Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/0100(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0050/2023

Predkladané texty :

A9-0050/2023

Rozpravy :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Hlasovanie :

PV 30/03/2023 - 5.7
CRE 30/03/2023 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/01/2024 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0093
P9_TA(2024)0001

Prijaté texty
PDF 237kWORD 66k
Štvrtok, 30. marca 2023 - Brusel
Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu
P9_TA(2023)0093A9-0050/2023

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 30. marca 2023 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a o zrušení nariadenia (ES) č. 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 sa okrem iného zabezpečuje, aby Únia dodržiavala protokol. Komisia vo svojom hodnotení nariadenia (ES) č. 1005/200919 dospela k záveru, že kontrolné opatrenia stanovené uvedeným nariadením zostávajú vo všeobecnosti vhodné na daný účel.
(4)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/200918 sa okrem iného zabezpečuje, aby Únia dodržiavala protokol. Komisia vo svojom hodnotení nariadenia (ES) č. 1005/200919 dospela k záveru, že kontrolné opatrenia stanovené uvedeným nariadením zostávajú vo všeobecnosti vhodné na daný účel, sú účinné a významne prispeli k obnove ozónovej vrstvy v stratosfére a k obmedzeniu otepľovania klímy.
__________________
__________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 16.9.2009, s. 1).
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 16.9.2009, s. 1).
19 Hodnotenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu SWD(2019)0407 final z 26. novembra 2019.
19 Hodnotenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu SWD(2019)0407 final z 26. novembra 2019.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Existujú jednoznačné dôkazy o znížení škodlivého vplyvu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu na atmosféru a o obnove ozónu v stratosfére. Obnova ozónovej vrstvy na úroveň koncentrácií pred rokom 1980 sa však nepredpokladá skôr ako v polovici 21. storočia. Zvýšené ultrafialové žiarenie tak pretrváva ako významná hrozba pre zdravie a životné prostredie. Vyhnutie sa riziku ďalšieho zdržiavania obnovy ozónovej vrstvy naďalej závisí od zabezpečenia toho, aby sa existujúce povinnosti v plnej miere plnili, ako aj to, aby sa rýchlo a účinne zavádzali nevyhnutné opatrenia na riešenie všetkých nadchádzajúcich výzev.
(5)  Existujú jednoznačné dôkazy o znížení škodlivého vplyvu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu na atmosféru a o obnove ozónu v stratosfére. Podľa Európskej environmentálnej agentúry však ozónová diera v roku 2021 svojou veľkosťou a hĺbkou patrila za posledné roky k väčším, pričom bola väčšia ako priemer za posledných päť a desať rokov. Obnova ozónovej vrstvy je naďalej veľmi nestabilná a jej obnova na úroveň koncentrácií pred rokom 1980 sa nepredpokladá skôr ako v polovici 21. storočia. Zvýšené ultrafialové žiarenie tak pretrváva ako významná hrozba pre zdravie a životné prostredie. Vyhnutie sa riziku ďalšieho zdržiavania obnovy ozónovej vrstvy naďalej závisí od zabezpečenia toho, aby sa existujúce povinnosti v plnej miere plnili, aby sa robilo viac a aby sa rýchlo a účinne zavádzali nevyhnutné opatrenia na riešenie všetkých nadchádzajúcich výzev.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Na zvýšenie informovanosti o potenciáli globálneho otepľovania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu by mal byť v tomto nariadení okrem potenciálu poškodzovania ozónovej vrstvy týmito látkami uvedený aj ich príslušný potenciál globálneho otepľovania.
(7)  Na zvýšenie informovanosti o potenciáli globálneho otepľovania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu by mal byť v tomto nariadení aj na etiketách nádob s látkami, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, okrem potenciálu poškodzovania ozónovej vrstvy týmito látkami uvedený a riešený aj ich príslušný potenciál globálneho otepľovania. V príslušných prípadoch by sa na zvýšenie informovanosti o krátkodobom vysokom potenciáli globálneho otepľovania niektorých látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu mal v uvedených informáciách uvádzať potenciál globálneho otepľovania v časovom horizonte 100 a 20 rokov.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Členské štáty by na základe usmernení Komisie na zníženie rizika vzniku oblakov typu pyrokumulonimbus v dôsledku lesných požiarov a ich negatívneho vplyvu na stratosféru a ozónovú vrstvu mali vypracovať záväzné akčné plány.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Výroba kontrolovaných látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v Únii bola v roku 2021 vyššia ako počas predchádzajúcich desiatich rokov, pričom sa v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 zvýšila o 27 %. 90 % tohto zvýšenia spôsobilo používanie východiskových surovín. V porovnaní s rokom 20201a sa ich používanie zvýšilo o 11 %. Hoci výnimka pre látky poškodzujúce ozónovú vrstvu používané ako východisková surovina pri chemickej výrobe určitých tovarov vrátane liekov bola odôvodnená vzhľadom na ich nízky kombinovaný potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu (> 1tODP) a nedostatok reálnych alternatívnych možností, je možné, že emisie z použitia východiskových surovín sa podceňujú1b. Komisia by preto mala vypracovať zoznam látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktorých použitie ako východiskovej suroviny je povolené, a pravidelne posudzovať dostupnosť ich alternatív. Na postupné ukončenie takéhoto používania, ak existujú náhrady, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať delegované akty, ktorými bude postupne navrhovať nižšie horné limity.
__________________
1a Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu 2022, Európska environmentálna agentúra.
1b „Zúženie výnimiek pre vzácne suroviny podľa Montrealského protokolu má viacero prínosov pre životné prostredie“, Stephen O. Andersen a kol. 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ a „Neukončená vec po piatich desaťročiach vedy a politiky ozónovej vrstvy“, Susan Salomon a kol. 2020.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Výbor pre technické možnosti halónov (HTOC) zriadený podľa protokolu uviedol, že zásoby použitých halónov na kritické použitie nemusia postačovať na pokrytie celosvetovej potreby po roku 2030. Na zabránenie tomu, aby sa na pokrytie budúcich potrieb stala potrebnou nová výroba halónov, je dôležité prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti zásob zhodnotených halónov zo zariadení.
(12)  Výbor pre technické možnosti halónov (HTOC) zriadený podľa protokolu uviedol, že zásoby použitých halónov na kritické použitie nemusia postačovať na pokrytie celosvetovej potreby po roku 2030. Na zabránenie tomu, aby sa na pokrytie budúcich potrieb stala potrebnou nová výroba halónov, je dôležité prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti a umožnenie náležitého monitorovania zásob zhodnotených halónov zo zariadení.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  V súvislosti s vplyvom niektorých nových látok uvedených v prílohe II na globálne emisie pribúdajú obavy, napríklad z rýchleho nárastu koncentrácie dichlórmetánu v atmosfére, ktorý by mohol o viac ako desať rokov podstatne spomaliť zotavenie z ozónovej diery1a. V roku 2021 bola výroba nových látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, na ktoré sa protokol nevzťahuje, v metrických tonách približne štyrikrát vyššia ako výroba kontrolovaných látok1b. Preto je nevyhnutná ďalšia kontrola a monitorovanie. Požiadavky na látky uvedené v prílohe I v súvislosti s opatreniami v súvislosti s únikmi a registráciou v licenčnom systéme by sa mali rozšíriť na látky uvedené v prílohe II. Uvedeným prístupom sa nielen znížia potenciálne nepriaznivé environmentálne a zdravotné účinky, ale je aj v súlade s prístupom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/... o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014.
__________________
1a The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane (Rastúca hrozba dichlórmetánu pre ozón v stratosfére), Hossaini a kol. 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4
1b Ozone Depleting Substances (Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu) 2022, Európska environmentálna agentúra.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Jednorazové nádoby na látky poškodzujúce ozónovú vrstvu by sa mali zakázať vzhľadom na množstvo látky, ktoré nevyhnutne v týchto nádobách po ich vyprázdnení zostáva a ktoré sa potom uvoľňuje do atmosféry. V tejto súvislosti treba zakázať ich dovoz, uvedenie na trh, následnú dodávku alebo sprístupnenie na trhu, použitie, s výnimkou použitia na laboratórne a analytické účely, a ich vývoz.
(16)  Jednorazové nádoby na látky poškodzujúce ozónovú vrstvu by sa mali zakázať vzhľadom na množstvo látky, ktoré nevyhnutne v týchto nádobách po ich vyprázdnení zostáva a ktoré sa potom uvoľňuje do atmosféry. V tejto súvislosti treba zakázať ich dovoz, uvedenie na trh, následnú dodávku alebo sprístupnenie na trhu, použitie, s výnimkou použitia na laboratórne a analytické účely, a ich vývoz. Na zabezpečenie opätovného plnenia opätovne naplniteľných nádob namiesto ich vyraďovania by sa od podnikov pri umiestňovaní takýchto nádob na trh malo vyžadovať, aby predložili dôkaz o prijatí opatrení na vrátenie nádob na účely opätovného naplnenia.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200824 sa stanovuje označovanie látok klasifikovaných ako látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a označovanie zmesí obsahujúcich takéto látky. Keďže do voľného obehu na trhu Únie je možné prepustiť látky poškodzujúce ozónovú vrstvu vyrobené na použitie ako východisková surovina, procesné činidlo, na laboratórne a analytické použitie, uvedené látky by sa mali odlíšiť od látok, ktoré sú vyrobené na iné účely použitia.
(17)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200824 sa stanovuje označovanie látok klasifikovaných ako látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a označovanie zmesí obsahujúcich takéto látky. Keďže do voľného obehu na trhu Únie je možné prepustiť halóny a metylbromid a výrobky a zariadenia s obsahom uvedených látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu alebo na ktorých činnosť sú uvedené látky potrebné, ako aj ďalšie látky poškodzujúce ozónovú vrstvu vyrobené na použitie ako východisková surovina, procesné činidlo, na laboratórne a analytické použitie a na zneškodnenie v Únii, uvedené látky by sa mali odlíšiť od látok, ktoré sú vyrobené na iné účely použitia.
__________________
__________________
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky možno výnimočne povoliť v prípadoch, keď môže byť prínosnejšie umožniť ukončenie prirodzeného životného cyklu týchto výrobkov a zariadení v tretej krajine, než ich vyradiť a zneškodniť v Únii.
(18)  Vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky možno výnimočne povoliť v prípadoch, keď môže byť prínosnejšie umožniť ukončenie prirodzeného životného cyklu týchto výrobkov a zariadení v tretej krajine, než ich vyradiť a zneškodniť v Únii, za predpokladu, že sú k dispozícii požadované vhodné zariadenia a špecializovaný personál na vykonávanie takýchto činností, aby sa predišli ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Keďže výsledkom výrobného procesu niektorých látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu môžu byť emisie trifluórmetánu ako vedľajšieho produktu výroby fluórovaného skleníkového plynu, podmienkou uvedenia takejto látky poškodzujúcej ozónovú vrstvu na trh by malo byť zneškodnenie emisií tohto vedľajšieho produktu alebo ich zhodnotenie na ďalšie použitie. Aj výrobcovia a dovozcovia by mali mať povinnosť dokumentovať opatrenia prijaté na predchádzanie emisiám trifluórmetánu počas výrobného procesu.
(19)  Keďže výsledkom výrobného procesu niektorých látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu môžu byť emisie trifluórmetánu ako vedľajšieho produktu výroby fluórovaného skleníkového plynu, podmienkou uvedenia takejto látky poškodzujúcej ozónovú vrstvu na trh by malo byť precízne monitorovanie, zneškodnenie emisií tohto vedľajšieho produktu alebo ich zhodnotenie na ďalšie použitie. Výrobcovia a dovozcovia by tiež mali mať povinnosť dokumentovať opatrenia prijaté na predchádzanie emisiám trifluórmetánu počas výrobného procesu a poskytnúť dôkaz o zneškodnení a zhodnocovaní v súlade s najlepšími dostupnými technikami. Malo by sa od nich tiež vyžadovať, aby informovali o súlade s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Na zabezpečenie toho, aby látky, ako aj výrobky a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré boli nelegálne dovezené na trh Únie, nevstúpili znovu na trh, by príslušné orgány mali tieto výrobky zhabať alebo zaistiť na účely likvidácie. Spätný vývoz výrobkov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, by sa mal v každom prípade zakázať.
(23)  Na zabezpečenie toho, aby látky, ako aj výrobky a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré boli nelegálne dovezené na trh Únie, nevstúpili znovu na trh, by príslušné orgány mali tieto výrobky zhabať alebo zaistiť a zneškodniť ich. Spätný vývoz výrobkov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, by sa mal v každom prípade zakázať.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Požiadavka na zhodnocovanie peny s obsahom látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu zo stavebného materiálu by mohla podnietiť inovácie, výskum a vývoj v oblasti demolačných, rekultivačných a recyklačných technológií a mohla by mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v dôsledku náročnosti procesu vyraďovania z prevádzky na pracovnú silu a potreby väčšej kapacity spracovania pre tieto druhy odpadu. Z tejto požiadavky by však mohla vyplynúť určitá dodatočná potreba odbornej prípravy špecializovaného personálu v príslušných podnikoch, ktorými sú často malé a stredné podniky. Členské štáty by preto mali stanoviť minimálne požiadavky na kvalifikáciu príslušných pracovníkov a tiež zvýšiť dostupnosť programov odbornej prípravy na zvýšenie úrovne kvalifikácie pracovníkov a používanie udržateľných techník.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 b (nové)
(28b)  Prechod na používanie alternatív k látkam poškodzujúcim ozónovú vrstvu podnieti ekologické inovácie a zamestnanosť. Členské štáty by však mali zabezpečiť spravodlivú a primeranú transformáciu pre pracovníkov zamestnaných v podnikoch, ktorí v transformácii na takéto alternatívy neuspejú, aby sa na nikoho nezabudlo.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  V protokole sa vyžaduje podávanie správ o obchodovaní s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu. Preto by výrobcovia, dovozcovia a vývozcovia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu mali každý rok podávať správy o obchodovaní s týmito látkami. Oznamovať by sa malo aj obchodovanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, na ktoré sa ešte nevzťahuje protokol (uvedenými v prílohe II), aby bolo možné posúdiť potrebu rozšírenia niektorých alebo všetkých kontrolných opatrení, ktoré sa uplatňujú na látky uvedené v prílohe I, aj na uvedené látky.
(32)  V protokole sa vyžaduje podávanie správ o obchodovaní s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu. Preto by výrobcovia, dovozcovia a vývozcovia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu mali každý rok podávať správy o obchodovaní s týmito látkami. Oznamovať by sa malo aj obchodovanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, na ktoré sa ešte nevzťahuje protokol (uvedenými v prílohe II), aby sa posúdila potreba budúceho rozšírenia kontrolných opatrení na obnovu, zneškodnenie, recykláciu alebo spätné získavanie, ktoré sa uplatňujú na látky uvedené v prílohe I, aj na uvedené látky.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  Oznamovatelia môžu upozorniť príslušné orgány na nové informácie, ktoré by mohli týmto orgánom pomôcť odhaľovať porušenia tohto nariadenia a umožniť im ukladať sankcie. Malo by sa zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení, ktoré oznamovateľom umožnia upozorňovať príslušné orgány na skutočné alebo potenciálne porušenia tohto nariadenia a ochránia oznamovateľov pred protiopatreniami.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  Závažné porušenia tohto nariadenia by sa mali postihovať aj podľa trestného práva v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES27.
(36)  Závažné porušenia tohto nariadenia by sa mali postihovať aj podľa trestného práva v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES27. Keďže správne priestupky a trestné činy sú svojou povahou odlišné a vzájomne sa nevylučujú, správne sankcie by mal ukladať príslušný orgán v rámci správneho konania a trestné sankcie trestný súd v členskom štáte v súlade so smernicou 2008/99/ES.
__________________
__________________
27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).
27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)  Oxid dusný (N2O), ktorý sa uvoľňuje do ovzdušia najmä pri prebytku dusíkatých hnojív v pôde, je preukázateľne látkou poškodzujúcou ozónovú vrstvu. Po obmedzení chlórfluórovaných chemických látok a iných halogénových uhľovodíkov poškodzujúcich ozónovú vrstvu sa oxid dusný považuje za najvýznamnejšiu látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu, pričom hrozí, že sa ňou oslabia prínosy protokolu1a. Komisia sa vo svojom oznámení z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu zaviazala konať tak, aby sa znížili straty živín aspoň o 50 %, čo by malo zase viesť k zníženiu používania hnojív aspoň o 20 % do roku 2030.
__________________
1a Pozri napríklad: Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer (Znížiť N2O na ochranu klímy a ozónovej vrstvy), UNEP, 2013.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výrobu, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, ďalšie dodávky, ako aj na používanie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, nahlasovanie informácií súvisiacich s týmito látkami a dovoz, vývoz, uvedenie na trh, ďalšie dodávky a použitie výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok.
V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výrobu, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, uskladnenie a ďalšie dodávky, ako aj na používanie, zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, nahlasovanie informácií súvisiacich s týmito látkami a dovoz, vývoz, uvedenie na trh, ďalšie dodávky a využitie výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
2.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok, a na časti týchto výrobkov a zariadení.
2.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu alebo ktorých fungovanie čiastočne alebo úplne závisí od týchto látok, a na časti týchto výrobkov a zariadení.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1
(1)  „východisková surovina“ je akákoľvek látka poškodzujúca ozónovú vrstvu, ktorá prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení z jej pôvodného zloženia, a ktorej emisie sú zanedbateľné;
(1)  „východisková surovina“ je akákoľvek látka poškodzujúca ozónovú vrstvu, ktorá prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení z jej pôvodného zloženia;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
(5)  „uvedenie na trh“ je dodávka alebo sprístupnenie inej osobe v Únii po prvýkrát za úhradu alebo bezplatne, colné prepustenie do voľného obehu v Únii a použitie vyrobených látok alebo použitie výrobkov alebo zariadení vyrobených na vlastné použitie;
(5)  „uvedenie na trh“ je dodávka alebo sprístupnenie inej osobe v Únii po prvýkrát za úhradu alebo bezplatne, colné prepustenie do voľného obehu v Únii a použitie vyrobených látok alebo využitie výrobkov alebo zariadení vyrobených na vlastné využitie;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
(6a)  „výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v Únii vyrába látky poškodzujúce ozónovú vrstvu;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
(10a)  „nádoba“ je nádoba vymedzená v článku [X] nariadenia xxxx/xxxx [nariadenie o fluórovaných plynoch];
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11
(11)  „výrobky a zariadenia“ sú všetky výrobky a zariadenia vrátane ich častí, ktoré sa používajú na prepravu alebo uskladnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, okrem nádob;
(11)  „výrobky a zariadenia“ sú všetky výrobky a zariadenia vrátane ich častí, ktoré sa využívajú na prepravu alebo uskladnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, okrem nádob;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
Odchylne od článku 4 ods. 1 sa látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I môžu vyrábať, uvádzať na trh a následne dodávať alebo sprístupňovať inej osobe v Únii za úhradu alebo bezplatne na použitie ako východisková surovina.
Odchylne od článku 4 ods. 1 sa látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I môžu vyrábať, uvádzať na trh a následne dodávať alebo sprístupňovať inej osobe v Únii za úhradu alebo bezplatne, iba ak sú povolené na použitie ako východisková surovina.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
Komisia do ... [12 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením zoznamu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I, ktoré je povolené používať ako východiskové suroviny, príslušné použitie ako východiskovej suroviny pre každú z týchto látok a úroveň ich emisií.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 b (nový)
Komisia do 1. januára 2025 a potom každého dva a pol roka posúdi aktuálnu a budúcu dostupnosť alternatív k látkam poškodzujúcim ozónovú vrstvu uvedeným v prílohe I, ktoré je v Únii povolené používať ako východiskovú surovinu, pričom zohľadní vedecké odporúčania, vplyvy z hľadiska potenciálu poškodzovať ozónovú vrstvu a dostupnosť presnejších údajov o emisiách skleníkových plynov z východiskových surovín, technologický vývoj vyplývajúci z dostupnosti technicky možných alternatív, ako aj využívanie energie, efektívnosti, ekonomickej vhodnosti a nákladov na uvedené alternatívy. Komisia predloží výsledky týchto posúdení Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 c (nový)
Ak Komisia vo svojom posúdení dospeje k záveru, že je k dispozícii prípustná alternatíva k látke poškodzujúcej ozónovú vrstvu na konkrétne použitie ako východisková surovina, do troch mesiacov prijme delegované akty v súlade s článkom 29, ktorými sa doplní toto nariadenie s cieľom stanoviť maximálnu úroveň emisií a harmonogram postupného rušenia kvantitatívnych limitov pre používanie príslušnej látky poškodzujúcej ozónovú vrstvu na zozname uvedenom v druhom odseku tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 d (nový)
Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktoré sa vyrábajú, uvádzajú na trh a následne dodávajú alebo sprístupňujú za úhradu alebo bezplatne inej osobe v Únii na použitie ako východisková surovina, sa smú používať len na uvedený účel. Na nádobách s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu určenými na takéto použitie sa zreteľne označí, že látka sa smie používať len na príslušný účel. Ak takéto látky podliehajú požiadavkám na označovanie stanoveným v nariadení (ES) č. 1272/2008, takéto označenie sa uvedie na etiketách uvedených v uvedenom nariadení.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohu V, ak v lehotách stanovených v prílohe V nie sú k dispozícii technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy alebo technológie na účely uvedené v danej prílohe alebo nie sú prijateľné z dôvodu ich vplyvu na životné prostredie alebo zdravie, alebo ak je to potrebné na zabezpečenie súladu s medzinárodnými záväzkami Únie týkajúcimi sa kritického použitia halónov stanovenými najmä v rámci protokolu, Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) alebo Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (dohovor MARPOL).
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohu V, ak sú pred konečnými dátumami stanovenými v danej prílohe k dispozícii technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy na účely uvedené v danej prílohe alebo ak lehotách stanovených v danej prílohe nie sú k dispozícii na účely uvedené v danej prílohe alebo nie sú prijateľné z dôvodu ich vplyvu na životné prostredie alebo zdravie, alebo ak je to potrebné na zabezpečenie súladu s medzinárodnými záväzkami Únie týkajúcimi sa kritického použitia halónov stanovenými najmä v rámci protokolu, Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) alebo Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (dohovor MARPOL).
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov a na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu udeliť časovo obmedzené výnimky týkajúce sa konečných dátumov alebo termínov na ukončenie používania špecifikovaných v prílohe V v určitom prípade, keď sa v žiadosti preukáže, že pre dané konkrétne použitie nie je k dispozícii žiadna technicky a ekonomicky uskutočniteľná alternatíva. Komisia môže do uvedených vykonávacích aktov zahrnúť požiadavky na podávanie správ a požadovať predloženie podporných dôkazov potrebných na monitorovanie využívania výnimky vrátane dôkazov o zhodnotených množstvách na recykláciu alebo regeneráciu, výsledkoch kontrol tesnosti a množstvách zásob nevyužitých halónov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov a na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu členského štátu udeliť časovo obmedzené výnimky týkajúce sa konečných dátumov alebo termínov na ukončenie používania špecifikovaných v prílohe V v určitom prípade, keď sa v žiadosti preukáže, že pre dané konkrétne použitie nie je k dispozícii žiadna technicky a ekonomicky uskutočniteľná alternatíva. Komisia do uvedených vykonávacích aktov zahrnie požiadavky na podávanie správ a požaduje predloženie podporných dôkazov potrebných na monitorovanie využívania výnimky vrátane dôkazov o zhodnotených množstvách na recykláciu alebo regeneráciu, výsledkoch kontrol tesnosti a množstvách zásob nevyužitých halónov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  V prípade núdzovej situácie, keď si to vyžaduje neočakávaný výskyt konkrétnych škodcov alebo ochorenia, môže Komisia na žiadosť príslušného orgánu členského štátu povoliť prostredníctvom vykonávacích aktov dočasnú výrobu, uvádzanie na trh a používanie metylbromidu za predpokladu, že jeho uvedenie na trh je povolené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a jeho použitie podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Akékoľvek nevyužité množstvá metylbromidu sa zneškodnia.
1.  V prípade núdzovej situácie, keď si to vyžaduje neočakávaný výskyt konkrétnych škodcov alebo ochorenia, môže Komisia na žiadosť príslušného orgánu členského štátu povoliť prostredníctvom vykonávacích aktov a po upovedomení Sekretariátu pre ozón v súlade s rozhodnutím IX/7 zmluvných strán protokolu dočasnú výrobu, uvádzanie na trh a používanie metylbromidu za predpokladu, že jeho uvedenie na trh je povolené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a jeho použitie podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Akékoľvek nevyužité množstvá metylbromidu sa zneškodnia.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 1 sa špecifikujú opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom obmedziť emisie metylbromidu počas použitia a vzťahujú sa na obdobie nepresahujúce 120 dní a na množstvo neprevyšujúce 20 metrických ton metylbromidu. Komisia môže do uvedených vykonávacích aktov zahrnúť požiadavky na podávanie správ a požadovať predloženie podporných dôkazov potrebných na monitorovanie používania metylbromidu vrátane dôkazov o zneškodnení látok po skončení platnosti výnimky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
2.  Vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 1 sa špecifikujú opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom obmedziť emisie metylbromidu počas použitia a vzťahujú sa na obdobie nepresahujúce 120 dní a na množstvo neprevyšujúce 20 metrických ton metylbromidu. Komisia do uvedených vykonávacích aktov zahrnie požiadavky na podávanie správ a požaduje predloženie podporných dôkazov potrebných na monitorovanie používania metylbromidu vrátane dôkazov o zneškodnení látok po skončení platnosti výnimky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2
Povolenie uvedené v prvom pododseku sa nevyžaduje v prípade dočasného uskladnenia.
Odchylne od prvého pododseku tohto odseku a článku 16 Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zjednodušené pravidlá udeľovania licencií v prípade dočasného uskladnenia vymedzeného v článku 5 bode 17 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1
Odchylne od článku 5 ods. 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na žiadosť príslušného orgánu členského štátu povoliť vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky, ak sa preukáže, že vzhľadom na hospodársku hodnotu a očakávanú zvyšnú životnosť konkrétneho tovaru by zákaz vývozu viedol k vzniku neprimeranej záťaže pre vývozcu a takýto vývoz je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny určenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Odchylne od článku 5 ods. 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na žiadosť príslušného orgánu členského štátu povoliť vývoz výrobkov a zariadení obsahujúcich neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky, ak sa preukáže, že vzhľadom na hospodársku hodnotu a očakávanú zvyšnú životnosť konkrétneho tovaru by zákaz vývozu viedol k vzniku neprimeranej záťaže pre vývozcu a takýto vývoz je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny určenia a s takýmito výrobkami a zariadeniami by daná tretia krajina po skončení ich životného cyklu a na základe vnútroštátnych právnych predpisov zaobchádzala tak, aby to neviedlo k uvoľňovaniu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu do vonkajšieho prostredia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2
Povolenie uvedené v prvom pododseku sa nevyžaduje v prípade spätného vývozu, ktorý nasleduje po dočasnom uskladnení.
Odchylne od prvého pododseku tohto odseku a článku 16 Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zjednodušené pravidlá udeľovania licencií v prípade dočasného uskladnenia vymedzeného v článku 5 bode 17 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2
Colné orgány alebo orgány dohľadu nad trhom zhabú, zaistia, stiahnu alebo spätne prevezmú na účely zneškodnenia všetky zakázané jednorazové nádoby uvedené v prvom pododseku. Spätný vývoz jednorazových nádob sa zakazuje.
Colné orgány alebo orgány dohľadu nad trhom zhabú, zaistia, stiahnu alebo spätne prevezmú a zneškodnia všetky zakázané jednorazové nádoby uvedené v prvom pododseku. Spätný vývoz jednorazových nádob sa zakazuje.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)
1a.  Podniky, ktoré uvádzajú na trh opätovne naplniteľné nádoby na látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, predložia vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje dôkazy potvrdzujúce zavedené opatrenia na vrátenie uvedenej nádoby na účely opätovného naplnenia. Tieto dohody obsahujú záväzné povinnosti dodržiavania súladu zo strany dodávateľa uvedených nádob pre koncových používateľov.
Podniky uvedené v prvom pododseku uchovávajú vyhlásenie o zhode najmenej päť rokov od uvedenia týchto opätovne naplniteľných nádob na trh a na požiadanie ich sprístupnia príslušným orgánom členských štátov. Dodávatelia týchto nádob koncovým používateľom uchovávajú dôkazy o dodržiavaní týchto opatrení počas obdobia najmenej piatich rokov od ich dodania koncovému používateľovi a na požiadanie ich sprístupnia príslušným orgánom členských štátov.
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov doplniť toto nariadenie určením podrobností vyhlásenia o zhode. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2
Dovozcovia a výrobcovia vypracujú na účely predloženia dôkazov vyhlásenie o zhode a pripoja podpornú dokumentáciu o výrobnom zariadení a zmierňujúcich opatreniach prijatých na predchádzanie emisiám trifluórmetánu. Výrobcovia a dovozcovia uchovávajú vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu počas obdobia najmenej päť rokov po uvedení na trh a na požiadanie ich sprístupňujú príslušným vnútroštátnym orgánom a Komisii.
Dovozcovia a výrobcovia vypracujú na účely poskytnutia dôkazov uvedených v prvom pododseku odseku 1a vyhlásenie o zhode, ktoré je overené nezávislým audítorom, a pripoja podpornú dokumentáciu s:
a)   informáciami o výrobnom zariadení;
b)   dôkazom o dostupnosti a prevádzke najlepšej dostupnej technológie na znižovanie emisií vo výrobnom zariadení;
c)   dôkazom o zmierňujúcich opatreniach prijatých na predchádzanie emisiám trifluórmetánu v súlade s najlepšími dostupnými technikami;
d)   dôkazom o zneškodnení alebo zhodnotení akéhokoľvek množstva emitovaného trifluórmetánu podľa najlepších dostupných techník a v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 20 ods. 7.
Výrobcovia a dovozcovia uchovávajú vyhlásenie o zhode a podpornú dokumentáciu počas obdobia najmenej päť rokov po uvedení na trh a na požiadanie ich sprístupňujú príslušným orgánom a Komisii.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť podrobné opatrenia týkajúce sa vyhlásenia o zhode a podpornej dokumentácie uvedených v druhom pododseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí podrobné opatrenia týkajúce sa vyhlásenia o zhode a podpornej dokumentácie, ktoré sa uvádzajú v druhom pododseku, a ich podrobné prvky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1
Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu vyrobené alebo uvedené na trh ako východisková surovina, ako procesné činidlá alebo na základné laboratórne a analytické použitie, ako sa uvádza v článkoch 6, 7 a 8, sa môžu používať len na uvedené účely.
Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu vyrobené alebo uvedené na trh a výrobky a zariadenia s obsahom látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok vyrobených alebo uvedených na trh a následne dodávaných alebo sprístupnených podľa článkov 6, 7, 8, 9 a 10, sa môžu používať len na uvedené účely. Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a výrobky a zariadenia s obsahom látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu alebo ktorých fungovanie od týchto látok závisí, uvádzané na trh na účely zneškodnenia, ako sa uvádza v článku 12, sa môžu používať alebo využívať len na tento účel.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2
Na nádobách obsahujúcich látky určené na použitie uvedené v článkoch 6, 7 a 8 sa uvádza zreteľné označenie, že látka sa môže používať len na príslušný účel. Ak takéto látky podliehajú požiadavkám na označovanie stanoveným v nariadení (ES) č. 1272/2008, takéto označenie sa uvedie na etiketách uvedených v danom nariadení.
Na nádobách obsahujúcich látky určené na použitie uvedené v článkoch 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 sa uvádza zreteľné označenie, že látka sa môže používať len na príslušný účel. Etiketa musí obsahovať priemyselné označenie schválené pre príslušnú látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu, alebo ak takéto označenie neexistuje, systematický názov, potenciál príslušnej látky poškodzovať ozónovú vrstvu a prípadne jej potenciál globálneho otepľovania v časovom horizonte 100, prípadne 20 rokov. Ak sa takéto látky regenerovali alebo recyklovali, etiketa obsahuje túto informáciu, informáciu o čísle šarže a názov a adresu zariadenia na regeneráciu alebo recykláciu. Ak takéto látky podliehajú požiadavkám na označovanie stanoveným v nariadení (ES) č. 1272/2008, takéto označenie sa uvedie na etiketách uvedených v danom nariadení. V prípade potreby sa opätovne naplnené nádoby opätovne označia aktualizovanými informáciami.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Komisia zriadi elektronický systém udeľovania povolení pre látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I a výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú tieto látky alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok (ďalej len „systém udeľovania povolení“), a zaistí jeho prevádzku.
1.  Komisia zriadi elektronický systém udeľovania povolení pre látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohách I a II a výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú tieto látky alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok (ďalej len „systém udeľovania povolení“), a zaistí jeho prevádzku.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5
5.  Každý podnik, ktorý je držiteľom povolenia, oznamuje Komisii počas obdobia platnosti povolenia všetky zmeny, ktoré by sa mohli vyskytnúť v súvislosti s informáciami predloženými v súlade s prílohou VII.
5.  Každý podnik, ktorý je držiteľom povolenia, bezodkladne oznamuje Komisii počas obdobia platnosti povolenia všetky zmeny, ktoré by sa mohli vyskytnúť v súvislosti s informáciami predloženými v súlade s prílohou VII.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – úvodná časť
3.  V prípade dovozu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I a výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú takéto látky alebo ktorých fungovanie závisí od takýchto látok, poskytne dovozca alebo ak nie je k dispozícii, deklarant uvedený v colnom vyhlásení alebo vo vyhlásení na dočasné uskladnenie a pri vývoze vývozca uvedený v colnom vyhlásení colným orgánom v prípade potreby tieto informácie:
3.  V prípade dovozu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I a výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú takéto látky alebo ktorých fungovanie závisí úplne alebo čiastočne od takýchto látok, poskytne dovozca alebo ak nie je k dispozícii, deklarant uvedený v colnom vyhlásení alebo vo vyhlásení na dočasné uskladnenie a pri vývoze vývozca uvedený v colnom vyhlásení colným orgánom v prípade potreby tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 11 – pododsek 1
Colné orgány zhabú alebo zaistia látky, látky a výrobky a zariadenie, ktoré sú zakázané týmto nariadením, v súlade s článkami 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Orgány dohľadu nad trhom takisto stiahnu alebo spätne prevezmú takéto látky, výrobky a zariadenia z trhu alebo v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102033.
Colné orgány zhabú alebo zaistia látky, výrobky a zariadenie, ktoré sú zakázané týmto nariadením, v súlade s článkami 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Orgány dohľadu nad trhom takisto stiahnu alebo spätne prevezmú takéto látky, výrobky a zariadenia z trhu alebo v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102033.
__________________
__________________
33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 12 – pododsek 1
Colné orgány členských štátov určia alebo schvália colné úrady alebo iné miesta a určia cestu do týmto úradom a miestam v súlade s článkami 135 a 267 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predložiť colným orgánom látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I a výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú takéto látky alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok, pri ich vstupe na colné územie Únie alebo pri ich výstupe z colného územia Únie. Uvedené colné úrady alebo miesta musia byť dostatočne vybavené na vykonávanie príslušných fyzických kontrol založených na analýze rizík a musia byť informované o záležitostiach súvisiacich s predchádzaním nezákonným činnostiam podľa tohto nariadenia.
Colné orgány členských štátov určia alebo schvália colné úrady alebo iné miesta a určia cestu do týmto úradom a miestam v súlade s článkami 135 a 267 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predložiť colným orgánom látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I a výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú takéto látky alebo ktorých fungovanie závisí od týchto látok, pri ich vstupe na colné územie Únie alebo pri ich výstupe z colného územia Únie. Uvedené colné úrady alebo miesta musia byť dostatočne vybavené potrebnými ľudskými a materiálnymi zdrojmi na vykonávanie príslušných fyzických kontrol založených na analýze rizík a musia byť informované o záležitostiach súvisiacich s predchádzaním nezákonným činnostiam podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
1.  Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I a obsiahnuté v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a v tepelných čerpadlách, v zariadeniach obsahujúcich rozpúšťadlá alebo v protipožiarnych systémoch a hasiacich prístrojoch sa počas údržby alebo servisu zariadenia alebo pred demontážou či likvidáciou zariadenia zhodnotia s cieľom zneškodnenia, recyklácie alebo regenerácie.
1.  Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohách I a II a obsiahnuté v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a v tepelných čerpadlách, v zariadeniach obsahujúcich rozpúšťadlá alebo v protipožiarnych systémoch a hasiacich prístrojoch sa počas údržby alebo servisu zariadenia alebo pred demontážou či likvidáciou zariadenia zhodnotia s cieľom zneškodnenia, recyklácie alebo regenerácie.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6
6.  Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I obsiahnuté v iných výrobkoch a zariadeniach, ako je uvedené v odseku 1 až 5, sa zhodnotia na účely zneškodnenia, recyklácie alebo regenerácie, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, alebo sa zneškodnia bez predchádzajúceho zhodnotenia.
6.  Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohách I a II obsiahnuté v iných výrobkoch a zariadeniach, ako je uvedené v odseku 1 až 5, sa zhodnotia na účely zneškodnenia, recyklácie alebo regenerácie, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, alebo sa zneškodnia bez predchádzajúceho zhodnotenia.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 9
9.  Členské štáty podporujú zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I a stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre príslušných pracovníkov.
9.  Členské štáty podporujú zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I a stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre príslušných pracovníkov. Členské štáty zabezpečia dostupnosť programov vhodnej odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré tieto úlohy vykonávajú.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Podniky prijmú všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zabránenie akémukoľvek neúmyselnému uvoľňovaniu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I počas výroby a jeho minimalizáciu vrátane uvoľnenia, ktoré neúmyselne vznikne počas výroby iných chemikálií, procesu výroby zariadení, používania, skladovania a prenosu z jednej nádoby alebo systému do druhého alebo prepravy.
2.  Podniky prijmú všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zabránenie akémukoľvek neúmyselnému uvoľňovaniu látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohách I a II počas výroby a jeho minimalizáciu vrátane uvoľnenia, ktoré neúmyselne vznikne počas výroby iných chemikálií, procesu výroby zariadení, používania, skladovania a prenosu z jednej nádoby alebo systému do druhého alebo prepravy.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
3.  Podniky, ktoré prevádzkujú zariadenia obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I zabezpečia, aby sa každý zistený únik bez zbytočného odkladu opravil bez toho, aby bol dotknutý zákaz používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
3.  Podniky, ktoré prevádzkujú zariadenia obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohách I a II zabezpečia, aby sa každý zistený únik bez zbytočného odkladu opravil bez toho, aby bol dotknutý zákaz používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 a (nový)
3a.  Podniky, ktoré prevádzkujú chladiace alebo klimatizačné zariadenia, tepelné čerpadlá alebo protipožiarne systémy vrátane ich obvodov s obsahom látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, zabezpečia, aby stacionárne zariadenia alebo systémy vypúšťajúce v kvapalnom stave:
a)  3 kg alebo viac látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu sa kontrolovali na únik aspoň raz za 12 mesiacov; neplatí to pre zariadenia s hermeticky uzavretými systémami, ktoré sú náležite označené a obsahujú menej ako 6 kg kontrolovaných látok;
b)  30 kg alebo viac látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu sa kontrolovali na únik aspoň raz za šesť mesiacov;
c)  300 kg alebo viac látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu sa kontrolovali na únik aspoň raz za tri mesiace; a aby sa každý zistený únik opravil čo najskôr, v každom prípade do 14 dní; tesnosť zariadení alebo systémov sa kontroluje do jedného mesiaca po oprave úniku, aby sa zabezpečilo, že oprava bola účinná.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5
5.  Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 3.
5.  Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 3. Členské štáty zabezpečia dostupnosť programov vhodnej odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré tieto činnosti vykonávajú.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohy I a II, pokiaľ ide o potenciál globálneho otepľovania a potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu uvedených látok, k je to potrebné vzhľadom na nové hodnotiace správy Medzivládneho panelu o zmene klímy alebo nové správy SAP, vypracované podľa protokolu.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohy I a II, pokiaľ ide o aktualizáciu potenciálu globálneho otepľovania a potenciálu poškodzovať ozónovú vrstvu uvedených látok, ak je to potrebné vzhľadom na nové hodnotiace správy Medzivládneho panelu o zmene klímy alebo nové správy SAP, vypracované podľa protokolu, a pripočítanie potenciálu globálneho otepľovania z týchto látok v časovom horizonte 20 rokov.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)
Každý rok do 31. marca ... [rok začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý rok každý podnik, ktorý uviedol na trh látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, odovzdá Komisii správu preukazujúcu súlad s článkom 15 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
(2)  Komisia a príslušné orgány členských štátov prijmú vhodné opatrenia na ochranu dôvernosti informácií, ktoré jej boli predložené v súlade s týmto článkom.
(2)  Komisia a príslušné orgány členských štátov prijmú vhodné opatrenia na ochranu dôvernosti informácií, ktoré jej boli predložené v súlade s týmto článkom, a podmienky, za ktorých sa prístup k údajom poskytuje.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1
1.  Príslušné orgány členských štátov vykonávajú kontroly s cieľom zistiť, či podniky plnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.
1.  Príslušné orgány členských štátov vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom zistiť, či podniky plnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4 – písmeno c
c)  pozastavenie alebo zrušenie povolenia vykonávať činnosti, keďže tieto činnosti patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
c)  dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia vykonávať činnosti, keďže tieto činnosti patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5 – pododsek 1
V prípadoch nezákonnej výroby, dovozu, vývozu, uvádzania na trh alebo používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I alebo výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú takéto látky alebo ktorých fungovanie závisí od takýchto látok, členské štáty stanovia maximálne správne pokuty vo výške aspoň päťnásobku trhovej hodnoty príslušných látok alebo príslušných výrobkov a zariadení. V prípade opakovaného porušenia počas päťročného obdobia členské štáty stanovia maximálne správne pokuty vo výške aspoň osemnásobku trhovej hodnoty príslušných látok alebo príslušných výrobkov a zariadení.
V prípade nezákonnej výroby, dovozu, vývozu, uvedenia na trh alebo používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu uvedených v prílohe I alebo výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú takéto látky alebo ktorých fungovanie závisí od takýchto látok, členské štáty stanovia minimálne správne pokuty vo výške aspoň štvornásobku trhovej hodnoty látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu alebo dotknutých výrobkov a zariadení a maximálne správne pokuty vo výške najmenej šesťnásobku trhovej hodnoty príslušných látok alebo príslušných výrobkov a zariadení. V prípade opakovaného porušenia počas päťročného obdobia členské štáty stanovia minimálne správne pokuty vo výške najmenej sedemnásobku hodnoty látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu alebo výrobkov a dotknutých zariadení a maximálne správne pokuty vo výške najmenej desaťnásobku trhovej hodnoty príslušných látok alebo príslušných výrobkov a zariadení.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 27 a (nový)
Článok 27a
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa majú uložiť správne pokuty podľa článku 27 ods. 5, mohli byť tieto uložené buď v správnych postupoch alebo začatím konania o uložení pokuty alebo oboma spôsobmi.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 16 ods. 13, článku 18, článku 19 ods. 2, článku 20 ods. 8, článku 22, článku 23 ods. 3 a článku 24 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú [od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 7, článku 9 ods. 3, článku 16 ods. 13, článku 18, článku 19 ods. 2, článku 20 ods. 8, článku 22, článku 23 ods. 3 a článku 24 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú [od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
Komisia uverejní správu o účinkoch tohto nariadenia do 1. januára 2033.
Komisia do 1. januára 2030 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinnosti tohto nariadenia. Komisia posúdi najmä dostupnosť alternatív k látkam poškodzujúcim ozónovú vrstvu, pre ktoré je priznaná výnimka podľa článkov 6, 7, 8 a 9. Komisia posúdi aj vplyv tohto nariadenia na boj proti nezákonnému obchodovaniu s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu. Po predložení uvedenej správy a požadovaných posúdení môže Komisia podľa potreby predložiť legislatívny návrh.
Európska vedecká poradná rada pre zmenu klímy zriadená podľa článku 10a nariadenia (ES) č. 401/2009 (ďalej len „poradná rada“) môže z vlastnej iniciatívy poskytnúť vedecké odporúčanie a vydať správy týkajúce sa tohto nariadenia. Komisia zohľadní príslušné odporúčania a správy poradnej rady, najmä pokiaľ ide o súlad tohto nariadenia s cieľmi nariadenia (ES) č. 401/2009 a medzinárodnými záväzkami Únie podľa Parížskej dohody.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 2 – písmeno f
f)  všetky zásoby;
f)  všetky zásoby v držbe na začiatku a na konci vykazovaného obdobia;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 3 – písmeno d
d)  všetky zásoby;
d)  všetky zásoby v držbe na začiatku a na konci vykazovaného obdobia;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 4 – písmeno b
b)  všetky zásoby;
b)  všetky zásoby v držbe na začiatku a na konci vykazovaného obdobia;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  všetky množstvá takýchto zneškodnených látok vrátane množstiev obsiahnutých vo výrobkoch alebo v zariadeniach;
a)  všetky množstvá takýchto zneškodnených látok vrátane množstiev obsiahnutých vo výrobkoch alebo v zariadeniach a množstvá zneškodnení ako vedľajšie produkty;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 5 – odsek 1 – písmeno b
b)  všetky zásoby takýchto látok, ktoré sa majú zneškodniť, vrátane množstiev obsiahnutých vo výrobkoch alebo zariadeniach;
b)  akékoľvek zásoby v držbe na začiatku a na konci vykazovaného obdobia, ktoré sa majú zneškodniť, vrátane množstiev obsiahnutých vo výrobkoch alebo zariadeniach;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 5 – odsek 2
Každý podnik, ktorý zneškodňuje látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I a na ktoré sa nevzťahuje bod 2 písm. e) tejto prílohy, oznamuje aj údaje o každom nákupe od iných podnikov a predaji iným podnikom v Únii.
Každý podnik, ktorý zneškodňuje látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, na ktoré sa nevzťahuje bod 2 písm. e) tejto prílohy, oznamuje aj údaje o každom nákupe od iných podnikov a predaji iným podnikom v Únii.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 6 – odsek 1 – písmeno b
b)  všetky zásoby;
b)  všetky zásoby v držbe na začiatku a na konci vykazovaného obdobia;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  procesy a všetky emisie vrátane emisií, ktoré súvisia s prepravou a skladovaním vrátane prenosu z jednej nádoby do druhej.
c)  typy použitia suroviny a procesy a všetky emisie vrátane emisií, ktoré súvisia s prepravou a skladovaním vrátane prenosu z jednej nádoby do druhej.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 6 – odsek 2
Každý podnik, ktorý používa ako východiskovú surovinu alebo procesné činidlá látky poškodzujúce ozónovú vrstvu uvedené v prílohe I, oznamuje aj údaje o každom nákupe od iných podnikov a predaji iným podnikom v Únii.
Každý podnik, ktorý ako východiskovú surovinu alebo procesné činidlá používa látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, oznamuje aj údaje o každom nákupe od iných podnikov a predaji iným podnikom v Únii.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0050/2023).

Posledná úprava: 4. júla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia