Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0366(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0219/2022

Ingediende teksten :

A9-0219/2022

Debatten :

PV 12/09/2022 - 15
CRE 12/09/2022 - 15
PV 17/04/2023 - 14
CRE 17/04/2023 - 14

Stemmingen :

PV 13/09/2022 - 7.10
CRE 13/09/2022 - 7.10
Stemverklaringen
PV 19/04/2023 - 11.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0311
P9_TA(2023)0109

Aangenomen teksten
PDF 128kWORD 58k
Woensdag 19 april 2023 - Straatsburg
Ontbossingsverordening
P9_TA(2023)0109A9-0219/2022
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 april 2023 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt van de Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0706),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0430/2021),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 februari 2022(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 21 december 2022 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A9‑0219/2022),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(2);

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 275 van 18.7.2022, blz. 88.
(2) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 13 september 2022 (PB C 125 van 5.4.2023, blz. 180).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 april 2023 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2023/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt van de Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 995/2010
P9_TC1-COD(2021)0366

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2023/1115.)

Laatst bijgewerkt op: 7 augustus 2023Juridische mededeling - Privacybeleid