Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/0099(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0048/2023

Texte depuse :

A9-0048/2023

Dezbateri :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Voturi :

PV 30/03/2023 - 5.6
CRE 30/03/2023 - 5.6
Explicaţii privind voturile
PV 16/01/2024 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0092
P9_TA(2024)0002

Texte adoptate
PDF 354kWORD 122k
Joi, 30 martie 2023 - Bruxelles
Regulamentul privind gazele fluorurate
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 30 martie 2023 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Pactul verde european a lansat o nouă strategie de creștere pentru Uniune, care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Acesta reafirmă angajamentul Comisiei de a-și stabili obiective climatice mai ambițioase și de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și urmărește să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente. În plus, UE s-a angajat să respecte Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă ale acesteia.
(1)  Pactul verde european a lansat o nouă strategie de creștere pentru Uniune, care are drept scop transformarea Uniunii într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Acesta reafirmă angajamentul Comisiei de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic și cu un nivel de poluare zero până în 2050 și urmărește să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente. În plus, UE s-a angajat să respecte Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului („Legea europeană a climei”)1a, cel de al 8-lea program de acțiune pentru mediu, precum și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă ale acesteia.
_________________________
1a Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului26 a fost adoptat pentru a inversa tendința de creștere a emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră. Astfel cum s-a concluzionat în evaluarea realizată de Comisie, Regulamentul (UE) nr. 517/2014 a contribuit la o scădere anuală a emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră. În perioada 2015-2019, aprovizionarea cu hidrofluorocarburi („HFC”) a scăzut cu 37 % în tone metrice și cu 47 % în tone de CO2 echivalent. De asemenea, a avut loc o tranziție clară către utilizarea unor alternative cu potențial de încălzire globală („GWP”) mai scăzut, inclusiv a unor alternative naturale (de exemplu, CO2, amoniac, hidrocarburi, apă) în multe tipuri de echipamente care în mod tradițional utilizau gaze fluorurate cu efect de seră.
(3)  Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului26 a fost adoptat pentru a inversa tendința de creștere a emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră. Astfel cum s-a concluzionat în evaluarea realizată de Comisie, Regulamentul (UE) nr. 517/2014 a contribuit la o scădere anuală a emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră. În perioada 2015-2019, aprovizionarea cu hidrofluorocarburi („HFC”) a scăzut cu 37 % în tone metrice și cu 47 % în tone de CO2 echivalent. De asemenea, a avut loc o tranziție clară către utilizarea unor alternative cu potențial de încălzire globală („GWP”) mai scăzut, inclusiv a unor alternative naturale (de exemplu, aer, CO2, amoniac, hidrocarburi, apă) în multe tipuri de echipamente care în mod tradițional utilizau gaze fluorurate cu efect de seră.
_________________
_________________
26 Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră (JO L 150, 20.5.2014, p. 195).
26 Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră (JO L 150, 20.5.2014, p. 195).
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Planul REPowerEU prevede instalarea în Uniune a încă 20 de milioane de pompe de căldură noi până în 2026 și a aproape 60 de milioane până în 2030. Renunțarea treptată și totală la HFC până cel târziu în 2050 ar trebui să se facă cu respectarea și în completarea obiectivelor ambițioase ale Uniunii de eficiență energetică, prevăzute, printre altele, în Pactul verde european, în Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE), în Directiva privind performanța energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE) și în planul REPowerEU și să cuprindă adoptarea unor sisteme de recuperare a căldurii reziduale cu impact redus asupra climei, ca pompele de căldură, precum și investiții în electrificare, extinderea rețelelor electrice și folosirea mai intensă a bateriilor în sectoarele energiei și transporturilor.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)
(6b)   Este foarte important ca, în viitoarele sale propuneri legislative, de exemplu în cadrul revizuirii Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice (Regulamentul REACH) în ceea ce privește eliminarea treptată a substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), Comisia să ia în considerare eliminarea treptată a HFC-urilor.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Pentru a asigura coerența cu cerințele de raportare în temeiul protocolului, potențialul de încălzire globală al HFC ar trebui calculat în funcție de potențialul de încălzire globală pentru 100 de ani al unui kilogram de gaz comparativ cu un kilogram de CO2, în conformitate cu cel de-al patrulea raport de evaluare adoptat de IPCC. Pentru alte substanțe, ar trebui utilizat cel mai recent raport de evaluare al IPCC. În cazul în care este disponibil, potențialul de încălzire globală pentru 20 de ani ar trebui furnizat, pentru o mai bună informare cu privire la impactul asupra climei al substanțelor care intră sub incidența prezentului regulament.
(7)  Pentru a asigura coerența cu cerințele de raportare în temeiul protocolului, potențialul de încălzire globală al HFC ar trebui calculat în funcție de potențialul de încălzire globală pentru 100 de ani al unui kilogram de gaz comparativ cu un kilogram de CO2, în conformitate cu cel de-al patrulea raport de evaluare adoptat de IPCC. Pentru alte substanțe, ar trebui utilizat cel mai recent raport de evaluare al IPCC. În cazul în care este disponibil, potențialul de încălzire globală pentru 20 de ani ar trebui furnizat, pentru o mai bună informare cu privire la impactul asupra climei al substanțelor care intră sub incidența prezentului regulament. Comisia ar trebui să pledeze pentru actualizarea, la nivel internațional, a valorilor GWP aferente gazelor fluorurate cu efect de seră în concordanță cu cel de al șaselea raport de evaluare adoptat de IPCC.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Eliberarea intenționată de substanțe fluorurate, în cazul în care este ilegală, reprezintă o încălcare gravă a prezentului regulament și ar trebui interzisă în mod explicit; operatorii și producătorii de echipamente ar trebui să fie obligați să prevină scurgerile de astfel de substanțe în măsura posibilului, inclusiv prin verificări pentru detectarea scurgerilor la cele mai relevante echipamente.
(8)  Eliberarea intenționată de substanțe fluorurate, în cazul în care este ilegală, reprezintă o încălcare gravă a prezentului regulament și ar trebui interzisă în mod explicit; operatorii și producătorii de echipamente ar trebui să fie obligați să prevină scurgerile de astfel de substanțe în măsura posibilului, inclusiv prin verificări pentru detectarea scurgerilor la cele mai relevante echipamente și prin instalarea progresivă a unor sisteme de detectare a scurgerilor, inclusiv la pompele de căldură casnice, prevenind astfel eliberarea de agenți frigorifici nocivi în atmosferă, ajutând utilizatorii să reducă la minimum impactul asupra mediului și să mărească durata de viață și eficiența energetică a aparatelor.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Având în vedere că procesul de producție a anumitor compuși fluorurați poate genera emisii semnificative de alte gaze fluorurate cu efect de seră sub formă de subproduse, astfel de emisii secundare ar trebui să fie distruse sau recuperate spre a fi utilizate ulterior, ca o condiție pentru introducerea pe piață a gazelor fluorurate cu efect de seră. Ar trebui ca producătorii și importatorii să aibă obligația de a documenta măsurile adoptate pentru a preveni emisiile de trifluorometan pe parcursul procesului de producție.
(9)  Având în vedere că procesul de producție a anumitor compuși fluorurați poate genera emisii semnificative de alte gaze fluorurate cu efect de seră sub formă de subproduse, astfel de emisii secundare ar trebui să fie distruse sau recuperate spre a fi utilizate ulterior, ca o condiție pentru introducerea pe piață a gazelor fluorurate cu efect de seră în conformitate cu protocolul. Ar trebui ca producătorii și importatorii să aibă obligația de a documenta măsurile de atenuare adoptate pentru a preveni emisiile de trifluorometan pe parcursul procesului de producție și de a deține dovada distrugerii și recuperării emisiilor respective de subproduse în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a preveni emisiile de substanțe fluorurate, este necesar să se stabilească dispoziții privind recuperarea substanțelor din produse și echipamente și prevenirea scurgerilor de astfel de substanțe. Spumele care conțin gaze fluorurate cu efect de seră ar trebui tratate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului30. Obligațiile de recuperare ar trebui extinse și la proprietarii de clădiri și contractanți care îndepărtează anumite spume din clădiri pentru a maximiza reducerea emisiilor.
(10)  Pentru a preveni emisiile de substanțe fluorurate, este necesar să se stabilească dispoziții privind recuperarea substanțelor din produse și echipamente și prevenirea scurgerilor de astfel de substanțe. Spumele care conțin gaze fluorurate cu efect de seră ar trebui tratate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului30. Obligațiile de recuperare ar trebui extinse și la proprietarii de clădiri și contractanți care îndepărtează anumite spume din clădiri pentru a maximiza reducerea emisiilor. Sistemele statelor membre de recuperare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice trebuie îmbunătățite considerabil pentru a facilita și mai mult recuperarea, reciclarea și regenerarea agenților frigorifici, inclusiv de la pompele de căldură casnice.
_________________
_________________
30 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).
30 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)   În pofida unei valori ridicate a GWP și a utilizării tot mai răspândite a fluorurii de sulfuril, emisiile acestui gaz fluorurat cu efect de seră nu au fost reglementate sau monitorizate și nici nu fac obiectul cerințelor de raportare prevăzute de Acordul de la Paris. Începând cu 2025, operatorii ar trebui să asigure recuperarea fluorurii de sulfuril după fumigație, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și nu este disproporționat de costisitor.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)
(10b)   Statele membre ar trebui să asigure instituirea unor mecanisme de responsabilitate a producătorilor pentru tratarea gazelor fluorurate cu efect de seră scoase din uz. Comisia ar trebui să stabilească cerințe minime pentru aceste mecanisme de responsabilitate a producătorilor, inclusiv în ceea ce privește colectarea, recuperarea, reciclarea, instalațiile de eliminare, asigurarea tehnicienilor certificați cu echipamente, raportarea și sensibilizarea.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor fără impact sau cu un impact mai redus asupra climei care pot implica utilizarea de substanțe toxice, inflamabile sau foarte presurizate, formarea persoanelor fizice care desfășoară activități care implică gaze fluorurate cu efect de seră ar trebui să cuprindă tehnologiile care înlocuiesc sau reduc utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră, inclusiv informații privind aspectele legate de eficiența energetică și reglementările și standardele tehnice aplicabile. Programele de certificare și formare instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014, care pot fi integrate în sistemele naționale de formare profesională, ar trebui revizuite sau adaptate pentru a permite tehnicienilor să manipuleze tehnologiile alternative în condiții de siguranță.
(11)  Pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor fără impact sau cu un impact mai redus asupra climei care pot implica utilizarea de substanțe toxice, inflamabile sau foarte presurizate, statele membre trebuie să asigure formarea și certificarea unui număr mare de persoane fizice care desfășoară activități care implică gaze fluorurate cu efect de seră și tehnologii care înlocuiesc sau reduc utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră. Cursurile de formare ar trebui să includă informații privind aspectele legate de eficiența energetică și reglementările și standardele tehnice aplicabile. Programele de certificare și formare instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014, care pot fi integrate în sistemele naționale de formare profesională, ar trebui revizuite sau adaptate pentru a permite tehnicienilor să manipuleze tehnologiile alternative în condiții de siguranță.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   În mai 2022, Comisia Europeană a prezentat Planul REPowerEU, care reprezintă un răspuns la dificultățile și perturbarea pieței mondiale a energiei cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia, cu scopul de a pune capăt dependenței Uniunii de combustibilii fosili din Rusia și de a răspunde crizei climatice. Printre obiectivele planului se află instalarea unui număr de 10 milioane de pompe de căldură hidronice până în 2027 și dublarea ritmului de instalare a pompelor de căldură până în 2030. Deși industria pompelor de căldură a început să investească în soluții alternative la HFC, s-ar putea dovedi dificil să se înlocuiască rapid producția pompelor de căldură pe bază de HFC cu alternative naturale și să se asigure pe piață numărul de pompe de căldură care să corespundă obiectivelor REPowerEU. Prin urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape evoluțiile pieței și ar trebui să asigure industria pompelor de căldură cu o cotă suplimentară de HFC în cazul în care reducerea treptată a cotelor de HFC prevăzută în anexa VII creează tulburări pe piața pompelor de căldură din Uniune într-o măsură care ar pune în pericol atingerea obiectivelor REPowerEU privind instalarea pompelor de căldură.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)   Trecerea la utilizarea alternativelor la hidrofluorocarburi va avea ca rezultat reducerea costurilor pentru întreprinderi, deoarece nu vor mai achiziționa cote de HFC, și va stimula inovarea ecologică și ocuparea forței de muncă. Statele membre ar trebui totuși să asigure o tranziție echitabilă și justă, fără a lăsa pe nimeni în urmă, pentru personalul angajat de întreprinderile care nu reușesc să facă tranziția către alternativele naturale.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Interdicțiile existente privind utilizările specifice ale hexafluorurii de sulf, substanța cea mai dăunătoare pentru climă care este cunoscută, ar trebui menținute și completate cu restricții suplimentare privind utilizarea în sectorul critic al distribuției de energie electrică.
(12)  Interdicțiile existente privind utilizările specifice ale hexafluorurii de sulf, substanța cea mai dăunătoare pentru climă care este cunoscută, ar trebui menținute și completate cu restricții suplimentare privind utilizarea în sectorul critic al distribuției de energie electrică. Prezentul regulament nu impune înlocuirea întrerupătoarelor care sunt deja instalate în rețeaua electrică la datele indicate în anexa IV. Operatorii de rețea ar trebui să aibă obligația de a instala întrerupătoare noi care îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa respectivă numai atunci când, începând cu datele indicate în aceasta, decid să înlocuiască întrerupătoarele deja instalate sau să instaleze întrerupătoare suplimentare în rețeaua electrică.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)   Accelerarea de pe piața echipamentelor de climatizare și a pompelor de căldură și schimbarea tehnologică în sectorul refrigerării scoate în evidență faptul că statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a asigura suficiente programe de certificare și de formare, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele climatice ale Uniunii.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Dacă există alternative adecvate pentru utilizarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră, ar trebui să se impună interdicții pentru introducerea pe piață a unor echipamente noi de refrigerare, de climatizare și de protecție împotriva incendiilor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde de astfel de gaze. Atunci când nu există alternative sau nu pot fi utilizate din motive tehnice sau de siguranță sau atunci când utilizarea acestor alternative ar presupune costuri disproporționate, Comisia ar trebui să poată autoriza acordarea unei scutiri pentru a permite introducerea pe piață a unor astfel de produse sau echipamente pe o perioadă determinată.
(13)  Dacă există alternative adecvate pentru utilizarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră, ar trebui să se impună interdicții pentru introducerea pe piață a unor echipamente noi de refrigerare, de climatizare și de protecție împotriva incendiilor, precum și a unor noi spume și aerosoli tehnici care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde de astfel de gaze. Atunci când nu există alternative sau nu pot fi utilizate din motive tehnice sau de siguranță sau atunci când utilizarea acestor alternative ar presupune costuri disproporționate, Comisia ar trebui să poată autoriza acordarea unei scutiri pentru a permite introducerea pe piață a unor astfel de produse sau echipamente pe o perioadă de cel mult patru ani. Derogarea respectivă ar trebui să poată fi prelungită în cazul în care, după evaluarea unei noi cereri de derogare justificate, Comisia, prin intermediul procedurii comitetului, ajunge la concluzia că încă nu sunt disponibile alternative. 
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   Interdicția privind introducerea pe piață a pieselor de echipament care sunt interzise în temeiul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice pieselor necesare pentru repararea și întreținerea echipamentelor existente care au fost deja instalate, pentru a se asigura că astfel de echipamente pot fi reparate și întreținute pe întreaga lor durată de viață, evitând astfel necesitatea înlocuirii nejustificate a echipamentelor și a infrastructurii energetice existente, ceea ce ar putea avea un efect negativ asupra eforturilor de decarbonizare. Repararea sau întreținerea pentru care sunt utilizate astfel de piese de schimb nu ar trebui să conducă la o creștere a capacității echipamentelor sau la o creștere a cantității de gaze fluorurate conținute în echipamente sau a gazelor fluorurate utilizate.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)
(13b)   Comisia ar trebui să solicite organizațiilor de standardizare europene să elaboreze și să actualizeze standarde armonizate pertinente, pentru a asigura introducerea fără probleme a restricțiilor ce vizează introducerea pe piață prevăzute în prezentul regulament. Statele membre ar trebui să asigure actualizarea standardelor naționale și a normelor de construcție, inclusiv a IEC 60335-2-89 și IEC 60335-2-40, astfel încât acestea să reflecte limitele de încărcare admisibile pentru agenții frigorifici inflamabili, și să raporteze cu privire la eforturile depuse în acest sens și la eventualele excepții în caz de neactualizare.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 13 c (nou)
(13c)   Atunci când examinează dacă există sau nu alternative la utilizarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră, Comisia ar trebui nu numai să analizeze dacă există o alternativă tehnică, ci și să ia în considerare această alternativă în cea mai mare măsură posibilă. Prin urmare, Comisia ar trebui să analizeze, printre altele, dacă alternativa este viabilă din punct de vedere economic și dacă poate fi utilizată pe scară largă la nivel practic. În special, Comisia ar trebui să ia în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) atunci când evaluează dacă o alternativă poate fi aplicată în mod realist. Comisia ar trebui, de asemenea, să poată prevedea excepții aplicabile IMM-urilor.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 13 d (nou)
(13d)   În producția de inhalatoare cu doze măsurate (MDI), care sunt utilizate pentru administrarea preparatelor farmaceutice, se utilizează o proporție deloc neglijabilă din totalul HFC consumate în Uniune. Cu toate acestea, industria dezvoltă în prezent MDI care utilizează gaze fluorurate cu efect de seră cu un indice GWP mai scăzut și alternative naturale. Prezentul regulament include sectorul MDI în sistemul de cote pentru HFC, creând astfel un stimulent pentru ca industria să urmărească și în continuare utilizarea unor alternative mai ecologice. Pentru a permite o tranziție lină către alternativele ecologice, anexele VII și VIII la prezentul regulament introduc un mecanism de cote rezervate pentru sectorul MDI pentru primele două perioade de alocare a cotelor. Sectorul MDI ar trebui să poată primi, în prima perioadă de alocare după intrarea în vigoare a prezentului regulament, o cantitate de cote corespunzătoare consumului său total actual, iar în a doua perioadă de alocare, o cantitate de cote corespunzătoare unui procent de 70 % din consumul său curent.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 13 e (nou)
(13e)   MDI sunt produse farmaceutice care fac obiectul unor evaluări riguroase, inclusiv al unor studii clinice, pentru a se asigura siguranța pacienților. Comisia, statele membre și autoritățile lor competente, precum și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a asigura un proces eficient de aprobare a MDI care utilizează gaze fluorurate cu un indice GWP scăzut și alternative la gazele fluorurate, asigurând astfel tranziția către soluții ecologice, fără a afecta accesibilitatea, disponibilitatea și prețul abordabil al medicamentelor esențiale.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 13 f (nou)
(13f)   Unele echipamente de răcire utilizate împreună cu bateriile necesare pentru tranziția energetică a Uniunii ar putea conține gaze fluorurate. Cu toate acestea, acest sector nu a fost analizat în evaluarea impactului care însoțește prezentul regulament. În raportul său privind punerea în aplicare a prezentului regulament, care trebuie prezentat până la 1 ianuarie 2027, Comisia ar trebui să evalueze impactul prezentului regulament asupra pieței bateriilor din Uniune.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 13 g (nou)
(13g)   În comunicarea sa din 14 octombrie 2020 intitulată „Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice – Către un mediu fără substanțe toxice”, Comisia evidențiază faptul că substanțele PFAS necesită o atenție deosebită, având în vedere numărul mare de cazuri de contaminare a solului și a apei (inclusiv a apei potabile) în UE și la nivel mondial, numărul persoanelor afectate de o gamă largă de boli și costurile aferente pentru societate și economie, și stabilește obiectivul ca utilizarea PFAS să fie eliminată treptat în UE, cu excepția cazului în care se dovedește a fi esențiale pentru societate. Pentru a se asigura coerența cu politica Uniunii și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului și având în vedere disponibilitatea unor alternative netoxice, prezentul regulament nu ar trebui să încurajeze înlocuirea HFC cu gaze fluorurate cu efect de seră care sunt și substanțe PFAS, a căror producție generează substanțe PFAS sau care se descompun în alt mod în substanțe PFAS. Dacă interdicțiile din anexa IV permit introducerea pe piață și exportul de produse și echipamente care conțin PFAS, este important ca statele membre să colaboreze cu industria pentru a canaliza investițiile în soluții alternative. Acest lucru va preveni, de asemenea, apariția unor active depreciate, în cazul în care revizuirea Regulamentului REACH introduce interdicții privind PFAS. Imediat după adoptarea Regulamentului REACH revizuit, Comisia ar trebui să evalueze coerența dintre prezentul regulament și regulamentul respectiv.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Containerele nereîncărcabile pentru substanțele care diminuează stratul de ozon ar trebui interzise, având în vedere că o cantitate de agent refrigerant rămâne inevitabil în containerele respective atunci când sunt golite, acesta fiind apoi eliberat în atmosferă. În acest sens, prezentul regulament ar trebui să interzică importul, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziție pe piață, utilizarea, cu excepția utilizărilor de laborator și analitice, precum și exportul acestora.
(15)  Containerele nereîncărcabile pentru gaze fluorurate cu efect de seră ar trebui interzise, având în vedere că o cantitate de agent refrigerant rămâne inevitabil în containerele respective atunci când sunt golite, acesta fiind apoi eliberat în atmosferă. În acest sens, prezentul regulament ar trebui să interzică importul, introducerea pe piață, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziție pe piață, utilizarea, cu excepția utilizărilor de laborator și analitice, precum și exportul acestora. Pentru a evita aruncarea containerelor reîncărcabile în loc să fie reumplute, întreprinderilor ar trebui să li se solicite să prezinte o declarație de conformitate care să includă dovezi privind măsurile de returnare în scopul reumplerii în momentul introducerii pe piață a containerelor reîncărcabile.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)   Întrucât este posibil ca țările terțe, în special cele în curs de dezvoltare, să nu aibă obligații stricte de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră și nici infrastructura corespunzătoare pentru gestionarea acestor gaze la sfârșitul ciclului de viață, exporturile în țări terțe de produse și echipamente care conțin gazele respective ar putea duce la eliberarea acestor gaze în atmosferă. În cadrul eforturilor globale ale Uniunii de atenuare a schimbărilor climatice, interdicțiile privind produsele și echipamentele prevăzute în anexa IV ar trebui, prin urmare, să se aplice atât introducerii lor pe piața Uniunii, cât și exportului lor din Uniune în țări terțe.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  În vederea punerii în aplicare a protocolului, inclusiv reducerea treptată a cantităților de HFC, Comisia ar trebui să continue să aloce cote producătorilor și importatorilor individuali pentru introducerea pe piață a hidrofluorocarburilor, asigurându-se că nu se depășește limita cantitativă totală permisă în temeiul protocolului. Pentru a se proteja integritatea reducerii treptate a cantităților de hidrofluorocarburi introduse pe piață, hidrofluorocarburile încorporate în echipamente ar trebui să fie contabilizate în continuare în cadrul sistemului de cote.
(17)  În vederea punerii în aplicare a protocolului, inclusiv reducerea treptată a cantităților de HFC, Comisia ar trebui să continue să aloce cote producătorilor și importatorilor individuali pentru introducerea pe piață a hidrofluorocarburilor, asigurându-se că nu se depășește limita cantitativă totală permisă în temeiul protocolului. Comisia ar trebui să poată autoriza, în mod excepțional, o scutire pentru o perioadă de până la patru ani de la excluderea hidrocarburilor din sistemul de cote pentru utilizarea în aplicații specifice sau categorii specifice de produse sau echipamente. Derogarea respectivă ar trebui să poată fi prelungită în cazul în care, după evaluarea unei noi cereri de derogare justificate, Comisia, prin intermediul procedurii comitetului, ajunge la concluzia că încă nu sunt disponibile alternative. Pentru a se proteja integritatea reducerii treptate a cantităților de hidrofluorocarburi introduse pe piață, hidrofluorocarburile încorporate în echipamente ar trebui să fie contabilizate în continuare în cadrul sistemului de cote.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Având în vedere valoarea de piață a cotei alocate, este oportun să se solicite un preț pentru alocarea acesteia. Se evită astfel o fragmentare suplimentară a pieței în detrimentul întreprinderilor care au nevoie de HFC și care depind deja de comerțul cu HFC pe piața aflată în declin. Se presupune că întreprinderile care decid să nu solicite și să nu plătească nicio cotă la care ar avea dreptul în anul (anii) anterior(i) calculării valorilor de referință au decis să iasă de pe piață și, prin urmare, nu primesc o nouă valoare de referință. Veniturile ar trebui utilizate pentru acoperirea costurilor administrative.
(20)  Având în vedere valoarea de piață a cotei alocate, este oportun să se solicite un preț pentru alocarea acesteia. Se evită astfel o fragmentare suplimentară a pieței în detrimentul întreprinderilor care au nevoie de HFC și care depind deja de comerțul cu HFC pe piața aflată în declin. Se presupune că întreprinderile care decid să nu solicite și să nu plătească nicio cotă la care ar avea dreptul în anul (anii) anterior(i) calculării valorilor de referință au decis să iasă de pe piață și, prin urmare, nu primesc o nouă valoare de referință. Prețul cotelor ar trebui să crească în timp pentru a se asigura un flux stabil de venituri. Veniturile ar trebui utilizate pentru a acoperi costurile administrative, pentru a sprijini consolidarea capacităților, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației, precum și pentru a accelera implementarea alternativelor la gazele fluorurate cu efect de seră.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Pentru a se asigura că rapoartele privind cantitățile substanțiale de substanțe sunt exacte și că în cadrul sistemului de cote al Uniunii se contabilizează cantitățile de HFC conținute în echipamentele preîncărcate, ar trebui să se impună verificarea de către terți.
(25)  Pentru a se asigura că rapoartele privind cantitățile substanțiale de substanțe sunt exacte și că în cadrul sistemului de cote al Uniunii se contabilizează cantitățile de HFC conținute în echipamentele preîncărcate, ar trebui să se impună verificarea independentă de către terți.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)   Autoritățile vamale ar trebui să monitorizeze dacă produsele care fac obiectul prezentului regulament și care sunt declarate a fi în tranzit au părăsit efectiv teritoriul vamal al Uniunii. În acest scop, autoritățile vamale păstrează evidențe despre întreprinderea care se ocupă de tranzit.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile vamale care efectuează controale în temeiul prezentului regulament dispun de resursele și cunoștințele adecvate, de exemplu prin formare și că dețin dotări suficiente pentru a aborda cazurile de comerț ilegal cu gaze, produse și echipamente care fac obiectul prezentului regulament. Statele membre ar trebui să desemneze birourile vamale care îndeplinesc aceste condiții și care, prin urmare, sunt mandatate să efectueze controale vamale la importuri, exporturi și în cazurile de tranzit.
(29)  Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile vamale care efectuează controale în temeiul prezentului regulament dispun de resursele și cunoștințele adecvate, de exemplu prin formare și că dețin dotări suficiente pentru a aborda cazurile de comerț ilegal cu gaze, produse și echipamente care fac obiectul prezentului regulament.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Importul și exportul de HFC, precum și de produse și echipamente care conțin HFC sau a căror funcționare depinde de aceste gaze dinspre și spre un stat care nu este parte la protocol, ar trebui interzise începând cu 2028. Interdicția paralelă avută în vedere în protocol începând cu 2033 a fost astfel devansată, pentru a se asigura că măsurile de reducere a HFC la nivel mondial, prevăzute în Amendamentul de la Kigali oferă beneficiile preconizate pentru climă cât mai curând posibil.
(32)  Importul și exportul de HFC, precum și de produse și echipamente care conțin HFC sau a căror funcționare depinde de aceste gaze dinspre și spre un stat care nu este parte la protocol, ar trebui interzise începând cu 2028. Protocolul prevede această interdicție începând din 2033, iar scopul aplicării sale anterioare, în conformitate cu prezentul regulament, este de a se asigura că măsurile de reducere a HFC la nivel mondial, prevăzute în Amendamentul de la Kigali, oferă beneficiile preconizate pentru climă cât mai curând posibil.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
(34a)   Fără a aduce atingere competențelor și suveranității statelor membre, sancțiunile ar trebui să fie cât mai coerente posibil. Prin urmare, Comisia ar trebui să identifice diferențele în sancțiuni dintre statele membre o dată la patru ani și să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Avertizorii pot aduce informații noi în atenția autorităților competente, care le-ar putea ajuta să depisteze încălcări ale prezentului regulament și să le permită să impună sancțiuni. Ar trebui să se asigure existența unor proceduri adecvate care să permită avertizorilor să înștiințeze autoritățile competente cu privire la încălcări efective sau potențiale ale prezentului regulament și să le ofere protecție împotriva eventualelor represalii. În acest scop, în prezentul regulament ar trebui să se prevadă că Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului36 se aplică în ceea ce privește raportarea încălcărilor prezentului regulament și protecția persoanelor care raportează astfel de încălcări.
(37)  Avertizorii pot aduce informații noi în atenția autorităților competente, care le-ar putea ajuta să depisteze încălcări ale prezentului regulament și să le permită să impună sancțiuni. Ar trebui să se asigure existența unor proceduri adecvate care să permită avertizorilor să înștiințeze autoritățile competente cu privire la încălcări efective sau potențiale ale prezentului regulament și să le ofere o protecție efectivă împotriva eventualelor represalii. În acest scop, în prezentul regulament ar trebui să se prevadă că Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului36 se aplică în ceea ce privește raportarea încălcărilor prezentului regulament și protecția persoanelor care raportează astfel de încălcări.
_________________
_________________
36 Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
36 Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)
(37a)   Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2020 privind îmbunătățirea accesului la justiție în probleme de mediu în UE și în statele sale membre a evidențiat necesitatea includerii unor dispoziții privind accesul la justiție în propunerile legislative ale UE ce vizează acte legislative noi sau revizuirea unor acte existente privind problemele de mediu. Prezentul regulament include dispoziții privind accesul la justiție pentru a asigura condiții egale de acces la justiție în statele membre, în conformitate cu Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu („Convenția de la Aarhus”).
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  În procesul de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să instituie un așa-numit forum consultativ pentru a asigura o participare echilibrată a reprezentanților statelor membre și ai societății civile, în special ai organizațiilor de protecție a mediului, ai producătorilor, ai operatorilor și ai persoanelor certificate.
(39)  Comisia ar trebui să instituie un așa-numit forum consultativ, pentru a înlesni punerea în aplicare a prezentului regulament. Forumul consultativ ar trebui să asigure o participare echilibrată a reprezentanților statelor membre și ai tuturor părților interesate vizate, inclusiv ai organizațiilor de protecție a mediului, ai asociațiilor de pacienți și ai organizațiilor cadrelor medicale, a reprezentanților producătorilor, operatorilor și persoanelor certificate. Forumul consultativ ar trebui să coopereze cu agențiile competente ale UE, în special cu EMA.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui învestită cu competențe de executare în ceea ce privește dovezile care trebuie furnizate cu privire la distrugerea sau recuperarea producției secundare de trifluorometan în timpul fabricării altor substanțe fluorurate; cerințele referitoare la verificările pentru detectarea scurgerilor; formatul evidențelor, întocmirea și păstrarea acestora; cerințele minime pentru programele de certificare și atestatele de formare; formatul notificării programelor de certificare și formare; exceptările pentru produsele și echipamentele care fac obiectul unei interdicții de introducere pe piață; formatul etichetelor; stabilirea drepturilor de producție pentru producătorii de HFC; exceptările de la cerința privind cotele de HFC destinate utilizării în aplicații specifice sau categoriile specifice de produse sau echipamente; determinarea valorilor de referință pentru producători și importatori pentru introducerea pe piață a HFC; modalitățile și procedurile detaliate de plată a sumei datorate; procedurile detaliate referitoare la declarația de conformitate pentru echipamentele preîncărcate și verificarea acestora, precum și la acreditarea verificatorilor; buna funcționare a registrului; autorizarea schimburilor comerciale cu entități care nu fac obiectul protocolului; detaliile privind verificarea raportării și a acreditării verificatorilor și formatul pentru prezentarea rapoartelor. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului37.
(40)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui învestită cu competențe de executare în ceea ce privește dovezile care trebuie furnizate cu privire la distrugerea sau recuperarea producției secundare de trifluorometan în timpul fabricării altor substanțe fluorurate; cerințele referitoare la verificările pentru detectarea scurgerilor; formatul evidențelor, întocmirea și păstrarea acestora; cerințele minime pentru programele de certificare și atestatele de formare; formatul notificării programelor de certificare și formare; exceptările pentru produsele și echipamentele care fac obiectul unei interdicții de introducere pe piață; formatul etichetelor; stabilirea drepturilor de producție pentru producătorii de HFC; stabilirea detaliilor declarației de conformitate pentru containerele reîncărcabile pentru gaze fluorurate cu efect de seră, inclusiv dovezi care să confirme că au fost instituite măsuri pentru returnarea containerului respectiv în scopul reumplerii; exceptările de la cerința privind cotele de HFC destinate utilizării în aplicații specifice sau categoriile specifice de produse sau echipamente; determinarea valorilor de referință pentru producători și importatori pentru introducerea pe piață a HFC; modalitățile și procedurile detaliate de plată a sumei datorate; procedurile detaliate referitoare la declarația de conformitate pentru echipamentele preîncărcate și verificarea acestora, precum și la acreditarea verificatorilor; buna funcționare a registrului; autorizarea schimburilor comerciale cu entități care nu fac obiectul protocolului; detaliile privind verificarea raportării și a acreditării verificatorilor și formatul pentru prezentarea rapoartelor. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului37.
_________________
_________________
37 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
37 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  În vederea modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce privește stabilirea unei liste de produse și echipamente pentru care recuperarea gazelor sau distrugerea acestora este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și specificarea tehnologiilor care trebuie aplicate; cerințele de etichetare; excluderea HFC de la cerințele privind cotele în conformitate cu deciziile părților la protocol; în ceea ce privește sumele datorate pentru alocarea cotelor și mecanismul de alocare a cotelor rămase; măsurile suplimentare pentru monitorizarea substanțelor și a produselor și echipamentelor plasate în regim de depozitare temporară și în regim vamal; normele aplicabile punerii în liberă circulație a produselor și echipamentelor importate de la și exportate către orice entitate care nu intră sub incidența protocolului; actualizarea potențialului de încălzire globală al substanțelor enumerate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare38. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
(41)  În vederea modificării anumitor elemente neesențiale din prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce privește stabilirea unei liste de produse și echipamente pentru care recuperarea gazelor sau distrugerea acestora este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și specificarea tehnologiilor care trebuie aplicate; stabilirea unor cerințe minime pentru sistemele de răspundere a producătorilor pentru recuperarea, reciclarea, regenerarea sau distrugerea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră, inclusiv în ceea ce privește colectarea, recuperarea, reciclarea, instalațiile de eliminare, asigurarea cu echipamente a tehnicienilor certificați, raportarea și sensibilizarea; cerințele de etichetare; excluderea HFC de la cerințele privind cotele în conformitate cu deciziile părților la protocol; excluderea din sistemul de cote a introducerii pe piață a materialelor semiconductoare pe bază de hidrofluorocarburi sau a camerelor de depunere a materialelor în faza de vapori în sectorul semiconductorilor, în cazul în care, în anumite cazuri, există deficite sau întreruperi ale aprovizionării pieței Uniunii cu materiale semiconductoare sau cu camere de depunere a materialelor în faza de vapori; creșterea, în anumite cazuri, a cotelor pentru introducerea pe piața Uniunii a hidrofluorocarburilor care urmează să fie utilizate în pompele de căldură până în anul 2029; sumele datorate pentru alocarea cotelor și mecanismul de alocare a cotelor rămase; măsurile suplimentare pentru monitorizarea substanțelor și a produselor și echipamentelor plasate în regim de depozitare temporară și în regim vamal; normele aplicabile punerii în liberă circulație a produselor și echipamentelor importate de la și exportate către orice entitate care nu intră sub incidența protocolului; adoptarea unui cadru general comun pentru proiectarea sistemelor electronice centralizate de înregistrare a informațiilor colectate în conformitate cu prezentul regulament; și actualizarea potențialului de încălzire globală al substanțelor incluse pe listă și înăsprirea interdicțiilor privind introducerea pe piață a acestor substanțe. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, îndeosebi consultări cu forumul consultativ înființat în conformitate cu articolul 33 din prezentul regulament, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare38. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
_________________
_________________
38 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
38 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
1.  Prezentul regulament se aplică gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexele I, II și III, în stare pură sau în amestec.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
2.  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, produselor și echipamentelor, precum și părților acestora care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde de aceste gaze.
2.  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, produselor și echipamentelor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde parțial sau total de aceste gaze.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
(5)  „operator” înseamnă întreprinderea care controlează efectiv funcționarea din punct de vedere tehnic a produselor și echipamentelor reglementate de prezentul regulament sau proprietarul, în cazul în care este desemnat de un stat membru ca fiind răspunzător de obligațiile operatorului în anumite situații;
(5)  „operator” înseamnă întreprinderea care controlează efectiv funcționarea din punct de vedere tehnic a produselor și echipamentelor reglementate de prezentul regulament sau entitatea, în cazul în care este desemnată de un stat membru, ca fiind responsabilă pentru obligațiile operatorului în anumite situații;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6
(6)  „introducere pe piață” înseamnă furnizarea sau punerea la dispoziția unei alte persoane din Uniune, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, punerea în liberă circulație în Uniune, precum și utilizarea substanțelor produse sau utilizarea de produse sau echipamente fabricate pentru uz propriu;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 27
(27)  „intermediari de sinteză” înseamnă orice gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexele I și II care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția lor originală este transformată integral și ale căror emisii sunt neglijabile;
(27)  „intermediari de sinteză” înseamnă orice gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexele I și II care suferă transformări chimice în cadrul unui proces prin care compoziția lor originală este transformată integral;
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2
În scopul furnizării acestor dovezi, importatorii și producătorii redactează o declarație de conformitate și anexează documentația justificativă privind instalația de producție și măsurile de atenuare adoptate pentru a preveni emisiile de trifluorometan. Producătorii și importatorii păstrează declarația de conformitate și documentația justificativă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la introducerea pe piață și le pun, la cerere, la dispoziția autorităților naționale competente și a Comisiei.
În scopul furnizării acestor dovezi, importatorii și producătorii redactează o declarație de conformitate și anexează documentația justificativă, care conține:
(a)   informații privind instalația de producție;
(b)   dovada disponibilității și funcționării în instalația de producție a celei mai bune tehnologii disponibile de reducere a emisiilor;
(c)   dovada măsurilor de atenuare adoptate pentru a preveni emisiile de trifluorometan, în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
(d)   dovada distrugerii sau recuperării eventualelor emisii de trifluorometan, în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile și cu cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (7).
Producătorii și importatorii păstrează declarația de conformitate și documentația justificativă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la introducerea pe piață și le pun, la cerere, la dispoziția autorităților naționale competente și a Comisiei.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3
Comisia poate stabili, prin intermediul actelor de punere în aplicare, procedurile detaliate referitoare la declarația de conformitate și la documentația justificativă menționate la al doilea paragraf. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu articolul 34 alineatul (2).
Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, procedurile detaliate referitoare la declarația de conformitate și la documentația justificativă menționate la al doilea paragraf, precum și elementele detaliate ale acestora. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu articolul 34 alineatul (2).
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(6), operatorii se asigură că fluorura de sulfuril este captată și recuperată după fumigație. Operatorii se asigură că recuperarea este efectuată de persoane fizice calificate corespunzător, astfel încât gazele să fie reciclate, regenerate sau distruse.
Pentru a prezenta dovada distrugerii, operatorii întocmesc o declarație de conformitate la care anexează documentația justificativă cu informații privind instalația, dovada disponibilității și a aplicării în instalație a celei mai bune tehnologii de recuperare disponibile, precum și dovada măsurilor luate pentru a recupera emisiile de fluorură de sulfuril. Eficacitatea acestui sistem trebuie verificată științific de către părți independente.
În cazul în care recuperarea nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau economic, operatorii utilizează opțiuni alternative de tratament, cu excepția cazului în care acestea nu sunt disponibile. În acest caz, operatorul întocmește o documentație care să demonstreze imposibilitatea recuperării fluorurii de sulfuril și absența unor opțiuni alternative de tratament.
Operatorul păstrează declarația de conformitate și documentația timp de cinci ani și, la cerere, le pune la dispoziția autorităților competente ale unui stat membru și la dispoziția Comisiei.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1
Operatorii de echipamente care conțin cel puțin 5 tone de CO2 echivalent de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I sau cel puțin 1 kg de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa II secțiunea I, care nu sunt conținute în spume, se asigură că echipamentele sunt verificate în vederea detectării scurgerilor.
Fabricanții și operatorii de echipamente care conțin cel puțin 5 tone de CO2 echivalent de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I sau cel puțin 1 kg de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa II secțiunea I, care nu sunt conținute în spume, se asigură că echipamentele sunt verificate în vederea detectării scurgerilor, inclusiv în timpul fabricării lor.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2
Echipamentele ermetice care conțin mai puțin de 10 tone de CO2 echivalent de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I sau mai puțin de 2 kg de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa II secțiunea I nu se verifică în vederea detectării scurgerilor, cu condiția ca echipamentul să fie etichetat ca fiind ermetic și ca părțile conectate ale acestuia să aibă o rată de scurgere testată mai mică de 3 grame pe an la o presiune de cel puțin un sfert din presiunea maximă admisibilă.
Echipamentele casnice ermetice care conțin mai puțin de 10 tone de CO2 echivalent de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I sau mai puțin de 2 kg de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa II secțiunea I nu se verifică în vederea detectării scurgerilor, cu condiția ca echipamentul să fie etichetat ca fiind ermetic și ca părțile conectate ale acestuia să aibă o rată de scurgere testată mai mică de 3 grame pe an la o presiune de cel puțin un sfert din presiunea maximă admisibilă.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera c
(c)   să conțină mai puțin de 6 kg de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.
eliminat
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e
(e)  unități de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice;
(e)  unități de refrigerare ale camioanelor, remorcilor, camionetelor și navelor frigorifice;
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
(ea)   echipamente de climatizare din metrouri, trenuri, nave, avioane și vehicule de transport rutier, cu excepția celor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului*;
* Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (JO L 161, 14.6.2006, p. 12).
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Operatorii echipamentelor enumerate la articolul 5 alineatul (2) literele (f) și (g) care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I în cantități de 500 de tone de CO2 echivalent sau mai mult și care sunt instalate după 1 ianuarie 2017 se asigură că echipamentele respective sunt dotate cu un sistem de detectare a scurgerilor care alertează operatorul sau o companie care asigură service cu privire la orice eventuale scurgeri.
2.  Operatorii echipamentelor enumerate la articolul 5 alineatul (2) literele (f) și (g) care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I în cantități de 500 de tone de CO2 echivalent sau mai mult și care sunt instalate după 1 ianuarie 2017 se asigură că echipamentele respective sunt dotate cu un sistem de detectare a scurgerilor care alertează operatorul sau o companie care asigură service cu privire la orice eventuale scurgeri. În sensul articolului 5 alineatul (2) litera (g), sistemul de detectare a scurgerilor trebuie să aibă o sensibilitate mai mare decât un dispozitiv de monitorizare a presiunii sau a densității.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b
(b)  cantitățile de gaze adăugate pe parcursul instalării, al lucrărilor de întreținere sau de service sau din cauza scurgerilor;
(b)  cantitățile de gaze adăugate pe parcursul instalării, al lucrărilor de întreținere sau de service sau din cauza scurgerilor, inclusiv calendarul exact al acestor adăugări;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c
(c)  dacă volumele de gaze au fost sau nu reciclate sau regenerate, inclusiv denumirea și adresa din Uniune a instalației de reciclare sau de regenerare și, după caz, numărul certificatului;
(c)  dacă gazele recuperate au fost sau nu reciclate sau regenerate, și în ce cantitate, inclusiv denumirea și adresa din Uniune a instalației de reciclare sau de regenerare și, după caz, numărul certificatului;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
Operatorii de echipamente staționare sau de unități de refrigerare de pe camioane și remorci frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea 1 care nu se regăsesc în spume se asigură că recuperarea gazelor respective se realizează de către persoane fizice deținătoare ale certificatelor relevante prevăzute la articolul 10, astfel încât aceste gaze să fie reciclate, regenerate sau distruse.
Operatorii de echipamente staționare sau de unități de refrigerare de pe camionete, camioane, remorci și nave frigorifice care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea 1 care nu se regăsesc în spume se asigură că recuperarea gazelor respective se realizează de către persoane fizice deținătoare ale certificatelor relevante prevăzute la articolul 10, astfel încât aceste gaze să fie reciclate, regenerate sau distruse.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  circuite de răcire pentru unitățile de refrigerare de pe remorcile frigorifice;
(b)  circuite de răcire pentru unitățile de refrigerare de pe camionete, camioane, remorci și nave frigorifice;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8
8.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 32, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unei liste de produse și echipamente pentru care recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea 1 sau distrugerea produselor și echipamentelor care conțin astfel de gaze fără recuperarea prealabilă a acestora este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, dacă este cazul, tehnologiile care trebuie aplicate.
8.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 32, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unei liste de produse și echipamente pentru care recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II sau distrugerea produselor și echipamentelor care conțin astfel de gaze fără recuperarea prealabilă a acestora este considerată fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, specificând, dacă este cazul, tehnologiile care trebuie aplicate.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9
9.  Statele membre promovează recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea 1.
9.  Statele membre promovează recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu
Sisteme privind responsabilitatea producătorului
Sisteme privind responsabilitatea extinsă a producătorului
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1
Fără a aduce atingere legislației existente la nivelul Uniunii, statele membre încurajează dezvoltarea de sisteme privind responsabilitatea producătorului pentru recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexele I și II și pentru reciclarea, regenerarea sau distrugerea acestora.
Fără a aduce atingere legislației existente a Uniunii, statele membre impun ca, până la 31 decembrie 2027, să fie instituite sisteme de răspundere extinsă a producătorilor pentru recuperarea, reciclarea, regenerarea sau distrugerea gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexele I și II, ținând seama de sistemele de răspundere a producătorilor deja aplicabile.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)
Până la 31 decembrie 2025, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea cerințelor minime pentru sistemele privind responsabilitatea producătorilor menționate la alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește colectarea, regenerarea, reciclarea, instalațiile de eliminare, asigurarea tehnicienilor certificați cu echipamente, raportarea și sensibilizarea.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)
Statele membre se asigură că producătorii și importatorii de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexele I și II acoperă costurile în conformitate cu dispozițiile privind responsabilitatea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului* și, în măsura în care nu au fost încă incluse, acoperă cel puțin următoarele costuri:
____________________
* Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 b – litera a (nouă)
(a)   costurile de colectare, inclusiv punerea la dispoziție a unor puncte de colectare accesibile, costurile de depozitare și de transport;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 b – litera b (nouă)
(b)   costurile unităților de reciclare pentru persoanele fizice certificate în conformitate cu articolul 10 în scopul reciclării la fața locului.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 2
Statele membre informează Comisia cu privire la acțiunile întreprinse.
eliminat
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Pe baza cerințelor minime menționate la alineatul (5), statele membre instituie sau adaptează programe de certificare, inclusiv procese de evaluare, și asigură disponibilitatea formării în ceea ce privește competențele practice și cunoștințele teoretice pentru persoanele fizice care îndeplinesc următoarele sarcini care implică gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea 1 și alte alternative relevante la gazele fluorurate cu efect de seră:
1.  Pe baza cerințelor minime menționate la alineatul (5), statele membre instituie sau adaptează programe de certificare, inclusiv procese de evaluare, și asigură disponibilitatea formării în ceea ce privește competențele practice și cunoștințele teoretice pentru persoanele fizice care îndeplinesc următoarele sarcini care implică gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II și alte alternative relevante la gazele fluorurate cu efect de seră:
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Statele membre se asigură că sunt disponibile programe de formare pentru persoanele fizice care recuperează gazele fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea I provenite de la echipamentele de climatizare ale autovehiculelor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului42, în conformitate cu alineatul (5).
2.  Statele membre se asigură că sunt disponibile programe de formare pentru persoanele fizice care recuperează gazele fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea I, precum și alte alternative corespunzătoare la gazele fluorurate cu efect de seră, provenite de la echipamentele de climatizare ale autovehiculelor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului42, în conformitate cu alineatul (5).
_________________
_________________
42 Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (JO L 161, 14.6.2006, p. 12).
42 Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (JO L 161, 14.6.2006, p. 12).
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Programele de certificare și de formare prevăzute la alineatele (1) și (2) vizează următoarele:
3.  Programele de certificare și de formare prevăzute la alineatele (1) și (2) vizează cel puțin următoarele:
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ea (nouă)
(ea)   certificarea în ceea ce privește alternativele naturale, inclusiv caracteristicile și beneficiile acestora în comparație cu utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră, precum și manipularea lor în condiții de siguranță în timpul instalării, reviziei, întreținerii, reparării și dezafectării.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Statele membre instituie sau adaptează, dacă este cazul, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, mecanisme de certificare și programe de formare în conformitate cu alineatele (1), (2), (3) și (6).
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7
7.  Certificatele de formare existente, eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014, rămân valabile, în conformitate cu condițiile în care au fost emise inițial.
7.  Certificatele de formare existente, eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014, rămân valabile, în conformitate cu condițiile în care au fost emise inițial. Valabilitatea certificatelor existente poate face obiectul unor cerințe suplimentare pentru a reflecta extinderea sistemului de certificare la alte alternative corespunzătoare la gazele fluorurate cu efect de seră.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1
Până la 1 ianuarie [OP: a se introduce data = la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre aduc informează Comisia cu privire la programele de certificare și formare.
Până la 1 ianuarie [OP: a se introduce data = la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre informează Comisia cu privire la programele de certificare și formare și la numărul persoanelor certificate și formate în ceea ce privește gazele fluorurate cu efect de seră și alternativele corespunzătoare în fiecare sector. În cazul în care certificarea și formarea pentru alternativele corespunzătoare se situează sub un prag minim, statele membre însoțesc informarea cu un plan, alcătuit în consultare cu părțile interesate vizate, inclusiv cu partenerii sociali, care stabilește acțiuni pentru creșterea nivelului de certificare și formare cu privire la alternativele corespunzătoare începând cu anul calendaristic următor.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 9
9.  Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formatul informării menționate la alineatul (8). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34 alineatul (2).
9.  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pragul minim pentru măsurile menite să crească certificarea și formarea cu privire la alternativele corespunzătoare și formatul informării menționate la alineatul (8). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34 alineatul (2).
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10
10.  Orice întreprindere care transmite o sarcină menționată la alineatul (1) unei alte întreprinderi ia măsuri rezonabile pentru a se asiguraaceasta din urmă deține certificatele necesare pentru sarcinile impuse menționate la alineatul (1).
10.  O întreprindere poate transmite o sarcină menționată la alineatul (1) unei alte întreprinderi numai după ce a verificatrespectiva întreprindere deține certificatele necesare pentru sarcinile impuse menționate la alineatul (1).
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Prin derogare de la primul paragraf, introducerea pe piață a pieselor de echipamente necesare pentru repararea și întreținerea echipamentelor existente este permisă, cu condiția ca repararea sau întreținerea să nu ducă la o creștere a capacității echipamentelor sau la o creștere a cantității de gaze fluorurate conținute în echipamente sau a cantității de gaze fluorurate utilizate.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3
La doi ani de la datele individuale enumerate în anexa IV, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziția unei alte părți din Uniune, contra cost sau gratuit, a unor produse sau echipamente introduse legal pe piață înainte de data menționată la primul paragraf este permisă numai dacă se furnizează dovezi care să arate că produsul sau echipamentul în cauză a fost introdus pe piață în mod legal înainte de data respectivă.
La șase luni de la datele individuale enumerate în anexa IV, furnizarea ulterioară sau punerea la dispoziția unei alte părți din Uniune, contra cost sau gratuit, a unor produse sau echipamente introduse legal pe piață înainte de data menționată la primul paragraf este permisă numai dacă se furnizează dovezi care să arate că produsul sau echipamentul în cauză a fost introdus pe piață în mod legal înainte de data respectivă.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1
3.  În plus față de interdicția de introducere pe piață prevăzută la punctul 1 din anexa IV, sunt interzise importul, introducerea pe piață, orice furnizare ulterioară sau punerea la dispoziția altor persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, utilizarea sau exportul de containere nereîncărcabile pentru gazele fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea 1, goale sau umplute integral sau parțial. Astfel de containere pot fi depozitate sau transportate doar în vederea eliminării ulterioare. Această interdicție nu se aplică în cazul containerelor pentru utilizări de laborator sau analitice.
3.  În plus față de interdicția de introducere pe piață prevăzută la punctul 1 din anexa IV, sunt interzise importul, introducerea pe piață, orice furnizare ulterioară sau punerea la dispoziția altor persoane din Uniune, contra cost sau gratuit, utilizarea sau exportul de containere nereîncărcabile pentru gazele fluorurate cu efect de seră, goale sau umplute integral sau parțial. Astfel de containere pot fi depozitate sau transportate doar în vederea eliminării ulterioare. Această interdicție nu se aplică în cazul containerelor pentru utilizări de laborator sau analitice.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
3a  . Întreprinderile care introduc pe piață containere reîncărcabile pentru gazele fluorurate cu efect de seră întocmesc o declarație de conformitate care include dovezi ce confirmă existența unor măsuri pentru returnarea containerului respectiv în scopul reumplerii. Aceste acorduri conțin obligații pentru furnizorul containerelor față de utilizatorul final de a se conforma dispozițiilor.
Întreprinderile menționate la primul paragraf păstrează declarația de conformitate timp de cel puțin cinci ani de la introducerea pe piață a containerelor reîncărcabile și o pun, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statelor membre și a Comisiei. Întreprinderile care furnizează containerele respective utilizatorilor finali păstrează dovezile privind respectarea măsurilor respective pentru o perioadă de cel puțin cinci ani după furnizarea către utilizatorul final și le pun, la cerere, la dispoziția autorităților competente din statele membre și a Comisiei.
Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să completeze prezentul regulament prin stabilirea detaliilor privind declarația de conformitate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu articolul 34 alineatul (2).
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
În urma unei solicitări justificate din partea unei autorități competente a unui stat membru și ținând seama de obiectivele din prezentul regulament, Comisia poate, în mod excepțional, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde o scutire de până la patru ani pentru a permite introducerea pe piață a anumitor produse și echipamente enumerate în anexa IV, inclusiv a unor părți ale acestora, care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde de aceste gaze, în cazul în s-a demonstrat că:
Fără a se aduce atingere derogării privind piesele de schimb prevăzute la paragraful 1a, în urma unei solicitări justificate din partea unei autorități competente a unui stat membru și ținând seama de obiectivele din prezentul regulament, Comisia poate, în mod excepțional, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde o scutire de până la patru ani pentru a permite introducerea pe piață a anumitor produse și echipamente enumerate în anexa IV care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde de aceste gaze, în cazul în s-a demonstrat că:
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Întreprinderilor li se permite să introducă pe piață și să vândă gaze fluorurate cu efect de seră în vrac numai în cazul în care:
(a)   întreprinderile fie dețin un certificat sau un atestat de formare prevăzut la articolul 10, fie angajează persoane care dețin un astfel de certificat sau un atestat de formare și
(b)   întreprinderile sunt stabilite în Uniune sau au mandatat un reprezentant unic stabilit pe teritoriul Uniunii, care își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea prezentului regulament.
Reprezentantul unic poate fi același cu cel mandatat în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Restricții privind exportul anumitor produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră
Exportul produselor și echipamentelor, inclusiv al părților acestora, enumerate în anexa IV, cu excepția echipamentelor militare, este interzis de la data menționată în anexa respectivă, făcându-se o diferențiere, după caz, în funcție de tipul sau de potențialul de încălzire globală al gazelor conținute.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Produsele sau echipamentele care fac obiectul unei scutiri în temeiul articolului 11 alineatul (4) se etichetează ca atare și includ o mențiune potrivit căreia produsele și echipamentele respective se pot utiliza doar în scopul pentru care s-a acordat scutirea prevăzută la articolul menționat.
2.  Produsele sau echipamentele care fac obiectul unei scutiri în temeiul articolului 11 alineatul (4) se etichetează ca atare, menționându-se perioada de valabilitate a scutirii, și includ o mențiune potrivit căreia produsele și echipamentele respective se pot utiliza doar în scopul pentru care s-a acordat scutirea prevăzută la articolul menționat.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c
(c)  începând cu 1 ianuarie 2017, cantitatea de gaze fluorurate cu efect de seră, exprimată în greutate și în CO2 echivalent, conținută în produs sau echipament sau cantitatea de gaze fluorurate cu efect de seră pentru care este proiectat echipamentul, precum și potențialul de încălzire globală al acestor gaze.
(c)  începând cu 1 ianuarie 2017, cantitatea de gaze fluorurate cu efect de seră, exprimată în greutate și în CO2 echivalent, conținută în produs sau echipament sau cantitatea de gaze fluorurate cu efect de seră pentru care este proiectat echipamentul, precum și potențialul de încălzire globală al acestor gaze, pentru o perioadă de 100 de ani și pentru o perioadă de 20 de ani.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)
Dacă este cazul, produsele sau echipamentele modernizate care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sunt etichetate din nou cu informațiile actualizate menționate la prezentul alineat.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)
5a.   Dacă este cazul, containerele reumplute cu gaze fluorurate cu efect de seră sunt etichetate din nou cu informații actualizate, astfel cum se menționează la alineatul (3) primul paragraf.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 10
10.   Gazele fluorurate cu efect de seră enumerate în anexele I și II, introduse pe piață pentru utilizarea la corodarea materialelor semiconductoare sau la curățarea camerelor de depunere chimică în faza de vapori în sectorul fabricației de semiconductoare, sunt etichetate cu o indicație potrivit căreia conținutul containerului nu poate fi utilizat decât în acest scop.
eliminat
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 13 – paragraful 1
În cazul hidrofluorocarburilor, eticheta prevăzută la alineatele (7)-(11) include mențiunea „scutit de cote în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... [OP: A se adăuga trimiterea la prezentul regulament]”.
În cazul hidrofluorocarburilor, eticheta prevăzută la alineatele (7)-(9) și (11) include mențiunea „scutit de cote în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... [OP: A se adăuga trimiterea la prezentul regulament]”.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 13 – paragraful 2
În absența cerințelor de etichetare menționate la primul paragraf și la alineatele (7)-(11), hidrofluorocarburile fac obiectul cerințelor privind cotele prevăzute la articolul 16 alineatul (1).
În absența cerințelor de etichetare menționate la primul paragraf și la alineatele (7)-(9) și (11), hidrofluorocarburile fac obiectul cerințelor privind cotele prevăzute la articolul 16 alineatul (1).
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1
Începând de la 1 ianuarie 2024, se interzice utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I care au un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult pentru lucrările de service sau de întreținere a echipamentelor de refrigerare.
Începând de la 1 ianuarie 2024, se interzic următoarele utilizări: service-ul sau întreținerea echipamentelor de aer condiționat și a pompelor de căldură, a echipamentelor mobile și staționare de refrigerare și a răcitoarelor prin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, cu un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult.
Începând de la 1 ianuarie 2030, se interzic următoarele utilizări: service-ul sau întreținerea echipamentelor staționare de refrigerare, cu excepția răcitoarelor, prin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, cu un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2
Prezentul alineat nu se aplică echipamentelor militare sau echipamentelor destinate aplicațiilor proiectate să răcească produse la temperaturi mai mici de -50 °C.
Prezentul alineat nu se aplică echipamentelor militare sau echipamentelor destinate aplicațiilor proiectate să răcească medicamente la temperaturi mai mici de - 50°C sau echipamente destinate aplicațiilor proiectate să răcească centrale nucleare.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a
(a)  gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I care au fost regenerate, au un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult și sunt folosite pentru lucrări de service sau de întreținere a echipamentelor de refrigerare existente, cu condiția să fi fost etichetate în conformitate cu articolul 12 alineatul (6);
(a)  gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I care au fost regenerate, au un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult și sunt folosite pentru lucrări de service sau de întreținere a echipamentelor staționare de refrigerare existente, cu excepția răcitoarelor, cu condiția să fi fost etichetate în conformitate cu articolul 12 alineatul (6);
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a a (nouă)
(aa)   gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I care au un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult și sunt folosite pentru lucrări de service sau de întreținere a echipamentelor de aer condiționat și a pompelor de căldură, a echipamentelor mobile de refrigerare și a răcitoarelor, cu condiția să fi fost etichetate în conformitate cu articolul 12 alineatul (6);
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b
(b)  gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I care au fost reciclate, au un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult și sunt folosite pentru lucrări de service sau de întreținere a echipamentelor de refrigerare existente, cu condiția să fi fost recuperate din astfel de echipamente. Aceste gaze reciclate pot fi utilizate doar de către întreprinderea care a realizat recuperarea lor în cadrul lucrărilor de întreținere sau de service sau de către întreprinderea pentru care s-a efectuat recuperarea în cadrul lucrărilor de întreținere sau de service.
(b)  gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I care au fost reciclate, au un potențial de încălzire globală de 150 sau mai mult și sunt folosite pentru lucrări de service sau de întreținere a echipamentelor staționare de refrigerare existente, cu excepția răcitoarelor, cu condiția să fi fost recuperate din astfel de echipamente. Aceste gaze reciclate pot fi utilizate doar de către întreprinderea care a realizat recuperarea lor în cadrul lucrărilor de întreținere sau de service sau de către întreprinderea pentru care s-a efectuat recuperarea în cadrul lucrărilor de întreținere sau de service;
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b a (nouă)
(ba)   gazelor fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I care au fost reciclate, au un potențial de încălzire globală de 2 500 sau mai mult și sunt folosite pentru lucrări de service sau de întreținere a echipamentelor existente de aer condiționat și a pompelor de căldură, a echipamentelor mobile de refrigerare și a răcitoarelor, cu condiția să fi fost recuperate din astfel de echipamente; aceste gaze reciclate pot fi utilizate doar de către întreprinderea care a realizat recuperarea lor în cadrul activităților de întreținere sau service sau de către întreprinderea pentru care s-a efectuat recuperarea în cadrul activităților de întreținere sau service.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4
4.  Utilizarea desfluranului ca anestezic inhalator este interzisă începând cu 1 ianuarie 2026, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare este strict necesară și nu se poate utiliza niciun alt anestezic din motive medicale. La cerere, utilizatorul furnizează autorității competente a statului membru și Comisiei dovezi privind justificarea medicală.
4.  Utilizarea desfluranului ca anestezic inhalator este interzisă începând cu 1 ianuarie 2026 și este permisă numai în cazul în care o astfel de utilizare este strict necesară și nu se poate utiliza niciun alt anestezic din motive medicale sau când se asigură utilizarea sa în combinație cu un sistem de captare. Instituția sanitară păstrează dovezi privind justificarea medicală și le furnizează, la cerere, autorității competente a statului membru și Comisiei.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)
4a.   De la 1 ianuarie 2030, utilizarea fluorurii de sulfuril pentru fumigația ulterioară recoltării și tratarea lemnului și a produselor din lemn împotriva dăunătorilor este interzisă, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare este strict necesară pentru un certificat fitosanitar și nu se poate utiliza niciun alt tratament.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera e
(e)   furnizate direct de un producător sau un importator unei întreprinderi care le utilizează la corodarea materialelor semiconductoare sau la curățarea camerelor de depunere chimică în faza de vapori în sectorul fabricației de semiconductoare.
eliminat
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
Comisia monitorizează în permanență piața Uniunii de aprovizionare cu semiconductori. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica alineatul (2) din prezentul articol și pentru a exclude din sistemul de cote prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol materialele semiconductoare sau camerele de depunere a vaporilor din sectorul semiconductorilor, în cazul în care constată că, ca urmare a includerii sectorului semiconductorilor în sistemul de cote pentru hidrofluorocarburi, există deficite sau întreruperi ale aprovizionării pieței Uniunii cu materiale semiconductoare sau cu camere de depunere a vaporilor.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
În urma unei solicitări justificate din partea unei autorități competente a unui stat membru și ținând cont de obiectivele prezentului regulament, Comisia poate, în mod excepțional, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să autorizeze o scutire de până la patru ani de la cerința referitoare la cotă care figurează la alineatul (1) pentru hidrofluorocarburile care urmează a fi utilizate în aplicații specifice sau pentru categorii specifice de produse sau echipamente, atunci când s-a demonstrat în cererea respectivă că:
În urma unei solicitări justificate din partea unei autorități competente a unui stat membru sau a unei agenții a UE și ținând cont de obiectivele prezentului regulament, Comisia poate, în mod excepțional, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să autorizeze o scutire de până la patru ani de la cerința referitoare la cotă care figurează la alineatul (1) pentru hidrofluorocarburile care urmează a fi utilizate în aplicații specifice sau pentru categorii specifice de produse sau echipamente, atunci când s-a demonstrat în cererea respectivă că:
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  pentru aplicațiile respective, nu sunt disponibile produse sau echipamente alternative sau nu pot fi utilizate din motive tehnice sau de siguranță și
(a)  pentru aplicațiile respective, nu sunt disponibile produse sau echipamente alternative sau nu pot fi utilizate din motive tehnice sau de siguranță sau riscuri pentru sănătatea publică; și
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1
Alocarea cotelor este condiționată de plata sumei datorate, care este egală cu 3 EUR pentru fiecare tonă de CO2 echivalent din cota care urmează să fie alocată. Importatorii și producătorii sunt informați prin intermediul portalului privind gazele floururate cu privire la suma totală datorată pentru alocarea cotelor maxime pentru anul calendaristic următor și cu privire la termenul de finalizare a plății. Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modalitățile și procedurile detaliate pentru plata sumei datorate. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34 alineatul (2).
Alocarea cotelor este condiționată de plata sumei datorate, care este egală cu 5 EUR pentru fiecare tonă de CO2 echivalent din cota care urmează să fie alocată în perioada 2024-2026 și, ulterior, crește o dată la trei ani, astfel încât să se asigure un venit constant, având în vedere reducerea treptată a cotelor prevăzută în anexa VII. Importatorii și producătorii sunt informați prin intermediul portalului privind gazele floururate cu privire la suma totală datorat ă pentru alocarea cotelor maxime pentru anul calendaristic următor și cu privire la termenul de finalizare a plății. Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modalitățile și procedurile detaliate pentru plata sumei datorate. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34 alineatul (2).
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6
6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica alineatul (5) în ceea ce privește sumele datorate pentru alocarea cotelor și mecanismul de alocare a cotelor rămase, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a preveni perturbări majore ale pieței hidrofluorocarburilor sau în cazul în care mecanismul nu își îndeplinește scopul și are efecte nedorite sau neintenționate.
6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica alineatul (5) în ceea ce privește sumele datorate pentru alocarea cotelor și mecanismul de alocare a cotelor rămase, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a preveni perturbări majore ale pieței hidrofluorocarburilor sau în cazul în care mecanismul nu își îndeplinește scopul și are efecte nedorite sau neintenționate, inclusiv asupra sănătății publice și a utilizatorilor de MDI.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 a (nou)
6a.   În termen de... [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, Comisia evaluează, în consultare cu părțile interesate relevante, impactul reducerii treptate a cotelor de HFC asupra pieței pompelor de căldură din Uniune și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului.
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica anexa VII și pentru a permite utilizarea unei cantități limitate de cote suplimentare pentru introducerea pe piața Uniunii a HFC în pompele de căldură până în anul 2029, în cazul în care evaluarea menționată la primul paragraf concluzionează că reducerea treptată a cotelor de HFC prevăzută în anexa VII creează perturbări pe piața pompelor de căldură din Uniune într-o măsură care ar pune în pericol atingerea obiectivelor REPowerEU privind instalarea pompelor de căldură.
În raportul menționat la primul paragraf, Comisia furnizează o justificare pentru decizia sa de a adopta sau nu actele delegate menționate la al doilea paragraf.
În cazul în care Comisia adoptă actele delegate menționate la al doilea paragraf, cotele suplimentare se distribuie producătorilor și importatorilor, în urma cererilor acestora, transmise portalului privind gazele fluorurate cu efect de seră, însoțite de dovezi, sub formă de contracte de vânzare, că aceste cote urmează să fie utilizate pentru pompele de căldură. 
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7
7.  Veniturile generate din alocarea cotelor constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Veniturile respective se alocă programului LIFE și rubricii 7 din cadrul financiar multianual (Administrația publică europeană) pentru a acoperi costurile cu personalul extern care lucrează pentru a asigura gestionarea alocării cotelor, serviciile informatice și sistemele de acordare a licențelor, în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament și al asigurării respectării protocolului. Orice venit rămas după acoperirea acestor costuri intră în bugetul general al Uniunii.
7.  Veniturile generate din alocarea cotelor constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Veniturile respective se alocă programului LIFE și rubricii 7 din cadrul financiar multianual (Administrația publică europeană):
(a)   pentru a acoperi costurile cu personalul extern care lucrează la gestionarea alocării cotelor, cu serviciile informatice și cu sistemele de acordare a licențelor în scopul punerii în aplicare a prezentului regulament;
(b)   pentru a acoperi costurile de asigurare a respectării protocolului;
(c)   pentru a sprijini consolidarea capacităților la nivel național și punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentului regulament de către statele membre, inclusiv în ceea ce privește combaterea vânzărilor online de gaze fluorurate ilegale și distrugerea gazelor fluorurate ilegale confiscate; precum și
(d)   pentru a accelera implementarea de alternative la gazele fluorurate, în special în sectoarele cu costuri de adaptare mari, precum și în sectorul pompelor de căldură, inclusiv creșterea producției de echipamente necesare, facilitarea accesului la finanțare, reducerea prețurilor pentru consumatori, formarea și certificarea persoanelor fizice în temeiul articolului 10 și recalificarea instalatorilor de cazane pe gaz.
Orice venit rămas după acoperirea acestor costuri intră în bugetul general al Uniunii.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.  Cotele se alocă numai producătorilor sau importatorilor care sunt stabiliți în Uniune sau care au mandatat un reprezentant unic stabilit în Uniune care își asumă întreaga responsabilitate privind respectarea prezentului regulament. Reprezentantul unic poate fi același cu cel mandatat în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43.
1.  Cotele se alocă numai producătorilor sau importatorilor care sunt stabiliți în Uniune sau care au mandatat un reprezentant unic stabilit în Uniune care își asumă întreaga responsabilitate privind respectarea prezentului regulament și a cerințelor din titlul II din Regulament (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului. Reprezentantul unic poate fi același cu cel mandatat în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului43.
_________________
_________________
43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
43 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
1.  Echipamentele de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură încărcate cu hidrofluorocarburi nu se introduc pe piață decât dacă hidrofluorocarburile încărcate în echipamentele respective sunt contabilizate în sistemul de cote menționat în prezentul capitol.
1.  Echipamentele de refrigerare, de climatizare, MDI și pompele de căldură încărcate cu hidrofluorocarburi nu se introduc pe piață decât dacă hidrofluorocarburile încărcate în echipamentele respective sunt contabilizate în sistemul de cote menționat în prezentul capitol.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1
La introducerea pe piață a echipamentelor preîncărcate menționate la alineatul (1), producătorii și importatorii de echipamente se asigură că respectarea alineatului (1) este pe deplin documentată și redactează o declarație de conformitate în acest sens.
La introducerea pe piață a echipamentelor sau produselor preîncărcate menționate la alineatul (1), producătorii și importatorii de echipamente sau produse se asigură că respectarea alineatului (1) este pe deplin documentată și redactează o declarație de conformitate în acest sens.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2
Prin redactarea declarației de conformitate, producătorii și importatorii de echipamente își asumă responsabilitatea pentru respectarea prezentului alineat și a alineatului (1).
Prin redactarea declarației de conformitate, producătorii și importatorii de echipamente sau produse își asumă responsabilitatea pentru respectarea prezentului alineat și a alineatului (1).
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3
Producătorii și importatorii de echipamente păstrează această documentație și declarația de conformitate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la introducerea pe piață a echipamentelor respective și le pun, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statelor membre și a Comisiei.
Producătorii și importatorii de echipamente sau produse păstrează această documentație și declarația de conformitate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la introducerea pe piață a echipamentelor sau produselor respective și le pun, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statelor membre și a Comisiei.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1
În cazul în care hidrofluorocarburile conținute în echipamentele menționate la alineatul (1) nu au fost introduse pe piață înainte de încărcarea echipamentelor, importatorii echipamentelor respective se asigură că, până la 30 aprilie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, exactitatea documentației, acuratețea documentației, declarația de conformitate și veridicitatea raportului acestora în temeiul articolului 26 sunt confirmate pentru anul calendaristic precedent, cu un nivel rezonabil de încredere, de către un auditor independent înregistrat pe portalul privind gazele floururate.
În cazul în care hidrofluorocarburile conținute în echipamentele sau produsele menționate la alineatul (1) nu au fost introduse pe piață înainte de încărcarea echipamentelor, importatorii echipamentelor sau produselor respective se asigură că, până la 30 aprilie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, exactitatea documentației, acuratețea documentației, declarația de conformitate și veridicitatea raportului acestora în temeiul articolului 26 sunt confirmate pentru anul calendaristic precedent, cu un nivel rezonabil de încredere, de către un auditor independent înregistrat pe portalul privind gazele fluorurate.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5
5.  Importatorii de echipamente menționate la alineatul (1) care nu sunt stabiliți în Uniune mandatează un reprezentant unic stabilit în Uniune care își asumă întreaga responsabilitate privind respectarea prezentului regulament. Reprezentantul unic poate fi același cu cel mandatat în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
5.  Importatorii de echipamente sau produse menționate la alineatul (1) care nu sunt stabiliți în Uniune mandatează un reprezentant unic stabilit în Uniune care își asumă întreaga responsabilitate privind respectarea prezentului regulament. Reprezentantul unic poate fi același cu cel mandatat în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6
6.  Prezentul articol nu se aplică întreprinderilor care au introdus pe piață mai puțin de 100 de tone de CO2 echivalent de hidrofluorocarburi pe an, conținute în echipamentele menționate la alineatul (1).
6.  Prezentul articol nu se aplică întreprinderilor care au introdus pe piață mai puțin de 100 de tone de CO2 echivalent de hidrofluorocarburi pe an, conținute în echipamentele sau produsele menționate la alineatul (1).
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
Întreprinderile trebuie să aibă o înregistrare valabilă pe portalul privind gazele floururate înainte de importul sau exportul de gaze fluorurate cu efect de seră și de produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde de aceste gaze, cu excepția cazurilor de depozitare temporară și pentru următoarele activități:
Întreprinderile trebuie să aibă o înregistrare valabilă pe portalul privind gazele fluorurate înainte de importul sau exportul de gaze fluorurate cu efect de seră și de produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare depinde de aceste gaze, cu excepția următoarelor activități:
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c
(c)  furnizarea sau primirea de hidrofluorocarburi în scopurile enumerate la articolul 16 alineatul (2) literele (a)-(e);
(c)  furnizarea sau primirea de hidrofluorocarburi în scopurile enumerate la articolul 16 alineatul (2) literele (a)-(d);
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7 – paragraful 2
Comisia și autoritățile competente ale statelor membre asigură confidențialitatea datelor incluse pe portalul privind gazele floururate.
Comisia și autoritățile competente ale statelor membre asigură accesibilitatea publică a următoarelor date incluse pe portalul privind gazele fluorurate:
(a)   cotele alocate și transferurile de cote, actualizate periodic;
(b)   o listă a importatorilor și producătorilor înregistrați;
(c)   date privind importurile, inclusiv punctele de intrare și tipul de HFC;
(d)   date privind depozitarea temporară;
(e)   date privind distrugerea chimică la nivel de instalație.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1
Importul și exportul de gaze fluorurate cu efect de seră și de produse și echipamente care conțin gazele respective sau a căror funcționare depinde de aceste gaze, cu excepția cazurilor de depozitare temporară, sunt condiționate de prezentarea unei licențe valabile autorităților vamale în temeiul articolului 20 alineatul (4).
Importul și exportul de gaze fluorurate cu efect de seră și de produse și echipamente care conțin gazele respective sau a căror funcționare depinde de aceste gaze sunt condiționate de prezentarea unei licențe valabile autorităților vamale în temeiul articolului 20 alineatul (4).
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)
Prin derogare de la primul paragraf al prezentului articol și de la articolul 20, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme simplificate pentru înregistrarea pe portalul privind gazele fluorurate cu efect de seră în cazul depozitării temporare, astfel cum este definită la articolul 5 alineatul (17) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 34.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6
6.  Importatorii de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I și în anexa II secțiunea 1 aflate în containere reîncărcabile, pun la dispoziția autorităților vamale, în momentul depunerii declarației vamale de punere în liberă circulație, o declarație de conformitate, care cuprinde dovezi care confirmă procedurile în vigoare pentru returnarea containerului în scopul reumplerii.
6.  Importatorii de gaze fluorurate cu efect de seră aflate în containere reîncărcabile, pun la dispoziția autorităților vamale, în momentul depunerii declarației vamale de punere în liberă circulație, o declarație de conformitate, care cuprinde dovezi care confirmă procedurile în vigoare pentru returnarea containerului în scopul reumplerii.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 12 – paragraful 1
Autoritățile vamale confiscă sau pun sub sechestru containerele nereîncărcabile interzise prin prezentul regulament în vederea eliminării în conformitate cu articolele 197 și 198 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. De asemenea, autoritățile de supraveghere a pieței retrag sau recheamă de pe piață aceste containere în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului45.
Autoritățile vamale confiscă sau pun sub sechestru containerele nereîncărcabile interzise prin prezentul regulament în vederea eliminării în conformitate cu articolele 197 și 198 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și le distrug. De asemenea, autoritățile de supraveghere a pieței retrag sau recheamă de pe piață aceste containere în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului45.
_________________
_________________
45 Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).
45 Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 12 – paragraful 2
Pentru alte substanțe, produse și echipamente care fac obiectul prezentului regulament, se pot lua măsuri alternative pentru a preveni importul, furnizarea ulterioară sau exportul ilegal, în special în cazul hidrofluorocarburilor introduse pe piață în vrac sau încărcate în produse și echipamente, cu încălcarea cerințelor privind cotele și autorizarea stabilite în prezentul regulament.
Pentru alte substanțe, produse și echipamente care fac obiectul prezentului regulament, autoritățile vamale pun sub sechestru și confiscă gazele fluorurate cu efect de seră care sunt importate sau exportate cu încălcarea prezentului regulament și în conformitate cu [Directiva privind infracțiunile împotriva mediului 2021/0422(COD)], pentru a preveni importul, furnizarea ulterioară sau exportul ilegal, în special în cazul hidrofluorocarburilor introduse pe piață în vrac sau încărcate în produse și echipamente, cu încălcarea cerințelor privind cotele și autorizarea stabilite în prezentul regulament.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul -1 (nou)
-1.   Până la 30 iunie 2025, Comisia publică un raport de evaluare a riscurilor potențiale de comerț ilegal, în care să fie prezentate, de asemenea, măsuri suplimentare de reducere a acestor riscuri legate de circulația gazelor fluorurate cu efect de seră și a produselor și echipamentelor care conțin aceste gaze sau a căror funcționare depinde de aceste gaze atunci când sunt plasate în depozitare temporară sau în regim vamal, inclusiv într-un regim de antrepozare vamală sau de zonă liberă sau atunci când se află în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv metodologii de urmărire a gazelor introduse pe piață, cum ar fi codurile de reacție rapidă (QR).
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1
Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare producător, importator și exportator care a produs, importat sau exportat hidrofluorocarburi sau cantități care depășesc o tonă metrică sau 100 de tone de CO2 echivalent de alte gaze fluorurate cu efect de seră în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv. Prezentul alineat se aplică și întreprinderilor care primesc cote în temeiul articolului 21 alineatul (1).
Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare producător, importator și exportator care a produs, importat sau exportat gaze fluorurate cu efect de seră în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv. Prezentul alineat se aplică și întreprinderilor care primesc cote în temeiul articolului 21 alineatul (1).
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2
2.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare întreprindere care a distrus hidrofluorocarburi sau cantități care depășesc o tonă metrică sau 100 de tone de CO2 echivalent de alte gaze fluorurate cu efect de seră în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
2.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare întreprindere care a distrus gaze fluorurate cu efect de seră în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3
3.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament], fiecare întreprindere care a utilizat cel puțin 1 000 de tone de CO2 echivalent de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, ca intermediari de sinteză, în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
3.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament], fiecare întreprindere care a utilizat gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, ca intermediari de sinteză, în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4
4.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament], fiecare întreprindere care a introdus pe piață cel puțin 100 de tone de CO2 echivalent de hidrofluorocarburi sau cel puțin 500 de tone de CO2 echivalent de alte gaze fluorurate cu efect de seră, conținute în produse sau echipamente, în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
4.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament], fiecare întreprindere care a introdus pe piață gaze fluorurate cu efect de seră, conținute în produse sau echipamente, în cursul anului calendaristic precedent raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6
6.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare întreprindere care a regenerat cantități care depășesc 1 tonă metrică sau 100 de tone de CO2 echivalent de gaze fluorurate cu efect de seră raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
6.  Până la 31 martie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare întreprindere care a regenerat gaze fluorurate cu efect de seră raportează Comisiei datele specificate în anexa IX pentru fiecare dintre aceste substanțe pentru anul calendaristic respectiv.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 7
7.  Până la 30 aprilie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament], fiecare importator de echipamente care a introdus pe piață echipamente preîncărcate menționate la articolul 19 conținând cel puțin 1 000 de tone de CO2 echivalent de hidrofluorocarburi, în cazul în care hidrofluorocarburile respective nu au fost introduse pe piață înainte de încărcarea echipamentelor, prezintă Comisiei un raport de verificare emis în temeiul articolului 19 alineatul (3).
7.  Până la 30 aprilie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament], fiecare importator de echipamente care a introdus pe piață echipamente preîncărcate menționate la articolul 19 conținând hidrofluorocarburi, în cazul în care hidrofluorocarburile respective nu au fost introduse pe piață înainte de încărcarea echipamentelor, prezintă Comisiei un raport de verificare emis în temeiul articolului 19 alineatul (3).
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 1 – partea introductivă
Până la 30 aprilie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare întreprindere care, în temeiul alineatului (1), raportează introducerea pe piață a cel puțin 1 000 de tone de CO2 echivalent de hidrofluorocarburi în cursul anului calendaristic precedent trebuie să se asigure, în plus, că veridicitatea raportului său este confirmată, cu un nivel rezonabil de încredere, de un auditor independent. Auditorul trebuie să fie înregistrat pe portalul privind gazele floururate și să fie:
Până la 30 aprilie [OP: a se introduce anul aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an, fiecare întreprindere care, în temeiul alineatului (1), raportează introducerea pe piață de hidrofluorocarburi în cursul anului calendaristic precedent trebuie să se asigure, în plus, că veridicitatea raportului său este confirmată, cu un nivel rezonabil de încredere, de un auditor independent. Auditorul trebuie să fie înregistrat pe portalul privind gazele floururate și să fie:
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 2 a (nou)
Până la 31 decembrie 2024, Comisia adoptă un act delegat privind un cadru general comun pe care statele membre trebuie să îl utilizeze pentru conceperea sistemelor electronice centralizate.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
1.  Autoritățile competente ale statelor membre efectuează verificări pentru a stabili dacă întreprinderile își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.
1.  Autoritățile competente ale statelor membre efectuează verificări periodice pentru a stabili dacă întreprinderile își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1
Verificările menționate la alineatele (1) și (2) includ vizite la fața locului la unități, cu frecvența corespunzătoare, și verificarea documentației și a echipamentelor relevante.
Verificările menționate la alineatele (1) și (2) includ vizite la fața locului la unități, cu frecvența corespunzătoare, și verificarea documentației și a echipamentelor relevante, precum și controale ale platformelor online care vând în vrac gaze fluorurate sau produse și echipamente care conțin astfel de gaze.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5
5.  Un stat membru poate, la solicitarea altui stat membru, să efectueze verificări cu privire la întreprinderile suspectate a fi implicate în circulația ilegală a gazelor, a produselor și a echipamentelor vizate de prezentul regulament și care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului membru respectiv. Statul membru solicitant este informat cu privire la rezultatul verificării.
5.  Un stat membru efectuează, la solicitarea altui stat membru, verificări cu privire la întreprinderile suspectate a fi implicate în circulația ilegală a gazelor, a produselor și a echipamentelor vizate de prezentul regulament și care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului membru respectiv. Statul membru solicitant este informat cu privire la rezultatul verificării.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 7 a (nou)
7a.   Statele membre transmit Comisiei un rezumat anual al datelor colectate din jurnalele de bord până la data de 1 aprilie a fiecărui an. Comisia publică anual un rezumat și o evaluare a datelor primite de la statele membre. 
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1
În cazul producerii, importului, exportului, introducerii pe piață sau utilizării ilegale a gazelor fluorurate cu efect de seră sau a produselor și echipamentelor care conțin aceste gaze sau a căror funcționare depinde de gazele respective, statele membre prevăd amenzi administrative maxime egale cu cel puțin de cinci ori valoarea de piață a gazelor, produselor sau echipamentelor în cauză. În cazul unei încălcări repetate într-o perioadă de cinci ani, statele membre prevăd amenzi administrative maxime egale cu cel puțin de opt ori valoarea gazelor, a produselor sau a echipamentelor în cauză.
În cazul producerii, importului, exportului, introducerii pe piață sau utilizării ilegale a gazelor fluorurate cu efect de seră sau a produselor și echipamentelor care conțin aceste gaze sau a căror funcționare depinde de gazele respective, statele membre stabilesc amenzi administrative minime egale cu cel puțin de patru ori valoarea de piață a gazelor sau produselor și echipamentelor în cauză și amenzi administrative maxime egale cu cel puțin de șase ori valoarea de piață a gazelor, produselor sau echipamentelor în cauză. În cazul unei încălcări repetate într-o perioadă de cinci ani, statele membre stabilesc amenzi administrative minime egale cu cel puțin de șapte ori valoarea gazelor sau produselor și echipamentelor în cauză și amenzi administrative maxime egale cu cel puțin de zece ori valoarea gazelor, a produselor sau a echipamentelor în cauză.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (8), la articolul 12 alineatul (17), la articolul 16 alineatul (3), la articolul 17 alineatul (6), la articolul 24, la articolul 25 alineatul (2) și la articolul 35, i se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată [începând cu data aplicării regulamentului].
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (8), la articolul 9 alineatul (1a), la articolul 12 alineatul (17), la articolul 16 alineatul (3) primul paragraf, la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 17 alineatul (6), la articolul 17 alineatul (6a), la articolul 24, la articolul 25 alineatul (2), la articolul 27 al treilea paragraf, la articolul 35 alineatul (1), la articolul 35 alineatul (1a) și la articolul 35 alineatul (1b), i se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată [începând cu data aplicării regulamentului].
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (8), la articolul 12 alineatul (17), la articolul 16 alineatul (3), la articolul 17 alineatul (6), la articolul 24, la articolul 25 alineatul (2) și la articolul 35 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (8), la articolul 9 alineatul (1a), la articolul 12 alineatul (17), la articolul 16 alineatul (3) primul paragraf, la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 17 alineatul (6), la articolul 17 alineatul (6a), la articolul 24, la articolul 25 alineatul (2), la articolul 27 al treilea paragraf, la articolul 35 alineatul (1), la articolul 35 alineatul (1a) și la articolul 35 alineatul (1b) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (8), al articolului 12 alineatul (17), al articolului 16 alineatul (3), al articolului 17 alineatul (6), al articolului 24, al articolului 25 alineatul (2) și al articolului 35 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (8), al articolului 9 alineatul (1a), al articolului 12 alineatul (17), al articolului 16 alineatul (3), al articolului 16 alineatul (3) al doilea paragraf, al articolului 17 alineatul (6), al articolului 17 alineatul (6a), al articolului 24, al articolului 25 alineatul (2), al articolului 27 al treilea paragraf, al articolului 35 alineatul (1), al articolului 35 alineatul (1a) și al articolului 35 alineatul (1b) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1
Comisia instituie un forum consultativ pentru a oferi consiliere și cunoștințe de specialitate în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament. Regulamentul de procedură al forumului consultativ se stabilește de către Comisie și se publică.
Comisia instituie un forum consultativ pentru a oferi consiliere și cunoștințe de specialitate în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament. La forumul consultativ participă, în mod echilibrat:
(i)   reprezentanții statelor membre;
(ii)   reprezentanți ai tuturor părților interesate vizate, inclusiv ai organizațiilor de protecție a mediului, ai asociațiilor de pacienți și ai organizațiilor cadrelor medicale, a reprezentanților producătorilor și operatorilor.
Forumul consultativ cooperează cu agențiile competente ale UE. Regulamentul de procedură al forumului consultativ se stabilește de către Comisie și se publică.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 a (nou)
Comisia monitorizează în permanență evoluțiile tehnologice și cele de pe piață în ceea ce privește utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră și a alternativelor lor naturale în Uniune. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica prezentul regulament și pentru a consolida interdicțiile privind introducerea pe piață a gazelor fluorurate cu efect de seră cu GWP ridicat în produsele sau echipamentele în cauză, în cazul în care constată existența sau accelerarea utilizării gazelor fluorurate cu efect de seră cu potențial de încălzire globală scăzut sau a alternativelor naturale în produsele și echipamentele introduse pe piața Uniunii.
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 b (nou)
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica anexele I, II și III mutând anumite gaze fluorurate cu efect de seră din anexa III în anexa I sau II ori introducând anumite gaze fluorurate cu efect de seră în anexa I sau II dacă dispune de dovezi că au fost introduse pe piață gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa III sau gaze fluorurate cu efect de seră care nu figurează în anexa I, II sau, respectiv, III.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 c (nou)
În termen de cel mult trei luni de la adoptarea Regulamentului REACH revizuit, Comisia evaluează dacă prezentul regulament este coerent cu regulamentul respectiv. După caz, Comisia însoțește evaluarea sa cu o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în cazul în care ajunge la concluzia că prezentul regulament nu este coerent cu eventualele noi restricții de utilizare a PFAS prevăzute în regulamentul respectiv.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2
Până la data de 1 ianuarie 2033, Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament.
Până la data de 1 ianuarie 2027, Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește impactul prezentului regulament asupra sectorului sănătății, în special disponibilitatea MDI pentru livrarea ingredientelor farmaceutice, precum și impactul asupra pieței al echipamentelor de răcire utilizate cu baterii.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2 a (nou)
Consiliul științific consultativ european privind schimbările climatice, instituit în temeiul articolului 10a din Regulamentul (CE) nr. 401/2009, poate, din proprie inițiativă, să acorde consultanță științifică și să emită rapoarte privind coerența prezentului regulament cu obiectivele Regulamentului (CE) nr. 401/2009 și cu angajamentele internaționale ale Uniunii în conformitate cu Acordul de la Paris.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 3

Textul propus de Comisie

Secțiunea 3: Alți compuși perfluorurați

 

hexafluorură de sulf

SF6

25 200

18 300

Amendamentul

Secțiunea 3: Alți compuși (per)fluorurați și cetone fluorurate

 

hexafluorură de sulf

SF6

25 200

18 300

 

Heptafluoroizobutironitril (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluormetil)-propannitril)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluormetil)butan-2-onă

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone (Soarta atmosferică și impactul butanonei și pentanonei perfluorurate). Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Amendamentul 143
Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 1 – rândul 37

Textul propus de Comisie

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluormetil)butan-2-onă

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone (Soarta atmosferică și impactul butanonei și pentanonei perfluorurate). Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Amendamentul

eliminat

Amendamentul 144
Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 2 – rândul 4

Textul propus de Comisie

Heptafluoroizobutironitril (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluormetil)-propannitril)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

Amendamentul

eliminat

Amendamentele 145, 153cp1, 157cp1, 153 cp2, 153cp3 și 153cp4
Propunere de regulament
Anexa IV – tabelul

Textul propus de Comisie

Produse și echipamente

Dacă este relevant, GWP al amestecurilor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră se calculează în conformitate cu anexa IV, conform dispozițiilor de la articolul 3 punctul (1)

Data interdicției

(1)  Containere de unică folosință pentru gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, goale, parțial sau complet umplute, utilizate pentru a asigura service-ul, a întreține sau a umple echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pompele de căldură, sistemele de protecție împotriva incendiilor sau echipamentele de comutație sau pentru utilizare ca solvenți.

4 iulie 2007

(2)  Sisteme deschise de evaporare directă care conțin HFC și PFC ca agenți frigorifici.

4 iulie 2007

(3)  Echipamente de protecție împotriva incendiilor

care conțin PFC

4 iulie 2007

care conțin HFC-23

1 ianuarie 2016

care conțin sau depind de alte gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru respectarea standardelor de siguranță

1 ianuarie 2024

(4)  Ferestre pentru uz casnic care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2007

(5)  Alte ferestre care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2008

(6)  Încălțăminte care conține gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2006

(7)  Anvelope care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2007

(8)  Spume unicomponente, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standardele naționale de securitate, care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I cu GWP de 150 sau mai mult.

4 iulie 2008

(9)  Generatoare de aerosoli comercializate și destinate vânzării către publicul larg pentru scopuri de divertisment și de decorare, enumerate la punctul 40 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și claxoane de semnalizare care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

4 iulie 2009

(10)  Frigidere și congelatoare de uz casnic care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2015

(11)  Frigidere și congelatoare de uz comercial (echipamente ermetice)

- care conțin HFC cu GWP de 2 500 sau mai mult.

1 ianuarie 2020

- care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2022

- care conțin alte gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2024

(12)  Orice echipament de refrigerare autonom care conține gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2025

(13)  Echipamente de refrigerare staționare care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe HFC cu GWP de 2 500 sau mai mult, cu excepția echipamentelor destinate aplicațiilor de răcire a produselor la temperaturi sub – 50 °C.

1 ianuarie 2020

(14)  Echipamente de refrigerare staționare care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe HFC cu GWP de 2 500 sau mai mult, cu excepția echipamentelor destinate aplicațiilor de răcire a produselor la temperaturi sub – 50 °C.

1 ianuarie 2024

(15)  Sisteme centralizate de refrigerare multimodul de uz comercial cu capacitatea nominală de 40 kW sau mai mult care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția circuitului primar de refrigerare pentru sisteme în cascadă în care se pot folosi gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP mai mic de 1 500.

1 ianuarie 2022

(16)  Echipamente de climatizare mobile de interior (echipamente ermetice) care pot fi mutate dintr-o cameră în alta de către utilizatorul final care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2020

(17)  Echipamente mobile de interior și alte echipamente de climatizare și pompe de căldură autonome care conțin gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2025

(18)  Echipamente staționare de climatizare split și pompe de căldură split:

(a)  sisteme mono split care conțin mai puțin de 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I cu GWP de 750 sau mai mult;

1 ianuarie 2025

(b)  sisteme split cu o capacitate nominală de până la 12 kW inclusiv, care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru respectarea standardelor de siguranță;

(c)  sisteme split cu o capacitate nominală de peste 12 kW care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 750 sau mai mult, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru respectarea standardelor de siguranță.

1 ianuarie 2027

(19)  Spume care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță.

- Polistiren extrudat (XPS)

1 ianuarie 2020

- Alte spume

1 ianuarie 2023

(20)  Aerosoli tehnici care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță sau pentru aplicații medicale.

1 ianuarie 2018

(21)  Produse de îngrijire personală (de exemplu, creme, spume) care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2024

(22)  Echipamente utilizate pentru răcirea pielii care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt utilizate pentru aplicații medicale.

1 ianuarie 2024

(23)  Instalarea și înlocuirea următoarelor întrerupătoare electrice:

(a)  echipamente de comutație de tensiune medie pentru distribuție primară și secundară de până la 24 kV, cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze cu GWP de 10 sau mai mult, sau cu GWP de 2 000 sau mai mult, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi că nu există nicio alternativă adecvată disponibilă din motive tehnice cu GWP mai mic decât valorile menționate;

1 ianuarie 2026

(b)  echipamente de comutație de tensiune medie pentru distribuție primară și secundară de peste 24 kV și până la 52 kV, cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze cu GWP de 10 sau mai mult, sau cu GWP de 2 000 sau mai mult, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi că nu există nicio alternativă adecvată disponibilă din motive tehnice cu GWP mai mic decât valorile menționate;

1 ianuarie 2030

(c)  întrerupătoare de înaltă tensiune de la 52 și până la 145 kV și până la 50 kA de scurtcircuit cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze cu GWP de 10 sau mai mult, sau cu GWP de 2 000 sau mai mult, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi că nu există nicio alternativă adecvată disponibilă din motive tehnice cu GWP mai mic decât valorile menționate;

1 ianuarie 2028

(d)  întrerupătoare de înaltă tensiune de peste 145 kV și peste 50 kA de scurtcircuit, cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze cu GWP de 10 sau mai mult, sau cu GWP de 2 000 sau mai mult, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi că nu există nicio alternativă adecvată disponibilă din motive tehnice cu GWP mai mic decât valorile menționate,

1 ianuarie 2031

Amendamentul

Produse și echipamente

Dacă este relevant, GWP al amestecurilor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră se calculează în conformitate cu anexa IV, conform dispozițiilor de la articolul 3 punctul (1)

Data interdicției

(1)  Containere de unică folosință pentru gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, goale, parțial sau complet umplute, utilizate pentru a asigura service-ul, a întreține sau a umple echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pompele de căldură, sistemele de protecție împotriva incendiilor sau echipamentele de comutație sau pentru utilizare ca solvenți.

4 iulie 2007

(2)  Sisteme deschise de evaporare directă care conțin HFC și PFC ca agenți frigorifici.

4 iulie 2007

(3)  Echipamente de protecție împotriva incendiilor

care conțin PFC

4 iulie 2007

care conțin HFC-23

1 ianuarie 2016

care conțin sau depind de alte gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru respectarea standardelor de siguranță

1 ianuarie 2024

(4)  Ferestre pentru uz casnic care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2007

(5)  Alte ferestre care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2008

(6)  Încălțăminte care conține gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2006

(7)  Anvelope care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I.

4 iulie 2007

(8)  Spume unicomponente, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standardele naționale de securitate, care conțin gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I cu GWP de 150 sau mai mult.

4 iulie 2008

(9)  Generatoare de aerosoli comercializate și destinate vânzării către publicul larg pentru scopuri de divertisment și de decorare, enumerate la punctul 40 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și claxoane de semnalizare care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

4 iulie 2009

(10)  Frigidere și congelatoare de uz casnic care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2015

(10a)   Frigidere și congelatoare pentru uz casnic care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2025

(11)  Frigidere și congelatoare staționare de uz comercial (echipamente ermetice)

- care conțin HFC cu GWP de 2 500 sau mai mult.

1 ianuarie 2020

- care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2022

- care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2024

(12)  Orice echipament de refrigerare autonom staționar care conține gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2025

(13)  Echipamente de refrigerare staționare care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe HFC cu GWP de 2 500 sau mai mult, cu excepția echipamentelor destinate aplicațiilor de răcire a produselor la temperaturi sub – 50 °C.

1 ianuarie 2020

(14)  Echipamente de refrigerare staționare care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe gaze fluorurate cu efect de seră, cu excepția echipamentelor destinate aplicațiilor de răcire a produselor la temperaturi sub – 50 °C.

1 ianuarie 2025

(14a)   Echipamente de refrigerare staționare care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2027

(15)  Sisteme centralizate de refrigerare multimodul de uz comercial cu capacitatea nominală de 40 kW sau mai mult care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția circuitului primar de refrigerare pentru sisteme în cascadă în care se pot folosi gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP mai mic de 1 500.

1 ianuarie 2022

(15a)   Transport frigorific

în camionete sau nave care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2027

în camioane, remorci și containere frigorifice care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră

1 ianuarie 2029

(16)  Echipamente de climatizare mobile de interior (echipamente ermetice) care pot fi mutate dintr-o cameră în alta de către utilizatorul final care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult.

1 ianuarie 2020

(17)  Echipamente mobile de interior, monobloc și alte echipamente de climatizare și pompe de căldură autonome care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2026

(18)  Echipamente staționare de climatizare split și pompe de căldură split:

(a)  sisteme mono split, inclusiv sisteme cu conductă dublă fixe, care conțin mai puțin de 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră enumerate în anexa I, care conțin sau care se bazează în funcționarea lor pe gaze fluorurate cu efect de seră;

1 ianuarie 2028

(b)  sisteme split cu o capacitate nominală de până la 12 kW inclusiv, care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru respectarea standardelor de siguranță;

(c)  sisteme split cu o capacitate nominală de peste 12 și de cel mult 200 kW care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 750 sau mai mult, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru respectarea standardelor de siguranță.

(ca)   sisteme split cu o capacitate nominală de peste 200 kW care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2028

(19)  Spume care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță.

- Polistiren extrudat (XPS)

1 ianuarie 2020

- Alte spume

1 ianuarie 2023

(19a)   Spume care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță

1 ianuarie 2030

(20)  Aerosoli tehnici care conțin HFC cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță sau pentru aplicații medicale.

1 ianuarie 2018

(20a)   Aerosoli tehnici care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta standarde naționale de siguranță sau pentru aplicații medicale.

1 ianuarie 2030

(22)  Produse de îngrijire personală (de exemplu, creme, spume) care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2024

(22)  Echipamente utilizate pentru răcirea pielii care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră cu GWP de 150 sau mai mult, cu excepția cazului în care sunt utilizate pentru aplicații medicale.

1 ianuarie 2024

(23)  Instalarea și înlocuirea următoarelor întrerupătoare electrice:

(a)  echipamente de comutație de tensiune medie pentru distribuție primară și secundară de până la 24 kV inclusiv, cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră;

1 ianuarie 2026

(b)  echipamente de comutație de tensiune medie pentru distribuție primară și secundară de peste 24 kV și până la 52 kV inclusiv, cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră;

1 ianuarie 2028

(c)  întrerupătoare de înaltă tensiune de la 52 și până la 145 kV inclusiv și până la 50 kA de scurtcircuit cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi că nu există nicio alternativă adecvată, iar în acest caz se pot folosi gaze cu GWP de până la 1 000;

1 ianuarie 2028

(d)  întrerupătoare de tensiune înaltă de 145 kV sau peste 50 kA, cu mediu de izolare sau de întrerupere a curentului care utilizează sau a cărui funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi că nu există nicio alternativă adecvată, iar în acest caz se pot folosi gaze cu GWP de până la 1 000.

1 ianuarie 2031

(23a)   Aparate de climatizare mobile pe navele de pasageri și de marfă, autobuze, tramvaie și trenuri care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2029

(23b)   Mini-răcitoare, răcitoare cu deplasare și răcitoare centrifuge care conțin sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.

1 ianuarie 2027

Amendamentul 146
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2
2.  Dovezile menționate la punctul 23 includ documentația care stabilește că, în urma unei proceduri deschise de ofertare, nu a fost disponibilă nicio alternativă adecvată din motive tehnice, având în vedere particularitățile demonstrate ale candidaturii, care ar putea îndeplini condițiile prevăzute la punctul 23. Această documentație se păstrează de operator timp de cel puțin cinci ani și se pune, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statului membru și a Comisiei.
2.  Excepția menționată la punctul 23 alineatele (c) și (d) poate fi autorizată de autoritatea competentă a unui stat membru în urma unei cereri motivate din partea unui operator. Cererea operatorului include documentația care arată că, în urma unei proceduri deschise de ofertare, cu un termen pentru oferte după datele menționate la punctul 23, nu a fost disponibilă nicio alternativă adecvată din motive tehnice, având în vedere particularitățile demonstrate ale candidaturii, care ar putea îndeplini condițiile prevăzute la punctul 23 alineatele (c) și (d), sau până la doi ani de la datele menționate la punctul 23 literele (c) și (d), a fost depusă o singură ofertă pentru astfel de întrerupătoare cu mediu izolant sau de rupere care nu utilizează gaze fluorurate cu efect de seră sau a căror funcționare nu se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră. Autoritatea competentă pune documentația la dispoziția Comisiei, la cerere.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – litera d
(d)  începând cu 1 ianuarie 2036, 15 % din media anuală a producției sale din 2011-2013.
(d)  pentru perioada 1 ianuarie 2036-31 decembrie 2049, 15 % din media anuală a producției sale din 2011-2013.
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Anexa V – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)   începând cu 1 ianuarie 2050, 0 % din media anuală a producției sale din 2011-2013.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Anexa VI – titlu
Metoda de calcul al GWP total al unui amestec menționat la articolul 3 alineatul (1)
Metoda de calcul al GWP total al unui amestec menționat la articolul 3 alineatul (2)
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Anexa VII

Textul propus de Comisie

Ani

Cantitatea maximă

în tone de CO2 echivalent

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

începând cu 2048

4 200 133

Amendamentul

Ani

Cantitatea maximă

în tone de CO2 echivalent

2024 – 2026

41 701 077

2027 – 2029

20 888 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

4 138 941

2042 – 2044

3 247 259

2045 – 2047

1 623 629

2048 - 2049

811 814

începând cu 2050

0

Amendamentul 151
Propunere de regulament
Anexa VIII – alineatul 1 – punctul 2 – liniuța 2
–  în plus, după caz, un contingent corespunzător valorii de referință menționate în anexa VII punctul 4 subpunctul (ii), înmulțit cu cantitatea maximă pentru anul pentru care se alocă contingentul împărțit la cantitatea maximă pentru anul 2024.
–  în plus, după caz, un contingent corespunzător valorii de referință menționate în anexa VII punctul 4 subpunctul (ii). Din 2027, acest contingent este obținut înmulțind valoarea de referință cu un factor de 0,7. Din 2030, acest contingent corespunde valorii de referință înmulțită cu cantitatea maximă pentru anul pentru care se alocă contingentul împărțit la cantitatea maximă pentru anul 2024.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0048/2023).

Ultima actualizare: 4 iulie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate