Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/0099(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0048/2023

Teksty złożone :

A9-0048/2023

Debaty :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Głosowanie :

PV 30/03/2023 - 5.6
CRE 30/03/2023 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/01/2024 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0092
P9_TA(2024)0002

Teksty przyjęte
PDF 374kWORD 102k
Czwartek, 30 marca 2023 r. - Bruksela
Rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 30 marca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  W ramach Europejskiego Zielonego Ładu zainicjowano nową unijną strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. W strategii tej potwierdzono, że ambicją Komisji jest zwiększenie celów klimatycznych oraz to, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, a celem strategii jest również ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Ponadto UE zobowiązała się do realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i określonych w niej celów zrównoważonego rozwoju.
(1)  W ramach Europejskiego Zielonego Ładu zainicjowano nową unijną strategię na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. W strategii tej potwierdzono, że ambicją Komisji jest to, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu i wolnym od zanieczyszczeń, a celem strategii jest również ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem. Ponadto UE zobowiązała się do realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/11191a (Europejskie prawo o klimacie), ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska oraz Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i określonych w niej celów zrównoważonego rozwoju.
_________________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2009 i rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/201426 przyjęto w celu odwrócenia tendencji do wzrostu emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Jak wynika z oceny przygotowanej przez Komisję, Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 doprowadziło do zmniejszenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych z roku na rok. W latach 2015–2019 podaż wodorofluorowęglowodorów („HFC”) zmniejszyła się o 37 % w tonach metrycznych i o 47 % w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla. Nastąpiła również wyraźna zmiana w kierunku stosowania substancji alternatywnych o niższym współczynniku globalnego ocieplenia, w tym naturalnych substancji alternatywnych (na przykład CO2, amoniaku, węglowodorów, wody)
(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/201426 przyjęto w celu odwrócenia tendencji do wzrostu emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Jak wynika z oceny przygotowanej przez Komisję, Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 doprowadziło do zmniejszenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych z roku na rok. W latach 2015–2019 podaż wodorofluorowęglowodorów („HFC”) zmniejszyła się o 37 % w tonach metrycznych i o 47 % w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla. Nastąpiła również wyraźna zmiana w kierunku stosowania substancji alternatywnych o niższym współczynniku globalnego ocieplenia, w tym naturalnych substancji alternatywnych (na przykład powietrza, CO2, amoniaku, węglowodorów, wody)
_________________
_________________
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   W planie RePowerEU przewiduje się zainstalowanie dodatkowych 20 mln nowych pomp ciepła w Unii do 2026 r. i prawie 60 mln do 2030 r. Całkowite wycofanie HFC nie później niż do 2050 r. powinno być zgodne i komplementarne z unijnymi ambicjami dotyczącymi efektywności energetycznej określonymi m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie, dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE), dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE) i planie RePowerEU, włącznie z upowszechnieniem zastosowań w zakresie odzysku ciepła odpadowego o niewielkim wpływie na klimat, np. pomp ciepła, a także z inwestycjami w elektryfikację, rozbudowę sieci energetycznej i większe wykorzystanie akumulatorów w sektorach energii i transportu.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)
(6b)   Bardzo ważne jest, aby Komisja uwzględniała stopniowe wycofywanie HFC w przyszłych wnioskach ustawodawczych, np. zmianie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie REACH), w odniesieniu do stopniowego wycofywania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  W celu zapewnienia spójności z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w Protokole współczynniki globalnego ocieplenia HFC należy obliczać na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma tego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu 100 lat w porównaniu z oddziaływaniem jednego kilograma CO2 w oparciu o czwarte sprawozdanie oceniające przyjęte przez IPCC. W przypadku innych substancji należy stosować najnowsze sprawozdanie oceniające IPCC. W miarę dostępności należy podać dwudziestoletni współczynnik globalnego ocieplenia, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat wpływu substancji objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia na klimat.
(7)  W celu zapewnienia spójności z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w Protokole współczynniki globalnego ocieplenia HFC należy obliczać na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma tego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu 100 lat w porównaniu z oddziaływaniem jednego kilograma CO2 w oparciu o czwarte sprawozdanie oceniające przyjęte przez IPCC. W przypadku innych substancji należy stosować najnowsze sprawozdanie oceniające IPCC. W miarę dostępności należy podać dwudziestoletni współczynnik globalnego ocieplenia, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat wpływu substancji objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia na klimat. Komisja powinna opowiedzieć się za aktualizacją na szczeblu międzynarodowym wartości GWP fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z szóstym sprawozdaniem oceniającym przyjętym przez IPCC.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Celowe uwalnianie substancji fluorowanych, w przypadku gdy jest to niezgodne z prawem, stanowi poważne naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia i powinno być wyraźnie zakazane; operatorzy i producenci urządzeń powinni być zobowiązani do zapobiegania w jak największym stopniu wyciekom takich substancji, w tym poprzez prowadzenie kontroli szczelności najistotniejszych urządzeń.
(8)  Celowe uwalnianie substancji fluorowanych, w przypadku gdy jest to niezgodne z prawem, stanowi poważne naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia i powinno być wyraźnie zakazane; operatorzy i producenci urządzeń powinni być zobowiązani do zapobiegania w jak największym stopniu wyciekom takich substancji, w tym poprzez prowadzenie kontroli szczelności najistotniejszych urządzeń oraz stopniową instalację systemów wykrywania wycieków, w tym w pompach ciepła w budynkach mieszkalnych, co zapobiegałoby uwalnianiu szkodliwych czynników chłodniczych do atmosfery i pomagało użytkownikom ograniczać do minimum ich oddziaływanie na środowisko, a także zwiększałoby trwałość i efektywność energetyczną tych urządzeń.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Ponieważ proces produkcji niektórych związków fluorowanych może prowadzić do znacznych emisji innych fluorowanych gazów cieplarnianych, które powstają jako produkty uboczne, takie emitowane gazy stanowiące produkt uboczny należy niszczyć lub odzyskiwać do późniejszego zastosowania jako warunek wprowadzania fluorowanych gazów cieplarnianych do obrotu. Producenci i importerzy powinni być zobowiązani do dokumentowania środków przyjętych w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu podczas procesu produkcji.
(9)  Ponieważ proces produkcji niektórych związków fluorowanych może prowadzić do znacznych emisji innych fluorowanych gazów cieplarnianych, które powstają jako produkty uboczne, takie emitowane gazy stanowiące produkt uboczny należy niszczyć lub odzyskiwać do późniejszego zastosowania jako warunek wprowadzania fluorowanych gazów cieplarnianych do obrotu zgodnie z Protokołem. Producenci i importerzy powinni być zobowiązani do dokumentowania środków ograniczających przyjętych w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu podczas procesu produkcji oraz do udowodnienia zniszczenia i odzysku tych produktów ubocznych zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Aby zapobiegać emisjom substancji fluorowanych, należy ustanowić przepisy dotyczące odzysku substancji z produktów i urządzeń oraz zapobiegania wyciekom takich substancji. Pianki zawierające fluorowane gazy cieplarniane należy przetwarzać zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE30. W celu zmaksymalizowania redukcji emisji obowiązki w zakresie odzysku należy również rozszerzyć na właścicieli budynków i przedsiębiorców budowlanych w przypadku usuwania niektórych pianek z budynków.
(10)  Aby zapobiegać emisjom substancji fluorowanych, należy ustanowić przepisy dotyczące odzysku substancji z produktów i urządzeń oraz zapobiegania wyciekom takich substancji. Pianki zawierające fluorowane gazy cieplarniane należy przetwarzać zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE30. W celu zmaksymalizowania redukcji emisji obowiązki w zakresie odzysku należy również rozszerzyć na właścicieli budynków i przedsiębiorców budowlanych w przypadku usuwania niektórych pianek z budynków. Należy zdecydowanie poprawić stosowane w państwach członkowskich mechanizmy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby usprawnić odzyskiwanie, recykling i zwrot czynników chłodniczych, w tym czynników chłodniczych pochodzących z pomp ciepła w budynkach mieszkalnych.
_________________
_________________
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)   Pomimo wysokiego GWP i coraz częstszego stosowania fluorku sulfurylu emisje tego fluorowanego gazu cieplarnianego nie były uregulowane ani monitorowane, nie są też objęte żadnymi wymogami w zakresie sprawozdawczości na mocy porozumienia paryskiego. Od 2025 r. operatorzy powinni dopilnować, aby fluorek sulfurylu był odzyskiwany po fumigacji, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie powoduje niewspółmiernych kosztów.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)
(10b)   Państwa członkowskie powinny ustanowić systemy odpowiedzialności producenta w odniesieniu do przetwarzania fluorowanych gazów cieplarnianych wycofanych z eksploatacji. Komisja powinna określić dla tych systemów wymogi minimalne dotyczące m.in. zbierania, odzysku, recyklingu, zakładów unieszkodliwiania, dostarczania urządzeń certyfikowanym technikom, sprawozdawczości i zwiększania wiedzy.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Aby zachęcić do korzystania z technologii mających zerowy lub niewielki wpływ na klimat, które mogą być związane z wykorzystywaniem substancji toksycznych, łatwopalnych lub znajdujących się pod wysokim ciśnieniem, szkolenie osób fizycznych, które wykonują czynności związane z fluorowanymi gazami cieplarnianymi, powinno obejmować technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym informacje dotyczące kwestii związanych z efektywnością energetyczną i obowiązujących przepisów i norm technicznych. Należy dokonać przeglądu programów certyfikacji i szkoleń ustanowionych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 517/2014, które to programy można włączyć do krajowych systemów szkolenia zawodowego, lub dostosować je w taki sposób, aby umożliwić technikom bezpieczne postępowanie z alternatywnymi technologiami.
(11)  Aby zachęcić do korzystania z technologii mających zerowy lub niewielki wpływ na klimat, które mogą być związane z wykorzystywaniem substancji toksycznych, łatwopalnych lub znajdujących się pod wysokim ciśnieniem, państwa członkowskie powinny zapewnić szkolenie i certyfikowanie osób fizycznych, które wykonują czynności związane z fluorowanymi gazami cieplarnianymi i technologiami służącymi zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych. Szkolenia powinny obejmować informacje dotyczące kwestii związanych z efektywnością energetyczną i obowiązujących przepisów i norm technicznych. Należy dokonać przeglądu programów certyfikacji i szkoleń ustanowionych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 517/2014, które to programy można włączyć do krajowych systemów szkolenia zawodowego, lub dostosować je w taki sposób, aby umożliwić technikom bezpieczne postępowanie z alternatywnymi technologiami.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   W maju 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła plan RePowerEU w reakcji na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Ma on położyć kres zależności Unii od rosyjskich paliw kopalnych i przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Plan obejmuje cel polegający na wprowadzeniu 10 mln hydronicznych pomp ciepła do 2027 r. i podwojeniu tempa instalowania pomp ciepła do 2030 r. Chociaż sektor pomp ciepła rozpoczął inwestycje w substancje alternatywne dla HFC, szybkie zastąpienie produkcji pomp ciepła bazujących na HFC naturalnymi alternatywami i dostarczenie na rynek ilości pomp ciepła określonych w RePowerEU może okazać się trudne. Komisja powinna zatem ściśle monitorować rozwój sytuacji na rynku i zapewnić dodatkową ilość kontyngentów HFC dla sektora pomp ciepła, jeżeli wycofanie kontyngentów HFC określone w załączniku VII spowoduje zakłócenia na unijnym rynku pomp ciepła w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów RePowerEU dotyczących instalowania tych pomp.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)
(11b)   Przejście na stosowanie substancji alternatywnych dla HFC pozwoli przedsiębiorstwom na oszczędności dzięki uniknięciu zakupu kontyngentów HFC oraz pobudzi zielone innowacje i zatrudnienie. Państwa członkowskie powinny jednak zapewnić uczciwą i sprawiedliwą, niepozostawiającą nikogo w tyle transformację dla personelu zatrudnionego w przedsiębiorstwach, którym nie uda się przejść na takie naturalne alternatywy.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Należy utrzymać obowiązujące zakazy dotyczące szczególnych zastosowań heksafluorku siarki, najbardziej szkodliwej dla klimatu znanej substancji, i uzupełnić je dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi stosowania w sektorze krytycznym dystrybucji energii elektrycznej.
(12)  Należy utrzymać obowiązujące zakazy dotyczące szczególnych zastosowań heksafluorku siarki, najbardziej szkodliwej dla klimatu znanej substancji, i uzupełnić je dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi stosowania w sektorze krytycznym dystrybucji energii elektrycznej. Niniejsze rozporządzenie nie wymaga wymiany rozdzielnic, które zostały już zainstalowane w sieci elektroenergetycznej w terminach wskazanych w załączniku IV. Operatorzy sieci powinni być zobowiązani do zainstalowania nowych rozdzielnic spełniających wymogi określone w tym załączniku, wyłącznie jeżeli od wskazanych w nim terminów postanowią wymienić już zainstalowane rozdzielnice lub zainstalować dodatkowe rozdzielnice w sieci elektroenergetycznej.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)   Przyspieszony rozwój rynku klimatyzatorów i pomp ciepła oraz zmiana technologiczna w chłodnictwie zwiększają konieczność dołożenia przez państwa członkowskie większych starań, aby programy certyfikacji i szkolenia wystarczyły do osiągnięcia celów klimatycznych Unii.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  W przypadku gdy dostępne są odpowiednie rozwiązania alternatywne dla stosowania określonych fluorowanych gazów cieplarnianych, należy wprowadzić środki zakazujące wprowadzania do obrotu nowych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest zależne od tych gazów. W przypadku gdy rozwiązania alternatywne nie są dostępne lub gdy nie można ich stosować ze względów technicznych lub bezpieczeństwa, lub gdy skorzystanie z takich rozwiązań alternatywnych wiązałoby się z nieproporcjonalnymi kosztami, Komisja może zezwolić na ograniczone czasowo zwolnienie, aby umożliwić wprowadzenie do obrotu takich produktów i urządzeń.
(13)  W przypadku gdy dostępne są odpowiednie rozwiązania alternatywne dla stosowania określonych fluorowanych gazów cieplarnianych, należy wprowadzić środki zakazujące wprowadzania do obrotu nowych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, pianek i aerozoli technicznych, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest zależne od tych gazów. W przypadku gdy rozwiązania alternatywne nie są dostępne lub gdy nie można ich stosować ze względów technicznych lub bezpieczeństwa, lub gdy skorzystanie z takich rozwiązań alternatywnych wiązałoby się z nieproporcjonalnymi kosztami, Komisja może zezwolić na zwolnienie przez okres maksymalnie czterech lat, aby umożliwić wprowadzenie do obrotu takich produktów i urządzeń. Powinna istnieć możliwość przedłużenia tego zwolnienia, jeżeli po ocenie nowego uzasadnionego wniosku o zwolnienie Komisja stwierdzi w drodze procedury komitetowej, że nadal nie ma alternatywnych rozwiązań. 
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Zakaz wprowadzania do obrotu części do urządzeń, które są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, nie powinien mieć zastosowania do części niezbędnych do naprawy i serwisowania istniejących urządzeń, które zostały już zainstalowane, aby zapewnić możliwość naprawy i konserwacji takich urządzeń przez cały okres ich eksploatacji, co pozwoli uniknąć nieuzasadnionej wymiany istniejących urządzeń i infrastruktury energetycznej, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wysiłki na rzecz dekarbonizacji. Naprawa lub serwisowanie, do których stosuje się takie części zamienne, nie powinny prowadzić do zwiększenia wydajności urządzenia, ilości gazów fluorowanych zawartych w urządzeniu ani zastosowanych gazów fluorowanych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)
(13b)   Komisja powinna zwrócić się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie i aktualizację odpowiednich norm zharmonizowanych, aby zapewnić sprawne stosowanie określonych w niniejszym rozporządzeniu ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu. Państwa członkowskie powinny zapewnić aktualizację norm krajowych i przepisów budowlanych, aby uwzględnić dopuszczalne limity napełniania łatwopalnych czynników chłodniczych, w tym norm IEC 60335-2-89 i IEC 60335-2-40, oraz powinny informować o podejmowanych w tym celu działaniach i o wszelkich wyjątkach od aktualizacji.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 c (nowy)
(13c)   Badając, czy istnieją substancje alternatywne dla stosowania określonych fluorowanych gazów cieplarnianych, Komisja powinna nie tylko rozważyć, czy istnieje alternatywa techniczna, ale również uwzględnić ją w jak najszerszym zakresie. W związku z tym Komisja powinna rozważyć m.in., czy substancja alternatywna jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia i czy może być powszechnie stosowana ze względów praktycznych. W szczególności Komisja powinna wziąć pod uwagę sytuację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przy ocenie, czy mogą one realistycznie zastosować rozwiązanie alternatywne. Komisja powinna być również w stanie przewidzieć wyjątki mające zastosowanie do MŚP.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 d (nowy)
(13d)   W produkcji inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem do podawania składników farmaceutycznych wykorzystuje się znaczną część wszystkich HFC zużywanych w Unii. Sektor opracowuje jednak inhalatory wykorzystujące fluorowane gazy cieplarniane o niższym GWP i naturalne alternatywy. W niniejszym rozporządzeniu włączono sektor inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem do systemu kontyngentów HFC, zachęcając go w ten sposób, by szukał czystszych alternatyw. Aby umożliwić płynne przejście na czyste alternatywy, w załącznikach VII i VIII do niniejszego rozporządzenia wprowadzono mechanizm kontyngentów zarezerwowanych dla sektora inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem w pierwszych dwóch okresach przydziału kontyngentów. Sektor inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem powinien móc otrzymać ilość kontyngentów odpowiadającą jego całkowitemu bieżącemu zużyciu w pierwszym okresie przydziału po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz 70 % jego obecnego zużycia w drugim okresie przydziału.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 e (nowy)
(13e)   Inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem są produktami leczniczymi podlegającymi rygorystycznym ocenom, w tym badaniom klinicznym gwarantującym bezpieczeństwo pacjentów. Komisja, państwa członkowskie i ich właściwe organy oraz Europejska Agencja Leków (EMA) powinny ściśle współpracować, aby zapewnić sprawny proces zatwierdzania inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem wykorzystujących gazy fluorowane o niskim GWP i substancje alternatywne dla gazów fluorowanych i tym samym zapewnić przejście na czyste rozwiązania bez wpływu na dostępność i przystępność cenową podstawowych leków.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 f (nowy)
(13f)   Niektóre urządzenia chłodnicze stosowane w połączeniu z akumulatorami potrzebnymi do transformacji energetycznej Unii mogą zawierać gazy fluorowane. Jednak sektora nie przeanalizowano w ocenie skutków towarzyszącej niniejszemu rozporządzeniu. W sprawozdaniu z wykonania niniejszego rozporządzenia, które ma zostać przedłożone do 1 stycznia 2027 r., Komisja powinna ocenić wpływ niniejszego rozporządzenia na unijny rynek akumulatorów.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 g (nowy)
(13g)   W komunikacie z 14 października 2020 r. zatytułowanym „Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska” Komisja zwróciła uwagę, że PFAS wymagają szczególnej uwagi, biorąc pod uwagę dużą liczbę przypadków zanieczyszczenia gleby i wody – w tym wody pitnej – w Unii i na świecie, liczbę osób dotkniętych pełnym spektrum chorób oraz powiązane koszty społeczne i gospodarcze, oraz określiła cel stopniowego wycofania PFAS w Unii, chyba że ich stosowanie będzie istotne ze społecznego punktu widzenia. Aby zapewnić spójność z polityką Unii i wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, a także biorąc pod uwagę dostępność nietoksycznych alternatyw, niniejsze rozporządzenie nie powinno zachęcać do zastępowania HFC fluorowanymi gazami cieplarnianymi, które są też PFAS, których produkcja powoduje powstawanie PFAS lub które w inny sposób rozkładają się na PFAS. Jeżeli zakazy określone w załączniku IV umożliwiają wprowadzanie do obrotu i wywóz produktów i urządzeń zawierających PFAS, ważne jest, aby państwa członkowskie współpracowały z sektorem w celu ukierunkowania inwestycji na rozwiązania alternatywne. Pozwoli to również zapobiec powstawaniu aktywów osieroconych, jeżeli w wyniku przeglądu rozporządzenia REACH zostaną wprowadzone zakazy stosowania PFAS. Niezwłocznie po przyjęciu zmienionego rozporządzenia REACH Komisja powinna ocenić spójność między nim a niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Należy zakazać stosowania pojemników na substancje zubożające warstwę ozonową nienadających się do ponownego napełnienia, ponieważ po opróżnieniu tych pojemników nieuchronnie pozostaje w nich pewna ilość czynnika chłodniczego, który następnie jest uwalniany do atmosfery. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu należy zakazać przywozu, wprowadzania do obrotu, późniejszego dostarczania lub udostępniania na rynku, stosowania, z wyjątkiem zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, oraz wywozu tych pojemników.
(15)  Należy zakazać stosowania pojemników z fluorowanymi gazami cieplarnianymi nienadających się do ponownego napełnienia, ponieważ po opróżnieniu tych pojemników nieuchronnie pozostaje w nich pewna ilość czynnika chłodniczego, który następnie jest uwalniany do atmosfery. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu należy zakazać przywozu, wprowadzania do obrotu, późniejszego dostarczania lub udostępniania na rynku, stosowania, z wyjątkiem zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, oraz wywozu tych pojemników. Aby zapobiec niewykorzystywaniu pojemników nadających się do ponownego napełniania i ich wyrzucaniu, należy zobowiązać przedsiębiorstwa do przedstawienia deklaracji zgodności z informacjami dotyczącymi zwrotu w celu ponownego napełnienia przy wprowadzaniu do obrotu pojemników nadających się do ponownego napełnienia.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)   Ponieważ państwa trzecie, w szczególności rozwijające się, mogą nie mieć rygorystycznych przepisów dotyczących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ani odpowiedniej infrastruktury do postępowania z nimi po wycofaniu z eksploatacji, wywóz produktów i urządzeń zawierających te gazy do państw trzecich mógłby skutkować ich uwolnieniem do atmosfery. W ramach globalnych wysiłków Unii na rzecz łagodzenia zmiany klimatu określone w załączniku IV zakazy dotyczące produktów i urządzeń powinny mieć zatem zastosowanie zarówno do ich wprowadzania do obrotu w Unii, jak i wywozu z Unii do państw trzecich.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Aby wdrożyć Protokół, w tym osiągnąć stopniowe ograniczanie ilości HFC, Komisja powinna nadal przydzielać poszczególnym producentom i importerom kontyngenty na wprowadzanie HFC do obrotu, zapewniając, aby nie został przekroczony całkowity limit ilościowy dozwolony na podstawie Protokołu. Aby chronić integralność stopniowej redukcji ilości HFC wprowadzanych do obrotu, należy w dalszym ciągu wliczać do systemu kontyngentów HFC zawarte w urządzeniach.
(17)  Aby wdrożyć Protokół, w tym osiągnąć stopniowe ograniczanie ilości HFC, Komisja powinna nadal przydzielać poszczególnym producentom i importerom kontyngenty na wprowadzanie HFC do obrotu, zapewniając, aby nie został przekroczony całkowity limit ilościowy dozwolony na podstawie Protokołu. W drodze wyjątku Komisja powinna móc zezwolić na zwolnienie na okres do czterech lat z wyłączenia węglowodorów z systemu kontyngentów do wykorzystania w szczególnych zastosowaniach lub określonych kategoriach produktów lub urządzeń. Powinna istnieć możliwość przedłużenia tego zwolnienia, jeżeli po ocenie nowego uzasadnionego wniosku o zwolnienie Komisja stwierdzi w drodze procedury komitetowej, że nadal nie ma alternatywnych rozwiązań. Aby chronić integralność stopniowej redukcji ilości HFC wprowadzanych do obrotu, należy w dalszym ciągu wliczać do systemu kontyngentów HFC zawarte w urządzeniach.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Uwzględniając wartość rynkową przydzielonego kontyngentu, należy ustalić cenę jego przydziału. Pozwala to uniknąć dalszej fragmentacji rynku szkodliwej dla tych przedsiębiorstw, które potrzebują dostaw HFC i są już zależne od handlu HFC na rynku schyłkowym. Zakłada się, że przedsiębiorstwa, które nie zdecydują się na zadeklarowanie i opłacenie żadnego kontyngentu, do którego miałyby prawo w roku poprzedzającym lub w latach poprzedzających obliczenie wartości odniesienia, podjęły decyzję o opuszczeniu rynku i nie uzyskują więc w związku z tym nowej wartości odniesienia. Przychody należy wykorzystać na pokrycie kosztów administracyjnych.
(20)  Uwzględniając wartość rynkową przydzielonego kontyngentu, należy ustalić cenę jego przydziału. Pozwala to uniknąć dalszej fragmentacji rynku szkodliwej dla tych przedsiębiorstw, które potrzebują dostaw HFC i są już zależne od handlu HFC na rynku schyłkowym. Zakłada się, że przedsiębiorstwa, które nie zdecydują się na zadeklarowanie i opłacenie żadnego kontyngentu, do którego miałyby prawo w roku poprzedzającym lub w latach poprzedzających obliczenie wartości odniesienia, podjęły decyzję o opuszczeniu rynku i nie uzyskują więc w związku z tym nowej wartości odniesienia. Cena kontyngentu powinna z czasem wzrosnąć, aby zapewnić stabilny strumień przychodów. Przychody należy wykorzystać na pokrycie kosztów administracyjnych, na wspieranie budowania zdolności, wdrażania i egzekwowania przepisów, a także na przyspieszenie wprowadzania substancji alternatywnych dla fluorowanych gazów cieplarnianych.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  W celu zapewnienia dokładności zgłoszeń znacznych ilości substancji i uwzględniania ilości HFC, którymi są fabrycznie napełnione urządzenia, w unijnym systemie kontyngentów, powinna być wymagana weryfikacja przez osoby trzecie.
(25)  W celu zapewnienia dokładności zgłoszeń znacznych ilości substancji i uwzględniania ilości HFC, którymi są fabrycznie napełnione urządzenia, w unijnym systemie kontyngentów, powinna być wymagana weryfikacja przez niezależne osoby trzecie.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)
(28a)   Organy celne powinny monitorować, czy produkty objęte niniejszym rozporządzeniem zgłoszone jako znajdujące się w tranzycie faktycznie opuściły terytorium celne Unii. W tym celu organy te powinny prowadzić rejestr przedsiębiorstw dokonujących tranzytu.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby organy celne przeprowadzające kontrole na podstawie niniejszego rozporządzenia posiadały odpowiednie zasoby i wiedzę, na przykład poprzez udostępnianie im szkoleń, oraz aby były w wystarczającym stopniu przygotowane do zajmowania się przypadkami nielegalnego handlu gazami oraz produktami i urządzeniami objętymi zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć urzędy celne, które spełniają te warunki i w związku z tym są upoważnione do przeprowadzania kontroli celnych przywozu, wywozu i w przypadkach tranzytu.
(29)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby organy celne przeprowadzające kontrole na podstawie niniejszego rozporządzenia posiadały odpowiednie zasoby i wiedzę, na przykład poprzez udostępnianie im szkoleń, oraz aby były w wystarczającym stopniu przygotowane do zajmowania się przypadkami nielegalnego handlu gazami oraz produktami i urządzeniami objętymi zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)  Począwszy od 2028 r. należy zakazać przywozu i wywozu HFC, jak również produktów i urządzeń, które zawierają HFC lub których działanie jest zależne od tych gazów, z państw niebędących stroną Protokołu i do takich państw. Przyspieszono zatem równoległy zakaz przewidziany w Protokole od 2033 r. w celu zapewnienia, aby globalne środki redukcji emisji HFC przewidziane w poprawce z Kigali przyniosły jak najszybciej oczekiwane korzyści na rzecz klimatu.
(32)  Począwszy od 2028 r. należy zakazać przywozu i wywozu HFC, jak również produktów i urządzeń, które zawierają HFC lub których działanie jest zależne od tych gazów, z państw niebędących stroną Protokołu i do takich państw. Protokół przewiduje ten zakaz od 2033 r., a celem jego wcześniejszego wprowadzenia na mocy niniejszego rozporządzenia jest dopilnowanie, aby globalne środki redukcji emisji HFC przewidziane w poprawce z Kigali przyniosły jak najszybciej oczekiwane korzyści na rzecz klimatu.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)
(34a)   Kary powinny być jak najbardziej spójne i pozostawać bez uszczerbku dla kompetencji i suwerenności państw członkowskich. Komisja powinna zatem co cztery lata mapować różnice w karach między państwami członkowskimi i przedkładać sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
(37)  Sygnaliści mogą zwrócić uwagę właściwych organów na nowe informacje, które mogą być pomocne w wykrywaniu naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i umożliwić tym organom nakładanie kar. Należy zapewnić stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających sygnalistom ostrzeganie właściwych organów o faktycznych lub potencjalnych naruszeniach przepisów niniejszego rozporządzenia oraz chroniących sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W tym celu należy przewidzieć w niniejszym rozporządzeniu, że w odniesieniu do przypadków zgłaszania naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz w kwestiach ochrony osób zgłaszających takie naruszenia zastosowanie mają przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/193736.
(37)  Sygnaliści mogą zwrócić uwagę właściwych organów na nowe informacje, które mogą być pomocne w wykrywaniu naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i umożliwić tym organom nakładanie kar. Należy zapewnić stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających sygnalistom ostrzeganie właściwych organów o faktycznych lub potencjalnych naruszeniach przepisów niniejszego rozporządzenia oraz skutecznie chroniących sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W tym celu należy przewidzieć w niniejszym rozporządzeniu, że w odniesieniu do przypadków zgłaszania naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz w kwestiach ochrony osób zgłaszających takie naruszenia zastosowanie mają przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/193736.
_________________
_________________
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)
(37a)   W komunikacie Komisji z 14 października 2020 r. pt. „Poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w UE i jej państwach członkowskich” podkreślono potrzebę włączenia przepisów dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości do wniosków ustawodawczych UE dotyczących nowego lub zmienionego prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w celu zapewnienia równych warunków dostępu do wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich zgodnie z Konwencją o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencją z Aarhus).
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  Wykonując niniejsze rozporządzenie, Komisja powinna ustanowić tzw. forum konsultacyjne, aby zapewnić wyważony udział przedstawicieli państw członkowskich i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji środowiskowych, przedstawicieli producentów, operatorów i osób posiadających certyfikat.
(39)  Komisja powinna ustanowić tzw. forum konsultacyjne, aby ułatwić wdrożenie niniejszego rozporządzenia. Forum konsultacyjne powinno zapewnić zrównoważony udział przedstawicieli państw członkowskich i wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną środowiska, stowarzyszeń pacjentów i organizacji pracowników służby zdrowia, przedstawicieli producentów, podmiotów i osób posiadających certyfikat. Forum konsultacyjne powinno współpracować z odpowiednimi agencjami UE, szczególnie z EMA.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do dowodów, które należy przedstawić, dotyczących niszczenia lub odzysku trifluorometanu będącego produktem ubocznym podczas produkcji innych substancji fluorowanych; wymogów dotyczących kontroli szczelności; formatu dokumentacji, jej tworzenia i prowadzenia; minimalnych wymogów w zakresie programów certyfikacji i zaświadczeń o odbytym szkoleniu; formatu powiadomienia o programach certyfikacji i szkolenia; zwolnień dotyczących produktów i urządzeń objętych zakazem wprowadzania do obrotu; formatu etykiet; określania praw do produkcji w odniesieniu do producentów HFC; zwolnień z wymogu dotyczącego kontyngentu w odniesieniu do HFC do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególnych kategoriach produktów lub urządzeń; określenia wartości odniesienia dla producentów i importerów dotyczących wprowadzania HFC do obrotu; warunków i szczegółowych ustaleń dotyczących płatności kwoty należnej; szczegółowych warunków dotyczących deklaracji zgodności dotyczących fabrycznie napełnionych urządzeń i ich weryfikacji, a także dotyczących akredytacji weryfikatorów; sprawnego funkcjonowania rejestru; zezwolenia na handel z podmiotami nieobjętymi Protokołem; szczegółów weryfikacji sprawozdań i akredytacji weryfikatorów i formatu przedkładania sprawozdań. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201137.
(40)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do dowodów, które należy przedstawić, dotyczących niszczenia lub odzysku trifluorometanu będącego produktem ubocznym podczas produkcji innych substancji fluorowanych; wymogów dotyczących kontroli szczelności; formatu dokumentacji, jej tworzenia i prowadzenia; minimalnych wymogów w zakresie programów certyfikacji i zaświadczeń o odbytym szkoleniu; formatu powiadomienia o programach certyfikacji i szkolenia; zwolnień dotyczących produktów i urządzeń objętych zakazem wprowadzania do obrotu; formatu etykiet; określania praw do produkcji w odniesieniu do producentów HFC; określenia szczegółów deklaracji zgodności dla nadających się do ponownego napełnienia pojemników na fluorowane gazy cieplarniane, w tym dowodów potwierdzających, że istnieją ustalenia dotyczące ich zwrotu w celu ponownego napełnienia; zwolnień z wymogu dotyczącego kontyngentu w odniesieniu do HFC do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególnych kategoriach produktów lub urządzeń; określenia wartości odniesienia dla producentów i importerów dotyczących wprowadzania HFC do obrotu; warunków i szczegółowych ustaleń dotyczących płatności kwoty należnej; szczegółowych warunków dotyczących deklaracji zgodności dotyczących fabrycznie napełnionych urządzeń i ich weryfikacji, a także dotyczących akredytacji weryfikatorów; sprawnego funkcjonowania rejestru; zezwolenia na handel z podmiotami nieobjętymi Protokołem; szczegółów weryfikacji sprawozdań i akredytacji weryfikatorów i formatu przedkładania sprawozdań. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201137.
_________________
_________________
37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  W celu zmiany niektórych innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) w odniesieniu do ustanowienia wykazu produktów i urządzeń, w których przypadku odzysk gazów lub zniszczenie produktów i urządzeń są osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia i określenia technologii, które należy stosować; wymogów dotyczących etykietowania; wyłączenie z wymogów dotyczących kontyngentów w odniesieniu do HFC zgodnie z decyzjami stron Protokołu; kwot należnych za przydział kontyngentu oraz mechanizmu przydziału pozostałych kontyngentów; dodatkowych środków w zakresie monitorowania substancji oraz produktów i urządzeń objętych procedurą czasowego składowania i procedurą celną; przepisów mających zastosowanie do dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów i urządzeń przywożonych od dowolnego podmiotu nieobjętego Protokołem i wywożonych do takiego podmiotu; aktualizacji współczynników globalnego ocieplenia cechujących substancje zawarte w wykazach. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa38. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(41)  W celu zmiany niektórych innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) w odniesieniu do ustanowienia wykazu produktów i urządzeń, w których przypadku odzysk gazów lub zniszczenie produktów i urządzeń są osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia i określenia technologii, które należy stosować; określenia minimalnych wymogów dotyczących systemów odpowiedzialności producenta w odniesieniu do odzysku, recyklingu, regeneracji lub niszczenia niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym w zakresie zbierania, odzysku, recyklingu, zakładów unieszkodliwiania, dostarczania urządzeń certyfikowanym technikom, sprawozdawczości i zwiększania wiedzy; wymogów dotyczących etykietowania; wyłączenie z wymogów dotyczących kontyngentów w odniesieniu do HFC zgodnie z decyzjami stron Protokołu; wyłączenia z systemu kontyngentów wprowadzania do obrotu materiałów półprzewodnikowych zawierających wodorofluorowęglowodory lub komór do wytrącania z fazy gazowej pozostałości substancji chemicznych w sektorze produkcji półprzewodników, jeżeli w niektórych przypadkach występują niedobory lub zakłócenia dostaw na rynek Unii materiałów półprzewodnikowych lub komór do wytrącania z fazy gazowej; w niektórych przypadkach zwiększenia kontyngentów na wprowadzanie do obrotu w Unii wodorofluorowęglowodorów do stosowania w pompach ciepła do 2029 r.; kwot należnych za przydział kontyngentu oraz mechanizmu przydziału pozostałych kontyngentów; dodatkowych środków w zakresie monitorowania substancji oraz produktów i urządzeń objętych procedurą czasowego składowania i procedurą celną; przepisów mających zastosowanie do dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów i urządzeń przywożonych od dowolnego podmiotu nieobjętego Protokołem i wywożonych do takiego podmiotu; przyjęcia wspólnych ogólnych ram projektowania scentralizowanych elektronicznych systemów rejestrowania informacji zgromadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; a także aktualizacji współczynników globalnego ocieplenia cechujących substancje zawarte w wykazach oraz zaostrzenia zakazów wprowadzania takich substancji do obrotu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, zwłaszcza z Forum Konsultacyjnym ustanowionym na mocy art. 33 niniejszego rozporządzenia, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa38. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
_________________
_________________
38 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
38 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załącznikach I, II i III, występujących samodzielnie lub w mieszaninie.
1.  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do produktów i urządzeń oraz ich części, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest zależne od tych gazów.
2.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do produktów i urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest częściowo lub w całości zależne od tych gazów.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5
5)  „operator” oznacza przedsiębiorstwo sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia lub właściciela, jeżeli został wyznaczony przez państwo członkowskie jako podmiot odpowiedzialny za obowiązki operatora w określonych przypadkach;
5)  „operator” oznacza przedsiębiorstwo sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia lub podmiot, jeżeli został wyznaczony przez państwo członkowskie jako podmiot odpowiedzialny za obowiązki operatora w określonych przypadkach;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6
6)  „wprowadzanie do obrotu” oznacza dostarczanie lub udostępnianie innej osobie w Unii po raz pierwszy, za opłatą lub nieodpłatnie, dopuszczenie celne do swobodnego obrotu w Unii oraz stosowanie wyprodukowanych substancji lub wyprodukowanych produktów lub urządzeń na własny użytek;
6)  „wprowadzanie do obrotu” oznacza dostarczanie lub udostępnianie innej osobie w Unii po raz pierwszy, za opłatą lub nieodpłatnie, dopuszczenie celne do swobodnego obrotu w Unii oraz stosowanie wyprodukowanych substancji lub używanie wyprodukowanych produktów lub urządzeń na własny użytek;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 27
27)  „substrat” oznacza każdy fluorowany gaz cieplarniany wymieniony w załącznikach I i II, przechodzący chemiczną transformację w procesie, w którym ulega całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego, a jego emisje są nieznaczne;
27)  „substrat” oznacza każdy fluorowany gaz cieplarniany wymieniony w załącznikach I i II, przechodzący chemiczną transformację w procesie, w którym ulega całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2
Do celów przedstawienia takich dowodów importerzy i producenci sporządzają deklarację zgodności i dołączają dokumentację uzupełniającą dotyczącą zakładu produkcyjnego i środków ograniczających przyjętych w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu. Producenci i importerzy przechowują deklarację zgodności i dokumentację uzupełniającą przez co najmniej pięć lat po wprowadzeniu do obrotu i udostępniają ją swoim właściwym organom krajowym i Komisji na ich wniosek.
Do celów przedstawienia takich dowodów importerzy i producenci sporządzają deklarację zgodności i dołączają dokumentację uzupełniającą, która zawiera:
a)   informacje dotyczące zakładu produkcyjnego;
b)   dowód dostępności i zastosowania najlepszej dostępnej technologii redukcji emisji w zakładzie produkcyjnym;
c)   dowód przyjęcia środków ograniczających w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami;.
d)   dowód zniszczenia lub odzysku dowolnej ilości wyemitowanego trifluorometanu, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami i wymogami określonymi w art. 8 ust. 7.
Producenci i importerzy przechowują deklarację zgodności i dokumentację uzupełniającą przez co najmniej pięć lat po wprowadzeniu do obrotu i udostępniają ją swoim właściwym organom krajowym i Komisji na ich wniosek.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 3
Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – określić szczegółowe warunki dotyczące deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej, o których mowa w akapicie drugim. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z art. 34 ust. 2.
Komisja określa – w drodze aktów wykonawczych – szczegółowe warunki dotyczące deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej, o których mowa w akapicie drugim, oraz ich szczegółowe elementy. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z art. 34 ust. 2.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Bez uszczerbku dla ust. 1–6 operatorzy dopilnowują, aby fluorek sulfurylu był wychwytywany i odzyskiwany po fumigacji. Operatorzy dopilnowują, by odzysk przeprowadzały odpowiednio wykwalifikowane osoby fizyczne, aby zagwarantować recykling, regenerację lub zniszczenie tych gazów.
Aby przedstawić dowód zniszczenia, operatorzy sporządzają deklarację zgodności i dołączają dokumentację uzupełniającą, która zawiera informacje na temat zakładu, dowód dostępności i stosowania najlepszej dostępnej technologii odzysku w tym zakładzie oraz dowód zastosowania środków w celu odzyskania emisji fluorku sulfurylu. Skuteczność systemu należy zweryfikować naukowo w niezależny sposób.
Jeżeli odzysk nie jest wykonalny z technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia, operatorzy stosują alternatywne metody obróbki, chyba że nie są one dostępne. W takim przypadku operator sporządza dokumentację potwierdzającą brak możliwości odzysku fluorku sulfurylu oraz brak alternatywnych metod obróbki.
Operator przechowuje deklarację zgodności i dokumentację przez pięć lat i udostępnia ją właściwym organom państwa członkowskiego i Komisji na ich wniosek.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1
Operatorzy urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I w ilości co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub fluorowane gazy cieplarniane wymienione w sekcji 1 załącznika II w ilości co najmniej jednego kg, niezawarte w piankach zapewniają, aby urządzenia zostały poddane kontroli szczelności.
Producenci i operatorzy urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I w ilości co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub fluorowane gazy cieplarniane wymienione w sekcji 1 załącznika II w ilości co najmniej jednego kg, niezawarte w piankach zapewniają, aby urządzenia zostały poddane kontroli szczelności, w tym podczas ich produkcji.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2
Hermetycznie zamknięte urządzenie, które zawiera fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I w ilości mniejszej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 lub fluorowane gazy cieplarniane wymienione w sekcji I załącznika II w ilości mniejszej niż 2 kg nie są poddawane kontroli szczelności, pod warunkiem że urządzenie jest opatrzone etykietą jako hermetycznie zamknięte i zbadany poziom wycieków jego połączonych części jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
Hermetycznie zamknięte urządzenie w budynkach mieszkalnych, które zawiera fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I w ilości mniejszej niż 10 ton ekwiwalentu CO2 lub fluorowane gazy cieplarniane wymienione w sekcji I załącznika II w ilości mniejszej niż 2 kg nie są poddawane kontroli szczelności, pod warunkiem że urządzenie jest opatrzone etykietą jako hermetycznie zamknięte i zbadany poziom wycieków jego połączonych części jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3 – litera c
c)   zawierają mniej niż 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I.
skreśla się
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e
e)  agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni;
e)  agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni, samochodów dostawczych chłodni i statków chłodni;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)
ea)   urządzenia klimatyzacyjne w metrach, pociągach, statkach, samolotach i pojazdach transportu drogowego, z wyjątkiem urządzeń objętych zakresem dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*;
* Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 12).
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Operatorzy urządzeń wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. f) i g), zawierających fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I w ilości co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2, które zainstalowano po 1 stycznia 2017 r., zapewniają, aby urządzenia te były wyposażone w system wykrywania wycieków, który alarmuje operatora lub firmę serwisową o każdym wycieku.
2.  Operatorzy urządzeń wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. f) i g), zawierających fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I w ilości co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2, które zainstalowano po 1 stycznia 2017 r., zapewniają, aby urządzenia te były wyposażone w system wykrywania wycieków, który alarmuje operatora lub firmę serwisową o każdym wycieku. Do celów art. 5 ust. 2 lit. g) system wykrywania wycieków powinien mieć większą czułość niż przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b
b)  ilość gazów dodanych podczas instalowania, konserwacji lub serwisowania lub z powodu wycieku;
b)  ilość gazów dodanych podczas instalowania, konserwacji lub serwisowania lub z powodu wycieku, w tym dokładna data takiego uzupełnienia;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c
c)  czy ilość gazów została poddana recyklingowi lub regeneracji, a także nazwę i adres zakładu znajdującego się na terenie Unii, w którym poddano te gazy recyklingowi lub dokonano ich regeneracji, oraz, w stosowanych przypadkach, numer certyfikatu;
c)  czy odzyskane gazy poddano recyklingowi lub regeneracji i jaką ich ilość, a także nazwę i adres zakładu znajdującego się na terenie Unii, w którym poddano te gazy recyklingowi lub dokonano ich regeneracji, oraz, w stosowanych przypadkach, numer certyfikatu;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1
Operatorzy stacjonarnych urządzeń lub agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w sekcji 1 załączników I i II, niezawarte w piankach, zapewniają, aby odzysk tych gazów był prowadzony przez osoby fizyczne posiadające odpowiednie certyfikaty przewidziane w art. 10, w celu zapewnienia recyklingu, regeneracji lub zniszczenia tych gazów.
Operatorzy stacjonarnych urządzeń lub agregatów chłodniczych w samochodach dostawczych chłodniach, samochodach ciężarowych chłodniach, przyczepach chłodniach i statkach chłodniach, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w sekcji 1 załączników I i II, niezawarte w piankach, zapewniają, aby odzysk tych gazów był prowadzony przez osoby fizyczne posiadające odpowiednie certyfikaty przewidziane w art. 10, w celu zapewnienia recyklingu, regeneracji lub zniszczenia tych gazów.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  obiegi chłodzenia agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach;
b)  obiegi chłodzenia agregatów chłodniczych w samochodach dostawczych chłodniach, samochodach ciężarowych chłodniach, przyczepach chłodniach i statkach chłodniach;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8
8.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wykazu produktów i urządzeń, w których przypadku odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych, wymienionych w sekcji 1 załączników I i II, lub zniszczenie produktów i urządzeń zawierających takie gazy bez wcześniejszego odzysku tych gazów są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.
8.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wykazu produktów i urządzeń, w których przypadku odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych, wymienionych w załącznikach I i II, lub zniszczenie produktów i urządzeń zawierających takie gazy bez wcześniejszego odzysku tych gazów są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9
9.  Państwa członkowskie wspierają odzysk, recykling, regenerację i niszczenie fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w sekcji 1 załączników I i II.
9.  Państwa członkowskie wspierają odzysk, recykling, regenerację i niszczenie fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załącznikach I i II.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
Systemy odpowiedzialności producenta
Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1
Bez uszczerbku dla obowiązującego prawodawstwa Unii państwa członkowskie wspierają tworzenie systemów odpowiedzialności producenta w odniesieniu do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załącznikach I i II i ich recyklingu, regeneracji lub niszczenia.
Bez uszczerbku dla obowiązującego prawodawstwa Unii państwa członkowskie wymagają, aby do 31 grudnia 2027 r. ustanowiono systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do odzysku, recyklingu, regeneracji lub niszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załącznikach I i II, z uwzględnieniem już obowiązujących systemów odpowiedzialności producenta.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)
Do 31 grudnia 2025 r. Komisja przyjmie akty delegowane zgodnie z art. 32, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie, określając minimalne wymogi dotyczące systemów odpowiedzialności producenta, o których mowa w ust. 1, w tym zbierania, odzysku, recyklingu, zakładów unieszkodliwiania, dostarczania urządzeń certyfikowanym technikom, sprawozdawczości i zwiększania wiedzy.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 b (nowy)
Państwa członkowskie dopilnowują, aby producenci i importerzy fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załącznikach I i II pokrywali koszty zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE* dotyczącymi rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz pokrywali co najmniej następujące koszty, o ile ich jeszcze nie uwzględniono:
____________________
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 b – litera a (nowa)
a)   koszty zbiórki, w tym zapewnienia dostępnych punktów zbiórki, magazynowania i transportu;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 b – litera b (nowa)
b)   koszty jednostek recyklingu dla osób fizycznych certyfikowanych zgodnie z art. 10 do celów recyklingu na miejscu.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 2
Państwa członkowskie informują Komisję o podjętych działaniach.
skreśla się
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwa członkowskie, na podstawie minimalnych wymogów, o których mowa w ust. 5, ustanawiają lub dostosowują programy certyfikacji, w tym procedury oceny, a także zapewniają dostęp do szkoleń – obejmujących zarówno umiejętności praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną – osobom fizycznym wykonującym następujące zadania związane z wykorzystaniem fluorowanych gazów cieplarnianych, wymienionych w sekcji 1 załączników I i II, oraz innych rozwiązań stanowiących alternatywę dla fluorowanych gazów cieplarnianych:
1.  Państwa członkowskie, na podstawie minimalnych wymogów, o których mowa w ust. 5, ustanawiają lub dostosowują programy certyfikacji, w tym procedury oceny, a także zapewniają dostęp do szkoleń – obejmujących zarówno umiejętności praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną – osobom fizycznym wykonującym następujące zadania związane z wykorzystaniem fluorowanych gazów cieplarnianych, wymienionych w załącznikach I i II, oraz innych rozwiązań stanowiących alternatywę dla fluorowanych gazów cieplarnianych:
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby dostępne były programy szkoleń dla osób fizycznych prowadzących odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w sekcji 1 załączników I i II z urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych wchodzących w zakres stosowania dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady42 , zgodnie z ust. 5.
2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby dostępne były programy szkoleń dla osób fizycznych prowadzących odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w sekcji 1 załączników I i II, a także innych odpowiednich substancji alternatywnych dla fluorowanych gazów cieplarnianych, z urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych wchodzących w zakres stosowania dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady42, zgodnie z ust. 5.
_________________
_________________
42 Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 12).
42 Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 12).
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Programy certyfikacji i szkoleń przewidziane w ust. 1 i 2 obejmują następujące elementy:
3.  Programy certyfikacji i szkoleń przewidziane w ust. 1 i 2 obejmują co najmniej następujące elementy:
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera e a (nowa)
ea)   certyfikację naturalnych alternatyw, w tym ich właściwości i korzyści w porównaniu ze stosowaniem fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi podczas instalacji, serwisowania, konserwacji, naprawy i likwidacji.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   W stosownych przypadkach państwa członkowskie ustanawiają lub przyjmują programy certyfikacji i szkoleń na podstawie ust. 1, 2, 3 i 6 w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7
7.  Istniejące certyfikaty i zaświadczenia o odbytym szkoleniu wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 pozostają ważne, zgodnie z warunkami, na których zostały pierwotnie wydane.
7.  Istniejące zaświadczenia o odbytym szkoleniu wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 pozostają ważne, zgodnie z warunkami, na których zostały pierwotnie wydane. Ważność istniejących certyfikatów może podlegać dodatkowym wymogom, aby uwzględnić rozszerzenie systemu certyfikacji na inne odpowiednie substancje alternatywne dla fluorowanych gazów cieplarnianych.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit 1
Do dnia 1 stycznia [Urząd Publikacji, należy wstawić datę = rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o programach certyfikacji i szkoleń.
Do dnia 1 stycznia [Urząd Publikacji, należy wstawić datę = rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o programach certyfikacji i szkoleń oraz o liczbie osób, które uzyskały certyfikat lub przeszły szkolenie dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych i odpowiednich substancji alternatywnych w poszczególnych sektorach. Jeżeli liczba osób certyfikowanych i przeszkolonych w zakresie odpowiednich substancji alternatywnych jest niższa niż próg minimalny, państwa członkowskie dołączają do powiadomienia plan działań, sporządzony w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, w tym partnerami społecznymi, w celu zwiększenia od następnego roku kalendarzowego liczby certyfikacji i szkoleń w zakresie odpowiednich substancji alternatywnych.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 9
9.  Komisja może ustalić w drodze aktów wykonawczych format powiadomienia, o których mowa w ust. 8. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.
9.  Komisja ustala w drodze aktów wykonawczych minimalny próg działań służących zwiększeniu liczby certyfikacji i szkoleń dotyczących odpowiednich alternatyw i format powiadomienia, o których mowa w ust. 8. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 10
10.  Każde przedsiębiorstwo, które zleca czynność, o której mowa w ust. 1, innemu przedsiębiorstwu, podejmuje uzasadnione działania służące upewnieniu się, że to inne przedsiębiorstwo posiada certyfikaty niezbędne do wymaganych czynności, o których mowa w ust. 1.
10.  Przedsiębiorstwo może powierzyć innemu przedsiębiorstwu zadanie, o którym mowa w ust. 1, dopiero po sprawdzeniu, czy to drugie przedsiębiorstwo ma certyfikaty niezbędne do wymaganych czynności, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego dozwolone jest wprowadzanie do obrotu części wymaganych do naprawy i serwisowania istniejących urządzeń, pod warunkiem że naprawa lub serwisowanie nie powoduje zwiększenia wydajności urządzenia, ilości gazów fluorowanych zawartych w urządzeniu ani zastosowanych gazów fluorowanych.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3
Po upływie dwóch lat od poszczególnych terminów wymienionych w załączniku IV dalsze dostarczanie lub udostępnianie innym stronom w Unii, za opłatą lub nieodpłatnie, produktów lub urządzeń wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem przed upływem terminu, o którym mowa w akapicie pierwszym, jest dozwolone tylko wtedy, gdy istnieją dowody na to, że produkt lub urządzenie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem przed upływem odnośnego terminu.
Po upływie sześciu miesięcy od poszczególnych terminów wymienionych w załączniku IV dalsze dostarczanie lub udostępnianie innym stronom w Unii, za opłatą lub nieodpłatnie, produktów lub urządzeń wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem przed upływem terminu, o którym mowa w akapicie pierwszym, jest dozwolone tylko wtedy, gdy istnieją dowody na to, że produkt lub urządzenie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem przed upływem odnośnego terminu.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1
3.  Oprócz zakazu wprowadzenia do obrotu, o którym mowa w pkt 1 załącznika IV zakazuje się przywozu, wprowadzenia do obrotu, wszelkich późniejszych dostaw lub udostępniania innym podmiotom w Unii za opłatą lub nieodpłatnie, użytkowania lub wywozu pustych, całkowicie lub częściowo napełnionych, nienadających się do ponownego napełnienia pojemników przeznaczonych do fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w sekcji 1 załączników I i II. Takie pojemniki mogą być przechowywane lub transportowane wyłącznie w celu ich późniejszego unieszkodliwienia. Zakaz ten nie ma zastosowania do pojemników wykorzystywanych do celów laboratoryjnych lub analitycznych.
3.  Oprócz zakazu wprowadzenia do obrotu, o którym mowa w pkt 1 załącznika IV zakazuje się przywozu, wprowadzenia do obrotu, wszelkich późniejszych dostaw lub udostępniania innym podmiotom w Unii za opłatą lub nieodpłatnie, użytkowania lub wywozu pustych, całkowicie lub częściowo napełnionych, nienadających się do ponownego napełnienia pojemników przeznaczonych do fluorowanych gazów cieplarnianych. Takie pojemniki mogą być przechowywane lub transportowane wyłącznie w celu ich późniejszego unieszkodliwienia. Zakaz ten nie ma zastosowania do pojemników wykorzystywanych do celów laboratoryjnych lub analitycznych.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)
3a  . Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu nadające się do ponownego napełnienia pojemniki na fluorowane gazy cieplarniane przedstawiają deklarację zgodności obejmującą dowody na to, że wprowadzono rozwiązania umożliwiające zwrot tych pojemników w celu ponownego napełnienia. Rozwiązania te zawierają wiążące obowiązki dotyczące przestrzegania przepisów przez podmiot dostarczający te pojemniki użytkownikom końcowym.
Przedsiębiorstwa, o których mowa w akapicie pierwszym, przechowują deklarację zgodności przez co najmniej pięć lat od wprowadzenia do obrotu pojemników nadających się do ponownego napełnienia i na żądanie udostępniają ją właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji. Podmioty dostarczające pojemniki użytkownikom końcowym przechowują dowody zgodności z tymi rozwiązaniami przez co najmniej pięć lat po dostarczeniu użytkownikowi końcowemu i na żądanie udostępniają je właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji.
Komisja może w drodze aktów wykonawczych uzupełnić niniejsze rozporządzenie przez określenie, jakie informacje musi zawierać deklaracja zgodności. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z art. 34 ust. 2.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie
W następstwie uzasadnionego wniosku właściwego organu państwa członkowskiego i uwzględniając cele niniejszego rozporządzenia, Komisja może wyjątkowo, w drodze aktów wykonawczych, zezwolić na zwolnienie trwające maksymalnie cztery lata, umożliwiające wprowadzanie do obrotu produktów i urządzeń wymienionych w załączniku IV, w tym ich części, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne, w przypadku gdy zostanie wykazane, że:
Bez uszczerbku dla odstępstwa dla części zamiennych, o którym mowa w akapicie 1a, w następstwie uzasadnionego wniosku właściwego organu państwa członkowskiego i uwzględniając cele niniejszego rozporządzenia, Komisja może wyjątkowo, w drodze aktów wykonawczych, zezwolić na zwolnienie trwające maksymalnie cztery lata, umożliwiające wprowadzanie do obrotu produktów i urządzeń wymienionych w załączniku IV, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne, w przypadku gdy zostanie wykazane, że:
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Przedsiębiorstwa mogą wprowadzać do obrotu i sprzedawać fluorowane gazy cieplarniane luzem, tylko jeżeli:
a)   mają certyfikat lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu wymagane na mocy art. 10 lub zatrudniają osoby mające taki certyfikat lub zaświadczenie; oraz
b)   mają siedzibę w Unii lub wyznaczyły wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii, który ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
Wyłącznym przedstawicielem może być przedstawiciel wyznaczony na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Ograniczenie wywozu niektórych produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane
Wywóz produktów i urządzeń, w tym ich części, wymienionych w załączniku IV, z wyłączeniem sprzętu wojskowego, jest zakazany od dnia określonego w tym załączniku, przy dokonaniu w stosownych przypadkach rozróżnienia w zależności od typu lub współczynnika globalnego ocieplenia gazów.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  Produkty lub urządzenia objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 11 ust. 4, muszą być opatrzone odpowiednią etykietą i zawierać informację, że te produkty lub urządzenia mogą być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zwolnienie na podstawie tego artykułu zostało przyznane.
2.  Produkty lub urządzenia objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 11 ust. 4, muszą być opatrzone odpowiednią etykietą wskazującą koniec okresu zwolnienia, i zawierać informację, że te produkty lub urządzenia mogą być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zwolnienie na podstawie tego artykułu zostało przyznane.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c
c)  od 1 stycznia 2017 r. – wyrażoną wagowo i jako ekwiwalent CO2 ilość fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w produkcie lub urządzeniu lub ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, dla jakiej urządzenie jest zaprojektowane, oraz współczynnik globalnego ocieplenia tych gazów.
c)  od 1 stycznia 2017 r. – wyrażoną wagowo i jako ekwiwalent CO2 ilość fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w produkcie lub urządzeniu lub ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, dla jakiej urządzenie jest zaprojektowane, oraz współczynnik globalnego ocieplenia tych gazów w okresie 100 i 20 lat.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)
W stosownych przypadkach zmodernizowane produkty lub urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane opatruje się ponownie etykietą, podając aktualne informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 (nowy)
5a.   W stosownych przypadkach ponownie napełnione pojemniki na fluorowane gazy cieplarniane opatruje się ponownie etykietą, podając aktualne informacje, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 10
10.   Fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załącznikach I i II oraz wprowadzane do obrotu w celu trawienia materiałów półprzewodnikowych lub czyszczenia komór do wytrącania z fazy gazowej pozostałości substancji chemicznych w sektorze produkcji półprzewodników muszą być opatrzone etykietą ze wskazaniem, że zawartość pojemnika może być zastosowana wyłącznie do tego celu.
skreśla się
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 13 – akapit 1
W przypadku wodorofluorowęglowodorów etykieta, o której mowa w ust. 7–11, musi być opatrzona wskazaniem „wyłączone z kontyngentu na podstawie rozporządzenia (UE) nr.../... [Urząd Publikacji: należy dodać odesłanie do rozporządzenia]”.
W przypadku wodorofluorowęglowodorów etykieta, o której mowa w ust. 7–9 oraz 11, musi być opatrzona wskazaniem „wyłączone z kontyngentu na podstawie rozporządzenia (UE) nr.../... [Urząd Publikacji: należy dodać odesłanie do rozporządzenia]”.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 13 – akapit 2
W razie braku wymogów dotyczących etykietowania, o których mowa w akapicie pierwszym i w ust. 7–11, wodorofluorowęglowodory podlegają wymogom systemu kontyngentów zgodnie z art. 16 ust. 1.
W razie braku wymogów dotyczących etykietowania, o których mowa w akapicie pierwszym i w ust. 7–9 oraz 11, wodorofluorowęglowodory podlegają wymogom systemu kontyngentów zgodnie z art. 16 ust. 1.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 1
Od 1 stycznia 2024 r. zabrania się stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym co najmniej 2 500, do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych.
Od dnia 1 stycznia 2024 r. zabrania się następujących zastosowań: serwisowania lub konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, ruchomych i stacjonarnych urządzeń chłodniczych i agregatów chłodniczych za pomocą fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I, o współczynniku ocieplenia globalnego wynoszącym co najmniej 2 500.
Od dnia 1 stycznia 2030 r. zabrania się następujących zastosowań: serwisowania lub konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, z wyłączeniem agregatów chłodniczych, za pomocą fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I, o współczynniku ocieplenia globalnego co najmniej 150.
prawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 2
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do sprzętu wojskowego lub urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej -50 °C.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do sprzętu wojskowego lub urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów leczniczych do temperatur poniżej -50 °C lub urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu elektrowni jądrowych.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 3 – litera a
a)  zregenerowanych fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym co najmniej 2 500, stosowanych do konserwacji lub serwisowania istniejących urządzeń chłodniczych, o ile zostały one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 6;
a)  zregenerowanych fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym co najmniej 150, stosowanych do konserwacji lub serwisowania istniejących stacjonarnych urządzeń chłodniczych, z wyłączeniem agregatów chłodniczych, o ile zostały one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 6;
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 3 – litera a a (nowa)
aa)   zregenerowanych fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym co najmniej 2 500, stosowanych do konserwacji lub serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, ruchomych urządzeń chłodniczych i agregatów chłodniczych, o ile zostały one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 6;
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 3 – litera b
b)  poddanych recyklingowi fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym co najmniej 2 500, stosowanych do konserwacji lub serwisowania istniejących urządzeń chłodniczych, o ile zostały one odzyskane z takich urządzeń. Takie gazy poddane recyklingowi mogą być stosowane tylko przez przedsiębiorstwo, które przeprowadziło ich odzysk w ramach konserwacji lub serwisowania, lub przedsiębiorstwo, dla którego odzysk przeprowadzono w ramach konserwacji lub serwisowania.
b)  poddanych recyklingowi fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym co najmniej 150, stosowanych do konserwacji lub serwisowania istniejących stacjonarnych urządzeń chłodniczych, z wyłączeniem agregatów chłodniczych, o ile zostały one odzyskane z takich urządzeń. Takie gazy poddane recyklingowi mogą być stosowane tylko przez przedsiębiorstwo, które przeprowadziło ich odzysk w ramach konserwacji lub serwisowania, lub przedsiębiorstwo, dla którego odzysk przeprowadzono w ramach konserwacji lub serwisowania.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 3 – litera b a (nowa)
ba)   poddanych recyklingowi fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I o współczynniku globalnego ocieplenia wynoszącym co najmniej 2 500, stosowanych do konserwacji lub serwisowania istniejących urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, ruchomych urządzeń chłodniczych i agregatów chłodniczych, o ile zostały one odzyskane z takich urządzeń; takie gazy poddane recyklingowi mogą być stosowane tylko przez przedsiębiorstwo, które przeprowadziło ich odzysk w ramach konserwacji lub serwisowania, lub przedsiębiorstwo, dla którego odzysk przeprowadzono w ramach konserwacji lub serwisowania.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4
4.  Od 1 stycznia 2026 r. stosowanie desfluranu jako wziewnego środka znieczulającego jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie zastosowanie jest ściśle wymagane, a z przyczyn medycznych nie można zastosować żadnego innego środka znieczulającego. Użytkownik przedstawia na żądanie właściwemu organowi państwa członkowskiego i Komisji dowody dotyczące uzasadnienia medycznego.
4.  Od 1 stycznia 2026 r. stosowanie desfluranu jako wziewnego środka znieczulającego jest zabronione i dopuszczalne tylko w przypadku, gdy takie zastosowanie jest ściśle wymagane, a z przyczyn medycznych nie można zastosować żadnego innego środka znieczulającego lub gdy zapewniono jego stosowanie w połączeniu z systemem wychwytywania. Zakład opieki zdrowotnej przechowuje dowody dotyczące uzasadnienia medycznego i przedstawia je na żądanie właściwemu organowi państwa członkowskiego i Komisji.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Od 1 stycznia 2030 r. zabrania się stosowania fluorku sulfurylu do fumigacji po zbiorach oraz do impregnacji drewna i produktów drewnianych do ochrony przed szkodnikami, chyba że takie zastosowanie jest ściśle wymagane do uzyskania świadectwa fitosanitarnego i nie można zastosować innych metod.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e
e)   dostarczanych bezpośrednio przez producenta lub importera przedsiębiorstwu stosującemu je do trawienia materiałów półprzewodnikowych lub czyszczenia komór do wytrącania z fazy gazowej pozostałości substancji chemicznych w sektorze produkcji półprzewodników;
skreśla się
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
Komisja stale monitoruje unijny rynek dostaw półprzewodników. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany ust. 2 niniejszego artykułu i wyłączenia z systemu kontyngentów określonego w ust. 1 niniejszego artykułu materiałów półprzewodnikowych lub komór do wytrącania z fazy gazowej pozostałości substancji chemicznych w sektorze półprzewodników, jeżeli stwierdzi, że w wyniku włączenia sektora półprzewodników do systemu kontyngentów wodorofluorowęglowodorów występują niedobory lub zakłócenia dostaw na unijny rynek materiałów półprzewodnikowych lub komór do wytrącania z fazy gazowej pozostałości substancji chemicznych.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie
W następstwie uzasadnionego wniosku właściwego organu państwa członkowskiego i uwzględniając cele niniejszego rozporządzenia, Komisja może wyjątkowo, w drodze aktów wykonawczych, zezwolić na zwolnienie trwające maksymalnie cztery lata, wyłączające z wymogu dotyczącego kontyngentów ustanowionego w ust. 1 wodorofluorowęglowodory do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególne kategorie produktów lub urządzeń, w przypadku gdy we wniosku zostanie wykazane, że:
W następstwie uzasadnionego wniosku właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji UE i uwzględniając cele niniejszego rozporządzenia, Komisja może wyjątkowo, w drodze aktów wykonawczych, zezwolić na zwolnienie trwające maksymalnie cztery lata, wyłączające z wymogu dotyczącego kontyngentów ustanowionego w ust. 1 wodorofluorowęglowodory do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególne kategorie produktów lub urządzeń, w przypadku gdy we wniosku zostanie wykazane, że:
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a
a)  w przypadku tych szczególnych zastosowań, produktów lub urządzeń nie są dostępne rozwiązania alternatywne lub nie można ich stosować ze względów technicznych lub bezpieczeństwa oraz
a)  w przypadku tych szczególnych zastosowań, produktów lub urządzeń nie są dostępne rozwiązania alternatywne lub nie można ich stosować ze względów technicznych lub bezpieczeństwa bądź zagrożeń dla zdrowia publicznego oraz
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit 1
Warunkiem przydziału kontyngentów jest zapłacenie kwoty należnej, która wynosi trzy euro za każdą tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla w ramach kontyngentu, który ma zostać przydzielony. Importerów i producentów powiadamia się za pośrednictwem portalu fluorowanych gazów cieplarnianych o całkowitej kwocie należnej za obliczony dla nich przydział maksymalnego kontyngentu na następny rok kalendarzowy oraz o terminie dokonania płatności. Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – określić warunki i szczegółowe ustalenia dotyczące płatności należnej kwoty. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.
Warunkiem przydziału kontyngentów jest zapłacenie kwoty należnej, która wynosi pięć euro za każdą tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla w ramach kontyngentu, który ma zostać przydzielony w latach 2024–2026, a następnie zwiększa się co trzy lata, aby zapewnić stały dochód, w świetle stopniowego zmniejszenia kontyngentów określonego w załączniku VII. Importerów i producentów powiadamia się za pośrednictwem portalu fluorowanych gazów cieplarnianych o całkowitej kwocie należnej za obliczony dla nich przydział maksymalnego kontyngentu na następny rok kalendarzowy oraz o terminie dokonania płatności. Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – określić warunki i szczegółowe ustalenia dotyczące płatności należnej kwoty. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34 ust. 2.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6
6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany ust. 5 w odniesieniu do kwot należnych za przydział kontyngentów oraz mechanizmu przydziału pozostałych kontyngentów, jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec poważnym zakłóceniom na rynku wodorofluorowęglowodorów lub jeżeli mechanizm nie spełnia swojego celu i powoduje niepożądane lub niezamierzone skutki.
6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany ust. 5 w odniesieniu do kwot należnych za przydział kontyngentów oraz mechanizmu przydziału pozostałych kontyngentów, jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec poważnym zakłóceniom na rynku wodorofluorowęglowodorów lub jeżeli mechanizm nie spełnia swojego celu i powoduje niepożądane lub niezamierzone skutki, w tym dla zdrowia publicznego i użytkowników inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Do dnia... [rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku Komisja, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, ocenia wpływ zmniejszenia kontyngentów HFC na unijny rynek pomp ciepła i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 32 w celu zmiany załącznika VII i zezwolenia na ograniczoną ilość dodatkowych kontyngentów na wprowadzanie HFC do obrotu w Unii, które mają być stosowane w pompach ciepła, do 2029 r., jeżeli z oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, wynika, że stopniowe zmniejszenie kontyngentów HFC określone w załączniku VII powoduje zakłócenia na unijnym rynku pomp ciepła w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów RePowerEU w zakresie wprowadzania pomp ciepła.
W sprawozdaniu, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja przedstawia uzasadnienie swojej decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu aktów delegowanych, o których mowa w akapicie drugim.
W przypadku przyjęcia przez Komisję aktów delegowanych, o których mowa w akapicie drugim, dodatkowe kontyngenty są rozdzielane wśród producentów i importerów na podstawie ich wniosków złożonych na portalu fluorowanych gazów cieplarnianych, do których dołączyli dowody, w postaci umów sprzedaży, że kontyngenty zostaną wykorzystane na pompy ciepła. 
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7
7.  Dochody wygenerowane z kwoty z tytułu przydziału kontyngentu stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Dochody te przeznacza się na program LIFE i dział 7 wieloletnich ram finansowych (Europejska administracja publiczna), aby pokryć koszty personelu zewnętrznego zajmującego się zarządzaniem przydziałem kontyngentów, usługami informatycznymi i systemami wydawania licencji w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia i zapewnienia przestrzegania Protokołu. Wszelkie dochody pozostające po pokryciu tych kosztów wprowadza się do budżetu ogólnego.
7.  Dochody wygenerowane z kwoty z tytułu przydziału kontyngentu stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Dochody te przeznacza się na program LIFE i dział 7 wieloletnich ram finansowych (Europejska administracja publiczna):
a)   aby pokryć koszty personelu zewnętrznego zajmującego się zarządzaniem przydziałem kontyngentów, usługami informatycznymi i systemami wydawania licencji w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia;
b)   aby pokryć koszty zapewnienia przestrzegania Protokołu;
c)   aby wspierać budowanie zdolności na szczeblu krajowym oraz wdrażanie i egzekwowanie niniejszego rozporządzenia przez państwa członkowskie, w tym w odniesieniu do zwalczania internetowej sprzedaży nielegalnych gazów fluorowanych i niszczenia zajętych nielegalnych gazów fluorowanych; oraz
d)   aby przyspieszyć wprowadzanie substancji alternatywnych dla gazów fluorowanych, w szczególności w sektorach ponoszących wysokie koszty łagodzenia zmiany klimatu oraz w sektorze pomp ciepła, w tym zwiększyć produkcję niezbędnych urządzeń, ułatwić dostęp do finansowania, obniżyć ceny dla konsumentów oraz zapewnić szkolenie i certyfikację osób fizycznych na podstawie art. 10 oraz przekwalifikowanie instalatorów kotłów gazowych.
Wszelkie dochody pozostające po pokryciu tych kosztów wprowadza się do budżetu ogólnego.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Kontyngenty przydziela się wyłącznie producentom lub importerom, którzy mają siedzibę na terytorium Unii lub którzy wyznaczyli wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Unii, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia. Wyłącznym przedstawicielem może być przedstawiciel wyznaczony na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady43.
1.  Kontyngenty przydziela się wyłącznie producentom lub importerom, którzy mają siedzibę na terytorium Unii lub którzy wyznaczyli wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Unii, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia i odbywa się to zgodnie z wymogami tytułu II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006. Wyłącznym przedstawicielem może być przedstawiciel wyznaczony na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady43.
_________________
_________________
43 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1)
43 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1)
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła napełnione wodorofluorowęglowodorami są wprowadzane do obrotu wyłącznie w przypadku, gdy wodorofluorowęglowodory, którymi napełnione są te urządzenia, są wliczone do systemu kontyngentów, o którym mowa w niniejszym rozdziale.
1.  Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem i pompy ciepła napełnione wodorofluorowęglowodorami są wprowadzane do obrotu wyłącznie w przypadku, gdy wodorofluorowęglowodory, którymi napełnione są te urządzenia, są wliczone do systemu kontyngentów, o którym mowa w niniejszym rozdziale.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1
Przy wprowadzaniu do obrotu fabrycznie napełnionych urządzeń, o których mowa w ust. 1, producenci i importerzy urządzeń zapewniają, aby przestrzeganie ust. 1 było w pełni udokumentowane, i sporządzają w tym względzie deklarację zgodności.
Przy wprowadzaniu do obrotu fabrycznie napełnionych urządzeń lub produktów, o których mowa w ust. 1, producenci i importerzy urządzeń lub produktów zapewniają, aby przestrzeganie ust. 1 było w pełni udokumentowane, i sporządzają w tym względzie deklarację zgodności.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 2
Sporządzając deklarację zgodności, producenci i importerzy urządzeń przyjmują odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego ustępu i ust. 1.
Sporządzając deklarację zgodności, producenci i importerzy urządzeń lub produktów przyjmują odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego ustępu i ust. 1.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 3
Producenci i importerzy urządzeń przechowują tę dokumentację oraz deklarację zgodności przez co najmniej pięć lat po wprowadzeniu danego urządzenia do obrotu oraz udostępniają je na żądanie właściwych organów państw członkowskich i Komisji.
Producenci i importerzy urządzeń lub produktów przechowują tę dokumentację oraz deklarację zgodności przez co najmniej pięć lat po wprowadzeniu danego urządzenia lub produktu do obrotu oraz udostępniają je na żądanie właściwych organów państw członkowskich i Komisji.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1
W przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach, o których mowa w ust. 1, nie zostały wprowadzone do obrotu przed napełnieniem urządzeń, importerzy tych urządzeń zapewniają, aby do 30 kwietnia [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, dokładność dokumentacji, deklaracji zgodności i prawdziwość ich sprawozdań na podstawie art. 26 była potwierdzana w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego na wystarczającym poziomie pewności przez niezależnego audytora zarejestrowanego w portalu fluorowanych gazów cieplarnianych.
W przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach lub produktach, o których mowa w ust. 1, nie zostały wprowadzone do obrotu przed napełnieniem urządzeń, importerzy tych urządzeń lub produktów zapewniają, aby do 30 kwietnia [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, dokładność dokumentacji, deklaracji zgodności i prawdziwość ich sprawozdań na podstawie art. 26 była potwierdzana w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego na wystarczającym poziomie pewności przez niezależnego audytora zarejestrowanego w portalu fluorowanych gazów cieplarnianych.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
5.  Importerzy urządzeń, o których mowa w ust. 1, którzy nie mają siedziby w Unii, wyznaczają wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Unii, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia. Wyłącznym przedstawicielem może być przedstawiciel wyznaczony na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
5.  Importerzy urządzeń lub produktów, o których mowa w ust. 1, którzy nie mają siedziby w Unii, wyznaczają wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Unii, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia. Wyłącznym przedstawicielem może być przedstawiciel wyznaczony na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6
6.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu wodorofluorowęglowodory w ilości mniejszej niż 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, zawartych w urządzeniach, o których mowa w ust. 1.
6.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu wodorofluorowęglowodory w ilości mniejszej niż 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, zawartych w urządzeniach lub produktach, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie
Przedsiębiorstwa muszą posiadać ważną rejestrację w portalu fluorowanych gazów cieplarnianych przed przywozem lub wywozem fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub których funkcjonowanie jest zależne od tych gazów, z wyjątkiem przypadków czasowego składowania oraz następujących działań:
Przedsiębiorstwa muszą posiadać ważną rejestrację w portalu fluorowanych gazów cieplarnianych przed przywozem lub wywozem fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub których funkcjonowanie jest zależne od tych gazów, z wyjątkiem następujących działań:
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c
c)  dostarczania lub otrzymywania wodorofluorowęglowodorów do celów wymienionych w art. 16 ust. 2 lit. a)–e);
c)  dostarczania lub otrzymywania wodorofluorowęglowodorów do celów wymienionych w art. 16 ust. 2 lit. a)–d);
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7 – akapit 2
Komisja i właściwe organy państw członkowskich zapewniają poufność danych zawartych w portalu fluorowanych gazów cieplarnianych.
Komisja i właściwe organy państw członkowskich zapewniają, że następujące dane zawarte w portalu fluorowanych gazów cieplarnianych są dostępne publicznie:
a)   regularnie aktualizowany przydział kontyngentów i transfery kontyngentów;
b)   wykaz zarejestrowanych importerów i producentów;
c)   dane handlowe o przywozach, w tym miejsca wprowadzenia i rodzaj HFC;
d)   dane dotyczące czasowego składowania;
e)   dane o niszczeniu chemicznym na poziomie zakładu.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1
Przywóz i wywóz fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów i urządzeń zawierających te gazy lub których funkcjonowanie zależy od tych gazów, z wyjątkiem przypadków czasowego składowania, podlega obowiązkowi przedstawienia organom celnym ważnego pozwolenia zgodnie z art. 20 ust. 4.
Przywóz i wywóz fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów i urządzeń zawierających te gazy lub których funkcjonowanie zależy od tych gazów podlega obowiązkowi przedstawienia organom celnym ważnego pozwolenia zgodnie z art. 20 ust. 4.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 a (nowy)
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego niniejszego artykułu i od art. 20 Komisja w drodze aktów wykonawczych ustala uproszczone zasady wydawania pozwoleń na portalu fluorowanych gazów cieplarnianych w przypadku czasowego składowania zdefiniowanego w art. 5 pkt 17) rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 34.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 6
6.  Importerzy fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w sekcji 1 załączników I i II, przywożonych w pojemnikach nadających się do ponownego napełnienia udostępniają organom celnym w momencie składania zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu deklarację zgodności zawierającą dowody potwierdzające obowiązujące ustalenia dotyczące zwrotu pojemnika do ponownego napełnienia.
6.  Importerzy fluorowanych gazów cieplarnianych, przywożonych w pojemnikach nadających się do ponownego napełnienia udostępniają organom celnym w momencie składania zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia do swobodnego obrotu deklarację zgodności zawierającą dowody potwierdzające obowiązujące ustalenia dotyczące zwrotu pojemnika do ponownego napełnienia.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 12 – akapit 1
Organy celne konfiskują lub zajmują pojemniki nienadające się do ponownego napełnienia, z których korzystanie jest zabronione na mocy niniejszego rozporządzenia, w celu ich unieszkodliwienia zgodnie z art. 197 i 198 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Ponadto organy nadzoru rynku wycofują takie pojemniki z obrotu lub odzyskują je zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2019/102045.
Organy celne konfiskują lub zajmują pojemniki nienadające się do ponownego napełnienia, z których korzystanie jest zabronione na mocy niniejszego rozporządzenia, w celu ich unieszkodliwienia zgodnie z art. 197 i 198 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, i je niszczą. Ponadto organy nadzoru rynku wycofują takie pojemniki z obrotu lub odzyskują je zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2019/102045.
_________________
_________________
45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 12 – akapit 2
W odniesieniu do innych substancji oraz produktów i urządzeń objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia można zastosować alternatywne środki w celu zapobieżenia przywozowi, dalszym dostawom lub wywozowi, które są niezgodne z prawem, w szczególności w przypadku wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu luzem lub w napełnionych nimi produktach i urządzeniach z naruszeniem wymogów dotyczących kontyngentów i upoważnień określonych w niniejszym rozporządzeniu.
W odniesieniu do innych substancji oraz produktów i urządzeń objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia organy celne zajmują lub konfiskują fluorowane gazy cieplarniane przywożone lub wywożone z naruszeniem niniejszego rozporządzenia i zgodnie z [dyrektywą w sprawie przestępstw przeciwko środowisku 2021/0422(COD)] w celu zapobieżenia przywozowi, dalszym dostawom lub wywozowi, które są niezgodne z prawem, w szczególności w przypadku wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu luzem lub w napełnionych nimi produktach i urządzeniach z naruszeniem wymogów dotyczących kontyngentów i upoważnień określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit -1 (nowy)
-1.   Do 30 czerwca 2025 r. Komisja publikuje sprawozdanie oceniające potencjalne ryzyko nielegalnego handlu i określające dodatkowe środki mające na celu zmniejszenie tego ryzyka związanego z przemieszczaniem fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów i urządzeń, które zawierają takie gazy lub których działanie jest od nich zależne, objętych procedurą czasowego składowania lub procedurą celną, w tym procedurą składowania celnego lub wolnego obszaru celnego lub znajdujących się w tranzycie przez obszar celny Unii, w tym metod śledzenia gazów wprowadzonych do obrotu, takich jak kody QR.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1
Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł więcej niż jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów lub innych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy. Niniejszy ustęp ma także zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw otrzymujących kontyngenty na podstawie art. 21 ust. 1.
Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku każdy producent, importer i eksporter fluorowanych gazów cieplarnianych, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy. Niniejszy ustęp ma także zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw otrzymujących kontyngenty na podstawie art. 21 ust. 1.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
2.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku kalendarzowym zniszczyło więcej niż jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów lub innych fluorowanych gazów cieplarnianych, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy.
2.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku kalendarzowym zniszczyło fluorowane gazy cieplarniane, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
3.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku kalendarzowym zastosowało jako substrat co najmniej 1 000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych określonych w załączniku I, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy.
3.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku każde przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku kalendarzowym zastosowało jako substrat fluorowane gazy cieplarniane określone w załączniku I, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4
4.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku kalendarzowym wprowadziło do obrotu co najmniej 100 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów lub co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 innych fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w produktach lub urządzeniach, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten roku kalendarzowy.
4.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku każde przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku kalendarzowym wprowadziło do obrotu fluorowane gazy cieplarniane zawarte w produktach lub urządzeniach, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten roku kalendarzowy.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6
6.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które zregenerowało ilości przekraczające jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy.
6.  Do 31 marca [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które zregenerowało fluorowane gazy cieplarniane, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku IX w odniesieniu do każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 7
7.  Do 30 kwietnia [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] każdy importer urządzeń, który wprowadził do obrotu fabrycznie napełnione urządzenia, o których mowa w art. 19, zawierające co najmniej 1 000 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów, w przypadku gdy te wodorofluorowęglowodory nie zostały wprowadzone do obrotu przed napełnieniem nimi urządzeń, przedkłada Komisji sprawozdanie weryfikacyjne wydane na podstawie art. 19 ust. 3.
7.  Do 30 kwietnia [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] każdy importer urządzeń, który wprowadził do obrotu fabrycznie napełnione urządzenia, o których mowa w art. 19, zawierające wodorofluorowęglowodory, w przypadku gdy te wodorofluorowęglowodory nie zostały wprowadzone do obrotu przed napełnieniem nimi urządzeń, przedkłada Komisji sprawozdanie weryfikacyjne wydane na podstawie art. 19 ust. 3.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 1 – wprowadzenie
Do 30 kwietnia [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które na podstawie ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym co najmniej 1 000 ton ekwiwalentu CO2 wodorofluorowęglowodorów, zapewnia dodatkowo, by prawdziwość tego sprawozdania została potwierdzona – na wystarczającym poziomie pewności – przez niezależnego audytora. Audytor ten musi być zarejestrowany na portalu fluorowanych gazów cieplarnianych oraz:
Do 30 kwietnia [Urząd Publikacji Unii Europejskiej: należy wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku, każde przedsiębiorstwo, które na podstawie ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym wodorofluorowęglowodorów, zapewnia dodatkowo, by prawdziwość tego sprawozdania została potwierdzona – na wystarczającym poziomie pewności – przez niezależnego audytora. Audytor ten musi być zarejestrowany na portalu fluorowanych gazów cieplarnianych oraz:
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit 2 a (nowy)
Do 31 grudnia 2024 r. Komisja przyjmuje akt delegowany w sprawie wspólnych ogólnych ram, które państwa członkowskie stosują do projektowania scentralizowanych systemów elektronicznych.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
1.  Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania wynikające z niniejszego rozporządzenia.
1.  Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają regularne kontrole w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania wynikające z niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 1
Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują kontrole na miejscu w zakładach przeprowadzane z odpowiednią częstotliwością oraz weryfikację stosownej dokumentacji i urządzeń.
Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują kontrole na miejscu w zakładach przeprowadzane z odpowiednią częstotliwością oraz weryfikację stosownej dokumentacji i urządzeń, a także kontrole platform internetowych, które sprzedają luzem fluorowane gazy lub produkty i urządzenia, które zawierają takie gazy.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5
5.  Każde państwo członkowskie może, na wniosek innego państwa członkowskiego, przeprowadzić kontrole przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium tego państwa członkowskiego i podejrzewanych o udział w nielegalnym przemieszczaniu gazów oraz produktów i urządzeń objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. Państwo członkowskie składające wniosek jest informowane o wyniku kontroli.
5.  Każde państwo członkowskie, na wniosek innego państwa członkowskiego, przeprowadza kontrole przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium tego państwa członkowskiego i podejrzewanych o udział w nielegalnym przemieszczaniu gazów oraz produktów i urządzeń objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. Państwo członkowskie składające wniosek jest informowane o wyniku kontroli.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 7 a (nowy)
7a.   Do 1 kwietnia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji roczne podsumowanie danych zebranych z dzienników. Komisja publikuje roczne podsumowanie i ocenę danych otrzymanych od państw członkowskich. 
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit 1
W przypadku niezgodnych z prawem produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu lub stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych lub produktów i urządzeń, które zawierają takie gazy lub których działanie jest od nich zależne, państwa członkowskie przewidują maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej pięciokrotność wartości rynkowej danych gazów lub produktów i urządzeń. W przypadku powtarzających się naruszeń w okresie pięciu lat państwa członkowskie przewidują maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej ośmiokrotność wartości danych gazów lub produktów i urządzeń.
W przypadku niezgodnych z prawem produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu lub stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych lub produktów i urządzeń, które zawierają takie gazy lub których działanie jest od nich zależne, państwa członkowskie ustanawiają minimalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej czterokrotność wartości rynkowej danych gazów lub produktów i urządzeń oraz maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej sześciokrotność wartości rynkowej danych gazów lub produktów i urządzeń. W przypadku powtarzających się naruszeń w okresie pięciu lat państwa członkowskie przewidują minimalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej siedmiokrotność wartości danych gazów lub produktów i urządzeń oraz maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej dziesięciokrotność wartości danych gazów lub produktów i urządzeń w łańcuchu wartości niższego szczebla.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 8, art. 12 ust. 17, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 6, art. 24, art. 25 ust. 2 i art. 35, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia].
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 8, art. 9 ust. 1a, art. 12 ust. 17, art. 16 ust. 3 akapit pierwszy, art. 16 ust. 3 akapit drugi, art. 17 ust. 6, art. 17 ust. 6a, art. 24, art. 25 ust. 2, art. 27 akapit trzeci, art. 35 ust. 1, art. 35 ust. 1a i art. 35 ust. 1b, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 8, art. 12 ust. 17, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 6, art. 24, art. 25 ust. 2 i art. 35, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 8, art. 9 ust. 1a, art. 12 ust. 17, art. 16 ust. 3 akapit pierwszy, art. 16 ust. 3 akapit drugi, art. 17 ust. 6, art. 17 ust. 6a, art. 24, art. 25 ust. 2, art. 27 akapit trzeci, art. 35 ust. 1, art. 35 ust. 1a oraz art. 35 ust. 1b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 8, art. 12 ust. 17, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 6, art. 24, art. 25 ust. 2 i art. 35 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 8, art. 9 ust. 1a, art. 12 ust. 17, art. 16 ust. 3, art. 16 ust. 3 akapit drugi, art. 17 ust. 6, art. 17 ust. 6a, art. 24, art. 25 ust. 2, art. 27 akapit trzeci, art. 35 ust. 1, art. 35 ust. 1a i art. 35 ust. 1b wchodzi w życie, tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit 1
Komisja ustanawia forum konsultacyjne w celu przekazywania opinii i wiedzy fachowej w związku z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia. Regulamin forum konsultacyjnego jest ustalany przez Komisję i publikowany.
Komisja ustanawia forum konsultacyjne w celu przekazywania opinii i wiedzy fachowej w związku z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia. Forum konsultacyjne zapewnia zrównoważony udział:
(i)   przedstawicieli państw członkowskich;
(ii)   przedstawicieli wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym organizacji ochrony środowiska, stowarzyszeń pacjentów i organizacji pracowników służby zdrowia, przedstawicieli producentów i operatorów.
Forum konsultacyjne blisko współpracuje z odpowiednimi agencjami UE. Regulamin forum konsultacyjnego jest ustalany przez Komisję i publikowany.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 a (nowy)
Komisja stale monitoruje rozwój technologii i rynku w odniesieniu do stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych i ich naturalnych substancji alternatywnych w Unii. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32, aby zmienić niniejsze rozporządzenie i zaostrzyć zakaz wprowadzania do obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych o wysokim GWP, jeżeli znajdzie dowody na pojawienie się lub przyspieszenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych o niskim GWP lub naturalnych substancji alternatywnych w produktach i urządzeniach wprowadzanych do obrotu w Unii.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 b (nowy)
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany załączników I, II i III polegającej na przeniesieniu fluorowanych gazów cieplarnianych z załącznika III do załącznika I lub II lub wprowadzeniu fluorowanych gazów cieplarnianych do załącznika I lub II, jeżeli posiada dowody na wprowadzanie do obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku III lub fluorowanych gazów cieplarnianych niewymienionych, odpowiednio, w załączniku I, II lub III.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 c (nowy)
Nie później niż trzy miesiące po przyjęciu nowej wersji rozporządzenia REACH Komisja ocenia, czy niniejsze rozporządzenie jest z nim spójne. W stosownych przypadkach ocenie Komisji towarzyszy wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany rozporządzenia, jeżeli stwierdzi ona, że niniejsze rozporządzenie nie jest spójne z potencjalnymi nowymi ograniczeniami stosowania PFAS, które wprowadza to rozporządzenie.
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 2
Komisja publikuje sprawozdanie z wdrażania niniejszego rozporządzenia do 1 stycznia 2033 r.
Komisja publikuje sprawozdanie z wdrażania niniejszego rozporządzenia do 1 stycznia 2027 r., w tym z wpływu rozporządzenia na sektor zdrowia, zwłaszcza dostępność inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem do podawania składników farmaceutycznych, a także z wpływu na rynek urządzeń chłodniczych stosowanych w połączeniu z akumulatorami.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 2 a (nowy)
Europejski Naukowy Komitet Doradczy ds. Zmiany Klimatu ustanowiony na mocy art. 10a rozporządzenia (WE) nr 401/2009 może z własnej inicjatywy udzielać porad naukowych i wydawać sprawozdania na temat spójności niniejszego rozporządzenia z celami rozporządzenia (WE) nr 401/2009 i międzynarodowymi zobowiązaniami Unii wynikającymi z porozumienia paryskiego.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję

Sekcja 3: Inne związki perfluorowane

 

Heksafluorek siarki

SF6

25 200

18 300

Poprawka

Sekcja 3: Pozostałe związki (per-)fluorowane i fluorowane ketony

 

Heksafluorek siarki

SF6

25 200

18 300

 

Heptafluoroizobutanonitryl (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometylo)-propanonitryl)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorometylo)butan-2-on

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren i in. (2019). „Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone” [„Perflouorowany butanon i pentanon w atmosferze oraz ich oddziaływanie”]. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – sekcja 1 – wiersz 37

Tekst proponowany przez Komisję

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorometylo)butan-2-on

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren i in. (2019). „Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone” [„Perflouorowany butanon i pentanon w atmosferze oraz ich oddziaływanie”]. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Poprawka

skreśla się

Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – sekcja 1 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

Heptafluoroizobutanonitryl (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometylo)-propanonitryl)

 

2 750

4 580

Poprawka

skreśla się

Poprawki 145, 153 odpowiednia część 1, 157 odpowiednia część 1, 153 odpowiednia część 2, 153 odpowiednia część 3 i 153 odpowiednia część 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Produkty i urządzenia

W stosownych przypadkach współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) mieszanin zawierających fluorowane gazy cieplarniane oblicza się zgodnie z załącznikiem VI, jak określono w art. 3 pkt 1

Data wprowadzenia zakazu

(1)  Puste, częściowo lub całkowicie napełnione pojemniki nienadające się do ponownego napełnienia, przeznaczone do fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I stosowane do serwisowania, konserwacji lub napełnienia urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej lub rozdzielnic, lub stosowane jako rozpuszczalniki.

4 lipca 2007 r.

(2)  Otwarte systemy wykorzystujące bezpośrednie odparowywanie, zawierające HFC i PFC jako czynniki chłodnicze

4 lipca 2007 r.

(3)  Urządzenia ochrony przeciwpożarowej

zawierające PFC

4 lipca 2007 r.

zawierające HFC-23

1 stycznia 2016 r.

zawierające inne fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I, lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do spełnienia norm bezpieczeństwa

1 stycznia 2024 r.

(4)  Okna do użytku domowego zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2007 r.

5)  Pozostałe okna zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2008 r.

(6)  Obuwie zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2006 r.

(7)  Opony zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2007 r.

(8)  Pianki jednoskładnikowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy są wymagane po to, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa), które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I o GWP równym 150 lub większym

4 lipca 2008 r.

(9)  Pojemniki aerozolowe wprowadzane do obrotu i przeznaczone do powszechnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, wymienione w pkt 40 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, oraz rogi sygnałowe, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym

4 lipca 2009 r.

(10)  Domowe chłodziarki i zamrażarki zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2015 r.

(11)  Chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych (urządzenia samodzielne)

– zawierające HFC o GWP równym 2 500 lub większym

1 stycznia 2020 r.

– zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2022 r.

– zawierające inne fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2024 r.

(12)  Wszelkie samodzielne urządzenia chłodnicze zawierające fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2025 r.

(13)  Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają HFC o GWP równym 2 500 lub większym lub których działanie jest od nich uzależnione, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej -50 °C

1 stycznia 2020 r.

(14)  Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają o GWP równym 2 500 lub większym lub których działanie jest od nich uzależnione, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej -50 °C

1 stycznia 2024 r.

(15)  Wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze do zastosowań komercyjnych o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500.

1 stycznia 2022 r.

(16)  Pokojowe urządzenia klimatyzacyjne typu plug-in (urządzenia samodzielne), które użytkownik końcowy może przemieszczać między pomieszczeniami, zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2020 r.

(17)  Pokojowe i inne samodzielne urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła typu plug-in zawierające fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2025 r.

(18)  Stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne typu split i pompy ciepła typu split:

a)  pojedyncze układy typu split, w tym instalowane na stałe systemy dwukanałowe, zawierające mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne;

1 stycznia 2028 r.

b)  układy typu split o mocy znamionowej 12 kW lub mniejszej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do spełnienia norm bezpieczeństwa;

c)  układy typu split o mocy znamionowej powyżej 12 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do spełnienia norm bezpieczeństwa.

1 stycznia 2028 r.

(19)  Pianki, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym, z wyjątkiem, gdy są wymagane, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa

– Polistyren ekstrudowany (XPS)

1 stycznia 2020 r.

– Inne pianki

1 stycznia 2023 r.

(20)  Aerozole techniczne, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym, z wyjątkiem, gdy są wymagane, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa lub gdy są używane do zastosowań medycznych

1 stycznia 2018 r.

(21)  Produkty higieny osobiste (tj. pianki, kremy) zawierające fluorowane gazy cieplarniane

1 stycznia 2024 r.

(22)  Urządzenia wykorzystywane do chłodzenia skóry, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystuje się je do zastosowań medycznych

1 stycznia 2024 r.

(23)  Instalowanie i wymiana następujących rodzajów rozdzielnic elektrycznych:

a)  rozdzielnice średniego napięcia w rozdziale pierwotnym i wtórnym do 24 kV z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą gazy o GWP równym 10 lub większym, lub której działanie jest od nich zależne, bądź o GWP 2000 lub większym, chyba że zostaną przedstawione uzasadnione pod względem technicznym dowody, że nie ma odpowiedniego rozwiązania alternatywnego charakteryzującego się GWP mieszczącym się w niższych zakresach wskazanych powyżej;

1 stycznia 2026 r.

b)  rozdzielnice średniego napięcia w rozdziale pierwotnym i wtórnym powyżej 24 kV do 52 kV z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą gazy o GWP równym 10 lub większym, lub której działanie jest od nich zależne, bądź o GWP powyżej 2000, chyba że zostaną przedstawione uzasadnione pod względem technicznym dowody, że nie ma odpowiedniego rozwiązania alternatywnego o GWP mieszczącym się w niższych zakresach wskazanych powyżej;

1 stycznia 2030 r.

c)  rozdzielnice wysokiego napięcia od 52 kV do 145 kV i o mocy zwarciowej do 50 kA z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą o GWP równym 10 lub większym, lub której działanie jest od nich zależne, bądź o GWP powyżej 2000, chyba że zostaną przedstawione uzasadnione pod względem technicznym dowody, że nie ma odpowiedniego rozwiązania alternatywnego o GWP mieszczącym się w niższych zakresach wskazanych powyżej;

1 stycznia 2028 r.

d)  rozdzielnice wysokiego napięcia powyżej 145 kV lub o mocy zwarciowej powyżej 50 kA z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą gazy o GWP równym 10 lub większym, lub której działanie jest od nich zależne, bądź o GWP powyżej 2000, chyba że zostaną przedstawione uzasadnione pod względem technicznym dowody, że nie ma odpowiedniego rozwiązania alternatywnego

1 stycznia 2031 r.

Poprawka

Produkty i urządzenia

W stosownych przypadkach współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) mieszanin zawierających fluorowane gazy cieplarniane oblicza się zgodnie z załącznikiem VI, jak określono w art. 3 pkt 1

Data wprowadzenia zakazu

(1)  Puste, częściowo lub całkowicie napełnione pojemniki nienadające się do ponownego napełnienia, przeznaczone do fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I stosowane do serwisowania, konserwacji lub napełnienia urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej lub rozdzielnic, lub stosowane jako rozpuszczalniki.

4 lipca 2007 r.

(2)  Otwarte systemy wykorzystujące bezpośrednie odparowywanie, zawierające HFC i PFC jako czynniki chłodnicze

4 lipca 2007 r.

(3)  Urządzenia ochrony przeciwpożarowej

zawierające PFC

4 lipca 2007 r.

zawierające HFC-23

1 stycznia 2016 r.

zawierające inne fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I, lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do spełnienia norm bezpieczeństwa

1 stycznia 2024 r.

(4)  Okna do użytku domowego zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2007 r.

5)  Pozostałe okna zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2008 r.

(6)  Obuwie zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2006 r.

(7)  Opony zawierające fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I

4 lipca 2007 r.

(8)  Pianki jednoskładnikowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy są wymagane po to, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa), które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I o GWP równym 150 lub większym

4 lipca 2008 r.

(9)  Pojemniki aerozolowe wprowadzane do obrotu i przeznaczone do powszechnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, wymienione w pkt 40 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, oraz rogi sygnałowe, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym

4 lipca 2009 r.

(10)  Domowe chłodziarki i zamrażarki zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2015 r.

(10a)   Domowe chłodziarki i zamrażarki zawierające fluorowane gazy cieplarniane

1 stycznia 2025 r.

(11)  Stacjonarne chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych (urządzenia samodzielne)

– zawierające HFC o GWP równym 2 500 lub większym

1 stycznia 2020 r.

– zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2022 r.

zawierające fluorowane gazy cieplarniane

1 stycznia 2024 r.

(12)  Wszelkie samodzielne stacjonarne urządzenia chłodnicze zawierające fluorowane gazy cieplarniane.

1 stycznia 2025 r.

(13)  Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają HFC o GWP równym 2 500 lub większym lub których działanie jest od nich uzależnione, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej -50 °C

1 stycznia 2020 r.

(14)  Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, lub których działanie jest od nich uzależnione, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej -50 °C

1 stycznia 2025 r.

(14a)   Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione

1 stycznia 2027 r.

(15)  Wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze do zastosowań komercyjnych o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500.

1 stycznia 2022 r.

(15a)   Transport chłodniczy

w samochodach dostawczych lub na statkach, który zawiera fluorowane gazy cieplarniane lub którego działanie jest od nich uzależnione.

1 stycznia 2027 r.

w pojazdach ciężarowych, przyczepach i kontenerach chłodniczych, który zawiera fluorowane gazy cieplarniane lub którego działanie jest od nich uzależnione.

1 stycznia 2029 r.

(16)  Pokojowe urządzenia klimatyzacyjne typu plug-in (urządzenia samodzielne), które użytkownik końcowy może przemieszczać między pomieszczeniami, zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym

1 stycznia 2020 r.

(17)  Pokojowe, modułowe i inne samodzielne urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła typu plug-in zawierające fluorowane gazy cieplarniane

1 stycznia 2026 r.

(18)  Stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne typu split i pompy ciepła typu split:

a)  pojedyncze układy typu split, w tym instalowane na stałe systemy dwukanałowe, zawierające mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku I, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne;

1 stycznia 2027 r.

b)  układy typu split o mocy znamionowej równej lub powyżej 12 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne.

c)  układy typu split o mocy znamionowej powyżej 12 kW i maksymalnie 200 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do spełnienia norm bezpieczeństwa.

ca)   układy typu split o mocy znamionowej powyżej 200 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne.

1 stycznia 2028 r.

(19)  Pianki, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym, z wyjątkiem, gdy są wymagane, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa

– Polistyren ekstrudowany (XPS)

1 stycznia 2020 r.

– Inne pianki

1 stycznia 2023 r.

(19a)   Pianki, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zastosowanie jest wymagane ze względu na krajowe normy bezpieczeństwa

1 stycznia 2030 r.

(20)  Aerozole techniczne, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym, z wyjątkiem, gdy są wymagane, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa lub gdy są używane do zastosowań medycznych

1 stycznia 2018 r.

(20a)   Aerozole techniczne, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, z wyjątkiem, gdy ich zastosowanie jest wymagane ze względu na krajowe normy bezpieczeństwa lub gdy są używane do zastosowań medycznych

1 stycznia 2030 r.

(22)  Produkty higieny osobiste (tj. pianki, kremy) zawierające fluorowane gazy cieplarniane

1 stycznia 2024 r.

(22)  Urządzenia wykorzystywane do chłodzenia skóry, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystuje się je do zastosowań medycznych

1 stycznia 2024 r.

(23)  Instalowanie i wymiana następujących rodzajów rozdzielnic elektrycznych:

a)  rozdzielnice średniego napięcia w rozdziale pierwotnym i wtórnym do 24 kV włącznie, z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą fluorowane gazy cieplarniane, lub której działanie jest od nich zależne;

1 stycznia 2026 r.

b)  rozdzielnice średniego napięcia w rozdziale pierwotnym i wtórnym powyżej 24 kV do 52 kV włącznie, z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą fluorowane gazy cieplarniane, lub której działanie jest od nich zależne;

1 stycznia 2028 r.

c)  rozdzielnice wysokiego napięcia od 52 do 145 kV włącznie i o mocy zwarciowej do 50 kA z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą fluorowane gazy cieplarniane, lub której działanie jest od nich zależne, chyba że zostaną przedstawione dowody, że nie ma odpowiedniego rozwiązania alternatywnego, w którym to przypadku można stosować gazy o GWP w maksymalnym zakresie do 1000;

1 stycznia 2028 r.

d)  rozdzielnice wysokiego napięcia powyżej 145 kV lub o mocy zwarciowej powyżej 52 kA z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu wykorzystującą fluorowane gazy cieplarniane, lub której działanie jest od nich zależne, chyba że zostaną przedstawione dowody, że nie ma odpowiedniego rozwiązania alternatywnego, w którym to przypadku można stosować gazy o GWP w maksymalnym zakresie do 1000.

1 stycznia 2031 r.

(23a)   Przenośne urządzenia klimatyzacyjne na statkach pasażerskich i towarowych, w autobusach, tramwajach i pociągach, które to urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione

1 stycznia 2029 r.

(23b)   Miniagregaty chłodnicze, wyporowe i odśrodkowe agregaty chłodnicze, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione

1 stycznia 2027 r.

Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2
2.  Dowody, o których mowa w pkt 23, obejmują dokumentację potwierdzającą, że po przeprowadzeniu procedury otwartej nie znaleziono żadnego odpowiedniego pod względem technicznym, uwzględniając wskazaną specyfikę zastosowania, rozwiązania alternatywnego, które mogłoby spełnić warunki określone w pkt 23. Operator przechowuje tę dokumentację przez co najmniej pięć lat i udostępnia się ją na żądanie właściwym organom państwa członkowskiego i Komisji.
2.  Wyjątek, o którym mowa w pkt 23 lit. c) i d), może zostać zatwierdzony przez właściwy organ państwa członkowskiego po złożeniu przez operatora uzasadnionego wniosku. Wniosek operatora musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że po przeprowadzeniu procedury otwartej z terminem na składanie ofert wyznaczonym po datach, o których mowa w pkt 23, nie ma żadnego odpowiedniego pod względem technicznym, uwzględniając wskazaną specyfikę zastosowania, rozwiązania alternatywnego, które mogłoby spełnić warunki określone w pkt 23 lit. c) i d) lub, do dwóch lat po datach, o których mowa w pkt 23 lit. c) i d), złożono tylko jedną ofertę na rozdzielnicę z substancją izolacyjną lub odłączającą dopływ prądu, która nie wykorzystuje fluorowanych gazów cieplarnianych lub której funkcjonowanie od nich nie zależy. Właściwy organ udostępnia tę dokumentację na żądanie Komisji.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – litera d
d)  od 1 stycznia 2036 r. – 15 % jego rocznej średniej produkcji w latach 2011–2013.
d)  od 1 stycznia 2036 r. do 31 grudnia 2049 r. – 15 % jego rocznej średniej produkcji w latach 2011–2013.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)   od 1 stycznia 2050 r. – 0 % jego rocznej średniej produkcji w latach 2011–2013.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tytuł
Metoda obliczania całkowitego GWP mieszaniny, o której mowa w art. 3 pkt 1
Metoda obliczania całkowitego GWP mieszaniny, o której mowa w art. 3 pkt 2
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII

Tekst proponowany przez Komisję

Lata

Maksymalna ilość

w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

2048 i kolejne lata

4 200 133

Poprawka

Lata

Maksymalna ilość

w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

20 888 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

4 138 941

2042 – 2044

3 247 259

2045 – 2047

1 623 629

2048 - 2049

811 814

2050 i kolejne lata

0

Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 1 – akapit 2 – tiret 2
–  ponadto w stosownych przypadkach kontyngent odpowiadający wartości odniesienia, o której mowa w załączniku VII pkt 4 ppkt (ii), pomnożony przez maksymalną ilość dla roku, na który przydziela się kontyngent, podzielony przez maksymalną ilość dla 2024 r.
–  ponadto w stosownych przypadkach kontyngent odpowiadający wartości odniesienia, o której mowa w załączniku VII pkt 4 ppkt (ii). Od 2027 r. kontyngent oblicza się, mnożąc wartość odniesienia przez 0,7. Od 2030 r. kontyngent odpowiada wartości odniesienia pomnożonej przez maksymalną ilość dla roku, na który przydziela się kontyngent, podzielony przez maksymalną ilość dla 2024 r.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0048/2023).

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności