъдържащи газове и унищожаването на иззети незаконни флуорсъдържащи газове; както и
г)   за ускоряване на внедряването на алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове, особено в секторите, свързани високи разходи за смекчаване на последиците, и в сектора на термопомпите, включително за увеличаване на производството на необходимото оборудване, улесняване на достъпа до финансиране, намаляване на цените за потребителите, обучение и сертифициране на физически лица съгласно член 10 и преквалифициране на монтажници на газови котли.
Всички приходи, останали след покриването на тези разходи, се записват в общия бюджет на Съюза.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Квоти се разпределят само на производители или вносители, които имат предприятие в Съюза или които са упълномощили единствен представител с място на стопанска дейност в Съюза, който поема пълната отговорност за спазването на настоящия регламент. Единственият представител може да бъде същият, който е упълномощен съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43.
1.  Квоти се разпределят само на производители или вносители, които имат предприятие в Съюза или които са упълномощили единствен представител с място на стопанска дейност в Съюза, който поема пълната отговорност за спазването на настоящия регламент и на изискванията на дял II от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета43. Единственият представител може да бъде същият, който е упълномощен съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета.
_________________
_________________
43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  От 1 януари 2017 г. хладилното и климатичното оборудване и оборудването с термопомпа, заредено с флуоровъглеводороди, не се пуска на пазара, освен ако флуоровъглеводородите, с които е заредено оборудването, са отчетени в системата за квоти, посочена в настоящата глава.
1.  Хладилното и климатичното оборудване, оборудването с термопомпа и дозиращите инхалатори, заредени с флуоровъглеводороди, не се пускат на пазара, освен ако флуоровъглеводородите, с които са заредени, са отчетени в системата за квоти, посочена в настоящата глава.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 1
При пускане на пазара на предварително заредено оборудване, както е посочено в параграф 1, производителите и вносителите на оборудването гарантират, че спазването на параграф 1 е изцяло документирано, като за целта изготвят декларация за съответствие.
При пускане на пазара на предварително заредено оборудване или продукти, както е посочено в параграф 1, производителите и вносителите на оборудването или продуктите гарантират, че спазването на параграф 1 е изцяло документирано, като за целта изготвят декларация за съответствие.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 2
Чрез изготвянето на декларация за съответствие производителите и вносителите на оборудване по параграф 1 поемат отговорността да спазват разпоредбите на настоящия параграф и на параграф 1.
Чрез изготвянето на декларация за съответствие производителите и вносителите на оборудване или продукти по параграф 1 поемат отговорността да спазват разпоредбите на настоящия параграф и на параграф 1.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 3
Производителите и вносителите на оборудване съхраняват тази документация и декларацията за съответствие за период от най-малко пет години след пускането на пазара на това оборудване и я предоставят при поискване на компетентните органи на държавите членки и на Комисията.
Производителите и вносителите на оборудване или продукти съхраняват тази документация и декларацията за съответствие за период от най-малко пет години след пускането на пазара на това оборудване или продукти и я предоставят при поискване на компетентните органи на държавите членки и на Комисията.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1
Когато флуоровъглеводородите, съдържащи се в оборудването, посочено в параграф 1, не са били пуснати на пазара преди зареждането на оборудването, вносителите на това оборудване гарантират, че до 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година точността на документацията, декларацията за съответствие и достоверността на техния доклад съгласно член 26 се потвърждават за предходната календарна година с разумна вероятност за сигурност от независим одитор, регистриран в портала за флуорсъдържащи парникови газове.
Когато флуоровъглеводородите, съдържащи се в оборудването или продуктите, посочени в параграф 1, не са били пуснати на пазара преди зареждането на оборудването, вносителите на това оборудване или продукти гарантират, че до 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година точността на документацията, декларацията за съответствие и достоверността на техния доклад съгласно член 26 се потвърждават за предходната календарна година с разумна вероятност за сигурност от независим одитор, регистриран в портала за флуорсъдържащи парникови газове.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5
5.  Вносителите на оборудването, посочено в параграф 1, които нямат установяване в рамките на Съюза, упълномощават единствен представител с установяване в рамките на Съюза, който поема пълната отговорност за спазването на настоящия регламент. Единственият представител може да бъде същият, който е упълномощен съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
5.  Вносителите на оборудването или продуктите, посочени в параграф 1, които нямат установяване в рамките на Съюза, упълномощават единствен представител с установяване в рамките на Съюза, който поема пълната отговорност за спазването на настоящия регламент. Единственият представител може да бъде същият, който е упълномощен съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6
6.  Настоящият член не се прилага за предприятия, които за година пускат на пазара по-малко от 100 тона CO2 еквивалент на флуоровъглеводороди, съдържащи се в оборудването, посочено в параграф 1.
6.  Настоящият член не се прилага за предприятия, които за година пускат на пазара по-малко от 100 тона CO2 еквивалент на флуоровъглеводороди, съдържащи се в оборудването или продуктите, посочени в параграф 1.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част
Предприятията трябва да имат валидна регистрация в портала за флуорсъдържащи парникови газове преди вноса или износа на флуорсъдържащи парникови газове и продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи от такива газове, освен в случаите на временно съхранение и за следните дейности:
Предприятията трябва да имат валидна регистрация в портала за флуорсъдържащи парникови газове преди вноса или износа на флуорсъдържащи парникови газове и продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи от такива газове, освен за следните дейности:
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – алинея първа – буква в
в)  доставка или получаване на флуоровъглеводороди за целите, изброени в член 16, параграф 2, букви а)—д);
в)  доставка или получаване на флуоровъглеводороди за целите, изброени в член 16, параграф 2, букви а)—г);
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7 – алинея 2
Комисията и компетентните органи на държавите членки гарантират поверителността на данните, въведени в портала за флуорсъдържащи парникови газове.
Комисията и компетентните органи на държавите членки гарантират, че следните данни, въведени в портала за флуорсъдържащи парникови газове, са публично достъпни:
a)   редовно актуализирани данни за разпределените квоти и прехвърлените квоти;
б)   списък на регистрираните вносители и производители;
в)   данни за вноса, включително входния пункт и вида на флуоровъглеводорода;
г)   данни за временното складиране;
д)   информация за химическото обезвреждане на равнище на съоръжение.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
Вносът и износът на флуорсъдържащи парникови газове и на продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от такива газове, с изключение на случаите на временно съхранение, подлежат на представяне на валидна лицензия пред митническите органи съгласно член 20, параграф 4.
Вносът и износът на флуорсъдържащи парникови газове и на продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от такива газове, подлежат на представяне на валидна лицензия пред митническите органи съгласно член 20, параграф 4.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)
Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член и от член 20, с актове за изпълнение Комисията установява опростени правила за регистриране в портала за флуорсъдържащи парникови газове случаи на временно складиране съгласно определението в член 5, точка 17 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6
6.  Вносителите на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, в контейнери за многократно пълнене, предоставят на разположение на митническите органи в момента на подаване на митническата декларация, свързана с допускането за свободно обращение, декларация за съответствие, включваща доказателства, потвърждаващи въведените правила за връщане на контейнера с цел повторно пълнене.
6.  Вносителите на флуорсъдържащите парникови газове в контейнери за многократна употреба, предоставят на разположение на митническите органи в момента на подаване на митническата декларация, свързана с допускането за свободно обращение, декларация за съответствие, включваща доказателства, потвърждаващи въведените правила за връщане на контейнера с цел повторно пълнене.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 12 – алинея 1
Митническите органи конфискуват или изземват контейнерите за еднократна употреба, забранени от настоящия регламент, за обезвреждане в съответствие с членове 197 и 198 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Органите за надзор на пазара също така изтеглят или изземват от пазара такива контейнери в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета. 45
Митническите органи конфискуват или изземват контейнерите за еднократна употреба, забранени от настоящия регламент, за обезвреждане в съответствие с членове 197 и 198 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и ги унищожават. Органите за надзор на пазара също така изтеглят или изземват от пазара такива контейнери в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета.45
_________________
_________________
45 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 г. (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
45 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 г. (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 12 – алинея 2
За други вещества и продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент, могат да бъдат предприети алтернативни мерки с цел да се предотвратят незаконен внос, по-нататъшна доставка или износ, по-специално в случаите на флуоровъглеводороди, пуснати на пазара в насипно състояние или заредени в продукти и оборудване в нарушение на изискванията за квоти и разрешения, определени в настоящия регламент.
За други вещества и продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент, митническите органи изземват и конфискуват флуорсъдържащи парникови газове, внасяни или изнасяни в нарушение на настоящия регламент, в съответствие с [Директива относно престъпленията срещу околната среда 2021/0422(COD)], с цел да се предотвратят незаконен внос, по-нататъшна доставка или износ, по-специално в случаите на флуоровъглеводороди, пуснати на пазара в насипно състояние или заредени в продукти и оборудване в нарушение на изискванията за квоти и разрешения, определени в настоящия регламент.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 24 – параграф -1 (нов)
-1.   До 30 юни 2025 г. Комисията публикува доклад за оценка на потенциалните рискове от незаконна търговия и за определяне на допълнителни мерки за намаляване на тези рискове, свързани с движението на флуорсъдържащи парникови газове и на продукти и оборудване, съдържащи тези газове или чието функциониране зависи от тези газове, когато са поставени под режим временно складиране, или митнически режим, включително митническо складиране или режим свободна зона, или транзитно преминаване през митническата територия на Съюза, включително методики за проследяване на газове, пуснати на пазара, като например кодове за бързо реагиране (QR).
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1
До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всеки производител, вносител и износител, който е произвел, внесъл или изнесъл флуоровъглеводороди или количества, надвишаващи един метричен тон или 100 тона CO2 еквивалент на други флуорсъдържащи парникови газове през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година. Настоящият параграф се прилага също така за всички предприятия, получаващи квоти съгласно член 21, параграф 1.
До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всеки производител, вносител и износител, който е произвел, внесъл или изнесъл флуорсъдържащи парникови газове през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година. Настоящият параграф се прилага също така за всички предприятия, получаващи квоти съгласно член 21, параграф 1.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
2.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което е унищожило флуоровъглеводороди или количества, надвишаващи един метричен тон или 100 тона CO2 еквивалент на други флуорсъдържащи парникови газове през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
2.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което е унищожило флуорсъдържащи парникови газове през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3
3.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всяко предприятие, което е използвало като изходна суровина през предходната календарна година 1000 тона CO2 еквивалент или повече на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
3.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всяко предприятие, което е използвало като изходна суровина през предходната календарна година флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
4.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всяко предприятие, пуснало на пазара 100 тона CO2 еквивалент или повече от флуоровъглеводороди, или 500 тона CO2 еквивалент или повече на други флуорсъдържащи парникови газове, съдържащи се в продукти или оборудване, през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
4.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всяко предприятие, пуснало на пазара флуорсъдържащи парникови газове, съдържащи се в продукти или оборудване, през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6
6.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което е регенерирало количества, надвишаващи един метричен тон или 100 тона CO2 еквивалент на флуорсъдържащи парникови газове, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
6.  До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което е регенерирало флуорсъдържащи парникови газове, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 7
7.  До 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всеки вносител на оборудване, който е пуснал на пазара предварително заредено оборудване, посочено в член 19, съдържащо най-малко 1000 тона CO2 еквивалент на флуоровъглеводороди, и когато тези флуоровъглеводороди не са били пуснати на пазара преди зареждането на оборудването, представя на Комисията доклад за проверка, издаден съгласно член 19, параграф 3.
7.  До 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всеки вносител на оборудване, който е пуснал на пазара предварително заредено оборудване, посочено в член 19, съдържащо флуоровъглеводороди, и когато тези флуоровъглеводороди не са били пуснати на пазара преди зареждането на оборудването, представя на Комисията доклад за проверка, издаден съгласно член 19, параграф 3.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 8 – алинея 1 – уводна част
До 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което съгласно параграф 1 докладва за пускането на пазара на 1000 тона CO2 еквивалент или повече на флуоровъглеводороди през предходната календарна година, освен това гарантира, че достоверността на неговия доклад е потвърдена с разумна вероятност за сигурност от независим одитор. Одиторът трябва да бъде регистриран в портала за флуорсъдържащи парникови газове и да бъде:
До 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което съгласно параграф 1 докладва за пускането на пазара на флуоровъглеводороди през предходната календарна година, освен това гарантира, че достоверността на неговия доклад е потвърдена с разумна вероятност за сигурност от независим одитор. Одиторът трябва да бъде регистриран в портала за флуорсъдържащи парникови газове и да бъде:
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 a (нов)
До 31 декември 2024 г. Комисията приема делегиран акт относно обща рамка, която държавите членки да използват за разработване на централизирани електронни системи.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  Компетентните органи на държавите членки извършват проверки, за да установят дали предприятията спазват задълженията си по настоящия регламент.
1.  Компетентните органи на държавите членки извършват редовни проверки, за да установят дали предприятията спазват задълженията си по настоящия регламент.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 – алинея 1
Проверките, посочени в параграфи 1 и 2, включват посещения на място в предприятията с подходяща честота и проверка на съответната документация и оборудване.
Проверките, посочени в параграфи 1 и 2, включват посещения на място в предприятията с подходяща честота и проверка на съответната документация и оборудване, както и проверки на онлайн платформите, продаващи флуорсъдържащи парникови газове в насипно състояние или продукти и оборудване, съдържащи такива газове.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5
5.  По искане на друга държава членка дадена държава членка може да извършва проверки на предприятия, за които има съмнения, че участват в незаконното движение на газове, продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент, и които извършват дейност на територията на тази държава членка. Подалата искането държава членка се уведомява за резултата от проверката.
5.  По искане на друга държава членка дадена държава членка извършва проверки на предприятия, за които има съмнения, че участват в незаконното движение на газове, продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент, и които извършват дейност на територията на тази държава членка. Подалата искането държава членка се уведомява за резултата от проверката.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 7 a (нов)
7а.   Държавите членки представят на Комисията годишно обобщение на данните, събрани в регистрите, до 1 април всяка година. Комисията публикува годишно обобщение и оценка на данните, получени от държавите членки.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5 – алинея 1
В случаите на незаконно производство, внос, износ, пускане на пазара или употреба на флуорсъдържащи парникови газове или на продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от тези газове, държавите членки предвиждат максимални административни глоби в размер най-малко пет пъти пазарната стойност на съответните газове или съответните продукти и оборудване. В случай на повторно нарушение в рамките на петгодишен период държавите членки предвиждат максимални административни глоби в размер на най-малко осем пъти стойността на съответните газове или продукти и оборудване.
В случаите на незаконно производство, внос, износ, пускане на пазара или употреба на флуорсъдържащи парникови газове или на продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от тези газове, държавите членки определят минимален размер на административните глоби, възлизащ на най-малко 4 пъти пазарната стойност на съответните газове или съответните продукти и оборудване и максимални административни глоби в размер най-малко шест пъти пазарната стойност на съответните газове или съответните продукти и оборудване. В случай на повторно нарушение в рамките на петгодишен период държавите членки предвиждат минимален размер на административните глоби, възлизащ на най-малко седем пъти пазарната стойност на съответните газове или съответните продукти и оборудване и максимални административни глоби в размер на най-малко десет пъти стойността на съответните газове или продукти и оборудване.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 8, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 17, параграф 6, член 24, член 25, параграф 2 и член 35, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 8, член 9, параграф 1а, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, първа алинея, член 16, параграф 3, втора алинея, член 17, параграф 6, член 17, параграф 6а, член 24, член 25, параграф 2, член 27, трета алинея, член 35, параграф 1, член 35, параграф 1а, и член 35, параграф 1б, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 8, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 17, параграф 6, член 24, член 25, параграф 2 и член 35, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 8, член 9, параграф 1а, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 16, параграф 3, първа алинея, втора алинея, член 17, параграф 6, член 17, параграф 6а, член 24, член 25, параграф 2, член 27, трета алинея, член 35, параграф 1, член 35, параграф 1а и член 35, параграф 1б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 8, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 17, параграф 6, член 24, член 25, параграф 2 и член 35, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 8, член 9, параграф 1а, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 16, параграф 3, втора алинея, член 17, параграф 6, член 17, параграф 6а, член 24, член 25, параграф 2, член 27, трета алинея, член 35, параграф 1, член 35, параграф 1а и член 35, параграф 1б, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
Комисията създава консултативен форум за предоставяне на съвети и експертни познания във връзка с прилагането на настоящия регламент. Процедурният правилник на консултативния форум се изготвя от Комисията и се публикува.
Комисията създава консултативен форум за предоставяне на съвети и експертни познания във връзка с прилагането на настоящия регламент. В консултативния форум се осигурява балансирано участие на:
i)   представители на държавите членки;
ii)   представители на всички съответни заинтересовани страни, включително екологични организации, сдружения на пациенти и организации на здравни специалисти, представители на производителите и операторите.
Консултативният форум си сътрудничи тясно със съответните агенции на ЕС. Процедурният правилник на консултативния форум се изготвя от Комисията и се публикува.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 а (нов)
Комисията постоянно наблюдава технологичните промени и промените на пазара във връзка с използването на флуорсъдържащи парникови газове и техните естествени алтернативи в Съюза. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на настоящия регламент за засилване на забраните за пускане на пазара на флуорсъдържащи парникови газове с висок ПГЗ в съответните продукти или оборудване, когато разполага с доказателства за появата или увеличаването на употребата на флуорсъдържащи парникови газове с нисък ПГЗ или на естествени алтернативи в продукти и оборудване, пуснати на пазара на Съюза.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 б (нов)
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на приложения I, II и III чрез преместване на флуорсъдържащи парникови газове от приложение III в приложения I или II или чрез въвеждане на флуорсъдържащи парникови газове в приложения I или II, когато разполага с доказателства за пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение III, или на флуорсъдържащи парникови газове, които не са изброени съответно в приложения I, II или III.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 35 - параграф 1 в (нов)
Не по-късно от три месеца след приемането на преразгледания Регламент REACH Комисията преценява дали настоящият регламент е в съответствие с него. Когато е целесъобразно, Комисията придружава оценката си със законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, ако стигне до заключението, че настоящият регламент не е в съответствие с евентуални нови ограничения за използването на перфлуороалкилирани и полифлуороалкилирани съединения (PFAS), определени в този регламент.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
До 1 януари 2033 г. Комисията публикува доклад за изпълнението на настоящия регламент.
До 1 януари 2027 г. Комисията публикува доклад за изпълнението на настоящия регламент, включително във връзка с въздействието на настоящия регламент върху сектора на здравеопазването, по-специално наличието на дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични съставки, както и за въздействието върху пазара на охлаждащо оборудване, използвано в комбинация с батерии.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 a (нов)
Европейският научен консултативен съвет по изменението на климата, създаден съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 401/2009, може по собствена инициатива да предоставя научни съвети или да изготвя доклади относно съответствието на настоящия регламент с целите на Регламент (ЕО) № 401/2009 и с международните ангажименти на Съюза по Парижкото споразумение.
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 3

Текст, предложен от Комисията

Раздел 3: Други перфлуорни съединения

 

серен хексафлуорид

SF6

25 200

18 300

Изменение

Раздел 3: Други (пер)флуорирани съединения и флуорсъдържащи кетони

 

серен хексафлуорид

SF6

25 200

18 300

 

Heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-тетрафлуоро-2-(трифлуорометил)-пропаненитрил)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-хептафлуоро-3- (трифлуорометил) бутан-2-он

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – точка 37

Текст, предложен от Комисията

1,1,1,3,4,4,4-хептафлуоро-3- (трифлуорометил) бутан-2-он

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Изменение

Заличава се

Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение III – раздел 2 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-тетрафлуоро-2-(трифлуорометил)-пропаненитрил)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Изменение

Заличава се

Изменения 145, 153cp1, 157cp1, 153cp2, 153cp3 и 153cp4
Предложение за регламент
Приложение ІV – таблица

Текст, предложен от Комисията

Продукти и оборудване

Когато е целесъобразно, ПГЗ на смеси, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, се изчислява в съответствие с приложение VI, както е предвидено в член 3, точка 1

Дата на забраната

(1)  Контейнери за еднократна употреба за флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, празни, частично или изцяло пълни, които се използват за обслужване, поддържане или пълнене на хладилно, климатично или термопомпено оборудване, за противопожарни системи или за комутационна апаратура, или като разтворители.

4 юли 2007 г.

(2)  Неограничени системи с пряко изпарение, съдържащи флуоровъглеводороди и перфлуоровъглероди като охладители.

4 юли 2007 г.

(3)  Противопожарно оборудване,

което съдържа перфлуоровъглероди

4 юли 2007 г.

което съдържа HFC-23

1 януари 2016 г.

което съдържа или функционирането му зависи от други флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност

1 януари 2024 г.

(4)  Прозорци за домашна употреба, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2007 г.

(5)  Други прозорци, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2008 г.

(6)  Обувки, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2006 г.

(7)  Гуми, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2007 г.

(8)  Еднокомпонентна пяна, която съдържа флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност.

4 юли 2008 г.

(9)  Аерозолни опаковки, пуснати на пазара и предназначени за продажба на населението, за развлекателни и декоративни цели, както е посочено в точка 40 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и устройства за звукова сигнализация, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

4 юли 2009 г.

(10)  Домашни хладилници и фризери, съдържащи флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2015 г.

(11)  Хладилници и фризери за търговска употреба (автономно оборудване)

- които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2 500 или повече.

1 януари 2020 г.

- които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2022 г.

- които съдържат други флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2024 г.

(12)  Всяко автономно хладилно оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2025 г.

(13)  Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2 500 или повече, с изключение на оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти до температури под -50 °C.

1 януари 2020 г.

(14)  Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2500 или повече, с изключение на оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти до температури под -50 °C.

1 януари 2024 г.

(15)  Групови централизирани хладилни системи за търговски цели с номинална мощност от 40 kW или повече, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 150 или повече, освен в първичния кръг на хладилния агент на каскадни системи, където може да се използват флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, по-малък от 1 500.

1 януари 2022 г.

(16)  Захранвано от електрическата мрежа климатично оборудване за стаи (самостоятелно оборудване), което може да бъде премествано между стаите от крайния потребител и което съдържа флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2020 г.

(17)  Захранвано от електрическата мрежа и друго автономно климатично и термопомпено оборудване за стаи, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2025 г.

(18)  Стационарно климатично и термопомпено оборудване от разделен тип:

a)  Климатични системи от разделен тип с едно вътрешно тяло, съдържащи по-малко от 3 kg флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 750 или повече;

1 януари 2025 г.

б)  Системи от разделен тип с номинална мощност до 12 kW включително, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност;

в)  Системи от разделен тип с номинална мощност над 12 kW, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 750 или повече, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност.

1 януари 2027 г.

(19)  Пенопласти, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност.

- Екструдиран полистирен (XPS)

1 януари 2020 г.

- Други видове пяна

1 януари 2023 г.

(20)  Технически аерозоли, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност или когато се използват за медицински приложения.

1 януари 2018 г.

(21)  Продукти за лична хигиена (т.е. мус, кремове, пяна), съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2024 г.

(22)  Оборудване, използвано за охлаждане на кожата, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се използва за медицински приложения.

1 януари 2024 г.

(23)  Монтиране и замяна на следната електрическа комутационна апаратура:

a)  комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение на електроенергия до 24 kV, с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече, или с ПГЗ от 2 000 или повече, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини в рамките на долните обхвати на ПГЗ;

1 януари 2026 г.

б)  комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение на електроенергия от над 24 kV до 52 kV, с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече, или с ПГЗ от над 2 000, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини в рамките на долните обхвати на ПГЗ, посочени по-горе;

1 януари 2030 г.

в)  комутационна апаратура за високо напрежение от 52 до 145 kV или до 50 kA ток на късо съединение с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече, или с ПГЗ от над 2 000, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини в рамките на долните обхвати на ПГЗ, посочени по-горе;

1 януари 2028 г.

г)  комутационна апаратура за високо напрежение от над 145 kV или над 50 kA ток на късо съединение с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече или с ПГЗ над 2 000, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини, в рамките на долните обхвати на ПГЗ, посочени по-горе.

1 януари 2031 г.

Изменение

Продукти и оборудване

Когато е целесъобразно, ПГЗ на смеси, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, се изчислява в съответствие с приложение VI, както е предвидено в член 3, точка 1

Дата на забраната

(1)  Контейнери за еднократна употреба за флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, празни, частично или изцяло пълни, които се използват за обслужване, поддържане или пълнене на хладилно, климатично или термопомпено оборудване, за противопожарни системи или за комутационна апаратура, или като разтворители.

4 юли 2007 г.

(2)  Неограничени системи с пряко изпарение, съдържащи флуоровъглеводороди и перфлуоровъглероди като охладители.

4 юли 2007 г.

(3)  Противопожарно оборудване,

което съдържа перфлуоровъглероди

4 юли 2007 г.

което съдържа HFC-23

1 януари 2016 г.

което съдържа или функционирането му зависи от други флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност

1 януари 2024 г.

(4)  Прозорци за домашна употреба, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2007 г.

(5)  Други прозорци, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2008 г.

(6)  Обувки, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2006 г.

(7)  Гуми, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2007 г.

(8)  Еднокомпонентна пяна, която съдържа флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност.

4 юли 2008 г.

(9)  Аерозолни опаковки, пуснати на пазара и предназначени за продажба на населението, за развлекателни и декоративни цели, както е посочено в точка 40 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и устройства за звукова сигнализация, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

4 юли 2009 г.

(10)  Домашни хладилници и фризери, съдържащи флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2015 г.

(10a)   Хладилници и фризери за домашна употреба, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

1 януари 2025 г.

(11)  Стационарни хладилници и фризери за търговска употреба (автономно оборудване)

- които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2 500 или повече.

1 януари 2020 г.

- които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2022 г.

които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2024 г.

(12)  Всяко автономно стационарно хладилно оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2025 г.

(13)  Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2 500 или повече, с изключение на оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти до температури под -50 °C.

1 януари 2020 г.

(14)  Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, с изключение на оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти на температури под – 50 °C.

1 януари 2025 г.

(14a)   Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2027 г.

(15)  Групови централизирани хладилни системи за търговски цели с номинална мощност от 40 kW или повече, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 150 или повече, освен в първичния кръг на хладилния агент на каскадни системи, където може да се използват флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, по-малък от 1 500.

1 януари 2022 г.

(15a)   Транспортно хладилно оборудване

в микробуси и кораби, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2027 г.

в камиони и ремаркета и хладилни контейнери, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2029 г.

(16)  Захранвано от електрическата мрежа климатично оборудване за стаи (самостоятелно оборудване), което може да бъде премествано между стаите от крайния потребител и което съдържа флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2020 г.

(17)  Захранвано от електрическата мрежа, моноблоково и друго автономно климатично и термопомпено оборудване за стаи, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2026 г.

(18)  Стационарно климатично и термопомпено оборудване от разделен тип:

a)  Климатични системи от разделен тип с едно вътрешно тяло, включително стационарни двуканални системи, съдържащи по-малко от 3 kg флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове;

1 януари 2028 г.

б)  Системи от разделен тип с номинална мощност до 12 kW включително, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газовe, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност;

в)  Системи от разделен тип с номинална мощност над 12 kW и до 200 kW, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 750 или повече, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност.

ва)   Системи от разделен тип с номинална мощност над 200 kW, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газовe.

1 януари 2028 г.

(19)  Пенопласти, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност.

- Екструдиран полистирен (XPS)

1 януари 2020 г.

- Други видове пяна

1 януари 2023 г.

(19a)   Пенопласти, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, освен когато се изисква за спазване на национални стандарти за безопасност

1 януари 2030 г.

(20)  Технически аерозоли, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност или когато се използват за медицински приложения.

1 януари 2018 г.

(20a)   Технически аерозоли, които съдържат флуоровъглеводороди, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност или когато се използват за медицински приложения.

1 януари 2030 г.

(22)  Продукти за лична хигиена (т.е. мус, кремове, пяна), съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2024 г.

(22)  Оборудване, използвано за охлаждане на кожата, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се използва за медицински приложения.

1 януари 2024 г.

(23)  Монтиране и замяна на следната електрическа комутационна апаратура:

a)  комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение на електроенергия до 24 kV включително, с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове;

1 януари 2026 г.

б)  комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение на електроенергия от над 24 kV до 52 kV включително, с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове

1 януари 2028 г.

в)  комутационна апаратура за високо напрежение от 52 до 145 kV включително или до 50 kA ток на късо съединение с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини, като в такъв случай могат да се използват газове с ПГЗ от до 1 000;

1 януари 2028 г.

г)  комутационна апаратура за високо напрежение от над 145 kV или над 50 kA ток на късо съединение с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива, като в такъв случай могат да се използват газове с ПГЗ от до 1 000.

1 януари 2031 г.

(23a)   Мобилно климатично оборудване в пътнически и товарни кораби, автобуси, трамваи и влакове, коeто съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2029 г.

(23б)   Мини изместващи и центробежни охладители, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2027 г.

Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2
2.  Доказателствата, посочени в точка 23, включват документация, с която се установява, че след открита тръжна процедура не е имало налична подходяща алтернатива по технически причини, предвид посочените специфики на заявлението, която да отговаря на условията, посочени в точка 23. Документацията се съхранява от оператора най-малко пет години и се предоставя на компетентния орган на държавата членка и на Комисията при поискване.
2.  Изключението, посочено в точка 23, букви в) и г) може да бъде разрешено от компетентния орган на държава членка след обосновано искане от страна на оператор. Искането на оператора включва документация, доказваща, че след открита тръжна процедура, с краен срок за подаване на оферти след датите, посочени в точка 23, не е имало налична подходяща алтернатива по технически причини, предвид посочените специфики на заявлението, която да отговаря на условията, посочени в точка 23, букви в) и г). или до две години след датите, посочени в точка 23, букви в) и г), е била подадена само една оферта за такава комутационна апаратура с изолираща или прекъсваща среда, която не използва, или чието функциониране не разчита на флуорсъдържащи парникови газове. Компетентният орган предоставя документацията на Комисията при поискване.
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – буква г
г)  за периода от 1 януари 2036 г. и след това — 15% от средногодишната продукция през 2011—2013 г.
г)  за периода от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2049 г. — 15% от средногодишната продукция през 2011—2013 г.;
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – буква г a (нова)
га)   за периода от 1 януари 2050 г. и след това — 0% от средногодишната продукция през 2011—2013 г.
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение VI – заглавие
Метод за изчисляване на общия ПГЗ на смес, посочена в член 3, параграф 1
Метод за изчисляване на общия ПГЗ на смес, посочена в член 3, параграф 2
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение VII

Текст, предложен от Комисията

Години

Максимално количество

в тонове CO2 еквивалент

2024—2026 г.

41 701 077

2027 – 2029 г.

17 688 360

2030 – 2032 г.

9 132 097

2033—2035 г.

8 445 713

2036 – 2038 г.

6 782 265

2039 – 2041 г.

6 136 732

2042 – 2044 г.

5 491 199

2045 – 2047 г.

4 845 666

от 2048 г. нататък

4 200 133

Изменение

Години

Максимално количество

в тонове CO2 еквивалент

2024—2026 г.

41 701 077

2027 – 2029 г.

20 888 360

2030 – 2032 г.

9 132 097

2033—2035 г.

8 445 713

2036 – 2038 г.

6 782 265

2039 – 2041 г.

4 138 941

2042 – 2044 г.

3 247 259

2045 – 2047 г.

1 623 629

2048 – 2049 г.

811 814

от 2050 г. нататък

0

Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 1 – параграф 2 – тире 2
–  освен това, когато е уместно, квота, съответстваща на референтната стойност, посочена в приложение VII, точка 4, подточка ii), умножена по максималното количество за годината, за която е разпределена квотата, разделено на максималното количество за 2024 г.
–  освен това, когато е уместно, квота, съответстваща на референтната стойност, посочена в приложение VII, точка 4, подточка ii). От 2027 г. тази квота се получава като референтната стойност се умножава по коефициент от 0,7. От 2030 г. тази квота съответства на референтната стойност умножена по максималното количество за годината, за която е разпределена квотата, разделено на максималното количество за 2024 г.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А9-0048/2023).

Последно осъвременяване: 4 юли 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност