Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0265(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0052/2022

Indgivne tekster :

A9-0052/2022

Forhandlinger :

PV 19/04/2023 - 15
CRE 19/04/2023 - 15

Afstemninger :

PV 20/04/2023 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0117

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 60k
Torsdag den 20. april 2023 - Strasbourg
Markeder for kryptoaktiver (MiCA)
P9_TA(2023)0117A9-0052/2022
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. april 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 – C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0593),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0306/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. februar 2021 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 24. februar 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. oktober 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0052/2022),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 152 af 29.4.2021, s. 1.
(2) EUT C 155 af 030.4.2021, s. 31.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. april 2023 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/... om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937
P9_TC1-COD(2020)0265

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Det er vigtigt at sikre, at EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser er egnede til den digitale tidsalder og bidrager til en fremtidssikret økonomi, der arbejder for befolkningen, herunder ved at gøre det muligt at anvende innovative teknologier. Unionen har en politisk interesse i at udvikle og fremme anvendelsen af transformative teknologier i den finansielle sektor, herunder indførelsen af distributed ledger-teknologi (DLT). Det forventes, at mange anvendelser af distributed ledger-teknologi, herunder blockchainteknologi, der endnu ikke er blevet undersøgt fuldt ud, vil fortsætte med at resultere i nye typer af erhvervsaktivitet og forretningsmodeller, der sammen med kryptoaktivsektoren selv vil føre til økonomisk vækst og nye beskæftigelsesmuligheder for unionsborgere.

(2)  Kryptoaktiver er en af de vigtigste anvendelser af distributed ledger-teknologi. Kryptoaktiver er en digital gengivelse af værdi eller af rettigheder, som har potentialet til at medføre betydelige fordele for markedsdeltagere, herunder private indehavere af kryptoaktiver. Gengivelse af værdi omfatter den ydre, ikkeiboende værdi, som de berørte parter eller markedsdeltagere tillægger et kryptoaktiv, hvilket betyder, at værdien er subjektiv og alene er baseret på interessen hos køberen af kryptoaktivet. Ved en strømlining af kapitaltilførslen og en styrkelse af konkurrencen kan udbud af kryptoaktiver åbne mulighed for en innovativ og inklusiv finansieringsmåde, herunder for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Kryptoaktiver kan, når de anvendes som betalingsmiddel, give mulighed for billigere, hurtigere og mere effektive betalinger, navnlig på tværs af grænserne, ved at begrænse antallet af mellemled.

(3)  Nogle kryptoaktiver, navnlig dem, der kan betegnes som finansielle instrumenter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(4), falder inden for anvendelsesområdet for eksisterende EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser. Der finder derfor allerede et fuldstændigt sæt EU-regler anvendelse på udstedere af sådanne kryptoaktiver og selskaber, der udøver virksomhed i tilknytning til sådanne kryptoaktiver.

(4)   Andre kryptoaktiver falder imidlertid uden for anvendelsesområdet for EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser. Der findes på nuværende tidspunkt ikke andre regler end dem, der vedrører bekæmpelse af hvidvask af penge, for levering af tjenester i forbindelse med sådanne uregulerede kryptoaktiver, herunder for drift af handelsplatforme for kryptoaktiver, veksling mellem kryptoaktiver og midler eller andre kryptoaktiver og levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne. Manglen på sådanne regler betyder, at indehavere af disse kryptoaktiver er udsatte for risici, navnlig på områder, der ikke er omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne. Manglen på sådanne regler kan også medføre betydelige risici for markedsintegriteten, herunder med hensyn til markedsmisbrug og med hensyn til økonomisk kriminalitet. For at imødegå disse risici har en række medlemsstater indført særlige bestemmelser for alle – eller en undergruppe af – kryptoaktiver, der falder uden for anvendelsesområdet for EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser, og andre medlemsstater overvejer, om de skal lovgive på området for kryptoaktiver.

(5)  Manglen på en overordnet EU-ramme for markeder for kryptoaktiver kan føre til manglende tillid hos brugerne til disse aktiver, hvilket i væsentligt omfang kan hindre udviklingen af et marked for disse aktiver og føre til forspildte muligheder for så vidt angår innovative digitale tjenester, alternative betalingsinstrumenter eller nye finansieringskilder for virksomhederne i Unionen. Hertil kommer, at virksomheder, der anvender kryptoaktiver, ikke ville have nogen retssikkerhed med hensyn til, hvordan deres kryptoaktiver blev behandlet i de forskellige medlemsstater, hvilket ville underminere deres bestræbelser på at anvende kryptoaktiver i forbindelse med digital innovation. Manglen på en overordnet EU-ramme for markeder for kryptoaktiver kunne også føre til uensartet lovgivning, hvilket ville fordreje konkurrencen på det indre marked, gøre det vanskeligere for udbydere af kryptoaktivtjenester at udvide deres aktiviteter på tværs af grænserne og ville føre til regelarbitrage. Markeder for kryptoaktiver har stadig et beskedent omfang og udgør endnu ikke en trussel mod den finansielle stabilitet. Det er imidlertid muligt, at en typer af kryptoaktiver, som søger at stabilisere deres pris i forhold til et bestemt aktiv eller til en kurv af aktiver, vil kunne finde bred anvendelse hos private indehavere, og en sådan udvikling kunne skabe yderligere udfordringer for den finansielle stabilitet, betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet.

(6)  Der er derfor behov for en særlig og harmoniseret ramme for markeder for kryptoaktiver på EU-plan for at fastsætte specifikke bestemmelser for kryptoaktiver og dermed forbundne tjenester og aktiviteter, der endnu ikke er omfattet af EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser. En sådan ramme bør støtte innovation og fair konkurrence, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for private indehavere og markedsintegritet på markederne for kryptoaktiver. En klar ramme bør gøre det muligt for udbydere af kryptoaktivtjenester at udvide deres forretningsaktiviteter på tværs af grænserne og bør lette deres adgang til banktjenester med henblik på en uproblematisk afvikling af deres aktiviteter. En EU-ramme for markeder for kryptoaktiver bør sikre en forholdsmæssig behandling af udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester og dermed skabe lige muligheder med hensyn til markedsadgang og løbende og fremtidig udvikling af markeder for kryptoaktiver. Den bør også fremme finansiel stabilitet og betalingssystemernes smidige funktion og imødegå de pengepolitiske risici, der vil kunne opstå som følge af kryptoaktiver, der søger at stabilisere deres pris i forhold til et bestemt aktiv eller en bestemt kurv af aktiver. Korrekt regulering opretholder medlemsstaternes konkurrenceevne på internationale finansielle og teknologiske markeder og giver kunderne markante fordele i form af adgang til billigere, hurtigere og sikrere finansielle tjenesteydelser og forvaltning af midler. EU-rammen for markeder for kryptoaktiver bør ikke regulere den underliggende teknologi. Det bør i EU-retsakter undgås at skabe unødvendige og uforholdsmæssige regelbyrder i forbindelse med brug af teknologi, eftersom Unionen og medlemsstaterne søger at opretholde konkurrenceevnen på et globalt marked.

(7)   De konsensusmekanismer, der anvendes til validering af transaktioner med kryptoaktiver, kan have vigtige negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger. Sådanne konsensusmekanismer bør derfor anvende mere miljøvenlige løsninger og sikre, at udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester i tilstrækkelig grad identificerer og oplyser om eventuelle vigtige negative indvirkninger, som de kan have på klimaet, og eventuelle andre miljørelaterede negative indvirkninger. Ved afgørelsen af, om negative virkninger er vigtige, bør der tages hensyn til proportionalitetsprincippet og størrelsen og mængden af det udstedte kryptoaktiv. Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(5), bør derfor i samarbejde med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(6), bemyndiges til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere indholdet, metodologierne og opstillingen af oplysninger vedrørende bæredygtighedsindikatorer med hensyn til klimarelaterede negative indvirkninger og andre miljørelaterede negative indvirkninger og til at skitsere centrale energiindikatorer. Udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder bør også sikre sammenhæng i oplysningerne fra udstedere af kryptoaktiver og fra udbydere af kryptoaktivtjenester. Ved udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder bør ESMA tage hensyn til de forskellige typer konsensusmekanismer, der anvendes til validering af transaktioner med kryptoaktiver, deres karakteristika og forskellene mellem dem. ESMA bør også tage hensyn til eksisterende oplysningskrav, sikre komplementaritet og overensstemmelse og undgå at øge byrden for virksomhederne.

(8)   Markeder for kryptoaktiver er globale og dermed i sagens natur grænseoverskridende. Unionen bør derfor fortsat støtte internationale bestræbelser på at fremme konvergens i behandlingen af kryptoaktiver og kryptoaktivtjenester gennem internationale organisationer eller organer såsom Rådet for Finansiel Stabilitet, Baselkomitéen for Banktilsyn og Den Finansielle Aktionsgruppe.

(9)  EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser bør bygge på principperne om "samme aktiviteter, samme risici, samme regler" og om teknologineutralitet. Kryptoaktiver, der er omfattet af eksisterende EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser, bør derfor fortsat reguleres i henhold til de eksisterende regler, uanset hvilken teknologi der anvendes til udstedelse eller overførsel af dem, og ikke i henhold til denne forordning. Det fastslås således udtrykkeligt i denne forordning, at kryptoaktiver, der kan betegnes som ▌finansielle instrumenter ▌som defineret i direktiv 2014/65/EU, kryptoaktiver, der kan betegnes som indskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU(7), herunder struktureret indlån som defineret i direktiv 2014/65/EU, kryptoaktiver, der kan betegnes som midler som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366(8), undtagen hvis de kan betegnes som elektroniske pengetokens ("e-pengetokens"), kryptoaktiver, der kan betegnes som securitiseringspositioner som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402(9), og kryptoaktiver, der kan betegnes som skades- eller livsforsikringskontrakter, pensionsprodukter eller -ordninger og sociale sikringsordninger, er udelukket fra nærværende forordnings anvendelsesområde. I betragtning af at elektroniske penge og midler, der modtages til gengæld for elektroniske penge, ikke bør behandles som indskud i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF(10), kan e-pengetokens ikke behandles som indskud, der er udelukket fra nærværende forordnings anvendelsesområde.

(10)  Denne forordning bør ikke finde anvendelse på kryptoaktiver, der er unikke og ikkefungible i forhold til andre kryptoaktiver, herunder digital kunst og digitale samlerobjekter. Værdien af sådanne unikke og ikkefungible kryptoaktiver kan tilskrives hvert enkelt kryptoaktivs unikke karakteristika og den nytte, det har for tokenindehaveren. Denne forordning bør heller ikke finde anvendelse på kryptoaktiver, der repræsenterer tjenester, eller fysiske aktiver, der er unikke og ikkefungible, som f.eks. produktgarantier eller fast ejendom. Selv om unikke og ikkefungible kryptoaktiver kan handles på markedspladsen og akkumuleres i spekulationsøjemed, er de ikke umiddelbart indbyrdes udskiftelige, og et sådant kryptoaktivs relative værdi i forhold til et andet kan ikke, idet begge er unikke, fastslås ved sammenligning med et eksisterende markedsaktiv eller et tilsvarende aktiv. Sådanne elementer begrænser de pågældende kryptoaktivers muligheder for at have en finansiel anvendelse og begrænser dermed risiciene for indehavere og det finansielle system og berettiger, at de udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(11)  Brøkdelene af et unikt og ikkefungibelt kryptoaktiv bør ikke betragtes som unikke og ikkefungible. Udstedelse af kryptoaktiver som ikkefungible tokens i en stor serie eller samling bør betragtes som en indikator for, at de er fungible. Den omstændighed, at et kryptoaktiv tildeles en unik identifikator, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at klassificere det som unikt og ikkefungibelt. De repræsenterede aktiver eller rettigheder bør også være unikke og ikkefungible, for at kryptoaktivet kan betragtes som unikt og ikkefungibelt. Udelukkelsen af kryptoaktiver, der er unikke og ikkefungible, fra denne forordnings anvendelsesområde berører ikke kvalificeringen af sådanne kryptoaktiver som finansielle instrumenter. Denne forordning bør også finde anvendelse på kryptoaktiver, der synes at være unikke og ikkefungible, men hvis faktiske elementer eller elementer, der er knyttet til deres faktiske anvendelse, ville gøre dem enten fungible eller ikke unikke. I den forbindelse bør de kompetente myndigheder basere deres vurdering og klassificering af kryptoaktiver på substans frem for form, således at det er elementerne i det pågældende kryptoaktiv, der afgør klassificeringen, og ikke udstederens betegnelse af det.

(12)   Det er hensigtsmæssigt at udelukke visse koncerninterne transaktioner og visse offentlige enheder fra denne forordnings anvendelsesområde, da de ikke udgør en risiko for investorbeskyttelsen, markedsintegriteten, den finansielle stabilitet, betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet. Offentlige internationale organisationer, der er undtaget, omfatter Den Internationale Valutafond og Den Internationale Betalingsbank.

(13)  Digitale aktiver udstedt af centralbanker, der handler i deres egenskab af pengepolitisk myndighed, herunder centralbankpenge i digital form, eller kryptoaktiver udstedt af andre offentlige myndigheder, herunder centrale, regionale og lokale forvaltninger, bør ikke være omfattet af EU-rammen for markeder for kryptoaktiver. Relaterede tjenester ▌, som leveres af sådanne centralbanker, når de handler i deres egenskab af pengepolitisk myndighed, eller andre offentlige myndigheder, bør heller ikke være omfattet af denne EU-ramme.

(14)  Med henblik på at sikre en klar afgrænsning mellem kryptoaktiver, der er omfattet af denne forordning, på den ene side og finansielle instrumenter på den anden side bør ESMA bemyndiges til at udstede retningslinjer vedrørende kriterierne og betingelserne for kvalificeringen af kryptoaktiver som finansielle instrumenter. Disse retningslinjer bør også give mulighed for en bedre forståelse af, hvornår kryptoaktiver, der ellers anses for at være unikke og ikkefungible i forhold til andre kryptoaktiver, eventuelt vil kunne betragtes som finansielle instrumenter. For at fremme en fælles tilgang til klassificeringen af kryptoaktiver bør EBA, ESMA og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (EIOPA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010(11) ("de europæiske tilsynsmyndigheder" eller "ESA'erne"), fremme drøftelser om denne klassificering. De kompetente myndigheder bør kunne anmode om udtalelser fra ESA'erne om klassificeringen af kryptoaktiver, herunder klassificeringer, der foreslås af udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel. Udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel, er primært ansvarlige for den korrekte klassificering af kryptoaktiver, som kan anfægtes af de kompetente myndigheder, både før datoen for offentliggørelse af udbuddet og på et hvilket som helst tidspunkt derefter. Hvis klassificeringen af et kryptoaktiv synes at være i strid med nærværende forordning eller andre relevante EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser, bør ESA'erne benytte deres beføjelser i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for at sikre en konsekvent og sammenhængende tilgang til den pågældende klassificering.

(15)   I henhold til artikel 127, stk. 2, fjerde led, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er en af de grundlæggende opgaver, der skal udføres af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), at fremme betalingssystemernes smidige funktion. Den Europæiske Centralbank (ECB) kan i henhold til artikel 22 i protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og for Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaterne, udstede forordninger med henblik på at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen og over for tredjelande. I dette øjemed har ECB vedtaget overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer. Denne forordning berører ikke ECB's og de nationale centralbankers ansvar i ESCB for at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen og over for tredjelande. Følgelig og for at undgå, at der eventuelt fastlægges parallelle regelsæt, bør EBA, ESMA og ECB udarbejde de relevante udkast til tekniske standarder i henhold til denne forordning i tæt samarbejde. Det er endvidere afgørende for ECB og de nationale centralbanker at have adgang til oplysninger, når de udfører deres opgaver vedrørende overvågningen af betalingssystemer, herunder clearing af betalinger. Denne forordning bør desuden ikke berøre Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013(12) og bør fortolkes på en sådan måde, at den ikke er i strid med nævnte forordning.

(16)  Enhver retsakt, der vedtages på området for kryptoaktiver, bør være specifik og fremtidssikret, bør kunne holde trit med innovation og teknologisk udvikling og bør bygge på en tilgang baseret på incitamenter. "Kryptoaktiver" og "distributed ledger-teknologi" bør derfor defineres så bredt som muligt for at tage højde for alle typer kryptoaktiver, der i øjeblikket ikke er omfattet af EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser. Enhver sådan retsakt bør også bidrage til målet om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Af samme grund bør enheder, der udbyder tjenester, som falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, også overholde de gældende EU-regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som integrerer internationale standarder.

(17)   Digitale aktiver, der ikke kan overføres til andre indehavere, falder ikke ind under definitionen af kryptoaktiver. Digitale aktiver, der kun accepteres af udstederen eller udbyderen, og som er teknisk umulige at overføre direkte til andre indehavere, bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde. Eksempler på sådanne digitale aktiver omfatter loyalitetsordninger, hvor loyalitetspoint kun kan veksles til fordele over for udstederen eller udbyderen af de pågældende point.

(18)  Denne forordning klassificerer kryptoaktiver i tre typer, som bør skelnes fra hinanden og være underlagt forskellige krav afhængigt af de risici, de indebærer. Klassificeringen er baseret på, om kryptoaktiverne har til formål at stabilisere deres værdi ved at henvise til andre aktiver. Den første type består af kryptoaktiver, der har til formål at stabilisere deres værdi ved kun at henvise til én officiel valuta. Sådanne kryptoaktivers funktion er meget lig funktionen af elektroniske penge som defineret i direktiv 2009/110/EF. Sådanne kryptoaktiver er ligesom elektroniske penge elektroniske surrogater for mønter og sedler og anvendes sandsynligvis til betalinger. Disse kryptoaktiver bør i denne forordning defineres som "e-pengetokens". Den anden type af kryptoaktiver vedrører "aktivbaserede tokens", som har til formål at stabilisere deres værdi ved at henvise til en anden værdi eller rettighed eller en kombination heraf, herunder en eller flere officielle valutaer. Denne anden type omfatter alle andre kryptoaktiver, bortset fra e-pengetokens, hvis værdi understøttes af aktiver, med henblik på at undgå omgåelse og fremtidssikre denne forordning. Endelig består den tredje type af andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens og dækker en bred vifte af kryptoaktiver, herunder utility tokens.

(19)  På trods af deres ligheder adskiller elektroniske penge og kryptoaktiver, der henviser til en officiel valuta, sig i dag fra hinanden på en række vigtige punkter. Indehavere af elektroniske penge som defineret i direktiv 2009/110/EF har altid et krav mod udstederen af elektroniske penge og har en kontraktlig rettighed til til enhver tid til pariværdi at genindløse pengeværdien af deres elektroniske penge, der opbevares. Til gengæld giver nogle af de kryptoaktiver, der henviser til en officiel valuta, ikke deres indehavere et sådant krav mod udstederne af disse kryptoaktiver og kunne falde uden for anvendelsesområdet for direktiv 2009/110/EF. Andre kryptoaktiver, der henviser til en officiel valuta, medfører hverken et krav til pariværdi over for den valuta, som de henviser til, eller en begrænsning af genindløsningsperioden. Det forhold, at indehavere af disse kryptoaktiver ikke har et krav mod udstederne af sådanne kryptoaktiver, eller at et sådant krav ikke svarer til den valuta, som disse kryptoaktiver henviser til, kan undergrave tilliden hos indehavere af disse kryptoaktiver. For at undgå en omgåelse af bestemmelserne i direktiv 2009/110/EF bør enhver definition af "e-pengetokens" derfor være så bred som mulig for at tage højde for alle de typer kryptoaktiver, der henviser til én officiel valuta. Desuden bør der fastsættes strenge betingelser for udstedelse af e-pengetokens, herunder forpligtelsen til at sådanne e-pengetokens enten udstedes af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU(13), eller af et e-pengeinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/110/EF. Af samme årsag bør udstedere af e-pengetokens også sikre, at indehavere af disse tokens kan udøve deres ret til at genindløse deres tokens når som helst og til pariværdi over for den valuta, der henvises til i disse tokens. Da e-pengetokens også er kryptoaktiver og også kan skabe nye udfordringer med hensyn til beskyttelse af private indehavere og markedsintegritet, der er specifik for kryptoaktiver, bør de også være omfattet af bestemmelserne i denne forordning, der skal imødegå disse udfordringer.

(20)  I betragtning af de forskellige risici og muligheder, der er forbundet med kryptoaktiver, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser for udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens og e-pengetokens, samt udstedere af aktivbaserede tokens og e-pengetokens. Udstedere af kryptoaktiver er enheder, der kontrollerer skabelsen af kryptoaktiver.

(21)  Det er nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for enheder, der leverer tjenester i forbindelse med kryptoaktiver. En første kategori af sådanne tjenester består i at sikre driften af en handelsplatform for kryptoaktiver, veksle kryptoaktiver til midler eller andre kryptoaktiver, ▌levere deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne og levere tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på kunders vegne. En anden kategori af sådanne tjenester er placering af kryptoaktiver, modtagelse eller transmission af ordrer vedrørende kryptoaktiver på kunders vegne, udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på kunders vegne, rådgivning om kryptoaktiver og porteføljepleje af kryptoaktiver. Enhver person, der på et professionelt grundlag leverer sådanne kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med denne forordning, bør betragtes som en "udbyder af kryptoaktivtjenester".

(22)   Denne forordning bør finde anvendelse på fysiske og juridiske personer og visse andre virksomheder og på de kryptotjenester og -aktivaktiviteter, som de udfører, leverer eller kontrollerer direkte eller indirekte, herunder når en del af de pågældende aktiviteter eller tjenester udføres decentralt. Hvis kryptoaktivtjenester leveres fuldt ud decentralt uden en formidler, bør de ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Denne forordning omfatter de rettigheder og forpligtelser, der gælder for udstedere af kryptoaktiver, udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, og udbydere af kryptoaktivtjenester. Hvis kryptoaktiver ikke har nogen identificerbar udsteder, bør de ikke være omfattet af denne forordnings afsnit II, III eller IV. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer tjenester i forbindelse med sådanne kryptoaktiver, bør dog være omfattet af denne forordning.

(23)  Med henblik på at sikre, at alle udbud af kryptoaktiver til offentligheden, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der potentielt kan have en finansiel anvendelse, eller enhver optagelse til handel af ▌kryptoaktiver på en handelsplatform for kryptoaktiver ("optagelse til handel") i Unionen overvåges og kontrolleres korrekt af de kompetente myndigheder, bør alle udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel, være juridiske personer.

(24)  Af hensyn til beskyttelsen af potentielle private indehavere af kryptoaktiver bør de underrettes om karakteristika, funktioner og risici for de kryptoaktiver, som de har til hensigt at købe. Når der udfærdiges et udbud af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, til offentligheden, eller når der anmodes om optagelse til handel af sådanne kryptoaktiver, i Unionen, bør udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel, udarbejde, underrette deres kompetente myndighed herom og offentliggøre et oplysningsdokument, der indeholder obligatoriske oplysninger ("en hvidbog om kryptoaktiver"). En hvidbog om kryptoaktiver bør indeholde generelle oplysninger om udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, om det projekt, der skal gennemføres med den rejste kapital, om udbuddet af kryptoaktiver til offentligheden eller om deres optagelse til handel, om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til kryptoaktiverne, om den underliggende teknologi, der anvendes til disse kryptoaktiver, og om de dermed forbundne risici. Hvidbogen om kryptoaktiver bør dog ikke indeholde en beskrivelse af risici, der er uforudsigelige og højst sandsynligt ikke bliver til virkelighed. Oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver og i den relevante markedsføringskommunikation, f.eks. reklamer og markedsføringsmateriale, herunder via nye kanaler såsom sociale medieplatforme, bør være reelle og klare, og de bør ikke være vildledende. Reklamer og markedsføringsmateriale bør stemme overens med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver.

(25)  Hvidbøger om kryptoaktiver, herunder resuméerne heraf, og driftsreglerne for handelsplatforme for kryptoaktiver bør udfærdiges på mindst ét af hjemlandets og af alle værtslandes officielle sprog eller alternativt på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse. På tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning er engelsk det sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse, men det kan ændre sig i fremtiden.

(26)   Med henblik på at sikre en forholdsmæssig tilgang bør ingen krav i denne forordning finde anvendelse på udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der tilbydes gratis, eller som genereres automatisk som belønning for vedligeholdelsen af distributed ledger'en eller validering af transaktioner inden for rammerne af en konsensusmekanisme. Desuden bør ingen krav finde anvendelse på udbud af utility tokens, der giver adgang til en eksisterende vare eller tjenesteydelse, som sætter indehaveren i stand til at afhente varen eller anvende tjenesteydelsen, eller når indehaveren af kryptoaktiverne kun har ret til at anvende dem til gengæld for varer og tjenesteydelser i et begrænset net af erhvervsdrivende med kontraktlige ordninger med udbyderen. Sådanne undtagelser bør ikke omfatte kryptoaktiver, der repræsenterer oplagrede varer, som ikke er beregnet til at blive afhentet af køberen efter købet. Undtagelsen vedrørende det begrænsede net bør heller ikke finde anvendelse på kryptoaktiver, der typisk er udformet til et tjenesteudbydernet i konstant vækst. Undtagelsen vedrørende det begrænsede net bør vurderes af den kompetente myndighed, hver gang et udbud eller den samlede værdi af mere end et udbud overstiger en vis tærskelværdi, hvilket betyder, at et nyt udbud ikke automatisk bør være omfattet af en undtagelse for et tidligere udbud. Anvendelsen af de pågældende undtagelser bør ophøre, når udbyderen eller en anden person, der handler på udbyderens vegne, meddeler, at udbyderen har til hensigt at anmode om optagelse til handel, eller de undtagne kryptoaktiver er optaget til handel.

(27)  Med henblik på at sikre en forholdsmæssig tilgang bør kravene i denne forordning om udarbejdelse og offentliggørelse af en hvidbog om kryptoaktiver ikke gælde for udbud af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der ▌foretages til færre end 150 personer pr. medlemsstat, eller som udelukkende er rettet mod kvalificerede investorer, ▌og hvor kryptoaktiverne udelukkende kan indehaves af sådanne kvalificerede investorer. SMV'er og nystartede virksomheder bør ikke pålægges overdrevne og uforholdsmæssige administrative byrder. Udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, i Unionen, hvis samlede værdi ikke overstiger 1 000 000 EUR over en periode på 12 måneder, bør således fritages fra forpligtelsen til at udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver.

(28)   Den blotte optagelse til handel eller offentliggørelsen af købs- og salgspriser bør ikke i sig selv betragtes som et udbud til offentligheden af kryptoaktiver. En sådan optagelse eller offentliggørelse bør kun udgøre et udbud af kryptoaktiver til offentligheden, hvis den omfatter en meddelelse, der udgør et udbud til offentligheden i henhold til denne forordning.

(29)  Selv om nogle udbud af kryptoaktiver, bortset fra aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, er undtaget fra forskellige krav i denne forordning, finder EU-retsakter, der sikrer forbrugerbeskyttelse, såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF(14) eller Rådets direktiv 93/13/EØF(15), herunder eventuelle oplysningskrav heri, fortsat anvendelse på udbud til offentligheden af kryptoaktiver, hvis de vedrører forholdet mellem virksomheder og forbrugere.

(30)  Hvis et udbud til offentligheden vedrører utility tokens for varer, der endnu ikke findes, eller tjenester, der endnu ikke er operationelle, bør varigheden af udbuddet til offentligheden som beskrevet i hvidbogen om kryptoaktiver ikke overstige 12 måneder. Denne begrænsning af varigheden af udbuddet til offentligheden er uafhængig af det tidspunkt, hvor varerne eller tjenesterne opstår eller bliver operationelle og kan anvendes af indehaveren af en utility token efter udløbet af udbuddet til offentligheden.

(31)  For at gøre det muligt med et tilsyn bør udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, inden ethvert udbud af kryptoaktiver til offentligheden i Unionen eller før optagelsen til handel af disse kryptoaktiver give meddelelse om deres hvidbog om kryptoaktiver og, efter den kompetente myndigheds anmodning, deres markedsføringskommunikation til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de har deres registrerede hjemsted, eller, hvis de ikke har et registreret hjemsted i Unionen, i den medlemsstat, hvor de har en filial. ▌Udbydere, der er etableret i et tredjeland, bør give meddelelse om deres hvidbog om kryptoaktiver og, efter den kompetente myndigheds anmodning, deres markedsføringskommunikation til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de har til hensigt at udbyde kryptoaktiverne.

(32)   Operatøren af en handelsplatform bør være ansvarlig for at opfylde kravene i denne forordnings afsnit II i tilfælde, hvor kryptoaktiver er optaget til handel på dennes eget initiativ, og hvidbogen om kryptoaktiver ikke allerede er blevet offentliggjort i de tilfælde, der er fastsat i denne forordning. Operatøren af en handelsplatform bør også være ansvarlig for at overholde nævnte krav i tilfælde, hvor den har indgået en skriftlig aftale herom med den person, der anmoder om optagelse til handel. Den person, der anmoder om optagelse til handel, bør fortsat være ansvarlig, når vedkommende giver operatøren af handelsplatformen vildledende oplysninger. Den person, der anmoder om optagelse til handel, bør også fortsat være ansvarlig med hensyn til forhold, der ikke er uddelegeret til operatøren af handelsplatformen.

(33)  Med henblik på at undgå unødige administrative byrder bør de kompetente myndigheder ikke være forpligtet til at godkende en hvidbog om kryptoaktiver før dennes offentliggørelse. De kompetente myndigheder bør dog have beføjelse til ▌at anmode om ændringer af hvidbogen om kryptoaktiver og af markedsføringskommunikation og om nødvendigt til at anmode om, at der indgår yderligere oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver.

(34)  De kompetente myndigheder bør kunne suspendere eller forbyde et udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller optagelse til handel af sådanne kryptoaktiver, hvis et sådant udbud til offentligheden eller en sådan optagelse til handel ikke opfylder de gældende krav i denne forordning, herunder når hvidbogen om kryptoaktiver eller markedsføringskommunikationen ikke er reel eller klar eller er vildledende. De kompetente myndigheder bør også have beføjelse til at offentliggøre en advarsel om, at udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, ikke har formået at opfylde disse krav, enten på dennes websted eller ved en pressemeddelelse.

(35)  Hvidbøger om kryptoaktiver, hvorom der er givet behørig meddelelse til en kompetent myndighed, og markedsføringskommunikationen bør offentliggøres. Efter en sådan offentliggørelse bør udbydere og personer, der anmoder om, at kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel, have lov til at udbyde disse kryptoaktiver i hele Unionen og søge om optagelse til handel af disse kryptoaktiver.

(36)   Udbydere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, bør sørge for at have effektive ordninger med henblik på overvågning og beskyttelse af de midler eller andre kryptoaktiver, der er fremkommet i forbindelse med udbuddet til offentligheden. Disse ordninger bør også sikre, at alle midler eller andre kryptoaktiver, der indsamles fra indehavere eller potentielle indehavere, returneres behørigt så hurtigt som muligt, hvis et udbud til offentligheden annulleres af en eller anden grund. Udbyderen bør sørge for, at de midler eller andre kryptoaktiver, der indsamles i forbindelse med udbuddet til offentligheden, sikres af en tredjepart.

(37)  For yderligere at sikre beskyttelsen af private indehavere af kryptoaktiver bør private indehavere, der erhverver kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, direkte fra udbyderen eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver på udbyderens vegne, indrømmes fortrydelsesret i en periode på 14 dage efter erhvervelsen. For at sikre en uproblematisk gennemførelse af et tidsbegrænset udbud til offentligheden af kryptoaktiver bør fortrydelsesretten ikke udøves af privat indehavere efter tegningsperiodens udløb. Endvidere bør fortrydelsesretten ikke gælde, hvis kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel forud for den private indehavers køb, da prisen på disse kryptoaktiver i så fald afhænger af udsvingene på markederne for kryptoaktiver. Hvis den private indehaver har fortrydelsesret i henhold til denne forordning, bør fortrydelsesretten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF(16) ikke finde anvendelse.

(38)  Udbydere og personer, der anmoder om, at kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel, bør handle ærligt, redeligt og professionelt og bør kommunikere med indehaverne og de potentielle indehavere af kryptoaktiver på en reel, klar og ikke vildledende måde og bør fastlægge, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter og have effektive administrative ordninger til at sikre, at deres system- og sikkerhedsprotokoller opfylder EU's standarder. For at bistå de kompetente myndigheder med deres tilsynsopgaver bør ESMA i tæt samarbejde med EBA have mandat til at udstede retningslinjer for disse system- og sikkerhedsprotokoller med henblik på yderligere at specificere disse EU-standarder.

(39)  For yderligere at beskytte indehavere af kryptoaktiver bør reglerne om civilretligt ansvar finde anvendelse på udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel, samt medlemmerne af deres ledelsesorgan for så vidt angår de oplysninger, der gives til offentligheden gennem hvidbogen om kryptoaktiver.

(40)  Aktivbaserede tokens kan i vidt omfang anvendes af indehavere til at overføre værdier eller som vekslingsmiddel og udgør dermed en øget risiko med hensyn til beskyttelse af indehavere af kryptoaktiver, særlig private indehavere, og med hensyn til markedsintegritet i forhold til andre kryptoaktiver. Udstedere af aktivbaserede tokens bør derfor være underlagt strengere krav end udstedere af andre kryptoaktiver.

(41)  Hvis et kryptoaktiv falder ind under definitionen af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, bør denne forordnings afsnit III eller afsnit IV finde anvendelse, uanset hvordan udstederen har til hensigt at udforme kryptoaktivet, herunder mekanismen til opretholdelse af en stabil værdi af kryptoaktivet. Det samme gælder såkaldte algoritmiske "stablecoins", der har til formål at opretholde en stabil værdi i forhold til en officiel valuta eller i forhold til et eller flere aktiver ved hjælp af protokoller, der giver mulighed for at øge eller mindske udbuddet af disse kryptoaktiver som reaktion på ændringer i efterspørgslen. Udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel af algoritmiske kryptoaktiver, der ikke har til formål at stabilisere kryptoaktivernes værdi ved at henvise til et eller flere aktiver, bør under alle omstændigheder overholde denne forordnings afsnit II.

(42)  For at sikre et korrekt tilsyn med og overvågning af de udbud til offentligheden, der er baseret på aktivbaserede tokens, bør udstedere af aktivbaserede tokens have et registreret hjemsted i Unionen.

(43)  Udbud af aktivbaserede tokens til offentligheden i Unionen eller anmodning om optagelse til handel af disse kryptoaktiver bør kun være mulig, hvis den kompetente myndighed har meddelt tilladelse til udstederen af disse kryptoaktiver og har godkendt den relevante hvidbog om kryptoaktiver. Kravet om tilladelse bør dog ikke gælde, hvis de aktivbaserede tokens udelukkende er rettet mod kvalificerede investorer, eller hvis udbuddet til offentligheden af aktivbaserede tokens ligger under 5 000 000 EUR. ▌I disse tilfælde bør det stadig kræves, at udstederen af de aktivbaserede tokens skal udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver for at informere købere om karakteristika og risici ved de aktivbaserede tokens og også skal give meddelelse om hvidbogen om kryptoaktiver til den relevante kompetente myndighed inden offentliggørelsen heraf.

(44)   Kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, bør ikke have behov for yderligere tilladelse i henhold til denne forordning for at udbyde eller anmode om optagelse til handel af aktivbaserede tokens. De nationale procedurer, der er fastsat i nævnte direktiv, bør finde anvendelse, men bør suppleres med et krav om at underrette den kompetente myndighed i hjemlandet, der er udpeget i henhold til denne forordning, om de elementer, der gør det muligt for denne myndighed at kontrollere udstederens evne til at udbyde eller anmode om optagelse til handel af aktivbaserede tokens. Kreditinstitutter, der udbyder eller ansøger om optagelse til handel af aktivbaserede tokens, bør være underlagt alle krav, der gælder for udstedere af aktivbaserede tokens, med undtagelse af krav om tilladelse, kapitalgrundlagskrav og godkendelsesproceduren for så vidt angår kvalificerede aktionærer, da disse spørgsmål er omfattet af direktiv 2013/36/EU og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(17). En hvidbog om kryptoaktiver udarbejdet af et sådant kreditinstitut bør godkendes af den kompetente myndighed i hjemlandet inden offentliggørelsen. Kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til bestemmelserne i national ret til gennemførelse af direktiv 2013/36/EU, og som udbyder eller anmoder om optagelse til handel af aktivbaserede tokens, bør være underlagt de administrative beføjelser, der er fastsat i nævnte direktiv og i henhold til nærværende forordning, herunder en begrænsning af et kreditinstituts forretning og en suspension af eller et forbud mod et udbud til offentligheden af aktivbaserede tokens. Hvis de forpligtelser, der gælder for sådanne kreditinstitutter i henhold til nærværende forordning, overlapper forpligtelserne i direktiv 2013/36/EU, bør kreditinstitutterne opfylde de mere specifikke eller strengere krav og derved sikre, at begge regelsæt overholdes. Meddelelsesproceduren for kreditinstitutter, der har til hensigt at udbyde eller ansøge om optagelse til handel af aktivbaserede tokens i henhold til nærværende forordning, bør ikke berøre bestemmelserne i national ret til gennemførelse af direktiv 2013/36/EU, som fastsætter procedurer for meddelelse af tilladelse til kreditinstitutter til at levere de tjenester, der er opført i bilag I til nævnte direktiv.

(45)  En kompetent myndighed bør på et objektivt og påviseligt grundlag afvise at meddele tilladelse, herunder hvis forretningsmodellen for den ansøgende udsteder af aktivbaserede tokens kan udgøre en alvorlig trussel mod markedsintegriteten, den finansielle stabilitet eller betalingssystemernes smidige funktion. Den kompetente myndighed bør høre EBA, ESMA og ECB, og, hvis udstederen er etableret i en medlemsstat, hvis officielle valuta ikke er euroen, eller hvis den aktivbaserede token henviser til en officiel valuta i en medlemsstat, der ikke er euroen, centralbanken i den pågældende medlemsstat, før der meddeles tilladelse eller gives afslag herpå. EBA's og ESMA's ikkebindende udtalelser bør omhandle klassificeringen af kryptoaktivet, mens ECB og, hvor det er relevant, centralbanken i den berørte medlemsstaten bør afgive en udtalelse til den kompetente myndighed om risiciene for den finansielle stabilitet, betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet. De kompetente myndigheder bør afvise at meddele tilladelse i tilfælde, hvor ECB eller centralbanken i en medlemsstat afgiver en negativ udtalelse med henvisning til risiciene mod betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet. Hvis der meddeles tilladelse til en ansøgende udsteder af aktivbaserede tokens, bør den hvidbog om kryptoaktiver, der er udarbejdet af den pågældende udsteder, også anses for at være godkendt. Den kompetente myndigheds tilladelse bør være gyldig i hele Unionen og bør give udstederen af aktivbaserede tokens mulighed for at udbyde disse kryptoaktiver på det indre marked og anmode om optagelse til handel. På samme måde bør denne hvidbog om kryptoaktiver også gælde i hele Unionen uden mulighed for, at medlemsstaterne kan indføre yderligere krav.

(46)  I flere tilfælde, hvor ECB høres i henhold til denne forordning, bør dens udtalelse være bindende, for så vidt som den forpligter en kompetent myndighed til at afvise, inddrage eller begrænse en tilladelse hos udbyderen af aktivbaserede tokens eller til at pålægge udstederen af aktivbaserede tokens specifikke foranstaltninger. Artikel 263, stk. 1, i TEUF fastsætter, at Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen") prøver lovligheden af retsakter vedtaget af ECB, bortset fra henstillinger og udtalelser. Det skal imidlertid bemærkes, at det er op til Domstolen at fortolke denne bestemmelse i lyset af indholdet og virkningerne af en udtalelse fra ECB.

(47)  Af hensyn til beskyttelsen af private indehavere bør udstedere af aktivbaserede tokens altid give indehavere af aktivbaserede tokens fuldstændige, reelle, klare og ikkevildledende oplysninger. Hvidbøger om kryptoaktiver for aktivbaserede tokens bør indeholde oplysninger om stabiliseringsmekanismen, om investeringspolitikken for reservebeholdningen, om deponeringsordningerne for reservebeholdningen og om indehavernes rettigheder. ▌

(48)  Ud over oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver bør udstedere af aktivbaserede tokens også løbende give indehavere af sådanne tokens oplysninger. De bør navnlig på deres websted offentliggøre værdien af de aktivbaserede tokens, der er i omløb, samt værdien og sammensætningen af reservebeholdningen ▌. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også offentliggøre enhver hændelse, der har eller formodes at have en betydelig indvirkning på værdien af de aktivbaserede tokens eller på reservebeholdningen, uanset om disse kryptoaktiver er optaget til handel.

(49)  Af hensyn til beskyttelsen af private indehavere bør udstedere af aktivbaserede tokens altid handle ærligt, redeligt og professionelt og i den bedste interesse for indehavere af aktivbaserede tokens. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også indføre en klar procedure for behandling af klager modtaget fra indehavere af aktivbaserede tokens.

(50)  Udstedere af aktivbaserede tokens bør indføre en politik til at fastlægge, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter, der kan opstå som følge af deres forbindelser med deres aktionærer eller selskabsdeltagere eller med alle aktionærer eller selskabsdeltagere, som direkte eller indirekte har en kvalificeret deltagelse i udstederen, eller med medlemmerne af deres ledelsesorgan, deres ansatte, indehavere af aktivbaserede tokens eller tredjepartstjenesteudbydere.

(51)  Udstedere af aktivbaserede tokens bør have solide ledelsesordninger, herunder en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som de er eller kan blive udsat for. Medlemmerne af ledelsesorganet hos sådanne udstedere bør være egnede og hæderlige og bør navnlig ikke være dømt for lovovertrædelser, der vedrører hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller for andre lovovertrædelser, som kan rejse tvivl om deres gode omdømme. De aktionærer eller selskabsdeltagere, det være sig fysiske eller juridiske personer, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i sådanne udstedere, bør have et tilstrækkeligt godt omdømme og bør navnlig ikke være blevet dømt for lovovertrædelser, der vedrører hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller for andre lovovertrædelser, som kan rejse tvivl om deres gode omdømme. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også anvende ressourcer, der står i et rimeligt forhold til omfanget af deres aktiviteter, og bør altid sikre kontinuitet og regelmæssighed i udførelsen af deres aktiviteter. Med henblik herpå bør udstedere af aktivbaserede tokens fastlægge en politik for forretningskontinuitet, der i tilfælde af en afbrydelse af deres systemer og procedurer søger at sikre udførelsen af deres centrale aktiviteter i forbindelse med de aktivbaserede tokens. Udstedere af aktivbaserede tokens bør også have en stærk intern kontrol- og risikovurderingsmekanisme samt et system, der sikrer integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der modtages. Disse forpligtelser har til formål at sikre beskyttelsen af indehavere af aktivbaserede tokens, navnlig private indehavere, uden at skabe unødvendige hindringer.

(52)  Udstedere af aktivbaserede tokens er som regel kernen i et netværk af enheder, der sikrer udstedelsen af sådanne kryptoaktiver, deres overførsel og distribution til indehavere. Udstedere af aktivbaserede tokens bør derfor være forpligtet til at indgå og ajourføre passende kontraktordninger med tredjepartsenheder for at sikre stabiliseringsmekanismen og investeringen af den reservebeholdning, som understøtter værdien af tokens, deponeringen af en sådan reservebeholdning og, hvor det er relevant, distributionen af aktivbaserede tokens til offentligheden.

(53)  For at imødegå risiciene for den finansielle stabilitet i det bredere finansielle system bør udstedere af aktivbaserede tokens være underlagt kapitalgrundlagskrav. Disse krav bør stå i et rimeligt forhold til omfanget af udstedelsen af de aktivbaserede tokens og beregnes derfor som en procentdel af værdien af den reserve af aktiver, der understøtter værdien af de aktivbaserede tokens. De kompetente myndigheder bør imidlertid være i stand til at øge ▌omfanget af det kapitalgrundlag, der kræves på grundlag af bl.a. vurderingen af udstederens risikostyringsprocesser og interne kontrolmekanismer, kvaliteten og volatiliteten i forbindelse med den reservebeholdning, der understøtter de aktivbaserede tokens, eller den samlede værdi og antallet af transaktioner, der er udført i aktivbaserede tokens.

(54)  Til dækning af deres ansvar over for indehavere af aktivbaserede tokens bør udstedere af aktivbaserede tokens oprette og opretholde en reserve af aktiver, som modsvarer de risici, der er afspejlet i det pågældende ansvar. Reserven af aktiver bør anvendes til gavn for indehavere af aktivbaserede tokens, hvis udstederen ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser i forhold til indehaverne såsom ved insolvens. Reserven af aktiver bør sammensættes og forvaltes på en sådan måde, at markeds- og valutarisici er dækket. Udstedere af aktivbaserede tokens bør sikre den forsigtige forvaltning af reserven af aktiver og bør især sikre, at værdien af reserven som minimum beløber sig til den tilsvarende værdi af tokens i omløb, og at ændringer i reserven forvaltes hensigtsmæssigt for at undgå negative virkninger på markedet for reservebeholdninger. Udstedere af aktivbaserede tokens bør derfor have klare og detaljerede politikker, der bl.a. beskriver sammensætning af reserven af aktiver, aktivernes fordeling, den samlede vurdering af de risici, der opstår som følge af reservebeholdningen, proceduren for udstedelse og genindløsning af aktivbaserede tokens, proceduren med henblik på at øge og mindske reservebeholdningen og, hvis reservebeholdningen investeres, den investeringspolitik, som udsteder følger. Udstedere af aktivbaserede tokens, der markedsføres både i Unionen og i tredjelande, bør sikre, at deres reserve af aktiver er til rådighed til dækning af udstedernes ansvar over for indehavere i Unionen. Kravet om at holde reserven af aktiver hos selskaber, der er omfattet af EU-retten, bør derfor finde anvendelse i forhold til den andel af aktivbaserede tokens, der forventes at blive markedsført i Unionen.

(55)  For at forebygge risikoen for tab af aktivbaserede tokens og for at bevare værdien af disse aktiver, bør udstedere af aktivbaserede tokens have en passende politik for deponeringen af deres reservebeholdning. Denne politik bør sikre, at reservebeholdningen til enhver tid holdes adskilt fra udstederens egne aktiver, at reservebeholdningen ikke er behæftet eller pantsat som sikkerhed, og at udstederen af aktivbaserede tokens har øjeblikkelig adgang til denne reservebeholdning. Reservebeholdningen bør alt efter dennes art opbevares i depot af en udbyder af kryptoaktivtjenester, af et kreditinstitut, som er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, eller af et investeringsselskab, som er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU. Dette bør ikke udelukke muligheden for at delegere opbevaringen af fysiske aktiver til en anden enhed. Udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter eller investeringsselskaber, der fungerer som depotforvaltere af en reservebeholdning, bør være ansvarlige over for udsteder eller indehavere af de aktivbaserede tokens for tabet af en sådan reservebeholdning, medmindre de godtgør, at et sådant tab er opstået som følge af en ekstern begivenhed uden for deres rimelige kontrol. Koncentration af depotforvalterne af reservebeholdningen bør undgås. I visse situationer kan dette imidlertid være umuligt, fordi der mangler egnede alternativer. I sådanne tilfælde bør en midlertidig koncentration anses for acceptabel.

(56)  For at beskytte indehaverne af aktivbaserede tokens mod et fald i værdien af de aktiver, som understøtter værdien af disse tokens, bør udstedere af aktivbaserede tokens kun investere reservebeholdningen i sikre aktiver med lav risiko og med minimal markeds-, koncentrations- og kreditrisiko. Da aktivbaserede tokens kan anvendes som vekslingsmiddel, bør alle gevinster eller tab, der opstår som følge af investeringen af reservebeholdningen, bæres af udstederen af de aktivbaserede tokens.

(57)  ▌Indehavere af de aktivbaserede tokens bør have en permanent genindløsningsret, således at udstederen til enhver tid er forpligtet til at genindløse de aktivbaserede tokens efter anmodning fra indehaverne af de aktivbaserede tokens. Udstederen af aktivbaserede tokens bør genindløse enten ved at betale et beløb i andre midler end elektroniske penge svarende til markedsværdien af de aktiver, som de aktivbaserede tokens henviser til, eller ved at levere de aktiver, som tokenerne henviser til. Udstederen af aktivbaserede tokens bør altid give indehaveren mulighed for at genindløse de aktivbaserede tokens med andre midler end elektroniske penge i den samme officielle valuta, som udstederen accepterede ved salget af tokenerne. Udstederen bør give tilstrækkeligt detaljerede og letforståelige oplysninger om de forskellige former for genindløsning, der er til rådighed.

(58)  For at mindske risikoen for, at aktivbaserede tokens anvendes som et værdilagringsmiddel, bør udstedere af aktivbaserede tokens og udbydere af kryptoaktivtjenester, når de leverer kryptoaktivtjenester i forbindelse med aktivbaserede tokens, ikke indrømme indehavere af aktivbaserede tokens rentetilskrivning for den tidsperiode, i hvilken sådanne indehavere har disse aktivbaserede tokens.

(59)   Aktivbaserede tokens og e-pengetokens bør betragtes som signifikante, når de opfylder eller sandsynligvis vil opfylde visse kriterier, herunder et stort kundegrundlag, en stor markedskapitalisering eller et stort antal transaktioner ▌. De kan i så fald anvendes af et stort antal indehavere, og anvendelsen af dem kan give anledning til særlige udfordringer med hensyn til den finansielle stabilitet, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet. Disse signifikante aktivbaserede tokens og e-pengetokens bør derfor være underlagt strengere krav end aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der ikke betragtes som signifikante. Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens bør navnlig være underlagt højere kapitalkrav og interoperabilitetskrav, og de bør indføre en likviditetsstyringspolitik. Kommissionen bør som led i sin evaluering af anvendelsen af denne forordning vurdere, om tærsklerne for at klassificere aktivbaserede tokens eller e-pengetokens som signifikante er passende. Denne evaluering bør eventuelt ledsages af et lovgivningsforslag.

(60)   Det er vigtigt at have en samlet overvågning af hele økosystemet af udstedere af aktivbaserede tokens for at kunne afgøre sådanne tokens reelle størrelse og indvirkning. For at tage højde for alle de transaktioner, der foregår i forbindelse med en given aktivbaseret token, omfatter overvågningen af sådanne tokens derfor overvågning af alle transaktioner, der foregår, hvad enten de foregår på distributed ledger'en ("på kæden") eller uden for distributed ledger'en ("uden for kæden"), herunder transaktioner mellem kunder hos den samme udbyder af kryptoaktivtjenester.

(61)   Det er særlig vigtigt at vurdere transaktioner, der foregår med aktivbaserede tokens og knytter sig til anvendelse som vekslingsmiddel i et fælles valutaområde, nemlig dem, der knytter sig til betaling af gæld, herunder i forbindelse med transaktioner med handlende. Disse transaktioner bør ikke omfatte transaktioner, der knytter sig til investeringsfunktioner og -tjenester, såsom veksling til midler eller andre kryptoaktiver, medmindre det kan bevises, at den aktivbaserede token anvendes til afvikling af transaktioner i andre kryptoaktiver. Der vil foreligge en anvendelse til afvikling af transaktioner i andre kryptoaktiver i tilfælde, hvor en transaktion, der involverer to elementer af kryptoaktiver, som er forskellige fra de aktivbaserede tokens, afvikles i de aktivbaserede tokens. Hvis aktivbaserede tokens i vid udstrækning anvendes som vekslingsmiddel i et fælles valutaområde, bør udstederne desuden pålægges at reducere aktivitetsniveauet. En aktivbaseret token bør betragtes som anvendt i vid udstrækning som vekslingsmiddel, hvis det gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag, der knytter sig til anvendelse som vekslingsmiddel i et fælles valutaområde, overstiger henholdsvis 1 mio. transaktioner og 200 000 000 EUR.

(62)   Hvis aktivbaserede tokens udgør en alvorlig trussel mod betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet, bør centralbankerne kunne anmode den kompetente myndighed om at inddrage tilladelsen hos udbyderen af disse aktivbaserede tokens. Hvis aktivbaserede tokens udgør en trussel mod betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet, bør centralbankerne kunne anmode den kompetente myndighed om at begrænse antallet af aktivbaserede tokens, der skal udstedes, eller pålægge et mindstebeløb.

(63)   Denne forordning berører ikke national ret om anvendelsen af national og udenlandsk valuta ved operationer mellem valutaindlændinge, som er indført af medlemsstater uden for euroområdet under udøvelsen af deres ret til monetær suverænitet.

(64)   Udstedere af aktivbaserede tokens bør udarbejde en genopretningsplan med foranstaltninger, som udsteder skal træffe med henblik på fornyet opfyldelse af de krav, der gælder for reserven af aktiver, herunder i tilfælde, hvor opfyldelsen af krav om genindløsning skaber midlertidig ubalance i reserven af aktiver. Den kompetente myndighed bør have beføjelse til midlertidigt at suspendere genindløsningen af aktivbaserede tokens for at beskytte rettighederne for indehaverne af de aktivbaserede tokens og den finansielle stabilitet.

(65)  Udstedere af aktivbaserede tokens bør have en plan for en velordnet genindløsning af tokens for at sikre beskyttelsen af rettighederne for indehavere af aktivbaserede tokens, hvis udstederne af aktivbaserede tokens ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser, herunder i tilfælde af at man ophører med udstedelsen af de aktivbaserede tokens. Hvis udstederen af aktivbaserede tokens er et kreditinstitut eller en enhed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU(18), bør den kompetente myndighed konsultere den relevante afviklingsmyndighed. Denne afviklingsmyndighed bør kunne gennemgå genindløsningsplanen med henblik på at identificere eventuelle elementer heri, som kunne få en negativ indvirkning på udstederens afviklingsmuligheder, udstederens afviklingsstrategi eller eventuelle handlinger, der er planlagt i udstederens afviklingsplan, og fremsætte henstillinger herom til den kompetente myndighed. I den forbindelse bør afviklingsmyndigheden også kunne overveje, om der er behov for ændringer af afviklingsplanen eller afviklingsstrategien, i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2014/59/EU og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014(19), alt efter hvad der er relevant. En sådan gennemgang fra afviklingsmyndighedens side bør ikke berøre tilsynsmyndighedens eller afviklingsmyndighedens beføjelser til at træffe kriseforebyggelsesforanstaltninger eller krisestyringsforanstaltninger, alt efter hvad der er relevant.

(66)  Udstedere af e-pengetokens bør godkendes enten som et kreditinstitut i henhold til direktiv 2013/36/EU eller som et e-pengeinstitut i henhold til direktiv 2009/110/EF. E-pengetokens bør anses for at være "elektroniske penge" som defineret i direktiv 2009/110/EF, og deres udstedere bør, medmindre andet er fastsat i denne forordning, opfylde de relevante krav i direktiv 2009/110/EF om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed og kravene om udstedelse og genindløsning af e-pengetokens. Udstedere af e-pengetokens bør udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver og give meddelelse til deres kompetente myndighed herom. Undtagelser vedrørende begrænsede net, vedrørende visse transaktioner foretaget af udbydere af elektroniske kommunikationsnet og vedrørende e-pengeinstitutter, der kun udsteder elektroniske penge inden for et begrænset maksimumbeløb, baseret på den fakultative undtagelse i direktiv 2009/110/EF, bør også gælde for e-pengetokens. Udstedere af e-pengetokens bør dog pålægges at udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver med henblik på at oplyse købere om e-pengetokens karakteristika og risici og bør også pålægges at give meddelelse om hvidbogen om kryptoaktiver til den kompetente myndighed inden offentliggørelsen heraf.

(67)  Indehavere af e-pengetokens bør have et krav mod udstederen af e-pengetokens. Indehavere af e-pengetokens bør altid indrømmes en ret til genindløsning til pariværdi over for midler i den officielle valuta, som det pågældende e-pengetoken henviser til. Bestemmelserne i direktiv 2009/110/EF om muligheden for at opkræve et gebyr i forbindelse med genindløsning er ikke relevante i forbindelse med e-pengetokens.

(68)  For at mindske risikoen for, at e-pengetokens anvendes som et værdilagringsmiddel, bør udstedere af e-pengetokens og udbydere af kryptoaktivtjenester, når de leverer kryptoaktivtjenester i forbindelse med e-pengetokens, ikke indrømme indehavere af e-pengetokens rentetilskrivning, herunder rentetilskrivning, der ikke er relateret til den tidsperiode, i hvilken sådanne indehavere har disse e-pengetokens.

(69)  Hvidbogen om kryptoaktiver, der er udarbejdet af en udsteder af e-pengetokens, bør indeholde alle de oplysninger vedrørende den pågældende udsteder og udbuddet af e-pengetokens eller optagelse til handel heraf, som er nødvendige for at sætte potentielle købere i stand til at træffe en informeret købsbeslutning og forstå de risici, der er forbundet med udbuddet af e-pengetokens. Hvidbogen om kryptoaktiver bør også udtrykkeligt henvise til retten for indehavere af e-pengetokens til at genindløse deres e-pengetokens mod midler i den officielle valuta, som e-pengetokenerne henviser til, til pariværdi og til enhver tid.

(70)  Hvis en udsteder af e-pengetokens investerer de midler, denne har modtaget til gengæld for e-pengetokens, bør sådanne midler investeres i aktiver med samme officielle valuta som den, den pågældende e-pengetoken henviser til, for at undgå valutarisici.

(71)  Signifikante e-pengetokens kan udgøre større risici for den finansielle stabilitet end e-pengetokens, som ikke er signifikante, og traditionelle elektroniske penge. Udstedere af signifikante e-pengetokens, som er e-pengeinstitutter, bør derfor være underlagt yderligere krav. Sådanne udstedere af signifikante e-pengetokens bør navnlig være underlagt højere kapitalkrav end udstedere af andre e-pengetokens, være underlagt interoperabilitetskrav og indføre en likviditetsstyringspolitik. De bør også opfylde nogle af de samme krav, som gælder for udstedere af aktivbaserede tokens med hensyn til reserven af aktiver, f.eks. vedrørende deponering og investering af reserven af aktiver. Disse krav til udstedere af signifikante e-pengetokens bør finde anvendelse i stedet for artikel 5 og 7 i direktiv 2009/110/EF. Eftersom nævnte bestemmelser i direktiv 2009/110/EF ikke finder anvendelse på kreditinstitutter, når de udsteder e-penge, bør de yderligere krav til signifikante e-pengetokens i henhold til denne forordning heller ikke gøre det.

(72)   Udstedere af e-pengetokens bør have indført genopretnings- og genindløsningsplaner for at sikre beskyttelsen af rettighederne for indehavere af e-pengetokens, når udstedere ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser.

(73)  I de fleste medlemsstater er levering af kryptoaktivtjenester endnu ikke reguleret på trods af de potentielle risici, som de udgør for investorbeskyttelsen, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet. For at imødegå sådanne risici fastsætter denne forordning operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige krav på EU-plan, der finder anvendelse på udbydere af kryptoaktivtjenester.

(74)  Med henblik på at muliggøre et effektivt tilsyn og fjerne muligheden for at unddrage sig eller omgå tilsyn bør kryptoaktivtjenester kun leveres af juridiske personer, der har et vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, hvor de udøver væsentlige forretningsaktiviteter, herunder levering af kryptoaktivtjenester. Virksomheder, der ikke er juridiske personer, såsom kommercielle partnerskaber, bør på visse betingelser også kunne levere kryptoaktivtjenester. Det er afgørende, at udbydere af kryptoaktivtjenester opretholder en reel forvaltning af deres aktiviteter i Unionen for at undgå at underminere et effektivt tilsyn og sikre håndhævelsen af krav i medfør af denne forordning, som har som formål at sikre investorbeskyttelsen, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet. Regelmæssig tæt direkte kontakt mellem tilsynsmyndighederne og de ansvarlige ledere af udbydere af kryptoaktivtjenester bør være et væsentligt element i et sådant tilsyn. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør derfor have deres faktiske hovedsæde i Unionen, og mindst et medlem af ledelsen skal være bosiddende i Unionen. Ved det faktiske hovedsæde forstås det sted, hvor de centrale ledelsesmæssige og kommercielle beslutninger, der er nødvendige for at drive forretningen, træffes.

(75)  Denne forordning bør ikke berøre muligheden for, at personer med hjemsted i Unionen, på eget initiativ kan modtage kryptoaktivtjenester leveret af en tredjelandsvirksomhed. Når en tredjelandsvirksomhed leverer kryptoaktivtjenester på initiativ af en person med hjemsted i Unionen, bør disse kryptoaktivtjenester ikke anses for at være leveret på Unionens område. Når en tredjelandsvirksomhed opsøger kunder eller potentielle kunder i Unionen eller markedsfører kryptoaktivtjenester eller -aktiviteter i Unionen, bør dens tjenester ikke anses for at være kryptoaktivtjenester, som leveres udelukkende på kundens eget initiativ. I et sådant tilfælde bør tredjelandsvirksomheden godkendes som en udbyder af kryptoaktivtjenester.

(76)  I betragtning af, at udbyderne af kryptoaktivtjenester hidtil har været forholdsvis små, bør beføjelsen til at tillade og føre tilsyn med sådanne tjenesteudbydere overdrages til de nationale kompetente myndigheder. En tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder bør meddeles, afslås eller inddrages af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor enheden har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Når der meddeles en tilladelse, bør den angive de kryptoaktivtjenester, for hvilke kryptoaktivtjenesteudbyderen er meddelt tilladelse, og gælde for hele Unionen.

▌(77)  For at sikre den fortsatte beskyttelse af Unionens finansielle system mod risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er det nødvendigt at sikre, at udbydere af kryptoaktivtjenester foretager øget kontrol af finansielle transaktioner, som involverer kunder og finansielle institutioner fra tredjelande, der er opført som højrisikotredjelande, fordi de er jurisdiktioner med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der i væsentlig grad truer Unionens finansielle system, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849(20).

(78)  Visse virksomheder, der er omfattet af EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser, bør have lov til at levere alle eller nogle kryptoaktivtjenester uden at skulle indhente tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder i henhold til denne forordning, hvis de giver deres kompetente myndigheder visse oplysninger, før de leverer disse tjenester for første gang. I sådanne tilfælde bør disse virksomheder anses for at være kryptoaktivtjenesteudbydere, og de relevante administrative beføjelser som fastsat i denne forordning, herunder beføjelsen til at suspendere eller forbyde visse kryptoaktivtjenester, bør finde anvendelse på dem. Disse virksomheder bør være underlagt alle de krav, der gælder for kryptoaktivtjenesteudbydere i henhold til denne forordning, med undtagelse af krav om tilladelse, kapitalgrundlagskrav og godkendelsesproceduren vedrørende aktionærer og selskabsdeltagere, som besidder kvalificerede andele, da disse spørgsmål er omfattet af de respektive EU-retsakter, i henhold til hvilke de blev meddelt tilladelse. Meddelelsesproceduren for kreditinstitutter, der har til hensigt at levere kryptoaktivtjenester i henhold til denne forordning, bør ikke berøre bestemmelserne i national ret til gennemførelse af direktiv 2013/36/EU, som fastsætter procedurer for meddelelse af tilladelse til kreditinstitutter til at levere de tjenester, der er opført i bilag I til nævnte direktiv.

(79)  Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet bør udbydere af kryptoaktivtjenester altid handle ærligt, redeligt og professionelt og i deres kunders bedste interesse. Kryptoaktivtjenester bør betragtes som "finansielle tjenesteydelser" som defineret i direktiv 2002/65/EF, når de opfylder kriterierne i nævnte direktiv. Ved fjernsalg bør kontrakterne mellem udbydere af kryptoaktivtjenester og forbrugere også være omfattet af nævnte direktiv, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør give deres kunder fuldstændige, reelle, klare og ikkevildledende oplysninger og advare dem om de risici, der er forbundet med kryptoaktiver. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør offentliggøre deres prispolitikker, indføre klagebehandlingsprocedurer og have en effektiv politik til identificering, forebyggelse, håndtering og oplysning i forbindelse med interessekonflikter.

(80)  Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse i henhold til denne forordning, opfylde visse tilsynsmæssige krav. Disse tilsynsmæssige krav bør fastsættes som et fast beløb eller stå i forhold til de faste omkostninger for det foregående år, afhængigt af hvilke typer tjenester de leverer.

(81)  Udbydere af kryptoaktivtjenester bør være underlagt strenge organisatoriske krav. Medlemmerne af ledelsesorganet hos udbydere af kryptoaktivtjenester bør være egnede og hæderlige og bør navnlig ikke være dømt for lovovertrædelser, der vedrører hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller for andre lovovertrædelser, som kan rejse tvivl om deres gode omdømme. De aktionærer eller selskabsdeltagere, det være sig fysiske eller juridiske personer, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i udbydere af kryptoaktivtjenester, bør have et tilstrækkeligt godt omdømme og bør navnlig ikke være blevet dømt for lovovertrædelser, der vedrører hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller for andre lovovertrædelser, som kan indvirke på deres gode omdømme. Hvis den indflydelse, som udøves af aktionærer og selskabsdeltagere, der besidder kvalificerede andele i udbydere af kryptoaktivtjenester, sandsynligvis vil være til skade for en sund og forsigtig forvaltning af kryptoaktivtjenesteudbyderen under hensyntagen til bl.a. deres tidligere aktiviteter, risikoen for, at de deltager i ulovlige aktiviteter, eller et tredjelands regerings indflydelse eller kontrol, bør de kompetente myndigheder desuden have beføjelse til at imødegå disse risici. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør beskæftige ledelse og personale med passende viden, kvalifikationer og ekspertise og bør tage alle rimelige skridt til at udføre deres funktioner, herunder gennem udarbejdelsen af en forretningskontinuitetsplan. De bør have velfungerende interne kontrol- og risikovurderingsmekanismer samt passende systemer og procedurer til sikring af integriteten og fortroligheden af de oplysninger, de modtager. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør have passende ordninger til registrering af alle de transaktioner, ordrer og tjenester i forbindelse med kryptoaktivtjenester, som de leverer. De bør også have indført systemer til påvisning af potentielt markedsmisbrug begået af kunder.

(82)  For at garantere beskyttelsen af deres kunder bør udbydere af kryptoaktivtjenester have passende ordninger, der skal beskytte kundernes ejendomsrettigheder i forbindelse med kryptoaktiver, som de har. Såfremt deres forretningsmodel kræver, at de har midler som defineret i direktiv 2015/2366/EU i form af pengesedler, mønter, kontopenge eller elektroniske penge, der tilhører deres kunder, bør udbydere af kryptoaktivtjenester placere sådanne midler hos et kreditinstitut eller en centralbank, hvis der er adgang til en konto hos centralbanken. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør kun kunne foretage betalingstransaktioner i forbindelse med de kryptoaktivtjenester, de tilbyder, hvis de er meddelt tilladelse som betalingsinstitut i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(83)  Afhængigt af hvilke tjenester de leverer, og som følge af de specifikke risici, der er forbundet med hver type tjeneste, bør udbydere af kryptoaktivtjenester være underlagt krav, der er specifikke for disse tjenester. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, bør indgå en aftale med deres kunder med visse bindende bestemmelser og bør fastlægge og gennemføre en politik om deponering, som efter anmodning bør stilles til rådighed for kunderne i et elektronisk format. En sådan aftale bør bl.a. præcisere arten af den leverede tjeneste, hvilket kan omfatte opbevaring af kryptoaktiver, der tilhører kunder, eller metoderne til adgang til sådanne kryptoaktiver, i hvilket tilfælde kunden kan bevare kontrollen over kryptoaktiverne i depot. Alternativt kan kryptoaktiverne eller metoderne til adgang til dem overføres under kryptoaktivtjenesteudbyderens fulde kontrol. Kryptoaktivtjenesteudbydere, der opbevarer kryptoaktiver, som tilhører kunder, eller metoderne til adgang til sådanne kryptoaktiver, bør sikre, at de pågældende kryptoaktiver ikke anvendes for egen regning. Kryptoaktivtjenesteudbyderne bør sikre, at alle opbevarede kryptoaktiver til enhver tid er ubehæftede. Disse udbydere af kryptoaktivtjenester bør også holdes ansvarlige for alle skader, der skyldes en hændelse i forbindelse med informations- og kommunikationsteknologi ("IKT"), herunder hændelser som følge af cyberangreb, tyveri eller eventuelle funktionsfejl. Udbydere af hardware eller software til ikkehostede tegnebøger bør ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(84)  For at sikre, at markederne for kryptoaktiver fungerer korrekt, bør de udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, have detaljerede bestemmelser for driften heraf, sikre, at deres systemer og procedurer er tilstrækkeligt modstandsdygtige, ▌være underlagt krav om før- og efterhandelsgennemsigtighedsordninger, der er tilpasset markedet for kryptoaktiver, og på grundlag af objektive kriterier fastsætte gennemsigtige og ikkeforskelsbehandlende regler for adgangen til deres platforme. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, bør også have en gennemsigtig gebyrstruktur for de tjenester, der ydes, for at undgå afgivelse af ordrer, der kan bidrage til markedsmisbrug eller ureglementerede handelsvilkår. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, bør kunne afvikle transaktioner, der er gennemført på handelsplatforme på og uden for kæden, og bør sikre rettidig afvikling. Afviklingen af transaktioner bør indledes senest 24 timer efter, at en transaktion er gennemført på handelsplatformen. I tilfælde af afvikling uden for kæden bør afviklingen indledes på samme arbejdsdag, mens afviklingen i tilfælde af afvikling på kæden kan tage længere tid, da den ikke kontrolleres af den kryptoaktivtjenesteudbyder, der driver handelsplatformen.

(85)  Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør udbydere af kryptoaktivtjenester, der veksler kryptoaktiver til midler eller andre kryptoaktiver ved at anvende deres egen kapital, fastlægge en ikkeforskelsbehandlende handelspolitik. De bør offentliggøre enten bindende prisstillelser eller den metode, de anvender til at fastsætte prisen på de kryptoaktiver, som de ønsker at købe eller sælge, og de bør offentliggøre eventuelle grænser, de måtte ønske at fastsætte for det beløb, der skal veksles. De bør også være omfattet af krav om efterhandelsgennemsigtighedsordninger.

(86)   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer om kryptoaktiver på vegne af kunder, bør udarbejde en politik for ordreudførelse og altid søge at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder, herunder når de handler som kundens modpart. De bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå, at deres ansatte misbruger oplysninger i forbindelse med kundeordrer. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der modtager ordrer og videregiver disse ordrer til andre udbydere af kryptoaktivtjenester, bør indføre procedurer for en hurtig og korrekt fremsendelse af disse ordrer. Udbydere af kryptoaktivtjenester bør ikke modtage penge- eller naturalieydelser for videregivelsen af disse ordrer til en bestemt handelsplatform for kryptoaktiver eller til andre udbydere af kryptoaktivtjenester. De bør overvåge effektiviteten af deres ordreudførelsesordninger og ordreudførelsespolitik, vurdere, om de handelssystemer, der er en del af ordreudførelsespolitikken, giver det bedst mulige resultat for kunden, eller om de skal ændre deres ordreudførelsesordninger, og give de kunder, som de har et løbende kundeforhold med, meddelelse om enhver væsentlig ændring i ordreudførelsesordninger eller ordreudførelsespolitik.

(87)   Når en udbyder af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, er kundens modpart, kan der være ligheder med tjenester i form af veksling af kryptoaktiver til midler eller andre kryptoaktiver. I forbindelse med veksling af kryptoaktiver til midler eller andre kryptoaktiver fastsættes kursen for vekslingen dog frit af udbyderen af kryptoaktivtjenester som en valutaveksling. Ved udførelsen af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder bør udbyderen af kryptoaktivtjenester dog altid sørge for, at den opnår det bedst mulige resultat for sin kunde, herunder når den handler som kundens modpart, i overensstemmelse med sin bedste ordreudførelsespolitik. Veksling af kryptoaktiver til midler eller andre kryptoaktiver bør, når den foretages af udstederen eller udbyderen, ikke være en kryptoaktivtjeneste.

(88)  Udbydere af kryptoaktivtjenester, som placerer kryptoaktiver for potentielle indehavere, bør før kontraktindgåelsen oplyse disse personer om, hvordan de har til hensigt at udføre deres tjeneste. For at garantere beskyttelsen af deres kunder bør udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til at placere kryptoaktiver, have indført specifikke og passende procedurer til at forebygge, overvåge, håndtere og afsløre eventuelle interessekonflikter, der opstår i forbindelse med placeringen af kryptoaktiverne hos deres egne kunder, og når den foreslåede pris for placering af kryptoaktiver er overvurderet eller undervurderet. Placering af kryptoaktiver på en udbyders vegne bør ikke betragtes som særskilt udbud.

(89)  Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør de udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver, enten efter anmodning fra en tredjepart eller på eget initiativ, eller som yder porteføljepleje af kryptoaktiver, foretage en vurdering af, om disse kryptoaktivtjenester eller kryptoaktiver er egnede for kunderne, under hensyntagen til deres kunders erfaring, viden, mål og evne til at bære tab. Hvis kunderne ikke giver udbydere af kryptoaktivtjenester oplysninger om deres erfaring, viden, mål og evne til at bære tab, eller det er klart, at kryptoaktiverne ikke er egnede for kunderne, bør udbyderne af kryptoaktiver ikke anbefale sådanne kryptoaktiver til de pågældende kunder eller begynde at yde porteføljepleje af kryptoaktiver. I forbindelse med rådgivning om kryptoaktiver bør udbydere af kryptoaktivtjenester give kunderne en rapport, som bør omfatte egnethedsvurderingen, hvori det præciseres, hvilken rådgivning der er ydet, og hvordan den opfylder kundernes præferencer og mål. Når udbydere af kryptoaktivtjenester leverer porteføljepleje af kryptoaktiver, bør de forelægge periodiske rapporter for deres kunder, som bør indeholde en gennemgang af deres aktiviteter og af porteføljens resultater samt en ajourført erklæring om egnethedsvurderingen.

(90)   Nogle kryptoaktivtjenester, navnlig levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, placering af kryptoaktiver og tjenester til overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder, kan overlappe betalingstjenester som defineret i direktiv (EU) 2015/2366.

(91)   De værktøjer, som udstedere af elektroniske penge stiller til rådighed for deres kunder til forvaltning af en e-pengetoken, kan ikke nødvendigvis skelnes fra levering af deponerings- og forvaltningstjenester som reguleret ved denne forordning. E-pengeinstitutter bør derfor kun kunne udbyde deponeringstjenester uden forudgående tilladelse i henhold til denne forordning med henblik på at levere kryptoaktivtjenester i forbindelse med de e-pengetokens, som de udsteder.

(92)   Den virksomhed, som traditionelle distributører af elektroniske penge udøver, nemlig distribution af elektroniske penge på vegne af udstedere, vil svare til at placere kryptoaktiver i henhold til denne forordning. Fysiske eller juridiske personer, der har ret til at distribuere elektroniske penge i henhold til direktiv 2009/110/EF, bør dog også kunne distribuere e-pengetokens på vegne af udstedere af e-pengetokens uden at skulle indhente forudgående tilladelse i henhold til denne forordning til at levere kryptoaktivtjenester. Sådanne distributører bør derfor være undtaget fra kravet om at søge om tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester med henblik på placering af kryptoaktiver.

(93)   En udbyder af tjenester til overførsel af kryptoaktiver bør være en enhed, der på vegne af en kunde sørger for overførsel af kryptoaktiver fra en distributed ledger-adresse eller -konto til en anden. En sådan overførselstjeneste bør ikke omfatte validatorer, knudepunkter eller minere, der kan være et led i at bekræfte en transaktion og gøre status over den underliggende distributed ledger. Mange udbydere af kryptoaktivtjenester tilbyder også en form for tjeneste til overførsel af kryptoaktiver som del af f.eks. tjenesten til levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, veksling af kryptoaktiver til midler eller andre kryptoaktiver eller udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder. Afhængigt af de præcise egenskaber ved de tjenester, der knytter sig til overførsel af e-pengetokens, kan disse tjenester falde ind under definitionen af betalingstjenester i direktiv (EU) 2015/2366. I så fald bør disse overførsler udføres af en enhed, der er meddelt tilladelse til at udbyde sådanne betalingstjenester i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(94)   Denne forordning omhandler ikke långivning og lånoptagelse i kryptoaktiver, herunder e-pengetokens, og bør derfor ikke berøre gældende national ret. Muligheden og behovet for at regulere sådanne aktiviteter bør vurderes yderligere.

(95)  Det er vigtigt at sikre ▌tillid til markederne for kryptoaktiver og disse markeders integritet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bestemmelser for at forhindre markedsmisbrug vedrørende de kryptoaktiver, der optages til handel. Da udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester ofte er små og mellemstore virksomheder, vil det imidlertid være ude af proportioner at anvende alle bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014(21) på disse. Det er derfor nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelser, der forbyder visse former for adfærd, der kan underminere brugernes tillid til markederne for kryptoaktiver og disse markeders integritet, herunder insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation vedrørende kryptoaktiver. Disse skræddersyede bestemmelser om markedsmisbrug, der er begået i forbindelse med kryptoaktiver, bør anvendes i tilfælde, hvor kryptoaktiver er optaget til handel.

(96)   Der bør skabes større retssikkerhed for deltagere på markedet for kryptoaktiver gennem en karakterisering af to elementer, der er væsentlige for specificeringen af intern viden, nemlig om den pågældende viden er specifik, og i hvilket omfang den vil kunne påvirke kurserne på kryptoaktiver. Disse elementer bør også tages i betragtning med henblik på forebyggelse af markedsmisbrug i forbindelse med markeder for kryptoaktiver og deres funktion, idet der f.eks. tages hensyn til brugen af sociale medier, brugen af smarte kontrakter til ordreudførelse og koncentrationen af minecentre.

(97)   Derivater, der kan betegnes som finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU, og hvis underliggende aktiv er et kryptoaktiv, er omfattet af forordning (EU) nr. 596/2014, når de handles på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet. Kryptoaktiver, der falder ind under nærværende forordnings anvendelsesområde, og som er underliggende aktiver til disse derivater, bør være underlagt bestemmelserne om markedsmisbrug i nærværende forordning.

(98)  De kompetente myndigheder bør have tilstrækkelige beføjelser til at føre tilsyn med udstedelsen, udbuddet til offentligheden og optagelsen til handel af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens og e-pengetokens, samt udbydere af kryptoaktivtjenester. Disse beføjelser bør omfatte beføjelsen til at suspendere eller forbyde et udbud til offentligheden eller en optagelse til handel af kryptoaktiver eller levering af en kryptoaktivtjeneste samt til at undersøge overtrædelser af bestemmelserne om markedsmisbrug. Udstedere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, bør ikke være underlagt tilsyn i henhold til denne forordning, når udstederen ikke er en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel.

(99)   De kompetente myndigheder bør også have beføjelse til at pålægge udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, herunder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, og udbydere af kryptoaktivtjenester sanktioner. Ved valget af arten af og niveauet for en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning bør de kompetente myndigheder tage hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder overtrædelsens grovhed og varighed, og hvorvidt den er begået forsætligt.

(100)   I betragtning af den grænseoverskridende karakter af markederne for kryptoaktiver bør de kompetente myndigheder samarbejde indbyrdes for at afsløre og forebygge overtrædelser af denne forordning.

(101)   Med henblik på at lette gennemsigtigheden vedrørende kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester bør ESMA oprette en fortegnelse over hvidbøger om kryptoaktiver, udstedere af aktivbaserede tokens, udstedere af e-pengetokens og udbydere af kryptoaktivtjenester.

(102)  Signifikante aktivbaserede tokens kan anvendes som vekslingsmiddel og til store mængder af betalingstransaktioner. Eftersom sådanne store mængder kan udgøre en specifik risiko for de monetære transmissionskanaler og den monetære suverænitet, er det hensigtsmæssigt at pålægge EBA opgaven med at føre tilsyn med udstederne af ▌aktivbaserede tokens, når sådanne aktivbaserede tokens er blevet klassificeret som signifikante. En sådan pålæggelse bør ske under hensyn til den meget specifikke type risici, som aktivbaserede tokens udgør, og bør ikke danne præcedens for andre EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser.

▌(103)  De kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn i henhold til direktiv 2009/110/EF bør føre tilsyn med udstedere af e-pengetokens. I betragtning af den potentielle udbredte anvendelse af signifikante e-pengetokens som betalingsmiddel og de risici, som disse kan udgøre for den finansielle stabilitet, er det nødvendigt med et dobbelt tilsyn udført af både de kompetente myndigheder og EBA for så vidt angår udstedere af signifikante e-pengetokens. EBA bør føre tilsyn med, at udstedere af signifikante e-pengetokens overholder de særlige supplerende krav, der er fastsat i denne forordning for signifikante e-pengetokens. Da de særlige supplerende krav kun bør gælde for e-pengeinstitutter, der udsteder signifikante e-pengetokens, bør kreditinstitutter, der udsteder signifikante e-pengetokens, som ikke er omfattet af sådanne krav, fortsat være underlagt tilsyn af deres respektive kompetente myndigheder. Det dobbelte tilsyn bør ske under hensyn til den meget specifikke type risici, som e-pengetokens udgør, og bør ikke danne præcedens for andre EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser.

(104)  Signifikante e-pengetokens i en anden officiel valuta i en medlemsstat end euroen, der anvendes som vekslingsmiddel og til at afvikle store mængder betalingstransaktioner, kan, selv om det sandsynligvis ikke vil finde sted, udgøre specifikke risici for den monetære suverænitet for den medlemsstat, hvis officielle valuta de lyder på. Hvis mindst 80 % af antallet af indehavere af og af mængden af transaktioner i disse signifikante e-pengetokens er koncentreret i hjemlandet, bør de tilsynsmæssige forpligtelser ikke overføres til EBA.

(105)  EBA bør oprette et tilsynskollegium for hver udsteder af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens. Eftersom udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens som regel udgør kernen i et netværk af enheder, der sikrer udstedelsen, overførslen og distributionen af sådanne kryptoaktiver, bør medlemmerne af tilsynskollegiet for hver udsteder derfor bl.a. omfatte de kompetente myndigheder for de mest relevante handelsplatforme for kryptoaktiver i tilfælde, hvor de signifikante aktivbaserede tokens eller de signifikante e-pengetokens er optaget til handel, og de kompetente myndigheder for de mest relevante enheder og udbydere af kryptoaktivtjenester, der sikrer deponering og forvaltning af de signifikante aktivbaserede tokens og af signifikante e-pengetokens på vegne af indehaverne. Tilsynskollegiet for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og af signifikante e-pengetokens bør lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger blandt sine medlemmer og bør afgive ikkebindende udtalelser om bl.a. ændringer i tilladelser eller tilsynsforanstaltninger vedrørende sådanne udstedere.

(106)  Med henblik på at føre tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og af signifikante e-pengetokens bør EBA bl.a. have beføjelser til at gennemføre kontrolbesøg på stedet, træffe tilsynsforanstaltninger og pålægge bøder. ▌

(107)  EBA bør opkræve gebyrer af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens for at dække sine omkostninger, herunder de faste omkostninger. For udstedere af aktivbaserede tokens bør gebyret stå i et rimeligt forhold til omfanget af deres reserve af aktiver. For udstedere af signifikante e-pengetokens bør gebyret stå i et rimeligt forhold til størrelsen af de midler, der modtages til gengæld for signifikante e-pengetokens.

(108)  For at sikre at denne forordning er effektiv, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår yderligere præcisering af tekniske elementer i definitionerne i denne forordning for at tilpasse dem til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, yderligere præcisering af visse kriterier ▌med henblik på at fastslå, hvorvidt aktivbaserede tokens eller e-pengetokens bør klassificeres som signifikante, fastlæggelse af, hvornår der er væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel for den ordnede funktion og integriteten af markeder for kryptoaktiver eller for stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen, yderligere præcisering af procedurereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæggelse og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder, og yderligere præcisering af arten og størrelsen af de tilsynsgebyrer, som EBA kan pålægge udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(22). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(109)  For at fremme en ensartet anvendelse af denne forordning i hele Unionen, herunder passende beskyttelse af indehavere af kryptoaktiver og kunder hos udbydere af kryptoaktivtjenester, særlig når de er forbrugere, bør der udvikles tekniske standarder. Det er effektivt og hensigtsmæssigt at give EBA og ESMA, som er organer med højt specialiseret ekspertise, til opgave at udvikle udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ikke indebærer politikvalg, med henblik på forelæggelse for Kommissionen.

(110)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder udviklet af EBA og ESMA med hensyn til indholdet, metodologierne og opstillingen af oplysninger i en hvidbog om kryptoaktiver om de vigtigste negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger af den konsensusmekanisme, der anvendes til at udstede kryptoaktivet, proceduren for godkendelse af hvidbøger om kryptoaktiver, der indgives af kreditinstitutter, når de udsteder aktivbaserede tokens, de oplysninger, som en ansøgning om tilladelse som udsteder af aktivbaserede tokens indeholder, den metodologi, der skal anvendes til at udarbejde skøn over det kvartalsvise gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag, der er knyttet til anvendelse af aktivbaserede tokens og e-pengetokens i en valuta, der ikke er en officiel valuta i en medlemsstat, som vekslingsmiddel i hvert enkelt fælles valutaområde, krav, modeller og procedurer for behandling af klager fra indehavere af aktivbaserede tokens og fra kunder hos udbydere af kryptoaktivtjenester; kravene til politikker og procedurer til at identificere, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter hos udstedere af aktivbaserede tokens og nærmere forhold og metodologi vedrørende indholdet af de pågældende oplysninger; proceduren og tidsrammen for en udsteder af aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens for tilpasning til højere kapitalgrundlagskrav, kriterierne for at kræve et højere kapitalgrundlag, minimumskravene til udformning af stresstestprogrammer; likviditetskravene til reserven af aktiver; de finansielle instrumenter, som reserven af aktiver kan investeres i; detaljeret indhold af de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen af den foreslåede erhvervelse af den kvalificerede andel i en udsteder af aktivbaserede tokens, krav til yderligere forpligtelser for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens; de oplysninger, som kreditinstitutter, værdipapircentraler, investeringsselskaber, markedsoperatører, e-pengeinstitutter, administrationsselskaber for investeringsinstitutter og forvaltere af alternative investeringsfonde, der agter at levere kryptoaktivtjenester, giver til kompetente myndigheder; de oplysninger, som en ansøgning om tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester indeholder; indholdet, metodologierne og opstillingen af oplysninger, som udbyderen af kryptoaktivtjenester offentliggør om de vigtigste negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative virkninger af den konsensusmekanisme, der anvendes til at udstede hvert kryptoaktiv, for hvilket de leverer tjenester; foranstaltninger, som sikrer kontinuitet og regelmæssighed i ydelsen af kryptoaktivtjenesterne, og de fortegnelser, der skal føres over alle kryptoaktivtjenester, -ordrer og -transaktioner, som de varetager; kravene til politikker til at identificere, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter hos udbydere af kryptoaktivtjenester og nærmere forhold og metodologi vedrørende indholdet af de pågældende oplysninger; den måde, hvorpå gennemsigtighedsoplysninger fra operatøren af en handelsplatform skal tilbydes, og indholdet og formatet af ordrebøgerne vedrørende handelsplatformen; detaljeret indhold af de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen af den foreslåede erhvervelse af den kvalificerede andel i en udbyder af kryptoaktivtjenester; passende ordninger, systemer og procedurer til overvågning og afsløring af markedsmisbrug, meddelelsesskabelonen til indberetning af mistanke om markedsmisbrug og koordineringsprocedurer mellem de relevante kompetente myndigheder med henblik på at afsløre markedsmisbrug; de oplysninger, der skal udveksles mellem de kompetente myndigheder; en dokumentskabelon til samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og tilsynsmyndigheder i tredjelande; de data, der er nødvendige for klassificeringen af hvidbøger om kryptoaktiver i ESMA's fortegnelse, og de praktiske ordninger for at sikre, at sådanne data er maskinlæsbare; under hvilke betingelser visse medlemmer af tilsynskollegiet for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens skal anses for at være de mest relevante i deres kategori, de betingelser, under hvilke betingelser aktivbaserede tokens eller e-pengetokens anses for at blive anvendt i stort omfang med henblik på at kvalificere visse medlemmer af det pågældende kollegium, og nærmere oplysninger om de praktiske foranstaltninger for kollegiets drift. Kommissionen bør vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 10-14 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

(111)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er udarbejdet af EBA og ESMA, for så vidt angår fastlæggelse af standardformularer, -formater og -modeller for hvidbøger om kryptoaktiver, fastlæggelse af standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for fremsendelse af oplysninger med henblik på ansøgning om tilladelse som udsteder af aktivbaserede tokens, fastlæggelse af standardformularer, -formater og -modeller til brug for indberetning af aktivbaserede tokens og e-pengetokens i en valuta, der ikke er en officiel valuta i en medlemsstat, og som udstedes til en værdi af over 100 000 000 EUR, udarbejdelse af standardformularer, -modeller og -procedurer for meddelelse af oplysninger til de kompetente myndigheder fra kreditinstitutter, værdipapircentraler, investeringsselskaber, markedsoperatører, e-pengeinstitutter, administrationsselskaber for investeringsinstitutter og forvaltere af alternative investeringsfonde, der agter at levere kryptoaktivtjenester; fastlæggelse af standardformularer, -modeller og -procedurer for ansøgning om tilladelse som udbydere af kryptoaktivtjenester fastlæggelse af de tekniske metoder til offentliggørelse af intern viden og til udsættelse af offentliggørelsen af intern viden; standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og mellem kompetente myndigheder, EBA og ESMA. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(112)  Målene med denne forordning, nemlig at løse problemet med fragmenteringen af de lovgivningsmæssige rammer for udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel af andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens, udstedere af aktivbaserede tokens og e-pengetokens og udbydere af kryptoaktivtjenester og sikre et velfungerende indre marked for kryptoaktiver, samtidig med at man sikrer beskyttelse af indehavere af kryptoaktiver og kunder hos udbydere af kryptoaktivtjenester, særlig private indehavere, såvel som at beskytte markedsintegritet og finansiel stabilitet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan ved at etablere en ramme for en eventuel udvikling af et stort grænseoverskridende marked for kryptoaktiver og kryptoaktivtjenester; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(113)  For at undgå at forstyrre de markedsdeltagere, der leverer tjenester og aktiviteter i forbindelse med andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens udstedt før denne forordnings anvendelse, bør udstedere af disse kryptoaktiver fritages fra forpligtelsen til at offentliggøre en hvidbog om kryptoaktiver og visse andre krav i denne forordning. Visse forpligtelser bør dog gælde anvendelse, når sådanne kryptoaktiver var optaget til handel før datoen for denne forordnings anvendelse. For at undgå forstyrrelser for eksisterende markedsdeltagere er det nødvendigt med overgangsbestemmelser for udstedere af aktivbaserede tokens, der var i drift på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden].

(114)  Da de nationale regler, der gælder for udbydere af kryptoaktivtjenester inden denne forordnings ikrafttræden, varierer fra medlemsstat til medlemsstat, er det vigtigt, at de medlemsstater, der i dag ikke har strenge tilsynsmæssige krav til udbydere af kryptoaktivtjenester, der på nuværende tidspunkt opererer i henhold til deres regler, har mulighed for at kræve, at sådanne udbydere af kryptoaktivtjenester er underlagt strengere krav end dem, der gælder i henhold til de nationale regler. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne kunne undlade at anvende eller reducere den overgangsperiode på 18 måneder, som ellers ville gøre det muligt for udbydere af kryptoaktivtjenester at levere tjenester på grundlag af deres eksisterende nationale regler. En sådan mulighed for medlemsstaterne bør ikke danne præcedens for andre EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser.

(115)  Whistleblowere kan gøre de kompetente myndigheder opmærksomme på nye oplysninger, som hjælper disse til at afsløre overtrædelser af denne forordning og pålægge sanktioner. Denne forordning bør derfor sikre, at der er indført passende ordninger til at gøre det muligt for whistleblowere at advare de kompetente myndigheder om aktuelle eller potentielle overtrædelser af denne forordning og til at beskytte dem mod repressalier. Dette bør ske ved at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937(23), således at det finder anvendelse på overtrædelser af denne forordning.

(116)  Eftersom EBA bør have mandat til at føre direkte tilsyn med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens, og ESMA bør have mandat til at gøre brug af sine beføjelser i relation til signifikante udbydere af kryptoaktivtjenester, er det nødvendigt at sikre, at EBA og ESMA er i stand til at udøve alle deres beføjelser og opgaver med henblik på at opfylde deres mål om at beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder og sikre, at udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester er omfattet af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010. Disse forordninger bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(117)   Udstedelse, udbud eller anmodning om optagelse til handel af kryptoaktiver og levering af kryptoaktivtjenester kan indebære behandling af personoplysninger. Enhver behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med gældende EU-ret om beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(24) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725(25)..

(118)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav en udtalelse den 24. juni 2021(26).

(119)  Anvendelsesdatoen for denne forordning bør udskydesfor at gøre det muligt at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder, gennemførelsesmæssige tekniske standarder og delegerede retsakter, som er nødvendige for at præcisere visse elementer i denne forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Afsnit I

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Genstand

1.  Ved denne forordning fastlægges der ensartede krav til udbud til offentligheden og optagelse til handel på en handelsplatform af andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens, af aktivbaserede tokens og af e-pengetokens såvel som krav til udbydere af kryptoaktivtjenester.

2.  Der fastlægges ved denne forordning navnlig følgende:

a)  krav til gennemsigtighed og oplysning i forbindelse med udstedelse, udbud til offentligheden og optagelse til handel af kryptoaktiver på en handelsplatform for kryptoaktiver ("optagelse til handel")

b)  krav til tilladelse til og tilsyn med udbydere af kryptoaktivtjenester, udstedere af aktivbaserede tokens og udstedere af elektroniske pengetokens samt drift, organisation og ledelse heraf

c)  krav til beskyttelse af indehavere af kryptoaktiver i forbindelse med udstedelse, udbud til offentligheden og optagelse til handel

d)   krav til beskyttelse af kunder hos udbydere af kryptoaktivtjenester

e)  foranstaltninger til forebyggelse mod insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation vedrørende kryptoaktiver med henblik på at sikre integriteten af markederne for kryptoaktiver.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på fysiske og juridiske personer og visse andre virksomheder, der er involveret i udstedelse, udbud til offentligheden og optagelse til handel af kryptoaktiver, eller som leverer tjenesteydelser i forbindelse med kryptoaktiver i Unionen.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)   personer, der udelukkende leverer kryptoaktivtjenester for deres moderselskaber, for deres egne datterselskaber eller for andre datterselskaber tilhørende deres moderselskaber

b)   en kurator eller en administrator, der handler i forbindelse med en insolvensprocedure, bortset fra formålene i artikel 47

c)   ECB, medlemsstaternes centralbanker, når de handler i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, eller andre offentlige myndigheder i medlemsstaterne

d)   Den Europæiske Investeringsbank og dens datterselskaber

e)   Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet og Den Europæiske Stabilitetsmekanisme

f)   offentlige internationale organisationer.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på kryptoaktiver, der er unikke og ikkefungible i forhold til andre kryptoaktiver.

4.  Denne forordning finder ▌ikke anvendelse på kryptoaktiver, der betragtes som en eller flere af følgende ting:

a)  finansielle instrumenter

b)  indskud, herunder strukturerede indlån

c)   midler, medmindre de betragtes som e-pengetokens ▌

d)  securitiseringspositioner i forbindelse med en securitisering som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) 2017/2402

e)   skades- eller livsforsikringsprodukter, der falder ind under de forsikringsklasser, der er anført i bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(27), eller genforsikrings- og retrocessionsaftaler som omhandlet i nævnte direktiv

f)   pensionsprodukter, som i henhold til national ret anses for at have til hovedformål at sikre investor en pensionsindkomst, og som berettiger investor til visse ydelser

g)   officielt anerkendte arbejdsmarkedspensionsordninger, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341(28) eller direktiv 2009/138/EF

h)   individuelle pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens finansielle bidrag er et krav i henhold til national ret, og hvor arbejdsgiveren eller arbejdstageren ikke har noget valg med hensyn til pensionsproduktet eller -udbyderen

i)   et paneuropæisk personligt pensionsprodukt som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238(29)

j)   sociale sikringsordninger, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004(30) og forordning (EF) nr. 987/2009(31).

5.  Senest den... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udsteder ESMA med henblik på denne artikels stk. 4, litra a), retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 vedrørende kriterierne og betingelserne for kvalificeringen af kryptoaktiver som finansielle instrumenter.

6.   Denne forordning berører ikke forordning (EU) nr. 1024/2013.

Artikel 3

Definitioner

1.  I denne forordning forstås ved:

1)  "distributed ledger-teknologi" eller "DLT": en teknologi, der muliggør drift og brug af distributed ledgers

2)   "distributed ledger": et informationsregister, der registrerer transaktioner, og som deles og synkroniseres mellem et sæt af DLT-netknudepunkter ved hjælp af en konsensusmekanisme

3)   "konsensusmekanisme": regler og procedurer, hvorved der mellem DLT-netknudepunkter opnås enighed om, at en transaktion er valideret

4)  "DLT-netknudepunkt": en anordning eller proces, der indgår i et netværk, og som indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af registreringer af alle transaktioner i en distributed ledger

5)  "kryptoaktiv": en digital gengivelse af en værdi eller af en rettighed, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjælp af distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi

6)  "aktivbaseret token": en form for kryptoaktiv, der ikke er en elektronisk pengetoken, og som hævdes at bevare en stabil værdi ved at henvise til en anden værdi eller rettighed eller en kombination heraf, herunder en eller flere officielle valutaer

7)  "elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken": en form for kryptoaktiv, som hævdes at bevare en stabil værdi ved at henvise til værdien af en officiel valuta

8)  "officiel valuta": en officiel valuta i et land udstedt af en centralbank eller en anden monetær myndighed

9)  "utility token": en form for kryptoaktiv, som udelukkende er beregnet til at give ▌adgang til en vare eller en tjeneste, der leveres af udstederen

10)  "udsteder": en fysisk eller juridisk person eller en anden virksomhed, der udsteder kryptoaktiver

11)  " ansøgende udsteder": en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som ansøger om tilladelse til at udbyde disse kryptoaktiver til offentligheden eller anmoder om, at disse kryptoaktiver optages til handel

12)  "udbud til offentligheden": kommunikation til personer i enhver form og ad enhver vej med tilstrækkelige oplysninger om udbudsbetingelserne og de udbudte kryptoaktiver, således at potentielle indehavere bliver i stand til at træffe afgørelse om køb af disse kryptoaktiver

13)   "udbyder": en fysisk eller juridisk person eller en anden virksomhed, eller udstederen, som udbyder kryptoaktiver til offentligheden

14)   "midler": midler som defineret i artikel 4, nr. 25), i direktiv (EU) 2015/2366

15)  "udbyder af kryptoaktivtjenester": en juridisk person eller en anden virksomhed, hvis erhverv eller forretning består i at levere en eller flere kryptoaktivtjenester til kunder på et erhvervsmæssigt grundlag, og som har tilladelse til at levere kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med artikel 59

16)  "kryptoaktivtjeneste": en af nedenstående tjenester og aktiviteter vedrørende ethvert kryptoaktiv:

a)  levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne

b)  drift af en handelsplatform for kryptoaktiver

c)  veksling mellem kryptoaktiver og midler

d)  veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver

e)  udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder

f)  placering af kryptoaktiver

g)  modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder

h)  rådgivning om kryptoaktiver

i)   porteføljepleje i forbindelse med kryptoaktiver

j)  levering af tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder

17)  "levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne": på kunders vegne opbevaring af eller kontrol med kryptoaktiver eller metoderne til adgang til sådanne kryptoaktiver, hvor det er relevant i form af private krypteringsnøgler

18)  "drift af en handelsplatform for kryptoaktiver": forvaltning af et eller flere multilaterale systemer, som inden for systemet under iagttagelse af sine regler sætter forskellige tredjeparters købs- og salgsinteresser i kryptoaktiver i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at det medfører indgåelse af en aftale, enten ved at veksle mellem kryptoaktiver og midler eller ved veksling mellem et kryptoaktiv og et andet kryptoaktiv

19)  "veksling mellem kryptoaktiver og midler": indgåelse af købs- eller salgskontrakter vedrørende kryptoaktiver med kunder mod midler ved anvendelse af egenbeholdningen

20)  "veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver": indgåelse af købs- eller salgskontrakter vedrørende kryptoaktiver med kunder mod andre kryptoaktiver ved anvendelse af egenbeholdningen

21)  "udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder": indgåelse af aftaler på kunders vegne om køb eller salg af et eller flere kryptoaktiver eller tegning på vegne af kunder af et eller flere kryptoaktiver, hvilket omfatter indgåelse af kontrakter om salg af kryptoaktiver på tidspunktet for deres udbud til offentligheden eller optagelse til handel

22)  "placering af kryptoaktiver": markedsføring af ▌kryptoaktiver til købere på vegne af udbyderen eller for dennes regning eller på vegne af en part med tilknytning til udbyderen eller for dennes regning

23)  "modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder": modtagelse fra en person af en ordre om køb eller salg af en eller flere kryptoaktiver eller om tegning af et eller flere kryptoaktiver og formidlingen af denne ordre til en tredjepart med henblik på udførelse

24)  "rådgivning om kryptoaktiver": tilbud om, afgivelse af eller samtykke til at give en kunde personaliserede ▌anbefalinger, enten på kundens anmodning eller på vegne af den udbyder af kryptoaktivtjenester, som yder rådgivningen, vedrørende en eller flere transaktioner i forbindelse med kryptoaktiver eller anvendelsen af kryptoaktivtjenester

25)   "porteføljepleje i forbindelse med kryptoaktiver": porteføljepleje i henhold til den enkelte kundes afgivne mandat med skønsmæssige beføjelser, såfremt sådanne porteføljer omfatter et eller flere kryptoaktiver

26)  "levering af tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder": levering af tjenester til overførsel af kryptoaktiver fra en distributed ledger-adresse eller -konto til en anden på vegne af en fysisk eller juridisk person

27)  "ledelsesorgan": det eller de organer hos en udsteder, udbyder eller person, der anmoder om optagelse til handel, eller hos en udbyder af kryptoaktivtjenester, der er udpeget i overensstemmelse med national ret, og som har beføjelse til at fastlægge enhedens strategi, målsætninger og generelle ledelsesprincipper, og som fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning i enheden og omfatter de personer, der varetager den faktiske ledelse af enheden

28)  "kreditinstitut": kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 og godkendt i medfør af direktiv 2013/36/EU

29)   "investeringsselskab": et investeringsselskab, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013 og godkendt i medfør af direktiv 2014/65/EU

30)  "kvalificerede investorer": personer eller enheder, der er opført i afsnit I, punkt 1-4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU

31)  "tætte forbindelser": tætte forbindelser som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), i direktiv 2014/65/EU

32)  "reserve af aktiver": den kurv af reservebeholdninger, der sikrer fordringen over for udstederen

33)  "hjemland":

a)  hvis udbyderen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller elektroniske pengetokens, eller den person, der anmoder om optagelse til handel heraf, har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen, den medlemsstat, hvor den pågældende udbyder eller person har sit vedtægtsmæssige hjemsted

b)  hvis udbyderen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller elektroniske pengetokens, eller den person, der anmoder om optagelse til handel heraf, ikke har et vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, men har en eller flere filialer i Unionen, den medlemsstat, som den pågældende udbyder eller person har valgt blandt de medlemsstater, hvor den har filialer

c)  hvis udbyderen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller elektroniske pengetokens, eller den person, der anmoder om optagelse til handel heraf, har hjemsted i et tredjeland og ikke har nogen filial i Unionen, enten den medlemsstat, hvor det er hensigten første gang at udbyde kryptoaktiverne til offentligheden, eller den medlemsstat, hvor den første ansøgning om optagelse til handel indgives, idet valget herimellem træffes af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

d)  for en udsteder af aktivbaserede tokens, den medlemsstat, hvor udstederen af de aktivbaserede tokens har sit vedtægtsmæssige hjemsted

e)  for en udsteder af e-pengetokens, den medlemsstat, hvor udstederen af e-pengetokens er godkendt som kreditinstitut i henhold til direktiv 2013/36/EU eller som et e-pengeinstitut i henhold til direktiv 2009/110/EF

f)  for udbydere af kryptoaktivtjenester, den medlemsstat, hvor udbyderen af kryptoaktivtjenester har sit vedtægtsmæssige hjemsted

34)  "værtsland": den medlemsstat, hvor en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel, har foretaget et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller anmoder om optagelse til handel, eller hvor en udbyder af kryptoaktivtjenester leverer kryptoaktivtjenester, hvis medlemsstaten er forskellig fra hjemlandet

35)  "kompetent myndighed": en eller flere myndigheder, der:

a)  er udpeget af den enkelte medlemsstat i henhold til artikel 93 vedrørende udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens og e-pengetokens, udstedere af aktivbaserede tokens eller udbydere af kryptoaktivtjenester

b)  er udpeget af den enkelte medlemsstat med henblik på anvendelsen af direktiv 2009/110/EF vedrørende udstedere af e-pengetokens ▌

36)  "kvalificeret andel": direkte eller indirekte andel, som repræsenterer mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne hos en udsteder af aktivbaserede tokens eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, jf. henholdsvis artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF(32), under hensyntagen til betingelserne for sammenlægning i det nævnte direktivs artikel 12, stk. 4 og 5, eller som giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på ledelsen af den udsteder af aktivbaserede tokens eller ledelsen af den udbyder af kryptoaktivtjenester, som besidder andelen

37)  "privat indehaver": enhver fysisk person, der ikke handler som led i den pågældende persons erhverv, forretning, håndværk eller profession

38)   "onlinegrænseflade": enhver form for software, herunder et websted, dele af et websted eller en applikation, der drives af eller på vegne af en udbyder eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, og som giver indehavere af kryptoaktiver adgang til deres kryptoaktiver og giver kunder adgang til kryptoaktivtjenester

39)   "kunde": en fysisk eller juridisk person, til hvem en udbyder af kryptoaktivtjenester udbyder kryptoaktivtjenester

40)   "ejermatchningshandel": ejermatchningshandel som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 38), i direktiv 2014/65/EU

41)  "betalingstjenester": betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), i direktiv (EU) 2015/2366

42)  "betalingstjenesteudbyder": en betalingstjenesteudbyder som defineret i artikel 4, nr. 11), i direktiv (EU) 2015/2366

43)  "e-pengeinstitut": et e-pengeinstitut som defineret i artikel 2, nr. 1), i direktiv 2009/110/EF

44)  "elektroniske penge": elektroniske penge som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2009/110/EF

45)  "personoplysninger": personoplysninger som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

46)  "betalingsinstitut": et betalingsinstitut som defineret i artikel 4, nr. 4), i direktiv (EU) 2015/2366

47)  "administrationsselskab for investeringsinstitutter": administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(33)

48)  "forvalter af alternative investeringsfonde": en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EF(34)

49)  "finansielt instrument": finansielle instrumenter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15) i direktiv 2014/65/EU

50)  "indskud": et indskud som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3) i direktiv 2014/49/EU

51)  "struktureret indlån”: et struktureret indlån som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 43) i direktiv 2014/65/EU.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 med henblik på at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere tekniske elementer i definitionerne i nærværende artikels stk. 1 og tilpasse disse definitioner til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling.

AFSNIT II

Kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens

Artikel 4

Udbud af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, til offentligheden ▌

1.  En person må ikke udbyde et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, til offentligheden i Unionen, ▌ medmindre denne person:

a)  er en juridisk person

b)  har udarbejdet en hvidbog om kryptoaktiver vedrørende det pågældende kryptoaktiv i overensstemmelse med artikel 6

c)  har givet meddelelse om den pågældende hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 8

d)  har offentliggjort den pågældende hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 9

e)   har udarbejdet eventuel markedsføringskommunikation vedrørende det pågældende kryptoaktiv i overensstemmelse med artikel 7

f)  har offentliggjort eventuel markedsføringskommunikation vedrørende det pågældende kryptoaktiv i overensstemmelse med artikel 9

g)  opfylder de krav til udbydere, der er fastsat i artikel 14.

2.  Stk. 1, litra b), c), d) og f), finder ikke anvendelse på følgende udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens:

a)   et udbud til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. medlemsstat, hvor sådanne personer handler for egen regning

b)   den samlede værdi af et udbud til offentligheden af et kryptoaktiv i Unionen ikke overstiger 1 000 000 EUR over en periode på 12 måneder, regnet fra udbuddets begyndelse, eller det tilsvarende beløb i en anden officiel valuta eller i kryptoaktiver

c)   et udbud af et kryptoaktiv, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, hvor kryptoaktivet kun kan indehaves af sådanne kvalificerede investorer.

3.  Dette afsnit finder ikke anvendelse på udbud til offentligheden af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a)  kryptoaktivet udbydes gratis

b)  kryptoaktivet genereres automatisk som belønning for vedligeholdelsen af distributed ledger'en eller validering af transaktioner

c)   udbuddet vedrører en utility token, der giver adgang til en vare eller en tjenesteydelse, der findes eller udbydes

d)   indehaveren af kryptoaktivet har kun ret til at anvende det til gengæld for varer og tjenesteydelser i et begrænset net af erhvervsdrivende med kontraktlige ordninger med udbyderen.

Med henblik på første afsnit, litra a), anses et kryptoaktiv ikke for at være udbudt gratis, hvis køberne skal levere eller påtage sig at levere personoplysninger til udbyderen til gengæld for dette kryptoaktiv, eller hvis udbyderen af dette kryptoaktiv af potentielle indehavere af dette kryptoaktiv modtager gebyrer, provisioner, pengeydelser eller naturalieydelser til gengæld for dette kryptoaktiv fra tredjepart.

Hvis den samlede værdi af et udbud til offentligheden af et kryptoaktiv under de i første afsnit, litra d), omhandlede omstændigheder i Unionen overstiger 1 000 000 EUR for hver periode på 12 måneder regnet fra det oprindelige udbuds begyndelse, sender udbyderen en meddelelse til den kompetente myndighed med en beskrivelse af udbuddet og en redegørelse for, hvorfor udbuddet er undtaget fra dette afsnit i henhold til første afsnit, litra d).

På grundlag af den i tredje afsnit omhandlede meddelelse træffer den kompetente myndighed en behørigt begrundet afgørelse, hvis den finder, at aktiviteten ikke opfylder betingelserne for en undtagelse i henhold til første afsnit, litra d), som et begrænset net, og underretter udbyderen herom.

4.   Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis udbyderen eller en anden person, der handler på udbyderens vegne, i en nogen form for kommunikation tilkendegiver sin hensigt om at anmode om optagelse til handel.

5.   Der kræves ikke tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester i henhold til artikel 59 for levering af deponering og forvaltning af kryptoaktiver på vegne af kunder eller for levering af tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver i forbindelse med kryptoaktiver, hvis udbud til offentligheden er undtaget i henhold til nærværende artikels stk. 3, medmindre:

a)   der findes et andet udbud til offentligheden af det samme kryptoaktiv, og dette udbud er ikke omfattet af undtagelsen, eller

b)   det udbudte kryptoaktiv er optaget på en handelsplatform.

6.  Såfremt udbuddet til offentligheden af kryptoaktivet, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, vedrører en utility token, der giver adgang til varer eller tjenesteydelser, som endnu ikke eksisterer eller endnu ikke udbydes, må gyldighedsperioden af udbuddet til offentligheden som beskrevet i hvidbogen om kryptoaktiver, ikke overstige 12 måneder, regnet fra datoen for offentliggørelsen af hvidbogen om kryptoaktiver.

7.   Efterfølgende udbud til offentligheden af et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, betragtes som et separat udbud til offentligheden, som kravene i stk. 1 finder anvendelse på, jf. dog eventuel anvendelse af stk. 2 eller 3 på det efterfølgende udbud til offentligheden.

Der stilles ikke krav om en yderligere hvidbog om kryptoaktiver i forbindelse med efterfølgende udbud til offentligheden af et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, når der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 9 og 12, og den person, der er ansvarlig for udarbejdelsen af en sådan hvidbog, skriftligt erklærer sig indforstået med anvendelsen heraf.

8.   Hvis et udbud til offentligheden af et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, er undtaget fra forpligtelsen til at offentliggøre en hvidbog om kryptoaktiver i henhold til stk. 2 eller 3, men der alligevel frivilligt udarbejdes en hvidbog, finder dette afsnit anvendelse.

Artikel 5

Optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens

1.  En person må ikke anmode om optagelse til handel af et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, i Unionen, medmindre denne person:

a)   er en juridisk person

b)   har udarbejdet en hvidbog om kryptoaktiver vedrørende det pågældende kryptoaktiv i overensstemmelse med artikel 6

c)   har givet meddelelse om hvidbogen om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 8

d)   har offentliggjort hvidbogen om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 9

e)  har udarbejdet eventuel markedsføringskommunikation vedrørende det pågældende kryptoaktiv i overensstemmelse med artikel 7

f)  har offentliggjort eventuel markedsføringskommunikation vedrørende det pågældende kryptoaktiv i overensstemmelse med artikel 9

g)   opfylder de krav, der er fastsat i artikel 14 til personer, der anmoder om optagelse til handel.

2.  Når et kryptoaktiv optages til handel på initiativ fra en operatør af en handelsplatform, og der ikke er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 9 i de tilfælde, der er fastsat i denne forordning, skal operatøren af den pågældende handelsplatform for kryptoaktiver opfylde kravene i stk. 1.

3.   Uanset stk. 1 kan en person, der anmoder om optagelse til handel af et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, og den respektive operatør af den pågældende handelsplatform skriftligt aftale, at det er operatøren af handelsplatformen, der skal opfylde alle eller en del af de i stk. 1, litra b)-g), omhandlede krav.

Det skal klart fremgå af den i dette stykkes første afsnit omhandlede aftale, at den person, der anmoder om optagelse til handel, skal give operatøren af handelsplatformen alle de oplysninger, der er nødvendige for, at denne operatør kan opfylde de i stk. 1, litra b)-g), omhandlede krav, alt efter hvad der er relevant.

4.   Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis:

a)   kryptoaktivet allerede er optaget til handel på en anden handelsplatform for kryptoaktiver i Unionen, og

b)   hvidbogen om kryptoaktiver er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6 og ajourført i overensstemmelse med artikel 12, og den person, der er ansvarlig for udarbejdelsen af en sådan hvidbog, skriftligt erklærer sig indforstået med anvendelsen heraf.

Artikel 6

Indhold og form af hvidbogen om kryptoaktiver

1.  En hvidbog om kryptoaktiver skal indeholde alle følgende oplysninger som nærmere specificeret i bilag I:

a)   oplysninger om udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

b)   oplysninger om udstederen, hvis denne er forskellig fra udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

c)   oplysninger om operatøren af handelsplatformen i de tilfælde, hvor denne udarbejder hvidbogen om kryptoaktiver

d)  oplysninger om kryptoaktivprojektet

e)  oplysninger om udbuddet til offentligheden af kryptoaktivet eller dets optagelse til handel

f)  oplysninger om kryptoaktivet

g)  oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til kryptoaktivet

h)  oplysninger om den underliggende teknologi

i)  oplysninger om risici

j)  oplysninger om de primære negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger af den konsensusmekanisme, der anvendes til at udstede kryptoaktivet.

I tilfælde, hvor hvidbogen om kryptoaktiver ikke udarbejdes af de i første afsnit, litra a), b) og c), omhandlede personer, skal hvidbogen om kryptoaktiver også angive identiteten af den person, der har udarbejdet hvidbogen om kryptoaktiver, og årsagen til, at den pågældende person har udarbejdet den.

2.  Alle de i stk. 1 anførte oplysninger skal være reelle og klare og må ikke være vildledende. Hvidbogen om kryptoaktiver må ikke indeholde væsentlige mangler og skal præsenteres i en kortfattet og forståelig form.

3.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde følgende klare og iøjnefaldende erklæring på første side: "

"Denne hvidbog om kryptoaktiver er ikke blevet godkendt af en kompetent myndighed i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. Udbyderen af kryptoaktivet er eneansvarlig for indholdet af denne hvidbog om kryptoaktiver."

"

Hvis hvidbogen om kryptoaktiver udarbejdes af den person, der anmoder om optagelse til handel, eller af en operatør af en handelsplatform, skal man i stedet for "udbyder" skrive "person, der anmoder om optagelse til handel" eller "operatør af handelsplatformen" i den i første afsnit omhandlede erklæring.

4.  Ud over den i stk. 5 omhandlede erklæring må hvidbogen om kryptoaktiver ikke indeholde påstande angående kryptoaktivets fremtidige værdi ▌.

5.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde følgende klare og utvetydige erklæring:

a)  kryptoaktivet kan helt eller delvis miste sin værdi

b)  kryptoaktivet kan ikke altid overdrages

c)  kryptoaktivet er muligvis ikke likvidt

d)  hvis udbuddet til offentligheden vedrører en utility token, kan den pågældende utility token muligvis ikke omveksles med den vare eller tjenesteydelse, der er afgivet løfte om i hvidbogen om kryptoaktiver, navnlig i tilfælde af kryptoaktivprojektets manglende succes eller afbrydelse

e)   kryptoaktivet er ikke omfattet af investorgarantiordningerne efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF(35)

f)  kryptoaktivet er ikke omfattet af indskudsgarantiordningerne efter direktiv 2014/49/EU.

6.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde en erklæring fra ledelsesorganet for udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, eller operatøren af handelsplatformen. Denne erklæring, som indsættes efter den erklæring, der er omhandlet i stk. 3, skal bekræfte, at hvidbogen om kryptoaktiver er i overensstemmelse med dette afsnit, og at de oplysninger, der fremlægges i hvidbogen om kryptoaktiver, efter ledelsesorganets bedste overbevisning er reelle, klare og ikke vildledende, og at der i hvidbogen om kryptoaktiver ikke er udeladt oplysninger, som må forventes at kunne påvirke dens indhold.

7.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde et resumé, der indsættes efter den i stk. 6 omhandlede erklæring, og som i et kort og ikketeknisk sprog indeholder vigtige oplysninger om udbuddet til offentligheden af kryptoaktivet eller om den påtænkte optagelse til handel. Resuméet skal være letforståeligt formuleret og opstillet i et tydeligt og altomfattende format, og i en læsbar skriftstørrelse. Resuméet af hvidbogen skal indeholde relevante oplysninger om det pågældende kryptoaktivs kendetegn og således hjælpe potentielle indehavere af kryptoaktivet med at træffe en informeret beslutning.

Resuméet skal indeholde en advarsel om, at:

a)  det bør læses som en introduktion til hvidbogen om kryptoaktiver

b)  den potentielle indehaver bør basere enhver beslutning om køb af den aktivbaserede token på indholdet af hele hvidbogen om kryptoaktiver og ikke på resuméet alene

c)  udbuddet til offentligheden af kryptoaktivet ikke udgør et udbud af eller en opfordring til køb af finansielle instrumenter, og at et sådant udbud eller en sådan opfordring kun kan foretages ved hjælp af et prospekt eller andre udbudsdokumenter i henhold til gældende national ret

d)  hvidbogen om kryptoaktiver ikke udgør et prospekt som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129(36) eller andet udbudsdokument i henhold til EU-retten eller national ret.

8.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde datoen for meddelelsen herom og en indholdsfortegnelse.

9.  Hvidbogen om kryptoaktiver udfærdiges på et af hjemlandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

Hvis kryptoaktivet også udbydes i en anden medlemsstat end hjemlandet, udfærdiges hvidbogen også på et officielt sprog i værtslandet eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

10.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal stilles til rådighed i et maskinlæsbart format.

11.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -formater og -modeller med henblik på stk. 10.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

12.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet, metodologierne og opstillingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra j), for så vidt angår bæredygtighedsindikatorerne i forbindelse med negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger.

Ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, tager ESMA hensyn til de forskellige typer konsensusmekanismer, der anvendes til at validere transaktioner med kryptoaktiver, deres incitamentsstrukturer og anvendelsen af energi, vedvarende energi og naturressourcer, produktion af affald og drivhusgasemissioner. ESMA ajourfører disse reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 7

Markedsføringskommunikation

1.   Markedsføringskommunikation, der vedrører et udbud til offentligheden af et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, eller optagelse til handel af et sådant kryptoaktiv skal opfylde følgende betingelser:

a)  markedsføringskommunikationen fremstår tydeligt som sådant

b)  oplysningerne i markedsføringskommunikationen er reelle og klare og ikke vildledende

c)  oplysningerne i markedsføringskommunikationen er i overensstemmelse med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver, hvis der kræves en sådan hvidbog i henhold til artikel 4 eller 5

d)  i markedsføringskommunikationen anføres det klart, at der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver, og webstedet for udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, eller operatøren af en handelsplatform for det pågældende kryptoaktiv angives tydeligt sammen med et telefonnummer og en e-mailadresse til at kontakte den pågældende person

e)   markedsføringskommunikationen indeholder følgende klare og iøjnefaldende erklæring: "

"Denne markedsføringskommunikation om kryptoaktiver er ikke blevet gennemlæst eller godkendt af en kompetent myndighed i nogen af Den Europæiske Unions medlemsstater. Udbyderen af kryptoaktivet er eneansvarlig for indholdet af denne markedsføringskommunikation om kryptoaktiver."

"

Hvis markedsføringskommunikationen udarbejdes af den person, der anmoder om optagelse til handel, eller af operatøren af en handelsplatform, skal man i stedet for "udbyder" skrive "person, der anmoder om optagelse til handel" eller "operatør af handelsplatformen" i den i første afsnit, litra e), omhandlede erklæring.

2.  Hvis der kræves en hvidbog om kryptoaktiver i henhold til artikel 4 eller 5, må der ikke udsendes markedsføringskommunikation forud for offentliggørelsen af hvidbogen om kryptoaktiver. Muligheden for, at udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, eller operatøren af en handelsplatform kan foretage markedssonderinger, berøres ikke heraf.

3.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor markedsføringskommunikationen udsendes, har beføjelse til at vurdere overholdelsen af stk. 1 med hensyn til denne markedsføringskommunikation.

Den kompetente myndighed i hjemlandet bistår om nødvendigt den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor markedsføringskommunikationen udsendes, med at vurdere, om markedsføringskommunikationen stemmer overens med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver.

4.  Brugen af enhver af de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er fastsat i artikel 94, i forbindelse med et værtslands kompetente myndigheds håndhævelse af bestemmelserne i nærværende artikel meddeles uden unødig forsinkelse til den kompetente myndighed i hjemlandet for udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, eller operatøren af en handelsplatform for kryptoaktiverne.

Artikel 8

Meddelelse om hvidbogen om kryptoaktiver og om markedsføringskommunikationen

1.  Udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel, eller operatører af handelsplatforme for kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, giver meddelelse til den kompetente myndighed i deres hjemland om deres hvidbog om kryptoaktiver.

2.  Markedsføringskommunikationen meddeles efter anmodning den kompetente myndighed i hjemlandet og den kompetente myndighed i værtslandet, når det henvender sig til potentielle indehavere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, i disse medlemsstater.

3.  De kompetente myndigheder må ikke kræve forudgående godkendelse af en hvidbog om kryptoaktiver eller af den dertil hørende markedsføringskommunikation før den respektive offentliggørelse heraf.

4.  Meddelelsen om hvidbogen om kryptoaktiver som omhandlet i stk. 1 ledsages af en redegørelse for årsagerne til, at det kryptoaktiv, der er beskrevet i hvidbogen om kryptoaktiver, ikke bør betragtes som:

a)  et kryptoaktiv, der er udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4

b)  en e-pengetoken ▌eller

c)   en aktivbaseret token.

5.   Der skal mindst 20 arbejdsdage før offentliggørelsesdatoen for hvidbogen om kryptoaktiver gives meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet om de elementer, der er omhandlet i stk. 1 og 4.

6.  Udbydere og personer, der anmoder om, at kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel, giver sammen med den i stk. 1 omhandlede meddelelse den kompetente myndighed i deres hjemland en liste over eventuelle værtslande, hvor de har til hensigt at udbyde deres kryptoaktiver til offentligheden eller til hensigt at søge om optagelse til handel. De skal også underrette den kompetente myndighed i deres hjemland om begyndelsesdatoen for det planlagte udbud til offentligheden eller den planlagte optagelse til handel ▌og om en eventuel ændring af denne dato.

Hjemlandets kompetente myndighed underretter det centrale kontaktpunkt i værtslandene om det påtænkte udbud til offentligheden eller den påtænkte optagelse til handel og giver det pågældende centrale kontaktpunkt meddelelse om den tilsvarende hvidbog om kryptoaktiver senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af den i første afsnit omhandlede liste.

7.  Den kompetente myndighed i hjemlandet meddeler ESMA de oplysninger, der er anført i stk. 1, 2 og 4, samt begyndelsesdatoen for det planlagte udbud til offentligheden eller den planlagte optagelse til handel og eventuelle ændringer af denne dato. Den meddeler disse oplysninger senest fem arbejdsdage efter modtagelsen heraf fra udbyderen eller fra den person, der anmoder om optagelse til handel.

ESMA stiller hvidbogen om kryptoaktiver til rådighed i fortegnelsen efter artikel 109, stk. 2, senest på begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel.

Artikel 9

Offentliggørelse af hvidbogen om kryptoaktiver og af markedsføringskommunikationen

1.  Udbydere og personer, der anmoder om, at kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel, offentliggør deres hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringskommunikationen på deres websted, som skal være offentligt tilgængeligt i rimelig tid forud for og senest på begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden af disse kryptoaktiver eller ved optagelsen til handel af disse kryptoaktiver. Hvidbøgerne om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringskommunikationen skal forblive tilgængeligt på webstedet for udbyderne eller de personer, der anmoder om optagelse til handel, så længe kryptoaktiverne indehaves af offentligheden.

2.  De offentliggjorte hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringskommunikationen skal være identisk med den version, der er meddelt den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 8 eller i givet fald med den version, der er ændret i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 10

Resultatet af udbuddet til offentligheden og beskyttelsesforanstaltninger

1.  Udbydere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som fastsætter en tidsbegrænsning for deres udbud til offentligheden af disse kryptoaktiver, offentliggør på deres websted resultatet af udbuddet til offentligheden senest 20 arbejdsdage efter tegningsperiodens udløb.

2.   Udbydere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som ikke fastsætter en tidsbegrænsning for deres udbud til offentligheden af disse kryptoaktiver, offentliggør på deres websted løbende og mindst en gang om måneden antallet af kryptoaktivenheder i omløb.

3.  Udbydere af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som fastsætter en tidsbegrænsning for deres udbud til offentligheden af kryptoaktiver, sørger for at have effektive ordninger med henblik på overvågning og beskyttelse af de midler eller andre kryptoaktiver, der er fremkommet i forbindelse med udbuddet til offentligheden. Hertil sikrer de pågældende udbydere, at de midler eller kryptoaktiver, der indsamles under udbuddet til offentligheden, opbevares i depot på en eller begge af følgende måder:

a)  et kreditinstitut, hvor midlerne er fremkommet i forbindelse med udbuddet til offentligheden ▌

b)  en udbyder, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne.

4.   Når udbuddet til offentligheden ikke har nogen tidsfrist, skal udbyderen overholde denne artikels stk. 3, indtil den private indehavers fortrydelsesret i henhold til artikel 13 er udløbet.

Artikel 11

Rettigheder for udbydere og personer, der anmoder om, at kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel ▌

1.  Efter offentliggørelse af hvidbogen om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 9 og, hvor det er relevant, den ændrede hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 12 kan udbydere udbyde ▌kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, i hele Unionen, og disse kryptoaktiver kan optages til handel på en handelsplatform for kryptoaktiver i Unionen.

2.  Udbydere og personer, der anmoder om, at kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, optages til handel, som har offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 8 og, hvor det er relevant, en ændret hvidbog om kryptoaktiver i henhold til artikel 12, er ikke omfattet af yderligere oplysningskrav med hensyn til udbuddet til offentligheden af dette kryptoaktiv eller optagelsen til handel af dette kryptoaktiv.

Artikel 12

Ændring af offentliggjorte hvidbøger om kryptoaktiver og af offentliggjort markedsføringskommunikation

1.  Udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel, eller operatører af en handelsplatform for kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, ændrer deres offentliggjorte hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, deres offentliggjorte markedsføringskommunikation, når der foreligger en væsentlig ny omstændighed, væsentlig fejl eller væsentlig unøjagtighed, som kan påvirke vurderingen af kryptoaktiverne. Dette krav gælder, så længe udbuddet til offentligheden varer, eller så længe kryptoaktivet er optaget til handel.

2.   Udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel, eller operatører af en handelsplatform for kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, giver senest syv arbejdsdage før offentliggørelsen den kompetente myndighed i deres hjemland meddelelse om de ændrede hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, ændret markedsføringskommunikation og den påtænkte offentliggørelsesdato, herunder årsagerne til sådanne ændringer.

3.  På offentliggørelsesdatoen eller tidligere, hvis den kompetente myndighed kræver det, orienterer udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, eller operatøren af handelsplatformen omgående offentligheden på sit websted om, at der er givet meddelelse om en ændret hvidbog om kryptoaktiver til den kompetente myndighed i hjemlandet, og giver et kort resumé af årsagerne til denne meddelelse af, at hvidbogen om kryptoaktiver er ændret.

4.  Oplysningernes rækkefølge i en ændret hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, i ændret markedsføringsmateriale skal være i overensstemmelse med den hvidbog om kryptoaktiver eller det markedsføringsmateriale, der er offentliggjort i overensstemmelse med artikel 9.▌

5.  Senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, af den ændrede markedsføringskommunikation orienterer den kompetente myndighed i hjemlandet den kompetente myndighed i de værtslande, der er omhandlet i artikel 8, stk. 6, om den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, den ændrede markedsføringskommunikation og underretter ESMA om meddelelsen og offentliggørelsesdatoen.

ESMA stiller den ændrede hvidbog om kryptoaktiver til rådighed i fortegnelsen efter artikel 109, stk. 2, efter offentliggørelsen.

6.  Udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel, eller operatører af handelsplatforme for kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, offentliggør den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, den ændrede markedsføringskommunikation, herunder årsagerne til en sådan ændring, på deres websted i overensstemmelse med artikel 9.

7.  Den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, den ændrede markedsføringskommunikation skal være tidsstemplet. Den senest ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, den ændrede markedsføringskommunikation skal være markeret som den gældende udgave. Alle ændrede hvidbøger om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, ændret markedsføringskommunikation forbliver tilgængeligt på udstederens websted, så længe kryptoaktiverne indehaves af offentligheden.

8.  Hvis udbuddet til offentligheden vedrører en utility token, der giver adgang til varer eller tjenesteydelser, som endnu ikke eksisterer eller endnu ikke udbydes, må den i artikel 4, stk. 6, omhandlede gyldighedsperiode på 12 måneder ikke forlænges, hvis der foretages ændringer i den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, i den ændrede markedsføringskommunikation.

9.   Ældre versioner af hvidbogen om kryptoaktiver og markedsføringskommunikationen skal forblive offentligt tilgængelige på webstedet for udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel, eller operatører af handelsplatforme i mindst ti år efter datoen for offentliggørelsen af de pågældende ældre udgaver med en tydelig advarsel om, at de ikke længere er gyldige, og med et hyperlink til det særlige afsnit på webstedet, hvor den seneste version af de pågældende dokumenter er offentliggjort.

Artikel 13

Fortrydelsesret

1.  Private indehavere, der køber kryptoaktiver enten direkte fra en udbyder eller fra en udbyder af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver på vegne af den pågældende udbyder, har fortrydelsesret.

Private indehavere har en frist på 14 kalenderdage til at fortryde aftalen om køb af andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens uden at pådrage sig gebyrer eller omkostninger og uden at skulle give en begrundelse. Den periode, hvor denne fortrydelsesret kan udøves, løber fra datoen for den private indehavers aftale om at købe for disse kryptoaktiver.

2.  Alle betalinger, der modtages fra en privat indehaver, herunder eventuelle afgifter, godtgøres uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra den dato, hvor udbyderen eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver på vegne af den pågældende udbyder, underrettes om den private indehavers beslutning om at fortryde aftalen.

Tilbagebetalingen udføres under anvendelse af det samme betalingsmiddel, som den private indehaver benyttede til den oprindelige handel, medmindre den private indehaver udtrykkeligt har accepteret noget andet, og forudsat at den private indehaver ikke pålægges nogen form for gebyrer eller omkostninger som følge af tilbagebetalingen.

3.  Udbydere af kryptoaktiver giver oplysninger om den i stk. 1 omhandlede fortrydelsesret i deres hvidbog om kryptoaktiver.

4.  Den i stk. 1 omhandlede fortrydelsesret finder ikke anvendelse, hvis kryptoaktiverne er blevet optaget til handel forud for den private indehavers køb.

5.  Hvis udbydere har fastsat en tidsfrist for deres udbud til offentligheden af sådanne kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 10, kan fortrydelsesretten ikke udøves efter tegningsperiodens udløb.

Artikel 14

Forpligtelser for udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens

1.  Udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, skal:

a)  handle ærligt, redeligt og professionelt

b)  kommunikere med indehavere og potentielle indehavere af kryptoaktiver på en reel, klar og ikkevildledende måde

c)  indkredse, forebygge, håndtere og oplyse om eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå

d)  vedligeholde alle deres systemer og sikkerhedsadgangsprotokoller i henhold til passende EU-standarder.

Med henblik på stk. 1, litra d), udsteder ESMA i samarbejde med EBA inden den … [18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse] retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at præcisere EU-standarderne.

2.  Udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, skal handle i sådanne kryptoaktivindehaveres interesse og behandle disse ens, medmindre der fremlægges oplysninger om fortrinsbehandling af specifikke indehavere og grundene til denne behandling i hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringskommunikationen.

3.  Hvis et udbud til offentligheden af et kryptoaktiv, undtagen en aktivbaseret token eller e-pengetoken, annulleres, sikrer udbydere af et sådant kryptoaktiv, at midler indsamlet af indehavere eller potentielle indehavere behørigt returneres til disse senest 25 kalenderdage efter annullationsdatoen.

Artikel 15

Ansvar for oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver

1.  Hvis en udbyder, en person, der anmoder om optagelse til handel, eller operatøren af en handelsplatform har overtrådt artikel 6 ved i sin hvidbog om kryptoaktiver eller i en ændret hvidbog om kryptoaktiver at afgive oplysninger, der ikke er fuldstændige, reelle, eller klare eller er vildledende, hæfter den pågældende udbyder, person, der anmoder om optagelse til handel eller operatør af en handelsplatform, og medlemmerne af dens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan over for en indehaver af et kryptoaktiv for ethvert tab som følge af denne overtrædelse.

2.  Enhver kontraktlig fraskrivelse eller indskrænkning af det civilretligt ansvar omhandlet i stk. 1 anses for uden retsvirkning.

3.  Når hvidbogen og markedsføringskommunikationen udarbejdes af operatøren af handelsplatformen i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, er den person, der anmoder om optagelse til handel, også ansvarlig, hvis vedkommende giver oplysninger, der ikke er fuldstændige, reelle eller klare eller er vildledende, til operatøren af handelsplatformen.

4.  Det påhviler indehavere af et kryptoaktiv at fremlægge beviser for, at udbyderen, en person der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver eller operatøren af en handelsplatform for kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, har overtrådt artikel 6 ved at afgive oplysninger, der ikke er fuldstændige, reelle, eller klare eller er vildledende, og at det at have handlet i tillid til sådanne oplysninger har influeret på indehavers beslutning om at købe, sælge eller veksle det nævnte kryptoaktiv.

5.  Udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, eller operatøren af handelsplatformen og medlemmerne af dennes administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan hæfter ikke over for en indehaver at et kryptoaktiv for tab, der er lidt som følge af, at der er handlet i tillid til oplysningerne i et resumé som omhandlet i artikel 6, stk. 7, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre resuméet:

a)  misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele i hvidbogen om kryptoaktiver, eller

b)  ikke, når det læses sammen med de øvrige dele af hvidbogen om kryptoaktiver, indeholder nøgleoplysninger, således at potentielle indehavere af kryptoaktivet lettere kan tage stilling til, om de vil købe de pågældende kryptoaktiver.

6.  Denne artikel viger for ethvert andet civilretligt ansvar, der gælder i henhold til national ret.

AFSNIT III

Aktivbaserede tokens

Kapitel 1

Tilladelse til at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden og til at ansøge om optagelse til handel

Artikel 16

Tilladelse

1.  En person må ikke udbyde en aktivbaseret token til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf i Unionen, medmindre denne person er udstederen af denne aktivbaserede token og er:

a)  en juridisk person eller virksomhed, der er etableret i Unionen, og er meddelt tilladelse hertil af den kompetente myndighed i sit hjemland i overensstemmelse med artikel 21, eller

b)  et kreditinstitut, der fungerer i overensstemmelse med artikel 17.

Uanset første afsnit kan øvrige personer efter skriftligt samtykke fra udstederen af en aktivbaseret token udbyde denne aktivbaserede token til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf. Disse enheder skal overholde artikel 27, 29 og 40.

Andre virksomheder kan med henblik på første afsnit, litra a), kun udstede aktivbaserede tokens, hvis deres retlige status sikrer et beskyttelsesniveau for tredjeparts interesser svarende til det, der ydes af juridiske personer, og at de er underlagt et ækvivalent tilsyn, der svarer til deres juridiske form.

2.  Stk. 1 anvendes ikke, hvor:

a)  det gennemsnitlige udestående værdi af den aktivbaserede token, beregnet ved udgangen af hver kalenderdag, i en periode på 12 måneder, aldrig har oversteget 5 000 000 EUR eller det tilsvarende beløb i en anden valuta, og udstederen ikke er tilknyttet et netværk af andre fritagne udstedere, eller

b)  udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, og den aktivbaserede token kun kan indehaves af sådanne kvalificerede investorer.

Udstedere af aktivbaserede tokens skal i de tilfælde, hvor dette stykke finder anvendelse, udarbejde en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19 og give meddelelse om denne hvidbog om kryptoaktiver og, efter anmodning, meddelelse om enhver markedsføringskommunikation til den kompetente myndighed i deres hjemland. ▌

3.  Den tilladelse, som den kompetente myndighed giver en person som omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a), er gyldig for hele Unionen og gør det muligt for en udsteder af en aktivbaseret token at udbyde den aktivbaserede token, for hvilke denne er meddelt tilladelse, til offentligheden i hele Unionen eller at anmode om optagelse til handel af en sådan aktivbaseret token.

4.  Den kompetente myndigheds godkendelse af udstederens hvidbog om kryptoaktiver i henhold til artikel 17, stk. 1, og artikel 21 eller af en ændret hvidbog om kryptoaktiver i henhold til artikel 25 gælder for hele Unionen.

Artikel 17

Krav til kreditinstitutter

1.   En aktivbaseret token udstedt af et kreditinstitut kan udbydes eller optages til handel, hvis kreditinstituttet:

a)   udarbejder en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19 for den aktivbaserede token, forelægger hvidbogen om kryptoaktiver til godkendelse af den kompetente myndighed i hjemlandet i overensstemmelse med proceduren i de reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til nærværende artikels stk. 8, og hvidbogen godkendes af den kompetente myndighed

b)   mindst 90 arbejdsdage forud for udstedelse af det første aktivbaserede token meddeler den respektive kompetente myndighed følgende oplysninger:

i)   en driftsplan, der viser den forretningsmodel, som kreditinstituttet agter at følge

ii)   en juridisk vurdering af, at den aktivbaserede token ikke betragtes som hverken:

—   et kryptoaktiv, der er udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, eller

—   en e-pengetoken

iii)   en detaljeret beskrivelse af ledelsesordningerne som omhandlet i artikel 34, stk. 1

iv)   politikker og procedurer som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit

v)   en beskrivelse af de kontraktlige ordninger med tredjepartsenheder som omhandlet i artikel 34, stk. 5, andet afsnit

vi)   en beskrivelse af forretningskontinuitetspolitikken som omhandlet i artikel 34, stk. 9

vii)   en beskrivelse af interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer som omhandlet i artikel 34, stk. 10

viii)   en beskrivelse af de systemer og procedurer, der skal garantere tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten og fortroligheden af data, som omhandlet i artikel 34, stk. 11.

2.   Et kreditinstitut, der tidligere har underrettet den kompetente myndighed om udstedelse af en anden aktivbaseret token i overensstemmelse med stk. 1, litra b), er ikke forpligtet til at indgive de oplysninger, som det tidligere har indgivet til den kompetente myndighed, hvis sådanne oplysninger er identiske. Ved indgivelse af de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, litra b), skal kreditinstituttet udtrykkeligt bekræfte, at oplysninger, der ikke indgives på ny, stadig er ajour.

3.   Den kompetente myndighed, der modtager den i stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse, vurderer inden for 20 arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningerne heri, hvorvidt de i litraen fastsatte oplysninger er indgivet. Hvis den kompetente myndighed konkluderer, at en meddelelse ikke er fuldstændig, fordi der mangler oplysninger, underretter den straks det meddelende kreditinstitut herom og fastsætter en frist, inden for hvilken kreditinstituttet skal indgive de manglende oplysninger.

Fristen for indgivelse af manglende oplysninger må ikke overstige 20 arbejdsdage fra datoen for anmodningen. Den periode, der er fastsat i stk. 1, litra b), suspenderes indtil udløbet af denne frist. Eventuelle yderligere anmodninger fra den kompetente myndighed om at supplere eller præcisere oplysningerne beror på denne myndigheds skøn, men må ikke medføre en suspension af vurderingsperioden i stk. 1, litra b).

Kreditinstituttet må ikke udbyde den aktivbaserede token til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf, så længe meddelelsen er ufuldstændig.

4.   Et kreditinstitut, der udsteder aktivbaserede tokens, herunder signifikante aktivbaserede tokens, er ikke omfattet af dette afsnits artikel 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 eller 42.

5.  Den kompetente myndighed meddeler straks ECB de fuldstændige oplysninger, der er modtaget i henhold til stk. 1, og, hvis kreditinstituttet er etableret i en medlemsstat, der har en anden officiel valuta end euroen, eller, hvis den aktivbaserede token henviser til en anden officiel valuta i en medlemsstat end euroen, også til centralbanken i den pågældende medlemsstat.

ECB og, hvor det er relevant, medlemsstatens centralbank som omhandlet i første afsnit afgiver senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af de fuldstændige oplysninger en udtalelse om disse oplysninger og fremsender denne udtalelse til den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kræver, at kreditinstituttet ikke udbyder den aktivbaserede token til offentligheden eller anmoder om optagelse til handel, hvis ECB eller, hvor det er relevant, medlemsstatens centralbank som omhandlet i første afsnit afgiver en negativ udtalelse med begrundelse i en risiko for betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet.

6.  Den kompetente myndighed meddeler ESMA de oplysninger, der er anført i artikel 109, stk. 3, efter at have kontrolleret fuldstændigheden af de oplysninger, der er modtaget i henhold til nærværende artikels stk. 1.

ESMA stiller disse oplysninger til rådighed i fortegnelsen efter artikel 109, stk. 3, på begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel.

7.  Den relevante kompetente myndighed underretter senest to arbejdsdage efter inddragelsen af tilladelsen ESMA om inddragelsen af tilladelsen til et kreditinstitut, der udsteder aktivbaserede tokens. EMSA stiller straks oplysninger om sådan inddragelse til rådighed i fortegnelsen efter artikel 109, stk. 3.

8.  EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA og ECB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere proceduren for godkendelse af en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i stk. 1, litra a).

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 18

Ansøgning om tilladelse

1.  Juridiske personer og andre virksomheder, der agter at udbyde aktivbaserede tokens til offentligheden eller anmode om optagelse til handel af aktivbaserede tokens indgiver deres ansøgning om tilladelse som omhandlet i artikel 16 til den kompetente myndighed i deres hjemland.

2.  Den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal indeholde samtlige følgende oplysninger:

a)  den ansøgende udsteders adresse

b)  den ansøgende udsteders identifikator for den juridiske enhed

c)  den ansøgende udsteders vedtægter, hvis relevant

d)  en driftsplan, der viser den forretningsmodel, som den ansøgende udsteder agter at følge

e)  en juridisk vurdering af, at den aktivbaserede token ikke betragtes som hverken:

i)  et kryptoaktiv, der er udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, eller

ii)  en e-pengetoken

f)  en detaljeret beskrivelse af den ansøgende udsteders ledelsesordninger som omhandlet i artikel 34, stk. 1

g)   hvis der forefindes samarbejdsordninger med specifikke udbydere af kryptoaktivtjenester, en beskrivelse af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders interne kontrolmekanismer og -procedurer til at sikre overholdelse af forpligtelserne vedrørende hvidvask og terrorfinansiering i direktiv (EU) 2015/849

h)  identiteten på medlemmerne af den ansøgende udsteders ledelsesorgan

i)  dokumentation for, at de i litra h) omhandlede personer har et tilstrækkeligt godt omdømme og passende viden, kompetence og erfaring til at stå for ledelsen af den ansøgende udsteder

j)  ▌dokumentation for, at enhver aktionær eller selskabsdeltager, der direkte eller indirekte besidder en kvalificerede andel i den ansøgende udsteder ▌, har et tilstrækkeligt godt omdømme

k)  en hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19

l)  politikker og procedurer som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit

m)  en beskrivelse af de kontraktlige ordninger med tredjepartsenheder som omhandlet i artikel 34, stk. 5, andet afsnit

n)  en beskrivelse af den ansøgende udsteders politik for forretningskontinuitet som omhandlet i artikel 34, stk. 9

o)  en beskrivelse af interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer som omhandlet i artikel 34, stk. 10

p)  en beskrivelse af de systemer og procedurer, der skal garantere tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten og fortroligheden af data, som omhandlet i artikel 34, stk. 11

q)  en beskrivelse af den ansøgende udsteders klagebehandlingsprocedurer som omhandlet i artikel 31

r)   i relevant omfang, en liste over værtslande, hvor den ansøgende udsteder agter at udbyde den aktivbaserede token til offentligheden eller agter at søge om optagelse til handel af den aktivbaserede token.

3.   Udstedere, der allerede har fået meddelt tilladelse for så vidt angår én aktivbaseret token, er ikke forpligtet til med henblik på tilladelse for så vidt angår en anden aktivbaseret token at indgive oplysninger, de tidligere har indgivet til den kompetente myndighed, hvis sådanne oplysninger ville være identiske. Udstederen skal ved indgivelse af de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 2, udtrykkeligt bekræfte, at de oplysninger, der ikke er indgivet på ny, stadig er ajour.

4.   Den kompetente myndighed giver den ansøgende udsteder skriftlig bekræftelse på modtagelsen af en meddelelse i henhold til stk. 1 straks og under alle omstændigheder senest to arbejdsdage herefter.

5.  Med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra i) og j), skal den ansøgende udsteder af den aktivbaserede token fremlægge bevis for følgende forhold:

a)  for alle medlemmer af ledelsesorganet: ren straffeattest eller at de pågældende aldrig er blevet pålagt sanktioner i henhold til gældende handelsret, insolvensret og ret om finansielle tjenesteydelser eller om bekæmpelse af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, svig eller erhvervsansvar

b)  medlemmerne af ledelsesorganet hos den ansøgende udsteder af den aktivbaserede token har tilsammen passende viden, kompetence og erfaring til at stå for ledelsen af udstederen af den aktivbaserede token, og de pågældende personer er forpligtet til at afsætte tilstrækkelig tid til at varetage deres opgaver

c)   for alle aktionærer og selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i den ansøgende udsteder: ren straffeattest og at de pågældende aldrig er blevet pålagt sanktioner i henhold til gældende handelsret, insolvensret og ret om finansielle tjenesteydelser eller om bekæmpelse af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, svig eller erhvervsansvar.

6.  EBA udarbejder i nært samarbejde med ESMA og ECB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til yderligere præcisering af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

7.  EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer vedrørende de oplysninger, der skal indgå i ansøgningen, for at sikre ensartetheden i hele Unionen.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 19

Indhold og form af hvidbogen om kryptoaktiver for aktivbaserede tokens

1.  En hvidbog om kryptoaktiver for en aktivbaseret token skal indeholde alle følgende oplysninger som nærmere specificeret i bilag II:

a)  oplysninger om udstederen af den aktivbaserede token

b)  oplysninger om den aktivbaserede token

c)  oplysninger om udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token eller optagelse til handel heraf

d)  oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til den aktivbaserede token

e)  oplysninger om den understøttende teknologi

f)  oplysninger om risici

g)  oplysninger om reserven af aktiver

h)   oplysninger om de primære negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger af den konsensusmekanisme, der anvendes til at udstede den aktivbaserede token.

Hvidbogen om kryptoaktiver skal også angive identiteten af den person udover udstederen, der udbyder til offentligheder eller anmoder om optagelse til handel i henhold til artikel 16, stk. 1, andet afsnit, og årsagen til, at den pågældende person udbyder denne aktivbaserede token eller anmoder om optagelse til handel heraf. I tilfælde, hvor hvidbogen om kryptoaktiver ikke udarbejdes af udstederen, skal hvidbogen om kryptoaktiver også angive identiteten af den person, der har udarbejdet hvidbogen om kryptoaktiver, og årsagen til, at den pågældende person har udarbejdet den.

2.  Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle, klare og ikkevildledende. Hvidbogen om kryptoaktiver må ikke udvise væsentlige mangler og skal udformes i en kortfattet og forståelig form.

3.  Hvidbogen om kryptoaktiver må ikke indeholde nogen påstande om kryptoaktivernes fremtidige værdi, foruden den i stk. 4 omhandlede erklæring.

4.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde følgende klare og utvetydige erklæring:

a)  den aktivbaserede token kan helt eller delvis miste sin værdi

b)  den aktivbaserede token kan muligvis ikke altid overdrages

c)  den aktivbaserede token er muligvis ikke likvid

d)  hvis relevant, en klar advarsel om, at den aktivbaserede token ikke er omfattet af investorgarantiordningerne efter direktiv 97/9/EF

e)  en klar advarsel om, at den aktivbaserede token ikke er omfattet af indskudsgarantiordningerne efter direktiv 2014/49/EU.

5.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde en erklæring fra ledelsesorganet hos udstederen af den aktivbaserede token. Denne erklæring skal bekræfte, at hvidbogen er i overensstemmelse med kravene i dette afsnit, at de oplysninger, der fremlægges i hvidbogen efter ledelsesorganets bedste overbevisning er reelle, klare og ikke vildledende, og at intet er udeladt af hvidbogen, der ville kunne påvirke dens væsentlighed.

6.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde et resumé, der indsættes efter den erklæring, der er omhandlet i stk. 5, der i et kort og ikketeknisk sprog indeholder centrale oplysninger om udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token eller om den påtænkte optagelse til handel af den aktivbaserede token. Resuméet skal være letforståeligt formuleret og opstillet i et tydeligt og altomfattende format, og i en læsbar skriftstørrelse. Resuméet af hvidbogen skal indeholde hensigtsmæssige oplysninger om kendetegnene ved den pågældende aktivbaserede token med henblik på at hjælpe potentielle indehavere af denne aktivbaserede token med at træffe en informeret beslutning.

Resuméet skal indeholde en advarsel om, at:

a)  det bør læses som en introduktion til hvidbogen om kryptoaktiver

b)  den potentielle indehaver bør basere enhver beslutning om køb af den aktivbaserede token på indholdet af hele hvidbogen om kryptoaktiver og ikke på resuméet alene

c)  udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token ikke udgør et udbud af eller en opfordring til køb af finansielle instrumenter, og at et sådant udbud eller en sådan opfordring kun kan foretages ved hjælp af et prospekt eller andre udbudsdokumenter i henhold til gældende national ret

d)  hvidbogen om kryptoaktiver ikke udgør et prospekt som omhandlet i forordning (EU) 2017/1129 eller andet udbudsdokument i henhold til EU-retten eller national ret.

Resuméet skal angive, at indehavere af aktivbaserede tokens til enhver tid har ret til genindløsning, og betingelserne for en sådan genindløsning.

7.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde datoen for meddelelsen herom og en indholdsfortegnelse.

8.  Hvidbogen om kryptoaktiver udfærdiges på et af hjemlandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

Hvis den aktivbaserede token også udbydes i en anden medlemsstat end udstederens hjemland, udfærdiges hvidbogen også på et officielt sprog i værtslandet eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

9.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal stilles til rådighed i et maskinlæsbart format.

10.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -formater og -modeller med henblik på stk. 9.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

11.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet, metodologierne og opstillingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra h), for så vidt angår bæredygtighedsindikatorerne i forbindelse med negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger.

Ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, tager ESMA hensyn til de forskellige typer konsensusmekanismer, der anvendes til at validere transaktioner med kryptoaktiver, deres incitamentsstrukturer og anvendelsen af energi, vedvarende energi og naturressourcer, produktion af affald og drivhusgasemissioner. ESMA ajourfører disse reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 20

Vurdering af ansøgningen om tilladelse

1.  De kompetente myndigheder, der modtager en ansøgning om tilladelse som omhandlet i artikel 18, vurderer senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan ansøgning, om den, herunder den i artikel 19 omhandlede hvidbog om kryptoaktiver, omfatter alle påkrævede oplysninger. De underretter straks den ansøgende udsteder om, hvorvidt ansøgningen, herunder hvidbogen om kryptoaktiver, mangler påkrævede oplysninger. Hvis ansøgningen, herunder hvidbogen om kryptoaktiver, ikke er fuldstændig, fastsætter de en frist, inden for hvilken den ansøgende udsteder skal fremlægge eventuelle manglende oplysninger.

2.  De kompetente myndigheder vurderer senest 60 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning, om den ansøgende udsteder opfylder kravene i dette afsnit, og træffer en udførligt afgørelse om meddelelse af eller at afslå at meddele tilladelse. Inden for disse 60 arbejdsdage kan de kompetente myndigheder anmode den ansøgende udsteder om oplysninger på ansøgningen, herunder om hvidbogen om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 19.

De kompetente myndigheder kan under vurderingsprocessen samarbejde med de kompetente myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, med finansielle efterretningsenheder eller med andre offentlige organer.

3.   Vurderingsperioden i stk. 1 og 2 suspenderes i tidsrummet mellem datoen for de kompetente myndigheders anmodning om manglende oplysninger og deres modtagelse af den ansøgende udsteders svar herpå. Suspenderingen må ikke overstige 20 arbejdsdage. Eventuelle yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheder om at supplere eller præcisere oplysningerne beror på de kompetente myndigheders skøn, men må ikke medføre en suspension af vurderingsperioden i stk. 1 og 2.

4.  De kompetente myndigheder fremsender efter de 60 arbejdsdage, der er omhandlet i stk. 2, deres udkast til afgørelse ▌og ansøgningsdossieret til EBA, ESMA og ECB. Hvis den ansøgende udsteder har hjemsted i en medlemsstat, der ikke har euroen som officiel valuta, eller hvis en officiel valuta i en medlemsstat, der ikke er euroen, henviser til den aktivbaserede token, fremsender de kompetente myndigheder deres udkast til afgørelse og ansøgningsdossieret til centralbanken i den pågældende medlemsstat.

5.  EBA og ESMA afgiver efter anmodning fra den kompetente myndighed og senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af udkastet til afgørelse og af ansøgningen en udtalelse om deres vurdering af den juridiske vurdering, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra e), og fremsender deres respektive udtalelser til den berørte kompetente myndighed.

▌ECB eller, hvor det er relevant, en centralbank som omhandlet i stk. 4, afgiver senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af udkastet til afgørelse og ansøgningsdossieret en ikkebindende udtalelse om sin vurdering af de risici, som udstedelse af denne aktivbaserede token kan udgøre for den finansielle stabilitet, betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission og den monetære suverænitet, og fremsender sin udtalelse til den berørte kompetente myndighed. ▌

De udtalelser, der er omhandlet i nærværende stykkes første og andet afsnit, er ikke bindende.

Den kompetente myndighed tager dog behørigt hensyn til de udtalelser, der er omhandlet i nærværende stykkes første og andet afsnit.

Artikel 21

Meddelelse af eller afslag på tilladelse

1.  De kompetente myndigheder træffer senest 25 arbejdsdage efter modtagelse af de i artikel 20, stk. 5, omhandlede udtalelser en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af eller afslag på tilladelse til den ansøgende udsteder og underretter senest 5 arbejdsdage efter denne afgørelse den ansøgende udsteder herom. Hvis en ansøgende udsteder er meddelt tilladelse, anses dens hvidbog om kryptoaktiver for godkendt.

2.  De kompetente myndigheder afslår at meddele tilladelse, hvis der er objektive og påviselige grunde til ▌, at:

a)  den ansøgende udsteders ledelsesorgan kan udgøre en trussel for dens effektive, sunde og forsigtige ledelse og forretningskontinuitet og for tilstrækkelig hensyntagen til dens kunders interesser og markedets integritet

b)   medlemmerne af ledelsesorganet ikke opfylder de krav, der er fastsat i artikel 34, stk. 2

c)  aktionærer og selskabsdeltager, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele, ikke opfylder kriterierne for tilstrækkeligt godt omdømme i artikel 34, stk. 4

d)  den ansøgende udsteder ikke opfylder eller forventeligt ikke opfylder nogen af kravene i dette afsnit

e)  den ansøgende udsteders forretningsmodel kan udgøre en alvorlig trussel mod markedets integritet, den finansielle stabilitet, betalingssystemernes smidige funktion eller kan udsætte udstederen eller sektoren for alvorlige risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

3.   EBA og ESMA udsteder senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] i fællesskab retningslinjer i overensstemmelse med henholdsvis artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for vurderingen af egnetheden af medlemmerne af ledelsesorganet for udstedere af aktivbaserede tokens og af de aktionærer og selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i udstedere af aktivbaserede tokens.

4.   De kompetente myndigheder afslår også at meddele tilladelse, hvis ECB eller, hvor det er relevant, centralbanken afgiver en negativ udtalelse i henhold til artikel 20, stk. 5, med begrundelse i en risiko for betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet.

5.  De kompetente myndigheder meddeler senest to arbejdsdage efter meddelelse af tilladelse det centrale kontaktpunkt i værtslandet, ESMA, EBA, ECB og i givet fald de i artikel 20, stk. 4, omhandlede centralbanker de oplysninger, der er anført i artikel 109, stk. 3.

ESMA stiller sådanne oplysninger til rådighed i fortegnelsen efter artikel 109, stk. 3, fra begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel.

6.   De kompetente myndigheder underretter ligeledes EBA, ESMA og ECB og, hvor relevant, den i artikel 20, stk. 4, omhandlede centralbank, om alle afslag på ansøgninger om tilladelse, med begrundelse for afgørelsen og, hvor relevant, en redegørelse for eventuel afvigelse fra deres respektive udtalelser.

Artikel 22

Indberetning af aktivbaserede tokens

1.  Udstederen af hver aktivbaseret token med en emissionsværdi på over 100 000 000 EUR indberetter hvert kvartal følgende oplysninger til den kompetente myndighed:

a)   antallet af indehavere

b)   værdien af den udstedte aktivbaserede token og størrelsen af reserven af aktiver

c)   det gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag i det relevante kvartal

d)   en vurdering af det gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag i det relevante kvartal, der knytter sig til dens anvendelse som vekslingsmiddel inden for et fælles valutaområde.

Med henblik på første afsnit, litra c) og d), forstås ved transaktion enhver ændring af den fysiske eller juridiske person, der er berettiget til den aktivbaserede token som følge af overførsel af en aktivbaseret token fra én distributed ledger-adresse eller -konto til en anden.

Transaktioner, der knytter sig til veksling mod midler eller andre kryptoaktiver med udstederen eller med en udbyder af kryptoaktivtjenester, bør ikke betragtes som knyttet til anvendelse af den aktivbaserede token som vekslingsmiddel, medmindre det kan bevises, at den aktivbaserede token anvendes til afvikling af transaktioner i andre kryptoaktiver.

2.   Den kompetente myndighed kan kræve, at udstedere af aktivbaserede tokens overholder den indberetningspligt, der er omhandlet i stk. 1, for så vidt angår aktivbaserede tokens, der udstedes til en værdi af under 100 000 000 EUR.

3.   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer tjenester vedrørende aktivbaserede tokens, skal give udstederen af den aktivbaserede token de oplysninger, der er nødvendige for at kunne klargøre den i stk. 1 omhandlede indberetning, herunder ved at indberette transaktioner uden for distributed ledger'en.

4.   Den kompetente myndighed videregiver de modtagne oplysninger til ECB og, hvor det er relevant, en centralbank som omhandlet i artikel 20, stk. 4, og de kompetente myndigheder i værtslandene.

5.   ECB og, hvor det er relevant, den centralbank som er omhandlet i artikel 20, stk. 4, kan give den kompetente myndighed sin egen vurdering af det kvartalsvise gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag, der knytter sig til anvendelse af den aktivbaserede token som vekslingsmiddel inden for et fælles valutaområde.

6.  EBA udarbejder i tæt samarbejde med ECB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til specificering af den metodologi, der skal anvendes til at udarbejde skøn over det kvartalsvise gennemsnitlige antal og den kvartalsvise gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag, der knytter sig til anvendelse af den aktivbaserede token som vekslingsmiddel inden for et fælles valutaområde.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

7.  EBA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -formater og -modeller for den i stk. 1 omhandlede indberetning og afgivelse af de i stk. 3 omhandlede oplysninger3.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 23

Begrænsninger på udstedelse af aktivbaserede tokens i udbredt brug som vekslingsmiddel

1.  Når vurderingen for en aktivbaseret token af det kvartalsvise gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag, der knytter sig til dens anvendelse som vekslingsmiddel i et fælles valutaområde, overstiger henholdsvis 1 000 000 transaktioner og 200 000 000 EUR, skal udstederen:

a)   ophøre med at udstede den aktivbaserede token, og

b)   senest 40 arbejdsdage efter, at denne tærskel var nået, forelægge den kompetente myndighed en plan for at sikre, at det vurderede kvartalsvise gennemsnitlige antal og den vurderede gennemsnitlige samlede værdi af disse transaktioner pr. dag holdes under henholdsvis 1 000 000 transaktioner og 200 000 000 EUR.

2.  Den kompetente myndighed anvender oplysningerne fra udstederen, dens eget skøn eller det skøn, som ECB eller, hvor det er relevant, centralbanken som omhandlet i artikel 20, stk. 4, har afgivet, alt efter hvad der er højest, til at vurdere, om tærsklen i stk. 1 er nået.

3.  Hvis flere udstedere udsteder den samme aktivbaserede token, skal de kriterier, der er omhandlet i stk. 1, vurderes af den kompetente myndighed efter sammenlægning af dataene fra alle udstedere.

4.   Udstederen forelægger den kompetente myndighed den i stk. 1, litra b), omhandlede plan til godkendelse. Den kompetente myndighed kræver i fornødent omfang ændringer, herunder pålæggelse af et mindstebeløb, for at sikre en rettidig nedgang i anvendelsen af den aktivbaserede token som vekslingsmiddel.

5.   Den kompetente myndighed må kun give udstederen tilladelse til at udstede den aktivbaserede token, når der foreligger bevis for, at det vurderede kvartalsvise gennemsnitlige antal og den vurderede gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner pr. dag, der knytter sig til dens anvendelse som vekslingsmiddel i et fælles valutaområde, er lavere end henholdsvis 1 000 000 transaktioner og 200 000 000 EUR.

Artikel 24

Inddragelse af tilladelsen

1.  De kompetente myndigheder inddrager tilladelsen til en udsteder af en aktivbaseret token i følgende situationer:

a)  udsteder har indstillet sin virksomhed i seks på hinanden følgende måneder eller har ikke anvendt sin tilladelse i 12 på hinanden følgende måneder

b)  udsteder har opnået sin tilladelse på uretmæssig vis såsom ved at afgive urigtige erklæringer i den i artikel 18 omhandlede ansøgning om tilladelse eller i en hvilken som helst hvidbog om kryptoaktiver, der er ændret i overensstemmelse med artikel 25

c)  udsteder opfylder ikke længere de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt

d)  udsteder har gjort sig skyldig i alvorlige overtrædelser af bestemmelserne i dette afsnit

e)  udsteder er under insolvensbehandling i overensstemmelse med gældende national ret

f)  udsteder har været genstand for en genindløsningsplan

g)   udsteders forretningsmodel kan udgøre en alvorlig trussel mod markedets integritet, den finansielle stabilitet, betalingssystemernes smidige funktion eller kan udsætte udstederen eller sektoren for alvorlige risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Udstederen af den aktivbaserede token underretter dens kompetente myndighed om enhver af de situationer, der er omhandlet i første afsnit, litra e) og f).

2.   De kompetente myndigheder inddrager også tilladelsen til en udsteder af en aktivbaseret token, hvis ECB eller, hvor det er relevant, en centralbank som omhandlet i artikel 20, stk. 4, afgiver udtalelse om, at den aktivbaserede token udgør en alvorlig trussel mod betalingssystemers smidige funktion, pengepolitisk transmission eller den monetære suverænitet.

3.   De kompetente myndigheder begrænser mængden af en aktivbaseret token, der udstedes, eller fastsætter et mindstebeløb på den aktivbaserede token, hvis ECB eller, hvor det er relevant, en centralbank som omhandlet i artikel 20, stk. 4, afgiver udtalelse om, at den aktivbaserede token udgør en trussel mod betalingssystemers smidige funktion, pengepolitisk transmission eller den monetære suverænitet, og fastsætter den gældende grænse eller mindstebeløb.

4.  De relevante kompetente myndigheder giver den kompetente myndighed for en udsteder af en aktivbaseret token øjeblikkelig meddelelse om følgende situationer:

a)  en tredjepartsenhed som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h), har mistet sin tilladelse som kreditinstitut som omhandlet i artikel 8 i direktiv 2013/36/EU, som en udbyder af kryptoaktivtjenester som omhandlet i artikel 59 i denne forordning, som et betalingsinstitut eller som et e-pengeinstitut

b)  medlemmerne af udsteders ledelsesorgan eller aktionærer eller selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i udstederen, har overtrådt bestemmelser i national ret til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med hensyn til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

5.  De kompetente myndigheder inddrager tilladelsen som udsteder af en aktivbaseret token, hvis de mener, at de i denne artikels stk. 4, omhandlede forhold påvirker det gode omdømme hos medlemmerne af den pågældende udbyders ledelsesorgan eller det gode omdømme for aktionærer eller selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i udstederen, eller hvorvidt omstændigheder indikerer svigt i ledelsesordninger eller interne kontrolmekanismer som omhandlet i artikel 34.

Når tilladelsen er inddraget, gennemfører udstederen af den aktivbaserede token proceduren i artikel 47.

6.  Den kompetente myndighed underretter senest to arbejdsdage efter inddragelsen af tilladelsen ESMA om inddragelsen af tilladelsen til udstederen af den aktivbaserede token. EMSA stiller straks oplysninger om sådan inddragelse til rådighed i det i artikel 109, stk. 3, omhandlede register.

Artikel 25

Ændring af offentliggjorte hvidbøger om kryptoaktiver for aktivbaserede tokens

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens giver den kompetente myndighed i deres hjemland meddelelse om enhver påtænkt ændring af deres forretningsmodel, som kan tænkes at få væsentlig indflydelse på enhver faktisk eller potentiel indehavers købsbeslutning vedrørende aktivbaserede tokens, og som indtræffer efter den i artikel 21 omhandlede tilladelse eller efter godkendelsen af hvidbogen i henhold til artikel 17 såvel som i sammenhæng med artikel 23. Sådanne ændringer omfatter blandt andet alle væsentlige ændringer af:

a)  ledelsesordningerne, herunder kanaler for indberetning til ledelsesorganet og risikostyringsrammen

b)  reserven af aktiver og deponering af reserven af aktiver

c)  de rettigheder, der indrømmes indehavere af aktivbaserede tokens

d)  den mekanisme, hvorigennem den aktivbaserede token udstedes og genindløses

e)  protokollerne for validering af transaktionerne i aktivbaserede tokens

f)  funktionsmåden hvad angår udstederens proprietære distributed ledger-teknologi, hvor de aktivbaserede tokens udstedes, overføres og lagres ved anvendelse af en sådan distributed ledger-teknologi

g)  mekanismerne til at sikre likviditeten af aktivbaserede tokens, herunder likviditetsstyringspolitikken og -procedurerne for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 45

h)  ordninger med tredjepartsenheder, herunder forvaltning af reserven af aktiver og investering af reserven, deponering af reserven af aktiver og, hvor det er relevant, distribution af aktivbaserede tokens til offentligheden

i)  klagebehandlingsproceduren

j)  risikovurderingen vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og de generelle politikker og procedurer i forbindelse hermed.

Udstedere af aktivbaserede tokens underretter den kompetente myndighed i deres hjemland 30 arbejdsdage før, at de påtænkte ændringer får virkning.

2.  Hvis en påtænkt ændring som omhandlet i stk. 1 er meddelt den kompetente myndighed, udarbejder udstederen af en aktivbaseret token et udkast til en ændret hvidbog om kryptoaktiver og sikrer, at rækkefølgen af de viste oplysninger er i overensstemmelse med den oprindelige hvidbog om kryptoaktiver.

Udstederen af den aktivbaserede token skal underrette den kompetente myndighed i hjemlandet om udkastet til revideret hvidbog om kryptoaktiver.

Den kompetente myndighed bekræfter elektronisk hurtigst muligt udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver og senest fem arbejdsdage efter modtagelsen heraf.

Den kompetente myndighed godkender eller giver afslag på godkendelse af udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver senest 30 arbejdsdage efter sin bekræftelse på modtagelse heraf. Den kompetente myndighed kan også under gennemgangen af udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver anmode om supplerende oplysninger, forklaringer eller begrundelser vedrørende udkastet til den ændrede hvidbog om kryptoaktiver. Når den kompetente myndighed anmoder om sådanne supplerende oplysninger, begynder fristen på 30 arbejdsdage først, når den kompetente myndighed har modtaget de supplerende oplysninger, der blev anmodet om.

3.  Hvis den kompetente myndighed finder, at ændringerne af en hvidbog om kryptoaktiver potentielt er relevante for betalingssystemernes smidige funktion, pengepolitisk transmission og den monetære suverænitet, hører den ECB og, hvor det er relevant, den i artikel 20, stk. 4, omhandlede centralbank. Den kompetente myndighed kan i sådanne tilfælde også høre EBA og ESMA.

ECB eller den relevante centralbank og, hvor det er relevant, EBA og ESMA afgiver udtalelse senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af den i første afsnit omhandlede høring.

4.  Hvis den kompetente myndighed godkender den ændrede hvidbog om kryptoaktiver, kan denne kræve, at udstederen af den aktivbaserede token:

a)  indfører mekanismer, der sikrer beskyttelsen af indehavere af den aktivbaserede token, når en potentiel ændring af udstederens transaktioner kan have en væsentlig indvirkning på værdien, stabiliteten eller risiciene hvad angår den aktivbaserede token eller reserven af aktiver

b)  træffer passende korrigerende foranstaltninger for at imødegå forhold, der kan hæmme den finansielle stabilitet eller betalingssystemernes smidige funktion.

Den kompetente myndighed pålægger udstederen af den aktivbaserede token at træffe passende foranstaltninger til at imødegå forhold, der kan hæmme betalingssystemernes smidige funktion, den pengepolitiske transmission eller den monetære suverænitet, hvis ECB eller, hvor det er relevant, en centralbank som omhandlet i artikel 20, stk. 4, foreslår sådanne korrigerende foranstaltninger i forbindelse med høringer som omhandlet i nærværende artikels stk. 3.

Når ECB og centralbanken som omhandlet i artikel 20, stk. 4, har foreslået foranstaltninger, der adskiller sig fra dem, som den kompetente myndighed har foreskrevet, skal de foreslåede foranstaltninger kombineres, og hvis det ikke er muligt, skal den mest stringente foranstaltning have forrang.

5.  Den kompetente myndighed fremsender den ændrede hvidbog om kryptoaktiver til ESMA, de centrale kontaktpunkter i værtslandene, EBA, ECB og, hvor det er relevant, centralbanken i den pågældende medlemsstat senest to arbejdsdage efter godkendelsen.

ESMA stiller den ændrede hvidbog om kryptoaktiver til rådighed, som er blevet meddelt dem, i den i artikel 109 omhandlede fortegnelse.

Artikel 26

Det ansvar, som påhviler udstedere af aktivbaserede tokens, for oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver

1.  Hvis en udsteder ▌har overtrådt artikel 19 ved i sin hvidbog om kryptoaktiver eller i en ændret hvidbog om kryptoaktiver at afgive oplysninger, der ikke er fuldstændige, reelle eller klare eller er vildledende, hæfter den pågældende udsteder og medlemmerne af dens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan over for en indehaver af en sådan aktivbaseret token for ethvert tab som følge af denne overtrædelse.

2.  Enhver kontraktlig fraskrivelse eller indskrænkning af det civilretligt ansvar omhandlet i stk. 1 anses for uden retsvirkning.

3.  Det påhviler indehaveren af den aktivbaserede token at fremlægge beviser for, at udbyderen af denne aktivbaserede token har overtrådt artikel 19 ved at afgive oplysninger, der ikke er fuldstændige, reelle eller klare eller er vildledende, og at det at have handlet i tillid til sådanne oplysninger har indvirket på indehavers beslutning om køb, salg eller veksling af denne aktivbaserede token.

4.  Udstederen og medlemmerne af dennes bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan hæfter ikke for tab, der er lidt som følge af at have handlet i tillid til oplysningerne i et resumé i henhold til artikel 19, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre resuméet:

a)  er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele i hvidbogen om kryptoaktiver, eller

b)  når det læses sammen med de øvrige dele af hvidbogen om kryptoaktiver, ikke indeholder nøgleoplysninger til at bistå potentielle indehavere med at tage stilling til, om de vil købe den pågældende aktivbaserede token.

5.  Denne artikel viger for ethvert andet civilretligt ansvar, der gælder i henhold til national ret.

Kapitel 2

Forpligtelser for udstedere af aktivbaserede tokens

Artikel 27

Forpligtelse til at handle ærligt, redeligt og professionelt og i den bedste interesse for indehavere af aktivbaserede tokens

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal handle ærligt, redeligt og professionelt og kommunikere med indehavere og potentielle indehavere af aktivbaserede tokens på en reel, klar og ikke vildledende måde.

2.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal handle i den bedste interesse for indehaverne af sådanne tokens og behandle disse ens, medmindre der foreligger oplysninger om fortrinsbehandling i hvidbogen om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, markedsføringskommunikationen.

Artikel 28

Offentliggørelse af hvidbogen om kryptoaktiver ▌

En udsteder af aktivbaserede tokens offentliggør på sit websted den godkendte hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 21, stk. 1, og, hvor det er relevant, den ændrede hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 25 ▌. Den godkendte hvidbog om kryptoaktiver gøres offentligt tilgængelig senest på begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token eller optagelsen til handel af denne token. Den godkendte hvidbog om kryptoaktiver og, hvor det er relevant, den ændrede hvidbog om kryptoaktiver ▌forbliver tilgængeligt på udstederens websted, så længe den aktivbaserede token indehaves af offentligheden.

Artikel 29

Markedsføringskommunikation

1.  Markedsføringskommunikation, der vedrører et udbud til offentligheden af en aktivbaseret token eller optagelse til handel af en sådan aktivbaseret token, skal opfylde samtlige følgende betingelser:

a)  markedsføringskommunikationen fremstår tydeligt som sådant

b)  oplysningerne i markedsføringskommunikationen er reelle og klare og ikke vildledende

c)  oplysningerne i markedsføringskommunikationen stemmer overens med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver

d)  i markedsføringskommunikationen anføres det klart, at der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver, og webstedet for udstederen af den pågældende aktivbaserede token såvel som dennes telefonnummer og e-mailadresse til kontakt angives. ▌

2.   Markedsføringskommunikationen skal indeholde en klar og utvetydig erklæring om, at indehavere af en aktivbaseret token over for udstederen har ret til genindløsning når som helst.

3.  Markedsføringskommunikationen og enhver ændring heraf offentliggøres på udstederens websted.

4.  De kompetente myndigheder må ikke kræve, at der foreligger godkendelse af markedsføringskommunikationerne før deres offentliggørelse.

5.  Der gives meddelelse om markedsføringskommunikation til den relevante kompetente myndighed efter anmodning.

6.   Der må ikke formidles markedsføringskommunikation forud for offentliggørelsen af hvidbogen om kryptoaktiver. En sådan begrænsning berører ikke udstederen af den aktivbaserede tokens mulighed for at foretage markedsundersøgelser.

Artikel 30

Løbende oplysninger til indehavere af aktivbaserede tokens

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens offentliggør ▌på en klar, præcis og gennemsigtig måde på et offentligt og lettilgængeligt sted på deres websted mængden af de aktivbaserede tokens, der er i omløb, samt værdien og sammensætningen af den reserve af aktiver, der er omhandlet i artikel 36. Disse oplysninger skal ajourføres mindst hver måned.

2.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal på et offentligt og lettilgængeligt sted på deres websted så hurtigt som muligt offentliggøre et kort, klart, præcist og gennemsigtigt sammendrag af revisionsrapporten samt den fulde, ucensurerede revisionsrapport vedrørende den reserve af aktiver, der er omhandlet i artikel 36.

3.  Med forbehold af artikel 88 oplyser udstedere af aktivbaserede tokens så hurtigt som muligt og på en klar, præcis og gennemsigtig måde et offentligt og lettilgængeligt sted på deres websted om enhver begivenhed, der har eller forventes at have en væsentlig indvirkning på værdien af de aktivbaserede tokens eller på den reserve af aktiver, der er omhandlet i artikel 36.

Artikel 31

Klagebehandlingsprocedure

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal fastlægge og opretholde effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent behandling af klager, der er modtaget fra indehavere af aktivbaserede tokens og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer der repræsenterer indehavere af aktivbaserede tokens, og skal offentliggøre beskrivelser af disse procedurer. Hvis aktivbaserede tokens fordeles helt eller delvist af tredjepartsenheder som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h), indfører udstedere af aktivbaserede tokens procedurer for at lette behandlingen af sådanne klager mellem indehavere af aktivbaserede tokens og sådanne tredjepartsenheder.

2.  Indehavere af aktivbaserede tokens skal kunne indgive klager vederlagsfrit til udstedere af aktivbaserede tokens eller, hvor det er relevant, til de tredjepartsenheder, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Udstedere af aktivbaserede tokens og, hvor det er relevant, de tredjepartsenheder, der er omhandlet i stk. 1, skal udfærdige en model til indgivelse af klager, som de stiller til rådighed for indehavere af aktivbaserede tokens, og skal føre en fortegnelse over alle modtagne klager og eventuelle foranstaltninger, der træffes som reaktion herpå.

4.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal undersøge og behandle alle klager rettidigt og retfærdigt og meddele indehaverne af deres aktivbaserede tokens resultatet af sådanne undersøgelser inden for en rimelig frist.

5.  EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til yderligere at fastlægge krav, modeller og procedurer for klagebehandlingen.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 32

▌Identificering, forebyggelse, håndtering og oplysning i forbindelse med interessekonflikter

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens ▌gennemfører og opretholder effektive politikker og procedurer til at ▌identificere, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter mellem sig selv og:

a)  deres aktionærer eller selskabsdeltagere

b)  alle aktionærer eller selskabsdeltagere, som direkte eller indirekte besidder en kvalificeret deltagelse i udstederen

c)  medlemmerne af deres ledelsesorgan

d)  deres ansatte

e)  indehavere af aktivbaserede tokens, eller

f)  enhver tredjepart, der udfører en af de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h). ▌

2.  Udstedere af aktivbaserede tokens træffer navnlig alle relevante foranstaltninger til at ▌identificere, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter, der opstår i forbindelse med forvaltning og investering af den i artikel 36 omhandlede reserve af aktiver.

3.  Udstedere af aktivbaserede tokens giver på et fremtrædende sted på deres websted indehavere af deres aktivbaserede tokens oplysninger af generel karakter, om kilder til interessekonflikter som omhandlet i stk. 1 og om de skridt, der er taget for at afbøde disse.

4.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, skal være tilstrækkeligt præcise til, at indehavere af deres aktivbaserede tokens kan træffe en informeret beslutning om de aktivbaserede tokens.

5.  EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på nærmere at præcisere:

a)  kravene til de politikker og procedurer, der er omhandlet i stk. 1

b)  nærmere forhold og metodologi vedrørende indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 33

Indberetning af ændringer i ledelsesorganet

Udbydere af kryptoaktivtjenester giver øjeblikkeligt deres kompetente myndighed meddelelse om enhver ændringer i deres ledelsesorgan og giver deres kompetente myndighed alle de oplysninger, der er nødvendige for dennes vurdering af overholdelsen af artikel 34, stk. 2.

Artikel 34

Ledelsesordninger

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal have solide ledelsesordninger, herunder en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som de er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer.

2.  Medlemmerne af ledelsesorganet hos udbydere af aktivbaserede tokens skal have et tilstrækkeligt godt omdømme og besidde passende viden, kompetence og erfaring, både enkeltvis og tilsammen, til at udføre deres opgaver ▌. De må navnlig ikke være dømt for lovovertrædelser, der vedrører hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller for andre lovovertrædelser, der kan rejse tvivl om deres gode omdømme. De skal også kunne vise, at de er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til reelt at varetage deres hverv.

3.   Ledelsesorganet hos udstedere af aktivbaserede tokens vurderer og evaluerer regelmæssigt effektiviteten af den politik og de ordninger og procedurer, der er indført for at efterleve kapitel 2, 3, 5 og 6 i dette afsnit, og træffer hensigtsmæssig foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler i den henseende.

4.  Aktionærer eller selskabsdeltagere, der besidder en kvalificeret andel i udstedere af aktivbaserede tokens, skal have et tilstrækkeligt godt omdømme og må navnlig ikke være blevet dømt for lovovertrædelser vedrørende hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller andre lovovertrædelser, der påvirker deres gode omdømme.

5.  Udstedere af aktivbaserede tokens opstiller regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre, at denne forordning overholdes. Udstedere af aktivbaserede tokens fastlægger, opretholder eller gennemfører navnlig politikker og procedurer for:

a)  reserven af aktiver som omhandlet i artikel 36

b)  deponering af reserven af aktiver, herunder adskillelse af aktiverne, som omhandlet i artikel 37

c)  rettigheder, der er indrømmet indehavere af aktivbaserede tokens, som omhandlet i artikel 39

d)  den mekanisme, hvorigennem der udstedes og genindløses aktivbaserede tokens

e)  protokollerne for validering af transaktioner i aktivbaserede tokens

f)  funktionsmåden hvad angår udstederens proprietære distributed ledger-teknologi, hvis de aktivbaserede tokens udstedes, overføres og lagres ved anvendelse af sådan distributed ledger-teknologi eller tilsvarende teknologi, der drives af udstederen eller en tredjepart, der handler på dennes vegne

g)  mekanismerne til at sikre likviditeten af aktivbaserede tokens, herunder likviditetsstyringspolitikken og -procedurerne for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 45

h)  ordninger med tredjepartsenheder med hensyn til forvaltning af reserven af aktiver og investering af reserven af aktiver, deponering af reserven af aktiver og, hvor det er relevant, distribution af aktivbaserede tokens til offentligheden

i)   skriftligt samtykke fra udstederne af aktivbaserede tokens til øvrige personer, der muligvis vil udbyde eller anmode om optagelse til handel af de aktivbaserede tokens

j)  klagebehandling som anført i artikel 31

k)  interessekonflikter som anført i artikel 32. ▌

Hvis udstedere af aktivbaserede tokens indgår ordninger som omhandlet i første afsnit, litra h), fastsættes disse ordninger i en kontrakt med tredjepartsenhederne. Disse kontraktlige ordninger fastlægger funktioner, ansvarsområder, rettigheder og forpligtelser for både udstederne af aktivbaserede tokens og hver enkelt tredjepart. Enhver kontraktlig ordninger med konsekvenser på tværs af jurisdiktioner skal fastsætte utvetydigt lovvalg.

6.  Medmindre de har iværksat en genindløsningsplan som omhandlet i artikel 47, anvender udstedere af aktivbaserede tokens passende og forholdsmæssige systemer, ressourcer og procedurer for at sikre, at deres tjenester og aktiviteter fortsat udføres regelmæssigt. Med henblik herpå vedligeholder udstedere af aktivbaserede tokens alle deres systemer og sikkerhedsadgangsprotokoller i overensstemmelse med de hensigtsmæssige EU-standarder.

7.  Hvis udstederen af den aktivbaserede token beslutter at indstille leveringen af sine tjenester og aktiviteter, herunder ved at ophøre med udstedelsen af denne aktivbaserede token, forelægger denne en plan for den kompetente myndighed med henblik på godkendelse af et sådant ophør.

8.  Udstedere af aktivbaserede tokens identificerer kilderne til operationelle risici og reducerer disse ved at udvikle passende systemer, kontroller og procedurer.

9.  Udstedere af aktivbaserede tokens etablerer en forretningskontinuitetspolitik og planer til at sikre, at væsentlige data og funktioner bevares i tilfælde af en afbrydelse af deres IKT-systemer og procedurer, og at deres aktiviteter opretholdes, eller, hvis dette ikke er muligt, en rettidig genopretning af sådanne data og funktioner og en rettidig genoptagelse af deres aktiviteter.

10.  Udstedere af aktivbaserede tokens sørger for at have interne kontrolmekanismer og effektive procedurer til styring, herunder effektiv kontrol og sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til forvaltning af IKT-systemer, som påkrævet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2554(37). Procedurerne skal sikre en samlet vurdering af afhængigheden af tredjepartsenheder som omhandlet i stk. 5, første afsnit, litra h). Udstedere af aktivbaserede tokens overvåger og evaluerer regelmæssigt, om de interne kontrolmekanismer og -procedurer er tilstrækkelige og effektive, og træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler i den henseende.

11.  Udstedere af aktivbaserede tokens sørger for, at der er indført systemer og procedurer, som er egnede til at garantere tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten og fortroligheden af data, som krævet i henhold til forordning (EU) 2022/2554 og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Disse systemer skal registrere og beskytte relevante data og oplysninger, der indsamles og produceres i forbindelse med udstederes virksomhed.

12.  Udstedere af aktivbaserede tokens sørger for, at de revideres regelmæssigt af uafhængige revisorer. Resultaterne af disse revisioner fremlægges for den pågældende udsteders ledelsesorgan og stilles til rådighed for den kompetente myndighed.

13.  Senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udsteder EBA i tæt samarbejde med ESMA og ECB retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, der præciserer minimumsindholdet af ledelsesordningerne vedrørende:

a)  redskaberne til overvågning af de risici, der er omhandlet i stk. 8

b)  den interne kontrolmekanisme, der er omhandlet i stk. 10

c)  den forretningskontinuitetsplan, der er omhandlet i stk. 9

d)  de revisioner, der er omhandlet i stk. 12, herunder det minimum af dokumentation, der skal anvendes ved revisionen.

EBA tager ved udstedelsen af de retningslinjer, der er omhandlet i første afsnit, hensyn til bestemmelserne om forvaltningskrav i andre EU-retsakter om finansielle tjenesteydelser, herunder direktiv 2014/65/EU.

Artikel 35

Kapitalgrundlagskrav

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal til enhver tid have et kapitalgrundlag svarende til et beløb, der mindst svarer til det højeste af følgende:

a)  350 000 EUR

b)  2 % af det gennemsnitlige beløb af reserven af aktiver som omhandlet i artikel 36

c)   en fjerdedel af det foregående års faste omkostninger.

Med henblik på anvendelsen af første afsnit, litra b), forstås ved det gennemsnitlige beløb af reserven af aktiver det gennemsnitlige beløb af reserven af aktiver ved udgangen af hver kalenderdag beregnet over de sidste seks måneder.

Når en udsteder udbyder mere end én aktivbaseret token, er det beløb, der er omhandlet i første afsnit, litra b), lig med summen af det gennemsnitlige beløb af den reserve af aktiver, der understøtter hver aktivbaseret token.

Det beløb, der er omhandlet i første afsnit, litra c), tages årligt til revision og beregnes i overensstemmelse med artikel 67, stk. 3.

2.  Det kapitalgrundlag, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, består af de egentlige kernekapitalposter og -instrumenter, der er omhandlet i artikel 26-30 i forordning (EU) nr. 575/2013, efter det fulde fradrag, jf. artikel 36 i nævnte forordning, uden anvendelse af de i artikel 46, stk. 4, og artikel 48 i nævnte forordning omhandlede tærskelbaserede undtagelser.

3.  Den kompetente myndighed i hjemlandet kan kræve, at en udsteder af en aktivbaseret token har et kapitalgrundlag, der er op til 20 % højere end det beløb, der følger af anvendelsen af stk. 1, første afsnit, litra b), hvis en vurdering af et af følgende punkter indikerer en højere ▌grad af risiko:

a)  vurderingen af risikostyringsprocesser og interne kontrolmekanismer hos udstederen af den aktivbaserede token som omhandlet i artikel 34, stk. 1, 8 og 10

b)  kvaliteten og volatiliteten af reserven af aktiver som omhandlet i artikel 36

c)  de typer af rettigheder, som udstederen af den aktivbaserede token har indrømmet indehavere af den aktivbaserede token, i overensstemmelse med artikel 39

d)  hvis reserven af aktiver omfatter investeringer, risici i forbindelse med investeringspolitikken for denne reserve

e)  den samlede værdi og antallet af transaktioner, der er udført i den aktivbaserede token

f)  betydningen af de markeder, på hvilke den aktivbaserede token udbydes og markedsføres

g)  i relevant omfang, markedskapitaliseringen af den aktivbaserede token.

4.   Den kompetente myndighed i hjemlandet kan kræve, at en udsteder af en aktivbaseret token, som ikke er signifikant, opfylder et eller flere af kravene i artikel 45, hvis det er nødvendigt for at imødegå den højere grad af risici, der er konstateret i henhold til nærværende artikels stk. 3, eller enhver anden risiko, som der tages sigte på med artikel 45, såsom likviditetsrisici.

5.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal, jf. dog stk. 3, med jævne mellemrum foretage stresstestning, der tager højde for alvorlige, men plausible finansielle stressscenarier såsom rentechok og ikkefinansielle stressscenarier såsom operationelle risici. Den kompetente myndighed i hjemlandet stiller på grundlag af resultatet af stresstestningen krav til udstederen af den aktivbaserede token om at have et kapitalgrundlag, der er mellem 20 % og 40 % højere end det beløb, der følger af anvendelsen af stk. 1, første afsnit, litra b), under visse omstændigheder under hensyntagen til risikoudsigterne og resultatet af stresstestningen.

6.  EBA udarbejder i nært samarbejde med ESMA og ECB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til yderligere præcisering af:

a)  proceduren og tidsrammen for en udsteder af en signifikant aktivbaseret token for tilpasning til højere kapitalgrundlagskrav som fastsat i stk. 3

b)  kriterierne for at kræve et højere kapitalgrundlag ▌som fastsat i stk. 3

c)   minimumskravene til udformning af stresstest-programmer under hensyntagen til størrelsen, kompleksiteten og arten af den aktivbaserede token, herunder, men ikke begrænset til:

i)  typerne af stresstest og deres vigtigste formål og anvendelser

ii)  hyppigheden af gennemførelse af de forskellige stresstest

iii)  de interne ledelsesordninger

iv)  den relevante datainfrastruktur

v)  metodologien og troværdigheden af antagelser

vi)  anvendelse af proportionalitetsprincippet på alle minimumskrav, det være sig kvantitative eller kvalitative, og

vii)  minimumshyppigheden af stresstestene og de fælles referenceparametre for stresstestscenarierne.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kapitel 3

Reserve af aktiver

Artikel 36

Forpligtelse til at have en reserve af aktiver og sammensætning og forvaltning af denne reserve

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens etablerer og opretholder til enhver tid en reserve af aktiver.

Reserven af aktiver sammensættes og forvaltes på en sådan måde, at

a)  de risici, der er forbundet med de aktiver, som de aktivbaserede tokens henviser til, er omfattet og

b)  der tages højde for de likviditetsrisici, der er forbundet med indehavernes permanente genindløsningsrettigheder.

2.   Reserven af aktiver skal af hensyn til indehaverne af aktivbaserede tokens være retligt adskilt fra udstederens realformue og fra reserven af aktiver bestående af andre aktivbaserede tokens i overensstemmelse med gældende ret, således at udstedernes kreditorer ikke kan gøre regres i forhold til reserven af aktiver, navnlig i tilfælde af insolvens.

3.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal sikre, at reserven af aktiver operationelt adskilles fra deres realformue og fra reserven af aktiver for andre tokens.

4.   EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA og ECB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer likviditetskravene under hensyn til reserven af aktivers og selve den aktivbaserede tokens størrelse, kompleksitet og art.

De reguleringsmæssige tekniske standarder skal navnlig fastsætte:

a)   den relevante procentdel af reserven af aktiver opgjort i dagligt udløb, herunder procentdel af omvendte genkøbsaftaler, som kan opsiges med én arbejdsdags varsel, og procentdel af kontantbeholdningen, som kan hæves med én arbejdsdags varsel

b)  den relevante procentdel af reserven af aktiver opgjort ugentligt udløb, herunder procentdel af omvendt genkøbsaftaler, som kan opsiges med fem arbejdsdags varsel, og procentdel af kontantbeholdningen, som kan hæves med fem arbejdsdags varsel

c)  andre relevante udløb af løbetider og overordnede teknikker til likviditetsstyring

d)   de minimumsbeløb i hver officiel valuta, der henvises til, som skal opføres som indskud i kreditinstitutter, og som ikke må være mindre end 30 % af det beløb, der er opført i hver officiel valuta.

Med henblik på andet afsnit, litra a), b) og c), tager EBA blandt andet hensyn til de relevante tærskler, der er fastsat i artikel 52 i direktiv 2009/65/EF.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

5.  Udstedere, som udbyder to eller flere aktivbaserede tokens til offentligheden administrerer og opretholder adskilte puljer af reserver af aktiver for hver aktivbaserede token. Hver af disse puljer af reserver af aktiver skal forvaltes separat.

Hvis forskellige udstedere af aktivbaserede tokens udbyder den samme aktivbaserede token til offentligheden, skal disse udstedere kun administrere og opretholde en enkelt reserve af aktiver for den pågældende aktivbaserede token.

6.  Ledelsesorganerne for udstedere af aktivbaserede tokens sikrer en effektiv og forsigtig forvaltning af reserven af aktiver. Udstederne sikrer, at udstedelse og genindløsning af aktivbaserede tokens altid modsvares af en tilsvarende stigning eller et tilsvarende fald i reserven af aktiver.

7.  Udstederen af en aktivbaseret token fastsætter den samlede værdi af reserven af aktiver ved brug af markedspriser. Den samlede værdi skal mindst svare til den samlede værdi af de krav, som indehaverne af den aktivbaserede token i omløb har over for udstederen.

8.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal have en klar og detaljeret politik, der beskriver stabiliseringsmekanismen for sådanne tokens. Denne politik skal navnlig:

a)  opstille en liste over de aktiver, som de aktivbaserede tokens henviser til, og sammensætningen af disse aktiver

b)  beskrive typen af aktiver og den nøjagtige fordeling af de aktiver, der indgår i reserven af aktiver

c)  indeholde en detaljeret vurdering af risici, herunder kreditrisiko, markedsrisiko, koncentrationsrisiko og likviditetsrisiko som følger af reserven af aktiver

d)  beskrive den procedure, hvorved de aktivbaserede tokens udstedes og genindløses, og den procedure, hvorved denne udstedelse og genindløsning vil resultere i en tilsvarende, henholdsvis stigning og nedgang i reserven af aktiver

e)  angive, om en del af reserven af aktiver investeres som fastsat i artikel 38

f)  hvis udstedere af aktivbaserede tokens investerer en del af reserven af aktiver som fastsat i artikel 38, indeholde en detaljeret beskrivelse af investeringspolitikken og en vurdering af, hvordan investeringspolitikken kan påvirke værdien af reserven af aktiver

g)  beskrive proceduren for køb af aktivbaserede tokens og for genindløsning af sådanne tokens mod reserven af aktiver og udarbejde en liste over de personer eller personkategorier, der har ret til at gøre dette.

9.  Udstedere af aktivbaserede tokens skal, jf. dog artikel 34, stk. 12, give autorisation til gennemførelsen af en uafhængig revision af reserven af aktiver hver sjette måned til vurdering af overholdelsen af reglerne i dette kapitel fra datoen for deres tilladelse i henhold til artikel 21 eller fra datoen for godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17.

10.  Udstederen skal meddele den kompetente myndighed resultaterne af revisionen i stk. 9 uden opsættelse og senest seks uger efter værdiansættelsens referencedato. Udstederen skal offentliggøre resultatet af revisionen senest to uger efter datoen for meddelelsen til den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed kan pålægge udbyderen at udsætte offentliggørelsen af revisionsresultatet i tilfælde af:

a)   at udbyderen er blevet pålagt at gennemføre genopretningsordninger eller -foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 46, stk. 3

b)   at udbyderen er blevet pålagt at gennemføre en genindløsningsplan i overensstemmelse med artikel 47

c)   at det vurderes at være nødvendigt at beskytte indehaverne af aktivbaserede tokens' økonomiske interesser

d)   at det vurderes at være nødvendigt at undgå en betydelig negativ virkning på det finansielle system i udbyderens hjemland eller i en anden medlemsstat.

11.  Værdiansættelsen til markedspriser som omhandlet i denne artikels stk. 7 foretages, hvor det er muligt, ved at anvende opgørelse til markedsværdi som defineret i artikel 2, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131(38).

Når der anvendes opgørelse til markedsværdi, værdiansættes reserveaktivet under anvendelse af den mere forsigtighedsbaserede del af tilbuddet, medmindre aktivet kan handles til middelkurs. Kun markedsdata af god kvalitet må anvendes, og sådanne data skal vurderes på grundlag af alle følgende faktorer:

a)   antallet af modparter og disses kvalitet

b)   volumen og omsætning i markedet for reserven af aktiver

c)   størrelsen af reserven af aktiver.

12.  Hvis det ikke er muligt at anvende opgørelse til markedsværdi som omhandlet i denne artikels stk. 11, eller hvis markedsdataene ikke er af tilstrækkelig god kvalitet, værdiansættes reserveaktivet konservativt ved hjælp af opgørelse til modelværdi som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) 2017/1131.

Modellen skal give et præcist skøn over reserven af aktivers indre værdi på grundlag af følgende ajourførte nøglefaktorer:

a)   volumen og omsætning på denne reserve af aktivers marked

b)   størrelsen af reserven af aktiver

c)   markedsrisikoen, renterisikoen og kreditrisikoen knyttet til reserveaktivet.

Når der anvendes opgørelse til modelværdi, anvendes metoden med opgørelse til amortiseret kostpris som defineret i artikel 2, nr. 10), i forordning (EU) 2017/1131 ikke.

Artikel 37

Deponering af reserve af aktiver

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens fastlægger, opretholder og gennemfører politikker og procedurer og indgår, ajourfører og gennemfører kontraktlige ordninger for deponering, der til enhver tid sikrer, at:

a)  reserven af aktiver ikke er behæftet eller pantsat som en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF(39)

b)  reserven af aktiver deponeres i henhold til nærværende artikels stk. 6

c)  udstedere af aktivbaserede tokens har øjeblikkelig adgang til reserven af aktiver med henblik på at imødekomme eventuelle krav om genindløsning fra indehavere af aktivbaserede tokens

d)   koncentration af depotforvalterne af reserven af aktiver undgås

e)   risiko for koncentration af reserven af aktiver undgås.

2.  Udstedere af aktivbaserede tokens, som udsteder to eller flere aktivbaserede tokens i Unionen, skal have en politik for deponering for hver enkelt pulje af reserver af aktiver. Forskellige udstedere af aktivbaserede tokens, som har udstedt den samme aktivbaserede token, administrerer og opretholder kun én politik for deponering.

3.  Reserven af aktiver opbevares i depot senest fem arbejdsdage efter den dato, hvor den aktivbaserede token blev udstedt af en eller flere af følgende:

a)  en udbyder af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, hvis reserven af aktiver består af kryptoaktiver

b)  et kreditinstitut, uanset type af reserve af aktiver

c)   et investeringsselskab, der leverer accessoriske tjenesteydelser i form af opbevaring og administration af finansielle instrumenter på kunders vegne som omhandlet i bilag I, afsnit B, punkt 1), til direktiv 2014/65/EU, hvis reserven af aktiver består af finansielle instrumenter.

4.  Udstedere af aktivbaserede tokens udviser passende dygtighed, omhu og hurtighed i forbindelse med udvælgelse, udnævnelse og revision af udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er udpeget som depotforvaltere af reserven af aktiver i henhold til stk. 3. Depotforvalteren skal være en anden juridisk person end udstederen.

Udstedere af aktivbaserede tokens skal sikre, at kreditinstitutter, udbydere af kryptoaktivtjenester og investeringsselskaber, der er udnævnt som depotforvaltere af reserven af aktiver som omhandlet i stk. 3, har den nødvendige ekspertise og det nødvendige markedsomdømme til at være depotforvaltere af en sådan reserve af aktiver under hensyntagen til de pågældende, kryptoaktivtjenesteudbyderes, kreditinstitutters og investeringsselskabers bogføringspraksis, opbevaringsprocedurer og interne kontrolmekanismer. Kontraktlige ordninger mellem udstedere af aktivbaserede tokens og depotforvaltere skal sikre, at de reserver af aktiver, der opbevares i depot, beskyttes mod krav fra depotforvalternes kreditorer.

5.  De i stk. 1 omhandlede politikker og procedurer for deponering fastsætter udvælgelseskriterier for udnævnelser af udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter eller investeringsselskaber til depotforvaltere af reserven af aktiver og for proceduren for revurdering af sådanne udnævnelser.

Udstedere af aktivbaserede tokens revurderer regelmæssigt udnævnelsen af udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter eller investeringsselskaber som depotforvaltere af reserven af aktiver. Udstedere af aktivbaserede tokens skal med henblik på denne revurdering evaluere deres eksponeringer for sådanne depotforvaltere, idet der tages hensyn til det fulde omfang af deres forhold til disse, og sådanne depotforvalteres finansielle betingelser overvåges løbende.

6.  Depotforvaltere af reserven af aktiver som omhandlet i stk. 4, sikrer, at deponeringen af disse reserveaktiver sker på følgende måde:

a)  kreditinstitutterne opbevarer midler i depot på en konto, der er åbnet i kreditinstitutternes regnskaber

b)  for finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, opbevarer kreditinstitutter eller investeringsselskaber alle de finansielle instrumenter i depot, der kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, som er åbnet i kreditinstitutternes eller investeringsselskabernes regnskaber, og alle de finansielle instrumenter, der fysisk kan leveres til sådanne kreditinstitutter eller investeringsselskaber

c)  for kryptoaktiver, der kan opbevares i depot, opbevarer udbydere af kryptoaktivtjenester de kryptoaktiver i depot, der indgår i reserven af aktiver, eller metoderne til adgang til sådanne kryptoaktiver, hvor det er relevant, i form af private krypteringsnøgler

d)  for andre aktiver kontrollerer kreditinstitutterne, at udstederne af de aktivbaserede tokens er ejere af de aktivbaserede tokens, og de fører en fortegnelse over disse reserver af aktiver, for hvilke de er overbevist om, at udstederne af de aktivbaserede tokens ejer disse reserver af aktiver.

Med henblik på første afsnit, litra a), skal kreditinstitutterne sikre, at midlerne er registreret i kreditinstitutternes regnskaber på separate konti i overensstemmelse med de bestemmelser i national ret, der gennemfører artikel 16 i Kommissionens direktiv 2006/73/EF(40). Kontoen åbnes i navnet på udstederen af de aktivbaserede tokens med det formål at forvalte reserven af aktiver for hver aktivbaseret token, således at midlerne i depotet klart kan identificeres som hørende til hver reserve af aktiver.

Med henblik på første afsnit, litra b), skal kreditinstitutterne og investeringsselskaberne sikre, at alle de finansielle instrumenter, som kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, der er åbnet i kreditinstitutternes regnskaber, er registreret i kreditinstitutternes og investeringsselskabernes regnskaber på separate konti i overensstemmelse med de bestemmelser i national ret, der gennemfører artikel 16 i direktiv 2006/73/EF. Kontoen for de finansielle instrumenter åbnes i navnet på udstederne af aktivbaserede tokens med det formål at forvalte reserven af aktiver for hver aktivbaseret token, således at de finansielle instrumenter i depotet klart kan identificeres som hørende til hver reserve af aktiver.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal udbydere af kryptoaktivtjenester udarbejde en fortegnelse over kundepositioner i udstederne af de aktivbaserede tokens' navne med det formål at forvalte reserver af aktiver bestående af hver aktivbaseret token, således at de deponerede kryptoaktiver klart kan identificeres som hørende til hver reserve af aktiver.

Med henblik på første afsnit, litra d), baseres vurderingen af, hvorvidt udstederne af aktivbaserede tokens ejer reserven af aktiver, på oplysninger eller dokumenter fremlagt af udstedere af aktivbaserede tokens og, hvis de foreligger, på ekstern dokumentation.

7.  Udnævnelsen af en udbyder af kryptoaktivtjenester, et kreditinstitut eller et investeringsselskab som depotforvalter af reserven af aktiver i overensstemmelse med stk. 4 dokumenteres ved en skriftlig kontrakt som omhandlet i artikel 34, stk. 5, andet afsnit. Disse kontraktlige ordninger regulerer bl.a. den informationsudveksling, som er nødvendig for at gøre det muligt for udstederne af aktivbaserede tokens og for udbyderne af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutterne og investeringsselskaberne at varetage deres funktion som depotforvaltere.

8.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der i henhold til stk. 4 er udpeget som depotforvaltere, skal handle ærligt, redeligt, professionelt, uafhængigt og således, at de tjener udstederne af og indehaverne af sådanne tokens' interesser.

9.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er blevet udpeget som depotforvaltere i overensstemmelse med stk. 4, må ikke udføre aktiviteter med hensyn til udstedere af aktivbaserede tokens, som kan skabe interessekonflikter mellem de pågældende udstedere, indehaverne af aktivbaserede tokens og dem selv, medmindre alle følgende betingelser er opfyldt:

a)  udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter eller investeringsselskaber har funktionsmæssigt og hierarkisk adskilt udførelsen af deres depotopgaver fra de opgaver, som de potentielt kunne komme i konflikt med

b)  potentielle interessekonflikter er blevet behørigt identificeret, overvåget og håndteret af udstederen af de aktivbaserede tokens, og denne har oplyst indehaverne af de aktivbaserede tokens herom i overensstemmelse med artikel 32.

10.  I tilfælde af tab af et finansielt instrument eller et kryptoaktiv, der opbevares i depot som omhandlet i stk. 6, skal den udbyder af kryptoaktivtjenester, det kreditinstitut eller det investeringsselskab, som mistede det pågældende finansielle instrument eller kryptoaktiv, uden unødig opsættelse kompensere eller godtgøre udstederen af den aktivbaserede token i form af et finansielt instrument eller kryptoaktiv af identisk type eller den tilsvarende værdi. Den pågældende udbyder af kryptoaktivtjenester eller det pågældende kreditinstitut eller investeringsselskab hæfter ikke, hvis det kan godtgøres, at tabet er opstået som følge af en ekstern begivenhed, der ligger uden for den pågældendes rimelige kontrol, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige, også selv om der var truffet alle rimelige forholdsregler.

Artikel 38

Investering af reserven af aktiver

1.  Udstedere af aktivbaserede tokens, som investerer en del af reserven af aktiver, må kun investere i højlikvide finansielle instrumenter med en minimal markedsrisiko, kreditrisiko og koncentrationsrisiko. Investeringerne skal kunne realiseres hurtigt med en minimal negativ indvirkning på prisen til følge.

2.  Enheder i et institut for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (investeringsinstitut, UCITS) anses for at være aktiver med minimal markeds-, kredit- og koncentrationsrisiko med henblik på stk. 1, hvis dette UCITS udelukkende investerer i aktiver som yderligere specificeret af EBA i overensstemmelse med stk. 5, og hvis udstederen af aktivbaserede tokens sikrer, at reserven af aktiver investeres på en sådan måde, at koncentrationsrisikoen minimeres.

3.  De finansielle instrumenter, hvori reserven af aktiver investeres, opbevares i depot i overensstemmelse med artikel 37.

4.  Enhver fortjeneste eller ethvert tab, herunder udsving i værdien af de i stk. 1 omhandlede finansielle instrumenter, og eventuelle modpartsrisici eller operationelle risici som følge af investeringen af reserven af aktiver afholdes af udstederen af den aktivbaserede token.

5.  EBA udarbejder i samarbejde med ESMA og ECB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de finansielle instrumenter, der kan anses for meget likvide og med minimal markeds-, kredit- og koncentrationsrisiko som omhandlet i stk. 1. Ved fastlæggelsen af de finansielle instrumenter som omhandlet i stk. 1, tager EBA hensyn til:

a)  de forskellige typer aktiver, som en aktivbaseret token kan henvise til

b)  overensstemmelsen mellem de aktiver, der henvises til af den aktivbaserede token, og de højlikvide finansielle instrumenter, i hvilke udstederne kan investere

c)  betingelserne for anerkendelse som meget likvide aktiver i henhold til artikel 412 i forordning (EU) nr. 575/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61(41)

d)   begrænsninger for koncentration, der forhindrer udsteder i at:

i)  investere mere end en vis procentdel af reserven af aktiver i højlikvide finansielle instrumenter med minimal markedsrisiko, kreditrisiko og koncentrationsrisiko udstedt af en enkelt enhed

ii)  opbevare mere end en vis procentdel af kryptoaktiver eller aktiver i depot hos udbydere af kryptoaktivtjenester eller kreditinstitutter tilhørende samme koncern som defineret i artikel 2, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU(42) eller investeringsselskaber.

EBA fastsætter med henblik på første afsnit, litra d), nr. i), passende grænser for så vidt angår koncentrationskrav. Disse grænser fastsættes blandt andet under hensyntagen til de relevante tærskler fastsat i artikel 52 i direktiv 2009/65/EF.

EBA forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 39

Ret til genindløsning

1.  Indehavere af aktivbaserede tokens har til enhver tid ret til genindløsning over for udstederne af de aktivbaserede tokens og med hensyn til reserven af aktiver, når udstedere ikke er i stand til at opfylde deres forpligtelser som omhandlet i dette afsnits kapitel 6. Udstederne fastlægger, opretholder og gennemfører klare og detaljerede politikker og procedurer for sådanne permanente genindløsningsrettigheder.

2.  Efter anmodning fra en indehaver af en aktivbaseret token genindløser en udsteder af en sådan token enten ved at betale et beløb i andre midler end elektroniske penge svarende til markedsværdien af de aktiver, som de aktivbaserede tokens, der besiddes, henviser til, eller ved at levere de aktiver, som denne token henviser til. Udstedere fastlægger en politik for en sådan permanent ret til genindløsning, der fastsætter:

a)  betingelserne, herunder tærskelværdier, perioder og tidsrammer, for indehavere af aktivbaserede tokens med henblik på at udøve en sådan ret til genindløsning

b)  de mekanismer og procedurer, der skal sikre genindløsning af de aktivbaserede tokens, også under stressede markedsforhold samt i forbindelse med gennemførelsen af genopretningsplanen i artikel 46, eller i tilfælde af en velordnet genindløsning af aktivbaserede tokens som omhandlet i artikel 47

c)  vurderingen af eller principperne for værdiansættelse af de aktivbaserede tokens og af reserven af aktiver, når retten til genindløsning udøves af indehaveren af aktivbaserede tokens, herunder ved at anvende værdiansættelsesmetoden i artikel 36, stk. 11

d)  betingelserne for afvikling af genindløsningen og

e)   foranstaltninger, som udstederne træffer for på passende vis at forvalte stigninger eller fald i reserven af aktiver med henblik på at undgå eventuelle negative indvirkninger på markedet for reservebeholdningen.

Hvis udstederne, når de sælger aktivbaserede tokens, accepterer betaling i andre midler end elektroniske penge, i en officiel valuta, skal de altid tilbyde en mulighed for at genindløse tokens i andre midler end elektroniske penge, i den samme officielle valuta.

3.  Med forbehold af artikel 46 pålægges genindløsning af aktivbaserede tokens ikke gebyr.

Artikel 40

Forbud mod rentetilskrivning

1.   Udstedere af aktivbaserede tokens må ikke tilskrive renter i forbindelse med aktivbaserede tokens.

2.   Udbydere af kryptoaktivtjenester må ikke tilskrive renter, når de leverer kryptoaktivtjenester i forbindelse med aktivbaserede tokens.

3.   Med henblik på stk. 1 og 2 behandles ethvert vederlag eller andre ydelser for den tid, i hvilken en indehaver af aktivbaserede tokens besidder sådanne aktivbaserede tokens, som renter. Dette omfatter nettogodtgørelse eller rabat med en virkning svarende til rente, som indehaveren af aktivbaserede tokens modtager direkte fra udstederen eller fra tredjeparter, og som er direkte forbundet med aktivbaserede tokens, eller fra vederlag eller prissætning af andre produkter.

Kapitel 4

Forpligtelser for alle udstedere af aktivbaserede tokens

Artikel 41

Vurdering af foreslåede erhvervelser af udstedere af aktivbaserede tokens

1.  Enhver fysisk eller juridisk person eller sådanne personer, som handler samlet, og som har besluttet direkte eller indirekte at erhverve ("den foreslåede erhverver") en kvalificeret andel i en udsteder af en aktivbaseret token eller direkte eller indirekte yderligere at forøge en sådan kvalificeret andel, således at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå op på eller overstige 20 %, 30 % eller 50 %, eller således, at udstederen af den aktivbaserede token derved bliver denne persons datterselskab, giver skriftligt meddelelse herom til den kompetente myndighed for den pågældende udsteder og angiver omfanget af den påtænkte andel og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 42, stk. 4.

2.  Enhver fysisk eller juridisk person, der har besluttet direkte eller indirekte at afhænde sin kvalificerede andel i en udsteder af en aktivbaseret token, giver forud for afhændelsen af denne andel skriftlig meddelelse om sin beslutning til den kompetente myndighed og angiver størrelsen af denne andel. Denne person underretter også den kompetente myndighed om sin beslutning om at formindske sin kvalificerede andel så meget, at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå ned under en tærskel på 10 %, 20 %, 30 % eller 50 %, eller så meget, at udstederen af den aktivbaserede token derved vil ophøre med at være denne persons datterselskab.

3.  Den kompetente myndighed anerkender straks og under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter modtagelsen af en meddelelse som omhandlet i stk. 1 skriftligt modtagelsen heraf.

4.  Den kompetente myndighed vurderer den påtænkte foreslåede erhvervelse som omhandlet i denne artikels stk. 1, og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 42, stk. 4, senest 60 arbejdsdage fra datoen for den i nærværende artikels stk. 3 omhandlede skriftlige anerkendelse af modtagelsen. Den kompetente myndighed anerkender modtagelsen af meddelelsen og underretter den foreslåede erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber.

5.  I forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i stk. 4, kan den kompetente myndighed anmode den foreslåede erhverver om eventuelle supplerende oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre den pågældende vurdering. En sådan anmodning fremsættes, før vurderingen afsluttes, og under alle omstændigheder senest den 50. arbejdsdag at regne fra den dato for den skriftlige anerkendelse af modtagelsen, der er anført i stk. 3. Sådanne anmodninger fremsættes skriftligt og præciserer, hvilke supplerende oplysninger der er behov for.

Den kompetente myndighed suspenderer den i stk. 4, første afsnit, omhandlede vurderingsperiode, indtil den har modtaget de i dette stykkes første afsnit omhandlede supplerende oplysninger. Suspensionen må ikke overstige 20 arbejdsdage. Eventuelle yderligere anmodninger fra den kompetente myndighed om supplerende oplysninger eller præciseringer af de modtagne oplysninger må ikke medføre yderligere suspension af vurderingsperioden.

Den kompetente myndighed kan forlænge suspensionen som omhandlet i dette stykkes andet afsnit i op til 30 arbejdsdage, hvis den foreslåede erhverver er placeret uden for Unionen eller omfattet af et tredjelands lovgivning.

6.  En kompetent myndighed, der efter den i stk. 4 omhandlede vurderings afslutning beslutter at modsætte sig den i stk. 1 foreslåede erhvervelse, giver inden for to arbejdsdage, og under alle omstændigheder før den i stk. 4, andet afsnit, omhandlede dato for forlængelse, hvis det er relevant, den foreslåede erhverver meddelelse herom i overensstemmelse med stk. 5, andet og tredje afsnit. Meddelelsen om denne beslutning skal begrundes.

7.  Hvis den kompetente myndighed ikke modsætter sig den foreslåede erhvervelse, der er omhandlet i stk. 1, inden den dato for forlængelse, hvis det er relevant, der er omhandlet i stk. 4, i overensstemmelse med stk. 5, andet og tredje afsnit, anses den foreslåede erhvervelse for at være godkendt.

8.  Den kompetente myndighed kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den foreslåede erhvervelse, jf. stk. 1, og om nødvendigt forlænge denne maksimumsperiode.

Artikel 42

Indholdet af vurderingen af foreslåede erhvervelser af udstedere af aktivbaserede tokens

1.  I forbindelse med udførelsen af vurderingen som omhandlet i artikel 41, stk. 4, vurderer den kompetente myndighed egnetheden af den foreslåede erhverver, og den foreslåede erhvervelses finansielle soliditet som omhandlet i artikel 41, stk. 4, ud fra alle følgende kriterier:

a)  den foreslåede erhververs omdømme

b)  omdømme, viden, kompetence og erfaring hos enhver person, som skal lede forretningsaktiviteten for udstederen af den aktivbaserede token som følge af den foreslåede erhvervelse

c)  den foreslåede erhververs finansielle soliditet, navnlig i forhold til den type forretningsaktivitet, der forfølges eller påtænkes af udstederen af den aktivbaserede token, i hvilken erhvervelsen foreslås

d)  hvorvidt udstederen af den aktivbaserede token vil kunne overholde og fortsætte med at overholde bestemmelserne i dette afsnit

e)  om der er rimelige grunde til i forbindelse med den foreslåede erhvervelse at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. henholdsvis artikel 1, stk. 3 og 5, i direktiv (EU) 2015/849, forekommer eller forsøges eller er forekommet eller er blevet forsøgt, eller at den foreslåede erhvervelse vil kunne øge risikoen herfor.

2.  Den kompetente myndighed må kun gøre indsigelse mod den foreslåede erhvervelse, hvis der er rimelige grunde hertil på baggrund af kriterierne i denne artikels stk. 1, eller hvis de i henhold til artikel 41, stk. 4, afgivne oplysninger er ufuldstændige eller falske.

3.  Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kvalificerede kapitalandel, der er påkrævet for at kunne erhverves i henhold til denne forordning, eller tillade deres kompetente myndigheder at vurdere den foreslåede erhvervelse ud fra markedets økonomiske behov.

4.  EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer det detaljerede indhold af de oplysninger, der er nødvendige for at foretage den i artikel 41, stk. 4, første afsnit, omhandlede vurdering. De krævede oplysninger skal være relevante for en tilsynsmæssig vurdering, forholdsmæssige og tilpasses den foreslåede erhververs forhold og den foreslåede erhvervelse, jf. artikel 41, stk. 1.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kapitel 5

Signifikante aktivbaserede tokens

Artikel 43

Klassificering af aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens

1.  Kriterierne for klassificering af aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens er følgende som yderligere præciseret i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til stk. 11:

a)  antallet af indehavere af den aktivbaserede token er større end 10 mio.

b)  værdien af den udstedte aktivbaserede token, dens markedskapitalisering eller omfanget af reserven af aktiver for så vidt angår udstederen af den aktivbaserede token overstiger 5 000 000 000 EUR

c)  det gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktioner i den pågældende aktivbaserede token pr. dag i den relevante periode overstiger henholdsvis 2,5 mio. transaktioner og 500 000 000 EUR

d)   udstederen af den aktivbaserede token er leverandør af centrale platformstjenester og udpeget som gatekeeper i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1925(43)

e)  betydningen af aktiviteterne hos udstederen af den aktivbaserede token på internationalt plan, herunder brugen af den aktivbaserede token til betalinger og pengeoverførsler

f)  den aktivbaserede token eller dens udsteders indbyrdes forbundethed med det finansielle system

g)   det forhold, at den samme udsteder udsteder mindst én yderligere aktivbaseret token eller e-pengetoken og leverer mindst én kryptoaktivtjeneste.

2.  EBA klassificerer aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens, hvis mindst tre af de i denne artikels stk. 1 omhandlede kriterier er opfyldt:

a)  i den periode, som dækkes af den første informationsrapport som omhandlet i nærværende artikels stk. 4, efter tilladelse i henhold til artikel 21 eller efter godkendelsen af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17, eller

b)  i den periode, som dækkes af mindst to på hinanden følgende informationsrapporter som omhandlet i nærværende artikels stk. 4.

3.  Hvis flere udstedere udsteder den samme aktivbaserede token, skal opfyldelsen af de kriterier, der er omhandlet i stk. 1, vurderes efter sammenlægning af dataene fra alle udstedere.

4.  De kompetente myndigheder i udstederens hjemland rapporterer mindst to gange om året oplysninger til EBA og ECB, der er relevante for vurderingen af opfyldelsen af de kriterier, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, herunder, hvor det er relevant, de oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 22.

Hvis udstederen er etableret i en medlemsstat, der ikke har euroen som officiel valuta, eller hvis den aktivbaserede token henviser til en medlemsstats officielle valuta, som ikke er euroen, fremsender de kompetente myndigheder de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, til centralbanken i den pågældende medlemsstat.

5.  Hvis EBA vurderer, at en aktivbaseret token opfylder kriterierne i stk. 1 i overensstemmelse med stk. 2, udarbejder EBA et udkast til afgørelse om klassificering af den aktivbaserede token som en signifikant aktivbaseret token og giver udstederne af denne aktivbaserede token, den kompetente myndighed i udstederens hjemland, ECB, og, i de i stk. 4, andet afsnit, omhandlede tilfælde, centralbanken i den berørte medlemsstat meddelelse om dette udkast til afgørelse.

EBA giver udstedere af sådanne aktivbaserede tokens, deres kompetente myndigheder, ECB og, hvor det er relevant, centralbanken i den berørte medlemsstat 20 arbejdsdage fra datoen for meddelelse af EBA's udkast til afgørelse til skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer før vedtagelsen af en endelig afgørelse.

6.  EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en aktivbaseret token skal klassificeres som en signifikant aktivbaseret token, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den i stk. 5 omhandlede meddelelse og giver straks udstederen af en sådan aktivbaseret token og dennes kompetente myndighed meddelelse herom.

7.  Hvis en aktivbaseret token er blevet klassificeret som signifikant i henhold til en afgørelse truffet af EBA i overensstemmelse med stk. 6, overføres tilsynsansvaret over for en udsteder af denne signifikante aktivbaserede token fra den kompetente myndighed i udstederens hjemland til EBA senest 20 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

EBA og den kompetente myndighed samarbejder om at sikre, at overgangen af tilsynsbeføjelserne forløber uden problemer.

8.  EBA genvurderer årligt klassificeringen af signifikante aktivbaserede tokens på grundlag af de tilgængelige oplysninger, herunder fra de rapporter, der er omhandlet i stk. 4, eller de oplysninger, der modtages efter artikel 22.

Hvis EBA vurderer, at visse aktivbaserede tokens ikke længere opfylder kriterierne i stk. 1 i overensstemmelse med stk. 2, udarbejder EBA et udkast til afgørelse om ikke længere at klassificere denne aktivbaserede token som signifikant og giver udstederne af disse aktivbaserede tokens, den kompetente myndighed i deres hjemland, ECB og, i de i stk. 4, andet afsnit, omhandlede tilfælde, centralbanken i den pågældende medlemsstat, meddelelse om dette udkast til afgørelse.

Udstedere af sådanne aktivbaserede tokens, deres kompetente myndigheder, ECB og centralbanken som omhandlet i stk. 4 har 20 arbejdsdage fra datoen for meddelelsen af dette udkast til afgørelse til skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer før vedtagelsen af en endelig afgørelse.

9.  EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en aktivbaseret token ikke længere skal klassificeres som signifikant, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den meddelelse, der er omhandlet i stk. 8, og giver straks udstederen af sådanne aktivbaserede tokens og dennes kompetente myndighed meddelelse om denne afgørelse.

10.  Hvis en aktivbaseret token ikke længere klassificeres som signifikant i henhold til en afgørelse truffet af EBA i overensstemmelse med stk. 9, overføres tilsynsansvaret over for en udsteder af denne aktivbaserede token fra EBA til den kompetente myndighed i udstederens hjemland senest 20 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

EBA og den kompetente myndighed samarbejder om at sikre, at overgangen af tilsynsbeføjelserne forløber uden problemer.

11.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 for at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere det i stk. 1 omhandlede kriterium for at kunne klassificere aktivbaserede tokens som signifikante og fastlægge:

a)  de omstændigheder, hvorunder aktiviteterne hos udstederen af den aktivbaserede token anses for signifikante på internationalt plan uden for Unionen

b)  de forhold, hvorunder den aktivbaserede token og deres udstedere anses for at være indbyrdes forbundet med det finansielle system

c)  indhold og form af oplysninger fra de kompetente myndigheder til EBA og ECB i henhold til nærværende artikels stk. 4 og artikel 56, stk. 3

Artikel 44

Frivillig klassificering af aktivbaserede tokens som signifikante aktivbaserede tokens

1.  Ansøgende udstedere af aktivbaserede tokens kan i deres ansøgning om tilladelse i henhold til artikel 18 eller i deres meddelelse i henhold til artikel 17 angive, at de ønsker, at deres aktivbaserede tokens klassificeres som signifikante aktivbaserede tokens. I så fald underretter den kompetente myndighed omgående EBA, ECB og, i de i artikel 43, stk. 4, omhandlede tilfælde, centralbanken i den berørte medlemsstat om den ansøgende udsteders ansøgning.

For at den aktivbaserede token kan klassificeres som signifikant i henhold til denne artikel, skal den ansøgende udsteder af den aktivbaserede token ved hjælp af en detaljeret driftsplan som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), nr. i), og artikel 18, stk. 2, litra d), påvise, at udstederen sandsynligvis opfylder mindst tre af kriterierne i artikel 43, stk. 1.

2.  EBA udarbejder senest 20 arbejdsdage efter meddelelsen som omhandlet i denne artikels stk. 1 et udkast til afgørelse med sin udtalelse på grundlag af driftsplanen om, hvorvidt den aktivbaserede token opfylder eller sandsynligvis vil opfylde mindst tre af kriterierne i artikel 43, stk. 1, og giver den kompetente myndighed i den ansøgende udsteders hjemland, ECB og, i de i artikel 43, stk. 4, andet afsnit omhandlede tilfælde, centralbanken i den berørte medlemsstat meddelelse om dette udkast til afgørelse.

Kompetente myndigheder for udstedere af sådanne aktivbaserede tokens, ECB og, hvor det er relevant, den berørte medlemsstats centralbank har 20 arbejdsdage fra datoen for meddelelsen af dette udkast til afgørelse til skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer før vedtagelsen af en endelig afgørelse.

3.  EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en aktivbaseret token skal klassificeres som signifikant, senest 60 arbejdsdage efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse og giver straks den ansøgende udsteder af en sådan aktivbaseret token og dennes kompetente myndighed meddelelse herom.

4.  Hvis aktivbaserede tokens er blevet klassificeret som signifikante i henhold til en afgørelse truffet af EBA i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, overføres de tilsynsmæssige forpligtelser for så vidt angår udstedere af disse aktivbaserede tokens fra den kompetente myndighed til EBA på datoen for den kompetente myndigheds afgørelse om at give den i artikel 21, stk. 1, omhandlede tilladelse eller på datoen for godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17.

Artikel 45

Særlige yderligere forpligtelser for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens

1.  Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens opstiller, gennemfører og opretholder en aflønningspolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring i forbindelse med sådanne udstedere, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne.

2.  Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens sikrer, at sådanne tokens kan opbevares i depot hos forskellige udbydere af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse til levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, herunder udbydere af kryptoaktivtjenester, som ikke tilhører samme gruppe som defineret i artikel 2, nr. 11), i direktiv 2013/34/EU på et fair, rimeligt og ikkeforskelsbehandlende grundlag.

3.  Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens vurderer og overvåger likviditetsbehovet for at imødekomme genindløsningskrav for aktivbaserede tokens fremsat af deres indehavere. Med henblik herpå fastlægger, opretholder eller gennemfører udstedere af signifikante aktivbaserede tokens likviditetsstyringspolitikker og -procedurer. Denne politik og disse procedurer sikrer, at reserven af aktiver har en robust likviditetsprofil, der gør det muligt for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens at fortsætte driften normalt, også i situationer med likviditetsbetonede scenarier.

4.  Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens foretager regelmæssigt likviditetsstresstest. Afhængigt af resultatet af sådanne test kan EBA beslutte at skærpe de likviditetskrav, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, første afsnit, litra b), og i artikel 36, stk. 6.

Hvis en udsteder af signifikante aktivbaserede tokens udbyder to eller flere aktivbaserede tokens eller leverer kryptoaktivtjenester, skal stresstestningen dække alle disse aktiviteter på en udtømmende og holistisk måde.

5.  Den procentdel, der er omhandlet i artikel 35, stk. 1, første afsnit, litra b), fastsættes til 3 % af det gennemsnitlige beløb af reserven af aktiver for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens.

6.  Hvis flere udstedere udbyder den samme signifikante aktivbaserede token, finder stk. 1-5 anvendelse på hver udsteder.

Hvis en udsteder udbyder to eller flere aktivbaserede tokens i Unionen, og mindst én af disse aktivbaserede tokens klassificeres som signifikante, finder stk. 1-5 anvendelse på den pågældende udsteder.

7.  EBA udarbejder i nært samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til præcisering af:

a)  minimumsindholdet af ledelsesordningerne for aflønningspolitikken som omhandlet i stk. 1

b)   mindsteindholdet af likviditetsstyringspolitikken og procedurer, jf. stk. 3, herunder ved at præcisere mindstebeløbet for indskud i hver enkelt officiel valuta, der henvises til, og som ikke kan være lavere end 60 % af det beløb, der henvises til i hver enkelt officiel valuta

c)  proceduren og tidsrammen for en udsteder af en signifikant aktivbaseret token for tilpasning af dens eget kapitalgrundlagsbeløb som krævet i stk. 5.

For så vidt angår kreditinstitutter kalibrerer EBA de tekniske standarder under hensyntagen til eventuelle interaktioner mellem de reguleringsmæssige krav, der er fastsat ved denne forordning, og de reguleringsmæssige krav, der er fastsat i andre EU-retsakter.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

8.   EBA udsteder i tæt samarbejde med ESMA og ECB retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 med henblik på at fastlægge fælles referenceparametre for de stresstestscenarier, der skal indgå i stresstestene omhandlet i stk. 4. Disse retningslinjer ajourføres regelmæssigt under hensyntagen til den seneste markedsudvikling.

Kapitel 6

Genopretnings- og genindløsningsplaner

Artikel 46

Genopretningsplan

1.  En udsteder af en aktivbaseret token udarbejder og opretholder en genopretningsplan, der indeholder foranstaltninger, som udstederen skal træffe for igen at opfylde de krav, der gælder for reserven af aktiver i tilfælde, hvor udstederen ikke opfylder disse krav.

Genopretningsplanen skal også omfatte bevarelse af udsteders tjenester vedrørende den aktivbaserede token, rettidig genopretning af transaktioner og opfyldelse af udsteders forpligtelser i tilfælde af begivenheder, der udgør en betydelig risiko for at forstyrre transaktioner.

Genopretningsplanen skal indeholde passende betingelser og procedurer for at sikre rettidig gennemførelse af genopretningsforanstaltninger samt en bred vifte af genopretningsmuligheder, herunder:

a)   likviditetsgebyrer på genindløsning

b)   begrænsning af mængden af den aktivbaserede token, der kan genindløses på en arbejdsdag

c)   suspension af genindløsning.

2.  Udstederen af den aktivbaserede token underretter den kompetente myndighed om genopretningsplanen senest seks måneder efter datoen for meddelelse af tilladelse i henhold til artikel 21 eller senest seks måneder efter datoen for godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17. Den kompetente myndighed kræver ændringer af genopretningsplanen, hvis det er nødvendigt for at sikre, at den gennemføres korrekt, og underretter udstederen om sin beslutning om at anmode om disse ændringer senest 40 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af planen. Denne afgørelse gennemføres af udstederen senest 40 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Udstederen gennemgår og ajourfører regelmæssigt genopretningsplanen.

Udstederen giver, hvor det er relevant, også meddelelse om genopretningsplanen til sine afviklings- og tilsynsmyndigheder parallelt med den kompetente myndighed.

3.   Hvis udstederen ikke opfylder de krav, der gælder for reserven af aktiver som omhandlet i dette afsnits kapitel 3, eller på grund af en finansiel situation i hastig forværring i nær fremtid sandsynligvis ikke vil kunne opfylde disse krav, har den kompetente myndighed for at sikre opfyldelse af de gældende krav beføjelse til at kræve, at udstederen gennemfører en eller flere af de ordninger eller foranstaltninger, der er fastsat i genopretningsplanen, eller ajourfører genopretningsplanen, når omstændighederne afviger fra antagelserne i den oprindelige genopretningsplan, og gennemfører en eller flere af de ordninger eller foranstaltninger, der er fastsat i den ajourførte plan inden for en bestemt tidsfrist.

4.   Under de omstændigheder, der er omhandlet i stk. 3, har den kompetente myndighed beføjelse til midlertidigt at suspendere genindløsningen af aktivbaserede tokens, forudsat at suspensionen er berettiget under hensyntagen til interesserne hos indehaverne af aktivbaserede tokens og den finansielle stabilitet.

5.   Den kompetente myndighed giver, hvor det er relevant, udstederens afviklings- og tilsynsmyndigheder meddelelse om enhver foranstaltning, der er truffet i henhold til stk. 3 og 4.

6.   EBA udsteder efter høring af ESMA retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for at angive formatet af genopretningsplanen og de oplysninger, der skal gives i genopretningsplanen.

Artikel 47

Genindløsningsplan

1.  En udsteder af en aktivbaseret token udarbejder og opretholder en operationel plan til støtte for en velordnet genindløsning af hver aktivbaseret token, som skal gennemføres efter en afgørelse truffet af den kompetente myndighed om, at udstederen ikke er i stand til eller sandsynligvis ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder i tilfælde af insolvens eller, hvor det er relevant, afvikling eller i tilfælde af inddragelse af udstederens tilladelse, uden at dette berører indledningen af en kriseforebyggelsesforanstaltning eller krisestyringsforanstaltning som defineret i henholdsvis artikel 2, stk. 1, nr. 101) og 102), i direktiv 2014/59/EU eller en afviklingshandling som defineret i artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23(44).

2.  Genindløsningsplanen skal godtgøre, at udstederen af den aktivbaserede token er i stand til at foretage genindløsning af den udestående aktivbaserede token, der er udstedt, uden unødig økonomisk skade for indehaverne heraf eller for stabiliteten af markederne for reserven af aktiver.

Genindløsningsplanen skal omfatte kontraktlige ordninger, procedurer og systemer, herunder udpegelse af en midlertidig administrator i overensstemmelse med gældende lov, for at sikre en ensartet behandling af alle indehavere af aktivbaserede tokens og at sikre, at indehaverne af aktivbaserede tokens betales rettidigt med provenuet fra salget af de resterende reserver af aktiver.

Genindløsningsplanen skal sikre kontinuitet i eventuelle kritiske aktiviteter, der er nødvendige for en velordnet genindløsning, og som udføres af udstedere eller af eventuelle tredjepartsenheder.

3.  Udstederen af den aktivbaserede token underretter den kompetente myndighed om genindløsningsplanen senest seks måneder efter datoen for meddelelse af tilladelse i henhold til artikel 21 eller senest seks måneder efter datoen for godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17. Den kompetente myndighed kræver ændringer af genindløsningsplanen, hvis det er nødvendigt for at sikre, at den gennemføres korrekt, og underretter udstederen om sin beslutning om at anmode om disse ændringer senest 40 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af planen. Denne afgørelse gennemføres af udstederen senest 40 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Udstederen gennemgår og ajourfører regelmæssigt genindløsningsplanen.

4.   Den kompetente myndighed giver, hvor det er relevant, udstederens afviklings- og tilsynsmyndighed meddelelse om genindløsningsplanen.

Afviklingsmyndigheden kan gennemgå genindløsningsplanen med henblik på at identificere eventuelle handlinger i genindløsningsplanen, der kunne få en negativ indvirkning på udsteders afviklingsmuligheder, og kan fremsætte henstillinger til den kompetente myndighed i denne henseende.

5.   EBA udsteder retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for at præcisere:

a)   indholdet af genindløsningsplanen og om hyppigheden af gennemgang under hensyntagen til størrelsen, kompleksiteten og arten af den aktivbaserede token og dens udsteders forretningsmodel, og

b)   udløsningsmekanismerne for gennemførelsen af genindløsningsplanen.

AFSNIT IV

E-pengetokens

Kapitel 1

Krav, der skal opfyldes af alle udstedere af e-pengetokens

Artikel 48

Krav til udbud til offentligheden eller optagelse til handel af e-pengetokens

1.  En person må ikke udbyde e-pengetokens til offentligheden eller anmode om optagelse til handel af en e-pengetoken i Unionen, medmindre denne person er udstederen af en sådan e-pengetoken og:

a)  er meddelt tilladelse som kreditinstitut eller e-pengeinstitut, og

b)  har givet meddelelse om en hvidbog om kryptoaktiver til den kompetente myndighed og har offentliggjort denne hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 51.

Uanset første afsnit kan andre personer efter skriftligt samtykke fra udstederen udbyde eller anmode om optagelse til handel af e-pengetokenen. Disse personer skal efterkomme artikel 50 og 53.

2.  E-pengetokens anses for at være elektroniske penge.

En e-pengetoken, der henviser til en officiel valuta i en medlemsstat, anses for at være udbudt til offentligheden i Unionen.

3.  Afsnit II og III i direktiv 2009/110/EF finder anvendelse på e-pengetokens, medmindre andet er anført i dette afsnit.

4.  Denne artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på udstedere af e-pengetokens, der er undtaget i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/110/EF.

5.   Dette afsnit, undtagen denne artikels stk. 7 og artikel 51, finder ikke anvendelse på e-pengetokens, der er undtaget i henhold til artikel 1, stk. 4 og 5, i direktiv 2009/110/EF.

6.  Udstedere af e-pengetokens underretter senest 40 arbejdsdage før den dato, hvor de har til hensigt at udbyde disse e-pengetokens til offentligheden eller anmode om optagelse til handel heraf, deres kompetente myndighed herom.

7.  Hvis stk. 4 eller 5 finder anvendelse, udarbejder udstedere af e-pengetokens en hvidbog om kryptoaktiver og giver den kompetente myndighed meddelelse om en sådan hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med artikel 51.

Artikel 49

Udstedelse og genindløsning af e-pengetokens

1.  Uanset artikel 11 i direktiv 2009/110/EF finder kun kravene til udstedelse og genindløsning af e-pengetokens i nærværende artikel anvendelse på udstedere af e-pengetokens.

2.  Indehavere af e-pengetokens har et krav over for udstederne af disse e-pengetokens.

3.  Udstedere af e-pengetokens udsteder e-pengetokens til pariværdi ved modtagelse af midler.

4.  Efter anmodning fra en indehaver af en e-pengetoken genindløser udstederen af denne e-pengetoken den til enhver tid til pariværdi ved i andre midler end elektroniske penge at indbetale pengeværdien af den e-pengetoken, der opbevares, til indehaveren af e-pengetokenen.

5.  Udstedere af e-pengetokens oplyser på en fremtrædende plads om betingelserne for genindløsning i den i artikel 51, stk. 1, første afsnit, litra d), omhandlede hvidbog om kryptoaktiver.

6.  Med forbehold af artikel 46 pålægges genindløsning af e-pengetokens ikke gebyr.

Artikel 50

Forbud mod rentetilskrivning

1.   Uanset artikel 12 i direktiv 2009/110/EF må udstedere af e-pengetokens ikke tilskrive renter i forbindelse med e-pengetokens.

2.   Udbydere af kryptoaktivtjenester må ikke tilskrive renter ved levering af kryptoaktivtjenester i forbindelse med e-pengetokens.

3.   Med henblik på stk. 1 og 2 behandles ethvert vederlag eller andre ydelser for den tid, i hvilken en indehaver af en e-pengetoken besidder en sådan e-pengetoken, som renter. Dette omfatter nettogodtgørelse eller rabat med en virkning svarende til rente, som indehaveren af e-pengetokenen modtager direkte fra udstederen eller fra tredjeparter, og som er direkte forbundet med e-pengetokenen, eller fra vederlag eller prissætning af andre produkter.

Artikel 51

Indhold og form af hvidbogen om kryptoaktiver vedrørende elektroniske pengetokens

1.  En hvidbog om kryptoaktiver for en e-pengetoken skal indeholde alle følgende oplysninger som nærmere specificeret i bilag III:

a)  oplysninger om udstederen af e-pengetokenen

b)  oplysninger om e-pengetokenen

c)  oplysninger om udbuddet til offentligheden af e-pengetokenen eller optagelse til handel heraf

d)  oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til e-pengetokenen

e)  oplysninger om den understøttende teknologi

f)  oplysninger om risici

g)  oplysninger om de primære negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger af den konsensusmekanisme, der anvendes til at udstede e-pengetokenen.

Hvidbogen om kryptoaktiver skal også angive identiteten af den person ud over udstederen, der udbyder e-pengetokenen til offentligheden eller anmoder om dens optagelse til handel i henhold til artikel 48, stk. 1, andet afsnit, og årsagen til, at den pågældende person udbyder denne e-pengetoken eller anmoder om optagelse til handel heraf.

2.  Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle, klare og må ikke være vildledende. Hvidbogen om kryptoaktiver må ikke udvise væsentlige mangler og skal udformes i en kortfattet og forståelig form.

3.   Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde følgende klare og iøjnefaldende erklæring på første side: "

"Denne hvidbog om kryptoaktiver er ikke blevet godkendt af en kompetent myndighed i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. Kryptoaktivets udsteder er eneansvarlig for indholdet af denne hvidbog om kryptoaktiver."

"

4.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde en klar advarsel om, at:

a)  e-pengetokenen ikke er omfattet af investorgarantiordningerne i direktiv 97/9/EF

b)  e-pengetokenen ikke er omfattet af indskudsgarantiordningerne i direktiv 2014/49/EU.

5.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde en erklæring fra ledelsesorganet for udstederen af e-pengetokenen. Denne erklæring, som indsættes efter den erklæring, der er omhandlet i stk. 3, skal bekræfte, at hvidbogen om kryptoaktiver er i overensstemmelse med dette afsnit, og at de oplysninger, der fremlægges i hvidbogen om kryptoaktiver, efter ledelsesorganets bedste overbevisning er fuldstændige, reelle, klare og ikkevildledende, og at der i hvidbogen om kryptoaktiver ikke er nogen udeladelse, som må forventes at kunne påvirke dens indførsel.

6.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde et resumé, der indsættes efter den erklæring, der er omhandlet i stk. 5, der i et kort og ikketeknisk sprog indeholder centrale oplysninger om udbuddet til offentligheden af e-pengetokenen eller om den påtænkte optagelse til handel af e-pengetokenen. Resuméet skal være letforståeligt formuleret og opstillet i et tydeligt og altomfattende format, og i en læsbar skriftstørrelse. Resuméet af hvidbogen skal indeholde hensigtsmæssige oplysninger om kendetegnene ved de pågældende kryptoaktiver med henblik på at hjælpe potentielle indehavere af kryptoaktiver med at træffe en informeret beslutning.

Resuméet skal indeholde en advarsel om, at:

a)  det bør læses som en introduktion til hvidbogen om kryptoaktiver

b)  den potentielle indehaver bør basere enhver beslutning om køb af e-pengetokenen på indholdet af hele hvidbogen om kryptoaktiver og ikke på resuméet alene

c)  udbuddet til offentligheden af e-pengetokenen ikke udgør et udbud af eller en opfordring om køb af finansielle instrumenter, og at et sådant udbud eller en sådan opfordring kun kan foretages ved hjælp af et prospekt eller andre udbudsdokumenter i henhold til gældende national ret

d)  hvidbogen om kryptoaktiver ikke udgør et prospekt som omhandlet i forordning (EU) 2017/1129 eller andet udbudsdokument i henhold til EU-retten eller national ret.

Resuméet skal angive, at indehavere af e-pengetokenen til enhver tid har ret til genindløsning til pariværdi og betingelserne for genindløsning.

7.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal indeholde datoen for meddelelsen herom og en indholdsfortegnelse.

8.  Hvidbogen om kryptoaktiver udfærdiges på et af hjemlandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

Hvis e-pengetokenen også udbydes i en anden medlemsstat end hjemlandet, udfærdiges hvidbogen også på et officielt sprog i værtslandet eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

9.  Hvidbogen om kryptoaktiver skal stilles til rådighed i et maskinlæsbart format.

10.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -formater og -modeller med henblik på stk. 9.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

11.  Udstedere af e-pengetokens giver meddelelse til deres kompetente myndighed om deres hvidbog om kryptoaktiver mindst 20 arbejdsdage før deres offentliggørelse heraf.

De kompetente myndigheder må ikke kræve, at der foreligger godkendelse af hvidbøger om kryptoaktiver før deres offentliggørelse.

12.  Enhver betydelig ny omstændighed, enhver væsentlig fejl eller væsentlig unøjagtighed, som kan påvirke vurderingen af e-pengetokenen, skal beskrives i en ændret hvidbog om kryptoaktiver udarbejdet af udstederne, meddelt de kompetente myndigheder og offentliggjort på udstederens websted.

13.  Inden e-pengetokenen udbydes til offentligheden i Unionen, eller der ansøges om optagelse til handel af e-pengetokenen, offentliggør udstederen af en sådan e-pengetoken en hvidbog om kryptoaktiver på sit websted.

14.  Udstederen af e-pengetokenen skal sammen med meddelelsen af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til nærværende artikels stk. 11 give den kompetente myndighed de i artikel 109, stk. 4, omhandlede oplysninger. Den kompetente myndighed meddeler senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af oplysningerne fra udstederen ESMA de oplysninger, der er anført i artikel 109, stk. 4.

Den kompetente myndighed skal også give ESMA meddelelse om enhver ændret hvidbog om kryptoaktiver og om enhver inddragelse af tilladelse til udstederen af e-pengetokenen.

ESMA stiller disse oplysninger til rådighed i fortegnelsen efter artikel 109, stk. 4, på begyndelsesdatoen for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel eller i tilfælde af en ændret hvidbog om kryptoaktiver eller inddragelse af tilladelsen, straks.

15.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet, metodologierne og opstillingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra g), for så vidt angår bæredygtighedsindikatorerne i forbindelse med negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger.

Ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, tager ESMA hensyn til de forskellige typer konsensusmekanismer, der anvendes til at validere transaktioner med kryptoaktiver, deres incitamentsstrukturer og anvendelsen af energi, vedvarende energi og naturressourcer, produktion af affald og drivhusgasemissioner. ESMA ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 52

Det ansvar, som påhviler udstedere af e-pengetokens, for oplysningerne i hvidbogen on kryptoaktiver

1.  Hvis en udsteder af en e-pengetoken har overtrådt artikel 51 ved i sin hvidbog om kryptoaktiver eller i en ændret hvidbog om kryptoaktiver at afgive oplysninger, der ikke er fuldstændige, reelle eller klare eller er vildledende, er den pågældende udsteder og medlemmerne af dens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan ansvarlig over for en indehaver af en sådan e-pengetoken for ethvert tab som følge af denne overtrædelse.

2.  Enhver kontraktlig udelukkelse eller begrænsning af civilretligt ansvar som omhandlet i stk. 1 har ingen retsvirkning.

3.  Det påhviler indehaveren af e-pengetokenen at fremlægge beviser for, at udbyderen af denne e-pengetoken har overtrådt artikel 51 ved at afgive oplysninger, der ikke er fuldstændige, reelle eller klare eller er vildledende, og at indehaverens tillid til oplysningerne har indvirket på dennes beslutning om køb, salg eller veksling af denne e-pengetoken.

4.  Udstederen og medlemmerne af dennes bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan hæfter ikke for tab, der er lidt som følge af tillid til oplysningerne i et resumé i henhold til artikel 51, stk. 6, herunder eventuelle oversættelser heraf, medmindre resuméet:

a)  misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele i hvidbogen om kryptoaktiver, eller

b)  når det læses sammen med de øvrige dele af hvidbogen om kryptoaktiver, ikke indeholder nøgleoplysninger til at bistå potentielle indehavere med at tage stilling til, om de vil købe de pågældende e-pengetokens.

5.  Denne artikel viger for ethvert andet civilretligt ansvar, der gælder i henhold til national ret.

Artikel 53

Markedsføringskommunikation

1.  Markedsføringskommunikation, der vedrører et udbud til offentligheden af en e-pengetoken eller optagelse til handel af en sådan e-pengetoken, skal opfylde samtlige følgende betingelser:

a)  markedsføringskommunikationen fremstår tydeligt som sådant

b)  oplysningerne i markedsføringskommunikationen er reelle og klare og ikke vildledende

c)  oplysningerne i markedsføringskommunikationen stemmer overens med oplysningerne i hvidbogen om kryptoaktiver

d)  i markedsføringskommunikationen anføres det klart, at der er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver, og webstedet for udstederen af e-pengetokenen samt udstederens telefonnummer og e-mailadresse angives ligeledes.

2.  Markedsføringskommunikationen skal indeholde en klar og utvetydig erklæring om, at indehavere af e-pengetokenen har ret til når som helst at genindløse denne e-pengetoken over for udstederen til pariværdi.

3.   Markedsføringskommunikationen og enhver ændring heraf offentliggøres på udstederens websted.

4.  De kompetente myndigheder må ikke kræve, at der foreligger godkendelse af markedsføringskommunikationen før dens offentliggørelse.

5.  Der gives meddelelse om markedsføringskommunikationen til den kompetente myndighed efter anmodning.

6.  Der må ikke formidles markedsføringskommunikation forud for offentliggørelsen af hvidbogen om kryptoaktiver. En sådan begrænsning berører ikke udstederen af e-pengetokenens mulighed for at foretage markedsundersøgelser.

Artikel 54

Investering af midler modtaget til gengæld for e-pengetokens

Midler, som udstedere af e-pengetokens har modtaget til gengæld for e-pengetokens og beskyttet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i direktiv 2009/110/EF, skal opfylde følgende:

a)  mindst 30 % af de modtagne midler er altid indsat på særskilte konti i et kreditinstitut

b)  de resterende modtagne midler er investeret i sikre aktiver med lav risiko, der betragtes som højlikvide finansielle instrumenter med minimal markedsrisiko, kreditrisiko og koncentrationsrisiko, jf. artikel 38, stk. 1, i denne forordning, og er denomineret i den samme officielle valuta som den, e-pengetokenen henviser til.

Artikel 55

Genopretnings- og genindløsningsplaner

Afsnit III, kapitel 6, finder tilsvarende anvendelse på udstedere af e-pengetokens.

Som undtagelse fra artikel 46, stk. 2, skal datoen, hvorpå genopretningsplanen senest skal meddeles den kompetente myndighed, med hensyn til udstedere af e-pengetokens ligge inden for seks måneder efter datoen for udbuddet til offentligheden eller optagelse til handel.

Som undtagelse fra artikel 46, stk. 3, skal datoen, hvorpå genindløsningsplanen senest skal meddeles den kompetente myndighed, med hensyn til udstedere af e-pengetokens ligge inden for seks måneder efter datoen for udbuddet til offentligheden eller optagelse til handel.

Kapitel 2

Signifikante e-pengetokens

Artikel 56

Klassificering af e-pengetokens som signifikante e-pengetokens

1.  EBA klassificerer e-pengetokens som signifikante e-pengetokens, hvis mindst tre af kriterierne anført i artikel 43, stk. 1, er opfyldt:

a)  i den periode, som dækkes af den første informationsrapport som omhandlet i nærværende artikels stk. 3 efter disse tokens udbud til offentligheden eller anmodning om optagelse til handel af disse tokens, eller

b)  i den periode, som dækkes af mindst to på hinanden følgende informationsrapporter som omhandlet i nærværende artikel stk. 3.

2.  Når flere udstedere udsteder den samme e-pengetoken, vurderes opfyldelsen af de kriterier, der er omhandlet i artikel 42, skt. 1, efter sammenfatning af dataene fra alle udstedere.

3.  De kompetente myndigheder i udstederens hjemland rapporterer mindst to gange om året oplysninger til EBA og ECB oplysninger, der er relevante for vurderingen af om opfyldelsen af de kriterier, der er omhandlet i artikel 43, stk. 1, herunder i givet fald de oplysninger, der er modtaget efter artikel 22.

Hvis udstederen har hjemsted i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta, eller hvis en medlemsstats valuta, der ikke er euroen, som e-pengetokens henviser til, fremsender de kompetente myndigheder de oplysninger, som er omhandlet i første afsnit, til centralbanken i den pågældende medlemsstat.

4.  Hvis EBA vurderer, at en e-pengetoken opfylder kriterierne i artikel 43, stk. 1, i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1 udarbejder EBA et udkast til afgørelse om at klassificere e-pengetokenen som en signifikant e-pengetoken og giver udstederen af e-pengetokenen, den kompetente myndighed i udstederens hjemland, ECB og, i de i nærværende artikels stk. 3, andet afsnit, omhandlede tilfælde, centralbanken i den berørte medlemsstat meddelelse om dette udkast til afgørelse.

Udstedere af sådanne e-pengetokens, deres kompetente myndigheder, ECB og, hvor det er relevant, den berørte medlemsstats centralbank har 20 arbejdsdage fra datoen for meddelelsen af dette udkast til afgørelse til skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer før vedtagelsen af en endelig afgørelse.

5.  EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en e-pengetoken skal klassificeres som en signifikant e-pengetoken, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den i stk. 4 omhandlede meddelelse og giver straks udstederen af en sådan e-pengetoken og dennes kompetente myndighed meddelelse om denne afgørelse.

6.  Hvis en e-pengetoken er blevet klassificeret som signifikant i henhold til en afgørelse truffet af EBA i overensstemmelse med stk. 5, overføres tilsynsansvaret over for en udsteder af denne e-pengetoken fra den kompetente myndighed i udstederens hjemland til EBA i overensstemmelse med artikel 117, stk. 4, senest 20 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

EBA og den kompetente myndighed samarbejder om at sikre, at overgangen af tilsynsbeføjelserne forløber uden problemer.

7.   Uanset stk. 6 overføres de tilsynsmæssige forpligtelser over for udstederne af signifikante e-pengetokens i en medlemsstats anden officielle valuta end euroen, hvor mindst 80 % af antallet af indehavere af og mængden af transaktioner i disse signifikante e-pengetokens er koncentreret i hjemlandet, ikke til EBA.

Den kompetente myndighed i udstederens hjemland giver hvert år EBA oplysninger om ethvert tilfælde, hvor undtagelsen som omhandlet i det første afsnit finder anvendelse.

Med henblik på første afsnit anses en transaktion for at finde sted i hjemlandet, når betaleren eller betalingsmodtageren er etableret i denne medlemsstat.

8.   EBA genvurderer årligt klassificeringen af de signifikante e-pengetokens på grundlag af de tilgængelige oplysninger, herunder fra de rapporter, der er omhandlet i stk. 3, eller de oplysninger, der er modtaget efter artikel 22.

Hvis EBA vurderer, at visse e-pengetokens ikke længere opfylder kriterierne i artikel 43, stk. 1, i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1, udarbejder EBA et udkast til afgørelse om ikke længere at klassificere e-pengetokenen som signifikant og giver udstederne af disse e-pengetokens, de kompetente myndigheder i deres hjemlande, ECB og, i de i nærværende artikels stk. 3, andet afsnit, omhandlede tilfælde, centralbanken i den berørte medlemsstat meddelelse om dette udkast til afgørelse.

Udstedere af sådanne e-pengetokens, deres kompetente myndigheder, ECB og den berørte medlemsstats centralbank har 20 arbejdsdage fra datoen for meddelelsen af dette udkast til afgørelse til skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer før vedtagelsen af en endelig afgørelse.

9.   EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en e-pengetoken ikke længere skal klassificeres som signifikant, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den i stk. 8 omhandlede meddelelse og giver straks udstederen af denne e-pengetoken og dennes kompetente myndighed meddelelse om denne afgørelse.

10.   Hvis en e-pengetoken ikke længere kvalificeres som signifikant i henhold til en afgørelse truffet af EBA i overensstemmelse med stk. 9, overføres tilsynsansvaret over for en udsteder af denne e-pengetoken fra EBA til den kompetente myndighed i udstederens hjemland senest 20 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

EBA og den kompetente myndighed samarbejder om at sikre, at overgangen af tilsynsbeføjelserne forløber uden problemer.

Artikel 57

Frivillig klassificering af e-pengetokens som signifikante e-pengetokens

1.  En udsteder af en e-pengetoken, der er meddelt tilladelse som kreditinstitut eller som e-pengeinstitut, eller som ansøger om en sådan tilladelse, kan angive, at denne ønsker at klassificere sin e-pengetoken som en signifikant e-pengetoken. I så fald underretter den kompetente myndighed omgående EBA, EBC og, i de i artikel 56, stk. 3, andet afsnit, omhandlede tilfælde, den berørte medlemsstats centralbank om den potentielle udsteders ansøgning.

For at en e-pengetoken kan klassificeres som signifikant i henhold til denne artikel, skal udstederen af e-pengetokenen ved hjælp af en detaljeret driftsplan påvise, at udstederen sandsynligvis opfylder mindst tre af kriterierne i artikel 43, stk. 1.

2.  EBA udarbejder senest 20 arbejdsdage efter datoen for den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede meddelelse et udkast til afgørelse med sin udtalelse på grundlag af udstederens driftsplan om, hvorvidt e-pengetokenen opfylder eller sandsynligvis opfylder mindst tre af kriterierne i artikel 43, stk. 1, og giver den kompetente myndighed i udstederens hjemland, ECB og, i de i artikel 56, stk. 3, andet afsnit, omhandlede tilfælde, centralbanken meddelelse om dette udkast til afgørelse.

Kompetente myndigheder for udstedere af sådanne e-pengetokens, ECB og, hvor det er relevant, centralbanken i den pågældende medlemsstat har 20 arbejdsdage fra datoen for meddelelsen af dette udkast til afgørelse til skriftligt at fremsætte bemærkninger og kommentarer. EBA tager behørigt hensyn til disse bemærkninger og kommentarer før vedtagelsen af en endelig afgørelse.

3.  EBA træffer sin endelige afgørelse om, hvorvidt en e-pengetoken skal klassificeres som en signifikant e-pengetoken, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den i stk. 1 omhandlede meddelelse og giver straks udstederen af en sådan e-pengetoken og dennes kompetente myndighed meddelelse om denne afgørelse.

4.  Hvis en e-pengetoken er blevet klassificeret som signifikant i henhold til en afgørelse truffet af EBA i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3, overføres tilsynsansvaret over for en udsteder af denne e-pengetoken fra den kompetente myndighed til EBA i overensstemmelse med artikel 117, stk. 4, senest 20 arbejdsdage efter datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

EBA og de kompetente myndigheder samarbejder om at sikre, at overgangen af tilsynsbeføjelserne forløber uden problemer.

5.  Uanset stk. 4 overføres de tilsynsmæssige forpligtelser over for udstedere af signifikante e-pengetokens i en anden officiel valuta i en medlemsstat end euroen, ikke til EBA, hvor mindst 80 % af antallet af indehavere af og mængden af transaktioner i de signifikante e-pengetokens er eller forventes at blive koncentreret i hjemlandet.

Den kompetente myndighed i udstederens hjemland giver hvert år EBA oplysninger om anvendelsen af den i første afsnit omhandlede undtagelse.

Med henblik på første afsnit anses en transaktion for at finde sted i hjemlandet, når betaleren eller betalingsmodtageren er etableret i denne medlemsstat.

Artikel 58

Særlige yderligere forpligtelser for udstedere af e-pengetokens

1.  E-pengeinstitutter, der udsteder signifikante e-pengetokens, er underlagt:

a)  de krav, der er omhandlet i artikel 36-38 og i artikel 45, stk. 1-4, i denne forordning i stedet for artikel 7 i direktiv 2009/110/EF

b)  de krav, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, 3 og 5, og artikel 45, stk. 5, i denne forordning i stedet for artikel 5 i direktiv 2009/110/EF. ▌

Som undtagelse fra artikel 36, stk. 9, skal den uafhængige revision med hensyn til udstedere af signifikante e-pengetokens udføres hver sjette måned fra datoen for afgørelsen om at klassificere disse e-pengetokens som signifikante i henhold til artikel 56 eller 57, alt efter tilfældet.

2.  De kompetente myndigheder i hjemlandet kan kræve, at e-pengeinstitutter, der udsteder e-pengetokens, som ikke er signifikante, opfylder ethvert krav omhandlet i stk. 1, hvis det er nødvendigt for at imødegå de risici, som disse bestemmelser har til formål at imødegå, såsom likviditetsrisici, operationelle risici eller risici som følge af manglende overholdelse af kravene til forvaltning af reserver af aktiver.

3.   Artikel 22 og 23 og artikel 24, stk. 3, finder anvendelse på e-pengetokens i en valuta, der ikke er en officiel valuta i en medlemsstat.

AFSNIT V

Betingelser for tilladelse og drift for udbydere af kryptoaktivtjenester

Kapitel 1

Tilladelse til udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 59

Tilladelse

1.  En person må ikke levere kryptoaktivtjenester i Unionen, medmindre denne person er:

a)  en juridisk person eller anden virksomhed, der er meddelt tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder i overensstemmelse med artikel 63, eller

b)  et kreditinstitut, en værdipapircentral, et investeringsselskab, en markedsoperatør, et e-pengeinstitut, et administrationsselskab for investeringsinstitutter eller en forvalter af en alternativ investeringsfond, der har tilladelse til at levere kryptoaktivtjenester i henhold til artikel 60.

2.  Kryptoaktivtjenesteudbydere, som er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 63, skal have et registreret hjemsted i en medlemsstat, hvorfra de udfører i det mindste en del af deres kryptoaktivtjenester. De skal have hovedsæde i Unionen, og mindst et af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Unionen.

3.  Med henblik på stk. 1, litra a), må andre virksomheder, der ikke er juridiske personer, kun levere kryptoaktivtjenester, hvis deres juridiske form sikrer et beskyttelsesniveau for tredjeparters interesser svarende til det, der ydes af juridiske personer, og hvis de er underlagt et tilsvarende tilsyn, som er passende for deres juridiske form.

4.  Kryptoaktivtjenesteudbydere, som er meddelt tilladelse i henhold til artikel 63, skal til enhver tid overholde betingelserne for deres tilladelse.

5.  En person, der ikke er en kryptoaktivtjenesteudbyder, må ikke anvende et navn eller et firmanavn eller udsende markedsføringskommunikation eller anvende nogen anden proces, der antyder, at den pågældende er kryptoaktivtjenesteudbyder, eller som vil kunne skabe forvirring i den henseende.

6.  De kompetente myndigheder, der meddeler en tilladelse i overensstemmelse med artikel 63, sikrer, at det i en sådanne tilladelser specificeres, hvilke kryptoaktivtjenester udbydere af kryptoaktivtjenester har fået tilladelse til at levere.

7.  Udbydere af kryptoaktivtjenester har mulighed for at levere kryptoaktivtjenester i hele Unionen, enten gennem etableringsretten, herunder gennem en filial, eller gennem den frie udveksling af tjenester. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer kryptoaktivtjenester på tværs af grænserne, er ikke forpligtet til at have en fysisk tilstedeværelse på et værtslands geografiske område.

8.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der ønsker at tilføje kryptoaktivtjenester til deres tilladelse som omhandlet i artikel 63, anmoder de kompetente myndigheder, der har meddelt den første tilladelse, om en udvidelse af deres tilladelse ved at supplere og ajourføre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 62. Anmodningen om udvidelse behandles i overensstemmelse med artikel 63.

Artikel 60

Levering af kryptoaktivtjenester fra visse finansielle enheder

1.  Et kreditinstitut kan levere kryptoaktivtjenester, hvis det giver dets hjemlands kompetente myndighed meddelelse om de i stk. 7 omhandlede oplysninger mindst 40 arbejdsdage, inden det leverer disse tjenester første gang.

2.  En værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014(45), må kun levere deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, hvis den mindst 40 arbejdsdage, før den første gang leverer denne tjeneste, underretter hjemlandets kompetente myndighed om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7.

Med henblik på nærværende stykkes første afsnit anses levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne for at svare til at levere, føre eller drive værdipapirkonti i forbindelse med den afviklingstjeneste, der er omhandlet i afsnit B, nr. 3), i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014.

3.  Et investeringsselskab kan levere kryptoaktivtjenester i Unionen svarende til de investeringstjenester og ‑aktiviteter, som det specifikt er meddelt tilladelse til i henhold til direktiv 2014/65/EU, hvis det giver hjemlandets kompetente myndighed meddelelse om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, mindst 40 arbejdsdage, inden disse tjenester leveres første gang.

Med henblik på dette stykke:

a)   levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne anses for at svare til den accessoriske tjenesteydelse, der er omhandlet i afsnit B, nr. 1), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

b)  driften af en handelsplatform for kryptoaktiver anses for at svare til driften af en multilateral handelsfacilitet og driften af en organiseret handelsfacilitet som omhandlet i henholdsvis afsnit A, nr. 8) og 9), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

c)   veksling af kryptoaktiver til midler og andre kryptoaktiver anses for at svare til handel for egen regning som omhandlet i afsnit A, nr. 3), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

d)   udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på kunders vegne anses for at svare til udførelse af ordrer på kunders vegne, der er omhandlet i afsnit A, nr. 2), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

e)   placering af kryptoaktiver anses for at svare til emissionsgaranti eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse og placering af finansielle instrumenter uden en fast forpligtelse som omhandlet i henholdsvis afsnit A, nr. 6) og 7), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

f)   modtagelse og formidling af ordrer på kryptoaktiver på kunders vegne anses for at svare til modtagelse og formidling af ordrer i forbindelse med en eller flere af de finansielle instrumenter, der er omhandlet i afsnit A, nr. 1), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

g)   rådgivning om kryptoaktiver anses for at svare til investeringsrådgivning som omhandlet i afsnit A, nr. 5), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

h)   porteføljepleje af kryptoaktiver anses for at svare til den porteføljepleje, der er omhandlet i afsnit A, nr. 4), i bilag I til direktiv 2014/65/EU.

4.   Et e-pengeinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/110/EF må kun levere deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne og tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på kunders vegne, med hensyn til de e-pengetokens, den udsteder, hvis den giver hjemlandets kompetente myndighed meddelelse om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, mindst 40 arbejdsdage, inden disse tjenester leveres første gang.

5.   Et administrationsselskab for investeringsinstitutter eller en forvalter af en alternativ investeringsfond kan levere kryptoaktivtjenester svarende til forvaltning af porteføljer af investeringstjenester og accessoriske tjenesteydelser, som det specifikt er meddelt tilladelse til i henhold til direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU, hvis selskabet eller forvalteren giver hjemlandets kompetente myndighed meddelelse om oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, mindst 40 arbejdsdage, inden disse tjenester leveres første gang. I forbindelse med dette stykke:

a)   modtagelse og formidling af ordrer på kryptoaktiver på kunders vegne anses for at svare til modtagelse og formidling af ordrer i forbindelse med de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra b), nr. iii), i direktiv 2011/61/EU

b)   rådgivning om kryptoaktiver anses for at svare til investeringsrådgivning som omhandlet i artikel 6, stk. 3, litra b), nr. i), i direktiv 2009/65/EF

c)   porteføljepleje af kryptoaktiver anses for at svare til de tjenester, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra a), i direktiv 2011/61/EU og artikel 6, stk. 3, litra a), i direktiv 2009/65/EF.

6.   En markedsoperatør, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU, kan drive en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis den giver hjemlandets kompetente myndighed meddelelse om de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, mindst 40 arbejdsdage, inden disse tjenester leveres første gang.

7.  Med henblik på stk. 1-6 skal der gives meddelelse om følgende oplysninger:

a)   en driftsplan, hvori det angives, hvilke former for kryptoaktivtjenester den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder ønsker at levere, herunder hvor og hvordan disse tjenester skal markedsføres

b)   en beskrivelse af:

i)  de interne kontrolmekanismer, de politikker og procedurer, der skal sikre overholdelse af de bestemmelserne i den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv (EU) 2015/849

ii)  risikovurderingssystemet for styring af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og

iii)  forretningskontinuitetsplanen

c)   den tekniske dokumentation for IKT-systemerne og sikkerhedsordningerne og en beskrivelse heraf på ikketeknisk sprog

d)   en beskrivelse af proceduren for adskillelse af kunders kryptoaktiver og midler

e)   en beskrivelse af politikken for ordreudførelse, hvis det er hensigten at levere deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne

f)   en beskrivelse af handelsplatformens driftsregler og af procedurerne for og systemet til påvisning af markedsmisbrug, hvis det er hensigten at drive en handelsplatform for kryptoaktiver

g)   en beskrivelse af den ikkeforskelsbehandlende handelspolitik, der ligger til grund for kundeforholdet, samt en beskrivelse af metoden til fastsættelse af prisen på de kryptoaktiver, som foreslås vekslet til midler eller til andre kryptoaktiver, hvis det er hensigten at veksle kryptoaktiver til midler eller til andre kryptoaktiver

h)   en beskrivelse af politikken for ordreudførelse, hvis det er hensigten at udføre ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder

i)   dokumentation for, at de fysiske personer, der yder rådgivning på vegne af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, eller som yder porteføljepleje på vegne af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, har den nødvendige viden og ekspertise til at opfylde deres forpligtelser, hvis det er hensigten at yde rådgivning om kryptoaktiver eller om porteføljepleje af kryptoaktiver

j)   hvorvidt kryptoaktivtjenesten vedrører aktivbaserede tokens, e-pengetokens eller andre kryptoaktiver

k)  oplysninger om den måde, hvorpå sådanne overførselstjenester vil blive leveret, hvis det er hensigten at tilbyde tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder.

8.  En kompetent myndighed, der modtager meddelelse som omhandlet i stk. 1-6, vurderer senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af sådanne meddelelse, om alle ønskede oplysninger er indgivet. Hvis den kompetente myndighed konkluderer, at en meddelelse ikke er fuldstændig, underretter den straks den meddelende enhed herom og fastsætter en frist, inden for hvilken enheden skal indgive de manglende oplysninger.

Fristen for indgivelse af manglende oplysninger må ikke overstige 20 arbejdsdage fra datoen for anmodningen. Hver periode, der er fastsat i stk. 1-6, suspenderes indtil udløbet af denne frist. Eventuelle yderligere anmodninger fra den kompetente myndighed om at supplere eller præcisere oplysningerne beror på denne myndigheds skøn, men må ikke medføre en suspension af en periode omhandlet i stk. 1-6.

Udbyderen af kryptoaktivtjenester må ikke begynde at levere kryptoaktivtjenesterne, så længe meddelelsen er ufuldstændig.

9.  De enheder, der er omhandlet i stk. 1-6, er ikke forpligtet til at indgive nogle af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, og som tidligere er indgivet til den kompetente myndighed, hvis sådanne oplysninger ville være identiske. De enheder, der er omhandlet i stk. 1-6, skal ved indgivelse af de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 7, udtrykkeligt angive, at de oplysninger, der tidligere er indgivet, stadig er ajour.

10.   Hvis de enheder, der er omhandlet i denne artikels stk. 1-6, leverer kryptoaktivtjenester, er de ikke omfattet af artikel 62, 63, 64, 67, 83 og 84.

11.   Retten til at levere kryptoaktivtjenester som omhandlet i denne artikels stk. 1-6 ophæves ved inddragelsen af den tilladelse, der gav den pågældende enhed mulighed for at levere kryptoaktivtjenester uden at skulle indhente en tilladelse i henhold til artikel 59.

12.  De kompetente myndigheder meddeler ESMA de oplysninger, der er anført i artikel 109, stk. 5, efter at have kontrolleret fuldstændigheden af de oplysninger, der er modtaget i henhold til stk. 7.

ESMA stiller disse oplysninger til rådighed i den i artikel 109 omhandlede fortegnelse på begyndelsesdatoen for den påtænkte levering af kryptoaktivtjenester.

13.   ESMA udarbejder i nært samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til yderligere præcisering af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

14.  ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, ‑modeller og ‑procedurer i henhold til meddelelsen i stk. 7.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 61

Levering af kryptoaktivtjenester udelukkende på kundens eget initiativ

1.  Når en kunde, der er etableret eller befinder sig i Unionen, udelukkende på eget initiativ foranlediger levering af en kryptoaktivtjeneste eller -aktivitet fra en tredjelandsvirksomhed, finder kravet om tilladelse efter artikel 59 ikke anvendelse på tredjelandsvirksomhedens levering af denne kryptoaktivtjeneste eller aktivitet til den pågældende kunde, herunder en forbindelse med specifik tilknytning til leveringen af den pågældende kryptoaktivtjeneste eller aktivitet.

Hvis et tredjelandsselskab, herunder gennem en enhed, der handler på dets vegne, eller som har tætte forbindelser til dette tredjelandsselskab eller enhver anden person, der handler på denne enheds vegne, retter henvendelse til kunder eller potentielle kunder i Unionen, uanset det kommunikationsmiddel, der anvendes til opfordring om køb, fremme eller markedsføring i Unionen, betragtes det ikke som en tjeneste, der udelukkende leveres på kundens eget initiativ, med forbehold af koncerninterne forbindelser.

Andet afsnit gælder uanset eventuelle kontraktlige bestemmelser eller ansvarsfraskrivelser, som måtte fastsætte noget andet, herunder enhver bestemmelse eller ansvarsfraskrivelse om, at en tredjelandsvirksomheds levering af tjenester anses for en tjeneste leveret udelukkende på kundens eget initiativ.

2.   En kundes udelukkende eget initiativ som omhandlet i denne artikels stk. 1 giver ikke en tredjelandsvirksomhed ret til at markedsføre nye typer af kryptoaktiver eller kryptoaktivtjenester til den pågældende kunde.

3.   ESMA udsteder senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at præcisere de situationer, hvor en tredjelandsvirksomhed anses for at rette henvendelse til kunder, der er etableret eller befinder sig i Unionen.

For at fremme konvergens og fremme konsekvent tilsyn med risikoen for misbrug af denne artikel udsteder ESMA også retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for tilsynspraksis for at afsløre og forhindre omgåelse af nærværende forordning.

Artikel 62

Ansøgning om tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder

1.  Juridiske personer og andre virksomheder, der har til hensigt at levere kryptoaktivtjenester indgiver deres ansøgning om tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder til den kompetente myndighed i deres hjemland.

2.  Den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

a)  navn, herunder det juridiske navn og ethvert andet handelsnavn, der anvendes, identifikatoren for juridiske enheder for den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, det af den pågældende udbyder anvendte websted, en kontakt-e-mailadresse, et kontakttelefonnummer og dennes fysiske adresse

b)  den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders juridiske form

c)  den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders vedtægter, hvor det er relevant

d)  en driftsplan, hvori det angives, hvilke former for kryptoaktivtjenester den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder ønsker at levere, herunder hvor og hvordan disse tjenester skal markedsføres

e)  dokumentation for, at den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder opfylder kravene til forsigtighedshensynene i artikel 67

f)  en beskrivelse af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesordninger

g)  dokumentation for, at medlemmer af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesorgan har et tilstrækkeligt godt omdømme og besidder den passende viden, kompetence og erfaring til at stå for ledelsen af denne udbyder

h)  identiteten af aktionærer og selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, og størrelsen af disse andele samt bevis for, at disse personer har et tilstrækkeligt godt omdømme

i)  en beskrivelse af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders interne kontrolmekanismer, politikker og procedurer for at fastlægge, vurdere og styre risici, herunder risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, og en forretningskontinuitetsplan

j)  den tekniske dokumentation for IKT-systemerne og sikkerhedsordningerne og en beskrivelse heraf på ikketeknisk sprog

k)  en beskrivelse af proceduren for adskillelse af kunders kryptoaktiver og midler

l)  en beskrivelse af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders procedure for behandling af klager

m)  hvis den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har til hensigt at levere deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, en beskrivelse af deponeringspolitikken

n)  hvis den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har til hensigt at drive en handelsplatform for kryptoaktiver, en beskrivelse af handelsplatformens driftsregler og af proceduren og systemet til påvisning af markedsmisbrug

o)  hvis den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har til hensigt at veksle kryptoaktiver til midler til andre kryptoaktiver, en beskrivelse af den ikkeforskelsbehandlende handelspolitik, der ligger til grund for kundeforholdet, samt en beskrivelse af metoden til fastsættelse af prisen på de kryptoaktiver, som den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder foreslår vekslet til midler eller andre kryptoaktiver

p)  hvis den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har til hensigt at udføre ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, en beskrivelse af politikken for ordreudførelse

q)  hvis den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har til hensigt at yde rådgivning om kryptoaktiver eller porteføljepleje af kryptoaktiver, dokumentation for, at de fysiske personer, der yder rådgivning på vegne af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, eller som yder porteføljepleje på vegne af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, har den nødvendige viden og ekspertise til at opfylde deres forpligtelser

r)   hvis den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har til hensigt at tilbyde tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder, oplysninger om den måde, hvorpå sådanne overførselstjenester vil blive leveret

s)   den type kryptoaktiv, som kryptoaktivtjenesten vedrører.

3.   Med henblik på stk. 2, litra g) og h), forelægger den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder dokumentation for alt det følgende:

a)   for alle medlemmer af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesorgan: ren straffeattest og at de pågældende aldrig er blevet pålagt sanktioner i henhold til gældende handelsret, insolvensret og ret om finansielle tjenesteydelser eller om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, om svig eller om erhvervsansvar

b)   at medlemmerne af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesorgan tilsammen har passende viden, kompetence og erfaring til at lede kryptoaktivtjenesteudbyderen, og at disse personer er forpligtede til at afsætte tilstrækkelig tid til at udføre deres opgaver

c)  for alle aktionærer og selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder: ren straffeattest eller at de pågældende aldrig er blevet pålagt sanktioner i henhold til gældende handelsret, insolvensret og ret om finansielle tjenesteydelser eller om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, om svig eller om erhvervsansvar.

4.  De kompetente myndigheder må ikke kræve, at en ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder leverer oplysninger som omhandlet i denne artikel stk. 2 og 3, som de allerede har modtaget i henhold til den respektive procedure for tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2009/110/EF, 2014/65/EU eller (EU) 2015/2366 eller i henhold til national lovgivning, der finder anvendelse på kryptoaktivtjenester, før ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], forudsat at disse oplysninger eller dokumenter stadig er ajourførte.

5.  ESMA udarbejder i nært samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, til yderligere præcisering af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6.  ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for oplysninger, der skal indgå i ansøgningen om tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 63

Vurdering af ansøgning om tilladelse og meddelelse af eller afslag på tilladelse

1.  De kompetente myndigheder giver uden unødig forsinkelse og senest inden fem arbejdsdage efter modtagelsen af en ansøgning efter henhold til artikel 62, stk. 1, skriftlig bekræftelse på modtagelsen heraf til den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder.

2.   De kompetente myndigheder vurderer senest 25 arbejdsdage efter modtagelsen af en ansøgning i henhold til artikel 62, stk. 1, om ansøgningen er fuldstændig, ved at kontrollere, at oplysningerne i artikel 62, stk. 2, er blevet indgivet.

Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter de kompetente myndigheder en frist, inden for hvilken den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder skal fremlægge eventuelt manglende oplysninger.

3.  De kompetente myndigheder kan afslå at behandle ansøgninger, hvis sådanne ansøgninger stadig er ufuldstændige efter udløbet af den frist, der fastsat af myndighederne i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit.

4.  Når en ansøgning er fuldstændig, underretter de kompetente myndigheder straks den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder herom.

5.  De kompetente myndigheder rådfører sig med de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, før de meddeler udbyderen af kryptoaktivtjenester tilladelse eller giver afslag herpå, når den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har én af følgende statusser i forhold til et kreditinstitut, en værdipapircentral, et investeringsselskab, en markedsoperatør, et administrationsselskab for investeringsinstitutter, en forvalter af en alternativ investeringsfond, et betalingsinstitut, et forsikringsselskab, et e-pengeinstitut eller en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat

a)  den er dens eller dets datterselskab

b)  den er et datterselskab af en modervirksomhed for denne enhed eller

c)  den er kontrollerer af de samme fysiske og juridiske personer, som kontrollerer denne enhed.

6.  Inden de kompetente myndigheder meddeler eller giver afslag på en tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester:

a)  kan de konsultere de kompetente myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og finansielle efterretningsenheder for at kontrollere, at den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder ikke har været genstand for en undersøgelse af adfærd i forbindelse med hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

b)  skal de sikre, at den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, der driver virksomheder eller er afhængig af tredjeparter, der er etableret i højrisikotredjelande identificeret i henhold til artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849, overholder bestemmelserne i den nationale lovgivning til gennemførelse af nævnte direktivs artikel 26, stk. 2, artikel 45, stk. 3, og artikel 45, stk. 5

c)  skal de i givet fald sikre, at den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har indført passende procedurer for at overholde bestemmelserne i den nationale lovgivning til gennemførelse af artikel 18a, stk. 1 og 3, i direktiv (EU) 2015/849.

7.  Såfremt der er tale om tætte forbindelser mellem den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder og andre fysiske eller juridiske personer, meddeler de kompetente myndigheder kun tilladelse, hvis disse forbindelser ikke hindrer en effektiv varetagelse af deres tilsynsopgaver.

8.  Kompetente myndighed afslår at meddele tilladelse, hvis de love og forskrifter i et tredjeland, som gælder for en eller flere fysiske eller juridiske personer, med hvilke den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har tætte forbindelser, eller vanskeligheder med at håndhæve disse love og forskrifter forhindrer den kompetente myndighed i effektivt at udøve sit tilsynshverv.

9.  De kompetente myndigheder vurderer senest 40 arbejdsdage efter modtagelse af en fuldstændig ansøgning, om den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder overholder dette afsnit, og vedtager en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af eller afslag på tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder. Den kompetente myndighed underretter ESMA om denne afgørelse inden for fem arbejdsdage fra vedtagelse af afgørelsen. Ved denne vurdering tages der hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de kryptoaktivtjenester, som den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder har til hensigt at levere.

10.  De kompetente myndigheder afslår at meddele tilladelse til en ansøgning som kryptoaktivtjenesteudbyder, hvis der er objektive og påviselige grunde til at tro, at:

a)  den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesorgan udgør en trussel mod dets effektive, sunde og forsigtige ledelse og forretningskontinuitet og mod en passende hensyntagen til forsikringstagernes interesser og markedets integritet eller udsætter den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder for en alvorlig risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

b)   medlemmerne af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesorgan ikke opfylder de krav, der er fastsat i artikel 68, stk. 1

c)  de aktionærer eller selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder, ikke opfylder kriterierne for tilstrækkeligt godt omdømme i artikel 68, stk. 2

d)  den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde nogen af kravene i dette afsnit.

11.  ESMA og EBA udsteder i fællesskab retningslinjer i overensstemmelse med henholdsvis artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for vurderingen af egnetheden af medlemmerne af den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyders ledelsesorgan og af de aktionærer eller selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele i den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder.

ESMA og EBA udsteder de i første afsnit omhandlede retningslinjer senest den … [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

12.   Kompetente myndigheder kan i løbet af den i stk. 9 omhandlede vurderingsperiode, men ikke efter den tyvende arbejdsdag i denne periode, anmode om yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at afslutte vurderingen. Sådanne anmodninger fremsættes skriftligt til den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder og skal præcisere, hvilke supplerende oplysninger der er behov for.

Vurderingsperioden i henhold til stk. 9 suspenderes i perioden mellem datoen for de kompetente myndigheders anmodning om manglende oplysninger og modtagelsen af et svar herpå fra den ansøgende kryptoaktivtjenesteudbyder. Suspensionen må ikke overstige 20 arbejdsdage. Eventuelle yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheder om at supplere eller præcisere oplysningerne beror på de kompetente myndigheders skøn, men må ikke medføre en suspension af vurderingsperioden i stk. 9.

13.  De kompetente myndigheder underretter inden for to arbejdsdage fra at have givet tilladelse ESMA om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 109, stk. 5. De kompetente myndigheder underretter ligeledes ESMA om alle afslag på ansøgninger om tilladelse. ESMA gør de i artikel 109, stk. 5, omhandlede oplysninger tilgængelige i fortegnelsen omhandlet i nævnte artikel senest den dato, hvor levering af kryptoaktivtjenester påbegynder.

Artikel 64

Inddragelse af tilladelse til en udbyder af kryptoaktivtjenester

1.  De kompetente myndigheder inddrager tilladelsen til en udbyder af kryptoaktivtjenester, hvis udbyderen af kryptoaktivtjenester gør et af følgende:

a)  ikke har anvendt sin tilladelse i en periode på 12 måneder efter datoen for tilladelsen

b)  udtrykkeligt har givet afkald på sin tilladelse

c)  ikke har leveret kryptoaktivtjenester i ni på hinanden følgende måneder

d)  har opnået sin tilladelse på uretmæssig vis såsom i form af falske erklæringer i sin ansøgning om tilladelse

e)  ikke længere opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt, og ikke har truffet den afhjælpende foranstaltning, som den kompetente myndighed har anmodet om, inden for en angivet frist

f)   ikke har indført systemer, procedurer og ordninger til afsløring og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849

g)  i alvorlig grad har overtrådt denne forordning, herunder bestemmelserne om beskyttelse af indehavere af kryptoaktiver eller af kryptoaktivtjenesteudbyderes kunder eller markedsintegritet.

2.  De kompetente myndigheder kan inddrage tilladelsen som udbyder af kryptoaktivtjenester i følgende situationer:

a)  udbyderen af kryptoaktivtjenester har overtrådt bestemmelserne i den nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849

b)  udbyderen af kryptoaktivtjenester har mistet sin tilladelse som betalingsinstitut eller sin tilladelse som e-pengeinstitut, og udbyderen af kryptoaktivtjenester har undladt at rette op på situationen inden for 40 kalenderdage.

3.  Hvis en kompetent myndighed inddrager en tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester, underretter den ESMA og de centrale kontaktpunkter i værtslandene uden unødig forsinkelse. ESMA gør sådanne oplysningerne tilgængelige i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 109.

4.  De kompetente myndigheder kan begrænse inddragelsen af tilladelsen til en bestemt kryptoaktivtjeneste.

5.  De kompetente myndigheder rådfører sig, inden de inddrager en tilladelse som udbyder af kryptoaktivtjenester, med den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, i hvilken den pågældende kryptoaktivtjenesteudbyder er:

a)  et datterselskab af en udbyder af kryptoaktivtjenester, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat

b)  et datterselskab af en modervirksomhed for en kryptoaktivtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat

c)  kontrolleret af de samme fysiske og juridiske personer, som kontrollerer en kryptoaktivtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat.

6.  Inden de kompetente myndigheder inddrager en tilladelse som kryptoaktivtjenesteudbyder, kan de høre den myndighed, der har kompetence til at føre tilsyn med, at udbyderen af kryptoaktivtjenester overholder reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

7.  EBA, ESMA og enhver kompetent myndighed i et værtsland kan på ethvert tidspunkt anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om at undersøge, om udbyderen af kryptoaktivtjenester fortsat opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt, hvis der er grund til at formode, at det ikke længere er tilfældet.

8.  Udbydere af kryptoaktivtjenester fastlægger, gennemfører og opretholder til enhver tid passende procedurer til sikring af den rettidige og korrekte overførsel af deres kunders kryptoaktiver og midler til en anden kryptoaktivtjenesteudbyder, når en tilladelse inddrages.

Artikel 65

Grænseoverskridende levering af kryptoaktivtjenester

1.  En udbyder af kryptoaktivtjenester, der har til hensigt at levere kryptoaktivtjenester i mere end én medlemsstat, indgiver følgende oplysninger til den kompetente myndighed i hjemlandet:

a)  en liste over de medlemsstater, i hvilke udbyderen af kryptoaktivtjenester har til hensigt at levere disse

b)  de kryptoaktivtjenester, som udbyderen af kryptoaktivtjenester har til hensigt at levere på tværs af grænserne

c)  begyndelsesdatoen for den påtænkte levering af kryptoaktivtjenesterne

d)  en liste over alle aktiviteter, der udføres af udbyderen af kryptoaktivtjenester, og som ikke er omfattet af denne forordning.

2.  Den kompetente myndighed i hjemlandet meddeler senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af de i stk. 1 omhandlede oplysninger de centrale kontaktpunkter i værtslandene, ESMA og EBA disse oplysninger.

3.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har meddelt tilladelse, underretter straks den pågældende kryptoaktivtjenesteudbyder om den i stk. 2 omhandlede meddelelse.

4.  Udbyderen af kryptoaktivtjenester kan påbegynde leveringen af kryptoaktivtjenester i en anden medlemsstat end sit hjemland fra datoen for modtagelsen af den i stk. 3 omhandlede meddelelse eller senest fra den 15. kalenderdag efter at have indgivet de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Kapitel 2

Forpligtelser for alle udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 66

Forpligtelse til at handle ærligt, redeligt og professionelt i kundernes bedste interesse

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester handler ærligt, redeligt og professionelt i overensstemmelse med deres kunders og potentielle kunders bedste interesse.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester giver deres kunder oplysninger, som er reelle, klare og ikkevildledende, herunder i markedsføringskommunikation, der skal være identificeret som sådan. Udbydere af kryptoaktivtjenester må ikke forsætligt eller uagtsomt vildlede en kunde i forhold til de reelle eller formodede fordele ved kryptoaktiver.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester advarer kunder om risiciene i forbindelse med transaktioner i kryptoaktiver.

Når udbydere af kryptoaktivtjenester driver en handelsplatform for kryptoaktiver, udveksler kryptoaktiver med midler eller andre kryptoaktiver, yder rådgivning om kryptoaktiver eller yder porteføljepleje af kryptoaktiver, giver de deres kunder hyperlinks til eventuelle hvidbøger om kryptoaktiver for de kryptoaktiver, for hvilke de leverer disse tjenester.

4.  Udbydere af kryptoaktivtjenester offentliggør deres pris-, omkostnings- og gebyrpolitikker på et fremtrædende sted på deres websted.

5.   Udbydere af kryptoaktivtjenester offentliggør på et fremtrædende sted på deres websted oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative virkninger af den konsensusmekanisme, der anvendes til at udstede hvert kryptoaktiv, for hvilke de leverer tjenester til. Disse oplysninger kan indhentes fra hvidbøgerne om kryptoaktiver.

6.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet, metodologierne og opstillingen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5, for så vidt angår bæredygtighedsindikatorerne i forbindelse med negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative indvirkninger.

Ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, tager ESMA hensyn til de forskellige typer konsensusmekanismer, der anvendes til at validere transaktioner med kryptoaktiver, deres incitamentsstrukturer og anvendelsen af energi, vedvarende energi og naturressourcer, produktion af affald og drivhusgasemissioner. ESMA ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 67

Tilsynsmæssige krav

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester skal til enhver tid have indført forsigtighedshensyn svarende til et beløb, der mindst er lig det højeste af følgende:

a)  det permanente minimumskapitalkrav, der er anført i bilag IV, afhængigt af hvilken type kryptoaktivtjeneste der er leveret

b)  en fjerdedel af det foregående års faste omkostninger, der revideres årligt.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der ikke har været forretningsaktive i et år fra den dato, hvor de påbegyndte leveringen af tjenesterne, anvender til den i stk. 1, litra b), omhandlede beregning de forventede faste omkostninger, der er medtaget i deres fremskrivninger for de første 12 måneder af tjenesternes levering, som indgivet sammen med deres ansøgning om tilladelse.

3.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b), beregner udbydere af kryptoaktivtjenester deres faste omkostninger for det foregående år ved anvendelse af tal fra de gældende regnskaber, hvor følgende poster fratrækkes de samlede udgifter efter udlodning af overskud til aktionærerne ifølge seneste reviderede årsregnskab eller, såfremt et revideret regnskab ikke foreligger, ifølge det årsregnskab, som er godkendt af de nationale tilsynsmyndigheder:

a)  bonusser for personalet og anden aflønning, i det omfang disse bonusser og denne aflønning afhænger af en nettofortjeneste for udbydere af kryptoaktivtjenester i det pågældende år

b)  medarbejdernes, direktørernes og partnernes overskudsandele

c)  andre former for fordeling af overskud og variabel aflønning, i det omfang disse er fuldt ud skønsmæssige

d)  ikketilbagevendende udgifter fra ikkeordinære aktiviteter.

4.  De i stk. 1 omhandlede forsigtighedshensyn antager enhver af følgende former eller en kombination heraf:

a)  kapitalgrundlaget, der består af de egentlige kernekapitalposter og -instrumenter som omhandlet i artikel 26-30 i forordning (EU) nr. 575/2013, efter det fulde fradrag, jf. artikel 36 i nævnte forordning, uden anvendelse af de i artikel 46 og 48 i nævnte forordning omhandlede tærskelbaserede undtagelser

b)  en forsikringspolice, der dækker Unionens geografiske område, hvor der ▌ydes kryptoaktivtjenester, eller en tilsvarende garanti.

5.  Den i stk. 4, litra b), omhandlede forsikringspolice skal offentliggøres på kryptoaktivtjenesteudbyderens websted og skal mindst indeholde følgende elementer:

a)  den har en oprindelig løbetid på mindst ét år

b)  dens opsigelsesvarsel er mindst 90 dage

c)  den stammer fra en virksomhed, der har tilladelse til at tegne en forsikring, i overensstemmelse med EU-ret eller national ret

d)  den leveres af en tredjepartsenhed.

6.  Den i stk. 4, litra b), omhandlede forsikringspolice omfatter dækning af risikoen ved alle følgende forhold:

a)  bortkomne dokumenter

b)  misvisende fremstillinger eller vildledende erklæringer

c)  handlinger, fejl eller undladelser, der resulterer i manglende overholdelse af:

i)  retlige og forskriftsmæssige forpligtelser

ii)  forpligtelsen til at handle ærligt, redeligt og professionelt over for kunderne

iii)  fortrolighedspligt

d)  undladelse af fastlæggelse, gennemførelse og opretholdelse af passende procedurer til forebyggelse af interessekonflikter

e)  tab som følge af driftsforstyrrelser eller systemfejl

f)  hvor det er relevant for forretningsmodellen, grov forsømmelighed med hensyn til beskyttelse af kundernes kryptoaktiver og midler

g)   kryptoaktivtjenesteudbydernes ansvar over for kunder i henhold til artikel 75, stk. 8.

Artikel 68

Ledelsesordninger

1.  Medlemmerne af ledelsesorganet hos udbydere af kryptoaktivtjenester skal have et tilstrækkeligt godt omdømme og besidde den passende viden, kompetence og erfaring, både enkeltvis og tilsammen, til at udføre deres opgaver. Medlemmerne af ledelsesorganet hos udbydere af kryptoaktivtjenester må navnlig ikke være dømt for lovovertrædelser, der vedrører hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, eller for andre lovovertrædelser, som kan rejse tvivl om deres gode omdømme. De skal også kunne vise, at de er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til effektivt at varetage deres hverv.

2.  Aktionærer og selskabsdeltagere, som direkte eller indirekte besidder en kvalificeret andel i kryptoaktivtjenesteudbydere, skal have et tilstrækkeligt godt omdømme og må navnlig ikke være blevet dømt for lovovertrædelser, der vedrører hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, eller for andre lovovertrædelser, som kan rejse tvivl om deres gode omdømme.

3.  Hvis den indflydelse, som udøves af de aktionærer eller selskabsdeltagere, der besidder en kvalificeret andel i en udbyder af kryptoaktivtjenester, sandsynligvis vil være til skade for en sund og forsigtig forvaltning af den pågældende udbyder af kryptoaktivtjenester, træffer de kompetente myndigheder passende foranstaltninger til at imødegå disse risici.

Sådanne foranstaltninger kan omfatte anmodninger om retsafgørelser eller anvendelse af sanktioner over for de ledelsesansvarlige eller suspension af de stemmerettigheder, der er knyttet til de aktier, som indehaves af de aktionærer eller selskabsdeltagere, der direkte eller indirekte besidder de kvalificerede andele.

4.   Udbydere af kryptoaktivtjenester vedtager regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre, at denne forordning overholdes.

5.  Udbydere af kryptoaktivtjenester ansætter personale med den viden, kompetence og ekspertise, der er nødvendig for at udføre de opgaver, som de har fået tildelt, og tager i den forbindelse hensyn til omfanget, arten og udvalget af de leverede kryptoaktivtjenester.

6.  Ledelsesorganet hos udbydere af kryptoaktivtjenester vurderer og evaluerer regelmæssigt effektiviteten af den politik og de ordninger og procedurer, der er indført for at opfylde forpligtelserne i kapitel 2 og 3 i dette afsnit, og træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler i den henseende.

7.  Udbydere af kryptoaktivtjenester træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre kontinuitet og regelmæssighed i leveringen af disse kryptoaktivtjenester. I dette øjemed anvender udbyderne af kryptoaktivtjenester passende og forholdsmæssigt afpassede ressourcer og procedurer, herunder robuste og sikre IKT-systemer, som krævet ved forordning (EU) 2022/2554.

Udbydere af kryptoaktivtjenester udfærdiger en forretningskontinuitetspolitik, som omfatter planer for IKT-driftsstabilitet samt planer for IKT-indsats og -genopretning, der er oprettet i henhold til artikel 11 og 12 i forordning (EU) 2022/2554, som i tilfælde af en afbrydelse af udbydernes IKT-systemer og -procedurer har til formål at sikre, at væsentlige data og funktioner i forbindelse med kryptoaktivtjenesterne bevares, eller, hvor dette ikke er muligt, den rettidige genopretning af disse data og funktioner og den rettidige genoptagelse af kryptoaktivtjenesterne.

8.  Udbydere af kryptoaktivtjenester skal have mekanismer, systemer og procedurer som krævet ved forordning (EU) 2022/2554 og effektive procedurer og ordninger for risikovurdering for at overholde bestemmelserne i national ret til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849. De overvåger og evaluerer regelmæssigt, om disse mekanismer, systemer og procedurer er tilstrækkelige og effektive under hensyntagen til omfanget, arten og udvalget af de ydede kryptoaktivtjenester, og træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler.

Udbydere af kryptoaktivtjenester sørger for, at der findes systemer og procedurer til at garantere tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten og fortroligheden af data i henhold til forordning (EU) 2022/2554.

9.  Udbydere af kryptoaktivtjenester fører fortegnelser over alle de kryptoaktivtjenester, ‑aktiviteter, ‑ordrer og ‑transaktioner, som de varetager. Disse fortegnelser skal være tilstrækkelige til at sætte de kompetente myndigheder i stand til at udføre deres tilsynsopgaver og træffe håndhævelsesforanstaltninger, og navnlig til at fastslå, om udbyderne af kryptoaktivtjenester har opfyldt alle forpligtelser, herunder forpligtelser over for kunder eller potentielle kunder og markedets integritet.

De fortegnelser, der føres i henhold til første afsnit, stilles efter anmodning til rådighed for kunderne og opbevares i fem år og, hvis den kompetente myndighed anmoder herom inden udløbet af de fem år, i indtil syv år.

10.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på nærmere at præcisere:

a)   foranstaltninger, som sikrer kontinuitet og regelmæssighed i ydelsen af de i stk. 7 omhandlede kryptoaktivtjenester

b)   de fortegnelser, der skal føres over alle de i stk. 9 omhandlede kryptoaktivtjenester, ­aktiver, ­ordrer og ­transaktioner.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 69

Oplysninger til de kompetente myndigheder

Udbydere af kryptoaktivtjenester giver straks deres kompetente myndighed meddelelse om eventuelle ændringer i deres ledelsesorgan, inden nye medlemmer udøver nogen som helst aktivitet, og giver deres kompetente myndighed alle de oplysninger, der er nødvendige for dennes vurdering af overholdelsen af artikel 68.

Artikel 70

Opbevaring af kundernes kryptoaktiver og midler

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der opbevarer kryptoaktiver tilhørende kunder eller metoder, der giver adgang til disse kryptoaktiver, træffer passende foranstaltninger til at beskytte kundernes ejendomsrettigheder, navnlig i tilfælde af en kryptoaktivtjenesteudbyders insolvens, og til at forhindre, at kundernes kryptoaktiver anvendes for deres egen regning ▌.

2.  Hvis kryptoaktivtjenesteudbydernes forretningsmodeller eller kryptoaktivtjenesterne kræver besiddelse af kundernes midler, bortset fra e-pengetokens, sørger udbyderne for passende ordninger til beskyttelse af kundernes rettigheder og forhindrer anvendelse for egen regning af kundernes midler ▌.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester skal ved slutningen af arbejdsdagen efter den dag, hvor kundernes midler, bortset fra e-pengetokens, er modtaget, placere disse midler hos et kreditinstitut eller en centralbank.

Udbydere af kryptoaktivtjenester træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kundernes midler, bortset fra e-pengetokens, hos et kreditinstitut eller en centralbank opbevares på en konto, der kan identificeres særskilt i forhold til de konti, der anvendes til anbringelse af midler tilhørende udbyderne af kryptoaktivtjenester.

4.  Udbydere af kryptoaktivtjenester kan selv eller gennem en tredjepart udbyde betalingstjenester i forbindelse med den kryptoaktivtjeneste, som de tilbyder, forudsat at udbyderen af kryptoaktivtjenesten selv eller tredjeparten er meddelt tilladelse til at udbyde disse tjenester i henhold til direktiv (EU) 2015/2366.

Hvis der udbydes betalingstjenester, skal kryptoaktivtjenesteudbyderne underrette deres kunder om alt det følgende:

a)  disse tjenesters art samt vilkår og betingelser, herunder henvisninger til gældende national ret og kundernes rettigheder, og

b)  hvorvidt disse tjenester udbydes af dem direkte eller af en tredjepart.

5.  Stk. 2 og 3 i denne artikel finder ikke anvendelse på udbydere af kryptoaktivtjenester, der er e-pengeinstitutter, betalingsinstitutter eller kreditinstitutter.

Artikel 71

Klagebehandlingsprocedurer

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester fastlægger og opretholder effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent behandling af klager fra kunderne og offentliggør beskrivelser af disse procedurer.

2.  Kunder skal kunne indgive klager til kryptoaktivtjenesteudbydere gratis.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester skal oplyse kunderne om muligheden for at indgive en klage. Udbydere af kryptoaktivtjenester ▌stiller en model til indgivelse af klager til rådighed for kunderne og fører et register over alle modtagne klager og eventuelle foranstaltninger, der træffes som reaktion herpå.

4.  Udbydere af kryptoaktivtjenester undersøger og behandler alle klager rettidigt og retfærdigt og meddeler resultatet af sådanne undersøgelser til deres kunder inden for en rimelig frist.

5.  ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til yderligere at fastlægge krav, modeller og procedurer for klagebehandlingen.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 72

Identificering, forebyggelse, håndtering og oplysning i forbindelse med interessekonflikter

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester opretholder og anvender effektive politikker og procedurer, der under hensyntagen til omfanget, arten og udvalget af ydede kryptoaktivtjenester skal identificere, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter mellem:

a)  dem selv og:

i)  deres aktionærer eller selskabsdeltagere

ii)  en person, der er direkte eller indirekte forbundet med udbyderne af kryptoaktivtjenester eller deres aktionærer eller selskabsdeltagere gennem et kontrolforhold

iii)  medlemmer af deres ledelsesorgan

iv)  deres ansatte eller

v)  deres kunder eller

b)  to eller flere kunder, hvis gensidige interesser også er i konflikt.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester giver på et fremtrædende sted på deres websted deres kunder og potentielle kunder oplysninger om interessekonflikters generelle karakter og kilder til interessekonflikter samt de skridt, der er taget for at begrænse dem.

3.  De i stk. 2 omhandlede oplysninger skal gives i et elektronisk format og indeholde tilstrækkelige detaljer under hensyntagen til hver kundes karakteristika, således at den enkelte kunde kan træffe en informeret beslutning om den kryptoaktivtjeneste, i forbindelse med hvilken interessekonflikter opstår.

4.  Udbydere af kryptoaktivtjenester vurderer og gennemgår mindst en gang om året deres politik vedrørende interessekonflikter og træffer alle passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler i den henseende.

5.  ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for yderligere at præcisere:

a)   kravene til de politikker og procedurer, der er omhandlet i stk. 1, under hensyntagen til omfanget, arten og udvalget af de ydede kryptoaktivtjenester

b)   nærmere forhold og metodologi vedrørende indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 73

Outsourcing

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der outsourcer tjenester eller aktiviteter til en tredjepart til udførelse af operationelle funktioner, træffer alle rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere operationel risiko. De har det fulde ansvar for opfyldelsen af alle deres forpligtelser i henhold til dette afsnit og sikrer til enhver tid, at de følgende betingelser er opfyldt:

a)  outsourcing resulterer ikke i en uddelegering af kryptoaktivtjenesteudbyderes ansvar

b)  outsourcing ændrer heller ikke forholdet mellem kryptoaktivtjenesteudbydere og deres kunder og heller ikke kryptoaktivtjenesteudbyderes forpligtelser over for deres kunder

c)  outsourcing ændrer ikke betingelserne for den tilladelse, der meddeles kryptoaktivtjenesteudbydere

d)  tredjeparter involveret i outsourcing samarbejder med den kompetente myndighed i kryptoaktivtjenesteudbydernes hjemland, og outsourcing forhindrer ikke ▌udøvelse af kompetente myndigheders tilsynsfunktioner, herunder adgang på stedet til at indhente alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at varetage disse funktioner

e)  udbydere af kryptoaktivtjenester bibeholder den ekspertise og de ressourcer, der er nødvendige for at evaluere kvaliteten af de leverede tjenester, for effektivt at føre tilsyn med de outsourcede tjenesteydelser og for løbende at styre de risici, der er forbundet med outsourcing

f)  udbydere af kryptoaktivtjenester har direkte adgang til relevante oplysninger om de outsourcede tjenester

g)  udbydere af kryptoaktivtjenester sikrer, at en i outsourcing involveret tredjepart opfylder Unionens databeskyttelsesstandarder.

Med henblik på første afsnit, litra g), er kryptoaktivtjenesteudbydere ansvarlige for at sikre, at disse databeskyttelsesstandarder er fastsat i de i stk. 3 omhandlede skriftlige aftaler.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester skal have en politik for deres outsourcing, herunder beredskabsplaner og exitstrategier, under hensyntagen til omfanget, arten og udvalget af ydede kryptoaktivtjenester.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester fastlægger i en skriftlig aftale deres rettigheder og forpligtelser og de rettigheder og forpligtelser, der gælder for de tredjeparter, som de outsourcer tjenester eller aktiviteter til. Outsourcingaftaler giver udbydere af kryptoaktivtjenester ret til at opsige disse aftaler.

4.  Udbydere af kryptoaktivtjenester og tredjeparter skal efter anmodning stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for de kompetente myndigheder og de øvrige relevante myndigheder med henblik på at sætte disse myndigheder i stand til at vurdere, om de outsourcede aktiviteter er i overensstemmelse med kravene i dette afsnit.

Artikel 74

Velordnet afvikling af udbydere af kryptoaktivtjenester

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der varetager udførelsen af tjenester som omhandlet i artikel 75-79, sørger for at have en plan, der er egnet til at understøtte en velordnet afvikling af deres aktiviteter i henhold til gældende national ret, herunder med hensyn til kontinuitet eller genopretning af kritiske aktiviteter udført af disse tjenesteudbydere. Denne plan skal godtgøre, at udbyderne af kryptoaktivtjenester har evnen til at gennemføre en velordnet afvikling uden at påføre deres kunder unødig økonomisk skade.

Kapitel 3

Forpligtelser vedrørende specifikke kryptoaktivtjenester

Artikel 75

Levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, indgår en aftale med deres kunder om en præcisering af deres opgaver og ansvarsområder. En sådan aftale skal mindst omfatte følgende punkter:

a)  aftaleparternes identitet

b)  arten af den leverede kryptoaktivtjeneste og en beskrivelse heraf

c)   politikken for deponering

d)  metoderne til kommunikation mellem kryptoaktivtjenesteudbyderen og kunden, herunder kundens system til kontrol af ægtheden

e)  en beskrivelse af de sikkerhedssystemer, der anvendes af kryptoaktivtjenesteudbyderen

f)  gebyrer, omkostninger og afgifter, der anvendes af udbyderen af kryptoaktivtjenester

g)  den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, fører en fortegnelse over de kundepositioner, der føres i hver kundes navn, og som svarer til den enkelte kundes rettigheder til kryptoaktiverne. Hvor det er relevant, registrerer udbydere af kryptoaktivtjenester hurtigst muligt eventuelle bevægelser i denne fortegnelse i henhold til instrukser fra deres kunder. I sådanne tilfælde sikrer deres interne procedurer, at enhver bevægelse, der påvirker registreringen af kryptoaktiverne, dokumenteres ved en transaktion, der regelmæssigt registreres i fortegnelsen over kundepositioner.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, indfører en politik for deponering med interne regler og procedurer med henblik på sikker opbevaring af eller kontrol med sådanne kryptoaktiver eller metoder til adgang til kryptoaktiverne.

Den politik for deponering, som er omhandlet i første afsnit, skal minimere risikoen for tab af kunders kryptoaktiver eller de rettigheder, der er knyttet til disse kryptoaktiver, eller metoderne til adgang til kryptoaktiverne som følge af svig, cybertrusler eller forsømmelighed.

Et resumé af politikken for deponering skal efter anmodning stilles til rådighed for kunderne i et elektronisk format.

4.  Hvor det er relevant, skal udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, lette udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til kryptoaktiverne. Enhver begivenhed, der antages at skabe eller ændre en kundes rettigheder, registreres straks i fortegnelsen over kundepositioner.

I tilfælde af ændringer af den underliggende distributed ledger-teknologi eller enhver anden begivenhed, der antages at skabe eller ændre en kundes rettigheder, har kunden ret til kryptoaktiver eller rettigheder, der er nye på grundlag af og inden for omfanget af kundens positioner på tidspunktet for begivenhedens indtræden, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i en gyldig aftale, der forud for begivenheden er indgået med den udbyder af kryptoaktivtjenester, som leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, i henhold til stk. 1.

5.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, giver deres kunder, mindst en gang hvert kvartal, og efter anmodning fra den pågældende kunde en oversigt over kundens positioner vedrørende de kryptoaktiver, der er registreret i dennes navn. Denne oversigt over kundens positioner leveres i et elektronisk format. Oversigten over kundepositioner skal identificere de pågældende kryptoaktiver, deres saldo, værdi og overførsler af kryptoaktiver i den pågældende periode.

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, skal hurtigst muligt give deres kunder oplysninger om de operationer vedrørende kryptoaktiver, der kræver svar fra disse kunder.

6.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, sikrer, at der er indført de nødvendige procedurer til at returnere kryptoaktiver deponeret på vegne af deres kunder eller metoder til adgang ▌så hurtigt som muligt til disse kunder.

7.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, holder kryptoaktiver deponeret på vegne af deres kunder adskilt fra deres egne kryptoaktiver og sikrer, at metoden til adgang til deres kunders kryptoaktiver tydeligt er identificeret som sådan. De sikrer, at deres kunders kryptoaktiver på distributed ledgers er adskilt fra deres egne kryptoaktiver.

De kryptoaktiver, der opbevares i depot, adskilles juridisk fra kryptoaktivtjenesteudbyderens formue i kryptoaktivtjenesteudbyderens kunders interesse i overensstemmelse med gældende ret, således at kryptoaktivtjenesteudbyderens kreditorer ikke har adgang til kryptoaktiver, der opbevares i depot af kryptoaktivtjenesteudbyderen, især i tilfælde af insolvens.

Udbyderen af kryptoaktivtjenester sikrer, at de kryptoaktiver, der opbevares i depot, er operationelt adskilt fra kryptoaktivtjenesteudbyderens formue.

8.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, hæfter over for deres kunder for tab af kryptoaktiver eller af metoderne til adgang til kryptoaktiverne som følge af en begivenhed, der kan tilskrives dem. Det ansvar, der påhviler udbyderen af kryptoaktivtjenester, skal være begrænset til markedsværdien af det mistede kryptoaktiv på det tidspunkt, hvor tabet fandt sted.

Begivenheder, der ikke kan tilskrives udbyderen af kryptoaktivtjenester, omfatter enhver begivenhed, hvor udbyderen af kryptoaktivtjenester påviser, at den er sket uafhængigt af leveringen af den relevante tjeneste eller kryptoaktivtjenesteudbyderens virksomhed, som f.eks. et problem forbundet med driften af distributed ledger, som udbyderen af kryptoaktivtjenester ikke kontrollerer.

9.   Hvis udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, gør brug af andre kryptoaktivtjenesteudbydere af denne tjeneste, må de kun gøre brug af de kryptoaktivtjenesteudbydere, som er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 59.

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og forvaltning af kryptoaktiver på vegne af kunder, og som gør brug af andre kryptoaktivtjenesteudbydere af denne tjeneste, underretter deres kunder herom.

Artikel 76

Drift af en handelsplatform for kryptoaktiver

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, fastsætter, opretholder og gennemfører klare og gennemsigtige regler for driften af handelsplatformen. Disse driftsregler skal som minimum:

a)  fastsætte de godkendelsesprocedurer – herunder kundekendskabskrav, der står i et rimeligt forhold til den risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som er forbundet med ansøgeren, i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849 – der anvendes inden optagelsen af kryptoaktiver på handelsplatformen

b)  definere eventuelle udelukkelseskategorier af de typer kryptoaktiver, der ikke vil blive optaget til handel

c)  fastlægge politikker og procedurer for og størrelsen af eventuelle gebyrer for handel

d)  fastsætte objektive, ikkeforskelsbehandlende regler og forholdsmæssige kriterier for deltagelse i handelsaktiviteter, der fremmer en fair og åben adgang til handelsplatformen for kunder, der ønsker at handle

e)  fastsætte ikkeforskelsbehandlende regler og procedurer for at sikre redelig og korrekt handel og objektive kriterier for effektiv udførelse af ordrer

f)  fastsætte betingelserne for, at kryptoaktiver fortsat kan handles, herunder likviditetstærskelværdier og krav om periodisk oplysning

g)  fastsætte betingelser for, hvornår handel med kryptoaktiver kan suspenderes

h)  fastsætte procedurer for at sikre en effektiv afvikling af både kryptoaktiver og midler.

Med henblik på litra a) skal det klart fremgå af driftsreglerne, at et kryptoaktiv ikke må optages til handel på handelsplatformen, hvis der ikke er offentliggjort en hvidbog om kryptoaktiver i de tilfælde, som kræves i denne forordning.

2.  Før optagelsen til handel af kryptoaktiver sikrer de udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, at kryptoaktivet er i overensstemmelse med handelsplatformens driftsregler, og vurderer egnetheden af det pågældende kryptoaktiv. Ved vurderingen af egnetheden af et kryptoaktiv evaluerer de udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform, navnlig pålideligheden af de anvendte tekniske løsninger og den potentielle tilknytning til ulovlige eller svigagtige aktiviteter under hensyntagen til den erfaring, de resultater og det omdømme, som udstederen af kryptoaktiver og dennes udviklingsteam har. Den udbyder af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform, vurderer også egnetheden af de kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, første afsnit, litra a)-d).

3.  Driftsreglerne for handelsplatformen for kryptoaktiver skal forhindre, at kryptoaktiver med en indbygget anonymitetsfunktion optages til handel, medmindre indehaverne af disse kryptoaktiver og deres transaktionshistorik kan identificeres af de udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver ▌.

4.  De driftsregler, der er omhandlet i stk. 1, udfærdiges på et af hjemlandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

Hvis driften af en handelsplatform for kryptoaktiver finder sted i en anden medlemsstat, udfærdiges de driftsregler, der er omhandlet i stk. 1, på et af værtslandets officielle sprog eller på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse.

5.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, må ikke handle for egen regning på den handelsplatform for kryptoaktiver, som de driver, herunder når de udbyder veksling mellem kryptoaktiver og midler eller andre kryptoaktiver.

6.   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, må kun anvende ejermatchningshandel, hvis kunden har givet sit samtykke til processen. Udbydere af kryptoaktivtjenester giver den kompetente myndighed oplysninger, der redegør for deres anvendelse af ejermatchningshandel. Den kompetente myndighed overvåger kryptoaktivtjenesteudbydernes anvendelse af ejermatchningshandel og sikrer, at denne fortsat er omfattet af definitionen af sådan handel, og at anvendelsen af ejermatchningshandel ikke giver anledning til interessekonflikter mellem udbyderne af kryptoaktivtjenester og deres kunder.

7.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, sørger for at have effektive systemer, procedurer og ordninger, der sikrer, at deres handelssystemer:

a)  er modstandsdygtige

b)  har tilstrækkelig kapacitet til at klare spidsbelastninger med hensyn til ordrer og meddelelser

c)   er i stand til at sikre en velordnet handel i tilfælde af alvorlig markedsstress

d)  kan afvise ordrer, der overskrider forud fastsatte referencetærskelværdier for mængder og priser eller er klart fejlagtige

e)  kontrolleres fuldt ud for at sikre, at betingelserne i litra a)-d) er opfyldt

f)  er underlagt effektive ordninger for forretningskontinuitet for at sikre kontinuiteten i deres tjenester, hvis handelssystemet svigter

g)   er i stand til at forebygge eller påvise markedsmisbrug

h)  er tilstrækkeligt robuste til at hindre, at de misbruges med henblik på hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

8.   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, underretter deres kompetente myndighed, hvis de identificerer tilfælde af markedsmisbrug eller forsøg på markedsmisbrug, der forekommer i eller gennem deres handelssystemer.

9.  Kryptoaktivtjenesteudbydere, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, offentliggør alle købs- og salgspriser samt markedsdybden ved disse priser, der anføres for kryptoaktiver gennem deres handelsplatforme. De pågældende udbydere af kryptoaktivtjenester stiller løbende disse oplysninger til rådighed for offentligheden i løbet af den normale åbningstid for handelsaktiviteter.

10.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, offentliggør pris, volumen og tidspunkt for de transaktioner, der udføres i forbindelse med kryptoaktiver handlet på deres handelsplatforme. De offentliggør oplysninger om alle sådanne transaktioner så tæt på realtid, som det er teknisk muligt.

11.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, gør de oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med stk. 9 og 10, tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår og sikrer ikkeforskelsbehandlende adgang til disse oplysninger. Disse oplysninger stilles til rådighed uden gebyr 15 minutter efter offentliggørelsen i et maskinlæsbart format og forbliver offentliggjort i mindst to år.

12.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, påbegynder den fuldstændige afvikling af en kryptoaktivtransaktion på distributed ledgeren senest 24 timer efter, at transaktionen er gennemført på handelsplatformen, eller i tilfælde af transaktioner, der afvikles uden for distributed ledgeren, ved afslutningen af handelen på dagen for afviklingen.

13.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, sikrer, at deres gebyrstrukturer er gennemsigtige, retfærdige og ikkeforskelsbehandlende, og at de ikke tilskynder til at placere, ændre eller annullere ordrer eller gennemføre transaktioner på en måde, der bidrager til ureglementerede handelsvilkår eller markedsmisbrug som omhandlet i afsnit VI.

14.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, bibeholder ressourcer og har backupfaciliteter, så de til enhver tid kan rapportere til deres kompetente myndighed.

15.   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform, stiller de relevante data om alle ordrer vedrørende kryptoaktiver, som bekendtgøres gennem deres systemer, til rådighed for den kompetente myndighed i mindst fem år eller giver den kompetente myndighed adgang til ordrebogen, således at den kompetente myndighed er i stand til at overvåge handelen. Disse relevante data skal indeholde ordrens kendetegn, herunder dem, der forbinder en ordre med de udførte transaktioner, som hidrører fra den pågældende ordre.

16.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på nærmere at præcisere:

a)  den måde, hvorpå gennemsigtighedsoplysninger, herunder detaljeringsgraden af de oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden som omhandlet i stk. 1, 9 og 10, skal tilbydes

b)  indholdet og formatet af de ordrebøger, der skal føres, jf. stk. 15.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 77

Veksling mellem kryptoaktiver og midler eller andre kryptoaktiver

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der veksler mellem kryptoaktiver og midler eller andre kryptoaktiver, indfører en ikkeforskelsbehandlende handelspolitik, som navnlig angiver, hvilken type kunder de accepterer at drive handel med, og hvilke betingelser kunderne skal opfylde.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der veksler mellem kryptoaktiver og midler eller andre kryptoaktiver, offentliggør en fast pris på kryptoaktiverne eller en metode til fastsættelse af prisen på de kryptoaktiver, som de foreslår at veksle mod midler eller andre kryptoaktiver, og enhver gældende grænse, som er fastlagt af den pågældende udbyder af kryptoaktiver, for det beløb, der skal veksles.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der veksler mellem kryptoaktiver og midler eller andre kryptoaktiver, udfører kundernes ordrer til de viste priser på det tidspunkt, hvor ordren vedrørende veksling er endelig. Udbydere af kryptoaktivtjenester underretter deres kunder om betingelserne for, at deres ordre betragtes som endelig.

4.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udveksler kryptoaktiver og midler eller andre kryptoaktiver, offentliggør nærmere oplysninger om ▌de transaktioner, de har udført, herunder transaktionsmængder og -priser.

Artikel 78

Udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, træffer ved ordrens udførelse alle nødvendige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder under hensyntagen til udførelsesfaktorer med hensyn til pris, omkostninger, hastighed, sandsynlighed for udførelse og afvikling, omfang, art, betingelser for deponering af kryptoaktiverne eller andre aspekter, der er relevante for udførelsen af ordren.

Uanset første afsnit er udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, ikke forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger som omhandlet i første afsnit i tilfælde, hvor de udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver efter specifikke instrukser fra deres kunder.

2.  For at sikre overholdelsen af stk. 1 etablerer og gennemfører en kryptoaktivtjenesteudbyder, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, effektive ordreudførelsesordninger. Udbyderen etablerer og gennemfører især en politik for ordreudførelse, der sætter denne i stand til at opnå det bedst mulige resultat i forbindelse med kundeordrer. Denne politik for ordreudførelse skal sikre den øjeblikkelige, redelige og hurtige udførelse af kundeordrer og forhindre misbrug af oplysninger vedrørende kundeordrer gennem kryptoaktivtjenesteudbydernes ansatte.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, giver deres kunder passende og klare oplysninger om deres politik for ordreudførelse som omhandlet i stk. 2 og enhver væsentlig ændring heraf. Der skal i disse oplysninger klart, tilstrækkelig udførligt og på en for kunderne letforståelig måde gøres rede for, hvordan udbydere af kryptoaktivtjenester udfører kundeordrer. Udbydere af kryptoaktivtjenester indhenter forudgående samtykke fra hver enkelt kunde vedrørende politikken for ordreudførelse.

4.   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, skal efter anmodning kunne påvise over for deres kunder, at de har udført ordrerne i overensstemmelse med deres politik for ordreudførelse, og efter sidstnævntes anmodning kunne påvise over for den kompetente myndighed, at de overholder denne artikel.

5.   Hvis politikken for ordreudførelse giver mulighed for, at kundeordrer kan udføres uden for handelsplatformen, underretter udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, deres kunder om denne mulighed og indhenter forudgående udtrykkeligt samtykke fra deres kunder, inden de begynder at udføre deres ordrer uden for en handelsplatform, enten i form af en generel aftale eller i forbindelse med individuelle transaktioner.

6.   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, overvåger effektiviteten af deres ordreudførelsesordninger og politik for ordreudførelse med henblik på at identificere og, hvor det er relevant, afhjælpe eventuelle mangler i den henseende. De skal navnlig regelmæssigt vurdere, om de handelssystemer, der er en del af deres politik for ordreudførelse, giver det bedst mulige resultat for kunderne, eller om deres ordreudførelsesordninger bør ændres under hensyntagen til bl.a. de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3. Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udfører ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, giver de kunder, som de har et løbende kundeforhold med, meddelelse om enhver væsentlig ændring af ordreudførelsesordninger eller politik for ordreudførelse.

Artikel 79

Placering af kryptoaktiver

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver, underretter udbyder, den person, der anmoder om optagelse til handel, eller enhver tredjepart, der handler på dennes vegne, om følgende oplysninger inden kontraktindgåelse med disse:

a)  den påtænkte type placering, herunder hvorvidt et minimumsbeløb for køb er garanteret eller ej

b)  en angivelse af størrelsen af de transaktionsgebyrer, der er forbundet med den foreslåede placering

c)  den sandsynlige timing, proces og pris for den foreslåede transaktion

d)  oplysninger om målgruppen af købere.

Udbydere af kryptoaktivtjenester, der placerer kryptoaktiver, skal, før de pågældende kryptoaktiver placeres, opnå godkendelse fra udstedere af disse kryptoaktiver eller enhver tredjepart, der handler på deres vegne, for så vidt angår oplysningerne anført i første afsnit.

2.  Der skal i forbindelse med kryptoaktivtjenesteudbyderes bestemmelser om interessekonflikter, der er omhandlet i artikel 72, stk.1, være indført specifikke og passende procedurer til at identificere, forebygge, håndtere og afsløre eventuelle interessekonflikter, der opstår som følge af følgende situationer:

a)  udbydere af kryptoaktivtjenester placerer kryptoaktiver hos deres egne kunder

b)  den foreslåede pris for placering af kryptoaktiver er over- eller undervurderet

c)   udbyderen udbetaler eller giver incitamenter, herunder ikkemonetære incitamenter, til udbydere af kryptoaktivtjenester.

Artikel 80

Modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der modtager og formidler ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, indfører og gennemfører procedurer og ordninger, der sikrer hurtig og korrekt formidling af kunders ordrer til udførelse på en handelsplatform for kryptoaktiver eller til en anden udbyder af kryptoaktivtjenester.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der modtager og formidler ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, modtager ikke nogen form for aflønning, rabat eller naturalieydelse til gengæld for at videresende kundeordrer til en særlig handelsplatform for kryptoaktiver eller til en anden udbyder af kryptoaktivtjenester.

3.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der modtager og formidler ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, må ikke misbruge oplysninger vedrørende endnu ikke behandlede kundeordrer og træffer alle rimelige foranstaltninger for at forhindre misbrug af sådanne oplysninger gennem udbydernes ansatte.

Artikel 81

Rådgivning om kryptoaktiver og porteføljepleje af kryptoaktiver

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver eller porteføljepleje af kryptoaktiver, vurderer, om kryptoaktivtjenesterne eller kryptoaktiverne er egnede for deres kunder eller potentielle kunder, under hensyntagen til deres viden om og erfaring med at investere i kryptoaktiver, deres investeringsmål, herunder risikotolerance og deres finansielle situation, herunder deres evne til at bære tab.

2.   Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver, skal i god tid, inden de yder rådgivning om kryptoaktiver, informere potentielle kunder om, hvorvidt rådgivningen:

a)  ydes på et uafhængigt grundlag

b)  er baseret på en bred eller en mere begrænset analyse af forskellige kryptoaktiver, herunder om rådgivningen er begrænset til kryptoaktiver udstedt eller udbudt af enheder, der har tætte forbindelser med udbyderen af kryptoaktivtjenester eller eventuelle andre juridiske eller økonomiske forbindelser, som f.eks. en kontraktmæssig forbindelse, som indebærer en risiko for at svække det uafhængige grundlag for den ydede rådgivning.

3.  Hvis en udbyder af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver, underretter kunden om, at rådgivningen ydes på et uafhængigt grundlag, skal denne:

a)  vurdere et tilstrækkeligt udvalg af kryptoaktiver, der findes på markedet, og som skal være tilstrækkeligt forskellige til at sikre, at kundens investeringsmål kan opfyldes på passende vis, og som ikke må være begrænset til kryptoaktiver, der udstedes eller leveres af:

i)  den samme udbyder af kryptoaktivtjenester

ii)  enheder, der har tætte forbindelser med den samme udbyder af kryptoaktivtjenester, eller

iii)  andre enheder, som den samme udbyder af kryptoaktivtjenester har så tætte juridiske eller økonomiske forbindelser med som f.eks. kontraktmæssige forbindelser, at det kan indebære en risiko for at svække det uafhængige grundlag for den ydede rådgivning

b)  ikke modtage og beholde gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser, der betales af tredjepart eller en person, der handler på tredjeparts vegne, i forbindelse med leveringen af den pågældende tjenesteydelse til kunder.

Uanset tredje afsnit, litra b), er mindre naturalieydelser, der kan styrke kvaliteten af kryptoaktivtjenester, der leveres til en kunde, og som er af en størrelsesorden og art, som ikke svækker overholdelsen af en kryptoaktivtjenesteudbyders forpligtelse til at handle i kundens bedste interesse, tilladt i tilfælde, hvor de tydeligt oplyses til kunden.

4.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver, giver desuden potentielle kunder oplysninger om alle udgifter og dertil knyttede gebyrer, herunder udgifter til rådgivning, hvor det er relevant, udgifter til de kryptoaktiver, der anbefales eller markedsføres over for kunden, og hvordan kunden kan betale for kryptoaktiverne, herunder også eventuelle tredjepartsbetalinger.

5.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder porteføljepleje af kryptoaktiver, må ikke modtage og beholde gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser, der betales eller leveres af en udsteder, udbyder, person, der anmoder om optagelse til handel, eller enhver tredjepart eller en person, der handler på vegne af en tredjepart, i tilknytning til rådgivning om kryptoaktiver til deres kunder.

6.  Hvis en udbyder af kryptoaktivtjenester underretter en kunde om, at dennes rådgivning ikke ydes på et uafhængigt grundlag, kan udbyderen modtage tilskyndelser, på betingelse af at betalingen eller ydelsen:

a)  skal øge kvaliteten af den relevante tjeneste til kunden, og

b)  ikke svækker overholdelsen af kryptoaktivtjenesteudbyderens forpligtelse til at handle ærligt, redeligt og professionelt i overensstemmelse med kundernes bedste interesse.

Kunden er klart blevet oplyst om, at der foreligger et gebyr eller en ydelse, jf. stk. 4, eller hvis det ikke er muligt at konstatere beløbets størrelse, hvilken metode der er anvendt til beregning heraf, på en omfattende, nøjagtig og forståelig måde, før den pågældende kryptoaktivtjeneste er ydet.

7.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver, sikrer, at fysiske personer, der yder rådgivning eller leverer oplysninger om kryptoaktiver eller en kryptoaktivtjeneste på deres vegne, har den nødvendige viden og kompetence til at efterkomme deres forpligtelser. Medlemsstaterne offentliggør de kriterier, som anvendes til at vurdere en sådan viden og kompetence.

8.  I forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, indhenter udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver eller porteføljepleje af kryptoaktiver, fra deres kunder eller potentielle kunder de nødvendige oplysninger om deres kendskab til og erfaring med investeringer, herunder i kryptoaktiver, deres investeringsmål, herunder risikotolerance, deres finansielle situation, herunder deres evne til at bære tab, og deres grundlæggende forståelse af de risici, der er forbundet med køb af kryptoaktiver, således at udbydere af kryptoaktivtjenester kan anbefale kunder eller potentielle kunder, om kryptoaktiverne er egnede for dem og navnlig er i overensstemmelse med deres risikotolerance og evne til at bære tab.

9.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver eller porteføljepleje af kryptoaktiver, advarer kunder eller potentielle kunder om, at:

a)  værdien af kryptoaktiver kan variere

b)  kryptoaktiverne kan medføre fuldstændige eller delvise tab

c)  kryptoaktiverne muligvis ikke er likvide

d)  kryptoaktiverne i givet fald ikke er omfattet af investorgarantiordningerne i direktiv 97/9/EF

e)  kryptoaktiverne ikke er omfattet af indskudsgarantiordningerne i direktiv 2014/49/EU.

10.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver eller porteføljepleje af kryptoaktiver, fastlægger, opretholder eller gennemfører politikker og procedurer, der sætter dem i stand til at indsamle og vurdere alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage den vurdering, som er omhandlet i stk. 1, af hver enkelt kunde. De træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at de indhentede oplysninger om deres kunder eller potentielle kunder er pålidelige.

11.  Hvis kunderne ikke fremlægger de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 8, eller hvis udbydere af kryptoaktivtjenester, som yder rådgivning om kryptoaktiver eller porteføljepleje af kryptoaktiver, finder, at kryptoaktivtjenesterne eller kryptoaktiverne ikke er egnede for deres kunder, anbefaler de hverken sådanne kryptoaktivtjenester eller kryptoaktiver eller påbegynder ydelsen af porteføljepleje af sådanne kryptoaktiver.

12.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver eller porteføljepleje af kryptoaktiver, skal regelmæssigt for hver enkelt kunde gennemgå den i stk. 1 omhandlede egnethedsvurdering mindst hvert andet år efter den indledende vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med nævnte stykke.

13.  Når egnethedsvurderingen i stk. 1 eller gennemgangen heraf i henhold til stk. 12 er foretaget, forelægger udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder rådgivning om kryptoaktiver, kunderne en rapport om egnethed, hvori det præciseres, hvilken rådgivning der er ydet, og hvordan denne rådgivning opfylder kundernes præferencer, mål og øvrige karakteristika. Denne rapport udarbejdes og meddeles kunderne i et elektronisk format. Rapporten skal som minimum:

a)  indeholde ajourførte oplysninger om den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, og

b)  indeholde en kort beskrivelse af den rådgivning, der er givet.

Den i første afsnit omhandlede egnethedsrapport skal tydeliggøre, at rådgivningen er baseret på kundens kendskab til og erfaring med investering i kryptoaktiver, kundens investeringsmål, risikotolerance, finansielle situation og evne til at bære tab.

14.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der yder porteføljepleje af kryptoaktiver, forelægger periodiske rapporter for deres kunder i et elektronisk format om de porteføljeplejeaktiviteter, der udføres på deres vegne. Disse periodiske rapporter skal indeholde en rimelig og afbalanceret gennemgang af de udførte aktiviteter og af porteføljens resultater i rapporteringsperioden, en ajourført erklæring om, hvordan de udførte aktiviteter opfylder kundens præferencer, mål og øvrige karakteristika samt ajourførte oplysninger om den egnethedsvurdering, der er omhandlet i stk. 1, eller gennemgangen heraf, som er omhandlet i stk. 13.

Den periodiske rapport, der er omhandlet i første afsnit, forelægges hver tredje måned, undtagen i tilfælde, hvor en kunde har adgang til et onlinesystem, hvor ajourførte værdiansættelser af kundens portefølje og ajourførte oplysninger om den egnethedsvurdering, der er omhandlet i stk. 1, kan tilgås, og kryptoaktivtjenesteudbyderen har dokumentation for, at kunden har tilgået en værdiansættelse mindst én gang i løbet af det relevante kvartal. Et sådant onlinesystem betragtes som et elektronisk format.

15.   Senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udsteder ESMA retningslinjer, der præciserer:

a)   de oplysninger, der er omhandlet i stk. 8

b)   kriterierne for vurdering af kundens viden og kompetencer i overensstemmelse med stk. 2, og

c)   formatet af den periodiske rapport, der er omhandlet i stk. 14.

Artikel 82

Levering af tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder

1.  Udbydere af kryptoaktivtjenester, der udbyder tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder, indgår en aftale med deres kunder om en præcisering af deres opgaver og ansvarsområder. En sådan aftale skal mindst omfatte følgende punkter:

a)  aftaleparternes identitet

b)  en beskrivelse af de nærmere bestemmelser for den overførselstjeneste, der udbydes

c)  en beskrivelse af de sikkerhedssystemer, der anvendes af kryptoaktivtjenesteudbyderen

d)  gebyrer, der anvendes af kryptoaktivtjenesteudbyderen

e)  lovvalg.

2.  ESMA udsteder i tæt samarbejde med EBA retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for udbydere af kryptoaktivtjenester, der udbyder tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder, for så vidt angår procedurer og politikker, herunder kunders rettigheder, i forbindelse med tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver.

Kapitel 4

Erhvervelse af udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 83

Vurdering af de foreslåede erhvervelser af udbydere af kryptoaktivtjenester

1.  Enhver fysisk eller juridisk person eller sådanne personer, som handler samlet, og som har besluttet direkte eller indirekte at erhverve ("den foreslåede erhverver") en kvalificeret andel i en udbyder af kryptoaktivtjenester eller direkte eller indirekte at forøge en sådan kvalificeret andel, således at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå op på eller overstige ▌20 %, 30 % eller 50 %, eller således at udbyderen af kryptoaktivtjenester derved bliver denne persons datterselskab, giver skriftligt meddelelse herom til den kompetente myndighed for den pågældende udbyder af kryptoaktivtjenester og angiver omfanget af den påtænkte andel og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 84, stk. 4.

2.  Enhver fysisk eller juridisk person, der har besluttet direkte eller indirekte at afhænde sin kvalificerede andel i en udbyder af kryptoaktivtjenester, giver forinden skriftlig meddelelse herom til den kompetente myndighed og angiver størrelsen af denne andel. Denne person underretter også den kompetente myndighed om sin beslutning om at formindske sin kvalificerede andel så meget, at andelen af stemmerettigheder eller kapitalandele derved vil nå ned under en tærskel på 10 %, 20 %, 30 % eller 50 %, eller så meget, at kryptoaktivtjenesteudbyderen derved vil ophøre med at være denne persons datterselskab.

3.  Den kompetente myndighed bekræfter straks og under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede meddelelse skriftligt modtagelsen heraf.

4.  Den kompetente myndighed vurderer den foreslåede erhvervelse som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og de oplysninger, der kræves i henhold til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 84, stk. 4, senest 60 arbejdsdage efter datoen for den i nærværende artikels stk. 3 omhandlede skriftlige anerkendelse af modtagelsen. Den kompetente myndighed anerkender modtagelsen af meddelelsen og underretter den foreslåede erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber.

5.  Med henblik på den i stk. 4, første afsnit, omhandlede vurdering kan den kompetente myndighed høre de kompetente myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og finansielle efterretningsenheder og tager behørigt hensyn til deres synspunkter.

6.  I forbindelse med den vurdering, der er omhandlet i stk. 4, kan den kompetente myndighed anmode den foreslåede erhverver om eventuelle supplerende oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre den pågældende vurdering. En sådan anmodning fremsættes, før vurderingen afsluttes, og under alle omstændigheder senest den 50. arbejdsdag at regne fra den dato for den skriftlige anerkendelse af modtagelsen, der er omhandlet i stk. 3. Sådanne anmodninger fremsættes skriftligt og præciserer, hvilke supplerende oplysninger der er behov for.

Den kompetente myndighed suspenderer den i stk. 4, første afsnit, omhandlede vurderingsperiode, indtil de har modtaget de i dette stykkes første afsnit omhandlede supplerende oplysninger. Suspensionen må ikke overstige 20 arbejdsdage. Eventuelle yderligere anmodninger fra den kompetente myndighed om supplerende oplysninger eller præciseringer af de modtagne oplysninger må ikke medføre yderligere suspension af vurderingsperioden.

Den kompetente myndighed kan forlænge suspensionen som omhandlet i dette stykkes andet afsnit i op til 30 arbejdsdage, hvis den foreslåede erhverver er placeret uden for Unionen eller omfattet af et tredjelands lovgivning.

7.  En kompetent myndighed, der efter den i stk. 4 omhandlede vurderings afslutning beslutter at modsætte sig den i stk. 1 omhandlede foreslåede erhvervelse, giver inden for to arbejdsdage, og under alle omstændigheder før den i stk. 4, andet afsnit, omhandlede dato for forlængelse, hvis det er relevant, den foreslåede erhverver meddelelse herom i overensstemmelse med stk. 6, andet og tredje afsnit. Meddelelsen om denne beslutning skal begrundes.

8.  Hvis den kompetente myndighed ikke modsætter sig den foreslåede erhvervelse, der er omhandlet i stk. 1, inden den dato for forlængelse, hvis det er relevant, der er omhandlet i stk. 4, i overensstemmelse med stk. 6, andet og tredje afsnit, anses den foreslåede erhvervelse for at være godkendt.

9.  Den kompetente myndighed kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den foreslåede erhvervelse som omhandlet i stk. 1 og om nødvendigt forlænge denne maksimumsperiode.

Artikel 84

Indhold af vurderingen af de foreslåede erhvervelser af udbydere af kryptoaktivtjenester

1.  I forbindelse med udførelsen af vurderingen som omhandlet i artikel 83, stk. 4, vurderer den kompetente myndighed egnetheden af den foreslåede erhverver, og den foreslåede erhvervelses finansielle soliditet som omhandlet i artikel 83, stk. 4, ud fra alle følgende kriterier:

a)  den foreslåede erhververs omdømme

b)  omdømme, viden, kompetence og erfaring hos enhver person, som skal lede forretningsaktiviteten for udbyderen af kryptoaktivtjenesten, som følge af den foreslåede erhvervelse

c)  den foreslåede erhververs finansielle soliditet, navnlig i forhold til den type forretningsaktivitet, der påtænkes forfulgt eller forfølges af udbyderen af kryptoaktivtjenesten, i hvilken erhvervelsen foreslås

d)  hvorvidt udbyderen af kryptoaktivtjenesten vil kunne overholde og fortsætte med at overholde bestemmelserne i dette afsnit

e)  om der er rimelige grunde til i forbindelse med den foreslåede erhvervelse at formode, at hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. henholdsvis artikel 1, stk. 3, og artikel 1, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/849, forekommer eller forsøges eller er forekommet eller er blevet forsøgt, eller at den foreslåede erhvervelse vil kunne øge risikoen herfor.

2.  Den kompetente myndighed må kun gøre indsigelse mod den foreslåede erhvervelse, hvis der er rimelige grunde hertil på baggrund af kriterierne i denne artikels stk. 1, eller hvis de i henhold til artikel 83, stk. 4, afgivne oplysninger er ufuldstændige eller falske.

3.  Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kvalificerede andel, der er påkrævet for at kunne erhverves i henhold til denne forordning, eller tillade deres kompetente myndigheder at vurdere den foreslåede erhvervelse ud fra markedets økonomiske behov.

4.  ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer det detaljerede indhold af de oplysninger, der er nødvendige for at udføre den vurdering, der er omhandlet i artikel 83, stk. 4, første afsnit. De krævede oplysninger skal være relevante for en tilsynsmæssig vurdering, være forholdsmæssige og tilpasses den foreslåede erhververs forhold og den foreslåede erhvervelse, jf. artikel 83, stk. 1.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kapitel 5

Signifikante udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 85

Identificering af signifikante udbydere af kryptoaktivtjenester

1.  En udbyder af kryptoaktivtjenester anses for at være signifikant, hvis den i Unionen har mindst 15 millioner aktive brugere i gennemsnit i et kalenderår, hvor gennemsnittet beregnes som gennemsnittet af det daglige antal aktive brugere i hele det foregående kalenderår.

2.  Udbydere af kryptoaktivtjenester skal underrette deres kompetente myndigheder senest to måneder efter at have opnået det antal aktive brugere, der er anført i stk. 1. Hvis den kompetente myndighed er enig i, at den tærskel, der er fastsat i stk. 1, er blevet opfyldt, underretter den ESMA herom.

3.  Uden at det berører de kompetente myndigheders ansvar i henhold til denne forordning, orienterer de kompetente myndigheder i hjemlandet årligt ESMA's tilsynsråd om følgende tilsynsmæssige udviklinger i forbindelse med udbydere af signifikante kryptoaktivtjenester:

a)  igangværende eller afsluttede tilladelser som omhandlet i artikel 59

b)  igangværende eller afsluttede processer for inddragelse af tilladelser som omhandlet i artikel 64

c)  udøvelsen af tilsynsbeføjelser som fastsat i artikel 94, stk. 1, første afsnit, litra b), c), e), f), g), y) og aa).

Hjemlandets kompetente myndighed kan orientere ESMA's tilsynsråd hyppigere eller underrette det, inden hjemlandets kompetente myndighed træffer afgørelser med hensyn til første afsnit, litra a), b) eller c).

4.  Den orientering, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit, kan efterfølges af en udveksling af synspunkter i ESMA's tilsynsråd.

5.  ESMA kan i givet fald gøre brug af sine beføjelser i henhold til artikel 29, 30, 31 og 31b i forordning (EU) nr. 1095/2010.

AFSNIT VI

Forebyggelse af og forbud mod markedsmisbrug i relation til kryptoaktiver

Artikel 86

Anvendelsesområdet for bestemmelserne om markedsmisbrug

1.   Dette afsnit finder anvendelse på handlinger, der udføres af enhver person, vedrørende kryptoaktiver, der er optaget til handel, eller for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse til handel.

2.   Dette afsnit finder også anvendelse på enhver transaktion, ordre eller adfærd vedrørende kryptoaktiver som omhandlet i stk. 1, uanset om en sådan transaktion, ordre eller adfærd finder sted på en handelsplatform eller ej.

3.   Dette afsnit finder anvendelse på tiltag og undladelser i Unionen og i tredjelande vedrørende de kryptoaktiver, som er omhandlet i stk. 1.

Artikel 87

Intern viden

1.   Med henblik på anvendelsen af denne forordning omfatter intern viden følgende typer af oplysninger:

a)   enhver form for specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, og som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel, eller et eller flere kryptoaktiver, og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis ville kunne påvirke priserne på disse kryptoaktiver eller prisen på et beslægtet kryptoaktiv mærkbart

b)   for så vidt angår personer, der har til opgave at udføre ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder, forstås ligeledes specifikke oplysninger, som en kunde giver, og som vedrører kundens endnu ikke behandlede ordrer på kryptoaktiver, og som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel, eller et eller flere kryptoaktiver, og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis ville kunne påvirke priserne på disse kryptoaktiver eller prisen på et beslægtet kryptoaktiv mærkbart.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses viden for at være specifik, hvis den angiver en række forhold, der foreligger, eller som med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt, eller som med rimelighed kan forventes at indtræde, hvis den er tilstrækkeligt præcis til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende forholds eller den pågældende begivenheds eventuelle indvirkning på priserne på kryptoaktiverne. I den forbindelse kan, i tilfælde af en langvarig proces, som har til formål at frembringe, eller som resulterer i bestemte forhold eller en bestemt hændelse, disse forhold eller denne fremtidige hændelse samt også midlertidige skridt i den proces, der er forbundet med at frembringe eller resultere i disse fremtidige forhold eller denne fremtidige hændelse, betragtes som præcise oplysninger.

3.   Et midlertidigt skridt i en langstrakt proces betragtes som at være intern viden, hvis det i sig selv opfylder kriterierne for intern viden som omhandlet i stk. 2.

4.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 forstås ved viden, som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis ville kunne påvirke priserne på kryptoaktiver mærkbart, viden, som en fornuftig indehaver af kryptoaktiver sandsynligvis ville anvende som en del af grundlaget for indehaverens investeringsbeslutninger.

Artikel 88

Offentliggørelse af intern viden

1.  Udstedere, udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel, oplyser hurtigst muligt offentligheden om den interne viden, der er omhandlet i artikel 87, og som vedrører dem direkte, på en måde, der giver offentligheden mulighed for hurtig adgang til og fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af oplysningerne. Udstedere, udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel, må ikke kombinere videregivelse af intern viden til offentligheden med markedsføring af deres aktiviteter. Udstedere, udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel, skal i en periode på mindst fem år lægge al intern viden, som de er forpligtet til at offentliggøre, ud på deres websted og løbende ajourføre den.

2.  Udstedere, udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel, kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden som omhandlet i artikel 87 over for offentligheden, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)  øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade de legitime interesser hos udstedere, udbydere og personer, der anmoder om optagelse til handel

b)  udsættelse af offentliggørelsen antages ikke at vildlede offentligheden

c)  udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel, er i stand til at sikre disse oplysningers fortrolighed.

3.   Hvis en udsteder, udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel, har udsat offentliggørelsen af intern viden i overensstemmelse med stk. 2, underretter den pågældende den kompetente myndighed om, at offentliggørelsen af oplysningerne er udsat og giver en skriftlig redegørelse for, hvordan betingelserne i stk. 2 er opfyldt, umiddelbart efter at oplysningerne er videregivet til offentligheden. Alternativt kan medlemsstaterne fastsætte, at en sådan redegørelse kun skal forelægges efter anmodning fra den kompetente myndighed.

4.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge de tekniske metoder til:

a)  passende offentliggørelse af intern viden som omhandlet i stk. 1, og

b)  udsættelse af offentliggørelsen af intern viden som omhandlet i stk. 2 og 3.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 89

Forbud mod insiderhandel

1.   Med henblik på anvendelsen af denne forordning anses insiderhandel for at finde sted, når en person er i besiddelse af intern viden og udnytter denne viden ved for egen regning eller for tredjeparts regning direkte eller indirekte at erhverve eller afhænde kryptoaktiver, som den pågældende viden vedrører. Udnyttelsen af intern viden ved at annullere eller ændre en ordre vedrørende et kryptoaktiv, som oplysningerne vedrører, og hvor ordren blev afgivet, før den pågældende var i besiddelse af denne interne viden, anses også for at være insiderhandel. Udnyttelse af intern viden omfatter også en persons afgivelse, ændring eller tilbagetrækning af et bud for egen regning eller for tredjeparts regning.

2.  Ingen må deltage i insiderhandel eller forsøge at deltage i insiderhandel eller anvende intern viden om kryptoaktiver til erhvervelse eller til afhændelse af disse kryptoaktiver hverken direkte eller indirekte og hverken for egen regning eller for tredjeparts regning. Ingen må anbefale, at en anden person deltager i insiderhandel, eller tilskynde en anden person til at deltage i insiderhandel.

3.  Personer, som er i besiddelse af intern viden om kryptoaktiver, må ikke på grundlag af denne interne viden anbefale eller tilskynde en anden person til:

a)  at erhverve eller afhænde disse kryptoaktiver, eller

b)  at annullere eller ændre en ordre vedrørende disse kryptoaktiver.

4.   Brug af en anbefaling eller tilskyndelse som omhandlet i stk. 3 udgør insiderhandel i den i denne artikel anvendte betydning, hvis den person, som gør brug af anbefalingen eller tilskyndelsen, ved eller burde vide, at den er baseret på intern viden.

5.  Denne artikel finder anvendelse på enhver person, der er i besiddelse af intern viden som følge af:

a)   at være medlem af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganerne hos udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

b)   at have kapitalinteresser hos udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

c)   at have adgang til denne viden som led i udøvelsen af arbejde, erhverv eller funktioner eller i forbindelse med sin rolle i distributed ledger-teknologien eller lignende teknologi, eller

d)   at deltage i kriminelle aktiviteter.

Denne artikel finder også anvendelse på enhver person, der besidder intern viden under andre forhold end dem, der er omhandlet i første afsnit, når den pågældende person ved eller burde vide, at det er intern viden.

6.   Hvis en person som omhandlet i stk. 1 er en juridisk person, finder denne artikel anvendelse i overensstemmelse med national ret på fysiske personer, som deltager i beslutningen om at foretage erhvervelse, afhændelse, annullering eller ændring af en handelsordre for den pågældende juridiske persons regning.

Artikel 90

Forbud mod uretmæssig videregivelse af intern viden

1.   Personer, som er i besiddelse af intern viden, må ikke uretmæssigt videregive disse oplysninger til andre personer, medmindre en sådan oplysning sker som led i den normale udøvelse af arbejde, erhverv eller funktioner.

2.   Videregivelse af de i artikel 89, stk. 4, omhandlede anbefalinger eller tilskyndelser udgør uretmæssig videregivelse af intern viden, hvis den person, der videregiver anbefalingen eller tilskyndelsen, ved eller burde vide, at den er baseret på intern viden.

Artikel 91

Forbud mod markedsmanipulation

1.  Ingen må deltage eller forsøge at deltage i markedsmanipulation.

2.  Ved anvendelsen af denne forordning omfatter markedsmanipulation enhver af følgende aktiviteter:

a)  indgåelse af en transaktion, afgivelse af en handelsordre eller enhver anden adfærd – medmindre de er foretaget af lovlige årsager – som:

i)  giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på et kryptoaktiv

ii)  sikrer eller antages at sikre prisen på et eller flere kryptoaktiver på et unormalt eller kunstigt niveau

b)  indgåelse af en transaktion, afgivelse af en handelsordre eller enhver anden aktivitet eller adfærd, der påvirker eller antages at påvirke prisen på et eller flere kryptoaktiver samtidig med anvendelsen af en fingereret plan eller alle andre former for bedrag eller påfund

c)  udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller ved andre metoder, der giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på et eller flere kryptoaktiver, eller som sikrer eller antages at sikre prisen på et eller flere kryptoaktiver på et unormalt eller kunstigt højt niveau, herunder spredning af rygter, hvis den person, der har deltaget i spredningen, vidste eller burde have vidst, at oplysningerne var urigtige eller vildledende.

3.  Følgende adfærd anses blandt andet for at være markedsmanipulation:

a)  sikring af en dominerende stilling i forhold til udbuddet af eller efterspørgslen efter et kryptoaktiv, som har eller antages at have den virkning, at købs- og salgspriser påvirkes direkte eller indirekte, eller der skabes eller antages at skabes andre urimelige vilkår for transaktionen

b)  afgivelse af handelsordrer på en handelsplatform for kryptoaktiver, herunder en eventuel annullering eller ændring heraf, ved hjælp af enhver tilgængelig handelsmetode, og som har en af de i stk. 2, litra a), omhandlede virkninger ved at:

i)   afbryde eller forsinke driften af handelsplatformen for kryptoaktiver eller deltage i aktiviteter, der antages at have denne virkning

ii)  gøre det vanskeligere for andre personer at identificere ægte ordrer på en handelsplatform for kryptoaktiver eller deltage i aktiviteter, der antages at have denne virkning, herunder ved at afgive ordrer, der fører til en destabilisering af den normale drift af handelsplatformen for kryptoaktiver

iii)  skabe et urigtigt eller vildledende signal om leveringen af eller efterspørgslen efter eller prisen på et kryptoaktiv, navnlig ved at der afgives ordrer for at sætte en tendens i gang eller forværre denne eller deltage i aktiviteter, der antages at have denne virkning

c)  udnytte lejlighedsvis eller regelmæssig adgang til de traditionelle eller elektroniske medier ved at udsende en meningstilkendegivelse om et kryptoaktiv, efter på forhånd at have afgivet et bud på det pågældende kryptoaktiv, og ved senere at drage fordel af den måde, hvorpå de tilkendegivne holdninger påvirker prisen på dette kryptoaktiv, uden samtidig at have afsløret interessekonflikten over for offentligheden på en korrekt og effektiv måde.

Artikel 92

Forebyggelse og afsløring af markedsmisbrug

1.  En person, der som led i sit erhverv organiserer eller udfører transaktioner med kryptoaktiver, skal have indført effektive ordninger, systemer og procedurer med henblik på at forebygge og afsløre markedsmisbrug. Den pågældende person skal være undergivet reglerne om underretning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er registreret eller har sit hovedkvarter, eller, hvis der er tale om en afdeling, i den medlemsstat, hvor afdelingen ligger, og underretter straks denne medlemsstats kompetente myndigheder meddelelse om enhver begrundet mistanke om en ordre eller transaktion, herunder annullering eller ændring heraf, og andre aspekter af distributed ledger-teknologiens funktion, såsom konsensusmekanismen, hvor der kan foreligge omstændigheder, der tyder på, at der er begået markedsmisbrug, at det begås, eller at det vil blive begået.

De kompetente myndigheder, der modtager en underretning om mistænkelige ordrer eller transaktioner, sender straks disse oplysninger til de kompetente myndigheder for de pågældende handelsplatforme.

2.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på nærmere at præcisere:

a)  passende ordninger, systemer og procedurer for personer, så de kan overholde stk. 1

b)  den model, der skal anvendes af personer, så de kan overholde stk. 1

c)  koordineringsprocedurer mellem de relevante kompetente myndigheder med henblik på at afsløre og sanktionere markedsmisbrug i forbindelse med grænseoverskridende markedsmisbrugssituationer.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3.  For at sikre ensartethed i tilsynspraksisserne i henhold til denne artikel udsteder ESMA senest den ... [24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for tilsynspraksis blandt de kompetente myndigheder for at forebygge og opdage markedsmisbrug, hvis dette ikke allerede er omfattet af de i stk. 2 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder.

Afsnit VII

Kompetente myndigheder, EBA og ESMA

Kapitel 1

De kompetente myndigheders beføjelser og samarbejde mellem de kompetente myndigheder, EBA og ESMA

Artikel 93

Kompetente myndigheder

1.  Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner og opgaver. Medlemsstaterne underretter EBA og ESMA om disse kompetente myndigheder.

2.  Hvis medlemsstaterne udpeger mere end én kompetent myndighed i henhold til stk. 1, fastlægger de deres respektive opgaver og udpeger én kompetent myndighed som centralt kontaktpunkt for grænseoverskridende administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder samt med EBA og ESMA. Medlemsstaterne kan udpege et forskelligt centralt kontaktpunkt for hver af disse typer af administrativt samarbejde.

3.  ESMA offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder udpeget i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Artikel 94

Kompetente myndigheders beføjelser

1.  For at kunne varetage deres opgaver i henhold til afsnit II-VI i denne forordning skal de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national ret som minimum have følgende tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser til:

a)  at kræve, at personer stiller oplysninger og dokumenter til rådighed, som ifølge de kompetente myndigheder kan være relevante for varetagelsen af deres opgaver

b)  at suspendere eller kræve, at en udbyder af kryptoaktivtjenester suspenderer leveringen af kryptoaktivtjenester i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

c)  at forbyde leveringen af kryptoaktivtjenester, hvis de finder, at denne forordning er blevet overtrådt

d)  at offentliggøre eller kræve, at en udbyder af kryptoaktivtjenester offentliggør alle væsentlige oplysninger, som kan have indflydelse på leveringen af de pågældende kryptoaktivtjenester, for at sikre beskyttelsen af kundernes, navnlig de private indehaveres, interesser eller et markedets smidige funktion

e)  at offentliggøre den kendsgerning, at en kryptoaktivtjenesteudbyder ikke overholder sine forpligtelser

f)  at suspendere eller kræve, at en udbyder af kryptoaktivtjenester suspenderer leveringen af kryptoaktivtjenester, hvis de kompetente myndigheder finder, at kryptoaktivtjenesteudbyderens situation er af en sådan art, at leveringen af kryptoaktivtjenesten vil være til skade for kundernes, navnlig de private indehaveres, interesser

g)  at kræve, at eksisterende kontrakter overføres til en anden udbyder af kryptoaktivtjenester i tilfælde, hvor en kryptoaktivtjenesteudbyders tilladelse inddrages i henhold til artikel 64, og efter aftale med kunderne og den udbyder af kryptoaktivtjenester, som kontrakterne skal overføres til ▌

h)  ▌hvor der er grund til at antage, at en person leverer kryptoaktivtjenester uden tilladelse, at påbyde øjeblikkelig indstilling af aktiviteten uden forudgående varsel eller indførelsen af en frist

i)  at kræve, at udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, eller udstedere af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens ændrer deres hvidbog om kryptoaktiver eller yderligere ændrer deres ændrede hvidbog om kryptoaktiver, hvis de finder, at hvidbogen om kryptoaktiver eller den ændrede hvidbog om kryptoaktiver ikke indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 6, 19 eller 51

j)  at kræve, at udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, eller udstedere af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, ændrer deres markedsføringskommunikation, hvis de finder, at markedsføringskommunikationen ikke opfylder kravene i denne forordnings artikel 7, 29 eller 53

k)  at kræve, at udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, eller udstedere af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens inkluderer supplerende oplysninger i deres hvidbøger om kryptoaktiver, når det er nødvendigt af hensyn til den finansielle stabilitet eller beskyttelsen af kryptoaktivindehavernes, navnlig de private indehaveres, interesser

l)  at suspendere et udbud til offentligheden eller en optagelse til handel af kryptoaktiver ▌i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er begrundet mistanke om overtrædelse af denne forordning

m)  at forbyde et udbud til offentligheden eller en optagelse til handel af kryptoaktiver ▌, hvis de finder, at denne forordning er blevet overtrådt, eller hvis der er begrundet mistanke om, at den vil blive overtrådt

n)  at suspendere eller at kræve, at en udbyder af kryptoaktivtjenester, der driver en handelsplatform for kryptoaktiver, suspenderer handelen med kryptoaktiver i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

o)  at forbyde handel med kryptoaktiver på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis de finder, at denne forordning er blevet overtrådt, eller hvis der er begrundet mistanke om, at den vil blive overtrådt

p)   at suspendere eller forbyde markedsføringskommunikation, hvis der er begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

q)  at kræve, at udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, udstedere af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, eller relevante udbydere af kryptoaktivtjenester ophører med eller suspenderer markedsføringskommunikation i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang der er begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

r)  at offentliggøre den kendsgerning, at en udbyder, en person, der anmoder om optagelse til handel af et kryptoaktiv, eller en udsteder af en aktivbaseret tokens eller en e-pengetoken ▌ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne forordning

s)  at offentliggøre eller kræve, at udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel af et kryptoaktiv, eller udstederen af den aktivbaserede token eller e-pengetokenen offentliggør alle væsentlige oplysninger, som kan påvirke vurderingen af det kryptoaktiv, der udbydes til offentligheden eller optages til handel, for at sikre beskyttelsen af kryptoaktivindehavernes, navnlig de private indehaveres, interesser eller markedets smidige funktion

t)  at suspendere eller at kræve, at en udbyder af kryptoaktivtjenester, der driver handelsplatformen for kryptoaktiver, suspenderer kryptoaktiver fra handel, hvis de mener, at situationen for udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel af et kryptoaktiv, eller udstederen af en aktivbaseret token eller en e-pengetoken er af en sådan art, at handel vil være til skade for kryptoaktivindehavernes, navnlig de private indehaveres, interesser

u)  ▌hvis der er grund til at antage, at en person udsteder aktivbaserede tokens eller e-pengetokens uden tilladelse, eller en person udbyder eller anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, uden en hvidbog om kryptoaktiver meddelt i overensstemmelse med artikel 8, at påbyde øjeblikkelig indstilling af aktiviteten uden forudgående varsel eller indførelsen af en frist

v)  at træffe enhver form for foranstaltning for at sikre, at en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, en udsteder af en aktivbaseret token eller en e-pengetoken eller en udbyder af kryptoaktivtjenester overholder denne forordning, herunder at kræve ▌indstilling af enhver praksis eller adfærd, som efter den kompetente myndigheds mening er i strid med denne forordning

w)  at gennemføre kontrolbesøg og undersøgelser på andre steder end i fysiske personers private boliger og med henblik herpå skaffe sig adgang til lokaler for at få adgang til dokumenter og andre oplysninger i enhver form ▌

x)   at outsource kontroller eller undersøgelser til revisorer eller sagkyndige

y)   at kræve, at en fysisk person fjernes fra ledelsesorganet hos en udsteder af en aktivbaseret tokens eller hos en udbyder af kryptoaktivtjenester

z)   at anmode enhver person om at tage skridt til at reducere sine positioner vedrørende eller sin eksponering for kryptoaktiver

aa)   hvis der ikke findes andre effektive midler til at bringe overtrædelsen af denne forordning til ophør og med henblik på at undgå risiko for alvorlig skade på kundernes og kryptoaktivindehavernes interesser, at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder ved at anmode en tredjepart eller en offentlig myndighed om at gennemføre sådanne foranstaltninger, til at:

i)   fjerne indhold eller begrænse adgang til en onlinegrænseflade eller kræve, at der tydeligt vises en advarsel til kunder og indehavere af kryptoaktiver, når de får adgang til en onlinegrænseflade

ii)   kræve, at en udbyder af hostingtjenester fjerner, umuliggør eller begrænser adgang til en onlinegrænseflade, eller

iii)   kræve, at domæneadministratorer og ‑registratorer sletter et fuldt kvalificeret domænenavn, og tillader, at den berørte kompetente myndighed registrerer det

ab)   at kræve, at en udsteder af en aktivbaseret token eller en e-pengetoken i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4, artikel 24, stk. 3, eller artikel 58, stk. 3, indfører et mindstebeløb eller begrænser det udstedte beløb.

2.  De tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der udøves for så vidt angår udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel, udstedere og udbydere af kryptoaktivtjenester, berører ikke beføjelser, der er tillagt de samme eller andre tilsynsmyndigheder for så vidt angår disse enheder, herunder beføjelser, der er tillagt relevante kompetente myndigheder i henhold til bestemmelserne i national ret til gennemførelse af direktiv 2009/110/EF, og tilsynsbeføjelser, der er tillagt ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013.

3.  For at kunne varetage deres opgaver i henhold til afsnit VI skal de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national ret som minimum have følgende tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser ud over de i stk. 1 omhandlede beføjelser:

a)  at have adgang til ethvert dokument eller andre data i enhver form og få udleveret eller tage en kopi deraf

b)  at anmode om eller kræve oplysninger fra enhver person, herunder dem, der senere er involveret i afgivelsen af handelsordrer eller udførelsen af de pågældende opgaver, og deres principaler, og om nødvendigt indkalde og høre en sådan person for at indhente oplysninger

c)  at skaffe sig adgang til fysiske eller juridiske personers lokaler for at beslaglægge dokumenter og data i enhver form, når der er begrundet mistanke om, at dokumenter eller data vedrørende genstanden for kontrollen eller undersøgelsen kan være af relevans som bevis for et tilfælde af insiderhandel eller markedsmanipulation

d)  at indbringe sager til strafferetlig forfølgelse

e)  at kræve, såfremt det er tilladt i henhold til national ret, at få udleveret fortegnelser over datatrafik hos en telekommunikationsoperatør, når der er begrundet mistanke om en overtrædelse, og når sådanne fortegnelser kan være af relevans for undersøgelsen af en overtrædelse af artikel 88, 89, 90 og 91

f)  at anmode om fastfrysning og/eller beslaglæggelse af aktiver, eller begge dele

g)  at pålægge et midlertidigt forbud mod erhvervsudøvelse

h)  at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at offentligheden er korrekt informeret, f.eks. ved at berigtige urigtige eller vildledende offentliggjorte oplysninger, herunder ved at stille krav om, at en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel, eller udsteder eller en anden person, som har offentliggjort eller udbredt urigtige eller vildledende oplysninger, offentliggør en berigtigelse.

4.  Den kompetente myndighed kan, hvis det er nødvendigt i henhold til national ret, bede den relevante domstol om at tage stilling til anvendelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

5.  De kompetente myndigheder udøver deres i stk. 1 og 2 omhandlede beføjelser på en af følgende måder:

a)  direkte

b)  i samarbejde med andre myndigheder, bl.a. myndigheder med ansvar for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

c)  under eget ansvar ved delegation til de myndigheder, der er omhandlet i litra b)

d)  ved anmodning til de kompetente domstole.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at der træffes passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder kan udøve de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver.

7.  En person, der stiller oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed i overensstemmelse med denne forordning, anses ikke for at overtræde nogen af de fortrolighedskrav, som måtte være fastlagt ved kontrakter, love, forskrifter eller administrative bestemmelser, og kan ikke på nogen måde drages til ansvar for en sådan underretning.

Artikel 95

Samarbejde mellem kompetente myndigheder

1.  De kompetente myndigheder samarbejder i henhold til denne forordning. De kompetente myndigheder skal yde bistand til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og til EBA og ESMA. De udveksler oplysninger uden unødig forsinkelse og samarbejder om undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter.

Såfremt medlemsstaterne i henhold til artikel 111, stk. 1, andet afsnit, har fastsat strafferetlige sanktioner for overtrædelserne af denne forordning som omhandlet i artikel 111, stk. 1, første afsnit, sørger de for, at der er truffet passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder har alle de nødvendige beføjelser til at holde kontakt til de judicielle, retsforfølgende eller strafferetlige myndigheder inden for deres jurisdiktion med henblik på at modtage konkrete oplysninger om strafferetlige efterforskninger af eller påbegyndte retssager om overtrædelser af denne forordning, og til at give andre kompetente myndigheder samt EBA og ESMA de samme oplysninger, således at disse kan opfylde deres forpligtelse til at samarbejde med henblik på denne forordning.

2.  En kompetent myndighed kan kun afvise at reagere på en anmodning om oplysninger eller en anmodning om at samarbejde med en undersøgelse i følgende tilfælde:

a)  kommunikationen af relevante oplysninger kan bringe den pågældende medlemsstats sikkerhed i fare, navnlig i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og anden alvorlig kriminalitet

b)  når efterkommelse af anmodningen kan forventes at få negativ indvirkning på myndighedens egen undersøgelse, håndhævelsesaktiviteter eller i givet fald en strafferetlig efterforskning

c)  når der allerede er indledt en sag vedrørende de samme handlinger og mod de samme fysiske eller juridiske personer ved den anmodede medlemsstats domstol

d)  når der allerede er afsagt en endelig dom for de samme forhold og mod de samme fysiske eller juridiske personer i den pågældende medlemsstat.

3.  De kompetente myndigheder leverer efter anmodning uden unødig forsinkelse alle oplysninger, der er nødvendige med henblik på denne forordning.

4.  En kompetent myndighed kan anmode om bistand fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat med henblik på kontrolbesøg eller undersøgelser på stedet.

En anmodende kompetent myndighed underretter EBA og ESMA om enhver anmodning, der er fremsat i henhold til første afsnit. Når en kompetent myndighed modtager en anmodning fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om at gennemføre et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, kan den:

a)  selv foretage kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

b)  tillade, at den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, deltager i et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet

c)  tillade, at den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, selv gennemfører kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

d)  dele specifikke opgaver i forbindelse med tilsynsaktiviteter med de andre kompetente myndigheder.

5.  I tilfælde af et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, jf. stk. 4, koordinerer ESMA kontrolbesøget eller undersøgelsen, hvis en af de kompetente myndigheder anmoder herom.

Hvis et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, jf. stk. 4, vedrører en udsteder af en aktivbaseret token eller en e-pengetoken eller vedrører kryptoaktivtjenester, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, koordinerer EBA kontrolbesøget eller undersøgelsen, hvis en af de kompetente myndigheder anmoder herom.

6.  De kompetente myndigheder kan i situationer, hvor en anmodning om samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger, er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist, indbringe sagen for ESMA. Artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 finder tilsvarende anvendelse i sådanne situationer.

7.  Uanset stk. 6 kan de kompetente myndigheder indbringe sagen for EBA i situationer, hvor en anmodning om samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger om en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller om kryptoaktivtjenester, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist. Artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1093/2010 finder tilsvarende anvendelse i sådanne situationer.

8.  De kompetente myndigheder koordinerer deres tilsyn tæt for at identificere og afhjælpe overtrædelser af denne forordning, udvikle og fremme bedste praksis, lette samarbejde, fremme en konsekvent fortolkning og tilvejebringe tværjuridiske vurderinger i tilfælde af eventuelle tvister.

For så vidt angår nærværende stykkes første afsnit udfylder EBA og ESMA en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af tilsynskollegierne som omhandlet i artikel 119 med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser og sikre ensartede procedurer ▌.

9.  Såfremt en kompetent myndighed konstaterer, at et eller flere af kravene i denne forordning ikke opfyldes, eller har grund til at antage, at dette er tilfældet, underretter denne den kompetente myndighed for den eller de enheder, der mistænkes for en sådan overtrædelse, om sine undersøgelsesresultater på en tilstrækkelig detaljeret måde.

10.  ESMA skal i tæt samarbejde med EBA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere, hvilke oplysninger der skal udveksles mellem de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 1.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

11.  ESMA skal i tæt samarbejde med EBA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 96

Samarbejde med EBA og ESMA

1.  Med henblik på denne forordning arbejder de kompetente myndigheder tæt sammen med ESMA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010 og med EBA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1093/2010. De udveksler oplysninger for at kunne varetage deres opgaver i henhold til dette kapitel og kapitel 2 og 3 i dette afsnit.▌

2.  De kompetente myndigheder giver hurtigst muligt EBA og ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.  ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og ▌EBA og ESMA.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 97

Fremme af konvergens med hensyn til klassificering af kryptoaktiver

1.   Senest den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udsteder ESA'erne i fællesskab retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, artikel 16 i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at præcisere indholdet og formen af den redegørelse, der ledsager hvidbogen om kryptoaktiver, som er omhandlet i artikel 8, stk. 4, og af de juridiske vurderinger om kvalificeringen af de aktivbaserede tokens, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 18, stk. 2, litra e). Retningslinjerne skal omfatte en model for redegørelsen og udtalelsen og en standardiseret test til klassificering af kryptoaktiver.

2.   ESA'erne fremmer i overensstemmelse med artikel 29 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 drøftelsen mellem de kompetente myndigheder om klassificeringen af kryptoaktiverne, herunder klassificeringen af de kryptoaktiver, der er udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde i henhold til artikel 2, stk. 3. ESA'erne identificerer også kilderne til potentielle forskelle i de kompetente myndigheders tilgange til klassificeringen af disse kryptoaktiver og fremmer så vidt muligt en fælles tilgang hertil.

3.   De nationale kompetente myndigheder i hjemlandet eller værtslandet kan anmode ESMA, EIOPA eller EBA, alt efter hvad der er relevant, om en udtalelse om klassificeringen af kryptoaktiver, herunder dem, der er udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde i henhold til artikel 2, stk. 3. Alt efter tilfældet afgiver ESMA, EIOPA eller EBA en sådan udtalelse i overensstemmelse med artikel 29 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen fra de nationale kompetente myndigheder.

4.   ESA'erne udarbejder i fællesskab en årlig rapport på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i det i artikel 109 omhandlede register, og resultaterne af deres arbejde som omhandlet i 3 i nærværende artikels stk. 2 og 3, hvori de identificerer vanskeligheder med klassificeringen af kryptoaktiver og forskelle i de kompetente myndigheders tilgange.

Artikel 98

Samarbejde med andre myndigheder

Hvis en udbyder, en person, der anmoder om optagelse til handel, en udsteder af en aktivbaseret token eller en e-pengetoken eller en udbyder af kryptoaktivtjenester udfører andre aktiviteter end dem, der er omfattet af denne forordning, samarbejder de kompetente myndigheder med de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med eller overvågningen af sådanne andre aktiviteter, der er fastsat i den relevante EU-ret eller nationale ret, herunder skattemyndigheder og relevante tilsynsmyndigheder fra tredjelande.

Artikel 99

Meddelelsespligt

Medlemsstaterne giver senest den … [24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen, EBA og ESMA meddelelse om de love og administrative bestemmelser, herunder relevante strafferetlige bestemmelser, som gennemfører dette kapitel. Medlemsstaterne meddeler uden unødig forsinkelse Kommissionen, EBA og ESMA eventuelle senere ændringer heraf.

Artikel 100

Tavshedspligt

1.  Alle oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning og vedrører forretnings- eller driftsmæssige vilkår og andre økonomiske eller personlige anliggender, betragtes som værende fortrolige og er undergivet krav om tavshedspligt, undtagen når den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne meddeles, erklærer, at oplysningerne kan videregives, eller når videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retssag eller i sager omfattet af national skatte- eller strafferet.

2.  Tavshedspligten gælder for alle fysiske og juridiske personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden fysisk eller juridisk person eller myndighed, medmindre der er hjemmel dertil i EU-retsakter eller i nationale retsakter.

Artikel 101

Databeskyttelse

For så vidt angår medlemsstaternes behandling af personoplysninger inden for denne forordnings ramme skal de kompetente myndigheder udføre deres opgaver med henblik på anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

EBA's og ESMA's behandling af personoplysninger med henblik på denne forordning skal ske i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 102

Retsbevarende foranstaltninger

1.  Hvis den kompetente myndighed i et værtsland har klare og påviselige grunde til at mistænke, at der er uregelmæssigheder i aktiviteterne hos en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, en udsteder af en aktivbaseret token eller en e-pengetoken eller en kryptoaktivtjenesteudbyder, underretter den hjemlandets kompetente myndighed og ESMA herom.

Den kompetente myndighed i værtslandet underretter også ▌EBA om de uregelmæssigheder, der vedrører en udsteder af en aktivbaseret tokens eller en e-pengetoken eller en kryptoaktivtjeneste, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens.

2.  Hvis de uregelmæssigheder, der er omhandlet i stk. 1, fortsætter og udgør en overtrædelse af denne forordning på trods af de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i værtslandet, træffer den kompetente myndighed i værtslandet efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet, ESMA og eventuelt EBA herom nødvendige foranstaltninger for at beskytte kryptoaktivtjenesteudbydernes kunder og indehaverne af kryptoaktiver, navnlig de private indehavere. Sådanne foranstaltninger omfatter, at udbyderen, den person, der anmoder om optagelse til handel, udstederen af den aktivbaserede token eller e-pengetokenen eller udbyderen af kryptoaktivtjenester forhindres i at udføre yderligere aktiviteter i værtslandet. Den kompetente myndighed underretter uden unødig forsinkelse ESMA og, hvor det er relevant, EBA ▌herom. ESMA og, hvor det er relevant, EBA underretter uden unødig forsinkelse Kommissionen herom.

3.  Hvis en kompetent myndighed i hjemlandet er uenig i en foranstaltning, der er truffet af en kompetent myndighed i værtslandet i henhold til denne artikels stk. 2, kan den indbringe sagen for ESMA. Artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 finder tilsvarende anvendelse i sådanne situationer.

Den kompetente myndighed i værtslandet kan som en undtagelse fra første afsnit i dette stykke indbringe sagen for EBA, hvis foranstaltningerne i denne artikels stk. 2 vedrører en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller en kryptoaktivtjeneste, der er relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens. Artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1093/2010 finder tilsvarende anvendelse i sådanne situationer.

Artikel 103

ESMA's midlertidige interventionsbeføjelser

1.  I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan ESMA, hvor betingelserne i nærværende artikels stk. 2 og 3 er opfyldt, midlertidigt forbyde eller begrænse:

a)  markedsføring, distribution eller salg af visse andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens eller e-pengetokens med visse specificerede karakteristika, eller

b)  en aktivitet eller praksis relateret til andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens eller e-pengetokens.

Et forbud eller en begrænsning kan gælde under omstændigheder eller være underlagt undtagelser, der specificeres af ESMA.

2.  ESMA træffer kun en foranstaltning i henhold til stk. 1, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)  det foreslåede forbud eller den foreslåede begrænsning imødegår væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod den ordnede funktion og integritet af markederne for kryptoaktiver eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen

b)  de reguleringsmæssige krav i EU-retten, der gælder for de relevante kryptoaktiver eller kryptoaktivtjenester, imødegår ikke den pågældende trussel

c)  en relevant kompetente myndighed har ikke truffet foranstaltninger til at imødegå truslen, eller de foranstaltninger, der er truffet, imødegår ikke truslen i tilstrækkelig grad.

3.  Når ESMA træffer en foranstaltning i henhold til stk. 1, sikrer ESMA, at foranstaltningen ikke:

a)  har en skadelig indvirkning på effektiviteten af markederne for kryptoaktiver eller på indehavere af kryptoaktiver eller kunder, der modtager kryptoaktivtjenester, som ikke står i forhold til foranstaltningens fordele, og

b)  medfører en risiko for regelarbitrage.

Når de kompetente myndigheder har truffet en foranstaltning i henhold til artikel 105, kan ESMA træffe enhver af de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, uden at afgive en udtalelse i henhold til artikel 106, stk. 2.

4.  Inden ESMA beslutter at træffe en foranstaltning i henhold til stk. 1, underretter denne den relevante kompetente myndighed om den foranstaltning, den agter at træffe.

5.  ESMA offentliggør på sit websted en meddelelse om en afgørelse om at indføre en foranstaltning som omhandlet i stk. 1. Meddelelsen skal indeholde nærmere oplysninger om det forbud eller den begrænsning, der indføres, og angive det tidspunkt efter meddelelsens offentliggørelse, hvor foranstaltningerne får virkning. Et forbud eller en begrænsning gælder kun for aktiviteter, efter at foranstaltningen har fået virkning.

6.  ESMA tager et forbud eller en begrænsning, der er pålagt i henhold til stk. 1, op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og mindst hver sjette måned. ESMA kan på grundlag af mindst to på hinanden følgende forlængelser og baseret på en grundig analyse, der vurderer konsekvenserne for forbrugerne, træffe afgørelse om en årlig forlængelse af forbuddet eller begrænsningen.

7.  Foranstaltninger truffet af ESMA i henhold til denne artikel har forrang for tidligere foranstaltninger truffet af de relevante kompetente myndigheder om samme sag.

8.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 med henblik på at supplere denne forordning ved at præcisere de kriterier og faktorer, som ESMA skal tage hensyn til ved afgørelsen af, om der er væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod den ordnede funktion og integritet af markederne for kryptoaktiver eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen med henblik på nærværende artikels stk. 2, litra a).

Artikel 104

EBA's midlertidige interventionsbeføjelser

1.  I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1093/2010 kan EBA, hvis betingelserne i nærværende artikels stk. 2 og 3 er opfyldt, midlertidigt forbyde eller begrænse:

a)  markedsføring, distribution eller salg af visse aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller aktivbaserede tokens eller e-pengetokens med visse specificerede karakteristika, eller

b)  en aktivitet eller praksis relateret til aktivbaserede tokens eller e-pengetokens.

Et forbud eller en begrænsning kan gælde under omstændigheder eller være underlagt undtagelser, der specificeres af EBA.

2.  EBA træffer kun foranstaltning i henhold til stk. 1, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)  det foreslåede forbud eller den foreslåede begrænsning imødegår væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod den ordnede funktion og integritet af markederne for kryptoaktiver eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen

b)  de reguleringsmæssige krav i EU-retten, der gælder for de relevante aktivbaserede tokens, e-pengetokens eller de kryptoaktivtjenester, der er relateret til dem, imødegår ikke den pågældende trussel

c)  en relevant kompetente myndighed har ikke truffet foranstaltninger til at imødegå truslen, eller de foranstaltninger, der er truffet, imødegår ikke truslen i tilstrækkelig grad.

3.  Når EBA træffer foranstaltning i henhold til stk. 1, sikrer ESMA, at foranstaltningen ikke:

a)  har en skadelig indvirkning på effektiviteten af markederne for kryptoaktiver eller indehavere af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller kunder, der modtager kryptoaktivtjenester, som ikke står i forhold til foranstaltningens fordele, og

b)  medfører en risiko for regelarbitrage.

Når de kompetente myndigheder har truffet en foranstaltning i henhold til artikel 105, kan EBA træffe enhver af de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, uden at afgive den i artikel 106, stk. 2, fastsatte udtalelse.

4.  Inden EBA beslutter at træffe en foranstaltning i henhold til stk. 1, underretter denne de relevante kompetente myndigheder om den foranstaltning, den agter at træffe.

5.  EBA offentliggør på sit websted en meddelelse om en afgørelse om at indføre en foranstaltning som omhandlet i stk. 1. Meddelelsen skal indeholde nærmere oplysninger om det forbud eller den begrænsning, der indføres, og angive det tidspunkt efter meddelelsens offentliggørelse, hvor foranstaltningerne får virkning. Et forbud eller en begrænsning gælder kun for aktiviteter, efter at foranstaltningen har fået virkning.

6.  EBA tager et forbud eller en begrænsning, der er pålagt i henhold til stk. 1, op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og mindst hver sjette måned. EBA kan på grundlag af mindst to på hinanden følgende forlængelser og baseret på en grundig analyse, der vurderer konsekvenserne for forbrugerne, træffe afgørelse om en årlig forlængelse af forbuddet eller begrænsningen.

7.  Foranstaltninger truffet af EBA i henhold til denne artikel har forrang for tidligere foranstaltninger truffet af den relevante kompetente myndighed om samme sag.

8.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 med henblik på at supplere denne forordning ved at præcisere de kriterier og faktorer, som EBA skal tage hensyn til ved afgørelsen af, om der er væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod den ordnede funktion og integritet af markederne for kryptoaktiver eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen med henblik på nærværende artikels stk. 2, litra a).

Artikel 105

De kompetente myndigheders produktintervention

1.  En kompetent myndighed kan forbyde eller begrænse følgende, der udføres i eller fra dens medlemsstat:

a)  markedsføring, distribution eller salg af visse kryptoaktiver eller kryptoaktiver med visse nærmere angivne karakteristika, eller

b)  en type aktivitet eller praksis relateret til kryptoaktiver.

2.  En kompetent myndighed træffer kun en foranstaltning i henhold til stk. 1, såfremt den med rimelighed finder det godtgjort, at:

a)  et kryptoaktiv giver anledning til væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller udgør en trussel mod den ordnede funktion og integritet af markederne for kryptoaktiver eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i mindst én medlemsstat

b)  de gældende krav i henhold til EU-retten, der finder anvendelse på det pågældende kryptoaktiv eller den pågældende kryptoaktivtjeneste, ikke imødegår i tilstrækkelig grad de i litra a) omhandlede risici, og at problemet ikke kan håndteres på en bedre måde ved at styrket tilsynet med eller håndhævelsen af de eksisterende krav

c)  foranstaltningen er forholdsmæssig under hensyntagen til arten af de risici, der er identificeret, hvor avancerede de berørte investorer eller markedsdeltagere er, og den sandsynlige virkning af foranstaltningen for investorer og markedsdeltagere, der kan besidde, anvende eller udnytte det pågældende kryptoaktiv eller den pågældende kryptoaktivtjeneste

d)  de kompetente myndigheder grundigt har hørt de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, som i betydelig grad kan blive berørt af foranstaltningen, og

e)  foranstaltningen ikke har en forskelsbehandlende virkning på tjenester eller aktiviteter, der udbydes fra en anden medlemsstat.

Hvis betingelserne i nærværende stykkes første afsnit er opfyldt, kan den kompetente myndighed af forsigtighedsgrunde indføre det forbud eller den begrænsning, der er omhandlet i stk. 1, før et kryptoaktiv markedsføres, distribueres eller afsættes til kunder.

Den kompetente myndighed kan beslutte kun at anvende det forbud eller den begrænsning, der er omhandlet i stk. 1, under visse omstændigheder eller at gøre det til genstand for undtagelser.

3.  Den kompetente myndighed indfører ikke et forbud eller en begrænsning i henhold til denne artikel, medmindre den mindst en måned, inden foranstaltningen påtænkes at få virkning, har givet alle de andre kompetente myndigheder og ESMA eller, for så vidt angår aktivbaserede tokens og e-pengetokens, EBA, meddelelse enten skriftligt eller via et andet medium, som myndighederne har aftalt, om:

a)  det kryptoaktiv eller den aktivitet eller praksis, som den foreslåede foranstaltning vedrører

b)  den nøjagtige karakter af det foreslåede forbud eller den foreslåede begrænsning, og hvornår det eller den påtænkes at få virkning, og

c)  den dokumentation, der ligger til grund for dens afgørelse, og hvormed den finder det godtgjort, at hver af betingelserne i første afsnit i stk. 2 er opfyldt.

4.  I særlige tilfælde, hvor den kompetente myndighed finder det nødvendigt for at forhindre skadelige virkninger som følge af det kryptoaktiv, den aktivitet eller den praksis, der er omhandlet i stk. 1, kan den kompetente myndighed træffe en omgående foranstaltning på et foreløbigt grundlag med mindst 24 timers skriftligt varsel til alle de øvrige kompetente myndigheder og ESMA, inden foranstaltningen påtænkes at få virkning, såfremt alle kriterierne i denne artikel er opfyldt, og det desuden klart er fastslået, at en meddelelsesfrist på en måned ikke i tilstrækkelig grad vil kunne imødegå det specifikke problem eller den specifikke trussel. Varigheden af foranstaltninger, der træffes på et foreløbigt grundlag, må ikke overstige tre måneder.

5.  Den kompetente myndighed skal på sit websted offentliggøre en meddelelse om en afgørelse om at indføre et forbud eller en begrænsning som omhandlet i stk. 1. Meddelelsen skal indeholde nærmere oplysninger om det forbud eller den begrænsning, der indføres, og angive det tidspunkt efter meddelelsens offentliggørelse, hvor foranstaltningerne får virkning, og den dokumentation, der ligger til grund for den kompetente myndigheds afgørelse, og hvormed den finder det godtgjort, at hver af betingelserne i stk. 2, første afsnit, er opfyldt. Et forbud eller en begrænsning gælder kun for aktiviteter, efter at foranstaltningerne har fået virkning.

6.  Den kompetente myndighed tilbagekalder et forbud eller en begrænsning, hvis betingelserne i stk. 2 ikke længere er opfyldt.

7.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 med henblik på at supplere denne forordning ved at præcisere de kriterier og faktorer, som de kompetente myndigheder skal tage hensyn til ved afgørelsen af, om der er væsentlige problemer med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod den ordnede funktion og integritet af markederne for kryptoaktiver eller råvaremarkeder eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i mindst én medlemsstat med henblik på nærværende artikels stk. 2, første afsnit, litra a).

Artikel 106

Samarbejde med ESMA eller EBA

1.  ESMA eller, for så vidt angår aktivbaserede tokens og e-pengetokens, EBA, spiller en fremmende og koordinerende rolle i forbindelse med foranstaltninger, der træffes af kompetente myndigheder i henhold til artikel 105. ESMA eller, for så vidt angår aktivbaserede tokens og e-pengetokens, EBA, sikrer, at foranstaltninger truffet af en kompetent myndighed er berettigede og forholdsmæssige, og at de kompetente myndigheder anvender en konsekvent tilgang, hvor det er relevant.

2.  Efter at have modtaget meddelelsen i overensstemmelse med artikel 105, stk. 3, om en foranstaltning, der skal træffes i henhold til nævnte artikel, afgiver ESMA eller, for så vidt angår aktivbaserede tokens og e-pengetokens, EBA, en udtalelse om, hvorvidt forbuddet eller begrænsningen er berettiget og forholdsmæssig. Mener ESMA eller, for så vidt angår aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, EBA, at det er nødvendigt, at andre kompetente myndigheder træffer en foranstaltning for at imødegå risikoen, skal den også angive dette i sin udtalelse. Udtalelsen offentliggøres på ESMA's websted eller, for så vidt angår aktivbaserede tokens og e-pengetokens, på EBA's websted.

3.  Hvis en kompetent myndighed foreslår at træffe, træffer eller afviser at træffe foranstaltninger i strid med den udtalelse, der er afgivet af ESMA eller EBA i henhold til stk. 2, skal denne myndighed straks offentliggøre en meddelelse med en fyldestgørende redegørelse herfor på sit websted.

Artikel 107

Samarbejde med tredjelande

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder indgår, hvor det er nødvendigt, samarbejdsordninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande om udveksling af oplysninger med disse tredjelandes tilsynsmyndigheder og håndhævelse af de i denne forordning fastsatte forpligtelser i disse tredjelande. Disse samarbejdsordninger skal som minimum sikre en effektiv udveksling af oplysninger, som gør det muligt for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver i henhold til denne forordning.

En kompetent myndighed skal underrette EBA, ESMA og de andre kompetente myndigheder, når den påtænker at indgå en sådan ordning.

2.  Når det er muligt, fremmer og koordinerer ESMA i tæt samarbejde med EBA udviklingen af samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og de relevante tilsynsmyndigheder i tredjelande.

3.  I tæt samarbejde med EBA udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter en dokumentskabelon til de i stk. 1 omhandlede samarbejdsordninger, som skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder, når det er muligt.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.  Når det er muligt, fremmer og koordinerer ESMA i tæt samarbejde med EBA også udvekslingen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder af oplysninger, der er modtaget fra tilsynsmyndigheder i tredjelande, og som kan være relevante, når der skal træffes foranstaltninger i henhold til kapitel 3 i dette afsnit.

5.  De kompetente myndigheder kan kun indgå samarbejdsordninger om udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvis de videregivne oplysninger er omfattet af en tavshedspligt, som mindst svarer til den, der er fastsat i artikel 100. En sådan udveksling af oplysninger skal ske med henblik på de pågældende kompetente myndigheders varetagelse af deres opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 108

De kompetente myndigheders behandling af klager

1.  De kompetente myndigheder indfører procedurer, der giver kunder og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, mulighed for at indgive klager til dem vedrørende formodede overtrædelser af denne forordning begået af udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, udstedere af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens eller kryptoaktivtjenesteudbydere. Klager skal indgives skriftligt, herunder elektronisk, og på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor klagen indgives, eller på et sprog, der accepteres af denne medlemsstats kompetente myndigheder.

2.  Oplysninger om de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede klagebehandlingsprocedurer gøres tilgængelige på hver enkelt kompetent myndigheds websted og meddeles til EBA og ESMA. ESMA offentliggør hyperlinks til de afsnit, der vedrører klagebehandlingsprocedurer, på de kompetente myndigheders websteder i den i artikel 109 omhandlede kryptoaktivfortegnelse.

Kapitel 2

ESMA-fortegnelse

Artikel 109

Fortegnelse over hvidbøger om kryptoaktiver, udstedere af aktivbaserede tokens og e-pengetokens og udbydere af kryptoaktivtjenester

1.  ESMA opretter en fortegnelse over:

a)   hvidbøger om kryptoaktiver med hensyn til andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens

b)   udstedere af aktivbaserede tokens

c)   udstedere af e-pengetokens, og

d)   udbydere af kryptoaktivtjenester

ESMA's fortegnelse skal være offentligt tilgængeligt fra ESMA's websted og opdateres regelmæssigt. Med henblik på at lette sådan opdatering meddeler den kompetente myndighed ESMA enhver ændring meddelt til dem vedrørende oplysningerne anført i stk. 2-5.

De kompetente myndigheder forelægger ESMA de data, der er nødvendige for klassificeringen af hvidbøger om kryptoaktiver i fortegnelsen, jf. stk. 8.

2.   For så vidt angår hvidbøger om kryptoaktiver med hensyn til andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens eller e-pengetokens skal fortegnelsen indeholde hvidbøgerne om kryptoaktiver og eventuelle ændrede hvidbøger om kryptoaktiver. Eventuelle forældede versioner af hvidbøgerne om kryptoaktiver opbevares i et særskilt arkiv og mærkes tydeligt som forældede versioner.

3.   For så vidt angår udstedere af aktivbaserede tokens skal fortegnelsen indeholde følgende oplysninger:

a)   udstederens navn, juridiske form og, identifikator for den juridiske enhed

b)   udstederens handelsnavn, fysiske adresse, telefonnummer, e-mail og websted

c)   hvidbøgerne om kryptoaktiver og eventuelle ændrede hvidbøger om kryptoaktiver, idet de forældede udgaver af hvidbøgerne om kryptoaktiver opbevares i et særskilt arkiv og tydeligt markeres som forældede

d)  listen over værtslande, hvor den ansøgende udsteder agter at udbyde en aktivbaseret token til offentligheden eller agter at søge om optagelse til handel af de aktivbaserede tokens.

e)  begyndelsesdatoen eller, hvis denne ikke er tilgængelig på tidspunktet for meddelelsen fra den kompetente myndighed, den påtænkte dato for udbud til offentligheden eller optagelse til handel

f)   enhver anden form for tjeneste, der leves af udstederen, og som ikke er omfattet af denne forordning, med en henvisning til den relevante EU-ret eller nationale ret

g)  datoen for tilladelsen til at udbyde eller anmode om optagelse til handel af en aktivbaseret token eller som et kreditinstitut og, hvor det er relevant, for inddragelse af hver af tilladelserne.

4.   For så vidt angår udstedere af e-pengetokens skal fortegnelsen indeholde følgende oplysninger:

a)   udstederens navn, juridiske form og, identifikator for den juridiske enhed

b)   udstederens handelsnavn, fysiske adresse, telefonnummer, e-mail og websted

c)   hvidbøgerne om kryptoaktiver og eventuelle ændrede hvidbøger om kryptoaktiver, idet de forældede udgaver af hvidbøgerne om kryptoaktiver opbevares i et særskilt arkiv og tydeligt markeres som forældede

d)  begyndelsesdatoen eller, hvis denne ikke er tilgængelig på tidspunktet for meddelelsen fra den kompetente myndighed, den påtænkte dato for udbud til offentligheden eller optagelse til handel

e)   enhver anden form for tjeneste, der leves af udstederen, og som ikke er omfattet af denne forordning, med en henvisning til den relevante EU-ret eller nationale ret

f)  datoen for tilladelsen som et kreditinstitut eller som et e-pengeinstitut og, hvor det er relevant, for inddragelse af denne tilladelse.

5.   For så vidt angår udbydere af kryptoaktivtjenester skal fortegnelsen indeholde følgende oplysninger:

a)   kryptoaktivtjenesteudbyderens navn, juridiske form og, identifikator for den juridiske enhed og, hvor det er relevant, kryptoaktivtjenesteudbyderens filialer

b)   kryptoaktivtjenesteudbyderens handelsnavn, fysiske adresse, telefonnummer, e-mail og websted og, hvor det er relevant, den handelsplatform for kryptoaktiver, der drives af kryptoaktivtjenesteudbyderen

c)   navn og adresse på den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, og dennes kontaktoplysninger

d)   listen over de kryptoaktivtjenester, som udbyderen af kryptoaktivtjenester leverer

e)   listen over værtslande, hvor kryptoaktivtjenesteudbyderen agter at levere kryptoaktivtjenester.

f)  begyndelsesdatoen eller, hvis denne ikke er tilgængelig på tidspunktet for meddelelsen fra den kompetente myndighed, den påtænkte dato for leveringen af kryptoaktivtjenester

g)   enhver anden form for tjeneste, der leveres af udbyderen af kryptoaktivtjenester, og som ikke er omfattet af denne forordning, med en henvisning til den relevante EU-ret eller nationale ret

h)   datoen for tilladelsen og, hvor det er relevant, for inddragelse af tilladelsen.

6.   De kompetente myndigheder underretter straks ESMA om de foranstaltninger, der er anført i artikel 94, stk. 1, første afsnit, litra b), c), f), l), m), n), o) eller t), og de offentlige retsbevarende foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 102, og som påvirker leveringen af kryptoaktivtjenester eller udstedelsen, udbuddet til offentligheden eller anvendelsen af kryptoaktiver. ESMA medtager disse oplysninger i fortegnelsen.

7.   Enhver inddragelse af en tilladelse til en udsteder af en aktivbaseret token, en udsteder af en e-pengetoken eller en udbyder af kryptoaktivtjenester og enhver foranstaltning, der er meddelt i overensstemmelse med stk. 6, forbliver offentliggjort i fortegnelsen i fem år.

8.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de data, der er nødvendige for klassificeringen efter type af kryptoaktiv af hvidbøger om kryptoaktiver, herunder identifikatorerne for juridiske enheder, i fortegnelsen, og at præcisere de praktiske ordninger for at sikre, at sådanne data er maskinlæsbare.

ESMA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 110

Fortegnelse over enheder, der ikke opfylder kravene, og som leverer kryptoaktivtjenester

1.  ESMA opretter en ikkeudtømmende fortegnelse over enheder, der leverer kryptoaktivtjenester i strid med artikel 59 eller 61.

2.  Fortegnelsen skal som minimum indeholde handelsnavnet på eller webstedet for den enhed, der ikke opfylder kravene, og navnet på den kompetente myndighed, der har indgivet oplysningerne.

3.  Fortegnelsen skal være offentligt tilgængeligt på ESMA's websted i et maskinlæsbart format og ajourføres regelmæssigt for at tage hensyn til eventuelle ændringer i omstændighederne eller oplysninger, som ESMA får kendskab til vedrørende de registrerede enheder, der ikke opfylder kravene. Fortegnelsen skal give centraliseret adgang til de oplysninger, der indgives af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller tredjelande samt fra EBA.

4.  ESMA ajourfører fortegnelsen for at medtage oplysninger om ethvert tilfælde af overtrædelse af denne forordning, der er konstateret på eget initiativ i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010, og hvor ESMA har vedtaget en afgørelse i henhold til nævnte artikels stk. 6 vedrørende en enhed, der ikke opfylder kravene, og som udbyder kryptoaktivtjenester, eller oplysninger om enheder, der leverer kryptoaktivtjenester uden den nødvendige tilladelse eller registrering indgivet af de relevante tilsynsmyndigheder i tredjelande.

5.  I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 4, kan ESMA anvende de kompetente myndigheders relevante tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser som omhandlet i artikel 94, stk. 1, på enheder, der ikke opfylder kravene, og som udbyder kryptoaktivtjenester.

Kapitel 3

Kompetente myndigheders administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

Artikel 111

Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Uden at det berører nogen strafferetlige sanktioner, og uden at det berører de kompetente myndigheders tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er anført i artikel 94, fastsætter medlemsstaterne i overensstemmelse med national ret bestemmelser om, at kompetente myndigheder har beføjelse til at pålægge passende administrative sanktioner og træffe andre passende administrative foranstaltninger vedrørende som minimum følgende overtrædelser:

a)  overtrædelser af artikel 4-14

b)  overtrædelser af artikel 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27-41 og artikel 46 og 47

c)  overtrædelser af artikel 48-51, 53-54 og 55

d)  overtrædelser af artikel 59, 60, 64 og 65-83

e)  overtrædelser af artikel 88-92

f)  manglende samarbejde ved eller samtykke til en undersøgelse eller et kontrolbesøg eller en anmodning herom, som omhandlet i artikel 94, stk. 3.

Medlemsstaterne kan beslutte at undlade at fastsætte regler for administrative sanktioner, hvis overtrædelserne omhandlet i første afsnits litra a), b), c), d) eller e) allerede er underlagt strafferetlige sanktioner i deres nationale ret senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Hvis de beslutter dette, skal medlemsstaterne i detaljer meddele Kommissionen, ESMA og EBA de relevante dele af deres strafferet.

Medlemsstaterne meddeler senest den … [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] i detaljer Kommissionen, EBA og ESMA de i første og andet afsnit omhandlede bestemmelser. De giver også omgående Kommissionen, ESMA og EBA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

2.  Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med national ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i forbindelse med de i stk. 1, første afsnit, litra a)-d) omhandlede overtrædelser:

a)  en offentlig meddelelse, hvori den ansvarlige fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art nævnes ▌

b)  en retsafgørelse, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske person eller juridiske person at bringe den adfærd, der udgør en overtrædelse, til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan adfærd

c)  administrative maksimumsbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes, selv om det måtte overstige de maksimumsbeløb, der er fastsat i dette stykkes litra d) for så vidt angår fysiske personer eller i stk. 3 for så vidt angår juridiske personer

d)  for en fysisk person, administrative maksimumsbøder på mindst 700 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den officielle valuta den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3.  Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale ret, at de kompetente myndigheder i forbindelse med overtrædelser begået af juridiske personer har beføjelse til at pålægge administrative maksimumbøder på mindst:

a)   5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den officielle valuta den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden] for de overtrædelser, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a)-d)

b)   3 % af den juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt, i forbindelse med de overtrædelser, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a)

c)   5 % af den juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt, i forbindelse de overtrædelser, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra d)

d)   12,5 % af den juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt, i forbindelse med de overtrædelser, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra b) og c).

Hvis den juridiske person, der er omhandlet i litra a)-d) i første afsnit, er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med gældende EU-ret på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det endelige moderselskabs ledelsesorgan har godkendt.

4.  ▌Ud over de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger og de administrative bøder omhandlet i stk. 2 og 3 sikrer medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til i tilfælde af de i stk. 1, første afsnit, litra d), anførte overtrædelser at pålægge et midlertidigt forbud mod, at et medlem af kryptoaktivtjenesteudbyderens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der holdes ansvarlig for overtrædelsen, varetager ledelsesfunktioner hos kryptoaktivtjenesteudbyderen.

5.  Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til mindst at pålægge følgende administrative sanktioner og mindst at træffe følgende administrative foranstaltninger i tilfælde af de i stk. 1, første afsnit, litra e), anførte overtrædelser:

a)  en offentlig meddelelse, hvori den ansvarlige fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art nævnes

b)  en retsafgørelse, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske eller juridiske person at bringe den adfærd, der udgør overtrædelsen, til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan adfærd

c)  udlevering af et beløb svarende til den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, for så vidt at dette kan beregnes

d)  inddragelse eller suspension af en kryptoaktivtjenesteudbyders tilladelse

e)  et midlertidigt forbud mod, at et medlem af kryptoaktivtjenesteudbyderens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person▌, der er ansvarlig for overtrædelsen, varetager ledelsesfunktioner hos kryptoaktivtjenesteudbydere

f)  i tilfælde af en gentagen overtrædelse af artikel 89, 90, 91 eller 92, et forbud på mindst ti år mod, at et medlem af kryptoaktivtjenesteudbyderens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der er ansvarlig for overtrædelsen, varetager ledelsesfunktioner hos kryptoaktivtjenesteudbyderen

g)  et midlertidigt forbud mod, at et medlem af kryptoaktivtjenesteudbyderens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der er ansvarlig for overtrædelsen, handler for egen regning

h)  administrative maksimumsbøder på mindst tre gange den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes, selv om det måtte overstige de maksimumsbeløb, der er fastsat i litra i) eller j), alt efter hvad der er relevant

i)  for en fysisk person, administrative maksimumsbøder på mindst 1 000 000 EUR for overtrædelser af artikel 88 og 5 000 000 EUR for overtrædelser af artikel 89-92 eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den officielle valuta den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]

j)  for juridiske personer, administrative maksimumsbøder på mindst 2 500 000 EUR for overtrædelser af artikel 88 og 15 000 000 EUR for overtrædelser af artikel 89-91 eller 2 % for overtrædelser af artikel 88 og 15 % for overtrædelser af artikel 89-92 af den juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste foreliggende regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt, eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i den officielle valuta den ... [datoen for denne forordnings ikrafttrædelsen].

For så vidt angår litra j) i første afsnit er den relevante samlede årsomsætning, hvis den juridiske person er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU, den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med gældende EU-ret på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det øverste moderselskabs ledelsesorgan har godkendt.

6.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at de kompetente myndigheder har andre beføjelser ud over de i stk. 2-5 omhandlede, og kan for både fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen, fastsætte strengere sanktioner end dem, der er fastsat i nævnte stykker.

Artikel 112

Udøvelse af tilsynsbeføjelser og beføjelser til at pålægge sanktioner

1.  De kompetente myndigheder tager ved valget af arten af og niveauet for en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, der skal pålægges i overensstemmelse med artikel 111, hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder, hvor det er relevant:

a)  overtrædelsens grovhed og varighed

b)   hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

c)  graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

d)  den finansielle styrke hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

e)  størrelsen af den fortjeneste, den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har opnået eller det tab, den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har undgået, såfremt disse beløb kan beregnes

f)  de tab for tredjepart, som kan tilskrives overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

g)  viljen hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med den kompetente myndighed, uden at det dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

h)  overtrædelser af denne forordning, som den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

i)  foranstaltninger, som den for overtrædelsen ansvarlige person træffer for at forhindre en gentagelse heraf

j)  overtrædelsens indvirkning på interesserne hos indehavere af kryptoaktiver og kunder hos udbydere af kryptoaktiver, navnlig private indehavere.

2.  Ved udøvelsen af deres beføjelser til at pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger efter artikel 111 samarbejder de kompetente myndigheder tæt for at sikre, at udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser og de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som de pålægger, er effektive og hensigtsmæssige. De samordner deres indsats med henblik på at undgå dobbeltarbejde og overlapning ved udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, og når de pålægger administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i grænseoverskridende sager.

Artikel 113

Klageadgang

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheders afgørelser, der er truffet i medfør af denne forordning, er behørigt begrundet og kan prøves ved en domstol. Retten til at indbringe en afgørelse for en domstol gælder også, hvis der ikke er truffet en afgørelse senest seks måneder efter indgivelsen af en ansøgning om tilladelse, der indeholder alle de i henhold til gældende bestemmelser krævede oplysninger.

2.   Medlemsstaterne fastsætter, at et eller flere af følgende organer, som fastlagt i national ret, i forbrugernes interesse og i overensstemmelse med national ret kan indbringe en sag for domstolene eller de kompetente administrative myndigheder for at sikre, at denne forordning anvendes:

a)   offentlige organer eller deres repræsentanter

b)   forbrugerorganisationer, der har en legitim interesse i at beskytte indehavere af kryptoaktiver

c)   faglige organisationer, der har en legitim interesse i at indbringe en sag for at beskytte deres medlemmer.

Artikel 114

Offentliggørelse af afgørelser

1.  En afgørelse, som pålægger en administrativ sanktion og andre administrative foranstaltninger for overtrædelse af denne forordning i overensstemmelse med artikel 111, offentliggøres af de kompetente myndigheder på deres officielle websted uden unødig forsinkelse efter, at den fysiske eller juridiske person, der er genstand for afgørelsen, er underrettet om afgørelsen. Offentliggørelsen omfatter som minimum oplysninger om overtrædelsens type og art og identiteten på de fysiske eller juridiske personer, som er ansvarlige. Afgørelser om indførelse af foranstaltninger, der er af undersøgelsesmæssig karakter, skal ikke offentliggøres.

2.  Når offentliggørelse af juridiske personers identitet eller af fysiske personers identitet eller personoplysninger af den kompetente myndighed anses for at være uforholdsmæssig efter en individuel vurdering af proportionaliteten af offentliggørelsen af sådanne oplysninger, eller når sådan offentliggørelse ville udgøre en trussel mod en igangværende efterforskning, skal de kompetente myndigheder enten:

a)  udsætte offentliggørelsen af afgørelsen om at pålægge en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, indtil grunden til at undlade offentliggørelse er ophørt med at eksistere

b)  offentliggøre afgørelsen om at pålægge en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning anonymt på en måde, der er i overensstemmelse med den nationale ret, hvis en sådan anonym offentliggørelse sikrer effektiv beskyttelse af de pågældende personoplysninger, eller

c)  undlade at offentliggøre afgørelsen om at pålægge en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, hvis mulighederne i litra a) og b) anses for at være utilstrækkelige til at sikre:

i)  at der ikke er risiko for de finansielle markeders stabilitet

ii)  proportionaliteten af offentliggørelsen af en sådan afgørelse for så vidt angår foranstaltninger, der anses at være af mindre karakter.

Ved en afgørelse om anonym offentliggørelse af en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning som omhandlet i første afsnit, litra b), kan offentliggørelsen af de relevante oplysninger udsættes i en rimelig periode, hvis det forudses, at grundene til anonym offentliggørelse i det tidsrum vil ophøre med at eksistere.

3.  Hvis afgørelsen om at pålægge en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning er appelleret til de relevante domstole eller administrative organer, offentliggør de kompetente myndigheder straks sådanne oplysninger på deres officielle websted sammen med eventuelle efterfølgende oplysninger om udfaldet af en sådan appel. En afgørelse, der annullerer en tidligere afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, offentliggøres også.

4.  De kompetente myndigheder sørger for, at en offentliggørelse i henhold til denne artikel forbliver på deres officielle websted i mindst fem år efter offentliggørelsen. Personoplysninger indeholdt i offentliggørelsen forbliver kun på den kompetente myndigheds officielle websted i det tidsrum, hvor det er nødvendigt, i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Artikel 115

Indberetning af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger til ESMA og EBA

1.  Den kompetente myndighed giver årligt ESMA og EBA sammenfattede oplysninger om alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt i overensstemmelse med artikel 111. ESMA offentliggør oplysningerne i en årlig rapport.

Hvis en medlemsstat har fastlagt strafferetlige sanktioner i henhold til artikel 111, stk. 1, andet afsnit, for overtrædelser af de i nævnte afsnit omhandlede bestemmelser, forsyner dens kompetente myndigheder årligt EBA og ESMA med anonymiserede og sammenfattede oplysninger vedrørende alle relevante strafferetlige efterforskninger, der er iværksat, og strafferetlige sanktioner, der er pålagt. ESMA offentliggør oplysninger om pålagte strafferetlige sanktioner i en årlig rapport.

2.  Har den kompetente myndighed offentliggjort administrative sanktioner, andre administrative foranstaltninger eller strafferetlige sanktioner, indberetter den dem samtidigt til ESMA.

3.  De kompetente myndigheder underretter EBA og ESMA om alle de administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, der pålægges, men ikke offentliggøres, herunder eventuelle klager i denne forbindelse og udfaldet af disse. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder modtager oplysninger og den endelige dom i forbindelse med eventuelle strafferetlige sanktioner, der pålægges, og videregiver disse oplysninger til EBA og ESMA. ESMA driver en central database over sanktioner og administrative foranstaltninger, der indberettes til den, udelukkende med henblik på udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Kun EBA, ESMA og de kompetente myndigheder må have adgang til databasen, og den skal ajourføres på baggrund af de oplysninger, som de kompetente myndigheder indberetter.

Artikel 116

Indberetning af overtrædelser og beskyttelse af indberettende personer

Direktiv (EU) 2019/1937 finder anvendelse på indberetning af overtrædelser af denne forordning og beskyttelse af personer, der indberetter sådanne overtrædelser.

Kapitel 4

EBA's tilsynsansvar over for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens samt tilsynskollegier

Artikel 117

EBA's tilsynsansvar over for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens

1.  Hvis en aktivbaseret token er blevet klassificeret som signifikant i overensstemmelse med artikel 43 eller 44, skal udstederen af en sådan aktivbaseret token udføre sine aktiviteter under EBA's tilsyn.

Uden at det berører de nationale kompetente myndigheders beføjelser i henhold til nærværende artikels stk. 2, udøver EBA de kompetente myndigheders beføjelser i henhold til artikel 22-25, 29 og 33, artikel 34, stk. 7 og 12, artikel 35, stk. 3 og 5, artikel 36, stk. 10, og artikel 41, 42, 46 og 47, for så vidt angår udstedere af signifikante aktivbaserede tokens.

2.  Hvis en udsteder af en signifikant aktivbaseret token også leverer kryptoaktivtjenester eller udsteder kryptoaktiver, som ikke er signifikante aktivbaserede tokens, forbliver sådanne tjenester og aktiviteter under tilsyn af den kompetente myndighed i hjemlandet.

3.  Hvis en aktivbaseret token er blevet klassificeret som signifikant i overensstemmelse med artikel 43, foretager EBA en fornyet tilsynsmæssig vurdering for at sikre, at udstederen heraf opfylder kravene i afsnit III.

4.  Hvis en e-pengetoken, der er blevet udstedt af et e-pengeinstitut, er blevet klassificeret som signifikant i overensstemmelse med artikel 56 eller 57, fører EBA tilsyn med, at udstederen af en sådan signifikant e-pengetoken overholder kravene i artikel 55 og 58.

Med henblik på tilsyn med overholdelse af artikel 55 og 58 udøver EBA de beføjelser, der er tillagt de kompetente myndigheder i henhold til artikel 22 og 23, artikel 24, stk. 3, artikel 35, stk. 3 og 5, artikel 36, stk. 10, og artikel 46 og 47, for så vidt angår udstedere af signifikante aktivbaserede tokens.

5.   EBA udøver sine tilsynsbeføjelser i henhold til stk. 1-4 i tæt samarbejde med andre tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med udstederen af kryptoaktiver, navnlig:

a)   tilsynsmyndigheden, herunder ECB, hvis det er relevant, i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013

b)   de relevante kompetente myndigheder i henhold til national ret til gennemførelse af direktiv 2009/110/EF, hvor det er relevant

c)   de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1.

Artikel 118

EBA's udvalg for kryptoaktiver

1.  EBA nedsætter i overensstemmelse med artikel 41 i forordning (EU) nr. 1093/2010 et permanent internt udvalg, der har til opgave at forberede afgørelser, som EBA skal træffe i henhold til artikel 44 i nævnte forordning, herunder afgørelser vedrørende de tilsynsopgaver, som er blevet pålagt EBA i medfør af nærværende forordning.

2.  Udvalget for kryptoaktiver kan også udarbejde afgørelser relateret til udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der vedrører tilsynsopgaver, som er blevet pålagt EBA i medfør af denne forordning.

3.  EBA sikrer, at udvalget for kryptoaktiver kun udfører de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og alle andre opgaver, der er nødvendige for udførelsen af dets aktiviteter i forbindelse med kryptoaktiver.

Artikel 119

Kollegier for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens

1.  EBA opretter, forvalter og leder inden for 30 kalenderdage efter en afgørelse om at klassificere en aktivbaseret token eller en e-pengetoken som signifikant i henhold til artikel 43, 44, 56 eller 57, alt efter hvad der er relevant, et rådgivende tilsynskollegium for hver udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller en signifikant e-pengetoken for at lette udførelsen af tilsynsopgaver og virke som et middel til at koordinere tilsynsaktiviteterne i henhold til denne forordning.

2.  Et tilsynskollegium som omhandlet i stk. 1 består af:

a)  EBA

b)  ESMA

c)  de kompetente myndigheder i hjemlandet, hvor udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller den signifikante e-pengetoken har hjemsted

d)  de kompetente myndigheder for de mest relevante udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter eller investeringsselskaber, der sikrer deponeringen af reserven af aktiver i overensstemmelse med artikel 37, eller af de midler, der er modtaget til gengæld for de signifikante e-pengetokens

e)  hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de mest relevante handelsplatforme for kryptoaktiver, hvor de signifikante aktivbaserede tokens eller de signifikante e-pengetokens er optaget til handel

f)   de kompetente myndigheder for de mest relevante betalingstjenesteudbydere, som udbyder betalingstjenester i forbindelse med signifikante e-pengetokens

g)  hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de enheder, der varetager de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h)

h)  hvor det er relevant, de kompetente myndigheder for de mest relevante udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne i forbindelse med de signifikante aktivbaserede tokens eller de signifikante e-pengetokens

i)  ECB

j)  hvis udstederen af den signifikante aktivbaserede token er etableret i en medlemsstat, der ikke har euroen som officiel valuta, eller hvis der henvises til en officiel valuta, der ikke er euroen, ved den signifikante aktivbaserede token, den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

k)   hvis udstederen af den signifikante e-pengetoken er etableret i en medlemsstat, der ikke har euroen som officiel valuta, eller hvis der henvises til en officiel valuta, der ikke er euroen, ved de signifikante e-pengetokens, den nationale centralbank i den pågældende medlemsstat

l)   de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor den aktivbaserede token eller e-pengetokenen anvendes i stort omfang, efter anmodning fra de kompetente myndigheder

m)  relevante tilsynsmyndigheder i tredjelande, med hvilke EBA har indgået administrative aftaler i overensstemmelse med artikel 126.

3.   EBA kan opfordre andre myndigheder til at være medlemmer af det i stk. 1 omhandlede kollegium, hvis de enheder, de fører tilsyn med, er relevante for kollegiets arbejde.

4.  Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der ikke er medlem af kollegiet, kan anmode kollegiet om alle oplysninger, der er relevante for varetagelsen af dens tilsynsopgaver i henhold til denne forordning.

5.  Et kollegium som omhandlet i nærværende artikels stk. 1 skal, uden at det berører kompetente myndigheders ansvar under denne forordning, sikre:

a)  udarbejdelsen af den i artikel 120 omhandlede ikkebindende udtalelse

b)  udveksling af oplysninger i overensstemmelse med denne forordning

c)  en aftale om frivillig overdragelse af opgaver til dets medlemmer ▌.

For at lette udførelsen af de opgaver, som kollegierne er blevet tildelt i henhold til nærværende stykkes første afsnit, har medlemmerne af de i stk. 2 omhandlede kollegier ret til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder, navnlig ved at tilføje punkter til dagsordenen for mødet.

6.  Det i stk. 1 omhandlede kollegium oprettes og drives på grundlag af en skriftlig aftale mellem alle dets medlemmer.

Den i første afsnit omhandlede aftale fastsætter de praktiske foranstaltninger for kollegiets drift, herunder de nærmere regler for:

a)  afstemningsprocedurer som omhandlet i artikel 120, stk. 3

b)  procedurerne for fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder

c)  hyppigheden af kollegiets møder ▌

d)  de passende minimumsfrister for kollegiemedlemmernes vurdering af den relevante dokumentation

e)  de nærmere bestemmelser for kommunikation mellem kollegiets medlemmer

f)   oprettelse af flere kollegier, ét for hvert specifikt kryptoaktiv eller hver specifik gruppe af kryptoaktiver.

I aftalen kan også fastsættes opgaver, der kan betros EBA eller et andet medlem af kollegiet.

7.  Som formand for hvert kollegium skal EBA:

a)  fastlægge skriftlige ordninger og procedurer for kollegiets drift efter høring af de øvrige medlemmer af kollegiet

b)  koordinere alle kollegiets aktiviteter

c)  indkalde til og lede alle dets møder og på forhånd holde medlemmerne af kollegiet fuldt underrettet om afholdelsen af kollegiets møder, de vigtigste emner, der skal drøftes, og de spørgsmål, der skal tages stilling til

d)  underrette medlemmerne af kollegiet om alle planlagte møder, så de kan anmode om at deltage

e)  rettidigt holde medlemmerne af kollegiet underrettet om beslutningerne fra og resultaterne af disse møder.

8.  For at sikre at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde, udarbejder EBA i samarbejde med ESMA og ECB udkast til reguleringsmæssige standarder, der præciserer:

a)  under hvilke betingelser, de i stk. 2, litra d)-f) og h), omhandlede enheder anses for at være de mest relevante

b)  under hvilke betingelser de aktivbaserede tokens eller e-pengetokens anses for at blive anvendt i stort omfang som omhandlet i stk. 2, litra l), og

c)  nærmere oplysninger om de praktiske foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 6.

EBA forelægger de i første afsnit omhandlede udkast til reguleringsmæssige standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 120

Ikkebindende udtalelser fra kollegierne for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og signifikante e-pengetokens

1.  Et kollegium som omhandlet i artikel 119, stk. 1, kan afgive en ikkebindende udtalelse om følgende:

a)  den i artikel 117, stk. 3, omhandlede fornyede tilsynsmæssige vurdering

b)  enhver afgørelse om at kræve, at en udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller en e-pengetoken har et højere kapitalgrundlag, jf. artikel 35, stk. 2, 3 og 5, artikel 45, stk. 5, og artikel 58, stk. 1, alt efter tilfældet

c)  enhver ajourføring af genopretningsplanen eller planen for genindløsning af en udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller en udsteder af en signifikant e-pengetoken, jf. artikel 46, 47 og 55, alt efter tilfældet

d)  enhver ændring af forretningsmodellen for udstederen af en signifikant aktivbaseret token, jf. artikel 25, stk. 1

e)  et udkast til en ændring af en hvidbog om kryptoaktiver udarbejdet i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2

f)  de passende korrigerende foranstaltninger, der påtænkes truffet i henhold til artikel 25, stk. 4

g)  de tilsynsforanstaltninger, der påtænkes truffet i henhold til artikel 130

h)  enhver påtænkt administrativ aftale om udveksling af oplysninger med en tilsynsmyndighed i et tredjeland i overensstemmelse med artikel 126

i)  uddelegering af tilsynsopgaver fra EBA til en kompetent myndighed i henhold til artikel 138

j)  enhver påtænkt ændring af tilladelsen til eller enhver påtænkt tilsynsforanstaltning for de i artikel 119, stk. 2, litra d)-h), omhandlede medlemmer af kollegiet

k)   et udkast til en ændring af en hvidbog om kryptoaktiver udarbejdet i overensstemmelse med artikel 51, stk. 12.

2.  Hvis kollegiet afgiver en udtalelse i overensstemmelse med stk. 1, kan udtalelsen efter anmodning fra et medlem af kollegiet og efter vedtagelse af et flertal af kollegiet i overensstemmelse med stk. 3 omfatte enhver henstilling, der tager sigte på at afhjælpe mangler ved den foranstaltning, som er påtænkt af EBA eller de kompetente myndigheder. ▌

3.  En udtalelse fra kollegiet vedtages med simpelt flertal af dets medlemmer.

Hvis der er flere kollegiemedlemmer pr. medlemsstat, har kun ét af disse medlemmer stemmeret.

Hvis ECB er medlem af kollegiet med flere kapaciteter, herunder tilsynskapacitet, har den kun én stemme.

Tilsynsmyndigheder i tredjelande, jf. artikel 119, stk. 2, litra m), har ikke stemmeret i forbindelse med et kollegiums udtalelse.

4.  EBA eller i givet fald de kompetente myndigheder tager behørigt hensyn til den ikkebindende udtalelse, som kollegiet er nået frem til i overensstemmelse med stk. 3, herunder enhver henstilling, der har til formål at afhjælpe mangler i den påtænkte ▌tilsynsforanstaltning vedrørende en udsteder af en signifikant aktivbaseret token, en udsteder af en signifikant e-pengetoken, en enhed eller en kryptoaktivtjenesteudbyder som omhandlet i artikel 119, stk. 2, litra d)-h). Såfremt EBA eller en kompetent myndighed ikke er enig i en udtalelse fra kollegiet, herunder eventuelle henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i den påtænkte ▌tilsynsforanstaltning, skal dens afgørelse indeholde dens begrundelse herfor og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra udtalelsen eller henstillingerne.

Kapitel 5

EBA's beføjelser og kompetencer over for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens

Artikel 121

Ret til fortrolighed

De beføjelser, som i medfør af artikel 122-125 er tillagt EBA eller enhver embedsmand eller anden person bemyndiget af EBA, må ikke anvendes til at kræve offentliggørelse af oplysninger, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 122

Anmodning om oplysninger

1.  EBA kan med henblik på varetagelse af sit tilsynsansvar i henhold til artikel 117 ved simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at følgende personer afgiver alle oplysninger, der er nødvendige, for at EBA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning:

a)  en udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af en signifikant aktivbaseret token

b)  enhver tredjepart som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h), hvormed en udsteder af en signifikant aktivbaseret token har en kontraktlig ordning ▌

c)  en kryptoaktivtjenesteudbyder, et kreditinstitut eller et investeringsselskab, der sikrer, at reserven af aktiver er deponeret i overensstemmelse med artikel 37

d)  en udsteder af en signifikant e-pengetoken eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af en signifikant e-pengetoken

e)  en betalingstjenesteudbyder, som udbyder betalingstjenester i forbindelse med signifikante e-pengetokens

f)  en fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for distribution af signifikante e-pengetokens på vegne af en udsteder af signifikante e-pengetokens

g)  en kryptoaktivtjenesteudbyder, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne i forbindelse med signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

h)  en operatør af en handelsplatform for kryptoaktiver, som har optaget en signifikant aktivbaseret token eller en signifikant e-pengetoken til handel

i)  de i litra a)-h) omhandlede personers ledelsesorgan.

2.  En simpel anmodning om oplysninger som omhandlet i stk. 1 skal:

a)  henvise til denne artikel som retsgrundlaget for denne anmodning

b)  angive formålet med anmodningen

c)  præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)  angive en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)   meddele den person, som modtager anmodningen om oplysninger, at vedkommende ikke er forpligtet til at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt tilvejebringer dem, skal være korrekte og ikke må være vildledende, og

f)  angive den i artikel 131 foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende.

3.  Ved krav om tilvejebringelse af oplysninger ved en afgørelse i henhold til stk. 1 skal EBA:

a)  henvise til denne artikel som retsgrundlaget for denne anmodning

b)  angive formålet med anmodningen

c)  præcisere, hvilke oplysninger der er nødvendige

d)  fastsætte en frist for tilvejebringelsen af oplysningerne

e)  angive de tvangsbøder, der er fastsat i artikel 132, og som finder anvendelse, hvis der kræves fremlæggelse af oplysninger

f)  angive den i artikel 131 foreskrevne bøde, som finder anvendelse, hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende

g)  oplyse om retten til at appellere afgørelsen for EBA's klagenævn og retten til at indbringe klage over afgørelsen for Domstolen i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

4.  De personer, der er omhandlet i stk. 1, eller deres repræsentanter, og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, skal give de oplysninger, der anmodes om.

5.  EBA fremsender hurtigst muligt et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller har deres hjemsted.

Artikel 123

Generelle undersøgelsesbeføjelser

1.  EBA kan med henblik på varetagelse af sit tilsynsansvar i henhold til artikel 117 foretage undersøgelser af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, som EBA har bemyndiget, beføjelse til at:

a)  undersøge optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale, som har betydning for udførelsen af EBA's opgaver, uanset det medium, hvorpå de er lagret

b)  tage eller erhverve bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c)  indkalde og anmode enhver udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller udsteder af en signifikant e-pengetoken eller deres ledelsesorgan eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører undersøgelsens genstand og formål, og registrere svarene

d)  udspørge enhver anden fysisk eller juridisk person, der indvilliger heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e)  anmode om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik.

Et kollegium som omhandlet i artikel 119, stk. 1, underrettes uden unødig forsinkelse om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

2.  De embedsmænd og andre personer, som EBA har bemyndiget til at udføre de i stk. 1 omhandlede undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelsen af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de i artikel 132 foreskrevne tvangsbøder, som finder anvendelse, hvis de påkrævede optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til udstederne af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederne af signifikante e-pengetokens, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de i artikel 131 foreskrevne bøder, som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til udstederne af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederne af signifikante e-pengetokens, er ukorrekte eller vildledende.

3.  Udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens skal underkaste sig undersøgelser iværksat på grundlag af en afgørelse truffet af EBA. Afgørelsen angiver undersøgelsens genstand og formål, de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 132, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010, og retten til at indbringe klage over afgørelsen for Domstolen.

4.  EBA underretter inden for en rimelig frist før en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor undersøgelsen skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed bistår på EBA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente myndighed kan også på anmodning deltage i undersøgelser.

5.  Kræves der i henhold til relevant national ret tilladelse fra en domstol for at kunne anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra e), ansøger EBA om en sådan tilladelse. Der kan også anmodes om en sådan tilladelse på forhånd.

6.  Modtager en domstol i en medlemsstat en ansøgning om tilladelse til at anmode om registreringer af telefonsamtaler eller datatrafik, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra e), kontrollerer den pågældende domstol, om:

a)  den af EBA vedtagne afgørelse, jf. stk. 3, er autentisk

b)  de foranstaltninger, der skal træffes, er forholdsmæssige og hverken vilkårlige eller urimelige.

7.  For så vidt angår stk. 6, litra b), kan domstolen anmode EBA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til EBA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den pågældende domstol kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra EBA's sagsakter. Lovligheden af EBA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1093/2010 fastlagte procedure.

Artikel 124

Kontrolbesøg på stedet

1.  EBA kan med henblik på varetagelse af sit tilsynsansvar i henhold til artikel 117 foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet hos udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens.

Det i artikel 119 omhandlede kollegium underrettes uden unødig forsinkelse om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

2.  De embedsmænd og andre personer, som EBA har bemyndiget til at foretage et kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet tilhørende de personer, der er genstand for EBA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 123, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller registre i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3.  EBA underretter i god tid den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolbesøget skal gennemføres. Efter at have underrettet den pågældende kompetente myndighed kan EBA i det omfang, det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående meddelelse til udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken.

4.  De embedsmænd og andre personer, som EBA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 132, og som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

5.  Udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet iværksat på grundlag af en afgørelse truffet af EBA. Afgørelsen angiver kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætter tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyser om de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 132, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010, og om retten til at få prøvet afgørelsen ved Domstolen.

6.  Embedsmænd fra og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrollen skal gennemføres, skal efter anmodning fra EBA aktivt bistå embedsmændene fra EBA og andre personer, der er bemyndiget af EBA. Embedsmænd fra den pågældende medlemsstats kompetente myndighed kan også deltage i kontrolbesøg på stedet.

7.  EBA kan også kræve, at de kompetente myndigheder udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet, som foreskrevet i denne artikel og i artikel 123, stk. 1, på EBA's vegne.

8.  Hvis embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af EBA, fastslår, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til nærværende artikel, yder den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

9.  Kræves der i henhold til national ret tilladelse fra en domstol til det i stk. 1 anførte kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 anførte bistand, ansøger EBA om en sådan tilladelse. Der kan også anmodes om en sådan tilladelse på forhånd.

10.  Modtager en domstol i en medlemsstat en ansøgning om tilladelse til en i stk. 1 anført kontrol på stedet eller den i stk. 7 anførte bistand, kontrollerer den pågældende domstol, om:

a)  den af EBA vedtagne afgørelse, jf. stk. 4, er autentisk

b)  de foranstaltninger, der skal træffes, er forholdsmæssige og hverken vilkårlige eller urimelige.

11.  For så vidt angår stk. 10, litra b), kan domstolen anmode EBA om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til EBA's mistanke om, at en overtrædelse af denne forordning har fundet sted, alvorligheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for tvangsindgrebene, er indblandet. Den pågældende domstol kan dog ikke prøve nødvendigheden af undersøgelsen eller kræve at få forelagt oplysninger fra EBA's sagsakter. Lovligheden af EBA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den i forordning (EU) nr. 1093/2010 fastlagte procedure.

Artikel 125

Udveksling af oplysninger

1.   Med henblik på varetagelse af sit tilsynsansvar i henhold til artikel 117 og med forbehold af artikel 96 udveksler EBA og de kompetente myndigheder uden unødig forsinkelse de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Med henblik herpå udveksler de kompetente myndigheder og EBA alle oplysninger vedrørende:

a)  en udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af en signifikant aktivbaseret token

b)  enhver tredjepart som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h), hvormed en udsteder af en signifikant aktivbaseret token har en kontraktlig ordning▌

c)  en kryptoaktivtjenesteudbyder, et kreditinstitut eller et investeringsselskab, der sikrer, at reserven af aktiver er deponeret i overensstemmelse med artikel 37

d)  en udsteder af en signifikant e-pengetoken eller en person, der kontrollerer eller er direkte eller indirekte kontrolleret af en udsteder af en signifikant e-pengetoken

e)  en betalingstjenesteudbyder, som udbyder betalingstjenester i forbindelse med signifikante e-pengetokens

f)  fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for distribution af signifikante e-pengetokens på vegne af udstederen af signifikante e-pengetokens

g)  en kryptoaktivtjenesteudbyder, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne i forbindelse med signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

h)  en handelsplatform for kryptoaktiver, på hvilken en signifikant aktivbaseret token eller en signifikant e-pengetoken er optaget til handel

i)  de i litra a)-h) omhandlede personers ledelsesorgan.

2.   En kompetent myndighed kan kun afslå at reagere på en anmodning om udveksling af oplysninger som omhandlet i nærværende artikels stk. 1 eller en anmodning om samarbejde i forbindelse med gennemførelsen af en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet som omhandlet i henholdsvis artikel 123 og 124, når:

a)   efterkommelse af anmodningen kan forventes at få negativ indvirkning på myndighedens egen undersøgelse, håndhævelsesaktiviteter eller i givet fald en strafferetlig efterforskning

b)   der allerede er indledt retsforfølgning for de samme handlinger og mod de samme fysiske eller juridiske personer ved den anmodede medlemsstats domstol

c)   den fysiske eller juridiske person allerede har fået endelig dom for de samme forhold i denne medlemsstat.

Artikel 126

Administrative aftaler om udveksling af oplysninger mellem EBA og tredjelande

1.  Med henblik på varetagelse af sit tilsynsansvar i henhold til artikel 117 kan EBA kun indgå administrative aftaler om udveksling af oplysninger med tilsynsmyndigheder i tredjelande, når de videregivne oplysninger er omfattet af regler om tavshedspligt, som er ækvivalente med dem, der er omhandlet i artikel 129.

2.  Udvekslingen af oplysninger skal tage sigte på udførelsen af EBA's eller disse tilsynsmyndigheders opgaver.

3.  EBA anvender forordning (EU) 2018/1725, for så vidt angår overførsler af personoplysninger til et tredjeland.

Artikel 127

Videregivelse af oplysninger fra tredjelande

1.  EBA må kun videregive oplysninger, der er modtaget fra tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvis EBA eller den kompetente myndighed, som gav oplysningerne til EBA, har fået udtrykkelig tilladelse fra den tilsynsmyndighed i tredjelandet, der har overført oplysningerne, og må i givet fald kun videregive oplysningerne til de formål, til hvilke denne tilsynsmyndighed har givet sin tilladelse, eller når sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med retsforfølgning.

2.  Kravet om udtrykkelig tilladelse som omhandlet i stk. 1 finder ikke anvendelse på andre tilsynsmyndigheder i Unionen, hvis de oplysninger, som de anmoder om, er nødvendige for udførelsen af deres opgaver, og finder ikke anvendelse på domstole, hvis de oplysninger, de anmoder om, er nødvendige for efterforskning eller retsforfølgning som vedrører overtrædelser, der er omfattet af strafferetlige sanktioner.

Artikel 128

Samarbejde med andre myndigheder

Hvis en udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller en udsteder af en signifikant e-pengetoken udfører andre aktiviteter end dem, der er omfattet af denne forordning, samarbejder EBA med de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med eller overvågningen af sådanne andre aktiviteter, der er fastsat i relevant EU-ret eller national ret, herunder skattemyndigheder og relevante tilsynsmyndigheder i tredjelande, der ikke er medlemmer af det i artikel 119, stk. 2, litra m), omhandlede kollegium.

Artikel 129

Tavshedspligt

Tavshedspligten gælder for EBA og for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for EBA, samt for enhver anden person, som EBA har delegeret opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, med hvem EBA har indgået kontrakt.

Artikel 130

EBA's tilsynsforanstaltninger

1.  Hvis EBA konstaterer, at en udsteder af en signifikant aktivbaseret token har begået en overtrædelse, der er opført i bilag V, kan den træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)  vedtagelse af en afgørelse, hvorved udstederen af den signifikante aktivbaserede token pålægges at bringe den adfærd, der udgør en overtrædelse, til ophør

b)  vedtagelse af en afgørelse om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder i henhold til artikel 131 og 132

c)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af den signifikante aktivbaserede token at fremsende supplerende oplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af indehavere af den aktivbaserede token, navnlig private indehavere

d)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af den signifikante aktivbaserede token at suspendere et udbud til offentligheden af kryptoaktiver i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang den har begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

e)  vedtagelse af en afgørelse, der forbyder et udbud til offentligheden af den signifikante aktivbaserede token, hvis den konstaterer, at denne forordning er blevet overtrådt, eller hvis den har begrundet mistanke om, at den vil blive overtrådt

f)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udbyderen af kryptoaktivtjenester, som driver en handelsplatform for kryptoaktiver, der har optaget den signifikante aktivbaserede token til handel, at suspendere handelen med et sådant kryptoaktiv i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang den har begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

g)  vedtagelse af en afgørelse, som forbyder handel med den signifikante aktivbaserede token på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis den konstaterer, at denne forordning er blevet overtrådt

h)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af den signifikante aktivbaserede token at ændre sin markedsføringskommunikation, hvis den finder, at markedsføringskommunikationen ikke er i overensstemmelse med artikel 29

i)  vedtagelse af en afgørelse om at suspendere eller forbyde markedsføringskommunikation, hvis der er begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

j)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af den signifikante aktivbaserede token at offentliggøre alle væsentlige oplysninger, som kan påvirke vurderingen af den signifikante aktivbaserede token, der udbydes til offentligheden eller optages til handel, for at sikre forbrugerbeskyttelsen eller markedets smidige funktion

k)  udstedelse af advarsler om, at en udsteder af den signifikante aktivbaserede token ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne forordning

l)  inddragelse af tilladelsen for udstederen af den signifikante aktivbaserede token

m)  vedtagelse af en afgørelse, der kræver, at en fysisk person fjernes fra ledelsesorganet hos en udsteder af den aktivbaserede token

n)  indførelse af krav om, at udstederen af den signifikante aktivbaserede token under dens tilsyn skal indføre et mindstebeløb for denne signifikante aktivbaserede token eller begrænse antallet af den signifikante aktivbaserede token, der skal udstedes, i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4, og artikel 24, stk. 3.

2.  Hvis EBA konstaterer, at en udsteder af en signifikant e-pengetoken har begået en overtrædelse, der er opført i bilag V, kan den træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

a)  vedtagelse af en afgørelse, hvorved udstederen af den signifikante e-pengetoken pålægges at bringe den adfærd, der udgør en overtrædelse, til ophør

b)  vedtagelse af en afgørelse om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder i henhold til artikel 131 og 132

c)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af den signifikante e-pengetoken at fremsende supplerende oplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af indehavere af den signifikante e-pengetoken, navnlig private indehavere

d)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af den signifikante e-pengetoken at suspendere et udbud til offentligheden af kryptoaktiver i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang den har begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

e)  vedtagelse af en afgørelse, der forbyder et udbud til offentligheden af den signifikante e-pengetoken, hvis den konstaterer, at denne forordning er blevet overtrådt, eller hvis den har begrundet mistanke om, at den vil blive overtrådt

f)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger den relevante udbyder af kryptoaktivtjenester, som driver en handelsplatform for kryptoaktiver, der har optaget signifikante e-pengetokens til handel, at suspendere handelen med kryptoaktiver i højst 30 på hinanden følgende arbejdsdage, for hver gang den har begrundet mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

g)  vedtagelse af en afgørelse, som forbyder handel med signifikante e-pengetokens på en handelsplatform for kryptoaktiver, hvis den konstaterer, at denne forordning er blevet overtrådt

h)  vedtagelse af en afgørelse, der pålægger udstederen af den signifikante e-pengetoken at offentliggøre alle væsentlige oplysninger, som kan påvirke vurderingen af den signifikante e-pengetoken, der udbydes til offentligheden eller optages til handel, for at sikre forbrugerbeskyttelsen eller markedets smidige funktion

i)  udstedelse af advarsler om, at en udsteder af den signifikante e-pengetoken ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne forordning

j)  indførelse af krav om, at udstederen af den signifikante e-pengetoken under dens tilsyn skal indføre et mindstebeløb for denne signifikante e-pengetoken eller begrænse antallet af den signifikante e-pengetoken, der skal udstedes, som følge af anvendelsen af artikel 58, stk. 3.

3.  Når EBA træffer en foranstaltning som omhandlet i stk. 1 eller 2, tager den hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra:

a)  overtrædelsens varighed og hyppighed

b)  hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

c)  hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i procedurerne, politikkerne og risikostyringsforanstaltningerne hos udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken

d)  hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

e)  graden af ansvar hos den udsteder af den signifikante aktivbaserede token eller udsteder af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen

f)  den finansielle styrke hos udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

g)  overtrædelsens indvirkning på interesserne hos indehavere af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

h)  størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjepart forårsaget af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

i)  viljen hos udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller hos udstederen af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med EBA, uden at det dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

j)  tidligere overtrædelser begået af den udsteder af den signifikante aktivbaserede token eller den udsteder af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen

k)  de foranstaltninger, som udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken har truffet efter overtrædelsen for at forhindre gentagelse af en sådan overtrædelse.

4.  Inden EBA træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra d)-g) og litra j), underretter den ESMA og, hvis de signifikante aktivbaserede tokens er baseret på euroen eller en officiel valuta i en medlemsstat, som ikke er euroen, henholdsvis ECB eller den berørte medlemsstats centralbank, der udsteder den pågældende officielle valuta.

5.  Inden EBA træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, ▌ underretter den den kompetente myndighed for udstederen af den signifikante e-pengetoken og den berørte medlemsstats centralbank, hvis officielle valuta den signifikante e-pengetoken er baseret på.

6.  EBA giver meddelelse om enhver foranstaltning, der træffes i henhold til stk. 1 eller 2, til udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken, som er ansvarlig for overtrædelsen, uden unødig forsinkelse og meddeler den pågældende foranstaltning til de berørte kompetente myndigheder ▌og Kommissionen. EBA offentliggør den pågældende afgørelse på sit websted senest ti arbejdsdage efter den dato, hvor afgørelsen blev vedtaget, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger.

7.  Den i stk. 6 omhandlede offentliggørelse skal omfatte følgende erklæringer:

a)  en erklæring om, at den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har ret til at påklage afgørelsen til Domstolen

b)  hvor det er relevant, en erklæring om, at der er indgivet en klage, med angivelse af, at klagen ikke har opsættende virkning

c)  en erklæring om, at EBA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 131

Bøder

1.  EBA vedtager en afgørelse om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3 eller 4, hvis den i overensstemmelse med artikel 134, stk. 8, finder at:

a)  en udsteder af en signifikant aktivbaseret token eller et medlem af dennes ledelsesorgan forsætligt eller uagtsomt har begået en overtrædelse, der er opført i bilag V

b)  en udsteder af en signifikant e-pengetoken eller et medlem af dennes ledelsesorgan forsætligt eller uagtsomt har begået en overtrædelse, der er opført i bilag VI.

En overtrædelse anses for at være forsætlig, hvis EBA konstaterer objektive faktorer, der viser, at en sådan udsteder eller et medlem af dennes ledelsesorgan med overlæg har gjort sig skyldig i overtrædelsen.

2.  Når EBA træffer en afgørelse som omhandlet i stk. 1, tager den hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra:

a)  overtrædelsens varighed og hyppighed

b)  hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis er foranlediget økonomisk kriminalitet

c)  hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i procedurerne, politikkerne og risikostyringsforanstaltningerne hos udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken

d)  hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt

e)  graden af ansvar hos den udsteder af den signifikante aktivbaserede token eller udsteder af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen

f)  den finansielle styrke hos udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning ▌eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

g)  overtrædelsens indvirkning på interesserne hos indehavere af signifikante aktivbaserede tokens eller signifikante e-pengetokens

h)  størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller tabene for tredjepart forårsaget af overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

i)  viljen hos udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller hos udstederen af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med EBA, uden at det dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

j)  tidligere overtrædelser begået af den udsteder af den signifikante aktivbaserede token eller udsteder af den signifikante e-pengetoken, der er ansvarlig for overtrædelsen

k)  de foranstaltninger, som udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken har truffet efter overtrædelsen for at forhindre gentagelse af en sådan overtrædelse.

3.  For udstedere af signifikante aktivbaserede tokens skal den maksimale bøde, der er omhandlet i stk. 1, være på op til 12,5 % af den årlige omsætning i det foregående regnskabsår eller det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, hvis disse beløb kan beregnes.

4.  For udstedere af signifikante e-pengetokens skal den maksimale bøde, der er omhandlet i stk. 1, være på op til 10 % af den årlige omsætning i det foregående regnskabsår eller det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, hvis disse beløb kan beregnes.

Artikel 132

Tvangsbøder

1.  EBA træffer afgørelse om idømmelse af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a)  en person til at standse den adfærd, der udgør en overtrædelse, i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 130

b)  en person, jf. artikel 122, stk. 1:

i)  til at give fuldstændige oplysninger, der er blevet anmodet om ved afgørelse truffet i henhold til artikel 122

ii)  til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige registre, data, procedurer og ethvert andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 123

iii)  til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 124.

2.  En tvangsbøde skal være effektiv og stå i et rimeligt forhold til overtrædelserne. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3.  Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. De beregnes fra den dato, der er anført i EBA's afgørelse om at pålægge dem.

4.  En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af EBA's afgørelse. EBA tager efter nævnte periodes udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 133

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og pålæggelse af bøder og tvangsbøder

1.  EBA offentliggør alle de bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 131 og 132, medmindre en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig skade for ▌finansiel stabilitet eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger.

2.  Bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til artikel 131 og 132, skal være af administrativ art.

3.  Bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til artikel 131 og 132, er retskraftige efter den borgerlige retsplejes regler i den medlemsstat, på hvis område bøden eller tvangsbøden tvangsfuldbyrdes.

4.  Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

5.  Hvis EBA, uanset artikel 131 og 132, træffer afgørelse om ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter den Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den berørte medlemsstats kompetente myndigheder herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

Artikel 134

Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og bøder

1.  Finder EBA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til artikel 117, at der er klare og påviselige grunde til at formode, at der har været eller vil foreligge en overtrædelse er omhandlet i bilag V eller VI, udpeger EBA en uafhængig efterforskningsembedsmand inden for EBA til at undersøge sagen. Efterforskningsembedsmanden må ikke være eller have været direkte eller indirekte involveret i tilsynet med de berørte udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller udstederne af signifikante e-pengetokens og skal varetage sine funktioner uafhængigt af EBA.

2.  Efterforskningsembedsmanden undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle udtalelser fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med efterforskningsembedmandens resultater til EBA.

3.  Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på varetagelse af sine opgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger, jf. artikel 122, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 123 og 124. Efterforskningsembedsmanden overholder ved udøvelsen af disse beføjelser artikel 121.

4.  Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som EBA har indsamlet i forbindelse med ESMA's tilsynsaktiviteter.

5.  Efterforskningsembedsmanden skal efter afslutning af sin undersøgelse, og før dossieret med resultaterne indsendes til EBA, give de personer, der er genstand for undersøgelsen, lejlighed til at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

6.  Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

7.  Ved indsendelse af dossieret med resultaterne til EBA underretter efterforskningsembedsmanden de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelsen, har ret til aktindsigt i dossieret med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter, eller EBA's interne forberedende dokumenter.

8.  EBA afgør på grundlag af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de personer, der er genstand for undersøgelserne, anmoder herom, efter at have hørt de pågældende personer i overensstemmelse med artikel 135, hvorvidt udstederen af den signifikante aktivbaserede token eller udstederen af den signifikante e-pengetoken, der er genstand for undersøgelsen, har gjort sig skyldige i en overtrædelse, der er anført i bilag V eller VI, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i overensstemmelse med artikel 130 eller pålægger en bøde i overensstemmelse med artikel 131.

9.  Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i EBA's overvejelser om sagen og indgår ikke på nogen anden måde i EBA's beslutningsproces.

10.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 senest den... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] for at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere procedurereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om ret til forsvar, fastsættelse af frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæggelse og tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder.

11.  Finder EBA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven, indbringer EBA sagen for de relevante nationale myndigheder med henblik på efterforskning og i givet fald strafferetlig behandling. Endvidere afholder EBA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis den er bekendt med, at en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 135

Høring af de berørte personer

1.  Før EBA træffer afgørelse i henhold til artikel 130, 131 og 132, giver den de personer, der er genstand for en undersøgelse, mulighed for at blive hørt om EBA's undersøgelsesresultater. EBA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for en sådan undersøgelse, har haft lejlighed til at udtale sig om.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning for at imødegå en væsentlig og overhængende fare for ▌ det finansielle system eller indehaverne af kryptoaktiver, navnlig private indehavere, lider væsentlig skade. I så fald kan EBA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

3.  Retten til forsvar for de personer, der er genstand for undersøgelsen, skal respekteres fuldt ud. Nævnte personer har ret til indsigt i EBA's sagsakter med forbehold af andre personers legitime interesse i beskyttelsen af deres forretningshemmeligheder. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller EBA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 136

Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved EBA har pålagt en bøde, en tvangsbøde eller ▌administrativ sanktion i overensstemmelse med denne forordning. Domstolen kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 137

Tilsynsgebyrer

1.  EBA opkræver gebyrer hos udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og udstedere af signifikante e-pengetokens Disse gebyrer skal dække EBA's udgifter til udførelsen af dens tilsynsopgaver med hensyn til udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og ▌udstedere af signifikante e-pengetokens i overensstemmelse med artikel 117 og 119 samt godtgørelse af omkostninger, som de kompetente myndigheder måtte afholde under udførelse af arbejde i henhold til denne forordning, navnlig som følge af delegation af opgaver i overensstemmelse med artikel 138.

2.  Det gebyr, der opkræves hos en enkelt udsteder af en signifikant aktivbaseret token, skal stå i et rimeligt forhold til størrelsen af dennes reservebeholdning og dække alle omkostninger, som EBA har afholdt i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver i henhold til denne forordning.

Det gebyr, der opkræves hos en enkelt udsteder af en signifikant e-pengetoken, skal stå i et rimeligt forhold til det størrelsen af udstedelsen af e-pengetokenen til gengæld for midler og skal dække alle omkostninger, som følger af udførelsen af EBA's tilsynsopgaver i overensstemmelse med denne forordning, herunder godførelse af alle omkostninger opstået som følge af udførelsen af disse opgaver.

3.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 139 senest den... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] for at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og betalingsmåde samt metoden til beregning af det maksimale beløb pr. enhed, der henvises til i stk. 2 i denne artikel, som EBA kan pålægge.

Artikel 138

EBA's delegering af opgaver til kompetente myndigheder

1.  EBA kan delegere særlige tilsynsopgaver til en kompetent myndighed, hvis det er nødvendigt for, at den kan udføre en tilsynsopgave i forbindelse med udstedere af signifikante aktivbaserede tokens eller udstedere af signifikante e-pengetokens korrekt. Disse specifikke tilsynsopgaver kan omfatte beføjelse til at fremsætte anmodninger om oplysninger, jf. artikel 122, og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 123 eller 124.

2.  EBA hører inden delegering af en opgave som omhandlet i stk. 1 den relevante kompetente myndighed om følgende:

a)  omfanget af den opgave, der skal delegeres

b)  tidsplanen for udførelsen af opgaven, og

c)  videregivelse af de nødvendige oplysninger fra og til EBA.

3.  I overensstemmelse med den delegerede retsakt om gebyrer, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 137, stk. 3, og artikel 139, godtgør EBA de omkostninger, som en kompetent myndighed har afholdt som følge af udførelsen af delegerede opgaver.

4.  EBA tager delegationen af opgaver op til revision med passende mellemrum. En sådan delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

Afsnit VIII

Delegerede retsakter

Artikel 139

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 43, stk. 11, artikel 103, stk. 8, artikel 104, stk. 8, artikel 105, stk. 7, artikel 134, stk. 10, og artikel 137, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på 36 måneder fra den ... [datoen for ikrafttrædelse af denne forordning]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af 36-månedersperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 3, stk. 2, artikel 43, stk. 11, artikel 103, stk. 8, artikel 104, stk. 8, artikel 105, stk. 7, artikel 134, stk. 10, og artikel 137, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 43, stk. 11, artikel 103, stk. 8, artikel 104, stk. 8, artikel 105, stk. 7, artikel 134, stk. 10, og artikel 137, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Afsnit IX

Overgangsbestemmelser og endelige bestemmelser

Artikel 140

Rapporter om anvendelsen af denne forordning

1.  Senest den … [48 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen efter høring af EBA og ESMA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag. Der forelægges en foreløbig rapport senest den ... [24 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.  De i stk. 1 omhandlede rapporter indeholder følgende:

a)  antallet af udstedelser af kryptoaktiver i Unionen, antallet af hvidbøger om kryptoaktiver, der er indgivet eller meddelt til de kompetente myndigheder, typen af udstedte kryptoaktiver og deres markedskapitalisering og antallet af kryptoaktiver, der er optaget til handel

b)   en beskrivelse af erfaringen med klassificering af kryptoaktiver, herunder mulige forskelle i kompetente myndigheders tilgang

c)   en vurdering af behovet for at indføre en mekanisme til godkendelse af hvidbøger om andre kryptoaktiver end aktivbaserede tokens og e-pengetokens

d)  et skøn over antallet af EU-borgere, der bruger eller investerer i kryptoaktiver udstedt i Unionen

e)   om muligt et skøn over antallet af EU-borgere, der bruger eller investerer i kryptoaktiver udstedt uden for Unionen, og en forklaring på tilgængeligheden af data i denne forbindelse

f)  antallet af tilfælde og værdien af svig, svindel, hacking, brug af kryptoaktiver i ransomwareangreb, cyberangreb, tyveri eller tab af kryptoaktiver indberettet i Unionen, typer af svigagtig adfærd, antallet af klager modtaget af kryptoaktivtjenesteudbydere og udstedere af aktivbaserede tokens, antallet af klager modtaget af de kompetente myndigheder og emnerne for de modtagne klager

g)  antallet af udstedere af aktivbaserede tokens og en analyse af kategorierne af reservebeholdninger, størrelsen af reserverne af aktiver og omfanget af betalinger i aktivbaserede tokens

h)  antallet af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og en analyse af kategorierne af reservebeholdninger, størrelsen af reserverne af aktiver og omfanget af betalinger foretaget i aktivbaserede tokens

i)  antallet af udstedere af e-pengetokens og en analyse af de officielle valutaer, som disse e-pengetokens henviser til, sammensætningen og størrelsen af de midler, der er indsat eller investering i overensstemmelse med artikel 54 og omfanget af betalinger foretaget i e-pengetokens

j)  antallet af udstedere af signifikante e-pengetokens og en analyse af de officielle valutaer, som disse signifikante e-pengetokens henviser til, og, for e-pengeinstitutter, der udsteder signifikante e-pengetokens, en analyse af kategorierne af reservebeholdninger, størrelsen af reserverne af aktiver og omfanget af betalinger foretaget i signifikante e-pengetokens

k)  antallet af signifikante kryptoaktivtjenesteudbydere

l)  en vurdering af, hvordan markedet for kryptoaktiver i Unionen fungerer, herunder udviklingen i og tendenserne på markedet, under hensyntagen til erfaringerne hos tilsynsmyndighederne, antallet af godkendte kryptoaktivtjenesteudbydere og deres respektive gennemsnitlige markedsandel

m)  en vurdering af niveauet for beskyttelsen af indehavere af kryptoaktiver og kunder hos kryptoaktivtjenesteudbydere, navnlig private indehavere

n)   en vurdering af svigagtig markedsføringskommunikation og svindel med kryptoaktiver, der finder sted via sociale medier

o)   en vurdering af de krav, der gælder for udstedere af kryptoaktiver og kryptoaktivtjenesteudbydere, og deres indvirkning på den operationelle modstandsdygtighed, markedsintegriteten, den finansielle stabilitet og beskyttelsen af kunder og indehavere af kryptoaktiver

p)   en evaluering af anvendelsen af artikel 81 og af muligheden for at indføre hensigtsmæssighedstest, jf. artikel 78, 79 og 80, for bedre at beskytte kryptoaktivtjenesteudbydernes kunder, navnlig private indehavere

q)  en vurdering af, hvorvidt de kryptoaktivtjenester, der er omfattet af denne forordning, er relevante, og om det er nødvendigt at tilpasse de definitioner, der er fastsat i denne forordning, og om der er behov for at føje yderligere innovative former for kryptoaktiver til denne forordnings anvendelsesområde

r)   en vurdering af, om tilsynskravene til udbydere af kryptoaktivtjenester er passende, og om de bør tilpasses de krav til startkapital og egenkapital, der efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033(46) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 gælder for investeringsselskaber(47)

s)   en vurdering af, om tærsklerne for at klassificere aktivbaserede tokens og e-pengetokens, der er så signifikante som anført i denne forordnings artikel 43, stk. 1, litra a), b) og c), er passende, og en vurdering af, om tærsklerne bør evalueres regelmæssigt

t)  en vurdering af udviklingen af decentraliseret finans på markederne for kryptoaktiver og af den passende reguleringsmæssige behandling af decentraliserede kryptoaktivsystemer

u)  en vurdering af, om tærsklerne for at betragte udbydere af kryptoaktivtjenester som signifikante i henhold til artikel 85 er passende, og en vurdering af, om tærsklerne bør evalueres regelmæssigt

v)  en vurdering af, hvorvidt der bør indføres en ækvivalensordning i henhold til denne forordning for enheder, der udbyder kryptoaktivtjenester, udstedere af aktivbaserede tokens eller udstedere af e-pengetokens fra tredjelande

w)  en vurdering af, om undtagelserne i artikel 4 og 16 er hensigtsmæssige

x)  en vurdering af denne forordnings betydning for et velfungerende indre marked med hensyn til kryptoaktiver, herunder eventuel indvirkning på SMV'ers adgang til finansiering og udvikling af nye betalingsmidler, herunder betalingsinstrumenter

y)  en beskrivelse af udviklingen i forretningsmodeller og teknologier på kryptoaktivmarkedet med særligt fokus på de miljø- og klimarelaterede virkninger af nye teknologier samt en vurdering af politikløsninger og om nødvendigt eventuelle yderligere foranstaltninger, der kan være nødvendige for at afbøde de negative indvirkninger på klimaet og andre miljørelaterede negative virkninger af de teknologier, der anvendes på kryptoaktivmarkederne, og navnlig af de konsensusmekanismer, der anvendes til at validere kryptoaktivtransaktioner

z)  en vurdering af, hvorvidt der er behov for ændringer af de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, for at sikre beskyttelsen af kunderne og indehaverne af kryptoaktiver, markedsintegriteten og den finansielle stabilitet

aa)  anvendelse af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

ab)  en evaluering af samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, EBA, ESMA, centralbanker og andre relevante myndigheder, herunder med hensyn til samspillet mellem deres ansvarsområder eller opgaver, og en vurdering af fordele og ulemper ved, at medlemsstaternes kompetente myndigheder og EBA henholdsvis er ansvarlige for tilsyn i henhold til denne forordning

ac)  en vurdering af samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og ESMA vedrørende tilsynet med signifikante udbydere af kryptoaktivtjenester og en vurdering af fordele og ulemper ved, at medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA henholdsvis er ansvarlige for tilsyn med signifikante udbydere af kryptoaktivtjenester i henhold til denne forordning

ad)  omkostningerne for udstedere af kryptoaktiver, bortset fra aktivbaserede tokens og e-pengetokens, ved at overholde denne forordning som en procentdel af det beløb, der rejses gennem udstedelse af kryptoaktiver

ae)  omkostningerne for udstedere af aktivbaserede tokens og udstedere af e-pengetokens til overholdelse af denne forordning som en procentdel af deres driftsomkostninger

af)  kryptoaktivtjenesteudbyderes omkostninger til overholdelse af denne forordning som en procentdel af deres driftsomkostninger

ag)  antallet og størrelsen af administrative bøder og strafferetlige sanktioner, som de kompetente myndigheder og EBA pålægger for overtrædelser af denne forordning.

3.   Hvis det er relevant, følger de i stk. 1 omhandlede rapporter også op på de emner, der behandles i de rapporter, der er omhandlet i artikel 141 og 142.

Artikel 141

ESMA's årsrapport om markedsudviklingen

Senest den ... [12 måneder efter datoen for anvendelsen af denne forordning] og derefter hvert år forelægger ESMA i tæt samarbejde med EBA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning og udviklingen på markederne for kryptoaktiver. Rapporten gøres offentligt tilgængelig.

Rapporten skal indeholde følgende:

a)   antallet af udstedelser af kryptoaktiver i Unionen, antallet af hvidbøger om kryptoaktiver, der er indgivet eller meddelt til de kompetente myndigheder, typen af udstedte kryptoaktiver og deres markedskapitalisering og antallet af kryptoaktiver, der er optaget til handel

b)   antallet af udstedere af aktivbaserede tokens og en analyse af kategorierne af reservebeholdninger, størrelsen af reserverne af aktiver og omfanget af betalinger i aktivbaserede tokens

c)  antallet af udstedere af signifikante aktivbaserede tokens og en analyse af kategorierne af reservebeholdninger, størrelsen af reserverne af aktiver og omfanget af transaktioner i signifikante aktivbaserede tokens

d)   antallet af udstedere af e-pengetokens og en analyse af de officielle valutaer, som disse e-pengetokens henviser til, sammensætningen og størrelsen af de midler, der er indsat eller investering i overensstemmelse med artikel 54 og omfanget af betalinger foretaget i e-pengetokens

e)  antallet af udstedere af signifikante e-pengetokens og en analyse af de officielle valutaer, som disse signifikante e-pengetokens henviser til, og, for e-pengeinstitutter, der udsteder signifikante e-pengetokens, en analyse af kategorierne af reservebeholdninger, størrelsen af reserverne af aktiver og omfanget af betalinger foretaget i signifikante e-pengetokens

f)  antallet af udbydere af kryptoaktivtjenester og antallet af signifikante udbydere af kryptoaktivtjenester

g)   et skøn over antallet af EU-borgere, der bruger eller investerer i kryptoaktiver udstedt i Unionen

h)   om muligt et skøn over antallet af EU-borgere, der bruger eller investerer i kryptoaktiver udstedt uden for Unionen, og en forklaring på tilgængeligheden af data i denne forbindelse

i)   en kortlægning af den geografiske placering og niveauet af kend din kunde- og kunde due diligenceprocedurer for uautoriserede børser, der leverer tjenester inden for kryptoaktiver til EU-borgere, herunder antallet af børser uden et klart hjemsted og antallet af børser beliggende i jurisdiktioner, der er opført på listen over højrisikotredjelande i forbindelse med Unionens regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme eller på listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i skattemæssig henseende, klassificeret efter niveauet af overholdelse af passende kend din kunde-procedurer

j)  andelen af transaktioner med kryptoaktiver, der finder sted gennem en udbyder af kryptoaktivtjenester eller en uautoriseret tjenesteudbyder eller peer-to-peer, og deres transaktionsvolumen

k)  antallet af tilfælde og værdien af svig, svindel, hacking, brug af kryptoaktiver i ransomwareangreb, cyberangreb, tyveri eller tab af kryptoaktiver indberettet i Unionen, typer af svigagtig adfærd, antallet af klager modtaget af kryptoaktivtjenesteudbydere og udstedere af aktivbaserede tokens, antallet af klager modtaget af de kompetente myndigheder og emnerne for de modtagne klager

l)  antallet af klager modtaget af udbydere, udstedere af kryptoaktiver og kompetente myndigheder i forbindelse med urigtige og vildledende oplysninger i hvidbogen om kryptoaktiver eller i markedsføringsmeddelelser, herunder via sociale medieplatforme

m)  mulige metoder og valg, baseret på bedste praksis og rapporter fra relevante internationale organisationer, med henblik på at begrænse risikoen for omgåelse af denne forordning, herunder i forbindelse med levering af kryptoaktivtjenester foretaget af aktører fra tredjelande i Unionen uden tilladelse.

De kompetente myndigheder forelægger ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten. Med henblik på udarbejdelsen af rapporten kan ESMA anmode om oplysninger fra de retshåndhævende myndigheder.

Artikel 142

Rapport om den seneste udvikling inden for kryptoaktiver

1.   Senest den … [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og efter høring af EBA og ESMA forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om den seneste udvikling inden for kryptoaktiver, navnlig om forhold, der ikke er behandlet i denne forordning, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.   Rapporten i stk. 1 skal mindst indeholde følgende:

a)   en vurdering af udviklingen af decentraliseret finans på markederne for kryptoaktiver og af den passende reguleringsmæssige behandling af decentraliserede kryptoaktivsystemer uden en udsteder eller udbyder af kryptoaktivtjenester, herunder en vurdering af behovet og muligheden for regulering af decentraliseret finans

b)   en vurdering af behovet og muligheden for regulering af samt långivning og lånoptagelse i kryptoaktiver

c)   en vurdering af behandlingen af tjenester i forbindelse med overførsel af e-pengetokens, hvis de ikke behandles som led i revisionen af direktiv (EU) 2015/2366

d)  en vurdering af udviklingen af markeder for unikke og ikkefungible kryptoaktiver og af den passende reguleringsmæssige behandling af sådanne kryptoaktiver, herunder en vurdering af behovet og muligheden for regulering af udbydere af unikke og ikkefungible kryptoaktiver samt udbydere af tjenester i forbindelse med sådanne kryptoaktiver.

Artikel 143

Overgangsforanstaltninger

1.  Artikel 4-15 finder ikke anvendelse på udbud til offentligheden af kryptoaktiver, der sluttede før den ... [datoen for denne forordnings anvendelse].

2.   Uanset afsnit II finder kun følgende krav anvendelse på kryptoaktiver undtagen aktivbaserede tokens og e-pengetokens, der var optaget til handel før den ... [datoen for denne forordnings anvendelse]:

a)   Artikel 7 og 9 finder anvendelse på markedsføringskommunikation, der offentliggøres efter den ... [datoen for denne forordnings anvendelse]

b)   operatører af handelsplatforme sikrer senest den ... [36 måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse], at der i de tilfælde, der er fastsat i denne forordning, udarbejdes, meddeles og offentliggøres en hvidbog om kryptoaktiver i overensstemmelse med, 8 og 9, som ajourføres i overensstemmelse med artikel 12.

3.  De kryptoaktivtjenesteudbydere, som udbød deres tjenester i overensstemmelse med gældende ret før den ... [datoen for denne forordnings anvendelse], kan fortsætte med at gøre dette indtil den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse], eller indtil de er blevet meddelt eller nægtet tilladelse i henhold til artikel 63, alt efter hvad der indtræder først.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende overgangsreglerne for kryptoaktivtjenesteudbydere i første afsnit eller at reducere dens varighed, hvis de vurderer, at deres nationale lovgivningsmæssige rammer, der fandt anvendelse før den... [datoen for denne forordnings anvendelse] stiller mindre strenge krav end denne forordning.

Senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] underretter medlemsstaterne Kommissionen og ESMA om, hvorvidt de har gjort brug af muligheden i andet afsnit, og om varigheden af overgangsreglerne.

4.   Andre udstedere af aktivbaserede tokens end kreditinstitutter, som udstedte aktivbaserede tokens i overensstemmelse med gældende ret inden den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], kan fortsætte med at gøre dette, indtil de er blevet meddelt eller nægtet tilladelse i henhold til artikel 21, forudsat at de ansøger om tilladelse inden den ... [13 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

5.   Kreditinstitutter, der udstedte aktivbaserede tokens i overensstemmelse med gældende ret før den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], kan fortsætte med at gøre dette, indtil hvidbogen om kryptoaktiver er blevet godkendt eller ikke er blevet godkendt i henhold til artikel 17, forudsat at de underretter deres kompetente myndighed i henhold til nævnte artikels stk. 1 inden den ... [13 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

6.  Uanset artikel 62 og 63 kan medlemsstaterne anvende en forenklet procedure for ansøgninger om en tilladelse, der indgives mellem den ... [datoen for denne forordnings anvendelse] og den ... [18 måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse] af enheder, som på den ... [datoen for denne forordnings anvendelse] havde tilladelse til at udbyde kryptoaktivtjenester i henhold til national lovgivning. De kompetente myndigheder sikrer, at afsnit V, kapitel 2 og 3, er overholdt, inden der gives tilladelse i henhold til sådanne forenklede procedurer.

7.  EBA udøver sit tilsynsansvar i henhold til artikel 117 fra datoen for anvendelsen af de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 43, stk. 11.

Artikel 144

Ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010

I artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010 affattes første afsnit således:"

"Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den tildeles ved denne forordning, og inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF, direktiv 2008/48/EF*, direktiv 2009/110/EF, forordning (EU) nr. 575/2013**, direktiv 2013/36/EU***, direktiv 2014/49/EU****, direktiv 2014/92/EU*****, direktiv (EU) 2015/2366******, forordning (EU) 2023/…*******(48) og, i det omfang disse retsakter finder anvendelse på kreditinstitutter og finansielle institutioner og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, de relevante dele af direktiv 2002/65/EF, herunder alle direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, samt eventuelle yderligere retligt bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver. Myndigheden handler også i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013********.

___________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

*** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

**** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

***** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214.).

****** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

******* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/... af om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L ... af ..., s. ....).

******** Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

"

Artikel 145

Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010

I artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 affattes første afsnit således:"

"Myndigheden handler inden for de beføjelser, som den tildeles ved denne forordning, og inden for rammerne af direktiv 97/9/EF, 98/26/EF, 2001/34/EF, 2002/47/EF, 2004/109/EF, 2009/65/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU*, forordning (EF) nr. 1060/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU**, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129***, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/...****(49) og, i det omfang de finder anvendelse på firmaer, der yder investeringsservice, eller på institutter for kollektiv investering, der markedsfører deres andele eller aktier, udstedere eller udbydere af kryptoaktiver, personer, der anmoder om optagelse til handel eller udbydere af kryptoaktivtjenester og de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, inden for rammerne af de relevante dele af direktiv 2002/87/EF og 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle yderligere juridisk bindende EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

___________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

*** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

**** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... af ... om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L ... af ..., s. ....).”

"

Artikel 146

Ændring af direktiv 2013/36/EU

I bilag I til direktiv 2013/36/EU affattes punkt 15 således:"

"15. Udstedelse af elektroniske penge, herunder elektroniske pengetokens som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/…*(50)

16.  Udstedelse af aktivbaserede tokens som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 6), i forordning (EU) 2023/...(51)

17.  Kryptoaktivtjenester som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 16), i forordning (EU) 2023/…++.".

___________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/... af ... om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L ... af ..., s. ....)."

"

Artikel 147

Ændring af direktiv (EU) 2019/1937

I del I.B i bilaget til direktiv (EU) 2019/1937 tilføjes følgende punkt:"

"xxii) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/... af ... om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L ...)▌(52)."

"

Artikel 148

Gennemførelse af ændringer af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den… [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 146 og 147.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, EBA og ESMA teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af artikel 116.

Artikel 149

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Denne forordning finder anvendelse fra den … [18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3.  Uanset stk. 2 finder afsnit III og IV anvendelse fra den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

4.  Som undtagelse fra denne artikels stk. 2 og 3 finder artikel 2, stk. 5, artikel 3, stk. 2, artikel 6, stk. 11 og 12, artikel 14, stk. 1, andet afsnit, artikel 17, stk. 8, artikel 18, stk. 6 og 7, artikel 19, stk. 10 og 11, artikel 21, stk. 3, artikel 22, stk. 6 og 7, artikel 31, stk. 5, artikel 32, stk. 5, artikel 34, stk. 13, artikel 35, stk. 6, artikel 36, stk. 4, artikel 38, stk. 5, artikel 42, stk. 4, artikel 43, stk. 11, artikel 45, stk. 7 og 8, artikel 46, stk. 6, artikel 47, stk. 5, artikel 51, stk. 10 og 15, artikel 60, stk. 13 og 14, artikel 61, stk. 3, artikel 62, stk. 5 og 6, artikel 63, stk. 11, artikel 66, stk. 6, artikel 68, stk. 10, artikel 71, stk. 5, artikel 72, stk. 5, artikel 76, stk. 16, artikel 81, stk. 15, artikel 82, stk. 2, artikel 84, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 92, stk. 2 og 3, artikel 95, stk. 10 og 11, artikel 96, stk. 3, artikel 97, stk. 1, artikel 103, stk. 8, artikel 104, stk. 8, artikel 105, stk. 7, artikel 107, stk. 3 og 4, artikel 109, stk. 8, artikel 119, stk. 8, artikel 134, stk. 10, artikel 137, stk. 3, og artikel 139 anvendelse fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …, den …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Oplysningselementer til hvidbogen om kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller e-pengetokens

Del A: ▌Oplysninger om udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

1.  ▌Navn

2.   Juridisk form

3.  Registreret adresse og hovedsæde, hvis forskellig

4.  Registreringsdato

5.  Identifikator for den juridiske enhed eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

6.  Et telefonnummer og en e-mailadresse på udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, samt det antal dage, inden for hvilket en investor, der kontakter udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, på dette telefonnummer eller denne e-mailadresse, vil få svar

7.  Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet

8.  Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af ledelsesorganet for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

9.   Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, og, hvis det er relevant, af dennes moderselskab

10.  Den finansielle tilstand for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, i de seneste tre år eller, hvis udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, ikke har været etableret i de seneste tre år, dennes finansielle tilstand siden datoen for dennes registrering.

Den finansielle tilstand vurderes på grundlag af en rimelig redegørelse for udviklingen i og resultaterne af den virksomhed, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, og af dennes stilling for hvert år og hver delvise periode, der kræves historiske regnskabsoplysninger for, herunder årsagen til væsentlige ændringer.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af den forretningsmæssige udvikling og resultatet for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, samt af dens stilling i overensstemmelse med dennes størrelse og kompleksitet.

Del B: Oplysninger om udstederen, hvis denne er forskellig fra udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

1.   Navn

2.   Juridisk form

3.   Registreret adresse og hovedsæde, hvis forskellig

4.   Registreringsdato

5.   Identifikator for den juridiske enhed eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

6.   Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet

7.   Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af udstederens ledelsesorgan

8.   Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af udstederen og, hvis det er relevant, dennes moderselskab.

Del C: Oplysninger om operatøren af handelsplatformen i de tilfælde, hvor denne udarbejder hvidbogen om kryptoaktiver

1.   Navn

2.   Juridisk form

3.   Registreret adresse og hovedsæde, hvis forskellig

4.   Registreringsdato

5.   Identifikator for den juridiske enhed eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

6.   Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet

7.   Årsagen til, at den pågældende operatør udarbejdede hvidbogen om kryptoaktiver

8.   Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af operatørens ledelsesorgan

9.   Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af operatøren og, hvis det er relevant, dennes moderselskab.

Del D: Oplysninger om kryptoaktivprojektet

1.  Kryptoaktivprojektets og kryptoaktivernes betegnelse (hvis den er forskellig fra navnet på udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel), og forkortelse eller 'ticker handler'

2.   En kort beskrivelse af kryptoaktivprojektet

3.  Nærmere oplysninger om alle fysiske eller juridiske personer (herunder forretningsadresser og/eller virksomhedens vedtægtsmæssige hjemsted), der er involveret i gennemførelsen af kryptoaktivprojektet, f.eks. rådgivere, udviklingsteamet og udbydere af kryptoaktivtjenester ▌

4.  Hvis kryptoaktivprojektet vedrører utility tokens, angives hovedgenskaber ved de varer eller tjenester, der skal udvikles

5.  Oplysninger om kryptoaktivprojektet, særlig tidligere og fremtidige milepæle i projektet og eventuelt de midler, der allerede er tildelt projektet

6.  Hvis det er relevant, planlagt anvendelse af alle midler eller andre indsamlede kryptoaktiver

Del E: Oplysninger om udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller deres optagelse til handel

1.  Angivelse af, om hvidbogen om kryptoaktiver vedrører et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf

2.   Begrundelsen for udbuddet til offentligheden eller for at anmode om optagelse til handel

3.  Hvis det er relevant, det beløb, som udbuddet til offentligheden har til formål at rejse i form af midler eller andre kryptoaktiver, herunder, hvor det er relevant, eventuelle minimums- og maksimumsmål for tegning, der er fastsat for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, og hvorvidt overtegninger accepteres, og hvordan de fordeles

4.  Udstedelseskursen for det kryptoaktiv, der udbydes til offentligheden (i en officiel valuta eller andre kryptoaktiver), eventuelle gældende tegningsgebyrer eller metoden til at fastsætte udbudskursen

5.  Hvis det er relevant, angives det samlede antal kryptoaktiver, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel

6.  Angivelse af de potentielle indehavere, som udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel af sådanne kryptoaktiver er rettet mod, herunder eventuelle begrænsninger for så vidt angår typen af ▌indehavere af sådanne kryptoaktiver

7.  Særlig meddelelse om, at købere, der deltager i udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, vil kunne modtage tilbagebetaling, hvis minimumsmålet for tegning ikke nås ved udløbet af udbuddet til offentligheden, hvis de gør brug af fortrydelsesretten i artikel 13, eller hvis udbuddet annulleres, og en detaljeret beskrivelse af tilbagebetalingsmekanismen, herunder den forventede tidsfrist for, hvornår sådanne tilbagebetalinger vil blive udført

8.  Oplysninger om de forskellige faser for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, herunder oplysninger om den nedsatte købspris for tidlige købere af kryptoaktiver (salg forud for offentliggørelse); Hvis der er tale om en nedsat købspris for nogle købere, en forklaring på, hvorfor købsprisen kan være forskellig, og en beskrivelse af indvirkningen på de øvrige investorer angives

9.  For tidsbegrænsede udbud den tegningsperiode, i hvilken udbuddet til offentligheden er åbent ▌

10.   Ordninger med henblik på beskyttelse af midler eller andre kryptoaktiver, som omhandlet i artikel 10, i løbet af det tidsbegrænsede udbud til offentligheden eller inden for fortrydelsesfristen

11.  Betalingsmetoder med henblik på køb af de udbudte kryptoaktiver og metoder til overførsel af værdien til køberne, når de har ret til tilbagebetaling

12.  Hvis der er tale om udbud til offentligheden, gives der oplysninger om fortrydelsesretten, jf. artikel 13

13.  Oplysninger om metoden til og tidsplanen for overførsel af de købte kryptoaktiver til indehaverne

14.   Oplysninger om tekniske krav, som det påkræves køberen at opfylde for at opbevare kryptoaktiverne

15.  Hvis det er relevant, angives navnet på den udbyder af kryptoaktivtjenester, der har ansvar for placeringen af kryptoaktiver og typen af placering (med eller uden en fast forpligtelse)

16.  Hvis det er relevant, angives navnet på den handelsplatform for kryptoaktiver, hvor der anmodes om optagelse til handel, og oplysninger om, hvordan investorer kan få adgang til de pågældende handelsplatforme, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed

17.  Udgifter forbundet med udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver

18.  Potentielle interessekonflikter hos de personer, der er involveret i udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel, for så vidt angår udbuddet eller optagelsen til handel.

19.  Den lovgivning, som finder anvendelse på udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, samt de kompetente domstole.

Del F: Oplysninger om kryptoaktiverne

1.   Oplysninger om den kryptoaktivtype, som vil blive udbudt til offentligheden, eller for hvilken der anmodes om optagelse til handel

2.   En beskrivelse af egenskaber, herunder de data, der er nødvendige for klassificeringen af hvidbøger om kryptoaktiver i den i artikel 109 omhandlede fortegnelse, jf. nævnte artikels stk. 8, og funktion for de kryptoaktiver, der udbydes eller optages til handel, herunder oplysninger om, hvornår disse funktioner planmæssigt skal finde anvendelse.

Del G: Oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til kryptoaktiverne

1.  En beskrivelse af køberens rettigheder og forpligtelser, hvis sådanne findes, samt proceduren og betingelserne for udøvelsen af disse rettigheder

2.   En beskrivelse af betingelserne for ændring af rettigheder og forpligtelser

3.  Hvis det er relevant, gives der oplysninger om udsteders fremtidige udbud til offentligheden af kryptoaktiver og antallet af kryptoaktiver, som udsteder selv opbevarer

4.  Hvis udbuddet af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf vedrører utility tokens, gives der oplysninger om kvaliteten og kvantiteten af varer eller tjenester, som disse utility tokens giver adgang til

5.  Hvis udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf vedrører utility tokens, gives der oplysninger om, hvordan utility tokens kan genindløses mod de varer eller tjenester, som de er tilknyttet

6.  Hvis der ikke søges optagelse til handel, gives der oplysninger om, hvordan og hvor kryptoaktiverne kan købes eller sælges efter udbuddet til offentligheden

7.  Begrænsninger for ▌omsætteligheden af de kryptoaktiver, der udbydes eller optages til handel

8.  Hvis kryptoaktiverne har protokoller for udvidelse eller reducering af udbuddet heraf som reaktion på ændringer i efterspørgslen, gives der en beskrivelse af, hvordan sådanne protokoller fungerer

9.  Hvis det er relevant, en beskrivelse af beskyttelsesordninger, der beskytter værdien af kryptoaktivet, og offentlige garantiordninger

10.   Den lovgivning, som finder anvendelse på kryptoaktiver, samt den kompetente domstol.

Del H: Oplysninger om den underliggende teknologi

1.  Oplysninger om den anvendte teknologi, herunder den anvendte distributed ledger-teknologi, og de anvendte protokoller og standarder ▌

2.  Konsensusmekanismen angives, hvis den er relevant

3.  Incitamentsmekanismer til sikring af transaktioner og eventuelle gældende gebyrer

4.  Hvis kryptoaktiver udstedes fra, overføres til og lagres på en distributed ledger-teknologi, der forvaltes af udstederen, udbyderen eller en tredjepart, der handler på disses vegne, gives der en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sådan distributed ledger-teknologi fungerer

5.  Oplysninger om resultatet af kontrollen af den anvendte teknologi, hvis en sådan kontrol blev udført.

Del I: Oplysninger om risici

1.  En beskrivelse af risiciene forbundet med udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf

2.  En beskrivelse af risiciene forbundet med udstederen, hvis denne er forskellig fra udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

3.  En beskrivelse af risiciene forbundet med kryptoaktiverne

4.  En beskrivelse af risiciene forbundet med projektgennemførelsen

5.  En beskrivelse af risiciene forbundet med den anvendte teknologi samt afhjælpende foranstaltninger, hvis sådanne er truffet.

BILAG II

Oplysningselementer til hvidbogen om kryptoaktiver for den aktivbaserede token

Del A: ▌Oplysninger om udstederen af den aktivbaserede token

1.   Navn

2.   Juridisk form

3.  Registreret adresse eller hovedsæde, hvis forskellig

4.   Registreringsdato

5.   Identifikator for den juridiske enhed eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

6.   Hvis det er relevant, identiteten på moderselskabet

7.   Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af udstederens ledelsesorgan

8.   Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af udstederen og, hvis det er relevant, dennes moderselskab

9.   Den finansielle tilstand for udstederen i de seneste tre år eller, hvis udstederen ikke har været etableret i de seneste tre år, dennes finansielle tilstand siden datoen for dennes registrering.

Den finansielle tilstand vurderes på grundlag af en rimelig redegørelse for udviklingen i og resultaterne af den virksomhed, der udøves af udstederen, og af dennes stilling for hvert år og hver delvise periode, der kræves historiske regnskabsoplysninger for, herunder årsagen til væsentlige ændringer.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af udstederens forretningsmæssige udvikling og resultat samt af dens stilling i overensstemmelse med udstederens størrelse og kompleksitet

10.  En detaljeret beskrivelse af udstederens ledelsesordninger

11.  Nærmere oplysninger om tilladelsen til at virke som udstederen af aktivbaserede tokens og navnet på den kompetente myndighed, der har meddelt en sådan tilladelse, undtagen for udstedere af en aktivbaseret token, der er undtaget fra kravet om tilladelse i overensstemmelse med artikel 17.

For kreditinstitutter navnet på hjemlandets kompetente myndighed.

12.  Hvis udstederen af den aktivbaserede token også udsteder andre kryptoaktiver eller også har aktiviteter vedrørende andre kryptoaktiver, bør dette fremgå klart. Udstederen bør også angive, om der er nogen forbindelse mellem udstederen og den enhed, der driver den distributed ledger-teknologi, der anvendes til at udstede kryptoaktivet, herunder hvis protokollerne drives eller kontrolleres af en person, der er tæt forbundet med projektdeltagerne.

Del B: Oplysninger om den aktivbaserede token

1.   Den aktivbaserede tokens betegnelse og forkortelse eller 'ticker handler'

2.   En beskrivelse af den aktivbaserede tokens egenskaber, herunder de data, der er nødvendige for klassificeringen af hvidbøger om kryptoaktiver i den i artikel 109 omhandlede fortegnelse, jf. nævnte artikels stk. 8

3.   Nærmere oplysninger om alle fysiske eller juridiske personer (herunder forretningsadresser eller virksomhedens vedtægtsmæssige hjemsted), der er involveret i operationaliseringen af den aktivbaserede token, f.eks. rådgivere, udviklingsteamet og udbydere af kryptoaktivtjenester

4.  En beskrivelse af tredjepartsenheders rolle, ansvarsområder og ansvarliggørelse af disse, som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h).

5.   Oplysninger om planerne for de aktivbaserede tokens, herunder beskrivelsen af tidligere og fremtidige milepæle og, hvis det er relevant, de midler, der allerede er tildelt.

Del C: Oplysninger om udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token eller optagelse til handel heraf

1.  Angivelse af, om hvidbogen om kryptoaktiver vedrører et udbud til offentligheden af den aktivbaserede token eller en optagelse til handel af den aktivbaserede token

2.  Hvis det er relevant, angives det beløb, som udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token har til formål at rejse i form af midler eller andre kryptoaktiver, herunder, hvis det er relevant, eventuelle minimums- og maksimumsmål for tegning, der er fastsat for udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token, og hvorvidt overtegninger accepteres, og hvordan de fordeles

3.  Hvis det er relevant, angives det samlede antal enheder af den aktivbaserede token, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel

4.  Angivelse af de potentielle indehavere, som udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token eller optagelse til handel af en sådan aktivbaseret token er rettet mod, herunder eventuelle begrænsninger for så vidt angår typen af indehavere af en sådan aktivbaseret token

5.   En særlig meddelelse om, at købere, der deltager i udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token, vil kunne modtage tilbagebetaling, hvis minimumsmålet for tegning ikke nås ved udløbet af udbuddet til offentligheden, herunder den forventede tidsfrist for, hvornår sådanne tilbagebetalinger vil blive udført; konsekvenserne af at overskride et maksimumsmål for tegning bør udtrykkeligt fremgå

6.   Oplysninger om de forskellige faser af udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token, herunder oplysninger om den nedsatte købspris for tidlige købere af den aktivbaserede token (salg forud for offentliggørelse) og, hvis der er tale om en nedsat købspris for nogle købere, en forklaring på, hvorfor købsprisen kan være forskellig, og en beskrivelse af indvirkningen på de andre investorer

7.   For tidsbegrænsede tilbud den tegningsperiode, i hvilken udbuddet til offentligheden er åbent

8.   Betalingsmetoder med henblik på køb eller genindløsning af den udbudte aktivbaserede token

9.   Oplysninger om metoden til og tidsplanen for overførsel af den købte aktivbaserede token til indehaverne

10.  Oplysninger om tekniske krav, som det påkræves køberen at opfylde for at opbevare den aktivbaserede token

11.   Hvis det er relevant, angives navnet på den udbyder af kryptoaktivtjenester, der har ansvar for placeringen af den aktivbaserede token og typen af placering (med eller uden en fast forpligtelse)

12.   Hvis det er relevant, angives navnet på den handelsplatform for kryptoaktiver, hvor der anmodes om optagelse til handel, og oplysninger om, hvordan investorer kan få adgang til de pågældende handelsplatforme, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed

13.   Udgifter forbundet med udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token

14.   Potentielle interessekonflikter hos de personer, der er involveret i udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel, for så vidt angår udbuddet eller optagelsen til handel.

15.   Den lovgivning, som finder anvendelse på udbuddet til offentligheden af aktivbaserede tokens, samt den kompetente domstol.

Del D: Oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til den aktivbaserede token

1.   En beskrivelse af egenskaber og funktion for den aktivbaserede token, der udbydes eller optages til handel, herunder oplysninger om, hvornår disse funktioner planmæssigt skal finde anvendelse

2.   En beskrivelse af køberens rettigheder og forpligtelser, hvis sådanne findes, samt proceduren og betingelserne for udøvelsen af disse rettigheder

3.   En beskrivelse af betingelserne for ændring af rettigheder og forpligtelser

4.   Hvis det er relevant, gives der oplysninger om udstederens fremtidige udbud til offentligheden af den aktivbaserede token og antallet af enheder af den aktivbaserede token, som udstederen selv opbevarer

5.   Hvis der ikke søges optagelse til handel, gives der oplysninger om, hvordan og hvor den aktivbaserede token kan købes eller sælges efter udbuddet til offentligheden

6.   Alle begrænsninger for omsætteligheden af den aktivbaserede token, der udbydes eller optages til handel

7.   Hvis den aktivbaserede token har protokoller for udvidelse eller reducering af udbuddet heraf som reaktion på ændringer i efterspørgslen, gives der en beskrivelse af, hvordan sådanne protokoller fungerer

8.   Hvis det er relevant, en beskrivelse af beskyttelsesordninger, der beskytter værdien af den aktivbaserede token, og garantiordninger

9.  Oplysninger om arten og håndhævelsen af rettigheder, herunder permanente genindløsningsrettigheder og eventuelle krav, som indehavere og enhver juridisk eller fysisk person, jf. artikel 39, stk. 2, måtte have over for udstederen, herunder oplysninger om, hvordan sådanne rettigheder vil blive behandlet i tilfælde af insolvensprocedurer, oplysninger om, hvorvidt forskellige rettigheder tildeles forskellige indehavere, og om ikkeforskelsbehandlende årsager til en sådan forskelsbehandling

10.   En detaljeret beskrivelse af det krav, den aktivbaserede token repræsenterer for indehavere, herunder:

a)  beskrivelsen af hvert aktiv, der ligger til grund, og de nærmere angivne andele af hvert af disse aktiver

b)  forholdet mellem værdien af de aktiver, der ligger til grund, og kravets størrelse samt reserven af aktiver, og

c)  en beskrivelse af, i hvor høj grad der foretages en retfærdig og gennemsigtig værdiansættelse af kravets bestanddele, der i givet fald angiver uafhængige parter

11.  Hvis det er relevant, gives der oplysninger om de ordninger, som udstederen har indført, for at sikre, at den aktivbaserede token er likvide, herunder navnet på de enheder, der har ansvar for at sikre en sådan likviditet

12.   Kontaktoplysninger til indgivelse af klager og en beskrivelse af klagebehandlingsproceduren og en eventuel tvistbilæggelsesmekanisme eller eventuelle retsmidler, som udstederen af den aktivbaserede token har indført

13.   En beskrivelse af indehavernes rettigheder, når udstederen ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder i tilfælde af insolvens

14.   En beskrivelse af rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af genopretningsplanen

15.   En beskrivelse af rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af genindløsningsplanen

16.   Detaljerede oplysninger om, hvordan den aktivbaserede token genindløses, herunder om indehaveren vil kunne vælge genindløsningens form, overførslens form eller genindløsningens officielle valuta

17.   Den lovgivning, som finder anvendelse på den aktivbaserede token, samt den kompetente domstol

Del E: Oplysninger om den underliggende teknologi

1.  Oplysninger om den anvendte teknologi, herunder den anvendte distributed ledger-teknologi, samt de anvendte protokoller og standarder, og som giver mulighed for at opbevare, lagre og overføre aktivbaserede tokens

2.  Konsensusmekanismen angives, hvis den er relevant

3.  Incitamentsmekanismer til sikring af transaktioner og eventuelle gældende gebyrer ▌

4.  Hvis de aktivbaserede tokens udstedes, overføres og lagres ved anvendelse af distributed ledger-teknologi, der forvaltes af udstederen eller en tredjepart, der handler på udstederens vegne, gives der en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sådan distributed ledger-teknologi fungerer

5.   Oplysninger om resultatet af kontrollen af den anvendte teknologi, hvis en sådan kontrol blev udført.

Del F: Oplysninger om risici

1.   Risiciene forbundet reserven af aktiver, når udstederen ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser

2.   En beskrivelse af risiciene forbundet med udstederen af den aktivbaserede token

3.   En beskrivelse af risiciene forbundet med udbuddet til offentligheden af den aktivbaserede token eller optagelse til handel heraf

4.   En beskrivelse af risiciene forbundet med den aktivbaserede token, særlig hvad angår de aktiver, der ligger til grund

5.   En beskrivelse af risiciene forbundet med operationaliseringen af projektet vedrørende den aktivbaserede token

6.   En beskrivelse af risiciene forbundet med den anvendte teknologi samt afhjælpende foranstaltninger, hvis sådanne er truffet.

Del G: Oplysninger om reserven af aktiver

1.   En detaljeret beskrivelse af den mekanisme, der har til formål at tilpasse værdien af reserven af aktiver til kravet forbundet med den aktivbaserede token, herunder retlige og tekniske aspekter

2.   En detaljeret beskrivelse af reserven af aktiver og dens sammensætning

3.   En beskrivelse af de mekanismer, hvorigennem aktivbaserede tokens udstedes og genindløses

4.   Oplysninger om, hvorvidt en del af reservebeholdningen investeres og, hvis det er relevant, en beskrivelse af investeringspolitikken for denne reservebeholdning

5.   En beskrivelse af deponeringsordningerne for reservebeholdningen, herunder deres adskillelse, og navnet på udbydere af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, kreditinstitutter eller investeringsselskaber, der er udpeget som depotforvaltere af reservebeholdningen.

BILAG III

Oplysningselementer til hvidbogen om kryptoaktiver for e-pengetokens

Del A: ▌Oplysninger om udstederen af e-pengetokens

1.  Navn

2.   Juridisk form

3.  Registreret adresse og hovedsæde, hvis forskellig

4.  Registreringsdato

5.  Identifikator for den juridiske enhed, hvis en sådan findes, eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

6.  Et telefonnummer og en e-mailadresse på udstederen samt det antal dage, inden for hvilket en investor, der kontakter udstederen på dette telefonnummer eller denne e-mailadresse, vil få svar

7.  Hvis det er relevant, angives identiteten på moderselskabet

8.  Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af udstederens ledelsesorgan

9.   Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af udstederen og, hvis det er relevant, dennes moderselskab

10.  Potentielle interessekonflikter

11.  Hvis udstederen af e-pengetokenen også udsteder andre kryptoaktiver eller også har andre aktiviteter vedrørende kryptoaktiver, bør dette fremgå klart. Udstederen bør også angive, om der er nogen forbindelse mellem udstederen og den enhed, der driver den distributed ledger-teknologi, der anvendes til at udstede kryptoaktivet, herunder hvis protokollerne drives eller kontrolleres af en person, der er tæt forbundet med projektdeltagerne

12.  ▌Udstederens finansielle tilstand i de seneste tre år eller, hvis udstederen ikke har været registreret i de seneste tre år, udstederens finansielle tilstand siden datoen for dennes registrering.

Den finansielle tilstand vurderes på grundlag af en rimelig redegørelse for udviklingen i og resultaterne af den virksomhed, der udøves af udstederen, og af dennes stilling for hvert år og hver delvise periode, der kræves historiske regnskabsoplysninger for, herunder årsagen til væsentlige ændringer.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af udstederens forretningsmæssige udvikling og resultat samt af dens stilling i overensstemmelse med udstederens størrelse og kompleksitet

13.  Nærmere oplysninger om tilladelsen til at virke som udsteder af e-pengetokens og navnet på den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelsen, undtagen for udstedere af en e-pengetoken, der er undtaget fra kravet om tilladelse i overensstemmelse med artikel 48, stk. 4 og 5.

Del B: Oplysninger om e-pengetokenen

1.   Navn og forkortelse

2.  En beskrivelse af e-pengetokenens egenskaber, herunder de data, der er nødvendige for klassificeringen af hvidbøger om kryptoaktiver i den i artikel 109 omhandlede fortegnelse, jf. nævnte artikels stk. 8

3.  Nærmere oplysninger om alle fysiske eller juridiske personer (herunder forretningsadresser og/eller virksomhedens vedtægtsmæssige hjemsted), der er involveret i udformning og udvikling, f.eks. rådgivere, udviklingsteamet og udbydere af kryptoaktivtjenester.

Del C: Oplysninger om udbuddet til offentligheden af e-pengetokenen eller optagelse til handel heraf

1.  Angivelse af, om hvidbogen om kryptoaktiver vedrører et udbud til offentligheden af e-pengetokenen eller optagelse til handel heraf

2.  Hvis det er relevant, angives det samlede antal enheder af e-pengetokenen, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel

3.  Hvis det er relevant, angives navnet på de handelsplatforme for kryptoaktiver, hvor der anmodes om optagelse af e-pengetokenen til handel

4.  Den lovgivning, som finder anvendelse på udbuddet til offentligheden af e-pengetokenen, samt den kompetente domstol.

Del D: Oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til e-pengetokens

1.  En detaljeret beskrivelse af de rettigheder og forpligtelser, hvis sådanne findes, som indehaveren af den pågældende e-pengetoken har, herunder retten til genindløsning til pariværdi, samt proceduren og betingelserne for udøvelsen af disse rettigheder

2.   En beskrivelse af betingelserne for ændring af rettigheder og forpligtelser

3.   En beskrivelse af indehavernes rettigheder, når udstederen ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder i tilfælde af insolvens

4.   En beskrivelse af rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af genopretningsplanen

5.   En beskrivelse af rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af genindløsningsplanen

6.   Kontaktoplysninger til indgivelse af klager og en beskrivelse af klagebehandlingsprocedurerne og en eventuel tvistbilæggelsesmekanisme eller eventuelle retsmidler, som udstederen af e-pengetokenen har indført.

7.  Hvis det er relevant, en beskrivelse af beskyttelsesordninger, der beskytter værdien af kryptoaktivet, og offentlige garantiordninger

8.   Den lovgivning, som finder anvendelse på e-pengetokenen, samt den kompetente domstol

Del E: Oplysninger om den underliggende teknologi

1.  Oplysninger om den anvendte teknologi, herunder den anvendte distributed ledger-teknologi, samt de anvendte protokoller og standarder, og som giver mulighed for at opbevare, lagre og overføre sådanne e-pengetokens

2.   Oplysninger om de tekniske krav, som køberen skal opfylde for at få kontrol over e-pengetokenen

3.  Konsensusmekanismen angives, hvis den er relevant

4.  Incitamentsmekanismer til sikring af transaktioner og eventuelle gældende gebyrer

5.  Hvis e-pengetokenen udstedes, overføres og lagres ved hjælp af distributed ledger-teknologi, der forvaltes af udsteder eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, gives der en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sådan distribueret ledger-teknologi fungerer.

6.  Oplysninger om resultatet af kontrollen af den anvendte teknologi, hvis en sådan kontrol blev udført.

Del F: Oplysninger om risici

1.  En beskrivelse af risiciene forbundet med udstederen af e-pengetokenen

2.  En beskrivelse af risiciene forbundet med e-pengetokenen

3.  En beskrivelse af risiciene forbundet med den anvendte teknologi samt afhjælpende foranstaltninger, hvis sådanne er truffet.

BILAG IV

Minimumskapitalkrav for udbydere af kryptoaktivtjenester

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Typen af kryptoaktivtjeneste

Minimumskapitalkrav i henhold til artikel 67, stk. 1, litra a)

Kategori 1

Kategori 1

Udbyder af kryptoaktivtjenester, der har tilladelse til at udbyde følgende kryptoaktivtjenester:

–  udførelse af ordrer på vegne af kunder

–  placering af kryptoaktiver

–   levering af tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktiver på vegne af kunder

–  modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktiver på vegne af kunder

–  rådgivning om kryptoaktiver og/eller

–   levering af porteføljepleje i forbindelse med kryptoaktiver

Kategori 1

50 000 EUR

Kategori 2

Kategori 2

Udbyder af kryptoaktivtjenester, der har tilladelse til at udbyde alle kryptoaktivtjenester i kategori 1, samt

–  levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne

veksling mellem kryptoaktiver og midler og/eller

–   veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver

Kategori 2

125 000 EUR

Kategori 3

Kategori 3

Udbyder af kryptoaktivtjenester, der har tilladelse til at udbyde alle kryptoaktivtjenester i kategori 2, samt ▌

–   drift af en handelsplatform for kryptoaktiver.

Kategori 3

150 000 EUR

BILAG V

Liste over overtrædelser for udstedere af signifikante aktivbaserede tokens, jf. afsnit III og VI

1.  Udstederen overtræder artikel 22, stk. 1, ved at undlade kvartalsvis at indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, første afsnit, litra a)-d), for hver signifikant aktivbaseret token med en emissionsværdi på over 100 000 000 EUR til EBA.

2.  Udstederen overtræder artikel 23, stk. 1, ved ikke at ophøre med at udstede en aktivbaseret token efter at have nået de tærskler, der er fastsat i nævnte stykke, eller ved ikke at indgive en plan til EBA senest 40 arbejdsdage efter, at disse tærskler er nået, for at sikre, at det vurderede kvartalsvise gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktionerne pr. dag holdes under disse tærskler.

3.  Udstederen overtræder artikel 23, stk. 4, ved ikke at overholde de ændringer af planen, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 1, litra b), som krævet af EBA.

4.  Udstederen overtræder artikel 25, ved ikke at give EBA meddelelse om eventuelle påtænkte ændringer af dennes forretningsmodel, som kan tænkes at få væsentlig indflydelse på en købsbeslutning, der træffes af enhver indehaver eller potentiel indehaver af signifikante aktivbaserede tokens, eller ved ikke at angive en sådan ændring i en hvidbog om kryptoaktiver.

5.  Udstederen overtræder artikel 25, ved ikke at efterleve en foranstaltning, som EBA har anmodet om i overensstemmelse med artikel 25, stk. 4.

6.  Udstederen overtræder artikel 27, stk. 1, ved ikke at handle ærligt, redeligt og professionelt.

7.  Udstederen overtræder artikel 27, stk. 1, ved ikke at kommunikere med indehavere og potentielle indehavere af den signifikante aktivbaserede token på en redelig, klar og ikkevildledende måde.

8.  Udstederen overtræder artikel 27, stk. 2, ved ikke at handle i den bedste interesse for indehavere af den signifikante aktivbaserede token eller ved at give fortrinsbehandling til specifikke indehavere, hvorom der ikke foreligger oplysninger i udstederens hvidbog om kryptoaktiver eller, hvis det er relevant, markedsføringskommunikationen.

9.  Udstederen overtræder artikel 28, ved ikke på sit websted at offentliggøre den godkendte hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 21, stk. 1, og, hvis det er relevant, den ændrede hvidbog om kryptoaktiver som omhandlet i artikel 25 ▌.

10.  Udstederen overtræder artikel 28, ved ikke at gøre hvidbogen om kryptoaktiver offentligt tilgængelig inden startdatoen for udbuddet til offentligheden af den signifikante aktivbaserede token eller optagelsen til handel af denne token.

11.  Udstederen overtræder artikel 28, ved ikke at sikre, at hvidbogen om kryptoaktiver ▌og, hvis det er relevant, den ændrede hvidbog om kryptoaktiver, forbliver tilgængelig på sit websted, så længe den signifikante aktivbaserede token er tilgængelige for offentligheden.

12.  Udstederen overtræder artikel 29, stk. 1 og 2, ved at offentliggøre markedsføringskommunikation, som vedrører et udbud til offentligheden af en signifikant aktivbaseret token eller optagelse til handel af en sådan signifikant aktivbaseret tokens, som ikke overholder de krav, der er fastsat i nævnte artikels, stk. 1, litra a)-d), og stk. 2.

13.  Udstederen overtræder artikel 29, stk. 3, ved ikke at offentliggøre markedsføringskommunikation og eventuelle ændringer heraf på sit websted.

14.  Udstederen overtræder artikel 29, stk. 5, ved ikke at give meddelelse om markedsføringskommunikation til EBA efter anmodning.

15.  Udstederen overtræder artikel 29, stk. 6, ved at formidle markedsføringskommunikation forud for offentliggørelsen af hvidbogen om kryptoaktiver ▌.

16.  Udstederen overtræder artikel 30, stk. 1, ved ikke ▌på en klar, præcis og gennemsigtig måde på et offentligt og lettilgængeligt sted på sit websted at give oplysninger om omfanget af den signifikante aktivbaserede token, der er i omløb, samt værdien og sammensætningen af den reserve af aktiver, der er omhandlet i artikel 36, eller ved ikke at ajourføre de krævede oplysninger mindst hver måned.

17.  Udstederen overtræder artikel 30, stk. 2, ved ikke på et offentligt og lettilgængeligt sted på deres websted så hurtigt som muligt hurtigt at offentliggøre et kort, klart, præcist og gennemsigtigt sammendrag af revisionsrapporten samt den fulde, ucensurerede revisionsrapport vedrørende den reserve af aktiver, der er omhandlet i artikel 36.

18.  Udstederen overtræder artikel 30, stk. 3, ved ikke på en klar, præcis og gennemsigtig måde så hurtigt som muligt på et offentligt og lettilgængeligt sted på sit websted at give oplysninger om enhver begivenhed, der har eller forventes at have en væsentlig indvirkning på værdien af den signifikante aktivbaserede token eller den reserve af aktiver, der er omhandlet i artikel 36.

19.  Udstederen overtræder artikel 31, stk. 1, ved ikke at fastlægge og opretholde effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent behandling af klager, der er modtaget fra indehavere af den signifikante aktivbaserede token og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, der repræsenterer indehavere af aktivbaserede tokens, og ved ikke at offentliggøre beskrivelser af disse procedurer eller, hvis den aktivbaserede token fordeles helt eller delvist af tredjepartsenheder, ved ikke at fastlægge procedurer, der også skal lette behandlingen af klager mellem indehavere og tredjepartsenheder, som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h).

20.  Udstederen overtræder artikel 31, stk. 2, ved ikke at give indehavere af den signifikante aktivbaserede token mulighed for at indgive klager vederlagsfrit.

21.  Udstederen overtræder artikel 31, stk. 3, ved ikke at udvikle og give indehavere af den signifikante aktivbaserede token adgang til en formular for indgivelse af klager, og ved ikke at føre fortegnelse over alle modtagne klager og eventuelle foranstaltninger, der er truffet som reaktion på disse klager.

22.  Udstederen overtræder artikel 31, stk. 4, ved ikke at undersøge og behandle alle klager rettidigt og retfærdigt, eller ved ikke at meddele resultatet af sådanne undersøgelser til indehaverne af dens signifikante aktivbaserede token inden for en rimelig frist.

23.  Udstederen overtræder artikel 32, stk. 1, ved ikke at ▌gennemføre og opretholde effektive politikker og procedurer, der skal ▌identificere, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter mellem udstederen selv og dennes aktionærer eller selskabsdeltager, den selv og en aktionær eller et selskabsmedlem, som direkte eller indirekte besidder en kvalificeret andel i den, den selv og medlemmerne af dens ledelsesorgan, den selv og dens ansatte, , den selv og indehaverne af den signifikante aktivbaserede token eller den selv og enhver tredjepart, der varetager en af de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h) ▌.

24.  Udstederen overtræder artikel 32, stk. 2, ved ikke at træffe alle relevante foranstaltninger til at ▌identificere, forebygge, håndtere og oplyse om interessekonflikter, der opstår i forbindelse med forvaltningen og investeringen af reserven af aktiver, som omhandlet i artikel 36.

25.  Udstederen overtræder artikel 32, stk. 3 og 4, ved ikke på et fremtrædende sted på sit websted at oplyse indehavere af den signifikante aktivbaserede token om interessekonflikters generelle karakter og årsagerne hertil samt de skridt, der er taget for at afbøde disse, eller ved ikke at give tilstrækkeligt præcise oplysninger til, at potentielle indehavere af den signifikante aktivbaserede token kan træffe en informeret beslutning om køb af en sådan token.

26.  Udstederen overtræder artikel 33 ved ikke straks at give EBA meddelelse om ændringer af sit ledelsesorgan eller ved ikke at give EBA alle nødvendige oplysninger til vurdering af overholdelsen af artikel 34, stk. 2.

27.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 1, ved ikke at have solide forvaltningsordninger, herunder en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, håndtere, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer.

28.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 2, hvis medlemmer af dennes ledelsesorgan ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme og ikke har passende viden, kompetence og erfaring, både enkeltvis og tilsammen, ▌til at varetage deres opgaver, eller ikke påviser, at de er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til effektivt at varetage deres opgaver.

29.   Udstederen overtræder artikel 34, stk. 3, hvis dennes ledelsesorgan ikke vurderer eller regelmæssigt evaluerer effektiviteten af den politik og de ordninger og procedurer, der er indført for at efterleve afsnit III, kapitel 2, 3, 5 og 6, og ikke træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler i den henseende.

30.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 4, ved at have aktionærer eller selskabsdeltagere, som direkte eller indirekte besidder kvalificerede andele, og som ikke har et tilstrækkeligt godt omdømme.

31.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 5, ved ikke at vedtage politikker og procedurer, der er tilstrækkeligt effektive til at sikre overensstemmelse med denne forordning, navnlig ved ikke at fastlægge, opretholde og gennemføre de politikker og procedurer, der er omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra a)-k).

32.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 5, ved ikke at indgå kontraktlige ordninger med tredjepartsenheder som omhandlet i artikel 34, stk. 5, første afsnit, litra h), som fastlægger rollerne, ansvarsområderne, rettighederne og forpligtelserne for udstederen og den berørte tredjepart, eller ved ikke at angive et utvetydigt lovvalg.

33.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 6, medmindre denne har iværksat en plan som omhandlet i artikel 47, ved ikke at anvende passende og forholdsmæssige systemer, ressourcer og procedurer for at sikre, at dennes tjenester og aktiviteter fortsat udføres regelmæssigt, og ved ikke at vedligeholde alle sine systemer og sikkerhedsadgangsprotokoller i henhold til passende EU-standarder.

34.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 7, ved ikke at forelægge EBA en plan for indstilling af levering af tjenester og aktiviteter til godkendelse.

35.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 8, ved ikke at identificere kilderne til operationelle risici og ved ikke at reducere disse risici ved at udvikle passende systemer, kontroller og procedurer.

36.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 9, ved ikke at fastlægge en forretningskontinuitetspolitik og ‑planer, der i tilfælde af en afbrydelse af dennes IKT-systemer og -procedurer sikrer, at væsentlige data og funktioner bevares, og at dennes aktiviteter opretholdes, eller, hvis dette ikke er muligt, en rettidig genopretning af sådanne data og funktioner og en rettidig genoptagelse af dennes aktiviteter.

37.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 10, ved ikke at have indført interne kontrolmekanismer og effektive procedurer til risikostyring, herunder effektiv kontrol og sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til forvaltning af IKT-systemer, som påkrævet i henhold til forordning (EU) 2022/2554.

38.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 11, ved ikke at have indført systemer og procedurer, som er egnede til at garantere tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten og fortroligheden af data, som krævet i henhold til forordning (EU) 2022/2554 og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

39.  Udstederen overtræder artikel 34, stk. 12, ved ikke at sikre, at udstederen revideres regelmæssigt af uafhængige revisorer.

40.  ▌Udstederen overtræder artikel 35, stk. 1, ved ikke til enhver tid at have et kapitalgrundlag svarende til et beløb, der mindst svarer til det højeste af de beløb, der er fastsat i artikel 35, stk. 1, litra a) eller c), eller i artikel 45, stk. 5.

41.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 2, i denne forordning, hvis dennes kapitalgrundlag ikke består af de egentlige kernekapitalposter og -instrumenter, der er omhandlet i artikel 26-30 i forordning (EU) nr. 575/2013, efter det fulde fradrag, jf. artikel 36 i nævnte forordning, uden anvendelse af de tærskelbaserede undtagelser, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 46, stk. 4, og artikel 48. ▌

42.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 3, ved ikke at opfylde EBA's krav om at have et større kapitalgrundlag, efter den vurdering, der er foretaget i henhold til nævnte stykkes litra a)-g).

43.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 5, ved ikke med jævne mellemrum foretage stresstestning, der tager højde for alvorlige, men plausible finansielle stressscenarier såsom rentechok og ikkefinansielle stressscenarier såsom operationelle risici.

44.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 5, ved ikke at opfylde EBA's krav om at have et større kapitalgrundlag på grundlag af resultatet af stresstestningen.

45.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 1, ved ikke at etablere og til enhver tid opretholde en reserve af aktiver.

46.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 1, ved ikke at sikre, at reserven af aktiver sammensættes og forvaltes på en sådan måde, at de risici, der er forbundet med de aktiver, der henvises til ved den signifikante aktivbaserede token, er dækket.

47.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 1, ved ikke at sikre, at reserven af aktiver sammensættes og forvaltes på en sådan måde, at de likviditetsrisici, der knytter sig til indehavernes permanente genløsningsrettigheder, imødegås.

48.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 3, ved ikke at sikre, at reserven af aktiver operationelt adskilles fra udstederens realformue og fra reserven af aktiver for andre aktivbaserede tokens.

49.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 6, hvis dennes ledelsesorgan ikke sikrer en effektiv og forsigtig forvaltning af reserven af aktiver.

50.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 6, ved ikke at sikre, at udstedelsen og genindløsningen af den signifikante aktivbaserede token altid modsvares af en tilsvarende stigning eller et tilsvarende fald i reserven af aktiver.

51.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 7, ved ikke at fastsætte den samlede værdi af reserven af aktiver ved anvendelse af markedspriser og ved ikke at sikre, at deres samlede værdi altid mindst svarer til den samlede værdi af de krav, som indehavere af den signifikante aktivbaserede token i omløb har mod udstederen.

52.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 8, ved ikke have en klar og detaljeret politik, der beskriver stabiliseringsmekanismen for den signifikante aktivbaserede token, som ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 36, stk. 8, litra a)-g).

53.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 9, ved ikke at give autorisation til gennemførelsen af en uafhængig revision af reserven af aktiver hver sjette måned fra datoen for dens tilladelse eller fra datoen for godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17.

54.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 10, ved ikke at give EBA meddelelse om resultatet af revisionen i overensstemmelse med artikel 36, stk. 10, eller ved ikke at offentliggøre resultatet af revisionen senest to uger efter datoen for meddelelsen til EBA.

55.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 1, ved ikke at fastlægge, opretholde eller gennemføre politikker og procedurer eller indgå, ajourføre eller gennemføre kontraktlige ordninger for deponering, som sikrer, at betingelserne i artikel 37, stk. 1, litra a)-e), til enhver tid opfyldes.

56.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 2, ved ikke ved udstedelse af to eller flere signifikante aktivbaserede tokens at have en politik for deponering for hver pulje af reserver af aktiver.

57.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 3, ved ikke at sikre, at reservebeholdningen deponeres hos en udbyder af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, et kreditinstitut eller et investeringsselskab senest fem arbejdsdage efter datoen for udstedelsen af den signifikante aktivbaserede token.

58.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 4, ved ikke at udvise passende dygtighed, omhu og hurtighed i forbindelse med udvælgelse, udnævnelse og revision af udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er udpeget som depotforvaltere af reservebeholdningen, eller ved ikke at sikre, at depotforvalteren er en anden juridisk person end udstederen.

59.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 4, ved ikke at sikre, at de udbydere af kryptoaktivtjenester kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er udpeget som depotforvaltere af reservebeholdningen, har den nødvendige ekspertise og det nødvendige markedsomdømme til at være depotforvaltere af en sådan reservebeholdning.

60.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 4, ved ikke i de kontraktlige ordninger med depotforvalterne, at sikre, at den reservebeholdning, der deponeres, beskyttes mod krav fra depotforvalternes kreditorer.

61.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 5, ved ikke i deponeringspolitikkerne og -procedurerne at fastsætte udvælgelseskriterierne for udpegelser af udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter eller investeringsselskaber til depotforvaltere af reservebeholdningen eller ved ikke at have indført proceduren for revurdering af sådanne udpegelser.

62.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 5, ved ikke regelmæssigt at revurdere udpegelsen af udbydere af kryptoaktivtjenester kreditinstitutter eller investeringsselskaber til depotforvaltere reservebeholdningen, ved ikke at evaluere sine eksponeringer mod sådanne depotforvaltere og ved ikke løbende at overvåge de finansielle betingelser for sådanne depotforvaltere.

63.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 6, ved at undlade at sikre, at deponeringen af reservebeholdningen foretages i overensstemmelse med artikel 37, stk. 6, første afsnit, litra a)-d).

64.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 7, ved ikke at få udpegelsen af en udbyder af kryptoaktivtjenester, et kreditinstitut eller et investeringsselskab som depotforvalter for reservebeholdningen dokumenteret ved en kontraktlig ordning eller ved ikke ved hjælp af en sådan kontraktlig ordning at regulere den informationsstrøm, der er nødvendig for, at udstederen, udbyderen af kryptoaktivtjenester, kreditinstituttet og investeringsselskabet kan udføre deres opgaver som depotforvaltere.

65.  Udstederen overtræder artikel 38, stk. 1, ved at investere reserven af aktiver i et produkt, som ikke er højlikvide finansielle instrumenter med minimale markedsrisiko, kreditrisiko og koncentrationsrisici, eller hvis en sådan investering ikke kan realiseres hurtigt med en minimal indvirkning på prisen til følge.

66.  Udstederen overtræder artikel 38, stk. 3, ved ikke i overensstemmelse med artikel 37 at opbevare de finansielle instrumenter i depot, hvori reserven af aktiver er investeret.

67.  Udstederen overtræder artikel 38, stk. 4, ved ikke at bære alle former for overskud og tab og eventuelle modpartsrisici eller operationelle risici som følge af investeringen af reserven af aktiver.

68.  Udsteder overtræder artikel 39, stk. 1, ved ikke at fastlægge, opretholde og gennemføre klare og detaljerede politikker og procedurer for permanente genløsningsrettigheder for indehavere af den signifikante aktivbaserede token.

69.  Udstederen overtræder artikel 39, stk. 1 og 2, ved ikke at sikre, at indehavere af den signifikante aktivbaserede token har permanente genindløsningsrettigheder i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1 og 2, og ved ikke at fastlægge en politik for sådanne permanente genindløsningsrettigheder, der opfylder betingelserne i artikel 39, stk. 2, første afsnit, litra a)-e).

70.  Udstederen overtræder artikel 39, stk. 3, ved at opkræve gebyrer i tilfælde af genindløsningen af den signifikante aktivbaserede token.

71.  Udstederen overtræder artikel 40 ved at tildele renter i forbindelse med den signifikante aktivbaserede token ▌.

72.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 1, ved ikke at vedtage, gennemføre og opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring i forbindelse med udstedere af aktivbaserede tokens, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne.

73.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 2, ved ikke at sikre, at dennes signifikante aktivbaserede token kan deponeres af forskellige udbydere af kryptoaktivtjenester, som er meddelt tilladelse til levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, på et rimeligt, fornuftigt og ikkeforskelsbehandlende grundlag.

74.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 3, ved ikke at vurdere eller overvåge likviditetsbehovet for at imødekomme genindløsningskrav for den signifikante aktivbaserede token fremsat af dens indehavere.

75.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 3, ved ikke at fastlægge, opretholde eller gennemføre en politik og procedurer for likviditetsstyring, eller ved ikke med denne politik og disse procedurer at sikre, at reservebeholdningen har en robust likviditetsprofil, som gør det muligt for udstederen af den signifikante aktivbaserede token at fortsætte driften normalt, også i situationer med likviditetsbetonede scenarier.

76.   Udstederen overtræder artikel 45, stk. 4, ved ikke regelmæssigt at foretage likviditetsstresstestning og ved ikke at skærpe likviditetskravene, hvis EBA anmoder herom på grundlag af resultatet af sådanne test.

77.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 1, ved ikke at udarbejde og opretholde en genopretningsplan, der indeholder foranstaltninger, som udstederen skal træffe med henblik på fornyet opfyldelse af de krav, der gælder for reserven af aktiver, i tilfælde hvor udstederen ikke opfylder disse krav, herunder bevarelse af dennes tjenester vedrørende den udstedte signifikante aktivbaserede token, rettidig genopretning af transaktioner og opfyldelse af udstederens forpligtelser i tilfælde af begivenheder, der udgør en betydelig risiko for at forstyrre transaktioner.

78.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 1, ved ikke at udarbejde og opretholde en genopretningsplan med passende betingelser og procedurer for at sikre rettidig gennemførelse af genopretningsforanstaltninger samt en bred vifte af genopretningsmuligheder som omhandlet i det tredje afsnit af dette stykke.

79.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 2, ved ikke at give EBA og, hvor det er relevant, dens afviklings- og tilsynsmyndigheder meddelelse om genopretningsplanen senest seks måneder efter datoen for meddelelse af tilladelse i henhold til artikel 21 eller efter datoen for godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17.

80.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 2, ved ikke at revidere og ajourføre planen regelmæssigt.

81.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 1, ved ikke at udarbejde og opretholde en operationel plan til støtte for en velordnet genindløsning af hver signifikant aktivbaserede token.

82.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 2, ved ikke at have en genindløsningsplan, der godtgør, at udstederen af den signifikante aktivbaserede token er i stand til at foretage genindløsning af den udestående signifikante aktivbaserede token, der er udstedt, uden unødig økonomisk skade for indehaverne heraf eller for stabiliteten af markederne for reservebeholdninger.

83.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 2, ved ikke at have en genindløsningsplan, der omfatter kontraktlige ordninger, procedurer eller systemer, herunder udpegelse af en midlertidig administrator, for at sikre en retfærdig behandling af alle indehavere af den signifikante aktivbaserede token, og for at sikre, at indehaverne af den signifikante aktivbaserede token betales rettidigt med provenuet fra salget af de resterende reservebeholdninger.

84.   Udstederen overtræder artikel 47, stk. 2, ved ikke at have en genindløsningsplan, der sikrer kontinuitet i eventuelle kritiske aktiviteter, som er nødvendige for en velordnet genindløsning, og som udføres af udstedere eller af eventuelle tredjepartsenheder.

85.   Udstederen overtræder artikel 47, stk. 3, ved ikke at give EBA meddelelse om genindløsningsplanen senest seks måneder efter datoen for meddelelse af tilladelse i henhold til artikel 21 eller efter datoen for godkendelse af hvidbogen om kryptoaktiver i henhold til artikel 17.

86.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 3, ved ikke at revidere og ajourføre genindløsningsplanen regelmæssigt.

87.  Udstederen overtræder artikel 88, stk. 1, medmindre betingelserne i artikel 88, stk. 2, er opfyldt, ved ikke hurtigst muligt at give offentligheden om den interne viden, der er omhandlet i artikel 87, og som vedrører dem direkte, på en måde, der giver offentligheden mulighed for hurtig adgang til og fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af oplysningerne.

BILAG VI

Liste over overtrædelser af i afsnit IV omhandlede bestemmelser sammenholdt med afsnit III for udstedere af signifikante e-pengetokens

1.  Udstederen overtræder artikel 22, stk. 1, ved for hver signifikant e-pengetoken i en valuta, der ikke en officiel valuta i en medlemsstat, at undlade kvartalsvis at indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, første afsnit, litra a-d), for aktivbaserede tokens med en emissionsværdi på over 100 000 000 EUR til EBA.

2.  Udstederen overtræder artikel 23, stk. 1, ved for en signifikant e-pengetoken i en valuta, der ikke en officiel valuta i en medlemsstat, ikke at ophøre med at udstede den aktivbaserede token efter at have nået de tærskler, der er fastsat i nævnte stykke, eller ved ikke at indgive en plan til EBA senest 40 arbejdsdage efter, at denne tærskel er nået, for at sikre, at det vurderede kvartalsvise gennemsnitlige antal og den gennemsnitlige samlede værdi af transaktionerne pr. dag holdes under disse tærskler.

3.  Udstederen overtræder artikel 23, stk. 4, ved ikke at overholde de ændringer af planen, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 1, litra b), som krævet af EBA.

4.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 2, i denne forordning, hvis dennes kapitalgrundlag ikke består af de egentlige kernekapitalposter og -instrumenter, der er omhandlet i artikel 26-30 i forordning (EU) nr. 575/2013, efter det fulde fradrag, jf. artikel 36 i nævnte forordning, uden anvendelse af de tærskelbaserede undtagelser, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 46, stk. 4, og 48.

5.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 3, ved ikke at opfylde EBA's krav om at have et større kapitalgrundlag, efter den vurdering, der er foretaget i henhold til nævnte stykkes litra a)-g).

6.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 5, ved ikke med jævne mellemrum foretage stresstestning, der tager højde for alvorlige, men plausible finansielle stressscenarier såsom rentechok og ikkefinansielle stressscenarier såsom operationelle risici.

7.  Udstederen overtræder artikel 35, stk. 5, ved ikke at opfylde EBA's krav om at have et større kapitalgrundlag på grundlag af resultatet af stresstestningen.

8.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 1, ved ikke at etablere og til enhver tid opretholde en reserve af aktiver.

9.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 1, ved ikke at sikre, at reserven af aktiver sammensættes og forvaltes på en sådan måde, at de risici, der er forbundet med de aktiver, der henvises til ved den signifikante e-pengetoken, er dækket.

10.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 1, ved ikke at sikre, at reserven af aktiver sammensættes og forvaltes på en sådan måde, at de likviditetsrisici, der knytter sig til indehavernes permanente genløsningsrettigheder, imødegås.

11.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 3, ved ikke at sikre, at reserven af aktiver operationelt adskilles fra udstederens realformue og fra reserven af aktiver for andre tokens.

12.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 6, hvis dennes ledelsesorgan ikke sikrer en effektiv og forsigtig forvaltning af reserven af aktiver.

13.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 6, ved ikke at sikre, at udstedelsen og genindløsningen af den signifikante e-pengetoken altid modsvares af en tilsvarende stigning eller et tilsvarende fald i reserven af aktiver.

14.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 7, ved ikke at fastsætte den samlede værdi af reserven af aktiver ved anvendelse af markedspriser, og ved ikke at dens samlede værdi ikke altid mindst svarer til den samlede værdi af de krav, som indehavere af den signifikante e-pengetoken i omløb har mod udstederen.

15.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 8, ved ikke have en klar og detaljeret politik, der beskriver stabiliseringsmekanismen for den signifikante e-pengetoken, som ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 36, stk. 8, litra a)-g).

16.   Udstederen overtræder artikel 36, stk. 9, ved ikke at give autorisation til gennemførelsen af en uafhængig revision af reserven af aktiver hver sjette måned efter datoen for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel.

17.  Udstederen overtræder artikel 36, stk. 10, ved ikke at give EBA meddelelse om resultatet af revisionen i overensstemmelse med artikel 36, stk. 10, eller ved ikke at offentliggøre resultatet af revisionen senest to uger efter datoen for meddelelsen til EBA.

18.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 1, ved ikke at fastlægge, opretholde eller gennemføre politikker og procedurer eller indgå, ajourføre eller gennemføre kontraktlige ordninger for deponering, som sikrer, at betingelserne i artikel 37, stk. 1, litra a)-e), til enhver tid opfyldes.

19.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 2, ved ikke ved udstedelse af to eller flere signifikante e-pengetokens at have en politik for deponering for hver pulje af reserver af aktiver.

20.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 3, ved ikke at sikre, at reservebeholdningen deponeres hos en udbyder af kryptoaktivtjenester, der leverer deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, et kreditinstitut eller et investeringsselskab senest fem arbejdsdage efter datoen for udstedelsen af den signifikante e-pengetoken.

21.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 4, ved ikke at udvise passende dygtighed, omhu og hurtighed i forbindelse med udvælgelse, udnævnelse og revision af udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er udpeget som depotforvaltere af reservebeholdningen, eller ved ikke at sikre, at depotforvalteren er en anden juridisk person end udstederen.

22.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 4, ved ikke at sikre, at de udbydere af kryptoaktivtjenester kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er udpeget som depotforvaltere af reservebeholdningen, har den nødvendige ekspertise og det nødvendige markedsomdømme til at være depotforvaltere af en sådan reservebeholdning.

23.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 4, ved ikke i det kontraktlige ordninger med depotforvalterne at sikre, at den reservebeholdning, der deponeres, beskyttes mod krav fra depotforvalternes kreditorer.

24.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 5, ved ikke i deponeringspolitikkerne og -procedurerne at fastsætte udvælgelseskriterier for udpegelser af udbydere af kryptoaktivtjenester, kreditinstitutter eller investeringsselskaber til depotforvaltere af reservebeholdningen eller for ikke at have indført proceduren for revurdering af sådanne udpegelser.

25.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 5, ved ikke regelmæssigt at revurdere udpegelsen af udbydere af kryptoaktivtjenester kreditinstitutter eller investeringsselskaber til depotforvaltere af reservebeholdningen og ved ikke at evaluere sine eksponeringer mod sådanne depotforvaltere, og løbende at overvåge de finansielle betingelser for sådanne depotforvaltere.

26.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 6, ved at undlade at sikre, at deponeringen af reservebeholdningen foretages i overensstemmelse med artikel 37, stk. 6, første afsnit, litra a)-d).

27.  Udstederen overtræder artikel 37, stk. 7, ved ikke at få udpegelsen af en udbyder af kryptoaktivtjenester, et kreditinstitut eller et investeringsselskab som depotforvalter for reservebeholdningen dokumenteret ved en kontraktlig ordning eller ved ikke ved hjælp af en sådan kontraktlig ordning at regulere den informationsstrøm, der er nødvendig for, at udstederen af den signifikante e-pengetoken, udbyderen af kryptoaktivtjenester, kreditinstituttet og investeringsselskabet kan udføre deres opgaver som depotforvaltere.

28.  Udstederen overtræder artikel 38, stk. 1, ved at investere reserven af aktiver i et produkt, som ikke er højlikvide finansielle instrumenter med en minimal markedsrisiko, kreditrisiko og koncentrationsrisici, eller hvis en sådan investering ikke kan realiseres hurtigt med en minimal indvirkning på prisen til følge.

29.  Udstederen overtræder artikel 38, stk. 3, ved ikke i overensstemmelse med artikel 37 at opbevare de finansielle instrumenter i depot, hvori reserven af aktiver er investeret.

30.  Udstederen overtræder artikel 38, stk. 4, ved ikke at bære alle former for overskud og tab og eventuelle modpartsrisici eller operationelle risici som følge af investeringen af reserven af aktiver.

31.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 1, ved ikke at vedtage, gennemføre og opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring i forbindelse med udstedere af e-pengetokens, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne.

32.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 2, ved ikke at sikre, at dennes signifikante e-pengetoken kan deponeres af forskellige udbydere af kryptoaktivtjenester, som er meddelt tilladelse til levering af deponering og administration af kryptoaktiver på kunders vegne, på et rimeligt, fornuftigt og ikkeforskelsbehandlende grundlag.

33.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 3, ved ikke at vurdere eller overvåge likviditetsbehovet for at imødekomme genindløsningskrav for den signifikante e-pengetoken fremsat af dens indehavere.

34.  Udstederen overtræder artikel 45, stk. 3, ved ikke at fastlægge, opretholde eller gennemføre en politik og procedurer for likviditetsstyring, eller ved ikke med denne politik og disse procedurer at sikre, at reservebeholdningen har en robust likviditetsprofil, som gør det muligt for udstederen af den signifikante e-pengetoken at fortsætte driften normalt, også i situationer med likviditetsbetonede scenarier.

35.   Udstederen overtræder artikel 45, stk. 4, ved ikke regelmæssigt at foretage likviditetsstresstestning og ved ikke at skærpe likviditetskravene, hvis EBA anmoder herom på grundlag af resultatet af sådanne test.

36.  ▌Udstederen overtræder artikel 45, stk. 5, ved ikke til enhver tid at opfylde kapitalgrundlagskravet.

37.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 1, ved ikke at udarbejde og opretholde en genopretningsplan, der indeholder foranstaltninger, som udstederen af signifikante e-pengetokens skal træffe med henblik på fornyet opfyldelse af de krav, der gælder for reserven af aktiver, i tilfælde hvor udstederen af signifikante e-pengetokens ikke opfylder disse krav, herunder bevarelse af dennes tjenester vedrørende den udstedte signifikante e-pengetoken, rettidig genopretning af transaktioner og opfyldelse af udstederens forpligtelser i tilfælde af begivenheder, der udgør en betydelig risiko for at forstyrre transaktioner.

38.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 1, ved ikke at udarbejde og opretholde en genopretningsplan med passende betingelser og procedurer for at sikre rettidig gennemførelse af genopretningsforanstaltninger samt en bred vifte af genopretningsmuligheder som omhandlet i artikel 46, stk. 1, tredje afsnit, litra a), b) og c).

39.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 2, ved ikke at give EBA og, hvor det er relevant, dens afviklings- og tilsynsmyndigheder meddelelse om genopretningsplanen senest seks måneder efter datoen for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel.

40.   Udstederen overtræder artikel 46, stk. 2, ved ikke at revidere og ajourføre genopretningsplanen regelmæssigt.

41.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 1, ved ikke at udarbejde og opretholde en operationel plan, der støtter en velordnet genindløsning af hver signifikant e-pengetoken.

42.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 2, ved ikke at have en genindløsningsplan, der godtgør, at udstederen af den signifikante e-pengetoken er i stand til at foretage genindløsning af den udestående signifikante e-pengetoken, der er udstedt, uden unødig økonomisk skade for indehaverne heraf eller for stabiliteten af markederne for reservebeholdningen.

43.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 2, ved ikke at have en genindløsningsplan, der omfatter kontraktlige ordninger, procedurer eller systemer, herunder udpegelse af en midlertidig administrator, for at sikre en retfærdig behandling af alle indehavere af den signifikante e-pengetoken, og for at sikre, at indehaverne af den signifikante e-pengetoken betales rettidigt med provenuet fra salget af den resterende reservebeholdning.

44.   Udstederen overtræder artikel 47, stk. 2, ved ikke at have en genindløsningsplan, der sikrer kontinuitet i eventuelle kritiske aktiviteter, som er nødvendige for en velordnet genindløsning, og som udføres af udstedere eller af eventuelle tredjepartsenheder.

45.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 3, ved ikke at give EBA meddelelse om genindløsningsplanen senest seks måneder efter datoen for udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel.

46.  Udstederen overtræder artikel 47, stk. 3, ved ikke at revidere og ajourføre genindløsningsplanen regelmæssigt. ▌

(1)EUT C 152 af 29.4.2021, s. 1.
(2)EUT C 155 af 30.4.2021, s. 31.
(3)Europa-Parlamentets holdning af 20.4.2023.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).
(8)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).
(11)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).
(12)Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).
(13)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).
(15)Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).
(16) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16).
(17)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(18)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
(19)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).
(20)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
(21)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
(22)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(23)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).
(24)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(26)EUT C 337 af 23.8.2021, s. 4.
(27) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
(28)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).
(29)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238 af 20. juni 2019 om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 1).
(30)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s 1).
(31)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).
(32)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).
(33)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(34)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(35)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22).
(36)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(37)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2554 af 14. december 2022 om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 og (EU) 2016/1011 (EUT L 333 af 27.12.2022, s. 1).
(38)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 8).
(39)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).
(40)Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26).
(41)Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).
(42)Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s 19).
(43) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1925 af 14. september 2022 om åbne og fair markeder i den digitale sektor og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og (EU) 2020/1828 (forordningen om digitale markeder) (EUT L 265 af 21.9.2022, s. 1).
(44) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1).
(45) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
(46) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1).
(47) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64).
(48)+ EUT: Indsæt venligst nummeret på den forordning, der er indeholdt dokument PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)), i teksten og indsæt nummer, dato, titel og EUT-reference på nævnte forordning i fodnoten.
(49)+ EUT: Indsæt venligst nummeret på den forordning, der er indeholdt dokument PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)), i teksten og indsæt nummer, dato, titel og EUT-reference på nævnte forordning i fodnoten.
(50)+ EUT: Indsæt venligst nummeret på den forordning, der er indeholdt dokument PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)), i teksten og indsæt nummer, dato, titel og EUT-reference på nævnte forordning i fodnoten.
(51)++ EUT: Indsæt venligst nummeret på den forordning, der er indeholdt i dokument PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)), i teksten.
(52)+ EUT: Indsæt venligst nummer dato og EUT-reference på den forordning, der er indeholdt i dokument PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)), i teksten.

Seneste opdatering: 2. maj 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik