Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/0099(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0048/2023

Indgivne tekster :

A9-0048/2023

Forhandlinger :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Afstemninger :

PV 30/03/2023 - 5.6
CRE 30/03/2023 - 5.6
Stemmeforklaringer
PV 16/01/2024 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0092
P9_TA(2024)0002

Vedtagne tekster
PDF 320kWORD 122k
Torsdag den 30. marts 2023 - Bruxelles
Forordning om fluorholdige drivhusgasser
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 30. marts 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Med den europæiske grønne pagt blev en ny vækststrategi for Unionen iværksat med det formål at omdanne Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi. Det bekræfter Kommissionens ambition om at øge klimamålene og gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050, hvor målet er at beskytte borgernes sundhed og trivsel mod miljørelaterede risici og virkninger. Unionen er desuden forpligtet af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og målene heri for bæredygtig udvikling.
(1)  Med den europæiske grønne pagt blev en ny vækststrategi for Unionen iværksat med det formål at omdanne Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi. Det bekræfter Kommissionens ambition om at gøre Europa til det første kontinent, som er klimaneutralt og uden forurening, senest i 2050, hvor målet er at beskytte borgernes sundhed og trivsel mod miljørelaterede risici og virkninger. Unionen er desuden forpligtet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 ("den europæiske klimalov")1a, det 8. miljøhandlingsprogram og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og målene heri for bæredygtig udvikling.
_________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1).
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 26 blev vedtaget for at vende stigningen i emissionerne af fluorholdige drivhusgasser. Som konkluderet i en evaluering udarbejdet af Kommissionen har forordning (EU) nr. 517/2014 ført til et fald fra år til år i emissionerne af fluorholdige drivhusgasser. Udbuddet af hydrofluorcarboner ("HFC") er faldet med 37 % i ton og 47 % i ton CO2-ækvivalenter fra 2015 til 2019. Der har også været en tydelig omlægning til brug af alternativer med lavere globalt opvarmningspotentiale ("GWP"), herunder naturlige alternativer (f.eks. CO2, ammoniak, kulbrinter og vand) i mange typer anlæg eller udstyr, der traditionelt anvendte fluorholdige drivhusgasser.
(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/201426 blev vedtaget for at vende stigningen i emissionerne af fluorholdige drivhusgasser. Som konkluderet i en evaluering udarbejdet af Kommissionen har forordning (EU) nr. 517/2014 ført til et fald fra år til år i emissionerne af fluorholdige drivhusgasser. Udbuddet af hydrofluorcarboner ("HFC") er faldet med 37 % i ton og 47 % i ton CO2-ækvivalenter fra 2015 til 2019. Der har også været en tydelig omlægning til brug af alternativer med lavere globalt opvarmningspotentiale ("GWP"), herunder naturlige alternativer (f.eks. luft, CO2, ammoniak, kulbrinter og vand) i mange typer anlæg eller udstyr, der traditionelt anvendte fluorholdige drivhusgasser.
_________________
_________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195).
26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195).
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   Ifølge RePowerEU‑planen skal der installeres yderligere 20 mio. nye varmepumper i Unionen senest i 2026 og næsten 60 mio. senest i 2030. Den fuldstændige udfasning af HFC senest i 2050 bør være i overensstemmelse med og supplere Unionens ambitioner om energieffektivitet som fastsat i bl.a. den europæiske grønne pagt, direktivet om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU), direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (direktiv 2010/31/EU) og RePowerEU‑planen, herunder udbredelsen af anlæg til genvinding af spildvarme med lav klimapåvirkning såsom varmepumper samt investeringer i elektrificering, udvidelse af elnettet og øget anvendelse af batterier i energi- og transportsektoren.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)   Det er af stor betydning, at Kommissionen tager hensyn til udfasningen af HFC i sine kommende lovgivningsforslag, f.eks. i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) vedrørende udfasning af per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS).
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  For at sikre sammenhæng med protokollens krav til indberetning bør det globale opvarmningspotentiale knyttet til HFC beregnes ud fra det globale opvarmningspotentiale over 100 år for et kilogram gas sammenlignet med et kilogram CO2 på grundlag af IPCC's fjerde vurderingsrapport. For andre stoffer bør IPPC's seneste vurderingsrapport anvendes. Hvor det er muligt, bør det globale opvarmningspotentiale over 20 år oplyses for bedre at informere om klimavirkningerne af de stoffer, der er omfattet af denne forordning.
(7)  For at sikre sammenhæng med protokollens krav til indberetning bør det globale opvarmningspotentiale knyttet til HFC beregnes ud fra det globale opvarmningspotentiale over 100 år for et kilogram gas sammenlignet med et kilogram CO2 på grundlag af IPCC's fjerde vurderingsrapport. For andre stoffer bør IPCC's seneste vurderingsrapport anvendes. Hvor det er muligt, bør det globale opvarmningspotentiale over 20 år oplyses for bedre at informere om klimavirkningerne af de stoffer, der er omfattet af denne forordning. Kommissionen bør slå til lyd for en ajourføring på internationalt plan af GWP-værdierne for fluorholdige drivhusgasser i overensstemmelse med den sjette vurderingsrapport, som IPCC har vedtaget.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Forsætlig udledning i atmosfæren af fluorholdige stoffer, når en sådan udledning er ulovlig, udgør en alvorlig overtrædelse af denne forordning og bør udtrykkeligt forbydes. Operatører og fabrikanter af anlæg og udstyr bør forpligtes til at forhindre lækage af sådanne stoffer i det omfang, det er muligt, herunder gennem lækagekontrol af de(t) mest relevante anlæg eller udstyr.
(8)  Forsætlig udledning i atmosfæren af fluorholdige stoffer, når en sådan udledning er ulovlig, udgør en alvorlig overtrædelse af denne forordning og bør udtrykkeligt forbydes. Operatører og fabrikanter af anlæg og udstyr bør forpligtes til at forhindre lækage af sådanne stoffer i det omfang, det er muligt, herunder gennem lækagekontrol af de(t) mest relevante anlæg eller udstyr og gradvis montering af lækagedetektionssystemer, herunder på varmepumper i boliger, der vil forhindre udslip af skadelige kølemidler til atmosfæren, hjælpe brugerne med at minimere deres miljøpåvirkning og øge enhedernes holdbarhed og energieffektivitet.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Da processerne til produktion af nogle fluorforbindelser kan medføre betydelige emissioner af andre fluorholdige drivhusgasser som biprodukt, bør sådanne emissioner fra biprodukter destrueres eller genvindes til efterfølgende brug som forudsætning for, at fluorholdige drivhusgasser må omsættes. Producenter og importører bør pålægges at dokumentere de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge emissioner af trifluormethan i produktionsprocessen.
(9)  Da processerne til produktion af nogle fluorforbindelser kan medføre betydelige emissioner af andre fluorholdige drivhusgasser som biprodukt, bør sådanne emissioner fra biprodukter destrueres eller genvindes til efterfølgende brug som forudsætning for, at fluorholdige drivhusgasser må omsættes i overensstemmelse med protokollen. Producenter og importører bør pålægges at dokumentere de afbødende foranstaltninger, der er truffet for at forebygge emissioner af trifluormethan i produktionsprocessen, og fremlægge dokumentation for destruktion og genvinding af disse biproduktemissioner i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  For at forebygge emissioner af fluorholdige stoffer er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om genvinding af stoffer fra produkter og anlæg eller udstyr og om forebyggelse af lækage af sådanne stoffer. Skum, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, bør behandles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU30. Forpligtelse til genvinding bør også udvides til at omfatte bygningsejere og entreprenører ved nedtagning af visse typer skum fra bygninger for at maksimere emissionsreduktionerne.
(10)  For at forebygge emissioner af fluorholdige stoffer er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om genvinding af stoffer fra produkter og anlæg eller udstyr og om forebyggelse af lækage af sådanne stoffer. Skum, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, bør behandles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU30. Forpligtelse til genvinding bør også udvides til at omfatte bygningsejere og entreprenører ved nedtagning af visse typer skum fra bygninger for at maksimere emissionsreduktionerne. Medlemsstaternes ordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal forbedres betydeligt for bedre at fremme genvinding, genanvendelse og regenerering af kølemidler, herunder fra varmepumper i boliger.
_________________
_________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)   På trods af det høje GWP og den stigende anvendelse af sulfurylfluorid er emissionerne af denne fluorholdige drivhusgas ikke blevet reguleret eller overvåget og er heller ikke omfattet af rapporteringskrav i henhold til Parisaftalen. Fra 2025 bør operatører sikre, at sulfurylfluorid genvindes efter desinfektion, hvis det er teknisk muligt og ikke uforholdsmæssigt dyrt.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)
(10b)   Medlemsstaterne bør sikre, at der indføres producentansvarsordninger for behandling af udtjente fluorholdige drivhusgasser. Kommissionen bør fastsætte minimumskrav for disse producentansvarsordninger, herunder om indsamling, genvinding, genanvendelse, bortskaffelsesfaciliteter, levering af udstyr til certificerede teknikere, rapportering og bevidstgørelse.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  For at tilskynde til anvendelse af teknologier uden eller med lavere indvirkning på klimaet, der muligvis indebærer anvendelse af stoffer, der er giftige, brandfarlige eller er under højt tryk, bør uddannelsen af fysiske personer, der udfører aktiviteter med fluorholdige drivhusgasser, omfatte teknologier, der erstatter eller reducerer anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, herunder oplysninger om energieffektivitetsaspekter og gældende forskrifter og tekniske standarder. Certificerings- og uddannelsesprogrammer i henhold til forordning (EU) nr. 517/2014, der kan integreres i de nationale erhvervsuddannelsessystemer, bør revideres eller tilpasses, så teknikerne er i stand til at håndtere alternative teknologier på sikker vis.
(11)  For at tilskynde til anvendelse af teknologier uden eller med lavere indvirkning på klimaet, der muligvis indebærer anvendelse af stoffer, der er giftige, brandfarlige eller er under højt tryk, bør medlemsstaterne sikre, at et stort antal fysiske personer, der udfører aktiviteter med fluorholdige drivhusgasser og teknologier, der erstatter eller reducerer anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, uddannes og certificeres. Uddannelsen bør omfatte oplysninger om energieffektivitetsaspekter og gældende forskrifter og tekniske standarder. Certificerings- og uddannelsesprogrammer i henhold til forordning (EU) nr. 517/2014, der kan integreres i de nationale erhvervsuddannelsessystemer, bør revideres eller tilpasses, så teknikerne er i stand til at håndtere alternative teknologier på sikker vis.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   I maj 2022 fremlagde Europa-Kommissionen RePowerEU-planen som reaktion på de problemer og forstyrrelser på det globale energimarked, der er forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine, med det formål at bringe Unionens afhængighed af russiske fossile brændstoffer til ophør og tackle klimakrisen. Planen indeholder et mål om at udrulle 10 mio. hydroniske varmepumper senest i 2027 og fordoble udbredelsen af varmepumper senest i 2030. Selv om varmepumpeindustrien er begyndt at investere i HFC-alternativer, kan det vise sig at være en udfordring hurtigt at erstatte produktionen af HFC-baserede varmepumper med naturlige alternativer og levere den mængde varmepumper, som RePowerEU er rettet mod, til markedet. Kommissionen bør derfor nøje overvåge markedsudviklingen og bør give en yderligere mængde HFC-kvoter til varmepumpeindustrien, hvis nedtrapningen af HFC-kvoterne, der er fastsat i bilag VII, skaber forstyrrelser på Unionens varmepumpemarked i et omfang, der vil bringe opfyldelsen af RePowerEU-varmepumpemålene i fare.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)
(11b)   Skiftet i retning af anvendelse af alternativer til hydrofluorcarbon vil medføre omkostningsbesparelser for virksomhederne som følge af undgåede opkøb af HFC-kvoter og vil anspore til grøn innovation og beskæftigelse. Medlemsstaterne bør imidlertid sikre en retfærdig og lige overgang, så ingen lades i stikken, for det personale, der er ansat i virksomheder, som ikke lykkes med overgangen til naturlige alternativer.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  De eksisterende forbud mod specifikke anvendelser af svovlhexafluorid, som er det mest klimaskadelige kendte stof, bør bibeholdes og suppleres med yderligere begrænsninger for anvendelse i den kritiske strømforsyningssektor.
(12)  De eksisterende forbud mod specifikke anvendelser af svovlhexafluorid, som er det mest klimaskadelige kendte stof, bør bibeholdes og suppleres med yderligere begrænsninger for anvendelse i den kritiske strømforsyningssektor. Denne forordning kræver ikke udskiftning af koblingsanlæg, der allerede er installeret i elnettet på de datoer, der er angivet i bilag IV. Netoperatører bør kun pålægges at installere nye koblingsanlæg, der opfylder kravene i nævnte bilag, når de fra de deri angivne datoer beslutter at udskifte allerede installerede koblingsanlæg eller installere yderligere koblingsanlæg i elnettet.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)   Den hurtigere udvikling på markedet for klimaanlæg og varmepumpeudstyr og den teknologiske omsætning inden for køling styrker behovet for, at medlemsstaterne øger indsatsen for at sikre, at certificeringsprogrammer og uddannelse er tilstrækkelige til at opfylde Unionens klimamål.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Der bør indføres forbud mod omsætning af nye anlæg eller nyt udstyr til køling, luftkonditionering og brandsikring, der indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, specifikke fluorholdige drivhusgasser, når der findes egnede alternativer til anvendelsen af disse. Når der ikke findes alternativer, eller disse ikke kan anvendes af tekniske eller sikkerhedsmæssige grunde, eller brugen af disse alternativer ville medføre urimeligt store udgifter, bør Kommissionen kunne give tilladelse til en undtagelse, således at sådanne produkter og anlæg eller sådant udstyr kan omsættes i en tidsbegrænset periode.
(13)  Der bør indføres forbud mod omsætning af nye anlæg eller nyt udstyr til køling, luftkonditionering og brandsikring, skum og tekniske spraydåser, der indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, specifikke fluorholdige drivhusgasser, når der findes egnede alternativer til anvendelsen af disse. Når der ikke findes alternativer, eller disse ikke kan anvendes af tekniske eller sikkerhedsmæssige grunde, eller brugen af disse alternativer ville medføre urimeligt store udgifter, bør Kommissionen kunne give tilladelse til en undtagelse, således at sådanne produkter og anlæg eller sådant udstyr kan omsættes i en periode på højst fire år. Denne undtagelse bør kunne forlænges, hvis Kommissionen efter en vurdering af en ny begrundet anmodning om undtagelse gennem udvalgsproceduren konkluderer, at der stadig ikke findes alternativer. 
Ændringsforslag 159
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)   Forbuddet mod markedsføring af dele af udstyr, der er forbudt i henhold til denne forordning, bør ikke finde anvendelse på dele, der er nødvendige for reparation og servicering af eksisterende udstyr, der allerede er installeret, for at sikre, at sådant udstyr fortsat kan repareres og vedligeholdes i hele dets levetid og dermed undgå behovet for uberettiget udskiftning af eksisterende energiudstyr og -infrastruktur, som kunne have en negativ indvirkning på dekarboniseringsindsatsen. Den reparation eller servicering, som sådanne reservedele anvendes til, bør ikke medføre en forøgelse af udstyrets kapacitet eller en forøgelse af mængden af fluorholdige gasser i anlægget eller de anvendte fluorholdige gasser.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)
(13b)   Kommissionen bør anmode de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle og ajourføre relevante harmoniserede standarder for at sikre en gnidningsløs gennemførelse af de restriktioner af omsætningen, der er fastsat i denne forordning. Medlemsstaterne bør sikre, at nationale standarder og bygningsreglementer ajourføres for at afspejle de tilladte grænser for påfyldning af brændbare kølemidler, herunder IEC 60335-2-89 og IEC 60335-2-40, og bør rapportere om deres indsats med henblik herpå og om eventuelle undtagelser fra ajourføringen heraf.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 13 c (ny)
(13c)   Når Kommissionen undersøger, om der er alternativer til anvendelsen af specifikke fluorholdige drivhusgasser, bør den ikke blot overveje, om der findes et teknisk alternativ, men også overveje dette alternativ så bredt som muligt. Kommissionen bør derfor bl.a. overveje, om alternativet er økonomisk levedygtigt, og om alternativet af praktiske årsager kan anvendes i vid udstrækning. Kommissionen bør navnlig tage hensyn til situationen for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), når den vurderer, om et alternativ realistisk set kan anvendes. Kommissionen bør også kunne fastsætte undtagelser for SMV'er.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 13 d (ny)
(13d)   Ved fremstilling af dosisinhalatorer til levering af farmaceutiske ingredienser anvendes en ikke ubetydelig andel af alle HFC'er, der forbruges i Unionen. Branchen er imidlertid i færd med at udvikle dosisinhalatorer, der anvender fluorholdige drivhusgasser med lavere GWP, og naturlige alternativer. Denne forordning omfatter MDI-sektoren i HFC-kvotesystemet og skaber dermed et incitament for branchen til at gå i retning af renere alternativer. For at muliggøre en gnidningsløs overgang til rene alternativer indføres der i bilag VII og VIII til denne forordning en mekanisme med reserverede kvoter for MFI-sektoren for de første to kvotetildelingsperioder. MDI-sektoren bør kunne modtage en mængde kvoter svarende til hele dens nuværende forbrug i den første tildelingsperiode efter denne forordnings ikrafttræden og en mængde kvoter svarende til 70 % af dens nuværende forbrug i den anden tildelingsperiode.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 13 e (ny)
(13e)   Dosisinhalatorer er medicinske produkter, der er underlagt strenge vurderinger, herunder kliniske undersøgelser for at sikre patientsikkerheden. Kommissionen, medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) bør arbejde tæt sammen for at sikre en gnidningsløs godkendelsesproces for dosisinhalatorer, der anvender fluorholdige gasser med lavt GWP og alternativer til fluorholdige gasser, og derved sikre overgangen til rene løsninger uden at påvirke adgangen til, tilgængeligheden af og prisoverkommeligheden af essentielle lægemidler.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 13 f (ny)
(13f)   Noget køleudstyr, der anvendes i forbindelse med batterier, der er nødvendige for Unionens energiomstilling, kan indeholde fluorholdige gasser. Denne sektor blev imidlertid ikke analyseret i den konsekvensanalyse, der ledsager denne forordning. I sin rapport om gennemførelsen af denne forordning, der skal foreligge senest den 1. januar 2027, bør Kommissionen vurdere denne forordnings indvirkning på Unionens batterimarked.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 13 g (ny)
(13g)   Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 14. oktober 2020 med titlen "En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje – På vej mod et giftfrit miljø", at PFAS kræver særlig opmærksomhed i betragtning af det store antal tilfælde af forurening af jord og vand – herunder drikkevand – i Unionen og globalt, antallet af mennesker, der rammes af et fuldt spektrum af sygdomme, og de dermed forbundne samfundsmæssige og økonomiske omkostninger og fastsatte som mål, at anvendelsen af PFAS udfases i Unionen, medmindre det påvises, at det er afgørende for samfundet. For at sikre sammenhæng med Unionens politik og et højt niveau af beskyttelse af sundheden og miljøet og i betragtning af tilgængeligheden af ikkegiftige alternativer bør denne forordning ikke fremme anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, der også er PFAS, hvis produktion producerer PFAS, eller som på anden vis nedbrydes til PFAS. Hvis forbuddene i bilag IV tillader markedsføring og eksport af produkter og udstyr, der indeholder PFAS, er det vigtigt, at medlemsstaterne samarbejder med branchen om at rette investeringer mod alternative løsninger. Dette vil også forhindre strandede aktiver, hvis revisionen af REACH-forordningen indfører et PFAS-forbud. Umiddelbart efter vedtagelsen af den reviderede REACH-forordning bør Kommissionen vurdere sammenhængen mellem denne forordning og nævnte forordning.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Ikkegenopfyldelige beholdere til ozonlagsnedbrydende stoffer bør forbydes, da en mængde stof uundgåeligt forbliver i disse beholdere, når de tømmes, og derefter frigives i atmosfæren. I den forbindelse bør denne forordning indeholde forbud mod import, omsætning, efterfølgende levering eller tilgængeliggørelse på markedet, anvendelse, undtagen til laboratorie- og analyseformål, og eksport heraf.
(15)  Ikkegenopfyldelige beholdere med fluorholdige drivhusgasser bør forbydes, da en mængde stof uundgåeligt forbliver i disse beholdere, når de tømmes, og derefter frigives i atmosfæren. I den forbindelse bør denne forordning indeholde forbud mod import, omsætning, efterfølgende levering eller tilgængeliggørelse på markedet, anvendelse, undtagen til laboratorie- og analyseformål, og eksport heraf. For at forhindre, at genpåfyldelige beholdere ikke genpåfyldes og i stedet kasseres, bør det kræves, at virksomhederne fremlægger en overensstemmelseserklæring, der indeholder dokumentation for, hvordan genpåfyldelige beholdere skal returneres, når de bringes i omsætning.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)   Da tredjelande, navnlig udviklingslande, måske ikke har strenge genvindingsforpligtelser for fluorholdige drivhusgasser eller har den nødvendige infrastruktur til at håndtere disse gasser, når de er udtjent, kan eksport til tredjelande af produkter, udstyr og anlæg, der indeholder disse gasser, medføre, at disse gasser frigives i atmosfæren. Inden for rammerne af Unionens globale indsats for at modvirke klimaændringer bør de forbud mod produkter, udstyr og anlæg, der er fastsat i bilag IV, derfor finde anvendelse på både deres markedsføring på EU-markedet og deres eksport fra Unionen til tredjelande.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  For at gennemføre protokollen, herunder den gradvise reduktion af mængden af HFC, bør Kommissionen fortsat tildele kvoter til individuelle producenter og importører til omsætning af HFC, så det sikres, at den samlede tilladte kvantitative grænse og protokollen ikke overtrædes. For at beskytte integriteten af den gradvise reduktion af mængden af HFC, der kan omsættes, bør der i kvotesystemet fortsat tages hensyn til HFC, der er indeholdt i anlæg eller udstyr.
(17)  For at gennemføre protokollen, herunder den gradvise reduktion af mængden af HFC, bør Kommissionen fortsat tildele kvoter til individuelle producenter og importører til omsætning af HFC, så det sikres, at den samlede tilladte kvantitative grænse og protokollen ikke overtrædes. Kommissionen bør undtagelsesvis kunne tillade en undtagelse i op til fire år for så vidt angår udelukkelse af kulbrinter fra kvoteordningen til anvendelse til specifikke anvendelser eller specifikke kategorier af produkter eller anlæg og udstyr. Denne undtagelse bør kunne forlænges, hvis Kommissionen efter en vurdering af en ny begrundet anmodning om undtagelse gennem udvalgsproceduren konkluderer, at der stadig ikke findes alternativer. For at beskytte integriteten af den gradvise reduktion af mængden af HFC, der kan omsættes, bør der i kvotesystemet fortsat tages hensyn til HFC, der er indeholdt i anlæg eller udstyr.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  I betragtning af markedsværdien af den tildelte kvote er det passende at opkræve et beløb for tildelingen. Derved undgås en yderligere opsplitning af markedet til skade for de virksomheder, der har behov for forsyninger af HFC, og som allerede er afhængige af handel med HFC på det vigende marked. Det antages, at virksomheder, der beslutter ikke at gøre krav på og betale for kvoter, som de ville være berettiget til i året/årene forud for beregningen af referenceværdierne, har besluttet at forlade markedet, og de får dermed ikke tildelt en ny referenceværdi. Indtægterne bør anvendes til at dække administrative omkostninger.
(20)  I betragtning af markedsværdien af den tildelte kvote er det passende at opkræve et beløb for tildelingen. Derved undgås en yderligere opsplitning af markedet til skade for de virksomheder, der har behov for forsyninger af HFC, og som allerede er afhængige af handel med HFC på det vigende marked. Det antages, at virksomheder, der beslutter ikke at gøre krav på og betale for kvoter, som de ville være berettiget til i året/årene forud for beregningen af referenceværdierne, har besluttet at forlade markedet, og de får dermed ikke tildelt en ny referenceværdi. Prisen bør stige over tid for at sikre en stabil indtægtsstrøm. Indtægterne bør anvendes til at dække administrative omkostninger, støtte kapacitetsopbygning, gennemførelse og håndhævelse samt fremskynde udbredelsen af alternativer til fluorholdige drivhusgasser.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  For at sikre, at indberetninger vedrørende betydelige mængder af stoffer er nøjagtige, og at der i EU's kvotesystem tages højde for mængder af HFC indeholdt i anlæg eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, bør der stilles krav om tredjepartsverifikation.
(25)  For at sikre, at indberetninger vedrørende betydelige mængder af stoffer er nøjagtige, og at der i EU's kvotesystem tages højde for mængder af HFC indeholdt i anlæg eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, bør der stilles krav om uafhængig tredjepartsverifikation.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)
(28a)   Toldmyndighederne bør overvåge, om produkter, der er omfattet af denne forordning, og som er angivet som værende i transit, rent faktisk har forladt Unionens toldområde. Med henblik på dette bør toldmyndighederne føre et register over virksomheden, der udfører transittransaktionen.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Medlemsstaterne bør sikre, at de toldmyndigheder, der foretager kontrol i henhold til denne forordning, har de nødvendige ressourcer og den fornødne viden, f.eks. ved at de tilbydes uddannelse, og er tilstrækkeligt udstyret til at håndtere tilfælde af ulovlig handel med de gasser samt produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning. Medlemsstaterne bør udpege de toldsteder, der opfylder disse betingelser, og som derfor har mandat til at foretage toldkontrol ved import, eksport og transit.
(29)  Medlemsstaterne bør sikre, at de toldmyndigheder, der foretager kontrol i henhold til denne forordning, har de nødvendige ressourcer og den fornødne viden, f.eks. ved at de tilbydes uddannelse, og er tilstrækkeligt udstyret til at håndtere tilfælde af ulovlig handel med de gasser samt produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 32
(32)  Import og eksport af HFC samt produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder HFC, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, fra og til en stat, der ikke er part i protokollen, bør forbydes fra 2028. Det parallelle forbud, der er fastsat i protokollen fra 2033, bliver dermed fremrykket for at sikre, at foranstaltningerne til global reduktion af HFC-emissioner fastsat i Kigaliændringen skaber de forventede klimafordele hurtigst muligt.
(32)  Import og eksport af HFC samt produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder HFC, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, fra og til en stat, der ikke er part i protokollen, bør forbydes fra 2028. Protokollen omhandler dette forbud fra 2033, og formålet med dets tidligere anvendelse i henhold til denne forordning er at sikre, at foranstaltningerne til global reduktion af HFC-emissioner fastsat i Kigaliændringen skaber de forventede klimafordele hurtigst muligt.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)
(34a)   Uden at dette berører medlemsstaternes beføjelser og suverænitet, bør sanktionerne være så sammenhængende som muligt. Kommissionen bør derfor hvert fjerde år kortlægge forskellene i sanktionerne mellem medlemsstaterne og forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  Whistleblowere kan gøre de kompetente myndigheder opmærksomme på nye oplysninger, hvilket kan hjælpe de kompetente myndigheder med at opdage overtrædelser af denne forordning og sætte dem i stand til at pålægge sanktioner. Det bør derfor sikres, at der er indført passende ordninger til at gøre det muligt for whistleblowere at advare de kompetente myndigheder om aktuelle eller mulige overtrædelser af denne forordning og til at beskytte whistleblowerne mod repressalier. Til det formål bør denne forordning indeholde bestemmelser om, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 36 finder anvendelse på indberetning af overtrædelser af dette direktiv og på beskyttelse af personer, der indberetter sådanne overtrædelser.
(37)  Whistleblowere kan gøre de kompetente myndigheder opmærksomme på nye oplysninger, hvilket kan hjælpe de kompetente myndigheder med at opdage overtrædelser af denne forordning og sætte dem i stand til at pålægge sanktioner. Det bør derfor sikres, at der er indført passende ordninger til at gøre det muligt for whistleblowere at advare de kompetente myndigheder om aktuelle eller mulige overtrædelser af denne forordning og til effektivt at beskytte whistleblowerne mod repressalier. Til det formål bør denne forordning indeholde bestemmelser om, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 36 finder anvendelse på indberetning af overtrædelser af dette direktiv og på beskyttelse af personer, der indberetter sådanne overtrædelser.
_________________
_________________
36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)
(37a)   Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2020 om forbedret adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og medlemsstaterne understregede behovet for at indarbejde bestemmelser om adgang til klage og domstolsprøvelse i EU's lovgivningsforslag om ny eller revideret EU-lovgivning på miljøområdet. Denne forordning indeholder bestemmelser om adgang til domstolsprøvelse for at sikre lige vilkår for adgang til domstolsprøvelse i medlemsstaterne i overensstemmelse med konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet ("Aarhuskonventionen").
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 39
(39)  Ved gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen etablere et såkaldt høringsforum for at sikre en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og repræsentanter for civilsamfundet, herunder miljøorganisationer, repræsentanter for producenter, operatører og autoriserede personer.
(39)  Kommissionen bør etablere et såkaldt høringsforum for at lette gennemførelsen af denne forordning. Høringsforummet bør sikre en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og alle relevante interessenter, herunder repræsentanter for miljøorganisationer, patientsammenslutninger og sundhedsfaglige organisationer, repræsentanter for producenter, operatører og autoriserede personer. Konsultationsforummet bør arbejde sammen med de relevante EU-agenturer, navnlig EMA.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår krævet dokumentation for destruktion eller genvinding af biproduktion af trifluormethan under fremstillingen af andre fluorholdige stoffer, krav til tæthedskontrol, format for, oprettelse og ajourføring af fortegnelser, mindstekrav til certificeringsprogrammer og uddannelsesbeviser, format for meddelelsen om certificerings- og uddannelsesprogrammer, undtagelser for produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af et forbud mod omsætning, etiketternes udformning, fastsættelse af produktionsrettigheder for producenter af HFC, undtagelser fra kvotekravet for HFC til specifikke anvendelser eller specifikke kategorier af produkter, anlæg eller udstyr, fastsættelse af referenceværdier for producenter og importører med henblik på omsætning af HFC, de nærmere bestemmelser og detaljerede ordninger for betaling af det skyldige beløb, de nærmere ordninger for overensstemmelseserklæringen for anlæg eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, og verifikationen heraf samt for akkreditering af verifikatorer, et velfungerende register, tilladelse til handel med enheder, der ikke er omfattet af protokollen, nærmere oplysninger om verifikation af indberetning og akkreditering af verifikatorer samt format for indsendelse af indberetninger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201137.
(40)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår krævet dokumentation for destruktion eller genvinding af biproduktion af trifluormethan under fremstillingen af andre fluorholdige stoffer, krav til tæthedskontrol, format for, oprettelse og ajourføring af fortegnelser, mindstekrav til certificeringsprogrammer og uddannelsesbeviser, format for meddelelsen om certificerings- og uddannelsesprogrammer, undtagelser for produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af et forbud mod omsætning, etiketternes udformning, fastsættelse af produktionsrettigheder for producenter af HFC, fastlæggelse af de nærmere enkeltheder i overensstemmelseserklæringen for genopfyldelige beholdere til fluorholdige drivhusgasser, herunder dokumentation for, at der er truffet foranstaltninger til returnering af denne beholder med henblik på genpåfyldning, undtagelser fra kvotekravet for HFC til specifikke anvendelser eller specifikke kategorier af produkter, anlæg eller udstyr, fastsættelse af referenceværdier for producenter og importører med henblik på omsætning af HFC, de nærmere bestemmelser og detaljerede ordninger for betaling af det skyldige beløb, de nærmere ordninger for overensstemmelseserklæringen for anlæg eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, og verifikationen heraf samt for akkreditering af verifikatorer, et velfungerende register, tilladelse til handel med enheder, der ikke er omfattet af protokollen, nærmere oplysninger om verifikation af indberetning og akkreditering af verifikatorer samt format for indsendelse af indberetninger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201137.
_________________
_________________
37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
37 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  For at ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") for så vidt angår opstilling af en liste over produkter og anlæg eller udstyr, for hvilke genvinding af gasser eller destruktion heraf er teknisk og økonomisk gennemførlig, og specificering af de teknologier, der skal anvendes, mærkningskrav, udelukkelse fra kvotekrav for HFC i overensstemmelse med beslutninger truffet af parterne til protokollen, vedrørende skyldige beløb for kvotetildeling og mekanismen for tildeling af resterende kvoter, supplerende foranstaltninger til overvågning af stoffer og produkter og anlæg eller udstyr under midlertidig opbevaring og toldprocedurer, gældende regler for overgang til fri omsætning af produkter og anlæg eller udstyr, der importeres fra og eksporteres til enhver enhed, der ikke er omfattet af protokollen, ajourføring af de opførte stoffers globale opvarmningspotentiale. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning38. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
(41)  For at ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") for så vidt angår opstilling af en liste over produkter og anlæg eller udstyr, for hvilke genvinding af gasser eller destruktion heraf er teknisk og økonomisk gennemførlig, og specificering af de teknologier, der skal anvendes, fastsættelse af minimumskrav til producentansvarsordninger for genvinding, genanvendelse, regenerering eller destruktion af visse fluorholdige drivhusgasser, herunder indsamling, genvinding, genanvendelse, bortskaffelsesfaciliteter, levering af anlæg og udstyr til certificerede teknikere, rapportering og bevidstgørelse, mærkningskrav, udelukkelse fra kvotekrav for HFC i overensstemmelse med beslutninger truffet af parterne til protokollen, udelukkelse fra kvotesystemet af markedsføring af halvledermaterialer af hydrofluorcarboner eller dampudfældningskamre i halvledersektoren, hvor der i visse tilfælde er mangel på eller forstyrrelser i forsyningen af halvledermaterialer eller dampudfældningskamre til Unionens marked, i visse tilfælde forhøjelse af kvoterne for markedsføring i Unionen af hydrofluorcarboner til anvendelse i varmepumper indtil 2029, de skyldige beløb for kvotetildeling og mekanismen for tildeling af resterende kvoter, supplerende foranstaltninger til overvågning af stoffer og produkter og anlæg eller udstyr under midlertidig opbevaring og toldprocedurer, gældende regler for overgang til fri omsætning af produkter og anlæg eller udstyr, der importeres fra og eksporteres til enhver enhed, der ikke er omfattet af protokollen, vedtagelse af en fælles generel ramme for udformningen af centrale elektroniske systemer til registrering af de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med denne forordning og ajourføring af de opførte stoffers globale opvarmningspotentiale og styrkelse af forbuddene mod markedsføring af sådanne stoffer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, navnlig høring med høringsforummet som fastsat i artikel 33 i denne forordning, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning38. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
_________________
_________________
38 EUT L 123, af 12.5.2016, s. 1.
38 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
1.  Denne forordning finder anvendelse på de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, II og II, enten alene eller i en blanding.
1.  Denne forordning finder anvendelse på de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, II og III, enten alene eller i en blanding.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
2.  Denne forordning finder også anvendelse på produkter og anlæg eller udstyr samt dele heraf, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser.
2.  Denne forordning finder også anvendelse på produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er helt eller delvis afhængig af disse gasser.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
(5)  "operatør": den virksomhed, der udøver de faktiske beføjelser med hensyn til den tekniske funktion af produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning, eller ejeren, når en medlemsstat har udpeget denne som ansvarlig for operatørens forpligtelser i særlige tilfælde
5)  "operatør": den virksomhed, der udøver de faktiske beføjelser med hensyn til den tekniske funktion af produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning, eller enheden, når en medlemsstat har udpeget denne som ansvarlig for operatørens forpligtelser i særlige tilfælde
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6
(6)  "bringe i omsætning": levere til eller stille til rådighed for tredjemand inden for Unionen for første gang mod eller uden betaling, toldmæssig overgang til fri omsætning i Unionen samt anvendelse af fremstillede stoffer eller anvendelse af produkter, anlæg eller udstyr, der er fremstillet til eget brug
6)  "bringe i omsætning": levere til eller stille til rådighed for tredjemand inden for Unionen for første gang, mod eller uden betaling, toldmæssig overgang til fri omsætning i Unionen samt anvendelse af fremstillede stoffer eller brug af produkter, anlæg eller udstyr, der er fremstillet til egne formål
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 27
(27)  "råvare": alle fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og II, og som omdannes kemisk i en proces, hvori dens oprindelige sammensætning ændres fuldstændig, og hvis emissioner er ubetydelige
27)  "råvare": alle fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og II, og som omdannes kemisk i en proces, hvori dens oprindelige sammensætning ændres fuldstændig
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2
Med henblik på at tilvejebringe denne dokumentation udarbejder importører og producenter en overensstemmelseserklæring og vedlægger støttedokumenter om produktionsanlægget og de afbødende foranstaltninger, der er truffet for at forebygge emissioner af trifluormethan. Producenter og importører opbevarer overensstemmelseserklæringen og den tilhørende dokumentation i mindst fem år efter, at produkterne er bragt i omsætning, og stiller dem til rådighed på anmodning for de nationale kompetente myndigheder og Kommissionen.
Med henblik på at tilvejebringe denne dokumentation udarbejder importører og producenter en overensstemmelseserklæring og vedlægger støttedokumenter med:
a)   oplysninger om produktionsanlægget
b)   dokumentation for tilgængelighed og drift af den bedste tilgængelige nedbringelsesteknologi på produktionsanlægget
c)   dokumentation for de afbødende foranstaltninger, der er truffet for at forebygge emissioner af trifluormethan, i overensstemmelse med de bedste tilgængelige teknikker
d)   dokumentation for destruktion eller genvinding af enhver mængde udledt trifluormethan i overensstemmelse med de bedste tilgængelige teknikker og i overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 7.
Producenter og importører opbevarer overensstemmelseserklæringen og den tilhørende dokumentation, i mindst fem år efter at produkterne er bragt i omsætning, og stiller dem til rådighed på anmodning for de nationale kompetente myndigheder og Kommissionen.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 3
Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte de nærmere ordninger vedrørende overensstemmelseserklæringen og den tilhørende dokumentation omhandlet i andet afsnit. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med artikel 34, stk. 2.
Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nærmere ordninger og de detaljerede elementer vedrørende overensstemmelseserklæringen og den tilhørende dokumentation omhandlet i andet afsnit. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med artikel 34, stk. 2.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)
6a.   Operatørerne sikrer, at sulfurylfluorid fanges og genvindes efter desinfektion, jf. dog stk. 1-6. Operatørerne sikrer, at genvindingen udføres af behørigt autoriserede fysiske personer, således at gasserne genvindes, regenereres eller destrueres, eller sørger for, at de destrueres uden forudgående genvinding.
Som dokumentation for destruktion udarbejder operatøren en overensstemmelseserklæring og vedlægger støttedokumentation med oplysninger om anlægget, dokumentation for, at den bedste tilgængelige genvindingsteknologi på anlægget er til rådighed og fungerer, og dokumentation for de foranstaltninger, der er truffet for at genvinde emissioner fra sulfurylfluorid. Systemets effektivitet skal undersøges uafhængigt og videnskabeligt.
Hvis nyttiggørelse ikke er teknisk eller økonomisk mulig, anvender operatørerne alternative behandlingsmuligheder, medmindre sådanne alternative behandlingsmuligheder ikke er tilgængelige. I så fald udarbejder driftslederen dokumentation for, at det ikke er muligt at genvinde sulfurylfluorid, og at der ikke findes alternative behandlingsmuligheder.
Operatøren opbevarer overensstemmelseserklæringen og dokumentationen i fem år og skal efter anmodning stille dem til rådighed for den kompetente myndighed i en medlemsstat og for Kommissionen.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1
Operatører af anlæg eller udstyr, der indeholder 5 ton CO2-ækvivalenter eller derover af fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, eller 1 kg eller derover af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag II, afsnit I, og som ikke er indeholdt i skum, sikrer, at anlægget eller udstyret kontrolleres for lækager.
Producenter og operatører af anlæg eller udstyr, der indeholder 5 ton CO2-ækvivalenter eller derover af fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, eller 1 kg eller derover af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag II, afsnit I, og som ikke er indeholdt i skum, sikrer, at anlægget eller udstyret kontrolleres for lækager, herunder i forbindelse med fremstillingen heraf.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2
Hermetisk lukkede anlæg eller udstyr, der indeholder mindre end 10 ton CO2-ækvivalenter af fluorholdige drivhusgasser opført i bilag I eller 2 kg fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag II, afsnit I, kontrolleres ikke for lækager, forudsat at udstyret er mærket som hermetisk lukket, og de forbundne dele har en testet lækagerate på mindre end 3 g pr. år ved et tryk på mindst en fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk.
Hermetisk lukkede anlæg eller udstyr i boliger, der indeholder mindre end 10 ton CO2-ækvivalenter af fluorholdige drivhusgasser opført i bilag I eller 2 kg fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag II, afsnit I, kontrolleres ikke for lækager, forudsat at udstyret er mærket som hermetisk lukket, og de forbundne dele har en testet lækagerate på mindre end 3 g pr. år ved et tryk på mindst en fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – litra c
c)   de indeholder mindre end 6 kg fluorholdige drivhusgasser opført i bilag I.
udgår
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e
e)  køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer
e)  køleenheder til kølelastbiler, -påhængskøretøjer, -vogne og -skibe
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)
ea)   luftkonditioneringsanlæg i metroer, tog, skibe, fly og køretøjer til vejtransport med undtagelse af dem, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF*
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12).
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  Operatører af anlæg eller udstyr, der er opført i artikel 5, stk. 2, litra f) og g), og som indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, i mængder på 500 ton CO2-ækvivalenter eller derover, og som er installeret den 1. januar 2017 eller derefter, sikrer, at anlægget eller udstyret er forsynet med et lækagedetektionssystem, som advarer operatøren eller en virksomhed med ansvar for servicering om alle lækager.
2.  Operatører af anlæg eller udstyr, der er opført i artikel 5, stk. 2, litra f) og g), og som indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, i mængder på 500 ton CO2-ækvivalenter eller derover, og som er installeret den 1. januar 2017 eller derefter, sikrer, at anlægget eller udstyret er forsynet med et lækagedetektionssystem, som advarer operatøren eller en virksomhed med ansvar for servicering om alle lækager. Med henblik på artikel 5, stk. 2, litra g), skal lækagedetekteringssystemet have en højere følsomhed end en anordning til overvågning af tryk eller massefylde.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b
b)  de tilføjede mængder af gasser under installation, vedligeholdelse eller servicering eller på grund af lækage
b)  de tilføjede mængder af gasser under installation, vedligeholdelse eller servicering eller på grund af lækage, herunder det nøjagtige tidspunkt for en sådan tilføjelse
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c
c)  hvorvidt mængderne af gasser er blevet genanvendt eller regenereret, herunder navn og adresse i Unionen på genanvendelses- eller regenereringsanlægget og i givet fald autorisationsnummer
c)  hvorvidt genvunden gas er blevet genanvendt eller regenereret, og i hvilket omfang, herunder navn og adresse i Unionen på genanvendelses- eller regenereringsanlægget og i givet fald autorisationsnummer
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1
Operatører af stationære anlæg eller stationært udstyr eller af køleenheder på kølelastbiler og ‑påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser opført i bilag I og bilag II, afsnit 1, som ikke er indeholdt i skummaterialer, sikrer, at genvindingen af disse gasser udføres af fysiske personer, der har de relevante autorisationer, jf. artikel 10, således at gasserne genanvendes, regenereres eller destrueres.
Operatører af stationære anlæg eller stationært udstyr eller af køleenheder på kølelastbiler, påhængskøretøjer og ‑skibe, der indeholder fluorholdige drivhusgasser opført i bilag I og bilag II, afsnit 1, som ikke er indeholdt i skummaterialer, sikrer, at genvindingen af disse gasser udføres af fysiske personer, der har de relevante autorisationer, jf. artikel 10, således at gasserne genanvendes, regenereres eller destrueres.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
b)  kølekredsløb i køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer
b)  kølekredsløb i køleenheder til kølevogne, -lastbiler, -påhængskøretøjer og -skibe
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8
8.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 som supplement til denne forordning ved at indføre en liste over produkter og anlæg eller udstyr, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af fluorholdige drivhusgasser anført i bilag I og bilag II, del 1, eller destruktion af produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder disse gasser, uden forudgående genvinding af overstående gasser, og specificerer i relevante tilfælde, hvilke teknologier der skal anvendes.
8.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 som supplement til denne forordning ved at indføre en liste over produkter og anlæg eller udstyr, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af fluorholdige drivhusgasser anført i bilag I og bilag II, eller destruktion af produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder disse gasser, uden forudgående genvinding af overstående gasser, og specificerer i relevante tilfælde, hvilke teknologier der skal anvendes.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9
9.  Medlemsstaterne fremmer genvinding, genanvendelse, regenerering og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II, del 1.
9.  Medlemsstaterne fremmer genvinding, genanvendelse, regenerering og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
Producentansvarsordninger
Udvidede producentansvarsordninger
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
Med forbehold af eksisterende EU-lovgivning tilskynder medlemsstaterne til udvikling af producentansvarsordninger med henblik på genvinding af fluorholdige drivhusgasser anført i bilag I og II og genanvendelse, regenerering eller destruktion heraf.
Med forbehold af eksisterende EU-lovgivning kræver medlemsstaterne, at der senest den 31. december 2027 indføres udvidede producentansvarsordninger med henblik på genvinding, genanvendelse, regenerering eller destruktion af fluorholdige drivhusgasser anført i bilag I og II under hensyntagen til allerede gældende producentansvarsordninger.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
Kommissionen vedtager senest den 31. december 2025 delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte minimumskrav til de producentansvarsordninger, der er omhandlet i stk. 1, herunder vedrørende indsamling, genvinding, genanvendelse, bortskaffelsesfaciliteter, levering af udstyr til certificerede teknikere, rapportering og bevidstgørelse.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)
Medlemsstaterne sikrer, at producenter og importører af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og II, dækker omkostningerne i henhold til bestemmelserne om udvidet producentansvar i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF og, for så vidt de ikke allerede er medtaget, mindst dækker følgende omkostninger:
____________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 b – litra a (nyt)
a)   omkostningerne ved indsamling, herunder tilrådighedsstillelse af tilgængelige indsamlingssteder, oplagring og transport
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 b – litra b (nyt)
b)   omkostningerne til genanvendelsesenheder for fysiske personer, der er certificeret i henhold til artikel 10 med henblik på genanvendelse på stedet.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de tiltag, der er iværksat.
udgår
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – indledning
1.  Medlemsstaterne indfører eller tilpasser på grundlag af de i stk. 5 omhandlede mindstekrav autorisationsprogrammer, herunder evalueringsprocesser. Medlemsstaterne sikrer adgang til uddannelse for fysiske personer, som udfører følgende opgaver i forbindelse med de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II, del 1, samt andre relevante alternativer til fluorholdige drivhusgasser:
1.  Medlemsstaterne indfører eller tilpasser på grundlag af de i stk. 5 omhandlede mindstekrav autorisationsprogrammer, herunder evalueringsprocesser. Medlemsstaterne sikrer adgang til uddannelse for fysiske personer, som udfører følgende opgaver i forbindelse med de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II, samt andre relevante alternativer til fluorholdige drivhusgasser:
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer adgang til uddannelsesprogrammer for fysiske personer, som genvinder fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II, del 1, fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF 42 , som omhandlet i stk. 5.
2.  Medlemsstaterne sikrer adgang til uddannelsesprogrammer for fysiske personer, som genvinder fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II, del 1, og andre relevante alternativer til fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF42, som omhandlet i stk. 5.
_________________
_________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12).
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12).
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning
3.  De autorisationsprogrammer og den uddannelse, der er fastsat i stk. 1 og 2, omfatter følgende:
3.  De autorisationsprogrammer og den uddannelse, der er fastsat i stk. 1 og 2, omfatter mindst følgende:
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra e a (nyt)
ea)   autorisation af naturlige alternativer, herunder deres egenskaber og fordele sammenlignet med anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser og sikker håndtering heraf under installation, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)
6a.   Medlemsstaterne opretter eller tilpasser certificeringsordninger og uddannelsesprogrammer i henhold til stk. 1, 2, 3 og 6 senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden, hvis det er relevant.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7
7.  Eksisterende autorisationer og uddannelsesbeviser, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 517/2014, er fortsat gyldige, jf. de betingelser, som de oprindelig er udstedt på.
7.  Eksisterende uddannelsesbeviser, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 517/2014, er fortsat gyldige, jf. de betingelser, som de oprindelig er udstedt på. Gyldigheden af eksisterende autorisationer kan være underlagt yderligere krav for at afspejle udvidelsen af certificeringsordningen til andre relevante alternativer til fluorholdige drivhusgasser.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 1
Medlemsstaterne giver senest 1. januar [OP indsæt venligst datoen = et år efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om autorisations- og uddannelsesprogrammer.
Medlemsstaterne giver senest 1. januar [OP indsæt venligst datoen = et år efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om autorisations- og uddannelsesprogrammer og antallet af autoriserede og uddannede personer i fluorholdige drivhusgasser og de relevante alternativer i hver sektor. Hvis autorisation og uddannelse for de relevante alternativer ligger under en minimumstærskel, lader medlemsstaterne anmeldelsen ledsage af en plan, der er udarbejdet i samråd med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, og som indeholder foranstaltninger til at øge autorisation og uddannelse for de relevante alternativer fra det følgende kalenderår.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 9
9.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge formatet for den meddelelse, der er omhandlet af stk. 8. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.
9.  Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter minimumstærsklen for foranstaltninger til at øge autorisation og uddannelse i relevante alternativer og formatet for den meddelelse, der er omhandlet i stk. 8. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10
10.  En virksomhed, der overdrager en opgave omhandlet i stk. 1, til en anden virksomhed, tager rimelige skridt for at sikre sig, at sidstnævnte har de fornødne autorisationer til at udføre de krævede opgaver, der er omhandlet i stk. 1.
10.  En virksomhed kan kun overdrage en opgave omhandlet i stk. 1 til en anden virksomhed efter at have kontrolleret, at den anden virksomhed har de fornødne autorisationer til at udføre de krævede opgaver, der er omhandlet i stk. 1.
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Uanset første afsnit skal det være tilladt at omsætte dele af anlæg og udstyr, der er nødvendige for reparation og servicering af eksisterende anlæg eller udstyr, forudsat at reparationen eller serviceringen ikke medfører en forøgelse af anlæggets eller udstyrets kapacitet eller en stigning i mængden af fluorholdige gasser i anlægget eller udstyret eller de anvendte fluorholdige gasser.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 3
To år efter de individuelle datoer, anført i bilag IV, er det kun tilladt efterfølgende at levere eller tilrådighedsstille for tredjemand inden for Unionen, mod eller uden betaling, produkter og anlæg eller udstyr, der på lovlig vis er omsat før den dato, der er anført i først afsnit, såfremt det kan dokumenteres, at produktet eller anlægget eller udstyret på lovlig vis blev omsat før denne dato.
Seks måneder efter de individuelle datoer, anført i bilag IV, er det kun tilladt efterfølgende at levere eller tilrådighedsstille for tredjemand inden for Unionen, mod eller uden betaling, produkter og anlæg eller udstyr, der på lovlig vis er omsat før den dato, der er anført i først afsnit, såfremt det kan dokumenteres, at produktet eller anlægget eller udstyret på lovlig vis blev omsat før denne dato.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1
3.  Ud over forbuddet mod omsætning, jf. bilag IV, punkt 1, er det forbudt at importere, omsætte, efterfølgende levere eller tilrådighedsstille for tredjemand inden for Unionen, mod eller uden betaling, anvende eller eksportere det være sig tomme, eller helt eller delvist fyldte ikkegenpåfyldelige beholdere til fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II, del 1. Sådanne beholdere må kun opbevares eller transporteres med henblik på efterfølgende bortskaffelse. Dette forbud gælder ikke for beholdere, der er beregnet til laboratorie- og analyseformål.
3.  Ud over forbuddet mod omsætning, jf. bilag IV, punkt 1, er det forbudt at importere, omsætte, efterfølgende levere eller tilrådighedsstille for tredjemand inden for Unionen, mod eller uden betaling, anvende eller eksportere det være sig tomme, eller helt eller delvist fyldte ikkegenpåfyldelige beholdere til fluorholdige drivhusgasser. Sådanne beholdere må kun opbevares eller transporteres med henblik på efterfølgende bortskaffelse. Dette forbud gælder ikke for beholdere, der er beregnet til laboratorie- og analyseformål.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
3a  . Virksomheder, der omsætter genopfyldelige beholdere til fluorholdige drivhusgasser, fremlægger en overensstemmelseserklæring, der indeholder dokumentation for de eksisterende ordninger for returnering af denne beholder med henblik på genopfyldning. Disse aftaler skal indeholde bindende forpligtelser for leverandøren af containerne til slutbrugeren til at overholde aftalerne.
De i første afsnit nævnte virksomheder opbevarer overensstemmelseserklæringen i en periode på mindst fem år efter omsætningen af genopfyldelige beholdere og stiller den til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen, hvis der anmodes herom. Leverandører af containere til slutbrugere opbevarer dokumentation for overholdelse af disse aftaler i en periode på mindst fem år efter leveringen til slutbrugeren og stiller den til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen, hvis der anmodes herom.
Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter supplere denne forordning ved at fastsætte detaljerne for overensstemmelseserklæringen. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med artikel 34, stk. 2.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning
Kommissionen kan undtagelsesvis ved hjælp af gennemførelsesretsakter, efter en begrundet anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat og under hensyntagen til målene for denne forordning, give tilladelse til en undtagelse på op til fire år, der giver mulighed for, at produkter og anlæg eller udstyr, der er anført i bilag IV, herunder dele deraf, som indeholder fluorholdige drivhusgasser eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, kan omsættes, når det godtgøres, at:
Uden at det berører undtagelsen for reservedele som omhandlet i stk. 1a, kan Kommissionen undtagelsesvis ved hjælp af gennemførelsesretsakter, efter en begrundet anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat og under hensyntagen til målene for denne forordning, give tilladelse til en undtagelse på op til fire år, der giver mulighed for, at produkter og anlæg eller udstyr, der er anført i bilag IV, som indeholder fluorholdige drivhusgasser eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, kan omsættes, når det godtgøres, at:
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)
6a.   Virksomheder må kun omsætte og sælge fluorholdige drivhusgasser i bulk, hvis:
a)   virksomhederne enten er i besiddelse af et certifikat eller et uddannelsesbevis, jf. artikel 10, eller beskæftiger personer, der er i besiddelse af et sådant certifikat eller et uddannelsesbevis, og
b)   virksomhederne er etableret i Unionen eller har bemyndiget en enerepræsentant, som er etableret i Unionen, og som bærer det fulde ansvar for efterlevelsen af denne forordning.
Enerepræsentanten kan være den repræsentant, der er blevet bemyndiget i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11a
Restriktioner for eksport af visse produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser
Eksport af produkter og anlæg eller udstyr, herunder dele heraf, der er anført i bilag IV, med undtagelse af forsvarsmateriel, er forbudt fra den dato, der er anført i det pågældende bilag, idet der i givet fald differentieres efter type eller globalt opvarmningspotentiale for den indeholdte gas.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Produkter, anlæg eller udstyr omfattet af en undtagelse, jf. artikel 11, stk. 4, skal mærkes i overensstemmelse hermed og indeholde en henvisning til, at de pågældende produkter eller det pågældende anlæg eller udstyr kun må anvendes til det formål, der er omfattet af en undtagelse efter nævnte artikel.
2.  Produkter, anlæg eller udstyr omfattet af en undtagelse, jf. artikel 11, stk. 4, skal mærkes i overensstemmelse hermed med præcisering af gyldighedsperioden for undtagelsen og indeholde en henvisning til, at de pågældende produkter eller det pågældende anlæg eller udstyr kun må anvendes til det formål, der er omfattet af en undtagelse efter nævnte artikel.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c
c)  fra den 1. januar 2017 mængden, udtrykt i vægt og i CO2-ækvivalenter, af fluorholdige drivhusgasser i produktet, anlægget eller udstyret, eller den mængde fluorholdige drivhusgasser, som anlægget eller udstyret er udformet til at indeholde, samt gassernes globale opvarmningspotentiale.
c)  fra den 1. januar 2017 mængden, udtrykt i vægt og i CO2-ækvivalenter, af fluorholdige drivhusgasser i produktet, anlægget eller udstyret, eller den mængde fluorholdige drivhusgasser, som anlægget eller udstyret er udformet til at indeholde, samt gassernes globale opvarmningspotentiale, både inden for en tidshorisont på 100 år og inden for en tidshorisont på 20 år.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)
Hvor det er relevant, skal eftermonterede produkter eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, ommærkes med ajourførte oplysninger som omhandlet i dette stykke.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)
5a.   Hvis det er relevant, ommærkes genfyldte beholdere af fluorholdige drivhusgasser med ajourførte oplysninger som omhandlet i stk. 3, første afsnit.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 10
10.   Fluorholdige drivhusgasser, jf. bilag I og II, der omsættes med henblik på ætsning af halvledermaterialer eller rensning af kamre til kemisk pådampning (Chemical Vapour Deposition) i halvlederindustrien, mærkes med oplysning om, at indholdet af beholderen kun må anvendes til dette formål.
udgår
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 13 – afsnit 1
Med hensyn til hydrofluorcarboner skal mærket, der er omhandlet i stk. 7-11, medtage oplysningen "fritaget for kvoter i henhold til forordning (EU) …/… [OP: tilføj venligst henvisning til denne forordning]".
Med hensyn til hydrofluorcarboner skal mærket, der er omhandlet i stk. 7-9 og 11, medtage oplysningen "fritaget for kvoter i henhold til forordning (EU) …/… [OP: tilføj venligst henvisning til denne forordning]".
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 13 – afsnit 2
Hvor der ikke findes mærkningskrav, som omhandlet i første afsnit og i stk. 7-11, er hydrofluorcarboner underlagt kvotekravene i henhold til artikel 16, stk. 1.
Hvor der ikke findes mærkningskrav, som omhandlet i første afsnit og i stk. 7-9 og 11, er hydrofluorcarboner underlagt kvotekravene i henhold til artikel 16, stk. 1.
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1
Fra 1. januar 2024 er det forbudt at anvende de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 2 500 eller derover, til servicering eller vedligeholdelse af køleanlæg eller køleudstyr.
Fra den 1. januar 2024 er følgende anvendelser forbudt: servicering eller vedligeholdelse af luftkonditioneringsanlæg- eller -udstyr, varmepumpeanlæg eller -udstyr, mobile og stationære køleanlæg eller mobilt eller stationært køleudstyr og mobile eller stationære kølere ved hjælp af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 2 500 eller derover.
Fra den 1. januar 2030 er følgende anvendelser forbudt: servicering eller vedligeholdelse af stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr – med undtagelse af kølere – ved hjælp af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 150 eller derover
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2
Dette stykke finder ikke anvendelse på forsvarsmateriel eller anlæg eller udstyr beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under - 50 °C.
Dette stykke finder ikke anvendelse på forsvarsmateriel eller anlæg eller udstyr beregnet til at blive brugt til at afkøle lægemidler til temperaturer under - 50 °C eller anlæg eller udstyr beregnet til at blive brugt til at afkøle atomkraftværker.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a
a)  regenererede fluorholdige drivhusgasser, opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 2 500 eller derover, som anvendes til vedligeholdelse eller servicering af eksisterende køleanlæg eller udstyr, forudsat at de er mærket i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6
a)  regenererede fluorholdige drivhusgasser, opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 150 eller derover, som anvendes til vedligeholdelse eller servicering af eksisterende stationære køleanlæg eller eksisterende stationært køleudstyr – med undtagelse af kølere – forudsat at de er mærket i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a a (nyt)
aa)   regenererede fluorholdige drivhusgasser, opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 2 500 eller derover, som anvendes til vedligeholdelse eller servicering af luftkonditioneringsanlæg eller -udstyr, varmepumpeanlæg eller -udstyr, mobile køleanlæg eller mobilt køleudstyr og mobile kølere, forudsat at de er mærket i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 3 – litra b
b)  genanvendte fluorholdige drivhusgasser, opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 2 500 eller derover, som anvendes til vedligeholdelse eller servicering af eksisterende køleanlæg eller udstyr, forudsat at de er genvundet fra sådanne anlæg eller sådant udstyr. Sådanne genanvendte gasser må kun anvendes af den virksomhed, som har udført genvindingen som led i vedligeholdelse eller servicering, eller den virksomhed, for hvem genvindingen blev udført som led i vedligeholdelse eller servicering.
b)  genanvendte fluorholdige drivhusgasser, opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 150 eller derover, som anvendes til vedligeholdelse eller servicering af eksisterende stationære køleanlæg eller eksisterende stationært køleudstyr – med undtagelse af kølere – forudsat at de er genvundet fra sådanne anlæg eller sådant udstyr. Sådanne genanvendte gasser må kun anvendes af den virksomhed, som har udført genvindingen som led i vedligeholdelse eller servicering, eller den virksomhed, for hvem genvindingen blev udført som led i vedligeholdelse eller servicering
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 3 – litra b a (nyt)
ba)   genanvendte fluorholdige drivhusgasser, opført i bilag I, med et globalt opvarmningspotentiale på 2 500 eller derover, som anvendes til vedligeholdelse eller servicering af eksisterende luftkonditioneringsanlæg eller -udstyr, eksisterende varmepumpeanlæg eller -udstyr, eksisterende mobile køleanlæg eller mobilt køleudstyr og eksisterende mobile kølere, forudsat at de er genvundet fra sådanne anlæg eller sådant udstyr. Sådanne genanvendte gasser må kun anvendes af den virksomhed, som har udført genvindingen som led i vedligeholdelse eller servicering, eller den virksomhed, for hvem genvindingen blev udført som led i vedligeholdelse eller servicering.
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4
4.  Fra 1. januar 2026 er det forbudt at anvende desfluran som anæstetika til inhalation, medmindre en sådan anvendelse er strengt nødvendig, og der ikke kan anvendes anden anæstetika af medicinske grunde. Brugeren skal efter anmodning fremlægge dokumentation for den medicinske begrundelse over for medlemsstatens kompetente myndighed og Kommissionen.
4.  Fra 1. januar 2026 er det forbudt at anvende desfluran som anæstetika til inhalation, og det er kun tilladt, hvis en sådan anvendelse er strengt nødvendig, og der ikke kan anvendes anden anæstetika af medicinske grunde, eller når det sikres, at det anvendes sammen med et opsamlingssystem. Sundhedsinstitutionen skal opbevare dokumentation for den medicinske begrundelse og fremlægge den efter anmodning over for medlemsstatens kompetente myndighed og Kommissionen.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)
4a.   Fra den 1. januar 2030 er det forbudt at anvende sulfurylfluorid til desinfektion efter høst og behandling af træ og træprodukter mod skadedyrsangreb, medmindre en sådan anvendelse er strengt påkrævet i forbindelse med et plantesundhedscertifikat, og der ikke kan anvendes anden behandling.
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra e
e)   der af en producent eller importør leveres direkte til en virksomhed, som anvender dem til ætsning af halvledermaterialer eller rensning af kamre til kemisk pådampning (Chemical Vapour Deposition) i halvlederindustrien.
udgår
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionen overvåger løbende Unionens forsyningsmarked for halvledere. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 vedrørende ændring af denne artikels stk. 2 og udelukke halvledermaterialer eller kamre til kemisk pådampning i halvledersektoren fra kvotesystemet i stk. 1, hvis den konstaterer, at der som følge af medtagelsen af halvledersektoren i kvotesystemet for hydrofluorcarboner er mangler eller afbrydelser i forsyningen til Unionens marked for halvledermaterialer eller kamre til kemisk pådampning.
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning
Kommissionen kan undtagelsesvis ved hjælp af gennemførelsesretsakter, efter en begrundet anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat og under hensyntagen til målene for denne forordning, give tilladelse til en tidsbegrænset undtagelse på op til fire år, der giver mulighed for at udelukke hydrofluorcarboner til anvendelse i specifikke anvendelser eller specifikke kategorier af produkter og anlæg eller udstyr fra kvotekravet i stk. 1, når det i anmodningen godtgøres, at:
Kommissionen kan undtagelsesvis ved hjælp af gennemførelsesretsakter, efter en begrundet anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat eller et EU-agentur og under hensyntagen til målene for denne forordning, give tilladelse til en tidsbegrænset undtagelse på op til fire år, der giver mulighed for at udelukke hydrofluorcarboner til anvendelse i specifikke anvendelser eller specifikke kategorier af produkter og anlæg eller udstyr fra kvotekravet i stk. 1, når det i anmodningen godtgøres, at:
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a
a)  der til disse bestemte anvendelser, produkter, anlæg eller udstyr ikke findes alternativer, eller at disse ikke kan anvendes af tekniske eller sikkerhedsmæssige grunde og
a)  der til disse bestemte anvendelser, produkter, anlæg eller udstyr ikke findes alternativer, eller at disse ikke kan anvendes af tekniske eller sikkerhedsmæssige grunde eller af hensyn til folkesundheden og
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1
Tildelingen af kvoter er betinget af betaling af det skyldige beløb svarende til tre euro for hvert ton CO2-ækvivalenter af kvoten, der skal tildeles. Via F-gas-portalen meddeles importørerne og producenterne det samlede skyldige beløb for sin beregnede maksimale tildeling af kvoter for det følgende kalenderår og betalingsfristen. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge bestemmelserne og de nærmere ordninger vedrørende betaling af det skyldige beløb. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.
Tildelingen af kvoter er betinget af betaling af det skyldige beløb svarende til fem euro for hvert ton CO2ækvivalenter af kvoten, der skal tildeles i perioden 2024-2026, og derefter forhøjes hvert tredje år for at sikre en konstant indtægt i lyset af den kvoteudfasning, der er fastsat i bilag VII. Via F-gas-portalen meddeles importørerne og producenterne det samlede skyldige beløb for sin beregnede maksimale tildeling af kvoter for det følgende kalenderår og betalingsfristen. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge bestemmelserne og de nærmere ordninger vedrørende betaling af det skyldige beløb. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 34, stk. 2.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6
6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at ændre stk. 5 for så vidt angår de skyldige beløb for tildeling af kvoter og ordningen for tildeling af de resterende kvoter, hvis det er nødvendigt for at forhindre større forstyrrelser på markedet for hydrofluorcarboner, eller hvis ordningen ikke opfylder sit formål og har uønskede eller utilsigtede virkninger.
6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at ændre stk. 5 for så vidt angår de skyldige beløb for tildeling af kvoter og ordningen for tildeling af de resterende kvoter, hvis det er nødvendigt for at forhindre større forstyrrelser på markedet for hydrofluorcarboner, eller hvis ordningen ikke opfylder sit formål og har uønskede eller utilsigtede virkninger, herunder for folkesundheden og brugerne af dosisinhalatorer.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)
6a.   Senest den ... [et år efter denne forordnings ikrafttræden] og hvert år derefter vurderer Kommissionen i samråd med relevante interessenter virkningen af udfasningen af HFC-kvoter på Unionens varmepumpemarked og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.
Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at ændre bilag VII og tillade en begrænset mængde yderligere kvoter for at bringe HFC til anvendelse i varmepumper i omsætning på EU-markedet frem til 2029, hvis det i den vurdering, der er omhandlet i første afsnit, konkluderes, at udfasningen af HFC-kvoten som fastsat i bilag VII, skaber forstyrrelser på Unionens varmepumpemarked i et omfang, der vil bringe opfyldelsen af RePowerEU‑målene om udbredelse af varmepumper i fare.
I den rapport, der er omhandlet i første afsnit, giver Kommissionen en begrundelse for sin afgørelse om at vedtage eller ikke at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i andet afsnit.
Hvis Kommissionen vedtager delegerede retsakter som omhandlet i andet afsnit, fordeles de supplerende kvoter til producenter og importører efter anmodning indgivet til F-gas-portalen ledsaget af dokumentation i form af salgskontrakter for, at kvoterne skal anvendes til varmepumper. 
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7
7.  Indtægterne fra tildelingen af kvoter udgør eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Disse indtægter afsættes til LIFE-programmet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme (Den Europæiske Offentlige administration) til dækning af udgifter til eksternt personale, som arbejder med administrationen af tildelingen af kvoter, IT-tjenester og forvaltningssystemer med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at sikre overholdelse af protokollen. Eventuelle tiloversblevne indtægter efter dækning af disse omkostninger overføres til det almindelige EU-budget.
7.  Indtægterne fra tildelingen af kvoter udgør eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Disse indtægter afsættes til LIFE-programmet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme (Den Europæiske Offentlige administration):
a)   til dækning af udgifter til eksternt personale, som arbejder med administrationen af tildelingen af kvoter, IT-tjenester og forvaltningssystemer med henblik på gennemførelsen af denne forordning
b)   til dækning af udgifter for at sikre overholdelse af protokollen
c)   til at støtte kapacitetsopbygning på nationalt plan og medlemsstaternes gennemførelse og håndhævelse af denne forordning, herunder i forbindelse med bekæmpelse af onlinesalg af ulovlige fluorholdige gasser og destruktion af beslaglagte ulovlige fluorholdige gasser og
d)   til fremskyndelse af udbredelsen af alternativer til flourholdige gasser, navnlige i sektorer med høje afbødningsudgifter og i varmepumpesektoren, herunder forøgelse af produktionen af nødvendige anlæg eller nødvendigt udstyr, lettelse af adgangen til finansiering, sænkning af forbrugerpriserne, uddannelse og certificering af fysiske personer i henhold til artikel 10 og omskoling af installatører af gasfyr.
Eventuelle tiloversblevne indtægter efter dækning af disse omkostninger overføres til det almindelige EU-budget.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  Der tildeles kun kvoter til producenter eller importører, som er etableret i Unionen, eller som har bemyndiget en enerepræsentant, der er etableret i Unionen, som bærer det fulde ansvar for efterlevelse af denne forordning. Enerepræsentanten kan være den samme som den, der er blevet bemyndiget i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 43.
1.  Der tildeles kun kvoter til producenter eller importører, som er etableret i Unionen, eller som har bemyndiget en enerepræsentant, der er etableret i Unionen, som bærer det fulde ansvar for efterlevelse af denne forordning og af kravene i afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. Enerepræsentanten kan være den samme som den, der er blevet bemyndiget i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 43.
_________________
_________________
43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
1.  Køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg eller -udstyr, der er påfyldt hydrofluorcarboner, må ikke omsættes, medmindre der i kvotesystemet i dette kapitel er taget hensyn til de hydrofluorcarboner, som udstyret eller anlægget er påfyldt.
1.  Køleanlæg eller -udstyr, luftkonditioneringsanlæg eller -udstyr, dosisinhalatorer og varmepumpeanlæg eller -udstyr, der er påfyldt hydrofluorcarboner, må ikke omsættes, medmindre der i kvotesystemet i dette kapitel er taget hensyn til de hydrofluorcarboner, som udstyret eller anlægget er påfyldt.
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1
Ved omsætning af anlæg eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, jf. stk. 1, sikrer producenterne og importørerne af anlægget eller udstyret, at overholdelsen af stk. 1 er fuldt ud dokumenteret, og udsteder i den henseende en overensstemmelseserklæring.
Ved omsætning af anlæg, udstyr eller produkter, der på forhånd er påfyldt, jf. stk. 1, sikrer producenterne og importørerne af anlægget, udstyret eller produkterne, at overholdelsen af stk. 1 er fuldt ud dokumenteret, og udsteder i den henseende en overensstemmelseserklæring.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2
Ved udstedelsen af overensstemmelseserklæringen påtager producenterne og importørerne af anlæg eller udstyr sig ansvaret for overholdelsen af dette stykke samt stk. 1.
Ved udstedelsen af overensstemmelseserklæringen påtager producenterne og importørerne af anlæg, udstyr eller produkter sig ansvaret for overholdelsen af dette stykke samt stk. 1.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3
Producenter og importører af anlæg eller udstyr opbevarer denne dokumentation og overensstemmelseserklæringen i en periode på mindst fem år efter anlæggets eller udstyrets omsætning og stiller den til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen, hvis de anmoder herom.
Producenter og importører af anlæg, udstyr eller produkter opbevarer denne dokumentation og overensstemmelseserklæringen i en periode på mindst fem år efter anlæggets, udstyrets eller produkternes omsætning og stiller den til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen, hvis de anmoder herom.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1
Såfremt hydrofluorcarbonerne i dette anlæg eller udstyr, som omhandlet i stk. 1, ikke har været omsat forud for påfyldningen af anlægget eller udstyret, sikrer importørerne af dette anlæg eller udstyr, at dokumentationens nøjagtighed og overensstemmelseserklæringen samt rigtigheden af deres rapport, jf. artikel 26, senest den 30. april [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter, kontrolleres for det foregående kalenderår, med rimelig sikkerhed, af en uafhængig revisor, som er registreret i F-gas-portalen.
Såfremt hydrofluorcarbonerne i dette anlæg, udstyr eller produkter, som omhandlet i stk. 1, ikke har været omsat forud for påfyldningen af anlægget, udstyret eller produkterne, sikrer importørerne af dette anlæg eller udstyr, at dokumentationens nøjagtighed og overensstemmelseserklæringen samt rigtigheden af deres rapport, jf. artikel 26, senest den 30. april [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter, kontrolleres for det foregående kalenderår, med rimelig sikkerhed, af en uafhængig revisor, som er registreret i F-gas-portalen.
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5
5.  Importører af anlæg eller udstyr som omhandlet i stk. 1, der ikke er etableret i Unionen, bemyndiger en enerepræsentant hos en virksomhed inden for Unionen, som bærer det fulde ansvar for efterlevelse af denne forordning. Enerepræsentanten kan være den samme som den, der er blevet bemyndiget i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1907/2006.
5.  Importører af anlæg, udstyr eller produkter som omhandlet i stk. 1, der ikke er etableret i Unionen, bemyndiger en enerepræsentant hos en virksomhed inden for Unionen, som bærer det fulde ansvar for efterlevelse af denne forordning. Enerepræsentanten kan være den samme som den, der er blevet bemyndiget i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1907/2006.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6
6.  Denne artikel finder ikke anvendelse på virksomheder, der har omsat mindre end 100 ton CO2-ækvivalenter af hydrofluorcarboner, pr. år, i anlægget eller udstyret, som omhandlet i stk. 1.
6.  Denne artikel finder ikke anvendelse på virksomheder, der har omsat mindre end 100 ton CO2-ækvivalenter af hydrofluorcarboner, pr. år, i anlægget, udstyret eller produkterne som omhandlet i stk. 1.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning
Virksomheder skal have en gyldig registrering i F-gas-portalen forud for import eller eksport af fluorholdige drivhusgasser samt produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, undtagen i forbindelse med midlertidig opbevaring og følgende aktiviteter:
Virksomheder skal have en gyldig registrering i F-gas-portalen forud for import eller eksport af fluorholdige drivhusgasser samt produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, undtagen i forbindelse med følgende aktiviteter:
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c
c)  levering eller modtagelse af hydrofluorcarboner til de formål, der er opført i artikel 16, stk. 2, litra a)-e)
c)  levering eller modtagelse af hydrofluorcarboner til de formål, der er opført i artikel 16, stk. 2, litra a)-d)
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7 – afsnit 2
Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer fortrolighed af oplysningerne i F-gas-portalen.
Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer, at følgende oplysninger i F-gas-portalen er offentligt tilgængelige:
a)   regelmæssigt ajourførte kvotetildelinger og kvoteoverførsler
b)   en liste over registrerede importører og producenter
c)   oplysninger om import, herunder indførselssted og type HFC
d)   oplysninger om midlertidig opbevaring
e)   oplysninger om kemisk destruktion på anlægsniveau.
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
For import eller eksport af fluorholdige drivhusgasser samt produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder disse gasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, undtagen i forbindelse med midlertidig opbevaring, kræves en gyldig tilladelse forelagt toldmyndighederne i henhold til artikel 20, stk. 4.
For import eller eksport af fluorholdige drivhusgasser samt produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder disse gasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, kræves en gyldig tilladelse forelagt toldmyndighederne i henhold til artikel 20, stk. 4.
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)
Uanset denne artikels stk. 1 og artikel 20 fastsætter Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter forenklede regler for registrering på F-gas-portalen i tilfælde af midlertidig opbevaring som defineret i artikel 5, stk. 17, i forordning (EU) nr. 952/2013. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren omhandlet i artikel 34.
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6
6.  Importørerne af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I og bilag II, del 1, i genanvendelige beholdere stiller en overensstemmelseserklæring til rådighed for toldmyndighederne på det tidspunkt, hvor toldangivelsen vedrørende overgangen til fri omsætning indgives, herunder dokumentation for hvilke ordninger der er indført med hensyn til returnering af beholderen med henblik på genpåfyldning.
6.  Importørerne af de fluorholdige drivhusgasser i genanvendelige beholdere stiller en overensstemmelseserklæring til rådighed for toldmyndighederne på det tidspunkt, hvor toldangivelsen vedrørende overgangen til fri omsætning indgives, herunder dokumentation for hvilke ordninger der er indført med hensyn til returnering af beholderen med henblik på genpåfyldning.
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 12 – afsnit 1
Toldmyndighederne konfiskerer eller beslaglægger ikkegenpåfyldelige beholdere, der er forbudt i henhold til denne forordning, med henblik på bortskaffelse i henhold til artikel 197 og 198 i forordning (EU) nr. 952/2013. Desuden tilbagekalder eller tilbagetrækker markedsovervågningsmyndighederne sådanne beholdere fra markedet i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/102045.
Toldmyndighederne konfiskerer eller beslaglægger ikkegenpåfyldelige beholdere, der er forbudt i henhold til denne forordning, med henblik på bortskaffelse i henhold til artikel 197 og 198 i forordning (EU) nr. 952/2013, og destruerer dem. Desuden tilbagekalder eller tilbagetrækker markedsovervågningsmyndighederne sådanne beholdere fra markedet i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/102045.
_________________
_________________
45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1).
45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1).
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 12 – afsnit 2
For andre stoffer og produkter samt anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning, kan der træffes alternative foranstaltninger for at forhindre ulovlig import, efterfølgende levering eller eksport, navnlig i forbindelse med hydrofluorcarboner, der omsættes i bulk eller i påfyldte produkter og anlæg eller udstyr i strid med de kvote- og godkendelseskrav, der er fastsat i denne forordning.
For andre stoffer og produkter samt anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning, beslaglægger og konfiskerer toldmyndighederne fluorholdige drivhusgasser, der importeres eller eksporteres i strid med denne forordning og i overensstemmelse med [direktivet om miljøkriminalitet 2021/0422(COD)], for at forhindre ulovlig import, efterfølgende levering eller eksport, navnlig i forbindelse med hydrofluorcarboner, der omsættes i bulk eller i påfyldte produkter og anlæg eller udstyr i strid med de kvote- og godkendelseskrav, der er fastsat i denne forordning.
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. -1 (nyt)
-1.   Senest den 30. juni 2025 offentliggør Kommissionen en rapport med en vurdering af de potentielle risici for ulovlig handel og en kortlægning af yderligere foranstaltninger til at reducere disse risici i forbindelse med flytning af fluorholdige drivhusgasser samt af produkter, anlæg og udstyr, der indeholder disse gasser, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, når de anbringes under midlertidig opbevaring eller en toldprocedure, herunder toldoplags- eller frizoneprocedure eller i transit gennem Unionens toldområde, herunder sporingsmetoder såsom QR‑koder for gasser, der bringes i omsætning.
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1
Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter indberetter hver producent, importør og eksportør, som i det foregående kalenderår har produceret, importeret eller eksporteret mere end ét ton hydrofluorcarboner eller 100 ton CO2-ækvivalenter af andre fluorholdige drivhusgasser, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår. Nærværende afsnit finder også anvendelse på alle virksomheder, der får kvoter i henhold til artikel 21, stk. 1.
Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter indberetter hver producent, importør og eksportør, som i det foregående kalenderår har produceret, importeret eller eksporteret fluorholdige drivhusgasser, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår. Nærværende afsnit finder også anvendelse på alle virksomheder, der får kvoter i henhold til artikel 21, stk. 1.
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2
2.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter indberetter hver virksomhed, som i det foregående kalenderår har destrueret mere end ét ton hydrofluorcarboner eller 100 ton CO2-ækvivalenter af andre fluorholdige drivhusgasser, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
2.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter indberetter hver virksomhed, som i det foregående kalenderår har destrueret fluorholdige drivhusgasser, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3
3.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] indberetter hver virksomhed, som i det foregående kalenderår har anvendt 1 000 ton CO2-ækvivalenter eller derover af de i bilag I opførte fluorholdige drivhusgasser som råvare, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
3.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] indberetter hver virksomhed, som i det foregående kalenderår har anvendt de i bilag I opførte fluorholdige drivhusgasser som råvare, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4
4.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] indberetter hver virksomhed, som i det foregående kalenderår har omsat 100 ton CO2-ækvivalenter eller derover af hydrofluorcarboner eller 500 ton CO2-ækvivalenter eller derover af fluorholdige drivhusgasser i produkter, anlæg eller udstyr, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
4.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] indberetter hver virksomhed, som i det foregående kalenderår har omsat fluorholdige drivhusgasser i produkter, anlæg eller udstyr, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 6
6.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter indberetter hver virksomhed, som har regenereret mere end ét ton eller 100 ton CO2-ækvivalenter af fluorholdige drivhusgasser, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
6.  Senest den 31. marts [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter indberetter hver virksomhed, som har regenereret fluorholdige drivhusgasser, de oplysninger til Kommissionen, der er anført i bilag IX, for hvert af disse stoffer for det pågældende kalenderår.
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 7
7.  Senest den 30. april [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] indgiver hver importør af anlæg eller udstyr, som omsætter anlæg eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, som omhandlet i artikel 19, der indeholder mindst 1 000 ton CO2-ækvivalenter af hydrofluorcarboner, og hvis disse hydrofluorcarboner ikke har været omsat forud for påfyldningen af anlægget eller udstyret, til Kommissionen en kontrolrapport udstedt i henhold til artikel 19, stk. 3.
7.  Senest den 30. april [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] indgiver hver importør af anlæg eller udstyr, som omsætter anlæg eller udstyr, der på forhånd er påfyldt, som omhandlet i artikel 19, der indeholder hydrofluorcarboner, og hvis disse hydrofluorcarboner ikke har været omsat forud for påfyldningen af anlægget eller udstyret, til Kommissionen en kontrolrapport udstedt i henhold til artikel 19, stk. 3.
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 1 – indledning
Senest den 30. april [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter sikrer hver virksomhed, som i henhold til stk. 1 indberetter oplysninger om omsætning i det foregående kalenderår af 1 000 ton CO2 -ækvivalenter eller derover af hydrofluorcarboner, derudover, at rigtigheden af dens rapport kontrolleres, med rimelig sikkerhed, af en uafhængig revisor. Revisoren er registreret i F-gas-portalen og er enten:
Senest den 30. april [OP: Indsæt venligst året for denne forordnings anvendelse] samt hvert år derefter sikrer hver virksomhed, som i henhold til stk. 1 indberetter oplysninger om omsætning i det foregående kalenderår af hydrofluorcarboner, derudover, at rigtigheden af dens rapport kontrolleres, med rimelig sikkerhed, af en uafhængig revisor. Revisoren er registreret i F-gas-portalen og er enten:
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)
Senest den 31. december 2024 vedtager Kommissionen en delegeret retsakt om en fælles generel ramme, som medlemsstaterne skal anvende til at udforme centraliserede elektroniske systemer.
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager kontrol med henblik på at fastslå, om virksomhederne opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.
1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager regelmæssig kontrol med henblik på at fastslå, om virksomhederne opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1
Den i stk. 1 og 2 omhandlede kontrol omfatter besøg på stedet af virksomheder med passende hyppighed og kontrol af relevant dokumentation og udstyr.
Den i stk. 1 og 2 omhandlede kontrol omfatter besøg på stedet af virksomheder med passende hyppighed og kontrol af relevant dokumentation og anlæg eller udstyr samt kontrol af onlineplatforme, som sælger flourholdige gasser i bulk eller produkter, anlæg og udstyr, der indeholder sådanne gasser.
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5
5.  På en anden medlemsstats anmodning kan en medlemsstat foretage kontrol af virksomheder, der mistænkes for at være involveret i ulovlig afsendelse af gasser samt af produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning, og som driver virksomhed inden for den pågældende medlemsstats territorium. Den anmodende medlemsstat underrettes om resultatet af kontrollen.
5.  På en anden medlemsstats anmodning foretager en medlemsstat kontrol af virksomheder, der mistænkes for at være involveret i ulovlig afsendelse af gasser samt af produkter og anlæg eller udstyr, der er omfattet af denne forordning, og som driver virksomhed inden for den pågældende medlemsstats territorium. Den anmodende medlemsstat underrettes om resultatet af kontrollen.
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 7 a (nyt)
7a.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen et årligt sammendrag af de indsamlede data fra logbøgerne senest den 1. april hvert år. Kommissionen offentliggør et årligt sammendrag og en vurdering af de data, den har modtaget fra medlemsstaterne. 
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1
I tilfælde af ulovlig produktion, import, eksport, omsætning eller anvendelse af fluorholdige drivhusgasser eller af produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, kan medlemsstaterne fastsætte administrative maksimumsbøder på mindst fem gange markedsværdien af de pågældende gasser eller produkter og anlæg eller udstyr. I tilfælde af gentagne overtrædelser inden for en periode på fem år fastsætter medlemsstaterne administrative maksimumsbøder på mindst otte gange værdien af de pågældende gasser eller produkter og anlæg eller udstyr.
I tilfælde af ulovlig produktion, import, eksport, omsætning eller anvendelse af fluorholdige drivhusgasser eller af produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder, eller hvis funktion er afhængig af disse gasser, fastsætter medlemsstaterne administrative minimumsbøder på mindst fire gange markedsværdien af de pågældende gasser eller produkter og anlæg eller udstyr og maksimumsbøder på mindst seks gange markedsværdien af de pågældende gasser eller produkter og anlæg eller udstyr. I tilfælde af gentagne overtrædelser inden for en periode på fem år fastsætter medlemsstaterne administrative minimumsbøder på mindst syv gange markedsværdien af de pågældende gasser eller produkter og anlæg eller udstyr og administrative maksimumsbøder på mindst ti gange værdien af de pågældende gasser eller produkter og anlæg eller udstyr.
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 8, artikel 12, stk. 17, artikel 16, stk. 3, artikel 17, stk. 6, artikel 24, artikel 25, stk. 2, og artikel 35, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for forordningens anvendelse].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 8, artikel 9, stk. 1a, artikel 12, stk. 17, artikel 16, stk. 3, første afsnit, artikel 16, stk. 3, andet afsnit, artikel 17, stk. 6, artikel 17, stk. 6a, artikel 24, artikel 25, stk. 2, artikel 27, tredje afsnit, artikel 35, stk. 1, artikel 35, stk. 1a, og artikel 35, stk. 1b, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for forordningens anvendelse].
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3
3.  Den i artikel 8, stk. 8, artikel 12, stk. 17, artikel 16, stk. 3, artikel 17, stk. 6, artikel 24, artikel 25, stk. 2, og artikel 35, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 8, stk. 8, artikel 9, stk. 1a, artikel 12, stk. 17, artikel 16, stk. 3, første afsnit, artikel 16, stk. 3, andet afsnit, artikel 17, stk. 6, artikel 17, stk. 6a, artikel 24, artikel 25, stk. 2, artikel 27, tredje afsnit, artikel 35, stk. 1, artikel 35, stk. 1a, og artikel 35, stk. 1b, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 8, artikel 12, stk. 17, artikel 16, stk. 3, artikel 17, stk. 6, artikel 24, artikel 25, stk. 2, og artikel 35 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 8, artikel 9, stk. 1a, artikel 12, stk. 17, artikel 16, stk. 3, artikel 16, stk. 3, andet afsnit, artikel 17, stk. 6, artikel 17, stk. 6a, artikel 24, artikel 25, stk. 2, artikel 27, tredje afsnit, artikel 35, stk. 1, artikel 35, stk. 1a, og artikel 35, stk. 1b, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1
Kommissionen opretter et konsultationsforum, hvor der kan ydes rådgivning og ekspertise i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning. Forummets forretningsorden fastsættes af Kommissionen og gøres offentligt tilgængelig.
Kommissionen opretter et konsultationsforum, hvor der kan ydes rådgivning og ekspertise i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning. Konsultationsforummet skal have en afbalanceret deltagelse af:
i)   repræsentanter for medlemsstaterne
ii)   repræsentanter for alle relevante interessenter, herunder miljøorganisationer, patientorganisationer og sundhedsfaglige organisationer, repræsentanter for producenter og operatører.
Konsultationsforummet arbejder tæt sammen med de relevante EU-agenturer. Forummets forretningsorden fastsættes af Kommissionen og gøres offentligt tilgængelig.
Ændring 137
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)
Kommissionen overvåger løbende den teknologiske udvikling og markedsudviklingen for så vidt angår anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser og deres naturlige alternativer i Unionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at ændre denne forordning og styrke forbuddene mod omsætning af fluorholdige drivhusgasser med højt GWP i de pågældende produkter og anlæg eller udstyr, hvis den finder dokumentation for fremkomsten eller fremskyndelsen af anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser med lavt GWP eller naturlige alternativer i produkter og anlæg eller udstyr, der bringes i omsætning i Unionen.
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 b (nyt)
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at ændre bilag I, II og III ved at flytte fluorholdige drivhusgasser fra bilag III til bilag I eller II eller ved at opføre fluorholdige drivhusgasser i bilag I eller II, hvis den har dokumentation for omsætning af fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag III, eller af fluorholdige drivhusgasser, der ikke er opført i henholdsvis bilag I, II eller III.
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 c (nyt)
Senest tre måneder efter vedtagelsen af den reviderede REACH‑forordning vurderer Kommissionen, om nærværende forordning er i overensstemmelse med nævnte forordning. Kommissionen skal, hvor det er relevant, lade sin vurdering ledsage af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af nærværende forordning, hvis den konkluderer, at den ikke er i overensstemmelse med potentielle nye begrænsninger for anvendelsen af PFAS, der er fastsat i nævnte forordning.
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2
Senest den 1. januar 2033 offentliggør Kommissionen en rapport om denne forordnings gennemførelse.
Senest den 1. januar 2027 offentliggør Kommissionen en rapport om gennemførelsen af denne forordning, herunder i forbindelse med denne forordnings indvirkning på sundhedssektoren, navnlig tilgængeligheden af dosisinhalatorer til levering af farmaceutiske ingredienser, samt om indvirkningen på markedet af køleanlæg eller -udstyr, der anvendes i forbindelse med batterier.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)
Det europæiske videnskabeligt rådgivende organ om klimaændringer, der er oprettet i henhold til artikel 10a i forordning (EF) nr. 401/2009, kan på eget initiativ yde videnskabelig rådgivning og udstede rapporter om denne forordnings sammenhæng med målene i forordning (EF) nr. 401/2009 og med Unionens internationale forpligtelser i henhold til Parisaftalen.
Ændring 142
Forslag til forordning
Bilag I – del 3

Kommissionens forslag

Del 3: Andre perfluorholdige forbindelser

 

svovlhexafluorid

SF6

25 200

18 300

Ændring

Del 3: Andre (per)fluorholdige forbindelser og fluorholdige ketoner

 

svovlhexafluorid

SF6

25 200

18 300

 

heptafluorisobutyronitril (2,3,3,3-tetrafluor-2-(trifluormethyl)-propannitril)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-heptafluor-3-(trifluormethyl)butan-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862-8871

Ændring 143
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – række 37

Kommissionens forslag

1,1,1,3,4,4,4-heptafluor-3-(trifluormethyl)butan-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862-8871

Ændring

udgår

Ændring 144
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – række 4

Kommissionens forslag

heptafluorisobutyronitril (2,3,3,3-tetrafluor-2-(trifluormethyl)-propannitril)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Ændring

udgår

Ændring 153cp1, 157cp1, 153cp2 og 153cp4
Forslag til forordning
Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

Produkter og anlæg eller udstyr

Hvor det er relevant, beregnes GWP af blandinger, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, i overensstemmelse med bilag VI, jf. artikel 3, nr. 1

Dato for forbud

1)  Ikkegenpåfyldelige beholdere, det være sig tomme, eller helt eller delvist fyldte, til de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, som bruges til servicering, vedligeholdelse eller påfyldning af køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg eller -udstyr, brandsikringssystemer eller koblingsudstyr, eller til brug som opløsningsmidler.

4. juli 2007

2)  Ikkeindesluttede anlæg med direkte fordampning, der indeholder HFC'er og PFC'er som kølemiddel.

4. juli 2007

3)  Brandsikringsudstyr

som indeholder PFC'er

4. juli 2007

som indeholder HFC-23

1. januar 2016

som indeholder eller hvis funktion afhænger af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder

1. januar 2024

4)  Ruder til boliger, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2007

5)  Andre ruder, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2008

6)  Fodtøj, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2006

7)  Dæk, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2007

8)  Enkomponentskum (undtagen ved krav om at opfylde nationale sikkerhedsnormer), som indeholder fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, med et GWP på 150 eller derover.

4. juli 2008

9)  Spraydåser, der markedsføres med henblik på salg til den brede offentlighed som spøg og skæmt eller til dekorative formål, jf. punkt 40 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, og signalhorn, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

4. juli 2009

10)  Husholdningskøleskabe og -frysere, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

1. januar 2015

11)  Køleskabe og frysere til kommerciel brug (selvstændige enheder)

som indeholder HFC'er med et GWP på 2 500 eller derover

1. januar 2020

som indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover

1. januar 2022

som indeholder fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover

1. januar 2024

12)  Selvstændige køleanlæg eller selvstændigt køleudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover.

1. januar 2025

13)  Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, HFC'er med et GWP på 2 500 eller derover, undtagen anlæg eller udstyr, der er beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under - 50 °C.

1. januar 2020

14)  Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, HFC'er med et GWP på 2 500 eller derover, undtagen anlæg eller udstyr, der er beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under - 50 °C.

1. januar 2024

15)  Centralkølesystemer med multikompressor (parallelanlæg) til kommerciel brug med en kapacitet på 40 kW eller derover, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, med et GWP på 150 eller derover, med undtagelse af primære kølemiddelkredsløb i kaskadesystemer, hvor der kan anvendes fluorholdige drivhusgasser med et GWP på mindre end 1 500.

1. januar 2022

16)  Lokale plug-in klimaanlæg (selvstændige enheder), som kan flyttes fra et rum til et andet af slutbrugeren, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

1. januar 2020

17)  Lokale plug-in klimaanlæg og andre selvstændige enheder samt varmepumpeanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover.

1. januar 2025

18)  Stationære luftkonditioneringsanlæg (splitanlæg) og todelte varmepumpeanlæg:

a)  todelte splitanlæg, der indeholder mindre end 3 kg fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, og som indeholder, eller hvis funktion er afhængig, af fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, med et GWP på 750 eller derover

1. januar 2025

b)  splitanlæg med en kapacitet på højst 12 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder

c)  splitanlæg med en kapacitet på mere end 12 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 750 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder.

1. januar 2027

19)  Skummaterialer, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder

ekstruderet polystyren (XPS)

1. januar 2020

andre skummaterialer

1. januar 2023

20)  Tekniske spraydåser, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder, eller når de bruges til medicinske anvendelser.

1. januar 2018

21)  Produkter til personlig pleje (f.eks. mousse, cremer og skum), som indeholder fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2024

22)  Anlæg eller udstyr til afkøling af huden, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, undtagen når de bruges til medicinske anvendelser.

1. januar 2024

23)  Installering og udskiftning af følgende elektriske koblingsanlæg:

a)  mellemspændingskoblingsanlæg til primær og sekundær distribution på op til 24 kV, med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, gasser med et GWP på 10 eller derover, eller med et GWP på 2 000 eller derover, medmindre det dokumenteres, at der ikke findes egnede alternativer på grund af tekniske forhold inden for de lavere GWP-intervaller, som er nævnt ovenfor

1. januar 2026

b)  mellemspændingskoblingsanlæg til primær og sekundær distribution fra over 24 kV og op til 52 kV, med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, gasser med et GWP på 10 eller derover, eller med et GWP på over 2 000, medmindre det dokumenteres, at der ikke findes egnede alternativer på grund af tekniske forhold inden for de lavere GWP-intervaller, som er nævnt ovenfor

1. januar 2030

c)  (c)højspændingsanlæg fra 52 og op til 145 kV og kortslutningsstrøm på op til 50 kA med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, gasser med et GWP på 10 eller derover, eller med et GWP på over 2 000, medmindre det dokumenteres, at der ikke findes egnede alternativer på grund af tekniske forhold inden for de lavere GWP-intervaller, som er nævnt ovenfor

1. januar 2028

d)  højspændingsanlæg på over 145 kV eller kortslutningsstrøm på over 50 kV med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, gasser med et GWP på 10 eller derover, eller med et GWP på over 2 000, medmindre det dokumenteres, at der ikke findes egnede alternativer på grund af tekniske forhold inden for de lavere GWP-intervaller, som er nævnt ovenfor.

1. januar 2031

Ændring

Produkter og anlæg eller udstyr

Hvor det er relevant, beregnes GWP af blandinger, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, i overensstemmelse med bilag VI, jf. artikel 3, nr. 1)

Dato for forbud

1)  Ikkegenpåfyldelige beholdere, det være sig tomme, eller helt eller delvist fyldte, til de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, som bruges til servicering, vedligeholdelse eller påfyldning af køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg eller -udstyr, brandsikringssystemer eller koblingsudstyr, eller til brug som opløsningsmidler.

4. juli 2007

2)  Ikkeindesluttede anlæg med direkte fordampning, der indeholder HFC'er og PFC'er som kølemiddel

4. juli 2007

3)  Brandsikringsudstyr

som indeholder PFC'er

4. juli 2007

som indeholder HFC-23

1. januar 2016

som indeholder eller hvis funktion afhænger af de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder

1. januar 2024

4)  Ruder til boliger, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2007

5)  Andre ruder, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2008

6)  Fodtøj, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2006

7)  Dæk, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag I.

4. juli 2007

8)  Enkomponentskum (undtagen ved krav om at opfylde nationale sikkerhedsnormer), som indeholder fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, med et GWP på 150 eller derover.

4. juli 2008

9)  Spraydåser, der markedsføres med henblik på salg til den brede offentlighed som spøg og skæmt eller til dekorative formål, jf. punkt 40 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, og signalhorn, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

4. juli 2009

10)  Husholdningskøleskabe og -frysere, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

1. januar 2015

10a)   Husholdningskøleskabe og -frysere, der indeholder fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2025

11)  Stationære køleskabe og frysere til kommerciel brug (selvstændige enheder)

som indeholder HFC'er med et GWP på 2 500 eller derover.

1. januar 2020

som indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

1. januar 2022

som indeholder fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2024

12)  Selvstændige stationære køleanlæg eller selvstændigt stationært køleudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2025

13)  Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, HFC'er med et GWP på 2 500 eller derover, undtagen anlæg eller udstyr, der er beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under - 50 °C.

1. januar 2020

14)  Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser, undtagen anlæg eller udstyr, der er beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under - 50 °C.

1. januar 2025

14a)   Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2027

15)  Centralkølesystemer med multikompressor (parallelanlæg) til kommerciel brug med en kapacitet på 40 kW eller derover, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, med et GWP på 150 eller derover, med undtagelse af primære kølemiddelkredsløb i kaskadesystemer, hvor der kan anvendes fluorholdige drivhusgasser med et GWP på mindre end 1 500.

1. januar 2022

15a)   Transportkøleanlæg og -udstyr

i varevogne og på skibe, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2027

i lastbiler, påhængsvogne og kølecontainere, der indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige gasser.

1. januar 2029

16)  Lokale plug-in klimaanlæg (selvstændige enheder), som kan flyttes fra et rum til et andet af slutbrugeren, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover.

1. januar 2020

17)  Lokale plug-in klimaanlæg, monoblok og andre selvstændige enheder samt varmepumpeanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.

1. januar i 2026

18)  Stationære luftkonditioneringsanlæg (splitanlæg) og todelte varmepumpeanlæg:

a)  todelte splitanlæg, herunder faste anlæg med dobbeltkanaler, der indeholder mindre end 3 kg fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, og som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser

1. januar 2028

b)  splitanlæg med en kapacitet på mere end 12 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder

c)  splitanlæg med en kapacitet på mere end 12 kW og op til 200 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 750 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder

ca)   splitanlæg med en kapacitet på mere end 200 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2028

19)  Skummaterialer, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder

ekstruderet polystyren (XPS)

1. januar 2020

andre skummaterialer

1. januar 2023

19a)   Skummaterialer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder.

1. januar 2030

20)  Tekniske spraydåser, der indeholder HFC'er med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder, eller når de bruges til medicinske anvendelser.

1. januar 2018

20a)   Tekniske spraydåser, der indeholder flourholdige drivhusgasser, undtagen når det er påkrævet for at opfylde nationale sikkerhedsstandarder, eller når de bruges til medicinske anvendelser.

1. januar 2030

21) Produkter til personlig pleje (f.eks. mousse, cremer og skum), som indeholder fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2024

22)  Anlæg eller udstyr til afkøling af huden, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, undtagen når de bruges til medicinske anvendelser.

1. januar 2024

23)  Installering og udskiftning af følgende elektriske koblingsanlæg:

a)  mellemspændingskoblingsanlæg til primær og sekundær distribution på op til og med 24 kV, med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser

1. januar 2026

b)  mellemspændingskoblingsanlæg til primær og sekundær distribution fra over 24 kV og op til og med 52 kV, med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser

1. januar 2028

c)  højspændingsanlæg fra 52 og op til og med 145 kV og kortslutningsstrøm på op til 50 kA med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser, medmindre det dokumenteres, at der ikke findes egnede alternativer, i hvilket tilfælde gasser med GWP på op til 1000 kan anvendes

1. januar 2028

d)  højspændingsanlæg på over 145 kV eller kortslutningsstrøm på over 50 kV med isolerings- eller bremsemiddel, som anvender, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser, medmindre det dokumenteres, at der ikke findes egnede alternativer, i hvilket tilfælde gasser med GWP på op til 1000 kan anvendes

1. januar 2031

23a)   Mobile luftkonditioneringsanlæg og mobilt luftkonditioneringsudstyr i passager- og fragtskibe, busser, sporvogne og tog, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2029

23b)   minikølere, fortrængningskølere og centrifugalkølere, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser.

1. januar 2027

Ændring 146
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 2
2.  Dokumentationen, der henvises til i punkt 23, omfatter dokumentation for, at der efter et offentligt udbud af tekniske grunde ikke fandtes egnede alternativer, i betragtning af de påviste særlige forhold ved anvendelsen, der opfylder betingelserne i punkt 23. Dokumentationen opbevares af operatøren i mindst fem år og stilles på anmodning til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen.
2.  Den undtagelse, der er omhandlet i punkt 23, litra c) og d), kan godkendes af en medlemsstats kompetente myndighed efter begrundet anmodning fra en operatør. Operatørens anmodning skal omfatte dokumentation for, at der efter et offentligt udbud med en frist for bud efter de i punkt 23 angivne datoer – af tekniske grunde ikke findes egnede alternativer, i betragtning af de påviste særlige forhold ved anvendelsen, der opfylder betingelserne i punkt 23, litra c) og d), eller at der indtil til to år efter de i punkt 23, litra c) og d), angivne datoer kun er givet ét bud vedrørende et sådant koblingsanlæg med isolerings- eller bremsemiddel, som ikke anvender, eller hvis funktion ikke er afhængig af, flourholdige drivhusgasser. Den kompetente myndighed stiller efter anmodning dokumentationen til rådighed for Kommissionen.
Ændring 147
Forslag til forordning
Bilag V – del 1 – litra d
d)  for perioden 1. januar 2036 og derefter 15 % af det årlige gennemsnit af produktionen i 2011-2013.
d)  for perioden 1. januar 2036 til 31. december 2049 15 % af det årlige gennemsnit af produktionen i 2011-2013.
Ændring 148
Forslag til forordning
Bilag V – del 1 – litra d a (nyt)
da)   for perioden 1. januar 2050 og derefter 0 % af det årlige gennemsnit af produktionen i 2011-2013.
Ændring 149
Forslag til forordning
Bilag VI – overskrift
Metode til beregning af det samlede GWP af en blanding, jf. artikel 3, stk. 1
Metode til beregning af det samlede GWP af en blanding, jf. artikel 3, stk. 2
Ændring 150
Forslag til forordning
Bilag VII

Kommissionens forslag

År

Maksimal mængde

i ton CO2-ækvivalenter

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

fra 2048

4 200 133

Ændring

År

Maksimal mængde

i ton CO2-ækvivalenter

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

20 888 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

4 138 941

2042 – 2044

3 247 259

2045 – 2047

1 623 629

2048 – 2049

811 814

fra 2050

0

Ændring 151
Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 1 – afsnit 2 – led 2
–  og eventuelt, hvis det er relevant, en kvote svarende til referenceværdien, jf. punkt 4, nr. 2, i bilag VII, ganget med den maksimale mængde for det pågældende år for hvilket kvoten er tildelt divideret med den maksimale mængde for 2024.
–  og eventuelt, hvis det er relevant, en kvote svarende til referenceværdien, jf. punkt 4, nr. 2, i bilag VII. Fra 2027 opnås en sådan kvote ved at gange referenceværdien med en faktor på 0,7. Fra 2030 svarer en sådan kvote til referenceværdien ganget med den maksimale mængde for det pågældende år for hvilket kvoten er tildelt divideret med den maksimale mængde for 2024.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0048/2023).

Seneste opdatering: 4. juli 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik