Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0099(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0048/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0048/2023

Συζήτηση :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Ψηφοφορία :

PV 30/03/2023 - 5.6
CRE 30/03/2023 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/01/2024 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0092
P9_TA(2024)0002

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 409kWORD 111k
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 - Βρυξέλλες
Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινίασε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ένωση, η οποία αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων. Επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αυξήσει τους κλιματικούς της στόχους και να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέον, η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχονται σε αυτήν.
(1)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εγκαινίασε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ένωση, η οποία αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων. Επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη και με μηδενικούς ρύπους ήπειρο έως το 2050, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέον, η ΕΕ είναι προσηλωμένη στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»), στο 8ο Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, καθώς και στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιέχονται σε αυτήν.
_________________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») ( ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 εκδόθηκε για να αντιστραφεί η αύξηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Όπως συνάχθηκε σε αξιολόγηση που εκπόνησε η Επιτροπή, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 οδήγησε σε ετήσια μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η προσφορά υδροφθορανθράκων (στο εξής: HFC) μειώθηκε κατά 37 % σε μετρικούς τόνους και κατά 47 % σε τόνους ισοδυνάμου CO2 από το 2015 έως το 2019. Υπήρξε επίσης σαφής στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (στο εξής: GWP), συμπεριλαμβανομένων φυσικών εναλλακτικών λύσεων (για παράδειγμα CO2 αμμωνία, υδρογονάνθρακες, νερό) σε πολλούς τύπους εξοπλισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 εκδόθηκε για να αντιστραφεί η αύξηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Όπως συνάχθηκε σε αξιολόγηση που εκπόνησε η Επιτροπή, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 οδήγησε σε ετήσια μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η προσφορά υδροφθορανθράκων (HFC) μειώθηκε κατά 37 % σε μετρικούς τόνους και κατά 47 % σε τόνους ισοδυνάμου CO2 από το 2015 έως το 2019. Υπήρξε επίσης σαφής στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), συμπεριλαμβανομένων φυσικών εναλλακτικών λύσεων (για παράδειγμα αέρας, CO2, αμμωνία, υδρογονάνθρακες, νερό) σε πολλούς τύπους εξοπλισμού που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
_________________
_________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195).
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Το σχέδιο RePowerEU προβλέπει την εγκατάσταση επιπλέον 20 εκατομμυρίων νέων αντλιών θερμότητας στην Ένωση έως το 2026 και σχεδόν 60 εκατομμυρίων έως το 2030. Η πλήρης σταδιακή μείωση των HFC το αργότερο έως το 2050 θα πρέπει να είναι σύμφωνη και συμπληρωματική με τις φιλοδοξίες της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζονται, μεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ) και στο σχέδιο REPowerEU, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης εφαρμογών ανάκτησης θερμότητας από απόβλητα με χαμηλό κλιματικό αντίκτυπο, όπως οι αντλίες θερμότητας, καθώς και των επενδύσεων στον εξηλεκτρισμό, την επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την αυξημένη χρήση μπαταριών στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σταδιακή κατάργηση των HFC στις επικείμενες νομοθετικές προτάσεις της, όπως στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («κανονισμός REACH») σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS).
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων βάσει του πρωτοκόλλου, τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη των HFC θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ενός χιλιόγραμμου του εκάστοτε αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2 βάσει της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης που εκδόθηκε από την IPCC. Για άλλες ουσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της IPCC. Όπου είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να παρέχεται το εικοσαετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις των ουσιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
(7)  Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων βάσει του πρωτοκόλλου, τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη των HFC θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ενός χιλιόγραμμου του εκάστοτε αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2 βάσει της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης που εκδόθηκε από την IPCC. Για άλλες ουσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της IPCC. Όπου είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να παρέχεται το εικοσαετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις των ουσιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει την επικαιροποίηση των τιμών GWP των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την έκτη έκθεση αξιολόγησης που εγκρίθηκε από την IPCC.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η εσκεμμένη έκλυση φθοριούχων ουσιών, όταν είναι παράνομη, συνιστά σοβαρή παράβαση του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά· οι χειριστές και οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα πρέπει να υποχρεούνται να αποτρέπουν τη διαρροή τέτοιων ουσιών στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων διαρροών του πλέον σχετικού εξοπλισμού.
(8)  Η εσκεμμένη έκλυση φθοριούχων ουσιών, όταν είναι παράνομη, συνιστά σοβαρή παράβαση του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά· οι χειριστές και οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα πρέπει να υποχρεούνται να αποτρέπουν τη διαρροή τέτοιων ουσιών στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων διαρροών του πλέον σχετικού εξοπλισμού και της προοδευτικής εγκατάστασης συστημάτων ανίχνευσης διαρροών, μεταξύ άλλων στις οικιακές αντλίες θερμότητας, που θα αποτρέπουν την έκλυση επιβλαβών ψυκτικών μέσων στην ατμόσφαιρα, βοηθώντας τους χρήστες να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή απόδοση των συσκευών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων φθοριούχων ενώσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από υποπροϊόντα, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να ανακτώνται προς επακόλουθη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην αγορά. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής.
(9)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων φθοριούχων ενώσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από υποπροϊόντα, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να ανακτώνται προς επακόλουθη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην αγορά σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής, και να αποδεικνύουν την καταστροφή και την ανάκτηση αυτών των εκπομπών υποπροϊόντων σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Για την πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων ουσιών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την ανάκτηση ουσιών από προϊόντα και εξοπλισμό και την πρόληψη διαρροών των ουσιών αυτών. Τα αφρώδη υλικά που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Οι υποχρεώσεις ανάκτησης θα πρέπει επίσης να επεκταθούν στους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους εργολάβους κατά την αφαίρεση ορισμένων αφρωδών υλικών από τα κτίρια, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μείωση των εκπομπών.
(10)  Για την πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων ουσιών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την ανάκτηση ουσιών από προϊόντα και εξοπλισμό και την πρόληψη διαρροών των ουσιών αυτών. Τα αφρώδη υλικά που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Οι υποχρεώσεις ανάκτησης θα πρέπει επίσης να επεκταθούν στους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους εργολάβους κατά την αφαίρεση ορισμένων αφρωδών υλικών από τα κτίρια, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μείωση των εκπομπών. Πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα συστήματα αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα κράτη μέλη, ώστε να διευκολυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ανάκτηση, η ανακύκλωση και η ποιοτική αποκατάσταση των ψυκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών αντλιών θερμότητας.
_________________
_________________
30 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).
30 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Παρά το υψηλό GWP και την αυξανόμενη χρήση του σουλφουρυλοφθοριδίου, οι εκπομπές αυτού του φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης ή παρακολούθησης, ενώ επίσης δεν καλύπτονται από καμία απαίτηση υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Από το 2025, οι χειριστές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, εάν είναι τεχνικά εφικτό και όχι δυσανάλογα δαπανηρό, το σουλφουρυλοφθορίδιο ανακτάται μετά από τον υποκαπνισμό.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη θέσπιση συστημάτων ευθύνης του παραγωγού για την επεξεργασία φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει ελάχιστες απαιτήσεις για τα εν λόγω συστήματα ευθύνης του παραγωγού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συλλογή, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τις εγκαταστάσεις διάθεσης, την παροχή εξοπλισμού σε πιστοποιημένους τεχνικούς, την υποβολή εκθέσεων και την ευαισθητοποίηση.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνολογιών χωρίς επιπτώσεις ή μικρότερες επιπτώσεις στο κλίμα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση τοξικών, εύφλεκτων ή υψηλά πεπιεσμένων ουσιών, η κατάρτιση των φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να καλύπτει τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή μειώνουν τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πτυχές της ενεργειακής απόδοσης και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και τεχνικά πρότυπα. Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που έχουν θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να προσαρμοστούν ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να χειρίζονται με ασφάλεια τις εναλλακτικές τεχνολογίες.
(11)  Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνολογιών χωρίς επιπτώσεις ή μικρότερες επιπτώσεις στο κλίμα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση τοξικών, εύφλεκτων ή υψηλά πεπιεσμένων ουσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ένας μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή μειώνουν τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου είναι καταρτισμένα και πιστοποιημένα. Η κατάρτιση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πτυχές της ενεργειακής απόδοσης και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και τεχνικά πρότυπα. Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που έχουν θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να προσαρμοστούν ώστε οι τεχνικοί να μπορούν να χειρίζονται με ασφάλεια τις εναλλακτικές τεχνολογίες.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Τον Μάιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο RePowerEU, ως απάντηση στις δυσκολίες και τη διατάραξη της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με στόχο τον τερματισμό της εξάρτησης της Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει στόχο για την ανάπτυξη 10 εκατομμυρίων υδραυλικών αντλιών θερμότητας έως το 2027 και τον διπλασιασμό του ρυθμού ανάπτυξης των αντλιών θερμότητας έως το 2030. Μολονότι η βιομηχανία αντλιών θερμότητας έχει αρχίσει να επενδύει σε εναλλακτικές λύσεις αντί των HFC, θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολη η ταχεία αντικατάσταση της παραγωγής αντλιών θερμότητας που βασίζονται στα HFC με φυσικές εναλλακτικές λύσεις και η παροχή στην αγορά της ποσότητας αντλιών θερμότητας που αποτελούν στόχο του RePowerEU. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς και να παρέχει πρόσθετη ποσότητα ποσοστώσεων HFC στη βιομηχανία αντλιών θερμότητας, σε περίπτωση που η σταδιακή μείωση της ποσόστωσης των HFC που ορίζεται στο παράρτημα VII προκαλέσει διαταραχές στην αγορά αντλιών θερμότητας της Ένωσης σε βαθμό που θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης αντλιών θερμότητας στο πλαίσιο του RePowerEU.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)   Η στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί των υδροφθορανθράκων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις λόγω της αποφυγής της αγοράς ποσοστώσεων HFC, ενώ επίσης θα τονώσει την πράσινη καινοτομία και την απασχόληση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη μετάβαση, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο, για το προσωπικό που απασχολείται από επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιτυγχάνουν στη μετάβαση σε φυσικές εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι υφιστάμενες απαγορεύσεις για συγκεκριμένες χρήσεις του εξαφθοριούχου θείου, της πλέον επιβλαβούς για το κλίμα ουσίας που είναι γνωστή, θα πρέπει να διατηρηθούν και να συμπληρωθούν με πρόσθετους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση στον κρίσιμο τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
(12)  Οι υφιστάμενες απαγορεύσεις για συγκεκριμένες χρήσεις του εξαφθοριούχου θείου, της πλέον επιβλαβούς για το κλίμα ουσίας που είναι γνωστή, θα πρέπει να διατηρηθούν και να συμπληρωθούν με πρόσθετους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση στον κρίσιμο τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί την αντικατάσταση του εξοπλισμού μεταγωγής που έχει ήδη εγκατασταθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα πρέπει να υποχρεούνται να εγκαθιστούν νέους εξοπλισμούς μεταγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα μόνον όταν, από τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτό, αποφασίσουν να αντικαταστήσουν ήδη εγκατεστημένους εξοπλισμούς μεταγωγής ή να εγκαταστήσουν νέους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Η επιτάχυνση της αγοράς εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας και η τεχνολογική κινητικότητα στον τομέα της ψύξης ενισχύουν την ανάγκη να αυξήσουν τα κράτη μέλη τις προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα πιστοποίησης και η σχετική κατάρτιση επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να επιβληθούν απαγορεύσεις στη διάθεση στην αγορά νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας ή εάν η χρήση των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες, θα πρέπει να είναι δυνατόν για την Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
(13)  Εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να επιβληθούν απαγορεύσεις στη διάθεση στην αγορά νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και πυροπροστασίας, αφρωδών υλικών και τεχνικών αερολυμάτων που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας ή εάν η χρήση των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες, θα πρέπει να είναι δυνατόν για την Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά για χρονικό διάστημα έως 4 έτη. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να μπορεί να ανανεωθεί εάν, μετά την αξιολόγηση νέας τεκμηριωμένης αίτησης εξαίρεσης, η Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας επιτροπής, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. 
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά μερών εξοπλισμού που απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εξαρτήματα που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού που έχει ήδη εγκατασταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός αυτός παραμένει επισκευάσιμος και συντηρήσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη αδικαιολόγητης αντικατάστασης του υφιστάμενου ενεργειακού εξοπλισμού και υποδομών, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η επισκευή ή συντήρηση για την οποία χρησιμοποιούνται τα ανταλλακτικά αυτά δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας του εξοπλισμού ή την αύξηση της ποσότητας φθοριούχων αερίων που περιέχονται στον εξοπλισμό ή των χρησιμοποιούμενων φθοριούχων αερίων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν και να επικαιροποιήσουν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των περιορισμών διάθεσης στην αγορά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά πρότυπα και οι οικοδομικοί κανονισμοί επικαιροποιούνται ώστε να αντικατοπτρίζουν τα επιτρεπόμενα όρια φόρτισης εύφλεκτων ψυκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των IEC 60335-2-89 και IEC 60335-2-40, και θα πρέπει να αναφέρουν τις προσπάθειές τους για τον σκοπό αυτό και τυχόν εξαιρέσεις στην επικαιροποίησή τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)   Κατά την εξέταση του κατά πόσον υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, η Επιτροπή θα πρέπει όχι μόνο να εξετάζει εάν υπάρχει τεχνική εναλλακτική λύση, αλλά και να εξετάζει την εν λόγω εναλλακτική λύση όσο το δυνατόν ευρύτερα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν η εναλλακτική λύση είναι οικονομικά βιώσιμη και εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για πρακτικούς λόγους. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί ρεαλιστικά μια εναλλακτική λύση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προβλέπει εξαιρέσεις που θα ισχύουν για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)
(13δ)   Η παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής (MDI) για τη χορήγηση φαρμακευτικών συστατικών χρησιμοποιεί ένα μη αμελητέο ποσοστό όλων των HFC που καταναλώνονται στην Ένωση. Ωστόσο, η βιομηχανία επεξεργάζεται MDI που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου χαμηλότερου GWP και φυσικές εναλλακτικές λύσεις. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει τον τομέα των MDI στο σύστημα ποσοστώσεων HFC, δημιουργώντας έτσι κίνητρο για τη βιομηχανία να συνεχίσει την πορεία της προς καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση σε καθαρές εναλλακτικές λύσεις, τα παραρτήματα VII και VIII του παρόντος κανονισμού θεσπίζουν μηχανισμό αποκλειστικών ποσοστώσεων για τον τομέα των MDI για τις δύο πρώτες περιόδους κατανομής ποσοστώσεων. Ο τομέας των MDI θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει ποσότητα ποσοστώσεων που αντιστοιχεί στο σύνολο της τρέχουσας κατανάλωσής του κατά την πρώτη περίοδο κατανομής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και ποσότητα ποσοστώσεων που αντιστοιχεί στο 70 % της τρέχουσας κατανάλωσής του κατά τη δεύτερη περίοδο κατανομής.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)
(13ε)   Οι MDI είναι ιατρικά προϊόντα που υπόκεινται σε ενδελεχείς αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων κλινικών μελετών, για την εγγύηση της ασφάλειας των ασθενών. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για να διασφαλίσουν την ομαλή διαδικασία έγκρισης των MDI που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια χαμηλού GWP και εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων, διασφαλίζοντας έτσι τη μετάβαση σε καθαρές λύσεις χωρίς να επηρεάζεται η προσβασιμότητα, η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των βασικών φαρμάκων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)
(13στ)   Ο εξοπλισμός ψύξης που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσσωρευτές που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση της Ένωσης θα μπορούσε να περιέχει φθοριούχα αέρια. Ωστόσο, ο τομέας αυτός δεν αναλύθηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό. Στην έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2027, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην αγορά συσσωρευτών της Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 ζ (νέα)
(13ζ)   Στην ανακοίνωσή της, της 14ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων – Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες», η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι PFAS χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του μεγάλου αριθμού περιστατικών μόλυνσης του εδάφους και του νερού – συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού – στην Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, του αριθμού των ατόμων που πλήττονται από ένα ολόκληρο φάσμα ασθενειών και του σχετικού κοινωνικού και οικονομικού κόστους, και θέτει τον στόχο της σταδιακής κατάργησης των PFAS στην Ένωση, εκτός εάν αποδειχτούν απαραίτητες για την κοινωνία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με την πολιτική της Ένωσης και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και δεδομένης της διαθεσιμότητας μη τοξικών εναλλακτικών λύσεων, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει την αντικατάσταση των HFC που είναι επίσης PFAS, η παραγωγή των οποίων παράγει PFAS ή τα οποία διασπώνται με άλλο τρόπο σε PFAS. Εάν οι απαγορεύσεις του παραρτήματος IV επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν PFAS, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον κλάδο για να κατευθύνουν τις επενδύσεις σε εναλλακτικές λύσεις. Αυτό θα αποτρέψει επίσης τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, σε περίπτωση που η αναθεώρηση του κανονισμού REACH θεσπίσει απαγορεύσεις των PFAS. Αμέσως μετά την έκδοση του αναθεωρημένου κανονισμού REACH, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι κατά την εκκένωσή τους παραμένει αναπόφευκτα σε αυτούς μια ποσότητα ψυκτικού μέσου, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη μετέπειτα παροχή ή την κυκλοφορία στην αγορά, τη χρήση τους, εκτός εάν πρόκειται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, καθώς και την εξαγωγή τους.
(15)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι κατά την εκκένωσή τους παραμένει αναπόφευκτα σε αυτούς μια ποσότητα ψυκτικού μέσου, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη μετέπειτα παροχή ή την κυκλοφορία στην αγορά, τη χρήση τους, εκτός εάν πρόκειται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, καθώς και την εξαγωγή τους. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι επαναπληρούμενοι περιέκτες να μην επαναπληρώνονται και να απορρίπτονται αντ’ αυτού, θα πρέπει να απαιτείται από τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης η οποία θα περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επιστροφή με σκοπό την επαναπλήρωση, κατά τη διάθεση επαναπληρούμενων περιεκτών στην αγορά.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες, ιδίως οι αναπτυσσόμενες, ενδέχεται να μην έχουν αυστηρές υποχρεώσεις ανάκτησης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή να μην διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για τη διαχείριση των εν λόγω αερίων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα εν λόγω αέρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απελευθέρωση των εν λόγω αερίων στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, οι απαγορεύσεις προϊόντων και εξοπλισμού που προβλέπονται στο παράρτημα IV θα πρέπει, επομένως, να ισχύουν τόσο για τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης όσο και για τις εξαγωγές τους από την Ένωση σε τρίτες χώρες.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης των ποσοτήτων HFC, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να κατανέμει ποσοστώσεις σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού επιτρεπόμενου ποσοτικού ορίου βάσει του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να παραμένει ακέραια η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων HFC που διατίθενται στην αγορά, οι HFC που περιέχονται σε έναν εξοπλισμό θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο σύστημα ποσοστώσεων.
(17)  Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης των ποσοτήτων HFC, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να κατανέμει ποσοστώσεις σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού επιτρεπόμενου ποσοτικού ορίου βάσει του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, να εγκρίνει εξαίρεση για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών όσον αφορά την εξαίρεση υδρογονανθράκων από το σύστημα ποσοστώσεων για χρήση σε ειδικές εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να μπορεί να ανανεωθεί εάν, μετά την αξιολόγηση νέας τεκμηριωμένης αίτησης εξαίρεσης, η Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας επιτροπής, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να παραμένει ακέραια η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων HFC που διατίθενται στην αγορά, οι HFC που περιέχονται σε έναν εξοπλισμό θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στο σύστημα ποσοστώσεων.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Λαμβανομένης υπόψη της αγοραίας αξίας της χορηγηθείσας ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να ζητείται αντίτιμο για τη χορήγησή της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περαιτέρω κατακερματισμός της αγοράς εις βάρος των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη από την προμήθεια HFC και εξαρτώνται ήδη από το εμπόριο HFC στην παρακμάζουσα αγορά. Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μην ζητήσουν και να μην καταβάλουν καμία ποσόστωση, την οποία θα δικαιούνταν κατά το έτος ή τα έτη πριν από τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς, έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την αγορά και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν νέα τιμή αναφοράς. Τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.
(20)  Λαμβανομένης υπόψη της αγοραίας αξίας της χορηγηθείσας ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να ζητείται αντίτιμο για τη χορήγησή της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περαιτέρω κατακερματισμός της αγοράς εις βάρος των επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη από την προμήθεια HFC και εξαρτώνται ήδη από το εμπόριο HFC στην παρακμάζουσα αγορά. Θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μην ζητήσουν και να μην καταβάλουν καμία ποσόστωση, την οποία θα δικαιούνταν κατά το έτος ή τα έτη πριν από τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς, έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την αγορά και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν νέα τιμή αναφοράς. Το αντίτιμο θα πρέπει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να εξασφαλίζεται σταθερή ροή εσόδων. Τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών, για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, της εφαρμογής και της επιβολής, καθώς και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις σχετικά με σημαντικές ποσότητες ουσιών είναι ακριβείς και ότι οι ποσότητες HFC που περιέχονται σε εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό καλύπτονται από το ενωσιακό σύστημα ποσοστώσεων, θα πρέπει να απαιτείται επαλήθευση από τρίτους.
(25)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις σχετικά με σημαντικές ποσότητες ουσιών είναι ακριβείς και ότι οι ποσότητες HFC που περιέχονται σε εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό καλύπτονται από το ενωσιακό σύστημα ποσοστώσεων, θα πρέπει να απαιτείται ανεξάρτητη επαλήθευση από τρίτους.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)   Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν εάν τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τα οποία δηλώνονται ως σε διαμετακόμιση έχουν πράγματι εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να τηρούν αρχεία σχετικά με την επιχείρηση που πραγματοποιεί τη διαμετακόμιση.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές αρχές που διενεργούν ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και γνώσεις, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης που τους παρέχεται, και είναι επαρκώς εξοπλισμένες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παράνομου εμπορίου αερίων και προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τα τελωνεία που πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν τελωνειακούς ελέγχους στις εισαγωγές, τις εξαγωγές και σε περιπτώσεις διαμετακόμισης.
(29)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τελωνειακές αρχές που διενεργούν ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και γνώσεις, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης που τους παρέχεται, και είναι επαρκώς εξοπλισμένες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων παράνομου εμπορίου αερίων και προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Από το 2028 και εξής θα πρέπει να απαγορευτούν η εισαγωγή και εξαγωγή HFC, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν HFC ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, από και προς κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η παράλληλη απαγόρευση που προβλέπεται στο πρωτόκολλο από το 2033 επισπεύσθηκε, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα παγκόσμιας μείωσης των HFC που προβλέπονται στην τροποποίηση του Κιγκάλι θα παράσχουν το προβλεπόμενο όφελος για το κλίμα το συντομότερο δυνατόν.
(32)  Από το 2028 και εξής θα πρέπει να απαγορευτούν η εισαγωγή και εξαγωγή HFC, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν HFC ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, από και προς κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο προβλέπει αυτήν την απαγόρευση από το 2033. Σκοπός της πρωτύτερης επιβολής της βάσει του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα παγκόσμιας μείωσης των HFC που προβλέπονται στην τροποποίηση του Κιγκάλι θα παράσχουν το προβλεπόμενο όφελος για το κλίμα το συντομότερο δυνατόν.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34α)   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και της κυριαρχίας των κρατών μελών, οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεκτικές. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να καταγράφει τις διαφορές στις κυρώσεις μεταξύ των κρατών μελών ανά τετραετία και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θέτουν νέες πληροφορίες υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και τους επιτρέπουν να επιβάλουν κυρώσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 εφαρμόζεται στην καταγγελία παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις.
(37)  Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να θέτουν νέες πληροφορίες υπόψη των αρμόδιων αρχών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και τους επιτρέπουν να επιβάλουν κυρώσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και που τους προστατεύουν αποτελεσματικά από τυχόν αντίποινα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 εφαρμόζεται στην καταγγελία παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις.
_________________
_________________
36 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
36 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)   Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη «Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της» υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ για νέα ή αναθεωρημένη νομοθεσία της ΕΕ που αφορά περιβαλλοντικά θέματα. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με σκοπό τη διασφάλιση ίσων συνθηκών πρόσβασης στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («Σύμβαση του Aarhus»).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει το λεγόμενο φόρουμ διαβούλευσης ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των κατασκευαστών, των χειριστών και του πιστοποιημένου προσωπικού.
(39)  Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει το λεγόμενο φόρουμ διαβούλευσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το φόρουμ διαβούλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των συλλόγων ασθενών και των οργανώσεων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, των εκπροσώπων των κατασκευαστών, των χειριστών και του πιστοποιημένου προσωπικού. Το φόρουμ διαβούλευσης θα πρέπει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως με τον EMA.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την καταστροφή ή την ανάκτηση υποπροϊόντων τριφθορομεθανίου κατά την παραγωγή άλλων φθοριούχων ουσιών· τις απαιτήσεις για τους ελέγχους διαρροών· τη μορφή των αρχείων, τη δημιουργία και την τήρησή τους· τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης και τις βεβαιώσεις κατάρτισης· τη μορφή της κοινοποίησης των προγραμμάτων πιστοποίησης και κατάρτισης· τις εξαιρέσεις για προϊόντα και εξοπλισμό που εμπίπτουν σε απαγόρευση διάθεσης στην αγορά· τη μορφή των ετικετών· τον καθορισμό των δικαιωμάτων παραγωγής για τους παραγωγούς HFC· τις εξαιρέσεις από την απαίτηση ποσόστωσης για HFC προς χρήση σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού· τον καθορισμό των τιμών αναφοράς για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά· τους τρόπους και τις λεπτομέρειες πληρωμής του οφειλόμενου ποσού· τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη δήλωση συμμόρφωσης για τον εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό και την επαλήθευση, καθώς και για τη διαπίστευση των ελεγκτών· την ομαλή λειτουργία του μητρώου· την έγκριση συναλλαγών με οντότητες που δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο· τις λεπτομέρειες της επαλήθευσης της υποβολής στοιχείων και της διαπίστευσης των ελεγκτών, καθώς και τον μορφότυπο για την υποβολή των εκθέσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.
(40)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την καταστροφή ή την ανάκτηση υποπροϊόντων τριφθορομεθανίου κατά την παραγωγή άλλων φθοριούχων ουσιών· τις απαιτήσεις για τους ελέγχους διαρροών· τη μορφή των αρχείων, τη δημιουργία και την τήρησή τους· τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης και τις βεβαιώσεις κατάρτισης· τη μορφή της κοινοποίησης των προγραμμάτων πιστοποίησης και κατάρτισης· τις εξαιρέσεις για προϊόντα και εξοπλισμό που εμπίπτουν σε απαγόρευση διάθεσης στην αγορά· τη μορφή των ετικετών· τον καθορισμό των δικαιωμάτων παραγωγής για τους παραγωγούς HFC· τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της δήλωσης συμμόρφωσης για επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την επιστροφή του εν λόγω περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση· τις εξαιρέσεις από την απαίτηση ποσόστωσης για HFC προς χρήση σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού· τον καθορισμό των τιμών αναφοράς για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς για τη διάθεση HFC στην αγορά· τους τρόπους και τις λεπτομέρειες πληρωμής του οφειλόμενου ποσού· τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη δήλωση συμμόρφωσης για τον εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό και την επαλήθευση, καθώς και για τη διαπίστευση των ελεγκτών· την ομαλή λειτουργία του μητρώου· την έγκριση συναλλαγών με οντότητες που δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο· τις λεπτομέρειες της επαλήθευσης της υποβολής στοιχείων και της διαπίστευσης των ελεγκτών, καθώς και τον μορφότυπο για την υποβολή των εκθέσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.
_________________
_________________
37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση αερίων ή η καταστροφή τους είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή και τον προσδιορισμό των τεχνολογιών προς εφαρμογή· τις απαιτήσεις επισήμανσης· την εξαίρεση των υδροφθορανθράκων από τις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με αποφάσεις των μερών του πρωτοκόλλου· όσον αφορά τις ποσότητες που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων· πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ουσιών και των προϊόντων και του εξοπλισμού που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση και σε τελωνειακά καθεστώτα· τους κανόνες που εφαρμόζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από και εξάγονται προς οποιαδήποτε οντότητα που δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο· την επικαιροποίηση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των παρατιθέμενων ουσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου38. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(41)  Για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση αερίων ή η καταστροφή τους είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή και τον προσδιορισμό των τεχνολογιών προς εφαρμογή· τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για τα συστήματα ευθύνης του παραγωγού για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συλλογή, την ποιοτική αποκατάσταση, την ανακύκλωση, τις εγκαταστάσεις διάθεσης, την παροχή εξοπλισμού σε πιστοποιημένους τεχνικούς, την υποβολή εκθέσεων και την ευαισθητοποίηση· τις απαιτήσεις επισήμανσης· την εξαίρεση των υδροφθορανθράκων από τις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με αποφάσεις των μερών του πρωτοκόλλου· την εξαίρεση, από το σύστημα ποσοστώσεων, της διάθεσης στην αγορά υδροφθορανθράκων ημιαγωγών υλικών ή κλιβάνων απόθεσης μέσω ατμού στον τομέα των ημιαγωγών, όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν ελλείψεις ή διακοπές στον εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης με ημιαγωγά υλικά ή κλιβάνους απόθεσης μέσω ατμού· την αύξηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, των ποσοστώσεων για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης υδροφθορανθράκων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε αντλίες θερμότητας έως το έτος 2029· τις ποσότητες που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων· πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ουσιών και των προϊόντων και του εξοπλισμού που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση και σε τελωνειακά καθεστώτα· τους κανόνες που εφαρμόζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από και εξάγονται προς οποιαδήποτε οντότητα που δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο· τη θέσπιση κοινού γενικού πλαισίου για τον σχεδιασμό κεντρικών ηλεκτρονικών συστημάτων για την καταγραφή των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· και την επικαιροποίηση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των παρατιθέμενων ουσιών και την ενίσχυση των απαγορεύσεων διάθεσης των εν λόγω ουσιών στην αγορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, ιδίως διαβουλεύσεις με το φόρουμ διαβούλευσης που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου38. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
_________________
38 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
38 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙ, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.
1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, είτε μεμονωμένα είτε σε μείγμα.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και σε μέρη αυτών, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά.
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από τα αέρια αυτά.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5
(5)  «χειριστής»: η επιχείρηση που είναι όντως υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία των προϊόντων και του εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό ή ο κύριος, εφόσον έχει οριστεί από κράτος μέλος ως υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
(5)  «χειριστής»: η επιχείρηση που είναι όντως υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία των προϊόντων και του εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό ή η οντότητα, εφόσον έχει οριστεί από κράτος μέλος ως υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις του χειριστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 6
(6)  «διάθεση στην αγορά»: η παροχή ή η διάθεση σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης, για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, η τελωνειακή άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και η χρήση ουσιών που παράγονται ή η χρήση προϊόντων ή εξοπλισμού που κατασκευάζονται για ιδία χρήση·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 27
(27)  «πρώτη ύλη»: κάθε φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και II, που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως και οι εκπομπές είναι αμελητέες·
(27)  «πρώτη ύλη»: κάθε φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και II, που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική του σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς της υποβολής των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής και τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά και τα καθιστούν διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή.
Για τους σκοπούς της υποβολής των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν:
α)   πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής·
β)   την απόδειξη της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών στην εγκατάσταση παραγωγής·
γ)   την απόδειξη ότι έχουν ληφθεί μέτρα μετριασμού για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·
δ)   την απόδειξη της καταστροφής ή ανάκτησης τυχόν ποσότητας εκπεμπόμενου τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 7.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά και τα καθιστούν διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίσει τις λεπτομερείς διατυπώσεις που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις λεπτομερείς διατυπώσεις που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τις λεπτομέρειες αυτής και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι το σουλφουρυλοφθορίδιο δεσμεύεται και ανακτάται μετά από υποκαπνισμό. Οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε τα αέρια να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.
Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων καταστροφής, οι χειριστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά έγγραφα με πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, την απόδειξη της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας ανάκτησης στην εγκατάσταση, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάκτηση των εκπομπών σουλφουρυλοφθοριδίου. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος επαληθεύεται με ανεξάρτητο και επιστημονικό τρόπο.
Όταν η ανάκτηση δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτή, οι χειριστές χρησιμοποιούν εναλλακτικές επιλογές επεξεργασίας, εκτός εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο χειριστής καταρτίζει τεκμηρίωση που αποδεικνύει την αδυναμία ανάκτησης του σουλφουρυλοφθοριδίου και την απουσία εναλλακτικών επιλογών επεξεργασίας.
Ο χειριστής διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά επί πέντε έτη και τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους και της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει 5 ή περισσότερους τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 1 χιλιόγραμμο ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, τα οποία δεν περιέχονται σε αφρούς, εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται για διαρροές.
Οι κατασκευαστές και οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει 5 ή περισσότερους τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 1 χιλιόγραμμο ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, τα οποία δεν περιέχονται σε αφρούς, εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται για διαρροές, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ο ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει λιγότερους από 10 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 2 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι δεν ελέγχεται για διαρροές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός φέρει επισήμανση ως ερμητικά σφραγισμένος και τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη έχουν ελεγμένο ποσοστό διαρροής κάτω των 3 γραμμαρίων ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης.
Ο ερμητικά σφραγισμένος οικιακός εξοπλισμός που περιέχει λιγότερους από 10 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή 2 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι δεν ελέγχεται για διαρροές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός φέρει επισήμανση ως ερμητικά σφραγισμένος και τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη έχουν ελεγμένο ποσοστό διαρροής κάτω των 3 γραμμαρίων ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ
γ)   περιέχει λιγότερα από 6 χιλιόγραμμα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
διαγράφεται
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία~
ε)  μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία, ρυμουλκούμενα ψυγεία, ημιφορτηγά ψυγεία και πλοία ψυγεία·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   εξοπλισμός κλιματισμού σε υπόγειο σιδηρόδρομο, τρένα, πλοία, αεροπλάνα και σε οχήματα οδικών μεταφορών, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
* Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και εγκαθίσταται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.
2.  Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και εγκαθίσταται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), το σύστημα εντοπισμού διαρροών πρέπει να έχει υψηλότερη ευαισθησία από μια διάταξη παρακολούθησης της πίεσης ή της πυκνότητας.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  οι ποσότητες αερίων που έχουν προστεθεί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή ή λόγω διαρροής·
β)  οι ποσότητες αερίων που έχουν προστεθεί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή ή λόγω διαρροής, συμπεριλαμβανομένου του ακριβούς χρόνου της εν λόγω αναπλήρωσης·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  εάν οι ποσότητες των αερίων έχουν ανακυκλωθεί ή υποστεί ποιοτική αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της διεύθυνσης στην Ένωση της επιχείρησης ανακύκλωσης ή ποιοτικής αποκατάστασης και, όπου απαιτείται, του αριθμού του πιστοποιητικού της·
γ)  εάν τα ανακτηθέντα αέρια έχουν ανακυκλωθεί ή υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και σε ποια ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της διεύθυνσης στην Ένωση της επιχείρησης ανακύκλωσης ή ποιοτικής αποκατάστασης και, όπου απαιτείται, του αριθμού του πιστοποιητικού της·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι χειριστές στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση των εν λόγω αερίων διενεργείται από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, προκειμένου τα αέρια αυτά να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.
Οι χειριστές στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων, ημιφορτηγών ψυγείων, ρυμουλκούμενων ψυγείων και πλοίων ψυγείων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση των εν λόγω αερίων διενεργείται από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, προκειμένου τα αέρια αυτά να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  των ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων·
β)  των ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων, ημιφορτηγών ψυγείων, ρυμουλκούμενων ψυγείων και πλοίων ψυγείων·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8
8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τέτοια αέρια χωρίς προηγούμενη ανάκτηση των αερίων αυτών θεωρείται τεχνικά και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις τεχνολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν.
8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων και εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τέτοια αέρια χωρίς προηγούμενη ανάκτηση των αερίων αυτών θεωρείται τεχνικά και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις τεχνολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1.
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
Προγράμματα ευθύνης των παραγωγών
Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1
Με την επιφύλαξη της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση προγραμμάτων ευθύνης των παραγωγών για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, καθώς και για την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή τους.
Με την επιφύλαξη της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη απαιτούν τη θέσπιση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη ισχύοντα προγράμματα ευθύνης των παραγωγών.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για τα συστήματα ευθύνης του παραγωγού που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συλλογή, την ποιοτική αποκατάσταση, την ανακύκλωση, τις εγκαταστάσεις διάθεσης, την παροχή εξοπλισμού σε πιστοποιημένους τεχνικούς, την υποβολή εκθέσεων και την ευαισθητοποίηση.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 β (νέο)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ καλύπτουν το κόστος σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, και, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη, καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες δαπάνες:
____________________
* Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 β – στοιχείο α (νέο)
α)   το κόστος συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προσβάσιμων σημείων συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 β – στοιχείο β (νέο)
β)   το κόστος των μονάδων ανακύκλωσης για φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 για τους σκοπούς της επιτόπιας ανακύκλωσης.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί.
διαγράφεται
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καταρτίζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αξιολόγησης, και εξασφαλίζουν ότι διατίθεται κατάρτιση σε πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις για φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα τα οποία αφορούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου:
1.  Τα κράτη μέλη, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καταρτίζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αξιολόγησης, και εξασφαλίζουν ότι διατίθεται κατάρτιση σε πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις για φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα τα οποία αφορούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου:
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 5, προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 5, προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα I και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι, καθώς και άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.
_________________
_________________
42 Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).
42 Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν τα ακόλουθα:
3.  Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   πιστοποίηση για φυσικές εναλλακτικές λύσεις, που περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη τους σε σύγκριση με τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και τον ασφαλή χειρισμό τους κατά την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση και τον παροπλισμό.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7
7.  Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκαν αρχικά.
7.  Οι βεβαιώσεις κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκαν αρχικά. Η ισχύς των υφιστάμενων πιστοποιητικών μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετες απαιτήσεις ώστε να αντικατοπτρίζεται η επέκταση του συστήματος πιστοποίησης σε άλλες σχετικές εναλλακτικές λύσεις αντί των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
Έως την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης.
Έως την 1η Ιανουαρίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης και τον αριθμό των πιστοποιημένων και καταρτισμένων ατόμων για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις σε κάθε τομέα. Όταν η πιστοποίηση και η κατάρτιση για τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις υπολείπονται ενός ελάχιστου ορίου, τα κράτη μέλη συνοδεύουν την κοινοποίηση με σχέδιο, το οποίο εκπονείται σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και καθορίζει δράσεις για την ενίσχυση της πιστοποίησης και της κατάρτισης όσον αφορά τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις από το επόμενο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 9
9.  Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο της κοινοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 8. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
9.  Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το ελάχιστο όριο για δράσεις για την αύξηση της πιστοποίησης και της κατάρτισης σχετικά με τις σχετικές εναλλακτικές λύσεις και τον μορφότυπο της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 8. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 10
10.  Κάθε επιχείρηση η οποία αναθέτει κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλη επιχείρηση λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διαπιστώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
10.  Μια επιχείρηση μπορεί να αναθέσει κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλη επιχείρηση μόνον αφού εξακριβώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τις απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η διάθεση στην αγορά μερών εξοπλισμού που απαιτούνται για την επισκευή ή συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η επισκευή ή συντήρηση δεν οδηγεί σε αύξηση της χωρητικότητας του εξοπλισμού ή σε αύξηση της ποσότητας φθοριούχων αερίων που περιέχονται στον εξοπλισμό ή στα χρησιμοποιούμενα φθοριούχα αέρια.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Δύο έτη μετά τις επιμέρους ημερομηνίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η επακόλουθη παροχή ή διάθεση σε άλλο μέρος στην Ένωση, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, προϊόντων ή εξοπλισμού που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός διατέθηκε νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή.
Έξι μήνες μετά τις επιμέρους ημερομηνίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η επακόλουθη παροχή ή διάθεση σε άλλο μέρος στην Ένωση, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, προϊόντων ή εξοπλισμού που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός διατέθηκε νόμιμα στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Εκτός από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά που προβλέπεται στο παράρτημα IV σημείο 1, απαγορεύεται η εισαγωγή, η διάθεση στην αγορά, κάθε μεταγενέστερη παροχή ή διάθεση σε άλλα πρόσωπα εντός της Ένωσης έναντι πληρωμής ή δωρεάν, η χρήση ή η εξαγωγή μη επαναπληρούμενων περιεκτών για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 και οι οποίοι είναι κενοί ή πλήρως ή μερικώς πληρωθέντες. Οι περιέκτες αυτοί μπορούν να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται μόνο για μεταγενέστερη διάθεση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιέκτες για εργαστηριακές ή αναλυτικές χρήσεις.
3.  Εκτός από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά που προβλέπεται στο παράρτημα IV σημείο 1, απαγορεύεται η εισαγωγή, η διάθεση στην αγορά, κάθε μεταγενέστερη παροχή ή διάθεση σε άλλα πρόσωπα εντός της Ένωσης έναντι πληρωμής ή δωρεάν, η χρήση ή η εξαγωγή μη επαναπληρούμενων περιεκτών για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου οι οποίοι είναι κενοί ή πλήρως ή μερικώς πληρωθέντες. Οι περιέκτες αυτοί μπορούν να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται μόνο για μεταγενέστερη διάθεση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιέκτες για εργαστηριακές ή αναλυτικές χρήσεις.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά επαναπληρούμενους περιέκτες για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του εν λόγω περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τον προμηθευτή των περιεκτών προς τον τελικό χρήστη ως προς τη συμμόρφωσή του με τις ρυθμίσεις.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση των επαναπληρούμενων περιεκτών στην αγορά και τη θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής. Οι εταιρείες που προμηθεύουν τους εν λόγω περιέκτες στους τελικούς χρήστες τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τις εν λόγω ρυθμίσεις για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά την προμήθεια στον τελικό χρήστη και τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος.
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομέρειες της δήλωσης συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέψει μια χρονικά περιορισμένη εξαίρεση έως τεσσάρων ετών για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, συμπεριλαμβανομένων μερών αυτών, και περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εφόσον αποδειχθεί ότι:
Με την επιφύλαξη της παρέκκλισης για τα ανταλλακτικά που αναφέρεται στο εδάφιο 1α, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέψει μια χρονικά περιορισμένη εξαίρεση έως τεσσάρων ετών για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV και περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εφόσον αποδειχθεί ότι:
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά και να πωλούν χύδην φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μόνον εφόσον:
α)   οι επιχειρήσεις είτε διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατάρτισης που απαιτείται βάσει του άρθρου 10 είτε απασχολούν πρόσωπα που διαθέτουν τέτοιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατάρτισης και
β)   οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες εντός της Ένωσης ή έχουν εξουσιοδοτήσει αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι εκείνος που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Περιορισμός των εξαγωγών ορισμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Η εξαγωγή προϊόντων και ειδών εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μερών αυτών, που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, εξαιρουμένου του στρατιωτικού εξοπλισμού, απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο ή το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των αερίων που περιέχονται σε αυτά.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε εξαίρεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 φέρουν σχετική επισήμανση και περιλαμβάνουν αναφορά ότι τα εν λόγω προϊόντα ή ο εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
2.  Τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε εξαίρεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 φέρουν σχετική επισήμανση, όπου διευκρινίζεται η περίοδος ισχύος της εξαίρεσης, και περιλαμβάνουν αναφορά ότι τα εν λόγω προϊόντα ή ο εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  από την 1η Ιανουαρίου 2017, την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2, των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται στο προϊόν ή στον εξοπλισμό ή την ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω αερίων.
γ)  από την 1η Ιανουαρίου 2017, την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2, των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται στο προϊόν ή στον εξοπλισμό ή την ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω αερίων, σε χρονικό ορίζοντα 100 και 20 ετών.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Κατά περίπτωση, μετασκευασμένα προϊόντα ή εξοπλισμός που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επισημαίνονται εκ νέου με επικαιροποιημένες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Κατά περίπτωση, οι επαναπληρούμενοι περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου επισημαίνονται εκ νέου με επικαιροποιημένες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 10
10.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και διατίθενται στην αγορά για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.
διαγράφεται
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 13 – εδάφιο 1
Στην περίπτωση των υδροφθορανθράκων, η επισήμανση που αναφέρεται στις παραγράφους 7 έως 11 περιλαμβάνει την ένδειξη «εξαιρείται από την ποσόστωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό]».
Στην περίπτωση των υδροφθορανθράκων, η επισήμανση που αναφέρεται στις παραγράφους 7 έως 9 και 11 περιλαμβάνει την ένδειξη «εξαιρείται από την ποσόστωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό]».
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 13 – εδάφιο 2
Ελλείψει των απαιτήσεων επισήμανσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και στις παραγράφους 7 έως 11, οι υδροφθοράνθρακες υπόκεινται στις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.
Ελλείψει των απαιτήσεων επισήμανσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και στις παραγράφους 7 έως 9 και 11, οι υδροφθοράνθρακες υπόκεινται στις απαιτήσεις ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύεται η χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο των 2 500, για την επισκευή ή τη συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού.
Από την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύονται οι ακόλουθες χρήσεις: επισκευή ή συντήρηση εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, κινητού και στατικού ψυκτικού εξοπλισμού και ψυκτών με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο.
Από την 1η Ιανουαρίου 2030 απαγορεύονται οι ακόλουθες χρήσεις: επισκευή ή συντήρηση στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ψυκτών, με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο με 150 ή μεγαλύτερο.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των -50 °C.
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη ιατρικών προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των - 50 °C ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α
α)  στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία έχουν υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6·
α)  στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 150 ή μεγαλύτερο τα οποία έχουν υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο του 2 500, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, κινητού ψυκτικού εξοπλισμού και ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο β
β)  στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό. Αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής.
β)  στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με GWP ίσο με 150 ή μεγαλύτερο τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό. Αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ίσο ή μεγαλύτερο του 2 500, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, κινητού ψυκτικού εξοπλισμού και ψυκτών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό· αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
4.  Η χρήση του δεσφλουρανίου ως εισπνεόμενου αναισθητικού απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, εκτός εάν η χρήση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένα άλλο αναισθητικό για ιατρικούς λόγους. Ο χρήστης παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιατρική αιτιολόγηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός τους.
4.  Η χρήση του δεσφλουρανίου ως εισπνεόμενου αναισθητικού απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και επιτρέπεται μόνο εάν η χρήση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένα άλλο αναισθητικό για ιατρικούς λόγους ή εάν διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σύστημα δέσμευσης. Ο φορέας ιατρικής περίθαλψης διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιατρική αιτιολόγηση και τα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και στην Επιτροπή.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Από την 1η Ιανουαρίου 2030, απαγορεύεται η χρήση σουλφουρυλοφθοριδίου για τον υποκαπνισμό μετά τη συγκομιδή και την επεξεργασία ξύλου και προϊόντων ξύλου κατά της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς, εκτός εάν η χρήση αυτή απαιτείται αυστηρά για πιστοποιητικό φυτοϋγείας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)   που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχείρηση για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών.
διαγράφεται
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την ενωσιακή αγορά προμήθειας ημιαγωγών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και την εξαίρεση από το σύστημα ποσοστώσεων που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, των ημιαγωγών υλικών ή των κλιβάνων απόθεσης μέσω ατμού στον τομέα των ημιαγωγών, όταν διαπιστώνει ότι, ως συνέπεια της ένταξης του τομέα των ημιαγωγών στο σύστημα ποσοστώσεων για τους υδροφθοράνθρακες, υπάρχουν ελλείψεις ή διαταραχές του εφοδιασμού στην αγορά της Ένωσης ημιαγωγών υλικών ή κλιβάνων απόθεσης μέσω ατμού.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, μια εξαίρεση διάρκειας έως τεσσάρων ετών ώστε να μην συνυπολογίζονται στην απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 οι υδροφθοράνθρακες που προορίζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού, εφόσον αποδειχθεί στο αίτημα ότι:
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ή οργανισμού της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, μια εξαίρεση διάρκειας έως τεσσάρων ετών ώστε να μην συνυπολογίζονται στην απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 οι υδροφθοράνθρακες που προορίζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού, εφόσον αποδειχθεί στο αίτημα ότι:
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  για τις εν λόγω εφαρμογές, προϊόντα ή εξοπλισμό, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, και
α)  για τις εν λόγω εφαρμογές, προϊόντα ή εξοπλισμό, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας ή λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία· και
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Η κατανομή των ποσοστώσεων εξαρτάται από την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ισούται με τρία ευρώ για κάθε τόνο κατανεμητέας ποσόστωσης ισοδυνάμου CO2. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί ενημερώνονται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σχετικά με το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την υπολογιζόμενη μέγιστη κατανομή ποσόστωσης για το επόμενο ημερολογιακό έτος και την προθεσμία για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τους τρόπους και τις λεπτομέρειες καταβολής του οφειλόμενου ποσού. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
Η κατανομή των ποσοστώσεων εξαρτάται από την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ισούται με πέντε ευρώ για κάθε τόνο κατανεμητέας ποσόστωσης ισοδυνάμου CO2 κατά την περίοδο 2024-2026 και αυξάνεται στη συνέχεια ανά τριετία, ώστε να εξασφαλίζονται σταθερά έσοδα, υπό το πρίσμα της σταδιακής μείωσης της ποσόστωσης που καθορίζεται στο παράρτημα VII. Οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί ενημερώνονται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σχετικά με το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την υπολογιζόμενη μέγιστη κατανομή ποσόστωσης για το επόμενο ημερολογιακό έτος και την προθεσμία για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τους τρόπους και τις λεπτομέρειες καταβολής του οφειλόμενου ποσού. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 5 όσον αφορά τα ποσά που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στην αγορά υδροφθορανθράκων, ή όταν ο μηχανισμός δεν εκπληρώνει τον σκοπό του και έχει ανεπιθύμητες ή ακούσιες επιπτώσεις.
6.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση της παραγράφου 5 όσον αφορά τα ποσά που οφείλονται για την κατανομή των ποσοστώσεων και τον μηχανισμό κατανομής των εναπομενουσών ποσοστώσεων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στην αγορά υδροφθορανθράκων, ή όταν ο μηχανισμός δεν εκπληρώνει τον σκοπό του και έχει ανεπιθύμητες ή ακούσιες επιπτώσεις, μεταξύ άλλων στη δημόσια υγεία και στους χρήστες MDI.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Έως τις... [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε έτος, η Επιτροπή αξιολογεί, σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, τον αντίκτυπο της σταδιακής μείωσης της ποσόστωσης HFC στην αγορά αντλιών θερμότητας της Ένωσης και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του παραρτήματος VII και επιτρέπει τη χρήση περιορισμένης ποσότητας πρόσθετων ποσοστώσεων για τη διάθεση HFC στην αγορά της Ένωσης σε αντλίες θερμότητας έως το έτος 2029, εάν η αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σταδιακή μείωση της ποσόστωσης HFC που ορίζεται στο παράρτημα VII προκαλεί διαταραχές στην αγορά αντλιών θερμότητας της Ένωσης σε βαθμό που θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης αντλιών θερμότητας στο πλαίσιο του RePowerEU.
Στην έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αιτιολογεί την απόφασή της να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.
Όταν η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, οι πρόσθετες ποσοστώσεις κατανέμονται στους παραγωγούς και τους εισαγωγείς, κατόπιν αιτήματός τους, που υποβάλλεται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία, με τη μορφή συμβάσεων πώλησης, που πιστοποιούν ότι οι ποσοστώσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αντλίες θερμότητας. 
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
7.  Τα έσοδα που προκύπτουν από το ποσό κατανομής των ποσοστώσεων αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Τα έσοδα αυτά διατίθενται στο πρόγραμμα LIFE και στον τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση) για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού που εργάζεται για τη διαχείριση της κατανομής των ποσοστώσεων, των υπηρεσιών ΤΠ και των συστημάτων αδειοδότησης για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο. Τυχόν έσοδα που απομένουν μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
7.  Τα έσοδα που προκύπτουν από το ποσό κατανομής των ποσοστώσεων αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Τα έσοδα αυτά διατίθενται στο πρόγραμμα LIFE και στον τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση):
α)   για την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού που εργάζεται για τη διαχείριση της κατανομής των ποσοστώσεων, των υπηρεσιών ΤΠ και των συστημάτων αδειοδότησης για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·
β)   για την κάλυψη των δαπανών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο·
γ)   για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο και της εφαρμογής και επιβολής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση των διαδικτυακών πωλήσεων παράνομων φθοριούχων αερίων και την καταστροφή των κατασχεθέντων παράνομων φθοριούχων αερίων· και
δ)   για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων αντί των φθοριούχων αερίων, ιδίως στους τομείς που επιβαρύνονται με υψηλό κόστος μετριασμού, και στον τομέα των αντλιών θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της παραγωγής του απαραίτητου εξοπλισμού, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της μείωσης των τιμών για τους καταναλωτές, της κατάρτισης και πιστοποίησης φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 10 και της επανειδίκευσης των εγκαταστατών λεβήτων αερίου.
Τυχόν έσοδα που απομένουν μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Οι ποσοστώσεις κατανέμονται αποκλειστικά σε παραγωγούς ή εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ή εκπροσωπούνται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43.
1.  Οι ποσοστώσεις κατανέμονται αποκλειστικά σε παραγωγούς ή εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ή εκπροσωπούνται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με τις απαιτήσεις του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43.
_________________
_________________
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο.
1.  Ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού, MDI και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην αγορά, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 τεκμηριώνεται πλήρως και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.
Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού ή προϊόντος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην αγορά, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού ή του προϊόντος διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 τεκμηριώνεται πλήρως και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Δια της σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1.
Δια της σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού ή προϊόντων αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού φυλάσσουν τα εν λόγω έγγραφα και τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού ή προϊόντος φυλάσσουν τα εν λόγω έγγραφα και τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού ή προϊόντος στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Όταν υδροφθοράνθρακες που περιέχονται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, οι εισαγωγείς του εν λόγω εξοπλισμού εξασφαλίζουν ότι, έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε έτος, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής καταχωρισμένος στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επιβεβαιώνει, σε εύλογο επίπεδο βεβαιότητας, την ακρίβεια της τεκμηρίωσης, τη δήλωση συμμόρφωσης και την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 26, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Όταν υδροφθοράνθρακες που περιέχονται στον εξοπλισμό ή στο προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, οι εισαγωγείς του εν λόγω εξοπλισμού ή προϊόντος εξασφαλίζουν ότι, έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε έτος, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής καταχωρισμένος στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επιβεβαιώνει, σε εύλογο επίπεδο βεβαιότητας, την ακρίβεια της τεκμηρίωσης, τη δήλωση συμμόρφωσης και την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 26, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
5.  Οι εισαγωγείς εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση, ορίζουν αποκλειστικό αντιπρόσωπο με εγκατάσταση εντός της Ένωσης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5.  Οι εισαγωγείς εξοπλισμού ή προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίοι δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση, ορίζουν αποκλειστικό αντιπρόσωπο με εγκατάσταση εντός της Ένωσης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
6.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που διέθεσαν στην αγορά λιγότερους από 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 υδροφθορανθράκων, ετησίως, οι οποίοι περιέχονται στον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
6.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που διέθεσαν στην αγορά λιγότερους από 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 υδροφθορανθράκων, ετησίως, οι οποίοι περιέχονται στον εξοπλισμό ή τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν έγκυρη καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πριν από την εισαγωγή ή εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής αποθήκευσης και για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν έγκυρη καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πριν από την εισαγωγή ή εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  παροχή ή λήψη υδροφθορανθράκων για τους σκοπούς που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε)·
γ)  παροχή ή λήψη υδροφθορανθράκων για τους σκοπούς που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ)·
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι διαθέσιμα στο κοινό:
α)   τακτική επικαιροποίηση της κατανομής των ποσοστώσεων και των μεταφορών ποσοστώσεων·
β)   κατάλογος των εγγεγραμμένων εισαγωγέων και παραγωγών·
γ)   στοιχεία για εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των σημείων εισόδου και του τύπου HFC·
δ)   στοιχεία προσωρινής εναπόθεσης·
ε)   δεδομένα σχετικά με την καταστροφή χημικών ουσιών σε επίπεδο εγκαταστάσεων.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1
Για την εισαγωγή και εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής αποθήκευσης, απαιτείται η προσκόμιση έγκυρης άδειας στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4.
Για την εισαγωγή και εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, απαιτείται η προσκόμιση έγκυρης άδειας στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 20, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, απλουστευμένους κανόνες για την καταχώριση στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο (17) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 34.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6
6.  Οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 σε επαναπληρούμενους περιέκτες θέτουν στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση.
6.  Οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε επαναπληρούμενους περιέκτες θέτουν στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 12 – εδάφιο 1
Οι τελωνειακές αρχές δημεύουν ή κατάσχουν τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες που απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό για διάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποσύρουν επίσης ή ανακαλούν από την αγορά τους εν λόγω περιέκτες σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.
Οι τελωνειακές αρχές δημεύουν ή κατάσχουν τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες που απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό για διάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και τους καταστρέφουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποσύρουν επίσης ή ανακαλούν από την αγορά τους εν λόγω περιέκτες σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.
_________________
_________________
45 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
45 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 12 – εδάφιο 2
Για άλλες ουσίες, προϊόντα και εξοπλισμό που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να ληφθούν εναλλακτικά μέτρα για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, περαιτέρω παροχής ή εξαγωγής, ιδίως σε περιπτώσεις χύδην υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά ή περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό κατά παράβαση των απαιτήσεων ποσόστωσης και αδειοδότησης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Για άλλες ουσίες, προϊόντα και εξοπλισμό που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, οι τελωνειακές αρχές κατάσχουν και δημεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που εισάγονται ή εξάγονται κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με την [οδηγία 2021/0422(COD) για το περιβαλλοντικό έγκλημα] για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, περαιτέρω παροχής ή εξαγωγής, ιδίως σε περιπτώσεις χύδην υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά ή περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό κατά παράβαση των απαιτήσεων ποσόστωσης και αδειοδότησης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.   Έως τις 30 Ιουνίου 2025, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία αξιολογούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι παράνομου εμπορίου και προσδιορίζονται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων που συνδέονται με τις μετακινήσεις φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα εν λόγω αέρια ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια όταν τίθενται υπό προσωρινή εναπόθεση, ή τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής αποταμίευσης ή του καθεστώτος ελεύθερης ζώνης ή υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών ιχνηλάτησης για τα αέρια που διατίθενται στην αγορά, όπως κωδικοί ταχείας αντίδρασης (QR).
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που παρήγαγε, εισήγαγε ή εξήγαγε υδροφθοράνθρακες ή ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες κατανέμεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.
Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που παρήγαγε, εισήγαγε ή εξήγαγε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες κατανέμεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που κατέστρεψε υδροφθοράνθρακες ή ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
2.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που κατέστρεψε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
3.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους χρησιμοποίησε 1 000 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ως πρώτη ύλη υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
3.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους χρησιμοποίησε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι ως πρώτη ύλη υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διέθεσε στην αγορά 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο υδροφθορανθράκων, ή 500 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, ως αέρια που περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
4.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διέθεσε στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ως αέρια που περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 6
6.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που αποκατάστησε ποιοτικά ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
6.  Έως τις 31 Μαρτίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που αποκατάστησε ποιοτικά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα IX για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 7
7.  Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που διέθεσε στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, ο οποίος περιέχει τουλάχιστον 1 000 τόνους υδροφθορανθράκων ισοδυνάμου CO2, και εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση επαλήθευσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3.
7.  Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που διέθεσε στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, ο οποίος περιέχει υδροφθοράνθρακες, και εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εξοπλισμού, υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση επαλήθευσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και κάθε έτος στο εξής, κάθε επιχείρηση η οποία, βάσει της παραγράφου 1, υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ποσότητας υδροφθορανθράκων 1 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή μεγαλύτερης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος διασφαλίζει, επιπροσθέτως, ότι η ορθότητα των εν λόγω στοιχείων πιστοποιείται, με εύλογη βεβαιότητα, από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ελεγκτή καταχωρίζεται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και είναι είτε:
Έως τις 30 Απριλίου [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και κάθε έτος στο εξής, κάθε επιχείρηση η οποία, βάσει της παραγράφου 1, υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος διασφαλίζει, επιπροσθέτως, ότι η ορθότητα των εν λόγω στοιχείων πιστοποιείται, με εύλογη βεβαιότητα, από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ελεγκτής καταχωρίζεται στη δικτυακή πύλη για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και είναι είτε:
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 2 α (νέο)
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με κοινό γενικό πλαίσιο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό κεντρικών ηλεκτρονικών συστημάτων.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις με την κατάλληλη συχνότητα και επαλήθευση της σχετικής τεκμηρίωσης και του σχετικού εξοπλισμού.
Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις με την κατάλληλη συχνότητα και επαλήθευση της σχετικής τεκμηρίωσης και του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και ελέγχους διαδικτυακών πλατφορμών που πωλούν χύδην φθοριούχα αέρια ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν τέτοια αέρια.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
5.  Κατόπιν αιτήσεως άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση των αερίων και των προϊόντων και του εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δραστηριοποιούνται στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το αιτούν κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου.
5.  Κατόπιν αιτήσεως άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση των αερίων και των προϊόντων και του εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες δραστηριοποιούνται στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το αιτούν κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια σύνοψη των δεδομένων που συλλέγονται από τα μητρώα έως την 1η Απριλίου κάθε έτους. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια σύνοψη και αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνει από τα κράτη μέλη. 
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον πενταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον οκταπλάσια της αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον τετραπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον εξαπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον επταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον δεκαπλάσια της αξίας των σχετικών αερίων ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 6, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο άρθρο 35 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 9 παράγραφος 1α, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 6α, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 35 παράγραφοι 1, 1α και 1β ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 17 παράγραφος 6, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο άρθρο 35 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, στο άρθρο 9 παράγραφος 1α, στο άρθρο 12 παράγραφος 17, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 6α, στο άρθρο 24, στο άρθρο 25 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 35 παράγραφοι 1, 1α και 1β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8, το άρθρο 12 παράγραφος 17, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 17 παράγραφος 6, το άρθρο 24, το άρθρο 25 παράγραφος 2 και το άρθρο 35 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8, το άρθρο 9 παράγραφος 1α, το άρθρο 12 παράγραφος 17, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 6α, το άρθρο 24, το άρθρο 25 παράγραφος 2, το άρθρο 27 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 35 παράγραφοι 1, 1α και 1β αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή συγκροτεί φόρουμ διαβούλευσης για την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωσίας σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ διαβούλευσης, ο οποίος δημοσιεύεται.
Η Επιτροπή συγκροτεί φόρουμ διαβούλευσης για την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωσίας σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το φόρουμ διαβούλευσης έχει ισόρροπη συμμετοχή:
i)   εκπροσώπων κρατών μελών·
ii)   εκπροσώπων όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενώσεων ασθενών και οργανώσεων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, εκπροσώπων κατασκευαστών και χειριστών.
Το φόρουμ διαβούλευσης συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ διαβούλευσης, ο οποίος δημοσιεύεται.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς όσον αφορά τη χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και τις φυσικές εναλλακτικές λύσεις τους στην Ένωση. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ενίσχυση των απαγορεύσεων όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με υψηλό GWP στα σχετικά προϊόντα ή εξοπλισμό, όταν διαπιστώνει στοιχεία για την εμφάνιση ή την επιτάχυνση της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με χαμηλό GWP ή φυσικών εναλλακτικών λύσεων σε προϊόντα και εξοπλισμό που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 1 β (νέο)
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III μεταφέροντας φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από το παράρτημα ΙΙΙ στα παραρτήματα Ι ή ΙΙ ή εισάγοντας φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στα παραρτήματα Ι ή ΙΙ, εφόσον διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για τη διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ αντίστοιχα.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 γ (νέο)
Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έκδοση του αναθεωρημένου κανονισμού REACH, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο παρών κανονισμός συνάδει με τον εν λόγω κανονισμό. Η Επιτροπή συνοδεύει, κατά περίπτωση, την αξιολόγησή της με νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο παρών κανονισμός δεν συνάδει με πιθανούς νέους περιορισμούς της χρήσης PFAS που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 2
Έως την 1η Ιανουαρίου 2033, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2027, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στον τομέα της υγείας, ιδίως όσον αφορά τη διαθεσιμότητα MDI για την παράδοση φαρμακευτικών συστατικών, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο στην αγορά του ψυκτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μπαταρίες.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και να εκδίδει εκθέσεις σχετικά με τη συνοχή του παρόντος κανονισμού με τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ενότητα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενότητα 3: Άλλες υπερφθοριωμένες ενώσεις

 

εξαφθοριούχο θείο

SF6

25 200

18 300

Τροπολογία

Ενότητα 3: Άλλες (υπερ)φθοριωμένες ενώσεις και φθοριωμένες κετόνες

 

εξαφθοριούχο θείο

SF6

25 200

18 300

 

επταφθοροϊσοβουτυροντριλιο (2,3,3,3-τετραφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)-προπανονιτρίλιο)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-επταφθορο-3-(τριφθορομεθυλο)βουταν-2-όνη

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 1 – σειρά 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1,1,1,3,4,4,4-επταφθορο-3-(τριφθορομεθυλο)βουταν-2-όνη

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 2 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

επταφθοροϊσοβουτυροντριλιο (2,3,3,3-τετραφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)-προπανονιτρίλιο)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογίες 145, 153 ΑΤ1, 157 ΑΤ1, 153 AT2, 153 ΑΤ3 και 154 ΑΤ4
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Προϊόντα και εξοπλισμός

Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 σημείο 1

Ημερομηνία απαγόρευσης

(1)  Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι οποίοι είναι κενοί, εν μέρει ή πλήρως πληρωθέντες και χρησιμοποιούνται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας, συστημάτων πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

4 Ιουλίου 2007

(2)  Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως ψυκτικά μέσα.

4 Ιουλίου 2007

(3)  Εξοπλισμός πυροπροστασίας

που περιέχει υπερφθοράνθρακες (PFC)

4 Ιουλίου 2007

που περιέχει HFC-23

1 Ιανουαρίου 2016

που περιέχει ή εξαρτάται από άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εκτός εάν απαιτείται για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας

1 Ιανουαρίου 2024

(4)  Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(5)  Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2008

(6)  Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2006

(7)  Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(8)  Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2008

(9)  Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2009

(10)  Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2015

(11)  Ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ανεξάρτητος εξοπλισμός)

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500.

1 Ιανουαρίου 2020

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2022

–που περιέχουν άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2024

(12)  Κάθε ανεξάρτητος ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2025

(13)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500 εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2020

(14)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2024

(15)  Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή μεγαλύτερη, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο του 1 500.

1 Ιανουαρίου 2022

(16)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ανεξάρτητος εξοπλισμός) που μπορεί να μετακινηθεί από τον τελικό χρήστη και περιέχει HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2020

(17)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2025

(18)  Στατικός εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου:

α)  Συστήματα απλού διαιρούμενου τύπου με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 750·

1 Ιανουαρίου 2025

β)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 150 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας·

γ)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 750 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας.

1 Ιανουαρίου 2027

(19)  Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας.

–Εξηλασμένο πολυστυρένιο (XPS)

1 Ιανουαρίου 2020

–Λοιποί αφροί

1 Ιανουαρίου 2023

(20)  Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2018

(21)  Προϊόντα προσωπικής φροντίδας (π.χ. μους, κρέμες, αφροί) που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2024

(22)  Εξοπλισμός που δροσίζει το δέρμα και περιέχει ή του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο ή μεγαλύτερο του 150, εκτός εάν χρησιμοποιείται για ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2024

(23)  Εγκατάσταση και αντικατάσταση του ακόλουθου ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής:

α)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή έως 24 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2026

β)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή από πάνω από 24 kV και έως 52 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2030

γ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης από 52 έως και 145 kV και ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση εντός του κατώτερου εύρους GWP που αναφέρεται ανωτέρω·

1 Ιανουαρίου 2028

δ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης άνω των 145 kV ή με ρεύμα βραχυκυκλώματος άνω των 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αέρια με GWP 10 ή περισσότερο, ή GWP 2 000 ή περισσότερο, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση,

1 Ιανουαρίου 2031

Τροπολογία

Προϊόντα και εξοπλισμός

Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VI, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 σημείο 1

Ημερομηνία απαγόρευσης

(1)  Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι οποίοι είναι κενοί, εν μέρει ή πλήρως πληρωθέντες και χρησιμοποιούνται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας, συστημάτων πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

4 Ιουλίου 2007

(2)  Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως ψυκτικά μέσα.

4 Ιουλίου 2007

(3)  Εξοπλισμός πυροπροστασίας

που περιέχει υπερφθοράνθρακες (PFC)

4 Ιουλίου 2007

που περιέχει HFC-23

1 Ιανουαρίου 2016

που περιέχει ή εξαρτάται από άλλα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εκτός εάν απαιτείται για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας

1 Ιανουαρίου 2024

(4)  Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(5)  Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2008

(6)  Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2006

(7)  Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

4 Ιουλίου 2007

(8)  Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2008

(9)  Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

4 Ιουλίου 2009

(10)  Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2015

(10α)   Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2025

(11)  Στατικά ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ανεξάρτητος εξοπλισμός)

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500.

1 Ιανουαρίου 2020

–που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2022

–που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2024

(12)  Κάθε ανεξάρτητος στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2025

(13)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500 εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2020

(14)  Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των –50 °C.

1 Ιανουαρίου 2025

(14α)   Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2027

(15)  Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή μεγαλύτερη, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο του 1 500.

1 Ιανουαρίου 2022

(15α)   Ψύξη στον τομέα των μεταφορών

σε ημιφορτηγά και πλοία που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2027

σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα και εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

1 Ιανουαρίου 2029

(16)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ανεξάρτητος εξοπλισμός) που μπορεί να μετακινηθεί από τον τελικό χρήστη και περιέχει HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150.

1 Ιανουαρίου 2020

(17)  Συνδεδεμένος στο ρεύμα ενσωματωμένος εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών και άλλος ανεξάρτητος εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2026

(18)  Στατικός εξοπλισμός κλιματισμού και αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου:

α)  Συστήματα απλού διαιρούμενου τύπου, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων σταθερών συσκευών δύο αεραγωγών, με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

1 Ιανουαρίου 2028

β)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας έως και 12 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας·

γ)  Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 12 kW και έως 200 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 750 ή περισσότερο, εκτός εάν απαιτείται η τήρηση προτύπων ασφαλείας.

γα)   Συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής χωρητικότητας άνω των 200 kW που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2028

(19)  Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας.

–Εξηλασμένο πολυστυρένιο (XPS)

1 Ιανουαρίου 2020

–Λοιποί αφροί

1 Ιανουαρίου 2023

(19α)   Αφροί που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας

1 Ιανουαρίου 2030

(20)  Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2018

(20α)   Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2030

(22)  Προϊόντα προσωπικής φροντίδας (π.χ. μους, κρέμες, αφροί) που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2024

(22)  Εξοπλισμός που δροσίζει το δέρμα και περιέχει ή του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο ή μεγαλύτερο του 150, εκτός εάν χρησιμοποιείται για ιατρικές εφαρμογές.

1 Ιανουαρίου 2024

(23)  Εγκατάσταση και αντικατάσταση του ακόλουθου ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής:

α)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή έως και 24 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

1 Ιανουαρίου 2026

β)  εξοπλισμός μεταγωγής μέσης τάσης για πρωτογενή και δευτερογενή διανομή από πάνω από 24 kV και έως και 52 kV, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

1 Ιανουαρίου 2028

γ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης από 52 έως και 145 kV και ρεύμα βραχυκυκλώματος έως 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αέρια με GWP έως και 1 000·

1 Ιανουαρίου 2028

δ)  εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής τάσης άνω των 145 kV ή με ρεύμα βραχυκυκλώματος άνω των 50 kA, με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής, ο οποίος χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εκτός εάν παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική λύση, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αέρια με GWP έως και 1 000.

1 Ιανουαρίου 2031

(23α)   Εν κινήσει κλιματισμός σε επιβατηγά και φορτηγά πλοία, λεωφορεία, τραμ και τρένα που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2029

(23β)   Μικροψύκτες, φυγοκεντρικοί ψύκτες και ψύκτες μετατόπισης που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1 Ιανουαρίου 2027

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2
2.  Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 23 περιλαμβάνουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι, μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών, δεν υπήρχε για τεχνικούς λόγους, δεδομένων των αποδεδειγμένων ιδιαιτεροτήτων της αίτησης, εναλλακτική λύση η οποία θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 23. Τα έγγραφα φυλάσσονται από τον χειριστή για πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και της Επιτροπής κατόπιν σχετικού αιτήματος.
2.  Η εξαίρεση που αναφέρεται στο σημείο 23 στοιχεία γ) και δ) μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος διαχειριστή. Το αίτημα του διαχειριστή περιλαμβάνει έγγραφα που προβλέπουν ότι, μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών με προθεσμία υποβολής προσφορών μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο σημείο 23, δεν υπάρχει καμία κατάλληλη εναλλακτική λύση για τεχνικούς λόγους, δεδομένων των αποδεδειγμένων ιδιαιτεροτήτων της αίτησης, η οποία θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 23 στοιχεία γ) και δ), ή, έως δύο έτη μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο σημείο 23 στοιχεία γ) και δ), υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά για τον εν λόγω εξοπλισμό μεταγωγής με μονωτικό μέσο ή μέσο διακοπής που δεν χρησιμοποιεί ή του οποίου η λειτουργία δεν εξαρτάται από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Η αρμόδια αρχή θέτει τα έγγραφα στη διάθεση της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2036 και στο εξής, το 15 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013.
δ)  για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2036 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2049, το 15 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2050 και στο εξής, το 0 % της ετήσιας μέσης παραγωγής του το διάστημα 2011-2013.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – τίτλος
Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού GWP μείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 1
Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού GWP μείγματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 2
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Έτη

Μέγιστη ποσότητα

σε τόνους ισοδύναμου CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

από το 2048

4 200 133

Τροπολογία

Έτη

Μέγιστη ποσότητα

σε τόνους ισοδύναμου CO2

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

20 888 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

4 138 941

2042 – 2044

3 247 259

2045 – 2047

1 623 629

2048 - 2049

811 814

από το 2050

0

Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2
–  επιπλέον, κατά περίπτωση, ποσόστωση που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα VII σημείο 4 σημείο ii), πολλαπλασιασμένη επί τη μέγιστη ποσότητα για το έτος για το οποίο χορηγείται η ποσόστωση διαιρούμενη διά της μέγιστης ποσότητας για το έτος 2024.
–  επιπλέον, κατά περίπτωση, ποσόστωση που αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα VII σημείο 4 σημείο ii). Από το 2027, η ποσόστωση αυτή προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής αναφοράς με συντελεστή 0,7. Από το 2030, η ποσόστωση αυτή αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς, πολλαπλασιασμένη επί τη μέγιστη ποσότητα για το έτος για το οποίο χορηγείται η ποσόστωση διαιρούμενη διά της μέγιστης ποσότητας για το έτος 2024.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή (/προς επανεξέταση), σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0048/2023).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου