Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2185(BUI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0153/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0153/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2023 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0119

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 187kWORD 59k
Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 - Στρασβούργο
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2024
P9_TA(2023)0119A9-0153/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2023 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2024 (2022/2185(BUI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις προσθετικότητας της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), και ιδίως την αιτιολογική σκέψη 90 και το άρθρο 27 της εν λόγω οδηγίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα – οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος» (COM(2020)0789), και ιδίως την παράγραφο 9 σχετικά με τις μαζικές μετακινήσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2022 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023(6),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023(7) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1970, σχετικά με τη συμφωνία κυρίων για τον έλεγχο των δαπανών του προϋπολογισμού, η οποία ενοποιήθηκε με συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχει δεσμευτική ισχύ και για τα δύο θεσμικά όργανα,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση στρατηγική EMAS 2024 που εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 από τη Διευθύνουσα Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The European Parliament’s carbon footprint – Towards carbon neutral» (Το αποτύπωμα άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 14/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Με ποιον τρόπο υπολογίζουν, περιορίζουν και αντισταθμίζουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ τα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν;»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τον υποδειγματικό ρόλο των κτιρίων τους στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2024,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 13 Μαρτίου 2023 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 102 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 102 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0153/2023),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός που προτάθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2023 από τον Γενικό Γραμματέα για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2024 ανέρχεται σε 2 392 401 312 EUR και αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 6,46 % ή 145 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2023·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προβλέπει ότι το ποσοστό πληθωρισμού της ΕΕ θα είναι 6,4 % το 2023 και 2,7 % το 2024 στις χειμερινές (ενδιάμεσες) προβλέψεις της για το 2023· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο των δαπανών στον τομέα 7 του ΠΔΠ 2021-2027 βασίζεται σε ετήσια αύξηση 2 %·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατευθεί η δημοκρατική φωνή του Κοινοβουλίου, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, ιδίως του παράνομου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένος για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επικοινωνία σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες και της ψηφοφορίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου εξαρτάται από την ικανότητά του να εστιάζει στο βασικό δημοσιονομικό, νομοθετικό και ελεγκτικό έργο του με βάση τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, δίνοντας παράλληλα το παράδειγμα έναντι άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των δαπανών του με σύνεση και αποδοτικότητα και για την αποτύπωση της επικρατούσας οικονομικής πραγματικότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην «Κτιριακή στρατηγική για την περίοδο μετά το 2019» αναφέρεται η ανάγκη συντήρησης των κτιρίων προκειμένου να πληρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και οι πραγματικές ανάγκες των χρηστών τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαιρετικό ταμείο συντάξεων ιδρύθηκε το 1990 με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου που διέπουν το (προαιρετικό) επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των βουλευτών(9)·

Γενικό πλαίσιο

1.  υπενθυμίζει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού καθορίζονται από καταστατικές υποχρεώσεις· υπενθυμίζει ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέπεται επί του παρόντος από την Επιτροπή για τον Ιούλιο του 2023 και τον Ιούλιο του 2024 σε 4,4 % και 3,4 % αντίστοιχα· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2023 περιλαμβάνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών της τάξης του 2,6 % από τον Ιούλιο του 2023· σημειώνει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα παρακολουθεί στενά την επίσημη προβλεπόμενη εξέλιξη της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών·

2.  εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη συνδιαλλαγή μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 21 Μαρτίου 2023 για τον καθορισμό της αύξησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2023 σε 6,06 %, που αντιστοιχεί σε συνολικό επίπεδο προβλέψεων 2 383 401 312 EUR για το 2024, και για ανάλογη μείωση των πιστώσεων που προτείνονται στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 12 195 000 EUR:

1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου, 1 4 0 5 — Δαπάνες για τη διερμηνεία, 1 6 1 2 — Μάθηση και ανάπτυξη, 1 6 5 0 — Υγεία και πρόληψη, 2 0 0 7 — Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων, 2 0 2 4 — Ενέργεια, 2 1 0 3 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ, 2 1 0 4 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή, 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας, 3 0 4 2 — Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες, 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης, 3 2 1 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης, 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις, 4 2 2 — Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών·

επιπλέον, αποφασίστηκε να αυξηθεί το επίπεδο των δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που ενέκρινε το Προεδρείο στις 13 Μαρτίου 2023 κατά 3 195 000 EUR και να αυξηθούν αναλόγως οι πιστώσεις που προτείνονται στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό – Γραμματεία και πολιτικές ομάδες (κατά 195 000 EUR, προκειμένου να διατεθούν πιστώσεις για τη χρηματοδότηση πρόσθετων θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα) και 10 1 — Αποθεματικό για απρόβλεπτα (κατά 3 εκατομμύρια EUR)·

3.  σημειώνει ότι από την αύξηση κατά 136 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2023, η αύξηση κατά 120 εκατομμύρια EUR οφείλεται σε καταστατικές υποχρεώσεις, κυρίως για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών (62,9 εκατομμύρια EUR) και τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από έτος εκλογών (32,9 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι η αύξηση για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,97 % σε σύγκριση με το 2023·

4.  θεωρεί ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικότερες εξοικονομήσεις επιπλέον των 15 εκατομμυρίων EUR που προβλέπεται να προκύψουν λόγω της μείωσης του όγκου των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων σε έτος εκλογών·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη από τη Διάσκεψη των Προέδρων, τον Ιανουάριο του 2023, της ομάδας εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση μετά το έργο των ομάδων εστίασης με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποδοτικού Κοινοβουλίου·

6.  τονίζει ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα αποτελούν βασικές αρχές δεοντολογίας εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και ιδίως του Κοινοβουλίου ως εστίας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας·

Επικοινωνία για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικοινωνιακή εκστρατεία των εκλογών του 2024, προκειμένου να εξηγηθούν στους πολίτες ο σκοπός του Κοινοβουλίου και τα επιτεύγματά του κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να κάνει τη διαφορά· υπογραμμίζει ότι η επικοινωνία από την πλευρά των πολιτικών κομμάτων και των ίδιων των βουλευτών αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για υψηλό ποσοστό συμμετοχής και για τη δραστηριοποίηση και το ενδιαφέρον των πολιτών της Ένωσης για τις ευρωπαϊκές εκλογές· υπογραμμίζει τον ρόλο των κέντρων «Europa Experience» ως αναπόσπαστου μέρους του επικοινωνιακού σχεδίου για την προεκλογική εκστρατεία·

8.  υπενθυμίζει ότι 27,5 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για την προεκλογική εκστρατεία που διεξήγαγε η διοίκηση του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2023· σημειώνει ότι το υπόλοιπο 25 % θα διατεθεί το 2024 (9,5 εκατομμύρια EUR)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι επικοινωνιακές προσπάθειες θα συνεχιστούν μετά τις εκλογές με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Κοινοβουλίου, την εκλογή του ή της Προέδρου της Επιτροπής και τις ακροάσεις των Επιτρόπων·

9.  τονίζει ότι από μόνο του το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να προσεγγίσει τα 400 εκατομμύρια πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δίκτυα πολλαπλασιαστών για τον σκοπό αυτό· θεωρεί ότι οι κοινοποιήσεις μέσω ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

10.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και την ψηφοφορία, υποστηρίζει την πολυγλωσσία και προάγει τα δικαιώματα των εθνικών, περιφερειακών και γλωσσικών μειονοτήτων· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει ενεργά στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης παρέχοντας πληροφορίες, μέσω των Γραφείων Συνδέσμου του, και στις γλώσσες των γλωσσικών μειονοτήτων και κοινοτήτων, κατά περίπτωση· ενθαρρύνει το Προεδρείο να εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης δραστηριοτήτων επικοινωνίας που συνάδουν με τις ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και γλωσσικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των Γραφείου Συνδέσμου του ΕΚ στην υλοποίηση του έργου του Κοινοβουλίου για την αγωγή του πολίτη μέσω πληθώρας προγραμμάτων με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και γλωσσικών μειονοτήτων, των σχολείων ή των πανεπιστημίων· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο προσαρμόζει σημαντικά την επικοινωνία του ανάλογα με το κοινό-στόχο του· λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, τις απαντήσεις του Γενικού Γραμματέα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2022 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023 και στο ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2023, όπου τονίζονται οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ στις χώρες της Βαλτικής από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, για την ενημέρωση των πολιτών στην ουκρανική γλώσσα καθώς και στη ρωσική γλώσσα, όποτε κρίνεται σκόπιμο, και ιδίως για την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων παραπληροφόρησης·

11.  καλεί το Προεδρείο να υποστηρίζει τους βουλευτές ώστε να παρέχουν σε ομάδες επισκεπτών τη δυνατότητα να επισκέπτονται το Κοινοβούλιο· κατανοεί ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση συμβάλλει στη δυσκολία και στην αύξηση του κόστους που συνδέεται με την πρόσκληση ομάδων επισκεπτών στο Κοινοβούλιο· αναγνωρίζει την αξία που προσφέρουν οι ομάδες επισκεπτών στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, της δραστηριοποίησης και του ενδιαφέροντος των πολιτών της Ένωσης, ιδίως σε ένα έτος εκλογών· καλεί, επομένως, το Προεδρείο να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν τις επιδοτούμενες επισκέψεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του προγράμματος των ομάδων επισκεπτών, ιδίως όσον αφορά τη χιλιομετρική αποζημίωση και άλλα στοιχεία κόστους που εξασφαλίζουν ισότιμη μεταχείριση για όλους τους πολίτες που επισκέπτονται βουλευτές, και παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ταξιδιών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης·

Κυβερνοαπειλές

12.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό το Κοινοβούλιο να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο κατά της παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων, ιδίως ενόψει των επικείμενων εκλογών· καλεί τη διοίκηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εκλογικής διαδικασίας από αθέμιτες παρεμβάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ουσιαστική συμβολή της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα στην ακεραιότητα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό το πρίσμα των εξελισσόμενων απειλών εξωτερικών παρεμβάσεων, και ζητά να εφοδιαστεί η Αρχή με τους αναγκαίους πρόσθετους πόρους στο πλαίσιο αυτό· επιδοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ της ΓΔ ITEC, της ΓΔ SAFE και της ΓΔ COMM ώστε να εντοπίζονται, να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται άμεσα και με σαφήνεια οι κυβερνοεπιθέσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· ζητά να συνεχιστεί η συνεργασία με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την παραπληροφόρηση, υπό μορφή διοργανικής συνεργασίας στα πρότυπα της συγκέντρωσης πόρων σε έναν ενιαίο οργανισμό της Ένωσης, όπως η CERT EU στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

13.  παροτρύνει τη διοίκηση να καλύψει τις 40 θέσεις κυβερνοασφάλειας που συμφωνήθηκαν κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2023 έως το τέλος του 2023, προκειμένου να συνεχίσουν να ενισχύονται οι ικανότητες κυβερνοάμυνας του Κοινοβουλίου και να επιτευχθεί επαρκές επίπεδο εσωτερικών ικανοτήτων πριν από τις εκλογές του 2024·

14.  ζητά τακτικά και επικαιροποιούμενα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια για όλο το προσωπικό του Κοινοβουλίου·

Κτιριακή πολιτική

15.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας διαφανούς και δίκαιης διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το άρθρο 266 του δημοσιονομικού κανονισμού, και ότι οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση των κτιρίων, τη μεθοδολογία για την αξιολόγησή της καθώς και τα όργανα που εφαρμόζουν τη μεθοδολογία αυτή, και το κόστος των εργασιών που είναι αυστηρά απαραίτητες για τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο·

16.  συνιστά να συνεκτιμάται στον ετήσιο σχεδιασμό του προϋπολογισμού η τακτική ανακαίνιση όλων των κτιρίων· επισημαίνει ότι μια τέτοια κατανομή αποτελεί μέρος μιας προορατικής κτιριακής πολιτικής, που πρέπει να επικεντρώνεται στην πράσινη ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος και να εγγυάται ότι το Κοινοβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και, με τον τρόπο αυτό, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2, καθώς και το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου·

17.  εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις κατά τη δημιουργία κέντρων «Europa Experience» πριν από τις εκλογές σε όλα τα κράτη μέλη· κατανοεί ότι οι καθυστερήσεις εκφεύγουν του ελέγχου του Κοινοβουλίου· ζητά να δημιουργηθούν κέντρα «Europa Experience», με προτεραιότητα στα κράτη μέλη που απέχουν περισσότερο από τους τρεις τόπους εργασίας· υπενθυμίζει ότι τα κέντρα «Europa Experience» θα πρέπει να δίνουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

18.  σημειώνει ότι στις προβλέψεις του 2024 δεν προβλέπεται προϋπολογισμός για σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια· υπενθυμίζει στο Προεδρείο ότι απαιτείται κατάλληλη ενημέρωση και διαβούλευση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν από την έγκριση κάθε σημαντικής απόφασης σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα κτίρια, λόγω των σημαντικών δημοσιονομικών επιπτώσεών τους· αντιτίθεται σε κάθε μεταφορά πόρων που προορίζεται για προπαρασκευαστικές εργασίες για μεγάλα κτιριακά έργα χωρίς να έχουν εγκριθεί προηγουμένως τα έργα αυτά από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· σημειώνει τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς σε κτιριακά έργα· υπενθυμίζει ότι αυτή η συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων πραγματοποιείται συστηματικά στα ίδια κεφάλαια και τους ίδιους τίτλους και, συχνά, ακριβώς στις ίδιες γραμμές του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος να εκληφθεί η πρακτική αυτή ως προγραμματισμένη διογκωμένη εγγραφή πιστώσεων· ζητεί, πριν από την επόμενη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων, να ξεκινήσει μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση βασικών επενδύσεων με βάση τη διαφάνεια· ζητά από το Προεδρείο να εφαρμόσει επειγόντως την ψηφοφορία στην Ολομέλεια σχετικά με την επανεξέταση του μέλλοντος του κτιρίου Spaak στις Βρυξέλλες· προσδοκά ότι ο στόχος τυχόν εργασιών στο κτίριο Spaak είναι να διασφαλιστούν η συμμόρφωσή του με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού και οι επενδύσεις για εφικτές εξοικονομήσεις ενέργειας· αναμένει ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων της διασφάλισης της πρόσβασης σε όλα τα σχετικά έγγραφα (σχέδια και τεχνική αξιολόγηση) και της λεπτομερούς ανάλυσης του κόστους για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· όσον αφορά τον τόπο εργασίας του Στρασβούργου, καλεί το Προεδρείο να διασφαλίσει την προσβασιμότητα και την κατάλληλη υποδοχή των επισκεπτών, ξεφεύγοντας από τα καθιερωμένα όσον αφορά τη χρήση των χώρων του Κοινοβουλίου εκτός των περιόδων συνόδου· πιστεύει ότι η συγκεκριμένη εστίαση των δαπανών όσον αφορά τα κτίρια θα είναι οικονομικά αποδοτική και προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον του Κοινοβουλίου·

19.  υπενθυμίζει τη στήριξη που έχει εκφράσει η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας έδρας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης και να αναλάβει το Κοινοβούλιο τη θεσμική του ευθύνη όσον αφορά τη μείωση του οικείου αποτυπώματος άνθρακα· υπενθυμίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων προκειμένου να βελτιστοποιηθούν το κοινοβουλευτικό θεσμικό έργο, το οικονομικό κόστος και το αποτύπωμα άνθρακα· φρονεί ότι η πείρα που αποκτήθηκε και οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εργασία και τις συνεδριάσεις εξ αποστάσεως μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την προσαρμογή των αναγκών όσον αφορά τις αποστολές του προσωπικού· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο· σημειώνει ότι, για να πραγματοποιηθούν μόνιμες αλλαγές, απαιτείται τροποποίηση της Συνθήκης, για την οποία χρειάζεται ομοφωνία·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική του Κοινοβουλίου που αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρως ανεξάρτητης χρήσης των κτιρίων του Κοινοβουλίου από άτομα με αναπηρία και υποστηρίζει περαιτέρω μέτρα και προσαρμογές που θα χρειαστούν εν προκειμένω·

21.  ζητά να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα ανοίγματος εξωτερικών γραφείων του Κοινοβουλίου σε χώρες που έχουν υποβάλει επισήμως αίτηση προσχώρησης στην Ένωση, και συγκεκριμένα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, την Ουκρανία και τη Γεωργία, και επαναλαμβάνει την ανάγκη να είναι το Κοινοβούλιο παρόν στις χώρες με ενεργές εκστρατείες ενημέρωσης·

Πράσινο Κοινοβούλιο

22.  υπενθυμίζει ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου επεξεργάζεται επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης κτιριακής πολιτικής του Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, την ενεργειακή απόδοση και τη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τη «δέσμη μέτρων Fit-for-55», και αναμένει να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που αποφασίστηκαν από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου στις 2 Μαΐου και στις 3 Οκτωβρίου 2022·

23.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στους στόχους του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) του Κοινοβουλίου για το 2024· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περισσότεροι στόχοι είναι πιθανό να επιτευχθούν το 2024, και ζητά να συνεχίσει να επιδιώκεται η επίτευξη όλων των στόχων το συντομότερο δυνατόν·

24.  λαμβάνει υπόψη την αύξηση των τιμών των πιστωτικών μορίων ανθρακούχων εκπομπών· καλεί το Κοινοβούλιο να καταστήσει τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και την επιτόπου παραγωγή προτεραιότητα αντί να αντισταθμίζει το χαμηλό επίπεδο φιλοδοξίας με την αγορά πιστωτικών μορίων ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι οι εν λόγω επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης αποτελούν καλύτερη μέθοδο για την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους-οφέλους· ενθαρρύνει τις υπηρεσίες να αναπτύξουν την τιμολόγηση του άνθρακα ως ενημερωτικό εργαλείο (σκιώδης τιμολόγηση) και όχι ως σκληρή τιμή ανθρακούχων εκπομπών που θα αύξανε το υφιστάμενο κόστος των τιμών αντιστάθμισης του άνθρακα, οι οποίες προβλέπεται ήδη να αυξηθούν στο εγγύς μέλλον, υπό το πρίσμα της πρόσφατης απότομης αύξησης των τιμών των πιστωτικών μορίων άνθρακα, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα·

25.  χαιρετίζει και ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, και επικροτεί ιδίως την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας δεδομένης της ενεργειακής κρίσης και του γεωπολιτικού πλαισίου· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 52 λέβητες αερίου μόνο στους χώρους του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες· ζητά να καταρτιστεί χάρτης πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων με συγκεκριμένα ορόσημα που θα συμπεριληφθούν στην επόμενη πολυετή κτιριακή στρατηγική, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού, και ζητά επίσης να πραγματοποιηθεί ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της χρήσης συστημάτων αντλιών θερμότητας και άλλων σχετικών τεχνολογιών· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκαταστήσει και συνεχίζει να εγκαθιστά φωτοβολταϊκούς ηλιακούς συλλέκτες προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται επιτόπου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 25 %· καλεί το Κοινοβούλιο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κατανάλωσης ενέργειας· ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να θέσει σε εφαρμογή τις επικαιροποιημένες μελέτες και ελέγχους σχετικά με την τεχνική σκοπιμότητα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των κτιρίων του Στρασβούργου, να λάβει υπόψη την εξέλιξη των τεχνολογιών και των τιμών της αγοράς κατά τη δεκαετία που μεσολάβησε από την εκπόνηση των αρχικών μελετών, και την προστιθέμενη αξία τους σε σύγκριση με άλλα είδη επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας· πιστεύει ότι η δημοσιονομική πτυχή των πιθανών αποφάσεων στον τομέα αυτό πρέπει να εξισορροπείται μεταξύ της βέλτιστης προστιθέμενης αξίας και του εύλογου ποσού των επενδύσεων σε ένα περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο·

26.  υπενθυμίζει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου προέρχονται από τη μεταφορά ανθρώπων· ζητά να προωθηθεί η μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για τα ταξίδια και να αξιοποιηθούν οι νέοι τρόποι εργασίας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στον βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα του νομοθετικού και πολιτικού έργου, ιδίως στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου, και αναγνωρίζει ότι η μετάβαση πολλών βουλευτών από τις εκλογικές τους περιφέρειες στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου απαιτεί την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αεροπορικώς· επικροτεί τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να μειώσει τις εκπομπές CO2 μέσω ναυλωμένων αμαξοστοιχιών και της πρωτοβουλίας «χωρίς χαρτί»·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να ενθαρρύνει το προσωπικό να χρησιμοποιεί βιώσιμα μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις του από και προς το γραφείο θέτοντας στη διάθεσή του κλασικά και ηλεκτρικά ποδήλατα δωρεάν και επιστρέφοντας μέρος του κόστους των εισιτηρίων δημόσιων μέσων μεταφοράς με αντάλλαγμα τον περιορισμό της πρόσβασης σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων· υπενθυμίζει στους βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες ότι πρέπει να συμβάλουν στη συνεχή μείωση της μεταφοράς κιβωτίων μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου στις συνόδους ολομέλειας, όπως ορίστηκε από το Προεδρείο, και τους καλεί να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του να προγραμματιστούν στους προσεχείς προϋπολογισμούς οι σχετικές επενδύσεις για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των όμβριων υδάτων και την ορθολογικότερη χρήση των υδάτων·

28.  ζητά, για λόγους διαφάνειας, ο πίνακας της προόδου ολοκλήρωσης οροσήμων των στόχων του EMAS για την περίοδο μετά το 2021-2024 να περιλαμβάνεται στο προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων κάθε χρόνο, δεδομένου ότι η παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα εφαρμόζεται για τους προϋπολογισμούς των πολιτικών της Ένωσης·

Άλλα ζητήματα

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέρος των 66 νέων θέσεων του πίνακα προσωπικού που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2022 για τις γραμματείες των επιτροπών δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως· υπενθυμίζει τον στόχο για ταχεία ενίσχυση της στήριξης προς τις κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με το αίτημα της Ολομέλειας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να αντιστρέψει την παράλληλη μείωση του κονδυλίου για τους συμβασιούχους υπαλλήλους της ΓΔ IPOL από το 2023, επιτρέποντας την επαναφορά των 25 θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων που περικόπηκαν το 2022· αναμένει ότι, εκτός από αυτή την προσωρινή αποζημίωση, οι γραμματείες των επιτροπών πρέπει να καλυφθούν με αυτές τις 66 συμφωνηθείσες θέσεις και ότι αυτές δεν θα εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό· ζητά να διενεργούνται τακτικές αξιολογήσεις της οργάνωσης των διοικητικών αναγκών και των αναγκών του Κοινοβουλίου σε προσωπικό· ζητά, στο πλαίσιο αυτό, τη βελτιστοποίηση της κατανομής του προσωπικού στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου, ιδίως με την ανακατανομή των κενών θέσεων μεταξύ των υπηρεσιών·

30.  καλεί το Κοινοβούλιο να θεσπίσει περίοδο αναμονής για τους πρώην βουλευτές ίση με τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνουν μεταβατική αποζημίωση κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων ή εκπροσώπησης με το Κοινοβούλιο·

31.  πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση γενικών εξόδων σε πρώην βουλευτές· ζητά επομένως τη διαγραφή του άρθρου 42 παράγραφος 4 των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών·

32.  αναγνωρίζει τη γενική δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, όσον αφορά την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, η οποία έχει αντίκτυπο στην πολυμορφία και τη γεωγραφική κατανομή του εργατικού δυναμικού· ζητά από το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η απασχόληση στο Κοινοβούλιο θα είναι εξίσου ελκυστική για όλες τις εθνικότητες της Ένωσης και ότι θα βελτιωθεί η γεωγραφική ισορροπία μεταξύ του προσωπικού· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την απασχόληση αυξανόμενου αριθμού συμβασιούχων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου δημιουργίας μιας δομής προσωπικού δύο ταχυτήτων εντός του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι οι βασικές θέσεις και καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούνται από μόνιμο προσωπικό·

33.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συμβάλλει στην τυποποίηση και τη νομιμοποίηση των επισφαλών εργασιακών σχέσεων ή των ψευδών πράσινων εσόδων και θα πρέπει να δεσμεύεται για τον σεβασμό, την προώθηση και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συζητήσεις σε επίπεδο Προεδρείου που αποσκοπούσαν στην αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των ΔΚΒ, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι επιστροφές των εξόδων των αποστολών με εκείνες που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό για τις συνόδους ολομέλειας, λαμβανομένου υπόψη ότι το κονδύλιο κοινοβουλευτικών αποζημιώσεων παραμένει αμετάβλητο· υπενθυμίζει ότι το αίτημα αυτό έχει εγκριθεί επανειλημμένα από την Ολομέλεια στο παρελθόν·

35.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο περί αναθεώρησης των διατάξεων εφαρμογής που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός Ένωσης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια αναθεώρηση θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα των ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν βουλευτές σε επίσημες αντιπροσωπείες και αποστολές του Κοινοβουλίου·

36.  ζητά από το Προεδρείο να αναπτύξει μια τεχνική λύση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές και τις βουλεύτριες να ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους ενώ βρίσκονται σε άδεια λόγω μητρότητας, πατρότητας ή μακρόχρονης ασθενείας·

37.  ζητά από το Προεδρείο να αναλύσει τη σκοπιμότητα και να εκτιμήσει το οικονομικό κόστος της παροχής διερμηνείας στη διεθνή νοηματική γλώσσα για όλες τις συζητήσεις στην ολομέλεια, υπό το πρίσμα της αρχής της ίσης πρόσβασης για όλους τους πολίτες, και ζητά να αναπτυχθούν ειδικές πρωτοβουλίες για την παροχή διερμηνείας στις νοηματικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος για συγκεκριμένες συζητήσεις στην ολομέλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης, στις συζητήσεις «Αυτή είναι η Ευρώπη» και στις επίσημες συνεδριάσεις·

38.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς το Προεδρείο να διασφαλίσει τη μετάφραση των βασικών ψηφισμάτων εξωτερικής πολιτικής που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 54 (εκθέσεις πρωτοβουλίας) στις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών που δεν είναι μέλη της ΕΕ (αραβικά, κινεζικά και ρωσικά), καθώς και των ειδικών ανά χώρα ψηφισμάτων που εγκρίνονται βάσει των άρθρων 132 (ψήφισμα που συνοδεύει δηλώσεις της Επιτροπής / ΑΠ/ΥΕ) και 144 (κατεπείγον ψήφισμα) στην επίσημη γλώσσα της ενδιαφερόμενης χώρας· θεωρεί ότι οι εν λόγω μεταφράσεις θα πρέπει να καθίστανται άμεσα διαθέσιμες στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου με ευδιάκριτο τρόπο, δεδομένου του ευαίσθητου από άποψη χρόνου χαρακτήρα των κατεπειγόντων ψηφισμάτων και των ψηφισμάτων εξωτερικής πολιτικής του Κοινοβουλίου·

39.  ζητά γνήσια δέσμευση για την υλοποίηση της αρχής της πολυγλωσσίας·

40.  ζητά να πραγματοποιηθεί μια μεταρρύθμιση με στόχο την καταπολέμηση κάθε είδους παρενόχλησης και κακοποίησης στο Κοινοβούλιο· αναγνωρίζει ότι το Προεδρείο έχει αρχίσει να εργάζεται για την υλοποίηση του αιτήματος της Ολομέλειας όσον αφορά τα βασικά μεταρρυθμιστικά βήματα για το Κοινοβούλιο, τα οποία αναφέρονταν αρχικά στο ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(10), και στα οποία περιλαμβάνεται η θέσπιση υποχρεωτικών προγραμμάτων κατάρτισης κατά της παρενόχλησης για το σύνολο του προσωπικού και όλους τους βουλευτές·

41.  σημειώνει ότι το αναθεωρημένο άρθρο 44 παράγραφος 2 των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων δαπανών σε σχέση με τους προϋπολογισμούς κοινοβουλευτικής επικουρίας με μεταφορά πιστώσεων από την αποζημίωση γενικών εξόδων τους (ΑΓΕ)· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ανώτατο όριο δαπανών για την κοινοβουλευτική επικουρία που ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4· καλεί το Προεδρείο να τροποποιήσει τα μέτρα εφαρμογής, όπως απαιτείται, ώστε να μπορούν οι βουλευτές που το επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος της ΑΓΕ τους σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί πλήρως η αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας τους·

42.  καλεί το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να προωθεί μεταξύ των ηλικιωμένων τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ένωσης που ευνοούν την ενεργό γήρανση·

43.  θεωρεί υψίστης σημασίας και προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου να λαμβάνουν οι οδηγοί του Κοινοβουλίου ειδική και εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες καταστάσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και προστασίας· δεδομένου ότι υπάρχει τεχνογνωσία στη Μονάδα Μεταφορών Προσώπων της ΓΔ INLO, θεωρεί ότι η κατάρτιση μπορεί να παρέχεται με εσωτερικά μέσα, εκτός από την υποδομή που απαιτείται για την κατάρτιση, όπως ειδικές εγκαταστάσεις κατάρτισης, για τις οποίες θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι·

44.  καλεί το Προεδρείο να διασφαλίσει ότι όλα τα εστιατόρια στο Κοινοβούλιο θα βελτιώσουν τη σχέση ποιότητας-τιμής και θα επαναφέρουν τους ελέγχους πρόσβασης στις εισόδους των εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης·

45.  αναμένει ότι θα υλοποιηθούν τα αιτήματα που ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια·

46.  παροτρύνει το Προεδρείο να δώσει ενεργό συνέχεια για την εξεύρεση μιας εφικτής, νόμιμης και δίκαιης λύσης, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης του προαιρετικού ταμείου συντάξεων·

o
o   o

47.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2024·

48.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
(3) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) ΕΕ C 434 της 15.11.2022, σ. 160.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0366.
(7) ΕΕ L 58 της 23.2.2023.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0227.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(10) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 192.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου