Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2022/0100(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0050/2023

Predložena besedila :

A9-0050/2023

Razprave :

PV 29/03/2023 - 12
CRE 29/03/2023 - 12
PV 15/01/2024 - 14
CRE 15/01/2024 - 14

Glasovanja :

PV 30/03/2023 - 5.7
CRE 30/03/2023 - 5.7
Obrazložitev glasovanja
PV 16/01/2024 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2023)0093
P9_TA(2024)0001

Sprejeta besedila
PDF 221kWORD 66k
Četrtek, 30. marec 2023 - Bruselj
Ozonu škodljive snovi
P9_TA(2023)0093A9-0050/2023

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 30. marca 2023, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ozonu škodljivih snoveh in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta18 med drugim zagotavlja, da Unija spoštuje Protokol. Komisija je v svoji oceni Uredbe (ES) št. 1005/200919 ugotovila, da nadzorni ukrepi, določeni z navedeno uredbo, na splošno še vedno ustrezajo svojemu namenu.
(4)  Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta18 med drugim zagotavlja, da Unija spoštuje Protokol. Komisija je v svoji oceni Uredbe (ES) št. 1005/200919 ugotovila, da nadzorni ukrepi, določeni z navedeno uredbo, na splošno še vedno ustrezajo svojemu namenu, so učinkoviti in znatno prispevajo k obnavljanju stratosferskega ozonskega plašča ter k zmanjšanju segrevanja ozračja.
__________________
__________________
18 Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 16.9.2009, str. 1).
18 Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 16.9.2009, str. 1).
19 Ocena Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (SWD(2019)0407 z dne 26. novembra 2019).
19 Ocena Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (SWD(2019)0407 z dne 26. novembra 2019).
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Obstajajo jasni dokazi o manjši obremenitvi ozračja z ozonu škodljivimi snovmi in obnavljanju stratosferskega ozonskega plašča. Ozonski plašč pa se po napovedih pred sredino 21. stoletja ne bo obnovil na raven koncentracij ozona pred letom 1980. Zato povečano ultravijolično sevanje še vedno pomeni veliko nevarnost za zdravje in okolje. Preprečevanje tveganja nadaljnjih zamud pri obnavljanju ozonskega plašča je še naprej odvisno od zagotavljanja, da se obstoječe obveznosti v celoti izvajajo in da so vzpostavljeni potrebni ukrepi za hitro in učinkovito reševanje morebitnih prihodnjih izzivov.
(5)  Obstajajo jasni dokazi o manjši obremenitvi ozračja z ozonu škodljivimi snovmi in obnavljanju stratosferskega ozonskega plašča. Vendar je bila po navedbah Evropske agencije za okolje ozonska luknja iz leta 2021 ena večjih in globljih v zadnjih letih ter večja od povprečja zadnjih petih in desetih let. Ozonski plašč je še vedno v zelo slabem stanju in se po napovedih pred sredino 21. stoletja ne bo obnovil na raven koncentracij ozona pred letom 1980. Zato povečano ultravijolično sevanje še vedno pomeni veliko nevarnost za zdravje in okolje. Preprečevanje tveganja nadaljnjih zamud pri obnavljanju ozonskega plašča je še naprej odvisno od zagotavljanja, da se obstoječe obveznosti v celoti izvajajo, da se sprejmejo dodatni ukrepi in da so vzpostavljeni potrebni ukrepi za hitro in učinkovito reševanje morebitnih prihodnjih izzivov.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Za povečanje ozaveščenosti o potencialu globalnega segrevanja pri ozonu škodljivih snoveh bi bilo treba v tej uredbi poleg dejavnika škodljivosti snovi za ozon navesti tudi njihov potencial globalnega segrevanja.
(7)  Za povečanje ozaveščenosti o potencialu globalnega segrevanja pri ozonu škodljivih snoveh bi bilo treba v tej uredbi in na etiketah vsebnikov za ozonu škodljive snovi poleg dejavnika škodljivosti snovi za ozon navesti in obravnavati tudi njihov potencial globalnega segrevanja. Če so te informacije na voljo, bi morale vključevati 100- in 20-letni potencial globalnega segrevanja, da bi povečali ozaveščenost o visokem kratkoročnem potencialu globalnega segrevanja nekaterih ozonu škodljivih snovi.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Države članice bi morale na podlagi smernic, ki jih določi Komisija, pripraviti zavezujoče akcijske načrte za zmanjšanje tveganja, da bi zaradi gozdnih požarov nastali pirokumulonimbusi, in njihovega negativnega vpliva na stratosfero in ozonski plašč.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Leta 2021 je bilo v Uniji proizvedenih več nadzorovanih ozonu škodljivih snovi kot v desetih letih prej in navedenega leta jih je bilo proizvedenih 27 % več kot leta 2020. 90 % tega povečanja je posledica uporabe surovin. Ta se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 11 %1a. Odstopanje za ozonu škodljive snovi, ki se uporabljajo kot surovine pri kemijski proizvodnji določenega blaga, vključno s farmacevtskimi izdelki, je sicer upravičeno, ker je njihov kombinirani dejavnik škodljivosti za ozon nizek (> 1 t ODP) in ni izvedljivih alternativ, vendar je možno, da so emisije, povezane z uporabo surovin, podcenjene1b. Komisija bi zato morala pripraviti seznam ozonu škodljivih snovi, ki se smejo uporabljati kot surovine, ter redno ocenjevati, ali obstajajo alternative zanje. Da bi bile take uporabe postopno opuščene, kadar obstajajo alternative, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi lahko sčasoma predlagala nižje zgornje meje.
__________________
1a Ozone Depleting Substances 2022 (Ozonu škodljive snovi 2022), Evropska agencija za okolje.
1b Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits (Omejevanje izjem na področju surovin v okviru Montrealskega protokola prinaša številne okoljske koristi), Stephen O. Andersen in drugi, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ in Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy (Po petih desetletjih proučevanja ozonskega plašča in s tem povezanih politik vprašanje še vedno ni rešeno), Susan Salomon in drugi, 2020.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Odbor za tehnične možnosti za halone (HTOC), ustanovljen s Protokolom, je navedel, da zaloge halonov, ki niso v čisti obliki, za nujne uporabe od leta 2030 dalje morda ne bodo zadostovale za zadovoljitev potreb na svetovni ravni. Da bi se preprečila potreba po novi proizvodnji halonov za zadovoljitev prihodnjih potreb, je pomembno, da se sprejmejo ukrepi za povečanje razpoložljivosti zalog halonov, zajetih iz opreme.
(12)  Odbor za tehnične možnosti za halone (HTOC), ustanovljen s Protokolom, je navedel, da zaloge halonov, ki niso v čisti obliki, za nujne uporabe od leta 2030 dalje morda ne bodo zadostovale za zadovoljitev potreb na svetovni ravni. Da bi se preprečila potreba po novi proizvodnji halonov za zadovoljitev prihodnjih potreb, je pomembno, da se sprejmejo ukrepi za povečanje razpoložljivosti in zagotavljanje ustreznega spremljanja zalog halonov, zajetih iz opreme.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)  Zaskrbljenost zaradi vpliva nekaterih novih snovi iz Priloge II na svetovne emisije je vse večja, med drugim zaradi hitrega naraščanja koncentracije diklorometana v ozračju, ki bi lahko bistveno upočasnila obnavljanje ozonskega plašča in njegovo obnovitev zamaknila za več kot desetletje1a. Proizvodnja novih ozonu škodljivih snovi, ki jih Protokol ne zajema, je bila leta 2021 v metričnih tonah približno štirikrat večja od proizvodnje nadzorovanih snovi1b. Nadaljnji nadzor in spremljanje sta zato bistvena. Zahteve, ki se uporabljajo za snovi iz Priloge I in zadevajo uhajanje in registracijo v sistemu izdajanja dovoljenj, bi bilo treba razširiti na snovi iz Priloge II. Takšen pristop prispeva k zmanjšanju morebitnih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ter je hkrati skladen s pristopom iz Uredbe (EU) 2023/... Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014.
__________________
1a The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane (Vse večja grožnja, ki jo za stratosferski ozon pomeni diklorometan), Hossaini in drugi, 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4.
1b Ozone Depleting Substances 2022 (Ozonu škodljive snovi 2022), Evropska agencija za okolje.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Nepovratne vsebnike za ozonu škodljive snovi bi bilo treba prepovedati, saj v njih po izpraznitvi neizogibno ostane določena količina snovi, ki se nato sprosti v ozračje. V zvezi s tem je treba prepovedati njihov uvoz, dajanje na trg, poznejšo dobavo ali omogočanje dostopnosti na trgu, uporabo, razen za laboratorijske in analitske uporabe, ter njihov izvoz.
(16)  Nepovratne vsebnike za ozonu škodljive snovi bi bilo treba prepovedati, saj v njih po izpraznitvi neizogibno ostane določena količina snovi, ki se nato sprosti v ozračje. V zvezi s tem je treba prepovedati njihov uvoz, dajanje na trg, poznejšo dobavo ali omogočanje dostopnosti na trgu, uporabo, razen za laboratorijske in analitske uporabe, ter njihov izvoz. Za zagotovitev, da bodo povratni vsebniki ponovno napolnjeni, ne pa zavrženi, bi bilo treba od podjetij zahtevati, da ob dajanju tovrstnih vsebnikov na trg predložijo dokaze, da imajo vzpostavljene ureditve za vrnitev za namene ponovnega polnjenja.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta24 določa označevanje snovi, razvrščenih kot ozonu škodljive snovi, in označevanje zmesi, ki vsebujejo take snovi. Ker je na trgu Unije dovoljeno sprostiti v prosti promet ozonu škodljive snovi, ki so proizvedene za uporabo kot surovine in predelovalna sredstva ter za laboratorijske in analitske uporabe, bi jih bilo treba razlikovati od snovi, proizvedenih za druge uporabe.
(17)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta24 določa označevanje snovi, razvrščenih kot ozonu škodljive snovi, in označevanje zmesi, ki vsebujejo take snovi. Ker je na trgu Unije dovoljeno sprostiti v prosti promet halon in metilbromid ter izdelke in opremo, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo ozonu škodljive snovi, ter druge ozonu škodljive snovi, ki so proizvedene za uporabo kot surovine in predelovalna sredstva, za laboratorijske in analitske uporabe ter za uničenje v Uniji, bi jih bilo treba razlikovati od snovi, proizvedenih za druge uporabe.
__________________
__________________
24 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
24 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  Izvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo delno halogenirane klorofluoroogljikovodike, se lahko izjemoma dovoli v primerih, ko je morda bolj koristno, da se naravni življenjski cikel teh izdelkov in opreme konča v tretji državi, kot da se razgradijo in odstranijo v Uniji.
(18)  Izvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo delno halogenirane klorofluoroogljikovodike, se lahko izjemoma dovoli v primerih, ko je morda bolj koristno, da se naravni življenjski cikel teh izdelkov in opreme konča v tretji državi, kot da se razgradijo in odstranijo v Uniji, če so za izvedbo takšnih dejavnosti na voljo ustrezni potrebni objekti in strokovno osebje, da se prepreči morebitno dodatno onesnaževanje okolja.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Glede na to, da lahko proizvodni proces nekaterih ozonu škodljivih snovi kot stranski proizvod povzroči emisije fluoriranega toplogrednega plina trifluorometana, bi bilo treba takšne emisije stranskih proizvodov uničiti ali zajeti za poznejšo uporabo kot pogoj za dajanje ozonu škodljivih snovi na trg. Od proizvajalcev in uvoznikov bi bilo treba tudi zahtevati, da dokumentirajo ukrepe, sprejete za preprečevanje emisij trifluorometana med proizvodnim procesom.
(19)  Glede na to, da lahko proizvodni proces nekaterih ozonu škodljivih snovi kot stranski proizvod povzroči emisije fluoriranega toplogrednega plina trifluorometana, bi bilo treba takšne emisije stranskih proizvodov strogo spremljati, uničiti ali zajeti za poznejšo uporabo kot pogoj za dajanje ozonu škodljivih snovi na trg. Od proizvajalcev in uvoznikov bi bilo treba tudi zahtevati, da dokumentirajo ukrepe, sprejete za preprečevanje emisij trifluorometana med proizvodnim procesom, in predložijo dokazilo o uničenju in zajemanju v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. Od njih bi bilo treba zahtevati tudi, da poročajo o skladnosti s to uredbo.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
(23)  Za zagotovitev, da snovi ter izdelki in oprema iz te uredbe, ki so bili nezakonito uvoženi na trg Unije, ne vstopijo ponovno na trg, bi morali pristojni organi te izdelke odvzeti ali zaseči za odstranitev. Ponovni izvoz izdelkov, ki niso skladni s to uredbo, bi moral biti v vsakem primeru prepovedan.
(23)  Za zagotovitev, da snovi ter izdelki in oprema iz te uredbe, ki so bili nezakonito uvoženi na trg Unije, ne vstopijo ponovno na trg, bi morali pristojni organi te izdelke odvzeti ali zaseči in uničiti. Ponovni izvoz izdelkov, ki niso skladni s to uredbo, bi moral biti v vsakem primeru prepovedan.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)
(28a)  Zahteva, da je treba iz gradbenega materiala zajemati pene, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi, bi lahko spodbudila inovacije, raziskave in razvoj na področju tehnologij uničenja, predelave in recikliranja, pozitivno pa bi lahko vplivala tudi na zaposlovanje, saj so postopki razgradnje delovno intenzivni in so za obdelavo tovrstnih odpadkov potrebne večje zmogljivosti. Bi pa lahko ta zahteva privedla tudi do tega, da bi bilo treba dodatno usposobiti specializirano osebje v zadevnih podjetjih, ki so pogosto mala in srednja podjetja. Države članice bi zato morale določiti minimalne zahteve glede usposobljenosti za zadevno osebje ter povečati ponudbo programov usposabljanja za izpopolnjevanje delavcev in uporabo trajnostnih tehnik.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 b (novo)
(28b)  Prehod na uporabo alternativ ozonu škodljivim snovem bo spodbudil zelene inovacije in zaposlovanje. Pri tem pa bi morale države članice zaposlenim v podjetjih, ki jim ne bo uspelo preiti na naravne alternative, zagotoviti pošten in pravičen prehod, pri katerem nihče ne bo zapostavljen.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
(32)  Protokol zahteva poročanje o trgovini z ozonu škodljivimi snovmi. Proizvajalci, uvozniki in izvozniki ozonu škodljivih snovi, bi morali zato vsako leto poročati o trgovini z ozonu škodljivimi snovmi. Poročati bi bilo treba tudi o trgovini z ozonu škodljivimi snovmi ki jih Protokol še ne zajema (iz Priloge II), da bi se lahko ocenilo, ali je treba nekatere ali vse nadzorne ukrepe, ki se uporabljajo za snovi iz Priloge I, razširiti tudi na navedene snovi.
(32)  Protokol zahteva poročanje o trgovini z ozonu škodljivimi snovmi. Proizvajalci, uvozniki in izvozniki ozonu škodljivih snovi, bi morali zato vsako leto poročati o trgovini z ozonu škodljivimi snovmi. Poročati bi bilo treba tudi o trgovini z ozonu škodljivimi snovmi, ki jih Protokol še ne zajema (iz Priloge II), da bi se lahko preučila prihodnja razširitev nadzornih ukrepov za zajemanje, uničenje, recikliranje ali predelavo, ki se uporabljajo za snovi iz Priloge I, da bi bile zajete tudi navedene snovi.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)
(33a)  Žvižgači lahko pristojne organe opozorijo na nove informacije, ki bi jim lahko bile v pomoč pri odkrivanju kršitev te uredbe in jim omogočile naložitev kazni. Poskrbeti bi bilo treba za to, da so vzpostavljene ustrezne ureditve, na podlagi katerih bi lahko žvižgači pristojne organe opozorili na dejanske ali morebitne kršitve te uredbe in na podlagi katerih bi bili žvižgači zaščiteni pred povračilnimi ukrepi.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 36
(36)  V skladu z Direktivo 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba hude kršitve te uredbe tudi kazenskopravno preganjati27.
(36)  V skladu z Direktivo 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba hude kršitve te uredbe tudi kazenskopravno preganjati27. Prekrški in kazniva dejanja se po naravi sicer razlikujejo, a se medsebojno ne izključujejo, zato bi upravne sankcije v okviru upravnega postopka izrekel pristojni organ, kazenske sankcije pa bi naložilo kazensko sodišče države članice v skladu z Direktivo 2008/99/ES.
__________________
__________________
27 Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28).
27 Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28).
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)
(40a)  Dušikov oksid (N2O), ki se v zrak sprošča zlasti zaradi prevelike količine gnojil na osnovi dušika v tleh, je dokazano ozonu škodljiva snov. Odkar so bile ravni klorofluoroogljikovodikov in drugih ozonu škodljivih halogeniranih ogljikovodikov zmanjšane, je N2O priznan kot ena najpomembnejših ozonu škodljivih snovi in bi lahko ogrozil koristi Protokola1a. Komisija se je v svojem sporočilu z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem zavezala, da bo ukrepala, da bi izgube hranil zmanjšala za vsaj 50 %, posledično bi se morala uporaba gnojil do leta 2030 zmanjšati za vsaj 20 %.
__________________
1a Glej na primer: Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer (Zmanjšanje N2O za zaščito podnebja in ozonskega plašča), Program Združenih narodov za okolje (UNEP), 2013.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
Ta uredba določa pravila za proizvodnjo, uvoz, izvoz, dajanje na trg, nadaljnjo dobavo ter uporabo, zajemanje, recikliranje, predelavo in uničevanje ozonu škodljivih snovi, za sporočanje podatkov v zvezi z navedenimi snovmi ter za uvoz, izvoz, dajanje na trg, nadaljnjo dobavo in uporabo izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi.
Ta uredba določa pravila za proizvodnjo, uvoz, izvoz, dajanje na trg, skladiščenje in nadaljnjo dobavo ter uporabo, zajemanje, recikliranje, predelavo in uničevanje ozonu škodljivih snovi, za sporočanje podatkov v zvezi z navedenimi snovmi ter za uvoz, izvoz, dajanje na trg, nadaljnjo dobavo in uporabo izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
2.  Uporablja se tudi za izdelke in opremo ter njihove dele, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo ozonu škodljive snovi
2.  Uporablja se tudi za izdelke in opremo ter njihove dele, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali katerih delovanje je delno ali v celoti odvisno od njih.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „surovina“ pomeni vsako ozonu škodljivo snov, ki gre skozi kemijsko preobrazbo v procesu, v katerem je njena prvotna sestava povsem spremenjena, emisije pa so zanemarljive;
(1)  „surovina“ pomeni vsako ozonu škodljivo snov, ki gre skozi kemijsko preobrazbo v procesu, v katerem je njena prvotna sestava povsem spremenjena;
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5
(5)  „dajanje na trg“ pomeni prvo dobavo ali dajanje snovi na voljo drugi osebi v Uniji za plačilo ali brezplačno, carinsko sprostitev v prosti promet v Uniji in uporabo proizvedenih snovi ali uporabo izdelkov ali opreme, proizvedenih za lastno uporabo;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
(6a)  „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki v Uniji proizvaja ozonu škodljive snovi;
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
(10a)  „vsebnik“ pomeni vsebnik, kot je opredeljen v členu [X] Uredbe xxxx/xxxx [uredba o F-plinih];
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 11
(11)  „izdelki in oprema“ pomenijo vse izdelke in opremo, vključno z njihovimi deli, razen vsebnikov, ki se uporabljajo za prevoz ali hranjenje ozonu škodljivih snovi;
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1
Z odstopanjem od člena 4(1) se lahko ozonu škodljive snovi iz Priloge I proizvajajo, dajejo na trg in nato za plačilo ali pozneje dobavijo ali dajo na voljo drugi osebi v Uniji za plačilo ali brezplačno za uporabo kot surovine.
Z odstopanjem od člena 4(1) se lahko ozonu škodljive snovi iz Priloge I proizvajajo, dajejo na trg in nato za plačilo ali pozneje dobavijo ali dajo na voljo drugi osebi v Uniji za plačilo ali brezplačno samo, če se smejo uporabljati kot surovine.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)
Komisija do ... [12 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 za dopolnitev te uredbe, tako da določi seznam ozonu škodljivih snovi iz Priloge I, ki se smejo uporabljati kot surovine, pri čemer določi zadevne uporabe surovin in ravni emisij vsake od teh snovi.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)
Komisija do 1. januarja 2025 in nato vsaki dve leti in pol oceni, ali so alternative ozonu škodljivim snovem iz Priloge I, ki se smejo v Uniji uporabljati kot surovine, takrat na voljo ali bi lahko bile v prihodnosti, pri čemer upošteva znanstvena priporočila, učinke v smislu dejavnika škodljivosti za ozon in razpoložljivost podrobnejših podatkov o emisijah toplogrednih plinov iz surovin, tehnološki razvoj, kot posledica katerega so na voljo tehnično izvedljive alternative, ter porabo energije, učinkovitost, ekonomsko izvedljivost in stroške teh alternativ. Komisija zaključke teh ocen predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 c (novo)
Kadar Komisija v svoji oceni ugotovi, da je za določeno uporabo kot surovina na voljo izvedljiva alternativa ozonu škodljivi snovi, v treh mesecih sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 za dopolnitev te uredbe, da se za zadevno ozonu škodljivo snov s seznama iz drugega odstavka tega člena določita najvišja raven emisij in časovni načrt za postopno odpravo količinskih omejitev njene uporabe.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 d (novo)
Ozonu škodljive snovi, ki so proizvedene, dane na trg in nato dobavljene ali dane na voljo drugi osebi v Uniji za uporabo kot surovine, bodisi za plačilo bodisi brezplačno, se smejo uporabljati samo za ta namen. Na vsebnikih, v katerih so snovi, namenjene za take uporabe, mora biti jasno navedeno, da se sme snov uporabljati samo za predvideni namen. Kadar za take snovi veljajo zahteve za označevanje iz Uredbe (ES) št. 1272/2008, se to navede na etiketah iz navedene uredbe.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo Priloge V, kadar tehnično in ekonomsko izvedljive alternative ali tehnologije za uporabe iz navedene priloge niso na voljo v časovnih okvirih, določenih v Prilogi V, ali niso sprejemljive zaradi svojih vplivov na okolje ali zdravje, ali kadar je treba zagotoviti izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Unije glede nujnih uporab halonov, ki jih določa zlasti Protokol, Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) ali Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL).
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo Priloge V, kadar so tehnično in ekonomsko izvedljive alternative ali tehnologije za uporabe iz navedene priloge na voljo pred enim ali več končnimi datumi iz navedene priloge ali kadar za uporabe iz navedene priloge niso na voljo v časovnih okvirih, določenih v navedeni prilogi, ali niso sprejemljive zaradi svojih vplivov na okolje ali zdravje ali kadar je treba zagotoviti izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Unije glede nujnih uporab halonov, ki jih določa zlasti Protokol, Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) ali Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL).
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4
4.  Komisija lahko z izvedbenimi akti in na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa države članice odobri časovno omejena odstopanja od končnih ali presečnih datumov iz Priloge V za določen primer, če je v zahtevi dokazano, da za zadevno uporabo ni na voljo nobene tehnično in ekonomsko izvedljive alternative. Komisija lahko v te izvedbene akte vključi obveznosti poročanja in zahteva predložitev dokazil, potrebnih za spremljanje uporabe odstopanja, vključno z dokazili o količinah, zajetih za recikliranje ali predelavo, rezultati preverjanj uhajanja in količinami neuporabljenih halonov v zalogah. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
4.  Komisija lahko z izvedbenimi akti in na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa države članice odobri časovno omejena odstopanja od končnih ali presečnih datumov iz Priloge V za določen primer, če je v zahtevi dokazano, da za zadevno uporabo ni na voljo nobene tehnično in ekonomsko izvedljive alternative. Komisija v te izvedbene akte vključi obveznosti poročanja in zahteva predložitev dokazil, potrebnih za spremljanje uporabe odstopanja, vključno z dokazili o količinah, zajetih za recikliranje ali predelavo, rezultati preverjanj uhajanja in količinami neuporabljenih halonov v zalogah. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
1.  V nujnem primeru, kadar tako zahtevajo nepričakovani izbruhi določenih škodljivcev ali bolezni, lahko Komisija na zahtevo pristojnega organa države članice z izvedbenimi akti dovoli začasno proizvodnjo metilbromida, njegovo dajanje na trg in uporabo, če sta njegovo dajanje na trg in uporaba dovoljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in Uredbo (EU) št. 528/2012. Vse neuporabljene količine metilbromida se uničijo.
1.  V nujnem primeru, kadar tako zahtevajo nepričakovani izbruhi določenih škodljivcev ali bolezni, lahko Komisija na zahtevo pristojnega organa države članice in po tem, ko uradno obvesti sekretariat za ozon v skladu s Sklepom IX/7 pogodbenic Protokola, z izvedbenimi akti dovoli začasno proizvodnjo metilbromida, njegovo dajanje na trg in uporabo, če sta njegovo dajanje na trg in uporaba dovoljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in Uredbo (EU) št. 528/2012. Vse neuporabljene količine metilbromida se uničijo.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
2.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 določajo ukrepe, ki jih je treba sprejeti za zmanjšanje emisij metilbromida med uporabo in ki se uporabljajo za obdobje, ki ni daljše od 120 dni, ter za količino, ki ne presega 20 metričnih ton metilbromida. Komisija lahko v te izvedbene akte vključi obveznosti poročanja in zahteva predložitev dokazil, potrebnih za spremljanje uporabe metilbromida, vključno z dokazili o uničenju snovi po prenehanju odstopanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
2.  Izvedbeni akti iz odstavka 1 določajo ukrepe, ki jih je treba sprejeti za zmanjšanje emisij metilbromida med uporabo in ki se uporabljajo za obdobje, ki ni daljše od 120 dni, ter za količino, ki ne presega 20 metričnih ton metilbromida. Komisija v te izvedbene akte vključi obveznosti poročanja in zahteva predložitev dokazil, potrebnih za spremljanje uporabe metilbromida, vključno z dokazili o uničenju snovi po prenehanju odstopanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2
Dovoljenje iz prvega pododstavka se ne zahteva v primerih začasne hrambe.
Komisija z odstopanjem od prvega pododstavka tega odstavka in od člena 16 z izvedbenimi akti določi poenostavljena pravila za izdajanje dovoljenj v primeru začasne hrambe, kot je opredeljena v členu 5, točka 17, Uredbe (EU) št. 952/2013. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1
Komisija lahko z odstopanjem od člena 5(2) na zahtevo pristojnega organa države članice z izvedbenimi akti dovoli izvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo delno halogenirane klorofluoroogljikovodike, če se dokaže, da bi glede na gospodarski pomen in pričakovano preostalo življenjsko dobo navedenega blaga prepoved izvoza pomenila nesorazmerno breme za izvoznika in je tak izvoz v skladu z nacionalno zakonodajo namembne države. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Komisija lahko z odstopanjem od člena 5(2) na zahtevo pristojnega organa države članice z izvedbenimi akti dovoli izvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo delno halogenirane klorofluoroogljikovodike, če se dokaže, da bi glede na gospodarski pomen in pričakovano preostalo življenjsko dobo navedenega blaga prepoved izvoza pomenila nesorazmerno breme za izvoznika in je tak izvoz v skladu z nacionalno zakonodajo namembne države ter bi tretja država izdelke in opremo po koncu njihovega življenjskega cikla in v skladu z nacionalno zakonodajo obdelala tako, da se v zunanje okolje ne bi sprostile ozonu škodljive snovi. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2
Dovoljenje iz prvega pododstavka se ne zahteva v primerih ponovnega izvoza po začasni hrambi.
Komisija z odstopanjem od prvega pododstavka tega odstavka in od člena 16 z izvedbenimi akti določi poenostavljena pravila za izdajanje dovoljenj v primeru začasne hrambe, kot je opredeljena v členu 5, točka 17, Uredbe (EU) št. 952/2013. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2
Carinski organi ali organi za nadzor trga vse prepovedane nepovratne vsebnike iz prvega pododstavka odvzamejo, zasežejo, umaknejo ali odpokličejo s trga zaradi odstranitve. Prepovedan je ponovni izvoz prepovedanih nepovratnih vsebnikov.
Carinski organi ali organi za nadzor trga vse prepovedane nepovratne vsebnike iz prvega pododstavka odvzamejo, zasežejo, umaknejo ali odpokličejo s trga ter uničijo. Prepovedan je ponovni izvoz prepovedanih nepovratnih vsebnikov.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Podjetja, ki dajejo na trg povratne vsebnike za ozonu škodljive snovi, predložijo izjavo o skladnosti, ki vključuje dokaze o vzpostavljenih ureditvah za vrnitev vsebnika za ponovno polnjenje. Te ureditve vsebujejo zavezujoče obveznosti, ki jih mora dobavitelj teh vsebnikov izpolnjevati v odnosu do končnih uporabnikov.
Podjetja iz prvega pododstavka izjavo o skladnosti hranijo še vsaj pet let po tem, ko so bili povratni vsebniki dani na trg, ter jo na zahtevo dajo na voljo pristojnim organom držav članic. Dobavitelji teh vsebnikov končnim uporabnikom dokazila o skladnosti s temi ureditvami hranijo vsaj pet let po tem, ko jih dobavijo končnemu uporabniku, in jih na zahtevo dajo na voljo pristojnim organom držav članic.
Komisija lahko z izvedbenimi akti dopolni to uredbo, tako da določi podrobnosti o izjavi o skladnosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2
Za predložitev dokazil uvozniki in proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti ter priložijo dokazno dokumentacijo o proizvodnem obratu in sprejetih ukrepih za preprečevanje emisij trifluorometana. Proizvajalci in uvozniki hranijo izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo vsaj pet let po tem, ko je bila snov dana na trg, ter ju na zahtevo dajo na voljo pristojnim nacionalnim organom in Komisiji.
Za predložitev dokazil iz prvega pododstavka odstavka 1a uvozniki in proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti, ki jo potrdi pooblaščeni revizor, ter priložijo dokazno dokumentacijo z:
(a)  informacijami o proizvodnem obratu;
(b)  dokazilom o razpoložljivosti in delovanju najboljše razpoložljive tehnologije za zmanjševanje emisij v proizvodnem obratu;
(c)  dokazilom o sprejetih ukrepih za preprečevanje emisij trifluorometana v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami;
(d)  dokazilom o uničenju ali zajetju vseh emisij trifluorometana v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in zahtevami iz člena 20(7).
Proizvajalci in uvozniki hranijo izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo vsaj pet let po tem, ko je bila snov dana na trg, ter ju na zahtevo dajo na voljo pristojnim nacionalnim organom in Komisiji.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3
Komisija lahko z izvedbenimi akti določi podrobne ureditve v zvezi z izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo iz drugega pododstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Komisija z izvedbenimi akti določi podrobne ureditve v zvezi z izjavo o skladnosti in dokazno dokumentacijo iz drugega pododstavka ter z njimi povezane podrobnosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1
Ozonu škodljive snovi, proizvedene ali dane na trg kot surovine, predelovalna sredstva ali za bistvene laboratorijske in analitske uporabe iz členov 6, 7 in 8, se lahko uporabljajo samo za te namene.
Ozonu škodljive snovi, proizvedene ali dane na trg, ter izdelki in oprema, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo ozonu škodljive snovi, ki se proizvedejo ali dajo na trg in se nato dobavijo ali dajo na voljo v skladu s členi 6, 7, 8, 9 in 10, se lahko uporabljajo samo za navedene namene. Ozonu škodljive snovi, proizvedene ali dane na trg, ter izdelki in oprema, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo ozonu škodljive snovi, ki se proizvedejo ali dajo na trg za uničenje, kot je navedeno v členu 12, se lahko uporabljajo samo za ta namen.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2
Vsebniki, ki vsebujejo snovi, namenjene za uporabe iz členov 6, 7 in 8, morajo biti označeni z jasno navedbo, da se snov lahko uporablja samo za ustrezen namen. Kadar za take snovi veljajo zahteve za označevanje iz Uredbe (ES) št. 1272/2008, je takšna navedba vključena v etikete iz navedene uredbe.
Vsebniki, v katerih so snovi, namenjene za uporabe iz členov 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12, morajo biti označeni z jasno navedbo, da se snov lahko uporablja samo za ustrezen namen. Etiketa vsebuje uveljavljeno industrijsko poimenovanje za zadevno ozonu škodljivo snov ali, če takšno poimenovanje ne obstaja, kemijsko ime, dejavnik škodljivosti snovi za ozon in njen 100- in, če je na voljo, 20-letni potencial globalnega segrevanja. Če so take snovi predelane ali reciklirane, se informacije o tem, informacije o serijski številki ter ime in naslov obrata, v katerem so bile predelane ali reciklirane, navedejo na etiketi. Kadar za take snovi veljajo zahteve za označevanje iz Uredbe (ES) št. 1272/2008, se to navede na etiketah iz navedene uredbe. Ponovno napolnjeni vsebniki se po potrebi na novo označijo s posodobljenimi informacijami.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1
1.  Komisija vzpostavi in zagotovi delovanje elektronskega sistema izdajanja dovoljenj za ozonu škodljive snovi iz Priloge I ter izdelke in opremo, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi (v nadaljnjem besedilu: sistem izdajanja dovoljenj).
1.  Komisija vzpostavi in zagotovi delovanje elektronskega sistema izdajanja dovoljenj za ozonu škodljive snovi iz prilog I in II ter izdelke in opremo, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi (v nadaljnjem besedilu: sistem izdajanja dovoljenj).
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5
5.  Vsako podjetje, ki ima dovoljenje, v obdobju veljavnosti dovoljenja uradno obvesti Komisijo o vseh spremembah, ki bi lahko nastale v obdobju veljavnosti dovoljenja v zvezi z informacijami, predloženimi v skladu s Prilogo VII.
5.  Vsako podjetje, ki ima dovoljenje, v obdobju veljavnosti dovoljenja Komisijo brez nepotrebnega odlašanja uradno obvesti o vseh spremembah, ki bi lahko nastale v obdobju veljavnosti dovoljenja v zvezi z informacijami, predloženimi v skladu s Prilogo VII.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del
3.  V primerih uvoza ozonu škodljivih snovi, iz Priloge I ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi, uvoznik, ali kadar uvoznik ni na voljo, deklarant, naveden v carinski deklaraciji ali deklaraciji za začasno hrambo, v primerih izvoza pa izvoznik, naveden v carinski deklaraciji, carinskim organom v deklaraciji po potrebi navede naslednje:
3.  V primerih uvoza ozonu škodljivih snovi iz Priloge I ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo navedene snovi ali katerih delovanje je delno ali v celoti odvisno od njih, uvoznik ali, kadar uvoznik ni na voljo, deklarant, naveden v carinski deklaraciji ali deklaraciji za začasno hrambo, v primerih izvoza pa izvoznik, naveden v carinski deklaraciji, carinskim organom v deklaraciji po potrebi navede naslednje:
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 11 – pododstavek 1
Carinski organi odvzamejo ali zasežejo snovi ter izdelke in opremo, ki so s to uredbo prepovedani, za ureditev njihovega položaja v skladu s členoma 197 in 198 Uredbe (EU) št. 952/2013. Organi za nadzor trga take snovi ter izdelke in opremo tudi umaknejo ali odpokličejo s trga v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta33.
Carinski organi snovi ter izdelke in opremo, ki so s to uredbo prepovedani, odvzamejo ali zasežejo, da bi razpolagali z njimi v skladu s členoma 197 in 198 Uredbe (EU) št. 952/2013. Organi za nadzor trga take snovi ter izdelke in opremo tudi umaknejo ali odpokličejo s trga v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta33.
__________________
__________________
33 Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1).
33 Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1).
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 12 – pododstavek 1
Carinski organi držav članic določijo ali odobrijo carinske urade ali druge kraje in določijo pot do teh uradov in krajev v skladu s členoma 135 in 267 Uredbe (EU) št. 952/2013 za predložitev ozonu škodljivih snovi iz Priloge I ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi, ob njihovem vstopu na carinsko območje Unije ali ob izstopu z njega carinskim organom. Ti carinski uradi ali kraji so primerno opremljeni za izvajanje ustreznih fizičnih kontrol na podlagi analize tveganje in so seznanjeni z zadevami, povezanimi s preprečevanjem nezakonitih dejavnosti v skladu s to uredbo.
Carinski organi držav članic določijo ali odobrijo carinske urade ali druge kraje in določijo pot do teh uradov in krajev v skladu s členoma 135 in 267 Uredbe (EU) št. 952/2013 za predložitev ozonu škodljivih snovi iz Priloge I ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi, ob njihovem vstopu na carinsko območje Unije ali ob izstopu z njega carinskim organom. Ti carinski uradi ali kraji morajo imeti zadostne človeške in materialne vire, potrebne za izvajanje ustreznih fizičnih kontrol na podlagi analize tveganja, in so seznanjeni z zadevami, povezanimi s preprečevanjem nezakonitih dejavnosti v skladu s to uredbo.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1
1.  Ozonu škodljive snovi iz Priloge I, vsebovane v opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotno črpalko, opremi, ki vsebuje topila, ali protipožarnih sistemih in gasilnih aparatih, se zajemajo za uničenje ali za recikliranje ali predelavo med vzdrževanjem ali servisiranjem opreme ali pred demontiranjem ali odstranitvijo opreme.
1.  Ozonu škodljive snovi iz prilog I in II, vsebovane v opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotno črpalko, opremi, ki vsebuje topila, ali protipožarnih sistemih in gasilnih aparatih, se zajemajo za uničenje ali za recikliranje ali predelavo med vzdrževanjem ali servisiranjem opreme ali pred demontiranjem ali odstranitvijo opreme.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 6
6.  Ozonu škodljive snovi iz Priloge I, vsebovane v izdelkih in opremi, razen tistih, ki so navedeni v odstavkih 1 do 5, se zajemajo za uničenje, recikliranje ali predelavo, če je to tehnično in gospodarsko izvedljivo, ali se uničijo brez predhodnega zajetja.
6.  Ozonu škodljive snovi iz prilog I in II, vsebovane v izdelkih in opremi, razen tistih, ki so navedeni v odstavkih 1 do 5, se zajemajo za uničenje, recikliranje ali predelavo, če je to tehnično in ekonomsko izvedljivo, ali se uničijo brez predhodnega zajetja.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 9
9.  Države članice spodbujajo zajemanje, recikliranje, predelavo in uničenje ozonu škodljivih snovi iz Priloge I ter določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki pri tem sodeluje.
9.  Države članice spodbujajo zajemanje, recikliranje, predelavo in uničenje ozonu škodljivih snovi iz Priloge I ter določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki pri tem sodeluje. Države članice zagotovijo, da so fizičnim osebam, ki izvajajo te naloge, na voljo ustrezni programi usposabljanja.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2
2.  Podjetja sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe, da preprečijo in čim bolj zmanjšajo nenamerne izpuste ozonu škodljivih snovi iz Priloge I med proizvodnjo, vključno z izpusti, ki nenamerno nastanejo med proizvodnjo drugih kemikalij, postopkom proizvodnje opreme, uporabo, hranjenjem in prenosom iz enega vsebnika ali sistema v drugega ali prevozom.
2.  Podjetja sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe, da preprečijo in čim bolj zmanjšajo nenamerne izpuste ozonu škodljivih snovi iz prilog I in II med proizvodnjo, vključno z izpusti, ki nenamerno nastanejo med proizvodnjo drugih kemikalij, postopkom proizvodnje opreme, uporabo, hranjenjem in prenosom iz enega vsebnika ali sistema v drugega ali med prevozom.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3
3.  Podjetja, ki uporabljajo opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi iz Priloge I, zagotovijo, da se vsako odkrito uhajanje odpravi brez nepotrebnega odlašanja, brez poseganja v prepoved uporabe ozonu škodljivih snovi.
3.  Podjetja, ki uporabljajo opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi iz prilog I in II, zagotovijo, da se vsako odkrito uhajanje odpravi brez nepotrebnega odlašanja, brez poseganja v prepoved uporabe ozonu škodljivih snovi.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Podjetja, ki upravljajo opremo za hlajenje, klimatizacijo ali toplotne črpalke oziroma protipožarne sisteme, vključno z njihovimi tokokrogi, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi, zagotovijo, da so stacionarna oprema ali sistemi, polnjeni s tekočino:
(a)  katere količina je enaka ali presega 3 kg ozonu škodljivih snovi, vsaj enkrat na 12 mesecev pregledani glede uhajanja; to ne velja za opremo s hermetično zaprtimi sistemi, ki so označeni kot taki in vsebujejo manj kot 6 kg nadzorovanih snovi;
(b)  katere količina je enaka ali presega 30 kg ozonu škodljivih snovi, vsaj enkrat na 6 mesecev pregledani glede uhajanja;
(c)  katere količina je enaka ali presega 300 kg ozonu škodljivih snovi, vsaj enkrat na 3 mesece pregledani glede uhajanja; zagotovijo pa tudi, da se vsako odkrito uhajanje čim prej odpravi, v vsakem primeru pa v 14 dneh; po odpravi uhajanja se oprema ali sistem v roku enega meseca še enkrat pregleda glede uhajanja, da se zagotovi, da je bilo popravilo učinkovito.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5
5.  Države članice določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki opravlja dejavnosti iz odstavka 3.
5.  Države članice določijo pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki opravlja dejavnosti iz odstavka 3. Države članice zagotovijo, da so fizičnim osebam, ki izvajajo te dejavnosti, na voljo ustrezni programi usposabljanja.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo prilog I in II v zvezi s potencialom globalnega segrevanja in dejavnikom škodljivosti za ozon pri snoveh s seznama, kadar je to potrebno glede na nova ocenjevalna poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe ali nova poročila znanstvene skupine za presojo, ustanovljene v skladu s Protokolom.
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29 za spremembo prilog I in II, da se posodobita potencial globalnega segrevanja in dejavnik škodljivosti za ozon pri snoveh s seznama, kadar je to potrebno glede na nova ocenjevalna poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe ali nova poročila znanstvene skupine za presojo, ustanovljene v skladu s Protokolom, ter doda 20-letni potencial globalnega segrevanja teh snovi.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)
Vsako podjetje, ki da na trg ozonu škodljive snovi, Komisiji do 31. marca ... [leto začetka uporabe te uredbe], nato pa vsako leto predloži poročilo, s katerim dokaže skladnost s členom 15(2).
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2
(2)  Komisija in pristojni organi držav članic sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito zaupnosti informacij, ki so jim predložene v skladu s tem členom.
(2)  Komisija in pristojni organi držav članic sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito zaupnosti informacij, ki so jim predložene v skladu s tem členom, in pogoje, pod katerimi se dostop do teh podatkov odobri.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1
1.  Pristojni organi držav članic izvajajo preglede, da ugotovijo, ali podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti iz te uredbe.
1.  Pristojni organi držav članic izvajajo redne preglede, da ugotovijo, ali podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti iz te uredbe.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4 – točka c
(c)  začasni odvzem ali preklic dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če te dejavnosti spadajo na področje uporabe te uredbe.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 5 – pododstavek 1
Države članice v primeru nezakonite proizvodnje, uvoza, izvoza, dajanja na trg ali uporabe ozonu škodljivih snovi iz Priloge I ali izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi, predvidijo najvišje upravne kazni v višini najmanj petkratne tržne vrednosti zadevnih snovi ali izdelkov in opreme. Države članice za primer ponovne kršitve v petletnem obdobju predvidijo najvišje upravne kazni v višini najmanj osemkratne tržne vrednosti zadevnih snovi ali izdelkov in opreme.
Države članice za nezakonito proizvodnjo, uvoz, izvoz, dajanje na trg ali uporabo ozonu škodljivih snovi iz Priloge I ali izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo navedene snovi, določijo najnižje upravne kazni v višini vsaj štirikratne tržne vrednosti zadevnih ozonu škodljivih snovi ali izdelkov in opreme ter najvišje upravne kazni v višini najmanj šestkratne tržne vrednosti zadevnih snovi ali izdelkov in opreme. Države članice za primer ponovne kršitve v petletnem obdobju določijo upravne kazni v višini vsaj sedemkratne vrednosti zadevnih ozonu škodljivih snovi ali izdelkov in opreme ter najvišje upravne kazni v višini najmanj desetkratne tržne vrednosti zadevnih snovi ali izdelkov in opreme.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 27 a (novo)
Člen 27a
Države članice poskrbijo, da se lahko upravne kazni, kadar se naložijo v skladu s členom 27(5), naložijo v sklopu upravnega postopka ali z začetkom postopka za naložitev kazni ali na oba načina.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(4), člena 8(7), člena 9(3), člena 16(13), člena 18, člena 19(2), člena 20(8), člena 22, člena 23(3) in člena 24(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka uporabe Uredbe].
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(1), člena 7(4), člena 8(7), člena 9(3), člena 16(13), člena 18, člena 19(2), člena 20(8), člena 22, člena 23(3) in člena 24(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka uporabe uredbe].
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1
Komisija do 1. januarja 2033 objavi poročilo o izvajanju te uredbe.
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 1. januarja 2030 predloži poročilo o izvajanju in učinkovitosti te uredbe. V njem oceni zlasti razpoložljivost alternativ ozonu škodljivim snovem, za katere se uporablja odstopanje, odobreno v skladu s členi 6, 7, 8 in 9. Komisija oceni tudi vpliv te uredbe na boj proti nezakoniti trgovini z ozonu škodljivimi snovmi. Po tem, ko predloži navedeno poročilo in zahtevane ocene, lahko po potrebi predloži tudi zakonodajni predlog.
Evropski znanstveni svetovalni odbor za podnebne spremembe, ustanovljen v skladu s členom 10a Uredbe (ES) št. 401/2009 (v nadaljnjem besedilu: svetovalni odbor), lahko na lastno pobudo daje znanstvene nasvete in izdaja poročila v zvezi s to uredbo. Komisija upošteva zadevne nasvete in poročila svetovalnega odbora, zlasti kar zadeva skladnost te uredbe s cilji Uredbe (ES) št. 401/2009 in mednarodnimi obveznostmi Unije v okviru Pariškega sporazuma.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Priloga VI – del 2 – točka f
(f)  vseh zalogah;
(f)  vseh zalogah na začetku in koncu poročevalnega obdobja;
Sprememba 66
Predlog uredbe
Priloga VI – del 3 – točka d
(d)  vseh zalogah;
(d)  vseh zalogah na začetku in koncu poročevalnega obdobja;
Sprememba 67
Predlog uredbe
Priloga VI – del 4 – točka b
(b)  vseh zalogah;
(b)  vseh zalogah na začetku in koncu poročevalnega obdobja;
Sprememba 68
Predlog uredbe
Priloga VI – točka 5 – odstavek 1 – točka a
(a)  vseh uničenih količinah, vključno s količinami, vsebovanimi v izdelkih ali opremi;
(a)  vseh uničenih količinah, vključno s količinami, vsebovanimi v izdelkih ali opremi, in količinami, ki so bile uničene kot stranski proizvodi;
Sprememba 69
Predlog uredbe
Priloga VI – točka 5 – odstavek 1 – točka a
(b)  vseh zalogah, ki čakajo na uničenje, vključno s količinami, vsebovanimi v izdelkih ali opremi;
(b)  vseh zalogah na začetku in koncu poročevalnega obdobja, ki čakajo na uničenje, vključno s količinami, vsebovanimi v izdelkih ali opremi;
Sprememba 70
Predlog uredbe
Priloga VI – točka 5 – odstavek 2
Vsako podjetje, ki uničuje ozonu škodljive snovi iz Priloge I in ga točka 2(e) te priloge ne zajema, sporoči tudi podatke o vseh nakupih od drugih podjetij v Uniji in prodaji tem podjetjem.
Vsako podjetje, ki uničuje ozonu škodljive snovi in ga točka 2(e) te priloge ne zajema, sporoči tudi podatke o vseh nakupih od drugih podjetij v Uniji in prodaji tem podjetjem.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Priloga VI – točka 6 – odstavek 1 – točka b
(b)  vseh zalogah;
(b)  vseh zalogah na začetku in koncu poročevalnega obdobja;
Sprememba 72
Predlog uredbe
Priloga VI – točka 6 – odstavek 1 – točka c
(c)  postopkih in vseh emisijah, vključno s tistimi, ki so povezane s prevozom in skladiščenjem, kar vključuje tudi prenos iz enega vsebnika v drugega.
(c)  vrstah uporabe surovin in postopkih ter vseh emisijah, vključno s tistimi, ki so povezane s prevozom in skladiščenjem, kar vključuje tudi prenos iz enega vsebnika v drugega.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Priloga VI – točka 6 – odstavek 2
Vsako podjetje, ki uporablja ozonu škodljive snovi iz Priloge I, kot surovine ali predelovalna sredstva, sporoči tudi podatke o vseh nakupih od drugih podjetij v Uniji in prodaji tem podjetjem.
Vsako podjetje, ki uporablja ozonu škodljive snovi kot surovine ali predelovalna sredstva, sporoči tudi podatke o vseh nakupih od drugih podjetij v Uniji in prodaji tem podjetjem.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0050/2023).

Zadnja posodobitev: 4. julij 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov