Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2185(BUI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0153/2023

Indgivne tekster :

A9-0153/2023

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/04/2023 - 8.11

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0119

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 54k
Torsdag den 20. april 2023 - Strasbourg
Overslag over Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2024
P9_TA(2023)0119A9-0153/2023

Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2023 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2024 (2022/2185(BUI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan hen imod indførelse af nye egne indtægter(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til additionalitetskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (direktivet om fremme af vedvarende energi), navnlig betragtning 90 og artikel 27,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet – en europæisk transportsektor, der er klar til fremtiden (COM(2020)0789), navnlig punkt 9 om kollektiv trafik,

–  der henviser til sin beslutning af 7. april 2022 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023(5),

–  der henviser til sin beslutning af 19. oktober 2022 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023(6),

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023(7) og til de tilknyttede fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

–  der henviser til Rådets beslutning af 22. april 1970 om gentlemanaftalen om kontrol med budgetudgifterne konsolideret ved en aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet med bindende virkning for begge institutioner,

–  der henviser til EMAS-midtvejsstrategien for 2024, der blev vedtaget af Styringskomitéen for Miljøforvaltning i Bruxelles den 15. december 2020,

–  der henviser til studiet "The European Parliament’s carbon footprint - Towards carbon neutrality" (Europa-Parlamentets CO2-fodaftryk – På vej mod kulstofneutralitet),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 14/2014: Hvordan beregner, reducerer og udligner EU's institutioner og organer deres drivhusgasemissioner?

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2020 om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse(8),

–  der henviser til erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet,

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2024,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 13. marts 2023, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 102, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 102, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 102,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0153/2023),

A.  der henviser til, at det budget, som generalsekretæren foreslog den 13. februar 2023 til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for 2024, beløber sig til 2 392 401 312 EUR og udgør en stigning på 6,46 % eller 145 mio. EUR i forhold til 2023-budgettet;

B.  der henviser til, at Kommissionen i sin (foreløbige) vinterprognose for 2023 forudser en inflationsrate i Unionen på 6,4 % i 2023 og 2,7 % i 2024; der henviser til, at udgiftsniveauet under udgiftsområde 7 i FFR 2021-2027 er baseret på en årlig stigning på 2 %;

C.  der henviser til, at det er yderst vigtigt at beskytte Parlamentets demokratiske stemme, navnlig i betragtning af den aktuelle geopolitiske situation, især Ruslands ulovlige krig mod Ukraine; der henviser til, at Parlamentets budget skal være tilstrækkeligt rustet til at forberede og gennemføre valget til Europa-Parlamentet i 2024 og kommunikere om betydningen af demokratisk engagement og stemmeafgivelse;

D.  der henviser til, at Parlamentets troværdighed afhænger af dets evne til at fokusere på sit centrale budget-, lovgivnings- og kontrolarbejde og udføre dette arbejde efter den højeste standard og samtidig sætte et godt eksempel over for andre EU-institutioner med hensyn til at planlægge og gennemføre sine udgifter på en forsigtig og effektiv måde og afspejle de fremherskende økonomiske realiteter;

E.  der henviser til, at Parlamentet skal stå i spidsen for den digitale og grønne omstilling;

F.  der henviser til, at bygningsstrategien efter 2019 nævner behovet for at vedligeholde bygninger for at opfylde de nuværende sikkerhedsstandarder og brugernes reelle behov;

G.  der henviser til, at den frivillige pensionsfond blev oprettet i 1990 ved Præsidiets regulativ om den supplerende (frivillige) pensionsordning(9);

Generel ramme

1.  minder om, at næsten to tredjedele af budgettet er vedtægtsmæssige forpligtelser; minder om, at Kommissionen på nuværende tidspunkt anslår, at lønindekseringen i overensstemmelse med personalevedtægten og statutten for Europa-Parlamentets medlemmer i juli 2023 og juli 2024 vil beløbe sig til henholdsvis 4,4 % og 3,4 %; bemærker, at 2023-budgettet omfatter en lønindeksregulering på 2,6 % fra juli 2023; bemærker, at Budgetudvalget nøje vil overvåge den officielle forventede udvikling i lønindekseringen;

2.  tilslutter sig den aftale, der blev indgået under forligsproceduren mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 21. marts 2023, om at fastsætte forhøjelsen i forhold til 2023-budgettet til 6,06 %, hvilket svarer til et samlet niveau for overslag på 2 383 401 312 EUR for 2024, og om tilsvarende at nedskære de foreslåede bevillinger på følgende budgetposter til i alt 12 195 000 EUR:

1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter, 1 4 0 5 — Udgifter til tolkning, 1 6 1 2 — Læring og udvikling, 1 6 5 0 — Sundhed og forebyggelse, 2 0 0 7 — Opførelse af bygninger og indretning af lokaler, 2 0 2 4 — Energi, 2 1 0 3 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer, 2 1 0 4 — IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur, 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg, 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder, 3 0 4 2 — Møder, kongresser, konferencer og delegationer, 3 2 0 — Køb af ekspertise, 3 2 1 — Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum, 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer, 4 2 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance;

desuden blev det besluttet at forhøje udgiftsniveauet i det foreløbige forslag til budgetoverslag, som Præsidiet godkendte den 13. marts 2023, med 3 195 000 EUR og tilsvarende at forhøje de foreslåede bevillinger på følgende budgetposter:

1 4 0 0 — Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper med 195 000 EUR for at stille bevillinger til rådighed for ekstra kontraktansatte til Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter med 3 mio. EUR;

3.  bemærker, at ud af stigningen på 136 mio. EUR i forhold til 2023-budgettet skyldes en stigning på 120 mio. EUR vedtægtsmæssige forpligtelser, hovedsagelig til lønindeksering (62,9 mio. EUR) og finansielle forpligtelser som følge af et valgår (32,9 mio. EUR); bemærker, at stigningen i ikkeobligatoriske udgifter er på 17 mio. EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,97 % i forhold til 2023;

4.  mener, at der kan opnås mere betydelige besparelser ud over de 15 mio. EUR, der forventes som følge af reduktionen i omfanget af parlamentariske aktiviteter i et valgår;

5.  glæder sig over, at Formandskonferencen i januar 2023 lancerede Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet i forlængelse af arbejdet i fokusgrupperne med henblik på at skabe et mere moderne og effektivt Parlament;

6.  understreger, at gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet er afgørende etiske principper i EU-institutionerne, og navnlig Parlamentet som huset for det europæiske demokrati;

Kommunikation med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2024

7.  glæder sig over kommunikationskampagnen i forbindelse med valget i 2024 med henblik på at forklare borgerne formålet med Parlamentet og dets resultater i den nuværende valgperiode, og hvorfor stemmeafgivning ved valget kan gøre en forskel; understreger, at kommunikation fra de politiske partier og medlemmerne selv er den vigtigste drivkraft for at sikre en høj grad af deltagelse, inddragelse og interesse fra EU-borgernes side i valget til Europa-Parlamentet; fremhæver den rolle, som Europa Experiences spiller som en integreret del af kommunikationsplanen for valgkampagnen;

8.  minder om, at der blev afsat 27,5 mio. EUR til den valgkampagne, der blev ledet af Parlamentets administration under budgetproceduren for 2023; bemærker, at de resterende 25 % vil blive tildelt i 2024 (9,5 mio. EUR); glæder sig over, at kommunikationsindsatsen vil fortsætte efter valget med konstitueringen af det nye parlament, valget af Kommissionens formand og høringerne af kommissærerne.

9.  fremhæver, at Parlamentet ikke selv har de nødvendige ressourcer til at nå ud til de 400 millioner stemmeberettigede og derfor skal gøre bedst mulig brug af sine egne formidlernetværk for at gøre dette; mener, at kommunikation via de sociale medier også bør spille en vigtig rolle;

10.  minder om, at Parlamentet opfordrer borgerne til at engagere sig i demokratiet og stemme og kraftigt støtter flersprogethed og fremmer nationale, regionale og sproglige mindretals rettigheder; mener, at Parlamentet kan bidrage aktivt til bekæmpelsen af desinformation ved også at tilvejebringe oplysninger på de sprog, der tales af sproglige mindretal og lokalsamfund, hvor det er relevant; tilskynder Præsidiet til at overveje at støtte kommunikationsaktiviteter, der er i overensstemmelse med behovene hos nationale, regionale og sproglige mindretal i medlemsstaterne; understreger betydningen af forbindelseskontorernes aktive deltagelse i gennemførelsen af Parlamentets arbejde med undervisning i medborgerkundskab gennem flere programmer, der inddrager lokalsamfund og sproglige mindretal, skoler og universiteter; påpeger, at Parlamentet tilpasser sin kommunikation betydeligt afhængigt af målgruppen; noterer sig i denne forbindelse generalsekretærens svar på Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 og sin beslutning af 19. oktober 2022 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023, der fremhæver de bestræbelser, som forbindelseskontorerne har gjort i de baltiske lande efter begyndelsen på den russiske angrebskrig i Ukraine for at informere borgerne på ukrainsk og russisk, når det er hensigtsmæssigt, og navnlig for at bekæmpe desinformationsaktiviteter;

11.  opfordrer indtrængende Præsidiet til at støtte medlemmerne i at gøre det muligt for besøgsgrupper at besøge Parlamentet; forstår, at den nuværende geopolitiske situation bidrager til vanskeligheden og stigningen i omkostningerne forbundet med at bringe besøgsgrupper til Parlamentet; anerkender den værdi, som besøgsgrupper har med hensyn til at øge EU-borgernes deltagelse, engagement og interesse, navnlig i et valgår; opfordrer derfor Præsidiet til at revidere reglerne for sponsorerede besøg for at sikre, at besøgsgruppeprogrammet fungerer korrekt, navnlig med hensyn til kilometertaksten og andre omkostningskomponenter, der sikrer lige vilkår for alle borgere, der besøger medlemmer af Europa-Parlamentet, samtidig med at de miljømæssige konsekvenser af rejser minimeres i overensstemmelse med gældende EU-regler;

Cybertrusler

12.  mener, at det er yderst vigtigt, at Parlamentet er ordentligt udstyret til at bekæmpe desinformation og cyberangreb, navnlig i lyset af det kommende valg; opfordrer administrationen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte valgprocessen mod utilbørlig indblanding; glæder sig over det væsentlige bidrag fra Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde til integriteten af valg til Europa-Parlamentet i lyset af nye trusler om udenlandsk indblanding og tilføjelsen af yderligere nødvendige menneskelige ressourcer i denne henseende; glæder sig over samarbejdet mellem GD ITEC, GD SAFE og GD COMM med henblik på at sikre passende afsløring og overvågning af samt hurtig og tydelig reaktion på cyberangreb og desinformationskampagner, navnlig på de sociale medier; anmoder om fortsat samarbejde med Kommissionen, Rådet og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for så vidt angår desinformation i et interinstitutionelt samarbejdsformat inspireret af sammenlægningen af ressourcer i et enkelt EU-organ såsom CERT-EU på cybersikkerhedsområdet;

13.  opfordrer indtrængende administrationen til at besætte de 40 cybersikkerhedsstillinger, der blev indgået aftale om under 2023-budgetproceduren, senest ved udgangen af 2023 med henblik på fortsat at øge Parlamentets cyberforsvarskapacitet og nå et tilstrækkeligt niveau af intern kapacitet inden valget i 2024;

14.  opfordrer til, at alt personale i Parlamentet tilbydes regelmæssige og ajourførte cybersikkerhedsrelaterede uddannelsesprogrammer;

Bygningspolitik

15.  minder om betydningen af en gennemsigtig og retfærdig beslutningsproces inden for bygningspolitikken under behørig hensyntagen til finansforordningens artikel 266, og om at medlemmerne bør have adgang til detaljerede oplysninger om bygningernes tilstand, metoden til at vurdere den samt de organer, der gennemfører denne vurdering, og omkostningerne ved det arbejde, der er strengt nødvendigt for at overholde de lovgivningsmæssige rammer;

16.  henstiller, at der i den årlige budgetplanlægning medtages regelmæssig renovering af alle bygninger; påpeger, at en sådan tildeling er en del af en proaktiv bygningspolitik, som skal fokusere på grøn renovering af bygningsmassen og sikre, at Parlamentet bestræber sig på at maksimere energieffektiviteten og dermed reducerer energiforbruget og CO2-emissionerne og mindsker omkostningerne til Parlamentets faciliteter;

17.  beklager forsinkelserne i etableringen af Europa Experiences inden valget i alle medlemsstater; forstår, at forsinkelserne ligger uden for Parlamentets kontrol; opfordrer til, at der først og fremmest oprettes Europa Experiences til de medlemsstater, der befinder sig længst væk fra de tre arbejdssteder; minder om, at Europa Experiences bør gøre det muligt for alle borgere at få en bedre forståelse af, hvordan EU-institutionerne fungerer;

18.  bemærker, at der ikke er afsat noget budget til større byggeinvesteringer i overslagene for 2024; minder Præsidiet om, at det er nødvendigt at informere og høre Budgetudvalget på behørig vis, inden der vedtages større beslutninger om bygningsrelaterede spørgsmål som følge af de betydelige budgetmæssige konsekvenser heraf; modsætter sig, at enhver form for midler via overførsler afsættes til forberedende arbejde i forbindelse med større byggeprojekter uden forudgående godkendelse af de pågældende projekter fra budgetmyndigheden; noterer sig den nuværende praksis med at bruge opsamlingsoverførsler ved årets udgang som bidrag til byggeprojekter; minder om, at en sådan opsamlingsoverførsel finder systematisk sted i de samme kapitler, afsnit og ofte også på de samme budgetposter; mener, at en sådan praksis risikerer at blive opfattet som programmeret overbudgettering; anmoder om, at der forud for den næste opsamlingsoverførsel indledes overvejelser om finansiering af centrale investeringer baseret på gennemsigtighed; anmoder Præsidiet om hurtigst muligt at gennemføre plenarforsamlingens afstemning om genovervejelse af fremtiden for Spaak-Bygningen i Bruxelles; forventer, at formålet med ethvert arbejde i Spaak-bygningen er at sikre bygningens overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige rammer, personalets sikkerhed og tilgængelige energibesparelsesinvesteringer; forventer, at alle beslutninger træffes i fuld åbenhed, herunder at der sikres adgang til alle relevante dokumenter (planer og teknisk vurdering) og en detaljeret omkostningsfordeling for budgetmyndigheden; opfordrer med hensyn til arbejdsstedet i Strasbourg Præsidiet til at sikre tilgængelighed og passende modtagelse af besøgende, og til, at de tænker ud af boksen med hensyn til brugen af Parlamentets lokaler uden for mødeperioderne; mener, at fokus på udgifter til bygninger bør være omkostningseffektivt og i Parlamentets langsigtede interesse;

19.  minder om, at langt størstedelen af medlemmerne støtter ét enkelt hjemsted for at sikre en effektiv anvendelse af EU-skatteydernes penge og med henblik på at sikre, at Parlamentet påtager sig sit institutionelle ansvar for at reducere sit CO2-aftryk; minder om behovet for at finde løsninger med henblik på at optimere det parlamentariske institutionelle arbejde, de finansielle omkostninger og CO2-aftrykket; mener, at de indhøstede erfaringer og investeringer i forbindelse med telearbejde og fjernmøder kan tjene som grundlag for at tilpasse behovet for personaletjenesterejser; minder om, at Parlamentet i henhold til traktaten om Den Europæiske Union skal have sit hjemsted i Strasbourg; bemærker, at permanente ændringer vil kræve en traktatændring, hvilket kræver enstemmighed;

20.  glæder sig over Parlamentets politik, der har til formål at sikre, at personer med handicap kan anvende Parlamentets bygninger fuldstændig uafhængigt, og støtter yderligere foranstaltninger og tilpasninger, der vil være nødvendige i denne henseende;

21.  opfordrer til en undersøgelse af muligheden for at åbne eksterne kontorer under Europa-Parlamentet i lande, der formelt har ansøgt om at blive medlem af Unionen, nemlig Republikken Moldova, Ukraine og Georgien, og gentager behovet for, at Parlamentet er til stede i disse lande med aktive oplysningskampagner;

Et grønt Parlament

22.  minder om, at Parlamentets administration i øjeblikket arbejder på en samlet tilgang til fastlæggelse af Parlamentets langsigtede bygningspolitik, der navnlig tager hensyn til miljøforpligtelser, energieffektivitet og affaldshåndtering i overensstemmelse med "Fit for 55" -pakken, og forventer, at resultaterne offentliggøres; glæder sig over de energibesparende foranstaltninger, som Parlamentets Præsidium vedtog den 2. maj og den 3. oktober 2022;

23.  gentager sin fulde støtte til målene for Parlamentets miljøledelsessystem (EMAS) for 2024; glæder sig over, at de fleste mål sandsynligvis vil blive nået i 2024, og opfordrer til fortsat ambition om at nå alle målene så hurtigt som muligt;

24.  noterer sig stigningen i priserne på CO2-kreditter; opfordrer Parlamentet til at gøre investeringer i energieffektivitet og produktion på stedet til en prioritet frem for at kompensere for et lavt ambitionsniveau ved køb af CO2-kreditter; påpeger, at sådanne investeringer i energieffektivitet er en bedre metode til at opnå valuta for pengene; tilskynder tjenestegrenene til at udvikle CO2-prissætning som et informativt værktøj (skyggeprissætning) snarere end en hård CO2-pris, der vil øge de eksisterende omkostninger ved CO2-kompensationspriser, som allerede forventes at stige i den nærmeste fremtid i lyset af den seneste kraftige stigning i CO2-kreditter, med henblik på at lette opnåelsen af kulstofneutralitet;

25.  glæder sig over og tilskynder til investeringer i vedvarende energi og til udfasning af fossile brændstoffer og navnlig installering af varmepumper i lyset af energikrisen og den geopolitiske kontekst; minder om, at der alene er 52 gaskedler i Parlamentets bygninger i Bruxelles; opfordrer til en køreplan for udfasning af fossile brændstoffer med specifikke milepæle, der skal medtages i den næste flerårige bygningsstrategi for at undgå strandede aktiver, og til en analyse af effektiviteten af anvendelsen af varmepumpesystemer og andre relevante teknologier; bemærker, at Parlamentet har installeret og fortsætter med at installere solcellepaneler for yderligere at øge andelen af vedvarende energi produceret på stedet med henblik på at nå målet på 25 %; opfordrer Parlamentet til at tage alle nødvendige skridt til at reducere energiforbruget på mellemlang og lang sigt; anmoder generalsekretæren om at gennemføre de ajourførte undersøgelser og revisioner af den tekniske gennemførlighed af at installere solcellepaneler på tagene af bygningerne i Strasbourg for at tage hensyn til udviklingen i teknologier og markedspriser, siden de oprindelige undersøgelser blev foretaget for 10 år siden, og deres merværdi sammenlignet med andre typer investeringer i energibesparelser; mener, at de budgetmæssige aspekter af mulige beslutninger på dette område skal afbalanceres mellem den bedste merværdi og det rimelige investeringsbeløb i en stram budgetsituation;

26.  minder om, at næsten to tredjedele af Parlamentets CO2-aftryk stammer fra personbefordring; opfordrer til fremme af et skift til kulstoffattige alternativer til rejser og gøre status over nye arbejdsmetoder, der er gennemført under pandemien, for så vidt som dette ikke påvirker kvaliteten af det lovgivningsmæssige og politiske arbejde, navnlig på Parlamentets arbejdssteder, og anerkender, at mange medlemmers rejser fra deres valgkredse til Parlamentets arbejdssteder kræver lange rejser, der kun kan foretages med fly; glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at reducere CO2-emissionerne gennem chartrede tog og det "papirløse initiativ";

27.  glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at tilskynde personalet til at anvende bæredygtige transportmidler til pendling ved at stille klassiske og elektriske cykler gratis til deres rådighed og ved at refundere en del af udgifterne til billetter til offentlig transport til gengæld for en begrænsning af adgangen til parkeringspladser; minder om og opfordrer medlemmerne og de politiske grupper til at bidrage til den igangværende mindskelse af antallet af transporter af transportkasser mellem Bruxelles og Strasbourg i forbindelse med plenarmøderne, således som Præsidiet har forpligtet sig til; gentager sine opfordringer til, at der i de kommende budgetter lægges en plan for gennemførelsen af relevante investeringer i opsamling og genbrug af regnvand og for en mere rationel anvendelse af vand;

28.  anmoder af hensyn til gennemsigtigheden om, at tabellen over gennemførelsen af delmålene under EMAS for perioden efter 2021-2024 medtages i det foreløbige forslag til budgetoverslag hvert år, eftersom der foretages overvågning af klimaudgifter for EU-politikkernes budgetter;

Andre forhold

29.  beklager, at en del af de 66 nye stillinger i stillingsfortegnelsen, der blev indgået aftale om i 2022-budgettet til udvalgssekretariaterne, stadig ikke er fuldt besat; minder om målet om hurtigt at øge støtten til de parlamentariske udvalg i overensstemmelse med plenarforsamlingens anmodning; glæder sig i denne forbindelse over generalsekretærens beslutning om at omgøre den parallelle nedskæring af rammebeløbet for kontraktansatte til GD IPOL fra 2023, hvilket gør det muligt at genindsætte de 25 stillinger til kontraktansatte, der blev skåret ned i 2022; forventer ud over denne midlertidige kompensation, at udvalgenes sekretariater skal opfyldes med disse 66 aftalte stillinger, og at disse ikke vil tjene andre formål; anmoder om, at der regelmæssigt foretages vurderinger af organiseringen af Parlamentets administration og personalebehov; opfordrer i denne forbindelse til optimering af personalefordelingen i Parlamentets Generalsekretariat, navnlig ved at omfordele ledige stillinger mellem tjenestegrenene;

30.  opfordrer indtrængende Parlamentet til at indføre en afkølingsperiode for tidligere medlemmer svarende til den tid, hvor de modtager en overgangsgodtgørelse, hvor de ikke kan deltage i lobbyvirksomhed eller repræsentationsaktiviteter for Parlamentet;

31.  mener ikke, at der bør udbetales godtgørelse af generelle udgifter til tidligere medlemmer; opfordrer derfor til, at artikel 42, fjerde afsnit, i Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer udgår;

32.  anerkender de generelle vanskeligheder, som EU-institutionerne, herunder Parlamentet, har med at tiltrække og fastholde talenter, hvilket har en indvirkning på arbejdsstyrkens mangfoldighed og geografiske fordeling; opfordrer til, at der fortsat gøres en indsats fra Præsidiets og generalsekretærens side for at sikre, at beskæftigelsen i Parlamentet er lige attraktiv for alle EU-nationaliteter, og at personalets geografiske balance forbedres; opfordrer generalsekretæren til at vurdere de risici, der er forbundet med at ansætte et stigende antal kontraktansatte, herunder faren for at skabe en tostrenget personalestruktur i Parlamentet; insisterer på, at de vigtigste faste stillinger og opgaver skal varetages af fastansat personale;

33.  mener, at det er uacceptabelt, at Parlamentet bidrager til normalisering og legitimering af usikre ansættelsesforhold eller anvendelse af falske grønne indtægter, og at det skal forpligte sig til at respektere, fremme og beskytte arbejdstagernes rettigheder;

34.  glæder sig over drøftelserne på præsidieniveau med det formål at revidere gennemførelsesbestemmelserne til statutten for akkrediterede parlamentariske assistenter med henblik på at tilpasse godtgørelserne af udgifter til tjenesterejser til dem, der gælder for resten af personalet i forbindelse med plenarmøder, under hensyntagen til, at godtgørelsen af udgifter til parlamentarisk assistance ikke ændres; minder om, at denne anmodning tidligere gentagne gange er blevet vedtaget af plenarforsamlingen;

35.  opfordrer igen Formandskonferencen og Præsidiet til at revidere gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes virksomhed og rejser uden for Unionen; understreger, at muligheden for, at akkrediterede parlamentariske assistenter på visse betingelser ledsager medlemmerne på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser bør tages i betragtning i forbindelse med en sådan revision;

36.  opfordrer Præsidiet til at arbejde på at finde en teknisk løsning, der kan gøre det muligt for medlemmerne at udøve deres stemmeret, mens de er på barselsorlov, forældreorlov eller sygeorlov

37.  anmoder Præsidiet om at analysere gennemførligheden af og anslå de finansielle omkostninger ved at tilbyde international tegnsprogstolkning under alle plenarforhandlinger i overensstemmelse med princippet om lige adgang for alle borgere og opfordrer til, at der udvikles specifikke initiativer til gennemførelse af tolkning på de tegnsprog, der anvendes i de enkelte medlemsstater i forbindelse med specifikke plenarforhandlinger, med særlig vægt på forhandlingen om Unionens tilstand og "This is Europe"-forhandlinger og højtidelige møder;

38.  minder om sine tidligere opfordringer til Præsidiet om at sikre oversættelse af vigtige udenrigspolitiske beslutninger vedtaget i henhold til forretningsordenens artikel 54 (initiativbetænkninger) til de af FN's officielle sprog, der ikke er EU-sprog (dvs. arabisk, kinesisk og russisk), samt af landespecifikke beslutninger vedtaget i henhold til forretningsordenens artikel 132 (beslutning, der ledsager erklæringer fra Kommissionen og NF/HR) og artikel 144 (uopsættelige beslutninger) til det pågældende lands officielle sprog; mener, at disse oversættelser hurtigt bør gøres tilgængelige på Parlamentets websted på en synlig måde i betragtning af den tidsfølsomme karakter af Parlamentets uopsættelige beslutninger og beslutninger om udenrigsanliggender;

39.  opfordrer til et reelt engagement i at gennemføre princippet om flersprogethed;

40.  opfordrer til en reform af bekæmpelsen af enhver form for chikane og misbrug i Parlamentet; anerkender, at Præsidiet er begyndt at arbejde på plenarforsamlingens anmodning om de centrale reformskridt for Parlamentet, som oprindeligt blev nævnt i dets beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU(10), herunder indførelsen af obligatoriske kurser i bekæmpelse af chikane for alle medarbejdere og medlemmer;

41.  noterer sig, at den reviderede artikel 44, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne for medlemmerne af Europa-Parlamentets statut giver mulighed for at finansiere ekstra omkostninger i forbindelse med budgetterne for parlamentarisk assistance gennem overførsel af bevillinger fra deres godtgørelse for generelle udgifter; bemærker imidlertid, at dette modsiges af det udgiftsloft for parlamentarisk assistance, der er fastsat i artikel 29, stk. 4; opfordrer Præsidiet til at ændre gennemførelsesbestemmelserne i det omfang, det er nødvendigt, for at gøre det muligt for medlemmer, der ønsker det, at overføre en del af deres godtgørelse af generelle udgifter, i tilfælde af at deres godtgørelse til parlamentarisk assistance er tegnet fuldt ud;

42.  opfordrer Parlamentet til fortsat at fremhæve EU-programmer og -politikker, der gavner aktiv aldring, over for ældre;

43.  mener, at det er yderst vigtigt og i Parlamentets interesse, at Parlamentets chauffører modtager specifik og skræddersyet faglig uddannelse, der sætter dem i stand til at håndtere uventede situationer i forbindelse med deres opgaver, herunder sikkerhed; mener i betragtning af, at der findes knowhow i GD INLO's Enhed for Personbefordring, at uddannelsen kan gennemføres internt, bortset fra den infrastruktur, der er nødvendig for uddannelsen, såsom særlige uddannelsesfaciliteter, som der bør afsættes tilstrækkelige finansielle ressourcer til;

44.  opfordrer Præsidiet til at sikre, at alle restauranter i Parlamentet styrker deres forhold mellem kvalitet og pris og genindfører kontrol med adgangen ved indgangene til selvbetjeningsrestauranterne;

45.  forventer, at anmodninger, der vedtages af plenarforsamlingen, bør gennemføres;

46.  opfordrer indtrængende Præsidiet til aktivt at følge op på at finde en gennemførlig, juridisk og retfærdig løsning i betragtning af den presserende situation med hensyn til den frivillige pensionsfond;

o
o   o

47.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2024;

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11.
(3) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) EUT C 434 af 15.11.2022, s. 160.
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0366.
(7) EUT L 58 af 23.2.2023.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0227.
(9) Tekster vedtaget af Præsidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(10) EUT C 346 af 27.9.2018, s. 192.

Seneste opdatering: 21. april 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik