Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0100(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0050/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0050/2023

Συζήτηση :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12

Ψηφοφορία :

PV 30/03/2023 - 5.7
CRE 30/03/2023 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0093

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 260kWORD 74k
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 - Βρυξέλλες
Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
P9_TA(2023)0093A9-0050/2023

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2023 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Ένωση συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/200919, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα ελέγχου που θεσπίστηκαν βάσει του εν λόγω κανονισμού παραμένουν, γενικότερα, κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Ένωση συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/200919, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα ελέγχου που θεσπίστηκαν βάσει του εν λόγω κανονισμού παραμένουν, γενικότερα, κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι αποτελεσματικά και έχουν συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση του στρατοσφαιρικού όζοντος και στη μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας του κλίματος.
__________________
__________________
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 16.9.2009, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 16.9.2009, σ. 1).
19 Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος [SWD(2019)0407 της 26ης Νοεμβρίου 2019].
19 Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος [SWD(2019)0407 της 26ης Νοεμβρίου 2019].
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μείωσης του ατμοσφαιρικού φορτίου ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και αποκατάστασης του στρατοσφαιρικού όζοντος. Ωστόσο, η στιβάδα του όζοντος δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί στα προ του 1980 επίπεδα συγκέντρωσης πριν από τα μέσα του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου, η αυξημένη υπεριώδης ακτινοβολία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία και το περιβάλλον. Η αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της στιβάδας του όζοντος εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων υποχρεώσεων, καθώς και από την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν επερχόμενων προκλήσεων.
(5)  Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μείωσης του ατμοσφαιρικού φορτίου ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και αποκατάστασης του στρατοσφαιρικού όζοντος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η τρύπα του όζοντος το 2021 ήταν μία από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες των τελευταίων ετών και ήταν μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων 5 και 10 ετών. Η στιβάδα του όζοντος παραμένει εύθραυστη και δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί στα προ του 1980 επίπεδα συγκέντρωσης πριν από τα μέσα του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου, η αυξημένη υπεριώδης ακτινοβολία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία και το περιβάλλον. Η αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της στιβάδας του όζοντος εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων υποχρεώσεων, από τη λήψη περαιτέρω δράσεων και από την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν επερχόμενων προκλήσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, επιπλέον του δυναμικού καταστροφής του όζοντος των ουσιών αυτών, θα πρέπει επίσης να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό το αντίστοιχο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.
(7)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, επιπλέον του δυναμικού καταστροφής του όζοντος των ουσιών αυτών, θα πρέπει επίσης να περιληφθεί και να εξεταστεί στον παρόντα κανονισμό το αντίστοιχο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς και στις ετικέτες των περιεκτών των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Εφόσον είναι διαθέσιμες, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη εκφραζόμενο τόσο σε χρονικό διάστημα 100 ετών όσο και σε διάστημα 20 ετών, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το βραχυπρόθεσμο υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν δεσμευτικά σχέδια δράσης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θέσπισε η Επιτροπή για τη μείωση του κινδύνου σχηματισμού πυρο-σωρειτομελανία από δασικές πυρκαγιές και για τον αρνητικό αντίκτυπο στη στρατόσφαιρα και στο στρώμα του όζοντος.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Η παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στην Ένωση το 2021 ήταν υψηλότερη από ό, τι κατά την προηγούμενη δεκαετία, αφού αυξήθηκε κατά 27 % το 2021 σε σχέση με το 2020. Το 90 % της εν λόγω αύξησης οφείλεται στη χρήση πρώτων υλών. Η χρήση πρώτων υλών αυξήθηκε κατά 11 % σε σύγκριση με το 2020. Ενώ η παρέκκλιση για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη χημική παραγωγή ορισμένων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, δικαιολογείται λόγω του χαμηλού συνδυασμένου δυναμικού τους καταστροφής του όζοντος (> 1tODP) και της έλλειψης εφικτών εναλλακτικών επιλογών, είναι πιθανό οι εκπομπές από τη χρήση πρώτων υλών να υποτιμούνται. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος για τις οποίες επιτρέπεται η χρήση ως πρώτης ύλης και να αξιολογεί τακτικά τη διαθεσιμότητα των εναλλακτικών λύσεων. Προκειμένου να καταργηθούν σταδιακά οι εν λόγω χρήσεις όταν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ώστε να προτείνει χαμηλότερα ανώτατα όρια με την πάροδο του χρόνου.
__________________
Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 2022, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
«Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits», Stephen O. Andersen, et all. 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ και "Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy", Susan Salomon et all. 2020.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η επιτροπή τεχνικών επιλογών για τα halon (HTOC) που συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου ανέφερε ότι τα μεταχειρισμένα αποθέματα halon για χρήσεις κρίσιμης σημασίας ενδέχεται να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών από το 2030 και μετά σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να αποφευχθεί η ανάγκη νέας παραγωγής halon για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των αποθεμάτων halon που ανακτώνται από τον εξοπλισμό.
(12)  Η επιτροπή τεχνικών επιλογών για τα halon (HTOC) που συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου ανέφερε ότι τα μεταχειρισμένα αποθέματα halon για χρήσεις κρίσιμης σημασίας ενδέχεται να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών από το 2030 και μετά σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να αποφευχθεί η ανάγκη νέας παραγωγής halon για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και για να εξασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των αποθεμάτων halon που ανακτώνται από τον εξοπλισμό.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο που έχουν στις παγκόσμιες εκπομπές ορισμένες από τις νέες ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ταχείας αύξησης της συγκέντρωσης διχλωρομεθανίου στην ατμόσφαιρα, η οποία θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά, για περισσότερο από μία δεκαετία, την αποκατάσταση της στιβάδας του όζοντος. Το 2021, η παραγωγή νέων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο, σε μετρικούς τόνους, ήταν περίπου τέσσερις φορές υψηλότερη από την παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών. Επομένως, είναι απαραίτητος ο περαιτέρω έλεγχος και παρακολούθηση. Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι όσον αφορά τις διαρροές και την καταχώριση στο σύστημα αδειοδότησης θα πρέπει να επεκταθούν στις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Η εν λόγω προσέγγιση όχι μόνο μειώνει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, αλλά εναρμονίζεται με την προσέγγιση που υιοθετείται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014.
__________________
«The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane» Hossaini et all, 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 2022, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι μια ποσότητα της ουσίας παραμένει αναπόφευκτα στους περιέκτες αυτούς όταν αδειάζουν, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η εισαγωγή τους, η διάθεσή τους στην αγορά, η επακόλουθη προσφορά τους ή η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, η χρήση τους, εκτός από εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, και η εξαγωγή τους.
(16)  Οι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να απαγορευτούν, δεδομένου ότι μια ποσότητα της ουσίας παραμένει αναπόφευκτα στους περιέκτες αυτούς όταν αδειάζουν, η οποία στη συνέχεια εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η εισαγωγή τους, η διάθεσή τους στην αγορά, η επακόλουθη προσφορά τους ή η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, η χρήση τους, εκτός από εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, και η εξαγωγή τους. Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαναπληρούμενοι περιέκτες επαναπληρώνονται αντί να απορρίπτονται, θα πρέπει να απαιτείται από τις επιχειρήσεις, όταν διαθέτουν αυτούς τους περιέκτες στην αγορά, να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επιστροφή με σκοπό την επαναπλήρωση.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 προβλέπει την επισήμανση των ουσιών που ταξινομούνται ως ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και την επισήμανση των μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Δεδομένου ότι επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται για πρώτη ύλη, μέσα επεξεργασίας, εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, οι ουσίες αυτές θα πρέπει να διακρίνονται από τις ουσίες που παράγονται για άλλες χρήσεις.
(17)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 προβλέπει την επισήμανση των ουσιών που ταξινομούνται ως ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και την επισήμανση των μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Δεδομένου ότι επιτρέπεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης halon και μεθυλοβρωμιδίου και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή η λειτουργία των οποίων βασίζεται στις εν λόγω ουσίες, καθώς και άλλων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται για πρώτη ύλη, μέσα επεξεργασίας, εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης καθώς και για καταστροφή εντός της Ένωσης, οι ουσίες αυτές θα πρέπει να διακρίνονται από τις ουσίες που παράγονται για άλλες χρήσεις.
__________________
__________________
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες μπορεί να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι πιο επωφελές να επιτραπεί στα εν λόγω προϊόντα και στον εξοπλισμό να τερματίσουν τον φυσικό κύκλο ζωής τους σε τρίτη χώρα απ’ ό,τι να παροπλιστούν και να διατεθούν ως απόβλητα στην Ένωση.
(18)  Η εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες μπορεί να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι πιο επωφελές να επιτραπεί στα εν λόγω προϊόντα και στον εξοπλισμό να τερματίσουν τον φυσικό κύκλο ζωής τους σε τρίτη χώρα απ’ ό,τι να παροπλιστούν και να διατεθούν ως απόβλητα στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες κατάλληλες εγκαταστάσεις, καθώς και το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, ώστε να αποφεύγεται κάθε περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές του παραγόμενου από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τριφθορομεθανίου ως υποπροϊόντος, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να ανακτώνται για μεταγενέστερη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση της ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος στην αγορά. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής.
(19)  Δεδομένου ότι η διαδικασία παραγωγής ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές του παραγόμενου από φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τριφθορομεθανίου ως υποπροϊόντος, οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά, να καταστρέφονται ή να ανακτώνται για μεταγενέστερη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση της ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος στην αγορά. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου κατά τη διαδικασία παραγωγής, καθώς και να αποδεικνύουν την καταστροφή και την ανάκτηση σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες, καθώς και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και έχουν εισαχθεί παράνομα στην αγορά της Ένωσης, δεν εισέρχονται εκ νέου στην αγορά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημεύουν ή να κατάσχουν τα προϊόντα αυτά προς διάθεση. Η επανεξαγωγή προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται.
(23)  Για να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες, καθώς και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και έχουν εισαχθεί παράνομα στην αγορά της Ένωσης, δεν εισέρχονται εκ νέου στην αγορά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημεύουν ή να κατάσχουν τα προϊόντα αυτά και να τα καταστρέφουν. Η επανεξαγωγή προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Η απαίτηση ανάκτησης αφρωδών υλικών που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος από οικοδομικά υλικά θα μπορούσε να τονώσει την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με τις τεχνολογίες κατεδάφισης, αποκατάσταση και ανακύκλωσης και θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση λόγω της έντασης εργασίας της διαδικασίας παροπλισμού και της ανάγκης για μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας για αυτούς τους τύπους αποβλήτων. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια πρόσθετη ανάγκη για κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού στις σχετικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συχνά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστες απαιτήσεις προσόντων για το εμπλεκόμενο προσωπικό και να αυξήσουν επίσης τη διαθεσιμότητα των προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και τη χρήση βιώσιμων τεχνικών.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)
(28β)  Η στροφή προς τη χρήση εναλλακτικών ουσιών αντί των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα τονώσει την πράσινη καινοτομία και την απασχόληση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη μετάβαση, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο, για το προσωπικό που απασχολείται από επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιτυγχάνουν στη μετάβαση σε τέτοιες εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Το πρωτόκολλο απαιτεί την υποβολή στοιχείων σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος οι οποίες δεν καλύπτονται ακόμη από το πρωτόκολλο (απαριθμούνται στο παράρτημα II), ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η ανάγκη να επεκταθούν ορισμένα ή όλα τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ώστε να καλύπτουν και τις εν λόγω ουσίες.
(32)  Το πρωτόκολλο απαιτεί την υποβολή στοιχείων σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος οι οποίες δεν καλύπτονται ακόμη από το πρωτόκολλο (απαριθμούνται στο παράρτημα II), ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η μελλοντική επέκταση των μέτρων ελέγχου για την ανάκτηση, την καταστροφή, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάσταση που εφαρμόζονται για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ώστε να καλύπτουν και τις εν λόγω ουσίες.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές αυτές στον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και να καταστήσουν δυνατή την επιβολή κυρώσεων από αυτές. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Οι σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να διώκονται βάσει του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27.
(36)  Οι σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να διώκονται βάσει του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα διοικητικά και ποινικά αδικήματα είναι διαφορετικής φύσης, δεν αλληλοαποκλείονται, και, κατά συνέπεια, οι διοικητικές κυρώσεις θα επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών και ποινικών κυρώσεων από το ποινικό δικαστήριο κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ.
__________________
__________________
27 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
27 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Το υποξείδιο του αζώτου (N2O), το οποίο απελευθερώνεται κυρίως στον αέρα από το πλεόνασμα αζωτούχων λιπασμάτων στο έδαφος, έχει αποδειχθεί ότι είναι ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος. Μετά τη μείωση των χλωροφθορανθράκων και άλλων αλογονούχων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, το N2O έχει αναγνωριστεί ως μία από τις σημαντικότερες ουσίες που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και απειλεί να υπονομεύσει τα οφέλη του πρωτοκόλλου. Στην ανακοίνωσή της της 20ής Μαΐου 2020 με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων», η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση για τη μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών κατά τουλάχιστον 50 %, γεγονός που με τη σειρά του αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20 % έως το 2030.
__________________
Βλ. για παράδειγμα: «Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer», UNEP, 2013.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, την περαιτέρω προσφορά, καθώς και τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά, την περαιτέρω προσφορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή εξαρτώνται από αυτές.
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, την αποθήκευση, την περαιτέρω προσφορά, καθώς και τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά, την περαιτέρω προσφορά και την αξιοποίηση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή εξαρτώνται από αυτές.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και σε μέρη αυτών, που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες.
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και σε μέρη αυτών, που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται πλήρως ή μερικώς από τις εν λόγω ουσίες.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1)  «πρώτη ύλη»: κάθε ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και η οποία υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως, και της οποίας οι εκπομπές είναι ασήμαντες·
1)  «πρώτη ύλη»: κάθε ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος και η οποία υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5
5)  «διάθεση στην αγορά»: η προμήθεια ή η διάθεση σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, η τελωνειακή άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, και η χρήση ουσιών που παράγονται ή η χρήση προϊόντων ή εξοπλισμού που κατασκευάζονται για ιδία χρήση·
5)  «διάθεση στην αγορά»: η προμήθεια ή η διάθεση σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, η τελωνειακή άδεια για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, και η χρήση ουσιών που παράγονται ή η αξιοποίηση προϊόντων ή εξοπλισμού που κατασκευάζονται για ιδία αξιοποίηση·
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
6α)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ελεγχόμενες ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εντός της Κοινότητας·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
10α)  «εμπορευματοκιβώτιο»: εμπορευματοκιβώτιο όπως ορίζεται στο άρθρο [X] του κανονισμού xxxx/xxxx [κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια]·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 11
11)  «προϊόντα και εξοπλισμός»: όλα τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των μερών τους, εκτός των περιεκτών, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος·
11)  «προϊόντα και εξοπλισμός»: όλα τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των μερών τους, εκτός των περιεκτών, που αξιοποιούνται για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μπορούν να παράγονται, να διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια να παρέχονται ή να διατίθενται σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης έναντι αμοιβής ή δωρεάν για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μπορούν να παράγονται, να διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια να παρέχονται ή να διατίθενται σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης έναντι αμοιβής ή δωρεάν μόνο όταν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή εκδίδει έως ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, των αντίστοιχων χρήσεων καθεμίας από τις εν λόγω ουσίες ως πρώτης ύλης και του επιπέδου εκπομπών τους.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 β (νέο)
Έως την 1η Ιανουαρίου 2025 και στη συνέχεια ανά 2,5 έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την τρέχουσα και την μελλοντική διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, και οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές συστάσεις, τις επιπτώσεις όσον αφορά το δυναμικό καταστροφής του όζοντος και τη διαθεσιμότητα ακριβέστερων δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις πρώτες ύλες, τις τεχνολογικές εξελίξεις χάρη στις οποίες υπάρχουν τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις, καθώς και τη χρήση ενέργειας, την αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα και το κόστος των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα συμπεράσματα των εν λόγω αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 γ (νέο)
Όταν η Επιτροπή καταλήγει στο πλαίσιο της αξιολόγησής της στο συμπέρασμα ότι υπάρχει εφικτή εναλλακτική λύση αντί μιας ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος για μια συγκεκριμένη χρήση ως πρώτη ύλη, η Επιτροπή εκδίδει, εντός 3 μηνών, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με σκοπό τον καθορισμό μέγιστου επιπέδου εκπομπών και χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή κατάργηση των ποσοτικών ορίων χρήσης της σχετικής ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος στον κατάλογο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 δ (νέο)
Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, οι οποίες παράγονται, διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια προσφέρονται ή καθίστανται διαθέσιμες, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν, σε άλλο πρόσωπο εντός της Ένωσης για χρήση ως πρώτη ύλη, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό. Οι περιέκτες που περιέχουν τις ουσίες οι οποίες προορίζονται για τις χρήσεις αυτές φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Όταν οι ουσίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η ένδειξη αυτή περιλαμβάνεται στις ετικέτες που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παραρτήματος V, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικά και οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις ή τεχνολογίες για τις χρήσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στο παράρτημα V ή αυτές δεν είναι αποδεκτές λόγω των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή στην υγεία, ή όταν είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halon που καθορίζονται ιδίως στο πρωτόκολλο, από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) ή βάσει της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL).
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του παραρτήματος V, όταν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικά και οικονομικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις ή τεχνολογίες για τις χρήσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα πριν από μία ή περισσότερες από τις ημερομηνίες λήξης που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, ή όταν δεν υπάρχουν για τις χρήσεις που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα ή αυτές δεν είναι αποδεκτές λόγω των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή στην υγεία, ή όταν είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halon που καθορίζονται ιδίως στο πρωτόκολλο, από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) ή βάσει της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL).
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις και κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να χορηγεί χρονικά περιορισμένες παρεκκλίσεις από τις ημερομηνίες λήξης ή τις καταληκτικές ημερομηνίες που καθορίζονται στο παράρτημα V για συγκεκριμένη περίπτωση, όταν αποδεικνύεται στο αίτημα ότι δεν υπάρχει τεχνικά και οικονομικά εφικτή εναλλακτική λύση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και μπορεί να απαιτήσει την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της χρήσης της παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις ανακτημένες ποσότητες για ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση, τα αποτελέσματα των ελέγχων διαρροής και τις ποσότητες αχρησιμοποίητων halon στα αποθέματα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις και κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να χορηγεί χρονικά περιορισμένες παρεκκλίσεις από τις ημερομηνίες λήξης ή τις καταληκτικές ημερομηνίες που καθορίζονται στο παράρτημα V για συγκεκριμένη περίπτωση, όταν αποδεικνύεται στο αίτημα ότι δεν υπάρχει τεχνικά και οικονομικά εφικτή εναλλακτική λύση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και απαιτεί την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της χρήσης της παρέκκλισης, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις ανακτημένες ποσότητες για ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση, τα αποτελέσματα των ελέγχων διαρροής και τις ποσότητες αχρησιμοποίητων halon στα αποθέματα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφόσον το απαιτούν αιφνίδιες επιδρομές επιβλαβών οργανισμών ή εξάρσεις νόσων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους, να επιτρέψει, με εκτελεστικές πράξεις, την προσωρινή παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση μεθυλοβρωμιδίου, υπό τον όρο ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση μεθυλοβρωμιδίου επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντίστοιχα. Τυχόν αχρησιμοποίητες ποσότητες μεθυλοβρωμιδίου καταστρέφονται.
1.  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφόσον το απαιτούν αιφνίδιες επιδρομές επιβλαβών οργανισμών ή εξάρσεις νόσων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους, να επιτρέψει, με εκτελεστικές πράξεις και κατόπιν κοινοποίησης στη Γραμματεία για το όζον σύμφωνα με την απόφαση IX/7 των μερών του πρωτοκόλλου, την προσωρινή παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση μεθυλοβρωμιδίου, υπό τον όρο ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση μεθυλοβρωμιδίου επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντίστοιχα. Τυχόν αχρησιμοποίητες ποσότητες μεθυλοβρωμιδίου καταστρέφονται.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών μεθυλοβρωμιδίου κατά τη χρήση και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες και για ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους 20 μετρικούς τόνους μεθυλοβρωμιδίου. Η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και μπορεί να απαιτήσει την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της χρήσης μεθυλοβρωμιδίου, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την καταστροφή ουσιών μετά τη λήξη της παρέκκλισης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών μεθυλοβρωμιδίου κατά τη χρήση και ισχύουν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες και για ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους 20 μετρικούς τόνους μεθυλοβρωμιδίου. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και απαιτεί την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της χρήσης μεθυλοβρωμιδίου, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την καταστροφή ουσιών μετά τη λήξη της παρέκκλισης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η άδεια που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται σε περιπτώσεις προσωρινής εναπόθεσης.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και από το άρθρο 16, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, απλουστευμένους κανόνες για την αδειοδότηση σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο (17) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να επιτρέπει την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες, όταν αποδεικνύεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής αξίας και της αναμενόμενης εναπομένουσας διάρκειας ζωής του συγκεκριμένου αγαθού, η απαγόρευση εξαγωγής συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εξαγωγέα και η εν λόγω εξαγωγή είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία της χώρας προορισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, να επιτρέπει την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες, όταν αποδεικνύεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής αξίας και της αναμενόμενης εναπομένουσας διάρκειας ζωής του συγκεκριμένου αγαθού, η απαγόρευση εξαγωγής συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εξαγωγέα, η εν λόγω εξαγωγή είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία της χώρας προορισμού και αυτά τα προϊόντα και ο εξοπλισμός, μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους και βάσει της εθνικής νομοθεσίας, θα αντιμετωπίζονταν από την εν λόγω χώρα προορισμού κατά τρόπο που δεν θα οδηγούσε σε έκλυση στο εξωτερικό περιβάλλον ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η άδεια που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται σε περίπτωση επανεξαγωγής έπειτα από προσωρινή εναπόθεση.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και από το άρθρο 16, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, απλουστευμένους κανόνες για την αδειοδότηση σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο 17) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Οι απαγορευμένοι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δημεύονται, κατάσχονται, αποσύρονται ή ανακαλούνται από την αγορά για διάθεση από τις τελωνειακές αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Απαγορεύεται η επανεξαγωγή απαγορευμένων μη επαναπληρούμενων περιεκτών.
Οι απαγορευμένοι μη επαναπληρούμενοι περιέκτες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δημεύονται, κατάσχονται, αποσύρονται ή ανακαλούνται από την αγορά και καταστρέφονται από τις τελωνειακές αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Απαγορεύεται η επανεξαγωγή απαγορευμένων μη επαναπληρούμενων περιεκτών.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά επαναπληρούμενους περιέκτες για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την επιστροφή του εν λόγω περιέκτη με σκοπό την επαναπλήρωση. Οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη συμμόρφωση του προμηθευτή των εν λόγω περιεκτών με τους τελικούς χρήστες.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο φυλάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά τη διάθεση των επαναπληρούμενων περιεκτών στην αγορά και τη θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Οι εταιρείες που προμηθεύουν τους εν λόγω περιέκτες στους τελικούς χρήστες τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με τις εν λόγω ρυθμίσεις για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την προμήθεια στον τελικό χρήστη και τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος.
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομέρειες της δήλωσης συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς της υποβολής αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής και τα μέτρα μετριασμού που έχουν εγκριθεί για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς διατηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη διάθεση στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των εθνικών αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής.
Για τους σκοπούς της παροχής των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 στοιχείο α, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης, η οποία ελέγχεται από διαπιστευμένο ελεγκτή, και επισυνάπτουν δικαιολογητικά έγγραφα με:
α)  πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής·
β)  την απόδειξη της διαθεσιμότητας και της λειτουργίας της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας μείωσης των εκπομπών στην εγκατάσταση παραγωγής·
γ)  την απόδειξη ότι έχουν ληφθεί μέτρα μετριασμού για την πρόληψη των εκπομπών τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·
δ)  την απόδειξη της καταστροφής ή ανάκτησης οποιασδήποτε ποσότητας εκπεμπόμενου τριφθορομεθανίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις απαιτήσεις του άρθρου 20 παράγραφος 7.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς διατηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη διάθεση στην αγορά και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση των εθνικών αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης και τις λεπτομέρειες αυτής και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 28 παράγραφος 2.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται ή διατίθενται στην αγορά ως πρώτη ύλη, ως μέσα επεξεργασίας ή για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τους εν λόγω σκοπούς.
Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και παράγονται ή διατίθενται στην αγορά και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά και στη συνέχεια προσφέρονται ή διατίθενται όπως αναφέρεται στα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους εν λόγω σκοπούς. Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, καθώς και τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες και που διατίθενται στην αγορά προς καταστροφή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να αξιοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Οι περιέκτες που περιέχουν τις ουσίες οι οποίες προορίζονται για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8 φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Όταν οι ουσίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η ένδειξη αυτή περιλαμβάνεται στις ετικέτες που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.
Οι περιέκτες που περιέχουν τις ουσίες οι οποίες προορίζονται για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η ετικέτα φέρει την αποδεκτή βιομηχανική ονομασία της συγκεκριμένης ουσίας που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος χαρακτηρισμός, τη χημική ονομασία, το δυναμικό καταστροφής του όζοντος της συγκεκριμένης ουσίας και, εφόσον υπάρχει, το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, εκφραζόμενο σε χρονική κλίμακα 100 ετών και, εφόσον υπάρχει, σε χρονικό διάστημα 20 ετών. Όταν οι εν λόγω ουσίες έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά ή ανακυκλωθεί, η ετικέτα περιλαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες, τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό παρτίδας και το όνομα και τη διεύθυνση της μονάδας ποιοτικής αποκατάστασης ή ανακύκλωσης. Όταν οι ουσίες αυτές υπόκεινται σε απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η ένδειξη αυτή περιλαμβάνεται στις ετικέτες που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. Κατά περίπτωση, οι επαναπληρούμενοι περιέκτες επισημαίνονται εκ νέου με επικαιροποιημένες πληροφορίες.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή δημιουργεί και εξασφαλίζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες (στο εξής: σύστημα αδειοδότησης).
1.  Η Επιτροπή δημιουργεί και εξασφαλίζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες («σύστημα αδειοδότησης»).
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Κάθε επιχείρηση που κατέχει άδεια κοινοποιεί στην Επιτροπή, κατά την περίοδο ισχύος της άδειας, τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν κατά την περίοδο ισχύος της άδειας σε σχέση με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα VII.
5.  Κάθε επιχείρηση που κατέχει άδεια κοινοποιεί στην Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά την περίοδο ισχύος της άδειας, τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν κατά την περίοδο ισχύος της άδειας σε σχέση με τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα VII.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Στις περιπτώσεις εισαγωγών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες, ο εισαγωγέας ή, εάν δεν είναι διαθέσιμος, ο διασαφιστής, που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση ή στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης και, σε περίπτωση εξαγωγών, ο εξαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση, παρέχει στις τελωνειακές αρχές στη διασάφηση τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:
3.  Στις περιπτώσεις εισαγωγών ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού τα οποία περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται πλήρως ή μερικώς από τις εν λόγω ουσίες, ο εισαγωγέας ή, εάν δεν είναι διαθέσιμος, ο διασαφιστής, που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση ή στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης και, σε περίπτωση εξαγωγών, ο εξαγωγέας που αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση, παρέχει στις τελωνειακές αρχές στη διασάφηση τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1
Οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στη δήμευση ή την κατάσχεση των ουσιών, των προϊόντων και του εξοπλισμού που απαγορεύονται βάσει του παρόντος κανονισμού με σκοπό τη διάθεσή τους σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς αποσύρουν επίσης ή ανακαλούν από την αγορά τις εν λόγω ουσίες, προϊόντα και εξοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
__________________
33 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 12 – εδάφιο 1
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών ορίζουν ή εγκρίνουν τελωνεία ή άλλους χώρους και προσδιορίζουν τη διαδρομή προς τα εν λόγω τελωνεία και χώρους, σύμφωνα με τα άρθρα 135 και 267 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για την προσκόμιση στα τελωνεία ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή κατά την έξοδό τους από αυτό. Τα εν λόγω τελωνεία ή χώροι είναι επαρκώς εξοπλισμένα για τη διενέργεια των σχετικών φυσικών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου και διαθέτουν γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών ορίζουν ή εγκρίνουν τελωνεία ή άλλους χώρους και προσδιορίζουν τη διαδρομή προς τα εν λόγω τελωνεία και χώρους, σύμφωνα με τα άρθρα 135 και 267 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για την προσκόμιση στα τελωνεία ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή κατά την έξοδό τους από αυτό. Τα εν λόγω τελωνεία ή χώροι είναι επαρκώς εξοπλισμένα με τους απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διενέργεια των σχετικών φυσικών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου και διαθέτουν γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I και περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες ή σε συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, ανακτώνται κατά τη συντήρηση ή την επισκευή του εξοπλισμού ή πριν από τη διάλυση ή την τελική διάθεσή του, με σκοπό την καταστροφή τους, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους.
1.  Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ και περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες ή σε συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες, ανακτώνται κατά τη συντήρηση ή την επισκευή του εξοπλισμού ή πριν από τη διάλυση ή την τελική διάθεσή του, με σκοπό την καταστροφή τους, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6
6.  Εάν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα I και περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 5 ανακτώνται με σκοπό την καταστροφή, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους ή καταστρέφονται χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση.
6.  Εάν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και οι οποίες απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ και περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 5 ανακτώνται με σκοπό την καταστροφή, την ανακύκλωση ή την ποιοτική αποκατάστασή τους ή καταστρέφονται χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα I και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του σχετικού προσωπικού.
9.  Τα κράτη μέλη προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα I και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του σχετικού προσωπικού. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση κάθε ακούσιας ελευθέρωσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι κατά τη διάρκεια της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας παραγωγής κατά την παρασκευή άλλων χημικών προϊόντων, της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού, της χρήσης, της αποθήκευσης και της μεταφοράς από έναν περιέκτη ή σύστημα σε άλλο ή της μεταφοράς.
2.  Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση κάθε ακούσιας ελευθέρωσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ κατά τη διάρκεια της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας παραγωγής κατά την παρασκευή άλλων χημικών προϊόντων, της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού, της χρήσης, της αποθήκευσης και της μεταφοράς από έναν περιέκτη ή σύστημα σε άλλο ή της μεταφοράς.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξοπλισμό που περιέχει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μεριμνούν ώστε κάθε διαρροή που εντοπίζεται να επιδιορθώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης χρήσης των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
3.  Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξοπλισμό που περιέχει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, μεριμνούν ώστε κάθε διαρροή που εντοπίζεται να επιδιορθώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης χρήσης των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι επιχειρήσεις οι οποίες χειρίζονται εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θέρμανσης ή συστήματα πυροπροστασίας, περιλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους τα οποία περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εξασφαλίζουν ότι ο σταθερός εξοπλισμός ή τα συστήματα με ρευστό φορτίο:
α)  ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 3 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες· αυτό δεν ισχύει για εξοπλισμό με ερμητικά σφραγισμένα συστήματα, τα οποία φέρουν σχετική σήμανση και περιέχουν φορτίο ελεγχόμενων ουσιών μικρότερο των 6 kg·
β)  ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 30 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες·
γ)  ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 300 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες· και οιαδήποτε διαρροή διαπιστώνεται επιδιορθώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών· ο εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται για διαρροές εντός μηνός από την αποκατάσταση διαρροής για να εξασφαλισθεί ότι η επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 3.
5.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ όσον αφορά το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη και το δυναμικό καταστροφής της στιβάδας του όζοντος των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όταν αυτό είναι αναγκαίο βάσει των νέων εκθέσεων αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή ή των νέων εκθέσεων της SAP, η οποία συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ για την ενημέρωση του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη και του δυναμικού καταστροφής της στιβάδας του όζοντος των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όταν αυτό είναι αναγκαίο βάσει των νέων εκθέσεων αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή ή των νέων εκθέσεων της SAP, η οποία συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου, καθώς και την προσθήκη του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω ουσιών σε 20ετές χρονοδιάγραμμα.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)
Κάθε έτος έως την 31η Μαρτίου ... [το έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε επιχείρηση που έχει διαθέσει στην αγορά ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το άρθρο 15 παράγραφος 2.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται σε αυτές σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2.  Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται σε αυτές σύμφωνα με το παρόν άρθρο και των όρων υπό τους οποίους παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν τακτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
γ)  αναστολή ή ανάκληση της άδειας διεξαγωγής δραστηριοτήτων, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
γ)  προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της άδειας διεξαγωγής δραστηριοτήτων, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον πενταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον οκταπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Σε περιπτώσεις παράνομης παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες, τα κράτη μέλη προβλέπουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον τετραπλάσια της αγοραίας αξίας των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των σχετικών προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον εξαπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης εντός πενταετίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν ελάχιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον εξαπλάσια της αγοραίας αξίας των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των σχετικών προϊόντων και εξοπλισμού και μέγιστα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον δεκαπλάσια της αγοραίας αξίας των σχετικών ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)
Άρθρο 27α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν πρόκειται να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5, τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να επιβάλλονται είτε μέσω διοικητικών διαδικασιών είτε με κίνηση διαδικασίας για την επιβολή προστίμων, ή και με τους δύο τρόπους.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 7, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 16 παράγραφος 13, στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 20 παράγραφος 8, στο άρθρο 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 7, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 16 παράγραφος 13, στο άρθρο 18, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 20 παράγραφος 8, στο άρθρο 22, στο άρθρο 23 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – εδάφιο 1
Έως την 1η Ιανουαρίου 2033 η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2030 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος για τις οποίες χορηγείται παρέκκλιση δυνάμει των άρθρων 6, 7, 8 και 9. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Μετά την υποβολή της εν λόγω έκθεσης και των αξιολογήσεων που ζητήθηκαν, η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση.
Η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή η οποία θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 («Συμβουλευτική Επιτροπή») μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και να εκδίδει εκθέσεις σχετικά με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές συμβουλές και εκθέσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή του παρόντος κανονισμού με τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – στοιχείο στ
στ)  τα τυχόν αποθέματα,
στ)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – στοιχείο δ
δ)  τα τυχόν αποθέματα,
δ)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 – στοιχείο β
β)  τα τυχόν αποθέματα,
β)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τις ποσότητες που καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα ή εξοπλισμό,
α)  τις ποσότητες που καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα ή εξοπλισμό και των ποσοτήτων που καταστράφηκαν ως υποπροϊόντα·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τα τυχόν αποθέματα, των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό,
β)  τα τυχόν αποθέματα που διατηρούνται στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 5 – εδάφιο 2
Κάθε επιχείρηση που καταστρέφει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και δεν καλύπτονται από το σημείο 2 στοιχείο ε) του παρόντος παραρτήματος κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.
Κάθε επιχείρηση που καταστρέφει ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και δεν καλύπτονται από το σημείο 2 στοιχείο ε) του παρόντος παραρτήματος κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τα τυχόν αποθέματα,
β)  τα τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  τις διεργασίες και τυχόν εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη μεταφορά και την αποθήκευση, μεταξύ άλλων της μεταφοράς από ένα περιέκτη σε άλλο.
γ)  τους τύπους χρήσεων ως πρώτες ύλες και τις διεργασίες και τυχόν εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη μεταφορά και την αποθήκευση, μεταξύ άλλων της μεταφοράς από ένα περιέκτη σε άλλο.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 6 – εδάφιο 2
Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ή ως μέσο επεξεργασίας ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Ι κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.
Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ή ως μέσο επεξεργασίας ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος κοινοποιεί επίσης στοιχεία σχετικά με τυχόν αγορές από άλλες επιχειρήσεις και πωλήσεις προς άλλες επιχειρήσεις στην Ένωση.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0050/2023).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου