Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/0099(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0048/2023

Predložena besedila :

A9-0048/2023

Razprave :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Glasovanja :

PV 30/03/2023 - 5.6
CRE 30/03/2023 - 5.6
Obrazložitev glasovanja
PV 16/01/2024 - 6.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2023)0092
P9_TA(2024)0002

Sprejeta besedila
PDF 324kWORD 98k
Četrtek, 30. marec 2023 - Bruselj
Uredba o fluoriranih toplogrednih plinih
P9_TA(2023)0092A9-0048/2023

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 30. marca 2023, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014 (COM(2022)0150 – C9-0142/2022 – 2022/0099(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Z evropskim zelenim dogovorom se je začela nova strategija Unije za rast, katere cilj je preobraziti Unijo v pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom. Evropski zeleni dogovor ponovno potrjuje ambicijo Komisije, da bi povečala svoje podnebne cilje in zagotovila, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina, njegov cilj pa je zaščititi zdravje in dobrobit državljanov pred tveganji in vplivi, povezanimi z okoljem. EU je poleg tega zavezana agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenim ciljem trajnostnega razvoja.
(1)  Z evropskim zelenim dogovorom se je začela nova strategija Unije za rast, katere cilj je preobraziti Unijo v pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom. Evropski zeleni dogovor ponovno potrjuje ambicijo Komisije, da bi zagotovila, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina z ničelnim onesnaževanjem, njegov cilj pa je zaščititi zdravje in dobrobit državljanov pred tveganji in vplivi, povezanimi z okoljem. EU je poleg tega zavezana Uredbi (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta (evropska podnebna pravila)1a, 8. okoljskemu akcijskemu programu ter agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenim ciljem trajnostnega razvoja.
_________________________
1a Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) (UL L 243, 9.7.2021, str. 1).
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta26 je bila sprejeta, da bi se trend povečevanja emisij fluoriranih toplogrednih plinov obrnil. Kot je ugotovljeno v oceni, ki jo je pripravila Komisija, je Uredba (EU) št. 517/2014 privedla do vsakoletnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Med letoma 2015 in 2019 se je količina dobavljenih fluoriranih ogljikovodikov v metričnih tonah zmanjšala za 37 %, v tonah ekvivalenta CO2 pa za 47 %. Pri številnih vrstah opreme, pri katerih so se tradicionalno uporabljali fluorirani toplogredni plini, je prišlo do jasnega prehoda na uporabo alternativ z nižjim potencialom globalnega segrevanja, vključno z naravnimi alternativami (kot so CO2, amoniak, ogljikovodiki, voda).
(3)  Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta26 je bila sprejeta, da bi se trend povečevanja emisij fluoriranih toplogrednih plinov obrnil. Kot je ugotovljeno v oceni, ki jo je pripravila Komisija, je Uredba (EU) št. 517/2014 privedla do vsakoletnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Med letoma 2015 in 2019 se je količina dobavljenih fluoriranih ogljikovodikov v metričnih tonah zmanjšala za 37 %, v tonah ekvivalenta CO2 pa za 47 %. Pri številnih vrstah opreme, pri katerih so se tradicionalno uporabljali fluorirani toplogredni plini, je prišlo do jasnega prehoda na uporabo alternativ z nižjim potencialom globalnega segrevanja, vključno z naravnimi alternativami (kot so zrak, CO2, amoniak, ogljikovodiki, voda).
_________________
_________________
26 Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (UL L 150, 20.5.2014, str. 195).
26 Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (UL L 150, 20.5.2014, str. 195).
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   V načrtu RePowerEU je predvidenih dodatnih 20 milijonov novih toplotnih črpalk, ki naj bi bile v Uniji nameščene do leta 2026, do leta 2030 pa skoraj 60 milijonov. Postopna opustitev fluoriranih ogljikovodikov najkasneje do leta 2050 bi se morala skladati in dopolnjevati z ambicijami Unije na področju energijske učinkovitosti, ki so med drugim opredeljene v evropskem zelenem dogovoru, direktivi o energijski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU), direktivi o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU) in v načrtu RePowerEU ter ki zajemajo uvajanje naprav za izrabo odpadne toplote z majhnim vplivom na podnebje, kot so toplotne črpalke, pa tudi naložbe v elektrifikacijo, širitev elektroenergetskega omrežja in povečano uporabo baterij v energetskem in prometnem sektorju.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)   Zelo pomembno je, da Komisija v prihodnjih zakonodajnih predlogih upošteva postopno opuščanje uporabe fluoriranih ogljikovodikov, na primer v reviziji Uredbe (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (uredba REACH) v zvezi s postopnim opuščanjem per- in polifluoroalkilnih snovi.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Za zagotovitev skladnosti z zahtevami glede poročanja iz Protokola bi bilo treba potencial globalnega segrevanja fluoriranih ogljikovodikov izračunati v smislu stoletnega potenciala globalnega segrevanja enega kilograma plina v primerjavi z enim kilogramom CO2 na podlagi četrtega ocenjevalnega poročila IPCC. Za druge snovi bi bilo treba uporabiti najnovejše ocenjevalno poročilo IPCC. Če je na voljo, bi bilo treba navesti dvajsetletni potencial globalnega segrevanja, da bi se zagotovila boljša obveščenost o vplivih snovi, ki jih zajema ta uredba, na podnebje.
(7)  Za zagotovitev skladnosti z zahtevami glede poročanja iz Protokola bi bilo treba potencial globalnega segrevanja fluoriranih ogljikovodikov izračunati v smislu stoletnega potenciala globalnega segrevanja enega kilograma plina v primerjavi z enim kilogramom CO2 na podlagi četrtega ocenjevalnega poročila IPCC. Za druge snovi bi bilo treba uporabiti najnovejše ocenjevalno poročilo IPCC. Če je na voljo, bi bilo treba navesti dvajsetletni potencial globalnega segrevanja, da bi se zagotovila boljša obveščenost o vplivih snovi, ki jih zajema ta uredba, na podnebje. Komisija bi se morala na mednarodni ravni zavzemati za posodobitev vrednosti potenciala globalnega segrevanja fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s šestim ocenjevalnim poročilom, ki ga je sprejel IPCC.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Namerni nezakoniti izpusti fluoriranih snovi v ozračje so huda kršitev te uredbe in bi jih bilo treba izrecno prepovedati; za upravljavce in proizvajalce opreme bi morala veljati obveznost, da v največji možni meri preprečijo uhajanje takih snovi, vključno s preverjanjem uhajanja iz najpomembnejše opreme.
(8)  Namerni nezakoniti izpusti fluoriranih snovi v ozračje so huda kršitev te uredbe in bi jih bilo treba izrecno prepovedati; za upravljavce in proizvajalce opreme bi morala veljati obveznost, da v največji možni meri preprečijo uhajanje takih snovi, tudi s preverjanjem uhajanja iz najpomembnejše opreme in s postopno namestitvijo sistemov za odkrivanje uhajanja, na primer pri stanovanjskih toplotnih črpalkah, da bi preprečili izpust škodljivih hladilnih sredstev v ozračje, uporabnikom pomagali čim bolj zmanjšati njihov vpliv na okolje ter povečali trajnost in energijsko učinkovitost naprav.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Glede na to, da lahko v procesu proizvodnje nekaterih fluoriranih spojin nastanejo večje količine emisij drugih fluoriranih toplogrednih plinov, ki so stranski produkti, bi bilo treba takšne emisije stranskih produktov uničiti ali zajeti za poznejšo uporabo, kar bi bil pogoj za dajanje fluoriranih toplogrednih plinov na trg. Od proizvajalcev in uvoznikov bi bilo treba zahtevati dokumentiranje ukrepov, sprejetih za preprečevanje emisij trifluorometana med proizvodnim procesom.
(9)  Glede na to, da lahko v procesu proizvodnje nekaterih fluoriranih spojin nastanejo večje količine emisij drugih fluoriranih toplogrednih plinov, ki so stranski produkti, bi bilo treba takšne emisije stranskih produktov uničiti ali zajeti za poznejšo uporabo, kar bi bil pogoj za dajanje fluoriranih toplogrednih plinov na trg v skladu s protokolom. Od proizvajalcev in uvoznikov bi bilo treba zahtevati dokumentiranje blažilnih ukrepov, sprejetih za preprečevanje emisij trifluorometana med proizvodnim procesom, ter dokazilo o uničenju in zajemanju teh emisij stranskih proizvodov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Za preprečevanje emisij fluoriranih snovi je treba sprejeti določbe o zajemanju snovi iz izdelkov in opreme ter preprečevanju uhajanja takih snovi. Pene, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, bi bilo treba obdelati v skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta30. Obveznosti glede zajemanja bi se morale uporabljati tudi za lastnike stavb in izvajalce pri odstranjevanju nekaterih pen iz stavb, da bi se emisije čim bolj zmanjšale.
(10)  Za preprečevanje emisij fluoriranih snovi je treba sprejeti določbe o zajemanju snovi iz izdelkov in opreme ter preprečevanju uhajanja takih snovi. Pene, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, bi bilo treba obdelati v skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta30. Obveznosti glede zajemanja bi se morale uporabljati tudi za lastnike stavb in izvajalce pri odstranjevanju nekaterih pen iz stavb, da bi se emisije čim bolj zmanjšale. Sheme za odpadno električno in elektronsko opremo v državah članicah je treba znatno izboljšati, da bi omogočili lažje zajemanje, recikliranje in predelavo hladilnih sredstev, tudi iz stanovanjskih toplotnih črpalk.
_________________
_________________
30 Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).
30 Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)   Kljub visokemu potencialu globalnega segrevanja in vse večji uporabi sulfuril fluorida se emisije tega fluoriranega toplogrednega plina ne urejajo ali spremljajo, prav tako pa zanje ne veljajo zahteve glede poročanja iz Pariškega sporazuma. Upravljavci bi morali od leta 2025 zagotoviti, da se sulfuril fluorid po zaplinjevanju ponovno zajame, če je to tehnično izvedljivo in ni povezano z nesorazmernimi stroški.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 b (novo)
(10b)   Države članice bi morale poskrbeti, da se vzpostavijo sheme odgovornosti proizvajalcev za obdelavo izrabljenih fluoriranih toplogrednih plinov. Komisija bi morala določiti minimalne zahteve za te sheme, vključno za zbiranje, predelavo, recikliranje, obrate za odstranjevanje odpadkov, zagotavljanje opreme tehničnemu osebju s spričevalom, poročanje in ozaveščanje.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Da bi se spodbudila uporaba tehnologij brez vpliva ali z manjšim vplivom na podnebje, ki lahko vključujejo uporabo snovi, ki so strupene, vnetljive ali pod visokim tlakom, bi moralo usposabljanje fizičnih oseb, ki izvajajo dejavnosti, pri katerih se uporabljajo fluorirani toplogredni plini, vključevati tehnologije, ki nadomeščajo ali zagotavljajo manjšo uporabo fluoriranih toplogrednih plinov, pa tudi informacije o vidikih energijske učinkovitosti ter veljavnih predpisih in tehničnih standardih. Programe izdajanja spričeval in usposabljanja, ki so vzpostavljeni v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 in se lahko vključijo v nacionalne sisteme poklicnega usposabljanja, bi bilo treba pregledati ali prilagoditi tako, da bi se tehničnemu osebju omogočilo varno ravnanje z alternativnimi tehnologijami.
(11)  Da bi se spodbudila uporaba tehnologij brez vpliva ali z manjšim vplivom na podnebje, ki lahko vključujejo uporabo snovi, ki so strupene, vnetljive ali pod visokim tlakom, bi morale države članice zagotoviti, da je veliko število fizičnih oseb, ki izvajajo dejavnosti, pri katerih se uporabljajo fluorirani toplogredni plini ter tehnologije, ki nadomeščajo ali zagotavljajo manjšo uporabo fluoriranih toplogrednih plinov, usposobljenih in certificiranih. Usposabljanja bi morala vključevati informacije o vidikih energijske učinkovitosti ter veljavnih predpisih in tehničnih standardih. Programe izdajanja spričeval in usposabljanja, ki so vzpostavljeni v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 in se lahko vključijo v nacionalne sisteme poklicnega usposabljanja, bi bilo treba pregledati ali prilagoditi tako, da bi se tehničnemu osebju omogočilo varno ravnanje z alternativnimi tehnologijami.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)   Evropska komisija je maja 2022 predstavila načrt RePowerEU kot odziv na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino, da bi odpravila odvisnost Unije od ruskih fosilnih goriv in se spopadla s podnebno krizo. Načrt vključuje cilj, da se do leta 2027 uvedbe 10 milijonov vodnih toplotnih črpalk, do leta 2030 pa podvoji njihova stopnja uporabe. Čeprav je industrija toplotnih črpalk začela vlagati v alternative fluoriranih ogljikovodikov, bi se lahko izkazalo, da bi bilo težko hitro nadomestiti proizvodnjo toplotnih črpalk na osnovi fluoriranih ogljikovodikov z naravnimi alternativami in na trgu zagotoviti količino toplotnih črpalk, na katere se nanaša RePowerEU. Komisija bi zato morala pozorno spremljati razvoj trga in industriji toplotnih črpalk zagotoviti dodatno količino kvot fluoriranih ogljikovodikov, če bi postopno zmanjševanje kvot za fluorirane ogljikovodike iz Priloge VII povzročilo motnje na trgu toplotnih črpalk Unije v obsegu, ki bi ogrozil doseganje ciljev uporabe toplotnih črpalk RePowerEU.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)
(11b)   S prehodom na uporabo alternativ fluoriranim ogljikovodikom bodo podjetja prihranila stroške, saj se bodo izognila nakupu kvot za fluorirane ogljikovodike, spodbudile pa se bodo tudi zelene inovacije in zaposlovanje. Vseeno bi morale države članice zagotoviti pošten in pravičen prehod za zaposlene v podjetjih, ki pri prehodu na naravne alternative ne bodo uspešna, pri čemer nihče ne bi smel biti zapostavljen.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Obstoječe prepovedi posebnih vrst uporabe žveplovega heksafluorida, podnebju najškodljivejše znane snovi, bi bilo treba ohraniti in jih dopolniti z dodatnimi omejitvami uporabe v kritičnem sektorju distribucije energije.
(12)  Obstoječe prepovedi posebnih vrst uporabe žveplovega heksafluorida, podnebju najškodljivejše znane snovi, bi bilo treba ohraniti in jih dopolniti z dodatnimi omejitvami uporabe v kritičnem sektorju distribucije energije. Ta uredba ne zahteva zamenjave stikalnih mehanizmov, ki so že nameščeni v elektroenergetskem omrežju ob datumih iz Priloge IV. Od upravljavcev omrežij bi se moralo zahtevati, da namestijo nove stikalne naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz navedene priloge, le, če se od datumov, navedenih v navedeni prilogi, odločijo za zamenjavo že nameščenih stikalnih mehanizmov ali namestitev dodatnih stikalnih mehanizmov v elektroenergetskem omrežju.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)   Zaradi pospešenih sprememb na trgu z opremo za klimatizacijo in toplotne črpalke ter tehnološkega preobrata na področju hlajenja je še posebno nujno, da države članice povečajo prizadevanja, s katerimi bi zagotovili, da bodo programi izdajanja spričeval in usposabljanje ustrezni za uresničevanje podnebnih ciljev Unije.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Kadar so na voljo ustrezne alternative za uporabo posebnih fluoriranih toplogrednih plinov, bi bilo treba prepovedati dajanje nove opreme za hlajenje, klimatizacijo in zaščito pred požarom, ki vsebuje ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline, na trg. Kadar alternative niso na voljo ali jih zaradi tehničnih ali varnostnih razlogov ni mogoče uporabiti ali pa bi uporaba takšnih alternativ povzročila nesorazmerne stroške, bi morala imeti Komisija možnost, da začasno izjemoma odobri dajanje takšnih izdelkov in opreme na trg.
(13)  Kadar so na voljo ustrezne alternative za uporabo posebnih fluoriranih toplogrednih plinov, bi bilo treba prepovedati dajanje nove opreme za hlajenje, klimatizacijo in zaščito pred požarom, pen ali tehničnih aerosolov, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline, na trg. Kadar alternative niso na voljo ali jih zaradi tehničnih ali varnostnih razlogov ni mogoče uporabiti ali pa bi uporaba takšnih alternativ povzročila nesorazmerne stroške, bi morala imeti Komisija možnost, da začasno izjemoma odobri dajanje takšnih izdelkov in opreme na trg za največ 4 leta. To izvzetje bi moralo biti mogoče obnoviti, če Komisija po oceni nove utemeljene zahteve za izjemo s postopkom v odboru ugotovi, da druge možnosti še vedno niso na voljo. 
Predlog spremembe 159
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)   Prepoved dajanja na trg delov opreme, ki je prepovedana v skladu s to uredbo, se ne bi smela uporabljati za dele, potrebne za popravila in servisiranje obstoječe opreme, ki je že bila nameščena, da se zagotovi, da je tako opremo mogoče popraviti in vzdrževati v celotni življenjski dobi, s čimer se prepreči potreba po neupravičeni zamenjavi obstoječe energetske opreme in infrastrukture, kar bi lahko negativno vplivalo na prizadevanja za razogljičenje. Popravilo ali servisiranje, za katerega se taki rezervni deli uporabljajo, ne bi smelo povzročiti povečanja zmogljivosti opreme ali povečanja količine fluoriranih plinov, ki jih vsebuje oprema ali uporabljeni fluorirani plini.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)   Komisija bi morala od evropskih organizacij za standardizacijo zahtevati, da razvijejo in posodobijo ustrezne harmonizirane standarde, da bi se lahko nemoteno izvajale omejitve dajanja na trg iz te uredbe. Države članice bi morale poskrbeti za posodobitev nacionalnih standardov in gradbenih predpisov, da bi odražali dovoljene mejne polnilne vrednosti vnetljivih hladilnih sredstev, vključno z IEC 60335–2-89 in IEC 60335–2-40, ter bi morale poročati o svojih prizadevanjih v ta namen in o vseh izjemah pri tem posodabljanju.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 c (novo)
(13c)   Komisija bi morala pri preverjanju, ali obstajajo alternative za uporabo posebnih fluoriranih toplogrednih plinov, ne le upoštevati, ali obstaja tehnična alternativa, temveč jo tudi upoštevati čim širše. Med drugim bi torej morala upoštevati, ali je ta alternativa ekonomsko upravičena in ali jo je zaradi praktičnih razlogov mogoče vsesplošno uporabljati. Komisija bi morala pri presojanju, ali je mogoče dejansko uporabljati alternativo, zlasti upoštevati položaj malih in srednjih podjetij. Prav tako bi morala imeti možnost določiti izjeme za mala in srednja podjetja.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 d (novo)
(13d)   Pri proizvodnji inhalatorjev z določenim odmerkom za odmerjanje farmacevtskih učinkovin se uporablja nezanemarljiv delež vseh fluoriranih ogljikovodikov, porabljenih v Uniji. Vendar industrija razvija inhalatorje z določenim odmerkom, ki uporabljajo fluorirane toplogredne pline z nižjim potencialom globalnega segrevanja, in naravne alternative. Ta uredba vključuje sektor inhalatorjev z določenim odmerkom v sistem kvot fluoriranih ogljikovodikov, s čimer ustvarja spodbudo za industrijo, da nadaljuje svojo pot k čistejšim alternativam. Da bi omogočili nemoten prehod na čiste alternative, se v prilogah VII in VIII k tej uredbi uvaja mehanizem rezerviranih kvot za sektor inhalatorjev z določenim odmerkom za prvi dve obdobji dodelitve kvot. Sektorju inhalatorjev z določenim odmerkom bi bilo treba omogočiti, da prejme količino kvot, ki ustreza njegovi celotni tekoči porabi v prvem obdobju dodelitve po začetku veljavnosti te uredbe, in količino kvot, ki ustreza 70 % njegove trenutne porabe v drugem obdobju dodelitve.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 e (novo)
(13e)   Inhalatorji z določenim odmerkom so zdravila, za katera se izvaja strogo ocenjevanje, med drugim tudi klinične študije, da bi zagotovili varnost pacientov. Komisija, države članice in njihovi pristojni organi ter Evropska agencija za zdravila bi morali tesno sodelovati, da bi zagotovili nemoten postopek odobritve inhalatorjev z določenim odmerkom, ki uporabljajo fluorirane pline z nizkim potencialom globalnega segrevanja in alternative fluoriranim plinom, s čimer bi zagotovili prehod na čiste rešitve, ne da bi to vplivalo na dostopnost, razpoložljivost in cenovno dostopnost osnovnih zdravil.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 f (novo)
(13f)   Nekatera oprema za hlajenje, ki se uporablja v povezavi z baterijami, potrebnimi za energetski prehod Unije, bi lahko vsebovala fluorirane pline. Vendar ta sektor ni bil analiziran v oceni učinka, priloženi tej uredbi. Komisija bi morala v svojem poročilu o izvajanju te uredbe, ki ga je treba predložiti do 1. januarja 2027, oceniti učinek te uredbe na trg baterij v Uniji.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 g (novo)
(13g)   Komisija je v svojem sporočilu z dne 14. oktobra 2020 z naslovom Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti opozorila, da per- in polifluoroalkilne snovi zahtevajo posebno pozornost glede na veliko število primerov onesnaženja tal in vode, tudi pitne vode, v Uniji in po svetu, število ljudi, ki trpijo za številnimi boleznimi, ter s tem povezane družbene in gospodarske stroške, in določila cilj, da se uporaba per- in polifluoroalkilnih snovi v EU postopno opusti, če se ne dokaže, da je bistvena za družbo. Da bi zagotovili skladnost s politiko Unije in visoko raven varovanja zdravja in okolja ter glede na razpoložljivost nestrupenih alternativ, ta uredba ne bi smela spodbujati nadomestitve fluoriranih ogljikovodikov s fluoriranimi toplogrednimi plini, ki so tudi per- in polifluoroalkilne snovi, pri proizvodnji katerih se proizvajajo per- in polifluoroalkilne snovi ali ki se kako drugače razgradijo vanje. Če prepovedi iz Priloge IV omogočajo dajanje na trg in izvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo per- in polifluoroalkilne snovi, je pomembno, da države članice sodelujejo z industrijo pri usmerjanju naložb v alternative. To bo tudi preprečilo nasedle naložbe, če bodo z revizijo uredbe REACH uvedene prepovedi per- in polifluoroalkilnih snovi. Komisija bi morala takoj po sprejetju revidirane uredbe REACH oceniti skladnost med to uredbo in navedeno uredbo.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Nepovratne vsebnike za ozonu škodljive snovi bi bilo treba prepovedati, saj v njih po izpraznitvi neizogibno ostane določena količina hladilnega sredstva, ki se nato sprosti v ozračje. V zvezi s tem bi bilo treba s to uredbo prepovedati njihov uvoz, dajanje na trg, nadaljnjo dobavo ali omogočanje dostopnosti na trgu, uporabo, razen za laboratorijsko in analitsko uporabo, ter njihov izvoz.
(15)  Nepovratne vsebnike fluoriranih toplogrednih plinov bi bilo treba prepovedati, saj v njih po izpraznitvi neizogibno ostane določena količina hladilnega sredstva, ki se nato sprosti v ozračje. V zvezi s tem bi bilo treba s to uredbo prepovedati njihov uvoz, dajanje na trg, nadaljnjo dobavo ali omogočanje dostopnosti na trgu, uporabo, razen za laboratorijsko in analitsko uporabo, ter njihov izvoz. Zaradi preprečevanja tega, da se vsebniki, ki jih je mogoče ponovno napolniti, ne bi ponovno polnili in bi bili namesto tega zavrženi, bi bilo treba od podjetij zahtevati, da takrat, ko dajo tovrstne vsebnike na trg, predložijo izjavo o skladnosti, ki vključuje informacije o postopkih vračila za namen ponovnega polnjenja.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a)   Ker tretje države, zlasti države v razvoju, morda nimajo strogih obveznosti glede zajemanja fluoriranih toplogrednih plinov ali ustrezne infrastrukture za ravnanje s temi plini ob koncu njihove življenjske dobe, bi lahko z izvozom izdelkov in opreme, ki vsebujejo tovrstne pline, v tretje države povzročili izpust teh plinov v ozračje. V okviru globalnih prizadevanj Unije za blažitev podnebnih sprememb bi se zato morale prepovedi izdelkov in opreme iz Priloge IV uporabljati tako za njihovo dajanje na trg Unije kot za njihov izvoz iz Unije v tretje države.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Za izvajanje Protokola, vključno s postopnim zmanjševanjem količin fluoriranih ogljikovodikov, bi morala Komisija posameznim proizvajalcem in uvoznikom še naprej dodeljevati kvote za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg, s čimer bi zagotovila, da se skupna količinska omejitev, dovoljena v skladu s Protokolom, ne bi presegla. Zaradi celovitosti postopnega zmanjševanja količin fluoriranih ogljikovodikov, ki se dajo na trg, bi bilo treba fluorirane ogljikovodike, s katerimi je napolnjena oprema, še naprej upoštevati v sistemu kvot Unije.
(17)  Za izvajanje Protokola, vključno s postopnim zmanjševanjem količin fluoriranih ogljikovodikov, bi morala Komisija posameznim proizvajalcem in uvoznikom še naprej dodeljevati kvote za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg, s čimer bi zagotovila, da se skupna količinska omejitev, dovoljena v skladu s Protokolom, ne bi presegla. Komisija bi morala imeti možnost, da izjemoma odobri izjemo za največ štiri leta po izključitvi iz sistema kvot ogljikovodikov, namenjenih uporabi v posebnih aplikacijah ali posebnih kategorij izdelkov ali opreme. To izvzetje bi moralo biti mogoče obnoviti, če Komisija po oceni nove utemeljene zahteve za izjemo s postopkom v odboru ugotovi, da druge možnosti še vedno niso na voljo. Zaradi celovitosti postopnega zmanjševanja količin fluoriranih ogljikovodikov, ki se dajo na trg, bi bilo treba fluorirane ogljikovodike, s katerimi je napolnjena oprema, še naprej upoštevati v sistemu kvot Unije.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Glede na tržno vrednost dodeljene kvote je ustrezno, da se za dodelitev kvote zahteva plačilo. Tako bi se preprečila nadaljnja razdrobljenost trga, ki bi škodila podjetjem, ki potrebujejo oskrbo s fluoriranimi ogljikovodiki in so že odvisna od trgovine z ogljikovodiki na upadajočem trgu. Predpostavlja se, da so se podjetja, ki se odločijo, da ne bodo zahtevala in plačala nobene kvote, do katere bi bila upravičena v letu ali letih pred izračunom referenčnih vrednosti, odločila zapustiti trg, zato se zanje ne določi nova referenčna vrednost. Prihodke bi bilo treba uporabiti za kritje upravnih stroškov.
(20)  Glede na tržno vrednost dodeljene kvote je ustrezno, da se za dodelitev kvote zahteva plačilo. Tako bi se preprečila nadaljnja razdrobljenost trga, ki bi škodila podjetjem, ki potrebujejo oskrbo s fluoriranimi ogljikovodiki in so že odvisna od trgovine z ogljikovodiki na upadajočem trgu. Predpostavlja se, da so se podjetja, ki se odločijo, da ne bodo zahtevala in plačala nobene kvote, do katere bi bila upravičena v letu ali letih pred izračunom referenčnih vrednosti, odločila zapustiti trg, zato se zanje ne določi nova referenčna vrednost. To plačilo za kvote bi se moralo sčasoma zvišati, da bi bil tok prihodkov stabilen. Prihodke bi bilo treba uporabiti za kritje upravnih stroškov, za podpiranje krepitve zmogljivosti, izvajanja in izvrševanja ter za pospeševanje uvajanja alternativ fluoriranim toplogrednim plinom.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Za zagotovitev, da so poročila o znatnih količinah snovi točna in da se količine fluoriranih ogljikovodikov, s katerimi je bila predhodno napolnjena oprema, upoštevajo v okviru sistema kvot Unije, bi bilo treba zahtevati preverjanje s strani tretjih oseb.
(25)  Za zagotovitev, da so poročila o znatnih količinah snovi točna in da se količine fluoriranih ogljikovodikov, s katerimi je bila predhodno napolnjena oprema, upoštevajo v okviru sistema kvot Unije, bi bilo treba zahtevati preverjanje s strani neodvisnih tretjih oseb.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)
(28a)   Carinski organi bi morali spremljati, ali izdelki, zajeti v tej uredbi, za katere je deklarirano, da so v tranzitu, tudi dejansko zapustijo carinsko območje Unije. V ta namen bi morali voditi evidenco o podjetju, ki izvaja tranzit.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Države članice bi morale zagotoviti, da imajo carinski organi, ki izvajajo kontrole v skladu s to uredbo, ustrezne vire in znanje, na primer z usposabljanjem, ki jim je na voljo, ter da so ustrezno opremljeni za obravnavanje primerov nezakonite trgovine s plini ter izdelki in opremo, ki jih zajema ta uredba. Države članice bi morale določiti carinske urade, ki izpolnjujejo te pogoje in so zato pooblaščeni za izvajanje carinskih kontrol pri uvozu, izvozu in v primerih tranzita.
(29)  Države članice bi morale zagotoviti, da imajo carinski organi, ki izvajajo kontrole v skladu s to uredbo, ustrezne vire in znanje, na primer z usposabljanjem, ki jim je na voljo, ter da so ustrezno opremljeni za obravnavanje primerov nezakonite trgovine s plini ter izdelki in opremo, ki jih zajema ta uredba.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
(32)  Uvoz in izvoz fluoriranih toplogrednih plinov ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo te pline, iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in v to državo bi bilo treba od leta 2028 prepovedati. Vzporedna prepoved, ki bi v skladu s Protokolom začela veljati leta 2033, bo torej uvedena prej, da bodo globalni ukrepi za zmanjšanje fluoriranih toplogrednih plinov iz kigalijske spremembe čim prej zagotovili predvidene koristi za podnebje.
(32)  Uvoz in izvoz fluoriranih toplogrednih plinov ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo te pline, iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in v to državo bi bilo treba od leta 2028 prepovedati. V Protokolu je ta prepoved predvidena od leta 2033, namen zgodnejšega začetka njene uporabe v okviru te uredbe pa je zagotoviti, da bodo globalni ukrepi za zmanjšanje fluoriranih toplogrednih plinov iz kigalijske spremembe čim prej zagotovili predvidene koristi za podnebje.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)
(34a)   Brez poseganja v pristojnosti in suverenost držav članic bi morale biti kazni karseda usklajene. Komisija bi zato morala vsaka štiri leta evidentirati razlike v kaznih med državami članicami ter Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo o tem.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
(37)  Žvižgači lahko pristojnim organom zagotovijo nove informacije, ki jim lahko pomagajo pri odkrivanju kršitev te uredbe in omogočijo naložitev kazni. Zagotoviti bi bilo treba ustrezno ureditev, ki bo žvižgačem omogočila, da pristojne organe opozorijo na dejanske ali morebitne kršitve te uredbe, in žvižgače ščitila pred povračilnimi ukrepi. V ta namen bi bilo treba v tej uredbi določiti, da se za prijavljanje kršitev te uredbe in za zaščito oseb, ki te kršitve prijavijo, uporablja Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta36.
(37)  Žvižgači lahko pristojnim organom zagotovijo nove informacije, ki jim lahko pomagajo pri odkrivanju kršitev te uredbe in omogočijo naložitev kazni. Zagotoviti bi bilo treba ustrezno ureditev, ki bo žvižgačem omogočila, da pristojne organe opozorijo na dejanske ali morebitne kršitve te uredbe, in žvižgače učinkovito ščitila pred povračilnimi ukrepi. V ta namen bi bilo treba v tej uredbi določiti, da se za prijavljanje kršitev te uredbe in za zaščito oseb, ki te kršitve prijavijo, uporablja Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta36.
_________________
_________________
36 Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17).
36 Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17).
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)
(37a)   Komisija je v sporočilu z dne 14. oktobra 2020 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v EU in njenih državah članicah poudarila potrebo po vključitvi določb o dostopu do pravnega varstva v zakonodajne predloge EU, novo ali revidirano zakonodajo EU v zvezi z okoljskimi zadevami. Ta uredba vključuje določbe, s katerimi so zagotovljeni enaki pogoji za dostop do pravnega varstva v državah članicah v skladu s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija).
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
(39)  Komisija bi morala pri izvajanju te uredbe vzpostaviti tako imenovani posvetovalni forum za zagotovitev uravnotežene udeležbe predstavnikov držav članic in civilne družbe, tudi okoljskih organizacij, predstavnikov proizvajalcev, upravljavcev in oseb s spričevalom.
(39)  Komisija bi morala za olajšanje izvajanja te uredbe vzpostaviti tako imenovani posvetovalni forum. Posvetovalni forum bi moral zagotoviti uravnoteženo udeležbo predstavnikov držav članic in vseh ustreznih deležnikov, tudi predstavnikov okoljskih organizacij, združenj pacientov in organizacij zdravstvenih delavcev, predstavnikov proizvajalcev, upravljavcev in oseb s spričevalom. Posvetovalni forum bi moral sodelovati z ustreznimi agencijami EU, zlasti z Evropsko agencijo za zdravila.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
(40)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila v zvezi z dokazi, ki jih je treba predložiti glede uničenja ali zajemanja trifluorometana, ki kot stranski produkt nastane med proizvodnjo drugih fluoriranih snovi; zahtevami glede preverjanja uhajanj; obliko, pripravo in vodenjem evidenc; minimalnimi zahtevami glede programov izdajanja spričeval in potrdil o usposabljanju; obrazcem uradnega obvestila o programih izdajanja spričeval in usposabljanja; izvzetjem izdelkov in opreme, za katere velja prepoved dajanja na trg; obliko oznak; določitvijo proizvodnih pravic proizvajalcev fluoriranih toplogrednih plinov; izvzetjem fluoriranih ogljikovodikov, namenjenih uporabi v posebnih aplikacijah, ali posebnih kategorij izdelkov ali opreme iz zahteve glede kvot; določitvijo referenčnih vrednosti za proizvajalce in uvoznike za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg; načini in podrobno ureditvijo plačila dolgovanega zneska; podrobno ureditvijo glede izjave o skladnosti predhodno napolnjene opreme in njenim preverjanjem ter akreditacije preveriteljev; nemotenim delovanjem registra; odobritvijo trgovine s subjekti, ki niso zajeti v Protokolu; podrobnostmi glede preverjanja poročanja in akreditacije preveriteljev ter načinom predložitve poročil. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta37.
(40)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila v zvezi z dokazi, ki jih je treba predložiti glede uničenja ali zajemanja trifluorometana, ki kot stranski produkt nastane med proizvodnjo drugih fluoriranih snovi; zahtevami glede preverjanja uhajanj; obliko, pripravo in vodenjem evidenc; minimalnimi zahtevami glede programov izdajanja spričeval in potrdil o usposabljanju; obrazcem uradnega obvestila o programih izdajanja spričeval in usposabljanja; izvzetjem izdelkov in opreme, za katere velja prepoved dajanja na trg; obliko oznak; določitvijo proizvodnih pravic proizvajalcev fluoriranih toplogrednih plinov; določitev podrobnosti izjave o skladnosti za posode za fluorirane toplogredne pline, ki jih je mogoče ponovno napolniti, vključno z dokazili, ki potrjujejo vzpostavljene ukrepe za vračanje navedene posode za namene ponovnega polnjenja; izvzetjem fluoriranih ogljikovodikov, namenjenih uporabi v posebnih aplikacijah, ali posebnih kategorij izdelkov ali opreme iz zahteve glede kvot; določitvijo referenčnih vrednosti za proizvajalce in uvoznike za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg; načini in podrobno ureditvijo plačila dolgovanega zneska; podrobno ureditvijo glede izjave o skladnosti predhodno napolnjene opreme in njenim preverjanjem ter akreditacije preveriteljev; nemotenim delovanjem registra; odobritvijo trgovine s subjekti, ki niso zajeti v Protokolu; podrobnostmi glede preverjanja poročanja in akreditacije preveriteljev ter načinom predložitve poročil. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta37.
_________________
_________________
37 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
37 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 36
Predlog uredbe
Uvodna izjava 41
(41)  Za spremembo nekaterih nebistvenih delov te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sprejme akte v zvezi z določitvijo seznama izdelkov in opreme, v zvezi s katerimi je zajemanje ali uničenje plinov tehnično in gospodarsko izvedljivo, ter natančno opredelitvijo tehnologij, ki jih je treba uporabiti; zahtevami glede označevanja; izvzetjem fluoriranih toplogrednih plinov iz zahtev glede kvot v skladu z odločitvami pogodbenic Protokola; zneski, ki jih je treba plačati za dodelitev kvote, in mehanizmom za dodelitev preostalih kvot; dodatnimi ukrepi za spremljanje snovi ter izdelkov in opreme, ki so v začasni hrambi ali carinskih postopkih; pravili o sproščanju izdelkov in opreme, uvoženih iz subjektov, ki niso zajeti v Protokolu, ali uvoženih v te subjekte, v prosti promet; posodobitvijo potencialov globalnega segrevanja snovi s seznama. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje38. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
(41)  Za spremembo nekaterih nebistvenih delov te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sprejme akte v zvezi z določitvijo seznama izdelkov in opreme, v zvezi s katerimi je zajemanje ali uničenje plinov tehnično in gospodarsko izvedljivo, ter natančno opredelitvijo tehnologij, ki jih je treba uporabiti; določitvijo minimalnih zahtev za sisteme odgovornosti proizvajalca za zajemanje, recikliranje, predelavo ali uničenje nekaterih fluoriranih toplogrednih plinov, vključno z zbiranjem, predelavo, recikliranjem, obrati za odstranjevanje odpadkov, zagotavljanjem opreme tehničnemu osebju s spričevalom, poročanjem in ozaveščanjem; zahtevami glede označevanja; izvzetjem fluoriranih toplogrednih plinov iz zahtev glede kvot v skladu z odločitvami pogodbenic Protokola; izključitvijo dajanja na trg polprevodniških materialov iz fluoriranih ogljikovodikov ali komor za naparevanje v sektorju polprevodnikov iz sistema kvot, kadar v nekaterih primerih pride do pomanjkanja ali motenj v oskrbi trga Unije s polprevodniškimi materiali ali komorami za naparevanje; v nekaterih primerih povečanjem kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg Unije za uporabo v toplotnih črpalkah do leta 2029; zneski, ki jih je treba plačati za dodelitev kvote, in mehanizmom za dodelitev preostalih kvot; dodatnimi ukrepi za spremljanje snovi ter izdelkov in opreme, ki so v začasni hrambi ali carinskih postopkih; pravili o sproščanju izdelkov in opreme, uvoženih iz subjektov, ki niso zajeti v Protokolu, ali uvoženih v te subjekte, v prosti promet; sprejetjem skupnega splošnega okvira za oblikovanje centraliziranih elektronskih sistemov za beleženje informacij, zbranih v skladu s to uredbo; ter posodobitvijo potencialov globalnega segrevanja snovi s seznama in krepitvijo prepovedi dajanja takih snovi na trg. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, zlasti posvetovanje s posvetovalnim forumom, vzpostavljenim v skladu s členom 33 te uredbe, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje38. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
_________________
_________________
38 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
38 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1
1.  Ta uredba se uporablja za fluorirane toplogredne pline iz prilog I, II in III, ki so bodisi v čisti obliki bodisi v zmesi.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
2.  Ta uredba se uporablja tudi za izdelke in opremo ter njihove dele, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline.
2.  Ta uredba se uporablja tudi za izdelke in opremo, ki vsebujejo ali za svoje delovanje deloma ali v celoti potrebujejo fluorirane toplogredne pline.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5
(5)  „upravljavec“ pomeni podjetje, ki ima dejanski nadzor nad tehničnim delovanjem izdelkov in opreme, ki jih zajema ta uredba, ali lastnika, ki ga država članica v posebnih primerih določi kot odgovornega za izpolnjevanje obveznosti upravljavca;
(5)  „upravljavec“ pomeni podjetje, ki ima dejanski nadzor nad tehničnim delovanjem izdelkov in opreme, ki jih zajema ta uredba, ali subjekta, ki ga država članica v posebnih primerih določi kot odgovornega za izpolnjevanje obveznosti upravljavca;
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 6
(6)  „dajanje na trg“ pomeni prvo dobavo ali dajanje snovi na voljo drugi osebi v Uniji za plačilo ali brezplačno, carinsko sprostitev v prosti promet v Uniji in uporabo proizvedenih snovi ali uporabo izdelkov ali opreme, proizvedenih za lastno uporabo;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 27
(27)  „surovina“ pomeni vsak fluoriran toplogredni plin iz prilog I in II, ki se kemično preobrazi v procesu, v katerem se njegova prvotna sestava povsem spremeni, in katerega emisije so zanemarljive;
(27)  „surovina“ pomeni vsak fluoriran toplogredni plin iz prilog I in II, ki se kemično preobrazi v procesu, v katerem se njegova prvotna sestava povsem spremeni;
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 2
Za zagotovitev teh dokazil uvozniki in proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti ter priložijo dokazno dokumentacijo o proizvodnem obratu in blažilnih ukrepih, sprejetih za preprečevanje emisij trifluorometana. Proizvajalci in uvozniki hranijo izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo vsaj pet let po tem, ko je bila snov dana na trg, ter ju na zahtevo dajo na voljo pristojnim nacionalnim organom in Komisiji.
Za zagotovitev teh dokazil uvozniki in proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti ter priložijo dokazno dokumentacijo z:
(a)   informacijo o proizvodnem obratu;
(b)   dokazilom o razpoložljivosti in delovanju najboljše razpoložljive tehnologije za zmanjševanje emisij v proizvodnem obratu;
(c)   dokazilom o blažilnih ukrepih, sprejetih za preprečevanje emisij trifluorometana, v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami;
(d)   dokazilom o uničenju ali zajetju morebitnih količin izpuščenega trifluorometana v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in zahtevami iz člena 8(7).
Proizvajalci in uvozniki hranijo izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo vsaj pet let po tem, ko je bila snov dana na trg, ter ju na zahtevo dajo na voljo pristojnim nacionalnim organom in Komisiji.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 3
Komisija lahko z izvedbenimi akti določi podrobne ureditve v zvezi z izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo iz drugega pododstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s členom 34(2).
Komisija z izvedbenimi akti določi podrobne ureditve v zvezi z izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo iz drugega pododstavka ter njune podrobne elemente. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s členom 34(2).
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)
6a.   Brez poseganja v odstavke (1) do (6) upravljavci poskrbijo, da se sulfuril fluorid po zaplinjevanju zajame. Upravljavci zagotovijo, da zajemanje izvedejo ustrezno usposobljene fizične osebe, tako da se plini reciklirajo, predelajo ali uničijo.
Za namene predložitve dokazil o uničenju upravljavci pripravijo izjavo o skladnosti in priložijo dokazno dokumentacijo z informacijami o obratu, dokazilom o razpoložljivosti in delovanju najboljše razpoložljive tehnologije za zajemanje v obratu ter dokazilom o ukrepih, sprejetih za zajemanje emisij sulfuril fluorida. Učinkovitost sistema se neodvisno znanstveno potrdi.
Kadar zajemanje ni tehnično ali ekonomsko izvedljivo, operaterji uporabljajo alternativne možnosti obdelave, razen če take alternativne možnosti obdelave niso na voljo. V takšnem primeru upravljavec pripravi dokumentacijo, ki dokazuje, da ni mogoče zajemati sulfuril fluorida in da alternativne možnosti obdelave niso na voljo.
Upravljavec izjavo o skladnosti in dokumentacijo hrani pet let ter ju na zahtevo da na voljo pristojnim organom države članice in Komisiji.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1
Upravljavci opreme, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I znaša 5 ton ekvivalenta CO2 ali več oziroma v kateri količina toplogrednih plinov iz Priloge II, oddelek 1, ki niso vsebovani v penah, znaša 1 kilogram ali več, zagotovijo, da se na opremi izvajajo preverjanja uhajanja.
Proizvajalci in upravljavci opreme, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I znaša 5 ton ekvivalenta CO2 ali več oziroma v kateri količina toplogrednih plinov iz Priloge II, oddelek 1, ki niso vsebovani v penah, znaša 1 kilogram ali več, zagotovijo, da se na opremi izvajajo preverjanja uhajanja, tudi med proizvodnjo.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2
Na hermetično zaprti opremi, v kateri je količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I manjša od 10 ton ekvivalenta CO2 oziroma v kateri je količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge II, oddelek 1, manjša od 2 kilogramov, se preverjanja uhajanja ne izvajajo, če je oprema označena kot hermetično zaprta in če testirana stopnja uhajanja plina njenih povezanih delov znaša manj kot 3 grame na leto pod tlakom, ki znaša najmanj četrtino maksimalno dovoljenega tlaka.
Na hermetično zaprti stanovanjski opremi, v kateri je količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I manjša od 10 ton ekvivalenta CO2 oziroma v kateri je količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge II, oddelek 1, manjša od 2 kilogramov, se preverjanja uhajanja ne izvajajo, če je oprema označena kot hermetično zaprta in če testirana stopnja uhajanja plina njenih povezanih delov znaša manj kot 3 grame na leto pod tlakom, ki znaša najmanj četrtino maksimalno dovoljenega tlaka.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka c
(c)   vsebuje manj kot 6 kilogramov fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I.
črtano
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e
(e)  hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov;
(e)  hladilnih enot tovornjakov hladilnikov, hladilnih priklopnikov, kombiniranih vozil in ladij;
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e a (novo)
(ea)   klimatske naprave na podzemnih železnicah, vlakih, ladjah, letalih in v vozilih za cestni prevoz, razen tistih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta*;
* Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L 161, 14.6.2006, str. 12).
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
2.  Upravljavci opreme iz člena 5(2), točki (f) in (g), v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I znaša 500 ton ekvivalenta CO2 ali več in ki je bila nameščena od 1. januarja 2017, zagotovijo, da ima oprema sistem za odkrivanje uhajanja, ki upravljavca ali podjetje za servisiranje opozori na kakršno koli uhajanje.
2.  Upravljavci opreme iz člena 5(2), točki (f) in (g), v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I znaša 500 ton ekvivalenta CO2 ali več in ki je bila nameščena od 1. januarja 2017, zagotovijo, da ima oprema sistem za odkrivanje uhajanja, ki upravljavca ali podjetje za servisiranje opozori na kakršno koli uhajanje. Za namene člena 5(2), točka (g), ima sistem za odkrivanje uhajanja večjo občutljivost kot naprava za nadzor tlaka ali gostote.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b
(b)  količino plinov, dodanih med namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem ali zaradi uhajanja;
(b)  količino plinov, dodanih med namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem ali zaradi uhajanja, in točen čas takega dodajanja;
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c
(c)  podatek o tem, ali so plini reciklirani ali predelani, ter naziv in naslov podjetja za recikliranje ali predelavo v Uniji, po potrebi pa tudi številko spričevala;
(c)  podatek o tem, ali so zajeti plini reciklirani ali predelani in v kakšni količini, ter naziv in naslov podjetja za recikliranje ali predelavo v Uniji, po potrebi pa tudi številko spričevala;
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1
Upravljavci nepremične opreme ali hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1, ki niso vsebovani v penah, zagotovijo, da te pline zajemajo fizične osebe, ki imajo ustrezna spričevala iz člena 10, da se ti plini reciklirajo, predelajo ali uničijo.
Upravljavci nepremične opreme ali hladilnih enot hladilnih kombiniranih vozil, tovornjakov hladilnikov, hladilnih priklopnikov in ladij, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1, ki niso vsebovani v penah, zagotovijo, da te pline zajemajo fizične osebe, ki imajo ustrezna spričevala iz člena 10, da se ti plini reciklirajo, predelajo ali uničijo.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b
(b)  hladilnih krogotokov enot za hlajenje tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov;
(b)  hladilnih krogotokov enot za hlajenje hladilnih kombiniranih vozil, tovornjakov hladilnikov, hladilnih priklopnikov in ladij;
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8
8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama izdelkov in opreme, za katere se šteje, da je zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1, ali uničenje izdelkov in opreme, ki vsebujejo take pline, brez predhodnega zajetja teh plinov tehnično in ekonomsko izvedljivo, pri čemer se po potrebi določijo tehnologije, ki jih je treba uporabiti.
8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama izdelkov in opreme, za katere se šteje, da je zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I in Priloge II, ali uničenje izdelkov in opreme, ki vsebujejo take pline, brez predhodnega zajetja teh plinov tehnično in ekonomsko izvedljivo, pri čemer se po potrebi določijo tehnologije, ki jih je treba uporabiti.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 9
9.  Države članice spodbujajo zajemanje, recikliranje, predelavo in uničenje fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1.
9.  Države članice spodbujajo zajemanje, recikliranje, predelavo in uničenje fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I in Priloge II.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 9 – naslov
Sheme odgovornosti proizvajalca
Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
Države članice brez poseganja v veljavno zakonodajo Unije spodbujajo oblikovanje shem odgovornosti proizvajalca za zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov iz prilog I in II ter njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.
Države članice brez poseganja v veljavno zakonodajo Unije zahtevajo, da se do 31. decembra 2027 vzpostavijo sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za zajemanje, recikliranje, predelavo ali uničenje fluoriranih toplogrednih plinov iz prilog I in II, pri tem pa upoštevajo že veljavne sheme odgovornosti proizvajalca.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)
Komisija do 31. decembra 2025 sprejme delegirane akte v skladu s členom 32 za dopolnitev te uredbe z določitvijo minimalnih zahtev za sheme odgovornosti proizvajalca iz odstavka 1, vključno z zbiranjem, predelavo, recikliranjem, obrati za odstranjevanje, zagotavljanjem opreme tehničnemu osebju s spričevalom, poročanjem in ozaveščanjem.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 b (novo)
Države članice zagotovijo, da proizvajalci in uvozniki fluoriranih toplogrednih plinov iz prilog I in II krijejo stroške v skladu z določbami o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter, če še niso vključeni, krijejo vsaj naslednje stroške:
____________________
* Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 b – točka a (novo)
(a)   stroške zbiranja, vključno z zagotavljanjem dostopnih zbirnih mest, skladiščenja in prevoza;
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 b – točka b (novo)
(b)   stroške reciklažnih enot za fizične osebe, ki imajo spričevalo v skladu s členom 10 za namene recikliranja na kraju samem.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
Države članice Komisijo obvestijo o izvedenih ukrepih.
črtano
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Države članice na podlagi minimalnih zahtev iz odstavka 5 vzpostavijo ali prilagodijo programe izdajanja spričeval, vključno s postopki ocenjevanja, ter zagotovijo možnost usposabljanja o praktičnih in teoretičnih znanjih fizičnim osebam, ki izvajajo naslednje naloge, ki vključujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1, ter druge ustrezne alternative fluoriranim toplogrednim plinom:
1.  Države članice na podlagi minimalnih zahtev iz odstavka 5 vzpostavijo ali prilagodijo programe izdajanja spričeval, vključno s postopki ocenjevanja, ter zagotovijo možnost usposabljanja o praktičnih in teoretičnih znanjih fizičnim osebam, ki izvajajo naslednje naloge, ki vključujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I in Priloge II ter druge ustrezne alternative fluoriranim toplogrednim plinom:
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
2.  Države članice zagotovijo, da so za fizične osebe, ki zajemajo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1, iz opreme za klimatizacijo motornih vozil, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta42, na voljo programi usposabljanja v skladu z odstavkom 5.
2.  Države članice zagotovijo, da so za fizične osebe, ki zajemajo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1, ter druge ustrezne alternative fluoriranim toplogrednim plinom iz opreme za klimatizacijo motornih vozil, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta42, na voljo programi usposabljanja v skladu z odstavkom 5.
_________________
_________________
42 Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L 161, 14.6.2006, str. 12).
42 Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L 161, 14.6.2006, str. 12).
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – uvodni del
3.  Programi izdajanja spričeval in usposabljanje iz odstavkov 1 in 2 zajemajo:
3.  Programi izdajanja spričeval in usposabljanje iz odstavkov 1 in 2 zajemajo vsaj:
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – točka e a (novo)
(ea)   izdajanje spričeval za naravne alternative, vključno z njihovimi značilnostmi in koristmi v primerjavi z uporabo fluoriranih toplogrednih plinov ter varno ravnanje z njimi med namestitvijo, servisiranjem, vzdrževanjem, popravili in razgradnjo.
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)
6a.   Države članice po potrebi vzpostavijo ali prilagodijo sisteme izdajanja spričeval in programe usposabljanja v skladu z odstavki 1, 2, 3 in 6 v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7
7.  Obstoječa spričevala in potrdila o usposabljanju, izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014, še naprej veljajo v skladu s pogoji, pod katerimi so bila prvotno izdana.
7.  Obstoječa potrdila o usposabljanju, izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014, še naprej veljajo v skladu s pogoji, pod katerimi so bila prvotno izdana. Glede veljavnosti obstoječih spričeval lahko veljajo dodatne zahteve, da bi se upoštevala razširitev sistema izdajanja spričeval na druge ustrezne alternative fluoriranim toplogrednim plinom.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 1
Države članice do 1. januarja [Urad za publikacije: vstaviti datum eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] Komisijo uradno obvestijo o programih izdajanja spričeval in usposabljanja.
Države članice do 1. januarja [Urad za publikacije: vstaviti datum eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] Komisijo uradno obvestijo o programih izdajanja spričeval in usposabljanja ter o številu oseb s spričevalom in usposobljenih oseb za fluorirane toplogredne pline in ustrezne alternative v vseh sektorjih. Kadar izdajanje spričeval in usposabljanje za ustrezne alternative padeta pod najnižjo mejno vrednost, države članice uradnemu obvestilu priložijo načrt, ki ga pripravijo ob posvetovanju ustreznimi deležniki, vključno s socialnimi partnerji, in v katerem določijo ukrepe za povečanje števila izdanih spričeval in usposabljanja o ustreznih alternativah od naslednjega koledarskega leta.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 9
9.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi obliko uradnega obvestila iz odstavka 8. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 34(2).
9.  Komisija z izvedbenimi akti določi najnižjo mejno vrednost za ukrepe za povečanje certificiranja in usposabljanja na področju ustreznih alternativnih rešitev in obliko uradnega obvestila iz odstavka 8. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 34(2).
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 10
10.  Vsako podjetje, ki drugo podjetje pooblasti za naloge iz odstavka 1, sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi preveri, ali ima to podjetje potrebna spričevala za opravljanje zahtevanih nalog iz odstavka 1.
10.  Podjetje lahko za naloge iz odstavka 1 pooblasti drugo podjetje, vendar mora pred tem preveriti, ali ima to podjetje potrebna spričevala za opravljanje zahtevanih nalog iz odstavka 1.
Sprememba 160
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Z odstopanjem od prvega pododstavka se dajanje na trg delov opreme, potrebnih za popravila in servisiranje obstoječe opreme, dovoli, če popravilo ali servisiranje ne povzroči povečanja zmogljivosti opreme ali povečanja količine fluoriranih plinov, ki jih vsebuje oprema, ali uporabljenih fluoriranih plinov.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 3
Dve leti po posameznih datumih iz Priloge IV se naknadna dobava ali dajanje izdelkov ali opreme, ki so bili zakonito dani na trg pred datumom iz prvega pododstavka, tretji osebi v Uniji za plačilo ali brezplačno dovoli le, če se dokaže, da je bil izdelek ali oprema zakonito dana na trg pred zadevnim datumom.
Šest mesecev po posameznih datumih iz Priloge IV se naknadna dobava ali dajanje izdelkov ali opreme, ki so bili zakonito dani na trg pred datumom iz prvega pododstavka, tretji osebi v Uniji za plačilo ali brezplačno dovoli le, če se dokaže, da je bil izdelek ali oprema zakonito dana na trg pred zadevnim datumom.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1
3.  Poleg prepovedi dajanja na trg iz Priloge IV, točka 1, so prepovedani tudi uvoz, dajanje na trg, kakršna koli naknadna dobava ali dajanje na voljo drugim osebam v Uniji za plačilo ali brezplačno, uporaba ali izvoz praznih, polnih ali delno polnih nepovratnih vsebnikov za fluorirane toplogredne pline iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1. Taki vsebniki se lahko skladiščijo ali prevažajo le za naknadno odstranjevanje. Ta prepoved ne velja za vsebnike za laboratorijsko ali analitsko uporabo.
3.  Poleg prepovedi dajanja na trg iz Priloge IV, točka 1, so prepovedani tudi uvoz, dajanje na trg, kakršna koli naknadna dobava ali dajanje na voljo drugim osebam v Uniji za plačilo ali brezplačno, uporaba ali izvoz praznih, polnih ali delno polnih nepovratnih vsebnikov za fluorirane toplogredne pline. Taki vsebniki se lahko skladiščijo ali prevažajo le za naknadno odstranjevanje. Ta prepoved ne velja za vsebnike za laboratorijsko ali analitsko uporabo.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Podjetja, ki dajejo na trg vsebnike za fluorirane toplogredne pline, ki jih je mogoče ponovno napolniti, predložijo izjavo o skladnosti, ki vključuje dokaze o vzpostavljenih ureditvah za vrnitev vsebnika za ponovno polnjenje. Ti dogovori vsebujejo zavezujoče obveznosti za dobavitelja vsebnikov končnemu uporabniku, da ravnajo v skladu z dogovori.
Podjetja iz prvega pododstavka hranijo izjavo o skladnosti še vsaj pet let po tem, ko so bile posode, ki jih je mogoče ponovno napolniti, dane na trg, ter jo na zahtevo dajo na voljo pristojnim organom držav članic in Komisiji Izjavo o skladnosti hranijo še vsaj pet let po tem, ko so bile posode, ki jih je mogoče ponovno napolniti, dane na trg, ter jo na zahtevo dajo na voljo pristojnim organom držav članic in Komisiji.
Komisija lahko z izvedbenimi akti dopolni to uredbo s podrobnostmi o izjavi o skladnosti. Taki izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s členom 34(2).
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del
Komisija lahko izjemoma na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa države članice in ob upoštevanju ciljev te uredbe z izvedbenimi akti za največ štiri leta odobri izjemo, s katero dovoli dajanje na trg izdelkov in opreme iz Priloge IV, vključno z njihovimi deli, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline ali te pline potrebujejo za svoje delovanje, kadar se dokaže, da:
Brez poseganja v izjemo za rezervne dele iz pododstavka 1a lahko Komisija izjemoma na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa države članice in ob upoštevanju ciljev te uredbe z izvedbenimi akti za največ štiri leta odobri izjemo, s katero dovoli dajanje na trg izdelkov in opreme iz Priloge IV, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline ali te pline potrebujejo za svoje delovanje, kadar se dokaže, da:
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 6 a (novo)
6a.   Podjetjem se dovoli dajanje na trg in prodaja fluoriranih toplogrednih plinov v razsutem stanju le, če:
(a)   imajo spričevalo ali potrdilo o usposabljanju, ki se zahteva v skladu s členom 10, ali zaposlujejo osebe, ki imajo tako spričevalo ali potrdilo o usposabljanju, in
(b)   imajo podjetja sedež v Uniji ali so pooblastila edinega zastopnika s sedežem v Uniji, ki prevzame polno odgovornost za skladnost s to uredbo.
Edini zastopnik je lahko zastopnik, ki je pooblaščen v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)
Člen 11a
Omejitev izvoza nekaterih izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline
Izvoz izdelkov in opreme, vključno z njihovimi deli, iz Priloge IV, razen vojaške opreme, je prepovedano od datuma iz navedene priloge, pri čemer se, kadar je ustrezno, razlikuje glede na vrsto ali potencial globalnega segrevanja plina, ki ga vsebujejo.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2
2.  Izdelki ali oprema, za katere veljajo izjeme, kot je navedeno v členu 11(4), so ustrezno označeni, na njih pa je tudi navedeno, da se lahko ti izdelki ali oprema uporabljajo samo za namen, za katerega je bila odobrena izjema v skladu z navedenim členom.
2.  Izdelki ali oprema, za katere veljajo izjeme, kot je navedeno v členu 11(4), so ustrezno označeni z navedbo veljavnosti obdobja izjeme, na njih pa je tudi navedeno, da se lahko ti izdelki ali oprema uporabljajo samo za namen, za katerega je bila odobrena izjema v skladu z navedenim členom.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c
(c)  od 1. januarja 2017 bodisi količina, izražena s težo in v ekvivalentih CO2, fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih vsebuje izdelek ali oprema, bodisi količina fluoriranih toplogrednih plinov, za katero je oprema zasnovana, in potencial globalnega segrevanja teh plinov.
(c)  od 1. januarja 2017 bodisi količina, izražena s težo in v ekvivalentih CO2, fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih vsebuje izdelek ali oprema, bodisi količina fluoriranih toplogrednih plinov, za katero je oprema zasnovana, in potencial globalnega segrevanja teh plinov, in sicer v stoletnem in dvajsetletnem obdobju.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)
Po potrebi se naknadno nameščeni izdelki ali oprema, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ponovno označijo s posodobljenimi informacijami iz tega odstavka.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)
5a.   Po potrebi se ponovno napolnjeni vsebniki s fluoriranimi toplogrednimi plini na novo označijo s posodobljenimi informacijami iz prvega pododstavka odstavka 3.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 10
10.   Pri fluoriranih toplogrednih plinih iz prilog I in II, danih na trg za jedkanje polprevodniških materialov ali čiščenje komor za kemično naparevanje v sektorju proizvodnje polprevodnikov, oznaka vsebuje navedbo, da je vsebino dovoljeno uporabiti samo za ta namen.
črtano
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 13 – pododstavek 1
Pri fluoriranih ogljikovodikih oznaka iz odstavkov 7 do 11 vključuje navedbo „izvzeto iz kvote v skladu z Uredbo (EU) .../... [Urad za publikacije: vstaviti sklic na to uredbo]“.
Pri fluoriranih ogljikovodikih oznaka iz odstavkov 7 do 9 in 11 vključuje navedbo „izvzeto iz kvote v skladu z Uredbo (EU) .../... [Urad za publikacije: vstaviti sklic na to uredbo]“.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 13 – pododstavek 2
Če ni zahtev glede označevanja iz prvega pododstavka in odstavkov 7 do 11, za fluorirane ogljikovodike veljajo zahteve glede kvot v skladu s členom 16(1).
Če ni zahtev glede označevanja iz prvega pododstavka in odstavkov 7 do 9 in 11, za fluorirane ogljikovodike veljajo zahteve glede kvot v skladu s členom 16(1).
Sprememba 152
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1
Od 1. januarja 2024 je uporaba fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več za servisiranje ali vzdrževanje opreme za hlajenje prepovedana.
Od 1. januarja 2024 so prepovedane naslednje uporabe: servisiranje ali vzdrževanje opreme za klimatizacijo in toplotne črpalke, premične in stacionarne opreme za hlajenje in ohlajevalnikov s fluoriranimi toplogrednimi plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 2500 ali več.
Od 1. januarja 2030 so prepovedane naslednje uporabe: servisiranje ali vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje, razen ohlajevalnikov, s fluoriranimi toplogrednimi plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več;
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2
Ta odstavek se ne uporablja za vojaško opremo ali opremo, namenjeno aplikacijam, zasnovanim za hlajenje izdelkov na temperature pod –50 °C.
Ta odstavek se ne uporablja za vojaško opremo ali opremo, namenjeno aplikacijam, zasnovanim za hlajenje medicinskih izdelkov na temperature pod –50 °C ali opreme, namenjene aplikacijam, zasnovanim za hlajenje jedrskih elektrarn.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a
(a)  predelani fluorirani toplogredni plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje obstoječe opreme za hlajenje, če so bili označeni v skladu s členom 12(6);
(a)  predelani fluorirani toplogredni plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje obstoječe nepremične opreme za hlajenje, razen ohlajevalnikov, če so bili označeni v skladu s členom 12(6);
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a a (novo)
(aa)   predelani fluorirani toplogredni plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje opreme za klimatizacijo in toplotne črpalke, mobilne hladilne opreme in ohlajevalnikov, če so bili označeni v skladu s členom 12(6);
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka b
(b)  reciklirani fluorirani toplogredni plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje obstoječe opreme za hlajenje, če so bili zajeti iz take opreme. Take reciklirane pline lahko uporablja le podjetje, ki je zajemanje opravilo v okviru vzdrževanja ali servisiranja, ali podjetje, za katero je bilo zajemanje opravljeno v okviru vzdrževanja ali servisiranja.
(b)  reciklirani fluorirani toplogredni plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje obstoječe nepremične opreme za hlajenje, razen ohlajevalnikov, če so bili zajeti iz take opreme. Take reciklirane pline lahko uporablja le podjetje, ki je zajemanje opravilo v okviru vzdrževanja ali servisiranja, ali podjetje, za katero je bilo zajemanje opravljeno v okviru vzdrževanja ali servisiranja;
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka b a (novo)
(ba)   reciklirani fluorirani toplogredni plini iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več, ki se uporabljajo za vzdrževanje ali servisiranje obstoječe opreme za klimatizacijo in toplotne črpalke, mobilne hladilne opreme in ohlajevalnikov, če so bili zajeti iz take opreme. Take reciklirane pline lahko uporablja le podjetje, ki je zajemanje opravilo v okviru vzdrževanja ali servisiranja, ali podjetje, za katero je bilo zajemanje opravljeno v okviru vzdrževanja ali servisiranja.
Sprememba 156
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4
4.  Uporaba desflurana kot inhalacijskega anestetika je od 1. januarja 2026 prepovedana, razen če je taka uporaba nujno potrebna in se iz zdravstvenih razlogov ne sme uporabljati noben drug anestetik. Uporabnik pristojnemu organu države članice in Komisiji na zahtevo predloži dokaz o zdravstveni utemeljitvi.
4.  Uporaba desflurana kot inhalacijskega anestetika je od 1. januarja 2026 prepovedana in dovoljena le, če je taka uporaba nujno potrebna in se iz zdravstvenih razlogov ne sme uporabljati noben drug anestetik ali če je zagotovljeno, da se se desfluran uporablja v povezavi s tehnologijo zajemanja plina. Zdravstvena ustanova hrani dokaze o zdravstveni utemeljitvi in jih na zahtevo predloži pristojnemu organu države članice in Komisiji.
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Od 1. januarja 2030 je uporaba sulfuril fluorida za zaplinjevanje po spravilu ter zaščito lesa in lesnih proizvodov pred napadom škodljivcev prepovedana, razen kadar se taka uporaba strogo zahteva za fitosanitarno spričevalo in ni mogoče uporabiti nobene druge metode.
Sprememba 95
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka e
(e)   jih proizvajalec ali uvoznik neposredno dobavi podjetju, ki jih uporablja za jedkanje polprevodniških materialov ali čiščenje komor za kemično naparevanje v sektorju proizvodnje polprevodnikov.
črtano
Sprememba 96
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)
Komisija stalno spremlja trg Unije za oskrbo s polprevodniki. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32, da spremeni odstavek 2 tega člena in iz sistema kvot iz odstavka 1 tega člena izključi polprevodniške materiale ali komore za naparevanje v sektorju polprevodnikov, kadar ugotovi, da zaradi vključitve sektorja polprevodnikov v sistem kvot fluoriranih ogljikovodikov prihaja do pomanjkanja ali motenj v oskrbi trga Unije s polprevodniškimi materiali ali komorami za naparevanje.
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del
Komisija lahko izjemoma na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa države članice in ob upoštevanju ciljev te uredbe z izvedbenimi akti za največ štiri leta odobri izvzetje, s katerim se iz zahteve glede kvot iz odstavka 1 izvzamejo fluorirani ogljikovodiki, namenjeni uporabi v posebnih aplikacijah ali posebnih kategorijah izdelkov ali opreme, kadar se v zahtevi dokaže, da:
Komisija lahko izjemoma na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa države članice ali agencije EU in ob upoštevanju ciljev te uredbe z izvedbenimi akti za največ štiri leta odobri izvzetje, s katerim se iz zahteve glede kvot iz odstavka 1 izvzamejo fluorirani ogljikovodiki, namenjeni uporabi v posebnih aplikacijah ali posebnih kategorijah izdelkov ali opreme, kadar se v zahtevi dokaže, da:
Sprememba 98
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a
(a)  za navedene posebne aplikacije, izdelke ali opremo ni na voljo alternativ ali jih iz tehničnih ali varnostnih razlogov ni mogoče uporabiti ter
(a)  za navedene posebne aplikacije, izdelke ali opremo ni na voljo alternativ ali jih iz tehničnih ali varnostnih razlogov ali tveganja za javno zdravje ni mogoče uporabiti ter
Sprememba 99
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 1
Dodelitev kvot je pogojena s plačilom dolgovanega zneska, ki znaša tri eure za vsako tono ekvivalenta CO2 kvote, ki se dodeli. Uvozniki in proizvajalci so prek portala o F-plinih uradno obveščeni o skupnem dolgovanem znesku za izračunano največjo dodelitev kvot za naslednje koledarsko leto in o roku za plačilo. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi načine in podrobne ureditve za plačilo dolgovanega zneska. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 34(2).
Dodelitev kvot je pogojena s plačilom dolgovanega zneska, ki znaša pet evrov za vsako tono ekvivalenta CO2 kvote, ki se dodeli v obdobju 2024–2026, nato pa se poveča vsaka tri leta, da se zagotovi stalni prihodek glede na postopno zmanjševanje kvot iz Priloge VII. Uvozniki in proizvajalci so prek portala o F-plinih uradno obveščeni o skupnem dolgovanem znesku za izračunano največjo dodelitev kvot za naslednje koledarsko leto in o roku za plačilo. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi načine in podrobne ureditve za plačilo dolgovanega zneska. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 34(2).
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6
6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za spremembo odstavka 5 glede dolgovanih zneskov za dodelitev kvot in mehanizma za dodelitev preostalih kvot, kadar je to potrebno za preprečitev večjih motenj na trgu fluoriranih ogljikovodikov ali kadar mehanizem ne izpolnjuje svojega namena in ima neželene ali nenamerne učinke.
6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za spremembo odstavka 5 glede dolgovanih zneskov za dodelitev kvot in mehanizma za dodelitev preostalih kvot, kadar je to potrebno za preprečitev večjih motenj na trgu fluoriranih ogljikovodikov ali kadar mehanizem ne izpolnjuje svojega namena in ima neželene ali nenamerne učinke, tudi na javno zdravje in na uporabnike inhalatorjev z določenim odmerkom.
Sprememba 101
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6 a (novo)
6a.   Komisija do ... [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsako leto v posvetovanju z ustreznimi deležniki oceni učinek postopnega zmanjševanja kvot za fluorirane ogljikovodike na trg toplotnih črpalk Unije ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo.
Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 32 za spremembo Priloge VII in dovoli omejeno količino dodatnih kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg Unije za uporabo v toplotnih črpalkah do leta 2029, če se v oceni iz prvega pododstavka ugotovi, da postopno zmanjševanje kvot za fluorirane ogljikovodike iz Priloge VII povzroča motnje na trgu toplotnih črpalk Unije v obsegu, ki bi ogrozil doseganje ciljev uporabe toplotnih črpalk RePowerEU.
Komisija v poročilu iz prvega pododstavka utemelji svojo odločitev o sprejetju ali nesprejetju delegiranih aktov iz drugega pododstavka.
Kadar Komisija sprejme delegirane akte iz drugega pododstavka, se dodatne kvote razdelijo proizvajalcem in uvoznikom na podlagi njihovih zahtevkov, predloženih na portalu o F-plinih, skupaj z dokazili v obliki prodajnih pogodb, da se kvote uporabljajo za toplotne črpalke. 
Sprememba 102
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 7
7.  Prihodki, ustvarjeni z zneskom za dodelitev kvot, pomenijo zunanje namenske prejemke v skladu s členom 21(5) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ti prihodki se namenijo programu LIFE in razdelku 7 večletnega finančnega okvira (Evropska javna uprava) za kritje stroškov zunanjega osebja, ki se ukvarja z upravljanjem dodeljevanja kvot, informacijskimi storitvami in sistemi izdajanja dovoljenj za namene izvajanja te uredbe ter za zagotavljanje skladnosti s Protokolom. Vsi prihodki, ki ostanejo po kritju teh stroškov, se vključijo v splošni proračun Unije.
7.  Prihodki, ustvarjeni z zneskom za dodelitev kvot, pomenijo zunanje namenske prejemke v skladu s členom 21(5) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ti prihodki se namenijo programu LIFE in razdelku 7 večletnega finančnega okvira (Evropska javna uprava):
(a)   za kritje stroškov zunanjega osebja, ki se ukvarja z upravljanjem dodeljevanja kvot, informacijskimi storitvami in sistemi izdajanja dovoljenj za namene izvajanja te uredbe;
(b)   za kritje stroškov za zagotavljanje skladnosti s Protokolom;
(c)   za podpiranje krepitve zmogljivosti na nacionalni ravni ter izvajanje in izvrševanje te uredbe v državah članicah, tudi v zvezi z bojem proti spletni prodaji nezakonitih fluoriranih plinov in uničenju zaseženih nezakonitih fluoriranih plinov; ter
(d)   za pospešitev uporabe alternativ fluoriranim plinom, zlasti v sektorjih, ki imajo visoke stroške blaženja, ter v sektorju toplotnih črpalk, vključno s povečanjem proizvodnje potrebne opreme, olajšanjem dostopa do financiranja, znižanjem cen za potrošnike, usposabljanjem in izdajanjem spričeval za fizične osebe v skladu s členom 10 ter preusposabljanjem monterjev plinskih kotlov.
Vsi prihodki, ki ostanejo po kritju teh stroškov, se vključijo v splošni proračun Unije.
Sprememba 103
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
1.  Kvote se dodelijo samo proizvajalcem ali uvoznikom, ki imajo sedež v Uniji ali so pooblastili edinega zastopnika s sedežem v Uniji, ki prevzame polno odgovornost za skladnost s to uredbo. Edini zastopnik je lahko isti kot tisti, ki je pooblaščen v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43.
1.  Kvote se dodelijo samo proizvajalcem ali uvoznikom, ki imajo sedež v Uniji ali so pooblastili edinega zastopnika s sedežem v Uniji, ki prevzame polno odgovornost za skladnost s to uredbo in z zahtevami iz naslova II uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta. Edini zastopnik je lahko isti kot tisti, ki je pooblaščen v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta43.
_________________
_________________
43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
43 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
Sprememba 104
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1
1.  Oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke, polnjena s fluoriranimi ogljikovodiki, se lahko daje na trg samo, če so bili fluorirani ogljikovodiki, s katerimi je bila napolnjena, upoštevani v sistemu kvot iz tega poglavja.
1.  Oprema za hlajenje, klimatizacijo, inhalatorje z določenim odmerkom in toplotne črpalke, polnjena s fluoriranimi ogljikovodiki, se lahko daje na trg samo, če so bili fluorirani ogljikovodiki, s katerimi je bila napolnjena, upoštevani v sistemu kvot iz tega poglavja.
Sprememba 105
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1
Pri dajanju predhodno napolnjene opreme iz odstavka 1 na trg proizvajalci in uvozniki opreme zagotovijo, da je skladnost z odstavkom 1 v celoti dokumentirana, in v ta namen podajo izjavo o skladnosti.
Pri dajanju predhodno napolnjene opreme ali izdelkov iz odstavka 1 na trg proizvajalci in uvozniki opreme ali izdelkov zagotovijo, da je skladnost z odstavkom 1 v celoti dokumentirana, in v ta namen podajo izjavo o skladnosti.
Sprememba 106
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2
Proizvajalci in uvozniki opreme z izdajo izjave o skladnosti prevzamejo odgovornost za skladnost s tem odstavkom in odstavkom 1.
Proizvajalci in uvozniki opreme ali izdelkov z izdajo izjave o skladnosti prevzamejo odgovornost za skladnost s tem odstavkom in odstavkom 1.
Sprememba 107
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 3
Proizvajalci in uvozniki opreme hranijo to dokumentacijo in izjavo o skladnosti še vsaj pet let po tem, ko je bila ta oprema dana na trg, ter ju na zahtevo dajo na voljo pristojnim organom držav članic in Komisiji.
Proizvajalci in uvozniki opreme ali izdelkov hranijo to dokumentacijo in izjavo o skladnosti še vsaj pet let po tem, ko je bila ta oprema ali so bili ti izdelki dani na trg, ter ju na zahtevo dajo na voljo pristojnim organom držav članic in Komisiji.
Sprememba 108
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 1
Kadar fluorirani ogljikovodiki v opremi iz odstavka 1 niso bili dani na trg pred polnjenjem opreme, uvozniki te opreme zagotovijo, da do 30. aprila [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto za predhodno koledarsko leto neodvisni revizor, registriran na portalu o F-plinih, na sprejemljivi ravni zagotovila potrdi točnost dokumentacije, izjavo o skladnosti in verodostojnost njihovega poročila v skladu s členom 26.
Kadar fluorirani ogljikovodiki v opremi ali izdelkih iz odstavka 1 niso bili dani na trg pred polnjenjem opreme, uvozniki te opreme ali izdelkov zagotovijo, da do 30. aprila [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto za predhodno koledarsko leto neodvisni revizor, registriran na portalu o F-plinih, na sprejemljivi ravni zagotovila potrdi točnost dokumentacije, izjavo o skladnosti in verodostojnost njihovega poročila v skladu s členom 26.
Sprememba 109
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 5
5.  Uvozniki opreme iz odstavka 1, ki nimajo sedeža v Uniji, pooblastijo edinega zastopnika s sedežem v Uniji, ki prevzame vso odgovornost za skladnost s to uredbo. Edini zastopnik je lahko isti kot tisti, ki je pooblaščen v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1907/2006.
5.  Uvozniki opreme ali izdelkov iz odstavka 1, ki nimajo sedeža v Uniji, pooblastijo edinega zastopnika s sedežem v Uniji, ki prevzame vso odgovornost za skladnost s to uredbo. Edini zastopnik je lahko isti kot tisti, ki je pooblaščen v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1907/2006.
Sprememba 110
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 6
6.  Ta člen se ne uporablja za podjetja, ki dajo v opremi iz odstavka 1 na leto na trg količino fluoriranih ogljikovodikov, ki znaša manj kot 100 ton ekvivalenta CO2.
6.  Ta člen se ne uporablja za podjetja, ki dajo v opremi ali izdelkih iz odstavka 1 na leto na trg količino fluoriranih ogljikovodikov, ki znaša manj kot 100 ton ekvivalenta CO2.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del
Podjetja imajo veljavno registracijo na portalu o F-plinih pred uvozom ali izvozom fluoriranih toplogrednih plinov ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline ali te pline potrebujejo za svoje delovanje, razen v primerih začasnega skladiščenja in za naslednje dejavnosti:
Podjetja imajo veljavno registracijo na portalu o F-plinih pred uvozom ali izvozom fluoriranih toplogrednih plinov ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline ali te pline potrebujejo za delovanje, razen za naslednje dejavnosti:
Sprememba 112
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c
(c)  dobavo ali prejem fluoriranih ogljikovodikov za namene iz člena 16(2), točke (a) do (e);
(c)  dobavo ali prejem fluoriranih ogljikovodikov za namene iz člena 16(2), točke (a) do (d);
Sprememba 113
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 7 – pododstavek 2
Komisija in pristojni organi držav članic zagotovijo zaupnost podatkov, vključenih v portal o F-plinih.
Komisija in pristojni organi držav članic zagotovijo, da so javno na voljo naslednji podatki, vključeni v portal o F-plinih:
(a)   redno posodobljena dodelitev kvot in prenosi kvot;
(b)   seznam registriranih uvoznikov in proizvajalcev;
(c)   podatki o uvozu, vključno z vstopnimi točkami in vrsto fluoriranih ogljikovodikov;
(d)   podatki o začasni hrambi;
(e)   podatki o kemičnem uničenju na ravni objekta.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1
Za uvoz in izvoz fluoriranih toplogrednih plinov ter izdelkov in opreme, ki te pline vsebujejo ali jih potrebujejo za svoje delovanje, razen v primerih začasnega skladiščenja, je treba carinskim organom predložiti veljavno dovoljenje v skladu s členom 20(4).
Za uvoz in izvoz fluoriranih toplogrednih plinov ter izdelkov in opreme, ki te pline vsebujejo ali jih potrebujejo za delovanje, je treba carinskim organom predložiti veljavno dovoljenje v skladu s členom 20(4).
Sprememba 115
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 a (novo)
Komisija z odstopanjem od prvega odstavka tega člena in od člena 20 z izvedbenimi akti določi poenostavljena pravila za registracijo na portalu o F-plinih v primeru začasne hrambe, kot je opredeljena v členu 5(17) Uredbe (EU) št. 952/2013. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 34.
Sprememba 116
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6
6.  Uvozniki fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I in Priloge II, oddelek 1, v vsebnikih, ki jih je mogoče ponovno napolniti, dajo carinskim organom ob predložitvi carinske deklaracije v zvezi s sprostitvijo v prosti promet na voljo izjavo o skladnosti, vključno z dokazi o vzpostavljenih ureditvah za vrnitev vsebnika za ponovno polnjenje.
6.  Uvozniki fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih je mogoče ponovno napolniti, dajo carinskim organom ob predložitvi carinske deklaracije v zvezi s sprostitvijo v prosti promet na voljo izjavo o skladnosti, vključno z dokazi o vzpostavljenih ureditvah za vrnitev vsebnika za ponovno polnjenje.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 12 – pododstavek 1
Carinski organi odvzamejo ali zasežejo nepovratne vsebnike, prepovedane s to uredbo, za njihovo odstranitev v skladu s členoma 197 in 198 Uredbe (EU) št. 952/2013. Organi za nadzor trga take vsebnike tudi umaknejo ali odpokličejo s trga v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta45.
Carinski organi odvzamejo ali zasežejo nepovratne vsebnike, prepovedane s to uredbo, za njihovo odstranitev v skladu s členoma 197 in 198 Uredbe (EU) št. 952/2013 in uničenje. Organi za nadzor trga take vsebnike tudi umaknejo ali odpokličejo s trga v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta45.
_________________
_________________
45 Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1).
45 Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1).
Sprememba 118
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 12 – pododstavek 2
Za druge snovi, izdelke in opremo, ki jih zajema ta uredba, se lahko sprejmejo alternativni ukrepi za preprečitev nezakonitega uvoza, nadaljnje dobave ali izvoza, zlasti v primerih fluoriranih ogljikovodikov, ki so dani na trg v razsutem stanju ali vsebovani v izdelkih in opremi ob neupoštevanju zahtev glede kvot in odobritev iz te uredbe.
Za druge snovi, izdelke in opremo, ki jih zajema ta uredba, carinski organi zasežejo in odvzamejo fluorirane toplogredne pline, uvožene ali izvožene v nasprotju s to uredbe in v skladu z [direktiva o okoljski kriminaliteti 2021/0422(COD)], za preprečitev nezakonitega uvoza, nadaljnje dobave ali izvoza, zlasti v primerih fluoriranih ogljikovodikov, ki so dani na trg v razsutem stanju ali vsebovani v izdelkih in opremi ob neupoštevanju zahtev glede kvot in odobritev iz te uredbe.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek -1 (novo)
-1.   Komisija do 30. junija 2025 objavi poročilo, v katerem oceni morebitna tveganja nezakonite trgovine in opredeli dodatne ukrepe za zmanjšanje teh tveganj, povezanih z gibanjem fluoriranih toplogrednih plinov ter izdelkov in opreme, ki te pline vsebujejo ali jih potrebujejo za svoje delovanje, ko so dani v začasno skladiščenje ali so v carinskem postopku, vključno s postopkom carinskega skladiščenja ali proste cone, ali v tranzitu prek carinskega območja Unije, vključno z metodologijami sledenja za pline, dane na trg, kot so hitroodzivne kode (kode QR).
Sprememba 120
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1
Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsak proizvajalec, uvoznik in izvoznik, ki je v predhodnem koledarskem letu proizvajal, uvažal ali izvažal fluorirane ogljikovodike ali količine drugih fluoriranih toplogrednih plinov, ki presegajo eno metrično tono ali 100 ton ekvivalenta CO2, Komisiji sporoči podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto. Ta odstavek se uporablja tudi za vsa podjetja, ki prejemajo kvote v skladu s členom 21(1).
Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsak proizvajalec, uvoznik in izvoznik, ki je v predhodnem koledarskem letu proizvajal, uvažal ali izvažal fluorirane toplogredne pline, Komisiji sporoči podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto. Ta odstavek se uporablja tudi za vsa podjetja, ki prejemajo kvote v skladu s členom 21(1).
Sprememba 121
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2
2.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsako podjetje, ki je v predhodnem koledarskem letu uničilo fluorirane ogljikovodike ali količine drugih fluoriranih toplogrednih plinov, ki presegajo eno metrično tono ali 100 ton ekvivalenta CO2, Komisiji sporoči podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
2.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsako podjetje, ki je v predhodnem koledarskem letu uničilo fluorirane toplogredne pline, Komisiji sporoči podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
Sprememba 122
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3
3.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] vsako podjetje, ki je v predhodnem koledarskem letu kot surovino uporabilo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I v količini, ki znaša 1 000 ton ekvivalenta CO2 ali več, Komisiji sporoči podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
3.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] vsako podjetje, ki je v predhodnem koledarskem letu kot surovino uporabilo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I, Komisiji sporoči podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4
4.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] podjetje, ki je v predhodnem koledarskem letu dalo na trg fluorirane toplogredne pline v količini, ki znaša 100 ton ali več ekvivalenta CO2, ali druge fluorirane toplogredne pline v količini, ki znaša 500 ton ali več ekvivalenta CO2, v izdelkih ali opremi, sporoči Komisiji podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
4.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] podjetje, ki je v predhodnem koledarskem letu dalo na trg fluorirane toplogredne pline v izdelkih ali opremi, sporoči Komisiji podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
Sprememba 124
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 6
6.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsako podjetje, ki je predelalo količine fluoriranih toplogrednih plinov, ki presegajo eno metrično tono ali 100 ton ekvivalenta CO2, sporoči Komisiji podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
6.  Do 31. marca [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsako podjetje, ki je predelalo fluorirane toplogredne pline, sporoči Komisiji podatke iz Priloge IX za vsako od teh snovi za zadevno koledarsko leto.
Sprememba 125
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 7
7.  Do 30. aprila [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] vsak uvoznik opreme, ki je dal na trg predhodno napolnjeno opremo iz člena 19, ki vsebuje fluorirane ogljikovodike, katerih količina znaša najmanj 1 000 ton ekvivalenta CO2, in če ti fluorirani ogljikovodiki niso bili dani na trg pred polnjenjem opreme, predloži Komisiji poročilo o preverjanju, izdano v skladu s členom 19(3).
7.  Do 30. aprila [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] vsak uvoznik opreme, ki je dal na trg predhodno napolnjeno opremo iz člena 19, ki vsebuje fluorirane ogljikovodike, in če ti fluorirani ogljikovodiki niso bili dani na trg pred polnjenjem opreme, predloži Komisiji poročilo o preverjanju, izdano v skladu s členom 19(3).
Sprememba 126
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 8 – pododstavek 1 – uvodni del
Do 30. aprila [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsako podjetje, ki v skladu z odstavkom 1 sporoči, da je v preteklem koledarskem letu dalo na trg fluorirane ogljikovodike, katerih količina znaša 1 000 ton ali več ekvivalenta CO2, poleg tega zagotovi, da verodostojnost njegovega poročila na sprejemljivi ravni zagotovila potrdi neodvisni revizor. Revizor je registriran na portalu o F-plinih in je:
Do 30. aprila [Urad za publikacije: vstaviti leto začetka uporabe te uredbe] in nato vsako leto vsako podjetje, ki v skladu z odstavkom 1 sporoči, da je v preteklem koledarskem letu dalo na trg fluorirane ogljikovodike, poleg tega zagotovi, da verodostojnost njegovega poročila na sprejemljivi ravni zagotovila potrdi neodvisni revizor. Revizor je registriran na portalu o F-plinih in je:
Sprememba 127
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)
Komisija do 31. decembra 2024 sprejme delegirani akt o skupnem splošnem okviru, ki ga bodo države članice uporabile za oblikovanje centraliziranih elektronskih sistemov.
Sprememba 128
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1
1.  Pristojni organi držav članic izvajajo preglede, da ugotovijo, ali podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti iz te uredbe.
1.  Pristojni organi držav članic izvajajo redne preglede, da ugotovijo, ali podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti iz te uredbe.
Sprememba 129
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 1
Pregledi iz odstavkov 1 in 2 vključujejo obiske obratov na kraju samem, ki so dovolj pogosti ter vključujejo preverjanje ustrezne dokumentacije in opreme.
Pregledi iz odstavkov 1 in 2 vključujejo obiske obratov na kraju samem, ki so dovolj pogosti ter vključujejo preverjanje ustrezne dokumentacije in opreme, in pregledi spletnih platform, ki prodajajo fluorirane pline v razsutem stanju ali izdelke in opremo, ki vsebujejo te pline.
Sprememba 130
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 5
5.  Država članica lahko na zahtevo druge države članice opravi preglede podjetij, za katera se sumi, da se ukvarjajo z nezakonitim gibanjem plinov ter izdelkov in opreme, ki jih zajema ta uredba, in ki poslujejo na ozemlju zadevne države članice. Država članica, ki je zahtevala pregled, je obveščena o rezultatu pregleda.
5.  Država članica na zahtevo druge države članice opravi preglede podjetij, za katera se sumi, da se ukvarjajo z nezakonitim gibanjem plinov ter izdelkov in opreme, ki jih zajema ta uredba, in ki poslujejo na ozemlju zadevne države članice. Država članica, ki je zahtevala pregled, je obveščena o rezultatu pregleda.
Sprememba 131
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 7 a (novo)
7a.   Države članice vsako leto do 1. aprila Komisiji predložijo letni povzetek podatkov, zbranih iz tehničnih dnevnikov. Komisija objavi letni povzetek in oceno podatkov, ki jih prejme od držav članic. 
Sprememba 132
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5 – pododstavek 1
V primeru nezakonite proizvodnje, uvoza, izvoza, dajanja na trg ali uporabe fluoriranih toplogrednih plinov ali izdelkov in opreme, ki te pline vsebujejo ali jih potrebujejo za delovanje, države članice predvidijo najvišje upravne kazni v višini najmanj petkratnika tržne vrednosti zadevnih plinov ali izdelkov in opreme. Države članice za primer ponovne kršitve v petletnem obdobju predvidijo najvišje upravne kazni v višini najmanj osemkratnika vrednosti zadevnih plinov ali izdelkov in opreme.
V primeru nezakonite proizvodnje, uvoza, izvoza, dajanja na trg ali uporabe fluoriranih toplogrednih plinov ali izdelkov in opreme, ki te pline vsebujejo ali jih potrebujejo za delovanje, države članice določijo najnižje upravne kazni v višini najmanj štirikratnika tržne vrednosti zadevnih plinov ali izdelkov in opreme ter najvišje upravne kazni v višini najmanj šestkratnika tržne vrednosti zadevnih plinov ali izdelkov in opreme. Države članice za primer ponovne kršitve v petletnem obdobju določijo najnižje upravne kazni v višini najmanj sedemkratnika vrednosti zadevnih plinov ali izdelkov in opreme nižje v prodajni verigi ter najvišje upravne kazni v višini najmanj osemkratnika tržne vrednosti zadevnih plinov ali izdelkov in opreme nižje v vrednostni verigi.
Sprememba 133
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(8), člena 12(17), člena 16(3), člena 17(6), člena 24, člena 25(2) in člena 35 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka uporabe te uredbe].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(8), člena 9(1a), člena 12(17), člena 16(3), prvi pododstavek, člena 16(3), drugi pododstavek, člena 17(6), člena 17(6a), člena 24, člena 25(2), člena 27, tretji pododstavek, člena 35(1), člena 35(1a) in člena 35(1b) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka uporabe Uredbe].
Sprememba 134
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3
3.  Prenos pooblastila iz člena 8(8), člena 12(17), člena 16(3), člena 17(6), člena 24, člena 25(2) in člena 35 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Pooblastilo iz člena 8(8), člena 9(1a), člena 12(17), člena 16(3), prvi pododstavek, člena 16(3), drugi pododstavek, člena 17(6), člena 17(6a), člena 24, člena 25(2), člena 27, tretji pododstavek, člena 35(1), člena 35(1a) in člena 35(1b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 135
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(8), členom 12(17), členom 16(3), členom 17(6), členom 24, členom 25(2) in členom 35, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 4(2), člena 9(1a), člena 12(17), člena 16(3), člena 16(3), drugi pododstavek, člena 17(6), člena 17(6a), člena 24, člena 25(2), člena 27, tretji pododstavek, člena 35(1), člena 35(1a) in člena 35(1b), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 136
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1
Komisija ustanovi posvetovalni forum za zagotavljanje nasvetov in strokovnega znanja v zvezi z izvajanjem te uredbe. Komisija pripravi poslovnik posvetovalnega foruma in ga objavi.
Komisija ustanovi posvetovalni forum za zagotavljanje nasvetov in strokovnega znanja v zvezi z izvajanjem te uredbe. V posvetovalnem forumu so uravnoteženo zastopani:
(i)   predstavniki držav članic;
(ii)   predstavniki vseh ustreznih deležnikov, vključno z okoljskimi organizacijami, združenji pacientov in organizacijami zdravstvenih delavcev, predstavniki proizvajalcev in upravljavcev.
Posvetovalni forum tesno sodeluje z ustreznimi agencijami EU. Komisija pripravi poslovnik posvetovalnega foruma in ga objavi.
Sprememba 137
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)
Komisija stalno spremlja tehnološki in tržni razvoj v zvezi z uporabo fluoriranih toplogrednih plinov in njihovimi naravnimi alternativami v Uniji. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za spremembo te uredbe in poostritev prepovedi dajanja fluoriranih toplogrednih plinov z visokim potencialom globalnega segrevanja v zadevnih izdelkih ali opremi na trg, kadar ugotovi, da se pojavlja ali povečuje uporaba fluoriranih toplogrednih plinov z nizkim potencialom globalnega segrevanja ali naravnih alternativ v izdelkih in opremi, ki se dajejo na trg Unije.
Sprememba 138
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 b (novo)
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za spremembo prilog I, II in III s prestavitvijo fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge III v Prilogo I ali II ali z vključitvijo fluoriranih toplogrednih plinov v Prilogo I ali II, če ima dokaze o tem, da se na trg dajejo fluorirani toplogredni plini iz Priloge III ali fluorirani toplogredni plini, ki niso navedeni v prilogah I, II ali III k tej uredbi.
Sprememba 139
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 c (novo)
Komisija najpozneje tri mesece po sprejetju revidirane uredbe REACH oceni, ali je ta uredba skladna z navedeno uredbo. Svoji oceni po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, če ugotovi, da ta uredba ni skladna z morebitnimi novimi omejitvami uporabe per- in polifluoroalkilnih snovi iz navedene uredbe.
Sprememba 140
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2
Komisija do 1. januarja 2033 objavi poročilo o izvajanju te uredbe.
Komisija do 1. januarja 2027 objavi poročilo o izvajanju te uredbe, tudi v zvezi z učinkom te uredbe na zdravstveni sektor, zlasti razpoložljivostjo inhalatorjev z določenim odmerkom za dobavo farmacevtskih učinkovin, ter o vplivu hladilne opreme, ki se uporablja v povezavi z baterijami, na trg.
Sprememba 141
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 a (novo)
Evropski znanstveni svetovalni odbor za podnebne spremembe, ustanovljen na podlagi člena 10a Uredbe (ES) št. 401/2009, lahko na lastno pobudo zagotavlja znanstveno svetovanje in izdaja poročila o skladnosti te uredbe s cilji Uredbe (ES) št. 401/2009 in z mednarodnimi zavezami Unije v okviru Pariškega sporazuma.
Sprememba 142
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oddelek 3: druge perfluorirane spojine

 

žveplov heksafluorid

SF6

25 200

18 300

Sprememba

Oddelek 3: druge (per)fluorirane spojine in fluorirani ketoni

 

žveplov heksafluorid

SF6

25 200

18 300

 

heptafluoroisobutironitril (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil)-propannitril)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

 

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-on

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren idr. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Sprememba 143
Predlog uredbe
Priloga III – oddelek 1 – vrstica 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorometil)butan-2-on

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29(1)

(*)

__________________

1 Ren idr. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871

Sprememba

črtano

Sprememba 144
Predlog uredbe
Priloga III – oddelek 2 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

heptafluoroisobutironitril (2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluorometil)-propannitril)

 

2 750

4 580

Sprememba

črtano

Spremembe 145, 153cp1, 157cp1, 153cp2, 153cp3 in 153cp4
Predlog uredbe
Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Izdelki in oprema

Kadar je to ustrezno, se potencial globalnega segrevanja zmesi, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, izračuna v skladu s Prilogo VI, kot je določeno v členu 3, točka 1.

Datum prepovedi

(1)  Prazni, delno polni ali polni nepovratni vsebniki za fluorirane toplogredne pline iz Priloge I, ki se uporabljajo pri servisiranju, vzdrževanju ali polnjenju opreme za hlajenje, klimatizacijo ali toplotne črpalke, v protipožarnih sistemih ali električnih stikalnih mehanizmih ali kot topila

4. julij 2007

(2)  Odprti sistemi z neposrednim izparevanjem, ki vsebujejo HFC in PFC kot hladilna sredstva

4. julij 2007

(3)  Oprema za zaščito pred požarom

ki vsebuje PFC

4. julij 2007

ki vsebuje HFC-23

1. januar 2016

ki vsebuje ali potrebuje druge fluorirane toplogredne pline iz Priloge I, razen kadar mora ta oprema izpolnjevati varnostne standarde

1. januar 2024

(4)  Okna za uporabo v gospodinjstvu, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2007

(5)  Druga okna, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2008

(6)  Obutev, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2006

(7)  Pnevmatike, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2007

(8)  Enokomponentne pene, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar morajo te pene izpolnjevati nacionalne varnostne standarde

4. julij 2008

(9)  Aerosolni razpršilci, ki se dajejo v promet in so namenjeni za prodajo javnosti za zabavo in dekoracijo, kakor so navedeni v točki 40 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, in signalne hupe, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

4. julij 2009

(10)  Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2015

(11)  Hladilniki in zamrzovalniki za komercialno uporabo (samostojna oprema)

—  ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več

1. januar 2020

—  ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2022

—  ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2024

(12)  Vsa samostojna oprema za hlajenje, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2025

(13)  Nepremična oprema za hlajenje, ki vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje HFC s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več, razen opreme, namenjene aplikacijam, zasnovanim za hlajenje izdelkov na temperature pod –50 °C

1. januar 2020

(14)  Nepremična oprema za hlajenje, ki vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje HFC s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več, razen opreme, namenjene aplikacijam, zasnovanim za hlajenje izdelkov na temperature pod –50 °C

1. januar 2024

(15)  Centralizirani hladilni sistemi multipack za komercialno uporabo z nazivno močjo 40 kW ali več, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen v primarnih hladilnih krogotokih v kaskadnih sistemih, kjer je dovoljena uporaba fluoriranih toplogrednih plinov s potencialom globalnega segrevanja, ki je manjši od 1 500

1. januar 2022

(16)  Priključna sobna oprema za klimatizacijo (samostojna oprema), ki jo končni uporabnik lahko premika med različnimi prostori in vsebuje HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2020

(17)  Priključna sobna in druga samostojna oprema za klimatizacijo in toplotne črpalke, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2025

(18)  Nepremična večdelna oprema za klimatizacijo ali večdelna oprema za toplotne črpalke:

(a)  enojni sistemi, ki vsebujejo manj kot 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I in vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 750 ali več;

1. januar 2025

(b)  večdelni sistemi z nazivno močjo do vključno 12 kW, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar morajo izpolnjevati varnostne standarde;

(c)  večdelni sistemi z nazivno močjo več kot 12 kW, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 750 ali več, razen kadar morajo izpolnjevati varnostne standarde.

1. januar 2027

(19)  Pene, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar morajo izpolnjevati nacionalne varnostne standarde

—  ekstrudirani polistiren (XPS)

1. januar 2020

—  druge pene

1. januar 2023

(20)  Tehnični aerosoli, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar morajo izpolnjevati nacionalne varnostne standarde ali kadar se uporabljajo za medicinske namene

1. januar 2018

(21)  Izdelki za osebno nego (tj. rahle pene, kreme, pene), ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

1. januar 2024

(22)  Oprema, ki se uporablja za hlajenje kože in vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar se uporablja za medicinske namene

1. januar 2024

(23)  Namestitev in zamenjava naslednjih električnih stikalnih mehanizmov:

(a)  srednjenapetostni stikalni mehanizmi za primarno in sekundarno distribucijo do 24 kV z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo pline s potencialom globalnega segrevanja 10 ali več ali s potencialom globalnega segrevanja 2000 ali več, razen če se dokaže, da iz tehničnih razlogov ni na voljo ustrezne alternative v spodnjih območjih potenciala globalnega segrevanja, navedenih zgoraj;

1. januar 2026

(b)  srednjenapetostni stikalni mehanizmi za primarno in sekundarno distribucijo od več kot 24 kV do 52 kV z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo pline s potencialom globalnega segrevanja 10 ali več ali s potencialom globalnega segrevanja, ki je večji od 2000, razen če se dokaže, da iz tehničnih razlogov ni na voljo ustrezne alternative v spodnjih območjih potenciala globalnega segrevanja, navedenih zgoraj;

1. januar 2030

(c)  visokonapetostni stikalni mehanizmi od 52 kV do 145 kV in do 50 kA za kratkostični tok z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo pline s potencialom globalnega segrevanja 10 ali več oziroma s potencialom globalnega segrevanja, ki je večji od 2000, razen če se dokaže, da iz tehničnih razlogov ni na voljo ustrezne alternative v spodnjih območjih potenciala globalnega segrevanja, navedenih zgoraj;

1. januar 2028

(d)  visokonapetostni stikalni mehanizmi več kot 145 kV ali več kot 50 kA za kratkostični tok z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo pline s potencialom globalnega segrevanja 10 ali več oziroma s potencialom globalnega segrevanja, ki je večji od 2000, razen če se dokaže, da iz tehničnih razlogov ni na voljo ustrezne alternative,

1. januar 2031

Sprememba

Izdelki in oprema

Kadar je to ustrezno, se potencial globalnega segrevanja zmesi, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, izračuna v skladu s Prilogo VI, kot je določeno v členu 3, točka 1.

Datum prepovedi

(1)  Prazni, delno polni ali polni nepovratni vsebniki za fluorirane toplogredne pline iz Priloge I, ki se uporabljajo pri servisiranju, vzdrževanju ali polnjenju opreme za hlajenje, klimatizacijo ali toplotne črpalke, v protipožarnih sistemih ali električnih stikalnih mehanizmih ali kot topila

4. julij 2007

(2)  Odprti sistemi z neposrednim izparevanjem, ki vsebujejo HFC in PFC kot hladilna sredstva

4. julij 2007

(3)  Oprema za zaščito pred požarom

ki vsebuje PFC

4. julij 2007

ki vsebuje HFC-23

1. januar 2016

ki vsebuje ali potrebuje druge fluorirane toplogredne pline iz Priloge I, razen kadar mora ta oprema izpolnjevati varnostne standarde

1. januar 2024

(4)  Okna za uporabo v gospodinjstvu, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2007

(5)  Druga okna, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2008

(6)  Obutev, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2006

(7)  Pnevmatike, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I

4. julij 2007

(8)  Enokomponentne pene, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar morajo te pene izpolnjevati nacionalne varnostne standarde

4. julij 2008

(9)  Aerosolni razpršilci, ki se dajejo v promet in so namenjeni za prodajo javnosti za zabavo in dekoracijo, kakor so navedeni v točki 40 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, in signalne hupe, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

4. julij 2009

(10)  Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2015

(10a)   Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

1. januar 2025

(11)  Nepremični hladilniki in zamrzovalniki za komercialno uporabo (samostojna oprema)

—  ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več

1. januar 2020

—  ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2022

—  ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

1. januar 2024

(12)  Vsa samostojna nepremična oprema za hlajenje, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline

1. januar 2025

(13)  Nepremična oprema za hlajenje, ki vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje HFC s potencialom globalnega segrevanja 2 500 ali več, razen opreme, namenjene aplikacijam, zasnovanim za hlajenje izdelkov na temperature pod –50 °C

1. januar 2020

(14)  Nepremična oprema za hlajenje, ki vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje fluorirane toplogredne pline, razen opreme, namenjene aplikacijam, zasnovanim za hlajenje izdelkov na temperature pod –50 °C.

1. januar 2025

(14a)   Nepremična oprema za hlajenje, ki vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje fluorirane toplogredne pline

1. januar 2027

(15)  Centralizirani hladilni sistemi multipack za komercialno uporabo z nazivno močjo 40 kW ali več, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen v primarnih hladilnih krogotokih v kaskadnih sistemih, kjer je dovoljena uporaba fluoriranih toplogrednih plinov s potencialom globalnega segrevanja, ki je manjši od 1 500

1. januar 2022

(15a)   Hlajenje med prevozom

v kombiniranih vozilih, tovornjakih in priklopnikih, ladjah ter zamrzovalnih kontejnerjih, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline ali je od njih odvisno njihovo delovanje.

1. januar 2027

v tovornjakih, priklopnih vozilih in zamrzovalnih kontejnerjih, ki vsebujejo fluorirane pline ali je od njih odvisno njihovo delovanje.

1. januar 2029

(16)  Priključna sobna oprema za klimatizacijo (samostojna oprema), ki jo končni uporabnik lahko premika med različnimi prostori in vsebuje HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več

1. januar 2020

(17)  Priključna sobna, toplotne črpalke v enem kosu in druga samostojna oprema za klimatizacijo in toplotne črpalke, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline

1. januar 2026

(18)  Nepremična večdelna oprema za klimatizacijo ali večdelna oprema za toplotne črpalke:

(a)  enojni sistemi, vključno s fiksnimi dvokanalnimi napravami, ki vsebujejo manj kot 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I in vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline;

1. januar 2028

(b)  večdelni sistemi z nazivno močjo do vključno 12 kW, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline, razen kadar morajo izpolnjevati varnostne standarde;

(c)  večdelni sistemi z nazivno močjo več kot 12 kW do 200 kW, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 750 ali več, razen kadar morajo izpolnjevati varnostne standarde.

(ca)   večdelni sistemi z nazivno močjo več kot 200 kW, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline.

1. januar 2028

(19)  Pene, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar morajo izpolnjevati nacionalne varnostne standarde

–  ekstrudirani polistiren (XPS)

1. januar 2020

–  druge pene

1. januar 2023

(19a)   Pene, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, razen kadar morajo izpolnjevati nacionalne varnostne standarde

1. januar 2030

(20)  Tehnični aerosoli, ki vsebujejo HFC s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar morajo izpolnjevati nacionalne varnostne standarde ali kadar se uporabljajo za medicinske namene

1. januar 2018

(20a)   Tehnični aerosoli, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, razen kadar morajo izpolnjevati nacionalne varnostne standarde ali kadar se uporabljajo za medicinske namene

1. januar 2030

(22)  Izdelki za osebno nego (tj. rahle pene, kreme, pene), ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

1. januar 2024

(22)  Oprema, ki se uporablja za hlajenje kože in vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja 150 ali več, razen kadar se uporablja za medicinske namene

1. januar 2024

(23)  Namestitev in zamenjava naslednjih električnih stikalnih mehanizmov:

(a)  srednjenapetostni stikalni mehanizmi za primarno in sekundarno distribucijo do vključno 24 kV z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline;

1. januar 2026

(b)  srednjenapetostni stikalni mehanizmi za primarno in sekundarno distribucijo od več kot 24 kV do vključno 52 kV z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline;

1. januar 2028

(c)  visokonapetostni stikalni mehanizmi od 52 kV do vključno 145 kV in do 50 kA za kratkostični tok z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline, razen če se dokaže, da ni na voljo ustrezne alternative in je v tem primeru mogoče uporabiti pline s potencialom globalnega segrevanja do 1000;

1. januar 2028

(d)  visokonapetostni stikalni mehanizmi več kot 145 kV ali več kot 50 kA za kratkostični tok z izolacijskim sredstvom ali sredstvom za prekinitev, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline, razen če se dokaže, da ni na voljo ustrezne alternative in je v tem primeru mogoče uporabiti pline s potencialom globalnega segrevanja do 1000.

1. januar 2031

(23a)   Klimatske naprave v potniških in tovornih ladjah, avtobusih, tramvajih in vlakih, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline.

1. januar 2029

(23b)   Mini ohlajevalniki, ohlajevalniki z volumetričnimi kompresorji in ohlajevalniki s centrifugalnimi kompresorji, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline.

1. januar 2027

Sprememba 146
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2
2.  Dokazila iz točke 23 vključujejo dokumentacijo, ki dokazuje, da po javnem razpisu za zbiranje ponudb glede na dokazane posebnosti uporabe iz tehničnih razlogov ni bila na voljo nobena ustrezna alternativa, ki bi lahko izpolnjevala pogoje iz točke 23. Upravljavec dokumentacijo hrani najmanj pet let ter jo na zahtevo da na voljo pristojnemu organu države članice in Komisiji.
2.  Izjemo iz točke 23(c) in (d) lahko odobri pristojni organ države članice na podlagi utemeljene zahteve operaterja. Zahteva upravljavca vključuje dokumentacijo, ki zagotavlja, da po odprtem javnem razpisu z rokom za oddajo ponudb po datumih iz točke 23 glede na dokazane posebnosti uporabe ni na voljo nobena ustrezna alternativa iz tehničnih razlogov, ki bi lahko izpolnjevala pogoje iz točke 23(c) in (d), ali da je bila do dveh let po datumih iz točk 23(c) in (d) dana samo ena ponudba za take stikalne naprave z izolacijskim ali lomnim sredstvom, ki ne uporablja fluoriranih toplogrednih plinov ali katerih delovanje ne temelji na fluoriranih toplogrednih plinih. Pristojni organ na zahtevo Komisije da na voljo dokumentacijo.
Sprememba 147
Predlog uredbe
Priloga V – odstavek 1 – točka d
(d)  za obdobje od 1. januarja 2036 in naprej 15 % letnega povprečja njegove proizvodnje v obdobju 2011–2013.
(d)  za obdobje od 1. januarja 2036 do 31. decembra 2049 15 % letnega povprečja njegove proizvodnje v obdobju 2011–2013;
Sprememba 148
Predlog uredbe
Priloga V – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)   za obdobje od 1. januarja 2050 in pozneje 0 % letnega povprečja njegove proizvodnje v obdobju 2011–2013.
Sprememba 149
Predlog uredbe
Priloga VI – naslov
Metoda izračuna skupnega potenciala globalnega segrevanja zmesi iz člena 3(1)
Metoda izračuna skupnega potenciala globalnega segrevanja zmesi iz člena 3(2)
Sprememba 150
Predlog uredbe
Priloga VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Obdobje

Največja količina

v tonah ekvivalenta CO2

2024–2026

41 701 077

2027–2029

17 688 360

2030–2032

9 132 097

2033–2035

8 445 713

2036–2038

6 782 265

2039–2041

6 136 732

2042–2044

5 491 199

2045–2047

4 845 666

od 2048

4 200 133

Sprememba

Obdobje

Največja količina

v tonah ekvivalenta CO2

2024–2026

41 701 077

2027–2029

20 888 360

2030–2032

9 132 097

2033–2035

8 445 713

2036–2038

6 782 265

2039–2041

4 138 941

2042–2044

3 247 259

2045–2047

1 623 629

2048–2049

811 814

od 2050

0

Sprememba 151
Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 1 – odstavek 2 – alinea 2
–  poleg tega se po potrebi kvota, ki ustreza referenčni vrednosti iz Priloge VII, točka 4(ii), pomnoži z največjo količino za leto, za katero se kvota dodeli, deljeno z največjo količino za leto 2024.
–  poleg tega po potrebi kvota, ki ustreza referenčni vrednosti iz Priloge VII, točka 4(ii). Od leta 2027 se kvota izračuna tako, da se referenčna vrednost pomnoži s faktorjem 0,7. Od leta 2030 se ta kvota izračuna tako, da se referenčna vrednost pomnoži z največjo količino za leto, za katero se kvota dodeli, deljeno z največjo količino za leto 2024.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0048/2023).

Zadnja posodobitev: 8. avgust 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov