Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0265(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0052/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0052/2022

Keskustelut :

PV 19/04/2023 - 15
CRE 19/04/2023 - 15

Äänestykset :

PV 20/04/2023 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0117

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 76k
Torstai 20. huhtikuuta 2023 - Strasbourg
Kryptovarojen markkinat
P9_TA(2023)0117A9-0052/2022
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. huhtikuuta 2023 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM(2020)0593 – C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0593),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0306/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 19. helmikuuta 2021 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 24. helmikuuta 2021 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 5. lokakuuta 2022 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0052/2022),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 152, 29.4.2021, s. 1.
(2) EUVL C 155, 30.4.2021, s. 31.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. huhtikuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/… antamiseksi kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta
P9_TC1-COD(2020)0265

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  On tärkeää varmistaa, että rahoituspalveluja koskevat unionin säädökset soveltuvat digiaikaan ja että niillä edistetään ihmisten hyväksi toimivaa tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa taloutta muun muassa mahdollistamalla innovatiivisten teknologioiden käyttö. Unionilla on toimintapoliittinen intressi läpimurtoteknologioiden kehittämiseen ja käyttöönoton edistämiseen rahoitusalalla, hajautetun tilikirjan teknologian (DLT) käyttöönotto mukaan luettuna. On odotettavissa, että monet hajautetun tilikirjan teknologian ja myös lohkoketjuteknologian sovellukset, joita ei ole vielä täysin tutkittu, synnyttävät jatkossakin uudenlaista liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja, jotka yhdessä itse kryptovara-alan kanssa johtavat talouskasvuun ja uusiin työllistymismahdollisuuksiin unionin kansalaisille.

(2)  Kryptovarat ovat yksi hajautetun tilikirjan teknologian tärkeimmistä sovelluksista. Kryptovarat ovat arvon tai oikeuksien digitaalisia edustajia, jotka voivat tarjota merkittäviä hyötyjä markkinaosapuolille ja myös kryptovarojen yksityisille haltijoille. Arvon edustajat käsittävät asianosaisten tai markkinaosapuolten kryptovaralle antaman ulkoisen, ei-luontaisen arvon, mikä tarkoittaa, että arvo on subjektiivinen ja perustuu vain kryptovaran ostajan kiinnostukseen. Kryptovarojen tarjoamiset voivat olla innovatiivinen ja osallistava rahoituskeino, myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), sillä ne yksinkertaistavat pääoman hankintaprosesseja ja lisäävät kilpailua. Maksutokenien muodossa maksuvälineinä käytettävät kryptovarat voivat tarjota mahdollisuuksia tehdä maksuista edullisempia, nopeampia ja tehokkaampia, erityisesti rajatylittävissä tilanteissa, rajoittamalla välittäjien määrää.

(3)  Tietyt kryptovarat ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/65/EU(4) määriteltyinä rahoitusvälineinä pidettävät kryptovarat kuuluvat rahoituspalveluja koskevien voimassa olevien unionin säädösten soveltamisalaan. Tällaisten kryptovarojen liikkeeseenlaskijoihin ja tällaisiin kryptovaroihin liittyvää toimintaa harjoittaviin yrityksiin sovelletaankin jo kattavaa unionin sääntökokonaisuutta.

(4)   Muut kryptovarat jäävät kuitenkin rahoituspalveluja koskevien unionin säädösten soveltamisalan ulkopuolelle. Rahanpesun torjuntaan liittyviä sääntöjä lukuun ottamatta tällä hetkellä ei ole olemassa sääntöjä, jotka koskisivat tällaisiin sääntelemättömiin kryptovaroihin liittyvien palvelujen tarjoamista, kuten kryptovarojen kaupankäyntialustojen ylläpitoa, kryptovarojen vaihtoa varoihin tai muihin kryptovaroihin sekä kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta. Tällaisten sääntöjen puuttuminen altistaa kyseisten kryptovarojen haltijat riskeille erityisesti niillä aloilla, joita kuluttajansuojasäännöt eivät kata. Tällaisten sääntöjen puuttumisesta voi myös aiheutua markkinoiden eheyteen kohdistuvia merkittäviä riskejä, joita voivat olla esimerkiksi markkinoiden väärinkäyttö ja talousrikollisuus. Jotta tällaisiin riskeihin voidaan puuttua, jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin rahoituspalveluja koskevien unionin säädösten soveltamisalan ulkopuolelle jääviin kryptovaroihin tai niiden tiettyyn alaryhmään, ja toiset jäsenvaltiot harkitsevat lainsäädännön antamista kryptovarojen alalla.

(5)  Kryptovarojen markkinoita koskevan unionin yleisen kehyksen puuttuminen voi horjuttaa käyttäjien luottamusta näihin varoihin, mikä voisi merkittävästi haitata tällaisten varojen markkinoiden kehittymistä ja johtaa siihen, että innovatiivisiin digitaalisiin palveluihin, vaihtoehtoisiin maksuvälineisiin tai unionin yritysten uusiin rahoituslähteisiin liittyviä mahdollisuuksia menetetään. Kryptovaroja käyttävillä yrityksillä ei lisäksi olisi oikeusvarmuutta siitä, miten niiden kryptovaroja kohdeltaisiin eri jäsenvaltioissa, mikä haittaisi niiden pyrkimyksiä käyttää kryptovaroja digitaaliseen innovointiin. Kryptovarojen markkinoita koskevan unionin yleisen kehyksen puuttuminen voisi myös johtaa sääntelyn hajanaisuuteen, mikä vääristäisi kilpailua sisämarkkinoilla, vaikeuttaisi kryptovarapalvelun tarjoajien pyrkimyksiä laajentaa toimintaansa yli rajojen ja johtaisi eri maiden sääntelyerojen hyväksikäyttöön. Kryptovarojen markkinat ovat edelleen kooltaan vaatimattomat, eivätkä ne tällä hetkellä aiheuta uhkaa rahoitusvakaudelle. On kuitenkin mahdollista, että yksityiset haltijat voisivat tulevaisuudessa ottaa laajasti käyttöön sellaisten kryptovarojen tyypin, joiden tarkoituksena on vakauttaa niiden hinta suhteessa tiettyyn omaisuuserään tai omaisuuserien koriin, ja tällainen kehitys voisi aiheuttaa uusia haasteita rahoitusvakaudelle, maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle, rahapolitiikan välittymiselle tai rahapoliittiselle suvereniteetille.

(6)  Sen vuoksi unionin tasolle tarvitaan kryptovarojen markkinoita koskeva erillinen ja yhdenmukaistettu kehys, jotta voidaan antaa erityissäännöt sellaisia kryptovaroja ja niihin liittyviä palveluja ja toimintoja varten, joita rahoituspalveluja koskevat unionin säädökset eivät vielä kata. Tällaisen kehyksen olisi tuettava innovointia ja tervettä kilpailua ja samalla varmistettava yksityisten haltijoiden korkeatasoinen suoja ja kryptovarojen markkinoiden eheys. Selkeä kehys tarjoaisi kryptovarapalvelun tarjoajille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa yli rajojen ja helpottaisi niiden pääsyä pankkipalveluihin, jotta ne voivat harjoittaa toimintaansa sujuvasti. Kryptovarojen markkinoita koskevassa unionin kehyksessä olisi säädettävä kryptovarojen liikkeeseenlaskijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien oikeasuhteisesta kohtelusta, jotta voidaan luoda tasavertaiset mahdollisuudet markkinoille tulon sekä kryptovarojen markkinoiden nykyisen ja tulevan kehityksen suhteen. Sillä olisi myös edistettävä rahoitusvakautta ja maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa ja puututtava rahapoliittisiin riskeihin, joita voisi aiheutua kryptovaroista, joiden tarkoituksena on vakauttaa niiden hinta suhteessa tiettyyn omaisuuserään tai omaisuuserien koriin. Asianmukainen sääntely säilyttää jäsenvaltioiden kilpailukyvyn kansainvälisillä rahoitus- ja teknologiamarkkinoilla ja tuo asiakkaille merkittäviä hyötyjä, kuten mahdollisuuden halvempiin, nopeampiin ja turvallisempiin rahoitus- ja varainhoitopalveluihin. Kryptovarojen markkinoita koskevalla unionin kehyksellä ei pitäisi säännellä perustana olevaa teknologiaa. Unionin säädöksillä olisi vältettävä asettamasta tarpeetonta ja kohtuutonta sääntelyrasitetta teknologian käytölle, koska unioni ja jäsenvaltiot pyrkivät säilyttämään kilpailukyvyn maailmanlaajuisilla markkinoilla.

(7)   Konsensusmekanismeilla, joita käytetään kryptovaroilla toteutettavien liiketoimien validointiin, saattaa olla ilmastoon kohdistuvia pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia. Tällaisissa konsensusmekanismeissa olisi näin ollen käytettävä entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja ja varmistettava, että kryptovarojen liikkeeseenlaskijat ja kryptovarapalvelun tarjoajat tunnistavat ja ilmoittavat asianmukaisesti kaikki ilmastoon kohdistuvat pääasialliset haitalliset vaikutukset, joita niillä saattaa olla, ja muut ympäristöön liittyvät haitalliset vaikutukset. Määritettäessä, ovatko haitalliset vaikutukset pääasiallisia, olisi otettava huomioon suhteellisuusperiaate sekä liikkeeseen lasketun kryptovaran koko ja volyymi. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(5) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, ESMA) olisi sen vuoksi valtuutettava laatimaan yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010(6) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen, EPV) kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään tietojen sisältö, menetelmät ja esitystapa ilmastoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattorien osalta ja hahmotellaan keskeiset energiaindikaattorit. Luonnoksissa teknisiksi sääntelystandardeiksi olisi myös varmistettava kryptovarojen liikkeeseenlaskijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien antamien tietojen yhtenäisyys. Laatiessaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ESMAn olisi otettava huomioon erityyppiset konsensusmekanismit, joita käytetään kryptovaroilla toteutettavien liiketoimien validointiin, niiden ominaisuudet ja niiden erot. ESMAn olisi myös otettava huomioon olemassa olevat tiedonantovaatimukset, varmistettava täydentävyys ja johdonmukaisuus ja vältettävä lisäämästä yrityksiin kohdistuvaa rasitetta.

(8)   Kryptovarojen markkinat ovat maailmanlaajuiset ja siten luonnostaan rajatylittävät. Unionin olisikin edelleen tuettava kansainvälisiä pyrkimyksiä edistää lähentymistä kryptovarojen ja kryptovarapalvelujen kohtelussa kansainvälisten järjestöjen tai elinten, kuten finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän, Baselin pankkivalvontakomitean ja rahanpesunvastaisen toimintaryhmän, kautta.

(9)  Rahoituspalveluja koskevien unionin säädösten ohjenuoriksi olisi otettava sama liiketoiminta, samat riskit, samat säännöt -periaate ja teknologianeutraaliuden periaate. Rahoituspalveluja koskevien voimassa olevien unionin säädösten piiriin kuuluvia kryptovaroja olisi sen vuoksi jatkossakin säänneltävä olemassa olevalla sääntelykehyksellä eikä tällä asetuksella riippumatta siitä, mitä teknologiaa niiden liikkeeseenlaskuun tai niiden siirtoon käytetään. Tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetään siten nimenomaisesti kryptovarat, joita pidetään direktiivissä 2014/65/EU määriteltyinä ▌rahoitusvälineinä ▌, kryptovarat, joita pidetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/49/EU(7) määriteltyinä talletuksina, mukaan lukien direktiivissä 2014/65/EU määritellyt strukturoidut talletukset, kryptovarat, joita pidetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/2366(8) määriteltyinä varoina, paitsi jos niitä pidetään sähköisen rahan tokeneina, jäljempänä ’sähkörahatokenit’, kryptovarat, joita pidetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2402(9) määriteltyinä arvopaperistamispositioina, sekä kryptovarat, joita pidetään vahinko- tai henkivakuutussopimuksina, eläketuotteina tai -järjestelminä ja sosiaaliturvajärjestelminä. Koska sähköistä rahaa ja sähköistä rahaa vastaan vastaanotettuja varoja ei pitäisi kohdella talletuksina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY(10) mukaisesti, sähkörahatokeneita ei voida kohdella talletuksina, jotka on jätetty tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(10)  Tätä asetusta ei olisi sovellettava kryptovaroihin, jotka ovat ainutkertaisia eivätkä ole korvattavissa muilla kryptovaroilla, mukaan lukien digitaalinen taide ja keräilyesineet. Tällaisten ainutkertaisten ja ei-korvattavien kryptovarojen arvo perustuu kunkin kryptovaran ainutkertaisiin ominaisuuksiin sekä hyötyyn, jonka se tuo tokenin haltijalle. Tätä asetusta ei myöskään olisi sovellettava kryptovaroihin, jotka edustavat palveluja tai fyysisiä omaisuuseriä, jotka ovat ainutkertaisia ja ei-korvattavia, kuten tuotetakuut tai kiinteistöt. Ainutkertaisilla ja ei-vaihdettavilla kryptovaroilla voidaan käydä kauppaa markkinapaikalla ja niitä voidaan kerryttää spekulatiivisesti, mutta ne eivät ole helposti vaihdettavissa keskenään eikä yhden tällaisen ainutkertaisen kryptovaran suhteellista arvoa suhteessa toiseen voida todentaa vertaamalla sitä olemassa olevaan markkinaan tai vastaavaan omaisuuserään juuri siitä syystä, että kumpikin on ainutkertainen. Tällaiset piirteet rajoittavat sitä, missä määrin näillä kryptovaroilla voi olla rahoituskäyttöä, mikä rajoittaa haltijoille ja rahoitusjärjestelmälle aiheutuvia riskejä, ja ne on sen vuoksi perusteltua jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(11)  Ainutkertaisen ja ei-korvattavan kryptovaran ositettavissa olevia osia ei olisi pidettävä ainutkertaisina ja ei-korvattavina. Kryptovarojen liikkeeseenlaskua ei-korvattavina tokeneina suuressa sarjassa tai kokoelmassa olisi pidettävä yhtenä merkkinä niiden korvattavuudesta. Pelkkä ainutkertaisen tunnisteen antaminen kryptovaralle ei itsessään riitä siihen, että se voitaisiin luokitella ainutkertaiseksi ja ei-korvattavaksi. Edustettuina olevien omaisuuserien tai oikeuksien olisi niin ikään oltava ainutkertaisia ja ei-korvattavia, jotta kryptovaraa voidaan pitää ainutkertaisena ja ei-korvattavana. Ainutkertaisten ja ei-korvattavien kryptovarojen jättäminen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ei vaikuta tällaisten kryptovarojen määrittämiseen rahoitusvälineiksi. Tätä asetusta olisi sovellettava myös kryptovaroihin, jotka näyttävät olevan ainutkertaisia ja ei-korvattavia mutta joiden tosiasialliset piirteet tai joiden tosiasiallisiin käyttötarkoituksiin yhteydessä olevat piirteet tekisivät niistä joko korvattavia tai ei-ainutkertaisia. Toimivaltaisten viranomaisten olisikin kryptovaroja arvioidessaan ja luokitellessaan sovellettava lähestymistapaa, jossa sisältö menee muodon edelle niin, että kyseessä olevan kryptovaran piirteet määrittävät luokituksen, ei liikkeeseenlaskijan sille antama nimi.

(12)   On aiheellista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle tietyt konsernin sisäiset liiketoimet ja eräät julkisyhteisöt, sillä ne eivät aiheuta riskejä sijoittajansuojalle, markkinoiden eheydelle, rahoitusvakaudelle, maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle, rahapolitiikan välittymiselle tai rahapoliittiselle suvereniteetille. Soveltamisalan ulkopuolelle jääviin julkisiin kansainvälisiin järjestöihin kuuluvat Kansainvälinen valuuttarahasto ja Kansainvälinen järjestelypankki.

(13)  Kryptovarojen markkinoita koskevaa unionin kehystä ei olisi sovellettava digitaalisiin omaisuuseriin, joita laskevat liikkeeseen keskuspankit siltä osin kuin ne toimivat rahaviranomaisena, mukaan lukien keskuspankkiraha digitaalisessa muodossa, tai kryptovaroihin, joita laskevat liikkeeseen muut viranomaiset, mukaan lukien keskus-, alue- ja paikallishallinnot. Tätä unionin kehystä ei olisi sovellettava myöskään näihin liittyviin palveluihin, joita tarjoavat tällaiset keskuspankit siltä osin kuin ne toimivat rahaviranomaisena tai muut viranomaiset.

(14)   Jotta voitaisiin varmistaa selkeä ero yhtäältä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kryptovarojen ja toisaalta rahoitusvälineiden välillä, ESMA olisi valtuutettava antamaan ohjeita kriteereistä ja edellytyksistä, jotka koskevat kryptovarojen määrittämistä rahoitusvälineiksi. Kyseisten ohjeiden avulla olisi myös voitava saada parempi käsitys tapauksista, joissa sellaisia kryptovaroja, joiden muuten katsotaan olevan ainutkertaisia eikä korvattavissa muiden kryptovarojen kanssa, voitaisiin pitää rahoitusvälineinä. Jotta voitaisiin edistää yhteistä lähestymistapaa kryptovarojen luokitteluun, EPV:n, ESMAn ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010(11) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EIOPA), jäljempänä ’Euroopan valvontaviranomaiset’, olisi edistettävä keskusteluja tällaisesta luokittelusta. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava pyytää Euroopan valvontaviranomaisilta lausuntoja kryptovarojen luokittelusta, myös niistä luokitteluista, joita tarjoajat tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevat henkilöt ovat ehdottaneet. Tarjoajat tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevat henkilöt ovat ensisijaisesti vastuussa kryptovarojen oikeasta luokittelusta, mutta toimivaltaiset viranomaiset voisivat kyseenalaistaa sen sekä ennen tarjoamisen julkaisemispäivää että milloin tahansa sen jälkeen. Jos kryptovaran luokittelu vaikuttaa olevan ristiriidassa tämän asetuksen tai muiden asiaan liittyvien rahoituspalveluja koskevien unionin säädösten kanssa, Euroopan valvontaviranomaisten olisi käytettävä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 mukaisia valtuuksiaan, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen ja yhtenäinen lähestymistapa tällaiseen luokitteluun.

(15)   Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan mukaan yksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustehtävistä on maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen. Perussopimuksiin liitetyssä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 4 olevan 22 artiklan nojalla Euroopan keskuspankki (EKP) voi antaa asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi unionissa ja kolmansien maiden kanssa. Tätä varten EKP on antanut asetuksia systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista vaatimuksista. Tällä asetuksella ei rajoiteta EKP:n ja EKPJ:hin kuuluvien kansallisten keskuspankkien velvollisuuksia varmistaa selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuus ja vakaus unionissa ja kolmansien maiden kanssa. Näin ollen ja jotta estetään mahdollisesti luomasta kahta rinnakkaista sääntökokonaisuutta, EPV:n, ESMAn ja EKP:n olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä valmisteltaessa tämän asetuksen mukaisia asiaankuuluvia teknisten standardien luonnoksia. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää, että EKP:llä ja kansallisilla keskuspankeilla on pääsy tietoihin niiden hoitaessa maksujärjestelmien valvontaan liittyviä tehtäviään, mukaan lukien maksujen selvitys. Tällä asetuksella ei olisi rajoitettava neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(12) soveltamista, ja sitä olisi tulkittava siten, ettei se ole ristiriidassa mainitun asetuksen kanssa.

(16)  Kaikkien kryptovarojen alalla annettavien säädösten olisi oltava tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa erityissääntelyä, niiden olisi pysyttävä innovoinnin ja teknologian kehityksen tahdissa, ja niissä olisi noudatettava kannustinpohjaista lähestymistapaa. Ilmaisut ’kryptovarat’ ja ’hajautetun tilikirjan teknologia’ olisi sen vuoksi määriteltävä mahdollisimman laajasti, jotta ne kattaisivat kaikentyyppiset kryptovarat, jotka eivät tällä hetkellä kuulu rahoituspalveluja koskevien unionin säädösten soveltamisalaan. Tällaisilla säädöksillä olisi myös edistettävä tavoitetta, joka koskee rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia palveluja tarjoavien yhteisöjen olisi tästä syystä noudatettava myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia sovellettavia unionin sääntöjä, joihin sisältyy kansainvälisiä normeja.

(17)   Kryptovarojen määritelmän piiriin eivät kuulu digitaaliset omaisuuserät, joita ei voida siirtää muille haltijoille. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä digitaaliset omaisuuserät, joita vain liikkeeseenlaskija tai tarjoaja ottaa vastaan ja joita on teknisesti mahdotonta siirtää suoraan muille haltijoille. Esimerkkeinä tällaisista digitaalisista omaisuuseristä ovat kanta-asiakasjärjestelmät, joissa kanta-asiakaspisteitä voidaan vaihtaa etuuksiin vain kyseisten pisteiden liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan kanssa.

(18)  Tässä asetuksessa kryptovarat jaetaan kolmeen tyyppiin, jotka pitäisi erottaa toisistaan ja joihin olisi sovellettava erilaisia vaatimuksia sen mukaan, mitä riskejä niihin liittyy. Luokittelu perustuu siihen, pyritäänkö kryptovaroilla vakauttamaan niiden arvo ottamalla niiden referenssiksi muita omaisuuseriä. Ensimmäinen tyyppi koostuu kryptovaroista, joilla pyritään vakauttamaan niiden arvo ottamalla niiden referenssiksi vain yksi virallinen valuutta. Tällaiset kryptovarat toimivat pitkälti samaan tapaan kuin direktiivissä 2009/110/EY määritelty sähköinen raha. Sähköisen rahan tapaan tällaiset kryptovarat ovat kolikoiden ja seteleiden sähköisiä vastineita ja niitä käytetään todennäköisesti maksujen tekemiseen. Nämä kryptovarat olisi määriteltävä tässä asetuksessa ’sähkörahatokeneiksi’. Toinen kryptovarojen tyyppi käsittää ’omaisuusreferenssitokenit’, joilla pyritään vakauttamaan niiden arvo ottamalla niiden referenssiksi muu arvo tai oikeus taikka niiden yhdistelmä, mukaan lukien yksi tai useampi virallinen valuutta. Tämä toinen tyyppi kattaa sähkörahatokeneita lukuun ottamatta kaikki muut kryptovarat, joiden arvon vakuutena on omaisuuseriä, jotta voidaan välttää sääntöjen kiertäminen ja ottaa tässä asetuksessa huomioon tulevaisuuden vaatimukset. Kolmas tyyppi puolestaan koostuu muista kryptovaroista kuin omaisuusreferenssitokeneista ja sähkörahatokeneista ja kattaa monenlaisia kryptovaroja, kuten hyödyketokenit.

(19)  Sähköisen rahan ja sellaisten kryptovarojen välillä, joiden referenssinä on virallinen valuutta, on tällä hetkellä niiden yhtäläisyyksistä huolimatta eräitä merkittäviä eroja. Direktiivissä 2009/110/EY määritellyn sähköisen rahan haltijoilla on aina sähköisen rahan liikkeeseenlaskijaan kohdistuva saatava ja sopimusperusteinen oikeus saada lunastetuksi milloin tahansa nimellisarvosta hallussa olevan sähköisen rahan rahallinen arvo. Sitä vastoin jotkin kryptovarat, joiden referenssinä on virallinen valuutta, eivät synnytä haltijoilleen tällaista kyseisten kryptovarojen liikkeeseenlaskijoihin kohdistuvaa saatavaa ja ne voisivat jäädä direktiivin 2009/110/EY soveltamisalan ulkopuolelle. Toiset kryptovarat, joiden referenssinä on virallinen valuutta, eivät synnytä saatavaa, joka vastaisi niiden referenssinä olevan valuutan nimellisarvoa, tai ne rajoittavat lunastusaikaa. Se, että tällaisten kryptovarojen haltijoilla ei ole kyseisten kryptovarojen liikkeeseenlaskijoihin kohdistuvaa saatavaa tai että tällainen saatava ei vastaa näiden kryptovarojen referenssinä olevan valuutan nimellisarvoa, voisi heikentää kyseisten kryptovarojen haltijoiden luottamusta. Jotta vältettäisiin direktiivissä 2009/110/EY vahvistettujen sääntöjen kiertäminen, sähkörahatokenien määritelmän olisi siten oltava mahdollisimman laaja, jotta se kattaisi kaikentyyppiset kryptovarat, joiden referenssinä on virallinen valuutta. Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskulle olisi myös vahvistettava tiukat ehdot, mukaan lukien velvoite, jonka mukaan sähkörahatokenien on oltava joko Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) N:o 2013/36/EU(13) nojalla toimiluvan saaneen luottolaitoksen tai direktiivin 2009/110/EY nojalla toimiluvan saaneen sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen liikkeeseen laskemia. Samasta syystä sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi varmistettava, että tällaisten tokenien haltijat voivat käyttää oikeuttaan lunastaa tokeninsa milloin tahansa ja nimellisarvon mukaisesti niiden referenssinä olevaa valuuttaa vastaan. Koska sähkörahatokenit ovat kryptovaroja ja voivat aiheuttaa uusia, kryptovaroille tyypillisiä yksityisten haltijoiden suojaan ja markkinoiden eheyteen liittyviä haasteita, niihinkin olisi sovellettava tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä, jotta näihin haasteisiin voitaisiin puuttua.

(20)  Kun otetaan huomioon kryptovaroihin liittyvät erilaiset riskit ja mahdollisuudet, on tarpeen vahvistaa säännöt muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien tarjoajille ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeville henkilöille sekä omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille. Kryptovarojen liikkeeseenlaskijat ovat yhteisöjä, joilla on määräysvaltaa kryptovarojen luomiseen.

(21)  On tarpeen vahvistaa erityiset säännöt yhteisöille, jotka tarjoavat kryptovaroihin liittyviä palveluja. Ensimmäinen tällaisten palvelujen luokka koostuu kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpidon varmistamisesta, kryptovarojen vaihdosta varoihin tai muihin kryptovaroihin, ▌kryptovarojen säilytyksestä ja hallinnoinnista asiakkaiden puolesta ja kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoamisesta asiakkaiden puolesta. Toinen tällaisten palvelujen luokka muodostuu kryptovarojen kohdennetusta tarjoamisesta, kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottamisesta tai välittämisestä asiakkaiden puolesta, kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttamisesta asiakkaiden puolesta, kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoamisesta ja kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoamisesta. Henkilöä, joka tarjoaa kryptovarapalveluja ammattimaisesti tämän asetuksen mukaisesti, olisi pidettävä ”kryptovarapalvelun tarjoajana”.

(22)   Tätä asetusta olisi sovellettava luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin sekä tiettyihin muihin yrityksiin ja kryptovaratoimintoihin ja -palveluihin, joita ne suoraan tai välillisesti suorittavat, tarjoavat tai valvovat, myös silloin, kun osa tällaisista palveluista ja toiminnoista suoritetaan hajautetusti. Jos kryptovarapalveluja tarjotaan täysin hajautetusti ilman välittäjää, niiden ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan. Tämä asetus kattaa kryptovarojen liikkeeseenlaskijoiden, tarjoajien, kryptovarojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi hakevien henkilöiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet. Jos kryptovaroilla ei ole tunnistettavissa olevaa liikkeeseenlaskijaa, niiden ei olisi kuuluttava tämän asetuksen II, III tai IV osaston soveltamisalaan. Tällaisia kryptovaroja koskevia palveluja tarjoavien kryptovarapalvelun tarjoajien olisi kuitenkin kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(23)  Sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset seuraavat ja valvovat asianmukaisesti kaikkia sellaisten muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien yleisölle tarjoamisia, joilla voi mahdollisesti olla rahoituskäyttöä, tai kaikkia ▌kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi unionissa kryptovarojen kaupankäyntialustalla ottamisia, jäljempänä ’ottaminen kaupankäynnin kohteeksi’, kaikkien tarjoajien tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden olisi oltava oikeushenkilöitä.

(24)  Kryptovarojen mahdollisille yksityisille haltijoille olisi heidän suojansa varmistamiseksi tiedotettava niiden kryptovarojen ominaisuuksista, toiminnoista ja riskeistä, joita he aikovat ostaa. Tarjoajien tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden, jotka tarjoavat yleisölle muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita tai hakevat tällaisten kryptovarojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi unionissa, olisi laadittava, annettava toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedoksi ja julkaistava tietoasiakirja, jossa annetaan pakollisia tietoja, jäljempänä ’kryptovaran kuvaus’. Kryptovaran kuvauksessa olisi oltava yleistä tietoa liikkeeseenlaskijasta, tarjoajasta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevasta henkilöstä, hankitulla pääomalla toteutettavasta hankkeesta, kryptovarojen tarjoamisesta yleisölle tai niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi, kryptovaroihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, tällaisten kryptovarojen yhteydessä käytetystä perustana olevasta teknologiasta ja niihin liittyvistä riskeistä. Kryptovaran kuvauksessa ei kuitenkaan olisi oltava kuvausta riskeistä, jotka ovat ennakoimattomia ja joiden toteutuminen on hyvin epätodennäköistä. Kryptovaran kuvaukseen sekä asianomaiseen markkinointiviestintään, kuten mainosviesteihin ja markkinointiaineistoon, sisältyvien tietojen, mukaan lukien sosiaalisen median alustojen ja muiden uusien kanavien välityksellä esitetyt tiedot, olisi oltava tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne saisi olla harhaanjohtavia. Mainosviestien ja markkinointiaineiston olisi oltava yhdenmukaisia kryptovaran kuvauksessa annettujen tietojen kanssa.

(25)  Kryptovaran kuvaukset, mukaan lukien niiden tiivistelmät, ja kryptovarojen kaupankäyntialustojen toimintasäännöt olisi laadittava vähintään yhdellä kotijäsenvaltion ja minkä tahansa vastaanottavan jäsenvaltion virallisista kielistä tai vaihtoehtoisesti kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä. Tämän asetuksen antamisajankohtana englanti on kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetty kieli, mutta tilanne saattaa tulevaisuudessa muuttua.

(26)   Jotta voitaisiin varmistaa oikeasuhteinen lähestymistapa, mitään tämän asetuksen vaatimuksia ei olisi sovellettava sellaisten muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoamisiin yleisölle, jotka tarjotaan ilmaiseksi tai jotka luodaan automaattisesti korvauksena hajautetun tilikirjan ylläpidosta tai liiketoimien validoinnista konsensusmekanismin yhteydessä. Mitään vaatimuksia ei olisi sovellettava myöskään hyödyketokenien tarjoamisiin, kun niillä annetaan pääsy olemassa olevaan tavaraan tai palveluun siten, että haltija voi noutaa tavaran tai käyttää palvelua, tai kun kryptovarojen haltijalla on oikeus käyttää niitä ainoastaan vastineeksi tavaroista ja palveluista rajatussa verkossa, jossa kauppiailla on sopimusjärjestelyjä tarjoajan kanssa. Tällaisten poikkeusten ei olisi koskettava kryptovaroja, jotka edustavat sellaisia säilytettyinä olevia tavaroita, joita ostajan ei ole tarkoitus noutaa oston jälkeen. Rajattua verkkoa koskevaa poikkeusta ei puolestaan olisi sovellettava kryptovaroihin, jotka tyypillisesti suunnitellaan jatkuvasti kasvavalle palveluntarjoajien verkolle. Toimivaltaisen viranomaisen olisi arvioitava rajattua verkkoa koskeva poikkeus aina, kun tarjoaminen tai useamman kuin yhden tarjoamisen yhteenlaskettu arvo ylittää tietyn kynnysarvon, mikä tarkoittaa, ettei uuteen tarjoamiseen olisi automaattisesti sovellettava aiemman tarjoamisen saamaa poikkeusta. Näitä poikkeuksia olisi lakattava soveltamasta, kun tarjoaja tai muu tarjoajan puolesta toimiva henkilö ilmoittaa tarjoajan aikomuksesta hakea kaupankäynnin kohteeksi ottamista tai poikkeuksen saaneet kryptovarat otetaan kaupankäynnin kohteeksi.

(27)  Jotta voitaisiin varmistaa oikeasuhteinen lähestymistapa, tämän asetuksen vaatimuksia laatia ja julkaista kryptovaran kuvaus ei olisi sovellettava sellaisten muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoamisiin ▌, jotka tehdään alle 150 henkilölle jäsenvaltiota kohti tai jotka kohdennetaan ainoastaan kokeneille sijoittajille ▌ja kryptovaroja voivat pitää hallussa ainoastaan tällaiset kokeneet sijoittajat. Pk-yrityksille ja startup-yrityksille ei saisi aiheutua liiallista ja kohtuutonta hallinnollista rasitetta. Sen vuoksi myös sellaiset muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoamiset yleisölle unionissa, joiden kokonaisvastike ei ylitä 1 000 000:aa euroa 12 kuukauden jaksolla, olisi vapautettava velvoitteesta laatia kryptovaran kuvaus.

(28)   Pelkkää kaupankäynnin kohteeksi ottamista tai osto- ja myyntihintojen julkaisemista ei itsessään olisi pidettävä kryptovarojen tarjoamisena yleisölle. Tällaisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen tai julkaisemisen olisi oltava kryptovarojen tarjoamista yleisölle vain silloin, kun siihen sisältyy viestintää, joka on yleisölle tarjoamista tämän asetuksen nojalla.

(29)  Jotkin muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoamiset on vapautettu useista tämän asetuksen velvoitteista, mutta kuluttajansuojan varmistamiseksi annettuja unionin säädöksiä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY(14) tai neuvoston direktiiviä 93/13/ETY(15), mukaan lukien niihin sisältyvät tiedonantovelvoitteet, sovelletaan edelleen kryptovarojen tarjoamisiin yleisölle, kun ne koskevat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä suhteita.

(30)  Jos yleisölle tarjoaminen koskee hyödyketokeneita tavaroille, joita ei ole vielä olemassa, tai palveluille, joita ei ole vielä toiminnassa, kryptovaran kuvauksessa kuvatun yleisölle tarjoamisen kesto ei saisi ylittää 12:ta kuukautta. Tämä yleisölle tarjoamisen keston rajoitus ei liity hetkeen, jolloin tavaroiden tai palvelujen olemassaolo tai toiminta alkaa ja hyödyketokenin haltija voi käyttää niitä yleisölle tarjoamisen päätyttyä.

(31)  Jotta valvonta olisi mahdollista, muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden olisi ennen kryptovarojen tarjoamista yleisölle unionissa tai ennen kyseisten kryptovarojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi annettava kryptovaran kuvauksensa ja toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä markkinaviestintänsä tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa niillä on sääntömääräinen kotipaikka, tai, jos niillä ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa unionissa, sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa niillä on sivuliike. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden tarjoajien olisi annettava kryptovaran kuvauksensa ja toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä markkinaviestintänsä tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa ne aikovat tarjota kryptovaroja.

(32)   Kaupankäyntialustan ylläpitäjän olisi oltava vastuussa tämän asetuksen II osaston vaatimusten noudattamisesta silloin, kun kryptovarat otetaan kaupankäynnin kohteeksi sen omasta aloitteesta eikä kryptovaran kuvausta ole vielä julkaistu tässä asetuksessa vaadituissa tapauksissa. Kaupankäyntialustan ylläpitäjän olisi oltava vastuussa näiden vaatimusten noudattamisesta myös silloin, kun se on tehnyt tästä kirjallisen sopimuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön kanssa. Kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön olisi oltava vastuussa, jos se antaa kaupankäyntialustan ylläpitäjälle harhaanjohtavia tietoja. Kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön olisi oltava edelleen vastuussa myös seikoista, joita ei ole siirretty kaupankäyntialustan ylläpitäjälle.

(33)  Tarpeettoman hallinnollisen rasitteen välttämiseksi toimivaltaisia viranomaisia ei pitäisi vaatia hyväksymään kryptovaran kuvausta ennen sen julkaisemista. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi kuitenkin ▌oltava valtuudet pyytää muutoksia kryptovaran kuvaukseen ja markkinointiviestintään sekä tarvittaessa pyytää lisätietojen sisällyttämistä kryptovaran kuvaukseen.

(34)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava keskeyttää tai kieltää muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoaminen yleisölle tai tällaisten kryptovarojen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi, jos tällainen yleisölle tarjoaminen tai kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ei täytä tämän asetuksen sovellettavia vaatimuksia, kuten silloin, kun kryptovaran kuvaus tai markkinointiviestintä ei ole tasapuolista tai selkeää tai se on harhaanjohtavaa. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös oltava valtuudet julkaista joko verkkosivustollaan tai lehdistötiedotteessa varoitus, että tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö ei ole täyttänyt näitä vaatimuksia.

(35)  Kryptovaran kuvaukset, jotka on annettu asianmukaisesti tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle, ja markkinointiviestintä olisi julkaistava. Tällaisen julkaisemisen jälkeen muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden olisi annettava tarjota kyseisiä kryptovaroja kaikkialla unionissa ja hakea tällaisten kryptovarojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

(36)   Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajilla olisi oltava käytössä tehokkaat järjestelyt, joilla voidaan seurata niiden yleisölle tarjoamisen aikana kerättyjä varoja tai muita kryptovaroja ja suojata ne. Näillä järjestelyillä olisi myös varmistettava, että haltijoilta tai mahdollisilta haltijoilta kerätyt varat tai muut kryptovarat palautetaan asianmukaisesti mahdollisimman pian, jos yleisölle tarjoaminen jostakin syystä peruutetaan. Tarjoajan olisi varmistettava, että kolmas osapuoli suojaa yleisölle tarjoamisen aikana kerätyt varat tai muut kryptovarat.

(37)  Jotta voitaisiin edelleen varmistaa kryptovarojen yksityisten haltijoiden suoja, niille yksityisille haltijoille, jotka hankkivat muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita suoraan tarjoajalta tai kryptovarat tarjoajan puolesta kohdennetusti tarjoavalta kryptovarapalvelun tarjoajalta, olisi annettava peruuttamisoikeus, joka on voimassa 14 vuorokauden ajan niiden hankinnasta. Jotta voitaisiin varmistaa kryptovarojen määräaikaisen yleisölle tarjoamisen sujuva päätökseen saattaminen, yksityiset haltijat eivät saisi käyttää peruuttamisoikeutta merkintäajan päätyttyä. Peruuttamisoikeutta ei olisi myöskään sovellettava, jos muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita otetaan kaupankäynnin kohteeksi ennen yksityisen haltijan suorittamaa ostoa, koska tällaisessa tapauksessa kyseisten kryptovarojen hinta riippuu kryptovarojen markkinoiden vaihteluista. Jos yksityisellä haltijalla on tämän asetuksen mukainen peruuttamisoikeus, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY(16) mukaista peruuttamisoikeutta ei olisi sovellettava.

(38)  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden olisi toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti, viestittävä kryptovarojen haltijoiden ja mahdollisten haltijoiden kanssa tasapuolisella ja selkeällä tavalla, joka ei ole harhaanjohtava, ja tunnistettava eturistiriidat, ehkäistävä ja hallittava niitä ja ilmoitettava niistä, ja niillä olisi oltava tehokkaat hallintojärjestelyt sen varmistamiseksi, että niiden järjestelmät ja suojausprotokollat vastaavat unionin standardeja. Jotta toimivaltaisia viranomaisia voitaisiin avustaa niiden valvontatehtävissä, ESMA olisi valtuutettava antamaan tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa kyseisiä järjestelmiä ja suojausprotokollia koskevia ohjeita näiden unionin standardien täsmentämiseksi.

(39)  Kryptovarojen haltijoiden suojelemiseksi tarjoajiin ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeviin henkilöihin sekä niiden ylimmän hallintoelimen jäseniin olisi sovellettava siviilioikeudellista vastuuta koskevia sääntöjä, kun on kyse yleisölle kryptovaran kuvauksessa annettavista tiedoista.

(40)  Haltijat saattaisivat ottaa omaisuusreferenssitokeneita laajasti käyttöön arvon siirtämiseksi tai vaihdantavälineenä, joten niihin liittyy suurempia kryptovarojen haltijoiden ja erityisesti yksityisten haltijoiden suojaan ja markkinoiden eheyteen liittyviä riskejä kuin muihin kryptovaroihin. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoihin olisi siksi sovellettava tiukempia vaatimuksia kuin muiden kryptovarojen liikkeeseenlaskijoihin.

(41)  Kun jokin kryptovara kuuluu omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin määritelmän piiriin, tämän asetuksen III tai IV osastoa olisi sovellettava riippumatta siitä, miten liikkeeseenlaskija aikoo suunnitella kryptovaran, mukaan lukien mekanismi, jolla säilytetään kryptovaran vakaa arvo. Sama koskee niin kutsuttuja algoritmisia vakaavaluuttoja (”stablecoin”), joilla pyritään säilyttämään vakaa arvo suhteessa viralliseen valuuttaan taikka yhteen tai useampaan omaisuuserään käyttämällä protokollia, joilla voidaan lisätä tai vähentää tällaisten kryptovarojen tarjontaa vastauksena kysynnän muutoksiin. Vaikka algoritmisilla kryptovaroilla ei pyritä vakauttamaan niiden arvoa ottamalla niiden referenssiksi yksi tai useampi omaisuuserä, niiden tarjoajien tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden olisi joka tapauksessa noudatettava tämän asetuksen II osaston vaatimuksia.

(42)  Jotta voidaan varmistaa omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamisten asianmukainen valvonta ja seuranta, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi oltava sääntömääräinen kotipaikka unionissa.

(43)  Omaisuusreferenssitokeneita olisi voitava tarjota yleisölle unionissa tai tällaisten kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakea vain silloin, kun toimivaltainen viranomainen on antanut tällaisten kryptovarojen liikkeeseenlaskijalle tähän toimiluvan ja on hyväksynyt asianomaisen kryptovaran kuvauksen. Toimilupavaatimusta ei kuitenkaan olisi sovellettava, jos omaisuusreferenssitokenit kohdennetaan ainoastaan kokeneille sijoittajille tai jos omaisuusreferenssitokenien tarjoaminen yleisölle on alle 5 000 000 euroa. ▌Näissä tapauksissa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijaa olisi kuitenkin silti vaadittava laatimaan kryptovaran kuvaus, jossa ostajille tiedotetaan omaisuusreferenssitokenien ominaisuuksista ja riskeistä, ja myös antamaan kryptovaran kuvaus tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle ennen sen julkaisemista.

(44)   Direktiivin 2013/36/EU nojalla toimiluvan saaneiden luottolaitosten ei olisi tarvittava tämän asetuksen nojalla toista toimilupaa voidakseen tarjota omaisuusreferenssitokeneita tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Mainitun direktiivin nojalla käyttöön otettuja kansallisia menettelyjä olisi sovellettava, mutta niitä olisi täydennettävä vaatimuksella ilmoittaa tämän asetuksen mukaisesti nimetylle kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, joiden perusteella kyseinen viranomainen voi tarkistaa liikkeeseenlaskijan kyvyn tarjota omaisuusreferenssitokeneita tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Omaisuusreferenssitokeneita tarjoaviin tai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi hakeviin luottolaitoksiin olisi sovellettava kaikkia vaatimuksia, joita sovelletaan omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoihin, lukuun ottamatta toimilupavaatimuksia, omien varojen vaatimuksia ja hyväksyntämenettelyä kokeneiden osakkeenomistajien osalta, sillä nämä asiat kuuluvat direktiivin 2013/36/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(17) soveltamisalaan. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi hyväksyttävä tällaisen luottolaitoksen laatima kryptovaran kuvaus ennen julkaisemista. Kun omaisuusreferenssitokeneita tarjoavat tai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi hakevat luottolaitokset ovat saaneet toimiluvan sellaisten kansallisten säännösten nojalla, joilla direktiivi 2013/36/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, niihin olisi sovellettava mainitussa direktiivissä säädettyjä ja myös tämän asetuksen mukaisia hallinnollisia valtuuksia, mukaan lukien luottolaitoksen liiketoiminnan rajoittaminen tai supistaminen ja omaisuusreferenssitokenien yleisölle tarjoamisen keskeyttäminen tai kieltäminen. Jos tällaisiin luottolaitoksiin tämän asetuksen nojalla sovellettavat velvoitteet ovat päällekkäisiä direktiivin 2013/36/EU velvoitteiden kanssa, luottolaitosten olisi noudatettava erityisempiä tai tiukempia vaatimuksia, jotta varmistetaan kummankin sääntökokonaisuuden noudattaminen. Kun luottolaitokset aikovat tarjota omaisuusreferenssitokeneita tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi tämän asetuksen nojalla, niitä koskeva ilmoitusmenettely ei saisi rajoittaa sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, joilla direktiivi 2013/36/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja joissa säädetään menettelyistä mainitun direktiivin liitteessä I lueteltujen palvelujen tarjoamista koskevan toimiluvan myöntämiseksi luottolaitoksille.

(45)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi evättävä toimilupa objektiivisista ja todennettavissa olevista syistä, myös silloin, kun toimilupaa hakevan omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan liiketoimintamalli voi aiheuttaa vakavan uhan markkinoiden eheydelle, rahoitusvakaudelle tai maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle. Toimivaltaisen viranomaisen olisi kuultava EPV:tä, ESMAa, EKP:tä ja, jos liikkeeseenlaskija on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka virallinen valuutta ei ole euro, tai jos omaisuusreferenssitokenin referenssinä on jäsenvaltion virallinen valuutta, joka ei ole euro, kyseisen jäsenvaltion keskuspankkia ennen toimiluvan myöntämistä tai epäämistä. EPV:n ja ESMAn ei-sitovissa lausunnoissa olisi tarkasteltava kryptovaran luokittelua, kun taas EKP:n ja tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion keskuspankin olisi annettava toimivaltaiselle viranomaiselle lausunto rahoitusvakauteen, maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan, rahapolitiikan välittymiseen tai rahapoliittiseen suvereniteettiin kohdistuvista riskeistä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi evättävä toimilupa tapauksissa, joissa EKP tai jäsenvaltion keskuspankki antaa kielteisen lausunnon maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan, rahapolitiikan välittymiseen tai rahapoliittiseen suvereniteettiin kohdistuvan riskin perusteella. Jos toimilupaa hakevalle omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijalle myönnetään toimilupa, myös kyseisen liikkeeseenlaskijan laatima kryptovaran kuvaus olisi katsottava hyväksytyksi. Toimivaltaisen viranomaisen myöntämän toimiluvan olisi oltava voimassa kaikkialla unionissa, ja omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan olisi sen nojalla voitava tarjota tällaisia kryptovaroja sisämarkkinoilla ja hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Vastaavasti myös kryptovaran kuvauksen olisi oltava voimassa kaikkialla unionissa eikä jäsenvaltioilla saisi olla mahdollisuutta asettaa lisävaatimuksia.

(46)  Useissa tapauksissa, joissa EKP:tä kuullaan tämän asetuksen nojalla, sen lausunnon olisi oltava sitova siltä osin kuin sillä velvoitetaan toimivaltainen viranomainen epäämään tai peruuttamaan liikkeellelaskijan toimilupa tarjota omaisuusreferenssitokeneita ja hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi tai rajoittamaan sitä taikka määräämään omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijalle erityistoimenpiteitä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että Euroopan unionin tuomioistuin tutkii EKP:n säädösten laillisuuden, suosituksia ja lausuntoja lukuun ottamatta. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että tuomioistuimen asiana on tulkita kyseistä määräystä EKP:n lausunnon asiasisällön ja vaikutusten valossa.

(47)  Yksityisten haltijoiden suojan varmistamiseksi omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi aina annettava tällaisten tokenien haltijoille täydellistä, tasapuolista ja selkeää tietoa, joka ei ole harhaanjohtavaa. Omaisuusreferenssitokeneita koskevan kryptovaran kuvauksen olisi sisällettävä tiedot vakautusmekanismista, reserviomaisuuden sijoituspolitiikasta, reserviomaisuuden säilytysjärjestelyistä ja haltijoille annetuista oikeuksista. ▌

(48)  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi kryptovaran kuvauksessa annettujen tietojen lisäksi annettava tällaisten tokenien haltijoille tietoa jatkuvasti. Niiden olisi erityisesti ilmoitettava verkkosivustollaan ▌liikkeessä olevien omaisuusreferenssitokenien määrä sekä reserviomaisuuden arvo ja koostumus. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi myös ilmoitettava kaikki tapahtumat, joilla on tai todennäköisesti on merkittävä vaikutus omaisuusreferenssitokenien arvoon tai reserviomaisuuteen, riippumatta siitä, onko tällaiset kryptovarat otettu kaupankäynnin kohteeksi.

(49)  Yksityisten haltijoiden suojan varmistamiseksi omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi aina toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti sekä omaisuusreferenssitokenien haltijoiden edun mukaisesti. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi myös otettava käyttöön selkeä menettely omaisuusreferenssitokenien haltijoilta saatujen valitusten käsittelyä varten.

(50)  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi otettava käyttöön toimintaperiaatteet sellaisten eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi, joita voi syntyä niiden suhteista niiden osakkeenomistajiin tai jäseniin taikka sellaiseen osakkeenomistajaan tai jäseneen, jolla on joko suoraan tai välillisesti huomattava omistusosuus liikeeseenlaskijassa, tai niiden ylimmän hallintoelimen jäseniin, niiden työntekijöihin, omaisuusreferenssitokenien haltijoihin tai ulkopuolisiin palveluntarjoajiin, ja niistä ilmoittamiseksi.

(51)  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi oltava vahvat ohjaus- ja hallintojärjestelmät, joihin sisältyvät selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti, sekä tehokkaat menettelyt sellaisten riskien tunnistamista, hallitsemista, valvomista ja raportointia varten, joille ne ovat tai saattavat olla alttiina. Tällaisten liikkeeseenlaskijoiden ylimmän hallintoelimen jäsenten olisi oltava sopivia ja luotettavia, eivätkä he saisi varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa. Osakkeenomistajien tai jäsenten, olivatpa nämä sitten suoria tai välillisiä osakkeenomistajia tai jäseniä, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on huomattavia omistusosuuksia tällaisissa liikkeeseenlaskijoissa, olisi oltava riittävän hyvämaineisia, eivätkä he saisi varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi myös oltava käytössään resurssit, jotka ovat oikeassa suhteessa niiden toiminnan laajuuteen, ja niiden olisi aina varmistettava jatkuvuus ja säännöllisyys toimintojensa suorittamisessa. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi tätä varten otettava käyttöön liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet, joiden tavoitteena on varmistaa niiden omaisuusreferenssitokeneihin liittyvien ydintoimintojen suorittaminen niiden järjestelmien ja menettelyjen toimintahäiriöiden yhteydessä. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi myös oltava vahvat sisäisen valvonnan mekanismit ja tehokkaat riskienhallintamenettelyt sekä järjestelmä, jolla taataan vastaanotettujen tietojen eheys ja luottamuksellisuus. Näiden velvoitteiden tavoitteena on varmistaa omaisuusreferenssitokenien haltijoiden ja erityisesti yksityisten haltijoiden suoja luomatta kuitenkaan tarpeettomia esteitä.

(52)  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat ovat yleensä keskiössä sellaisten yhteisöjen verkostossa, jotka varmistavat tällaisten kryptovarojen liikkeeseenlaskun, niiden siirron ja niiden luovutuksen haltijoille. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat olisi sen vuoksi velvoitettava ottamaan käyttöön ja ylläpitämään sellaisia asianmukaisia sopimusjärjestelyjä ulkopuolisten yhteisöjen kanssa, joilla varmistetaan vakautusmekanismin ja tokenien arvon vakuutena olevan reserviomaisuuden sijoittaminen, tällaisen reserviomaisuuden säilytys ja tapauksen mukaan omaisuusreferenssitokenien luovutus yleisölle.

(53)  Jotta voitaisiin puuttua laajemman rahoitusjärjestelmän rahoitusvakauteen kohdistuviin riskeihin, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoihin olisi sovellettava omien varojen vaatimuksia. Näiden vaatimusten olisi oltava oikeassa suhteessa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskun kokoon, ja ne olisi sen vuoksi laskettava prosenttiosuutena omaisuusreferenssitokenien arvon vakuutena olevasta omaisuusreservistä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi kuitenkin voitava nostaa ▌vaadittujen omien varojen määrää muun muassa liikkeeseenlaskijan riskienhallintaprosessin ja sisäisen valvonnan mekanismien arvioinnin, omaisuusreferenssitokenien vakuutena olevan reserviomaisuuden laadun ja volatiliteetin tai omaisuusreferenssitokeneilla toimitettujen liiketoimien yhteenlasketun arvon ja lukumäärän perusteella.

(54)  Voidakseen kattaa vastuunsa omaisuusreferenssitokenien haltijoita kohtaan omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi muodostettava omaisuusreservi, joka vastaa tällaisessa vastuussa huomioon otettuja riskejä, ja ylläpidettävä sitä. Omaisuusreserviä olisi käytettävä omaisuusreferenssitokenien haltijoiden hyödyksi, kun liikkeeseenlaskija ei pysty noudattamaan velvoitteitaan haltijoita kohtaan, esimerkiksi maksukyvyttömyyden yhteydessä. Omaisuusreservi olisi koostettava ja sitä olisi hoidettava siten, että markkina- ja valuuttariskit katetaan. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi varmistettava omaisuusreservin järkevä hoito ja erityisesti varmistettava, että reservin arvo vastaa vähintään liikkeessä olevien tokenien arvoa ja että reservin muutoksia hallitaan asianmukaisesti, jotta vältetään reserviomaisuuden markkinoihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi sen vuoksi oltava selkeät ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet, joissa kuvataan muun muassa omaisuusreservin koostumus, siinä olevien omaisuuserien jakautuminen, reserviomaisuuden aiheuttamien riskien kattava arviointi, menettely omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskua ja lunastusta varten, menettely reserviomaisuuden lisäämiseksi ja vähentämiseksi ja, jos reserviomaisuus sijoitetaan, liikkeeseenlaskijan noudattama sijoituspolitiikka. Sekä unionissa että kolmansissa maissa markkinoitavien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi varmistettava, että niiden omaisuusreserviä on mahdollista käyttää kattamaan liikkeeseenlaskijoiden vastuu unionin haltijoita kohtaan. Vaatimusta säilyttää omaisuusreservi unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä olisi sen vuoksi sovellettava suhteessa siihen, mikä osuus omaisuusreferenssitokeneista odotetaan markkinoitavan unionissa.

(55)  Omaisuusreferenssitokeneihin liittyvän menetysriskin estämiseksi ja näiden omaisuuserien arvon säilyttämiseksi omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi oltava asianmukainen säilytyspolitiikka reserviomaisuuttaan varten. Tällä politiikalla olisi varmistettava, että reserviomaisuus on aina täysin eroteltu liikkeeseenlaskijan omista varoista, että reserviomaisuutta ei kiinnitetä eikä pantata vakuudeksi ja että omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijalla on nopea pääsy kyseiseen reserviomaisuuteen. Reserviomaisuuden olisi sen luonteesta riippuen oltava kryptovarapalvelun tarjoajan, direktiivin 2013/36/EU nojalla toimiluvan saaneen luottolaitoksen tai direktiivin 2014/65/EU nojalla toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen säilytettävänä. Tämä ei saisi sulkea pois mahdollisuutta siirtää fyysiset omaisuuserät toisen yhteisön haltuun. Reserviomaisuuden säilyttäjinä toimivien kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten olisi oltava vastuussa tällaisen reserviomaisuuden menetyksestä omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijaa tai haltijoita kohtaan, paitsi jos ne osoittavat, että menetys on seurausta sellaisesta ulkopuolisesta tapahtumasta, johon ne eivät ole kohtuudella voineet vaikuttaa. Reserviomaisuuden säilyttäjien keskittymiä olisi vältettävä. Tietyissä tilanteissa tämä ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista, koska sopivia vaihtoehtoja ei ole. Tilapäistä keskittymää olisi pidettävä hyväksyttävänä tällaisissa tapauksissa.

(56)  Omaisuusreferenssitokenien haltijoiden suojelemiseksi tokenien arvon vakuutena olevien omaisuuserien arvon alenemiselta omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi sijoitettava reserviomaisuus ainoastaan turvallisiin, vähäriskisiin omaisuuseriin, joissa on minimaalinen markkina-, keskittymä- ja luottoriski. Koska omaisuusreferenssitokeneita voitaisiin käyttää vaihdantavälineenä, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan olisi vastattava kaikista voitoista ja tappioista, jotka johtuvat reserviomaisuuden sijoittamisesta.

(57)  ▌Omaisuusreferenssitokenien haltijoilla olisi oltava pysyvä oikeus vaatia lunastusta, jolloin liikkeeseenlaskija on velvollinen lunastamaan omaisuusreferenssitokenit milloin tahansa niiden haltijoiden pyynnöstä. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan olisi lunastettava tokenit joko maksamalla muina varoina kuin sähköisenä rahana määrä, joka vastaa omaisuusreferenssitokenien referenssinä olevien omaisuuserien markkina-arvoa, tai toimittamalla tokenien referenssinä olevat omaisuuserät. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan olisi aina annettava haltijalle mahdollisuus lunastaa omaisuusreferenssitokenit sen virallisen valuutan määräisinä muina varoina kuin sähköisenä rahana, jonka liikkeeseenlaskija otti vastaan myydessään tokenit. Liikkeeseenlaskijan olisi annettava riittävän yksityiskohtaista ja helposti ymmärrettävää tietoa saatavilla olevista eri lunastusmuodoista.

(58)  Jotta voitaisiin vähentää riskiä, että omaisuusreferenssitokeneita ▌käytetään ▌arvon säilyttäjänä, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat ja kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saisi omaisuusreferenssitokeneihin liittyviä kryptovarapalveluja tarjotessaan myöntää näiden tokenien haltijoille tällaisten haltijoiden kyseisten omaisuusreferenssitokenien hallussapitoajan kestoon liittyvää korkoa.

(59)   Omaisuusreferenssitokenit ja sähkörahatokenit olisi katsottava merkittäviksi, kun ne täyttävät tai todennäköisesti täyttävät tietyt kriteerit, joihin kuuluvat suuri asiakaskunta, ▌suuri markkina-arvo tai liiketoimien suuri lukumäärä ▌. Siten niitä saattaisi käyttää suuri määrä haltijoita ja niiden käyttö voisi aiheuttaa erityisiä haasteita rahoitusvakauden, rahapolitiikan välittymisen tai rahapoliittisen suvereniteetin kannalta. Näihin merkittäviin omaisuusreferenssitokeneihin ja sähkörahatokeneihin olisikin sovellettava tiukempia vaatimuksia kuin omaisuusreferenssitokeneihin ja sähkörahatokeneihin, joita ei katsota merkittäviksi. Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoihin olisi erityisesti sovellettava suurempia pääomavaatimuksia sekä yhteentoimivuusvaatimuksia, ja niiden olisi otettava käyttöön likviditeetinhallintaa koskevat toimintaperiaatteet. Komission olisi osana tämän asetuksen soveltamisen tarkasteluaan tarkasteltava niiden kynnysarvojen tarkoituksenmukaisuutta, joiden perusteella omaisuusreferenssitoken tai sähkörahatoken luokitellaan merkittäväksi. Tähän tarkasteluun olisi tapauksen mukaan liitettävä lainsäädäntöehdotus.

(60)   Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden koko ekosysteemin kattava seuranta on tärkeää, jotta voidaan määrittää tällaisten tokenien todellinen koko ja vaikutus. Jotta voidaan ottaa huomioon kaikki liiketoimet, joita tiettyjen omaisuusreferenssitokenien yhteydessä toteutetaan, tällaisten tokenien seuranta käsittää sen vuoksi kaikkien toimitettavien liiketoimien seurannan riippumatta siitä, toimitetaanko ne hajautetussa tilikirjassa (”ketjussa”) vai hajautetun tilikirjan ulkopuolella (”ketjun ulkopuolella”), ja myös saman kryptovarapalvelun tarjoajan asiakkaiden välisten liiketoimien seurannan.

(61)   On erityisen tärkeää arvioida sellaisilla omaisuusreferenssitokeneilla toimitetut liiketoimet, jotka liittyvät käyttöön vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella, eli liiketoimet, jotka liittyvät velkojen maksuun, myös kauppiaiden kanssa toteutettujen liiketoimien yhteydessä. Nämä liiketoimet eivät saisi sisältää liiketoimia, jotka liittyvät sijoitustoimintoihin ja -palveluihin, esimerkiksi vaihdantavälineenä vaihdossa varoihin tai muihin kryptovaroihin, paitsi jos on näyttöä siitä, että omaisuusreferenssitokenia käytetään muilla kryptovaroilla toteutettujen liiketoimien toimitukseen. Käyttö muilla kryptovaroilla toteutettujen liiketoimien toimitukseen olisi kyseessä silloin, kun omaisuusreferenssitokeneilla toimitetaan jokin liiketoimi, jonka kahdessa legissä on käytetty muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita. Jos omaisuusreferenssitokeneita käytetään laajasti vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella, liikkeeseenlaskijat olisi myös velvoitettava vähentämään aktiivisuutta. Omaisuusreferenssitokenin olisi katsottava olevan laajasti käytetty vaihdantavälineenä, kun käyttöön vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella liittyvien liiketoimien päiväkohtainen yhteenlaskettu lukumäärä on yli miljoona ja yhteenlaskettu arvo yli 200 000 000 euroa.

(62)   Kun omaisuusreferenssitokenit muodostavat vakavan uhan maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle, rahapolitiikan välittymiselle tai rahapoliittiselle suvereniteetille, keskuspankkien olisi voitava pyytää toimivaltaista viranomaista peruuttamaan kyseisten omaisuusreferenssitokenien liikkeellelaskijan toimilupa. Kun omaisuusreferenssitokenit muodostavat uhan maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle, rahapolitiikan välittymiselle tai rahapoliittiselle suvereniteetille, keskuspankkien olisi voitava pyytää toimivaltaista viranomaista rajoittamaan liikkeeseen laskettavien omaisuusreferenssitokenien määrää tai määrätä vähimmäisnimellisarvo.

(63)   Tämä asetus ei rajoita sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamista, jolla säännellään kotimaisten ja ulkomaisten valuuttojen käyttöä maassa asuvien välisissä toimissa, kun euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot ovat antaneet tällaista lainsäädäntöä käyttäessään oikeuttaan rahapoliittiseen suvereniteettiin.

(64)   Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi laadittava palautumissuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet, jotka liikkeeseenlaskijan on toteutettava täyttääkseen jälleen omaisuusreserviin sovellettavat vaatimukset, myös silloin, kun lunastuspyyntöjen täyttäminen aiheuttaa omaisuusreservissä väliaikaista epätasapainoa. Toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava valtuudet keskeyttää omaisuusreferenssitokenien lunastus tilapäisesti omaisuusreferenssitokenien haltijoiden etujen ja rahoitusvakauden suojaamiseksi.

(65)  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi oltava suunnitelma tokenien hallittua lunastusta varten sen varmistamiseksi, että omaisuusreferenssitokenien haltijoiden oikeudet suojataan, kun omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat eivät pysty noudattamaan velvoitteitaan, myös omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskun lopettamisen yhteydessä. Kun omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskija on luottolaitos tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU(18) soveltamisalaan kuuluva yhteisö, toimivaltaisen viranomaisen olisi kuultava asiasta vastaavaa kriisinratkaisuviranomaista. Mainitun kriisinratkaisuviranomaisen olisi voitava tarkastella lunastussuunnitelmaa havaitakseen siinä osatekijät, jotka saattaisivat vaikuttaa kielteisesti liikkeeseenlaskijan purkamismahdollisuuksiin, liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisustrategiaa tai liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisusuunnitelmassa esitettyjä toimia sekä esittää toimivaltaiselle viranomaiselle näitä seikkoja koskevia suosituksia. Kriisinratkaisuviranomaisen olisi tällöin voitava myös harkita, onko kriisinratkaisusuunnitelmaan tai kriisinratkaisustrategiaan tarpeen tehdä muutoksia direktiivin 2014/59/EU ja soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(19) mukaisesti. Tällainen kriisinratkaisuviranomaisen tarkastelu ei saisi vaikuttaa vakavaraisuusvalvontaviranomaisen tai soveltuvin osin kriisinratkaisuviranomaisen valtuuksiin toteuttaa kriisinehkäisy- tai kriisinhallintatoimia.

(66)  Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille olisi myönnettävä joko luottolaitoksen toimilupa direktiivin 2013/36/EU nojalla tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen toimilupa direktiivin 2009/110/EY nojalla. Sähkörahatokeneita olisi pidettävä ”sähköisenä rahana”, sellaisena kuin kyseinen ilmaisu määritellään direktiivissä 2009/110/EY, ja niiden liikkeeseenlaskijoiden olisi noudatettava asiaankuuluvia direktiivissä 2009/110/EY säädettyjä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamista, harjoittamista ja toiminnan vakauden valvontaa koskevia vaatimuksia sekä sähkörahatokenien liikkeeseenlaskua ja lunastettavuutta koskevia vaatimuksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä. Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden olisi laadittava kryptovaran kuvaus ja annettava se tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselleen. Sähkörahatokeneihin olisi myös direktiivissä 2009/110/EY täsmennettjeyn valinnaisten poikkeusten perusteella sovellettava poikkeuksia, jotka koskevat rajattuja verkkoja, tiettyjä sähköisten viestintäverkkojen tarjoajien toteuttamia liiketoimia ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksia, jotka laskevat liikkeeseen vain rajallisen enimmäismäärän sähköistä rahaa. Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijat olisi kuitenkin edelleen velvoitettava laatimaan kryptovaran kuvaus, jotta ostajille voidaan tiedottaa sähköisen rahan tokenien ominaisuuksista ja riskeistä, ja niitä olisi myös vaadittava ilmoittamaan kryptovaran kuvaus toimivaltaiselle viranomaiselle ennen sen julkaisemista.

(67)  Sähkörahatokenien haltijoille olisi annettava sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijaan kohdistuva saatava. Sähkörahatokenien haltijoille olisi aina myönnettävä oikeus vaatia lunastusta nimellisarvon mukaisesti sähkörahatokenien referenssinä olevan virallisen valuutan määräisillä varoilla. Direktiivin 2009/110/EY säännöksillä, jotka koskevat mahdollisuutta periä lunastamisesta maksu, ei ole merkitystä sähkörahatokenien yhteydessä.

(68)  Jotta voitaisiin vähentää riskiä, että sähkörahatokeneita käytetään arvon säilyttäjänä, sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijat ja kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saisi sähkörahatokeneihin liittyviä kryptovarapalveluja tarjotessaan myöntää näiden tokenien haltijoille korkoa, mukaan lukien korko, joka ei liity tällaisten haltijoiden kyseisten sähkörahatokenien hallussapitoajan kestoon.

(69)  Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijan laatimassa kryptovaran kuvauksessa olisi oltava kaikki kyseistä liikkeeseenlaskijaa ja sähkörahatokenien tarjoamista tai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta mahdolliset ostajat voivat tehdä tietoon perustuvan ostopäätöksen ja ymmärtää sähkörahatokenien tarjoamiseen liittyvät riskit. Kryptovaran kuvauksessa olisi myös nimenomaisesti viitattava sähkörahatokenien haltijoiden oikeuteen lunastaa sähkörahatokeninsa niiden referenssinä olevan virallisen valuutan määräisillä varoilla milloin tahansa ja nimellisarvon mukaisesti.

(70)  Jos sähkörahatokenien liikkeeseenlaskija sijoittaa sähkörahatokeneita vastaan vastaanotetut varat, tällaiset varat olisi ristikurssiriskien välttämiseksi sijoitettava omaisuuseriin, jotka ovat sähkörahatokenin referenssinä olevan virallisen valuutan määräisiä.

(71)  Merkittävät sähkörahatokenit voivat aiheuttaa rahoitusvakaudelle suurempia riskejä kuin sähkörahatokenit, jotka eivät ole merkittäviä, ja perinteinen sähköinen raha. Niihin merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin, jotka ovat sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksia, olisi sen vuoksi sovellettava lisävaatimuksia. Tällaisiin merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin olisi erityisesti sovellettava suurempia pääomavaatimuksia kuin muiden sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin sekä yhteentoimivuusvaatimuksia, ja niiden olisi otettava käyttöön likviditeetinhallintaa koskevat toimintaperiaatteet. Niiden olisi myös noudatettava joitakin samoja vaatimuksia, joita omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan omaisuusreservin osalta, kuten omaisuusreservin säilytystä ja sijoittamista koskevia vaatimuksia. Näitä merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita koskevia vaatimuksia olisi sovellettava direktiivin 2009/110/EY 5 ja 7 artiklan sijasta. Koska direktiivin 2009/110/EY kyseisiä säännöksiä ei sovelleta luottolaitoksiin niiden laskiessa liikkeeseen sähköistä rahaa, myöskään tämän asetuksen mukaisia merkittäviä sähkörahatokeneita koskevia lisävaatimuksia.

(72)   Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoilla olisi oltava käytössä palautumis- ja lunastussuunnitelmia sen varmistamiseksi, että sähkörahatokenien haltijoiden oikeudet suojataan, kun liikkeeseenlaskijat eivät pysty noudattamaan velvoitteitaan.

(73)  Useimmissa jäsenvaltioissa ei vielä säännellä kryptovarapalvelujen tarjoamista siitä huolimatta, että ne aiheuttavat mahdollisia riskejä sijoittajansuojalle, markkinoiden eheydelle ja rahoitusvakaudelle. Tässä asetuksessa säädetään kryptovarapalvelun tarjoajiin unionin tasolla sovellettavista toimintaa, toiminnan järjestämistä ja vakavaraisuutta koskevista vaatimuksista, jotta tällaisiin riskeihin voidaan puuttua.

(74)  Jotta voidaan mahdollistaa tehokas valvonta ja poistaa mahdollisuus välttää tai kiertää valvonta, ainoastaan sellaisten oikeushenkilöiden olisi tarjottava kryptovarapalveluja, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa, jossa niillä on merkittävää liiketoimintaa, kryptovarapalvelujen tarjoaminen mukaan lukien. Kryptovarapalvelujen tarjoaminen olisi tietyin edellytyksin sallittava myös yrityksille, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, kuten henkilöyhtiöille. On olennaista, että kryptovarapalvelujen tarjoajat säilyttävät toimintojensa tosiasiallisen johdon unionissa, jotta voidaan välttää heikentämästä tehokasta vakavaraisuusvalvontaa ja varmistaa tämän asetuksen mukaisten, sijoittajansuojan, makkinoiden loukkaamattomuuden ja rahoistusvakauden varmistamiseksi tarkoitettujen vaatimusten täytäntöönpanon valvonta. Valvontaviranomaisten ja kryptovarapalvelun tarjoajien vastuullisen johdon välisen säännöllisen, tiiviin ja suoran yhteydenpidon olisi oltava tällaisen valvonnan olennainen osatekijä. Kryptovarapalvelun tarjoajien tosiasiallisen johdon sijaintipaikan olisi sen vuoksi oltava unionissa, ja vähintään yhden johtajista olisi asuttava unionissa. Tosiasiallisen johdon sijaintipaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa tehdään liiketoiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömät keskeiset johtamista koskevat ja kaupalliset päätökset.

(75)  Tämä asetus ei saisi vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden henkilöiden mahdollisuuteen ottaa vastaan kolmannen maan yrityksen tarjoamia kryptovarapalveluja omasta aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys tarjoaa kryptovarapalveluja unioniin sijoittautuneen henkilön omasta aloitteesta, kryptovarapalveluja ei saisi pitää unionissa tarjottuina. Kun kolmannen maan yritys pyrkii hankkimaan asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita unionissa tai mainostaa kryptovarapalveluja tai -toimintoja unionissa, sen palveluja ei saisi pitää asiakkaan omasta aloitteesta tarjottuina kryptovarapalveluina. Tällaisessa tapauksessa kolmannen maan yrityksen olisi saatava kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa.

(76)  Koska kryptovarapalvelun tarjoajat ovat toistaiseksi olleet suhteellisen pieniä, kansallisille toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava valtuudet myöntää toimilupa tällaisille palveluntarjoajille ja valvoa niitä. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa yhteisöllä on sääntömääräinen kotipaikka, olisi hyväksyttävä, hylättävä tai peruutettava kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa. Jos toimilupa myönnetään, siinä olisi ilmoitettava ne kryptovarapalvelut, joita varten kryptovarapalvelun tarjoajalla on toimilupa, ja sen olisi oltava voimassa kaikkialla unionissa.

(77)  Jotta voitaisiin varmistaa unionin rahoitusjärjestelmän jatkuva suojelu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeiltä, on tarpeen varmistaa, että kryptovarapalvelun tarjoajat lisäävät sellaisten rahoitustoimien tarkastuksia, joissa on mukana asiakkaita ja rahoituslaitoksia kolmansista maista, jotka on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/849(20) tarkoitetuiksi suuririskisiksi kolmansiksi maiksi, joiden kansallisissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita, jotka muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle.

(78)  Tiettyjen rahoituspalveluja koskevien unionin säädösten soveltamisalaan kuuluvien yritysten olisi annettava tarjota kaikkia tai joitakin kryptovarapalveluja ilman, että niiden täytyy hankkia kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa tämän asetuksen nojalla, jos ne ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisilleen tietyt tiedot ennen kuin ne tarjoavat näitä palveluja ensimmäisen kerran. Tällaisissa tapauksissa näitä yrityksiä olisi pidettävä kryptovarapalvelun tarjoajina ja niihin olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä asianomaisia hallinnollisia valtuuksia, mukaan lukien valtuudet keskeyttää tai kieltää tiettyjen kryptovarapalvelujen tarjoaminen. Näihin yrityksiin olisi sovellettava kaikkia kryptovarapalvelun tarjoajiin tämän asetuksen nojalla sovellettavia vaatimuksia, lukuun ottamatta toimilupavaatimuksia, omien varojen vaatimuksia ja hyväksyntämenettelyä huomattavan omistusosuuden omistavien osakkeenomistajien ja jäsenten osalta, sillä nämä asiat on katettu niissä unionin säädöksissä, joiden nojalla ne ovat saaneet toimiluvan. Kun luottolaitokset aikovat tarjota kryptovarapalveluja tämän asetuksen nojalla, niitä koskeva ilmoitusmenettely ei saisi rajoittaa sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, joilla direktiivi 2013/36/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja joissa säädetään menettelyistä mainitun direktiivin liitteessä I lueteltujen palvelujen tarjoamista koskevan toimiluvan myöntämiseksi luottolaitoksille.

(79)  Kuluttajansuojan, markkinoiden eheyden ja rahoitusvakauden varmistamiseksi kryptovarapalvelun tarjoajien olisi aina toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti sekä asiakkaidensa edun mukaisesti. Kryptovarapalveluja olisi pidettävä direktiivissä 2002/65/EY määriteltyinä ”rahoituspalveluina” silloin, kun ne täyttävät mainitun direktiivin kriteerit. Etämyynnin tapauksessa myös kryptovarapalvelun tarjoajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin olisi sovellettava direktiiviä 2002/65/EY, jollei tässä asetuksessa nimenomaisesti toisin todeta. Kryptovarapalvelun tarjoajien olisi annettava asiakkailleen täydellistä, tasapuolista ja selkeää tietoa, joka ei ole harhaanjohtavaa, ja varoitettava heitä kryptovaroihin liittyvistä riskeistä. Kryptovarapalvelun tarjoajien olisi julkistettava hinnoittelupolitiikkansa ja otettava käyttöön valitustenkäsittelymenettelyjä, ja niillä olisi oltava vahvat toimintaperiaatteet eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi.

(80)  Kuluttajansuojan varmistamiseksi tämän asetuksen nojalla toimiluvan saaneiden kryptovarapalvelun tarjoajien olisi noudatettava tiettyjä vakavaraisuusvaatimuksia. Nämä vakavaraisuusvaatimukset olisi vahvistettava kiinteänä määränä tai suhteessa kryptovarapalvelun tarjoajien edellisen vuoden kiinteisiin yleiskustannuksiin sen mukaan, minkä tyyppisiä palveluja ne tarjoavat.

(81)  Kryptovarapalvelun tarjoajiin olisi sovellettava toiminnan järjestämistä koskevia tiukkoja vaatimuksia. Kryptovarapalvelun tarjoajien ylimmän hallintoelimen jäsenten olisi oltava sopivia ja luotettavia, eivätkä he saisi varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa. Osakkeenomistajien tai jäsenten, olivatpa nämä sitten suoria tai välillisiä osakkeenomistajia tai jäseniä, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on huomattavia omistusosuuksia kryptovarapalvelun tarjoajissa, olisi oltava riittävän hyvämaineisia, eivätkä he saisi varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa. Lisäksi jos sellaisten osakkeenomistajien ja jäsenten vaikutusvalta, joilla on huomattavia omistusosuuksia kryptovarapalvelun tarjoajissa, todennäköisesti haittaa kryptovarapalvelun tarjoajan järkevää ja vakaata hoitoa, kun otetaan huomioon muun muassa näiden aiempi toiminta, riski siitä, että nämä harjoittavat laitonta toimintaa, tai jonkin kolmannen maan hallituksen vaikutus- tai määräysvalta, toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valtuudet toteutettaa aiheelliset toimenpiteet kyseisten riskien johdosta. Kryptovarapalvelun tarjoajilla olisi oltava palveluksessaan johtoa ja henkilöstöä, joilla on riittävä osaaminen, taidot ja asiantuntemus, ja niiden olisi toteutettava kaikki kohtuulliset toimet tehtäviensä suorittamiseksi, myös laatimalla liiketoiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma. Niillä olisi oltava vakaat sisäisen valvonnan ja riskinarvioinnin mekanismit sekä riittävät järjestelmät ja menettelyt, joilla varmistetaan saatujen tietojen eheys ja luottamuksellisuus. Kryptovarapalvelun tarjoajilla olisi oltava asianmukaiset järjestelyt, jotta ne voivat pitää kirjaa kaikista tarjoamiinsa kryptovarapalveluihin liittyvistä liiketoimista, toimeksiannoista ja palveluista. Niillä olisi myös oltava käytössä järjestelmiä, joiden avulla voidaan havaita asiakkaiden mahdollinen markkinoiden väärinkäyttö.

(82)  Asiakkaidensa suojan varmistamiseksi kryptovarapalvelun tarjoajilla, jotka pitävät hallussa asiakkaille kuuluvia kryptovaroja, olisi niiden osalta oltava riittäviä järjestelyjä asiakkaiden omistusoikeuksien suojaamiseksi. Jos kryptovarapalvelun tarjoajien liiketoimintamalli edellyttää niiden pitävän hallussa niiden asiakkaille kuuluvia direktiivissä (EU) 2015/2366 määriteltyjä varoja setelien, metallirahojen, tilirahan tai sähköisen rahan muodossa, niiden olisi talletettava tällaiset varat luottolaitokseen tai keskuspankkiin, jos käytettävissä on keskuspankissa oleva tili. Kryptovarapalvelun tarjoajille olisi annettava toimilupa toteuttaa maksutapahtumia tarjoamiensa kryptovarapalvelujen yhteydessä ainoastaan, jos ne ovat saaneet mainitun direktiivin mukaisen maksulaitoksen toimiluvan.

(83)  Kryptovarapalvelun tarjoajiin olisi sen mukaan, mitä palveluja ne tarjoavat ja mitä erityisriskejä kuhunkin palvelutyyppiin liittyy, sovellettava kyseisiä palveluja koskevia erityisvaatimuksia. Kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta tarjoavien kryptovarapalvelun tarjoajien olisi tehtävä asiakkaidensa kanssa sopimus, johon sisältyy tiettyjä pakollisia määräyksiä, ja otettava käyttöön ja pantava täytäntöön säilytyspolitiikka, joka olisi asetettava asiakkaiden saataville näiden pyynnöstä sähköisessä muodossa. Tällaisessa sopimuksessa olisi täsmennettävä muun muassa tarjottavan palvelun luonne, johon voisi sisältyä asiakkaille kuuluvien kryptovarojen tai tällaisiin kryptovaroihin pääsyä koskevan keinon hallussapito, jolloin asiakas voisi pitää säilytettyinä olevat kryptovarat valvonnassaan. Vaihtoehtoisesti kryptovarat tai niihin pääsyä koskeva keino voitaisiin siirtää kryptovarapalvelun tarjoajan täysimääräiseen valvontaan. Asiakkaille kuuluvia kryptovaroja tai tällaisiin kryptovaroihin pääsyä koskevaa keinoa hallussaan pitävien kryptovarapalvelun tarjoajien olisi varmistettava, ettei näitä kryptovaroja käytetä niiden omaan lukuun. Kryptovarapalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että kaikki hallussa pidetyt kryptovarat ovat aina kiinnittämättömiä. Näiden kryptovarapalvelun tarjoajien olisi myös katsottava olevan vastuussa kaikista menetyksistä, jotka johtuvat tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvästä häiriötilanteesta, mukaan lukien häiriötilanteet, jotka johtuvat kyberhyökkäyksestä, varkaudesta tai toimintahäiriöstä. Muiden kuin säilytyslompakoiden laitteisto- tai ohjelmistotoimittajien ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(84)  Jotta voitaisiin varmistaa kryptovarojen markkinoiden moitteeton toiminta, kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävillä kryptovarapalvelun tarjoajilla olisi oltava yksityiskohtaiset toimintasäännöt, niiden olisi varmistettava, että niiden järjestelmät ja menettelyt ovat riittävän häiriönsietokykyisiä ▌, niihin olisi sovellettava kryptovarojen markkinoihin mukautettuja kauppaa edeltäviä ja kaupan jälkeisiä avoimuusvaatimuksia ja niiden olisi vahvistettava objektiivisiin perusteisiin perustuvat avoimet ja syrjimättömät säännöt, jotka koskevat pääsyä niiden alustoille. Kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävillä kryptovarapalvelun tarjoajilla olisi myös oltava avoin palkkiorakenne tarjottaville palveluille, jotta vältetään tekemästä toimeksiantoja, jotka voisivat edistää markkinoiden väärinkäyttöä tai tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä. Kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävien kryptovarapalvelun tarjoajien olisi voitava toimittaa kaupankäyntialustoilla toteutettuja liiketoimia ketjussa ja ketjun ulkopuolella ja varmistettava oikea-aikainen toimitus. Liiketoimien toimitus olisi käynnistettävä 24 tunnin kuluessa siitä, kun liiketoimi toteutetaan kaupankäyntialustalla. Ketjun ulkopuolisen toimituksen tapauksessa toimitus olisi käynnistettävä samana pankkipäivänä, kun taas ketjussa tapahtuvan toimituksen tapauksessa toimitus voisi kestää pitempään, sillä kaupankäyntialustaa ylläpitävä kryptovarapalvelun tarjoaja ei voi vaikuttaa siihen.

(85)  Kuluttajansuojan varmistamiseksi sellaisten kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka vaihtavat kryptovaroja varoihin tai kryptovaroihin käyttämällä omaa pääomaansa, olisi laadittava syrjimätön liiketoimintapolitiikka. Niiden olisi julkistettava joko sitovat hintatarjoukset tai menetelmät, joita ne käyttävät määrittäessään niiden kryptovarojen hinnan, joita ne haluavat ostaa tai myydä, ja niiden olisi julkistettava mahdolliset rajoitukset, joita ne haluavat vaihdettavalle määrälle asettaa. Niihin olisi lisäksi sovellettava kaupan jälkeisiä avoimuusvaatimuksia.

(86)   Kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta toteuttavien kryptovarapalvelun tarjoajien olisi laadittava toteuttamisperiaatteet ja pyrittävä aina saavuttamaan asiakkaidensa kannalta paras mahdollinen tulos, myös toimiessaan asiakkaan vastapuolena. Niiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen välttämiseksi, että niiden työntekijät käyttävät väärin asiakastoimeksiantoihin liittyviä tietoja. Toimeksiantoja vastaanottavien ja nämä toimeksiannot muille kryptovarapalvelun tarjoajille välittävien kryptovarapalvelun tarjoajien olisi pantava täytäntöön menettelyt näiden toimeksiantojen nopeaa ja asianmukaista lähettämistä varten. Kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saisi saada mitään rahallisia tai ei-rahallisia etuja näiden toimeksiantojen välittämisestä millekään tietylle kryptovarojen kaupankäyntialustalle tai muille kryptovarapalvelun tarjoajille. Niiden olisi seurattava toimeksiantojen toteuttamista koskevien järjestelyjensä ja periaatteidensa tehokkuutta ja arvioitava, ovatko toimeksiantojen toteuttamisperiaatteisiin sisältyvät toimeksiantojen toteuttamispaikat sellaisia, että niillä voidaan saavuttaa asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos, vai onko niiden tehtävä muutoksia toteuttamisjärjestelyihinsä, ja niiden olisi ilmoitettava asiakkailleen, joiden kanssa niillä on jatkuva asiakassuhde, kaikista toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin tai periaatteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista.

(87)   Jos kryptovarapalvelun tarjoaja, joka toteuttaa kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on asiakkaan vastapuoli, palvelussa saattaa olla yhtäläisyyksiä sellaisten palvelujen kanssa, jotka koskevat kryptovarojen vaihtoa varoihin tai muihin kryptovaroihin. Kun kryptovaroja vaihdetaan varoihin tai muihin kryptovaroihin, kryptovarapalvelun tarjoaja määrittää kuitenkin vapaasti tällaisten vaihtojen hinnan valuutanvaihtona. Kun kyse on palvelusta, joka koskee kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden puolesta, kryptovarapalvelun tarjoajan olisi silti aina varmistettava parasta toteutusta koskevien periaatteidensa mukaisesti, että se saavuttaa asiakkaansa kannalta parhaan mahdollisen tuloksen, myös toimiessaan asiakkaan vastapuolena. Kryptovarojen vaihto varoihin tai muihin kryptovaroihin ei saisi olla kryptovarapalvelu, kun sen suorittaa liikkeeseenlaskija tai tarjoaja.

(88)  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja kohdennetusti mahdollisille haltijoille, olisi ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava näille henkilöille tiedot siitä, miten ne aikovat suorittaa palvelunsa. Asiakkaidensa suojan varmistamiseksi niillä kryptovarapalvelun tarjoajilla, jotka ovat saaneet toimiluvan kryptovarojen kohdennettuun tarjoamiseen, olisi oltava käytössä erityisiä ja asianmukaisia menettelyjä sellaisten eturistiriitojen ehkäisemiseksi, seuraamiseksi ja hallitsemiseksi, joita syntyy kryptovarojen kohdennetusta tarjoamisesta niiden omille asiakkaille sekä siitä, että kryptovarojen kohdennetun tarjoamisen ehdotettu hinta on arvioitu liian suureksi tai liian pieneksi, sekä tällaisista eturistiriidoista ilmoittamiseksi. Kryptovarojen kohdennettua tarjoamista jonkin tarjoajan puolesta ei saisi pitää erillisenä tarjoamisena.

(89)  Kuluttajansuojan varmistamiseksi niiden kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa joko asiakkaan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, olisi tehtävä arvio siitä, soveltuvatko nämä kryptovarapalvelut tai kryptovarat asiakkaille, kun otetaan huomioon niiden asiakkaiden kokemus, tietämys, tavoitteet ja tappionsietokyky. Jos asiakkaat eivät anna kryptovarapalvelun tarjoajille tietoja kokemuksestaan, tietämyksestään, tavoitteistaan ja tappionsietokyvystään tai jos on selvää, että kryptovarat eivät sovellu asiakkaille, kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saisi suositella tällaisia kryptovarapalveluja tai kryptovaroja näille asiakkaille eivätkä ryhtyä tarjoamaan kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa. Kryptovaroja koskevaa neuvontaa tarjotessaan kryptovarapalvelun tarjoajien olisi annettava asiakkaille raportti, johon olisi sisällytettävä soveltuvuuden arviointi ja jossa eritellään annettu neuvonta sekä se, miten se vastaa asiakkaiden mieltymyksiä ja tavoitteita. Kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa tarjotessaan kryptovarapalvelun tarjoajien olisi annettava asiakkailleen säännöllisiä raportteja, joihin olisi sisällytettävä niiden toimintojen ja salkun tuotoksen tarkastelu sekä päivitetyt tiedot soveltuvuuden arvioinnista.

(90)   Jotkin kryptovarapalvelut, kuten erityisesti kryptovarojen säilytys ja hallinnointi asiakkaiden puolesta, kryptovarojen kohdennettu tarjoaminen ja kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden puolesta, saattavat olla päällekkäisiä direktiivissä (EU) 2015/2366 määriteltyjen maksupalvelujen kanssa.

(91)   Välineitä, joita sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat tarjoavat asiakkailleen sähkörahatokenin hallinnointia varten, ei välttämättä voida erottaa tällä asetuksella säännellystä säilytys- ja hallinnointipalvelujen tarjoamisesta. Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten olisi sen vuoksi voitava tarjota säilytyspalveluja ilman, että niiden on ensin saatava toimilupa tämän asetuksen nojalla kryptovarapalvelujen tarjoamiseen, ainoastaan liikkeeseen laskemiensa sähkörahatokenien osalta.

(92)   Perinteisten sähköisen rahan jakelijoiden toiminta eli sähköisen rahan luovuttaminen liikkeeseenlaskijoiden puolesta olisi tässä asetuksessa kryptovarojen kohdennettua tarjoamista koskevaa toimintaa. Myös niiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka saavat luovuttaa sähköistä rahaa direktiivin 2009/110/EY nojalla, olisi kuitenkin voitava luovuttaa sähkörahatokeneita sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden puolesta ilman, että niiden on ensin hankittava toimilupa tämän asetuksen nojalla kryptovarapalvelujen tarjoamiseen. Tällaiset jakelijat olisi sen vuoksi vapautettava vaatimuksesta hakea kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupaa kryptovarojen kohdennettua tarjoamista koskevaan toimintaan.

(93)   Kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoajan olisi oltava yhteisö, joka huolehtii kryptovarojen siirrosta asiakkaan puolesta yhdestä hajautetun tilikirjan osoitteesta toiseen tai yhdeltä tililtä toiselle. Tällainen siirtopalvelu ei saisi käsittää validoijia, solmuja tai louhijoita, jotka saattavat olla osa jonkin liiketoimen vahvistamista ja perustana olevan hajautetun tilikirjan tilan päivittämistä. Monet kryptovarapalvelun tarjoajat tarjoavat myös jonkinlaista kryptovarojen siirtopalvelua, esimerkiksi osana palvelua, joka koostuu kryptovarojen säilytyksestä ja hallinnoinnista asiakkaiden puolesta, kryptovarojen vaihdosta varoihin tai muihin kryptovaroihin tai kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttamisesta asiakkaiden puolesta. Sähkörahatokenien siirtoon liittyvien palvelujen täsmällisten ominaispiirteiden mukaan tällaiset palvelut saattavat kuulua direktiivissä (EU) 2015/2366 olevan maksupalvelujen määritelmän piiriin. Tällaisissa tapauksissa näitä siirtoja tarjoavalla yhteisöllä olisi oltava mainitun direktiivin mukainen toimilupa tällaisten maksupalvelujen tarjoamiseen.

(94)   Tällä asetuksella ei olisi puuttuttava kryptovarojen, mukaan lukien sähkörahatokenit, lainaksiantoon ja lainaksiottoon, eikä se saisi rajoittaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön soveltamista. Olisi arvioitava tarkemmin, onko tällaisia toimintoja mahdollista ja tarpeen säännellä.

(95)  On tärkeää varmistaa ▌luottamus kryptovarojen markkinoihin ja näiden markkinoiden eheys. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt, joilla estetään markkinoiden väärinkäyttö kaupankäynnin kohteeksi otettujen kryptovarojen osalta. Koska kryptovarojen liikkeeseenlaskijat ja kryptovarapalvelun tarjoajat ovat kuitenkin hyvin usein pk-yrityksiä, olisi kohtuutonta soveltaa niihin kaikkia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014(21) säännöksiä. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa erityiset säännöt, joilla kielletään tietyt toimintatavat, jotka todennäköisesti heikentävät käyttäjien luottamusta kryptovarojen markkinoihin ja näiden markkinoiden eheyttä ja joihin kuuluvat muun muassa kryptovaroihin liittyvä sisäpiirikauppa, sisäpiiritiedon laiton ilmaiseminen ja markkinoiden manipulointi. Näitä nimenomaan kryptovaroihin liittyvää markkinoiden väärinkäyttöä koskevia sääntöjä olisi sovellettava myös silloin, kun kryptovaroja otetaan kaupankäynnin kohteeksi.

(96)   Kryptovarojen markkinoiden osapuolten oikeusvarmuutta olisi parannettava ottamalla huomioon kaksi sisäpiiritiedon määrityksen kannalta olennaista seikkaa eli se, mikä on tuon tiedon täsmällinen luonne ja miten merkittävä vaikutus sillä mahdollisesti on kryptovarojen hintoihin. Näitä seikkoja olisi tarkasteltava myös siksi, että voidaan estää markkinoiden väärinkäyttö kryptovarojen markkinoiden ja niiden toiminnan yhteydessä, ottaen huomioon esimerkiksi sosiaalisen median käyttö, älysopimusten käyttö toimeksiantojen toteuttamisessa ja louhintapoolien keskittyminen.

(97)   Jos johdannaisia pidetään direktiivissä 2014/65/EU määriteltyinä rahoitusvälineinä ja niiden kohde-etuutena on jokin kryptovara, niihin sovelletaan asetusta (EU) N:o 596/2014 silloin, kun niillä käydään kauppaa säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. Kun tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kryptovarat ovat näiden johdannaisten kohde-etuutena, niihin olisi sovellettava markkinoiden väärinkäyttöä koskevia tämän asetuksen säännöksiä.

(98)  Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava riittävät valtuudet valvoa kryptovarojen, myös omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien, liikkeeseenlaskua, tarjoamista yleisölle ja ottamista kaupankäynnin kohteeksi sekä valvoa kryptovarapalvelun tarjoajia. Näihin valtuuksiin olisi sisällyttävä valtuudet keskeyttää tai kieltää kryptovarojen tarjoaminen yleisölle tai ottaminen kaupankäynnin kohteeksi tai kryptovarapalvelun tarjoaminen sekä tutkia markkinoiden väärinkäyttöä koskevien sääntöjen rikkomisia. Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin ei olisi sovellettava tämän asetuksen mukaista valvontaa, kun liikkeeseenlaskija ei ole tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö.

(99)   Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös oltava valtuudet määrätä seuraamuksia kryptovarojen, myös omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien, liikkeeseenlaskijoille, tarjoajille tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeville henkilöille sekä kryptovarapalvelun tarjoajille. Kun toimivaltaiset viranomaiset määrittävät hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen tyypin ja tason, niiden olisi otettava huomioon kaikki muut asiaan vaikuttavat olosuhteet, mukaan lukien rikkomisen vakavuus ja kesto sekä se, onko rikkominen ollut tahallisesta.

(100)   Kryptovarojen markkinoiden rajatylittävän luonteen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä keskenään yhteistyötä, jotta voidaan havaita ja estää tämän asetuksen rikkomiset.

(101)   Kryptovaroihin ja kryptovarapalvelun tarjoajiin liittyvän avoimuuden lisäämiseksi ESMAn olisi perustettava rekisteri kryptovarojen kuvauksista, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoista, sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoista ja kryptovarapalvelun tarjoajista.

(102)  Merkittäviä omaisuusreferenssitokeneita voidaan käyttää vaihdantavälineenä ja suurten maksutapahtumavolyymien suorittamiseen. Koska tällaiset suuret volyymit voivat aiheuttaa erityisiä riskejä rahapolitiikan välittymiskanaville ja rahapoliittiselle suvereniteetille, on aiheellista antaa EPV:n tehtäväksi valvoa ▌omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoita, kun kyseiset tokenit on luokiteltu merkittäviksi. Tällaisella tehtävänannolla olisi puututtava omaisuusreferenssitokenien aiheuttamien riskien hyvin erityiseen luonteeseen, eikä se saisi muodostaa ennakkotapausta muille rahoituspalveluja koskeville unionin säädöksille.

(103)  Direktiivin 2009/110/EY mukaisesta valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten olisi valvottava sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita. Kun kuitenkin otetaan huomioon merkittävien sähkörahatokenien mahdollinen laajamittainen käyttö maksuvälineenä sekä riskit, joita ne voivat aiheuttaa rahoitusvakaudelle, on tarpeen harjoittaa kaksinkertaista valvontaa, jossa merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita valvovat sekä toimivaltaiset viranomaiset että EPV. EPV:n olisi valvottava, että merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijat noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä merkittäviin sähkörahatokeneihin liittyviä erityisiä lisävaatimuksia. Koska erityisiä lisävaatimuksia olisi sovellettava vain merkittäviä sähkörahatokeneita liikkeeseen laskeviin sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksiin, sellaisten merkittäviä sähkörahatokeneita liikkeeseen laskevien luottolaitosten, joihin tällaisia vaatimuksia ei sovelleta, olisi jatkossakin oltava toimivaltaisten viranomaistensa valvonnan alaisia. Kaksinkertaisella valvonnalla olisi puututtava sähkörahatokenien aiheuttamien riskien hyvin erityiseen luonteeseen, eikä se saisi muodostaa ennakkotapausta muille rahoituspalveluja koskeville unionin säädöksille.

(104)  Kun merkittävät sähkörahatokenit ovat jonkin jäsenvaltion muun virallisen valuutan kuin euron määräisiä ja niitä käytetään vaihdantavälineenä ja suurten maksutapahtumavolyymien suorittamiseen, ne voivat aiheuttaa erityisiä riskejä sen jäsenvaltion rahapoliittiselle suvereniteetille, jonka virallisen valuutan määräisiä ne ovat, vaikka tällaiset riskit ovatkin epätodennäköisiä. Kun vähintään 80 prosenttia näiden merkittävien sähkörahatokenien haltijoiden lukumäärästä ja tapahtumien volyymistä on keskittynyt kotijäsenvaltioon, valvontatehtäviä ei olisi siirrettävä EPV:lle.

(105)  EPV:n olisi perustettava valvontakollegio jokaista merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijaa varten. Koska merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijat ovat yleensä keskiössä sellaisten yhteisöjen verkostossa, jotka huolehtivat tällaisten kryptovarojen liikkeeseenlaskusta, siirrosta ja luovutuksesta, kunkin liikkeeseenlaskijan valvontakollegion jäseniin olisi sisällytettävä muun muassa kryptovarojen tärkeimpien kaupankäyntialustojen toimivaltaiset viranomaiset silloin, kun merkittävät omaisuusreferenssitokenit ja merkittävät sähkörahatokenit otetaan kaupankäynnin kohteeksi, sekä niiden tärkeimpien yhteisöjen ja kryptovarapalvelun tarjoajien toimivaltaiset viranomaiset, jotka huolehtivat merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien säilytyksestä ja hallinnoinnista haltijoiden puolesta. Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden valvontakollegion olisi helpotettava yhteistyötä ja tietojenvaihtoa jäsentensä keskuudessa ja annettava ei-sitovia lausuntoja muun muassa tällaisten liikkeeseenlaskijoiden toimiluvan muutoksista tai niitä koskevista valvontatoimenpiteistä.

(106)  Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden valvomiseksi EPV:llä olisi oltava valtuudet muun muassa suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, toteuttaa valvontatoimenpiteitä ja määrätä sakkoja. ▌

(107)  EPV:n olisi perittävä merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilta ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoilta maksuja kattaakseen kustannuksensa, yleiskustannukset mukaan lukien. Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilta perittävän maksun olisi oltava oikeassa suhteessa niiden omaisuusreservin kokoon. Merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden tapauksessa maksun olisi oltava oikeassa suhteessa merkittäviä sähkörahatokeneita vastaan vastaanotettujen varojen määrään.

(108)  Komissiolle olisi tämän asetuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään teknisen sisällön osalta tässä asetuksessa säädettyjä määritelmiä ▌niiden mukauttamiseksi markkinoiden ja teknologian kehitykseen, täsmennetään tiettyjä kriteerejä ▌sen määrittämiseksi, olisiko omaisuusreferenssitoken tai sähkörahatoken luokiteltava merkittäväksi, määritetään, milloin on olemassa merkittävä sijoittajansuojaan liittyvä huolenaihe tai uhka kryptovarojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja luottamukselle taikka unionin koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle, täsmennetään sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan EPV:n valtuuden käyttöä koskevat menettelysäännöt, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, ajalliset säännökset, sakkojen tai uhkasakkojen periminen sekä seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisajat, ja täsmennetään niiden valvontamaksujen tyyppi ja määrä, joita EPV voi periä merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoilta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(22) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(109)  Jotta voidaan edistää tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista kaikkialla unionissa, mukaan lukien kryptovarojen haltijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden riittävä suoja, erityisesti silloin, kun he ovat kuluttajia, olisi laadittava teknisiä standardeja. On tehokasta ja asianmukaista antaa EPV:n ja ESMAn tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja, koska niillä on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta.

(110)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä EPV:n ja ESMAn laatimat tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat kryptovaran kuvauksessa olevien, kryptovaran liikkeeseen laskemiseksi käytetyn konsensusmekanismin ilmastoon kohdistuvia pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien tietojen sisältöä, menetelmiä ja esitystapaa; luottolaitosten omaisuusreferenssitokeneita liikkeeseen laskiessaan toimittamien kryptovaran kuvausten hyväksyntämenettelyä; tietoja, jotka omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan toimilupahakemuksen olisi sisällettävä; menetelmät, joilla arvioidaan sellaisen valuutan määräisiin referenssivaratokeneihin tai sähkörahatokeneihin, joka ei ole jonkin jäsenvaltion virallinen valuutta, käyttöön vaihdantavälineenä kullakin yhdellä valuutta-alueella liittyvien liiketoimien neljännesvuosittainen keskimääräinen lukumäärä ja keskimääräinen yhteenlaskettu arvo; vaatimuksia, mallipohjia ja menettelyjä omaisuusreferenssitokenien haltijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden valitusten käsittelyä varten; vaatimuksia, jotka koskevat toimintaperiaatteita ja menettelyjä omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi, sekä tällaisten ilmoitusten sisällön yksityiskohtia ja menetelmiä; menettelyä ja aikataulua, joiden mukaisesti omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijan on mukauduttava suurempiin omien varojen vaatimuksiin, kriteerejä suurempien omien varojen vaatimiselle, stressitestiohjelmien suunnittelun vähimmäisvaatimuksia; omaisuusreservin likviditeettivaatimuksia; rahoitusvälineitä, joihin omaisuusreservi voidaan sijoittaa; niiden tietojen yksityiskohtaista sisältöä, jotka ovat tarpeen huomattavaa omistusosuutta omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijassa koskevan ehdotetun hankinnan arvioimiseksi; vaatimuksia lisävelvoitteiden soveltamiseksi merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoihin; tietoja, jotka luottolaitokset, arvopaperikeskukset, sijoituspalveluyritykset, markkinoiden ylläpitäjät, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöt ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisille, kun ne aikovat tarjota kryptovarapalveluja; tietoja, jotka kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupahakemus sisältää; niiden tietojen sisältöä, menetelmiä ja esitystapaa, jotka kryptovarapalvelun tarjoaja asettaa julkisesti saataville ja jotka koskevat kunkin kryptovaran, johon liittyviä palveluja ne tarjoavat, liikkeeseen laskemiseksi käytetyn konsensusmekanismin ilmastoon kohdistuvia pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia; toimenpiteitä, joilla varmistetaan kryptovarapalvelujen suorittamisen jatkuvuus ja säännöllisyys, sekä kaikista niiden toteuttamista kryptovarapalveluista, toimeksiannoista ja liiketoimista pidettäviä tietoja; vaatimuksia, joita sovelletaan toimintaperiaatteisiin kryptovarapalvelun tarjoajien eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi, sekä tällaisten ilmoitusten sisällön yksityiskohtia ja menetelmiä; tapaa, jolla kaupankäyntialustan ylläpitäjän avoimuusvaatimusten mukaiset tiedot on tarkoitus tarjota, sekä tarjouskirjassa ylläpidettävien tietueiden sisältöä ja muotoa; niiden tietojen yksityiskohtaista sisältöä, jotka ovat tarpeen huomattavaa omistusosuutta kryptovarapalvelun tarjoajassa koskevan ehdotetun hankinnan arvioimiseksi; asianmukaisia järjestelyjä, järjestelmiä ja menettelyjä markkinoiden väärinkäytön seuraamiseksi ja havaitsemiseksi, ilmoitusmallia markkinoiden väärinkäyttöä koskevista epäilyistä ilmoittamista varten ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välisiä koordinointimenettelyjä markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi; toimivaltaisten viranomaisten kesken vaihdettavia tietoja; malliasiakirjaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja kolmansien maiden valvontaviranomaisten välisiä yhteistyöjärjestelyjä varten; tietoja, jotka ovat tarpeen kryptovaran kuvausten luokittelemiseksi ESMAn rekisterissä, ja käytännön järjestelyjä sen varmistamiseksi, että tällaiset tiedot ovat koneluettavia; edellytyksiä, joiden mukaisesti merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden valvontakollegion tiettyjä jäseniä on pidettävä tärkeimpinä luokassaan, edellytyksiä, joiden mukaisesti katsotaan, että omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita käytetään laajamittaisesti mainitun kollegion tietyn jäsenten määritykseen, sekä mainitun kollegion toimintaan liittyvien käytännön järjestelyjen yksityiskohtia. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset sääntelystandardit delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

(111)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä EPV:n ja ESMAn laatimat tekniset täytäntöönpanostandardit, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, esitysmuodot ja mallipohjat kryptovaran kuvauksille, vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt tietojen siirtämiseksi omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan toimilupahakemusta varten, vahvistetaan vakiolomakkeet, esitysmuodot ja mallipohjat sellaisen valuutan määräisiä omaisuusreferenssitokeneita ja sähkörahatokeneita, joka ei ole jonkin jäsenvaltion virallinen valuutta, koskevalle raportoinnille, joita lasketaan liikkeeseen yli 100 000 000 euron arvosta, vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt, joita käyttäen luottolaitokset, arvopaperikeskukset, sijoituspalveluyritykset, markkinoiden ylläpitäjät, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset, yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöt ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ilmoittavat tietoja toimivaltaisille viranomaisille, kun ne aikovat tarjota kryptovarapalveluja; vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt kryptovarapalvelun tarjoajien toimilupahakemusta varten; määritetään tekniset keinot sisäpiiritiedon julkistamista ja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä varten; vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä toimivaltaisten viranomaisten, EPV:n ja ESMAn välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset täytäntöönpanostandardit täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan nojalla sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

(112)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli puuttua tarjoajiin tai muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokeneiden ja sähkörahatokeneiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeviin henkilöihin, omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin ja kryptovarapalvelun tarjoajiin sovellettavan oikeudellisen kehyksen hajanaisuuteen sekä varmistaa kryptovarojen markkinoiden moitteeton toiminta varmistaen samalla kryptovarojen haltijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden ja erityisesti yksityisten haltijoiden suojan, markkinoiden eheyden ja rahoitusvakauden suojan, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla luomalla kehys, jossa kryptovarojen ja kryptovarapalvelun tarjoajien suuremmat rajaylittävät markkinat voisivat kehittyä. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(113)  Jotta vältettäisiin aiheuttamasta häiriötä markkinaosapuolille, jotka tarjoavat ennen tämän asetuksen soveltamispäivää liikkeeseen laskettuja muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita ja sähkörahatokeneita koskevia palveluja ja toimintoja, tällaisten kryptovarojen liikkeeseenlaskijat olisi vapautettava velvoitteesta julkaista kryptovaran kuvaus sekä tietyistä muista tämän asetuksen vaatimuksista. Tiettyjä velvoitteita olisi kuitenkin sovellettava, kun tällaiset kryptovarat on otettu kaupankäynnin kohteeksi ennen tämän asetuksen soveltamispäivää. Jotta vältettäisiin aiheuttamasta häiriötä olemassa oleville markkinaosapuolille, on tarpeen vahvistaa siirtymäsäännöksiä sellaisille omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoille, jotka olivat toiminnassa tämän asetuksen soveltamisen alkamisajankohtana.

(114)  Koska kryptovarapalvelun tarjoajiin ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista sovellettavat kansalliset sääntelykehykset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, on olennaista, että niillä jäsenvaltioilla, joilla ei tällä hetkellä ole käytössä vahvoja vakavaraisuusvaatimuksia sääntelykehystensä puitteissa nykyisin toimiville kryptovarapalvelun tarjoajille, on mahdollisuus vaatia, että tällaisiin kryptovarapalvelun tarjoajiin sovelletaan tiukempia vaatimuksia kuin niiden kansallisissa sääntelykehyksissä. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden olisi saatava olla soveltamatta tai lyhentää 18 kuukauden pituista siirtymäkautta, jonka ajan kryptovarapalvelun tarjoajien muuten sallittaisiin tarjota palveluja niiden voimassa olevan kansallisen sääntelykehyksen perusteella. Tällainen jäsenvaltioilla oleva mahdollisuus ei saisi muodostaa ennakkotapausta muille rahoituspalveluja koskeville unionin säädöksille.

(115)  Väärinkäytösten paljastajien olisi voitava esittää toimivaltaisille viranomaisille uusia tietoja, jotka auttavat kyseisiä viranomaisia tämän asetuksen rikkomisten havaitsemisessa ja seuraamusten määräämisessä. Sen vuoksi tällä asetuksella olisi varmistettava, että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, joilla mahdollistetaan, että väärinkäytösten paljastajat voivat ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen tosiasiallisista tai mahdollisista rikkomisista, ja joilla suojataan väärinkäytösten paljastajia vastatoimilta. Tämä olisi toteutettava muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2019/1937(23) siten, että sitä sovelletaan tämän asetuksen rikkomisiin.

(116)  Koska EPV:lle olisi annettava valtuudet harjoittaa merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden suoraa valvontaa ja ESMAlle olisi annettava valtuudet käyttää valtuuksiaan merkittäviin kryptovarapalvelun tarjoajiin, on tarpeen varmistaa, että EPV ja ESMA pystyvät käyttämään kaikkia valtuuksiaan ja tehtäviään, jotta ne voivat täyttää tavoitteensa suojella yleistä etua edistämällä finanssijärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä tehokkuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta, sekä varmistaa, että kryptovarojen liikkeeseenlaskijat ja kryptovarapalvelun tarjoajat kuuluvat asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 soveltamisalaan. Kyseisiä asetuksia olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(117)   Kryptovarojen liikkeeseenlaskuun, tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hakemiseen sekä kryptovarapalvelujen tarjoamiseen voi liittyä henkilötietojen käsittelyä. Kaikki tämän asetuksen nojalla tapahtuva henkilötietojen käsittely olisi toteutettava henkilötietojen suojaa koskevan sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti. Tämä asetus ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(24) eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725(25) mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

(118)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 24 päivänä kesäkuuta 2021(26).

(119)  Tämän asetuksen soveltamispäivää olisi lykättävä ▌, jotta voidaan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, teknisiä täytäntöönpanostandardeja ja delegoituja säädöksiä, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen tiettyjen osien täsmentämiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien, omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien tarjoamista yleisölle ja ottamista kaupankäynnin kohteeksi kaupankäyntialustalla, sekä vaatimukset kryptovarapalvelun tarjoajille.

2.  Tässä asetuksessa vahvistetaan erityisesti seuraavat:

a)  avoimuus- ja tiedonantovaatimukset, jotka koskevat kryptovarojen liikkeeseenlaskua, tarjoamista yleisölle ja ottamista kaupankäynnin kohteeksi kryptovarojen kaupankäyntialustalla, jäljempänä ’ottaminen kaupankäynnin kohteeksi’;

b)  vaatimukset, jotka koskevat kryptovarapalvelun tarjoajien, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ja sähköisen rahan tokenien liikkeeseenlaskijoiden toimilupien myöntämistä ja valvontaa sekä niiden toimintaa, toiminnan järjestämistä ja hallinnointia;

c)  vaatimukset, jotka koskevat kryptovarojen haltijoiden suojaa liikkeeseenlaskussa, yleisölle tarjoamisessa ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisessa;

d)   vaatimukset, jotka koskevat kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden suojaa;

e)  toimenpiteet kryptovaroihin liittyvän sisäpiirikaupan, sisäpiiritiedon laittoman ilmaisemisen ja markkinoiden manipuloinnin estämiseksi, jotta voidaan varmistaa kryptovarojen markkinoiden luottamus.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin sekä tiettyihin muihin yrityksiin, jotka osallistuvat kryptovarojen liikkeeseenlaskuun, tarjoamiseen yleisölle ja ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi tai jotka tarjoavat kryptovaroihin liittyviä palveluja unionissa.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a)   henkilöt, jotka tarjoavat kryptovarapalveluja yksinomaan emoyrityksilleen, omille tytäryrityksilleen tai emoyritystensä muille tytäryrityksille;

b)   selvittäjä tai hallinnonhoitaja toimiessaan maksukyvyttömyysmenettelyn aikana, paitsi sovellettaessa 47 artiklaa;

c)   EKP, jäsenvaltioiden keskuspankit siltä osin kuin ne toimivat rahaviranomaisena tai jäsenvaltioiden muut viranomaiset;

d)   Euroopan investointipankki ja sen tytäryhteisöt;

e)   Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi;

f)   julkisoikeudelliset kansainväliset järjestöt.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta kryptovaroihin, jotka ovat ainutkertaisia eivätkä ole korvattavissa muilla kryptovaroilla.

4.  ▌Tätä asetusta ei sovelleta kryptovaroihin, joita pidetään yhtenä tai useampana seuraavista:

a)  rahoitusvälineet;

b)  talletukset, mukaan lukien strukturoidut talletukset;

c)  varat, paitsi jos niitä pidetään sähkörahatokeneina;

d)  arvopaperistamispositiot asetuksen (EU) 2017/2402 2 artiklan 1 alakohdassa määritellyn arvopaperistamisen yhteydessä;

e)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(27) liitteissä I ja II lueteltuihin vakuutusluokkiin kuuluvat vahinko- tai henkivakuutustuotteet tai mainitussa direktiivissä tarkoitetut jälleen- ja edelleenvakuutussopimukset;

f)  eläketuotteet, joiden pääasialliseksi tarkoitukseksi katsotaan kansallisen lainsäädännön nojalla tulojen tarjoaminen sijoittajalle eläkkeelläoloaikana ja jotka antavat sijoittajalle oikeuden tiettyihin etuuksiin;

g)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341(28) tai direktiivin 2009/138/EY soveltamisalaan kuuluvat virallisesti tunnustetut ammatilliset lisäeläkejärjestelmät;

h)  yksilölliset eläketuotteet, joiden osalta kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan työnantajan rahoitusosuutta ja joissa työnantaja tai työntekijä ei voi valita eläketuotetta tai eläketuotteen tarjoajaa;

i)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1238(29) 2 artiklan 2 alakohdassa määritelty yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote;

j)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 883/2004(30) ja (EY) N:o 987/2009(31) soveltamisalaan kuuluvat sosiaaliturvajärjestelmät.

5.  ESMA laatii viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] tämän artiklan 4 kohdan a alakohdan soveltamiseksi ohjeet asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti edellytyksistä ja kriteereistä, jotka koskevat kryptovarojen määrittämistä rahoitusvälineiksi.

6.   Tämä asetus ei rajoita asetuksen (EU) N:o 1024/2013 soveltamista.

3 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)  ’hajautetun tilikirjan teknologialla’ tai ’DLT:llä’ teknologiaa, jolla mahdollistetaan hajautettujen tilikirjojen toiminta ja käyttö;

2)  ’hajautetulla tilikirjalla’ tietorekisteriä, jossa säilytetään tiedot liiketoimista ja joka jaetaan joukolle DLT-verkon solmuja ja synkronoidaan niiden välillä konsensusmekanismia käyttäen;

3)  ’konsensusmekanismilla’ sääntöjä ja menettelyjä, joita soveltaen saavutetaan DLT-verkon solmujen välinen yhteisymmärrys liiketoimen validoinnista;

4)  ’DLT-verkon solmulla’ laitetta tai prosessia, joka on osa verkkoa ja jolla on täydellinen tai osittainen kopio kaikista hajautetun tilikirjan liiketoimia koskevista tiedoista;

5)  ’kryptovaralla’ arvon tai oikeuden digitaalista edustajaa, joka pystytään siirtämään ja tallentamaan sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa;

6)  ’omaisuusreferenssitokenilla’ kryptovaratyyppiä, joka ei ole sähköisen rahan token ja jolla pyritään säilyttämään vakaa arvo ottamalla sen referenssiksi muu arvo tai oikeus taikka niiden yhdistelmä, mukaan lukien yksi tai useampi virallinen valuutta;

7)  ’sähköisen rahan tokenilla’ tai ’sähkörahatokenilla’ kryptovaratyyppiä, jolla pyritään säilyttämään vakaa arvo ottamalla sen referenssiksi jonkin virallisen valuutan arvo;

8)  ’virallisella valuutalla’ keskuspankin tai muun rahaviranomaisen liikkeeseen laskemaa jonkin maan virallista valuuttaa;

9)  ’hyödyketokenilla’ kryptovaratyyppiä, jonka tarkoituksena on ainoastaan antaa ▌pääsy sen liikkeeseenlaskijan toimittamaan tavaraan tai palveluun;

10)  ’liikkeeseenlaskijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka muuta yritystä, joka laskee liikkeeseen kryptovaroja;

11)  ’toimilupaa hakevalla liikkeeseenlaskijalla’ omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa, joka hakee toimilupaa tarjota yleisölle tai hakee lupaa käydä kauppaa kyseisillä kryptovaroilla;

12)  ’tarjoamisella yleisölle’ missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa tarjoamisen ehdoista sekä tarjottavista kryptovaroista annetaan riittävät tiedot, jotta mahdolliset haltijat voivat tehdä päätöksen näiden kryptovarojen ostamisesta;

13)  ’tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka muuta yritystä, joka tarjoaa kryptovaroja yleisölle;

14)  ’varoilla’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 25 alakohdassa määriteltyjä varoja;

15)  ’kryptovarapalvelun tarjoajalla’ oikeushenkilöä tai muuta yritystä, jonka ammatti- tai liiketoimintana on yhden tai useamman kryptovarapalvelun tarjoaminen asiakkaille ammattimaisesti ja joka saa tarjota kryptovarapalveluja 59 artiklan mukaisesti;

16)  ’kryptovarapalvelulla’ mitä tahansa seuraavista mihin tahansa kryptovaraan liittyvistä palveluista ja toiminnoista:

a)  kryptovarojen säilytyksen tarjoaminen ja hallinnointi asiakkaiden puolesta;

b)  kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpito;

c)  kryptovarojen vaihto varoihin;

d)  kryptovarojen vaihto muihin kryptovaroihin;

e)  kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden puolesta;

f)  kryptovarojen kohdennettu tarjoaminen;

g)  kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaiden puolesta;

h)  kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoaminen;

i)   kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoaminen;

j)  kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden puolesta;

17)  ’kryptovarojen säilytyksellä ja hallinnoinnilla asiakkaiden puolesta’ kryptovarojen tai tällaisiin kryptovaroihin pääsyä koskevan keinon, soveltuvin osin yksityisten salausavainten muodossa, säilyttämistä tai valvomista asiakkaiden puolesta;

18)  ’kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpidolla’ yhden tai useamman sellaisen monenkeskisen järjestelmän hallinnointia, jossa järjestelmän ja sen sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen kryptovaroja koskevia useiden kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressejä tai helpotetaan niiden yhteen saattamista siten, että tuloksena on sopimus, joko vaihtamalla kryptovaroja varoihin tai vaihtamalla kryptovaroja muihin kryptovaroihin;

19)  ’kryptovarojen vaihdolla varoihin’ kryptovaroja koskevien osto- tai myyntisopimusten tekemistä asiakkaiden kanssa varoja vastaan käyttämällä omaa pääomaa;

20)  ’kryptovarojen vaihdolla muihin kryptovaroihin’ kryptovaroja koskevien osto- tai myyntisopimusten tekemistä asiakkaiden kanssa muita kryptovaroja vastaan käyttämällä omaa pääomaa;

21)  ’kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttamisella asiakkaiden puolesta’ yhden tai useamman kryptovaran ostamista tai myymistä taikka yhden tai useamman kryptovaran merkitsemistä koskevien sopimusten tekemistä asiakkaiden puolesta, mihin sisältyy kryptovarojen myymistä koskevien sopimusten tekeminen niiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hetkellä;

22)  ’kryptovarojen kohdennetulla tarjoamisella’ kryptovarojen markkinointia ostajille tarjoajan tai tarjoajan lähipiiriin kuuluvan osapuolen puolesta tai lukuun;

23)  ’kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottamisella ja välittämisellä asiakkaiden puolesta’ yhden tai useamman kryptovaran ostamista tai myymistä taikka yhden tai useamman kryptovaran merkitsemistä koskevan toimeksiannon vastaanottamista henkilöltä ja kyseisen toimeksiannon välittämistä kolmannelle osapuolelle toteuttamista varten;

24)  ’kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoamisella’ yhtä tai useampaa kryptovaroihin liittyvää liiketoimea tai kryptovarapalvelujen käyttöä koskevien yksilöllisten ▌suositusten tarjoamista tai antamista tai suostumista niiden antamiseen asiakkaalle joko asiakkaan pyynnöstä tai neuvonnan tarjoavan kryptovarapalvelun tarjoajan aloitteesta;

25)  ’kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoamisella’ sijoitusten hoitamista asiakkaiden antaman valtuutuksen mukaan harkinnanvaraisesti sekä asiakaskohtaisesti, jos kyseiseen salkkuun kuuluu yksi tai useampi kryptovara;

26)   ’kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoamisella asiakkaiden puolesta’ sellaisten palvelujen tarjoamista, jotka koskevat kryptovarojen siirtoa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta yhdestä hajautetun tilikirjan osoitteesta toiseen tai yhdeltä tililtä toiselle;

27)  ’ylimmällä hallintoelimellä’ liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön taikka kryptovarapalvelun tarjoajan yhtä tai useampaa elintä, joka nimitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla on toimivalta vahvistaa yhteisön strategia, tavoitteet ja yleinen johtaminen, joka valvoo ja seuraa johdon päätöksentekoa yhteisössä ja jonka jäseninä ovat henkilöt, jotka tosiasiallisesti johtavat yhteisön liiketoimintaa;

28)  ’luottolaitoksella’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä ja direktiivin 2013/36/EU nojalla toimiluvan saanutta luottolaitosta;

29)  ’sijoituspalveluyrityksellä’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyä ja direktiivin 2014/65/EU nojalla toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä;

30)  ’kokeneilla sijoittajilla’ direktiivin 2014/65/EU liitteessä II olevan I osan 1–4 kohdassa lueteltuja henkilöitä tai yhteisöjä;

31)  ’läheisillä sidoksilla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa määriteltyjä läheisiä sidoksia;

32)  ’omaisuusreservillä’ liikkeeseenlaskijaan kohdistuvan saatavan vakuutena olevien reservin omaisuuserien koria;

33)  ’kotijäsenvaltiolla’

a)  tapauksissa, joissa muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajalla tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla henkilöllä on sääntömääräinen kotipaikka unionissa, jäsenvaltiota, jossa kyseisellä tarjoajalla tai henkilöllä on sääntömääräinen kotipaikka;

b)  tapauksissa, joissa muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajalla tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla henkilöllä ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa unionissa mutta sillä on yksi tai useampi sivuliike unionissa, kyseisen tarjoajan tai henkilön niistä jäsenvaltioista valitsemaa jäsenvaltiota, joissa sillä on sivuliikkeitä;

c)  tapauksissa, joissa muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on sijoittautunut kolmanteen maahan eikä sillä ole sivuliikettä unionissa, joko jäsenvaltiota, jossa kryptovarat on tarkoitus tarjota yleisölle ensimmäisen kerran, tai kyseisen tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön valinnan mukaan jäsenvaltiota, jossa tehdään ensimmäinen hakemus näiden kryptovarojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi;

d)  omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan tapauksessa jäsenvaltiota, jossa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijalla on sääntömääräinen kotipaikka;

e)  sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijan tapauksessa jäsenvaltioita, joissa sähkörahatokenien liikkeeseenlaskija on saanut luottolaitoksen toimiluvan direktiivin 2013/36/EU nojalla tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen toimiluvan direktiivin 2009/110/EY nojalla;

f)  kryptovarapalvelun tarjoajien tapauksessa jäsenvaltiota, jossa kryptovarapalvelun tarjoajalla on sääntömääräinen kotipaikka;

34)  ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on tarjonnut kryptovaroja yleisölle tai hakee niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi tai jossa kryptovarapalvelun tarjoaja tarjoaa kryptovarapalveluja, jos se on eri valtio kuin kotijäsenvaltio;

35)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa viranomaista,

a)  jonka kukin jäsenvaltio nimeää 93 artiklan mukaisesti tarjoajien, muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden tai kryptovarapalvelun tarjoajien osalta;

b)  jonka kukin jäsenvaltio nimeää direktiivin 2009/110/EY soveltamiseksi sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta; ▌

36)  ’huomattavalla omistusosuudella’ suoraa tai välillistä omistusosuutta omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijassa tai kryptovarapalvelun tarjoajassa, kun tämä osuus on vähintään 10 prosenttia pääomasta tai äänioikeuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY(32) 9 ja 10 artiklan mukaisesti, kun otetaan huomioon mainitun direktiivin 12 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistetut osuuksien yhteen laskemista koskevat ehdot, tai kun sen nojalla on mahdollista vaikuttaa huomattavasti sen omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan tai kryptovarapalvelun tarjoajan johtamiseen, jossa omistusosuus on;

37)  ’yksityisellä haltijalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei liity hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

38)   ’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa ohjelmistoa, mukaan lukien verkkosivusto, verkkosivuston osa tai sovellus, jota tarjoaja tai kryptovarapalvelun tarjoaja ylläpitää tai jota ylläpidetään sen puolesta ja jonka tarkoituksena on antaa kryptovarojen haltijoille pääsy sen kryptovaroihin ja asiakkaille pääsy kryptovarapalveluihin;

39)  ’asiakkaalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle kryptovarapalvelun tarjoaja tarjoaa kryptovarapalveluja;

40)  ’päämiehen lukuun täsmäytetyllä kaupankäynnillä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 38 alakohdassa määriteltyä päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä;

41)  ’maksupalveluilla’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 3 alakohdassa määriteltyjä maksupalveluja;

42)  ’maksupalvelun tarjoajalla’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä maksupalvelun tarjoajaa;

43)  ’sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksella’ direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosta;

44)  ’sähköisellä rahalla’ direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä sähköistä rahaa;

45)  ’henkilötiedoilla’ asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä henkilötietoja;

46)  ’maksulaitoksella’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 4 alakohdassa määriteltyä maksulaitosta;

47)  ’yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(33) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä;

48)  ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(34) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

49)  ’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/(EU) 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä;

50)  ’talletuksella’ direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä talletusta;

51)  ’strukturoidulla talletuksella’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 43 alakohdassa määriteltyä strukturoitua talletusta.

2.  Komissio antaa 139 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä teknisen sisällön osalta tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä määritelmiä ja mukautetaan nämä määritelmät markkinoiden kehitykseen ja teknologian kehitykseen.

II OSASTO

Muut kryptovarat kuin omaisuusreferenssitokenit tai sähkörahatokenit

4 artikla

Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien ▌tarjoamiset yleisölle

1.  Henkilö ei saa tarjota yleisölle muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita unionissa, paitsi jos tämä henkilö

a)  on oikeushenkilö;

b)  on laatinut kyseisiä kryptovaroja koskevan kryptovaran kuvauksen 6 artiklan mukaisesti;

c)  on antanut kryptovaran kuvauksen tiedoksi 8 artiklan mukaisesti;

d)  on julkaissut kryptovaran kuvauksen 9 artiklan mukaisesti;

e)   on laatinut kyseisiä kryptovaroja koskevaa mahdollista markkinointiviestintää 7 artiklan mukaisesti;

f)  on julkaissut kyseisiä kryptovaroja koskevaa mahdollista markkinointiviestintää 9 artiklan mukaisesti;

g)  noudattaa tarjoajille asetettuja 14 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

2.  Edellä olevan 1 kohdan b, c ja d sekä f alakohtaa ei sovelleta mihinkään seuraavista muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien yleisölle tarjoamisista:

a)   kryptovaroja tarjotaan alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle jäsenvaltiota kohti, kun tällaiset henkilöt toimivat omaan lukuunsa;

b)   12 kuukauden jaksolla alkaen tarjoamisen alkamisesta kokonaisvastike kryptovarojen tarjoamisesta yleisölle unionissa ei ylitä 1 000 000:aa euroa tai vastaavaa määrää muussa virallisessa valuutassa tai kryptovaroina;

c)   kryptovarojen tarjoaminen kohdennetaan ainoastaan kokeneille sijoittajille, ja kryptovaroja voivat pitää hallussa ainoastaan tällaiset kokeneet sijoittajat.

3.  Tätä osastoa ei sovelleta muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoamisiin yleisölle, kun jotakin seuraavista sovelletaan:

a)  kryptovarat tarjotaan ilmaiseksi;

b)  kryptovarat luodaan automaattisesti palkkiona hajautetun tilikirjan ylläpidosta tai liiketoimien validoinnista; ▌

c)   tarjoaminen koskee hyödyketokenia, jolla annetaan pääsy olemassa tai toiminnassa olevaan tavaraan tai palveluun;

d)   kryptovarojen haltijalla on oikeus käyttää niitä ainoastaan vastineeksi tavaroista ja palveluista rajatussa verkossa, jossa kauppiailla on sopimusjärjestelyjä tarjoajan kanssa. ▌

Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa kryptovarojen ei katsota olevan ilmaiseksi tarjottuja, jos ostajien on annettava tai sitouduttava antamaan tarjoajalle henkilötietoja vastineeksi kyseisistä kryptovaroista tai jos kyseisten kryptovarojen tarjoaja vastaanottaa niiden mahdollisilta haltijoilta palkkioita, provisioita tai rahallisia tai ei-rahallisia etuja vastineeksi kyseisistä kryptovaroista.

Jos kullakin 12 kuukauden jaksolla alkaen ensimmäisen yleisölle tarjoamisen alkamisesta kokonaisvastike kryptovarojen tarjoamisesta yleisölle unionissa ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa ylittää 1 000 000 euroa, tarjoajan on lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus, johon sisältyy kuvaus tarjoamisesta ja jossa selitetään, miksi tarjoaminen on vapautettu tämän osaston vaatimuksista ensimmäisen alakohdan d alakohdan nojalla.

Toimivaltaisen viranomaisen on kolmannessa alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen perusteella tehtävä asianmukaisesti perusteltu päätös, jos se katsoo, että toimintaan ei voida soveltaa ensimmäisen alakohdan d alakohdan mukaista rajattua verkkoa koskevaa poikkeusta, ja ilmoitettava asiasta tarjoajalle.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa lueteltuja poikkeuksia ei sovelleta, jos tarjoaja tai muu tarjoajan puolesta toimiva henkilö saattaa tietoon missä tahansa viestinnässä aikomuksensa hakea kaupankäynnin kohteeksi ottamista.

5.   Jäljempänä olevan 59 artiklan mukaista kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupaa ei vaadita kryptovarojen säilytykseen tai hallinnointiin asiakkaiden puolesta tai kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoamiseen sellaisten kryptovarojen osalta, joiden tarjoamiset yleisölle on vapautettu vaatimuksista tämän artiklan 3 kohdan nojalla, paitsi jos

a)   on olemassa toinen saman kryptovaran tarjoaminen yleisölle eikä tähän tarjoamiseen sovelleta poikkeusta; tai

b)   tarjottu kryptovara otetaan kaupankäyntialustalle.

6.  Jos muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin tarjoaminen yleisölle koskee hyödyketokenia, jolla annetaan pääsy tavaroihin ja palveluihin, joita ei ole vielä olemassa tai toiminnassa, kryptovaran kuvauksessa kuvatun yleisölle tarjoamisen kesto ei saa ylittää 12:ta kuukautta kryptovaran kuvauksen julkaisemispäivästä.

7.   Muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin mitä tahansa myöhempää tarjoamista yleisölle pidetään erillisenä yleisölle tarjoamisena, johon sovelletaan 1 kohdan vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista 2 tai 3 kohdan soveltamista myöhempään yleisölle tarjoamiseen.

Muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin myöhemmästä tarjoamisesta yleisölle ei vaadita uutta kryptovaran kuvausta, kunhan kryptovaran kuvaus on julkaistu 9 ja 12 artiklan mukaisesti ja tällaisen kuvauksen laatimisesta vastaava henkilö antaa kirjallisesti suostumuksensa sen käyttöön.

8.   Kun muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin tarjoaminen yleisölle vapautetaan velvoitteesta julkaista kryptovaran kuvaus 2 tai 3 kohdan nojalla mutta kuvaus laaditaan silti vapaaehtoisesti, tätä osastoa sovelletaan.

5 artikla

Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien ottaminen kaupankäynnin kohteeksi

1.  Henkilö ei saa hakea muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi unionissa, ellei kyseinen henkilö

a)   ole oikeushenkilö;

b)   ole laatinut kyseistä kryptovaraa koskevaa kryptovaran kuvausta 6 artiklan mukaisesti;

c)   ole antanut kryptovaran kuvausta tiedoksi 8 artiklan mukaisesti;

d)   ole julkaissut kryptovaran kuvausta 9 artiklan mukaisesti;

e)  ole laatinut kyseistä kryptovaraa koskevaa mahdollista markkinointiviestintää 7 artiklan mukaisesti;

f)  ole julkaissut kyseistä kryptovaraa koskevaa mahdollista markkinointiviestintää 9 artiklan mukaisesti;

g)   noudata kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeville henkilöille asetettuja 14 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

2.  Kun kryptovara otetaan kaupankäynnin kohteeksi kaupankäyntialustan ylläpitäjän omasta aloitteesta eikä kryptovaran kuvausta ole vielä julkaistu 9 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa vaadituissa tapauksissa, mainitun kaupankäyntialustan ylläpitäjän on noudatettava 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi hakeva henkilö ja mainitun kaupankäyntialustan ylläpitäjä voivat sopia kirjallisesti, että nimenomaan kaupankäyntialustan ylläpitäjä on velvollinen noudattamaan kaikkia tai osaa 1 kohdan b–g alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on ilmoitettava selvästi, että kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön on toimitettava kaupankäyntialustan ylläpitäjälle kaikki tarvittavat tiedot, jotta kyseinen ylläpitäjä voi täyttää soveltuvin osin 1 kohdan b–g alakohdan vaatimukset.

4.   Edellä olevia 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos

a)   kryptovara on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi toisella kryptovarojen kaupankäyntialustalla unionissa; ja

b)   kryptovaran kuvaus on laadittu 6 artiklan ja päivitetty 12 artiklan mukaisesti ja tällaisen kuvauksen laatimisesta vastaava henkilö antaa kirjallisesti suostumuksensa sen käyttöön.

6 artikla

Kryptovaran kuvauksen sisältö ja muoto

1.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava kaikki seuraavat, liitteessä I täsmennetyt tiedot:

a)   tiedot tarjoajasta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevasta henkilöstä;

b)   tiedot liikkeeseenlaskijasta, jos eri kuin tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö;

c)   tiedot kaupankäyntialustan ylläpitäjästä tapauksissa, joissa se laatii kryptovaran kuvauksen;

d)  tiedot kryptovarahankkeesta;

e)  tiedot kryptovaran tarjoamisesta yleisölle tai sen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi;

f)  tiedot kryptovarasta;

g)  tiedot kryptovaraan liitetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista;

h)  tiedot perustana olevasta teknologiasta;

i)  tiedot riskeistä;

j)  tiedot kryptovaran liikkeeseen laskemiseksi käytetyn konsensusmekanismin ilmastoon kohdistuvista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ja muista ympäristöön liittyvistä haitallisista vaikutuksista.

Tapauksissa, joissa ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut henkilöt eivät laadi kryptovaran kuvausta, kryptovaran kuvauksessa on oltava myös sen henkilön nimi, joka laati kryptovaran kuvauksen, ja syy, jonka vuoksi kyseinen henkilö laati sen.

2.  Kaikkien 1 kohdassa lueteltujen tietojen on oltava tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Kryptovaran kuvauksessa ei saa olla olennaisia puutteita, ja se on esitettävä tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa.

3.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava ensimmäisellä sivulla seuraava selkeä ja helposti havaittava lausunto:"

”Mikään Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä kryptovaran kuvausta. Kryptovaran tarjoaja on yksin vastuussa tämän kryptovaran kuvauksen sisällöstä.”

"

Jos kryptovaran kuvauksen laatii kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai kaupankäyntialustan ylläpitäjä, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun lausuntoon on ”tarjoajan” sijaan sisällytettävä viittaus ”kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaan henkilöön” tai ”kaupankäyntialustan ylläpitäjään”.

4.  Kryptovaran kuvauksessa ei saa olla muita kryptovaran tulevaa arvoa koskevia väitteitä kuin 5 kohdassa tarkoitettu lausunto. ▌

5.  Kryptovaran kuvauksessa on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti, että

a)  kryptovara voi menettää arvonsa osittain tai kokonaan;

b)  kryptovara ei välttämättä ole aina siirrettävissä;

c)  kryptovara ei välttämättä ole likvidi;

d)  tapauksissa, joissa yleisölle tarjoaminen koskee hyödyketokenia, tämä hyödyketoken ei välttämättä ole vaihdettavissa kryptovaran kuvauksessa luvattuun tavaraan tai palveluun, erityisesti jos kryptovarahanke epäonnistuu tai keskeytyy;

e)   kryptovara ei kuulu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY(35) mukaisten sijoittajien korvausjärjestelmien piiriin;

f)  kryptovara ei kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisten talletusten vakuusjärjestelmien piiriin.

6.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava tarjoajan, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai kaupankäyntialustan ylläpitäjän ylimmän hallintoelimen lausunto. Lausunnossa, joka on sijoitettava 3 kohdassa tarkoitetun lausunnon jälkeen, on vahvistettava, että kryptovaran kuvaus on tämän osaston vaatimusten mukainen ja että ylimmän hallintoelimen parhaan ymmärryksen mukaan kryptovaran kuvauksessa esitetyt tiedot ovat tasapuolisia ja selkeitä eivätkä harhaanjohtavia eikä kryptovaran kuvauksesta ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

7.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava tiivistelmä, joka sijoitetaan 6 kohdassa tarkoitetun lausunnon jälkeen ja jossa esitetään lyhyesti ja yleistajuisesti keskeiset tiedot kryptovaran tarjoamisesta yleisölle tai kryptovarojen aiotusta ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Tiivistelmän on oltava helposti ymmärrettävä ja esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta selkeä ja helppolukuinen. Kryptovaran kuvauksen tiivistelmässä on annettava asianmukaiset tiedot kyseisten kryptovaran ominaisuuksista, jotta voidaan auttaa kryptovaran mahdollisia haltijoita tekemään tietoon perustuva päätös.

Tiivistelmässä on oltava varoitus, että

a)  sitä olisi luettava kryptovaran kuvauksen johdantona;

b)  mahdollisen haltijan olisi perustettava päätöksensä ostaa kryptovara koko kryptovaran kuvauksen sisältöön eikä pelkkään tiivistelmään;

c)  kryptovaran tarjoaminen yleisölle ei ole tarjous tai kehotus ostaa rahoitusvälineitä ja tällainen tarjous tai kehotus voidaan tehdä ainoastaan esitteellä tai muilla sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisilla tarjousasiakirjoilla;

d)  kryptovaran kuvaus ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129(36) tarkoitettu esite tai muu unionin tai kansallisen lainsäädännön mukainen tarjousasiakirja.

8.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava sen tiedoksiantopäivä ja sisällysluettelo.

9.  Kryptovaran kuvaus on laadittava vähintään kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

Jos kryptovaraa tarjotaan myös muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, kryptovaran kuvaus on laadittava lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

10.  Kryptovaran kuvaus on asetettava saataville koneluettavassa muodossa.

11.  ESMA laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, esitysmuodot ja mallipohjat 10 kohdan soveltamiseksi.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

12.  ESMA laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan j alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö, menetelmät ja esitystapa ilmastoon kohdistuvia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattorien osalta.

Laatiessaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ESMA ottaa huomioon erityyppiset konsensusmekanismit, joita käytetään kryptovaroilla suoritettavien liiketoimien validointiin, niiden kannustinrakenteet sekä energian, uusiutuvan energian ja luonnonvarojen käytön, jätteiden syntymisen ja kasvihuonekaasupäästöt. ESMA saattaa nämä tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Markkinointiviestintä

1.   Kaikessa markkinointiviestinnässä, joka liittyy muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin tarjoamiseen yleisölle tai tällaisen kryptovaran ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi, on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a)  markkinointiviestintä on selvästi tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi;

b)  markkinointiviestinnän tiedot ovat tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne ole harhaanjohtavia;

c)  markkinointiviestinnän tiedot ovat yhdenmukaisia kryptovaran kuvauksen tietojen kanssa, jos tällainen kryptovaran kuvaus vaaditaan 4 tai 5 artiklan nojalla;

d)  markkinointiviestinnässä ilmoitetaan selvästi, että kryptovaran kuvaus on julkaistu, ja mainitaan selvästi kyseisen kryptovaran tarjoajan, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai kaupankäyntialustan ylläpitäjän verkkosivuston osoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joista tämän henkilön tavoittaa;

e)   markkinointiviestinnässä on seuraava selkeä ja helposti havaittava lausunto: "

”Mikään Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole tarkastanut tai hyväksynyt tätä kryptovaran markkinointiviestintää. Kryptovaran tarjoaja on yksin vastuussa tämän markkinointiviestinnän sisällöstä.”

"

Jos markkinointiviestinnän laatii kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai kaupankäyntialustan ylläpitäjä, ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettuun lausuntoon on ”tarjoajan” sijaan sisällytettävä viittaus ”kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaan henkilöön” tai ”kaupankäyntialustan ylläpitäjään”.

2.  Jos kryptovaran kuvaus vaaditaan 4 tai 5 artiklan nojalla, markkinointiviestintää ei saa levittää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemista. Tällä ei saa olla vaikutusta tarjoajan, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai kaupankäyntialustan ylläpitäjän kykyyn tehdä markkinoiden tunnusteluja.

3.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa markkinointiviestintää levitetään, on valtuudet arvioida 1 kohdan noudattaminen kyseisen markkinointiviestinnän osalta.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa avustettava sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa markkinointiviestintää levitetään, sen arvioinnissa, onko markkinointiviestintä yhdenmukaista kryptovaran kuvauksen tietojen kanssa.

4.  Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen minkä tahansa 94 artiklassa säädettyjen valvonta- ja tutkintavaltuuksien käytöstä tämän artiklan täytäntöönpanon yhteydessä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä kryptovarojen tarjoajan, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai kaupankäyntialustan ylläpitäjän kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

8 artikla

Kryptovaran kuvauksen ja markkinointiviestinnän tiedoksianto

1.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden tai kaupankäyntialustojen ylläpitäjien on annettava kryptovaran kuvauksensa tiedoksi kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.  Markkinointiviestintä on annettava pyynnöstä tiedoksi kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kun se kohdennetaan muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien mahdollisille haltijoille näissä jäsenvaltioissa.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia, että kryptovaran kuvaukset tai niihin liittyvä markkinointiviestintä hyväksytään ennen niiden julkaisemista.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kryptovaran kuvauksen tiedoksiantoon on liitettävä selitys siitä, miksi kryptovaran kuvauksessa kuvatun kryptovaran ei saisi katsoa olevan

a)  kryptovara, joka jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan 4 kohdan nojalla;

b)  sähkörahatoken; tai ▌

c)   omaisuusreferenssitoken.

5.   Edellä 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 20 työpäivää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemispäivää.

6.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden on yhdessä 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon kanssa toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle luettelo mahdollisista vastaanottavista jäsenvaltioista, joissa ne aikovat tarjota kryptovarojaan yleisölle tai aikovat hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Niiden on myös ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle aiotun yleisölle tarjoamisen tai aiotun kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivä ja tämän päivämäärän mahdolliset muutokset.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava vastaanottavien jäsenvaltioiden keskitetylle yhteyspisteelle aiotusta yleisölle tarjoamisesta tai aiotusta kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta ja toimitettava tälle keskitetylle yhteyspisteelle vastaava kryptovaran kuvaus viiden työpäivän kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vastaanottavien jäsenvaltioiden luettelon vastaanottamisesta.

7.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava ESMAlle 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä aiotun yleisölle tarjoamisen tai aiotun kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivä ja tämän päivämäärän mahdolliset muutokset. Sen on ilmoitettava nämä tiedot viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut ne tarjoajalta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalta henkilöltä.

ESMA asettaa kryptovarojen kuvauksen saataville rekisterissä 109 artiklan 2 kohdan nojalla yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivään mennessä.

9 artikla

Kryptovaran kuvauksen ja markkinointiviestinnän julkaiseminen

1.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden on julkaistava kryptovaran kuvauksensa ja tapauksen mukaan markkinointiviestintänsä verkkosivustollaan, jonka on oltava julkisesti saatavilla, kohtuullisessa ajassa ennen kyseisten kryptovarojen yleisölle tarjoamista tai kyseisten kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista ja joka tapauksessa ennen niiden alkamispäivää. Kryptovaran kuvausten ja tapauksen mukaan markkinointiviestinnän on oltava saatavilla tarjoajien tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden verkkosivustolla niin kauan kuin kryptovarat ovat yleisön hallussa.

2.  Julkaistujen kryptovaran kuvausten ja tapauksen mukaan markkinointiviestinnän on oltava yhtäpitäviä toimivaltaiselle viranomaiselle 8 artiklan mukaisesti tiedoksiannetun version tai soveltuvin osin 12 artiklan mukaisesti muutetun version kanssa.

10 artikla

Yleisölle tarjoamisen tulos ja suojaamisjärjestelyt

1.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien, jotka asettavat määräajan kyseisten kryptovarojen yleisölle tarjoamiselleen, on julkaistava verkkosivustollaan yleisölle tarjoamisen tulos 20 työpäivän kuluessa merkintäajan päättymisestä.

2.   Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien, jotka eivät aseta määräaikaa kyseisten kryptovarojen yleisölle tarjoamiselleen, on julkaistava verkkosivustollaan jatkuvasti, vähintään kuukausittain, liikkeessä olevien kryptovarojen yksikköjen lukumäärä.

3.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajilla, jotka asettavat määräajan kryptovarojen yleisölle tarjoamiselleen, on oltava käytössä tehokkaat järjestelyt, joilla seurataan yleisölle tarjoamisen aikana kerättyjä varoja tai muita kryptovaroja ja suojataan ne. Tällaisten tarjoajien on tätä varten varmistettava, että toinen tai kumpikin seuraavista säilyttää yleisölle tarjoamisen aikana kerätyt varat tai kryptovarat:

a)  luottolaitos, jos varat kerätään yleisölle tarjoamisen aikana ▌;

b)  kryptovarapalvelun tarjoaja, joka tarjoaa kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta.

4.   Kun yleisölle tarjoamiselle ei ole määräaikaa, tarjoajan on noudatettava tämän artiklan 3 kohtaa, kunnes 13 artiklan mukaisen yksityisen haltijan peruuttamisoikeuden voimassaolo on päättynyt.

11 artikla

Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden oikeudet

1.  Julkaistuaan kryptovaran kuvauksen 9 artiklan mukaisesti ja tapauksen mukaan muutetun kryptovaran kuvauksen 12 artiklan mukaisesti tarjoajat voivat tarjota ▌muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita kaikkialla unionissa ja tällaiset kryptovarat voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi kryptovarojen kaupankäyntialustalla unionissa.

2.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajiin ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeviin henkilöihin, jotka ovat julkaisseet kryptovaran kuvauksen 9 artiklan mukaisesti ja tapauksen mukaan muutetun kryptovaran kuvauksen 12 artiklan mukaisesti, ei sovelleta muita tiedonantovaatimuksia tällaisen kryptovarojen yleisölle tarjoamisen tai tällaisen kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen osalta.

12 artikla

Julkaistun kryptovaran kuvauksen ja julkaistun markkinointiviestinnän muuttaminen

1.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden tai kaupankäyntialustojen ylläpitäjien on muutettava julkaistua kryptovaran kuvaustaan ja tapauksen mukaan julkaistua markkinointiviestintäänsä aina, kun on jokin merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka voi vaikuttaa kryptovarojen arviointiin. Tätä vaatimusta on sovellettava yleisölle tarjoamisen keston ajan tai niin kauan kuin kryptovara on otettu kaupankäynnin kohteeksi.

2.   Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden tai kaupankäyntialustojen ylläpitäjien on annettava muutetut kryptovaran kuvauksensa ja tapauksen mukaan muutettu markkinointiviestintänsä, mukaan lukien tällaisen muuttamisen syyt, sekä aiottu julkaisemispäivä tiedoksi kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään seitsemän työpäivää ennen niiden julkaisemista.

3.  Tarjoajan, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai kaupankäyntialustan ylläpitäjän on julkaisemispäivänä tai aiemmin, jos toimivaltainen viranomainen sitä vaatii, välittömästi ilmoitettava yleisölle verkkosivustollaan, että muutettu kryptovaran kuvaus on annettu tiedoksi sen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ja esitettävä tiivistelmä syistä, joiden vuoksi se on antanut tiedoksi muutetun kryptovaran kuvauksen.

4.  Muutetun kryptovaran kuvauksen ja tapauksen mukaan muutetun markkinointiviestinnän tietojen esittämisjärjestyksen on oltava yhdenmukainen 9 artiklan mukaisesti julkaistun kryptovaran kuvauksen tai markkinointiviestinnän kanssa. ▌

5.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viiden työpäivän kuluessa muutetun kryptovaran kuvauksen ja tapauksen mukaan muutetun markkinointiviestinnän vastaanottamisesta annettava muutettu kryptovaran kuvaus ja tapauksen mukaan muutettu markkinointiviestintä tiedoksi ▌8 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuille vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja ilmoitettava tiedoksianto ja julkaisemispäivä ESMAlle.

ESMA asettaa muutetun kryptovaran kuvauksen saataville rekisterissä 109 artiklan 2 kohdan nojalla, kun se julkaistaan.

6.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden tai kaupankäyntialustojen ylläpitäjien on julkaistava muutettu kryptovaran kuvaus ja tapauksen mukaan muutettu markkinointiviestintä, mukaan lukien tällaisen muuttamisen syyt, verkkosivustollaan 9 artiklan mukaisesti.

7.  Muutettu kryptovaran kuvaus ja tapauksen mukaan muutettu markkinointiviestintä on aikaleimattava. Viimeisin muutettu kryptovaran kuvaus ja tapauksen mukaan viimeisin muutettu markkinointiviestintä on merkittävä sovellettavaksi versioksi. Kaikkien muutettujen kryptovaran kuvausten ja tapauksen mukaan muutetun markkinointiviestinnän on oltava saatavilla niin kauan kuin kryptovarat ovat yleisön hallussa.

8.  Jos yleisölle tarjoaminen koskee hyödyketokenia, jolla annetaan pääsy tavaroihin ja palveluihin, joita ei ole vielä olemassa tai toiminnassa, muutettuun kryptovaran kuvaukseen ja tapauksen mukaan muutettuun markkinointiviestintään tehdyt muutokset eivät pidennä 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 12 kuukauden määräaikaa.

9.   Kryptovaran kuvauksen ja markkinointiviestinnän vanhempien versioiden on oltava julkisesti saatavilla tarjoajien, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden tai kaupankäyntialustojen ylläpitäjien verkkosivustolla vähintään kymmenen vuoden ajan näiden vanhempien versioiden julkaisemispäivästä siten, että niissä on helposti havaittava varoitus, että ne eivät ole enää voimassa, ja hyperlinkki verkkosivuston erilliseen osaan, jossa näiden asiakirjojen viimeisin versio on julkaistu.

13 artikla

Peruuttamisoikeus

1.  Yksityisillä haltijoilla, jotka ostavat kryptovaroja joko suoraan tarjoajalta tai kryptovaroja tämän tarjoajan puolesta kohdennetusti tarjoavalta kryptovarapalvelun tarjoajalta, on peruuttamisoikeus.

Yksityisillä haltijoilla on 14 kalenteripäivää aikaa peruuttaa sopimuksensa ostaa muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita ja sähkörahatokeneita ilman, että tästä aiheutuu mitään maksuja tai kuluja ja että tähän vaaditaan perusteluja. Peruuttamisaika alkaa päivästä, jona yksityinen haltija on tehnyt sopimuksen kyseisten kryptovarojen ostamisesta.

2.  Kaikki yksityiseltä haltijalta saadut maksusuoritukset, mukaan lukien mahdolliset veloitukset, on palautettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tarjoajalle tai kryptovaroja tämän tarjoajan puolesta kohdennetusti tarjoavalle kryptovarapalvelun tarjoajalle ilmoitetaan yksityisen haltijan päätöksestä peruuttaa sopimus kyseisten kryptovarojen ostamisesta.

Palautus on suoritettava samalla maksuvälineellä kuin se, jota yksityinen haltija käytti alkuperäisessä liiketoimessa, ellei yksityinen haltija nimenomaisesti toisin sovi, ja edellyttäen, että yksityiselle haltijalle ei aiheudu palautuksesta mitään maksuja tai kuluja.

3.  Kryptovarojen tarjoajien on annettava tiedot 1 kohdassa tarkoitetusta peruuttamisoikeudesta kryptovaran kuvauksessaan.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos kryptovarat on otettu kaupankäynnin kohteeksi ennen kuin yksityinen haltija on ostanut ne.

5.  Jos tarjoajat ovat asettaneet määräajan tällaisten kryptovarojen yleisölle tarjoamiselleen 10 artiklan mukaisesti, peruuttamisoikeutta ei saa käyttää merkintäajan päättymisen jälkeen.

14 artikla

Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden velvollisuudet

1.  Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden on

a)  toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti;

b)  viestittävä kryptovarojen haltijoiden ja mahdollisten haltijoiden kanssa tasapuolisella ja selkeällä tavalla, joka ei ole harhaanjohtava;

c)  tunnistettava mahdolliset eturistiriidat, ehkäistävä ja hallittava niitä ja ilmoitettava niistä;

d)  pidettävä kaikki järjestelmänsä ja suojattua pääsyä koskevat protokollansa asianmukaisten unionin standardien mukaisina.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan d alakohtaa ESMA antaa yhteistyössä EPV:n kanssa viimeistään … päivänä …kuuta … [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa täsmennetään nämä unionin standardit.

2.  Tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden on toimittava tällaisten kryptovarojen haltijoiden edun mukaisesti ja kohdeltava heitä yhdenvertaisesti, paitsi jos tiettyjen haltijoiden etuoikeutetusta kohtelusta ja tällaisen etuoikeutetun kohtelun syistä ilmoitetaan kryptovaran kuvauksessa ja tapauksen mukaan markkinointiviestinnässä.

3.  Jos muun kryptovaran kuin omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin tarjoaminen yleisölle peruutetaan, tällaisen kryptovaran tarjoajien on varmistettava, että haltijoilta tai mahdollisilta haltijoilta kerätyt varat palautetaan heille asianmukaisesti viimeistään 25 kalenteripäivän kuluttua peruuttamispäivästä.

15 artikla

Vastuu kryptovaran kuvauksessa annetuista tiedoista

1.  Jos tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai kaupankäyntialustan ylläpitäjä on rikkonut 6 artiklaa antamalla kryptovaran kuvauksessaan tai muutetussa kryptovaran kuvauksessa tietoa, joka ei ole täydellistä, tasapuolista tai selkeää tai joka on harhaanjohtavaa, kyseinen tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai kaupankäyntialustan ylläpitäjä sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet ovat vastuussa kryptovaran haltijalle kaikista tappioista, jotka ovat johtuneet tästä rikkomisesta.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun siviilioikeudellisen vastuun sopimusperusteisella poissulkemisella tai rajoittamisella ei ole oikeusvaikutuksia.

3.  Jos kryptovaran kuvauksen ja markkinointiviestinnän laatii kaupankäyntialustan ylläpitäjä 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, myös kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on vastuussa, kun se antaa kaupankäyntialustan ylläpitäjälle tietoa, joka ei ole täydellistä, tasapuolista tai selkeää tai joka on harhaanjohtavaa.

4.  Kryptovaran haltijan vastuulla on esittää näyttöä siitä, että muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai kaupankäyntialustan ylläpitäjä on rikkonut 6 artiklaa antamalla tietoa, joka ei ole täydellistä, tasapuolista tai selkeää tai joka on harhaanjohtavaa, ja että tällaiseen tietoon tukeutuminen on vaikuttanut haltijan päätökseen ostaa, myydä tai vaihtaa kyseinen kryptovara.

5.  Tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai kaupankäyntialustan ylläpitäjä sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet eivät ole vastuussa kryptovaran haltijalle tappioista, joita on syntynyt tukeutumisesta 6 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tiivistelmässä, mukaan lukien sen mahdollinen käännös, annettuihin tietoihin, paitsi jos

a)  tiivistelmä luettuna yhdessä kryptovaran kuvauksen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen; tai

b)  tiivistelmässä luettuna yhdessä kryptovaran kuvauksen muiden osien kanssa ei anneta keskeisiä tietoja kryptovaran mahdollisten haltijoiden auttamiseksi, kun nämä harkitsevat tällaisen kryptovaran ostamista.

6.  Tämä artikla ei rajoita kansallisen lainsäädännön mukaista muuta siviilioikeudellista vastuuta.

III OSASTO

Omaisuusreferenssitokenit

1 luku

Toimilupa tarjota omaisuusreferenssitokeneita yleisölle ja hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi

16 artikla

Toimilupa

1.  Henkilö ei saa tarjota yleisölle omaisuusreferenssitokenia tai hakea omaisuusreferenssitokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi unionissa, paitsi jos tämä henkilö on tällaisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija ja se on

a)  oikeushenkilö tai muu yritys, joka on sijoittautunut unioniin ja jolle sen kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut toimiluvan 21 artiklan mukaisesti; tai

b)  luottolaitos, joka noudattaa 17 artiklaa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, muut henkilöt voivat tarjota yleisölle omaisuusreferenssitokenia tai hakea sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi kyseisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan kirjallisella suostumuksella. Näiden henkilöiden on noudatettava 27, 29 ja 40 artiklaa.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan a alakohtaa muut yritykset voivat tarjota omaisuusreferenssitokeneita ainoastaan, jos niiden oikeudellinen muoto on sellainen, että kolmansien osapuolten eduille varmistetaan oikeushenkilön tarjoamaa suojaa vastaavan suoja, ja jos niiden toiminnan vakautta valvotaan tehokkaasti niiden oikeudellista muotoa vastaavalla tavalla.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos

a)  12 kuukauden jaksolla, laskettuna kunkin kalenteripäivän lopussa, jonkin liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskeman omaisuusreferenssitokenin keskimääräinen liikkeessä oleva arvo ei koskaan ylitä 5 000 000:aa euroa tai vastaavaa määrää muussa virallisessa valuutassa eikä liikkeeseenlaskijalla ole yhteyttä muiden poikkeuksen saaneiden liikkeeseenlaskijoiden verkkoon; tai

b)  omaisuusreferenssitokenin tarjoaminen yleisölle kohdennetaan ainoastaan kokeneille sijoittajille ja omaisuusreferenssitokenia voivat pitää hallussa ainoastaan tällaiset kokeneet sijoittajat.

Sovellettaessa tätä kohtaa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ▌laadittava 19 artiklassa säädetty kryptovaran kuvaus ja annettava kyseinen kryptovaran kuvaus ja pyydettäessä markkinointiviestintä tiedoksi kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. ▌

3.  Toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetulle henkilölle myöntämä toimilupa on voimassa koko unionissa, ja omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on voitava sen nojalla tarjota yleisölle kaikkialla unionissa sitä omaisuusreferenssitokenia, jota varten se on myönnetty, tai hakea tällaisen omaisuusreferenssitokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

4.  Toimivaltaisen viranomaisen liikkeeseenlaskijan kryptovaran kuvaukselle 17 artiklan 1 kohdan tai 21 artiklan nojalla tai muutetulle kryptovaran kuvaukselle 25 artiklan nojalla antama hyväksyntä on voimassa koko unionissa.

17 artikla

Vaatimukset luottolaitoksille

1.   Luottolaitoksen liikkeeseen laskemaa omaisuusreferenssitokenia voidaan tarjota yleisölle tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi, jos luottolaitos

a)   laatii 19 artiklassa tarkoitetun kryptovaran kuvauksen omaisuusreferenssitokenista, toimittaa kyseisen kryptovaran kuvauksen kotijäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi tämän artiklan 8 kohdan nojalla annetuissa teknisissä sääntelystandardeissa vahvistettua menettelyä noudattaen ja saa kryptovaran kuvaukselle hyväksynnän toimivaltaiselta viranomaiselta;

b)   ilmoittaa asiasta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 90 työpäivää ennen kuin se laskee omaisuusreferenssitokenin liikkeeseen ensimmäisen kerran antamalle sille seuraavat tiedot:

i)   toimintaohjelma, jossa esitetään liiketoimintamalli, jota luottolaitos aikoo noudattaa;

ii)   oikeudellinen lausunto siitä, että omaisuusreferenssitokenia ei voida pitää kumpanakaan seuraavista:

–   kryptovara, joka jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan 4 kohdan nojalla;

–   sähkörahatoken;

iii)   yksityiskohtainen kuvaus 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ohjaus- ja hallintojärjestelmistä;

iv)   34 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa luetellut toimintaperiaatteet ja menettelyt;

v)   kuvaus 34 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista ulkopuolisten yhteisöjen kanssa tehdyistä sopimusjärjestelyistä;

vi)   kuvaus 34 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuista liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista toimintaperiaatteista;

vii)   kuvaus 34 artiklan 10 kohdassa tarkoitetuista sisäisen valvonnan mekanismeista ja riskienhallintamenettelyistä;

viii)   kuvaus 34 artiklan 11 kohdassa tarkoitetuista käytössä olevista järjestelmistä ja menettelyistä, joilla turvataan tietojen saatavuus, aitous, eheys ja luottamuksellisuus.

2.   Luottolaitosta, joka on aiemmin ilmoittanut toimivaltaisille viranomaisille 1 kohdan b alakohdan mukaisesti jonkin muun omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskusta, ei vaadita toimittamaan tietoja, jotka se on jo toimittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, jos kyseiset tiedot olisivat täysin samat. Luottolaitoksen on 1 kohdan b alakohdassa luetellut tiedot toimittaessaan nimenomaisesti vahvistettava, että tiedot, joita ei ole toimitettu uudestaan, ovat edelleen ajantasaiset.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen, joille 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan, on 20 työpäivän kuluessa siinä lueteltujen tietojen vastaanottamisesta arvioitava, onko kaikki mainitun alakohdan nojalla vaaditut tiedot toimitettu. Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että ilmoitus ei ole täydellinen, koska tietoja puuttuu, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta ilmoittavalle luottolaitokselle ja asetettava määräaika, johon mennessä kyseisen luottolaitoksen on toimitettava puuttuvat tiedot.

Puuttuvien tietojen toimittamisen määräaika ei saa olla pitempi kuin 20 työpäivää pyynnön päivämäärästä. Edellä 1 kohdan b alakohdassa asetettu ajanjakso on keskeytettävä kyseisen määräajan päättymiseen saakka. Toimivaltainen viranomainen voi harkintansa mukaan pyytää vielä täydentämään tai tarkentamaan tietoja, mutta tästä ei saa aiheutua se, että 1 kohdan b alakohdassa asetetun määräajan kuluminen keskeytyy.

Luottolaitos ei saa tarjota yleisölle omaisuusreferenssitokenia tai hakea sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi niin kauan kuin ilmoitus ei ole täydellinen.

4.   Omaisuusreferenssitokeneita, mukaan lukien merkittävät omaisuusreferenssitokenit, liikkeeseen laskevaan luottolaitokseen ei sovelleta tämän osaston 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 ja 42 artiklaa.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä toimitettava 1 kohdan nojalla saadut täydelliset tiedot EKP:lle ja, jos luottolaitos on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka virallinen valuutta ei ole euro, tai jos omaisuusreferenssitokenin referenssinä on jäsenvaltion virallinen valuutta, joka ei ole euro, myös mainitun jäsenvaltion keskuspankille.

EKP ja tapauksen mukaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltion keskuspankki antavat 20 työpäivän kuluessa täydellisten tietojen vastaanottamisesta lausunnon näistä tiedoista ja toimittavat lausunnon toimivaltaiselle viranomaiselle.

Toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, ettei luottolaitos tarjoa yleisölle omaisuusreferenssitokenia tai hae sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi, jos EKP tai tapauksen mukaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltion keskuspankki antaa kielteisen lausunnon maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle aiheutuvaan riskiin, rahapolitiikan välittymiseen tai rahapoliittiseen suvereniteettiin liittyvistä syistä.

6.  Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava ESMAlle 109 artiklan 3 kohdassa täsmennetyt tiedot tarkistettuaan, että tämän artiklan 1 kohdan nojalla vastaanotetut tiedot ovat täydelliset.

ESMA asettaa kyseiset tiedot saataville rekisterissä 109 artiklan 3 kohdan nojalla yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivään mennessä.

7.  Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on kahden työpäivän kuluessa toimiluvan peruuttamisesta ilmoitettava ESMAlle omaisuusreferenssitokeneita liikkeeseen laskevan luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta. ESMA asettaa kyseiset tiedot saataville rekisterissä 109 artiklan 3 kohdan nojalla ilman aiheetonta viivytystä.

8.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään menettely 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kryptovaran kuvauksen hyväksyntää varten.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

18 artikla

Toimilupahakemus

1.  Oikeushenkilöiden tai muiden yritysten, jotka aikovat tarjota omaisuusreferenssitokeneita yleisölle tai aikovat hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, on jätettävä 16 artiklassa tarkoitettu toimilupahakemuksensa kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa on oltava kaikki seuraavat tiedot:

a)  toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan osoite;

b)   toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus;

c)  tapauksen mukaan toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan yhtiöjärjestys;

d)  toimintaohjelma, jossa esitetään liiketoimintamalli, jota toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija aikoo noudattaa;

e)  oikeudellinen lausunto siitä, että omaisuusreferenssitokenia ei voida pitää kumpanakaan seuraavista;

i)  kryptovara, joka jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan 4 kohdan nojalla; tai

ii)  sähkörahatoken;

f)  yksityiskohtainen kuvaus 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan ohjaus- ja hallintojärjestelmistä;

g)   jos on olemassa yhteistyöjärjestelyjä tiettyjen kryptovarapalvelun tarjoajien kanssa, kuvaus niiden sisäisen valvonnan mekanismeista ja menettelyistä, joilla varmistetaan direktiivin (EU) 2015/849 mukaisten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvien velvoitteiden noudattaminen;

h)  toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen jäsenten nimet;

i)  näyttö siitä, että h alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat riittävän hyvämaineisia ja heillä on asianmukainen osaaminen, taidot ja kokemus toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan johtamiseksi;

j)  ▌näyttö siitä, että osakkeenomistaja tai henkilö, jolla on huomattavia omistusosuuksia toimilupaa hakevassa liikkeeseenlaskijassa, ▌on riittävän hyvämaineinen ▌;

k)  19 artiklassa tarkoitettu kryptovaran kuvaus;

l)  34 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimintaperiaatteet ja menettelyt;

m)  kuvaus 34 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista ulkopuolisten yhteisöjen kanssa tehdyistä sopimusjärjestelyistä;

n)  kuvaus 34 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuista toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista toimintaperiaatteista;

o)  kuvaus 34 artiklan 10 kohdassa tarkoitetuista sisäisen valvonnan mekanismeista ja riskienhallintamenettelyistä;

p)  kuvaus 34 artiklan 11 kohdassa tarkoitetuista käytössä olevista järjestelmistä ja menettelyistä, joilla turvataan tietojen saatavuus, aitous, eheys ja luottamuksellisuus;

q)  kuvaus 31 artiklassa tarkoitetuista toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan valitustenkäsittelymenettelyistä;

r)   tapauksen mukaan luettelo vastaanottavista jäsenvaltioista, joissa toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija aikoo tarjota omaisuusreferenssitokenia yleisölle tai aikoo hakea sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

3.   Liikkeeseenlaskijoita, joille on aiemmin myönnetty toimilupa laskea liikkeeseen yksi omaisuusreferenssitokeni, ei toimiluvan myöntämiseksi toisen omaisuusreferenssitokenin osalta vaadita toimittamaan tietoja, jotka ne ovat jo toimittaneet toimivaltaiselle viranomaiselle, jos kyseiset tiedot olisivat täysin samat. Liikkeeseenlaskijan on 2 kohdassa luetellut tiedot toimittaessaan nimenomaisesti vahvistettava, että tiedot, joita ei ole toimitettu uudestaan, ovat edelleen ajantasaiset.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle kirjallisesti 1 kohdan mukaisen hakemuksen vastaanottamisesta viipymättä ja joka tapauksessa kahden työpäivän kuluessa siitä.

5.  Sovellettaessa 2 kohdan i ja j alakohtaa toimilupaa hakevien omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on esitettävä näyttö kaikista seuraavista:

a)  yhdelläkään ylimmän hallintoelimen jäsenellä ei ole rikosrekisterimerkintöjä, jotka liittyvät sovellettavan kauppaoikeuden nojalla, maksukyvyttömyys- ja rahoituspalvelulainsäädäntö mukaan lukien, langetettuihin tuomioihin tai rangaistuksiin taikka rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan, petoksiin tai ammatilliseen vastuuseen;

b)  toimilupaa hakevan omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen jäsenillä on yhdessä asianmukainen osaaminen, taidot ja kokemus omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan johtamiseksi ja kyseisten henkilöiden edellytetään käyttävän riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen;

c)   yhdelläkään osakkeenomistajalla ja jäsenellä, jolla on suoraan tai välillisesti huomattava omistusosuus toimilupaa hakevassa liikkeeseenlaskijassa, ei ole rikosrekisterimerkintöjä, jotka liittyvät sovellettavan kauppaoikeuden, maksukyvyttömyyslainsäädännön ja rahoituspalvelulainsäädännön nojalla langetettuihin tuomioihin ja rangaistuksiin taikka rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan, petoksiin tai ammatilliseen vastuuseen.

6.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt hakemukseen sisällytettäviä tietoja varten, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus koko unionissa.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

19 artikla

Omaisuusreferenssitokeneita koskevan kryptovaran kuvauksen sisältö ja muoto

1.  Omaisuusreferenssitokenia koskevassa kryptovaran kuvauksessa on oltava kaikki seuraavat, liitteessä II täsmennetyt tiedot:

a)  tiedot omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijasta;

b)  tiedot omaisuusreferenssitokenista;

c)  tiedot omaisuusreferenssitokenin tarjoamisesta yleisölle tai sen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi;

d)  tiedot omaisuusreferenssitokeniin liitetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista;

e)  tiedot perustana olevasta teknologiasta;

f)  tiedot riskeistä;

g)  tiedot omaisuusreservistä; ▌

h)   tiedot omaisuusreferenssitokenin liikkeeseen laskemiseksi käytetyn konsensusmekanismin ilmastoon kohdistuvista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ja muista ympäristöön liittyvistä haitallisista vaikutuksista.

Kryptovaran kuvauksessa on oltava myös sen muun henkilön kuin liikkeeseenlaskijan nimi, joka tarjoaa omaisuusreferenssitokeneita yleisölle tai hakee niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla, ja syy, jonka vuoksi kyseinen henkilö tarjoaa kyseistä omaisuusreferenssitokenia tai hakee sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Tapauksissa, joissa liikkeeseenlaskija ei laadi kryptovaran kuvausta, kryptovaran kuvauksessa on oltava myös sen henkilön nimi, joka laati kryptovaran kuvauksen, ja syy, jonka vuoksi kyseinen henkilö laati sen.

2.  Kaikkien 1 kohdassa lueteltujen tietojen on oltava tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Kryptovaran kuvauksessa ei saa olla olennaisia puutteita, ja se on esitettävä tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa.

3.  Kryptovaran kuvauksessa ei saa olla muita kryptovarojen tulevaa arvoa koskevia väitteitä kuin 4 kohdassa tarkoitettu lausunto.

4.  Kryptovaran kuvauksessa on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti, että

a)  omaisuusreferenssitoken voi menettää arvonsa osittain tai kokonaan;

b)  omaisuusreferenssitoken ei välttämättä ole aina siirrettävissä;

c)  omaisuusreferenssitoken ei välttämättä ole likvidi;

d)  omaisuusreferenssitoken ei kuulu direktiivin 97/9/EY mukaisten sijoittajien korvausjärjestelmien piiriin;

e)  omaisuusreferenssitoken ei kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisten talletusten vakuusjärjestelmien piiriin.

5.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen lausunto. Lausunnossa on vahvistettava, että kryptovaran kuvaus on tämän osaston vaatimusten mukainen ja että ylimmän hallintoelimen parhaan ymmärryksen mukaan kryptovaran kuvauksessa esitetyt tiedot ovat tasapuolisia ja selkeitä eivätkä harhaanjohtavia eikä kryptovaran kuvauksesta ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

6.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava tiivistelmä, joka sijoitetaan 5 kohdassa tarkoitetun lausunnon jälkeen ja jossa esitetään lyhyesti ja yleistajuisesti keskeiset tiedot omaisuusreferenssitokenin tarjoamisesta yleisölle tai omaisuusreferenssitokenin aiotusta ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Tiivistelmän on oltava helposti ymmärrettävä ja esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta selkeä ja helppolukuinen. Kryptovaran kuvauksen tiivistelmässä on annettava asianmukaiset tiedot kyseisen omaisuusreferenssitokenin ominaisuuksista, jotta voidaan auttaa omaisuusreferenssitokenin mahdollisia haltijoita tekemään tietoon perustuva päätös.

Tiivistelmässä on oltava varoitus, että

a)  sitä olisi luettava kryptovaran kuvauksen johdantona;

b)  mahdollisen haltijan olisi perustettava omaisuusreferenssitokenin ostamista koskeva päätöksensä koko kryptovaran kuvauksen sisältöön eikä pelkkään tiivistelmään;

c)  omaisuusreferenssitokenin tarjoaminen yleisölle ei ole rahoitusvälineiden ostoa koskeva tarjous tai kehotus ja tällainen tarjous tai kehotus voidaan tehdä ainoastaan esitteellä tai muilla sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisilla tarjousasiakirjoilla;

d)  kryptovaran kuvaus ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitettu esite tai muu unionin tai kansallisen lainsäädännön mukainen tarjousasiakirja.

Tiivistelmässä on mainittava, että omaisuusreferenssitokenien haltijoilla on oikeus vaatia lunastusta milloin tahansa, ja mainittava tällaista lunastettavuutta koskevat ehdot.

7.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava sen tiedoksiantopäivä ja sisällysluettelo.

8.  Kryptovaran kuvaus on laadittava jollakin kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

Jos omaisuusreferenssitokenia tarjotaan myös muussa jäsenvaltiossa kuin liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiossa, kryptovaran kuvaus on laadittava lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

9.  Kryptovaran kuvaus on asetettava saataville koneluettavassa muodossa.

10.  ESMA laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, esitysmuodot ja mallipohjat 9 kohdan soveltamiseksi.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

11.  ESMA laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö, menetelmät ja esitystapa ilmastoon kohdistuvia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattorien osalta.

Laatiessaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ESMA ottaa huomioon erityyppiset konsensusmekanismit, joita käytetään kryptovaroilla suoritettavien liiketoimien validointiin, niiden kannustinrakenteet sekä energian, uusiutuvan energian ja luonnonvarojen käytön, jätteiden syntymisen ja kasvihuonekaasupäästöt. ESMA saattaa nämä tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

20 artikla

Toimilupahakemuksen arviointi

1.  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka vastaanottavat 18 artiklassa tarkoitetun toimilupahakemuksen, on 25 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta arvioitava, sisältääkö hakemus, mukaan lukien 19 artiklassa tarkoitettu kryptovaran kuvaus, kaikki vaaditut tiedot. Niiden on välittömästi ilmoitettava toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle, puuttuuko hakemuksesta, mukaan lukien kryptovaran kuvaus, vaadittuja tietoja. Jos hakemus, mukaan lukien kryptovaran kuvaus, ei ole täydellinen, toimivaltaisten viranomaisten on asetettava määräaika, johon mennessä toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan on toimitettava puuttuvat tiedot.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on 60 työpäivän kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta arvioitava, täyttääkö toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija tämän osaston vaatimukset, ja laadittava luonnos kaikilta osin perustelluksi päätökseksi toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat näiden 60 työpäivän aikana pyytää toimilupaa hakevalta liikkeeseenlaskijalta mitä tahansa tietoja hakemuksesta, mukaan lukien 19 artiklassa tarkoitettu kryptovaran kuvaus.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat arviointiprosessin aikana tehdä yhteistyötä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten, rahanpesun selvittelykeskusten tai muiden julkisten elinten kanssa.

3.   Edellä olevien 1 ja 2 kohdan mukainen arviointijakso on keskeytettävä puuttuvien tietojen toimittamista koskevan toimivaltaisten viranomaisten pyynnön päivämäärän ja toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan pyyntöön antaman vastauksen nojalla saatujen tietojen vastaanottamisen väliseksi ajaksi. Keskeytys ei saa olla pitempi kuin 20 työpäivää. Toimivaltaiset viranomaiset voivat harkintansa mukaan pyytää vielä täydentämään tai tarkentamaan tietoja, mutta tästä ei saa aiheutua se, että 1 ja 2 kohdan mukainen arviointijakso keskeytyy.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on 2 kohdassa tarkoitetun 60 työpäivän jakson kuluttua toimitettava päätösluonnoksensa ▌ja hakemus EPV:lle, ESMAlle ja EKP:lle. Jos toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka virallinen valuutta ei ole euro, tai jos omaisuusreferenssitokenien referenssinä on jäsenvaltion virallinen valuutta, joka ei ole euro, toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava päätösluonnoksensa ja hakemus myös mainitun jäsenvaltion keskuspankille.

5.  EPV ja ESMA antavat toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ja 20 työpäivän kuluessa päätösluonnoksen ja hakemuksen vastaanottamisesta lausunnon arvioinnistaan, joka koskee 18 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua oikeudellista lausuntoa, ja toimittavat lausuntonsa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

EKP tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitettu keskuspankki antaa 20 työpäivän kuluessa päätösluonnoksen ja hakemuksen vastaanottamisesta lausunnon arvioinnistaan, joka koskee kyseisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskun rahoitusvakaudelle, maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle, rahapolitiikan välittymiselle ja rahapoliittiselle suvereniteetille mahdollisesti aiheuttamia riskejä, ja toimittaa ▌lausuntonsa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. ▌

Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut lausunnot eivät ole sitovia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Toimivaltaisen viranomaisen on kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut lausunnot.

21 artikla

Toimiluvan myöntäminen tai epääminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on 25 työpäivän kuluessa 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen lausuntojen vastaanottamisesta tehtävä kaikilta osin perusteltu päätös toimiluvan myöntämisestä toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle tai sen epäämisestä ▌ja ilmoitettava päätöksestä toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle viiden työpäivän kuluessa sen tekemisestä. Jos toimilupaa hakevalle liikkeeseenlaskijalle myönnetään toimilupa, sen kryptovaran kuvaus katsotaan hyväksytyksi.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa, jos on objektiivisia ja todennettavissa olevia syitä uskoa, että

a)  toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan ylin hallintoelin voi vaarantaa sen tehokkaan, järkevän ja vakaan hoidon ja liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sen asiakkaiden edun ja markkinoiden eheyden asianmukaisen huomioonottamisen;

b)   toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen jäsenet eivät täytä 34 artiklan 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia;

c)  osakkeenomistajat ja jäsenet, joilla on huomattavia omistusosuuksia suoraan tai välillisesti, eivät täytä 34 artiklan 4 kohdassa säädettyjä riittävää hyvämaineisuutta koskevia vaatimuksia;

d)  toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija ei täytä tai todennäköisesti ei täytä jotakin tämän osaston vaatimuksista;

e)  toimilupaa hakevan liikkeeseenlaskijan liiketoimintamalli voi aiheuttaa vakavan uhan markkinoiden eheydelle, rahoitusvakaudelle tai maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle tai altistaa liikkeeseenlaskijan tai toimialan rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyville vakaville riskeille.

3.   EPV ja ESMA antavat yhdessä viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ohjeet asetuksen (EU) N:o 1093/2010 169 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ylimmän hallintoelimen jäsenten ja osakkeenomistajien ja jäsenten, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoissa, soveltuvuuden arviointia varten.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on myös evättävä toimilupa, jos EKP tai tapauksen mukaan keskuspankki antaa kielteisen lausunnon 20 artiklan 5 kohdan nojalla maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan, rahapolitiikan välittymiseen tai rahapoliittiseen suvereniteettiin kohdistuvaan riskiin liittyvistä syistä.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on kahden työpäivän kuluessa toimiluvan myöntämisestä ilmoitettava vastaanottavien jäsenvaltioiden keskitetyille yhteyspisteille, ESMAlle, EPV:lle, EKP:lle ja tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille keskuspankeille 109 artiklan 3 kohdassa täsmennetyt tiedot.

ESMA asettaa kyseiset tiedot saataville rekisterissä 109 artiklan 3 kohdan nojalla yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivään mennessä.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle, ESMAlle, EKP:lle ja tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille keskuspankeille kaikista evätyistä toimilupapyynnöistä ja esitettävä päätöksen perustelut ja tapauksen mukaan selitys siitä, miksi niiden lausunnoista on poikettu.

22 artikla

Omaisuusreferenssitokeneita koskeva raportointi

1.  Liikkeeseenlaskijan on raportoitava kustakin omaisuusreferenssitokenista, jonka liikkeeseenlaskuarvo on yli 100 000 000 euroa, toimivaltaiselle viranomaiselle neljännesvuosittain seuraavat tiedot:

a)   haltijoiden lukumäärä;

b)   liikkeeseen lasketun omaisuusreferenssitokenin arvo ja omaisuusreservin koko;

c)   liiketoimien keskimääräinen päiväkohtainen lukumäärä ja keskimääräinen yhteenlaskettu arvo asianomaisen vuosineljänneksen aikana;

d)   arvio sen käyttöön vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella liittyvien liiketoimien keskimääräisestä päiväkohtaisesta lukumäärästä ja yhteenlasketusta arvosta asianomaisen vuosineljänneksen aikana.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c ja d alakohtaa liiketoimella tarkoitetaan mitä tahansa sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön muutosta, joka on oikeutettu omaisuusreferenssitokeniin omaisuusreferenssitokenin yhdestä hajautetun tilikirjan osoitteesta toiseen tai yhdeltä tililtä toiselle siirron seurauksena.

Kun liiketoimet liittyvät vaihtoon varoihin tai muihin kryptovaroihin liikkeeseenlaskijan tai kryptovarapalvelun tarjoajan kanssa, niiden ei katsota liittyvän omaisuusreferenssitokenin käyttöön vaihdantavälineenä, paitsi jos on näyttöä siitä, että omaisuusreferenssitokenia käytetään muilla kryptovaroilla toteutettavien liiketoimien toimitukseen.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat noudattavat 1 kohdassa tarkoitettua raportointivelvoitetta niiden liikkeeseen laskettujen omaisuusreferenssitokenien osalta, joiden arvo on alle 100 000 000 euroa.

3.   Omaisuusreferenssitokeneihin liittyviä palveluja tarjoavien kryptovarapalvelun tarjoajien on annettava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalle tiedot, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetun raportin laatimiseksi, myös raportoimalla ketjun ulkopuolisista liiketoimista.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on jaettava saamansa tiedot EKP:n ja tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun keskuspankin kanssa sekä vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

5.   EKP ja tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu keskuspankki voivat antaa toimivaltaiselle viranomaiselle omat arvionsa sellaisten liiketoimien neljännesvuosittaisesta keskimääräisestä päiväkohtaisesta lukumäärästä ja keskimääräisestä yhteenlasketusta arvosta, jotka liittyvät omaisuusreferenssitokenin käyttöön vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella.

6.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään menetelmät, joilla arvioidaan omaisuusreferenssitokenin käyttöön vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella liittyvien liiketoimien keskimääräinen päiväkohtainen lukumäärä ja yhteenlaskettu arvo.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.  EPV laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, esitysmuodot ja mallipohjat 1 kohdassa tarkoitettua raportointia ja 3 kohdassa tarkoittujen tietojen ilmoittamista varten.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

23 artikla

Laajasti vaihdantavälineenä käytettävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskua koskevat rajoitukset

1.  Jos tietyn omaisuusreferenssitokenin osalta sen käyttöön vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella liittyvien liiketoimien arvioitu neljännesvuosittainen keskimääräinen päiväkohtainen lukumäärä on yli miljoona ja keskimääräinen yhteenlaskettu arvo yli 200 000 000 euroa, liikkeeseenlaskijan on

a)   lopetettava kyseisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlasku; ja

b)   40 työpäivän kuluessa mainitun kynnysarvon saavuttamisesta toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle suunnitelma sen varmistamiseksi, että näiden liiketoimien arvioitu neljännesvuosittainen keskimääräinen päiväkohtainen lukumäärä pysyy alle miljoonassa ja keskimääräinen yhteenlaskettu arvo alle 200 000 000 eurossa.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä liikkeeseenlaskijan antamia tietoja, omia arvioitaan taikka EKP:n tai tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun keskuspankin toimittamia arvioita sen mukaan, mikä niistä on korkein, sen arvioimiseksi, onko 1 kohdassa tarkoitettu kynnysarvo saavutettu.

3.  Jos useat liikkeeseenlaskijat laskevat liikkeeseen saman omaisuusreferenssitokenin, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit sen jälkeen, kun kaikilta liikkeeseenlaskijoilta saadut tiedot on koottu yhteen.

4.   Liikkeeseenlaskijan on toimitettava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suunnitelma toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttäväksi. Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa vaadittava muutoksia, kuten vähimmäisnimellisarvon määräämistä, sen varmistamiseksi, että omaisuusreferenssitokenin käyttö vaihdantavälineenä vähenee ajoissa.

5.   Toimivaltainen viranomainen voi sallia liikkeeseenlaskijan laskea jälleen liikkeeseen omaisuusreferenssitokenina vasta, kun sillä on näyttöä siitä, että sen käyttöön vaihdantavälineenä yhdellä valuutta-alueella liittyvien liiketoimien arvioitu neljännesvuosittainen keskimääräinen päiväkohtainen lukumäärä on alle miljoona ja keskimääräinen yhteenlaskettu arvo alle 200 000 000 euroa.

24 artikla

Toimiluvan peruuttaminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimilupa seuraavissa tilanteissa:

a)  liikkeeseenlaskija on lopettanut liiketoiminnan kuudeksi peräkkäiseksi kuukaudeksi tai ei ole käyttänyt toimilupaansa 12 peräkkäiseen kuukauteen;

b)  liikkeeseenlaskija on saanut toimilupansa sääntöjenvastaisin keinoin, kuten antamalla vääriä tietoja 18 artiklassa tarkoitetussa toimilupahakemuksessa tai 25 artiklan mukaisesti muutetussa kryptovaran kuvauksessa;

c)  liikkeeseenlaskija ei täytä enää niitä edellytyksiä, joiden perusteella toimilupa on myönnetty;

d)  liikkeeseenlaskija on rikkonut vakavasti tämän osaston säännöksiä;

e)  liikkeeseenlaskijaan on sovellettu lunastussuunnitelmaa;

f)  liikkeeseenlaskija on nimenomaisesti luopunut toimiluvastaan tai päättänyt lopettaa toimintansa;

g)   liikkeeseenlaskijan toiminta aiheuttaa vakavan uhan markkinoiden eheydelle, rahoitusvakaudelle tai maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle tai altistaa liikkeeseenlaskijan tai toimialan rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyville vakaville riskeille.

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kaikista ensimmäisen alakohdan e ja f alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on myös peruutettava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimilupa, kun EKP tai tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu keskuspankki antaa lausunnon, jonka mukaan omaisuusreferenssitoken aiheuttaa vakavan uhan maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle, rahapolitiikan välittymiselle tai rahapoliittiselle suvereniteetille.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on rajoitettava liikkeeseen laskettavan omaisuusreferenssitokenin määrää tai määrättävä omaisuusreferenssitokenille vähimmäisnimellisarvo, jos EKP tai tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu keskuspankki antaa lausunnon, jonka mukaan omaisuusreferenssitoken aiheuttaa uhan maksujärjestelmien moitteettomalle toiminnalle, rahapolitiikan välittymiselle tai rahapoliittiselle suvereniteetille, ja täsmennettävä sovellettava rajoitus tai vähimmäisnimellisarvo.

4.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä seuraavista tilanteista:

a)  tämän asetuksen 34 artiklan 5 kohdan h alakohdassa tarkoitettu ulkopuolinen yhteisö on menettänyt toimilupansa direktiivin 2013/36/EU 8 artiklassa tarkoitettuna luottolaitoksena, tämän asetuksen 59 artiklassa tarkoitettuna kryptovarapalvelun tarjoajana, maksulaitoksena tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksena;

b)  liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen jäsenet tai sellaiset osakkeenomistajat tai jäsenet, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia liikkeeseenlaskijassa, ovat rikkoneet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2015/849 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimilupa, jos ne katsovat, että tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tilanteet vaikuttavat liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen tai sellaisten osakkeenomistajien tai jäsenten hyvään maineeseen, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia liikkeeseenlaskijassa, tai jos on viitteitä siitä, että 34 artiklassa tarkoitetut ohjaus- ja hallintojärjestelmät tai sisäisen valvonnan mekanismit eivät ole toimineet.

Kun toimilupa peruutetaan, omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on pantava täytäntöön 47 artiklan mukainen menettely.

6.  Toimivaltaisten viranomaisten on kahden työpäivän kuluessa toimiluvan peruuttamisesta ilmoitettava ESMAlle omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimiluvan peruuttamisesta. ESMA asettaa tiedot tällaisesta toimiluvan peruuttamisesta saataville 109 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä nojalla ilman aiheetonta viivytystä.

25 artikla

Omaisuusreferenssitokeneita koskevien julkaistujen kryptovaran kuvausten muuttaminen

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista liiketoimintamalliinsa suunnitelluista muutoksista, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus omaisuusreferenssitokenien haltijoiden tai mahdollisten haltijoiden ostopäätökseen ja jotka tapahtuvat 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämisen jälkeen tai 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymisen jälkeen sekä 23 artiklan yhteydessä. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa olennaiset muutokset seuraaviin:

a)  ohjaus- ja hallintojärjestelmät, mukaan lukien raportointisuhteet ylimpään hallintoelimeen ja riskienhallintakehys;

b)  reserviomaisuus ja reserviomaisuuden säilytys;

c)  omaisuusreferenssitokenien haltijoille myönnetyt oikeudet;

d)  mekanismi, jonka avulla omaisuusreferenssitoken lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan;

e)  protokollat omaisuusreferenssitokeneilla toteutettujen liiketoimien validointia varten;

f)  liikkeeseenlaskijoiden oman hajautetun tilikirjan teknologian toiminta, kun omaisuusreferenssitokenit lasketaan liikkeeseen, siirretään ja tallennetaan tällaista hajautetun tilikirjan teknologiaa käyttäen;

g)  mekanismit, joilla varmistetaan omaisuusreferenssitokenien likviditeetti, mukaan lukien likviditeetinhallintaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt 45 artiklassa tarkoitettuja merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoita varten;

h)  järjestelyt ulkopuolisten yhteisöjen kanssa, myös reserviomaisuuden hoitoa ja reservin sijoittamista, reserviomaisuuden säilytystä ja tapauksen mukaan omaisuusreferenssitokenien yleisölle luovutusta varten;

i)  valitustenkäsittelymenettelyt;

j)  rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskeva riskinarviointi ja siihen liittyvät yleiset toimintaperiaatteet ja menettelyt.

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ilmoitettava suunnitelluista muutoksista kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle 30 työpäivää ennen niiden voimaantuloa.

2.  Jos toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu jostakin 1 kohdassa tarkoitetusta suunnitellusta muutoksesta, omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on laadittava luonnos muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi ja varmistettava, että siinä esitettyjen tietojen järjestys on yhdenmukainen alkuperäisen kryptovaran kuvauksen järjestyksen kanssa.

Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on annettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi luonnos muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava sähköisesti muutetun kryptovaran kuvauksen luonnoksen vastaanottamisesta mahdollisimman pian ja viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä luonnos muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi tai kieltäydyttävä hyväksymästä sitä 30 työpäivän kuluessa ▌vastaanottoilmoituksesta. Tarkastellessaan luonnosta muutetuksi kryptovaran kuvaukseksi toimivaltainen viranomainen voi pyytää sitä koskevia lisätietoja, selvityksiä tai perusteluja. Kun toimivaltainen viranomainen esittää tällaisen pyynnön, 30 työpäivän määräaika alkaa vasta, kun toimivaltainen viranomainen on saanut pyydetyt lisätiedot.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että kryptovaran kuvaukseen tehdyt muutokset ovat mahdollisesti merkityksellisiä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan, rahapolitiikan välittymisen ja rahapoliittisen suvereniteetin kannalta, sen on kuultava EKP:tä ja tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua keskuspankkia. Toimivaltainen viranomainen voi tällaisissa tapauksissa kuulla myös EPV:tä ja ESMAa.

EKP tai asianomainen keskuspankki ja tapauksen mukaan EPV ja ESMA antavat lausunnon 20 työpäivän kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kuulemispyynnön vastaanottamisesta.

4.  Kun toimivaltainen viranomainen hyväksyy muutetun kryptovaran kuvauksen, se voi vaatia omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa

a)  ottamaan käyttöön mekanismeja, joilla varmistetaan omaisuusreferenssitokenin haltijoiden suoja silloin, kun liikkeeseenlaskijan toiminnan mahdollisella muutoksella voi olla olennainen vaikutus omaisuusreferenssitokenin tai reserviomaisuuden arvoon, vakauteen tai riskeihin;

b)  toteuttamaan aiheelliset korjaavat toimenpiteet, joilla puututaan markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen tai maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan liittyviin huolenaiheisiin.

Toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa toteuttamaan aiheelliset korjaavat toimenpiteet, joilla puututaan maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan, rahapolitiikan välittymiseen tai rahapoliittiseen suvereniteettiin liittyviin huolenaiheisiin, jos EKP tai tapauksen mukaan 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu keskuspankki ehdottaa tällaisia korjaavia toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa kuulemisissa.

Jos EKP tai 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu keskuspankki on ehdottanut eri toimenpiteitä kuin ne, joita toimivaltainen viranomainen vaatii, ehdotetut toimenpiteet on yhdistettävä tai, jos se ei ole mahdollista, on vaadittava toteuttamaan tiukempi toimenpide.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava muutettu kryptovaran kuvaus ESMAlle, vastaanottavien jäsenvaltioiden keskitetyille yhteyspisteille, EPV:lle, EKP:lle ja tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille kahden työpäivän kuluessa hyväksynnän antamisesta.

ESMA asettaa muutetun kryptovaran kuvauksen saataville 109 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä ilman aiheetonta viivytystä.

26 artikla

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden vastuu kryptovaran kuvauksessa annetuista tiedoista

1.  Jos liikkeeseenlaskija on rikkonut 19 artiklaa antamalla kryptovaran kuvauksessaan tai muutetussa kryptovaran kuvauksessa tietoa, joka ei ole täydellistä, tasapuolista tai selkeää tai joka on harhaanjohtavaa, kyseinen liikkeeseenlaskija sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet ovat vastuussa tällaisen omaisuusreferenssitokenin haltijalle kaikista tappioista, jotka ovat johtuneet tästä rikkomisesta.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun siviilioikeudellisen vastuun sopimusperusteisella poissulkemisella tai rajoittamisella ei ole oikeusvaikutuksia.

3.  Omaisuusreferenssitokenin haltijoiden vastuulla on esittää näyttöä siitä, että kyseisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija on rikkonut 19 artiklaa antamalla tietoa, joka ei ole tasapuolista tai selkeää tai on harhaanjohtavaa, ja että tällaiseen tietoon turvautuminen on vaikuttanut haltijan päätökseen ostaa, myydä tai vaihtaa kyseinen omaisuusreferenssitoken.

4.  Liikkeeseenlaskija sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet eivät ole vastuussa tappioista, joita on syntynyt turvautumisesta 6 artiklan 19 kohdassa tarkoitetussa tiivistelmässä, mukaan lukien sen mahdollinen käännös, annettuihin tietoihin, paitsi jos

a)  tiivistelmä luettuna yhdessä kryptovaran kuvauksen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen; tai

b)  tiivistelmässä ei luettuna yhdessä kryptovaran kuvauksen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja mahdollisten haltijoiden auttamiseksi, kun ne harkitsevat tällaisen omaisuusreferenssitokenin ostamista.

5.  Tämä artikla ei rajoita kansallisen lainsäädännön mukaista muuta siviilioikeudellista vastuuta.

2 luku

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden velvollisuudet

27 artikla

Velvollisuus toimia rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti omaisuusreferenssitokenien haltijoiden edun mukaisesti

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti ja viestittävä omaisuusreferenssitokenien haltijoiden ja mahdollisten haltijoiden kanssa tasapuolisella ja selkeällä tavalla, joka ei ole harhaanjohtava.

2.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on toimittava tällaisten tokenien haltijoiden edun mukaisesti ja kohdeltava heitä yhdenvertaisesti, paitsi jos etuoikeutetusta kohtelusta ilmoitetaan kryptovaran kuvauksessa ja tapauksen mukaan markkinointiviestinnässä.

28 artikla

Kryptovaran kuvauksen julkaiseminen ▌

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan on julkaistava verkkosivustollaan 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyväksytty kryptovaran kuvaus ja tapauksen mukaan 25 artiklassa tarkoitettu muutettu kryptovaran kuvaus ▌. Hyväksytyn kryptovaran kuvauksen on oltava julkisesti saatavilla omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamisen tai kyseisen tokenin kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivään mennessä. Hyväksytyn kryptovaran kuvauksen ja tapauksen mukaan muutetun kryptovaran kuvauksen ▌on oltava saatavilla liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla niin kauan kuin omaisuusreferenssitoken on yleisön hallussa.

29 artikla

Markkinointiviestintä

1.  Kaikessa markkinointiviestinnässä, joka liittyy omaisuusreferenssitokenin tarjoamiseen yleisölle tai tällaisen omaisuusreferenssitokenin ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi, on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a)  markkinointiviestintä on selvästi tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi;

b)  markkinointiviestinnän tiedot ovat tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne ole harhaanjohtavia;

c)  markkinointiviestinnän tiedot ovat yhdenmukaisia kryptovaran kuvauksen tietojen kanssa;

d)  markkinointiviestinnässä ilmoitettaan selvästi, että kryptovaran kuvaus on julkaistu, ja mainitaan selvästi omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan verkkosivuston osoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joista liikkeeseenlaskijan tavoittaa. ▌

2.   Markkinointiviestinnässä on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti, että omaisuusreferenssitokenien haltijoilla on liikkeeseenlaskijaan nähden oikeus vaatia lunastusta milloin tahansa.

3.  Markkinointiviestintä ja sen muutokset on julkaistava liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla.

4.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia, että markkinointiviestintä hyväksytään ennen sen julkaisemista.

5.  Markkinointiviestintä on annettava tiedoksi toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä.

6.   Markkinointiviestintää ei saa levittää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemista. Tällainen rajoitus ei vaikuta omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan kykyyn tehdä markkinoiden tunnusteluja.

30 artikla

Jatkuva tiedottaminen omaisuusreferenssitokenien haltijoille

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ▌ilmoitettava selkeällä, täsmällisellä ja avoimella tavalla verkkosivustollaan julkisesti ja helposti saatavilla olevassa paikassa liikkeessä olevien omaisuusreferenssitokenien määrä sekä 36 artiklassa tarkoitetun reserviomaisuuden arvo ja koostumus. Tällaiset tiedot on päivitettävä vähintään kuukausittain.

2.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on julkaistava mahdollisimman pian verkkosivustollaan julkisesti ja helposti saatavilla olevassa paikassa lyhyt, selkeä, täsmällinen ja avointiivistelmä tilintarkastuskertomuksesta sekä täydellinen ja lyhentämätön tilintarkastuskertomus 36 artiklassa tarkoitetun reserviomaisuuden osalta.

3.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ilmoitettava mahdollisimman pian ja selkeällä, täsmällisellä ja avoimella tavalla verkkosivustollaan julkisesti ja helposti saatavilla olevassa paikassa tapahtumat, joilla on tai todennäköisesti on huomattava vaikutus omaisuusreferenssitokenien arvoon tai 36 artiklassa tarkoitettuun reserviomaisuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 88 artiklan soveltamista.

31 artikla

Valitustenkäsittelymenettelyt

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön tehokkaat ja avoimet menettelyt omaisuusreferenssitokenien haltijoilta ja muilta asianosaisilta, kuten omaisuusreferenssitokenien haltijoita edustavilta kuluttajajärjestöiltä, saatujen valitusten nopeaa, oikeudenmukaista ja johdonmukaista käsittelyä varten ja ylläpidettävä näitä menettelyjä, ja niiden on julkaistava kyseisten menettelyjen kuvaukset. Jos 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitetut ulkopuoliset yhteisöt luovuttavat omaisuusreferenssitokenit kokonaan tai osittain, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön myös menettelyt, joilla helpotetaan valitusten käsittelyä omaisuusreferenssitokenien haltijoiden ja tällaisten ulkopuolisten yhteisöjen välillä.

2.  Omaisuusreferenssitokenien haltijoiden on voitava tehdä valituksia maksutta omaisuusreferenssitokeniensa liikkeeseenlaskijoille tai tapauksen mukaan 1 kohdassa tarkoitetuille ulkopuolisille yhteisöille.

3.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ja tapauksen mukaan 1 kohdassa tarkoitettujen ulkopuolisten yhteisöjen on laadittava ja asetettava omaisuusreferenssitokenien haltijoiden saataville mallipohja valitusten tekemistä varten ja pidettävä kirjaa kaikista vastaanotetuista valituksista ja niiden johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

4.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on tutkittava kaikki valitukset nopeasti ja oikeudenmukaisella tavalla ja ilmoitettava tällaisten tutkimusten tuloksesta omaisuusreferenssitokeniensa haltijoille kohtuullisen ajan kuluessa.

5.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään vaatimukset, mallipohjat ja menettely valitusten käsittelyä varten.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

32 artikla

Eturistiriitojen ▌tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallitseminen ja niistä ilmoittaminen

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ▌pantava täytäntöön ja ylläpidettävä tehokkaita toimintaperiaatteita ja menettelyjä niiden itsensä ja seuraavien tahojen välisten eturistiriitojen ▌tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi:

a)  niiden osakkeenomistajat tai jäsenet;

b)  osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on suoraan tai välillisesti huomattava omistusosuus niissä;

c)  niiden ylimmän hallintoelimen jäsenet;

d)  niiden työntekijät;

e)  omaisuusreferenssitokenien haltijat; tai

f)  kolmas osapuoli, joka huolehtii jostakin 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitetusta tehtävästä. ▌

2.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on erityisesti toteutettava kaikki aiheelliset toimet 36 artiklassa tarkoitetun reserviomaisuuden hoidosta ja sijoittamisesta johtuvien eturistiriitojen ▌tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi.

3.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on ilmoitettava verkkosivustollaan helposti havaittavassa paikassa omaisuusreferenssitokeniensa haltijoille 1 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen yleinen luonne ja lähteet sekä niiden lieventämiseksi toteutetut toimet.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten on oltava riittävän täsmällisiä, jotta niiden omaisuusreferenssitokenien mahdolliset haltijat voivat tehdä tietoon perustuvan ostopäätöksen omaisuusreferenssitokeneista.

5.  EPV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)  vaatimukset, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettuja toimintaperiaatteita ja menettelyjä;

b)  3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten sisältöä koskevat yksityiskohdat ja menetelmät.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

33 artikla

Ylimpään hallintoelimeen tehtyjen muutosten tiedoksianto

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on annettava toimivaltaiselle viranomaiselleen välittömästi tiedoksi kaikki niiden ylimpään hallintoelimeen tehdyt muutokset ja annettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kaikki tarvittavat tiedot 34 artiklan 2 kohdan noudattamisen arvioimiseksi.

34 artikla

Ohjaus- ja hallintojärjestelmät

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla on oltava vahvat ohjaus- ja hallintojärjestelmät, joihin sisältyvät selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti, tehokkaat menettelyt sellaisten riskien tunnistamista, hallitsemista, valvomista ja raportointia varten, joille ne ovat tai saattavat olla alttiina, sekä riittävät sisäisen valvonnan mekanismit, mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja kirjanpitomenettelyt.

2.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ylimmän hallintoelimen jäsenten on oltava riittävän hyvämaineisia ja heillä on erikseen ja yhdessä oltava asianmukainen osaaminen, taidot ja kokemus ▌tehtäviensä hoitamiseksi. He eivät saa varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa. Heidän on myös osoitettava, että he pystyvät käyttämään riittävästi aikaa tehtäviensä tehokkaaseen hoitamiseen.

3.   Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ylimmän hallintoelimen on arvioitava ja tarkasteltava säännöllisesti tämän osaston 2, 3, 5 ja 6 luvun noudattamiseksi käyttöön otettujen toimintaperiaatteiden ja menettelyjen tehokkuutta ja toteutettava asianmukaiset toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

4.  Osakkeenomistajien tai jäsenten, joilla on huomattavia omistusosuuksia suoraan tai välillisesti omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoissa, on oltava riittävän hyvämaineisia, eivätkä he saa varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa.

5.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön toimintaperiaatteita ja menettelyjä, jotka ovat riittävän tehokkaita tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön, ylläpidettävä ja pantava täytäntöön erityisesti seuraavia seikkoja koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä:

a)  36 artiklassa tarkoitettu omaisuusreservi;

b)  37 artiklassa täsmennetty reserviomaisuuden säilytys, mukaan lukien omaisuuserien erottelu;

c)  39 artiklassa täsmennetyt omaisuusreferenssitokenien haltijoille myönnetyt oikeudet;

d)  mekanismi, jonka avulla omaisuusreferenssitokenit lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan;

e)  protokollat omaisuusreferenssitokeneilla toteutettujen liiketoimien validointia varten;

f)  liikkeeseenlaskijoiden oman hajautetun tilikirjan teknologian toiminta, kun omaisuusreferenssitokenit lasketaan liikkeeseen, siirretään ja tallennetaan käyttäen tällaista hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa, jota liikkeeseenlaskijat tai niiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet ylläpitävät;

g)  mekanismit, joilla varmistetaan omaisuusreferenssitokenien likviditeetti, mukaan lukien likviditeetinhallintaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt 45 artiklassa tarkoitettuja merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoita varten;

h)  järjestelyt ulkopuolisten yhteisöjen kanssa omaisuusreservin hoitoa ja reserviomaisuuden sijoittamista, reserviomaisuuden säilytystä ja tapauksen mukaan omaisuusreferenssitokenien yleisölle luovutusta varten;

i)   omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden kirjallinen suostumus muille henkilöille, jotka voisivat tarjota omaisuusreferenssitokeneita tai hakea lupaa ottaa ne kaupankäynnin kohteeksi;

j)  31 artiklassa täsmennetty valitusten käsittely;

k)  32 artiklassa täsmennetyt eturistiriidat. ▌

Jos omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat tekevät ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettuja järjestelyjä, nämä järjestelyt on esitettävä ulkopuolisten yhteisöjen kanssa tehdyssä sopimuksessa. Sopimusjärjestelyissä on vahvistettava sekä omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden että ulkopuolisten yhteisöjen tehtävät, vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimusjärjestelyissä, joiden vaikutukset ylittävät lainkäyttöalueiden rajat, on yksiselitteisesti vahvistettava sovellettavat lainvalintasäännöt.

6.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä asianmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, resursseja ja menettelyjä varmistaakseen palvelujensa ja toimintojensa jatkuvan ja säännöllisen suorittamisen, paitsi jos ne ovat käynnistäneet 47 artiklassa tarkoitetun lunastussuunnitelman. Tätä varten omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on pidettävä kaikki järjestelmänsä ja suojattua pääsyä koskevat protokollansa asianmukaisten unionin standardien mukaisina.

7.  Jos omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija päättää lopettaa siihen liittyvien palvelujen ja toimintojen tarjoamisen, myös lopettamalla kyseisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskun, sen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle suunnitelma tällaisen lopettamisen hyväksymiseksi.

8.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on yksilöitävä operatiivisen riskin lähteet ja minimoitava nämä riskit kehittämällä asianmukaisia järjestelmiä, tarkastuksia ja menettelyjä.

9.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet ja suunnitelmat sen varmistamiseksi, että keskeiset tiedot ja toiminnot säilyvät ja toimintaa jatketaan niiden tieto- ja viestintäteknisiin järjestelmiin ja menettelyihin liittyvien toimintahäiriöiden yhteydessä, tai, jos tämä ei ole mahdollista, joilla varmistetaan tällaisten tietojen ja toimintojen nopea palautuminen ja niiden toiminnan nopea jatkaminen.

10.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla on oltava käytössä sisäisen valvonnan mekanismit ja tehokkaat riskienhallintamenettelyt ▌, mukaan lukien tehokkaat valvonta- ja turvajärjestelyt tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien hallinnointia varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2554(37) edellytetyllä tavalla. Menettelyissä on huolehdittava kattavasta arvioinnista, joka koskee 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettua riippuvuutta ulkopuolisista yhteisöistä. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on seurattava ja arvioitava säännöllisesti sisäisen valvonnan mekanismien ja riskinarviointimenettelyjen riittävyyttä ja tehokkuutta ja toteutettava aiheelliset toimenpiteet mahdollisten niitä koskevien puutteiden korjaamiseksi.

11.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt, joilla turvataan tietojen saatavuus, aitous, eheys ja luottamuksellisuus asetuksen (EU) 2022/2554 edellytetyllä tavalla ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Näiden järjestelmien on tallennettava ja turvattava asiaankuuluvat tiedot, jotka on kerätty ja tuotettu liikkeeseenlaskijoiden toiminnan yhteydessä.

12.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että riippumattomat tilintarkastajat toteuttavat säännöllisesti niitä koskevan tilintarkastuksen. Näiden tilintarkastusten tulokset on ilmoitettava kyseisen liikkeeseenlaskijan ylimmälle hallintoelimelle ja asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville.

13.  EPV antaa tiiviissä yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa täsmennetään seuraavia koskevien ohjaus- ja hallintojärjestelmien vähimmäissisältö:

a)  8 kohdassa tarkoitetut riskien seurantavälineet;

b)  10 kohdassa tarkoitettu sisäisen valvonnan mekanismi;

c)  9 kohdassa tarkoitettu liiketoiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma;

d)  12 kohdassa tarkoitetut tilintarkastukset, mukaan lukien tilintarkastuksessa käytettävä vähimmäisdokumentaatio.

EPV ottaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja ohjeita antaessaan huomioon ohjaus- ja hallintojärjestelmiä koskevat säännökset muissa rahoituspalveluja koskevissa unionin säädöksissä, mukaan lukien direktiivi 2014/65/EU.

35 artikla

Omien varojen vaatimukset

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla on jatkuvasti oltava omia varoja, joiden määrä on vähintään suurin seuraavista määristä:

a)  350 000 euroa;

b)  2 prosenttia 36 artiklassa tarkoitetun reserviomaisuuden keskimääräisestä määrästä;

c)   neljäsosa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan b alakohtaa reserviomaisuuden keskimääräisellä määrällä tarkoitetaan reserviomaisuuden keskimääräistä määrää kunkin kalenteripäivän lopussa laskettuna kuuden edeltävän kuukauden ajalta.

Jos liikkeeseenlaskija tarjoaa useampaa kuin yhtä omaisuusreferenssitokenia, ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä on kunkin omaisuusreferenssitokenin vakuutena olevan reserviomaisuuden keskimääräisen määrän summa.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua määrää tarkistetaan vuosittain ja se lasketaan 67 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut omat varat koostuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 26–30 artiklassa tarkoitetuista ydinpääoman (CET1) eristä ja instrumenteista mainitun asetuksen 36 artiklan mukaisten täysimääräisten vähennysten jälkeen soveltamatta mainitun asetuksen 46 artiklan 4 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettuja kynnysarvoihin perustuvia poikkeuksia.

3.  Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalla on omien varojen määrä, joka on enintään 20 prosenttia suurempi kuin 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan soveltamisesta johtuva määrä, jos minkä tahansa seuraavan seikan arviointi viittaa suurempaan ▌riskiin:

a)  34 artiklan 1, 8 ja 10 kohdassa tarkoitettujen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan riskienhallintaprosessien ja sisäisen valvonnan mekanismien arviointi;

b)  36 artiklassa tarkoitetun reserviomaisuuden laatu ja volatiliteetti;

c)  niiden oikeuksien tyypit, jotka omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija myöntää omaisuusreferenssitokenin haltijoille 39 artiklan mukaisesti;

d)  jos omaisuusreservi sisältää sijoituksia, sijoituspolitiikan aiheuttamat omaisuusreserviin kohdistuvat riskit;

e)  omaisuusreferenssitokenilla toimitettujen liiketoimien yhteenlaskettu arvo ja lukumäärä;

f)  niiden markkinoiden merkittävyys, joilla omaisuusreferenssitokenia tarjotaan ja markkinoidaan;

g)  tapauksen mukaan omaisuusreferenssitokenin markkina-arvo.

4.   Kotijäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että muiden kuin merkittävien omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija noudattaa mitä tahansa 45 artiklassa säädettyä vaatimusta, jos se on tarpeen, jotta voidaan puuttua tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tunnistettuihin suurempiin riskeihin tai muihin riskeihin, joihin 45 artiklalla pyritään puuttumaan, kuten likviditeettiriskeihin.

5.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on tehtävä säännöllisesti stressitestejä, joissa otetaan huomioon vakavat mutta uskottavat rahoitusmarkkinoiden stressiskenaariot, kuten korkohäiriöt, ja muut kuin rahoitusmarkkinoiden stressiskenaariot, kuten operatiivinen riski, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tällaisten stressitestien tulosten perusteella vaadittava tietyissä olosuhteissa riskinäkymät ja stressitestien tulokset huomioon ottaen, että omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalla on omien varojen määrä, joka on 20–40 prosenttia suurempi kuin 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan soveltamisesta johtuva määrä.

6.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)  menettely ja aikataulu, joiden mukaisesti omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on mukauduttava 3 kohdassa säädettyihin suurempiin omien varojen vaatimuksiin;

b)  kriteerit 3 kohdassa säädetyn omien varojen suuremman määrän vaatimiselle;

c)   stressitestiohjelmien suunnittelun vähimmäisvaatimukset, joissa otetaan huomioon omaisuusreferenssitokenin koko, monimutkaisuus ja luonne, kuten

i)  stressitestityypit ja niiden päätavoitteet ja käyttökohteet;

ii)  erilaisten stressitestien suorittamistiheys;

iii)  sisäiset ohjaus- ja hallintojärjestelmät;

iv)  asianomainen datainfrastruktuuri;

v)  menetelmät ja oletusten uskottavuus;

vi)  suhteellisuusperiaatteen soveltaminen kaikkiin vähimmäisvaatimuksiin, olivatpa ne määrällisiä tai laadullisia; ja

vii)  stressitestien vähimmäistiheys ja stressitestiskenaarioiden yhteiset viiteparametrit.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3 luku

Omaisuusreservi

36 artikla

Velvoite pitää omaisuusreserviä ja tällaisen omaisuusreservin koostumus ja hoito

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on muodostettava omaisuusreservi ja ylläpidettävä sitä jatkuvasti.

Omaisuusreservi on muodostettava ja sitä on hoidettava siten, että

a)  katetaan omaisuusreferenssitokenien referenssinä oleviin omaisuuseriin liittyvät riskit; ja

b)  puututaan haltijoiden pysyviin lunastusoikeuksiin liittyviin likviditeettiriskeihin.

2.   Omaisuusreservi on eroteltava oikeudellisesti liikkeeseenlaskijoiden varallisuudesta sekä muiden omaisuusreferenssitokenien omaisuusreservistä omaisuusreferenssitokenien haltijoiden etujen mukaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti siten, että liikkeeseenlaskijoiden velkojilla ei ole takautumisoikeutta omaisuusreserviin, etenkään maksukyvyttömyystapauksessa.

3.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että omaisuusreservi on toiminnallisesti eroteltu niiden varallisuudesta sekä muiden tokenien omaisuusreservistä.

4.   EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään likviditeettivaatimukset, ottaen huomioon omaisuusreservin ja itse omaisuusreferenssitokenin koko, monimutkaisuus ja luonne.

Teknisissä sääntelystandardeissa on vahvistettava erityisesti

a)   päivän kuluessa erääntyvien omaisuuserien prosenttiosuus omaisuusreservistä, mukaan lukien niiden takaisinmyyntisopimusten prosenttiosuus, jotka voidaan purkaa yhden työpäivän ennakkoilmoituksella, tai niiden käteisvarojen prosenttiosuus, jotka voidaan nostaa yhden työpäivän ennakkoilmoituksella;

b)  viikon kuluessa erääntyvien omaisuuserien prosenttiosuus omaisuusreservistä, mukaan lukien niiden takaisinmyyntisopimusten prosenttiosuus, jotka voidaan purkaa viiden työpäivän ennakkoilmoituksella, tai niiden käteisvarojen prosenttiosuus, jotka voidaan nostaa viiden työpäivän ennakkoilmoituksella;

c)  muut asianomaiset maturiteetit ja yleiset likviditeetinhallintaa koskevat tekniikat;

d)   luottolaitoksissa olevien kunkin referenssinä olevan virallisen valuutan talletusten vähimmäismäärät, jotka eivät voi olla pienemmät kuin 30 prosenttia kunkin referenssinä olevan virallisen valuutan määrästä.

Sovellettaessa toisen alakohdan a, b ja c alakohtaa EPV ottaa huomioon muun muassa direktiivin 2009/65/EY 52 artiklassa säädetyt asiaankuuluvat kynnysarvot.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5.  Kahta tai useampaa omaisuusreferenssitokenia yleisölle tarjoavien liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä ja ylläpidettävä eroteltuja omaisuusreservien pooleja kullekin omaisuusreferenssitokenille. Kutakin näistä omaisuusreservien pooleista on hoidettava erikseen.

Jos omaisuusreferenssitokenien eri liikkeeseenlaskijat tarjoavat yleisölle samaa omaisuusreferenssitokenia, näiden liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä ja ylläpidettävä vain yhtä omaisuusreserviä tälle omaisuusreferenssitokenille.

6.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ylimpien hallintoelinten on varmistettava omaisuusreservin tehokas ja vakaa hoito. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskun ja lunastuksen vastapainona on aina vastaava omaisuusreservin lisäys tai vähennys.

7.  Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on määritettävä omaisuusreservin yhteenlaskettu arvo käyttämällä markkinahintoja. Sen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin liikkeessä olevien omaisuusreferenssitokenin haltijoiden liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien saatavien yhteenlaskettu arvo.

8.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla on oltava selkeät ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet, joissa kuvataan tällaisten tokenien vakautusmekanismi. Näissä toimintaperiaatteissa on erityisesti

a)  lueteltava omaisuusreferenssitokenien referenssinä olevat omaisuuserät sekä kyseisten omaisuuserien koostumus;

b)  kuvattava omaisuusreserviin sisältyvien omaisuuserien tyyppi ja omaisuuserien tarkka jakautuminen;

c)  esitettävä yksityiskohtainen arvio omaisuusreservistä aiheutuvista riskeistä, mukaan lukien luottoriski, markkinariski, keskittymäriski ja likviditeettiriski;

d)  kuvattava menettely, jolla omaisuusreferenssitokenit lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan, sekä menettely, jolla tällaisen liikkeeseenlaskun ja lunastuksen tuloksena on vastaava omaisuusreservin lisäys tai vähennys;

e)  mainittava, onko osa omaisuusreservistä sijoitettu 38 artiklassa säädetyllä tavalla;

f)  jos omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat sijoittavat osan omaisuusreservistä 38 artiklassa säädetyllä tavalla, kuvattava yksityiskohtaisesti sijoituspolitiikka ja esitettävä arvio siitä, miten sijoituspolitiikka voi vaikuttaa omaisuusreservin arvoon;

g)  kuvattava menettely, jolla ostetaan omaisuusreferenssitokeneita ja lunastetaan tällaiset tokenit omaisuusreserviä vastaan, ja lueteltava henkilöt tai henkilöryhmät, joilla on siihen oikeus.

9.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on teetettävä omaisuusreservin riippumaton tilintarkastus, jossa arvioidaan tämän luvun sääntöjen noudattamista, kuuden kuukauden välein alkaen 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämispäivästä tai 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymispäivästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 artiklan 12 kohdan soveltamista.

10.  Liikkeeseenlaskijan on annettava 9 kohdassa tarkoitetun tilintarkastuksen tulokset tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä ja viimeistään kuuden viikon kuluessa arvostuksen viitepäivämäärästä. Liikkeeseenlaskijan on julkaistava tilintarkastuksen tulokset kahden viikon kuluessa päivästä, jona se on annettu tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen voi määrätä liikkeeseenlaskijan lykkäämään tilintarkastuksen tulosten julkaisemista, jos

a)   liikkeeseenlaskijaa on vaadittu panemaan täytäntöön palautumisjärjestely tai -toimenpiteitä 46 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b)   liikkeeseenlaskijaa on vaadittu panemaan täytäntöön lunastussuunnitelma 47 artiklan mukaisesti;

c)   se katsotaan tarpeelliseksi omaisuusreferenssitokenien haltijoiden taloudellisten etujen suojaamiseksi;

d)   se katsotaan tarpeelliseksi kotijäsenvaltion tai muun jäsenvaltion rahoitusjärjestelmään kohdistuvan merkittävän haitallisen vaikutuksen välttämiseksi.

11.  Tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa arvostuksessa markkinahintoja käyttäen on käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131(38) 2 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä markkinahintaan arvostamista aina, kun se on mahdollista.

Markkinahintaan arvostamista käytettäessä reservin omaisuuserä on arvostettava käyttäen varovaisinta osto- ja myyntitarjousta, jollei positiota voi kyseisen reservin omaisuuserän osalta sulkea markkinoiden perusteella määräytyvään keskikurssiin. On käytettävä ainoastaan laadukkaita markkinatietoja, ja näitä tietoja on arvioitava kaikkien seuraavien tekijöiden perusteella:

a)   vastapuolten määrä ja laatu;

b)   reservin omaisuuserän markkinoiden volyymi ja liikevaihto;

c)   omaisuusreservin koko.

12.  Kun tämän artiklan 11 kohdassa tarkoitettu markkinahintaan arvostaminen ei ole mahdollista tai markkinatiedot eivät ole riittävän laadukkaita, reservin omaisuuserä on arvostettava varovaisesti käyttämällä asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 9 alakohdassa määriteltyä malliin perustuvaa arvostamista.

Mallilla on arvioitava tarkasti reservin omaisuuserän perusarvo kaikkien seuraavien ajantasaisten avaintekijöiden pohjalta:

a)   kyseisen reserviomaisuuserän markkinoiden volyymi ja liikevaihto;

b)   omaisuusreservin koko;

c)   reservin omaisuuserään liittyvä markkinariski, korkoriski ja luottoriski.

Malliin perustuvaa arvostamista käytettäessä ei saa käyttää asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 10 alakohdassa määriteltyä jaksotettuun hankintamenoon perustuvaa arvostusmenetelmää.

37 artikla

Reserviomaisuuden säilytys

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön, ylläpidettävä ja pantava täytäntöön säilytystä koskevia toimintaperiaatteita, menettelyjä ja sopimusjärjestelyjä, joilla varmistetaan jatkuvasti, että

a)  reserviomaisuutta ei kiinnitetä eikä pantata Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/47/EY(39) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna rahoitusvakuusjärjestelynä;

b)  reserviomaisuus säilytetään tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)  omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat saavat reserviomaisuuden nopeasti käyttöönsä, jotta ne voivat vastata omaisuusreferenssitokenien haltijoiden esittämiin lunastuspyyntöihin;

d)   reserviomaisuuden säilyttäjien keskittymiä vältetään;

e)   reserviomaisuuden keskittymäriski vältetään.

2.  Kahta tai useampaa omaisuusreferenssitokenia unionissa liikkeeseen laskevilla liikkeeseenlaskijoilla on oltava käytössä säilytysperiaatteet kullekin omaisuusreservin poolille. Samaa omaisuusreferenssitokenia liikkeeseen laskeneiden omaisuusreferenssitokenien eri liikkeeseenlaskijoiden on käytettävä ja ylläpidettävä yksiä säilytysperiaatteita.

3.  Reserviomaisuuden on oltava säilytettävänä viimeistään viiden työpäivän kuluttua omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskupäivästä yhdessä tai useammassa seuraavista:

a)  kryptovarapalvelun tarjoaja, joka tarjoaa kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta, jos reserviomaisuus koostuu kryptovaroista;

b)  luottolaitos kaikentyyppisen reserviomaisuuden osalta;

c)   sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa B osan 1 kohdassa tarkoitettua rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaiden lukuun koskevaa oheispalvelua, jos reserviomaisuus koostuu rahoitusvälineistä.

4.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on noudatettava kaikkea asianmukaista pätevyyttä, varovaisuutta ja huolellisuutta valitessaan, nimetessään ja tarkastellessaan 3 kohdassa tarkoitettuja reserviomaisuuden säilyttäjiksi nimettyjä kryptovarapalvelun tarjoajia, luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä. Säilyttäjän on oltava liikkeeseenlaskijasta erillinen oikeushenkilö.

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että 3 kohdassa tarkoitetuilla reserviomaisuuden säilyttäjiksi nimetyillä kryptovarapalvelun tarjoajilla, luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksillä on tarvittava asiantuntemus ja maine markkinoilla voidakseen toimia tällaisen reserviomaisuuden säilyttäjinä, ottaen huomioon kyseisten kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kirjanpitokäytännöt, säilytysmenettelyt ja sisäisen valvonnan mekanismit. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ja säilyttäjien välisillä sopimusjärjestelyillä on varmistettava, että säilytettävänä oleva reserviomaisuus suojataan säilyttäjien velkojien vaatimuksilta.

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa säilytystä koskevissa toimintaperiaatteissa ja menettelyissä on vahvistettava valintaperusteet kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimeämiseksi reserviomaisuuden säilyttäjiksi sekä menettely tällaisten nimeämisten tarkastelua varten.

Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on tarkasteltava säännöllisesti kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimeämistä reserviomaisuuden säilyttäjiksi. Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on tällaista tarkastelua varten arvioitava altistumistaan tällaisiin säilyttäjiin liittyville riskeille, kun otetaan huomioon niiden suhde säilyttäjiin koko laajuudessaan, ja seurattava jatkuvasti tällaisten säilyttäjien taloudellista tilaa.

6.  Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen reserviomaisuuden säilyttäjien on varmistettava, että reserviomaisuuden säilytys toteutetaan seuraavasti:

a)  luottolaitosten on säilytettävä varoja luottolaitosten kirjanpidossa avatulla tilillä;

b)  kun on kyse rahoitusvälineistä, joita voidaan säilyttää, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten on säilytettävä kaikkia rahoitusvälineitä, jotka voidaan kirjata luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon avatulle rahoitusvälinetilille, ja kaikkia rahoitusvälineitä, jotka voidaan fyysisesti toimittaa tällaisille luottolaitoksille tai sijoituspalveluyrityksille;

c)  kun on kyse kryptovaroista, joita voidaan säilyttää, kryptovarapalvelun tarjoajien on säilytettävä reserviomaisuuteen sisältyvät kryptovarat tai tällaisiin kryptovaroihin pääsyä koskeva keino, soveltuvin osin yksityisten salausavainten muodossa;

d)  kun on kyse muista omaisuuseristä, luottolaitosten on todennettava, että omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat omistavat ne, ja pidettävä kirjaa siitä reserviomaisuudesta, jonka osalta se on saanut varmuuden, että omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat omistavat tämän reserviomaisuuden.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan a alakohtaa luottolaitosten on varmistettava, että varat kirjataan luottolaitosten kirjanpitoon erilliselle tilille niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla komission direktiivin 2006/73/EY(40) 16 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tili on avattava omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan nimissä kunkin omaisuusreferenssitokenin reserviomaisuuden hoitoa varten, jotta säilytettävinä olevien varojen voidaan todeta selkeästi kuuluvan kuhunkin omaisuusreserviin.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan b alakohtaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten on varmistettava, että kaikki rahoitusvälineet, jotka voidaan kirjata luottolaitosten kirjanpitoon avatulle rahoitusvälinetilille, kirjataan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon erillisille tileille niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla direktiivin 2006/73/EY 16 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Rahoitusvälinetili on avattava omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden nimissä kunkin omaisuusreferenssitokenin reserviomaisuuden hoitoa varten, jotta säilytettävinä olevien rahoitusvälineiden voidaan todeta selkeästi kuuluvan kuhunkin omaisuusreserviin.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohtaa kryptovarapalvelun tarjoajien on avattava positiorekisteri omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden nimissä kunkin omaisuusreferenssitokenin reserviomaisuuden hoitoa varten, jotta säilytettävinä olevien kryptovarojen voidaan todeta selkeästi kuuluvan kuhunkin omaisuusreserviin.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan d alakohtaa arvion siitä, omistavatko omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat reserviomaisuuden, on perustuttava omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden toimittamiin tietoihin tai asiakirjoihin ja ulkopuoliseen näyttöön, jos sellaista on saatavilla.

7.  Tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimeämisestä reserviomaisuuden säilyttäjiksi on oltava todisteena 34 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu sopimusjärjestely. Näissä sopimusjärjestelyissä on muun muassa määritettävä se tietojen vaihto, joka katsotaan tarpeelliseksi, jotta omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat sekä kryptovarapalvelun tarjoajat, luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset voivat hoitaa tehtävänsä säilyttäjinä.

8.  Säilyttäjiksi 4 kohdan mukaisesti nimettyjen kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti, riippumattomasti ja omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden ja tällaisten tokenien haltijoiden edun mukaisesti.

9.  Säilyttäjiksi 4 kohdan mukaisesti nimetyt kryptovarapalvelun tarjoajat, luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset eivät saa harjoittaa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta toimintaa, joka voi aiheuttaa eturistiriitoja kyseisten liikkeeseenlaskijoiden, omaisuusreferenssitokenien haltijoiden ja niiden itsensä välillä, paitsi jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  kryptovarapalvelun tarjoajat, luottolaitokset tai sijoituspalveluyritykset ovat toiminnallisesti ja hierarkkisesti erottaneet säilytystehtäviensä hoitamisen mahdollisesti eturistiriidan synnyttävistä tehtävistään;

b)  omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat ovat asianmukaisesti tunnistaneet mahdolliset eturistiriidat, ▌seuranneet ja hallinneet niitä ja ilmoittaneet niistä omaisuusreferenssitokenien haltijoille 32 artiklan mukaisesti.

10.  Jos 6 kohdan nojalla säilytettävänä oleva rahoitusväline tai kryptovara menetetään, kyseisen rahoitusvälineen tai kryptovaran menettäneen kryptovarapalvelun tarjoajan, luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen on ilman aiheetonta viivytystä korvattava tai palautettava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalle samantyyppinen rahoitusväline tai kryptovara tai vastaava arvo. Kyseinen kryptovarapalvelun tarjoaja, luottolaitos tai sijoituspalveluyritys ei ole vastuussa, jos se pystyy osoittamaan, että menetys on seurausta ulkopuolisesta tapahtumasta, johon se ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa ja jonka seuraukset eivät olisi olleet vältettävissä kaikista kohtuullisiksi katsottavista toimista huolimatta.

38 artikla

Omaisuusreservin sijoittaminen

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden, jotka sijoittavat osan omaisuusreservistään, on sijoitettava nämä omaisuuserät ainoastaan erittäin likvideihin rahoitusvälineisiin, joissa on minimaalinen markkinariski, luottoriski ja keskittymäriski. Sijoitukset on voitava realisoida nopeasti sillä tavoin, että kielteiset hintavaikutukset ovat minimaalisia.

2.  Sovellettaessa 1 kohtaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritysten) osuuksia pidetään omaisuuserinä, joissa on minimaalinen markkinariski, luottoriski ja keskittymäriski, jos kyseinen yhteissijoitusyritys sijoittaa pelkästään EPV:n 5 kohdan mukaisesti täsmentämiin omaisuuseriin ja jos omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija varmistaa, että omaisuusreservi sijoitetaan siten, että keskittymäriski minimoidaan.

3.  Rahoitusvälineet, joihin omaisuusreservi sijoitetaan, on säilytettävä 37 artiklan mukaisesti.

4.  Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija vastaa kaikista voitoista tai tappioista, mukaan lukien 1 kohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden arvon vaihtelut, ja mahdollisista vastapuoliriskeistä tai operatiivisista riskeistä, jotka johtuvat omaisuusreservin sijoittamisesta.

5.  EPV laatii yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet, joita voidaan pitää erittäin likvideinä ja joihin liittyy minimaalinen markkinariski, luottoriski ja keskittymäriski. EPV ottaa näitä rahoitusvälineitä täsmentäessään huomioon

a)  erityyppiset omaisuuserät, joiden referenssinä voi olla omaisuusreferenssitoken;

b)  korrelaatio niiden omaisuuserien, joiden referenssinä omaisuusreferenssitoken on, ja sellaisten erittäin likvidien rahoitusvälineiden välillä, joihin liikkeeseenlaskijat voivat sijoittaa;

c)  asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklassa tarkoitettu ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61(41) täsmennetty maksuvalmiusvaatimus;

d)   keskittymärajoitukset, jotka estävät liikkeeseenlaskijaa

i)  sijoittamasta enempää kuin tietyn prosenttiosuuden reserviomaisuudesta rahoitusvälineisiin, joita voidaan pitää erittäin likvideinä ja joihin liittyy minimaalinen markkinariski, luottoriski ja keskittymäriski;

ii)  säilyttämästä enempää kuin tietyn prosenttiosuuden kryptovaroista tai omaisuuseristä samaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(42) 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyyn konserniin kuuluvissa kryptovarapalvelun tarjoajissa tai luottolaitoksissa.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan d alakohdan i alakohtaa EPV kehittää tarkoituksenmukaisia raja-arvoja keskittymävaatimusten määrittämiseksi. Näissä raja-arvoissa on otettava huomioon muun muassa direktiivin 2009/65/EY 52 artiklassa säädetyt asiaankuuluvat kynnysarvot.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

39 artikla

▌Oikeus vaatia lunastusta

1.  Omaisuusreferenssitokenien haltijoilla on omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoihin nähden oikeus vaatia lunastusta milloin tahansa sekä reserviomaisuuden osalta silloin, kun liikkeeseenlaskijat eivät pysty täyttämään tämän osaston 6 luvussa tarkoitettuja velvoitteitaan. Liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön tällaista pysyvää oikeutta vaatia lunastusta koskevat selkeät ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt, ylläpidettävä niitä ja pantava ne täytäntöön.

2.  Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on tällaisen tokenin haltijan pyynnöstä lunastettava tokenit joko maksamalla määrä muina varoina kuin sähköisenä rahana hallussa pidetyn omaisuusreferenssitokenin referenssinä olevien omaisuuserien markkina-arvoa vastaavasti tai toimittamalla tokenin referenssinä olevat omaisuuserät. Liikkeeseenlaskijoiden on otettava käyttöön tällaista pysyvää oikeutta vaatia lunastusta koskevat toimintaperiaatteet, joissa vahvistetaan

a)  ehdot, mukaan lukien kynnysarvot, ajanjaksot ja määräajat, joiden mukaisesti omaisuusreferenssitokenien haltijat voivat käyttää tällaista oikeutta vaatia lunastusta;

b)  mekanismit ja menettelyt, joilla varmistetaan omaisuusreferenssitokenien lunastaminen, myös stressikausien markkinaolosuhteissa sekä 46 artiklassa tarkoitetun palautumissuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä tai 47 artiklan mukaisen omaisuusreferenssitokenien hallitun lunastuksen tapauksessa;

c)  omaisuusreferenssitokenien ja reserviomaisuuden arvostus tai arvostusperiaatteet, kun omaisuusreferenssitokenien haltija käyttää oikeutta vaatia lunastusta, myös 36 artiklan 11 kohdassa tarkoitettua arvostusmenetelmää käyttäen;

d)  lunastamisen toimituksen ehdot; ja ▌

e)   toimenpiteet, joita liikkeeseenlaskijat toteuttavat hallinnoidakseen asianmukaisesti omaisuusreservin lisäyksiä tai vähennyksiä, jotta vältetään haitalliset vaikutukset reserviomaisuuden markkinoihin.

Jos liikkeeseenlaskijat omaisuusreferenssitokenin myydessään ottavat maksun vastaan muina jonkin virallisen valuutan määräisinä varoina kuin sähköisenä rahana, niiden on aina annettava mahdollisuus lunastaa token muina saman virallisen valuutan määräisinä varoina kuin sähköisenä rahana.

3.  Omaisuusreferenssitokenien lunastamisesta ei peritä maksua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 46 artiklan soveltamista.

40 artikla

Koron myöntämiskielto

1.   Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat eivät saa myöntää korkoa omaisuusreferenssitokenien osalta.

2.   Kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saa myöntää korkoa omaisuusreferenssitokeneihin liittyviä kryptovarapalveluja tarjotessaan.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa mikä tahansa korvaus tai muu omaisuusreferenssitokenien haltijan tällaisten omaisuusreferenssitokenien hallussapitoajan kestoon liittyvä etuus on katsottava koroksi. Tämä kattaa vaikutukseltaan korkoa vastaavat nettokorvaukset tai alennukset, jotka omaisuusreferenssitokenien haltija saa suoraan liikkeeseenlaskijalta tai kolmansilta osapuolilta ja jotka ovat suoraan yhteydessä omaisuusreferenssitokeniin tai jotka omaisuusreferenssitokenien haltija saa muiden tuotteiden korvauksesta tai hinnoittelusta.

4 luku

Omistusosuuksien hankinta omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoissa

41 artikla

Omistusosuuksien ehdotettua hankintaa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoissa koskeva arviointi

1.  Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai tällaisten yhdessä toimivien henkilöiden, jotka aikovat hankkia suoraan tai välillisesti huomattavan omistusosuuden omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijassa, jäljempänä ’hankkijaehdokas’, tai lisätä suoraan tai välillisesti tällaista huomattavaa omistusosuuttaan siten, että hankkijaehdokkaan osuus äänistä tai osakepääomasta nousisi vähintään ▌20, 30 tai 50 prosenttiin, tai siten, että omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijasta tulisi sen tytäryritys, on ilmoitettava tästä kirjallisesti kyseisen liikkeeseenlaskijan toimivaltaiselle viranomaiselle ja mainittava samalla aiotun omistusosuuden suuruus ja annettava tiedot, joita vaaditaan komission 42 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymissä teknisissä sääntelystandardeissa.

2.  Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka on päättänyt luopua suoraan tai välillisesti huomattavasta omistusosuudestaan omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijassa on ennen kyseisestä omistusosuudesta luopumista ilmoitettava päätöksestään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle ja mainittava samalla tällaisen omistusosuuden suuruus. Kyseisen henkilön on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle myös päätöksestään vähentää merkittävää omistusosuutta siten, että kyseisen henkilön osuus äänistä tai osakepääomasta laskisi alle ▌20, 30 tai 50 prosenttiin, tai siten, että omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija lakkaisi olemasta kyseisen henkilön tytäryritys.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ja joka tapauksessa kahden työpäivän kuluessa 1 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava kirjallisesti sen vastaanottamisesta.

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ehdotettu hankinta ja komission 42 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymissä teknisissä sääntelystandardeissa vaaditut tiedot 60 työpäivän kuluessa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kirjallisen vastaanottoilmoituksen päivämäärästä. Kun toimivaltainen viranomainen vahvistaa vastaanottaneensa ilmoituksen, sen on ilmoitettava hankkijaehdokkaalle arviointijakson päättymispäivämäärä.

5.  Suorittaessaan 4 kohdassa tarkoitettua arviointia toimivaltainen viranomainen voi pyytää hankkijaehdokkaalta lisätietoja, jotka ovat tarpeen arvioinnin suorittamiseksi. Tällainen pyyntö on esitettävä ennen arvioinnin päättymistä ja joka tapauksessa viimeistään 50. työpäivänä 3 kohdassa tarkoitetun kirjallisen vastaanottoilmoituksen päivämäärästä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti, ja siinä on yksilöitävä tarvittavat lisätiedot.

Toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä 4 kohdassa tarkoitettu arviointijakso, kunnes se on saanut tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut lisätiedot. Keskeytys ei saa olla pitempi kuin 20 työpäivää. Toimivaltaisen viranomaisen esittämät lisäpyynnöt saada lisätietoja tai selvennyksiä saatuihin tietoihin eivät saa johtaa arviointijakson uuteen keskeyttämiseen.

Toimivaltainen viranomainen voi pidentää tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun keskeytyksen enintään 30 työpäivään, jos hankkijaehdokas sijaitsee unionin ulkopuolella tai sitä säännellään kolmannen maan lainsäädännöllä.

6.  Toimivaltaisen viranomaisen, joka 4 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tehtyään päättää vastustaa 1 kohdassa tarkoitettua ehdotettua hankintaa, on ilmoitettava siitä hankkijaehdokkaalle kahden työpäivän kuluessa ja joka tapauksessa ennen 4 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, jota on mahdollisesti siirretty myöhemmäksi 5 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti. Ilmoituksessa on esitettävä tällaisen päätöksen perustelut.

7.  Jos toimivaltainen viranomainen ei vastusta 1 kohdassa tarkoitettua ehdotettua hankintaa ennen 4 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, jota on mahdollisesti siirretty myöhemmäksi 5 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti, ehdotettua hankintaa pidetään hyväksyttynä.

8.  Toimivaltainen viranomainen voi asettaa enimmäisajan, jonka kuluessa 1 kohdassa tarkoitettu ehdotettu hankinta on saatettava päätökseen, ja tarvittaessa pidentää tätä enimmäisaikaa.

42 artikla

Omistusosuuksien ehdotettua hankintaa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoissa koskevan arvioinnin sisältö

1.  Suorittaessaan 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua arviointia toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hankkijaehdokkaan soveltuvuus ja 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ehdotetun hankinnan taloudellinen vakaus kaikkien seuraavien perusteiden mukaisesti:

a)  hankkijaehdokkaan maine;

b)  niiden henkilöiden maine, osaaminen, taidot ja kokemus, jotka tulevat johtamaan omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan liiketoimintaa ehdotetun hankinnan seurauksena ▌;

c)  hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus erityisesti suhteessa siihen, millaista liiketoimintaa ehdotetun hankinnan kohteena olevassa omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijassa aiotaan harjoittaa ja harjoitetaan;

d)  omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan kyky noudattaa tämän osaston säännöksiä ja jatkaa niiden noudattamista;

e)  onko perusteltua syytä epäillä, että ehdotetun hankinnan yhteydessä syyllistytään tai pyritään tai on syyllistytty tai pyritty direktiivin 2015/849/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun rahanpesuun tai 5 kohdassa tarkoitettuun terrorismin rahoitukseen tai että ehdotettu hankinta saattaisi lisätä tämän vaaraa.

2.  Toimivaltainen viranomainen voi vastustaa ehdotettua hankintaa ainoastaan silloin, jos siihen on perusteltuja syitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetyillä perusteilla tai jos 41 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset.

3.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa ennakkoehtoja sen suhteen, millainen huomattavan omistusosuuden taso on hankittava tämän asetuksen nojalla, eivätkä sallia toimivaltaisten viranomaistensa tarkastelevan ehdotettua hankintaa markkinoiden taloudellisten tarpeiden pohjalta.

4.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään niiden tietojen yksityiskohtainen sisältö, jotka ovat tarpeen 41 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittamiseksi. Vaadittujen tietojen on oltava toiminnan vakauden arvioinnin kannalta merkityksellisiä, oikeasuhteisia ja mukautettuja hankkijaehdokkaan luonteeseen ja 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ehdotettuun hankintaan.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5 luku

Merkittävät omaisuusreferenssitokenit

43 artikla

Omaisuusreferenssitokenien luokittelu merkittäviksi omaisuusreferenssitokeneiksi

1.  Omaisuusreferenssitokenit luokitellaan merkittäviksi omaisuusreferenssitokeneiksi seuraavien, 11 kohdan nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä täsmennettyjen kriteerien perusteella:

a)  omaisuusreferenssitokenin haltijoiden lukumäärä on yli 10 miljoonaa;

b)  liikkeeseen lasketun omaisuusreferenssitokenin arvo, ▌sen markkina-arvo tai omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan omaisuusreservin koko on yli 5 000 000 000 euroa;

c)  kyseisellä omaisuusreferenssitokenilla toteutettujen liiketoimien päiväkohtainen keskimääräinen lukumäärä asianomaisen ajanjakson aikana on yli 2,5 miljoonaa ja keskimääräinen yhteenlaskettu arvo yli 500 000 000 euroa;

d)   omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/1925(43) mukaisesti portinvartijaksi nimetty ydinalustapalveluja tarjoava yritys;

e)  omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan ▌toiminnan merkittävyys kansainvälisessä mittakaavassa, mukaan lukien omaisuusreferenssitokenin käyttö ▌ maksuihin ja rahalähetyksiin ▌;

f)  omaisuusreferenssitokenin tai sen liikkeeseenlaskijoiden kytkeytyminen rahoitusjärjestelmään;

g)   se, että sama liikkeeseenlaskija laskee liikkeeseen vähintään yhtä muuta omaisuusreferenssitokenia tai sähkörahatokenia ja tarjoaa vähintään yhtä kryptovarapalvelua.

2.  EPV luokittelee omaisuusreferenssitokenit merkittäviksi omaisuusreferenssitokeneiksi, kun vähintään kolme tämän artiklan 1 kohdassa säädetyistä kriteereistä täyttyy

a)  ensimmäisen raportin kattamana ajanjaksona 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämisen jälkeen tai 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymisen jälkeen; tai

b)  vähintään kahden peräkkäisen tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun raportin kattamana ajanjaksona.

3.  Kun useat liikkeeseenlaskijat laskevat liikkeeseen saman omaisuusreferenssitokenin, 1 kohdassa säädettyjen kriteerien täyttymistä on arvioitava sen jälkeen, kun kaikilta liikkeeseenlaskijoilta saadut tiedot on koottu yhteen.

4.  Liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava EPV:lle ja EKP:lle vähintään kaksi kertaa vuodessa tiedot, jotka ovat tarpeen tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen kriteerien täyttymisen arvioimiseksi, mukaan lukien tapauksen mukaan tiedot, jotka on vastaanotettu 22 artiklan nojalla.

Jos liikkeeseenlaskija on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka virallinen valuutta ei ole euro, tai jos omaisuusreferenssitokenien referenssinä on jonkin jäsenvaltion virallinen valuutta, joka ei ole euro, toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot myös kyseisen jäsenvaltion keskuspankille.

5.  Jos EPV katsoo, että omaisuusreferenssitokenit täyttävät 1 kohdassa säädetyt kriteerit 2 kohdan mukaisesti, EPV laatii asiasta päätösluonnoksen omaisuusreferenssitokenien luokitelemiseksi merkittäviksi omaisuusreferenssitokeneiksi ja ilmoittaa tästä päätösluonnoksesta kyseisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalle, liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, EKP:lle ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille.

Tällaisten omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla, niiden toimivaltaisilla viranomaisilla, EKP:llä ja tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion keskuspankilla on 20 työpäivää aikaa EPV:n päätösluonnoksen tiedoksiantamisesta esittää kirjallisia huomautuksia ja kommentteja. EPV ottaa nämä huomautukset ja kommentit asianmukaisesti huomioon ennen lopullisen päätöksen hyväksymistä.

6.  EPV tekee lopullisen päätöksen siitä, onko omaisuusreferenssitoken luokiteltava merkittäväksi omaisuusreferenssitokeniksi, 60 työpäivän kuluessa 5 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta ja ilmoittaa tästä päätöksestä välittömästi tällaisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalle ja sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

7.  Jos omaisuusreferenssitoken on luokiteltu merkittäväksi EPV:n 6 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen nojalla, tuon merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa koskevat valvontatehtävät on siirrettävä liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta EPV:lle 20 työpäivän kuluessa päätöksen ilmoittamispäivästä.

EPV ja toimivaltainen viranomainen tekevät yhteistyötä valvontavaltuuksien sujuvan siirtymisen varmistamiseksi.

8.  EPV arvioi uudelleen vuosittain merkittävien omaisuusreferenssitokenien luokittelun saatavilla olevien tietojen, myös 4 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tai 22 artiklan nojalla saatujen tietojen, perusteella.

Jos EPV katsoo, että tietyt omaisuusreferenssitokenit eivät enää täytä 1 kohdassa säädettyjä kriteerejä 2 kohdan mukaisesti, EPV laatii asiasta päätösluonnoksen siitä, että se ei enää luokittele omaisuusreferenssitokenia merkittäväksi, ja ilmoittaa tästä päätösluonnoksesta näiden omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoille ja niiden kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, EKP:lle ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille.

Tällaisten omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoilla, niiden toimivaltaisilla viranomaisilla, EKP:llä ja 4 kohdassa tarkoitetulla keskuspankilla on 20 työpäivää kyseisen päätösluonnoksen ilmoituspäivästä aikaa esittää kirjallisia huomautuksia ja kommentteja. EPV ottaa nämä huomautukset ja kommentit asianmukaisesti huomioon ennen EPV:n lopullisen päätöksen hyväksymistä.

9.  EPV tekee lopullisen päätöksen siitä, luokitellaanko omaisuusreferenssitokenia enää merkittäväksi omaisuusreferenssitokeniksi, 60 työpäivän kuluessa 8 kohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä ja ilmoittaa tästä päätöksestä välittömästi tällaisten omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijalle ja sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

10.  Jos omaisuusreferenssitokenia ei enää luokitella merkittäväksi EPV:n 9 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen nojalla, tuon omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa koskevat valvontatehtävät on siirrettävä EPV:ltä liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 20 työpäivän kuluessa kyseisen päätöksen ilmoituspäivästä.

EPV ja toimivaltainen viranomainen tekevät yhteistyötä valvontavaltuuksien sujuvan siirtymisen varmistamiseksi.

11.  Komissio antaa 139 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä 1 kohdassa säädetyt kriteerit, joiden perusteella omaisuusreferenssitoken luokitellaan merkittäväksi, ja määritetään

a)  olosuhteet, joissa omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimintaa pidetään merkittävänä kansainvälisessä mittakaavassa unionin ulkopuolella;

b)  olosuhteet, joissa omaisuusreferenssitokenien ja niiden liikkeeseenlaskijoiden katsotaan olevan kytkeytyneitä rahoitusjärjestelmään;

c)  toimivaltaisten viranomaisten EPV:lle ja EKP:lle tämän artiklan 4 kohdan ja 56 artiklan 3 kohdan nojalla antamien tietojen sisältö ja muoto.

44 artikla

Omaisuusreferenssitokenien vapaaehtoinen luokittelu merkittäviksi omaisuusreferenssitokeneiksi

1.  Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskutoimiluvan hakijat voivat 18 artiklan mukaisessa toimilupahakemuksessaan tai 17 artiklan mukaisessa tiedoksiannossaan ilmoittaa haluavansa, että niiden omaisuusreferenssitokenit luokitellaan merkittäviksi omaisuusreferenssitokeneiksi. Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava tällaisesta liikkeeseenlaskutoimiluvan hakijan pyynnöstä EPV:lle, EKP:lle ja 43 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyseisen jäsenvaltion keskuspankille.

Jotta omaisuusreferenssitoken voidaan luokitella merkittäväksi tämän artiklan nojalla, omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskutoimiluvan hakijan on osoitettava 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja 18 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen toimintaohjelman avulla, että se todennäköisesti täyttää vähintään kolme 43 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kriteereistä.

2.  EPV laatii 20 työpäivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamisesta päätösluonnoksen, joka sisältää sen mainittuun toimintaohjelmaan perustuvan lausunnon siitä, täyttääkö omaisuusreferenssitoken tai täyttääkö se todennäköisesti vähintään kolme 43 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kriteereistä, ja ilmoittaa tästä päätösluonnoksesta liikkeeseenlaskutoimiluvan hakijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, EKP:lle ja 43 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille.

Tällaisten omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden toimivaltaisilla viranomaisilla, EKP:llä ja tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion keskuspankilla on 20 työpäivää kyseisen päätösluonnoksen tiedoksiantamispäivästä aikaa esittää kirjallisia huomautuksia ja kommentteja. EPV ottaa nämä huomautukset ja kommentit asianmukaisesti huomioon ennen EPV:n lopullisen päätöksen hyväksymistä.

3.  EPV tekee lopullisen päätöksen siitä, luokitellaanko omaisuusreferenssitoken merkittäväksi omaisuusreferenssitokeniksi, 60 työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, ja ilmoittaa tästä päätöksestä välittömästi tällaisten omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskutoimiluvan hakijalle ja sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.  Jos omaisuusreferenssitokenit on luokiteltu merkittäviksi EPV:n tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen nojalla, näiden merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoita koskevat valvontatehtävät on siirrettävä toimivaltaiselta viranomaiselta EPV:lle sinä päivänä, jona toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimiluvan myöntämisestä, tai 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymispäivänä.

45 artikla

Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden erityiset lisävelvollisuudet

1.  Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on vahvistettava palkka- ja palkkiopolitiikka, jolla edistetään kyseisten liikkeeseenlaskijoiden järkevää ja tehokasta riskienhallintaa ja joka ei houkuttele riskienhallinnan tason alentamiseen, sekä toteutettava ja ylläpidettävä tällaista politiikkaa.

2.  Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava, että tällaisia tokeneita voivat oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin säilyttää eri kryptovarapalvelun tarjoajat, joilla on toimilupa kryptovarojen säilytykseen ja hallinnointiin asiakkaiden puolesta, mukaan lukien kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka eivät kuulu samaan, direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyyn konserniin.

3.  Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on arvioitava ja seurattava likviditeettitarpeita, jotta ne voivat vastata omaisuusreferenssitokenien haltijoiden esittämiin lunastuspyyntöihin ▌. Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on tätä varten otettava käyttöön likviditeetinhallintaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt, ylläpidettävä niitä ja pantava ne täytäntöön. Näillä toimintaperiaatteilla ja menettelyillä on varmistettava, että reserviomaisuudella on resilientti likviditeettiprofiili, jonka ansiosta merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskija voi jatkaa normaalia toimintaansa, myös likviditeettistressiskenaarioissa.

4.  Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden on tehtävä säännöllisesti likviditeettistressitestejä. EPV voi tällaisten testien tulosten perusteella päättää lujittaa tämän artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja likviditeettivaatimuksia.

Jos merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat tarjoavat kahta tai useampaa omaisuusreferenssitokenia tai tarjoavat kryptovarapalveluja, näiden stressitestien on katettava kaikki näistä toiminnoista kattavalla ja kokonaisvaltaisella tavalla.

5.  Edellä 35 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on 3 prosenttia merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden reserviomaisuuden keskimääräisestä määrästä.

6.  Jos useat liikkeeseenlaskijat tarjoavat samaa merkittävää omaisuusreferenssitokenia, 1–5 kohtaa sovelletaan kuhunkin liikkeeseenlaskijaan.

Jos liikkeeseenlaskija tarjoaa kahta tai useampaa omaisuusreferenssitokenia unionissa ja vähintään yksi tällainen omaisuusreferenssitoken luokitellaan merkittäviksi, 1–5 kohtaa sovelletaan tähän liikkeeseenlaskijaan.

7.  EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)  1 kohdassa tarkoitettua palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevien ohjaus- ja hallintojärjestelmien vähimmäissisältö;

b)   3 kohdassa säädettyjen likviditeetinhallintaa koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen vähimmäissisältö sekä likviditeettivaatimukset, myös täsmentämällä kunkin referenssinä olevan virallisen valuutan talletusten vähimmäismäärä, joka ei voi olla pienempi kuin 60 prosenttia kunkin referenssinä olevan virallisen valuutan määrästä;

c)  menettely ja aikataulu, joiden mukaisesti merkittävien omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on mukautettava omien varojen määränsä 5 kohdassa säädettyihin vaatimuksiin.

Luottolaitosten tapauksessa EPV kalibroi tekniset standardit ottaen huomioon mahdolliset vuorovaikutussuhteet tällä asetuksella vahvistettujen sääntelyvaatimusten ja muilla unionin säädöksillä vahvistettujen sääntelyvaatimusten välillä.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

8.   EPV laatii tiiviissä yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa ohjeet asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 4 kohdassa tarkoitettuihin stressitesteihin sisällytettävät stressitestiskenaarioiden yhteiset viiteparametrit. Ohjeet on saatettava ajan tasalle määräajoin ottaen huomioon uusimmat markkinamuutokset.

6 luku

Palautumis- ja lunastussuunnitelmat

46 artikla

Palautumissuunnitelma

1.  Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on laadittava palautumissuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet, jotka liikkeeseenlaskijan on toteutettava täyttääkseen jälleen omaisuusreserviin sovellettavat vaatimukset tapauksissa, joissa liikkeeseenlaskija ei noudata näitä vaatimuksia, ja ylläpidettävä sitä.

Palautumissuunnitelmaan on sisällyttävä myös liikkeeseen laskettuun omaisuusreferenssitokeniin liittyvien liikkeeseenlaskijan palvelujen säilyminen, toiminnan nopea palautuminen ja liikkeeseenlaskijan velvollisuuksien täyttäminen, jos jokin tapahtuma vakavasti vaarantaa toiminnan jatkuvuuden.

Palautumissuunnitelman on sisällettävä asianmukaiset edellytykset ja menettelyt, joilla varmistetaan palautumistoimien oikea-aikainen täytäntöönpano, sekä useita eri toimintavaihtoehtoja palautumista varten, mukaan lukien

a)   lunastuksista perittävät likviditeettimaksut;

b)   rajoitukset, jotka koskevat omaisuusreferenssitokenin yhden työpäivän aikana lunastettavaa määrää;

c)   lunastusten keskeyttäminen.

2.  Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on annettava palautumissuunnitelma tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämispäivästä tai kuuden kuukauden kuluessa 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymispäivästä. Toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava muutoksia palautumissuunnitelmaan, jos se on tarpeen sen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, ja ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle päätöksestään, jossa näitä muutoksia pyydetään, 40 työpäivän kuluessa suunnitelman tiedoksiantopäivästä. Liikkeeseenlaskijan on pantava mainittu päätös täytäntöön 40 työpäivän kuluessa sen tiedoksiantopäivästä. Liikkeeseenlaskijan on säännöllisesti tarkasteltava palautumissuunnitelmaa ja päivitettävä se.

Liikkeeseenlaskijan on tapauksen mukaan annettava palautumissuunnitelma tiedoksi myös kriisinratkaisu- ja vakavaraisuusvalvontaviranomaisilleen toimivaltaisen viranomaisen lisäksi.

3.   Jos liikkeeseenlaskija ei noudata tämän osaston 3 luvussa tarkoitettuja omaisuusreserviin sovellettavia vaatimuksia tai jos se nopeasti heikkenevän taloudellisen tilan vuoksi ei todennäköisesti lähitulevaisuudessa noudata näitä vaatimuksia, toimivaltaisella viranomaisella on sovellettavien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi valtuudet vaatia liikkeeseenlaskijaa toteuttamaan yksi tai useampi palautumissuunnitelmassa esitetyistä järjestelyistä tai toimenpiteistä tai päivittämään palautumissuunnitelma, kun olosuhteet eroavat alkuperäisessä palautumissuunnitelmassa esitetyistä olettamuksista, sekä toteuttamaan yksi tai useampi päivitetyssä suunnitelmassa esitetyistä järjestelyistä tai toimenpiteistä tietyssä aikataulussa.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa toimivaltaisella viranomaisella on valtuudet keskeyttää tilapäisesti omaisuusreferenssitokenien lunastus edellyttäen, että keskeyttäminen on perusteltua, kun otetaan huomioon omaisuusreferenssitokenien haltijoiden edut ja rahoitusvakaus.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on tapauksen mukaan ilmoitettava liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisu- ja vakavaraisuusvalvontaviranomaisille 3 ja 4 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

6.   EPV laatii ESMAa kuultuaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa täsmennetään palautumissuunnitelman muoto ja palautumissuunnitelmassa esitettävät tiedot.

47 artikla

Lunastussuunnitelma

1.  Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on kunkin omaisuusreferenssitokenin hallitun lunastuksen tukemiseksi laadittava toimintasuunnitelma, joka pannaan täytäntöön toimivaltaisen viranomaisen annettua päätöksen, että liikkeeseenlaskija ei pysty tai todennäköisesti ei pysty noudattamaan velvoitteitaan, myös maksukyvyttömyyden tai tapauksen mukaan kriisinratkaisun tapauksessa taikka liikkeeseenlaskijan toimiluvan peruuttamisen tapauksessa, ja ylläpidettävä tätä suunnitelmaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 101 alakohdassa määritellyn kriisinehkäisytoimen tai 102 alakohdassa määritellyn kriisinhallintatoimen taikka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/23(44) 2 artiklan 11 alakohdassa määritellyn kriisinratkaisutoimen käynnistämistä.

2.  Lunastussuunnitelmassa on osoitettava omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan kyky toteuttaa jäljellä olevan liikkeeseen lasketun omaisuusreferenssitokenin lunastus aiheuttamatta tarpeetonta taloudellista haittaa sen haltijoille tai reserviomaisuuden markkinoiden vakaudelle.

Lunastussuunnitelmassa on oltava sopimusjärjestelyjä, menettelyjä ja järjestelmiä, mukaan lukien väliaikaisen hallinnonhoitajan nimeäminen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joilla varmistetaan kaikkien omaisuusreferenssitokenien haltijoiden tasapuolinen kohtelu ja taataan se, että jäljellä olevan reserviomaisuuden myynnistä saatava tuotto maksetaan oikea-aikaisesti omaisuusreferenssitokenien haltijoille.

Lunastussuunnitelmalla on varmistettava hallitun lunastuksen kannalta tarvittavien, liikkeeseenlaskijoiden tai mahdollisten ulkopuolisten yhteisöjen hoitamien kriittisten toimintojen jatkuvuus.

3.  Omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on annettava lunastussuunnitelma tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämispäivästä tai kuuden kuukauden kuluessa 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymispäivästä. Toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava muutoksia lunastussuunnitelmaan, jos se on tarpeen sen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, ja ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle päätöksestään, jossa näitä muutoksia pyydetään, 40 työpäivän kuluessa suunnitelman tiedoksiantopäivästä. Liikkeeseenlaskijan on pantava mainittu päätös täytäntöön 40 työpäivän kuluessa sen tiedoksiantopäivästä. Liikkeeseenlaskijan on säännöllisesti tarkasteltava lunastussuunnitelmaa ja päivitettävä se.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on tapauksen mukaan ilmoitettava liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisu- ja vakavaraisuusvalvontaviranomaisille lunastussuunnitelmasta.

Kriisinratkaisuviranomainen voi tarkastella lunastussuunnitelmaa havaitakseen lunastussuunnitelmassa toimia, jotka saattaisivat vaikuttaa kielteisesti liikkeeseenlaskijan purkamismahdollisuuksiin, ja esittää toimivaltaiselle viranomaiselle asiaa koskevia suosituksia.

5.   EPV laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa täsmennetään

a)   lunastussuunnitelman sisältö ja tarkastelutiheys, ottaen huomioon omaisuusreferenssitokenin koko, monimutkaisuus ja luonne sekä omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan liiketoimintamalli; ja

b)   lunastussuunnitelman täytäntöönpanon käynnistävät tekijät.

IV OSASTO

Sähkörahatokenit

1 luku

Vaatimukset, jotka kaikkien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden on täytettävä

48 artikla

Sähkörahatokenien yleisölle tarjoamista tai ottamista kaupankäynnin kohteeksi koskevat vaatimukset

1.  Henkilö ei saa tarjota yleisölle sähkörahatokenia tai hakea sähkörahatokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi unionissa, paitsi jos tämä henkilö on tällaisen sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija ja

a)  kyseisellä henkilöllä on luottolaitoksen tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen toimilupa; ja

b)  kyseisen henkilön on julkaissut 51 artiklan mukaisesti kryptovaran kuvauksen ja on antanut kyseisen kryptovaran kuvauksen tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, muut henkilöt voivat liikkeeseenlaskijan kirjallisella suostumuksella tarjota yleisölle sähkörahatokenia tai hakea sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi. Näiden henkilöiden on noudatettava 50 ja 53 artiklaa.

2.  Sähkörahatokenit katsotaan sähköiseksi rahaksi ▌.

Sähkörahatoken, jonka referenssinä on jonkin jäsenvaltion virallinen valuutta, katsotaan yleisölle unionissa tarjotuksi.

3.  Direktiivin 2009/110/EY II ja III osastoa sovelletaan sähkörahatokeneihin, jollei tässä osastossa toisin todeta.

4.  Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin, joille on myönnetty poikkeus direktiivin 2009/110/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.   Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta sähkörahatokeneihin, joille on myönnetty poikkeus direktiivin 2009/110/EY 1 artiklan 4 ja 5 kohdan nojalla.

6.  Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden on 40 työpäivää ennen päivää, jona ne aikovat tarjota yleisölle kyseisiä sähkörahatokeneita tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen tästä aikomuksesta.

7.  Jos 4 tai 5 kohtaa sovelletaan, sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden on laadittava kryptovaran kuvaus ja annettava tämä kryptovaran kuvaus tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle 51 artiklan mukaisesti.

49 artikla

Sähkörahatokenien liikkeeseenlasku ja lunastettavuus

1.  Poiketen siitä, mitä direktiivin 2009/110/EY 11 artiklassa säädetään, sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan ainoastaan tässä artiklassa säädettyjä sähkörahatokenien liikkeeseenlaskua ja lunastettavuutta koskevia vaatimuksia.

2.  Sähkörahatokenien haltijoilla on näiden sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijaan kohdistuva saatava.

3.  Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden on laskettava liikkeeseen sähkörahatokeneita nimellisarvon mukaisesti ▌varoja vastaanottaessaan.

4.  Sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan on kyseisen sähkörahatokenin haltijan pyynnöstä lunastettava se milloin tahansa ja nimellisarvon mukaisesti maksamalla sähkörahatokenin haltijalle muina varoina kuin sähköisenä rahana haltijan hallussa olevan sähkörahatokenin rahallinen arvo.

5.  Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden on ilmoitettava helposti havaittavalla tavalla lunastettavuutta koskevat ehdot ▌51 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetussa kryptovaran kuvauksessa.

6.  Sähkörahatokenien lunastamisesta ei saa periä maksua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 46 artiklan soveltamista.

50 artikla

Koron myöntämiskielto

1.   Sen estämättä, mitä direktiivin 2009/110/EY 12 artiklassa säädetään, sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijat eivät saa myöntää korkoa sähkörahatokenien osalta.

2.   Kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saa myöntää korkoa sähkörahatokeneihin liittyviä kryptovarapalveluja tarjotessaan.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa mikä tahansa korvaus tai muu sähkörahatokenien haltijan tällaisen sähkörahatokenin hallussapitoajan kestoon liittyvä etuus on katsottava koroksi. Tämä kattaa vaikutukseltaan korkoa vastaavat nettokorvaukset tai alennukset, jotka sähkörahatokenin haltija saa suoraan liikkeeseenlaskijalta tai kolmansilta osapuolilta ja jotka ovat suoraan yhteydessä sähkörahatokeniin tai jotka sähkörahatokenin haltija saa muiden tuotteiden korvauksesta tai hinnoittelusta.

51 artikla

Sähkörahatokeneita koskevan kryptovaran kuvauksen sisältö ja muoto

1.  Sähkörahatokenia koskevassa kryptovaran kuvauksessa on oltava kaikki seuraavat ▌, liitteessä III täsmennetyt tiedot:

a)  tiedot sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijasta;

b)  tiedot sähkörahatokenista;

c)  tiedot sähkörahatokenin tarjoamisesta yleisölle tai sen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi;

d)  tiedot sähkörahatokenein liitetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista ▌;

e)  tiedot perustana olevasta teknologiasta ▌;

f)  tiedot riskeistä;

g)  tiedot sähkörahatokenin liikkeeseen laskemiseksi käytetyn konsensusmekanismin ilmastoon kohdistuvista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ja muista ympäristöön liittyvistä haitallisista vaikutuksista.

Kryptovaran kuvauksessa on oltava myös sen muun henkilön kuin liikkeeseenlaskijan nimi, joka tarjoaa sähkörahatokenia yleisölle tai hakee sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi 48 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla, ja syy, jonka vuoksi kyseinen henkilö tarjoaa kyseistä sähkörahatokenia tai hakee sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

2.  Kaikkien 1 kohdassa lueteltujen tietojen on oltava tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Kryptovaran kuvauksessa ei saa olla olennaisia puutteita, ja se on esitettävä tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa.

3.   Kryptovaran kuvauksessa on oltava ensimmäisellä sivulla seuraava selkeä ja helposti havaittava lausunto: "

”Mikään Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä kryptovaran kuvausta. Kryptovaran liikkeeseenlaskija on yksin vastuussa tämän kryptovaran kuvauksen sisällöstä.”

"

4.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava selkeä varoitus, että

a)  sähkörahatoken ei kuulu direktiivin 97/9/EY mukaisten sijoittajien korvausjärjestelmien piiriin;

b)  sähkörahatoken ei kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisten talletusten vakuusjärjestelmien piiriin.

5.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen lausunto. Lausunnossa, joka on sijoitettava 3 kohdassa tarkoitetun lausunnon jälkeen, on vahvistettava, että kryptovaran kuvaus on tämän osaston vaatimusten mukainen ja että ylimmän hallintoelimen parhaan ymmärryksen mukaan kryptovaran kuvauksessa esitetyt tiedot ovat täydellisiä, tasapuolisia ja selkeitä eivätkä harhaanjohtavia eikä kryptovaran kuvauksesta ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

6.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava tiivistelmä, joka sijoitetaan 5 kohdassa tarkoitetun lausunnon jälkeen ja jossa esitetään lyhyesti ja yleistajuisesti keskeiset tiedot sähkörahatokenin tarjoamisesta yleisölle tai sähkörahatokenin aiotusta ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Tiivistelmän on oltava helposti ymmärrettävä ja esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta selkeä ja helppolukuinen. Kryptovaran kuvauksen tiivistelmässä on annettava asianmukaiset tiedot kyseisten kryptovarojen ominaisuuksista, jotta voidaan auttaa kryptovarojen mahdollisia haltijoita tekemään tietoon perustuva päätös.

Tiivistelmässä on oltava varoitus, että

a)  sitä olisi luettava kryptovaran kuvauksen johdantona;

b)  mahdollisen haltijan olisi perustettava sähkörahatokenin ostamista koskeva päätöksensä kryptovaran kuvauksen sisältöön kokonaisuudessaan eikä pelkkään tiivistelmään;

c)  sähkörahatokenin tarjoaminen yleisölle ei ole rahoitusvälineiden ostoa koskeva tarjous tai kehotus ja tällainen tarjous tai kehotus voidaan tehdä ainoastaan esitteellä tai muilla sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisilla tarjousasiakirjoilla;

d)  kryptovaran kuvaus ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitettu esite tai muu unionin tai kansallisen lainsäädännön mukainen tarjousasiakirja.

Tiivistelmässä on mainittava, että sähkörahatokenin haltijoilla on oikeus vaatia lunastusta milloin tahansa nimellisarvon mukaisesti, ja mainittava lunastettavuutta koskevat ehdot.

7.  Kryptovaran kuvauksessa on oltava sen tiedoksiantopäivä ja sisällysluettelo.

8.  Kryptovaran kuvaus on laadittava jollakin kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

Jos sähkörahatokenia tarjotaan myös muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, kryptovaran kuvaus on laadittava lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

9.  Kryptovaran kuvaus on asetettava saataville koneluettavassa muodossa.

10.  ESMA laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, esitysmuodot ja mallipohjat 9 kohdan soveltamiseksi.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

11.  Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden on annettava laatimansa kryptovaran kuvaus ▌tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselleen vähintään 20 työpäivää ennen sen julkaisemispäivää.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia, että kryptovaran kuvaukset hyväksytään ennen niiden julkaisemista.

12.  Mikä tahansa merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka voi vaikuttaa sähkörahatokenin arviointiin, on kuvattava liikkeeseenlaskijoiden laatimassa muutetussa kryptovaran kuvauksessa, joka annetaan tiedoksi toimivaltaisille viranomaisille ja julkaistaan liikkeellelaskijoiden kotisivuilla.

13.  Sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan on julkaistava verkkosivustollaan kryptovaran kuvaus, ennen kuin se tarjoaa sähkörahatokenia yleisölle unionissa tai hakee sähkörahatokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

14.  Sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 109 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot yhdessä kryptovaran kuvauksen kanssa tämän artiklan 11 kohdan mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on viiden työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta liikkeeseenlaskijalta ilmoitettava ESMAlle 109 artiklan 4 kohdassa täsmennetyt tiedot.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava ESMAlle myös mahdolliset muutetut kryptovaran kuvaukset ja sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan toimiluvan peruuttamisesta.

ESMA asettaa tällaiset tiedot saataville rekisterissä 109 artiklan 4 kohdan nojalla yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivään mennessä tai, jos on kyse muutetusta kryptovaran kuvauksesta tai toimiluvan peruuttamisesta, ilman aiheetonta viivytystä.

15.  ESMA laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö, menetelmät ja esitystapa ilmastoon kohdistuvia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattorien osalta.

Laatiessaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ESMA ottaa huomioon erityyppiset konsensusmekanismit, joita käytetään kryptovaroilla suoritettavien liiketoimien validointiin, niiden kannustinrakenteet sekä energian, uusiutuvan energian ja luonnonvarojen käytön, jätteiden syntymisen ja kasvihuonekaasupäästöt. ESMA saattaa tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

52 artikla

Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden vastuu kryptovaran kuvauksessa annetuista tiedoista

1.  Jos sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on rikkonut 51 artiklaa antamalla kryptovaran kuvauksessaan tai muutetussa kryptovaran kuvauksessa tietoa, joka ei ole täydellistä, tasapuolista tai selkeää tai joka on harhaanjohtavaa, kyseinen liikkeeseenlaskija sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet ovat vastuussa tällaisten sähkörahatokenin haltijalle kaikista tappioista, jotka ovat johtuneet tästä rikkomisesta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siviilioikeudellisen vastuun sopimusperusteisella poissulkemisella tai rajoittamisella ei ole oikeusvaikutuksia.

3.  Sähkörahatokenin haltijan vastuulla on esittää näyttöä siitä, että kyseisen sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on rikkonut 51 artiklaa antamalla tietoa, joka ei ole tasapuolista tai selkeää tai on harhaanjohtavaa, ja että tällaiseen tietoon turvautuminen on vaikuttanut haltijan päätökseen ostaa, myydä tai vaihtaa kyseisen sähkörahatokenin.

4.  Liikkeeseenlaskija sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet eivät ole vastuussa tappioista, joita on syntynyt turvautumisesta 51 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa tiivistelmässä, mukaan lukien sen mahdollinen käännös, annettuihin tietoihin, paitsi jos

a)  tiivistelmä luettuna yhdessä kryptovaran kuvauksen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen; tai

b)  tiivistelmässä ei luettuna yhdessä kryptovaran kuvauksen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja mahdollisten haltijoiden auttamiseksi, kun nämä harkitsevat näiden sähkörahatokenien ostamista.

5.  Tämä artikla ei rajoita kansallisen lainsäädännön mukaista muuta siviilioikeudellista vastuuta.

53 artikla

Markkinointiviestintä

1.  Markkinointiviestinnässä, joka liittyy sähkörahatokenin tarjoamiseen yleisölle tai tällaisen sähkörahatokenin ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi, on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a)  markkinointiviestintä on selvästi tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi;

b)  markkinointiviestinnän tiedot ovat tasapuolisia ja selkeitä, eivätkä ne ole harhaanjohtavia;

c)  markkinointiviestinnän tiedot ovat yhdenmukaisia kryptovaran kuvauksen tietojen kanssa;

d)  markkinointiviestinnässä todetaan selvästi, että kryptovaran kuvaus on julkaistu, ja ilmoitetaan selvästi sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan verkkosivuston osoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joista liikkeeseenlaskijan tavoittaa.

2.  Markkinointiviestinnässä on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti, että sähkörahatokenin haltijoilla on liikkeeseenlaskijaan nähden oikeus vaatia lunastusta milloin tahansa ja nimellisarvon mukaisesti.

3.   Markkinointiviestintä ja siihen tehdyt muutokset on julkaistava liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla.

4.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia, että markkinointiviestintä hyväksytään ennen sen julkaisemista.

5.  Markkinointiviestintä on annettava tiedoksi toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä.

6.  Markkinointiviestintää ei saa levittää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemista. Tällainen rajoitus ei vaikuta sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan kykyyn tehdä markkinoiden tunnusteluja.

54 artikla

Sähkörahatokeneita vastaan vastaanotettujen varojen sijoittaminen

Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden sähkörahatokeneita vastaan vastaanottamien ja direktiivin 2009/110/EY 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti suojattujen varojen on täytettävä seuraavaa:

a)  vastaanotetuista varoista vähintään 30 prosentin on aina oltava talletettuna erillisille tileille luottolaitoksissa;

b)  loput varat on sijoitettava turvallisiin, vähäriskisiin omaisuuseriin, joita voidaan pitää erittäin likvideinä rahoitusvälineinä, joissa on minimaalinen markkinariski, luottoriski ja keskittymäriski tämän asetuksen 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja jotka ovat saman virallisen valuutan määräisiä kuin sähkörahatokenin referenssinä oleva valuutta.

55 artikla

Palautumis- ja lunastussuunnitelma

Edellä olevaa III osaston 6 lukua sovelletaan soveltuvin osin sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin.

Poiketen siitä, mitä 46 artiklan 2 kohdassa säädetään, sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta palautumissuunnitelma on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa yleisölle tarjoamisesta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

Poiketen siitä, mitä 47 artiklan 3 kohdassa säädetään, sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta lunastussuunnitelma on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa yleisölle tarjoamisesta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

2 luku

Merkittävät sähkörahatokenit

56 artikla

Sähkörahatokenien luokittelu merkittäviksi sähkörahatokeneiksi

1.  EPV luokittelee sähkörahatokenit merkittäviksi sähkörahatokeneiksi 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kun vähintään kolme 43 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kriteereistä täyttyy

a)  tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen raportin kattamana ajanjaksona kyseisten tokenien yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hakemisen jälkeen; tai

b)  vähintään kahden peräkkäisen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun raportin kattamana ajanjaksona.

2.  Jos useat liikkeeseenlaskijat laskevat liikkeeseen saman sähkörahatokenin, 43 artiklan 1 kohdassa säädettyjen kriteereiden täyttymistä on arvioitava sen jälkeen, kun kaikilta liikkeeseenlaskijoilta saadut tiedot on koottu yhteen.

3.  Liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava EPV:lle ja EKP:lle vähintään kaksi kertaa vuodessa tiedot, jotka ovat tarpeen 43 artiklan 1 kohdassa säädettyjen kriteerien täyttymisen arvioimiseksi, mukaan lukien tiedot, jotka on vastaanotettu 22 artiklan nojalla.

Jos liikkeeseenlaskija on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka virallinen valuutta ei ole euro, tai jos sähkörahatokenien referenssinä on jonkin jäsenvaltion virallinen valuutta, joka ei ole euro, toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot myös kyseisen jäsenvaltion keskuspankille.

4.  Jos EPV katsoo, että sähkörahatoken täyttää 43 artiklan 1 kohdassa säädetyt kriteerit tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, EPV laatii päätösluonnoksen sähkörahatokenin luokittelemiseksi merkittäväksi sähkörahatokeniksi ja ilmoittaa tästä päätösluonnoksesta sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijalle, liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, EKP:lle ja tämän artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille.

Tällaisten sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoilla, niiden toimivaltaisilla viranomaisilla, EKP:llä ja tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion keskuspankilla on 20 työpäivää kyseisen päätösluonnoksen tiedoksiantamispäivästä aikaa esittää kirjallisia huomautuksia ja kommentteja. EPV ottaa nämä huomautukset ja kommentit asianmukaisesti huomioon ennen EPV:n lopullisen päätöksen hyväksymistä.

5.  EPV tekee lopullisen päätöksen siitä, luokitellaanko sähkörahatoken merkittäväksi sähkörahatokeniksi, 60 työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä ja ilmoittaa tästä päätöksestä välittömästi tällaisten sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijalle ja sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

6.  Jos sähkörahatoken luokitellaan merkittäväksi EPV:n 5 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen nojalla, tuon sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa koskevat valvontatehtävät on siirrettävä liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta EPV:lle 117 artiklan 4 kohdan mukaisesti 20 työpäivän kuluessa päätöksen ilmoittamispäivästä.

EPV ja toimivaltainen viranomainen tekevät yhteistyötä valvontavaltuuksien sujuvan siirtymisen varmistamiseksi.

7.   Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, jonkin jäsenvaltion muun virallisen valuutan kuin euron määräisten merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita koskevia valvontatehtäviä ei siirretä EPV:lle, jos vähintään 80 prosenttia näiden merkittävien sähkörahatokenien haltijoiden lukumäärästä ja liiketoimien volyymista on keskittynyt kotijäsenvaltioon.

Liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EPV:lle vuosittain tiedot tapauksista, joissa sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua poikkeusta.

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa liiketoimen katsotaan tapahtuneen kotijäsenvaltiossa, kun sen maksaja tai maksunsaaja ovat sijoittautuneet mainittuun jäsenvaltioon.

8.   EPV arvioi vuosittain uudelleen sähkörahatokenien luokittelun merkittäväksi saatujen tietojen, myös 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tai 22 artiklan nojalla saatujen tietojen, perusteella.

Jos EPV katsoo, että tietyt sähkörahatokenit eivät enää täytä 43 artiklan 1 kohdassa säädettyjä kriteerejä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, EPV laatii päätösluonnoksen siitä, että sähkörahatokenia ei enää katsota merkittäväksi, ja ilmoittaa tästä päätösluonnoksesta näiden sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille, niiden kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, EKP:lle ja tämän artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille.

Tällaisten sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoilla, niiden toimivaltaisilla viranomaisilla, EKP:llä ja asianomaisen jäsenvaltion keskuspankilla on 20 työpäivää kyseisen päätösluonnoksen tiedoksiantopäivästä aikaa esittää kirjallisia huomautuksia ja kommentteja. EPV ottaa nämä huomautukset ja kommentit asianmukaisesti huomioon ennen EPV:n lopullisen päätöksen hyväksymistä.

9.   EPV tekee lopullisen päätöksen siitä, luokitellaanko sähkörahatoken enää merkittäväksi sähkörahatokeniksi, 60 työpäivän kuluessa 8 kohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä ja ilmoittaa tästä päätöksestä välittömästi tällaisen sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijalle ja sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

10.   Jos sähkörahatokenia ei enää luokitella merkittäväksi EPV:n 9 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen nojalla, tuon sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa koskevat valvontatehtävät on siirrettävä EPV:ltä liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 20 työpäivän kuluessa päätöksen ilmoittamispäivästä.

EPV ja toimivaltainen viranomainen tekevät yhteistyötä valvontavaltuuksien sujuvan siirtymisen varmistamiseksi.

57 artikla

Sähkörahatokenien vapaaehtoinen luokittelu merkittäviksi sähkörahatokeneiksi

1.  Sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija, joka on saanut luottolaitoksen tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen toimiluvan tai hakee tällaista toimilupaa, voi ilmoittaa haluavansa, että sen sähkörahatoken luokitellaan merkittäväksi sähkörahatokeniksi. Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava tällaisesta mahdollisen liikkeeseenlaskijan pyynnöstä EPV:lle, EKP:lle ja 56 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille.

Jotta sähkörahatoken voidaan luokitella merkittäväksi tämän artiklan nojalla, sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan on osoitettava yksityiskohtaisen toimintaohjelman avulla, että se todennäköisesti täyttää vähintään kolme 43 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kriteereistä.

2.  EPV laatii 20 työpäivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen päivämäärästä päätösluonnoksen, joka sisältää liikkeeseenlaskijan toimintaohjelmaan perustuvan lausunnon siitä, täyttääkö sähkörahatoken tai täyttääkö se todennäköisesti vähintään kolme 43 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kriteereistä, ja ilmoittaa tästä päätösluonnoksesta liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, EKP:lle ja 56 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille.

Tällaisten sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden toimivaltaisilla viranomaisilla, EKP:llä ja tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion keskuspankilla on 20 työpäivää kyseisen päätösluonnoksen tiedoksianantopäivästä aikaa esittää kirjallisia huomautuksia ja kommentteja. EPV ottaa nämä huomautukset ja kommentit asianmukaisesti huomioon ennen EPV:n lopullisen päätöksen hyväksymistä.

3.  EPV tekee lopullisen päätöksen siitä, luokitellaanko sähkörahatoken merkittäväksi sähkörahatokeniksi, 60 työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, ja ilmoittaa tästä päätöksestä välittömästi tällaisen sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijalle ja sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.  Jos sähkörahatoken on luokiteltu merkittäviksi EPV:n tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen nojalla, näiden sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita koskevat valvontatehtävät on siirrettävä toimivaltaiselta viranomaiselta EPV:lle 117 artiklan 4 kohdan mukaisesti 20 työpäivän kuluessa päätöksen ilmoittamispäivästä.

EPV ja toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä valvontavaltuuksien sujuvan siirtymisen varmistamiseksi.

5.  Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, jonkin jäsenvaltion muun virallisen valuutan kuin euron määräisten merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita koskevia valvontatehtäviä ei siirretä EPV:lle, jos vähintään 80 prosenttia näiden merkittävien sähkörahatokenien haltijoiden lukumäärästä ja liiketoimien volyymista on keskittynyt kotijäsenvaltioon tai odotetaan keskittyvän kotijäsenvaltioon.

Liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EPV:lle vuosittain tiedot ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen soveltamisesta.

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa liiketoimen katsotaan tapahtuneen kotijäsenvaltiossa, kun sen maksaja tai maksunsaaja ovat sijoittautuneet mainittuun jäsenvaltioon.

58 artikla

▌Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden erityiset lisävelvollisuudet

1.  Merkittäviä sähkörahatokeneita liikkeeseen laskevien sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksiin on sovellettava seuraavia vaatimuksia:

a)  tämän asetuksen 36, 37 ja 38 artiklassa sekä 45 artiklan 1–4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset direktiivin 2009/110/EY 7 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sijasta; ▌

b)  tämän asetuksen 35 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa sekä 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut vaatimukset direktiivin 2009/110/EY 5 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sijasta. ▌

Poiketen siitä, mitä 36 artiklan 9 kohdassa säädetään, riippumaton tilintarkastus on teetettävä merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta kuuden kuukauden välein sen päätöksen päivämäärästä, jolla sähköinen raha luokitellaan merkittäväksi 56 tai 57 artiklan nojalla, alkaen.

2.   Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että muita kuin merkittäviä sähkörahatokeneita liikkeeseen laskevat sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset noudattavat mitä tahansa 1 kohdassa säädettyä vaatimusta, jos se on tarpeen, jotta voidaan puuttua riskeihin, joihin näillä säännöksillä pyritään puuttumaan, kuten likviditeettiriskeihin, operatiivisiin riskeihin tai omaisuusreservin hoitoa koskevien vaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuviin riskeihin.

3.   Edellä olevia 22 ja 23 artiklaa sekä 24 artiklan 3 kohtaa sovelletaan sellaisen valuutan määräisiin sähkörahatokeneihin, joka ei ole jonkin jäsenvaltion virallinen valuutta.

V OSASTO

Kryptovarapalvelun tarjoajien toimiluvan myöntämistä ja toiminnan harjoittamista koskevat edellytykset

1 luku

Kryptovarapalvelun tarjoajien toimiluvan myöntäminen

59 artikla

Toimilupa

1.  Henkilö ei saa tarjota kryptovarapalveluja unionissa, paitsi jos tämä henkilö on

a)  oikeushenkilö tai muu yritys, jolle on myönnetty kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa 63 artiklan mukaisesti; tai

b)  luottolaitos, arvopaperikeskus, sijoituspalveluyritys, markkinoiden ylläpitäjä, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos, yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka saa tarjota kryptovarapalveluja 60 artiklan nojalla.

2.  Jäljempänä olevan 63 artiklan mukaisesti toimiluvan saaneiden kryptovarapalvelun tarjoajien sääntömääräisen kotipaikan on oltava jäsenvaltiossa, jossa ne harjoittavat ainakin osaa kryptovarapalveluistaan. Niiden tosiasiallisen johdon sijaintipaikan on oltava unionissa, ja vähintään yhden johtajista on asuttava unionissa.

3.  Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa sellaiset muut yritykset, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, saavat tarjota kryptovarapalveluja ainoastaan, jos niiden oikeudellinen muoto on sellainen, että kolmansien osapuolten eduille varmistetaan oikeushenkilön tarjoamaa suojaa vastaava suoja, ja jos niiden toiminnan vakautta valvotaan tehokkaasti niiden oikeudellista muotoa vastaavalla tavalla.

4.  Jäljempänä olevan 63 artiklan mukaisesti toimiluvan saaneiden kryptovarapalvelun tarjoajien on täytettävä jatkuvasti toimiluvan myöntämisedellytykset.

5.  ▌ Henkilö, joka ei ole kryptovarapalvelun tarjoaja, ei saa käyttää sellaista nimeä tai toiminimeä, julkaista sellaista markkinointiviestintää tai toimia muuten sellaisella tavalla, joka viittaa siihen, että se on kryptovarapalvelun tarjoaja, tai joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannusta tässä suhteessa.

6.  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka myöntävät toimilupia 63 artiklan mukaisesti, on varmistettava, että toimiluvissa täsmennetään ne kryptovarapalvelut, joita kryptovarapalvelun tarjoajilla on lupa tarjota.

7.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on voitava tarjota kryptovarapalveluja kaikkialla unionissa joko sijoittautumisoikeuden, myös sivuliikkeen kautta tapahtuvan, tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella. Kryptovarapalvelun tarjoajilta, jotka tarjoavat kryptovarapalveluja rajojen yli, ei edellytetä fyysistä läsnäoloa vastaanottavan jäsenvaltion alueella.

8.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka haluavat lisätä kryptovarapalveluja 63 artiklassa tarkoitettuun toimilupaansa, on pyydettävä alkuperäisen toimiluvan myöntäneiltä toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupansa laajentamista täydentämällä ja päivittämällä 62 artiklassa tarkoitettuja tietoja. Toimiluvan laajentamista koskeva pyyntö on käsiteltävä 63 artiklan mukaisesti.

60 artikla

Tiettyjen finanssiyhteisöjen suorittama kryptovarapalvelujen tarjoaminen

1.  Luottolaitos voi tarjota kryptovarapalveluja, jos se ilmoittaa 7 kohdassa tarkoitetut tiedot kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 40 työpäivää ennen kuin se tarjoaa kyseisiä palveluja ensimmäisen kerran.

2.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014(45) nojalla toimiluvan saanut arvopaperikeskus saa tarjota kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta ainoastaan, jos se ilmoittaa 7 kohdassa tarkoitetut tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 40 työpäivää ennen kyseisen palvelun tarjoamista ensimmäistä kertaa.

Sovellettaessa tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa kryptovarojen säilytyksen ja hallinnoinnin asiakkaiden puolesta katsotaan vastaavan asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan B jakson 3 kohdassa tarkoitettua arvopaperitilien tarjoamista, ylläpitoa tai käyttöä näiden ollessa yhteydessä toimituspalveluihin.

3.  Sijoituspalveluyritys voi tarjota unionissa kryptovarapalveluja, jotka vastaavat sijoituspalveluja ja -toimintaa, joita varten sillä on direktiivin 2014/65/EU nojalla erityinen toimilupa, jos se ilmoittaa 7 kohdassa tarkoitetut tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 40 työpäivää ennen kyseisten palvelujen tarjoamista ensimmäistä kertaa.

Tätä kohtaa sovellettaessa

a)   kryptovarojen säilytyksen ja hallinnoinnin asiakkaiden puolesta katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan B osan 1 kohdassa tarkoitettua oheispalvelua;

b)  kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpidon katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 8 kohdassa tarkoitettua monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitoa ja 9 kohdassa tarkoitettua organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitoa;

c)   kryptovarojen vaihdon varoihin ja muihin kryptovaroihin katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 3 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntiä omaan lukuun;

d)   kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttamisen asiakkaiden puolesta katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 2 kohdassa tarkoitettua toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden puolesta;

e)   kryptovarojen kohdennetun tarjoamisen katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 6 kohdassa tarkoitettua rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä merkintätakauksen perusteella ja 7 kohdassa tarkoitettua rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämistä ilman merkintätakausta;

f)   kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen asiakkaiden puolesta katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 1 kohdassa tarkoitettua yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä;

g)   kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoamisen katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 5 kohdassa tarkoitettua sijoitusneuvontaa;

h)   kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoamisen katsotaan vastaavan direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 4 kohdassa tarkoitettua salkunhoitoa.

4.   Direktiivin 2009/110/EY nojalla toimiluvan saanut sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos saa tarjota liikkeeseen laskemiensa sähkörahatokenien osalta kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta sekä kryptovarojen siirtopalveluja asiakkaiden puolesta, jos se ilmoittaa 7 kohdassa tarkoitetut tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 40 työpäivää ennen kyseisten palvelujen tarjoamista ensimmäistä kertaa.

5.   Yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi tarjota kryptovarapalveluja, jotka vastaavat sijoitussalkkujen hoitoa ja liitännäispalveluja, joita varten sillä on direktiivin 2009/65/EY tai direktiivin 2011/61/EU nojalla toimilupa, jos se ilmoittaa 7 kohdassa tarkoitetut tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 40 työpäivää ennen kyseisten palvelujen tarjoamista ensimmäistä kertaa. Tätä kohtaa sovellettaessa

a)   kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen asiakkaiden puolesta katsotaan vastaavan direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä;

b)   kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoamisen katsotaan vastaavan direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 4 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettua sijoitusneuvontaa;

c)   kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoamisen katsotaan vastaavan direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja palveluja.

6.   Direktiivin 2014/65/EU nojalla toimiluvan saanut markkinoiden ylläpitäjä voi ylläpitää kryptovarojen kaupankäyntialustaa, jos se ilmoittaa 7 kohdassa tarkoitetut tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 40 työpäivää ennen kyseisen palvelun tarjoamista ensimmäistä kertaa.

7.  Edellä olevia 1–6 kohtaa sovellettaessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)   toimintaohjelma, jossa esitetään, minkä tyyppisiä kryptovarapalveluja toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota sekä missä ja miten näitä palveluja on tarkoitus markkinoida;

b)   kuvaus

i)  sisäisen valvonnan mekanismeista, toimintaperiaatteista ja menettelyistä, joilla varmistetaan niiden kansallisten säännösten noudattaminen, joilla direktiivi (EU) 2015/849 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ii)  rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvien riskien hallintaa koskevan riskinarviointikehyksen osalta, sekä

iii)  liiketoiminnan jatkuvuutta koskevasta suunnitelmasta;

c)   tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja turvajärjestelyjen tekniset asiakirjat ja niiden yleistajuinen kuvaus;

d)   kuvaus menettelystä asiakkaiden kryptovarojen ja varojen erottelemiseksi;

e)   jos aikomuksena on tarjota kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta, kuvaus säilytys- ja hallinnointipolitiikasta;

f)   jos aikomuksena on ylläpitää kryptovarojen kaupankäyntialustaa, kuvaus kaupankäyntialustan toimintasäännöistä sekä menettelyistä ja järjestelmästä markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi;

g)   jos aikomuksena on vaihtaa kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, kuvaus syrjimättömästä liiketoimintapolitiikasta, jolla säännellään suhteita asiakkaisiin, sekä kuvaus menetelmästä, jolla määritetään niiden kryptovarojen hinta, joita ne ehdottavat vaihdettavaksi varoihin tai muihin kryptovaroihin;

h)   jos aikomuksena on toteuttaa kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, kuvaus toteuttamisperiaatteista;

i)   jos aikomuksena on tarjota kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, näyttö siitä, että luonnollisilla henkilöillä, jotka antavat neuvontaa toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan puolesta tai hoitavat sijoituksia toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan puolesta, on tarvittava osaaminen ja asiantuntemus velvoitteidensa täyttämiseksi;

j)   tieto siitä, liittyykö kryptovarapalvelu omaisuusreferenssitokeneihin, sähkörahatokeneihin vai muihin kryptovaroihin;

k)  jos aikomuksena on tarjota kryptovarojen siirtopalveluja asiakkaiden puolesta, tieto siitä, miten tällaiset siirtopalvelut tarjotaan.

8.  Toimivaltaisen viranomaiten, jolle 1–6 kohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan, on 20 työpäivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta arvioitava, onko kaikki tarvittavat tiedot toimitettu. Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että ilmoitus ei ole täydellinen, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta ilmoittavalle yhteisölle ja asetettava määräaika, johon mennessä kyseisen yhteisön on toimitettava puuttuvat tiedot.

Puuttuvien tietojen toimittamisen määräaika saa olla enintään 20 työpäivää pyynnön päivämäärästä. Kukin 1–6 kohdassa asetettu ajanjakso on keskeytettävä kyseisen määräajan päättymiseen saakka. Toimivaltainen viranomainen voi harkintansa mukaan pyytää vielä täydentämään tai tarkentamaan tietoja, mutta tästä ei saa aiheutua se, että jonkin 1–6 kohdassa asetetun määräajan kuluminen keskeytyy.

Kryptovarapalvelun tarjoaja ei saa aloittaa kryptovarapalvelujen tarjoamista niin kauan kuin ilmoitus ei ole täydellinen.

9.  Edellä 1–6 kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä ei vaadita toimittamaan 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka ne ovat jo toimittaneet toimivaltaiselle viranomaiselle, jos kyseiset tiedot olisivat täysin samat. Toimittaessaan 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja 1–6 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen on nimenomaisesti mainittava, että aiemmin toimitetut tiedot ovat edelleen ajantasaiset.

10.   Kun tämän artiklan 1–6 kohdassa tarkoitetut yhteisöt tarjoavat kryptovarapalveluja, niihin ei sovelleta 62, 63, 64, 67, 83 ja 84 artiklaa.

11.   Oikeus tarjota tämän artiklan 1–6 kohdassa tarkoitettuja kryptovarapalveluja on peruutettava, kun peruutetaan toimilupa, jonka perusteella asianomainen yhteisö on voinut tarjota kryptovarapalveluja ilman, että siltä vaaditaan toimilupaa 59 artiklan nojalla.

12.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava ESMAlle 109 artiklan 5 kohdassa täsmennetyt tiedot tarkistettuaan, että 7 kohdan mukaisesti saadut tiedot ovat täydelliset.

ESMA asettaa kyseiset tiedot saataville 109 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä aiotun kryptovarapalvelujen tarjoamisen alkamispäivään mennessä.

13.   ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 7 kohdassa tarkoitetut tiedot.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

14.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt 7 kohdan nojalla annettavaa ilmoitusta varten.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

61 artikla

Kryptovarapalvelujen tarjoaminen asiakkaan yksinomaisesta aloitteesta

1.  Jos unioniin sijoittautunut tai unionissa oleva asiakas pyytää omasta yksinomaisesta aloitteestaan kolmannen maan yritystä tarjoamaan kryptovarapalvelua tai -toimintaa, 59 artiklan mukaista toimilupavaatimusta ei sovelleta siihen, että kolmannen maan yritys tarjoaa tuota kryptovarapalvelua tai ‑toimintaa kyseiselle asiakkaalle, mukaan lukien kyseisen kryptovarapalvelun tai -toiminnan tarjoamiseen nimenomaan liittyvä suhde.

Konsernin sisäisiä suhteita rajoittamatta, jos jokin kolmannen maan yritys, myös sellaisen yhteisön välityksellä, joka toimii sen puolesta tai jolla on tiiviit yhteydet tällaiseen kolmannen maan yritykseen, tai jokin muu tällaisen yhteisön puolesta toimiva henkilö pyrkii hankkimaan asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita unionissa, asiakkaiden hankkimiseen, myynninedistämiseen tai mainostamiseen unionissa käytetystä viestintävälineestä riippumatta, tätä ei katsota asiakkaan omasta yksinomaisesta aloitteesta tarjotuksi palveluksi.

Toista alakohtaa sovelletaan riippumatta sopimuslausekkeesta tai vastuuvapauslausekkeesta, jossa toisin todetaan, esimerkiksi lausekkeesta, jonka mukaan kolmannen maan yrityksen tarjoama palvelu katsotaan asiakkaan omasta yksinomaisesta aloitteesta tarjotuksi palveluksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asiakkaan oma yksinomainen aloite ei oikeuta kolmannen maan yritystä markkinoimaan uusia kryptovarojen luokkia taikka kryptovarapalveluja kyseiselle asiakkaalle.

3.   ESMA antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa täsmennetään tilanteet, joissa kolmannen maan yrityksen katsotaan pyrkivän hankkimaan unioniin sijoittautuneita tai unionissa olevia asiakkaita.

Jotta voidaan edistää lähentymistä ja johdonmukaista valvontaa tämän artiklan väärinkäytön riskin osalta, ESMA antaa myös asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet valvontakäytännöistä tämän asetuksen kiertämisen havaitsemiseksi ja estämiseksi.

62 artikla

Kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupahakemus

1.  Oikeushenkilöiden tai muiden yritysten, jotka aikovat tarjota kryptovarapalveluja, on jätettävä kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupahakemuksensa oman kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ▌.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen on sisällettävä kaikki seuraavat tiedot:

a)  toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan nimi, mukaan lukien virallinen nimi ja mahdollinen muu käytetty kaupallinen nimi, oikeushenkilötunnus, kyseisen palveluntarjoajan ylläpitämä verkkosivusto, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteydenottoja varten ja sen fyysinen osoite;

b)  toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan oikeudellinen muoto;

c)  tapauksen mukaan toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan yhtiöjärjestys;

d)  toimintaohjelma, jossa esitetään, minkä tyyppisiä kryptovarapalveluja toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota sekä missä ja miten näitä palveluja on tarkoitus markkinoida;

e)  näyttö siitä, että toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja täyttää 67 artiklassa vahvistetut vakavaraisuustakeita koskevat vaatimukset;

f)  kuvaus toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ohjaus- ja hallintojärjestelmistä;

g)  näyttö siitä, että toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsenet ovat riittävän hyvämaineisia ja heillä on asianmukainen osaaminen, taidot ja kokemus kyseisen palveluntarjoajan johtamiseksi ▌;

h)  niiden osakkeenomistajien ja jäsenten nimet, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia toimilupaa hakevassa kryptovarapalvelun tarjoajassa, ja näiden omistusosuuksien määrät sekä näyttö siitä, että kyseiset henkilöt ovat riittävän hyvämaineisia;

i)  kuvaus toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan sisäisen valvonnan mekanismeista, toimintaperiaatteista ja menettelyistä, joilla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan riskejä, myös rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä riskejä, ja liiketoiminnan jatkuvuutta koskevasta suunnitelmasta;

j)  tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja turvajärjestelyjen tekniset asiakirjat ja niiden yleistajuinen kuvaus;

k)  kuvaus menettelystä asiakkaiden kryptovarojen ja varojen erottelemiseksi;

l)  kuvaus toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan valitustenkäsittelymenettelyistä;

m)  jos toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta, kuvaus säilytys- ja hallinnointipolitiikasta;

n)  jos toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo ylläpitää kryptovarojen kaupankäyntialustaa, kuvaus kaupankäyntialustan toimintasäännöistä sekä menettelystä ja järjestelmästä markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi;

o)  jos toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo vaihtaa kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, kuvaus suhteita asiakkaisiin sääntelevästä liiketoimintapolitiikasta, jonka on oltava syrjimätön, sekä kuvaus menetelmästä, jolla määritetään niiden kryptovarojen hinta, joita toimilupaa hakeva kryptovarojen tarjoaja ehdottaa vaihdettavaksi varoihin tai muihin kryptovaroihin;

p)  jos toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo toteuttaa kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, kuvaus toteuttamisperiaatteista;

q)  jos toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, näyttö siitä, että luonnollisilla henkilöillä, jotka antavat neuvontaa toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan puolesta tai hoitavat sijoituksia toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan puolesta, on tarvittava osaaminen ja asiantuntemus velvoitteidensa täyttämiseksi;

r)   jos toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota kryptovarojen siirtopalveluja asiakkaiden puolesta, tieto tällaisten siirtopalvelujen tarjoamistavasta;

s)   sen kryptovaran tyyppi, johon kryptovarapalvelu liittyy.

3.   Sovellettaessa 2 kohdan g ja h alakohtaa toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan on esitettävä näyttö kaikista seuraavista:

a)   yhdelläkään toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsenellä ei ole rikosrekisterimerkintöjä, jotka liittyvät sovellettavan kauppaoikeuden, maksukyvyttömyyslainsäädännön ja rahoituspalvelulainsäädännön nojalla langetettuihin tuomioihin ja rangaistuksiin taikka rahanpesun ja terrorismin torjuntaan, petoksiin tai ammatilliseen vastuuseen;

b)   toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsenillä on yhdessä asianmukainen osaaminen, taidot ja kokemus kryptovarapalvelun tarjoajan johtamiseksi ja kyseisten henkilöiden edellytetään käyttävän riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen;

c)  yhdelläkään osakkeenomistajalla ja jäsenellä, jolla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia toimilupaa hakevassa kryptovarapalvelun tarjoajassa, ei ole rikosrekisterimerkintöjä, jotka liittyvät sovellettavan kauppaoikeuden, maksukyvyttömyyslainsäädännön ja rahoituspalvelulainsäädännön nojalla langetettuihin tuomioihin tai rangaistuksiin taikka rahanpesun ja terrorismin torjuntaan, petoksiin tai ammatilliseen vastuuseen.

4.  Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia toimilupaa hakevaa kryptovarapalvelun tarjoajaa toimittamaan tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka ne ovat jo saaneet direktiivin 2009/110/EY, 2014/65/EU tai (EU) 2015/2366 mukaisten lupamenettelyjen yhteydessä tai kryptovarapalveluihin sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], edellyttäen, että kyseiset aiemmin toimitetut tiedot tai asiakirjat ovat edelleen ajan tasalla.

5.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

6.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupahakemukseen sisällytettäviä tietoja varten.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

63 artikla

Toimilupahakemuksen arviointi ja toimiluvan myöntäminen tai epääminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa 62 artiklan 1 kohdan mukaisen hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava kirjallisesti sen vastaanottamisesta toimilupaa hakevalle kryptovarapalvelun tarjoajalle.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on 25 työpäivän kuluessa 62 artiklan 1 kohdan mukaisen hakemuksen vastaanottamisesta arvioitava, onko hakemus täydellinen, tarkistamalla, että 62 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot on toimitettu.

Jos hakemus ei ole täydellinen, toimivaltaisten viranomaisten on asetettava määräaika, johon mennessä toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan on toimitettava puuttuvat tiedot.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltäytyä tarkastelemasta hakemuksia, jos hakemukset ovat edelleen puutteellisia niiden 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti asettaman määräajan päätyttyä.

4.  Kun hakemus on täydellinen, toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava asiasta toimilupaa hakevalle kryptovarapalvelun tarjoajalle ▌.

5.  Ennen kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan myöntämistä tai epäämistä toimivaltaisten viranomaisten on kuultava toisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jos toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja on jossain seuraavista suhteista luottolaitokseen, arvopaperikeskukseen, sijoituspalveluyritykseen, markkinoiden ylläpitäjään, yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöön, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan, maksulaitokseen, vakuutusyritykseen, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokseen tai ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaan laitokseen:

a)  se on sen tytäryritys;

b)  se on kyseisen yhteisön emoyrityksen tytäryritys;

c)  se on samojen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden määräysvallassa kuin kyseinen yhteisö.

6.  Ennen kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan myöntämistä tai epäämistä

a)  toimivaltaiset viranomaiset voivat kuulla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia ja rahanpesun selvittelykeskuksia sen varmentamiseksi, että toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja ei ole ollut rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyvää toimintaa koskevan tutkinnan kohteena;

b)  toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja, jolla on toimipaikkoja direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan nojalla yksilöidyissä suuririskisissä kolmansissa maissa tai joka antaa tehtäviä tällaisiin maihin sijoittautuneille kolmansille osapuolille, noudattaa kansallisia säännöksiä, joilla mainitun direktiivin 26 artiklan 2 kohta sekä 45 artiklan 3 ja 5 kohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä;

c)  toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa varmistettava, että toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja on ottanut käyttöön asianmukaiset menettelyt niiden kansallisten säännösten noudattamiseksi, joilla direktiivin (EU) 2015/849 18 a artiklan 1 ja 3 kohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

7.  Jos toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ja muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä on läheisiä sidoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää toimiluvan ainoastaan, jos kyseiset sidokset eivät estä niitä hoitamasta tehokkaasti valvontatehtäviään.

8.  Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa, jos toimilupaa hakevaan kryptovarapalvelun tarjoajaan läheisesti sidoksissa olevaan yhteen tai useampaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat kolmannen maan lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset tai niiden täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet estävät kyseisiä viranomaisia hoitamasta tehokkaasti valvontatehtäviään.

9.  Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava 40 työpäivän kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta, noudattaako toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja tätä osastoa, ja annettava kaikilta osin perusteltu päätös, jolla myönnetään tai evätään kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle päätöksestään viiden työpäivän kuluessa mainitun päätöksen tekopäivästä. Arvioinnissa on otettava huomioon niiden kryptovarapalvelujen luonne, laajuus ja monimutkaisuus, joita toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota.

10.  Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa, jos on objektiivisia ja todennettavissa oleva syitä uskoa, että

a)  toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ylin hallintoelin voi vaarantaa sen tehokkaan, järkevän ja vakaan hoidon ja liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sen asiakkaiden edun ja markkinoiden eheyden asianmukaisen huomioon ottamisen tai altistaa toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyvälle vakavalle riskille;

b)   toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsenet eivät täytä 68 artiklan 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia;

c)  osakkeenomistajat tai jäsenet, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia toimilupaa hakevassa kryptovarapalvelun tarjoajassa, eivät täytä 68 artiklan 2 kohdassa säädettyjä riittävää hyvämaineisuutta koskevia vaatimuksia;

d)  toimilupaa hakeva kryptovarapalvelun tarjoaja ei täytä tai todennäköisesti ei täytä jotakin tämän osaston vaatimuksista.

11.  ESMA ja EPV antavat yhdessä asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsenten ja osakkeenomistajien tai jäsenten, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia toimilupaa hakevassa kryptovarapalvelun tarjoajassa, soveltuvuuden arviointia varten.

ESMA ja EPV antavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut ohjeet viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

12.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat 9 kohdassa säädetyn arviointijakson kahdenkymmenen ensimmäisen työpäivän aikana pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen arvioinnin suorittamiseksi. Pyynnöt on esitettävä kirjallisesti toimilupaa hakevalle kryptovarapalvelun tarjoajalle, ja niissä on yksilöitävä tarvittavat lisätiedot.

Edellä olevan 9 kohdan mukainen arviointijakso on keskeytettävä siitä päivästä, jona toimivaltaiset viranomaiset pyysivät puuttuvia tietoja, siihen päivään, jona ne saivat toimilupaa hakevan kryptovarapalvelun tarjoajan pyyntöön antaman vastauksen. Keskeytys ei saa olla pitempi kuin 20 työpäivää. Toimivaltaiset viranomaiset voivat harkintansa mukaan pyytää vielä täydentämään tai tarkentamaan tietoja, mutta tästä ei saa aiheutua se, että 9 kohdan mukainen arviointijakso keskeytyy.

13.  Toimivaltaisten viranomaisten on kahden työpäivän kuluessa toimiluvan myöntämisestä ilmoitettava ESMAlle 109 artiklan 5 kohdassa täsmennetyt tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava ESMAlle myös kaikista toimilupien epäämisistä. ESMA asettaa 109 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot saataville kyseisessä artiklassa tarkoitetussa rekisterissä kryptovarapalvelujen tarjoamisen alkamispäivään mennessä.

64 artikla

Kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan peruuttaminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa, jos kryptovarapalvelun tarjoaja menettelee jollakin seuraavista tavoista:

a)  ei ole käyttänyt toimilupaansa 12 kuukauden kuluessa toimiluvan myöntämispäivästä;

b)  on nimenomaisesti luopunut toimiluvastaan;

c)  ei ole tarjonnut kryptovarapalveluja yhdeksän peräkkäisen kuukauden aikana;

d)  on saanut toimiluvan sääntöjenvastaisesti, esimerkiksi esittämällä virheellisiä tietoja toimilupahakemuksessaan;

e)  ei täytä enää niitä edellytyksiä, joiden perusteella toimilupa myönnettiin, eikä ole toteuttanut toimivaltaisen viranomaisen vaatimia korjaavia toimia määräajassa;

f)   ei ole ottanut käyttöön tehokkaita järjestelmiä, menettelyjä ja järjestelyjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti;

g)  on rikkonut vakavasti tätä asetusta, mukaan lukien kryptovarojen haltijoiden tai kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden suojaan tai markkinoiden eheyteen liittyvät säännökset.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan seuraavissa tilanteissa:

a)  kryptovarapalvelun tarjoaja on rikkonut kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi (EU) 2015/849 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä;

b)  kryptovarapalvelun tarjoaja on menettänyt maksulaitoksen toimilupansa tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen toimilupansa, eikä kyseinen kryptovarapalvelun tarjoaja ole korjannut tilannetta 40 kalenteripäivän kuluessa.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen peruuttaa kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan, sen on ilmoitettava asiasta ESMAlle ja vastaanottavien jäsenvaltioiden keskitetyille yhteyspisteille ilman aiheetonta viivytystä. ESMA asettaa kyseiset tiedot saataville 109 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä.

4.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa toimiluvan peruuttamisen koskemaan vain tiettyä kryptovarapalvelua.

5.  Ennen kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan peruuttamista toimivaltaisten viranomaisten on kuultava toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jos kyseinen kryptovarapalvelun tarjoaja on

a)  kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen kryptovarapalvelun tarjoajan tytäryritys;

b)  kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen kryptovarapalvelun tarjoajan emoyrityksen tytäryritys;

c)  samojen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden määräysvallassa kuin kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut kryptovarapalvelun tarjoaja.

6.  Ennen kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan peruuttamista toimivaltaiset viranomaiset voivat kuulla viranomaista, jolla on toimivalta valvoa, että kryptovarapalvelun tarjoaja noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia sääntöjä.

7.  EPV, ESMA ja mikä tahansa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voivat milloin tahansa pyytää kotijäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tutkimaan, täyttääkö kryptovarapalvelun tarjoaja edelleen toimiluvan myöntämisen edellytykset, jos on syytä epäillä, että näin ei mahdollisesti enää ole.

8.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt, pantava ne täytäntöön ja ylläpidettävä niitä sen varmistamiseksi, että niiden asiakkaiden kryptovarat ja varat siirretään nopeasti ja asianmukaisesti toiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle, kun toimilupa peruutetaan.

65 artikla

Kryptovarapalvelujen tarjoaminen rajojen yli

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajan, joka aikoo tarjota kryptovarapalveluja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, on toimitettava seuraavat tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle:

a)  luettelo jäsenvaltioista, joissa kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota kryptovarapalveluja;

b)  kryptovarapalvelut, joita kryptovarapalvelun tarjoaja aikoo tarjota rajojen yli;

c)  kryptovarapalvelujen aiotun tarjoamisen alkamispäivä;

d)  luettelo kaikista muista kryptovarapalvelun tarjoajan toiminnoista, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 10 työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta välitettävä kyseiset tiedot vastaanottavien jäsenvaltioiden keskitetyille yhteyspisteille, ESMAlle ja EPV:lle.

3.  Toimiluvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle 2 kohdassa tarkoitetusta tietojen välittämisestä.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoaja voi aloittaa kryptovarapalvelujen tarjoamisen muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottopäivästä alkaen tai viimeistään siitä päivästä alkaen, kun 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta on kulunut 15 kalenteripäivää.

2 luku

Kaikkia kryptovarapalvelun tarjoajia koskevat velvollisuudet

66 artikla

Velvollisuus toimia rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaiden edun mukaisesti

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaidensa ja mahdollisten asiakkaidensa edun mukaisesti.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on annettava asiakkailleen tasapuolista ja selkeää tietoa, joka ei ole harhaanjohtavaa, myös markkinointiviestinnässä, joka on yksilöitävä sellaiseksi. Kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saa tahallisesti tai tuottamuksellisesti johtaa asiakasta harhaan kryptovarojen todellisten tai oletettujen etujen suhteen.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on varoitettava asiakkaita kryptovaroilla toteutettaviin liiketoimiin liittyvistä riskeistä.

Kun kryptovarapalvelun tarjoajat ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, vaihtavat kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai tarjoavat kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, niiden on annettava asiakkailleen hyperlinkit kryptovaran kuvauksiin niistä kryptovaroista, joiden osalta ne tarjoavat kyseisiä palveluja.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on asetettava hinnoittelu-, kustannus- ja palkkiopolitiikkansa julkisesti saataville ▌helposti havaittavassa paikassa verkkosivustollaan.

5.   Kryptovarapalvelun tarjoajien on asetettava julkisesti saataville helposti havaittavassa paikassa verkkosivustollaan tiedot kunkin kryptovaran, johon liittyviä palveluja ne tarjoavat, liikkeeseen laskemiseksi käytetyn konsensusmekanismin ilmastoon kohdistuvista pääasiallisista haitallisista vaikutuksia ja muista ympäristöön liittyvistä haitallisista vaikutuksista. Kyseiset tiedot voidaan ottaa kryptovaran kuvauksesta.

6.  ESMA laatii yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta ilmastoon kohdistuvia ja muita ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattorien osalta.

Laatiessaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sääntelystandardien luonnoksia ESMA ottaa huomioon erityyppiset konsensusmekanismit, joita käytetään kryptovaroilla toteutettavien liiketoimien validointiin, niiden kannustinrakenteet sekä energian, uusiutuvan energian ja luonnonvarojen käytön, jätteiden syntymisen ja kasvihuonekaasupäästöt. ESMA saattaa tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

67 artikla

Vakavaraisuusvaatimukset

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajilla on aina oltava vakavaraisuustakeet, jotka vastaavat vähintään korkeampaa seuraavista:

a)  liitteessä IV esitettyjen pysyvien vähimmäispääomavaatimusten määrä tarjottujen kryptovarapalvelujen tyypin mukaan;

b)  neljäsosa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista, joita tarkistetaan vuosittain.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka eivät ole vielä harjoittaneet liiketoimintaa yhtä vuotta palvelujen tarjoamisen aloituspäivästä alkaen, on käytettävä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa laskennassa ennakoituja kiinteitä yleiskustannuksia, jotka sisältyvät niiden toimilupahakemuksensa yhteydessä toimittamiin ennusteisiin palveluntarjonnan ensimmäisistä 12 kuukaudesta.

3.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi kryptovarapalvelun tarjoajien on laskettava edellisen vuoden kiinteät yleiskustannuksensa käyttäen sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisia lukuja vähentämällä viimeisimmässä tarkastetussa vuositilinpäätöksessään tai, jos tarkastettua tilinpäätöstä ei ole saatavilla, kansallisten valvontaviranomaisten vahvistamassa vuositilinpäätöksessä seuraavat erät kokonaiskustannuksista sen jälkeen, kun voitot on jaettu osakkeenomistajille tai jäsenille:

a)  henkilöstön bonukset ja muut palkkiot siltä osin kuin nämä bonukset ja palkkiot ovat riippuvaisia kryptovarapalvelun tarjoajien asianomaisena vuonna saamasta nettovoitosta;

b)  työntekijöiden, johtajien ja kumppaneiden voitto-osuudet;

c)  muut voitonjaot ja muut muuttuvat palkkiot siltä osin kuin ne ovat täysin harkinnanvaraisia;

d)  epätavanomaisesta toiminnasta johtuvat kertaluonteiset menot.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen vakavaraisuustakeiden on oltava jossakin seuraavista muodoista tai niiden yhdistelmä:

a)  omat varat, jotka koostuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 26–30 artiklassa tarkoitetuista ydinpääoman (CET1) eristä ja välineistä mainitun asetuksen 36 artiklan mukaisten täysimääräisten vähennysten jälkeen soveltamatta mainitun asetuksen 46 ja 48 artiklassa tarkoitettuja kynnysarvoihin perustuvia poikkeuksia;

b)  vakuutus, joka kattaa ne unionin alueet, joilla kryptovarapalveluja tarjotaan ▌, tai vastaava vakuus.

5.  Edellä 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuutus on julkistettava kryptovarapalvelun tarjoajan verkkosivustolla, ja siinä on oltava vähintään seuraavat ominaisuudet:

a)  sen alkuperäinen voimassaoloaika on vähintään yksi vuosi;

b)  sen irtisanomisaika on vähintään 90 päivää;

c)  se otetaan yritykseltä, jolla on lupa tarjota vakuutuksia unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)  sen tarjoaja on ulkopuolinen yhteisö.

6.  Edellä 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen on katettava kaikki seuraavat riskit:

a)  asiakirjojen katoaminen;

b)  annetut virheelliset tai harhaanjohtavat lausunnot;

c)  teot, virheet tai puutteet, joiden vuoksi rikotaan

i)  lainsäädännöllisiä ja sääntelyyn liittyviä velvoitteita;

ii)  velvoitetta toimia rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaita kohtaan;

iii)  salassapitovelvoitteita;

d)  se, että eturistiriitojen estämiseksi ei ole otettu käyttöön, pantu täytäntöön eikä pidetty yllä asianmukaisia menettelyjä;

e)  tappiot, jotka aiheutuvat liiketoiminnan häiriöistä tai järjestelmän toimintahäiriöistä;

f)  törkeä huolimattomuus asiakkaiden kryptovarojen ja varojen suojaamisessa, jos sovellettavissa liiketoimintamalliin;

g)   75 artiklan 8 kohdan mukainen kryptovarapalvelun tarjoajien vastuu asiakkaita kohtaan.

68 artikla

Ohjaus- ja hallintojärjestelmät

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien ylimmän hallintoelimen jäsenten on oltava riittävän hyvämaineisia, ja heillä on erikseen ja yhdessä oltava asianmukainen osaaminen, taidot ja kokemus tehtäviensä hoitamiseksi. Kryptovarapalvelun tarjoajien ylimmän hallintoelimen jäsenet eivät saa varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa. Jäsenten on myös osoitettava, että he pystyvät käyttämään riittävästi aikaa tehtäviensä tehokkaaseen suorittamiseen.

2.  Osakkeenomistajien tai jäsenten, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia kryptovarapalvelun tarjoajassa, on oltava riittävän hyvämaineisia, eivätkä he saa varsinkaan olla tuomittuja rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista tai muista rikoksista, jotka vaikuttaisivat heidän hyvään maineeseensa.

3.  Niissä tapauksissa, joissa osakkeenomistajien tai jäsenten, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia kryptovarapalvelun tarjoajassa, käyttämä vaikutusvalta todennäköisesti haittaa kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan järkevää ja vakaata hoitoa, toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava aiheelliset toimenpiteet kyseisten riskien johdosta. Toimenpiteet voivat olla hakemuksia johtajiin ja yrityksen johdosta vastaaviin kohdistuvien tuomioistuimen määräysten saamiseksi tai seuraamusten asettamiseksi tai osakkeenomistajien tai jäsenten, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia, omistamiin osakkeisiin tai osuuksiin kuuluvien äänioikeuksien käyttöön kohdistuvia keskeytyksiä.

4.   Kryptovarapalvelun tarjoajien on otettava käyttöön toimintaperiaatteet ja menettelyt, jotka ovat riittävän tehokkaita tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

5.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on palkattava henkilöstöä, jolla on osoitettujen tehtävien hoitamisen tarvittavat osaaminen, taidot ja asiantuntemus, ottaen huomioon tarjottujen kryptovarapalvelujen laajuus, luonne ja valikoima.

6.  Kryptovarapalvelun tarjoajien ylimmän hallintoelimen on arvioitava ja tarkasteltava säännöllisesti tämän osaston 2 ja 3 luvun noudattamiseksi käyttöön otettujen toimintaperiaatteiden ja menettelyjen tehokkuutta ja toteutettava asianmukaiset toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

7.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet niiden kryptovarapalvelujen suorittamisen jatkuvuuden ja säännöllisyyden turvaamiseksi. Tätä varten kryptovarapalvelun tarjoajien on käytettävä tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia resursseja ja menettelyjä, mukaan lukien häiriönsietokykyiset ja turvalliset tieto- ja viestintätekniset järjestelmät asetuksen (EU) 2022/2554 vaatimusten mukaisesti.

Kryptovarapalvelun tarjoajien on otettava käyttöön toiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet, joihin on sisällyttävä asetuksen (EU) 2022/2554 11 ja 12 artiklan mukaiset tieto- ja viestintäteknisen toiminnan jatkuvuussuunnitelmat ja tieto- ja viestintätekniset reagointi- ja palautumissuunnitelmat, joiden tavoitteena on varmistaa, että keskeiset tiedot ja toiminnot säilyvät ja kryptovarapalveluja jatketaan niiden tieto- ja viestintäteknisiin järjestelmiin ja menettelyihin liittyvien toimintahäiriöiden yhteydessä, tai, jos tämä ei ole mahdollista, joilla varmistetaan tällaisten tietojen ja toimintojen nopea palauttaminen ja kryptovarapalvelujen nopea jatkaminen.

8.  Kryptovarapalvelun tarjoajilla on oltava käytössä asetuksessa (EU) 2022/2554 vaaditut mekanismit, järjestelmät ja menettelyt sekä tehokkaat menettelyt ja järjestelyt riskinarviointia varten niiden kansallisten säännösten noudattamiseksi, joilla direktiivi (EU) 2015/849 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Niiden on seurattava ja arvioitava säännöllisesti näiden mekanismien, järjestelmien ja menettelyjen riittävyyttä ja tehokkuutta ottaen huomioon tarjottujen kryptovarapalvelujen laajuus, luonne ja valikoima sekä toteutettava asianmukaiset toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

Kryptovarapalvelun tarjoajilla on oltava järjestelmät ja menettelyt, joilla turvataan tietojen saatavuus, aitous eheys ja luottamuksellisuus asetuksen (EU) 2022/2554 nojalla.

9.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on huolehdittava siitä, että kaikista niiden suorittamista kryptovarapalveluista, toiminnoista, toimeksiannoista ja liiketoimista pidetään kirjaa. Tämän kirjanpidon on oltava riittävää, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat täyttää valvontatehtävänsä ja toteuttaa täytäntöönpanotoimia ja erityisesti varmistaa, ovatko kryptovarapalvelun tarjoajat täyttäneet kaikki velvollisuudet, mukaan lukien asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita ja markkinoiden eheyttä koskevat velvollisuudet.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti pidetty kirjanpito on toimitettava asiakkaille pyynnöstä ja säilytettävä viiden tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä enintään seitsemän vuoden ajan, jos toimivaltainen viranomainen esittää pyynnön ennen kuin viisi vuotta on kulunut.

10.   ESMA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)   7 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla varmistetaan kryptovarapalvelujen suorittamisen jatkuvuus ja säännöllisyys;

b)   9 kohdassa tarkoitettu kirjanpito kaikista kryptovarapalveluista, toiminnoista, toimeksiannoista ja toteutetuista liiketoimista.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

69 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille annettavat tiedot

Kryptovarapalvelun tarjoajien on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen viipymättä ja ennen uusien jäsenten toiminnan alkamista kaikista muutoksista ylimmässä hallintoelimessään ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kaikki tarvittavat tiedot 68 artiklan noudattamisen arvioimiseksi.

70 artikla

Asiakkaiden kryptovarojen ja varojen säilytys

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, joilla on hallussaan asiakkaille kuuluvia kryptovaroja tai tällaisiin kryptovaroihin pääsyä koskeva keino, on toteutettava asianmukaiset järjestelyt suojatakseen asiakkaiden omistusoikeudet, erityisesti kryptovarapalvelun tarjoajan maksukyvyttömyystapauksessa, ja estääkseen asiakkaiden kryptovarojen käytön omaan lukuunsa ▌. ▌

2.  Jos kryptovarapalvelun tarjoajien liiketoimintamallit tai kryptovarapalvelut edellyttävät asiakkaiden muiden varojen kuin sähkörahatokenien hallussapitoa, kryptovarapalvelun tarjoajilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt, joilla suojataan asiakkaiden omistusoikeudet ja estetään asiakkaiden varojen ▌ käyttö niiden omaan lukuun.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on ▌ talletettava tällaiset varat luottolaitokseen tai keskuspankkiin viimeistään sitä päivää seuraavan pankkipäivän lopussa, jona asiakkaiden muut varat kuin sähkörahatokenit on vastaanotettu.

Kryptovarapalvelun tarjoajien on toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että luottolaitoksessa tai keskuspankissa säilytettävät asiakkaiden muut varat kuin sähkörahatokenit säilytetään tilillä, joka on erikseen tunnistettavissa tileistä, joita käytetään kryptovarapalvelun tarjoajille kuuluvien varojen säilyttämiseen.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajat voivat itse tai kolmannen osapuolen välityksellä tarjota tarjoamaansa kryptovarapalveluun liittyviä maksupalveluja edellyttäen, että kryptovarapalvelun tarjoajalla itsellään tai kyseisellä kolmannella osapuolella on direktiivin (EU) 2015/2366 mukainen toimilupa tarjota kyseisiä palveluja.

Tarjottaessa maksupalveluja kryptovarapalvelun tarjoajien on ilmoitettava asiakkailleen kaikki seuraavat tiedot:

a)  kyseisten palvelujen luonne ja ehdot, mukaan luettuina viittaukset sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ja asiakkaiden oikeuksiin; ja

b)  tarjoavatko ne suoraan kyseiset palvelut vai tarjoaako ne kolmas osapuoli.

5.  Tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta kryptovarapalvelun tarjoajiin, jotka ovat sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksia, maksulaitoksia tai luottolaitoksia.

71 artikla

Valitustenkäsittelymenettely

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on otettava käyttöön tehokkaat ja avoimet menettelyt asiakkailta saatujen valitusten nopeaa, oikeudenmukaista ja johdonmukaista käsittelyä varten ja ylläpidettävä näitä menettelyjä, ja niiden on julkaistava kyseisten menettelyjen kuvaukset.

2.  Asiakkaiden on voitava toimittaa maksutta valituksia kryptovarapalvelun tarjoajille.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on ilmoitettava asiakkaille mahdollisuudesta tehdä valitus. Kryptovarapalvelun tarjoajien on ▌ asetettava asiakkaiden saataville mallipohja valitusten tekemistä varten ja pidettävä kirjaa kaikista vastaanotetuista valituksista ja niiden johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on tutkittava kaikki valitukset nopeasti ja oikeudenmukaisella tavalla ja ilmoitettava tällaisten tutkimusten tuloksesta asiakkailleen kohtuullisen ajan kuluessa.

5.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään vaatimukset, mallipohjat ja menettelyt valitusten käsittelyä varten.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

72 artikla

Eturistiriitojen ▌ tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallitseminen ja niistä ilmoittaminen

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on pantava täytäntöön ja ylläpidettävä tehokkaita toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joissa otetaan huomioon tarjottujen kryptovarapalvelujen laajuus, luonne ja valikoima, seuraavien tahojen välisten eturistiriitojen ▌ tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi:

a)  kryptovarapalvelun tarjoajat itse ja

i)  niiden osakkeenomistajat tai jäsenet;

ii)  muut henkilöt, joilla on suoraan tai välillisesti yhteys kryptovarapalvelujen tarjoajiin tai niiden osakkaisiin tai jäseniin määräysvallan kautta;

iii)  niiden ylimmän hallintoelimen jäsenet;

iv)  niiden työntekijät; tai

v)  niiden asiakkaat; tai

b)  kaksi tai useampi asiakasta, joiden edut ovat myös ristiriidassa keskenään.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on ilmoitettava asiakkailleen ja mahdollisille asiakkailleen helposti havaittavassa paikassa verkkosivustollaan 1 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen yleinen luonne ja lähteet sekä niiden lieventämiseksi toteutetut toimet.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä sähköisessä muodossa ja riittävän yksityiskohtaisesti ottaen huomioon kunkin asiakkaan luonne, jotta kukin asiakas voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen siitä kryptovarapalvelusta, jonka yhteydessä eturistiriidat aiheutuvat.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on arvioitava ja vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen eturistiriitoja koskevia toimintaperiaatteitaan ja toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

5.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)   1 kohdassa tarkoitettuja toimintaperiaatteita ja menettelyjä koskevat vaatimukset, ottaen huomioon tarjottujen kryptovarapalvelujen laajuus, luonne ja valikoima;

b)   2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen sisältöä koskevat yksityiskohdat ja menetelmät.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

73 artikla

Ulkoistaminen

1.  Ulkoistaessaan kolmansille osapuolille palveluja tai toimintoja operatiivisten tehtävien suorittamiseksi kryptovarapalvelun tarjoajien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet operatiivisten lisäriskien välttämiseksi. Ne ovat edelleen täysin vastuussa kaikkien tämän osaston mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä, ja niiden on varmistettava jatkuvasti, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  ulkoistaminen ei johda kryptovarapalvelun tarjoajien vastuun siirtämiseen;

b)  ulkoistaminen ei muuta kryptovarapalvelun tarjoajien ja niiden asiakkaiden välistä suhdetta eikä kryptovarapalvelun tarjoajien velvoitteita asiakkaitaan kohtaan;

c)  ulkoistaminen ei muuta edellytyksiä, jotka koskevat toimiluvan myöntämistä kryptovarapalvelun tarjoajille;

d)  ulkoistamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet tekevät yhteistyötä kryptovarapalvelun tarjoajien kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa, ja ulkoistaminen ei estä toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävien hoitamista, mukaan lukien oikeus hankkia paikan päällä kaikki tehtävien hoitamisen edellyttämät olennaiset tiedot;

e)  kryptovarapalvelun tarjoajat säilyttävät asiantuntemuksen ja resurssit, joita tarvitaan tarjottujen palvelujen laadun arvioimiseen, ulkoistettujen palvelujen tehokkaaseen valvontaan ja ulkoistamiseen liittyvien riskien jatkuvaan hallintaan;

f)  kryptovarapalvelun tarjoajilla on suora pääsy ulkoistettuja palveluja koskeviin olennaisiin tietoihin;

g)  kryptovarapalvelun tarjoajat varmistavat, että ulkoistamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet täyttävät unionin tietosuojavaatimukset.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan g alakohtaa kryptovarapalvelun tarjoajat ovat vastuussa sen varmistamisesta, että kyseiset tietosuojavaatimukset esitetään 3 kohdassa tarkoitetuissa kirjallisissa sopimuksissa.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajilla on oltava ulkoistamista koskevat toimintaperiaatteet, joihin sisältyvät valmiussuunnitelmat ja irtautumisstrategiat ja joissa otetaan huomioon tarjottavien kryptovarapalvelujen laajuus, luonne ja valikoima.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on määriteltävä kirjallisessa sopimuksessa omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä niiden kolmansien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, joille ne ulkoistavat palveluja tai toimintoja. Ulkoistamissopimuksissa on annettava kryptovarapalvelun tarjoajille oikeus irtisanoa kyseiset sopimukset.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajien ja kolmansien osapuolten on pyynnöstä annettava toimivaltaisten viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten käyttöön kaikki tarvittavat tiedot, jotta nämä viranomaiset voivat arvioida, onko ulkoistettu toiminta tämän osaston vaatimusten mukaista.

74 artikla

Kryptovarapalvelun tarjoajien hallittu alasajo

Kryptovarapalvelun tarjoajilla, jotka tarjoavat 75–79 artiklassa tarkoitettuja palveluja, on oltava käytössä asianmukainen suunnitelma, jolla tuetaan niiden toiminnan hallittua alasajoa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kyseisten palveluntarjoajien hoitamien kriittisten toimintojen jatkuvuus tai palauttaminen. Suunnitelmassa on osoitettava kryptovarapalvelun tarjoajien kyky toteuttaa hallittu alasajo aiheuttamatta tarpeetonta taloudellista haittaa asiakkailleen.

3 luku

Tiettyjen kryptovarapalvelujen tarjoamista koskevat velvollisuudet

75 artikla

Kryptovarojen säilytys ja hallinnointi asiakkaiden puolesta

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on tehtävä asiakkaidensa kanssa sopimus, jossa täsmennetään niiden tehtävät ja vastuut. Sopimuksen on sisällettävä ainakin seuraavat:

a)  sopimuspuolten nimet;

b)  tarjotun kryptovarapalvelun luonne ja kuvaus kyseisestä palvelusta;

c)   säilytyspolitiikka;

d)  kryptovarapalvelun tarjoajan ja asiakkaan välisessä viestinnässä käytettävät välineet, asiakkaan tunnistamisjärjestelmä mukaan luettuna;

e)  kuvaus kryptovarapalvelun tarjoajan käyttämistä turvajärjestelmistä;

f)  kryptovarapalvelun tarjoajan veloittamat palkkiot, kulut ja maksut;

g)  sovellettava laki.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on pidettävä kunkin asiakkaan nimissä avattua positiorekisteriä, joka vastaa kunkin asiakkaan oikeuksia kryptovaroihin. Kryptovarapalvelun tarjoajien on tarvittaessa kirjattava kyseiseen rekisteriin mahdollisimman pian kaikki muutokset asiakkaidensa ohjeiden mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa niiden sisäisillä menettelyillä on varmistettava, että kaikki kryptovarojen rekisteröintiin vaikuttavat muutokset osoitetaan liiketoimella, joka on rekisteröity asianmukaisesti asiakkaan positiorekisteriin.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on laadittava säilytyspolitiikka, johon sisältyvät sisäiset säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan tällaisten kryptovarojen tai kryptovaroihin pääsyä koskevan keinon säilyttäminen tai valvonta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla säilytyspolitiikalla on minimoitava riski siitä, että asiakkaiden kryptovaroja tai kyseisiin kryptovaroihin liittyviä oikeuksia tai kryptovaroihin pääsyä koskeva keino menetetään petosten, kyberuhkien tai laiminlyönnin vuoksi.

Yhteenveto säilytyspolitiikasta on asetettava asiakkaiden saataville näiden pyynnöstä sähköisessä muodossa.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on tarvittaessa helpotettava kryptovaroihin liitettyjen oikeuksien käyttöä. Kaikki tapahtumat, jotka todennäköisesti luovat asiakkaalle oikeuksia tai muuttavat asiakkaan oikeuksia, on kirjattava asiakkaan positiorekisteriin välittömästi.

Perustana olevan hajautetun tilikirjan teknologian muutosten taikka muiden tapahtumien varalta, jotka todennäköisesti luovat asiakkaalle oikeuksia tai muuttavat niitä, asiakkaalla on oikeus kaikkiin kryptovaroihin tai oikeuksiin, jotka on luotu tällaisen tapahtuman seurauksena syntyneiden asiakkaan positioiden perusteella ja laajuudessa, paitsi jos 1 kohdan nojalla ennen tapahtumaa tehdyssä, kryptovarapalvelun tarjoajan kanssa allekirjoitetussa pätevässä sopimuksessa kryptovarojen säilytyksestä ja hallinnoinnista asiakkaiden puolesta nimenomaisesti toisin määrätään.

5.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on annettava asiakkailleen vähintään kolmen kuukauden välein ja aina asiakkaiden pyytäessä kyseisten asiakkaiden nimiin kirjattuja kryptovaroja koskeva positioilmoitus. Positioilmoitus on annettava sähköisessä muodossa. Positioilmoituksessa on yksilöitävä kyseessä olevat kryptovarat, niiden saldo ja arvo ja kyseisellä ajanjaksolla tehdyt kryptovarojen siirrot.

Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on annettava asiakkailleen mahdollisimman pian kaikki tiedot kryptovaroihin liittyvistä toimista, jotka edellyttävät kyseisiltä asiakkailta vastausta.

6.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on varmistettava, että käytössä on tarvittavat menettelyt asiakkaiden puolesta hallussa pidettyjen kryptovarojen tai kyseisiin kryptovaroihin pääsyä koskevan keinon palauttamiseksi kyseisille asiakkaille mahdollisimman pian.

7.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, on eroteltava asiakkaidensa puolesta hallussa pidetyt kryptovarat omista varoistaan ja varmistettava, että asiakkaiden kryptovaroihin pääsyä koskeva keino on selvästi yksilöity sellaiseksi. Niiden on varmistettava, että niiden asiakkaiden kryptovarat säilytetään hajautetussa tilikirjassa erillään niiden omista kryptovaroista.

Säilytettävät kryptovarat on sovellettavan lain mukaisesti eroteltava oikeudellisesti kryptovarapalvelun tarjoajan varallisuudesta kryptovarapalvelun tarjoajan asiakkaiden edun mukaisesti siten, että kryptovarapalvelun tarjoajan velkojilla ei ole takautumisoikeutta kryptovarapalvelun tarjoajan säilytettävinä oleviin kryptovaroihin, etenkään maksukyvyttömyystapauksessa.

Kryptovarapalvelun tarjoajan on varmistettava, että säilytettävinä olevat kryptovarat on toiminnallisesti eroteltu kryptovarapalvelun tarjoajan varallisuudesta.

8.  Kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, ovat vastuussa asiakkailleen kryptovarojen tai niihin pääsyä koskevan keinon menetyksestä, joka on seurausta niistä johtuvasta häiriötilanteesta. Kryptovarapalvelun tarjoajan vastuu on rajattava menetetyn kryptovaran markkina-arvoon menettämisen hetkellä.

Häiriötilanteita, jotka eivät johdu kryptovarapalvelun tarjoajasta, ovat muun muassa tapahtumat, joiden osalta kryptovarapalvelun tarjoaja osoittaa, että ne eivät liity asianomaisen palvelun tarjoamiseen tai kryptovarapalvelun tarjoajan toimintoihin, kuten hajautetun tilikirjan tavanomaiseen toimintaan liittyvä ongelma, johon kryptovarapalvelun tarjoaja ei voi vaikuttaa.

9.   Jos kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta, käyttävät kyseiseen palveluun muita kryptovarapalvelun tarjoajia, ne voivat käyttää ainoastaan 59 artiklan mukaisesti toimiluvan saaneita kryptovarapalvelun tarjoajia.

Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta ja jotka käyttävät kyseiseen palveluun muita kryptovarapalvelun tarjoajia, on ilmoitettava tästä asiakkailleen.

76 artikla

Kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpito

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on vahvistettava, ylläpidettävä ja pantava täytäntöön selkeät ja avoimet kaupankäyntialustaa koskevat toimintasäännöt. Näissä toimintasäännöissä on vähintään

a)  vahvistettava hyväksymismenettelyt, joita sovelletaan ennen kryptovarojen ottamista kaupankäyntialustalle, mukaan lukien direktiivin (EU) 2015/849 mukaiset asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat vaatimukset, jotka ovat oikeassa suhteessa hakijaan liittyvään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin;

b)  määriteltävä mahdolliset poissulkemisluokat eli sellaiset mahdolliset kryptovarojen tyypit, joita ei oteta kaupankäynnin kohteeksi;

c)  esitettävä kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt ja mahdollisten palkkioiden taso;

d)  vahvistettava kaupankäyntitoimintoihin osallistumiselle objektiiviset ja syrjimättömät säännöt ja oikeasuhteiset kriteerit, joilla edistetään sellaisten asiakkaiden tasapuolista ja avointa pääsyä kaupankäyntialustalle, jotka haluavat käydä kauppaa;

e)  vahvistettava syrjimättömät säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan tasapuolinen ja asianmukainen kaupankäynti, ja objektiiviset kriteerit toimeksiantojen tehokasta toteuttamista varten;

f)  vahvistettava edellytykset, joiden perusteella kryptovarojen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi on edelleen mahdollista, mukaan lukien likviditeettiä koskevat kynnysarvot ja säännöllistä julkistamista koskevat vaatimukset;

g)  vahvistettava ehdot, joiden mukaisesti kaupankäynti kryptovaroilla voidaan keskeyttää;

h)  vahvistettava menettelyt, joilla varmistetaan sekä kryptovarojen että varojen tehokas toimitus.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan a alakohtaa toimintasäännöissä on selkeästi todettava, että kryptovaraa ei saa ottaa kaupankäynnin kohteeksi, jos vastaavaa kryptovaran kuvausta ei ole julkaistu tapauksissa, joissa sitä edellytetään tässä asetuksessa.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on ennen kryptovaran ottamista kaupankäynnin kohteeksi varmistettava, että kyseinen kryptovara on kaupankäyntialustan toimintasääntöjen mukainen, ja arvioitava sen soveltuvuus. Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on kryptovaran soveltuvuutta arvioidessaan erityisesti arvioitava käytettyjen teknisten ratkaisujen luotettavuus ja mahdolliset yhteydet laittomaan tai petolliseen toimintaan ottaen huomioon kyseisten kryptovarojen liikkeeseenlaskijan ja sen kehitystiimin kokemus, aiemmat tulokset ja maine. Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on myös arvioitava 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien soveltuvuus.

3.  Kryptovarojen kaupankäyntialustan toimintasäännöillä on estettävä sellaisten kryptovarojen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi, joissa on sisäänrakennettu anonymisointitoiminto, paitsi jos kryptovarojen kaupankäyntialustaa ylläpitävät kryptovarapalvelun tarjoajat ▌ voivat tunnistaa kyseisten kryptovarojen haltijat ja niiden liiketoimihistorian.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimintasäännöt on laadittava jollakin kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai muulla kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

Jos kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpitoa tarjotaan toisessa jäsenvaltiossa, 1 kohdassa tarkoitetut toimintasäännöt on laadittava vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

5.  Kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa kryptovarojen kaupankäyntialustalla, jota ne ylläpitävät, vaikka ne tarjoaisivat kryptovarojen vaihtoa varoihin tai ▌ muihin kryptovaroihin.

6.   Kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, saavat harjoittaa päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä ainoastaan, jos asiakas on antanut menettelylle suostumuksensa. Kryptovarapalvelun tarjoajien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, joissa selvitetään niiden päämiehen lukuun täsmäytetyn kaupankäynnin käyttö. Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava, miten kryptovarapalvelun tarjoajat harjoittavat päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä, varmistaakseen, että se täyttää edelleen tällaisen kaupankäynnin määritelmän ja että niiden harjoittama päämiehen lukuun täsmäytetty kaupankäynti ei aiheuta eturistiriitoja kryptovarapalvelun tarjoajien ja niiden asiakkaiden välillä.

7.  Kryptovarapalvelun tarjoajilla, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on oltava käytössä tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että niiden

a)  kaupankäyntijärjestelmät ovat häiriönsietokykyisiä;

b)  kaupankäyntijärjestelmät ovat kapasiteetiltaan riittäviä toimeksiantojen ja viestien ruuhkahuippujen käsittelyyn;

c)   kaupankäyntijärjestelmissä kyetään varmistamaan asianmukainen kaupankäynti vakavissa markkinoiden stressitilanteissa;

d)  kaupankäyntijärjestelmissä voidaan hylätä toimeksiannot, jotka ylittävät ennalta määritetyt volyymin ja hinnan kynnysarvot tai ovat selvästi virheellisiä;

e)  kaupankäyntijärjestelmät on testattu perusteellisesti sen varmistamiseksi, että a–d alakohdan edellytykset täyttyvät;

f)  kaupankäyntijärjestelmät ovat sellaisten tehokkaiden toiminnan jatkuvuutta koskevien järjestelyjen kohteena, joilla varmistetaan niiden palvelujen jatkuvuus, jos kaupankäyntijärjestelmässä on häiriöitä;

g)   kaupankäyntijärjestelmissä kyetään estämään tai havaitsemaan markkinoiden väärinkäyttöä;

h)  kaupankäyntijärjestelmät ovat riittävän vahvoja estämään niiden väärinkäytön rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

8.   Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen, kun ne havaitsevat kaupankäyntijärjestelmissään tai niiden välityksellä esiintyvää markkinoiden väärinkäyttöä tai sen yritystä.

9.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on julkistettava kaikki kaupankäyntialustoillaan mainostettujen kryptovarojen osto- ja myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla ilmenevä kaupankäyntihalukkuus. Kyseisten kryptovarapalvelun tarjoajien on asetettava nämä tiedot jatkuvasti yleisön saataville kaupankäyntiaikana.

10.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on julkistettava kaupankäyntialustoillaan kaupankäynnin kohteena olevien kryptovarojen osalta toteutettujen liiketoimien hinta, volyymi ja ajankohta. Niiden on julkistettava kyseiset yksityiskohtaiset tiedot kaikista tällaisista liiketoimista niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista.

11.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on asetettava 9 ja 10 kohdan mukaisesti julkaistut tiedot yleisön saataville kohtuullisin kaupallisin ehdoin ja varmistettava näiden tietojen syrjimätön saatavuus. Tiedot on asetettava saataville maksutta 15 minuuttia niiden julkaisemisen jälkeen koneluettavassa muodossa, ja niiden on pysyttävä julkaistuina vähintään kahden vuoden ajan.

12.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on käynnistettävä kryptovaroilla toteutettavan liiketoimen lopullinen toimitus hajautetussa tilikirjassa 24 tunnin kuluessa siitä, kun liiketoimi on toteutettu kaupankäyntialustalla, tai, jos kyseessä ovat hajautetun tilikirjan ulkopuolisen toimituksen kohteena olevat liiketoimet, viimeistään kaupankäynnin päättymispäivänä.

13.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on varmistettava, että niiden palkkiorakenteet ovat avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä ja että ne eivät luo kannustimia toimeksiantojen tekemiseen, muuttamiseen tai peruuttamiseen tai liiketoimien toteuttamiseen tavalla, joka lisää VI osastossa tarkoitettua tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä tai markkinoiden väärinkäyttöä.

14.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on ylläpidettävä resursseja ja niillä on oltava käytössä varajärjestelmiä, jotta ne voivat milloin tahansa raportoida toimivaltaiselle viranomaiselleen.

15.   Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka ylläpitävät kryptovarojen kaupankäyntialustaa, on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään viiden vuoden ajan asiaankuuluvat tiedot kaikista niiden järjestelmien välityksellä mainostettuja kryptovaroja koskevista toimeksiannoista tai annettava toimivaltaiselle viranomaiselle pääsy tarjouskirjaansa, jotta toimivaltainen viranomainen voi valvoa kaupankäyntitoimintaa. Asiaankuuluviin tietoihin sisältyvät toimeksiannon ominaispiirteet, mukaan lukien tiedot, jotka yhdistävät toimeksiannon sen johdosta toteutettuihin liiketoimiin.

16.   ESMA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)  tapa, jolla avoimuusvaatimusten mukaiset tiedot asetetaan saataville, mukaan lukien se, missä määrin 1, 9 ja 10 kohdassa tarkoitetut julkistettavat tiedot on jaoteltava;

b)  15 kohdassa täsmennettyjen tarjouskirjassa ylläpidettävien tietueiden sisältö ja muoto.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

77 artikla

Kryptovarojen vaihto varoihin tai muihin kryptovaroihin

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka vaihtavat kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, on otettava käyttöön syrjimätön liiketoimintapolitiikka, jossa ilmoitetaan erityisesti, minkä tyyppisten asiakkaiden kanssa ne toteuttavat liiketoimia, ja ehdot, jotka tällaisten asiakkaiden on täytettävä.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka vaihtavat kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, on julkistettava niiden kryptovarojen kiinteä hinta tai niiden kryptovarojen hinnan määrittämismenetelmä, joita ne ehdottavat vaihdettaviksi varoihin tai muihin kryptovaroihin, ja kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan määrittämät mahdolliset vaihdettavaan määrään sovellettavat rajoitukset.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka vaihtavat kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, on toteutettava asiakkaiden toimeksiannot sillä hetkellä ilmoitettuihin hintoihin, jolloin vaihtotoimeksianto on lopullinen. Kryptovarapalvelun tarjoajien on ilmoitettava asiakkailleen ehdoista, joiden perusteella näiden toimeksiantoa voidaan pitää lopullisena.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka vaihtavat kryptovaroja varoihin tai muihin kryptovaroihin, on julkistettava tietoja suorittamistaan liiketoimista, esimerkiksi liiketoimien volyymit ja hinnat.

78 artikla

Kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden puolesta

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on toteutettava kaikki tarvittavat toimet saavuttaakseen toimeksiantoja toteuttaessaan asiakkaidensa kannalta parhaan mahdollisen tuloksen ottaen huomioon hinnan, kustannukset, nopeuden, toteutuksen ja toimituksen todennäköisyyden, koon, luonteen, kryptovarojen säilytyksen edellytykset tai muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta merkitykselliset seikat.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kryptovarapalvelun tarjoajia, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, ei vaadita toteuttamaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tarvittavia toimia tapauksissa, joissa ne toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaidensa antamien erityisohjeiden mukaisesti.

2.  Edellä olevan 1 kohdan noudattamisen varmistamiseksi kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on laadittava ja otettava käyttöön tehokkaat toteuttamisjärjestelyt. Niiden on erityisesti laadittava ja otettava käyttöön toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet, jotta ne voivat noudattaa 1 kohtaa. Näillä toimeksiantojen toteuttamisperiaatteilla on mahdollistettava muun muassa asiakastoimeksiantojen nopea, tasapuolinen ja tehokas toteuttaminen ja estettävä kryptovarapalvelun tarjoajien työntekijöitä käyttämästä väärin asiakastoimeksiantoihin liittyviä tietoja.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on annettava asiakkailleen asianmukaiset ja selkeät tiedot 2 kohdassa tarkoitetuista toimeksiantojen toteuttamisperiaatteistaan ja niihin tehdyistä merkittävistä muutoksista. Näissä tiedoissa on selitettävä selkeästi, riittävän yksityiskohtaisesti ja asiakkaiden kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla, miten kryptovarapalvelun tarjoajat toteuttavat asiakastoimeksiannot. Kryptovarapalvelun tarjoajien on saattava kultakin asiakkaaltaan ennakkosuostumus toimeksiantojen toteuttamisperiaatteisiin.

4.   Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on voitava osoittaa asiakkailleen näiden pyynnöstä, että ne ovat toteuttaneet näiden toimeksiannot toteuttamisperiaatteidensa mukaisesti, ja osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyynnöstä, että ne noudattavat tätä artiklaa.

5.   Jos toimeksiantojen toteuttamisperiaatteissa määrätään mahdollisuudesta toteuttaa asiakastoimeksiannot kaupankäyntialustan ulkopuolella, kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on ilmoitettava asiakkailleen tästä mahdollisuudesta ja saatava asiakkaidensa nimenomainen ennakkosuostumus, ennen kuin ne ryhtyvät toteuttamaan näiden toimeksiantoja kaupankäyntialustan ulkopuolella, joko yleisen hyväksynnän muodossa tai yksittäisten liiketoimien osalta.

6.   Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on seurattava toimeksiantojen toteuttamista koskevien järjestelyjensä ja toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa tehokkuutta mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi ja tarvittaessa niiden korjaamiseksi. Niiden on erityisesti arvioitava säännöllisesti, ovatko toimeksiantojen toteuttamisperiaatteisiin sisältyvät toimeksiantojen toteuttamispaikat sellaisia, että niillä voidaan saavuttaa asiakkaiden kannalta paras mahdollinen tulos, vai onko niiden tarpeen tehdä muutoksia toimeksiantojen toteuttamisjärjestelyihinsä. Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka toteuttavat kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on ilmoitettava asiakkaille, joiden kanssa niillä on jatkuva asiakassuhde, kaikista toimeksiantojen toteuttamisjärjestelyihin tai -periaatteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista.

79 artikla

Kryptovarojen kohdennettu tarjoaminen

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kohdennetusti kryptovaroja, on ilmoitettava seuraavat tiedot tarjoajalle, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalle henkilölle tai näiden puolesta toimivalle kolmannelle osapuolelle ennen sopimuksen tekemistä näiden kanssa:

a)  suunnitellun kohdennetun tarjoamisen tyyppi, mukaan lukien se, onko vähimmäisostomäärä taattu;

b)  ilmoitus ehdotettuun kohdennettuun tarjoamiseen liittyvien transaktiopalkkioiden määrästä;

c)  ehdotetun toimenpiteen todennäköinen ajoitus, prosessi ja hinta;

d)  tiedot kohteena olevista ostajista.

Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kohdennetusti kryptovaroja, on ennen kyseisten kryptovarojen kohdennettua tarjoamista saatava kyseisten kryptovarojen liikkeeseenlaskijoilta tai niiden puolesta toimivilta kolmansilta osapuolilta hyväksyntä ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen tietojen osalta.

2.  Edellä 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa kryptovarapalvelun tarjoajien eturistiriitoja koskevissa säännöissä on oltava erityiset ja riittävät menettelyt sellaisten eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi, jotka johtuvat seuraavista tilanteista:

a)  kryptovarapalvelun tarjoajat tarjoavat kryptovaroja kohdennetusti omille asiakkailleen;

b)  kryptovarojen kohdennetun tarjoamisen ehdotettu hinta on arvioitu liian suureksi tai liian pieneksi;

c)   tarjoaja maksaa tai myöntää kryptovarapalvelun tarjoajille kannustimia, mukaan lukien ei-rahalliset kannustimet.

80 artikla

Kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaiden puolesta

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka vastaanottavat ja välittävät kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, on laadittava ja otettava käyttöön menettelyt ja järjestelyt, joilla varmistetaan asiakastoimeksiantojen nopea ja asianmukainen välittäminen toteutettavaksi kryptovarojen kaupankäyntialustalla tai välittäminen toiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka vastaanottavat ja välittävät kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, eivät saa saada palkkioita, alennuksia tai ei-rahallisia etuja asiakkailta saatujen toimeksiantojen reitittämisestä tietylle kryptovarojen kaupankäyntialustalle tai toiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka vastaanottavat ja välittävät kryptovaroja koskevia toimeksiantoja asiakkaiden puolesta, eivät saa käyttää väärin vireillä oleviin asiakastoimeksiantoihin liittyviä tietoja, ja niiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet estääkseen työntekijöitään käyttämästä kyseisiä tietoja väärin.

81 artikla

Kryptovaroja koskevan neuvonnan ja kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoaminen

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, on arvioitava, soveltuvatko kryptovarapalvelut tai kryptovarat niiden asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille, ottaen huomioon näiden osaamisen ja kokemuksen sijoittamisesta kryptovaroihin, näiden sijoitustavoitteet, mukaan lukien riskinsietokyky, ja näiden taloudellisen tilanteen, mukaan lukien tappionsietokyky.

2.   Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa, on hyvissä ajoin ennen kuin ne tarjoavat neuvontaa kryptovaroista ilmoitettava mahdollisille asiakkaille,

a)  tarjotaanko neuvonta riippumattomasti;

b)  perustuuko neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan analyysiin eri kryptovaroista, muun muassa rajoittuuko neuvonta sellaisten yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai tarjoamiin kryptovaroihin, joilla on kryptovarapalvelun tarjoajaan läheinen sidos tai muu oikeudellinen tai taloudellinen suhde, kuten sopimussuhde, joka voi vaarantaa tarjotun neuvonnan riippumattomuuden.

3.  Kun kryptovarapalvelun tarjoaja, joka tarjoaa kryptovaroja koskevaa neuvontaa, ilmoittaa mahdolliselle asiakkaalle, että neuvontaa tarjotaan riippumattomasti,

a)  kryptovarapalvelun tarjoajan on arvioitava riittävä valikoima markkinoilla saatavilla olevia kryptovaroja, joiden on oltava riittävän monipuolisia sen varmistamiseksi, että asiakkaan sijoitustavoitteet voidaan asianmukaisesti saavuttaa, ja jotka eivät saa rajoittua kryptovaroihin, joita laskevat liikkeeseen tai tarjoavat

i)  tämä sama kryptovarapalvelun tarjoaja;

ii)  sellaiset yhteisöt, joilla on läheinen sidos tähän samaan kryptovarapalvelun tarjoajaan; tai

iii)  muut yhteisöt, joihin tällä samalla kryptovarapalvelun tarjoajalla on niin läheinen oikeudellinen tai taloudellinen suhde, kuten sopimussuhde, että se voi vaarantaa tarjotun neuvonnan riippumattomuuden;

b)  kryptovarapalvelun tarjoaja ei saa vastaanottaa eikä pitää itsellään palkkioita, provisioita tai muita rahallisia tai ei-rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa ja jotka liittyvät kyseisen palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

Sen estämättä, mitä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa säädetään, vähäiset ei-rahalliset edut, jotka ovat omiaan parantamaan asiakkaalle tarjottavien kryptovarapalvelujen laatua ja jotka ovat laajuudeltaan ja luonteeltaan sellaisia, että ne eivät haittaa sen velvoitteen noudattamista, jonka mukaan kryptovarapalvelun tarjoajan on toimittava asiakkaansa edun mukaisesti, on sallittava tapauksissa, joissa niistä ilmoitetaan selkeästi asiakkaalle.

4.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa, on myös annettava mahdollisille asiakkaille tiedot kaikista kuluista ja liitännäisistä veloituksista, mukaan lukien soveltuvin osin neuvonnan kulut, asiakkaalle suositeltujen tai markkinoitujen kryptovarojen kulut ja se, miten asiakas voi maksaa kryptovaroista, myös mahdollisten kolmansien osapuolten maksujen osalta.

5.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, eivät saa vastaanottaa ja pitää itsellään palkkioita, provisioita tai muita rahallisia tai ei-rahallisia etuja, joita liikkeeseenlaskija, tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai mikä tahansa kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa ja jotka liittyvät kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoamiseen niiden asiakkaille.

6.  Kun kryptovarapalvelun tarjoaja ilmoittaa mahdolliselle asiakkaalle, että sen neuvontaa ei tarjota riippumattomasti, kyseinen tarjoaja voi vastaanottaa kannustimia sillä ehdolla, että maksu tai etu

a)  on tarkoitettu parantamaan asiaankuuluvan asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua; ja

b)  ei haittaa sen velvoitteen noudattamista, jonka mukaan kryptovarapalvelun tarjoajan on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaidensa edun mukaisesti.

Asiakkaalle on ennen asianomaisen kryptovarapalvelun tarjoamista selkeästi ilmoitettava kattavalla, täsmällisellä ja ymmärrettävällä tavalla 4 kohdassa tarkoitetun maksun tai edun olemassaolosta, luonteesta ja määrästä tai, kun määrää ei pystytä määrittämään, sen laskentamenetelmästä.

7.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa, on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä, jotka antavat niiden puolesta kryptovaroja tai kryptovarapalvelua koskevaa neuvontaa tai tietoa, on tarvittava osaaminen ja pätevyys velvollisuuksiensa täyttämiseen. Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen osaamisen ja pätevyyden arvioimiseksi käytetyt perusteet.

8.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua soveltuvuuden arviointia varten kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, on saatava asiakkailtaan tai mahdollisilta asiakkailtaan tarvittavat tiedot, jotka koskevat näiden osaamista ja kokemusta sijoittamisesta, myös kryptovaroihin, näiden sijoitustavoitteita, mukaan lukien riskinsietokyky, näiden taloudellista tilannetta, mukaan lukien näiden tappionsietokyky, ja näiden peruskäsitystä kryptovarojen ostamiseen liittyvistä riskeistä, jotta kryptovarapalvelun tarjoajat voivat antaa asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille suosituksia siitä, ovatko kryptovarat soveltuvia näille, ja erityisesti siitä, ovatko ne näiden riskin- ja tappionsietokyvyn mukaiset.

9.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, on varoitettava asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita siitä, että

a)  kryptovarojen arvo voi vaihdella;

b)  kryptovarat voivat menettää arvonsa kokonaan tai osittain;

c)  kryptovarat eivät välttämättä ole likvidejä;

d)  kryptovarat eivät kuulu direktiivin 97/9/EY mukaisten sijoittajien korvausjärjestelmien piiriin, tapauksen mukaan;

e)  kryptovarat eivät kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisten talletusten vakuusjärjestelmien piiriin.

10.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, on laadittava, ylläpidettävä ja pantava täytäntöön toimintaperiaatteita ja menettelyjä, joiden avulla ne voivat kerätä ja arvioida kaikki tiedot, joita tarvitaan 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittamiseen kunkin asiakkaan osalta. Niiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että niiden asiakkaista tai mahdollisista asiakkaista kerätyt tiedot ovat luotettavia.

11.  Jos asiakkaat eivät toimita 8 kohdan mukaisesti vaadittuja tietoja tai jos kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, katsovat ▌, että kryptovarapalvelut tai kryptovarat eivät sovellu näiden asiakkaille, kryptovarapalvelun tarjoajat eivät saa suositella tällaisia kryptovarapalveluja tai kryptovaroja eivätkä aloittaa tällaisia kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoamista.

12.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa tai kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, on tarkasteltava kunkin asiakkaan osalta uudelleen 1 kohdassa tarkoitettua soveltuvuuden arviointia säännöllisesti vähintään joka toinen vuosi kyseisen kohdan mukaisesti tehdyn ensimmäisen arvioinnin jälkeen.

13.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu soveltuvuuden arviointi tai sen 12 kohdan mukainen uudelleentarkastelu on suoritettu, kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa neuvontaa, on annettava asiakkaille soveltuvuutta koskeva raportti, jossa eritellään annettu neuvonta ja se, miten neuvonta vastaa asiakkaan mieltymyksiä, tavoitteita ja muita ominaisuuksia. Raportti on laadittava ja toimitettava asiakkaille sähköisessä muodossa. Raportissa on vähintään

a)  oltava ajantasaiset tiedot 1 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista; ja

b)  esitettävä yleiskatsaus annetusta neuvonnasta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa soveltuvuutta koskevassa raportissa on ilmoitettava selvästi, että neuvonta perustuu asiakkaan osaamiseen ja kokemukseen sijoittamisesta kryptovaroihin sekä asiakkaan sijoitustavoitteisiin, riskinsietokykyyn, taloudelliseen tilanteeseen ja tappionsietokykyyn.

14.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovaroja koskevaa salkunhoitoa, on annettava asiakkailleen säännöllinen raportti sähköisessä muodossa näiden puolesta toteutetuista salkunhoitotoimista. Säännöllisen raportin on sisällettävä asiallinen ja tasapuolinen yhteenveto toteutetuista toimista ja salkun tuotto- ja arvonkehityksestä raportointijaksolla, päivitetty selvitys siitä, miten toteutetut toimet vastaavat asiakkaan mieltymyksiä, tavoitteita ja muita ominaisuuksia, sekä ajantasaiset tiedot 1 kohdassa tarkoitetusta soveltuvuuden arvioinnista tai sen 12 kohdan mukaisesta uudelleentarkastelusta.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu säännöllinen raportti on toimitettava kolmen kuukauden välein, paitsi tapauksissa, joissa asiakkaalla on pääsy verkossa toimivaan järjestelmään, jossa voidaan tarkastella asiakkaan salkun ajan tasalla olevia arvostuksia ja jossa päivitetyt tiedot 1 kohdassa tarkoitetusta soveltuvuuden arvioinnista ovat saatavilla, ja kryptovarapalvelun tarjoajalla on näyttöä siitä, että asiakas on tarkastellut arvostusta järjestelmässä vähintään kerran kyseisen vuosineljänneksen aikana. Tällainen verkossa toimiva järjestelmä katsotaan sähköiseksi muodoksi.

15.   ESMA antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa täsmennetään

a)   8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

b)   perusteet 2 kohdan mukaiselle asiakkaan osaamisen ja pätevyyden arvioinnille; ja

c)   14 kohdassa tarkoitetun säännöllisen raportin esitysmuoto.

82 artikla

Kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden puolesta

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajien, jotka tarjoavat kryptovarojen siirtopalveluja asiakkaiden puolesta, on tehtävä asiakkaidensa kanssa sopimus, jossa täsmennetään niiden tehtävät ja vastuut. Sopimuksen on sisällettävä ainakin seuraavat:

a)  sopimuspuolten nimet;

b)  kuvaus tarjottuun siirtopalveluun liittyvistä järjestelyistä;

c)  kuvaus kryptovarapalvelun tarjoajan käyttämistä turvajärjestelmistä;

d)  kryptovarapalvelun tarjoajan veloittamat palkkiot;

e)  sovellettava lainsäädäntö.

2.  ESMA antaa tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti kryptovarojen siirtopalveluja asiakkaiden puolesta tarjoaville kryptovarapalvelun tarjoajille ohjeet kryptovarojen siirtopalvelujen yhteydessä noudatettavista menettelyistä ja toimintaperiaatteista, asiakkaiden oikeudet mukaan luettuina.

4 luku

Omistusosuuksien hankinta kryptovarapalvelun tarjoajissa

83 artikla

Omistusosuuksien ehdotettua hankintaa kryptovarapalvelun tarjoajissa koskeva arviointi

1.  Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai tällaisten yhdessä toimivien henkilöiden, jotka ovat päättäneet joko hankkia suoraan tai välillisesti huomattavan omistusosuuden kryptovarapalvelun tarjoajassa, jäljempänä ’hankkijaehdokas’, tai lisätä suoraan tai välillisesti tällaista huomattavaa omistusosuuttaan siten, että hankkijaehdokkaan osuus äänistä tai osakepääomasta nousisi vähintään ▌ 20, 30 tai 50 prosenttiin, tai siten, että kryptovarapalvelun tarjoajasta tulisi sen tytäryritys, on ilmoitettava tästä kirjallisesti kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan toimivaltaiselle viranomaiselle ja mainittava samalla aiotun omistusosuuden suuruus ja annettava tiedot, joita vaaditaan komission 84 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymissä teknisissä sääntelystandardeissa.

2.  Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka on päättänyt luopua suoraan tai välillisesti huomattavasta omistusosuudestaan kryptovarapalvelun tarjoajassa on ennen kyseisestä omistusosuudesta luopumista ilmoitettava päätöksestään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle ja mainittava samalla tällaisen omistusosuuden suuruus. Kyseisen henkilön on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle myös päätöksestään vähentää merkittävää omistusosuutta siten, että kyseisen henkilön osuus äänistä tai osakepääomasta laskisi alle 10, 20, 30 tai 50 prosenttiin, tai siten, että kryptovarapalvelun tarjoaja lakkaisi olemasta kyseisen henkilön tytäryritys.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ja joka tapauksessa kahden työpäivän kuluessa 1 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava kirjallisesti sen vastaanottamisesta.

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ehdotettu hankinta ja komission 84 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymissä teknisissä sääntelystandardeissa vaaditut tiedot 60 työpäivän kuluessa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kirjallisen vastaanottoilmoituksen päivämäärästä. Kun toimivaltainen viranomainen vahvistaa vastaanottaneensa ilmoituksen, sen on ilmoitettava hankkijaehdokkaalle arviointijakson päättymispäivämäärä.

5.  Edellä 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua arviointia varten toimivaltanen viranomainen voi kuulla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia ja rahanpesun selvittelykeskuksia, ja sen on otettava näiden näkemykset asianmukaisesti huomioon.

6.  Suorittaessaan 4 kohdassa tarkoitettua arviointia toimivaltainen viranomainen voi pyytää hankkijaehdokkaalta lisätietoja, jotka ovat tarpeen arvioinnin suorittamiseksi. Tällainen pyyntö on esitettävä ennen arvioinnin päättymistä ja joka tapauksessa viimeistään 50. työpäivänä 3 kohdassa tarkoitetun kirjallisen vastaanottoilmoituksen päivämäärästä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti, ja siinä on yksilöitävä tarvittavat lisätiedot.

Toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä 4 kohdassa tarkoitettu arviointijakso, kunnes ne ovat saaneet tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut lisätiedot. Keskeytys ei saa olla pitempi kuin 20 työpäivää. Toimivaltaisen viranomaisen esittämät lisäpyynnöt saada lisätietoja tai selvennyksiä saatuihin tietoihin eivät saa johtaa arviointijakson uuteen keskeyttämiseen.

Toimivaltainen viranomainen voi pidentää tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua keskeytystä enintään 30 työpäivällä, jos hankkijaehdokas sijaitsee unionin ulkopuolella tai sitä säännellään kolmannen maan lainsäädännöllä.

7.  Toimivaltaisen viranomaisen, joka 4 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tehtyään päättää vastustaa 1 kohdassa tarkoitettua ehdotettua hankintaa, on ilmoitettava siitä hankkijaehdokkaalle kahden työpäivän kuluessa ja joka tapauksessa ennen 4 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, jota on mahdollisesti siirretty myöhemmäksi 6 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti. Ilmoituksessa on esitettävä tällaisen päätöksen perustelut.

8.  Jos toimivaltainen viranomainen ei vastusta 1 kohdassa tarkoitettua ehdotettua hankintaa ennen 4 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, jota on mahdollisesti siirretty myöhemmäksi 6 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti, ehdotettu hankinta katsotaan hyväksytyksi.

9.  Toimivaltainen viranomainen voi asettaa enimmäisajan, jonka kuluessa 1 kohdassa tarkoitettu ehdotettu hankinta on saatettava päätökseen, ja tarvittaessa pidentää tätä enimmäisaikaa.

84 artikla

Omistusosuuksien ehdotettua hankintaa kryptovarapalvelun tarjoajissa koskevan arvioinnin sisältö

1.  Suorittaessaan 83 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua arviointia toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava hankkijaehdokkaan soveltuvuus ja 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ehdotetun hankinnan taloudellinen järkevyys kaikkien seuraavien perusteiden mukaisesti:

a)  hankkijaehdokkaan maine;

b)  niiden henkilöiden maine, osaaminen, taidot ja kokemus, jotka tulevat johtamaan kryptovarapalvelun tarjoajan liiketoimintaa ehdotetun hankinnan seurauksena;

c)  hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus erityisesti suhteessa siihen, millaista liiketoimintaa ehdotetun hankinnan kohteena olevassa kryptovarapalvelun tarjoajassa aiotaan harjoittaa ja harjoitetaan;

d)  kryptovarapalvelun tarjoajan kyky noudattaa tämän osaston säännöksiä ja jatkaa niiden noudattamista;

e)  se, onko perusteltua syytä epäillä, että ehdotetun hankinnan yhteydessä syyllistytään tai pyritään tai on syyllistytty tai pyritty direktiivin 2015/849/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun rahanpesuun tai 5 kohdassa tarkoitettuun terrorismin rahoitukseen tai että ehdotettu hankinta saattaisi lisätä tämän vaaraa.

2.  Toimivaltainen viranomainen voi vastustaa ehdotettua hankintaa ainoastaan silloin, jos siihen on perusteltuja syitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetyillä perusteilla tai jos 83 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset.

3.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa ennakkoehtoja sen suhteen, millainen huomattavan omistusosuuden taso on hankittava tämän asetuksen nojalla, eivätkä sallia toimivaltaisten viranomaistensa tarkastelevan ehdotettua hankintaa markkinoiden taloudellisten tarpeiden pohjalta.

4.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään niiden tietojen yksityiskohtainen sisältö, jotka ovat tarpeen 83 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittamiseksi. Vaadittujen tietojen on oltava toiminnan vakauden arvioinnin kannalta merkityksellisiä, oikeasuhteisia ja mukautettuja hankkijaehdokkaan luonteeseen ja 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ehdotettuun hankintaan.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5 luku

Merkittävät kryptovarapalvelun tarjoajat

85 artikla

Merkittävien kryptovarapalvelun tarjoajien määrittäminen

1.  Kryptovarapalvelun tarjoajaa pidetään merkittävänä, jos sillä on unionissa keskimäärin vähintään 15 miljoonaa aktiivista käyttäjää yhden kalenterivuoden aikana laskettuna aktiivisten käyttäjien päivittäisen lukumäärän keskiarvona edellisen kalenterivuoden aikana.

2.  Kryptovarapalvelun tarjoajien on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisilleen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat saavuttaneet 1 kohdassa säädetyn aktiivisten käyttäjien lukumäärän. Jos toimivaltainen viranomainen on samaa mieltä siitä, että 1 kohdassa säädetty kynnysarvo täyttyy, sen on ilmoitettava asiasta ESMAlle.

3.  Rajoittamatta tämän asetuksen mukaisia toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuksia kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava ESMAn hallintoneuvostolle vuosittain seuraavat ajantasaiset valvontaa koskevat tiedot, jotka liittyvät merkittäviin kryptovarapalvelun tarjoajiin:

a)  59 artiklassa tarkoitetut meneillään olevat tai päätökseen saatetut toimilupien myöntämisprosessit;

b)  64 artiklassa tarkoitetut meneillään olevat tai päätökseen saatetut toimilupien peruuttamisprosessit;

c)  94 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b, c, e, f, g, y ja a a alakohdassa säädettyjen valvontavaltuuksien käyttö.

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi toimittaa ESMAn hallintoneuvostolle ajantasaiset tiedot useammin tai ilmoittaa sille etukäteen ensimmäisen alakohdan a, b tai c alakohdan osalta tekemistään päätöksistä.

4.  Edellä 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajankohtaisten tietojen toimittamisen jälkeen asiasta voidaan käydä keskustelu ESMAn hallintoneuvostossa.

5.  ESMA voi tarvittaessa käyttää asetuksen (EU) N:o 1095/2010 29, 30, 31 ja 31 b artiklan mukaisia valtuuksiaan.

VI OSASTO

Kryptovaroihin liittyvän markkinoiden väärinkäytön estäminen ja kieltäminen

86 artikla

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevien sääntöjen soveltamisala

1.   Tätä osastoa sovelletaan kenen tahansa henkilön toteuttamiin toimiin, jotka liittyvät sellaisiin kryptovaroihin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi on pyydetty.

2.   Tätä osastoa sovelletaan myös kaikkiin 1 kohdassa tarkoitettuja kryptovaroja koskeviin liiketoimiin, toimeksiantoihin tai toimintaan riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen liiketoimi, toimeksianto tai toiminta kaupankäyntialustalla.

3.   Tätä osastoa sovelletaan unionissa ja kolmannessa maassa toteutettaviin toimiin ja toteuttamatta jätettyihin toimiin, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettuja kryptovaroja.

87 artikla

Sisäpiiritieto

1.   Tässä asetuksessa sisäpiiritiedolla tarkoitetaan seuraavantyyppisiä tietoja:

a)   luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan kryptovarojen liikkeeseenlaskijaan, tarjoajaan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaan henkilöön taikka yhteen tai useampaan kryptovaraan ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten kryptovarojen hintoihin tai asiaan liittyvän kryptovaran hintaan;

b)   kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttamisesta asiakkaiden puolesta vastaavien henkilöiden osalta sillä tarkoitetaan myös asiakkaan antamaa ja asiakkaalle toteutettavana olevaan kryptovaroja koskevaan toimeksiantoon liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan, tarjoajaan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaan henkilöön taikka yhteen tai useampaan kryptovaraan ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten kryptovarojen hintoihin tai asiaan liittyvän kryptovaran hintaan.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa tiedon katsotaan olevan luonteeltaan täsmällistä, jos se viittaa ilmenneisiin olosuhteisiin tai olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan, edellyttäen, että se on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös edellä tarkoitettujen olosuhteiden tai tapahtuman mahdollisesta vaikutuksesta kryptovarojen hintoihin. Sellaisissa pitkäkestoisissa menettelyissä, joilla pyritään tai jotka johtavat erityisten olosuhteiden ilmenemiseen tai erityisen tapahtuman toteutumiseen, täsmälliseksi tiedoksi voidaan katsoa kyseiset tulevat olosuhteet tai kyseinen tuleva tapahtuma ja myös kyseisen menettelyn välivaiheet, jotka liittyvät kyseisten tulevien olosuhteiden ilmenemiseen tai kyseisen tulevan tapahtuman toteutumiseen.

3.   Pitkäkestoisen menettelyn välivaihetta on pidettävä sisäpiiritietona, jos se sellaisenaan täyttää 2 kohdassa tarkoitetut sisäpiiritiedon kriteerit.

4.   Sovellettaessa 1 kohtaa tiedolla, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kryptovarojen hintoihin, jos se julkistettaisiin, tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva kryptovarojen haltija todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

88 artikla

Sisäpiiritiedon julkistaminen

1.  ▌ Liikkeeseenlaskijoiden, tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden on ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian niitä suoraan koskevasta 87 artiklassa tarkoitetusta sisäpiiritiedosta siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa. Liikkeeseenlaskijat, tarjoajat ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevat henkilöt eivät saa yhdistää sisäpiiritiedon julkistamista toimintansa markkinointiin. Liikkeeseenlaskijoiden, tarjoajien ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden on julkaistava ja säilytettävä verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki sisäpiiritiedot, jotka niiden on julkistettava.

2.  Liikkeeseenlaskijat, tarjoajat ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevat henkilöt voivat omalla vastuullaan lykätä 87 artiklassa tarkoitetun sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijoiden, tarjoajien tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden oikeutetut edut;

b)  julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan;

c)  liikkeeseenlaskijat, tarjoajat tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevat henkilöt pystyvät takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

3.   Kun liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on lykännyt sisäpiiritiedon julkistamista 2 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedon julkistamisen lykkäämisestä ja annettava välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen kirjallinen selvitys siitä, miten 2 kohdassa säädetyt edellytykset on täytetty. Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti säätää, että tällainen selvitys on annettava ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, ESMA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa määritetään tekniset keinot

a)  1 kohdassa tarkoitettua sisäpiiritiedon asianmukaista julkistamista varten; ja

b)  2 ja 3 kohdassa tarkoitettua sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä varten.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

89 artikla

Sisäpiirikauppoja koskeva kielto

1.   Tässä asetuksessa sisäpiirikaupoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa ja hän käyttää kyseistä tietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti kryptovaroja, joihin kyseinen tieto liittyy. Sisäpiirikaupoiksi katsotaan myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla tai muuttamalla toimeksianto, joka koskee sellaista kryptovaraa, johon kyseinen tieto liittyy, kun toimeksianto annettiin ennen kuin asianomaisella henkilöllä oli hallussaan sisäpiiritieto. Sisäpiiritiedon käyttämiseksi katsotaan myös kyseisen tiedon käyttäminen henkilön omaan lukuun tai kolmannen osapuolen lukuun tehdyn tarjouksen jättämiseksi, muuttamiseksi tai peruuttamiseksi.

2.  Kukaan henkilö ei saa tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja taikka käyttää kryptovaroja koskevaa sisäpiiritietoa kyseisten kryptovarojen hankkimiseen tai niiden luovuttamiseen suoraan tai välillisesti joko omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun. Kukaan henkilö ei saa suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja, tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja.

3.  Kukaan henkilö, jolla on hallussaan kryptovaroja koskevaa sisäpiiritietoa, ei saa kyseisen sisäpiiritiedon perusteella

a)  suositella, että toinen henkilö hankkii tai luovuttaa kryptovaroja, tai houkutella kyseistä henkilöä tekemään tällaisen hankinnan tai luovutuksen; tai

b)  suositella, että toinen henkilö peruuttaa tai muuttaa kyseisiä kryptovaroja koskevan toimeksiannon, tai houkutella kyseistä henkilöä tekemään tällaisen peruutuksen tai muutoksen.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu suosittelu tai houkuttelu katsotaan tässä artiklassa tarkoitetuksi sisäpiirikaupaksi, kun suositteleva tai houkutteleva henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää suosittelun tai houkuttelun perustuvan sisäpiiritietoon.

5.  Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa seuraavista syistä:

a)   he ovat liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä;

b)   he omistavat osuuden liikkeeseenlaskijan tai tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön pääomasta;

c)   heillä on pääsy kyseiseen tietoon osana työn, ammatin tai tehtävien suorittamista tai liittyen heidän rooliinsa hajautetun tilikirjan teknologiassa tai vastaavassa teknologiassa; tai

d)   he harjoittavat rikollista toimintaa.

Tätä artiklaa sovelletaan myös kaikkiin henkilöihin, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa muissa kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa, kun kyseinen henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää sen olevan sisäpiiritietoa.

6.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on oikeushenkilö, tätä artiklaa sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti niihin luonnollisiin henkilöihin, jotka osallistuvat päätökseen toteuttaa kyseinen hankinta, luovutus taikka toimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen asianomaisen oikeushenkilön lukuun.

90 artikla

Sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista koskeva kielto

1.   Kukaan, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, ei saa laittomasti ilmaista tällaista tietoa toiselle henkilölle, jollei tämä ilmaiseminen tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

2.   Edellä 89 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun suosittelun tai houkuttelun edelleen ilmaiseminen katsotaan tämän artiklan mukaiseksi sisäpiiritiedon laittomaksi ilmaisemiseksi, jos suosittelun tai houkuttelun ilmaiseva henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää sen perustuneen sisäpiiritietoon.

91 artikla

Markkinoiden manipulointia koskeva kielto

1.  Kukaan ei saa manipuloida tai yrittää manipuloida markkinoita.

2.  Tässä asetuksessa markkinoiden manipuloinnilla tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)  jollei liiketoimi ole toteutettu oikeutetuin perustein, liiketoimeen ryhtyminen, kauppaa koskevan toimeksiannon antaminen tai muu toiminta, jolla

i)  annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja kryptovaran tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta;

ii)  varmistetaan tai todennäköisesti varmistetaan, että yhden tai useamman kryptovaran hinta asettuu epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle;

b)  liiketoimeen ryhtyminen, kauppaa koskevan toimeksiannon antaminen tai muu toiminta tai toimintatapa, joka vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa yhden tai useamman kryptovaran hintaan ja jossa käytetään kuvitteellisia keinoja taikka muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä;

c)  tiedon levittäminen tiedotusvälineissä, myös internetissä, tai muulla tavoin, siten, että annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja yhden tai useamman kryptovaran tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta taikka varmistetaan tai todennäköisesti varmistetaan se, että yhden tai useamman kryptovaran hinta asettuu epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle, mukaan lukien huhujen levittäminen, kun tiedon levittäjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tieto oli väärä tai harhaanjohtava.

3.  Muun muassa seuraava toiminta katsotaan markkinoiden manipuloinniksi:

a)  määräävän aseman varmistaminen kryptovaran tarjonnassa tai kysynnässä siten, että se suoraan tai välillisesti johtaa tai todennäköisesti johtaa osto- tai myyntihintojen määräytymiseen taikka aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa muita kohtuuttomia kaupankäyntiehtoja;

b)  toimeksiantojen tekeminen kryptovarojen kaupankäyntialustalle ja niiden peruuttaminen tai muuttaminen millä tahansa kaupankäyntitavoilla, mikä vaikuttaa jollakin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, siten että

i)   häiritään tai viivästytetään kryptovarojen kaupankäyntialustan toimintaa taikka ryhdytään toimiin, joilla on todennäköisesti tällainen vaikutus;

ii)  tehdään muille henkilöille vaikeammaksi tunnistaa aidot toimeksiannot kryptovarojen kaupankäyntialustalla tai ryhdytään toimiin, joilla on todennäköisesti tällainen vaikutus, mukaan lukien niin, että annetaan toimeksiantoja, jotka johtavat kryptovarojen kaupankäyntialustan normaalin toiminnan horjuttamiseen;

iii)  luodaan väärä tai harhaanjohtava signaali kryptovaran tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta etenkin niin, että annetaan toimeksiantoja trendin alulle panemiseksi tai sen voimistamiseksi, tai ryhdytään toimiin, joilla on todennäköisesti tällainen vaikutus;

c)  perinteisten tai sähköisten tiedotusvälineiden tilapäinen tai säännöllinen hyödyntäminen antamalla lausuntoja kryptovarasta sen jälkeen, kun on hankittu tätä kryptovaraa koskevia positioita, ja myöhemmin hyötyminen lausuntojen vaikutuksesta kyseisen kryptovaran hintaan, ilman, että tämä eturistiriita on samanaikaisesti julkistettu asianmukaisesti ja tehokkaasti.

92 artikla

Markkinoiden väärinkäytön estäminen ja havaitseminen

1.  Henkilöllä, joka ammattinsa puolesta järjestää tai toteuttaa liiketoimia kryptovaroilla, on oltava käytössä tehokkaat järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt markkinoiden väärinkäytön estämiseksi ja havaitsemiseksi. Kyseisen henkilön on noudatettava sen jäsenvaltion ilmoittamisvelvollisuutta koskevia sääntöjä, jossa se on rekisteröity tai jossa sillä on päätoimipaikka, tai, jos kyse on sivuliikkeestä, sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sivuliike sijaitsee, ja viipymättä ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista perustelluista epäilyistä, jotka koskevat toimeksiantoa tai liiketoimea, myös sen peruuttamista tai muuttamista, sekä muita hajautetun tilikirjan teknologian toimintaan liittyviä näkökohtia, kuten konsensusmekanismia, ja joiden mukaan tietyt olosuhteet saattavat viitata siihen, että markkinoiden väärinkäyttöön on syyllistytty, syyllistytään tai todennäköisesti syyllistytään.

Toimivaltaisten viranomaisten, joille ilmoitetaan epäilyttävistä toimeksiannoista ja liiketoimista, on toimitettava nämä tiedot välittömästi kyseessä olevien kaupankäyntialustojen toimivaltaisille viranomaisille.

2.  ESMA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)  asianmukaiset järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla henkilöt voivat noudattaa 1 kohtaa;

b)  mallipohja, jota henkilöiden on käytettävä noudattaakseen 1 kohtaa;

c)  rajat ylittävissä markkinoiden väärinkäyttötilanteissa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset koordinointimenettelyt markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi siitä.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

3.  Tämän artiklan mukaisten valvontakäytäntöjen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ESMA antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytännöistä markkinoiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi, jos 2 kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit eivät jo kata niitä.

VII OSASTO

Toimivaltaiset viranomaiset, EPV ja ESMA

1 luku

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet ja toimivaltaisten viranomaisten, EPV:n ja ESMAn välinen yhteistyö

93 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen mukaisten tehtävien ja velvollisuuksien suorittamisesta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä toimivaltaiset viranomaiset EPV:lle ja ESMAlle.

2.  Jos jäsenvaltiot nimeävät useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti, niiden on määriteltävä niistä kunkin tehtävät ja nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen keskitetyksi yhteyspisteeksi toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä EPV:n ja ESMAn kanssa tehtävää rajatylittävää hallinnollista yhteistyötä varten. Jäsenvaltiot voivat nimetä eri keskitetyn yhteyspisteen kutakin tällaista hallinnollisen yhteistyön muotoa varten.

3.  ESMA julkaisee verkkosivustollaan luettelon 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista.

94 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.  Voidakseen suorittaa tämän asetuksen II–VI osaston mukaiset tehtävänsä toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisesti vähintään seuraavat valvonta- ja tutkintavaltuudet:

a)  valtuudet vaatia ketä tahansa henkilöä toimittamaan tietoja ja asiakirjoja, joilla toimivaltaiset viranomaiset katsovat voivan olla merkitystä tehtäviensä suorittamisen kannalta; ▌

b)  valtuudet keskeyttää tai vaatia kryptovarapalvelun tarjoajaa keskeyttämään kryptovarapalvelujen tarjoaminen kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

c)  valtuudet kieltää kryptovarapalvelujen tarjoaminen, jos ne toteavat, että tätä asetusta on rikottu;

d)  valtuudet julkistaa tai vaatia kryptovarapalvelun tarjoajaa julkistamaan kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa kyseisten kryptovarapalvelujen tarjoamiseen, jotta voidaan varmistaa asiakkaiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, etujen suoja tai markkinoiden häiriötön toiminta;

e)  valtuudet julkaista tieto siitä, että kryptovarapalvelun tarjoaja ei noudata velvoitteitaan;

f)  valtuudet keskeyttää tai vaatia kryptovarapalvelun tarjoajaa keskeyttämään kryptovarapalvelujen tarjoaminen, jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että kryptovarapalvelun tarjoajan tilanne on sellainen, että kryptovarapalvelujen tarjoaminen vahingoittaisi asiakkaiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, etuja;

g)  valtuudet vaatia olemassa olevien sopimusten siirtämistä toiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle tapauksissa, joissa kryptovarapalvelun tarjoajan toimilupa peruutetaan 64 artiklan mukaisesti, edellyttäen, että asiakkaat ja kryptovarapalvelun tarjoaja, jolle sopimukset on tarkoitus siirtää, antavat suostumuksensa;

h)  jos on syytä olettaa, että henkilö tarjoaa kryptovarapalveluja ilman toimilupaa, valtuudet määrätä toiminta lopetettavaksi välittömästi ilman ennakkovaroitusta tai määräajan asettamista;

i)  valtuudet vaatia tarjoajia, kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevia henkilöitä taikka omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita muuttamaan kryptovaran kuvaustaan tai tekemään lisämuutoksia muutettuun kryptovaran kuvaukseensa, jos ne toteavat, että kryptovaran kuvaus tai muutettu kryptovaran kuvaus ei sisällä 6, 19 tai 51 artiklassa vaadittuja tietoja;

j)  valtuudet vaatia tarjoajia, kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevia henkilöitä taikka omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita muuttamaan markkinointiviestintäänsä, jos ne toteavat, että markkinointiviestintä ei vastaa tämän asetuksen 7, 29 tai 53 artiklan vaatimuksia; ▌

k)  valtuudet vaatia tarjoajia, kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevia henkilöitä taikka omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita sisällyttämään kryptovaran kuvauksiinsa lisätietoja, jos se on tarpeen rahoitusvakauden varmistamiseksi tai kryptovarojen haltijoiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, etujen suojaamiseksi;

l)  valtuudet keskeyttää kryptovarojen ▌ tarjoaminen yleisölle tai niiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

m)  valtuudet kieltää kryptovarojen ▌ tarjoaminen yleisölle tai niiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi, jos ne toteavat, että tätä asetusta on rikottu, tai on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta rikotaan;

n)  valtuudet keskeyttää tai vaatia kryptovarapalvelun tarjoajaa, joka ylläpitää kryptovarojen kaupankäyntialustaa, keskeyttämään kaupankäynti kryptovaroilla kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

o)  valtuudet kieltää kaupankäynti kryptovaroilla kryptovarojen kaupankäyntialustalla, jos ne toteavat, että tätä asetusta on rikottu, tai on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta rikotaan;

p)   valtuudet keskeyttää tai kieltää markkinointiviestintä, jos on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

q)  valtuudet vaatia tarjoajia, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevia henkilöitä, omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita tai asiaankuuluvia kryptovarapalvelun tarjoajia lopettamaan tai keskeyttämään markkinointiviestintä kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

r)  valtuudet saattaa yleiseen tietoon, että tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskija ▌ ei noudata tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan;

s)  valtuudet julkistaa tai vaatia kryptovarojen tarjoajaa, niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaa henkilöä tai omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa julkistamaan kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien kryptovarojen arviointiin, jotta voidaan varmistaa kryptovarojen haltijoiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, etujen suoja tai markkinoiden häiriötön toiminta;

t)  valtuudet keskeyttää tai vaatia asiaankuuluvaa kryptovarapalvelun tarjoajaa, joka tarjoaa kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpitoa koskevia kryptovarapalveluja, keskeyttämään kaupankäynti kryptovaroilla, jos ne katsovat, että tarjoajan, kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan tilanne on sellainen, että kaupankäynti olisi kryptovarojen haltijoiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, etujen vastaista;

u)  jos on syytä olettaa, että henkilö laskee liikkeeseen omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita ilman toimilupaa tai että henkilö tarjoaa muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita taikka hakee niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ilman 8 artiklan mukaisesti tiedoksi annettua kryptovaran kuvausta, valtuudet määrätä toiminta lopetettavaksi välittömästi ilman ennakkovaroitusta tai määräajan asettamista;

v)  valtuudet toteuttaa minkä tahansa tyyppisiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tarjoaja tai kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö, omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija taikka kryptovarapalvelun tarjoaja noudattaa tätä asetusta, mukaan lukien valtuudet vaatia lopettamaan käytäntö tai toiminta, jonka toimivaltaiset viranomaiset katsovat olevan ristiriidassa tämän asetuksen kanssa;

w)  valtuudet suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia tai tutkimuksia muissa tiloissa kuin luonnollisten henkilöiden yksityisasunnoissa ja tätä varten valtuudet päästä tiloihin asiakirjoihin ja muihin tietoihin tutustumiseksi niiden muodosta riippumatta ▌;

x)   valtuudet ulkoistaa tarkastukset tai tutkimukset tilintarkastajille tai asiantuntijoille;

y)   valtuudet vaatia luonnollisen henkilön poistamista omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan tai kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmästä hallintoelimestä;

z)   valtuudet pyytää ketä tahansa henkilöä toteuttamaan toimia kryptovaroihin liittyvän positionsa tai vastuunsa pienentämiseksi;

a a)   jos muita tehokkaita keinoja tämän asetuksen rikkomisen lopettamiseksi ei ole ja jotta riski vakavan vahingon aiheutumisesta asiakkaiden tai kryptovarojen haltijoiden eduille voitaisiin välttää, valtuudet toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös pyytämällä kolmatta osapuolta taikka viranomaista toteuttamaan nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on

i)   poistaa sisältöä tai rajoittaa pääsyä verkkorajapintaan tai määrätä selkeän varoituksen antamisesta kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaille ja kryptovarojen haltijoille verkkorajapintaan pääsyn yhteydessä;

ii)   määrätä säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan verkkorajapinta taikka estämään pääsy siihen tai rajoittamaan sitä; tai

iii)   määrätä verkkotunnusrekisteri tai -välittäjä poistamaan täydellinen verkkotunnus ja sallia asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen rekisteröidä se;

ab)   valtuudet vaatia omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa määräämään vähimmäisnimellisarvo tai rajoittamaan liikkeeseen laskettavaa määrää 23 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan 3 kohdan tai 58 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.  Tarjoajiin, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeviin henkilöihin, liikkeeseenlaskijoihin ja kryptovarapalvelun tarjoajiin liittyvät valvonta- ja tutkintavaltuudet eivät rajoita näiden yhteisöjen osalta annettuja valtuuksia, jotka on myönnetty samoille tai muille valvontaviranomaisille, mukaan lukien niiden kansallisten säännösten nojalla, joilla direktiivi 2009/110/EY saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille annetut valtuudet ja EKP:lle asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla annetut vakavaraisuusvalvontaan liittyvät valtuudet.

3.  Voidakseen hoitaa VI osaston mukaiset tehtävänsä toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisesti vähintään seuraavat valvonta- ja tutkintavaltuudet 1 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien lisäksi:

a)  valtuudet tutustua mihin tahansa asiakirjaan ja tietoon sen muodosta riippumatta ja saada tai ottaa jäljennös siitä;

b)  valtuudet vaatia tai pyytää tietoja kaikilta henkilöiltä, myös niiltä, jotka osallistuvat toimeksiantojen välittämiseen tai asianomaisten toimien toteuttamiseen, sekä heidän päämiehiltään ja tarvittaessa kutsua tällainen henkilö kuultavaksi tietojen saamiseksi;

c)  valtuudet päästä luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden tiloihin asiakirjojen ja tietojen takavarikoimiseksi niiden muodosta riippumatta, jos voidaan perustellusti epäillä, että asiakirjoilla tai tiedoilla, jotka liittyvät tarkastuksen tai tutkimuksen kohteeseen, voi olla merkitystä todistettaessa sisäpiirikauppoja tai markkinoiden manipulointia;

d)  valtuudet viedä asioita tuomioistuimeen syytetoimia varten;

e)  valtuudet vaatia kansallisen lainsäädännön sallimissa puitteissa televiestintäoperaattorin hallussa olevia tietoliikennetietoja, jos voidaan perustellusti epäillä rikkomista ja jos näillä tiedoilla saattaa olla merkitystä tutkittaessa 88, 89, 90 ja 91 artiklan rikkomista;

f)  valtuudet vaatia omaisuuden jäädyttämistä tai takavarikoimista taikka molempia;

g)  valtuudet määrätä väliaikainen ammattitoimintakielto;

h)  valtuudet toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yleisölle on tiedotettu asianmukaisesti, muun muassa oikaisemalla ilmaistu väärä tai harhaanjohtava tieto esimerkiksi vaatimalla tarjoajaa, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaa henkilöä tai liikkeeseenlaskijaa taikka toista henkilöä, joka on julkaissut tai levittänyt vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, julkaisemaan oikaisu.

4.  Toimivaltainen viranomainen voi pyytää asianomaista tuomioistuinta päättämään 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien käyttämisestä, jos kansallisessa lainsäädännössä näin edellytetään.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja valtuuksiaan jollain seuraavista tavoista:

a)  suoraan;

b)  yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen ja torjunnan alalla toimivaltaiset viranomaiset;

c)  omalla vastuullaan antamalla valtuudet b alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille;

d)  saattamalla asia toimivaltaisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset voivat harjoittaa tehtäviensä hoitamisen edellyttämiä valvonta- ja tutkintavaltuuksia.

7.  Henkilön, joka saattaa toimivaltaisen viranomaisen saataville tietoja tämän asetuksen mukaisesti, ei katsota rikkovan mitään tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta, joka on asetettu sopimuksella taikka lailla, asetuksella tai hallinnollisella määräyksellä, eikä kyseistä henkilöä saa asettaa minkäänlaiseen vastuuvelvollisuuteen tällaisen ilmoituksen osalta.

95 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään tätä asetusta sovellettaessa. Toimivaltaisten viranomaisten on avustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sekä EPV:tä ja ESMAa. Niiden on vaihdettava tietoja ilman aiheetonta viivytystä ja tehtävä yhteistyötä tutkinta-, valvonta- ja täytäntöönpanotoimissa.

Jos jäsenvaltiot ovat 111 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti säätäneet rikosoikeudellisista seuraamuksista 111 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta tämän asetuksen rikkomisesta, niiden on varmistettava, että on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki tarvittavat valtuudet olla yhteydessä oikeus- ja syyttäjäviranomaisiin tai rikosoikeusviranomaisiin niiden lainkäyttöalueella vastaanottaakseen tietoja rikostutkinnoista tai menettelyistä, jotka on käynnistetty tämän asetuksen rikkomisen vuoksi, ja antaakseen samat tiedot muille toimivaltaisille viranomaisille sekä EPV:lle ja ESMAlle, jotta ne voivat täyttää yhteistyövelvoitteensa tätä asetusta sovellettaessa.

2.  Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä toimittamasta pyydettyjä tietoja tai tekemästä yhteistyötä tutkinnan yhteydessä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a)  asiaankuuluvien tietojen toimittaminen voisi vaikuttaa haitallisesti pyynnön saaneen jäsenvaltion turvallisuuteen ja erityisesti terrorismin ja muiden vakavien rikosten torjuntaan;

b)  pyynnön noudattaminen vaikuttaa todennäköisesti haitallisesti sen omaan tutkimukseen, täytäntöönpanotoimiin tai tapauksen mukaan rikostutkintaan;

c)  oikeudenkäyntejä on samojen toimien osalta ja samoja luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan jo pantu vireille sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jolle pyyntö on osoitettu;

d)  pyynnön saaneessa jäsenvaltiossa on jo annettu samojen toimien osalta ja samoja luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan lainvoimainen tuomio.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä toimitettava tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

4.  Toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta apua paikalla tehtäviä tarkastuksia tai tutkimuksia varten.

Pyynnön esittävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EPV:lle ja ESMAlle kaikista ensimmäisen alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä. Jos toimivaltainen viranomainen saa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta pyynnön, joka koskee paikan päällä tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen suorittamista, se voi

a)  suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen itse;

b)  antaa pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen osallistua paikalla tehtävään tarkastukseen tai tutkimukseen;

c)  antaa pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen itse;

d)  antaa valvontatoimiin liittyviä erityistehtäviä myös toisille toimivaltaisille viranomaisille.

5.  Jos kyse on 4 kohdassa tarkoitetusta paikalla tehtävästä tarkastuksesta tai tutkimuksesta, ESMA koordinoi tarkastuksen tai tutkimuksen, jos jokin toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää.

Jos 4 kohdassa tarkoitettu paikalla tehtävä tarkastus tai tutkimus koskee omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa taikka omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita koskevia kryptovarapalveluja, EPV koordinoi tarkastuksen tai tutkimuksen, jos jokin toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää.

6.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa asiasta ESMAlle tilanteissa, joissa yhteistyöpyyntö, erityisesti tietojen vaihtoa koskeva pyyntö, on hylätty tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 4 kohtaa sovelletaan tällaisissa tapauksissa soveltuvin osin.

7.  Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa asiasta EPV:lle tilanteissa, joissa yhteistyöpyyntö, erityisesti tietojen vaihtamista koskeva pyyntö, joka koskee omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijaa taikka omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita koskevia kryptovarapalveluja, on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklaa sovelletaan tällaisissa tapauksissa soveltuvin osin.

8.  Toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava tiiviisti valvontatoimiaan havaitakseen ja korjatakseen tämän asetuksen rikkomiset, kehittääkseen ja edistääkseen parhaita käytäntöjä, helpottaakseen yhteistyötä, parantaakseen tulkinnan johdonmukaisuutta ja antaakseen toisia lainkäyttöalueita koskevia arviointeja erimielisyystilanteissa.

Sovellettaessa tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa EPV:n ja ESMAn tehtävänä on koordinointi toimivaltaisten viranomaisten välillä ja 119 artiklassa tarkoitettujen valvontakollegioiden kesken pyrittäessä saamaan aikaan yhteinen valvontamenettely ja johdonmukaiset valvontakäytännöt ja varmistamaan yhdenmukaiset menettelyt ▌.

9.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että jotain tämän asetuksen mukaista vaatimusta ei ole noudatettu tai jos sillä on syytä olettaa niin, sen on ilmoitettava havainnoistaan riittävän yksityiskohtaisesti rikkomisesta epäillyn yhteisön tai rikkomisesta epäiltyjen yhteisöjen toimivaltaiselle viranomaiselle.

10.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava keskenään 1 kohdan nojalla.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

11.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

96 artikla

Yhteistyö EPV:n ja ESMAn kanssa

1.  Tätä asetusta sovellettaessa toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ESMAn kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja EPV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti. Niiden on vaihdettava tietoja tämän osaston tämän luvun ja 2 ja 3 luvun mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä toimitettava EPV:lle asetuksen (EU) N:o 1093/2010 35 artiklan mukaisesti ja ESMAlle asetuksen (EU) N:o 1095/2010 35 artiklan mukaisesti kaikki tiedot, jotka nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi.

3.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa vahvistetaan vakiolomakkeet, mallipohjat ja menettelyt toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n ja ESMAn välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

97 artikla

Kryptovarojen luokittelun yhdenmukaistamisen edistäminen

1.   Euroopan valvontaviranomaiset antavat yhdessä viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 16 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa täsmennetään 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kryptovaran kuvaukseen liitettävän selityksen ja 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa ja 18 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen omaisuusreferenssitokenien luokittelua koskevien oikeudellisten lausuntojen sisältö ja muoto. Ohjeissa on oltava mallipohja selitystä ja lausuntoa varten sekä standardoitu testi kryptovarojen luokittelua varten.

2.   Euroopan valvontaviranomaiset edistävät asetuksen (EU) N:o 1093/2010 29 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 29 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 29 artiklan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten välistä keskustelua kryptovarojen, myös tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan 3 kohdan nojalla jätettyjen kryptovarojen, luokittelusta. Euroopan valvontaviranomaiset myös yksilöivät syitä mahdollisiin eroavaisuuksiin kyseisten kryptovarojen luokittelua koskevissa toimivaltaisten viranomaisten toimintatavoissa ja edistävät mahdollisuuksien mukaan yhteistä toimintatapaa.

3.   Kotijäsenvaltion tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää tapauksen mukaan ESMAlta, EIOPAlta tai EPV:ltä lausuntoa kryptovarojen, myös tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 2 artiklan 3 kohdan nojalla jätettyjen kryptovarojen, luokittelusta. Tapauksen mukaan ESMA, EIOPA tai EPV antaa tällaisen lausunnon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 29 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 29 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 29 artiklan mukaisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet pyynnön.

4.   Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhdessä vuosikertomuksen, joka perustuu 109 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin sisältyviin tietoihin ja niiden tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun työn tuloksiin ja jossa yksilöidään kryptovarojen luokitteluun liittyvät vaikeudet ja eroavaisuudet toimivaltaisten viranomaisten soveltamissa toimintatavoissa.

98 artikla

Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Jos tarjoaja, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö, omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija taikka kryptovarapalvelun tarjoaja harjoittaa muuta kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, jotka vastaavat tällaisten muiden toimien valvonnasta unionin tai kansallisen lainsäädännön nojalla, veroviranomaiset ja kolmansien maiden asiaankuuluvat valvontaviranomaiset mukaan luettuina.

99 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään … päivänä …kuuta … [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] komissiolle, EPV:lle ja ESMAlle tämän osaston täytäntöönpanoa koskevat lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä, mukaan lukien asiaa koskevat rikosoikeudelliset säännökset. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava komissiolle, EPV:lle ja ESMAlle myöhemmistä muutoksista näihin.

100 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.  Kaikki toimivaltaisten viranomaisten välillä tämän asetuksen mukaisesti vaihdettavat tiedot, jotka koskevat liiketoiminta- tai toimintaolosuhteita ja muita taloudellisia tai henkilökohtaisia asioita, on katsottava luottamuksellisiksi ja niihin on sovellettava salassapitovelvollisuutta koskevia vaatimuksia, paitsi jos toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tietoja toimittaessaan, että tällaiset tiedot saa ilmaista, tai jos niiden ilmaiseminen on tarpeen oikeudellisia menettelyjä varten tai kansallisen verolainsäädännön tai rikosoikeuden piiriin kuuluvissa tapauksissa.

2.  Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa luovuttaa muulle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle eikä viranomaiselle, jollei unionin tai kansallisissa säädöksissä toisin säädetä.

101 artikla

Tietosuoja

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EU) 2016/679.

EPV:n ja ESMAn tämän asetuksen soveltamiseksi suorittama henkilötietojen käsittely tapahtuu asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

102 artikla

Turvaamistoimenpiteet

1.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet epäillä, että tarjoajan tai kryptovarojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön tai omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan taikka kryptovarapalvelun tarjoajan toiminnassa on sääntöjenvastaisuuksia, sen on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja ESMAlle.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntöjenvastaisuudet koskevat omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa taikka omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita koskevaa kryptovarapalvelua, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta ▌ myös EPV:lle.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitetut tämän asetuksen rikkomisen muodostavat sääntöjenvastaisuudet jatkuvat kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ESMAlle ja tarvittaessa EPV:lle ilmoitettuaan toteutettava asianmukaiset toimenpiteet kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden ja kryptovarojen haltijoiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, suojaamiseksi. Tällaisiin toimenpiteisiin sisältyy se, että tarjoajaa, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaa henkilöä, omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa tai kryptovarapalvelun tarjoajaa estetään harjoittamasta muuta toimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta ESMAlle ja tarvittaessa EPV:lle ilman aiheetonta viivytystä. ESMA ja mukana ollessaan EPV ilmoittavat asiasta komissiolle ilman aiheetonta viivytystä.

3.  Jos kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on eri mieltä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tämän artiklan 2 kohdan nojalla toteuttamista toimenpiteistä, se voi ilmoittaa asiasta ESMAlle. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 4 kohtaa sovelletaan tällaisissa tilanteissa soveltuvin osin.

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, silloin, kun tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet koskevat omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa taikka omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita koskevaa kryptovarapalvelua, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ilmoittaa asiasta EPV:lle. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan 4 kohtaa sovelletaan tällaisissa tilanteissa soveltuvin osin.

103 artikla

ESMAn valtuudet toteuttaa väliaikaisia interventiotoimia

1.  Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti ESMA voi tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen seuraaville:

a)  tiettyjen muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien taikka ominaisuuksiltaan määrätynlaisten muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien markkinointi, luovutus tai myynti; tai

b)  tietyntyyppinen muihin kryptovaroihin kuin omaisuusreferenssitokeneihin tai sähkörahatokeneihin liittyvä toiminta tai käytäntö.

Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa ESMAn vahvistamissa olosuhteissa, tai siitä voidaan myöntää ESMAn vahvistamia poikkeuksia.

2.  ESMA saa toteuttaa toimenpiteen 1 kohdan nojalla vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  ehdotetulla kiellolla tai rajoituksella ratkaistaan merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai torjutaan uhka kryptovarojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa;

b)  uhkaa ei torjuta unionin oikeuden mukaisilla sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan kyseisiin kryptovaroihin ja kryptovarapalveluihin;

c)  asianomainen toimivaltainen viranomainen ei ole toteuttanut toimia uhan torjumiseksi, tai toteutetut toimet eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi.

3.  Toteuttaessaan toimenpiteen 1 kohdan nojalla ESMA varmistaa, että toimenpide ei

a)  vaikuta sillä saavutettaviin etuihin nähden kohtuuttoman haitallisesti kryptovarojen markkinoiden tehokkuuteen tai kryptovarojen haltijoihin tai kryptovarapalveluja vastaanottaviin asiakkaisiin; eikä

b)  aiheuta riskiä sääntelyn katvealueiden hyväksikäytöstä.

Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteen 105 artiklan nojalla, ESMA voi toteuttaa minkä tahansa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä antamatta 106 artiklan 2 kohdan mukaista lausuntoa.

4.  Ennen kuin ESMA päättää toteuttaa toimenpiteen 1 kohdan nojalla, se ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille toimenpiteestä, jonka se aikoo toteuttaa.

5.  ESMA julkaisee verkkosivustollaan tiedonannon päätöksestä toteuttaa toimenpide 1 kohdan nojalla. Tiedonannossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot asetetusta kiellosta tai rajoituksesta, ja siinä on ilmoitettava tiedonannon julkaisupäivän jälkeinen ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan. Kieltoa tai rajoitusta sovelletaan ainoastaan toimenpiteiden voimaantulon jälkeisiin toimintoihin.

6.  ESMA tarkastelee 1 kohdan nojalla asetettua kieltoa tai rajoitusta sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. ESMA voi päättää kiellon tai rajoituksen vuosittaisesta uusimisesta, kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja päätös perustuu asianmukaiseen analyysiin, jossa arvioidaan kuluttajiin kohdistuvaa vaikutusta.

7.  ESMAn tämän artiklan nojalla toteuttamat toimenpiteet ovat etusijalla suhteessa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti aiemmin toteuttamiin samaa asiaa koskeviin toimenpiteisiin.

8.  Komissio antaa 139 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä perusteet ja seikat, jotka ESMA ottaa huomioon määrittäessään, milloin on olemassa tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai uhka kryptovarojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa.

104 artikla

EPV:n valtuudet toteuttaa väliaikaisia interventiotoimia

1.  Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti EPV voi tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen seuraaville:

a)  tiettyjen omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien taikka ominaisuuksiltaan määrätynlaisten omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien markkinointi, luovutus tai myynti; tai

b)  tietyntyyppinen omaisuusreferenssitokeneihin tai sähkörahatokeneihin liittyvä toiminta tai käytäntö.

Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa EPV:n vahvistamissa olosuhteissa, tai siitä voidaan myöntää EPV:n vahvistamia poikkeuksia.

2.  EPV toteuttaa toimenpiteitä 1 kohdan nojalla ainoastaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  ehdotetulla kiellolla tai rajoituksella ratkaistaan merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai torjutaan uhka kryptovarojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa;

b)  uhkaa ei torjuta unionin oikeuden mukaisilla sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan kyseisiin omaisuusreferenssitokeneihin, sähkörahatokeneihin tai niihin liittyviin kryptovarapalveluihin;

c)  asianomainen toimivaltainen viranomainen ei ole toteuttanut toimia uhan torjumiseksi, tai toteutetut toimet eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi.

3.  Toteuttaessaan toimenpiteitä 1 kohdan nojalla EPV varmistaa, että toimenpide ei

a)  vaikuta sillä saavutettaviin etuihin nähden kohtuuttoman haitallisesti kryptovarojen markkinoiden tehokkuuteen tai omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien haltijoihin tai kyseisiä kryptovaroja koskevia palveluja vastaaottaviin asiakkaisiin; eikä

b)  aiheuta riskiä sääntelyn katvealueiden hyväksikäytöstä.

Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteen 105 artiklan nojalla, EPV voi toteuttaa minkä tahansa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä antamatta 106 artiklan 2 kohdan mukaista lausuntoa.

4.  Ennen kuin EPV päättää toteuttaa toimenpiteen 1 kohdan mukaisen väliaikaisen kiellon tai rajoituksen asettamiseksi, se ilmoittaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille toimenpiteestä, jonka se aikoo toteuttaa.

5.  EPV julkaisee verkkosivustollaan tiedonannon päätöksestä toteuttaa toimenpiteitä 1 kohdan nojalla. Tiedonannossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot asetetusta kiellosta tai rajoituksesta, ja siinä on ilmoitettava tiedonannon julkaisupäivän jälkeinen ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan. Kieltoa tai rajoitusta sovelletaan ainoastaan toimenpiteiden voimaantulon jälkeisiin toimintoihin.

6.  EPV tarkastelee 1 kohdan nojalla asetettua kieltoa tai rajoitusta sopivin väliajoin ja vähintään joka kuudes kuukausi. EPV voi päättää kiellon tai rajoituksen vuosittaisesta uusimisesta, kun kielto on uusittu vähintään kaksi kertaa peräkkäin ja päätös perustuu asianmukaiseen analyysiin, jossa arvioidaan kuluttajiin kohdistuvaa vaikutusta.

7.  EPV:n tämän artiklan nojalla toteuttamat toimenpiteet ovat etusijalla suhteessa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti aiemmin toteuttamiin samaa asiaa koskeviin toimenpiteisiin.

8.  Komissio antaa 139 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä perusteet ja seikat, jotka EPV ottaa huomioon määrittäessään, milloin on olemassa tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai uhka kryptovarojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle unionissa.

105 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat tuotteita koskevat interventiotoimet

1.  Toimivaltainen viranomainen voi asettaa kiellon tai rajoituksen seuraavien toimintojen harjoittamiselle jäsenvaltiossaan tai jäsenvaltiostaan käsin:

a)  tiettyjen kryptovarojen tai ominaisuuksiltaan määrätynlaisten kryptovarojen markkinointi, luovutus tai myynti; tai

b)  tietyntyyppinen kryptovaroihin liittyvä toiminta tai käytäntö.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava toimenpiteitä 1 kohdan nojalla ainoastaan, jos se on kohtuullisin perustein varma siitä, että

a)  kryptovara aiheuttaa merkittäviä sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai uhan kryptovarojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle ainakin yhdessä jäsenvaltiossa;

b)  unionin oikeuden mukaiset nykyiset sääntelyvaatimukset, joita sovelletaan kyseiseen kryptovaraan tai kryptovarapalveluun, eivät ole riittäviä a alakohdassa tarkoitettujen riskien poistamiseksi eikä ongelmaa voida ratkaista paremmin parantamalla nykyisten vaatimusten tai niiden täytäntöönpanon valvontaa;

c)  toimenpide on oikeassa suhteessa havaittujen riskien luonteeseen, asianomaisten sijoittajien tai markkinaosapuolten kokeneisuuteen sekä vaikutuksiin, joita toimenpiteellä todennäköisesti on sijoittajiin ja markkinaosapuoliin, jotka saattavat pitää hallussaan tai käyttää kyseistä kryptovaraa tai kryptovarapalvelua taikka saada hyötyä siitä;

d)  toimivaltainen viranomainen on kuullut asianmukaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joihin toimenpiteellä saattaa olla merkittävä vaikutus; ja

e)  toimenpiteellä ei ole syrjivää vaikutusta toisesta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin palveluihin tai toimintoihin.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisten edellytysten täyttyessä toimivaltainen viranomainen voi varotoimenpiteenä asettaa 1 kohdassa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen ennen kryptovaran markkinointia, luovutusta tai myyntiä asiakkaille.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta ainoastaan tietyissä olosuhteissa tai vahvistaa sitä koskevia poikkeuksia.

3.  Toimivaltainen viranomainen ei saa asettaa kieltoa tai rajoitusta tämän artiklan nojalla, jollei se ole toimittanut kaikille muille toimivaltaisille viranomaisille sekä ESMAlle tai EPV:lle vähintään kuukautta ennen kuin toimenpiteen on määrä tulla voimaan omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien osalta seuraavia yksityiskohtaisia tietoja kirjallisesti tai muussa viranomaisten keskenään sopimassa muodossa:

a)  kryptovara taikka toiminta tai käytäntö, johon ehdotettu toimenpide liittyy;

b)  ehdotetun kiellon tai rajoituksen täsmällinen luonne ja ajankohta, jolloin sen on määrä tulla voimaan; ja

c)  näyttö, jonka perusteella viranomainen on tehnyt päätöksensä ja saanut varmuuden siitä, että kukin 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisista edellytyksistä täyttyy.

4.  Poikkeustapauksissa, joissa toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisena estää 1 kohdassa tarkoitetun kryptovaran taikka toiminnan tai käytännön haitalliset vaikutukset, se voi toteuttaa tilapäisen kiireellisen toimenpiteen edellyttäen, että se antaa vähintään 24 tuntia ennen kuin toimenpiteen on määrä tulla voimaan kaikille muille toimivaltaisille viranomaisille ja ESMAlle asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksen ja että kaikki tässä artiklassa luetellut edellytykset täyttyvät ja että sen lisäksi on selvää, että kuukauden ennakkoilmoitusaika ei ole tarkoituksenmukainen erityisen ongelman tai uhan torjumiseksi. Tilapäisten toimenpiteiden kesto saa olla enintään kolme kuukautta.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava verkkosivustollaan tiedonanto päätöksestä asettaa 1 kohdassa tarkoitettu kielto tai rajoitus. Tiedonannossa on oltava yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai rajoituksesta, ja siinä on ilmoitettava tiedonannon julkaisupäivän jälkeinen ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan, sekä esitettävä näyttö, jonka perusteella toimivaltainen viranomainen on tehnyt päätöksensä ja saanut varmuuden siitä, että kukin 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisista edellytyksistä täyttyy. Kieltoa tai rajoitusta sovelletaan ainoastaan toimenpiteiden voimaantulon jälkeisiin toimintoihin.

6.  Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava kielto tai rajoitus, jos 2 kohdan mukaiset edellytykset eivät enää täyty.

7.  Komissio antaa 139 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä perusteet ja seikat, jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon määrittäessään, milloin on olemassa 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma tai uhka kryptovarojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle taikka finanssijärjestelmän tai sen osan vakaudelle ainakin yhdessä jäsenvaltiossa.

106 artikla

Koordinointi ESMAn tai EPV:n kanssa

1.  ESMA tai omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien osalta EPV edistää ja koordinoi toimenpiteitä, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 105 artiklan nojalla. ESMA tai omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien osalta EPV varmistaa erityisesti, että toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat toimenpiteet ovat perusteltuja ja oikeasuhteisia ja että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat tarvittaessa johdonmukaista toimintatapaa.

2.  Saatuaan 105 artiklan 3 kohdan nojalla ilmoituksen toimenpiteestä, joka toteutetaan kyseisen artiklan nojalla, ESMA tai omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien osalta EPV antaa lausunnon siitä, onko kielto tai rajoitus perusteltu ja oikeasuhteinen. Jos ESMA tai omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien osalta EPV katsoo, että riskiin puuttuminen edellyttää muiden toimivaltaisten viranomaisten toimenpidettä, se ilmoittaa tästä lausunnossaan. Lausunto julkaistaan ESMAn tai omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien osalta EPV:n verkkosivustolla.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen ehdottaa sellaisen toimenpiteen toteuttamista tai toteuttaa sellaisen toimenpiteen, joka on ESMAn tai EPV:n 2 kohdan mukaisesti antaman lausunnon vastainen, tai kieltäytyy toteuttamasta toimenpidettä mainitun lausunnon vastaisesti, sen on viipymättä julkaistava verkkosivustollaan tiedonanto, jossa se esittää kattavat perusteet toiminnalleen.

107 artikla

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa sovittava kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa yhteistyöjärjestelyistä, jotka koskevat tietojenvaihtoa kolmansien maiden kyseisten valvontaviranomaisten kanssa ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa kyseisissä kolmansissa maissa. Näillä yhteistyöjärjestelyillä on vähintään varmistettava tehokas tietojenvaihto, jonka ansiosta toimivaltaiset viranomaiset pystyvät hoitamaan tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EPV:lle, ESMAlle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tällaisten järjestelyjen tekoa koskevista aikomuksistaan.

2.  ESMA edistää ja koordinoi tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa mahdollisuuksien mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja kolmansien maiden valvontaviranomaisten välisten yhteistyöjärjestelyjen kehittämistä.

3.  ESMA laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä koskeva malliasiakirja, jota jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisuuksien mukaan käytettävä.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4.  ESMA edistää ja koordinoi tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa mahdollisuuksien mukaan myös toimivaltaisten viranomaisten välistä, kolmansien maiden valvontaviranomaisilta saatujen tietojen vaihtoa, jolla saattaa olla merkitystä tämän osaston 3 luvun mukaisten toimenpiteiden toteutuksessa.

5.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia tietojenvaihtoa koskevista yhteistyöjärjestelyistä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa vain, jos luovutettavien tietojen salassapito taataan vähintään 100 artiklassa säädetyllä tavalla. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava näiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisten tehtävien suorittamista.

108 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten suorittama valitusten käsittely

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön menettelyt, joiden avulla asiakkaat ja muut asianomaiset osapuolet, kuten kuluttajajärjestöt, voivat tehdä toimivaltaisille viranomaisille valituksia, jotka koskevat tämän asetuksen rikkomista, johon tarjoajien, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden, omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden tai kryptovarapalvelun tarjoajien väitetään syyllistyneen. Valitukset on otettava vastaan kirjallisessa muodossa, myös sähköisesti, sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa valitus tehdään, tai kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä.

2.  Tiedot tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista valitustenkäsittelymenettelyistä on asetettava saataville kunkin toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla ja ilmoitettava EPV:lle ja ESMAlle. ESMA julkaisee toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustojen valitustenkäsittelymenettelyihin liittyvien osien hyperlinkit 109 artiklassa tarkoitetussa kryptovarojen rekisterissään.

2 luku

ESMAn rekisteri

109 artikla

Kryptovaran kuvausten, omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien rekisteri

1.  ESMA perustaa rekisterin

a)   kryptovaran kuvauksista, jotka koskevat muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita ja sähkörahatokeneita;

b)   omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoista;

c)   sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoista; ja

d)   kryptovarapalvelun tarjoajista.

ESMAn rekisteri on julkisesti saatavilla sen verkkosivustolla, ja se saatetaan säännöllisesti ajan tasalle. Ajan tasalle saattamisen helpottamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava ESMAlle kaikista niiden tietoon saatetuista muutoksista, jotka koskevat 2–5 kohdassa yksilöityjä tietoja.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava ESMAlle tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterissä olevien kryptovarojen kuvausten luokittelemiseksi 8 kohdassa säädetyn mukaisesti.

2.   Muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita koskevien kryptovaran kuvausten osalta rekisteri sisältää kryptovaran kuvaukset ja mahdolliset muutetut kryptovaran kuvaukset. Kaikki kryptovaran kuvausten vanhentuneet versiot on säilytettävä erillisessä arkistossa ja merkittävä selkeästi vanhentuneiksi versioiksi.

3.   Omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

a)   liikkeeseenlaskijan nimi, oikeudellinen muoto ja oikeushenkilötunnus;

b)   liikkeeseenlaskijan kaupallinen nimi, fyysinen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivusto;

c)   kryptovaran kuvaukset ja mahdolliset muutetut kryptovaran kuvaukset; kryptovaran kuvausten vanhentuneet versiot on säilytettävä erillisessä arkistossa ja merkittävä selkeästi vanhentuneiksi;

d)  luettelo vastaanottavista jäsenvaltioista, jos toimilupaa hakeva liikkeeseenlaskija aikoo tarjota omaisuusreferenssitokenia yleisölle tai hakea lupaa käydä kauppaa omaisuusreferenssitokeneilla;

e)  yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivä tai, jos se ei ole tiedossa toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksen tekohetkellä, yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen aiottu alkamispäivä;

f)   kaikki muut liikkeeseenlaskijan tarjoamat palvelut, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, ja viittaus sovellettavaan unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön;

g)  omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista tai luottolaitoksena toimimista koskevan toimiluvan myöntämispäivä ja tapauksen mukaan kumman tahansa toimiluvan peruuttamispäivä.

4.   Sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

a)   liikkeeseenlaskijan nimi, oikeudellinen muoto ja oikeushenkilötunnus;

b)   liikkeeseenlaskijan kaupallinen nimi, fyysinen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivusto;

c)   kryptovaran kuvaukset ja mahdolliset muutetut kryptovaran kuvaukset; kryptovaran kuvausten vanhentuneet versiot on säilytettävä erillisessä arkistossa ja merkittävä selkeästi vanhentuneiksi;

d)  yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivä tai, jos se ei ole tiedossa toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksen tekohetkellä, yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen aiottu alkamispäivä;

e)   kaikki muut liikkeeseenlaskijan tarjoamat palvelut, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, ja viittaus sovellettavaan unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön;

f)  luottolaitoksena tai sähköisen rahan laitoksena toimimista koskevan toimiluvan myöntämispäivä ja tapauksen mukaan kyseisen toimiluvan peruuttamispäivä.

5.   Kryptovarapalvelun tarjoajien osalta rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

a)   kryptovarapalvelun tarjoajan sekä tapauksen mukaan kryptovarapalvelun tarjoajan sivuliikkeiden nimi, oikeudellinen muoto ja oikeushenkilötunnus;

b)   kryptovarapalvelun tarjoajan ja tapauksen mukaan kryptovarapalvelun tarjoajan ylläpitämän kryptovarojen kaupankäyntialustan kaupallinen nimi, fyysinen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivusto;

c)   toimiluvan myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite sekä sen yhteystiedot;

d)   luettelo kryptovarapalveluista, joita kryptovarapalvelun tarjoaja tarjoaa;

e)   luettelo vastaanottavista jäsenvaltioista, joissa kryptovarapalvelujen tarjoaja aikoo tarjota kryptovarapalveluja;

f)  kryptovarapalvelujen tarjoamisen alkamispäivä tai, jos se ei ole tiedossa toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksen tekohetkellä, kryptovarapalvelujen tarjoamisen aiottu alkamispäivä;

g)   kaikki muut kryptovarapalvelun tarjoajan tarjoamat palvelut, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, ja viittaus sovellettavaan unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön;

h)   toimiluvan myöntämispäivä ja tapauksen mukaan toimiluvan peruuttamispäivä.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava ESMAlle 94 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b, c, f, l, m, n, o tai t alakohdassa luetelluista toimenpiteistä ja 102 artiklan nojalla toteutetuista julkisista toimenpiteistä, jotka vaikuttavat kryptovarapalvelujen tarjoamiseen tai kryptovarojen liikkeeseenlaskuun, yleisölle tarjoamiseen tai käyttöön. ESMA sisällyttää kyseiset tiedot rekisteriin.

7.   Mahdolliset omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan, sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan tai kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan peruuttamiset sekä kaikki 6 kohdan mukaisesti ilmoitetut toimenpiteet pysyvät julkaistuina rekisterissä viiden vuoden ajan.

8.  ESMA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään tiedot, joita tarvitaan kryptovaran kuvausten luokitteluun rekisterissä kryptovaratyypin mukaan, oikeushenkilötunnukset mukaan luettuina, sekä täsmennetään käytännön järjestelyt sen varmistamiseksi, että tällaiset tiedot ovat koneluettavia.

ESMA toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

110 artikla

Sääntöjä noudattamattomien kryptovarapalveluja tarjoavien yhteisöjen rekisteri

1.  ESMA perustaa ei-tyhjentävän rekisterin yhteisöistä, jotka tarjoavat kryptovarapalveluja 59 tai 61 artiklan vastaisesti.

2.  Rekisteriin kirjataan vähintään sääntöjä noudattamattoman yhteisön kaupallinen nimi tai verkkosivusto sekä tiedot toimittaneen toimivaltaisen viranomaisen nimi.

3.  Rekisteri on julkisesti saatavilla ESMAn verkkosivustolla koneluettavassa muodossa, ja se saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset olosuhteiden muutokset tai ESMAlle ilmoitetut tiedot rekisteröidyistä sääntöjä noudattamattomista yhteisöistä. Rekisteri mahdollistaa keskitetyn pääsyn jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten sekä EPV:n toimittamiin tietoihin.

4.  ESMA päivittää rekisteriin tiedot kaikista tämän asetuksen rikkomistapauksista, jotka se on havainnut omasta aloitteestaan asetuksen (EU) N:o 1095/2010 17 artiklan mukaisesti ja joissa se on tehnyt kyseisen artiklan 6 kohdan mukaisen sääntöjä noudattamattomalle kryptovarapalveluja tarjoavalle yhteisölle osoitetun päätöksen, tai kolmansien maiden asiaankuuluvien valvontaviranomaisten mahdollisesti toimittamat tiedot kryptovarapalveluja tarjoavista yhteisöistä, joilla ei ole tarvittavaa toimilupaa tai rekisteröintiä.

5.  ESMA voi 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa soveltaa 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisten viranomaisten asiaankuuluvia valvonta- ja tutkintavaltuuksia sääntöjä noudattamattomiin yhteisöihin, jotka tarjoavat kryptovarapalveluja.

3 luku

Toimivaltaisten viranomaisten määräämät hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet ▌

111 artikla

Hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet

1.  Rajoittamatta rikosoikeudellisia seuraamuksia ja 94 artiklassa lueteltuja toimivaltaisten viranomaisten valvonta- ja tutkintavaltuuksia jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet toteuttaa asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä ainakin seuraavien rikkomisten osalta:

a)  4–14 artiklan rikkominen;

b)  16, 17, 19, 22, 23, 25, 27–41, 46 ja 47 artiklan rikkominen;

c)  48–51, 53, 54 ja 55 artiklan rikkominen;

d)  59, 60, 64 ja 65–83 artiklan rikkominen;

e)  88–92 artiklan rikkominen;

f)  kieltäytyminen yhteistyöstä 94 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa, tarkastuksessa tai pyynnössä taikka kieltäytyminen suostumasta niihin.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät vahvista hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä, jos ensimmäisen alakohdan a, b, c, d tai e alakohdassa tarkoitettuihin rikkomisiin jo sovelletaan niiden kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudellisia seuraamuksia viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Jos jäsenvaltiot päättävät toimia näin, niiden on ilmoitettava asianomaiset rikoslainsäädäntönsä osat yksityiskohtaisesti komissiolle, ESMAlle ja EPV:lle.

Jäsenvaltioiden on annettava ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut säännöt yksityiskohtaisesti tiedoksi komissiolle, EPV:lle ja ESMAlle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Jäsenvaltioiden on myös annettava niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä tiedoksi komissiolle, ESMAlle ja EPV:lle.

2.  Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä ainakin seuraavat hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetuista rikkomisista:

a)  julkinen ilmoitus, josta käy ilmi vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi sekä rikkomisen luonne ▌;

b)  määräys, jossa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kielletään jatkamasta rikkomisen käsittävää toimintaa ja olemaan toistamatta sitä;

c)  hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin rikkomisen johdosta saadut voitot tai vältetyt tappiot, jos ne voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi luonnollisten henkilöiden osalta tämän kohdan d alakohdan tai oikeushenkilöiden osalta 3 kohdan mukaiset enimmäismäärät;

d)  luonnollisen henkilön osalta hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään 700 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden virallinen rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo virallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

3.  Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön mukaisesti varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä oikeushenkilöiden tekemien rikkomisten osalta hallinnollisia enimmäissakkoja, jotka ovat vähintään

a)   5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden virallinen rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo virallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetuista rikkomisista;

b)   3 prosenttia oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta viimeisimmän käytettävissä olevan, ylimmän hallintoelimen hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuista rikkomisista;

c)   5 prosenttia oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta viimeisimmän käytettävissä olevan, ylimmän hallintoelimen hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetuista rikkomisista;

d)   12,5 prosenttia oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta viimeisimmän käytettävissä olevan, ylimmän hallintoelimen hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista rikkomisista.

Jos ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettu oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryritys, jonka on laadittava direktiivin 2013/34/EU mukaisesti konsernitilinpäätös, asiaankuuluva vuotuinen kokonaisliikevaihto on viimeisimmän käytettävissä olevan, koko konsernin emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaava tulotyyppi tilinpäätöksiin sovellettavan sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti.

4.  Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden sekä hallinnollisten sakkojen lisäksi jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä tahansa kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsentä tai ketä tahansa muuta luonnollista henkilöä, jonka katsotaan olevan vastuussa rikkomisesta, hoitamasta johtotehtäviä kryptovarapalvelun tarjoajassa.

5.  Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä ainakin seuraavat hallinnolliset seuraamukset ja toteuttaa vähintään seuraavat hallinnolliset toimenpiteet 1 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta:

a)  julkinen ilmoitus, josta käy ilmi vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi sekä rikkomisen luonne;

b)  määräys, jossa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kielletään jatkamasta rikkomisen käsittävää toimintaa ja olemaan toistamatta sitä;

c)  rikkomisen johdosta saatujen voittojen tai tappioiden välttämisestä saadun hyödyn luovuttaminen siltä osin kuin ne voidaan määrittää;

d)  kryptovarapalvelun tarjoajan toimiluvan peruuttaminen tai keskeyttäminen;

e)  väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä tahansa kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsentä tai ketä tahansa muuta luonnollista henkilöä, jonka katsotaan olevan vastuussa rikkomisesta, hoitamasta johtotehtäviä kryptovarapalvelun tarjoajissa;

f)  jos kyseessä on 89, 90, 91 tai 92 artiklan toistuva rikkominen, vähintään kymmenen vuoden kielto, jolla kielletään ketä tahansa kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsentä tai ketä tahansa muuta luonnollista henkilöä, jonka katsotaan olevan vastuussa rikkomisesta, hoitamasta johtotehtäviä kryptovarapalvelun tarjoajassa;

g)  väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä tahansa kryptovarapalvelun tarjoajan ylimmän hallintoelimen jäsentä tai ketä tahansa muuta luonnollista henkilöä, jonka katsotaan olevan vastuussa rikkomisesta, harjoittamasta kaupankäyntiä omaan lukuun;

h)  hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään kolme kertaa niin suuri kuin rikkomisen johdosta saadut voitot tai vältetyt tappiot, jos ne voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi tapauksen mukaan i tai j alakohdan mukaiset enimmäismäärät;

i)  luonnollisen henkilön osalta hallinnollinen enimmäissakko, jonka määrä on 88 artiklan rikkomisista vähintään 1 000 000 euroa ja 89–92 artiklan rikkomisista vähintään 5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo virallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä];

j)  oikeushenkilöiden osalta hallinnollinen enimmäissakko, jonka määrä on 88 artiklan rikkomisista vähintään 2 500 000 euroa ja 89–91 artiklan rikkomisista 15 000 000 euroa tai 88 artiklan rikkomisista 2 prosenttia ja 89–92 artiklan rikkomisista 15 prosenttia oikeushenkilön vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta viimeisimmän käytettävissä olevan, ylimmän hallintoelimen hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti tai niissä jäsenvaltioissa, joiden virallinen rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo virallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan j alakohtaa, jos oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryritys, jonka on laadittava direktiivin 2013/34/EU mukaisesti konsernitilinpäätös, asiaankuuluva vuotuinen kokonaisliikevaihto on viimeisimmän käytettävissä olevan, koko konsernin emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaava tulotyyppi tilinpäätöksiin sovellettavan sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti.

6.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että toimivaltaisilla viranomaisilla on 2–5 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien lisäksi muita valtuuksia, ja ne voivat säätää määrältään suuremmista seuraamuksista kuin noissa kohdissa säädetään sekä rikkomisesta vastuussa olevien luonnollisten henkilöiden että oikeushenkilöiden osalta.

112 artikla

Valvontavaltuuksien ja seuraamusten määräämistä koskevien valtuuksien käyttö

1.  Kun toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 111 artiklan mukaisesti määrättävän hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet, mukaan lukien tapauksen mukaan seuraavat:

a)  rikkomisen vakavuus ja kesto;

b)   onko rikkominen tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti;

c)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste;

d)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;

e)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne voidaan määrittää;

f)  rikkomisen kolmansille osapuolille aiheuttamat tappiot, jos ne voidaan määrittää;

g)  se, missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai tappioiden välttämisestä saamastaan hyödystä;

h)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön aiemmat tämän asetuksen rikkomiset;

i)  toimenpiteet, jotka rikkomisesta vastuussa oleva henkilö on toteuttanut estääkseen rikkomisen toistumisen;

j)  rikkomisen vaikutus kryptovarojen haltijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, etuihin.

2.  Käyttäessään valtuuksiaan määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä 111 artiklan nojalla toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että niiden valvonta- ja tutkintavaltuuksien käyttö sekä niiden määräämät hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet ovat tehokkaita ja asianmukaisia. Toimivaltaisten viranomaisten on sovitettava yhteen toimintansa, jotta vältetään mahdolliset kaksinkertaiset ja päällekkäiset toimet niiden käyttäessä valvonta- ja tutkintavaltuuksiaan sekä määrätessä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä rajatylittävissä tapauksissa.

113 artikla

Muutoksenhakuoikeus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla tehdyt toimivaltaisten viranomaisten päätökset on asianmukaisesti perusteltu ja että niihin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Oikeus hakea muutosta tuomioistuimessa koskee myös tapauksia, joissa kaikki vaadittavat tiedot sisältäneestä ▌ toimilupahakemuksesta ei ole tehty päätöstä kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

2.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhdellä tai useammalla seuraavista elimistä on mahdollisuus kuluttajien etuja ajaakseen saattaa asia kansallista lainsäädäntöä noudattaen tuomioistuimen tai toimivaltaisen hallintoelimen käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että tätä asetusta sovelletaan:

a)   julkiset elimet tai niiden edustajat;

b)   kuluttajajärjestöt, joilla on oikeutettu etu suojella kryptovarojen haltijoita;

c)   elinkeinoelämän järjestöt, joilla on oikeutettu etu suojella jäseniään.

114 artikla

Päätösten julkaiseminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava tämän asetuksen rikkomisen perusteella määrättyjä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä koskeva 111 artiklan mukainen päätös virallisilla verkkosivustoillaan ilman aiheetonta viivytystä, kun luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jota päätös koskee, on ilmoitettu päätöksestä. Julkaistuissa tiedoissa on oltava vähintäänkin tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden nimet. Päätöksiä, joissa määrätään luonteeltaan tutkinnallisia toimenpiteitä, ei tarvitse julkaista.

2.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oikeushenkilöiden nimien taikka luonnollisten henkilöiden nimien tai henkilötietojen julkaiseminen on tällaisten tietojen julkaisemisen oikeasuhteisuudesta tehdyn tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos tällainen julkaiseminen vaarantaisi meneillään olevan tutkinnan, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava jokin seuraavista toimista:

a)  lykättävä hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes ei enää ole perusteita olla julkaisematta näitä tietoja;

b)  julkaistava päätös hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämisestä nimettömänä kansallisen lainsäädännön mukaisella tavalla, mikäli nimettömän julkaisemisen avulla varmistetaan kyseisten henkilötietojen tehokas suojelu;

c)  jätettävä julkaisematta hallinnollisen seuraamuksen tai hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskeva päätös, mikäli a ja b alakohdassa säädettyjä vaihtoehtoja pidetään riittämättöminä varmistamaan, että:

i)  finanssimarkkinoiden vakaus ei vaarannu;

ii)  tällaisen päätöksen julkaiseminen on oikeasuhteista luonteeltaan vähäisiksi katsottaviin toimenpiteisiin nähden.

Kun kyse on ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä julkaista hallinnollinen seuraamus tai muu hallinnollinen toimenpide nimettömänä, kyseisten tietojen julkaisemista voidaan lykätä kohtuulliseksi ajaksi, jos arvioidaan, että sen kuluessa syyt nimettömään julkaisemiseen raukeavat.

3.  Mikäli päätökseen määrätä hallinnollinen seuraamus tai muu hallinnollinen toimenpide haetaan muutosta asianomaisilta tuomioistuimilta tai hallintoelimiltä, toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi julkaistava virallisella verkkosivustollaan nämä tiedot ja mahdolliset myöhemmät tiedot muutoksenhaun tuloksesta. Lisäksi on julkaistava myös kaikki päätökset, joilla kumotaan hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskeva aikaisempi päätös.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti julkaistut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisen jälkeen. Julkaisujen sisältämät henkilötiedot säilytetään toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti tarvittavan ajan.

115 artikla

Hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä ilmoittaminen ESMAlle ja EPV:lle

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on vuosittain toimitettava ESMAlle ja EPV:lle yhdistetyt tiedot kaikista 111 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä. ESMA julkaisee nämä tiedot vuosikertomuksessa.

Jos jäsenvaltiot ovat 111 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti säätäneet rikosoikeudellisista seuraamuksista siinä tarkoitettujen säännösten rikkomisesta, niiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vuosittain EPV:lle ja ESMAlle nimettömiksi tehdyt ja yhdistetyt tiedot kaikista asiaan liittyvistä suoritetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista. ESMA julkaisee määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot vuosikertomuksessa.

2.  Jos toimivaltainen viranomainen on julkistanut hallinnollisia seuraamuksia, muita hallinnollisia toimenpiteitä tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, sen on samanaikaisesti ilmoitettava niistä ESMAlle.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle ja ESMAlle kaikista määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista tai muista hallinnollisista toimenpiteistä, joita ei ole julkaistu, mukaan lukien niitä koskeva mahdollinen muutoksenhaku ja sen lopputulos. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikkia määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot ja lopulliset tuomiot ja toimittavat ne EPV:lle ja ESMAlle. ESMA ylläpitää sille ilmoitetuista seuraamuksista ja hallinnollisista toimenpiteistä keskustietokantaa pelkästään toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten. Kyseiseen tietokantaan on pääsy ainoastaan EPV:llä, ESMAlla ja toimivaltaisilla viranomaisilla, ja se saatetaan ajan tasalle toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella.

116 artikla

Rikkomisesta ilmoittaminen ja ilmoittavien henkilöiden suojelu

Tämän asetuksen rikkomisesta ilmoittamiseen ja tällaisesta rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojeluun sovelletaan direktiiviä (EU) 2019/1937.

4 luku

Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita koskevat EPV:n valvontatehtävät ja valvontakollegiot

117 artikla

Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita koskevat EPV:n valvontatehtävät

1.  Jos omaisuusreferenssitoken on luokiteltu merkittäväksi 43 tai 44 artiklan mukaisesti, tällaisen omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan on harjoitettava toimintaansa ESMAn valvonnassa.

EPV käyttää 22–25, 29 ja 33 artiklassa, 34 artiklan 7 ja 12 kohdassa, 35 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa sekä 41, 42, 46 ja 47 artiklassa annettuja toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tämän artiklan 2 kohdan mukaisia valtuuksia.

2.  Jos merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija myös tarjoaa kryptovarapalveluja tai laskee liikkeeseen kryptovaroja, jotka eivät ole merkittäviä omaisuusreferenssitokeneita, tällaiset palvelut ja toiminnot säilyvät kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

3.  Jos omaisuusreferenssitoken on luokiteltu merkittäväksi 43 artiklan mukaisesti, EPV suorittaa uudelleenarvioinnin sen varmistamiseksi, että liikkeeseenlaskija noudattaa III osastoa.

4.  Jos sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen liikkeeseen laskema sähkörahatoken on luokiteltu merkittäväksi 56 tai 57 artiklan mukaisesti, EPV valvoo sitä, että tällaisen merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija noudattaa 55 ja 58 artiklaa.

EPV käyttää 55 ja 58 artiklan noudattamisen valvomiseksi toimivaltaisille viranomaisille 22 ja 23 artiklassa, 24 artiklan 3 kohdassa, 35 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa sekä 46 ja 47 artiklassa annettuja valtuuksia merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta.

5.   EPV käyttää 1–4 kohdassa säädettyjä valvontavaltuuksiaan tiiviissä yhteistyössä muiden sellaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka ovat vastuussa liikkeeseenlaskijan valvonnasta ja joita ovat erityisesti

a)   vakavaraisuusvalvontaviranomainen, mukaan lukien tapauksen mukaan EKP asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla;

b)   tapauksen mukaan direktiivin 2009/110/EY saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annetun kansallisen lainsäädännön nojalla asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset;

c)   20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset.

118 artikla

EPV:n kryptovarakomitea

1.  EPV perustaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 41 artiklan nojalla pysyvän sisäisen komitean valmistelemaan sen 44 artiklan mukaisesti tehtävät EPV:n päätökset, mukaan lukien EPV:lle tällä asetuksella annettuihin valvontatehtäviin liittyvät päätökset.

2.  Kryptovarakomitea voi myös valmistella päätöksiä, jotka liittyvät luonnoksiin teknisiksi sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat EPV:lle tällä asetuksella annettuja valvontatehtäviä.

3.  EPV varmistaa, että kryptovarakomitea suorittaa ainoastaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimintoja ja muita tehtäviä, jotka ovat tarpeen sen kryptovaroihin liittyvien toimintojen suorittamiseksi.

119 artikla

Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden kollegiot

1.  EPV perustaa 30 kalenteripäivän kuluessa päätöksestä luokitella omaisuusreferenssitoken tai sähkörahatoken tapauksen mukaan 43, 44, 56 tai 57 artiklan nojalla merkittäväksi neuvoa-antavan valvontakollegion jokaista merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa varten ja hallinnoi ja johtaa sitä helpottaakseen tämän asetuksen mukaisten valvontatehtävien hoitamista ja toimiakseen tämän asetuksen mukaisten valvontatoimien koordinoijana.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kollegioon kuuluvat

a)  EPV;

b)  ESMA;

c)  sen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut;

d)  niiden tärkeimpien kryptovarapalvelun tarjoajien toimivaltaiset viranomaiset, jotka huolehtivat reserviomaisuuden säilyttämisestä 37 artiklan mukaisesti tai merkittäviä sähkörahatokeneita vastaan vastaanotettujen varojen säilyttämisestä;

e)  tapauksen mukaan niiden tärkeimpien kryptovarojen kaupankäyntialustojen toimivaltaiset viranomaiset, joilla merkittävät omaisuusreferenssitokenit tai merkittävät sähkörahatokenit on otettu kaupankäynnin kohteeksi;

f)   niiden tärkeimpien maksupalveluntarjoajien toimivaltaiset viranomaiset, jotka tarjoavat merkittäviin sähkörahatokeneihin liittyviä maksupalveluja;

g)  tapauksen mukaan niiden yhteisöjen toimivaltaiset viranomaiset, jotka huolehtivat 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitetuista tehtävistä;

h)  tapauksen mukaan niiden tärkeimpien kryptovarapalvelun tarjoajien toimivaltaiset viranomaiset, jotka säilyttävät ja hallinnoivat kryptovaroja asiakkaiden puolesta merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien osalta;

i)  EKP;

j)  jos merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka virallinen valuutta ei ole euro, tai jos merkittävien omaisuusreferenssitokenien referenssinä on virallinen valuutta, joka ei ole euro, kyseisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki;

k)   jos merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka virallinen valuutta ei ole euro, tai jos merkittävän sähkörahatokenin referenssinä on virallinen valuutta, joka ei ole euro, kyseisen jäsenvaltion keskuspankki;

l)   sellaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joissa omaisuusreferenssitokenia tai sähkörahatokenia käytetään laajassa mittakaavassa, näiden omasta pyynnöstä;

m)  sellaisten kolmansien maiden asiaankuuluvat valvontaviranomaiset, joiden kanssa EPV on tehnyt hallinnollisia sopimuksia 126 artiklan mukaisesti.

3.   EPV voi pyytää muita viranomaisia 1 kohdassa tarkoitetun kollegion jäseniksi, jos näiden valvomat yhteisöt ovat kollegion työn kannalta merkityksellisiä.

4.  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka ei ole kollegion jäsen, voi pyytää kollegiolta kaikkia tämän asetuksen mukaisten valvontatehtäviensä hoitamisen kannalta olennaisia tietoja.

5.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kollegio hoitaa seuraavia tehtäviä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen mukaisia toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuksia:

a)  120 artiklassa tarkoitetun ei-sitovan lausunnon valmistelu;

b)  tietojenvaihto tämän asetuksen mukaisesti;

c)  vapaaehtoisesta tehtävänjaosta sopiminen sen jäsenten kesken ▌.

Kollegioille tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettujen tehtävien hoitamisen helpottamiseksi 2 kohdassa tarkoitetuilla kollegion jäsenillä on oikeus osallistua kollegion kokousten esityslistojen vahvistamiseen erityisesti lisäämällä kohtia kokouksen esityslistaan.

6.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kollegion perustamisen ja toiminnan on perustuttava sen kaikkien jäsenten väliseen kirjalliseen sopimukseen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on määritettävä kollegion toimintaa koskevat käytännön järjestelyt, mukaan lukien yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

a)  120 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut äänestysmenettelyt;

b)  kollegion kokousten esityslistan vahvistamismenettelyt;

c)  se, kuinka usein kollegion kokouksia järjestetään;

d)  asianmukaiset vähimmäismääräajat, joihin mennessä kollegion jäsenten on arvioitava asiaankuuluva asiakirja-aineisto;

e)  kollegion jäsenten väliset viestintämenettelyt;

f)   useiden kollegioiden perustaminen, yksi kutakin tiettyä kryptovaraa tai kryptovarojen ryhmää varten.

Sopimuksessa voidaan myös määrittää EPV:lle tai kollegion toiselle jäsenelle annettavat tehtävät.

7.  Kunkin kollegion puheenjohtajana EPV

a)  ottaa käyttöön kirjallisia järjestelyjä ja menettelyjä kollegion toimintaa varten kollegion muita jäseniä kuultuaan;

b)  koordinoi kaikkea kollegion toimintaa;

c)  kutsuu koolle kaikki sen kokoukset ja toimii niiden puheenjohtajana sekä toimittaa kollegion jäsenille ennen kollegion kokousten järjestämistä täydelliset tiedot keskeisistä käsiteltävistä kysymyksistä ja tarkasteltavista asioista;

d)  ilmoittaa kollegion jäsenille kaikista suunnitelluista kokouksista, jotta ne voivat pyytää saada osallistua niihin;

e)  toimittaa kollegion jäsenille oikea-aikaisesti tiedot kyseisten kokousten päätöksistä ja tuloksista.

8.  Jotta voidaan varmistaa kollegioiden yhdenmukainen ja johdonmukainen toiminta, EPV laatii yhteistyössä ESMAn ja EKP:n kanssa luonnokset sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään

a)  edellytykset, joiden perusteella 2 kohdan d, e, f ja h alakohdassa tarkoitettuja yhteisöjä pidetään tärkeimpinä;

b)  edellytykset, joiden perusteella omaisuusreferenssitokeneita tai sähkörahatokeneita katsotaan käytettävän laajassa mittakaavassa 2 kohdan l alakohdassa tarkoitetulla tavalla; ja

c)  6 kohdassa tarkoitettujen käytännön järjestelyjen yksityiskohdat.

EPV toimittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

120 artikla

Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden kollegioiden ei-sitovat lausunnot

1.  Edellä 119 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kollegio voi antaa ei-sitovan lausunnon seuraavista:

a)  117 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu uudelleenarviointi;

b)  päätös vaatia merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa pitämään hallussaan suurempaa määrää omia varoja 35 artiklan 2, 3 ja 5 kohdan, 45 artiklan 5 kohdan ja 58 artiklan 1 kohdan mukaisesti tapauksen mukaan;

c)  merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokeniäen liikkeeseenlaskijan palautumis- tai lunastussuunnitelman päivittäminen 46, 47 ja 55 artiklan mukaisesti tapauksen mukaan;

d)  muutokset merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan liiketoimintamalliin 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

e)  25 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu muutetun kryptovaran kuvauksen luonnos;

f)  suunnitellut 25 artiklan 4 kohdan mukaiset aiheelliset korjaavat toimenpiteet;

g)  suunnitellut 130 artiklan mukaiset valvontatoimenpiteet;

h)  suunniteltu tietojenvaihtoa kolmannen maan valvontaviranomaisen kanssa koskeva hallinnollinen sopimus 126 artiklan mukaisesti;

i)  valvontatehtävien siirtäminen EPV:ltä toimivaltaiselle viranomaiselle 138 artiklan mukaisesti;

j)  suunnitellut muutokset 119 artiklan 2 kohdan d–h alakohdassa tarkoitettujen kollegion jäsenten toimilupaan tai suunnitellut niitä koskevat valvontatoimenpiteet;

k)   51 artiklan 12 kohdan mukaisesti laadittu muutetun kryptovaran kuvauksen luonnos.

2.  Jos kollegio antaa lausunnon 1 kohdan mukaisesti, lausuntoon voi kollegion jäsenen pyynnöstä ja kollegion enemmistön hyväksyttyä sen 3 kohdan mukaisesti sisältyä suosituksia, joiden tarkoituksena on korjata EPV:n tai toimivaltaisten viranomaisten suunnitteleman toimenpiteen puutteet.

3.  Kollegion lausunto hyväksytään kollegion jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

Jos yhdestä jäsenvaltiosta on useita kollegion jäseniä, vain yhdellä näistä jäsenistä on äänioikeus.

Jos EKP on kollegion jäsen useassa ominaisuudessa, muun muassa valvontaviranomaisen ominaisuudessa, sillä on vain yksi ääni.

Edellä 119 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitetuilla kolmansien maiden valvontaviranomaisilla ei ole oikeutta äänestää kollegion lausunnosta.

4.  EPV tai tapauksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset ottavat asianmukaisesti huomioon kollegion 3 kohdan mukaisesti antaman ei-sitovan lausunnon ja siihen mahdollisesti sisältyvät suositukset, joiden tarkoituksena on korjata merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa, merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa taikka 119 artiklan 2 kohdan d–h alakohdassa tarkoitettua yhteisöä tai kryptovarapalvelun tarjoajaa koskevan suunnitellun ▌ valvontatoimenpiteen puutteet. Jos EPV tai toimivaltainen viranomainen ei hyväksy kollegion lausuntoa eikä siihen mahdollisesti sisältyviä suosituksia, joiden tarkoituksena on korjata suunnitellun ▌ valvontatoimenpiteen puutteet, sen päätös on perusteltava ja siihen on sisällyttävä selitys siltä osin kuin kyseisestä lausunnosta tai kyseisistä suosituksista poiketaan merkittävästi.

5 luku

Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita koskevat EPV:n valtuudet ja toimivalta

121 artikla

Asianajosalaisuus

EPV:n 122–125 artiklan mukaisesti saamia valtuuksia taikka sen virkamiesten tai sen valtuuttamien muiden henkilöiden saamia valtuuksia ei saa käyttää niin, että vaaditaan asianajosalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamista.

122 artikla

Tietopyyntö

1.  EPV voi 117 artiklan mukaisten valvontatehtäviensä hoitamiseksi vaatia pyynnön tai päätöksen nojalla seuraavia henkilöitä antamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen:

a)  merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija tai henkilö, jolla on määräysvalta merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijassa tai joka on tällaisen liikkeeseenlaskijan suorassa tai välillisessä määräysvallassa;

b)  34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettu kolmas osapuoli, jonka kanssa merkittävä omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalla on sopimusjärjestely; ▌

c)  reserviomaisuuden säilyttämisestä 37 artiklan mukaisesti huolehtiva kryptovarapalvelun tarjoaja, luottolaitos tai sijoituspalveluyritys;

d)  merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija tai henkilö, jolla on määräysvalta merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijassa tai joka on tällaisen liikkeeseenlaskijan suorassa tai välillisessä määräysvallassa;

e)  merkittäviin sähkörahatokeneihin liittyviä maksupalveluja tarjoava maksupalveluntarjoaja;

f)  luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaa merkittävien sähkörahatokenien luovutuksesta merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden puolesta;

g)  kryptovarapalvelun tarjoaja, joka tarjoaa kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien osalta;

h)  sellaisen kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpitäjä, jolla merkittävä omaisuusreferenssitoken tai merkittävä sähkörahatoken on otettu kaupankäynnin kohteeksi;

i)  a–h alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden ylin hallintoelin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tietopyynnössä on

a)  viitattava tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;

b)  ilmoitettava pyynnön tarkoitus;

c)  täsmennettävä vaadittavat tiedot;

d)  esitettävä määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;

e)   ilmoitettava henkilölle, jolta näitä tietoja pyydetään, että tämä ei ole velvollinen antamaan tietoja mutta jos tämä vastaa pyyntöön vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saa olla virheellisiä tai harhaanjohtavia; ja

f)  ilmoitettava sakosta, josta säädetään 131 artiklassa sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Vaatiessaan tietojen toimittamista 1 kohdan mukaisen päätöksen nojalla EPV

a)  viittaa tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;

b)  ilmoittaa pyynnön tarkoituksen;

c)  täsmentää vaadittavat tiedot;

d)  asettaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;

e)  ilmoittaa uhkasakoista, joista säädetään 132 artiklassa tapauksissa, joissa vaaditaan toimittamaan tietoja;

f)  ilmoittaa sakosta, josta säädetään 131 artiklassa sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia;

g)  ilmoittaa oikeudesta hakea päätökseen muutosta EPV:n valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä tai näiden edustajilla sekä oikeushenkilöiden ja oikeushenkilön asemaa vailla olevien yhteenliittymien osalta henkilöillä, joilla lain mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, on velvollisuus antaa pyydetyt tiedot. ▌

5.  EPV toimittaa viipymättä pyyntönsä tai päätöksensä jäljennöksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa henkilöillä, joita tietopyyntö koskee, on kotipaikka tai johon ne ovat sijoittautuneet.

123 artikla

Yleiset tutkintavaltuudet

1.  EPV voi 117 artiklan mukaisten valvontatehtäviensä hoitamiseksi suorittaa tutkimuksia, jotka koskevat merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoita. Tätä varten EPV:n valtuuttamilla virkamiehillä ja muilla henkilöillä on valtuudet

a)  tutkia kaikki asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, joilla on merkitystä sen tehtävien hoidolle, riippumatta välineestä, jolle ne on tallennettu;

b)  ottaa tai hankkia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita tällaisista asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muusta aineistosta;

c)  pyytää kaikilta merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijoilta taikka niiden ylimmältä hallintoelimeltä tai henkilöstöltä suullisia tai kirjallisia selvityksiä tutkimuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyvistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;

d)  haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;

e)  pyytää puhelin- ja tietoliikennetietoja.

Edellä 119 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle kollegiolle on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä havainnoista, joilla saattaa olla merkitystä sen tehtävien suorittamisen kannalta.

2.  EPV:n 1 kohdassa tarkoitettua tutkimusta suorittamaan valtuuttamien virkamiesten ja muiden henkilöiden on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Lisäksi valtuutuksessa on ilmoitettava uhkasakoista, joista 132 artiklassa säädetään sen varalta, että pyydettyjä asiakirjoja, tietoja, menettelyjä ja muuta aineistoa taikka vastauksia merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille esitettyihin kysymyksiin ei anneta lainkaan tai niitä ei anneta täydellisinä, ja siinä on ilmoitettava myös sakoista, joista 131 artiklassa säädetään sen varalta, että merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden on suostuttava EPV:n päätöksen perusteella käynnistettyihin tutkimuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitettava 132 artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1093/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4.  EPV antaa kohtuullisessa ajassa ennen 1 kohdassa tarkoitettua tutkimusta tiedon tutkimuksesta ja sitä suorittamaan valtuutettujen henkilöiden nimet sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tutkimus on tarkoitus suorittaa. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten on EPV:n pyynnöstä avustettava kyseisiä valtuutettuja henkilöitä heidän tehtäviensä hoitamisessa. Myös asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä osallistua tutkimuksiin.

5.  Jos 1 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettu puhelin- tai tietoliikennetietoja koskeva pyyntö edellyttää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista tuomioistuimen lupaa, EPV hakee tällaista lupaa. Lupaa voidaan hakea myös turvaamistoimenpiteenä.

6.  Jos jäsenvaltion tuomioistuin saa hakemuksen, joka koskee 1 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitetun puhelin- tai tietoliikennetietoja koskevan pyynnön hyväksymistä, tuomioistuimen on tarkistettava, ▌

a)  onko 3 kohdassa tarkoitettu EPV:n päätös ▌todistusvoimainen;

b)  ovatko mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ▌ oikeasuhteisia eivätkä mielivaltaisia tai liiallisia.

7.  Sovellettaessa 6 alakohdan b alakohtaa tuomioistuin voi pyytää EPV:ltä yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti seikoista, joiden perusteella EPV epäilee tämän asetuksen rikkomista, epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Tuomioistuin ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan EPV:n asiakirja-aineistossa olevia tietoja. EPV:n päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 säädetyn menettelyn mukaisesti.

124 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.  EPV voi 117 artiklan mukaisten valvontatehtäviensä hoitamiseksi suorittaa kaikki tarvittavat paikalla tehtävät tarkastukset merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden liiketiloissa.

Edellä 119 artiklassa tarkoitetulle kollegiolle on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä havainnoista, joilla saattaa olla merkitystä sen tehtävien suorittamisen kannalta.

2.  Virkamiehet ja muut henkilöt, jotka EPV on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, voivat tulla EPV:n tekemän tutkimuspäätöksen kohteena olevien henkilöiden liiketiloihin, ja heillä on kaikki 123 artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet. Heillä on myös valtuudet sinetöidä kaikki liiketilat ja kirjanpito tai asiakirjat tarkastuksen ajaksi ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi.

3.  EPV ilmoittaa tarkastuksesta hyvissä ajoin ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tarkastus on määrä suorittaa. Jos tarkastuksen moitteeton ja tehokas tekeminen sitä edellyttää, EPV voi kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta ilmoitettuaan suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen ilmoittamatta siitä etukäteen merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijalle.

4.  Virkamiesten ja muiden henkilöiden, jotka EPV on valtuuttanut tekemään paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitetaan uhkasakoista, joista 132 artiklassa säädetään sen varalta, että asianomaiset henkilöt eivät suostu tarkastukseen.

5.  Merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan on suostuttava EPV:n päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava 132 artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1093/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6.  Sen jäsenvaltion, jossa tarkastus on määrä suorittaa, toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten ja kyseisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden on EPV:n pyynnöstä aktiivisesti avustettava EPV:n valtuuttamia virkamiehiä ja muita henkilöitä. Myös asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

7.  EPV voi myös pyytää toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan puolestaan tässä artiklassa ja 123 artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisiä tutkimustehtäviä ja paikalla tehtäviä tarkastuksia.

8.  Jos virkamiehet ja muut EPV:n valtuuttamat mukana olevat henkilöt toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava heille tarvittavaa apua ja pyydettävä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.

9.  Jos 1 kohdassa säädetty paikalla tehtävä tarkastus tai 7 kohdassa säädetty virka-apu edellyttää kansallisen lainsäädännön mukaan tuomioistuimen lupaa, EPV hakee tällaista lupaa. Lupaa voidaan hakea myös turvaamistoimenpiteenä.

10.  Jos jäsenvaltion tuomioistuin saa hakemuksen, joka koskee 1 kohdassa säädetyn paikalla tehtävän tarkastuksen hyväksymistä tai 7 kohdassa säädettyä virka-apua, tuomioistuimen on tarkistettava,

a)  onko 4 kohdassa tarkoitettu EPV:n päätös ▌ todistusvoimainen;

b)  ovatko mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ▌oikeasuhteisia eivätkä mielivaltaisia tai liiallisia.

11.  Sovellettaessa 10 kohdan b alakohtaa tuomioistuin voi pyytää EPV:ltä yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti seikoista, joiden perusteella EPV epäilee tämän asetuksen rikkomista, epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkokeinojen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Tuomioistuin ei kuitenkaan saa tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan EPV:n asiakirja-aineistossa olevia tietoja. EPV:n päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 säädetyn menettelyn mukaisesti.

125 artikla

Tietojenvaihto

1.   Edellä olevan 117 artiklan mukaisten valvontatehtäviensä hoitamiseksi ja rajoittamatta 96 artiklan soveltamista EPV ja toimivaltaiset viranomaiset antavat ilman aiheetonta viivytystä toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Tätä varten toimivaltaiset viranomaiset ja EPV vaihtavat tietoja, jotka liittyvät seuraaviin:

a)  merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija tai henkilö, jolla on määräysvalta merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijassa tai joka on tällaisen liikkeeseenlaskijan suorassa tai välillisessä määräysvallassa;

b)  34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettu kolmas osapuoli, jonka kanssa merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijalla on sopimusjärjestely; ▌

c)  reserviomaisuuden säilyttämisestä 37 artiklan mukaisesti huolehtiva kryptovarapalvelun tarjoaja, luottolaitos tai sijoituspalveluyritys;

d)  merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija tai henkilö, jolla on määräysvalta merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijassa tai joka on tällaisen liikkeeseenlaskijan suorassa tai välillisessä määräysvallassa;

e)  merkittäviin sähkörahatokeneihin liittyviä maksupalveluja tarjoava maksupalveluntarjoaja;

f)  luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaa merkittävien sähkörahatokenien luovutuksesta merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden puolesta;

g)  kryptovarapalvelun tarjoaja, joka tarjoaa kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien osalta;

h)  kryptovarojen kaupankäyntialusta, jolla merkittävä omaisuusreferenssitoken tai merkittävä sähkörahatoken on otettu kaupankäynnin kohteeksi;

i)  a–h alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden ylin hallintoelin.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta pyyntöä, joka koskee tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä tietojenvaihtoa tai yhteistyötä 123 artiklassa säädetyssä tutkimuksessa tai 124 artiklassa säädetyssä paikalla tehtävässä tarkastuksessa, ainoastaan, jos

a)   pyynnön noudattaminen vaikuttaa todennäköisesti haitallisesti sen omaan tutkimukseen, täytäntöönpanotoimiin tai tapauksen mukaan rikostutkintaan;

b)   oikeudenkäyntejä on samojen toimien osalta ja samoja luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan jo pantu vireille sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jolle pyyntö on osoitettu;

c)   pyynnön saaneessa jäsenvaltiossa on jo annettu tätä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä ja näitä tekoja koskeva lainvoimainen tuomio.

126 artikla

EPV:n ja kolmansien maiden väliset tietojenvaihtoa koskevat hallinnolliset sopimukset

1.  EPV voi 117 artiklan mukaisten valvontatehtäviensä hoitamiseksi tehdä tietojenvaihtoa koskevia hallinnollisia sopimuksia kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa vain, jos ilmaistavien tietojen salassapito taataan vähintään 129 artiklassa säädetyllä tavalla.

2.  ▌ Tietojenvaihdon on palveltava EPV:n tai näiden valvontaviranomaisten tehtävien hoitamista.

3.  EPV soveltaa asetusta (EU) 2018/1725 henkilötietojen siirtämiseen kolmanteen maahan.

127 artikla

Kolmansilta mailta saatujen tietojen ilmaiseminen

1.  EPV saa ilmaista kolmansien maiden valvontaviranomaisilta saamansa tiedot ainoastaan, jos EPV tai EPV:lle tiedot toimittanut toimivaltainen viranomainen on saanut nimenomaisen suostumuksen tiedot toimittaneelta kolmannen maan valvontaviranomaiselta, ja soveltuvin osin ainoastaan sellaista tarkoitusta varten, johon kyseinen valvontaviranomainen on suostunut, tai jos tietojen ilmaiseminen on tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua nimenomaista suostumusta koskevaa vaatimusta ei sovelleta muihin unionin valvontaviranomaisiin, jos niiden pyytämät tiedot ovat tarpeen niiden tehtävien suorittamiseksi, eikä sitä sovelleta tuomioistuimiin, jos niiden pyytämiä tietoja tarvitaan sellaista tutkimusta tai menettelyä varten, joka koskee rikkomisia, joihin sovelletaan rikosoikeudellisia seuraamuksia.

128 artikla

Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Jos merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija harjoittaa muuta kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, EPV tekee yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, jotka vastaavat tällaisten muiden toimien valvonnasta asiaa koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan luettuina veroviranomaiset ja kolmansien maiden asiaankuuluvat valvontaviranomaiset, jotka eivät ole 119 artiklan 2 kohdan m alakohdassa tarkoitettuja kollegion jäseniä.

129 artikla

Salassapitovelvollisuus

Salassapitovelvollisuutta sovelletaan EPV:hen ja kaikkiin henkilöihin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet EPV:n sekä sellaisten henkilöiden palveluksessa, joille EPV on siirtänyt tehtäviä, mukaan luettuina sellaiset tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa EPV on tehnyt sopimuksen.

130 artikla

EPV:n toteuttamat valvontatoimenpiteet

1.  Jos EPV toteaa, että merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija on syyllistynyt johonkin liitteessä V lueteltuun rikkomiseen, se voi toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

a)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa olemaan jatkamatta rikkomisen käsittävää toimintaa;

b)  tehdä päätöksen, jossa määrätään sakkoja tai uhkasakkoja 131 ja 132 artiklan nojalla;

c)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa toimittamaan lisätietoja, jos se on omaisuusreferenssitokenin haltijoiden ja erityisesti yksityisten haltijoiden suojan vuoksi tarpeen;

d)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa keskeyttämään kryptovarojen yleisölle tarjoaminen kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos sillä on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

e)  tehdä päätöksen, jossa kielletään merkittävän omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoaminen, jos se toteaa, että tätä asetusta on rikottu, tai jos sillä on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta rikotaan;

f)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan kryptovarapalvelun tarjoajaa, joka ylläpitää kryptovarojen kaupankäyntialustaa, jolla merkittävä omaisuusreferenssitoken on otettu kaupankäynnin kohteeksi, keskeyttämään kaupankäynnin tällaisella kryptovaralla kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos sillä on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

g)  tehdä päätöksen, jossa kielletään kaupankäynti merkittävällä omaisuusreferenssitokenilla kryptovarojen kaupankäyntialustalla, jos se toteaa, että tätä asetusta on rikottu;

h)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa muuttamaan markkinointiviestintäänsä, jos se toteaa, että markkinointiviestintä ei ole sopusoinnussa 29 artiklan kanssa;

i)  tehdä päätöksen, jossa keskeytetään tai kielletään markkinointiviestintä, jos on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

j)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa julkistamaan kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa yleisölle tarjottavan tai kaupankäynnin kohteeksi otettavan merkittävän omaisuusreferenssitokenin arviointiin, jotta voidaan varmistaa kuluttajansuoja tai markkinoiden häiriötön toiminta;

k)  antaa varoituksia siitä, että merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija ei noudata tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan;

l)  peruuttaa merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimiluvan;

m)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan luonnollisen henkilön poistamista merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan ylimmästä hallintoelimestä;

n)  vaatia valvonnassaan olevaa merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaa määräämään kyseiselle merkittävälle omaisuusreferenssitokenille vähimmäisnimellisarvon tai rajoittamaan liikkeeseen laskettavan merkittävän omaisuusreferenssitokenin määrää 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.  Jos EPV toteaa, että merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on syyllistynyt johonkin liitteessä VI lueteltuun rikkomiseen, se voi toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

a)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa olemaan jatkamatta rikkomisen käsittävää toimintaa;

b)  tehdä päätöksen, jossa määrätään sakkoja tai uhkasakkoja 131 ja 132 artiklan nojalla;

c)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa toimittamaan lisätietoja, jos se on merkittävien sähkörahatokenin haltijoiden ja erityisesti yksityisten haltijoiden suojan vuoksi tarpeen;

d)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa keskeyttämään kryptovarojen yleisölle tarjoaminen kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos sillä on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

e)  tehdä päätöksen, jossa kielletään merkittävän sähkörahatokenin yleisölle tarjoaminen, jos se toteaa, että tätä asetusta on rikottu, tai jos sillä on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta rikotaan;

f)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan kryptovarapalvelun tarjoajaa, joka ylläpitää kryptovarojen kaupankäyntialustaa, jolla merkittävät sähkörahatokenit on otettu kaupankäynnin kohteeksi, keskeyttämään kaupankäynnin tällaisilla kryptovaroilla kerrallaan enintään 30 peräkkäiseksi työpäiväksi, jos sillä on perusteltu syy epäillä, että tätä asetusta on rikottu;

g)  tehdä päätöksen, jossa kielletään kaupankäynti merkittävillä sähkörahatokeneilla kryptovarojen kaupankäyntialustalla, jos se toteaa, että tätä asetusta on rikottu;

h)  tehdä päätöksen, jossa vaaditaan merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa julkistamaan kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa yleisölle tarjottavan tai kaupankäynnin kohteeksi otettavan merkittävän sähkörahatokenin arviointiin, jotta voidaan varmistaa kuluttajansuoja tai markkinoiden häiriötön toiminta;

i)  antaa varoituksia siitä, että merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija ei noudata tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan;

j)  vaatia valvonnassaan olevaa merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa määräämään kyseiselle merkittävälle sähkörahatokenille vähimmäisnimellisarvon tai rajoittamaan liikkeeseen laskettavan merkittävän sähkörahatokenin määrää 58 artiklan 3 kohdan soveltamisen seurauksena.

3.  Toteuttaessaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä EPV ottaa huomioon rikkomisen luonteen ja vakavuuden käyttäen perusteena seuraavia:

a)  rikkomisen kesto ja toistuvuus;

b)  onko rikkominen aiheuttanut talousrikoksen tai helpottanut sitä tai muuten vaikuttanut siihen;

c)  onko rikkominen paljastanut vakavia tai järjestelmään liittyviä heikkouksia merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan menettelyissä, toimintaperiaatteissa ja riskienhallintatoimenpiteissä;

d)  onko rikkominen tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti;

e)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan vastuun aste;

f)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan taloudellinen vahvuus, jota osoittavat vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;

g)  rikkomisen vaikutukset merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien haltijoiden etuihin;

h)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan rikkomisen vuoksi saamien voittojen tai välttämien tappioiden taikka rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneiden tappioiden suuruus, jos ne voidaan määrittää;

i)  se, missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on tehnyt yhteistyötä EPV:n kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen liikkeeseenlaskija joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai tappioiden välttämisestä saadusta hyödystä;

j)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan aikaisemmat rikkomiset;

k)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan rikkomisen jälkeen toteuttamat toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi.

4.  Ennen 1 kohdan d–g ja j alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamista EPV ilmoittaa asiasta ESMAlle ja, jos merkittävien omaisuusreferenssitokenien referenssinä on euro tai jäsenvaltion virallinen valuutta, joka ei ole euro, EKP:lle tai asianomaisen jäsenvaltion keskuspankille, joka laskee liikkeeseen kyseisen virallisen valuutan.

5.  Ennen 2 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamista EPV ilmoittaa asiasta merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen jäsenvaltion keskuspankille, jonka virallinen valuutta on merkittävän sähkörahatokenin referenssinä.

6.  EPV ilmoittaa kaikista 1 tai 2 kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ilman aiheetonta viivytystä rikkomisesta vastuussa olevalle merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijalle sekä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. EPV julkaisee kaikki tällaiset päätökset verkkosivustollaan kymmenen työpäivän kuluessa päätöksen tekopäivästä, paitsi jos julkaiseminen vaarantaisi vakavasti rahoitusvakauden tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille. Tällainen julkaiseminen ei saa sisältää henkilötietoja.

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettuun julkaisemiseen on sisällyttävä vähintään seuraavat maininnat:

a)  maininta siitä, että rikkomisesta vastuussa olevalla henkilöllä on oikeus hakea muutosta päätökseen unionin tuomioistuimessa;

b)  tarvittaessa maininta siitä, että muutosta on haettu ja että muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta;

c)  maininta siitä, että EPV:n valituslautakunnalla on mahdollisuus keskeyttää riitautetun päätöksen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1093/2010 60 artiklan 3 kohdan nojalla.

131 artikla

Sakot

1.  EPV tekee päätöksen tämän artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisen sakon määräämisestä, jos se toteaa 134 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että

a)  merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija tai sen ylimmän hallintoelimen jäsen on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt johonkin liitteessä V lueteltuun rikkomiseen;

b)  merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija tai sen ylimmän hallintoelimen jäsen on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt johonkin liitteessä VI lueteltuun rikkomiseen.

Rikkominen katsotaan tahalliseksi, jos EPV havaitsee objektiivisia tekijöitä, jotka osoittavat, että liikkeeseenlaskija tai sen ylimmän hallintoelimen jäsen toimi tarkoituksellisesti syyllistyessään rikkomiseen.

2.  Tehdessään 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen EPV ottaa huomioon rikkomisen luonteen ja vakavuuden käyttäen perusteena seuraavia:

a)  rikkomisen kesto ja toistuvuus;

b)  onko rikkominen aiheuttanut talousrikoksen tai helpottanut sitä tai muuten vaikuttanut siihen;

c)  onko rikkominen paljastanut vakavia tai järjestelmään liittyviä heikkouksia merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan menettelyissä, toimintaperiaatteissa ja riskienhallintatoimenpiteissä;

d)  onko rikkominen tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti;

e)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan vastuun aste;

f)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan taloudellinen vahvuus, jota osoittavat vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;

g)  rikkomisen vaikutukset merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien haltijoiden etuihin;

h)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan rikkomisen vuoksi saamien voittojen tai välttämien tappioiden taikka rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneiden tappioiden suuruus, jos ne voidaan määrittää;

i)  se, missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on tehnyt yhteistyötä EPV:n kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen liikkeeseenlaskija joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai tappioiden välttämisestä saadusta hyödystä;

j)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan aikaisemmat rikkomiset;

k)  rikkomisesta vastuussa olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan rikkomisen jälkeen toteuttamat toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi.

3.  Merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta 1 kohdassa tarkoitetun sakon enimmäismäärä on enintään 12,5 prosenttia sen edellisen tilikauden vuotuisesta liikevaihdosta tai kaksi kertaa rikkomisen johdosta saatujen voittojen tai vältettyjen tappioiden määrä, jos ne voidaan määrittää.

4.  Merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta 1 kohdassa tarkoitetun sakon enimmäismäärä on enintään 10 prosenttia sen edellisen tilikauden vuotuisesta liikevaihdosta tai kaksi kertaa rikkomisen johdosta saatujen voittojen tai vältettyjen tappioiden määrä, jos ne voidaan määrittää.

132 artikla

Uhkasakot

1.  EPV tekee päätöksen uhkasakkojen määräämisestä pakottaakseen

a)  henkilön olemaan jatkamatta rikkomisen käsittävää toimintaa 130 artiklan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti;

b)  122 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön

i)  toimittamaan täydellisinä tiedot, joita on pyydetty 122 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;

ii)  suostumaan tutkimukseen ja erityisesti toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt tai muun pyydetyn aineiston ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on toimitettu 123 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä käynnistetyssä tutkimuksessa;

iii)  suostumaan 124 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä määrättyyn paikalla tehtävään tarkastukseen.

2.  Uhkasakkojen on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia. Uhkasakkoja on määrättävä kutakin viivästyspäivää kohden.

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakkojen määrä on 3 prosenttia edeltävän tilikauden keskimääräisestä päiväliikevaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa kyseessä, 2 prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se lasketaan uhkasakon määräämisestä tehdyssä EPV:n päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.

4.  Uhkasakko määrätään enintään kuuden kuukauden ajaksi EPV:n päätöksen tiedoksi antamisesta. Tämän ajanjakson päätyttyä EPV tarkastelee toimenpidettä uudelleen.

133 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen julkistaminen, luonne, täytäntöönpano ja kohdentaminen

1.  EPV julkistaa jokaisen sakon ja uhkasakon, joka on määrätty 131 ja 132 artiklan mukaisesti, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoitusvakauden tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille. Tällainen julkaiseminen ei saa sisältää henkilötietoja.

2.  Edellä olevien 131 ja 132 artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

3.  Edellä olevien 131 ja 132 artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat täytäntöönpanokelpoisia siinä valtiossa voimassa olevien, lainkäyttöä riita-asioissa koskevien sääntöjen mukaisesti, jonka alueella sakon tai uhkasakon täytäntöönpano toteutetaan.

4.  Sakkojen ja uhkasakkojen määrät kohdennetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

5.  Sen estämättä, mitä 131 ja 132 artiklassa säädetään, jos EPV päättää olla määräämättä sakkoja tai uhkasakkoja, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille sekä esittää päätöksensä syyt.

134 artikla

Menettelysäännöt valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja sakkojen määräämiseksi

1.  Jos EPV:n hoitaessa 117 artiklan mukaisia valvontatehtäviään on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet epäillä, että jokin liitteessä V tai VI lueteltu rikkominen on tapahtunut tai tulee tapahtumaan, EPV nimeää organisaationsa sisältä riippumattoman tutkivan virkamiehen asiaa tutkimaan. Tutkiva virkamies ei saa olla tai ei ole saanut olla suoraan tai välillisesti osallisena kyseisten merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden valvonnassa, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava EPV:stä riippumaton.

2.  Tutkiva virkamies tutkii väitetyt rikkomiset ja ottaa huomioon tutkimusten kohteena olevien henkilöiden esittämät huomiot ja esittää havainnoistaan täydellisen asiakirja-aineiston EPV:lle.

3.  Tutkiva virkamies voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää valtuutta pyytää tietoja 122 artiklan mukaisesti sekä valtuutta suorittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia 123 ja 124 artiklan mukaisesti. Näitä valtuuksia käyttäessään tutkivan virkamiehen on noudatettava 121 artiklaa.

4.  Tehtäviään hoitaessaan tutkivalla virkamiehellä on oikeus saada kaikki EPV:n valvontatoimintansa puitteissa keräämät asiakirjat ja tiedot.

5.  Saatettuaan tutkimuksensa päätökseen ja ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toimittamista EPV:lle tutkivan virkamiehen on annettava tutkimuksen kohteena olleille henkilöille tilaisuus tulla kuulluiksi tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tutkivan virkamiehen on perustettava havaintonsa yksinomaan tosiseikkoihin, joista asianomaiset henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

6.  Tämän artiklan mukaisten tutkimusten aikana on kaikilta osin kunnioitettava asianomaisten henkilöiden puolustautumisoikeuksia.

7.  Toimittaessaan havainnot sisältävän asiakirja-aineiston EPV:lle tutkivan virkamiehen on ilmoitettava tästä tutkimusten kohteena oleville henkilöille. Tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu kolmansia osapuolia koskeviin luottamuksellisiin tietoihin eikä EPV:n sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

8.  Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan 135 artiklan mukaisesti tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä, jos henkilöt ovat sitä pyytäneet, EPV päättää, onko tutkimuksen kohteena oleva merkittävän omaisuusreferenssitokenin tai merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija syyllistynyt johonkin liitteessä V tai VI lueteltuun rikkomiseen, ja jos näin on, toteuttaa valvontatoimenpiteen 130 artiklan mukaisesti tai määrää sakon 131 artiklan mukaisesti.

9.  Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn EPV:ssä eikä puutu muullakaan tavalla EPV:n päätöksentekoprosessiin.

10.  Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] 139 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan valtuuden käyttöä koskevat menettelysäännöt, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, ajalliset säännökset, sakkojen tai uhkasakkojen periminen sekä sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisajat.

11.  EPV ilmoittaa asiasta asianomaisille kansallisille viranomaisille tutkimista ja tarvittaessa syytetoimia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi EPV pidättäytyy määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa se on tietoinen siitä, että aiempi samanlaisen tosiseikan tai olennaisilta osiltaan samanlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn seurauksena.

135 artikla

Asianomaisten henkilöiden kuuleminen

1.  Ennen kuin EPV tekee 130, 131 tai 132 artiklan nojalla päätöksen, se antaa tutkimuksen kohteena oleville henkilöille tilaisuuden esittää huomautuksensa EPV:n toteamista seikoista. EPV perustaa päätöksensä ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos tarvitaan kiireellisiä toimia estämään merkittävän ja välittömän vahingon aiheutuminen rahoitusvakaudelle tai kryptovarojen haltijoille, erityisesti yksityisille haltijoille. Tällaisessa tapauksessa EPV voi tehdä välipäätöksen ja se antaa asianomaisille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.

3.  Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden puolustautumisoikeuksia on kunnioitettava kaikilta osin. Näillä henkilöillä on oikeus tutustua EPV:n asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua EPV:n asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä EPV:n sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

136 artikla

Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta

Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla EPV on määrännyt sakon, uhkasakon tai jonkin hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen tämän asetuksen mukaisesti. Se voi kumota sakon tai uhkasakon tai alentaa tai korottaa sitä.

137 artikla

Valvontamaksut

1.  EPV veloittaa merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoilta maksuja. Maksuilla katetaan menot, joita EPV:lle aiheutuu merkittävien omaisuusreferenssitokenien ja merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoihin liittyvien valvontatehtäviensä suorittamisesta 117 ja 119 artiklan mukaisesti, ja niiden kustannusten korvaaminen, joita toimivaltaisille viranomaisille saattaa aiheutua tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta, erityisesti 138 artiklan mukaisen tehtävien siirtämisen seurauksena.

2.  Merkittävän omaisuusreferenssitokenin yksittäiseltä liikkeeseenlaskijalta veloitettavan maksun määrän on oltava oikeassa suhteessa sen reserviomaisuuden kokoon ja katettava kaikki kustannukset, joita EPV:lle aiheutuu sen tämän asetuksen mukaisten valvontatehtäviensä hoitamisesta.

Merkittävän sähkörahatokenin yksittäiseltä liikkeeseenlaskijalta veloitettavan maksun määrän on oltava oikeasssa suhteessa varoja vastaan liikkeeseen lasketun sähkörahatokenin määrään ja katettava kaikki kustannukset, joita EPV:lle aiheutuu sen tämän asetuksen mukaisten valvontatehtäviensä suorittamisesta, mukaan lukien kyseisten tehtävien suorittamisesta mahdollisesti aiheutuvien kustannusten korvaaminen.

3.  Komissio hyväksyy viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] 139 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä maksujen tyyppi, seikat, joista maksuja peritään, maksujen määrä ja tapa, jolla ne on maksettava, sekä menetelmä, jolla lasketaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisökohtainen enimmäismäärä, jonka EPV voi veloittaa.

138 artikla

Tehtävien siirtäminen EPV:ltä toimivaltaisille viranomaisille

1.  EPV voi siirtää määrättyjä valvontatehtäviä toimivaltaiselle viranomaiselle, jos merkittävien omaisuusreferenssitokenien tai merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden valvontaa koskevan tehtävän asianmukainen suorittaminen sitä edellyttää. Kyseisiin määrättyihin valvontatehtäviin voi kuulua valtuus esittää 122 artiklan mukaisia tietopyyntöjä sekä suorittaa 123 tai 124 artiklan mukaisia tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia.

2.  EPV kuulee ennen 1 kohdassa tarkoitetun tehtävän siirtämistä asianomaista toimivaltaista viranomaista seuraavista:

a)  siirrettävän tehtävän laajuus;

b)  tehtävän suorittamisen aikataulu; ja

c)  tarvittavat tiedot, jotka EPV toimittaa ja jotka toimitetaan EPV:lle.

3.  Komission 137 artiklan 3 kohdan ja 139 artiklan nojalla antaman maksuja koskevan delegoidun säädöksen mukaisesti EPV korvaa siirrettyjen tehtävien hoitamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle aiheutuneet kustannukset.

4.  EPV tarkastelee tehtävien siirtämistä uudelleen asianmukaisin väliajoin. Tällainen tehtävien siirtäminen voidaan peruuttaa milloin tahansa.

VIII OSASTO

Delegoidut säädökset

139 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] 36 kuukauden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 11 kohdassa, 103 artiklan 8 kohdassa, 104 artiklan 8 kohdassa, 105 artiklan 7 kohdassa, 134 artiklan 10 kohdassa ja 137 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 36 kuukauden määräajan päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 43 artiklan 11 kohdassa, 103 artiklan 8 kohdassa, 104 artiklan 8 kohdassa, 105 artiklan 7 kohdassa, 134 artiklan 10 kohdassa ja 137 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 11 kohdan, 103 artiklan 8 kohdan, 104 artiklan 8 kohdan, 105 artiklan 7 kohdan, 134 artiklan 10 kohdan tai 137 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

IX OSASTO

Siirtymä- ja loppusäännökset

140 artikla

Kertomukset tämän asetuksen soveltamisesta

1.  Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [48 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] EPV:tä ja ESMAa kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen. Viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] esitetään välikertomus, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa esitetään

a)  kryptovarojen liikkeeseenlaskujen lukumäärä unionissa, toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tai ilmoittamien kryptovaran kuvausten lukumäärä, liikkeeseen laskettujen kryptovarojen tyyppi ja markkina-arvo sekä kaupankäynnin kohteeksi otettujen kryptovarojen lukumäärä;

b)   kuvaus kryptovarojen luokittelusta saaduista kokemuksista, mukaan lukien mahdolliset erot toimivaltaisten viranomaisten toimintatavoissa;

c)   arvio muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien kuvausten hyväksymismenettelyn käyttöönoton tarpeellisuudesta;

d)  arvio niiden unionissa asuvien henkilöiden lukumäärästä, jotka käyttävät unionissa liikkeeseen laskettuja kryptovaroja tai sijoittavat niihin;

e)   mahdollisuuksien mukaan arvio niiden unionissa asuvien henkilöiden lukumäärästä, jotka käyttävät unionin ulkopuolella liikkeeseen laskettuja kryptovaroja tai sijoittavat niihin, ja selvitys asiaa koskevien tietojen saatavuudesta;

f)  unionissa ilmoitettujen kryptovaroihin liittyvien petosten, huijausten, hakkerointien, tapausten, joissa kryptovaroja on käytetty kiristysohjelmahyökkäyksiin liittyviin maksuihin, kyberhyökkäysten, varkauksien tai menetysten lukumäärä ja arvo, petollisen toiminnan tyypit, kryptovarapalvelun tarjoajien ja omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden vastaanottamien valitusten lukumäärä, toimivaltaisten viranomaisten vastaanottamien valitusten lukumäärä ja vastaanotettujen valitusten kohteet;

g)  omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi reserviomaisuuden luokista, omaisuuserien reservien koosta ja omaisuusreferenssitokeneilla suoritettujen maksujen volyymista;

h)  merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi reserviomaisuuden luokista, omaisuusreservien koosta ja merkittävillä omaisuusreferenssitokeneilla suoritettujen maksujen volyymista;

i)  sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi sähkörahatokenien referenssinä olevista virallisista valuutoista, 54 artiklan mukaisesti talletettujen tai sijoitettujen varojen koostumuksesta ja koosta ja sähkörahatokeneilla suoritettujen maksujen volyymista;

j)  merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi merkittävien sähkörahatokenien referenssinä olevista virallisista valuutoista ja merkittäviä sähkörahatokeneita liikkeeseenlaskevien sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten osalta omaisuusreservien koosta ja merkittävillä sähkörahatokeneilla suoritettujen maksujen volyymista;

k)  merkittävien kryptovarapalvelun tarjoajien lukumäärä;

l)  arvio kryptovarojen markkinoiden toiminnasta unionissa, mukaan lukien markkinoiden kehitys ja suuntaukset, ottaen huomioon valvontaviranomaisten kokemukset, toimiluvan saaneiden kryptovarapalvelun tarjoajien lukumäärä ja kunkin keskimääräinen markkinaosuus;

m)  arvio ▌ kryptovarojen haltijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden, erityisesti yksityisten haltijoiden, suojan tasosta;

n)   arvio sosiaalisen median verkostojen kautta tapahtuvista vilpillisestä markkinointiviestinnästä ja huijauksista, joihin liittyy kryptovaroja;

o)   arvio kryptovarojen liikkeeseenlaskijoihin ja kryptovarapalvelun tarjoajiin sovellettavista vaatimuksista ja niiden vaikutuksesta toiminnalliseen häiriönsietokykyyn, markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen sekä asiakkaiden ja kryptovarojen haltijoiden suojaan;

p)   arvio 81 artiklan soveltamisesta ja mahdollisuudesta lisätä asianmukaisuustestit 78, 79 ja 80 artiklaan kryptovarapalvelun tarjoajien asiakkaiden ja erityisesti yksityisten haltijoiden suojan parantamiseksi;

q)  arvio siitä, onko tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kryptovarapalvelujen laajuus asianmukainen, onko tässä asetuksessa vahvistettuja määritelmiä tarpeen mukauttaa ja onko tämän asetuksen soveltamisalaan tarpeen sisällyttää uusia innovatiivisia kryptovaran muotoja;

r)   arvio siitä, ovatko kryptovarapalvelun tarjoajia koskevat vakavaraisuusvaatimukset asianmukaisia ja olisiko ne yhdenmukaistettava sijoituspalveluyrityksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2033(46) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034(47) nojalla sovellettavien perustamispääomaa ja omia varoja koskevien vaatimusten kanssa;

s)   arvio niiden kynnysarvojen tarkoituksenmukaisuudesta, joiden perusteella omaisuusreferenssitokenit ja sähkörahatokenit luokitellaan merkittäviksi 43 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti, ja arvio siitä, olisiko kynnysarvoja arvioitava säännöllisin väliajoin;

t)  arvio hajautetun rahoituksen kehityksestä kryptovarojen markkinoilla ja hajautettujen kryptovarajärjestelmien asianmukaisesta sääntelykohtelusta;

u)  arvio niiden kynnysarvojen tarkoituksenmukaisuudesta, joiden perusteella kryptovarapalvelun tarjoajat katsotaan merkittäviksi 85 artiklan nojalla, ja arvio siitä, olisiko kynnysarvoja arvioitava säännöllisin väliajoin;

v)  arvio siitä, olisiko tämän asetuksen puitteissa perustettava vastaavuusjärjestelmä kolmansien maiden kryptovarapalveluja tarjoaville yhteisöille, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoille tai sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille;

w)  arvio siitä, ovatko 4 ja 16 artiklan mukaiset poikkeukset asianmukaisia;

x)  arvio tämän asetuksen vaikutuksista sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan kryptovarojen osalta, mukaan lukien mahdolliset vaikutukset pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantiin ja uusien maksutapojen, myös maksuvälineiden, kehittämiseen;

y)  kuvaus liiketoimintamallien ja teknologioiden kehityksestä kryptovarojen markkinoilla painottaen erityisesti uusien teknologioiden ympäristövaikutuksia ja ilmastoon liittyviä vaikutuksia sekä arvio toimintavaihtoehdoista ja tarvittaessa lisätoimenpiteistä, jotka saattavat olla perusteltuja kryptovarojen markkinoilla käytettävien teknologioiden ja erityisesti kryptovaroilla toteutettavien liiketoimien validointiin käytettävien konsensusmekanismien ilmastoon kohdistuvien haitallisten vaikutusten ja muiden ympäristöön liittyvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi;

z)  arvio siitä, onko tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä tarpeen muuttaa asiakkaiden ja kryptovarojen haltijoiden suojan, markkinoiden eheyden ja rahoitusvakauden varmistamiseksi;

a a)  hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden soveltaminen;

a b)  arvio toimivaltaisten viranomaisten, EPV:n ja ESMAn, keskuspankkien ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten välisestä yhteistyöstä muun muassa niiden vastuiden tai tehtävien välisen vuorovaikutuksen osalta sekä arvio eduista ja haitoista, joita aiheutuu siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vastaavat tai EPV vastaa valvonnasta tämän asetuksen nojalla;

a c)  arvio toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn välisestä yhteistyöstä, joka koskee merkittävien kryptovarapalvelun tarjoajien valvontaa, sekä arvio eduista ja haitoista, joita aiheutuu siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja EPV vastaavat merkittävien kryptovarapalvelun tarjoajien valvonnasta tämän asetuksen nojalla;

a d)  tämän asetuksen noudattamisesta muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille aiheutuvat kustannukset prosenttiosuutena kryptovarojen liikkeeseenlaskujen kautta kerätystä määrästä;

a e)  tämän asetuksen noudattamisesta omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoille ja sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoille aiheutuvat kustannukset prosenttiosuutena niiden toimintakustannuksista;

a f)  tämän asetuksen noudattamisesta kryptovarapalvelun tarjoajille aiheutuvat kustannukset prosenttiosuutena niiden toimintakustannuksista;

a g)  toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n tämän asetuksen rikkomisesta määräämien hallinnollisten sakkojen ja rikosoikeudellisten seuraamusten lukumäärä ja määrä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksissa jatketaan tarvittaessa myös 141 ja 142 artiklassa tarkoitetun kertomusten aiheiden käsittelyä.

141 artikla

ESMAn vuosikertomus markkinoiden kehityksestä

ESMA toimittaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja sen jälkeen joka vuosi tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja kryptovarojen markkinoiden kehityksestä. Kertomus asetetaan julkisesti saataville.

Kertomuksessa esitetään

a)   kryptovarojen liikkeeseenlaskujen lukumäärä unionissa, toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tai ilmoittamien kryptovaran kuvausten lukumäärä, liikkeeseen laskettujen kryptovarojen tyyppi ja markkina-arvo sekä kaupankäynnin kohteeksi otettujen kryptovarojen lukumäärä;

b)   omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi omaisuusreservien luokista, omaisuuserien reservien koosta ja omaisuusreferenssitokeneilla toteutettujen liiketoimien volyymista;

c)  merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi omaisuusreservien luokista, omaisuuserien reservien koosta ja merkittävillä omaisuusreferenssitokeneilla toteutettujen liiketoimien volyymista;

d)   sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi sähkörahatokenien referenssinä olevista virallisista valuutoista, 54 artiklan mukaisesti talletettujen tai sijoitettujen varojen koostumuksesta ja koosta ja sähkörahatokeneilla suoritettujen maksujen volyymista;

e)  merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden lukumäärä sekä analyysi merkittävien sähkörahatokenien referenssinä olevista virallisista valuutoista, ja merkittäviä sähkörahatokeneita liikkeeseenlaskevien sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten osalta omaisuusreservien koosta ja merkittävillä sähkörahatokeneilla suoritettujen maksujen volyymista;

f)  kryptovarapalvelun tarjoajien ja merkittävien kryptovarapalvelun tarjoajien lukumäärä;

g)   arvio niiden unionissa asuvien henkilöiden lukumäärästä, jotka käyttävät unionissa liikkeeseen laskettuja kryptovaroja tai sijoittavat niihin;

h)   mahdollisuuksien mukaan arvio niiden unionissa asuvien henkilöiden lukumäärästä, jotka käyttävät unionin ulkopuolella liikkeeseen laskettuja ja tarjottuja kryptovaroja tai sijoittavat niihin, sekä selvitys tietojen saatavuudesta tältä osin;

i)   kartoitus unionissa asuville henkilöille kryptovarapalveluja ilman toimilupaa tarjoavien vaihtopaikkojen maantieteellisestä sijainnista sekä selonottovelvollisuutta ja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen tasosta, mukaan lukien sellaisten vaihtopaikkojen lukumäärä, joilla ei ole selkeää kotipaikkaa, ja sellaisten vaihtopaikkojen lukumäärä, jotka sijaitsevat lainkäyttöalueilla, jotka sisältyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien unionin sääntöjen kannalta suuririskisten kolmansien maiden luetteloon tai veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan luetteloon, luokiteltuna asianmukaisten selonottovelvollisuutta koskevien menettelyjen noudattamistason mukaan;

j)  sellaisten kryptovaroilla toteutettujen liiketoimien osuus, jotka tapahtuvat kryptovarapalvelun tarjoajan tai ilman toimilupaa toimivan palveluntarjoajan tai vertaisvaihdon kautta, ja tällaisten liiketoimien volyymi;

k)  unionissa ilmoitettujen kryptovaroihin liittyvien petosten, huijausten, hakkerointien, tapausten, joissa kryptovaroja on käytetty kiristysohjelmahyökkäyksiin liittyviin maksuihin, kyberhyökkäysten, varkauksien tai menetysten lukumäärä ja arvo, petollisen toiminnan tyypit, kryptovarapalvelun tarjoajien ja omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden vastaanottamien valitusten lukumäärä, toimivaltaisten viranomaisten vastaanottamien valitusten lukumäärä ja vastaanotettujen valitusten kohteet;

l)  niiden valitusten lukumäärä, jotka kryptovarapalvelun tarjoajat, liikkeeseenlaskijat ja toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet kryptovaran kuvaukseen tai markkinointiviestintään, myös sosiaalisen median alustojen välityksellä tapahtuvaan markkinointiviestintään, sisältyvistä vääristä ja harhaanjohtavista tiedoista;

m)  parhaisiin käytäntöihin ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen raportteihin perustuvat mahdolliset lähestymistavat ja vaihtoehdot, joiden avulla voidaan vähentää riskiä tämän asetuksen kiertämisestä, joka liittyy muun muassa kolmansien maiden toimijoiden unionissa ilman toimilupaa suorittamaan kryptovarapalvelujen tarjoamiseen.

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat ESMAlle kertomuksen laatimiseksi tarvittavat tiedot. ESMA voi kertomusta varten pyytää tietoja lainvalvontaviranomaisilta.

142 artikla

Kertomus kryptovara-alan viimeaikaisesta kehityksestä

1.   Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] EPV:tä ja ESMAa kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kryptovaroihin liittyvästä viimeaikaisesta kehityksestä erityisesti sellaisten seikkojen osalta, joita ei käsitellä tässä asetuksessa, ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa esitetään ainakin

a)   arvio hajautetun rahoituksen kehityksestä kryptovarojen markkinoilla ja sellaisten hajautettujen kryptovarajärjestelmien asianmukaisesta sääntelykohtelusta, joilla ei ole liikkeeseenlaskijaa tai kryptovarapalvelun tarjoajaa, mukaan lukien arvio siitä, onko hajautettua rahoitusta tarpeen ja mahdollista säännellä;

b)   arvio siitä, onko kryptovarojen lainaksiantamista ja -ottamista tarpeen ja mahdollista säännellä;

c)   arvio sähkörahatokenien siirtoon liittyvien palvelujen kohtelusta, jos sitä ei käsitellä direktiivin (EU) 2015/2366 uudelleentarkastelun yhteydessä;

d)  arvio ainutkertaisten ja ei-korvattavien kryptovarojen markkinoiden kehityksestä ja tällaisten kryptovarojen asianmukaisesta sääntelykohtelusta, mukaan lukien arvio siitä, onko ainutkertaisten ja ei-korvattavien kryptovarojen tarjoajia sekä tällaisiin kryptovaroihin liittyvien palvelujen tarjoajia tarpeen ja mahdollista säännellä.

143 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.  Edellä olevia 4–15 artiklaa ei sovelleta kryptovarojen yleisölle tarjoamisiin, jotka päättyivät ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä].

2.   Poiketen siitä, mitä II osastossa säädetään, muihin kryptovaroihin kuin omaisuusreferenssitokeneihin ja sähkörahatokeneihin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä], sovelletaan vain seuraavia vaatimuksia:

a)   7 ja 9 artiklaa sovelletaan markkinointiviestintään, joka julkaistaan ... päivän ...kuuta ... jälkeen [tämän asetuksen soveltamispäivä];

b)   kaupankäyntialustojen ylläpitäjien on varmistettava ennen ... päivää ...kuuta ... [36 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä], että tässä asetuksessa vaadituissa tapauksissa kryptovaran kuvaus laaditaan, annetaan tiedoksi ja julkaistaan 6, 8 ja 9 artiklan mukaisesti ja sitä päivitetään 12 artiklan mukaisesti.

3.  Kryptovarapalvelun tarjoajat, jotka ovat tarjonneet palvelujaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä], voivat jatkaa niiden tarjoamista ... päivään ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä] tai siihen saakka, että niille myönnetään tai kieltäydytään myöntämästä toimilupa 63 artiklan nojalla, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta ensimmäisessä alakohdassa säädettyä siirtymäjärjestelyä kryptovarapalvelun tarjoajiin tai lyhentää sen kestoa, jos ne katsovat, että niiden kansallinen sääntelykehys, jota sovellettiin ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä], on vähemmän tiukka kuin tämä asetus.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja ESMAlle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä], ovatko ne käyttäneet toisessa alakohdassa säädettyä vaihtoehtoa, sekä siirtymäjärjestelyn kesto.

4.   Muut omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijat kuin luottolaitokset, jotka ovat laskeneet liikkeeseen omaisuusreferenssitokeneita sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ennen ... päivää ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä], voivat jatkaa niiden liikkeeseenlaskemista siihen saakka, että niille myönnetään toimilupa tai niiltä evätään toimilupa 21 artiklan nojalla, edellyttäen, että ne hakevat toimilupaa ennen ... päivää ...kuuta ... [13 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

5.   Luottolaitokset, jotka ovat laskeneet liikkeeseen omaisuusreferenssitokeneita sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ennen ... päivää ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä], voivat jatkaa niiden liikkeeseenlaskemista siihen saakka, että kryptovaran kuvaus on hyväksytty tai sitä ei ole hyväksytty 17 artiklan nojalla, edellyttäen, että ne ilmoittavat asiasta toimivaltaiselle viranomaiselleen mainitun artiklan 1 kohdan nojalla ennen ... päivää ...kuuta ... [13 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

6.  Poiketen siitä, mitä 62 ja 63 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa yksinkertaistettua menettelyä toimilupahakemuksiin, joita jättävät ... päivän ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] ja ... päivän ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä] välisenä aikana yhteisöt, joilla on ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] kansallisen lainsäädännön nojalla lupa tarjota kryptovarapalveluja. Ennen toimiluvan myöntämistä tällaisten yksinkertaistettujen menettelyjen mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että V osaston 2 ja 3 luvussa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan.

7.  EPV hoitaa 117 artiklan mukaisia valvontatehtäviään 43 artiklan 11 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten soveltamispäivästä alkaen.

144 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”Pankkiviranomainen toimii tällä asetuksella uskottujen valtuuksien puitteissa sekä direktiivin 2002/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY*, direktiivin 2009/110/EY, asetuksen (EU) N:o 575/2013**, direktiivin 2013/36/EU***, direktiivin 2014/49/EU****, direktiivin 2014/92/EU*****, direktiivin (EU) 2015/2366******, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/...*******(48) sekä lisäksi direktiivin 2002/65/EY asiaankuuluvien osien soveltamisalalla, siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan luotto- ja finanssilaitoksiin sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, mukaan lukien kaikki näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut oikeudellisesti sitovat unionin säädökset, joissa pankkiviranomaiselle annetaan tehtäviä. Pankkiviranomainen toimii myös neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013******** mukaisesti.

___________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

*** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

**** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

****** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214).

****** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

******* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EUVL L ..., ..., s. ...).

******** Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL 287, 29.10.2013, s. 63).”.

"

145 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tässä asetuksessa annettujen valtuuksien puitteissa sekä direktiivien 97/9/EY, 98/26/EY, 2001/34/EY, 2002/47/EY, 2004/109/EY, 2009/65/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU*, asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU**, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129*** ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/...****(49) soveltamisalalla ja, siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan sijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin tai yhteissijoitusyrityksiin, jotka pitävät osuuksiaan ja osakkeitaan kaupan, kryptovarojen liikkeeseenlaskijoihin tai tarjoajiin, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeviin henkilöihin tai kryptovarapalvelun tarjoajiin sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, soveltuvin osin direktiivien 2002/87/EY ja 2002/65/EY soveltamisalalla, mukaan luettuina kaikki näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset sekä mahdolliset muut oikeudellisesti sitovat unionin säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

___________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

*** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

**** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) .../..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EUVL L ..., ..., s. ...).”.

"

146 artikla

Direktiiviin 2013/36/EU muuttaminen

Korvataan direktiivin 2013/36/EU liitteessä I oleva 15 kohta seuraavasti:"

”15. Sähköisen rahan liikkeeseenlasku, myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/...*(50) 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määriteltyjen sähköisen rahan tokenien osalta.

16.  Asetuksen (EU) 2023/...(51) 3 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määriteltyjen omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlasku.

17.  Asetuksen (EU) 2023/...++ 3 artiklan1 kohdan 16 alakohdassa määritellyt kryptovarapalvelut.

___________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EUVL L ..., ..., s. ...).”.

"

147 artikla

Direktiivin (EU) 2019/1937 muuttaminen

Lisätään direktiivin (EU) 2019/1937 liitteessä olevaan I.B osaan kohta seuraavasti:"

”xxii) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EUVL L ..., ..., s. ...)▌(52).”

"

148 artikla

Direktiiveihin 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 tehtyjen muutosten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 146 ja 147 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 116 artiklassa säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle, EPV:lle ja ESMAlle.

149 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Tätä asetusta sovelletaan … päivästä …kuuta … [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

3.  Edellä olevasta 2 kohdasta poiketen III ja IV osastoa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

4.  Tämän artiklan 2 ja 3 kohdasta poiketen 2 artiklan 5 kohtaa, 3 artiklan 2 kohtaa, 6 artiklan 11 ja 12 kohtaa, 14 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, 17 artiklan 8 kohtaa, 18 artiklan 6 ja 7 kohtaa, 19 artiklan 10 ja 11 kohtaa, 21 artiklan 3 kohtaa, 22 artiklan 6 ja 7 kohtaa, 31 artiklan 5 kohtaa, 32 artiklan 5 kohtaa, 34 artiklan 13 kohtaa, 35 artiklan 6 kohtaa, 36 artiklan 4 kohtaa, 38 artiklan 5 kohtaa, 42 artiklan 4 kohtaa, 43 artiklan 11 kohtaa, 45 artiklan 7 ja 8 kohtaa, 46 artiklan 6 kohtaa, 47 artiklan 5 kohtaa, 51 artiklan 10 ja 15 kohtaa, 60 artiklan 13 ja 14 kohtaa, 61 artiklan 3 kohtaa, 62 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 63 artiklan 11 kohtaa, 66 artiklan 6 kohtaa, 68 artiklan 10 kohtaa, 71 artiklan 5 kohtaa, 72 artiklan 5 kohtaa, 76 artiklan 16 kohtaa, 81 artiklan 15 kohtaa, 82 artiklan 2 kohtaa, 84 artiklan 4 kohtaa, 88 artiklan 4 kohtaa, 92 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 95 artiklan 10 ja 11 kohtaa, 96 artiklan 3 kohtaa, 97 artiklan 1 kohtaa, 103 artiklan 8 kohtaa, 104 artiklan 8 kohtaa, 105 artiklan 7 kohtaa, 107 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 109 artiklan 8 kohtaa, 119 artiklan 8 kohtaa, 134 artiklan 10 kohtaa, 137 artiklan 3 kohtaa ja 139 artiklaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien kuvausta varten täsmennettävät tiedot

A osa: ▌ Tiedot tarjoajasta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevasta henkilöstä

1.  ▌Nimi;

2.   Oikeudellinen muoto;

3.  Virallinen osoite ja päätoimipaikka, jos nämä eivät ole samat;

4.  Rekisteröintipäivä;

5.  Oikeushenkilötunnus tai muu sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla vaadittu tunniste;

6.  Tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten sekä ajanjakso, jonka kuluessa tarjoajaan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaan henkilöön mainitun puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen välityksellä yhteyttä ottava sijoittaja saa vastauksen;

7.  Tapauksen mukaan emoyrityksen nimi;

8.  Tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön ylimmän hallintoelimen jäseninä olevien henkilöiden nimet, yritysosoitteet ja tehtävät;

9.   Tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön ja tapauksen mukaan sen emoyrityksen liike- tai ammattitoiminta;

10.  ▌ Tiedot tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön taloudellisesta tilasta kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta tai, jos tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö ei ole ollut toiminnassa kyseistä kolmen vuoden jaksoa, kyseisen tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön rekisteröintipäivän jälkeen.

Taloudellisen tilan arvioinnissa käytetään perustana todenmukaista selostusta tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä sen asemasta kunakin vuonna ja kullakin osavuosikaudella, jolta historiallisia taloudellisia tietoja edellytetään, sekä olennaisten muutosten syitä.

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön asemasta, ja sen on vastattava liiketoiminnan kokoa ja kompleksisuutta.

B osa: Tiedot liikkeeseenlaskijasta, jos eri kuin tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö

1.   Nimi;

2.   Oikeudellinen muoto;

3.   Virallinen osoite ja päätoimipaikka, jos nämä eivät ole samat;

4.   Rekisteröintipäivä;

5.   Oikeushenkilötunnus tai muu sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla vaadittu tunniste;

6.   Tapauksen mukaan emoyrityksen nimi;

7.   Liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen jäseninä olevien henkilöiden nimet, yritysosoitteet ja tehtävät;

8.   Liikkeeseenlaskijan ja tapauksen mukaan sen emoyrityksen liike- tai ammattitoiminta.

C osa: Tiedot kaupankäyntialustan ylläpitäjästä tapauksissa, joissa se laatii kryptovaran kuvauksen

1.   Nimi;

2.   Oikeudellinen muoto;

3.   Virallinen osoite ja päätoimipaikka, jos nämä eivät ole samat;

4.   Rekisteröintipäivä;

5.   Oikeushenkilötunnus tai muu sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla vaadittu tunniste;

6.   Tapauksen mukaan emoyrityksen nimi;

7.   Syy, jonka vuoksi kyseinen ylläpitäjä on laatinut kryptovaran kuvauksen;

8.   Ylläpitäjän ylimmän hallintoelimen jäseninä olevien henkilöiden nimet, yritysosoitteet ja tehtävät;

9.   Ylläpitäjän ja tapauksen mukaan sen emoyrityksen liike- tai ammattitoiminta.

D osa: Tiedot kryptovarahankkeesta

1.  Kryptovarahankkeen ja kryptovarojen nimi, jos eri kuin tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön nimi, ja lyhenne tai tunnus;

2.   Kryptovarahankkeen lyhyt kuvaus;

3.  Yksityiskohtaiset tiedot kaikista kryptovarahankkeen toteutukseen osallistuvista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä (myös yritysten yritysosoitteet tai kotipaikka), kuten neuvonantajista, kehitystiimistä ja kryptovarapalvelun tarjoajista; ▌

4.  Jos kryptovarahanke koskee hyödyketokeneita, kehitettävien tavaroiden tai palvelujen keskeiset ominaisuudet;

5.  Tiedot kryptovarahankkeesta, erityisesti kuvaus hankkeen aiemmista ja tulevista välitavoitteista ja tapauksen mukaan hankkeeseen jo osoitetuista resursseista;

6.  Tapauksen mukaan mahdollisesti kerättyjen varojen tai muiden kryptovarojen suunniteltu käyttö; ▌

E osa: Tiedot kryptovarojen tarjoamisesta yleisölle tai niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi

1.  Maininta siitä, koskeeko kryptovaran kuvaus kryptovarojen tarjoamista yleisölle vai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi;

2.   Syyt, joiden perusteella kryptovaroja tarjotaan yleisölle tai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi haetaan;

3.  Tapauksen mukaan määrä, joka yleisölle tarjoamisella on tarkoitus hankkia varoina tai minä tahansa muuna kryptovarana, mukaan lukien tapauksen mukaan kryptovarojen yleisölle tarjoamista koskeva merkinnän minimi- ja maksimitavoite sekä se, hyväksytäänkö ylimerkinnät ja miten ne kohdennetaan;

4.  Yleisölle tarjottavan kryptovaran liikkeeseenlaskuhinta (virallisena valuuttana tai minä tahansa muuna kryptovarana) ja mahdollisesti sovellettava merkintäpalkkio tai menetelmä, jonka mukaisesti tarjoushinta määräytyy;

5.  Yleisölle tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien kryptovarojen kokonaislukumäärä tapauksen mukaan;

6.  Maininta mahdollisista haltijoista, joille kryptovarojen yleisölle tarjoaminen tai tällaisten kryptovarojen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi on kohdennettu, mukaan lukien tällaisten kryptovarojen ▌ haltijoiden tyyppiä koskevat mahdolliset rajoitukset;

7.  Erityinen ilmoitus siitä, että kryptovarojen yleisölle tarjoamiseen osallistuvat ostajat voivat saada suorittamansa maksut takaisin, jos merkinnän minimitavoitetta ei ole saavutettu yleisölle tarjoamisen päättyessä, jos ostajat käyttävät 13 artiklassa tarkoitettua peruuttamisoikeuttaan tai jos tarjoaminen peruutetaan, sekä yksityiskohtainen kuvaus takaisinmaksumekanismista, mukaan lukien odotettu ajanjakso, jonka kuluessa takaisinmaksut suoritetaan;

8.  Tiedot kryptovarojen yleisölle tarjoamisen vaiheista, mukaan lukien tiedot kryptovarojen ennakko-ostajien alennetusta ostohinnasta (myynti ennen julkista myyntiä); Jos osalle ostajista tarjotaan alennettuja ostohintoja, selvitys siitä, miksi ostohinnoissa voi olla eroja, ja kuvaus tämän vaikutuksesta muihin sijoittajiin;

9.  Määräaikaisten tarjoamisten osalta merkintäaika, jonka ajan yleisölle tarjoaminen on voimassa ▌;

10.   Järjestelyt 10 artiklassa tarkoitettujen varojen tai muiden kryptovarojen suojaamiseksi määräaikaisen yleisölle tarjoamisen tai peruuttamisjakson aikana;

11.  Tarjottujen kryptovarojen ostamisessa käytettävät maksutavat sekä siirtotavat, joita käyttäen maksettu arvo siirretään ostajille, jos nämä ovat oikeutettuja saamaan suorittamansa maksut takaisin;

12.  Yleisölle tarjoamisten yhteydessä tiedot 13 artiklassa tarkoitetusta peruuttamisoikeudesta;

13.  Tiedot siitä, miten ja missä aikataulussa ostetut kryptovarat siirretään haltijoille;

14.   Tiedot teknisistä vaatimuksista, joita ostajan on noudatettava saadakseen kryptovarat haltuunsa;

15.  Kryptovarojen kohdennetusta tarjoamisesta vastaavan kryptovarapalvelun tarjoajan nimi ja tällaisen tarjoamisen muoto (merkintätakauksen perusteella tai muuten) tapauksen mukaan;

16.  Tapauksen mukaan sen kryptovarojen kaupankäyntialustan nimi, jolla kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, ja tiedot siitä, miten sijoittajat voivat päästä tällaisille kaupankäyntialustoille ja mitä kustannuksia niihin liittyy;

17.  Kustannukset, jotka liittyvät kryptovarojen tarjoamiseen yleisölle;

18.  Tarjoamiseen yleisölle tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvät mahdolliset eturistiriidat, jotka koskevat tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen osallisia henkilöitä;

19.  Laki, jota sovelletaan kryptovarojen yleisölle tarjoamiseen, sekä toimivaltainen tuomioistuin.

F osa: Tiedot kryptovaroista

1.   Niiden kryptovarojen tyyppi, joita aiotaan tarjota yleisölle tai joiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi haetaan;

2.   Kuvaus tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien kryptovarojen ominaisuuksista, mukaan lukien 109 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä olevan kryptovaran kuvauksen luokittelemiseksi tarpeelliset tiedot kyseisen artiklan 8 kohdassa säädetyn mukaisesti, ja toiminnoista, mukaan lukien tiedot siitä, milloin toimintojen on tarkoitus tulla sovellettaviksi.

G osa: Tiedot kryptovaroihin liitetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista

1.  Kuvaus ostajan oikeuksista ja mahdollisista velvollisuuksista sekä oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja edellytyksistä;

2.   Kuvaus edellytyksistä, joiden nojalla oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan muuttaa;

3.  Tapauksen mukaan tiedot liikkeeseenlaskijan tulevista kryptovarojen tarjoamisista yleisölle ja liikkeeseenlaskijan itsellään säilyttämien kryptovarojen lukumäärä;

4.  Jos kryptovarojen tarjoaminen yleisölle tai niiden kaupankäynnin kohteeksi ottaminen koskee hyödyketokeneita, tiedot niiden tavaroiden tai palvelujen laadusta ja määrästä, joihin hyödyketokenit antavat oikeuden;

5.  Jos kryptovarojen tarjoaminen yleisölle tai niiden kaupankäynnin kohteeksi ottaminen koskee hyödyketokeneita, tiedot siitä, miten hyödyketokenit voidaan lunastaa niitä tavaroita tai palveluja vastaan, joihin ne liittyvät;

6.  Jos ei haeta ottamista kaupankäynnin kohteeksi, tiedot siitä, miten ja missä kryptovaroja voidaan ostaa tai myydä niiden yleisölle tarjoamisen jälkeen;

7.  Tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien kryptovarojen ▌ siirtokelpoisuuden rajoitukset;

8.  Jos kryptovaroilla on ▌ protokollia niiden tarjonnan lisäämiseksi tai vähentämiseksi vastauksena kysynnän muutoksiin, kuvaus tällaisten protokollien toiminnasta;

9.  Tapauksen mukaan kuvaus suojajärjestelmistä, joilla suojellaan kryptovarojen arvoa, ja korvausjärjestelmistä;

10.   Laki, jota sovelletaan kryptovaroihin, sekä toimivaltainen tuomioistuin.

H osa: Tiedot perustana olevasta teknologiasta

1.  Tiedot käytetystä teknologiasta, mukaan lukien käytetty hajautetun tilikirjan teknologia, sekä käytetyistä protokollista ja teknisistä standardeista; ▌

2.  Tapauksen mukaan konsensusmekanismi;

3.  Kannustinmekanismit liiketoimien varmistamiseksi ja mahdollisesti sovellettavat maksut;

4.  Jos kryptovarat lasketaan liikkeeseen, siirretään ja tallennetaan käyttämällä liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai niiden puolesta toimivan kolmannen osapuolen ylläpitämää hajautetun tilikirjan teknologiaa, yksityiskohtainen kuvaus tällaisen hajautetun tilikirjan teknologian toiminnasta;

5.  Tiedot käytetyn teknologian tarkastuksen tuloksista, mikäli tällainen tarkastus suoritettiin.

I osa: Tiedot riskeistä

1.  Kuvaus riskeistä, joita liittyy kryptovarojen tarjoamiseen yleisölle tai niiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi;

2.  Kuvaus riskeistä, joita liittyy liikkeeseenlaskijaan, jos eri kuin tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö;

3.  Kuvaus kryptovaroihin liittyvistä riskeistä;

4.  Kuvaus hankkeen toteutukseen liittyvistä riskeistä;

5.  Kuvaus käytettyyn teknologiaan liittyvistä riskeistä sekä mahdollisista riskejä lieventävistä toimenpiteistä.

LIITE II

Omaisuusreferenssitokenia koskevaa kryptovaran kuvausta varten täsmennettävät tiedot

A osa: ▌ Tiedot omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijasta

1.   Nimi;

2.   Oikeudellinen muoto;

3.  Virallinen osoite ja päätoimipaikka, jos nämä eivät ole samat;

4.   Rekisteröintipäivä;

5.   Oikeushenkilötunnus tai muu sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla vaadittu tunniste;

6.   Tapauksen mukaan emoyrityksen nimi;

7.   Liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen jäseninä olevien henkilöiden nimet, yritysosoitteet ja tehtävät;

8.   Liikkeeseenlaskijan ja tapauksen mukaan sen emoyrityksen liike- tai ammattitoiminta;

9.   Tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta tilasta kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta tai, jos liikkeeseenlaskija ei ole ollut toiminnassa kyseistä kolmen vuoden jaksoa, kyseisen liikkeeseenlaskijan rekisteröintipäivän jälkeen.

Taloudellisen tilan arvioinnissa käytetään perustana todenmukaista selostusta liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä sen asemasta kunakin vuonna ja kullakin osavuosikaudella, jolta historiallisia taloudellisia tietoja edellytetään, sekä olennaisten muutosten syitä.

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä liikkeeseenlaskijan asemasta, ja sen on vastattava liiketoiminnan kokoa ja kompleksisuutta;

10.  Yksityiskohtainen kuvaus liikkeeseenlaskijan ohjaus- ja hallintojärjestelmistä;

11.  Yksityiskohtaiset tiedot omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan toimiluvasta ja tällaisen toimiluvan myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi, paitsi jos omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskija on vapautettu toimilupavaatimuksesta 17 artiklan mukaisesti.

Luottolaitosten osalta kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi.

12.  Jos omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija laskee liikkeeseen myös muita kryptovaroja tai harjoittaa myös muihin kryptovaroihin liittyviä toimintoja, tämä olisi ilmoitettava selkeästi; liikkeeseenlaskijan olisi myös ilmoitettava, onko liikkeeseenlaskijan ja kryptovarojen liikkeeseenlaskuun käytettävää hajautetun tilikirjan teknologiaa ylläpitävän yhteisön välillä jokin yhteys, myös jos protokollia suorittaa tai hallinnoi henkilö, jolla on läheinen yhteys hankkeen osanottajiin.

B osa: Tiedot omaisuusreferenssitokenista

1.   Omaisuusreferenssitokenien nimi ja lyhenne tai tunnus;

2.   Omaisuusreferenssitokenin kuvaus, mukaan lukien 109 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä olevan kryptovaran kuvauksen luokittelemiseksi tarpeelliset tiedot kyseisen artiklan 8 kohdassa säädetyn mukaisesti;

3.   Yksityiskohtaiset tiedot kaikista omaisuusreferenssitokenia koskevaan toteutukseen osallistuvista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä (myös yritysten yritysosoitteet ja/tai kotipaikka), kuten neuvonantajista, kehitystiimistä ja kryptovarapalvelun tarjoajista;

4.  Kuvaus 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettujen ulkopuolisten yhteisöjen tehtävistä, vastuista ja vastuuvelvollisuudesta;

5.   Tiedot omaisuusreferenssitokeneita koskevista suunnitelmista, mukaan lukien kuvaus aiemmista ja tulevista välitavoitteista ja tapauksen mukaan jo osoitetuista resursseista.

C osa: Tiedot omaisuusreferenssitokenin tarjoamisesta yleisölle tai niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi

1.  Maininta siitä, koskeeko kryptovaran kuvaus omaisuusreferenssitokenin tarjoamista yleisölle tai omaisuusreferenssitokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi;

2.  Tapauksen mukaan määrä, joka omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamisella on tarkoitus hankkia varoina tai minä tahansa muuna kryptovarana, mukaan lukien tapauksen mukaan omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamista koskeva merkinnän minimi- ja maksimitavoite sekä se, hyväksytäänkö ylimerkinnät ja miten ne kohdennetaan;

3.  Tarjottavan tai kaupankäynnin kohteeksi otettavan omaisuusreferenssitokenin yksikköjen kokonaislukumäärä tapauksen mukaan;

4.  Maininta mahdollisista haltijoista, joille omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoaminen tai tällaisen omaisuusreferenssitokenin ottaminen kaupankäynnin kohteeksi on kohdennettu, mukaan lukien tällaisen omaisuusreferenssitokenin haltijoiden tyyppiä koskevat mahdolliset rajoitukset;

5.   Erityinen ilmoitus siitä, että omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamiseen osallistuvat ostajat voivat saada suorittamansa maksut takaisin, jos merkinnän minimitavoitetta ei ole saavutettu yleisölle tarjoamisen päättyessä, mukaan lukien odotettu ajanjakso, jonka kuluessa takaisinmaksut suoritetaan; merkinnän maksimitavoitteen ylittymisen seuraukset olisi tehtävä selväksi;

6.   Tiedot omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamisen vaiheista, mukaan lukien tiedot omaisuusreferenssitokenin ennakko-ostajien alennetusta ostohinnasta (myynti ennen julkista myyntiä), ja, jos tietyille ostajille tarjotaan alennettuja ostohintoja, selvitys siitä, miksi ostohinnoissa voi olla eroja, ja kuvaus tämän vaikutuksesta muihin sijoittajiin;

7.   Määräaikaisten tarjoamisten osalta merkintäaika, jonka ajan yleisölle tarjoaminen on voimassa;

8.   Tarjotun omaisuusreferenssitokenin ostamisessa ja lunastamisessa käytettävät maksutavat;

9.   Tiedot siitä, miten ja missä aikataulussa ostetut omaisuusreferenssitoken siirretään haltijoille;

10.  Tiedot teknisistä vaatimuksista, joita ostajan on noudatettava saadakseen omaisuusreferenssitokenin haltuunsa;

11.   Omaisuusreferenssitokenin kohdennetusta tarjoamisesta vastaavan kryptovarapalvelun tarjoajan nimi ja tällaisen tarjoamisen muoto (takuulla tai ilman takuuta) tapauksen mukaan;

12.   Tapauksen mukaan sen kryptovarojen kaupankäyntialustan nimi, jolla kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, ja tiedot siitä, miten sijoittajat voivat päästä tällaisille kaupankäyntialustoille ja mitä kustannuksia niihin liittyy;

13.   Kustannukset, jotka liittyvät omaisuusreferenssitokenin tarjoamiseen yleisölle;

14.   Yleisölle tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvät mahdolliset eturistiriidat, jotka koskevat tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen osallisia henkilöitä;

15.   Laki, jota sovelletaan omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamiseen, sekä toimivaltainen tuomioistuin.

D osa: Tiedot omaisuusreferenssitokeneiin liitetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista

1.   Kuvaus tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi otettavan omaisuusreferenssitokenin ominaisuuksista ja toiminnoista, mukaan lukien tiedot siitä, milloin toimintojen on tarkoitus tulla sovellettaviksi;

2.   Kuvaus ostajan oikeuksista ja mahdollisista velvollisuuksista sekä oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja edellytyksistä;

3.   Kuvaus edellytyksistä, joiden nojalla oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan muuttaa;

4.   Tapauksen mukaan tiedot liikkeeseenlaskijan tulevasta omaisuusreferenssitokenin tarjoamisesta yleisölle ja liikkeeseenlaskijan itsellään säilyttämien omaisuusreferenssitokenin yksikköjen lukumäärä;

5.   Jos ei haeta ottamista kaupankäynnin kohteeksi, tiedot siitä, miten ja missä omaisuusreferenssitokenia voidaan ostaa tai myydä niiden yleisölle tarjoamisen jälkeen;

6.   Tarjottavan tai kaupankäynnin kohteeksi otettavan omaisuusreferenssitokenin siirtokelpoisuuden rajoitukset;

7.   Jos omaisuusreferenssitokenilla on protokollia niiden tarjonnan lisäämiseksi tai vähentämiseksi vastauksena kysynnän muutoksiin, kuvaus tällaisten protokollien toiminnasta;

8.   Tapauksen mukaan kuvaus suojajärjestelmistä, joilla suojellaan omaisuusreferenssitokenin arvoa, ja korvausjärjestelmistä;

9.  Tiedot oikeuksien luonteesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, mukaan lukien pysyvät lunastusoikeudet ja kaikki vaadeoikeudet, joita haltijoilla ja 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla oikeushenkilöillä tai luonnollisilla henkilöillä voi olla liikkeeseenlaskijaan nähden, myös tiedot siitä, miten tällaisia oikeuksia kohdellaan maksukyvyttömyysmenettelyissä, tiedot siitä, myönnetäänkö eri haltijoille erilaisia oikeuksia, ja syrjimättömät perusteet tällaiselle erilaiselle kohtelulle;

10.   Yksityiskohtainen kuvaus saatavasta, jota omaisuusreferenssitoken edustaa haltijoille, mukaan lukien:

a)  kuvaus kustakin referenssinä olevasta omaisuuserästä ja kunkin omaisuuserän osuuksista;

b)  referenssinä olevan omaisuuden arvon sekä saatavan ja omaisuusreservin määrän välinen suhde; ja

c)  kuvaus siitä, miten saatavan osatekijöiden oikeudenmukainen ja avoin arvostus on toteutettu, yksilöiden tarvittaessa riippumattomat osapuolet;

11.  Tapauksen mukaan tiedot järjestelyistä, jotka liikkeeseenlaskija on ottanut käyttöön varmistaakseen omaisuusreferenssitokenin likviditeetin, mukaan lukien likviditeetin varmistamisesta vastaavien yhteisöjen nimet;

12.   Yhteystiedot valitusten toimittamista varten ja kuvaus valitustenkäsittelymenettelyistä ja mahdollisesta riitojenratkaisumekanismista tai muutoksenhakumenettelystä, jonka omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija on ottanut käyttöön;

13.   Kuvaus haltijoiden oikeuksista, kun liikkeeseenlaskija ei kykene täyttämään velvollisuuksiaan, myös maksukyvyttömyyden tapauksessa;

14.   Kuvaus oikeuksista palautumissuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä;

15.   Kuvaus oikeuksista lunastussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä;

16.   Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten omaisuusreferenssitoken lunastetaan, myös siitä, voiko haltija valita lunastusmuodon, siirron muodon tai lunastuksessa käytettävän virallisen valuutan;

17.   Laki, jota sovelletaan omaisuusreferenssitokeniin, sekä toimivaltainen tuomioistuin.

E osa: Tiedot perustana olevasta teknologiasta

1.  Tiedot käytetystä teknologiasta, mukaan lukien käytetty hajautetun tilikirjan teknologia, sekä käytetyistä protokollista ja teknisistä standardeista, jotka mahdollistavat omaisuusreferenssitokenien hallussapidon, tallentamisen ja siirtämisen;

2.  Tapauksen mukaan konsensusmekanismi;

3.  Kannustinmekanismit liiketoimien varmistamiseksi ja mahdollisesti sovellettavat maksut;

4.  Jos omaisuusreferenssitokenit lasketaan liikkeeseen, siirretään ja tallennetaan käyttämällä liikkeeseenlaskijan tai liikkeeseenlaskijan puolesta toimivan kolmannen osapuolen ylläpitämää hajautetun tilikirjan teknologiaa, yksityiskohtainen kuvaus tällaisen hajautetun tilikirjan teknologian toiminnasta;

5.   Tiedot käytetyn teknologian tarkastuksen tuloksista, mikäli tällainen tarkastus suoritettiin.

F osa: Tiedot riskeistä

1.   Omaisuusreserviin liittyvät pääasialliset riskit, jos liikkeeseenlaskija ei kykene täyttämään velvollisuuksiaan;

2.   Kuvaus omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskeistä;

3.   Kuvaus riskeistä, joita liittyy omaisuusreferenssitokenin tarjoamiseen yleisölle tai niiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi;

4.   Kuvaus riskeistä, joita liittyy omaisuusreferenssitokeneiin, erityisesti referenssinä oleviin omaisuuseriin;

5.   Kuvaus riskeistä, joita liittyy omaisuusreferenssitokenia koskevan hankkeen toteutukseen;

6.   Kuvaus käytettyyn teknologiaan liittyvistä riskeistä sekä mahdollisista riskejä lieventävistä toimenpiteistä.

G osa: Tiedot omaisuusreservistä

1.   Yksityiskohtainen kuvaus mekanismista, jolla pyritään yhteensovittamaan omaisuusreservin arvo ja omaisuusreferenssitokeniin liittyvä saatava, mukaan lukien oikeudelliset ja tekniset näkökohdat;

2.   Yksityiskohtainen kuvaus omaisuusreservistä ja omaisuuserien koostumuksesta;

3.   Kuvaus mekanismeista, joiden avulla omaisuusreferenssitokenit lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan;

4.   Tiedot siitä, onko osa reserviomaisuudesta sijoitettu, ja tapauksen mukaan kuvaus näitä reserviomaisuuseriä koskevasta sijoituspolitiikasta;

5.   Kuvaus reserviomaisuuden säilytysjärjestelyistä, mukaan lukien omaisuuserien erottelu, sekä niiden kryptovaroja asiakkaiden puolesta säilyttävien ja hallinnoivient kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimet, jotka on nimetty reserviomaisuuden hallinnoijiksi.

LIITE III

Sähkörahatokenia koskevaa kryptovaran kuvausta varten täsmennettävät tiedot

A osa: ▌ Tiedot sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijasta

1.  Nimi;

2.   Oikeudellinen muoto;

3.  Virallinen osoite ja päätoimipaikka, jos nämä eivät ole samat;

4.  Rekisteröintipäivä;

5.  Mahdollinen oikeushenkilötunnus tai muu sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla vaadittu tunniste;

6.  Liikkeeseenlaskijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten sekä ajanjakso, jonka kuluessa liikkeeseenlaskijaan mainitun puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen välityksellä yhteyttä ottava sijoittaja saa vastauksen;

7.  Tapauksen mukaan emoyrityksen nimi;

8.  Liikkeeseenlaskijan ylimmän hallintoelimen jäseninä olevien henkilöiden nimet, yritysosoitteet ja tehtävät;

9.   Liikkeeseenlaskijan ja tapauksen mukaan sen emoyrityksen liike- tai ammattitoiminta;

10.  Mahdolliset eturistiriidat;

11.  Jos sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija laskee liikkeeseen myös muita kryptovaroja tai harjoittaa myös muita kryptovaroihin liittyviä toimintoja, tämä olisi ilmoitettava selkeästi; liikkeeseenlaskijan olisi myös ilmoitettava, onko liikkeeseenlaskijan ja kryptovarojen liikkeeseenlaskuun käytettävää hajautetun tilikirjan teknologiaa ylläpitävän yhteisön välillä jokin yhteys, myös jos protokollia suorittaa tai hallinnoi henkilö, jolla on läheinen yhteys hankkeen osanottajiin;

12.  ▌ Liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta tai, jos liikkeeseenlaskija ei ole ollut toiminnassa kyseistä kolmen vuoden jaksoa, liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila sen rekisteröintipäivän jälkeen.

Taloudellisen tilan arvioinnissa käytetään perustana todenmukaista selostusta liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä sen asemasta kunakin vuonna ja kullakin osavuosikaudella, jolta historiallisia taloudellisia tietoja edellytetään, sekä olennaisten muutosten syitä.

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä liikkeeseenlaskijan asemasta, ja sen on vastattava liiketoiminnan kokoa ja kompleksisuutta;

13.  Yksityiskohtaiset tiedot sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijan toimiluvasta ja tällaisen toimiluvan myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi, paitsi jos sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on vapautettu toimilupavaatimuksesta 48 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

B osa: Tiedot sähkörahatokenista

1.   Nimi ja lyhenne;

2.  Sähkörahatokenien kuvaus, mukaan lukien 109 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä olevan kryptovaran kuvauksen luokittelemiseksi tarpeelliset tiedot kyseisen artiklan 8 kohdassa säädetyn mukaisesti;

3.  Yksityiskohtaiset tiedot kaikista hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä (myös yrityksen yritysosoitteet ja/tai kotipaikka), kuten neuvonantajista, kehitystiimistä ja kryptovarapalvelun tarjoajista.

C osa: Tiedot sähkörahatokenin tarjoamisesta yleisölle tai sen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi

1.  Maininta siitä, koskeeko kryptovaran kuvaus sähkörahatokenin tarjoamista yleisölle vai sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi;

2.  Yleisölle tarjottavan tai kaupankäynnin kohteeksi otettavan sähkörahatokenin yksikköjen kokonaislukumäärä tapauksen mukaan;

3.  Tapauksen mukaan niiden kryptovarojen kaupankäyntialustojen nimet, joissa sähkörahatokenin ottamista kaupankäynnin kohteeksi haetaan;

4.  Laki, jota sovelletaan sähkörahatokenin yleisölle tarjoamiseen, sekä toimivaltainen tuomioistuin.

D osa: Tiedot sähkörahatokeneihin liitetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista

1.  Yksityiskohtainen kuvaus sähkörahatokenien haltijan oikeuksista ja mahdollisista velvollisuuksista, mukaan lukien oikeus vaatia lunastusta nimellisarvoon, sekä haltijan oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja edellytyksistä;

2.   Kuvaus edellytyksistä, joiden nojalla oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan muuttaa;

3.   Kuvaus haltijoiden oikeuksista, kun liikkeeseenlaskija ei kykene täyttämään velvollisuuksiaan, myös maksukyvyttömyyden tapauksessa;

4.   Kuvaus oikeuksista palautumissuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä;

5.   Kuvaus oikeuksista lunastussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä;

6.   Yhteystiedot valitusten toimittamista varten ja kuvaus valitustenkäsittelymenettelyistä ja mahdollisesta riitojenratkaisumekanismista tai muutoksenhakumenettelystä, jonka sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija on ottanut käyttöön;

7.  Tapauksen mukaan kuvaus suojajärjestelmistä, joilla suojellaan kryptovaran arvoa, ja korvausjärjestelmistä;

8.   Laki, jota sovelletaan sähkörahatokeneiin, sekä toimivaltainen tuomioistuin.

E osa: Tiedot perustana olevasta teknologiasta

1.  Tiedot käytetystä teknologiasta, mukaan lukien käytetty hajautetun tilikirjan teknologia, sekä käytetyistä protokollista ja teknisistä standardeista, jotka mahdollistavat sähkörahatokenien hallussapidon, tallentamisen ja siirtämisen;

2.   Tiedot teknisistä vaatimuksista, joita ostajan on noudatettava saadakseen sähkörahatokenin haltuunsa;

3.  Tapauksen mukaan konsensusmekanismi;

4.  Kannustinmekanismit liiketoimien varmistamiseksi ja mahdollisesti sovellettavat maksut;

5.  Jos sähkörahatoken lasketaan liikkeeseen, siirretään ja tallennetaan käyttämällä liikkeeseenlaskijan tai sen puolesta toimivan kolmannen osapuolen ylläpitämää hajautetun tilikirjan teknologiaa, yksityiskohtainen kuvaus tällaisen hajautetun tilikirjan teknologian toiminnasta;

6.  Tiedot käytetyn teknologian tarkastuksen tuloksista, mikäli tällainen tarkastus suoritettiin.

F osa: Tiedot riskeistä

1.  Kuvaus sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskeistä;

2.  Kuvaus sähkörahatokeneiin liittyvistä riskeistä;

3.  Kuvaus käytettyyn teknologiaan liittyvistä riskeistä sekä mahdollisista riskejä lieventävistä toimenpiteistä.

LIITE IV

Kryptovarapalvelun tarjoajia koskevat vähimmäispääomavaatimukset

Kryptovarapalvelun tarjoajat

Kryptovarapalvelujen tyypit

Vähimmäispääomavaatimukset 67 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

Luokka 1

Luokka 1

Kryptovarapalvelun tarjoajat, joilla on toimilupa tarjota seuraavia kryptovarapalveluja:

–  toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden puolesta;

–  kryptovarojen kohdennettu tarjoaminen;

–   kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden puolesta;

–  kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaiden puolesta;

–  kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoaminen; ja/tai

–   kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoaminen.

Luokka 1

50 000 euroa

Luokka 2

Luokka 2

Kryptovarapalvelun tarjoajat, joilla on toimilupa tarjota mitä tahansa luokkaan 1 kuuluvaa kryptovarapalvelua ja seuraavia palveluja:

–  kryptovarojen säilytys ja hallinnointi asiakkaiden puolesta;

kryptovarojen vaihto varoihin; ja/tai

–   kryptovarojen vaihto muihin kryptovaroihin.

Luokka 2

125 000 euroa

Luokka 3

Luokka 3

Kryptovarapalvelun tarjoajat, joilla on toimilupa tarjota mitä tahansa luokkaan 2 kuuluvaa kryptovarapalvelua ja seuraavia palveluja: ▌

–  kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpito.

Luokka 3

150 000 euroa

LIITE V

Luettelo III ja VI osastossa tarkoitetuista rikkomisista merkittävien omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta

1.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 22 artiklan 1 kohtaa, jos se ei raportoi EPV:lle neljännesvuosittain 22 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja tietoja kunkin merkittävän omaisuusreferenssitokenin osalta, jonka liikkeeseenlaskuarvo on yli 100 000 000 euroa.

2.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 23 artiklan 1 kohtaa, jos se ei lopeta merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskua kyseisessä kohdassa säädettyjen kynnysarvojen saavuttamisen jälkeen tai jos se ei toimita 40 työpäivän kuluessa kyseisten kynnysarvojen saavuttamisesta EPV:lle suunnitelmaa sen varmistamiseksi, että liiketoimien päiväkohtainen arvioitu neljännesvuosittainen keskimääräinen lukumäärä ja keskimääräinen yhteenlaskettu arvo pidetään näiden kynnysarvojen alapuolella.

3.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 23 artiklan 4 kohtaa, jos se ei noudata EPV:n mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suunnitelmaan vaatimia muutoksia.

4.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 25 artiklaa, jos se ei ilmoita EPV:lle kaikista sellaisista liiketoimintamallinsa suunnitelluista muutoksista, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus merkittävien omaisuusreferenssitokenien haltijan tai mahdollisen haltijan ostopäätökseen, tai jos se ei kuvaile tällaista muutosta kryptovaran kuvauksessa.

5.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 25 artiklaa, jos se ei noudata EPV:n 25 artiklan 4 kohdan mukaisesti pyytämää toimenpidettä.

6.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 27 artiklan 1 kohtaa, jos se ei toimi rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti.

7.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 27 artiklan 1 kohtaa, jos se ei viesti merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoiden ja mahdollisten haltijoiden kanssa tasapuolisella ja selkeällä tavalla, joka ei ole harhaanjohtava.

8.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 27 artiklan 2 kohtaa, jos se ei toimi merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoiden edun mukaisesti tai jos se soveltaa tiettyihin haltijoihin etuoikeutettua kohtelua, josta se ei ilmoita laatimassaan kryptovaran kuvauksessa tai tapauksen mukaan markkinointiviestinnässä.

9.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 28 artiklaa, jos se ei julkaise verkkosivustollaan 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hyväksyttyä kryptovaran kuvaustaan ja tapauksen mukaan 25 artiklassa tarkoitettua muutettua kryptovaran kuvausta ▌.

10.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 28 artiklaa, jos se ei aseta kryptovaran kuvausta julkisesti saataville viimeistään merkittävien omaisuusreferenssitokenin yleisölle tarjoamisen tai kyseisen tokenin kaupankäynnin kohteeksi ottamisen alkamispäivänä.

11.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 28 artiklaa, jos se ei varmista, että kryptovaran kuvaus ja tapauksen mukaan muutettu kryptovarojen kuvaus on saatavilla sen verkkosivuilla niin kauan kuin merkittävä omaisuusreferenssitoken on yleisön hallussa.

12.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 29 artiklan 1 ja 2 kohtaa, jos sen julkaisema markkinointiviestintä, joka liittyy merkittävän omaisuusreferenssitokenin tarjoamiseen yleisölle tai niiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi, ei täytä mainitun artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

13.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 29 artiklan 3 kohtaa, jos se ei julkaise markkinointiviestintää ja sen muutoksia verkkosivustollaan.

14.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 29 artiklan 5 kohtaa, jos se anna markkinointiviestintää pyynnöstä tiedoksi EPV:lle.

15.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 29 artiklan 6 kohtaa, jos se levittää markkinointiviestintää ennen kryptovaran kuvauksen julkaisemista.

16.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 30 artiklan 1 kohtaa, jos se ei ilmoita liikkeessä olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin määrää sekä 36 artiklassa tarkoitetun reserviomaisuuden arvoa ja koostumusta selkeällä, täsmällisellä ja avoimella tavalla verkkosivustollaan julkisesti ja helposti saatavilla olevassa paikassa tai jos se ei päivitä vaadittuja tietoja vähintään kuukausittain.

17.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 30 artiklan 2 kohtaa, jos se ei julkaise mahdollisimman pian verkkosivustollaan julkisesti ja helposti saatavilla olevassa paikassa lyhyttä, selkeää, täsmällistä ja avointa tiivistelmää tilintarkastuskertomuksesta sekä täydellistä ja lyhentämätöntä tilintarkastuskertomusta 36 artiklassa tarkoitetun reserviomaisuuden osalta.

18.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 30 artiklan 3 kohtaa, jos se ei ilmoita mahdollisimman pian verkkosivustollaan julkisesti ja helposti saatavilla olevassa paikassa selkeällä, täsmällisellä ja avoimella tavalla verkkosivustollaan tapahtumia, joilla on tai todennäköisesti on huomattava vaikutus merkittävän omaisuusreferenssitokenin arvoon tai 36 artiklassa tarkoitettuun reserviomaisuuteen.

19.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 31 artiklan 1 kohtaa, jos se ei laadi ja ylläpidä tehokkaita ja avoimia menettelyjä merkittävien omaisuusreferenssitokenien haltijoilta ja muilta asianosaisilta, kuten omaisuusreferenssitokenin haltijoita edustavilta kuluttajajärjestöiltä, saatujen valitusten nopeaa, oikeudenmukaista ja johdonmukaista käsittelyä varten eikä julkaise kyseisten menettelyjen kuvauksia tai jos se ei ota käyttöön menettelyjä, joilla helpotetaan valitusten käsittelyä omaisuusreferenssitokenin haltijoiden ja tällaisten ulkopuolisten yhteisöjen välillä, jos 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitetut ulkopuoliset yhteisöt luovuttavat omaisuusreferenssitokenin kokonaan tai osittain.

20.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 31 artiklan 2 kohtaa, jos se ei anna merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoille mahdollisuutta tehdä valituksia maksutta.

21.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 31 artiklan 3 kohtaa, jos se ei laadi ja aseta merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoiden saataville mallia valitusten tekemistä varten ja jos se ei pidä kirjaa kaikista vastaanotetuista valituksista ja niiden johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

22.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 31 artiklan 4 kohtaa, jos se ei tutki kaikkia valituksia nopeasti ja oikeudenmukaisella tavalla tai jos se ei ilmoita tällaisten tutkimusten tuloksesta merkittävän omaisuusreferenssitokeninsa haltijoille kohtuullisen ajan kuluessa.

23.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 32 artiklan 1 kohtaa, jos se ei ▌ pane täytäntöön ja ylläpidä tehokkaita toimintaperiaatteita ja menettelyjä liikkeeseenlaskijan itsensä ja seuraavien välisten eturistiriitojen ▌ tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi: sen osakkeenomistajat tai jäsenet, osakkeenomistajat tai jäsenet, joilla on suoraan tai välillisesti huomattava omistusosuus, ylimmän hallintoelimen jäsenet, työntekijät, merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijat ja kolmannet osapuolet, jotka huolehtivat jostakin 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitetusta tehtävästä ▌.

24.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 32 artiklan 2 kohtaa, jos se ei toteuta kaikkia aiheellisia toimia reserviomaisuuden hoidosta ja sijoittamisesta johtuvien eturistiriitojen ▌ tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi ja niistä ilmoittamiseksi.

25.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 32 artiklan 3 ja 4 kohtaa, jos se ei ilmoita merkittävän omaisuusreferenssitokeninsa haltijoille verkkosivustollaan helposti havaittavassa paikassa eturistiriitojen yleistä luonnetta ja lähteitä sekä kyseisten riskien lieventämiseksi toteutettuja toimia tai jos sen ilmoitus ei ole riittävän täsmällinen, jotta merkittävän omaisuusreferenssitokenin mahdolliset haltijat voivat tehdä tietoon perustuvan ostopäätöksen kyseisestä tokenista.

26.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 33 artiklaa, jos se ei anna EPV:lle välittömästi tiedoksi kaikkia sen ylimpään hallintoelimeen tehtyjä muutoksia tai jos se ei anna EPV:lle kaikkia tarvittavia tietoja 34 artiklan 2 kohdan noudattamisen arvioimiseksi.

27.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 1 kohtaa, jos sillä ei ole vahvoja ohjaus- ja hallintojärjestelmiä, joihin sisältyvät selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti, tehokkaat menettelyt sellaisten riskien tunnistamista, hallitsemista, valvomista ja raportointia varten, joille se on tai saattaa olla alttiina, sekä riittävät sisäisen valvonnan mekanismit, mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja kirjanpitomenettelyt.

28.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 2 kohtaa, jos sen ylimmän hallintoelimen jäsenet eivät ole riittävän hyvämaineisiä eikä heillä ole erikseen ja yhdessä asianmukaista osaamista, taitoa ja kokemusta tehtäviensä hoitamiseksi tai he eivät osoita, että he pystyvät käyttämään riittävästi aikaa tehtäviensä tehokkaaseen hoitamiseen.

29.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 3 kohtaa, jos se ei anna sen ylimmän hallintoelimen tehtäväksi arvioida tai tarkastella säännöllisesti III osaston 2, 3, 5 ja 6 luvun noudattamiseksi käyttöön otettujen toimintaperiaatteiden ja menettelyjen tehokkuutta ja jos se ei toteuta asianmukaisia toimenpiteitä mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

30.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 4 kohtaa, jos osakkeenomistajat tai jäsenet, joilla on suoraan tai välillisesti huomattavia omistusosuuksia siinä, eivät ole riittävän hyvämaineisia.

31.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 5 kohtaa, jos se ei ota käyttöön toimintaperiaatteita ja menettelyjä, jotka ovat riittävän tehokkaita tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi, ja erityisesti jos se ei ota käyttöön, ylläpidä ja pane täytäntöön jotakin 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a–k alakohdassa tarkoitetuista toimintaperiaatteista ja menettelyistä.

32.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 5 kohtaa, jos se ei tee ulkopuolisten yhteisöjen kanssa 34 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettuja sopimusjärjestelyjä, joissa vahvistetaan sekä liikkeeseenlaskijan että kyseisen ulkopuolisen yhteisön tehtävät, vastuut, oikeudet ja velvollisuudet, tai jos se ei vahvista yksiselitteisesti sovellettavia lainvalintasääntöjä.

33.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 6 kohtaa, jos se ei käytä asianmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, resursseja ja menettelyjä varmistaakseen palvelujensa ja toimintojensa jatkuvan ja säännöllisen suorittamisen, paitsi jos se on käynnistänyt 47 artiklassa tarkoitetun lunastussuunnitelman, sekä pidä kaikkia järjestelmiään ja suojattua pääsyä koskevia protokolliaan asianmukaisten unionin standardien mukaisina.

34.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 7 kohtaa, jos se ei toimita EPV:n hyväksyttäväksi palvelujen ja toimintojen tarjoamisen lopettamista koskevaa suunnitelmaa.

35.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 8 kohtaa, jos se ei yksilöi operatiivisten riskien lähteitä ja minimoi näitä riskejä kehittämällä asianmukaisia järjestelmiä, tarkastuksia ja menettelyjä.

36.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 9 kohtaa, jos se ei ota käyttöön liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteita ja suunnitelmia sen varmistamiseksi, että keskeiset tiedot ja toiminnot säilyvät ja toimintaa jatketaan sen tieto- ja viestintäteknisiin järjestelmiin ja menettelyihin liittyvien toimintahäiriöiden yhteydessä, tai jos tämä ei ole mahdollista, joilla varmistetaan tällaisten tietojen ja toimintojen nopea palautuminen ja sen toiminnan nopea jatkaminen.

37.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 10 kohtaa, jos sillä ei ole käytössä sisäisen valvonnan mekanismeja ja tehokkaita riskienhallintamenettelyjä, mukaan lukien tehokkaat valvonta- ja turvajärjestelyt tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien hallinnointia varten asetuksessa (EU) 2022/2554 edellytetyllä tavalla.

38.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 11 kohtaa, jos sillä ei ole käytössä asianmukaisia järjestelmiä ja menettelyjä, joilla turvataan tietojen saatavuus, aitous, eheys ja luottamuksellisuus asetuksessa (EU) 2022/2554 edellytetyllä tavalla ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

39.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 34 artiklan 12 kohtaa, jos se ei varmista, että riippumattomat tilintarkastajat toteuttavat säännöllisesti liikkeeseenlaskijaa koskevan tilintarkastuksen.

40.  ▌ Liikkeeseenlaskija rikkoo 35 artiklan 1 kohtaa, jos sillä ei ole jatkuvasti omia varoja, joiden määrä on vähintään suurin 35 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tai 45 artiklan 5 kohdassa vahvistetuista määristä.

41.  Liikkeeseenlaskija rikkoo tämän asetuksen 35 artiklan 2 kohtaa, jos sen omat varat eivät koostu asetuksen (EU) N:o 575/2013 26–30 artiklassa tarkoitetuista ydinpääoman (CET1) eristä ja instrumenteista mainitun asetuksen 36 artiklan mukaisten täysimääräisten vähennysten jälkeen soveltamatta mainitun asetuksen 46 artiklan 4 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettuja kynnysarvoihin perustuvia poikkeuksia. ▌

42.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 35 artiklan 3 kohtaa, jos se ei noudata EPV:n mainitun kohdan a–g alakohdan mukaisen arvioinnin perusteella esittämää vaatimusta suuremmasta omien varojen määrästä.

43.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 35 artiklan 5 kohtaa, jos se ei tee säännöllisesti stressitestejä, joissa otetaan huomioon vakavat mutta uskottavat rahoitusmarkkinoiden stressiskenaariot, kuten korkohäiriöt, ja muut kuin rahoitusmarkkinoiden stressiskenaariot, kuten operatiiviset riskit.

44.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 35 artiklan 5 kohtaa, jos se ei noudata EPV:n stressitestin tuloksen perusteella esittämää vaatimusta suuremmasta omien varojen määrästä.

45.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 1 kohtaa, jos se ei muodosta omaisuusreserviä ja ylläpidä sitä jatkuvasti.

46.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 1 kohtaa, jos se ei varmista, että omaisuusreservi muodostetaan ja sitä hoidetaan siten, että voidaan kattaa merkittävän omaisuusreferenssitokenin referenssinä oleviin omaisuuseriin liittyvät riskit.

47.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 1 kohtaa, jos se ei varmista, että omaisuusreservi muodostetaan ja sitä hoidetaan siten, että voidaan puuttua haltijoiden pysyviin lunastusoikeuksiin liittyviin likviditeettiriskeihin.

48.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 3 kohtaa, jos se ei varmista, että omaisuusreservi on toiminnallisesti eroteltu liikkeeseenlaskijan varallisuudesta sekä muiden omaisuusreferenssitokenien omaisuusreservistä.

49.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 6 kohtaa, jos sen ylin hallintoelin ei varmista omaisuusreservin tehokasta ja vakaata hoitoa.

50.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 6 kohtaa, jos se ei varmista, että merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskun ja lunastuksen vastapainona on aina vastaava omaisuusreservin lisäys tai vähennys ▌.

51.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 7 kohtaa, jos se ei määritä omaisuusreservin yhteenlaskettua arvoa käyttämällä markkinahintoja ja jos sen yhteenlaskettu arvo ei ole aina vähintään yhtä suuri kuin liikkeessä olevan merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoiden liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien saatavien yhteenlaskettu arvo.

52.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 8 kohtaa, jos sillä ei ole 36 artiklan 8 kohdan a–g alakohdassa säädetyt edellytykset täyttäviä selkeitä ja yksityiskohtaisia toimintaperiaatteita, joissa kuvataan merkittävän omaisuusreferenssitokenin vakautusmekanismi.

53.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 9 kohtaa, jos se ei anna tehtäväksi kuuden kuukauden välein omaisuusreservin riippumatonta tilintarkastusta sen toimiluvan myöntämispäivästä tai 17 artiklan mukaisesta kryptovaran kuvauksen hyväksymispäivästä alkaen.

54.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 10 kohtaa, jos se ei anna tilintarkastuksen tulosta tiedoksi EPV:lle 36 artiklan 10 kohdan mukaisesti tai jos se ei julkaise tilintarkastuksen tulosta kahden viikon kuluessa päivästä, jona se on annettu tiedoksi EPV:lle.

55.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 1 kohtaa, jos se ei ota käyttöön, ylläpidä tai pane täytäntöön säilytystä koskevia toimintaperiaatteita, menettelyjä ja sopimusjärjestelyjä, joilla varmistetaan jatkuvasti, että 37 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa luetellut edellytykset täyttyvät.

56.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 2 kohtaa, jos se laskee liikkeeseen kahta tai useampaa merkittävien omaisuusreferenssitokenia ja sillä ei ole käytössä säilytyspolitiikkaa kullekin omaisuusreservin poolille.

57.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 3 kohtaa, jos se ei varmista, että reserviomaisuus säilytetään kryptovarapalvelun tarjoajassa, joka tarjoaa kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta, luottolaitoksessa tai sijoituspalveluyrityksessä viimeistään viiden työpäivän kuluttua merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskupäivästä.

58.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 4 kohtaa, jos se ei noudata kaikkea asianmukaista pätevyyttä, varovaisuutta ja huolellisuutta valitessaan, nimetessään ja tarkastellessaan reserviomaisuuden säilyttäjiksi nimettyjä kryptovarapalvelun tarjoajia, luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä tai varmista, että säilyttäjä on liikkeeseenlaskijasta erillinen oikeushenkilö.

59.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 4 kohtaa, jos se ei varmista, että reserviomaisuuden säilyttäjiksi nimetyillä kryptovarapalvelun tarjoajilla, luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksillä on tarvittava asiantuntemus ja maine markkinoilla voidakseen toimia tällaisen reserviomaisuuden säilyttäjinä.

60.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 4 kohtaa, jos se ei varmista sopimusjärjestelyillä säilyttäjien kanssa, että säilytettävänä oleva reserviomaisuus suojataan säilyttäjien velkojien vaatimuksilta.

61.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 5 kohtaa, jos se ei vahvista säilytystä koskevissa toimintaperiaatteissa ja menettelyissä valintaperusteita kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimeämiseksi reserviomaisuuden säilyttäjiksi tai jos sillä ei ole menettelyä tällaisten nimeämisten tarkastelua varten.

62.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 5 kohtaa, jos se ei tarkastele säännöllisesti kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimeämistä reserviomaisuuden säilyttäjiksi, arvioi altistumistaan tällaisiin säilyttäjiin liittyville riskeille ja seuraa jatkuvasti tällaisten säilyttäjien taloudellista tilaa.

63.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 6 kohtaa, jos se ei varmista, että reserviomaisuuden säilytys toteutetaan 37 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdan mukaisesti.

64.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 7 kohtaa, jos kryptovarapalvelun tarjoajan, luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen nimeämisestä reserviomaisuuden säilyttäjäksi ei ole todisteena sopimusjärjestelyä tai jos se ei määritä tällaisessa sopimusjärjestelyssä sitä tietojen vaihtoa, joka katsotaan tarpeelliseksi, jotta liikkeeseenlaskija, kryptovarapalvelun tarjoaja, luottolaitos ja sijoituspalveluyritys voivat hoitaa tehtävänsä säilyttäjinä.

65.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 38 artiklan 1 kohtaa, jos se sijoittaa omaisuusreservin muihin tuotteisiin kuin sellaisiin erittäin likvideihin rahoitusvälineisiin, joissa on minimaalinen markkinariski, luottoriski ja keskittymäriski, tai jos tällaisia sijoituksia ei voida realisoida nopeasti sillä tavoin, että kielteiset hintavaikutukset ovat minimaalisia.

66.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 38 artiklan 3 kohtaa, jos se ei säilytä 37 artiklan mukaisesti rahoitusvälineitä, joihin omaisuusreservi sijoitetaan.

67.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 38 artiklan 4 kohtaa, jos se ei vastaa kaikista voitoista ja tappioista ja mahdollisista vastapuoliriskeistä tai operatiivisista riskeistä, jotka johtuvat omaisuusreservin sijoittamisesta.

68.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 39 artiklan 1 kohtaa, jos se ei ota käyttöön, ylläpidä ja pane täytäntöön selkeitä ja yksityiskohtaisia toimintaperiaatteita ja menettelyjä, jotka koskevat merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoiden pysyviä oikeuksia vaatia lunastusta.

69.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 39 artiklan 1 ja 2 kohtaa, jos se ei varmista, että merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoilla on 39 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen pysyvä oikeus vaatia lunastusta ja jos se ei ota käyttöön tällaisia pysyvää oikeutta vaatia lunastusta koskevia toimintaperiaatteita, jotka täyttävät 39 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa luetellut edellytykset.

70.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 39 artiklan 3 kohtaa, jos se soveltaa maksuja merkittävän omaisuusreferenssitokenin lunastamiseen.

71.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 40 artiklaa, jos se myöntää korkoa merkittävän omaisuusreferenssitokenin osalta.

72.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 1 kohtaa, jos se ei vahvista, toteuta ja ylläpidä sellaista palkka- ja palkkiopolitiikkaa, jolla edistetään omaisuusreferenssivarojen liikkeeseenlaskijoiden järkevää ja tehokasta riskienhallintaa ja joka ei houkuttele riskienhallinnan tason alentamiseen.

73.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 2 kohtaa, jos se ei varmista, että eri kryptovarapalvelun tarjoajat, joilla on toimilupa kryptovarojen säilytykseen ja hallinnointiin asiakkaiden puolesta, voivat oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin säilyttää sen merkittävää omaisuusreferenssitokenia.

74.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 3 kohtaa, jos se ei arvioi ja seuraa likviditeettitarpeita, jotta se voi vastata merkittävien omaisuusreferenssitokenien haltijoiden esittämiin lunastuspyyntöihin.

75.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 3 kohtaa, jos se ei ota käyttöön, ylläpidä tai pane täytäntöön likviditeetinhallintaa koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä tai jos se ei varmista näillä toimintaperiaatteilla ja menettelyillä, että reserviomaisuudella on resilientti likviditeettiprofiili, jonka ansiosta merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskija voi jatkaa normaalia toimintaansa, myös likviditeettistressiskenaarioissa.

76.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 4 kohtaa, jos se ei tee säännöllisesti likviditeettistressitestejä ja jos se ei tällaisten testien tulosten perusteella lujita likviditeettivaatimuksia, jos EPV sitä pyytää.

77.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 1 kohtaa, jos se ei laadi ja ylläpidä palautumissuunnitelmaa, jossa esitetään toimenpiteet, jotka liikkeeseenlaskijan on toteutettava täyttääkseen jälleen omaisuusreserviin sovellettavat vaatimukset tapauksissa, joissa liikkeeseenlaskija ei noudata näitä vaatimuksia, mukaan lukien sen liikkeeseen laskettuun merkittävään omaisuusreferenssitokeniin liittyvien palvelujen säilyminen, toiminnan nopea palautuminen ja liikkeeseenlaskijan velvollisuuksien täyttäminen, jos jokin tapahtuma vakavasti vaarantaa toiminnan jatkuvuuden.

78.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 1 kohtaa, jos se ei laadi ja ylläpidä palautumissuunnitelmaa, joka sisältää asianmukaiset edellytykset ja menettelyt, joilla varmistetaan palautumistoimien oikea-aikainen täytäntöönpano, sekä mainitun kohdan kolmannessa alakohdassa lueteltuja useita eri toimintavaihtoehtoja palautumista varten.

79.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 2 kohtaa, jos se ei anna palautumissuunnitelmaa tiedoksi EPV:lle ja tapauksen mukaan kriisinratkaisu- ja vakavaraisuusvalvontaviranomaisilleen kuuden kuukauden kuluessa 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämispäivästä tai 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymispäivästä.

80.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 2 kohtaa, jos se ei tarkastele tai päivitä palautumissuunnitelmaa säännöllisesti.

81.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 1 kohtaa, jos se ei laadi ja ylläpidä toimintasuunnitelmaa kunkin merkittävän omaisuusreferenssitokeninsa hallitun lunastuksen tukemiseksi.

82.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 2 kohtaa, jos sillä ei ole lunastussuunnitelmaa, jossa osoitetaan merkittävän omaisuusreferenssitokenin liikkeeseenlaskijan kyky toteuttaa jäljellä olevan liikkeeseen lasketun merkittävän omaisuusreferenssitokenin lunastus aiheuttamatta tarpeetonta taloudellista haittaa sen haltijoille tai reserviomaisuuden markkinoiden vakaudelle.

83.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 2 kohtaa, jos sillä ei ole lunastussuunnitelmaa, jossa on sopimusjärjestelyjä, -menettelyjä tai -järjestelmiä, mukaan lukien väliaikaisen hallinnonhoitajan nimeäminen, joilla varmistetaan kaikkien merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoiden tasapuolinen kohtelu ja taataan se, että jäljellä olevan reserviomaisuuden myynnistä saatava tuotto maksetaan oikea-aikaisesti merkittävän omaisuusreferenssitokenin haltijoille.

84.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 2 kohtaa, jos sillä ei ole lunastussuunnitelmaa, jolla varmistetaan hallitun lunastuksen kannalta tarvittavien, liikkeeseenlaskijoiden tai mahdollisten ulkopuolisten yhteisöjen hoitamien kriittisten toimintojen jatkuvuus.

85.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 3 kohtaa, jos se ei anna lunastussuunnitelmaa tiedoksi EPV:lle kuuden kuukauden kuluessa 21 artiklan mukaisen toimiluvan myöntämispäivästä tai 17 artiklan mukaisen kryptovaran kuvauksen hyväksymispäivästä.

86.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 3 kohtaa, jos se ei tarkastele tai päivitä lunastussuunnitelmaa säännöllisesti.

87.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 88 artiklan 1 kohtaa, paitsi jos 88 artiklan 2 kohdan edellytykset täyttyvät, jos se ei ilmoita yleisölle mahdollisimman pian liikkeeseenlaskijaa suoraan koskevasta 87 artiklassa tarkoitetusta sisäpiiritiedosta siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa.

LIITE VI

Luettelo IV osastossa, luettuna yhdessä III osaston kanssa, tarkoitettujen säännösten rikkomisista merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta

1.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 22 artiklan 1 kohtaa, jos se ei raportoi EPV:lle neljännesvuosittain 22 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja tietoja kunkin sellaisen merkittävän sähköisen rahan tokenin osalta, joka on sellaisen valuutan määräinen, joka ei ole jäsenvaltion virallinen valuutta, ja jonka liikkeeseenlaskuarvo on yli 100 000 000 euroa.

2.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 23 artiklan 1 kohtaa, jos se ei lopeta merkittävän sähköisen rahan tokenin, joka on sellaisen valuutan määräinen, joka ei ole jäsenvaltion virallinen valuutta, liikkeeseenlaskua kyseisessä kohdassa säädettyjen kynnysarvojen saavuttamisen jälkeen tai jos se ei toimita 40 työpäivän kuluessa mainitun kynnysarvon saavuttamisesta EPV:lle suunnitelmaa sen varmistamiseksi, että liiketoimien päiväkohtainen arvioitu neöjännesvuosittainen keskimääräinen lukumäärä ja keskimääräionen yhteenlaskettu arvo pidetään näiden kynnysarvojen alapuolella.

3.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 23 artiklan 4 kohtaa, jos se ei noudata EPV:n mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suunnitelmaan vaatimia muutoksia.

4.  Liikkeeseenlaskija rikkoo tämän asetuksen 35 artiklan 2 kohtaa, jos sen omat varat eivät koostu asetuksen (EU) N:o 575/2013 26–30 artiklassa tarkoitetuista ydinpääoman (CET1) eristä ja instrumenteista mainitun asetuksen 36 artiklan mukaisten täysimääräisten vähennysten jälkeen soveltamatta mainitun asetuksen 46 artiklan 4 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettuja kynnysarvoihin perustuvia poikkeuksia.

5.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 35 artiklan 3 kohtaa, jos se ei noudata EPV:n mainitun kohdan a–g alakohdan mukaisen arvioinnin perusteella esittämää vaatimusta suuremmasta omien varojen määrästä.

6.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 35 artiklan 5 kohtaa, jos se ei tee säännöllisesti stressitestejä, joissa otetaan huomioon vakavat mutta uskottavat rahoitusmarkkinoiden stressiskenaariot, kuten korkohäiriöt, ja muut kuin rahoitusmarkkinoiden stressiskenaariot, kuten operatiiviset riskit.

7.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 35 artiklan 5 kohtaa, jos se ei noudata EPV:n stressitestin tuloksen perusteella esittämää vaatimusta suuremmasta omien varojen määrästä.

8.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 1 kohtaa, jos se ei muodosta omaisuusreserviä ja ylläpidä sitä jatkuvasti.

9.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 1 kohtaa, jos se ei varmista, että omaisuusreservi muodostetaan ja sitä hoidetaan siten, että voidaan kattaa merkittävän sähkörahatokenin referenssinä oleviin omaisuuseriin liittyvät riskit.

10.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 1 kohtaa, jos se ei varmista, että omaisuusreservi muodostetaan ja sitä hoidetaan siten, että voidaan puuttua likviditeettiriskeihin, jotka liittyvät haltijoiden pysyviin oikeuksiin vaatia lunastusta.

11.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 3 kohtaa, jos se ei varmista, että omaisuusreservi on toiminnallisesti eroteltu liikkeeseenlaskijan varallisuudesta sekä muiden tokenien omaisuusreservistä.

12.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 6 kohtaa, jos sen ylin hallintoelin ei varmista omaisuusreservin tehokasta ja vakaata hoitoa.

13.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 6 kohtaa, jos se ei varmista, että merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskun ja lunastuksen vastapainona on aina vastaava omaisuusreservin lisäys tai vähennys.

14.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 7 kohtaa, jos se ei määritä omaisuusreservin yhteenlaskettu arvoa käyttämällä markkinahintoja, ja jos sen yhteenlaskettu markkina-arvo ei ole aina vähintään yhtä suuri kuin liikkeessä olevan merkittävän sähkörahatokenin haltijoiden liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien saatavien yhteenlaskettu arvo.

15.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 8 kohtaa, jos sillä ei ole 36 artiklan 8 kohdan a–g alakohdassa säädetyt edellytykset täyttäviä selkeitä ja yksityiskohtaisia toimintaperiaatteita, joissa kuvataan merkittävän sähkörahatokenin vakautusmekanismi.

16.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 9 kohtaa, jos se ei anna tehtäväksi kuuden kuukauden välein omaisuusreservin riippumatonta tilintarkastusta yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen päivämäärästä alkaen.

17.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 36 artiklan 10 kohtaa, jos se ei anna tilintarkastuksen tulosta tiedoksi EPV:lle 36 artiklan 10 kohdan mukaisesti tai jos se ei julkaise tilintarkastuksen tulosta kahden viikon kuluessa päivästä, jona se on annettu tiedoksi EPV:lle.

18.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 1 kohtaa, jos se ei ota käyttöön, ylläpidä tai pane täytäntöön säilytystä koskevia toimintaperiaatteita, menettelyjä ja sopimusjärjestelyjä, joilla varmistetaan jatkuvasti, että 37 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa luetellut edellytykset täyttyvät.

19.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 2 kohtaa, jos se laskee liikkeeseen kahta tai useampaa merkittävä sähkörahatokenia ja sillä ei ole käytössä säilytyspolitiikkaa kullekin omaisuusreservin poolille.

20.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 3 kohtaa, jos se ei varmista, että reserviomaisuus on säilytettynä kryptovarapalvelun tarjoajassa, joka tarjoaa kryptovarojen säilytystä ja hallinnointia asiakkaiden puolesta, luottolaitoksessa tai sijoituspalveluyrityksessä viimeistään viiden työpäivän kuluttua merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskupäivästä.

21.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 4 kohtaa, jos se ei noudata kaikkea asianmukaista pätevyyttä, varovaisuutta ja huolellisuutta valitessaan, nimetessään ja tarkastellessaan reserviomaisuuden säilyttäjiksi nimettyjä kryptovarapalvelun tarjoajia, luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä tai varmista, että säilyttäjä on liikkeeseenlaskijasta erillinen oikeushenkilö.

22.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 4 kohtaa, jos se ei varmista, että reserviomaisuuden säilyttäjiksi nimetyillä kryptovarapalvelun tarjoajilla, luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksillä on tarvittava asiantuntemus ja maine markkinoilla voidakseen toimia tällaisen reserviomaisuuden säilyttäjinä.

23.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 4 kohtaa, jos se ei varmista sopimusjärjestelyillä säilyttäjien kanssa, että säilytettävänä oleva reserviomaisuus suojataan säilyttäjien velkojien vaatimuksilta.

24.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 5 kohtaa, jos se ei vahvista säilytystä koskevissa toimintaperiaatteissa ja menettelyissä valintaperusteita kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimeämiseksi reserviomaisuuden säilyttäjiksi tai jos sillä ei ole menettelyä tällaisten nimeämisten tarkastelua varten.

25.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 5 kohtaa, jos se ei tarkastele säännöllisesti kryptovarapalvelun tarjoajien, luottolaitosten tai sijoituspalveluyritysten nimeämistä reserviomaisuuden säilyttäjiksi, arvioi altistumistaan tällaisiin säilyttäjiin liittyville riskeille ja seuraa jatkuvasti tällaisten säilyttäjien taloudellista tilaa.

26.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 6 kohtaa, jos se ei varmista, että reserviomaisuuden säilytys toteutetaan 37 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdan mukaisesti.

27.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 37 artiklan 7 kohtaa, jos kryptovarapalvelun tarjoajan, luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen nimeämisestä reserviomaisuuden säilyttäjäksi ei ole todisteena sopimusjärjestelyä tai jos se ei määritä tällaisessa sopimusjärjestelyssä sitä tietojen vaihtoa, joka katsotaan tarpeelliseksi, jotta merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija sekä kryptovarapalvelun tarjoaja, luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset voivat hoitaa tehtävänsä säilyttäjinä.

28.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 38 artiklan 1 kohtaa, jos se sijoittaa omaisuusreservin muihin tuotteisiin kuin sellaisiin erittäin likvideihin rahoitusvälineisiin, joissa on minimaalinen markkinariski, luottoriski ja keskittymäriski, tai jos tällaisia sijoituksia ei voida realisoida nopeasti sillä tavoin, että kielteiset hintavaikutukset ovat minimaalisia.

29.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 38 artiklan 3 kohtaa, jos se ei säilytä 37 artiklan mukaisesti rahoitusvälineitä, joihin omaisuusreservi sijoitetaan.

30.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 38 artiklan 4 kohtaa, jos se ei vastaa kaikista voitoista ja tappioista ja mahdollisista vastapuoliriskeistä tai operatiivisista riskeistä, jotka johtuvat omaisuusreservin sijoittamisesta.

31.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 1 kohtaa, jos se ei vahvista, toteuta ja ylläpidä sellaista palkka- ja palkkiopolitiikkaa, jolla edistetään sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden järkevää ja tehokasta riskienhallintaa ja joka ei houkuttele riskienhallinnan tason alentamiseen.

32.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 2 kohtaa, jos se ei varmista, että eri kryptovarapalvelun tarjoajat, joilla on toimilupa kryptovarojen säilytykseen ja hallinnointiin asiakkaiden puolesta, voivat oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin säilyttää sen merkittävää sähkörahatokenia.

33.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 3 kohtaa, jos se ei arvioi ja seuraa likviditeettitarpeita, jotta se voi vastata merkittävien sähkörahatokenien haltijoiden esittämiin lunastuspyyntöihin.

34.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 3 kohtaa, jos se ei ota käyttöön, ylläpidä tai pane täytäntöön likviditeetinhallintaa koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä tai jos se ei varmista näillä toimintaperiaatteilla ja menettelyillä, että reserviomaisuudella on resilientti likviditeettiprofiili, jonka ansiosta merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskija voi jatkaa normaalia toimintaansa, myös likviditeettistressiskenaarioissa.

35.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 4 kohtaa, jos se ei tee säännöllisesti likviditeettistressitestejä ja jos se ei tällaisten testien tulosten perusteella lujita likviditeettivaatimuksia, jos EPV sitä pyytää.

36.  ▌ Liikkeeseenlaskija rikkoo 45 artiklan 5 kohtaa, jos se ei noudata jatkuvasti omien varojen vaatimusta.

37.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 1 kohtaa, jos se ei laadi ja ylläpidä palautumissuunnitelmaa, jossa esitetään toimenpiteet, jotka merkittävien sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijan on toteutettava täyttääkseen jälleen omaisuusreserviin sovellettavat vaatimukset tapauksissa, joissa liikkeeseenlaskija ei noudata näitä vaatimuksia, mukaan lukien sen liikkeeseen laskettuun merkittävään sähkörahatokeniin liittyvien palvelujen säilyminen, toiminnan nopea palautuminen ja liikkeeseenlaskijan velvollisuuksien täyttäminen, jos jokin tapahtuma vakavasti vaarantaa toiminnan jatkuvuuden.

38.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 1 kohtaa, jos se ei laadi ja ylläpidä palautumissuunnitelmaa, joka sisältää asianmukaiset edellytykset ja menettelyt, joilla varmistetaan palautumistoimien oikea-aikainen täytäntöönpano, sekä 46 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan a, b ja c alakohdassa lueteltuja useita eri toimintavaihtoehtoja palautumista varten.

39.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 2 kohtaa, jos se ei anna palautumissuunnitelmaa tiedoksi EPV:lle ja tapauksen mukaan kriisinratkaisu- ja vakavaraisuusvalvontaviranomaisilleen kuuden kuukauden kuluessa yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen päivämäärästä.

40.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 46 artiklan 2 kohtaa, jos se ei tarkastele tai päivitä palautumissuunnitelmaa säännöllisesti.

41.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 1 kohtaa, jos se ei laadi ja ylläpidä toimintasuunnitelmaa kunkin merkittävän sähkörahatokeninsa hallitun lunastuksen tukemiseksi.

42.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 2 kohtaa, jos sillä ei ole lunastussuunnitelmaa, jossa osoitetaan merkittävän sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijan kyky toteuttaa jäljellä olevan liikkeeseen lasketun merkittävän sähkörahatokenin lunastus aiheuttamatta tarpeetonta taloudellista haittaa sen haltijoille tai reserviomaisuuden markkinoiden vakaudelle.

43.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 2 kohtaa, jos sillä ei ole lunastussuunnitelmaa, jossa on sopimusjärjestelyjä, -menettelyjä tai -järjestelmiä, mukaan lukien väliaikaisen hallinnonhoitajan nimeäminen, joilla varmistetaan kaikkien merkittävän sähkörahatokenin haltijoiden tasapuolinen kohtelu ja taataan se, että jäljellä olevan reserviomaisuuden myynnistä saatava tuotto maksetaan oikea-aikaisesti merkittävän sähkörahatokenin haltijoille.

44.   Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 2 kohtaa, jos sillä ei ole lunastussuunnitelmaa, jolla varmistetaan hallitun lunastuksen kannalta tarvittavien, liikkeeseenlaskijoiden tai mahdollisten ulkopuolisten yhteisöjen hoitamien kriittisten toimintojen jatkuvuus.

45.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 3 kohtaa, jos se ei anna lunastussuunnitelmaa tiedoksi EPV:lle kuuden kuukauden kuluessa yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen päivämäärästä.

46.  Liikkeeseenlaskija rikkoo 47 artiklan 3 kohtaa, jos se ei tarkastele tai päivitä lunastussuunnitelmaa säännöllisesti. ▌

(1) EUVL C 152, 29.4.2021, s. 1.
(2) EUVL C 155, 30.4.2021, s. 31.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 20. huhtikuuta 2023.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35).
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).
(12) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).
(15) Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16).
(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).
(19) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).
(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
(21) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).
(22) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(23) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17).
(24) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(25) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
(26) EUVL C 337, 23.8.2021, s. 4.
(27) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(28) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37)
(29) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1238, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (EUVL L 198, 25.7.2019, s. 1).
(30) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1).
(31) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).
(32) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).
(33) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(34) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(35) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä (EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22).
(36) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).
(37) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2554, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 909/2014 ja (EU) 2016/1011 muuttamisesta (EUVL L 333, 27.12.2022, s. 1).
(38) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1131, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, rahamarkkinarahastoista (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 8).
(39) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).
(40) Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26).
(41) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).
(42) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).
(43) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2022/1925, annettu 14 päivänä syyskuuta 2022, kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta (digimarkkinasäädös) (EUVL L 265, 12.10.2022, s. 1).
(44) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/23, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (EUVL L 22, 22.1.2021, s. 1).
(45) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).
(46) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2033, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 1).
(47) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2034, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 64).
(48)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)) olevan asetuksen numero ja lisätään alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, antopäivä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(49)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)) olevan asetuksen numero ja lisätään alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, antopäivä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(50)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)) olevan asetuksen numero ja lisätään alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, antopäivä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(51)++ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)) olevan asetuksen numero.
(52)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 54/22 (2020/0265(COD)) olevan asetuksen numero, antopäivä ja EUVL-julkaisuviite.

Päivitetty viimeksi: 2. toukokuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö