Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2196(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0091/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0091/2023

Συζήτηση :

PV 17/04/2023 - 20
CRE 17/04/2023 - 20

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2023 - 4.11
CRE 18/04/2023 - 4.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0106

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 202kWORD 63k
Τρίτη 18 Απριλίου 2023 - Στρασβούργο
Η εφαρμογή της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ και άλλων ενωσιακών μέσων συνδρομής στον τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας
P9_TA(2023)0106A9-0091/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ και άλλων ενωσιακών μέσων συνδρομής στον τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας (2022/2196(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και δη το κεφάλαιο 2 τμήμα 2 σχετικά με τις διατάξεις για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας μετά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Santa Maria da Feira, στις 19 και 20 Ιουνίου 2000,

–  έχοντας υπόψη τον Μη Στρατιωτικό Πρωταρχικό Στόχο του 2008 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη τον νέο Μη Στρατιωτικό Πρωταρχικό Στόχο του 2008 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις» (JOIN(2013)0030),

–  έχοντας υπόψη τα από 22ας Ιανουαρίου 2018 συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τα από 19ης Νοεμβρίου 2018 συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση Συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 14ης Νοεμβρίου 2022,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP) III — Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (JOIN(2020)0017), τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης της 4ης Ιουλίου 2019, και τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 21ης Δεκεμβρίου 2021, για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ 2021-2024,

–  έχοντας υπόψη τα από 5ης Ιουνίου 2020 συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη νεολαία στην εξωτερική δράση,

–  έχοντας υπόψη τον Xάρτη πορείας του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2020, για την κλιματική αλλαγή και την άμυνα,

–  έχοντας υπόψη την από 5ης Οκτωβρίου 2021 βασική αντίληψη του Συμβουλίου για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη ετήσια διάσκεψη επανεξέτασης του συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη και τελευταία ετήσια διάσκεψη αναθεώρησης του Συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ στις 16 Νοεμβρίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με το σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, για την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου(1) (κανονισμός NDICI),

–  έχοντας υπόψη τον στρατηγικό προσανατολισμό για την ασφάλεια και την άμυνα – για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τους πολίτες, τις αξίες και τα συμφέροντά της και συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τον οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 2022 και υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Μαρτίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με το σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΥΕΔ σχετικά με τη βασική μελέτη παρακολούθησης για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 30ής Μαρτίου 2022,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0091/2023),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας της ΚΠΑΑ της ΕΕ από το 1999 όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, τη σταθεροποίηση και την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τη δρομολόγηση, το 2003, της μη στρατιωτικής αστυνομικής αποστολής της ΕΕ (EUPM) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως της πρώτης αποστολής ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων έχει τη βάση της στις Συνθήκες και στις προτεραιότητες της Φέιρα του 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή των απαιτήσεων ικανοτήτων των αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 42 ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί επί του παρόντος 12 μη στρατιωτικές αποστολές και, κατά τα 20 έτη μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, έχει εκτελέσει 24 αποστολές σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων έχει αυξηθεί, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα του απρόκλητου και αδικαιολόγητου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη στρατιωτικές αποστολές είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της ευρύτερης απάντησης της ΕΕ στις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας με μη στρατιωτικά μέσα και απαιτούν αποτελεσματική εκπαίδευση και επιχειρησιακές ικανότητες ώστε να συμβαδίζουν με το εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών στα ανατολικά και νότια της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας και η ανθρωπιστική κρίση εντός και πέριξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερες απαιτήσεις για τις αποστολές ΚΠΑΑ, ασκώντας έτσι σημαντική πίεση στον προϋπολογισμό της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους του στρατηγικού προσανατολισμού της ΕΕ είναι η ενίσχυση των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ της ΕΕ, παρέχοντάς τους πιο ισχυρές και ευέλικτες εντολές, προωθώντας ταχείες και πιο ευέλικτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομική αλληλεγγύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτότητα των αποστολών ΚΠΑΑ της ΕΕ ενισχύει την ΕΕ ως νόμιμη πολιτική δύναμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να καταστεί ένας πιο δυναμικός και αποφασιστικός πάροχος ασφάλειας, καλύτερα προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών απειλών και προκλήσεων και να υπερασπιστεί την ευρωπαϊκή και παγκόσμια τάξη ασφάλειας από κοινού με τους εταίρους της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη στρατιωτική ΚΠΑΑ αποτελεί μοναδικό μέσο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών κρίσεων με μη στρατιωτικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση της ΚΠΑΑ τόσο στον προγραμματισμό, στους πόρους και στην επιμελητεία της δίνει τη δυνατότητα να γίνει ο πρωταρχικός παράγοντας διαχείρισης μη στρατιωτικών κρίσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κόμβος πρακτικής κοινωνικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης τόσο σε ανθρωπογενείς όσο και σε φυσικές καταστροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επιτρέπει στις αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ να προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες απειλές και προκλήσεις και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους, μεταξύ άλλων ενόψει του νέου πλαισίου ασφάλειας και της αυξανόμενης παρουσίας στρατηγικών ανταγωνιστών μας στα θέατρα επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, απαιτείται επειγόντως μια αποτελεσματικότερη μη στρατιωτική ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν τη μη στρατιωτική ΚΠΑΑ μέσω ενός νέου συμφώνου που θα επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων και σε σύνθετα περιβάλλοντα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ του 2001 αποφάσισε την ανάπτυξη 200 δικαστών και εισαγγελέων, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στον τομέα της πολιτικής διοίκησης, καθώς και ομάδων πολιτικής προστασίας με έως και 2 000 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μη Στρατιωτικός Πρωταρχικός Στόχος (CHG) του 2010 προσέθεσε 285 εμπειρογνώμονες για την ανάλυση συγκρούσεων, τη μεταβατική δικαιοσύνη και τον διάλογο, καθώς και για τη δημιουργία ομάδων μη στρατιωτικής αντίδρασης (CRT), μιας ισχυρής δεξαμενής εμπειρογνωμόνων 100 ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη στρατιωτική ΚΠΑΑ συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων σε τομείς όπως η αστυνόμευση, το κράτος δικαίου, η πολιτική διοίκηση, η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ) και η παρακολούθηση σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 ΣΕΕ, και συνοδεύεται από συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του μέσου της ΕΕ για την Ευρώπη στον κόσμο και που ενισχύουν τη διεθνή σταθερότητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ το 2018 αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου για την ενίσχυση της ικανότητας μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, ενισχύοντας την ανάληψη και το αίσθημα ευθύνης από τα κράτη μέλη, καθώς και τη συνεισφορά πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο πολιτικής και τεχνικής δέσμευσης και ανθρώπινων και οικονομικών πόρων από τα κράτη μέλη για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων που δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί και για την αύξηση της νομιμότητας των αποστολών αυτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την πάροδο των ετών, τα μη στρατιωτικά καθήκοντα της ΚΠΑΑ έχουν διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβατική δικαιοσύνη, τη διαμεσολάβηση, τον διάλογο και την ανάλυση συγκρούσεων, στηρίζοντας την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με πρακτικές συμβουλές, κατάρτιση και εξοπλισμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προσαρμοστούν, χωρίς καθυστέρηση, σε νέες και αναδυόμενες προκλήσεις, όπως οι υβριδικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων, η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, οι εξωτερικές παρεμβάσεις, η επιρροή και η χειραγώγηση των πληροφοριών, η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, η ασφάλεια στη θάλασσα, το οργανωμένο έγκλημα και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές και οι επιχειρήσεις ΚΠΑΑ της ΕΕ αποτελούν επίσης στόχο υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη σταθεροποίηση της χώρας στην οποία αναπτύσσονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επηρεάζουν σοβαρά το επιχειρησιακό περιβάλλον της διαχείρισης κρίσεων και απαιτούν αυξημένη προσοχή κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μη στρατιωτικών αποστολών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις έχουν μεγάλο πληθυσμό νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας, συμβάλλοντας στην πρόληψη των συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών στην εξωτερική της δράση, αλλά η δέσμευση αυτή δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να θέσει το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο επίκεντρο της ΚΕΠΠΑ και ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις αποστολές ΚΠΑΑ, αλλά το σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ (2018) δεν θέτει συγκεκριμένο στόχο για την εκπροσώπηση των γυναικών σε μη στρατιωτικές αποστολές και δεν κάνει καμία αναφορά στην ισότητα των φύλων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στις αποστολές/επιχειρήσεις ΚΠΑΑ παρέμεινε αμετάβλητη κατά την πενταετή περίοδο 2015-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις μη στρατιωτικές δομές των κεντρικών γραφείων [η Διεύθυνση Ολοκληρωμένης Προσέγγισης της Ασφάλειας και της Ειρήνης (ISPD), η Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (SECDEFPOL) και η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC)] οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 % του συνόλου του προσωπικού, αλλά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε διευθυντικές θέσεις (30 %)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2017, το εκπαιδευτικό σεμινάριο πριν από την αποστολή που περιλαμβάνει στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων είναι υποχρεωτικό για όλο το προσωπικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα τρίτο όσων απάντησαν στην έκθεση της ΕΥΕΔ σχετικά με τη βασική μελέτη παρακολούθησης για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έλαβαν τέτοια εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αναμένεται να εγκρίνουν ένα νέο σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ έως τον Μάιο του 2023, προκειμένου να συνεχίσουν τις προσπάθειες για μια πιο αποτελεσματική και ικανή μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς και ο απρόκλητος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η παραπληροφόρηση, η τρομοκρατία και οι υβριδικές και κακόβουλες απειλές, απαιτούν πλήρη δέσμευση προκειμένου να ενισχυθεί η μη στρατιωτική ΚΠΑΑ μέσω ενός νέου συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ·

Ενίσχυση του στρατηγικού οράματος για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων

1.  τονίζει ότι η μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων της ΕΕ πραγματοποιεί σημαντικές συνεισφορές στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ έναντι των εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων·

2.  υπενθυμίζει ότι η διαχείριση κρίσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της ΚΠΑΑ της ΕΕ, ιδίως μέσω των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεών της· υπενθυμίζει ότι ένα σημαντικό δίδαγμα από την ανάλυση απειλών του 2020 ήταν η ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά γρήγορα σε κρίσεις και να ενισχυθεί η συνολική ετοιμότητά της· υπογραμμίζει επομένως τη σημασία των αποστολών που ανατίθενται στο προσωπικό που υπηρετεί σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, γεγονός που συνεπάγεται για τα κράτη μέλη την ανάγκη να παρέχουν τα σχετικά προφίλ και για την ΕΥΕΔ να εφαρμόζει μια προσεκτική πολιτική στον τομέα των ανθρώπινων πόρων· σημειώνει ότι η ΕΕ διαδραματίζει επίσης καίριο ρόλο στην παροχή θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη 15.000 διεθνών και τοπικών υπαλλήλων·

3.  ζητά από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το νέο σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ για να ενισχύσουν το στρατηγικό τους όραμα ως προς τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων με το να αποσαφηνίσουν τον ρόλο, την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ και με το καθορίσουν ένα κοινό επίπεδο φιλοδοξίας για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων·

4.  υπενθυμίζει ότι η ανάλυση απειλών πριν από την έγκριση της στρατηγικής πυξίδας το 2022 ήταν μια μοναδική προσπάθεια επικαιροποίησης του δόγματος ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσουν την ανάλυση στις συζητήσεις τους σχετικά με το μέλλον της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων και την προβλεπόμενη χρήση του μη στρατιωτικού μέσου ΚΠΑΑ·

5.  Πιστεύει ότι τα παραδοσιακά μη στρατιωτικά καθήκοντα ΚΠΑΑ, όπως η αστυνόμευση, το κράτος δικαίου, η πολιτική διοίκηση, η ΜΤΑ, η παρακολούθηση, ο αφοπλισμός και η αποστράτευση, παραμένουν πιο σημαντικά από ποτέ για τη σταθεροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των τομέων της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η επικαιροποίηση και η διεύρυνση των καθηκόντων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης και των Συνθηκών υπό το πρίσμα των νέων κινδύνων και απειλών που έχουν προκύψει και, ως εκ τούτου, έχουν οδηγήσει σε ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας· τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης και ενίσχυσης οριζόντιων θεμάτων, όπως είναι, συγκεκριμένα, τα εξής:

   α) ανθρώπινη ασφάλεια·
   β) ανάγκες ασφάλειας και ενσυνείδητη κινητοποίηση των κυβερνήσεων υποδοχής και των τοπικών πληθυσμών·
   γ) ευαισθητοποίηση ως προς το φύλο, την ισότητα και ως προς το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ΓΕΑ)·
   δ) θεματολόγιο για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις·
   ε) διαμεσολάβηση, διάλογος και συμφιλίωση·
   στ) ουσιαστική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·
   ζ) το σύμπλεγμα ασφάλειας-κλίματος·
   η) η συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, με την προώθηση του κράτους δικαίου και της λογοδοσίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της αλυσίδας της δικαιοσύνης και των ικανοτήτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας·
   θ) οι μη στρατιωτικές πτυχές του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης·
   ι) η καταπολέμηση της διαφθοράς·
   ια) η παρακολούθηση και η καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης·
   ιβ) η προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

6.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν με πιο προορατικό τρόπο οι έννοιες της ανθρώπινης ασφάλειας, των αναγκών ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού, της ευαισθησίας ως προς τη διάσταση του φύλου, της κοινοβουλευτικής εποπτείας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας του τομέα της τοπικής ασφάλειας στην εντολή και τις επιχειρήσεις της αποστολής·

7.  επισημαίνει ότι η επιτυχία των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το άνοιγμα στις προοπτικές και τον ενστερνισμό στη χώρα υποδοχής· ενθαρρύνει τη χρήση εξατομικευμένων προσεγγίσεων, την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία με την κυβέρνηση υποδοχής, την κοινωνία των πολιτών και τον τοπικό πληθυσμό· τονίζει επομένως τη σημασία της ανάληψης ευθύνης σε τοπικό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της εντολής της αποστολής, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· τονίζει την ανάγκη το προσωπικό των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις κυβερνήσεις υποδοχής, την κοινωνία των πολιτών και τους τοπικούς πληθυσμούς, γεγονός που απαιτεί επίγνωση της κατάστασης, πολιτιστική κατανόηση και γνώση των τοπικών γλωσσών· χαιρετίζει τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΥΕΔ για την προορατική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις αποστολές ΚΠΑΑ· υπενθυμίζει ότι οι αποστολές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη δυναμική των συγκρούσεων, στις άρτιες διαδικασίες εκτίμησης και μετριασμού του κινδύνου, και πρέπει να περιλαμβάνουν παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων ΚΠΑΑ που βασίζεται περισσότερο στον αντίκτυπο, καθώς και περισσότερους μηχανισμούς διαβούλευσης και ανατροφοδότησης· συνιστά να δημιουργηθούν ασφαλείς και προστατευμένοι επίσημοι, άτυποι και ανώνυμοι δίαυλοι για την ανατροφοδότηση των αποστολών και τις καταγγελίες από την κοινωνία των πολιτών, ώστε να βοηθηθεί η ΕΕ στο να κατανοεί καλύτερα την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών της·

8.  σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιτυχία των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ υπονομεύεται από την μη τήρηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων των κυβερνήσεων υποδοχής· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενταθεί η συνεργασία με τις χώρες υποδοχής και να δοθεί ίση προσοχή στην κατάρτιση και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις· ζητά η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, την αναπτυξιακή βοήθεια και τη βοήθεια, να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ η αναγκαία επιρροή ώστε οι κυβερνήσεις υποδοχής να τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να τηρούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη σημασία του συντονισμού των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ με άλλους διεθνείς εταίρους που συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες στη χώρα υποδοχής· σημειώνει ότι οι μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ πραγματοποιούνται συχνά σε χώρες και περιοχές που αμφισβητούνται από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς και είναι έτοιμες να υπονομεύσουν την ικανότητα και την αξιοπιστία της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας· τονίζει εν προκειμένω ότι όλες οι δεσμεύσεις της ΕΕ πρέπει να είναι αξιόπιστες στα μάτια των τοπικών και περιφερειακών πληθυσμών και αρχών, αξιοποιώντας τη στενή και ειλικρινή συνεργασία με τα κράτη υποδοχής, και πρέπει να διατηρούν συχνή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού των αποστολών, των εθνικών αρχών και του ευρύτερου πληθυσμού· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία τους σχετικά με τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, προκειμένου να συγκεντρώσουν πολιτική στήριξη εντός της ΕΕ και σε χώρες όπου πραγματοποιούνται αποστολές, παρέχοντας εξατομικευμένη στρατηγική επικοινωνία για κάθε αποστολή, επισημαίνοντας τους στόχους και τις αξίες της αποστολής και τα οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό, καθώς και υποστηρίζοντας την αποτελεσματικότερη πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων γυναικών·

9.  πιστεύει ότι η μη στρατιωτική ΚΠΑΑ θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής· υπενθυμίζει ότι οι αποστολές θα πρέπει να ενημερώνονται από αναλύσεις συγκρούσεων που λαμβάνουν υπόψη το κλίμα και ζητά την περαιτέρω ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων· τονίζει ότι η σχέση κλίματος και ασφάλειας πρέπει να συμπεριληφθεί στο Σύμφωνο 2.0, περιγράφοντας σαφώς πώς μπορεί να τεθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων· επαναλαμβάνει την έκκληση του Συμβουλίου (συμπέρασμα Δεκεμβρίου 2022) οι αποστολές και οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

10.  τονίζει τη σημασία της αξιολόγησης των μη στρατιωτικών προσπαθειών ΚΠΑΑ σε συγκεκριμένους τομείς, ιδίως για την αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, όπως η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, η ασφάλεια στη θάλασσα και το οργανωμένο έγκλημα· εκφράζει τη λύπη του για τις επικρατούσες ελλείψεις στην ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει και να εντοπίζει υβριδικές απειλές, ιδίως χειραγώγηση των πληροφοριών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την επιτυχία των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για την απόφαση να αναπτυχθεί υβριδική εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη συντονισμένη αντιμετώπιση υβριδικών εκστρατειών· χαιρετίζει, επιπλέον, την κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια πολιτική της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα, επισημαίνοντας τη σημασία της κυβερνοανθεκτικότητας για τις αποστολές ΚΠΑΑ, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της πολιτικής και των ικανοτήτων της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ομάδων ταχείας αντίδρασης στον κυβερνοχώρο και της επέκτασής τους προς τη στήριξη μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν οι ικανότητες στρατηγικής επικοινωνίας τους, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών συστημάτων επικοινωνίας με βάση το πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας της ΕΕ, καθώς και να συμπεριληφθεί μια κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της CPCC και των επιτόπιων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την τεχνολογική καινοτομία, ενισχύοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση στον κυβερνοχώρο και την ανθεκτικότητα των αποστολών ΚΠΑΑ· ζητά να ενισχυθεί η κυβερνοανθεκτικότητα των συνολικών δομών της CPCC και των αποστολών ΚΠΑΑ·

11.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς και αυξανόμενες απειλές για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο πολιτιστικών τεχνουργημάτων, ιδίως σε ζώνες συγκρούσεων·

12.  ζητά να χρησιμοποιηθεί το νέο σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ για την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη μη στρατιωτική ΚΠΑΑ· επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των γυναικών στην επιτυχία των αποστολών και των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και ως κινητήρια δύναμη της αξιοπιστίας της ΕΕ ως υπέρμαχου των ίσων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών παγκοσμίως· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP) III (2020-24) απαιτεί τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΠΑΑ· ζητά από τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων, ως πρώτο βήμα, να επιδιώξουν να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε τουλάχιστον 40 % σε όλες τις αποστολές και σε όλα τα επίπεδα έως το 2024· συνιστά, τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της CPCC για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ για την περίοδο 2021-2024· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη της ΕΕ να δεσμευτούν ότι θα επιτύχουν σταδιακά την ισότητα των φύλων στους διορισμούς αρχηγών αποστολών και άλλων ανώτερων ηγετικών θέσεων· ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία τους με τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, όπου είναι δυνατόν·

13.  ζητά την ουσιαστική εφαρμογή της προστασίας των παιδιών και των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και του θεματολογίου για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, στο πλαίσιο της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποστολών και επιχειρήσεων, και την εφαρμογή μιας ευαισθητοποιημένης για τους νέους προσέγγισης στην ανάλυση των συγκρούσεων·

14.  τονίζει ότι η ικανότητα πρόβλεψης μελλοντικών αλλαγών στο περιβάλλον ασφάλειας είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων θα επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της· ζητά μεγαλύτερη επικέντρωση του νέου συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ σε σχεδιασμό βάσει σεναρίων, στρατηγική ανάλυση προοπτικών και ανάλυση συγκρούσεων, καθώς και έγκαιρη προειδοποίηση κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αποστολές και εντολές·

15.  καλεί τη CPCC, το EUMCC και το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ να αναπτύξουν ένα μοντέλο για τη δημιουργία και την ανταλλαγή ιδεών για εκστρατείες βέλτιστων πρακτικών και/ή σχέδια σχεδιασμού αποστολών που θα ανταλλάσσονται σε όσο το δυνατόν πιο αρχικό στάδιο με εταίρους ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εκστρατείας·

16.  καλεί την CPCC και τη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων της ΕΕ (MPCC) να δώσουν έμφαση στην επαγγελματική πολιτικοστρατιωτική εκπαίδευση όλου του προσωπικού των αποστολών ΚΠΑΑ, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας για να συμβάλει στη διαμόρφωση της εμπειρογνωμοσύνης των πολιτικών και αμυντικών επαγγελματιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό της ΚΠΑΑ μπορεί να αναγνωρίζει καλύτερα και να ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας που είναι εμφανείς στις χώρες ανάπτυξής τους·

17.  καλεί τα επιτελεία της ΕΥΕΔ, της MPCC, της CPCC και της CSDP να καλλιεργήσουν μια νέα αντίληψη κατανόησης μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών εταίρων που βασίζεται σε ενισχυμένες θεσμικές σχέσεις και κοινή ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση σε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός γενικού πλαισίου σχεδιασμού και πολιτισμού·

18.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν συγκεκριμένο σχέδιο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης και να διασφαλίσουν ότι όλα τα σχετικά μέσα της ΕΕ και των κρατών μελών (στρατιωτική ΚΠΑΑ, Ευρώπη στον κόσμο, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) εφαρμόζονται με συνέπεια και οδηγούν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ· ζητά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη διαχείριση της μετάβασης μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και τεχνικών μέσων της ΕΕ·

19.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του στενότερου συντονισμού των εντολών με εταίρους όπως ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών απειλών και προκλήσεων για την ασφάλεια·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να προσκαλούν και να εμπλέκουν υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, κατά περίπτωση, για να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ· ζητά να παρασχεθεί βοήθεια στις ενδιαφερόμενες χώρες προκειμένου να καταρτιστούν και να προετοιμαστούν για την εν λόγω συμμετοχή· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ· χαιρετίζει τη στήριξη από τρίτες χώρες όσον αφορά την Ουκρανία και υπενθυμίζει ότι χώρες όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Αυστραλία, η Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν επίσης να διαθέσουν σημαντικούς πολιτικούς και οικονομικούς πόρους στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το πλαίσιό της για τις συμφωνίες συμμετοχής με τρίτες χώρες εταίρους, δεδομένου ότι ο αριθμός των αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων από τρίτες χώρες έχει μειωθεί από 200 σε 10 από το 2010·

Εφαρμογή του συμφώνου

21.  λαμβάνει υπόψη τα επιτεύγματα του Συμφώνου του 2018 όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών στην ανάπτυξη των εθνικών τους σχεδίων εφαρμογής (ΕΕΠ), μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένου διαλόγου και ανταλλαγής ορθών πρακτικών και διδαγμάτων, και την περαιτέρω αξιοποίησή τους μέσω δομημένων και τακτικών διαδικασιών ανάπτυξης ικανοτήτων που θα συμφωνηθούν, και την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και κοινών δράσεων μεταξύ των κρατών μελών·

22.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός μέσου εκπαίδευσης και εξοπλισμού για τις μη στρατιωτικές αποστολές, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να στηρίζει τρίτα κράτη και να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες προσδοκίες και ανάγκες τους· ζητά συνεπώς να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές, ώστε να καθοριστούν περισσότεροι αριθμητικοί στόχοι και χρονοδιαγράμματα για όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των υπεύθυνων οντοτήτων·

23.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ, όπως είναι η διαθεσιμότητα ικανοτήτων και πόρων, η ικανότητα ανταπόκρισης, η έλλειψη βασικών δεικτών επίδοσης, η ταχύτερη λήψη αποφάσεων και οι πιο κλιμακούμενες, προσαρμόσιμες, σπονδυλωτές αποστολές και σαφέστερες εντολές, και επισημαίνει ότι αυτές είχαν ήδη επισημανθεί στο πρώτο σύμφωνο, το οποίο οδήγησε σε αυξημένη εστίαση στη μη στρατιωτική ΚΠΑΑ, αλλά όχι σε πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή και αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής και της ενσυνείδητης κινητοποίησης από τα κράτη μέλη, παράμετροι που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως στο νέο σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ·

24.  σημειώνει τον αριθμό των μακροχρόνιων μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, οι οποίες τονίζουν την ανάγκη για σαφώς καθορισμένους στόχους, τόσο πολιτικούς όσο και επιχειρησιακούς, για στρατηγικές εξόδου, και για την αξιολόγησή τους· ζητά τη θέσπιση στρατηγικών εξόδου για τις μη στρατιωτικές αποστολές, με μετρήσεις για τη μέτρηση της επιτυχίας τους, οι οποίες θα επιτρέπουν την ταχύτερη παύση των αποστολών όταν έχουν επιτευχθεί επιχειρησιακοί και πολιτικοί στόχοι, καθώς και όταν δεν έχουν επιτευχθεί ή όταν δεν είναι πλέον δυνατή η εκπλήρωση των σχετικών συνθηκών ασφάλειας, πολιτικών ή στρατηγικών συνθηκών στη χώρα εγκατάστασης· ζητεί, συνεπώς, μια ειλικρινή πολιτική συζήτηση σχετικά με το κλείσιμο των αποστολών που δεν δημιουργούν τον επιθυμητό αντίκτυπο, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιηθεί η απουσία προόδου στη χώρα υποδοχής·

25.  σημειώνει ότι οι μόνες αξιολογήσεις των εντολών των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ που υπάρχουν επί του παρόντος είναι οι στρατηγικές επανεξετάσεις που τροφοδοτούν την ανανέωση, την προσαρμογή ή το κλείσιμο των αποστολών· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης και της καθιέρωσης ενός συστήματος και μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιδόσεων των αποστολών, της αποτελεσματικότητάς τους και της δημοσιονομικής διαχείρισής τους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για την αξιολόγηση του αντικτύπου των αποστολών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο επιλογών σχετικά με την αξιολόγηση που παρουσίασε η ΕΥΕΔ προς τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι στην αξιολόγηση των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ και της αποτελεσματικότητάς τους και ότι οι συστηματικές αξιολογήσεις θα πρέπει να τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις μελλοντικές αποστολές·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές ΕΥΕΔ - CPCC που δίνουν στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ τα εργαλεία που χρειάζονται για να είναι προορατικές στην προσέγγιση των φορέων της κοινωνίας των πολιτών ως βασικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα και στάδια των διαδικασιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΥΕΔ σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητά την αποτελεσματική εφαρμογή τους, ιδίως με τη θέσπιση σαφών εσωτερικών διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδέονται με τη στήριξη του τομέα της ασφάλειας·

Ενίσχυση και παροχή ικανοτήτων στο ύψος του επιπέδου φιλοδοξίας του Συμφώνου

27.  καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει, από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη μέλη, μια διαρθρωμένη και τακτική διαδικασία ανάπτυξης μη στρατιωτικών δυνατοτήτων για την αξιολόγηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων των κρατών μελών, την ανάπτυξη απαιτήσεων, τη διενέργεια ανάλυσης ελλείψεων και την περιοδική επανεξέταση της προόδου· ενθαρρύνει τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής οικονομικών κινήτρων για τη στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως αναφέρεται στο μη στρατιωτικό σύμφωνο του 2018, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να τηρήσουν τη δέσμευση που περιλαμβάνει το νέο σύμφωνο και να αναπτύξουν το πλήρες φάσμα των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ανάληψη και τη διατήρηση αποστολών μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων·

28.  εκφράζει τη λύπη του διότι, αν και αποτελούν μία από τις βασικές δεσμεύσεις του Συμφώνου, οι μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ πάσχουν μονίμως από την αθέτηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών περί διάθεσης επαρκούς προσωπικού, με 10 κράτη μέλη να παρέχουν επί του παρόντος το 78 % του αποσπασμένου προσωπικού και 17 κράτη μέλη μόνο το 22 %· καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δέσμευση στο νέο σύμφωνο να αυξήσουν από κοινού τον αριθμό και το μερίδιο του αποσπασμένου προσωπικού σε όλες τις αποστολές και σε όλα τα επίπεδα, στοχεύοντας παράλληλα στην παροχή αποσπασμένου προσωπικού για την κάλυψη του 100 % όλων των επιχειρησιακών θέσεων και τουλάχιστον του 60 % του αποσπασμένου προσωπικού για μη επιχειρησιακές θέσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν την απόσπαση προσωπικού τους, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της ασυντόνιστης εναλλαγής προσωπικού σε όλες τις αποστολές· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το αποσπασμένο προσωπικό ανταμείβεται για τη συμμετοχή του σε αποστολές της ΕΕ μέσω πολιτικών επαγγελματικής εξέλιξης· καλεί την ΕΥΕΔ να επανεξετάσει την τρέχουσα κατάσταση και να δημιουργήσει δείκτες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μετρούν τα ποσοστά εναλλαγής και πληρότητας των θέσεων ανά κατηγορία θέσης και τύπο θέσης·

29.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να μεταρρυθμιστούν η πολιτική και το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και να διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες εργασίας στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ συμβάλλουν σε ένα ασφαλέστερο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον, ιδίως για τις γυναίκες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες στη στήριξη που παρέχεται στο προσωπικό των αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του κώδικα δεοντολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να αναπτύξει ένα μοντέλο για τη δημιουργία και την ανταλλαγή ιδεών για εκστρατείες βέλτιστων πρακτικών και/ή σχέδια σχεδιασμού αποστολών· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου εμπιστευτικών συμβούλων· ζητά μια τυποποιημένη, ουσιαστική και συστηματική διαδικασία διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του προσωπικού που υπηρετεί σε μη στρατιωτικές αποστολές ασφάλειας της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ να εξετάσει τρόπους για τη μείωση της εναλλαγής προσωπικού και των ποσοστών κενών θέσεων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παράτασης του χρόνου ανάπτυξης·

30.  εκφράζει τη λύπη του για τους πεπιεσμένους πόρους της ΕΥΕΔ γενικά στον τομέα της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της CPCC, η οποία παρέχει αυτήν την περίοδο στήριξη σε 12 αποστολές συνολικής δύναμης 2200 ατόμων με προσωπικό 110 ατόμων· ζητά από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη της CPCC σε ένα πλήρως λειτουργικό επιχειρησιακό στρατηγείο, μεριμνώντας ώστε να έχει στη διάθεσή της τα αναγκαία κονδύλια, το προσωπικό και την εμπειρογνωμοσύνη· τονίζει την ανάγκη η MPCC να σχεδιάζει και να διεξάγει όλες τις στρατιωτικές αποστολές με σαφή δομή διοίκησης και να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, κονδύλια και υποδομές· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο πολιτικοστρατιωτικός συντονισμός και η αλληλεπίδραση σε επίπεδο ΕΕ και να αυξηθούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες με τη στρατιωτική ΚΠΑΑ, διατηρώντας παράλληλα ξεχωριστές τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αλυσίδες διοίκησης·

31.  τονίζει ότι η κατάρτιση αποτελεί καίριας σημασίας παράμετρο για την αποτελεσματικότητα, η οποία με τη σειρά της είναι απαραίτητη για την επιτυχία των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· ζητά να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συνολικής αρχιτεκτονικής της μη στρατιωτικής εκπαίδευσης ΚΠΑΑ, προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες, τα κενά και οι επικαλύψεις στην εκπαίδευση εντός των κρατών μελών, με σκοπό τη βελτίωση και την εναρμόνιση της πολιτικής της ΕΕ για την εκπαίδευση για την ΚΠΑΑ και δη με έμφαση στις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών· πιστεύει ότι τα βασικά στοιχεία και οι έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου θα πρέπει να περιλαμβάνονται συστηματικά στην κατάρτιση πριν από την ανάπτυξη και την εισαγωγή· υπενθυμίζει ότι η κατάρτιση για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ πρέπει να εφοδιάζει το προσωπικό με τις γνώσεις, την κατανόηση, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά που απαιτούνται σε σύνθετα πολιτιστικά περιβάλλοντα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία, την ανθρώπινη ασφάλεια, την ευαισθησία στο θέμα των συγκρούσεων, την καταπολέμηση του ρατσισμού και τη διαπολιτισμική επικοινωνία·

32.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τη CPCC και την MPCC να προσαρμοστούν καλύτερα στη δημιουργία διυπηρεσιακών ομάδων εργασίας, χρησιμοποιώντας ασκήσεις και κατάρτιση για να συμβάλουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, διυπηρεσιακής συνεργασίας και ισχυρών διλειτουργικών προσωπικών σχέσεων που είναι ζωτικής σημασίας για αποτελεσματικές πολιτικοστρατιωτικές εταιρικές σχέσεις σε μέρη όπως οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

33.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της δυσμενούς παραπληροφόρησης που απευθύνεται σε μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ· ζητά ακόμα να ενισχυθεί η κατάρτιση του προσωπικού των αποστολών σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, ιδίως της χειραγώγησης των πληροφοριών· σημειώνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της StratCom της ΕΥΕΔ και των αποστολών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων παραπληροφόρησης που τις στοχεύουν· ζητά η συνεργασία αυτή να περιλαμβάνει όλες τις αποστολές της ΕΕ στο εξωτερικό και να διασφαλίζει την παροχή καλά εκπαιδευμένου προσωπικού σε κάθε αποστολή, αρμόδιου για την παρακολούθηση, την αναφορά και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, όπου είναι δυνατόν· θεωρεί ότι η στρατηγική παραπληροφόρησης μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και συντονισμένο σχέδιο δράσης της ΕΥΕΔ και της ΕΕ με την ενεργό στήριξη των αποστολών και των αντιπροσωπειών·

34.  ζητά την εφαρμογή βιώσιμης, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ικανοτήτων και εκπαίδευσης, όπου αυτό είναι δυνατό και αναγκαίο, όπως προγράμματα «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών», προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία των αποστολών· ζητά οι εντολές των αποστολών ΚΠΑΑ να περιλαμβάνουν συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τεχνολογιών·

35.  υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των γνώσεων είναι καίριας σημασίας και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επιχειρησιακής εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί μια αρχιτεκτονική διαχείρισης της γνώσης για τη διαφύλαξη της εμπειρογνωμοσύνης, την εδραίωση των βέλτιστων πρακτικών και την άντληση διδαγμάτων, με πιο συστηματικό τρόπο, καθώς και για την ενθάρρυνση μιας νοοτροπίας μάθησης στους κόλπους του προσωπικού που εργάζεται στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ και σε σχέση με αυτές· σημειώνει με ικανοποίηση τις τρέχουσες προσπάθειες της ΕΥΕΔ και της CPCC για τον σκοπό αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη δημιουργία ειδικών εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση της διαχείρισης και την αξιολόγηση στον τομέα και στην CPCC·

Ανανεωμένη και εστιασμένη προσοχή στις τρέχουσες αποστολές

36.  επικροτεί την αναθεώρηση της εντολής της συμβουλευτικής αποστολής της ΕΕ στην Ουκρανία, με σκοπό την εκτέλεση νέων καθηκόντων για τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας· υπενθυμίζει ότι η ισχυρή στήριξη της ασφάλειας των πολιτών προς την Ουκρανία θα συμβάλει καθοριστικά στην ανασύστασή της και στην πορεία προς την ένταξή της στην ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν περαιτέρω τη στήριξή τους στην ανάπτυξη μη στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς, της θέσπισης αποτελεσματικού συστήματος κράτους δικαίου και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο και σε υβριδικές απειλές· επαινεί το έργο και τη φυσική παρουσία στο έδαφος της Ουκρανίας του 79μελούς προσωπικού της μη στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ (EUAM) στην Ουκρανία· ενθαρρύνει την αποστολή να συνεχίσει το έργο της για τη στήριξη της Ουκρανίας όσον αφορά την τεκμηρίωση και τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, να συνεργαστεί το συντομότερο με την EUAM Ukraine για να αξιοποιήσει την πείρα της σε θέματα ασφάλειας, τη μακροχρόνια εταιρική σχέση της με τις ουκρανικές αρχές και την ισχυρή επιτόπια παρουσία της· υπογραμμίζει τη σχετική υποστήριξη που προσφέρει η αποστολή στον τομέα των ποινικών ερευνών·

37.  επικροτεί την ταχεία αποστολή παρατηρητών της αποστολής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM) στη Γεωργία στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό σταθεροποιητικό μέτρο για τη μείωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να διερευνήσει τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ με παρόμοιο τρόπο· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί θετικό παράδειγμα σπονδυλωτών και κλιμακωτών εντολών, όπως προωθείται στη στρατηγική πυξίδα, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με τη χρήση εργαλείων ταχείας αντίδρασης, όπως οι εξειδικευμένες ομάδες και οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες· τονίζει ότι όλες αυτές οι καινοτομίες και η βελτιωμένη ευελιξία πρέπει να βασίζονται σε μια πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση στις δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος επί τόπου και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των προϋπολογισμών·

38.  επικροτεί την πρόσφατη σύσταση της μη στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία (EUMA) που έχει ως στόχο να συμβάλει στη σταθερότητα στις παραμεθόριες περιοχές της Αρμενίας, να οικοδομήσει εμπιστοσύνη επιτόπου και να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις προσπάθειες εξομάλυνσης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν· ζητά η αποστολή να συμβάλει σε κάθε διάλογο και πρωτοβουλία που θα ενισχύσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιτρέψουν την πρόσβαση της EUMA στον διάδρομο Lachin προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση επί τόπου και να συμβάλει στην επίλυσή της·

39.  αναγνωρίζει ότι η κριτική στήριξη της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου (EULEX) στο Κόσοβο συνέβαλε πρόσφατα στη μείωση των εντάσεων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο βόρειο Κόσοβο· παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να στηρίζουν την αποστολή κινητοποιώντας και στέλνοντας επί τόπου τις τόσο αναγκαίες ένοπλες αστυνομικές μονάδες·

40.  τονίζει τη σημασία της EUAM Iraq, της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) στη Ράφα, της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS) που έχει αναπτυχθεί επί του παρόντος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής· ζητά όλες τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των δύο αποστολών που αναπτύχθηκαν στην Παλαιστίνη·

41.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πολιτικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στη Λιβύη· παροτρύνει τις λιβυκές αρχές να διευκολύνουν το έργο της EUBAM Libya κατά την εκτέλεση της εντολής της και στο σύνολο του λειτουργικού πεδίου εφαρμογής της·

42.  εκφράζει την εκτίμησή του για την επίτευξη των πέντε μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ στην Αφρική και ζητά τη συνέχιση της εφαρμογής των εντολών τους· καλεί την ΕΥΕΔ να εξετάσει όλες τις επιλογές σχετικά με την αποστολή οικοδόμησης ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) και τη συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUAM RCA), δεδομένης της επιδείνωσης της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης τερματισμού τους· σημειώνει με ανησυχία τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στο Σαχέλ και στον Κόλπο της Γουινέας· καταγγέλλει την αυξανόμενη παρουσία του ομίλου Wagner που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο στην περιοχή, και τη στρατηγική του που αποσκοπεί στη μονοπώληση των περιουσιακών στοιχείων των χωρών στις οποίες έχει την έδρα της η ομάδα, εις βάρος του πληθυσμού, και καταγγέλλει τις φρικαλεότητες που διαπράττονται εις βάρος του τοπικού πληθυσμού· ζητά τη δημιουργία ενός δικτύου συμβούλων ασφαλείας στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ στις αφρικανικές χώρες που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την ΕΕ σε στρατιωτικά θέματα και θέματα ασφάλειας·

43.  υπενθυμίζει τους φιλόδοξους στόχους που τέθηκαν για 5 000 αστυνομικούς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα το 2000 και αναγνωρίζει την αξία των μη στρατιωτικών πρωταρχικών στόχων που συμφωνήθηκαν από το 2008 και μετά· ζητά την επείγουσα εκπλήρωση αυτών των στόχων, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα ταχείας αντίδρασης και τη χρήση πολυεθνικών σχηματισμών στο πλαίσιο του άρθρου 44 ΣΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους υλοποίησης των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική πυξίδα για τη μη στρατιωτική ΚΠΑΑ (μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αποστολής 200 εμπειρογνωμόνων εντός 30 ημερών) με βάση τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να ενεργεί με πιο ευέλικτο, αντιδραστικό και συντονισμένο τρόπο· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την ταχεία λήψη αποφάσεων και τη δρομολόγηση της ικανότητας παρακολούθησης της ΕΕ στην Αρμενία· τονίζει την ανάγκη τροποποίησης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της μετάβασης προς την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για ορισμένες πτυχές των αποστολών· τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης ανάγκης για κάθε μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ σε συντονισμό με την MPCC, τη CPCC και την ικανότητα ταχείας ανάπτυξης ενόψει πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου ενδέχεται να απαιτείται ικανότητα ταχείας ανάπτυξης·

Αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος των φιλοδοξιών

44.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΚΕΠΠΑ για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ έχει αυξηθεί οριακά μόνο από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 στο ΠΔΠ 2021-2027 (από σημείο εκκίνησης περίπου 350 εκατ. EUR ετησίως), ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός και τα καθήκοντα των αποστολών έχουν αυξηθεί, το περιβάλλον ασφάλειας έχει καταστεί πιο δύσκολο, το κόστος των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί και ο αριθμός του συμβασιούχου προσωπικού έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες επέκτασης των σημερινών εντολών των αποστολών ή, ενδεχομένως, η δημιουργία νέων αποστολών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών ασφάλειας· ζητά επίσης να αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να δημιουργηθεί μία γραμμή του προϋπολογισμού ανά μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ, προκειμένου να καταστούν δυνατά ο καλύτερος έλεγχος και η αύξηση της διαφάνειας·

45.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ένας ισχυρότερος και πιο ρεαλιστικός προϋπολογισμός ΚΕΠΠΑ που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες νέων και εν εξελίξει μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· ζητά ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ, με παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των κονδυλίων που διατίθενται για τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποστολές αυτές ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε καταστάσεις κρίσης και απρόβλεπτα γεγονότα, και να προσδιοριστεί ενεργά πού θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν συμπληρωματικά έργα και προγράμματα από άλλους σχετικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζονται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η προσεκτική ιεράρχηση των υφιστάμενων πόρων·

46.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μια σταθερή πολιτική σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι χώρες εταίροι στις οποίες πραγματοποιούνται μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ· ζητά τη δημιουργία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για την ΚΕΠΠΑ στο πλαίσιο ενός συνολικά αυξημένου προϋπολογισμού ΚΕΠΠΑ, ή «μηχανισμού μη στρατιωτικής στήριξης», για την παροχή στις χώρες εταίρους εξοπλισμού και υπηρεσιών για την ενίσχυση των μη στρατιωτικών ικανοτήτων τους·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, λόγω της τρέχουσας εξαιρετικά ασταθούς γεωπολιτικής κατάστασης και της επιστροφής του πολέμου στην Ευρώπη, οι δαπάνες της ΕΕ για την άμυνα αυξήθηκαν πρόσφατα σημαντικά, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ δεν έχει αυξηθεί·

48.  ζητά από την ΕΥΕΔ και τις υπηρεσίες της Επιτροπής να υποβάλουν πολυετείς δημοσιονομικές προβλέψεις, αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και σαφείς εκτιμήσεις των ποσοστών απορρόφησης των αποστολών· υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους τα μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να προετοιμαστούν αποφάσεις για την υποβάθμιση αναποτελεσματικών δραστηριοτήτων, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας μέσω σαφών εντολών και για την παροχή σαφώς καθορισμένων στρατηγικών μετάβασης και εξόδου· υπενθυμίζει ότι ο επιχειρησιακός και οικονομικός σχεδιασμός των αποστολών θα πρέπει να συμβαδίζει εξαρχής· ζητά από τα κράτη μέλη να αναλάβουν απτές δεσμεύσεις όσον αφορά τη συνεισφορά του προσωπικού στα αρχικά στάδια της έγκρισης μιας αποστολής·

49.  ζητά η νέα στρατηγική πυξίδα να παρέχει στις αποστολές ΚΠΑΑ την πολιτική και στρατηγική φιλοδοξία, τις ικανότητες και τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία θετικών αλλαγών· επαναβεβαιώνει τον στόχο της στρατηγικής πυξίδας να έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την ταχύτητα και τη σθεναρότητα των κοινών αντιδράσεων στις παγκόσμιες συγκρούσεις·

50.  υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, καθώς και στον έλεγχο της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ· επιμένει αμετακίνητα ότι πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις Συνθήκες και ενώπιον των πολιτών του.· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η τρέχουσα παροχή πληροφοριών είναι ανεπαρκής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εν αναμονή της αναθεώρησης της διοργανικής συμφωνίας του 2002 σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε πληροφορίες στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

o
o   o

51.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 209 της 14.6.2021, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου