Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2023/2643(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0219/2023

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/04/2023 - 8.12
CRE 20/04/2023 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2023)0120

Prijaté texty
PDF 186kWORD 56k
Štvrtok, 20. apríla 2023 - Štrasburg
Všeobecná dekriminalizácia homosexuality vzhľadom na nedávny vývoj v Ugande
P9_TA(2023)0120RC-B9-0219/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2023 o všeobecnej dekriminalizácii homosexuality vzhľadom na nedávny vývoj v Ugande (2023/2643(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Americký dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na rezolúciu o ochrane pred násilím a iným porušovaním ľudských práv voči osobám na základe ich skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, prijatú na 55. riadnom zasadnutí Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov v Luande v Angole od 28. apríla do 12. mája 2014,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpísané 85 krajinami na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva 22. marca 2011 o ukončení násilných činov a súvisiaceho porušovania ľudských práv na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,

–  so zreteľom na Jogjakartské zásady o uplatňovaní medzinárodných právnych predpisov v oblasti ľudských práv týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej identity,

–  so zreteľom na správu nezávislého experta o ochrane pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity z 11. mája 2018,

–  so zreteľom na prácu hlavnej skupiny OSN pre LGBTI, najmä na jej vyhlásenie z 19. marca 2023, v ktorom vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby lepšie začlenila ľudské práva LGBTI osôb do svojho medzinárodného mierového a bezpečnostného mandátu,

–  so zreteľom na rezolúciu OSN 70/1 s názvom Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (Agenda 2030) prijatú na samite Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku, ktorou sa stanovili ciele udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na rozhodnutie Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) z roku 2022 v prípade Rosanna Flamer-Caldera/Srí Lanka,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. marca 2020 s názvom Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024 (JOIN(2020)0005),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. novembra 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0698),

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a EÚ (Dohoda z Cotonou) z roku 2000 a na doložky a záväzky týkajúce sa ľudských práv, ktoré táto dohoda obsahuje, najmä na článok 8 ods. 4, článok 9, článok 31a písm. e) a článok 96, ako aj na článok 65,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTIQ), ktoré boli prijaté 24. júna 2013,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti prijaté 12. apríla 2013,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa nediskriminácie vo vonkajšej činnosti, ktoré boli prijaté 18. marca 2019,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/1998 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv(1),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej články 21 a 26,

–  so zreteľom na program ESVČ v oblasti začlenenia a rozmanitosti na roky 2023 – 2025, ktorý bol prijatý 6. marca 2023,

–  so zreteľom na ugandský návrh zákona proti homosexualite z 21. marca 2023,

–  so zreteľom na ústavu Ugandy z roku 1995,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ugande,

–  so zreteľom na vyhlásenie expertov OSN z 29. marca 2023, v ktorom odsúdili šokujúci právny predpis proti LGBT osobám v Ugande,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka z 22. marca 2023,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovné, pokiaľ ide o ich dôstojnosť a práva;

B.  keďže vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sa presadzuje prirodzená dôstojnosť a rovnaké práva všetkých ľudí bez akéhokoľvek rozlišovania vrátane neodňateľných práv na život, slobodu, osobnú bezpečnosť a ochranu pred diskrimináciou, ochranu pred svojvoľným zatýkaním alebo zadržiavaním a rešpektovanie súkromia;

C.  keďže v mnohých starovekých kultúrach vrátane afrických kultúr tradične existovali rôzne sexuality a rodové identity;

D.  keďže v Africkej charte ľudských práv a práv národov sa stanovuje, že „každý jednotlivec má právo na užívanie práv a slobôd uznaných a zaručených touto chartou bez akéhokoľvek rozdielu“ (článok 2), že „každý jednotlivec si je rovný pred zákonom“ a „každý jednotlivec má právo na rovnakú zákonnú ochranu“ (článok 3) a že „každý človek má právo na rešpektovanie svojho života a nedotknuteľnosti svojej osoby“ a „nikomu nesmie byť toto právo svojvoľne odopreté“ (článok 4);

E.  keďže v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach sa uznáva právo na život ako základné ľudské právo a výslovne sa uvádza, že trest smrti by sa nemal ukladať za nenásilné trestné činy alebo za zločiny spáchané osobami mladšími ako 18 rokov v čase spáchania skutku; keďže v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach sa zakazuje diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie a keďže uloženie trestu smrti za vzťahy osôb rovnakého pohlavia je v rozpore s touto zásadou;

F.  keďže 61 krajín na celom svete – najmä v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii – kriminalizuje homosexualitu a transrodovú identitu zákonom; keďže dve ďalšie krajiny ju kriminalizujú de facto; keďže v Katare, Saudskej Arábii, Afganistane, Iráne, Jemene, Somálsku, Spojených arabských emirátoch, Bruneji, severnej Nigérii, Mauritánii a Pakistane je trestom za dobrovoľné sexuálne akty osôb rovnakého pohlavia smrť;

G.  keďže zákony, ktoré kriminalizujú dobrovoľnú sexuálnu aktivitu osôb rovnakého pohlavia, porušujú základné a medzinárodne chránené ľudské práva;

H.  keďže existuje celosvetové hnutie za dekriminalizáciu homosexuality a transrodovej identity, keďže počet krajín, ktoré kriminalizujú dobrovoľné sexuálne akty osôb rovnakého pohlavia, sa znížil zo 113 v roku 1990 na 64 v roku 2023; keďže toto hnutie je podporované tým, že čoraz viac ľudí si uvedomuje, že zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu a transrodovú identitu, sú diskriminačné a porušujú základné ľudské práva a že spoločenský pokrok si vyžaduje rovnaký prístup k právam; keďže tento rastúci impulz ponúka nádej, že svet smeruje k spravodlivejšej a rovnoprávnejšej budúcnosti, v ktorej budú môcť všetci jednotlivci slobodne užívať svoje práva bez strachu z diskriminácie alebo prenasledovania;

I.  keďže v apríli 2023 sa Cookove ostrovy stali poslednou krajinou, ktorá dekriminalizovala homosexualitu zmenou svojho zákona o trestných činoch; keďže začiatkom roku 2023 Singapur dekriminalizoval „nemravné akty medzi mužmi“ zmenou svojho trestného zákonníka;

J.  keďže v mnohých nedávnych prípadoch bola dekriminalizácia dobrovoľných vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia výsledkom súdnych rozhodnutí, ako je ústne rozhodnutie Najvyššieho súdu Barbadosu z decembra 2022 a rozhodnutie Najvyššieho súdu východného Karibiku z augusta 2022;

K.  keďže 21. marca 2023 ugandský parlament prijal návrh zákona proti homosexualite (ďalej len „návrh zákona“); keďže v návrhu zákona sa navrhuje trest smrti za trestný čin „homosexuality s priťažujúcimi okolnosťami“, doživotie za trestný čin „homosexuality“, až 14 rokov odňatia slobody za „pokus o homosexuálny prejav“ a až 20 rokov odňatia slobody za „propagáciu homosexuality“; keďže posledné uvedené znamená úplnú cenzúru problematiky LGBTIQ osôb, a to aj pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú obhajobe ľudských práv a zdravotnej starostlivosti; keďže tento právny predpis je v rozpore s ustanoveniami samotnej ugandskej ústavy, v ktorých je zakotvená rovnosť a nediskriminácia pre všetkých;

L.  keďže predchádzajúce verzie podobných návrhov zákonov zakazujúcich propagáciu homosexuality a homosexuálnych činov boli navrhnuté už v rokoch 2009, 2012, 2013 a 2014, čo svedčí o sklone systematicky robiť z LGBTIQ osôb obetných baránkov; keďže politici a národní aj zahraniční náboženskí vodcovia zohrávajú kľúčovú úlohu pri podnecovaní nenávistnej rétoriky voči LGBTIQ osobám v Ugande; keďže v dôsledku prijatia návrhu zákona už dochádza k nárastu verbálneho a fyzického násilia;

M.  keďže prezident Museveni vydal poburujúce vyhlásenia; keďže ešte návrh zákona nevyhlásil;

N.  keďže len vo februári 2023 nahlásilo viac ako 110 LGBT osôb v Ugande incidenty vrátane zatýkania, sexuálneho násilia, vysťahovania a verejného vyzliekania;

O.  keďže Uganda je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach od roku 1995;

P.  keďže EÚ je najväčším partnerom Ugandy v oblasti rozvojovej spolupráce; keďže na viacročný orientačný program EÚ pre Ugandu na roky 2021 – 2024 je vyčlenený celkový rozpočet vo výške 375 miliónov EUR;

Q.  keďže nový globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv v rámci akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu umožňuje EÚ zamerať sa na závažné porušovanie a zneužívanie ľudských práv na celom svete bez ohľadu na to, kde k nemu došlo, vrátane prípadov svojvoľného zabíjania a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

R.  keďže situácia v Ugande môže mať negatívne účinky na celý región, pretože Keňa, Niger a Tanzánia predložili podobné návrhy zákonov;

S.  keďže všetky členské štáty EÚ opakovane vyjadrili svoj neochvejný nesúhlas s trestom smrti vždy a za každých okolností, pričom ho považujú za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie odporujúce ľudskej dôstojnosti; keďže členské štáty sa zaviazali neúnavne obhajovať úplné zrušenie trestu smrti;

T.  keďže všetky členské štáty EÚ jednoznačne odsúdili diskriminačné zákony, politiky a praktiky vrátane kriminalizácie dobrovoľných vzťahov dospelých osôb rovnakého pohlavia alebo transrodových identít; keďže členské štáty vyzvali EÚ, aby sa snažila dosiahnuť dekriminalizáciu homosexuality a transrodovej identity; keďže Európsky parlament pri mnohých príležitostiach vyzval krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, aby pristúpili k dekriminalizácii ako spôsobu zabezpečenia nedeliteľnosti a užívania všetkých ľudských práv všetkými LGBTIQ osobami;

U.  keďže v článku 21 Zmluvy o EÚ sa stanovuje, že činnosť EÚ na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení, najmä zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zachovávania ľudskej dôstojnosti, rovnosti a solidarity a dodržiavania zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;

V.  keďže spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ si kladie za cieľ rozvíjať a upevňovať demokraciu a právny štát, ako aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd;

W.  keďže Európsky konsenzus o rozvoji zaväzuje EÚ a jej členské štáty uplatňovať prístup k rozvojovej spolupráci založený na ľudských právach, ktorý zahŕňa všetky ľudské práva;

X.  keďže systémom EÚ Všetko okrem zbraní sa rušia clá a kvóty na všetok dovoz tovaru (okrem zbraní a streliva), ktorý prichádza do EÚ z najmenej rozvinutých krajín; keďže EÚ môže odobrať preferencie systému Všetko okrem zbraní za závažné a systematické porušovanie zásad stanovených v medzinárodných dohovoroch o základných ľudských právach a pracovných právach, ako je systémové porušovanie ľudských práv;

Najnovší vývoj v Ugande

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje návrh zákona prijatý 21. marca 2023 ugandským parlamentom, ktorým sa sprísňujú tresty a rozširuje sa rozsah pôsobnosti ugandských právnych predpisov, ktoré kriminalizujú homosexualitu a transrodovú identitu; domnieva sa, že jeho prijatie je v úplnom rozpore s ugandskou ústavou a medzinárodnými záväzkami Ugandy vyplývajúcimi z Africkej charty a štruktúry medzinárodného práva OSN, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Charta OSN; zdôrazňuje, že tento návrh zákona je takisto v rozpore s politickými záväzkami krajiny v oblasti udržateľného rozvoja, najmä s cieľmi udržateľného rozvoja 3, 5, 10 a 16, a že predstavuje závažné riziko pre práva, zdravie a bezpečnosť ľudí;

2.  je znepokojený tým, že len 2 z 389 zákonodarcov hlasovali proti návrhu zákona; odsudzuje komentáre prezidenta Museveniho, ktorý ešte viac prispel k nenávistnej rétorike voči LGBTIQ osobám; je znepokojený množstvom politikov, náboženských vodcov a mediálnych osobností podnecujúcich nenávisť; domnieva sa, že skutočnosť, že väčšina ugandských politikov robí z LGBTIQ osôb obetného baránka, predstavuje závažný vývoj, ktorý má vplyv na zásady demokracie, právneho štátu a dodržiavania medzinárodne uznávaných ľudských práv; domnieva sa, že vyhlásenie tohto zákona by nevyhnutne narušilo vzťahy medzi EÚ a Ugandou a vyžadovalo by si, aby EÚ preorientovala svoje zameranie;

3.  pripomína ugandskej vláde jej záväzky v rámci medzinárodného práva a Dohody z Cotonou, ktoré požadujú dodržiavanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd;

4.  vyjadruje podporu a obdiv ugandským poslancom a zástupcom občianskej spoločnosti, ktorí mali odvahu postaviť sa a verejne vystúpiť proti návrhu zákona;

5.  je presvedčený, že závažnosť situácie si vyžaduje najsilnejšiu inštitucionálnu reakciu a odsúdenie a zaslúži si reakciu na všetkých úrovniach diplomacie EÚ;

6.  pripomína, že tento návrh zákona je len posledným krokom Ugandy na znepokojujúcej ceste, ktorou sa uberá už niekoľko rokov, a že prichádza uprostred nárastu homofóbnej rétoriky medzi politikmi, náboženskými vodcami a inými významnými osobnosťami ugandskej spoločnosti, pričom na občiansku spoločnosť je vyvíjaný čoraz väčší tlak, ako aj uprostred nárastu štátom podporovaných nenávistných prejavov proti LGBTIQ osobám, ktoré podnecujú nenávisť a násilie; odsudzuje túto bigotnosť, predsudky a diskrimináciu v 21. storočí;

7.  ďalej pripomína, že sexuálne násilie páchané na ženách a dievčatách je v Ugande veľmi rozšírené a že existuje súvislosť medzi nenávisťou a násilím voči LGBTIQ osobám a násilím páchaným na ženách a nedostatkom rodovej rovnosti;

8.  pripomína, že Uganda je priekopníkom v boji proti HIV a s ním spojenej stigmatizácii; pripomína, že prevalencia HIV u mužov, ktorí majú sex s mužmi, bola v roku 2021 12,7 %; so znepokojením konštatuje, že táto prevalencia je podstatne vyššia ako u heterosexuálnych mužov a nad celoštátnym priemerom; zdôrazňuje, že zákon by sa nemal používať na to, aby sa Uganďanom odoprelo právo na služby a lieky proti HIV, a vyzýva vládu, aby zabezpečila lepší prístup k nim; poukazuje na neprekonateľné dôkazy, ktoré predložil UNAIDS, že kriminalizujúce zákony odrádzajú komunity od služieb, ktoré dokážu zachraňovať život;

9.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím Ugandského národného úradu pre mimovládne organizácie z 5. augusta 2022 ukončiť činnosť organizácie Sexual Minorities Uganda, poprednej organizácie na ochranu práv LGBTIQ osôb v krajine, a odsudzuje ho; vyjadruje svoju neochvejnú podporu Frankovi Mugishovi, zakladateľovi a lídrovi tejto organizácie, ktorý zasvätil svoj život boju za práva LGBTIQ osôb v Ugande;

Situácia v oblasti dekriminalizácie vo svete

10.  jednoznačne odsudzuje všetky zákony, praktiky a oficiálne stanoviská kriminalizujúce homosexualitu a transrodovú identitu;

11.  domnieva sa, že takéto zákony sú v úplnom rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a porušujú sa nimi ľudské práva LGBTIQ osôb vrátane ich práva na život, súkromie, slobodu, bezpečnosť, zdravie a prejav, ako aj slobodu pokojného zhromažďovania a združovania; domnieva sa, že kriminalizácia homosexuality a transrodovej identity vytvára situáciu podobnú apartheidu tým, že časť obyvateľstva zbavuje ochrany štátu a zákona bez ohľadu na stanovené tresty;

12.  trvá na tom, že kriminalizácia homosexuality a transrodovej identity robí z LGBTIQ osôb tým, že ich stavia mimo zákona, cieľ, zvyšuje riziko ich vydierania úradmi alebo inými občanmi a podporuje nenávistné prejavy, zločiny z nenávisti a diskrimináciu proti nim;

13.  pripomína zdravotné riziká spôsobené kriminalizáciou homosexuality a transrodovej identity, keďže kriminalizácia bráni komunitným politikám v oblasti zdravia a LGBTIQ osobám bráni v prístupe k spoľahlivým informáciám o ich zdraví, najmä o tom, či majú HIV, a o súvisiacej prevencii, skríningu, sledovaní a liečbe;

14.  opätovne pripomína svoj neochvejný nesúhlas s trestom smrti vo všetkých prípadoch a za akýchkoľvek okolností; považuje ho za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ktoré je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou;

15.  víta pozitívny medzinárodný trend smerom k dekriminalizácii homosexuality, keď 49 členských štátov OSN uskutočnilo právnu reformu za posledných 30 rokov, najmä Mozambik v roku 2015, Belize a Seychely v roku 2016, Trinidad a Tobago a India v roku 2018, Botswana v roku 2019, Gabon v roku 2020, Angola a Bhután v roku 2021, Antigua a Barbuda, Singapur a Barbados v roku 2022 a Cookove ostrovy v roku 2023; pripomína však, že existujú aj krajiny, v ktorých boli sprísnené alebo opätovne zavedené zákony, ktoré sexuálne konanie osôb rovnakého pohlavia kriminalizujú, ako napríklad Čad, Brunej, Nigéria a napokon Uganda, čo poukazuje na potrebu všeobecného hnutia za dekriminalizáciu; pripomína precedensy, v ktorých orgány OSN poskytli právne prostriedky proti kriminalizácii, ako Rada pre ľudské práva vo veci Toonen/Austrália v roku 1994 a CEDAW vo veci Rosanna Flamer-Caldera/Srí Lanka v roku 2022;

16.  pripomína, že za presadzovanie cieľov udržateľného rozvoja je zodpovedných 193 členských štátov OSN, ktoré ich podpísali, vrátane Ugandy, a že musia slúžiť cieľu „na nikoho nezabudnúť“; uznáva neoddeliteľnú súvislosť medzi dodržiavaním ľudských práv LGBTIQ osôb a cieľmi udržateľného rozvoja a chápe, že akákoľvek diskriminačná prax, najmä taká, ktorá predpokladá trest smrti, je v radikálnom rozpore s týmito cieľmi;

17.  odmieta tvrdenia niektorých politických a náboženských lídrov, že homosexualita a transrodová identita sú západné pojmy; pripomína, že väčšina zákonov, ktoré kriminalizujú homosexualitu a transrodovú identitu vo svete, má svoj pôvod v zákonoch západných kolonizačných mocností; vyjadruje poľutovanie nad šírením propagandy namierenej proti LGBTIQ osobám všetkými zahraničnými aktérmi, ktorí pôsobia v Ugande, vrátane tých so sídlom v Európe; v tejto súvislosti odsudzuje aj významnú úlohu, ktorú pri podpore právnych predpisov proti LGBTIQ osobám a šírení škodlivých dezinformácií v Ugande a inde zohrávajú americkí evanjelikálni kazatelia a organizácie;

18.  odmieta tvrdenie, že dekriminalizácia homosexuality a transrodovej identity by bola v rozpore so základnými náboženskými zásadami alebo by bránila slobode náboženského vyznania; v tejto súvislosti víta vyhlásenia pápeža z 24. januára 2023, ktorými potvrdil, že zákony kriminalizujúce homosexualitu a transrodovú identitu sú „nespravodlivé“ a že „byť homosexuálom nie je zločin“;

19.  je znepokojený súčasnými celosvetovými hnutiami, ktorých rétorika je zameraná proti právam, rodovej rovnosti a LGBTIQ osobám a ktoré podporujú niektorí politickí a náboženskí vodcovia na celom svete, a to aj v EÚ; domnieva sa, že tieto hnutia dramaticky bránia úsiliu dosiahnuť všeobecnú dekriminalizáciu homosexuality a transrodovej identity, keďže legitimizujú rétoriku, podľa ktorej sú LGBTIQ osoby skôr ideológiou než ľudskými bytosťami; dôrazne odsudzuje šírenie takejto rétoriky niektorými vplyvnými politickými lídrami a vládami v EÚ, napríklad v Maďarsku, Poľsku a Taliansku;

20.  vyjadruje znepokojenie nad prijatím tzv. zákonov proti homosexuálnej propagande v niektorých krajinách, čo prispieva ku kultúre netolerancie a diskriminácie, a bije na poplach v súvislosti s tým, že takéto zákony môžu mať vedľajší účinok v iných krajinách a pripraviť pôdu pre prijatie prísnejších opatrení, ako je kriminalizácia sexuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a iných aspektov sexuálnej orientácie, rodovej identity a prejavu a pohlavných znakov; konštatuje, že nedávny výskum ukazuje, že konšpiračné teórie a dezinformácie sú v mnohých členských štátoch EÚ čoraz populárnejšie; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nenávisť, konšpirácie a dezinformácie na internete vedú k násiliu mimo neho a môžu stáť životy; je znepokojený skutočnosťou, že podľa výskumu Medzinárodnej asociácie lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb(2) bol rok 2022 pre LGBTIQ komunitu najnásilnejším rokom v dôsledku nenávistných prejavov a dezinformácií;

21.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim trendom kriminalizácie LGBTIQ osôb v niektorých častiach Afriky, napríklad v Ghane, Nigeri a Keni, kde boli navrhnuté zákony podobné ugandskému návrhu zákona, o ktorých rokujú parlamenty týchto krajín, a nad pravdepodobnosťou, že vyhlásenie ugandského návrhu zákona bude mať významný vplyv na výsledky rozhodnutí o týchto návrhoch zákonov;

22.  oceňuje prácu miestnych organizácií občianskej spoločnosti zameraných na ľudské práva na celom svete, ktoré neúnavne pracujú na ochrane a obrane LGBTIQ osôb a bojujú proti stigme a predsudkom, niekedy aj za cenu bezpečnosti svojich členov; domnieva sa, že členské štáty a EÚ by mali tieto organizácie a aktivistov občianskej spoločnosti podporovať, a to aj finančne;

23.  pripomína, že ochrana práv lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových a intersexuálnych osôb na celom svete je prioritou EÚ a že všeobecná dekriminalizácia homosexuality a transrodovej identity je cieľom, ktorý by EÚ mala naďalej sledovať, kým to bude potrebné;

Výzva na prijatie opatrení

24.  vyzýva na všeobecnú dekriminalizáciu homosexuality a transrodovej identity;

25.  vyzýva na všeobecné zrušenie trestu smrti;

26.  naliehavo vyzýva 63 krajín, ktoré to ešte neurobili, aby dodržiavali medzinárodné právo a prijali všetky potrebné opatrenia, legislatívne alebo iné, aby zabezpečili, že sexuálna orientácia a rodová identita už nebudú základom pre trestné sankcie;

27.  vyzýva ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho, aby nevyhlásil návrh zákona a aby kategoricky odmietol odsúhlasiť akúkoľvek podobnú iniciatívu v budúcnosti a odradil tak od ďalších pokusov v tomto smere; naliehavo vyzýva ugandské orgány, aby presadzovali zásady tolerancie, akceptovania a dodržiavania ľudských práv a aby preskúmali všetky zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu a transrodovú identitu, najmä podľa článkov 145 a 146 trestného zákonníka; vyzýva ugandské orgány, aby vyšetrili, stíhali a sankcionovali všetky útoky z nenávisti voči jednotlivcom a organizáciám v dôsledku prijatia návrhu zákona a aby zastavili všetky odvetné opatrenia proti organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa angažujú v oblasti ľudských práv a obhajoby práv LGBTIQ osôb, ako sú razie a blokovanie bankových účtov, keďže tieto organizácie sú kľúčové pre poskytovanie komunitných služieb;

28.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby využili všetky potrebné diplomatické, právne a finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, na presvedčenie ugandského prezidenta, aby nepodpísal návrh zákona schváleného ugandským parlamentom; ďalej vyzýva EÚ, aby v plnej miere a účinne využívala politický dialóg ustanovený v článku 8 Dohody z Cotonou, ako aj súbor nástrojov Rady EÚ na presadzovanie a ochranu uplatňovania všetkých ľudských práv lesbami, gejmi, bisexuálnymi a transrodovými osobami (ďalej len „súbor nástrojov LGBT“) a jeho sprievodné usmernenia v rámci dialógu s ugandskými orgánmi s cieľom pomôcť presadzovať ľudské práva v Ugande, dekriminalizovať homosexualitu, obmedziť násilie a diskrimináciu a chrániť obhajcov ľudských práv LGBT osôb;

29.  naliehavo vyzýva nezávislého experta OSN na ochranu pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, aby urýchlene nadviazal kontakt s prezidentom a parlamentom Ugandskej republiky, aktivistami LGBTIQ a ugandskými orgánmi s cieľom získať neobmedzený prístup do krajiny;

30.  ak by ugandský prezident návrh zákona podpísal:

   vyzýva Komisiu, aby zvážila zrušenie preferencií systému Všetko okrem zbraní pre Ugandu v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 978/2012(3) na základe závažného a systematického porušovania ľudských práv,
   požaduje okamžité opatrenia v rámci doložky o nevyhnutných súčastiach Dohody z Cotonou,
   vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby zvážil spustenie globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv, keďže sa priamo uplatňuje na porušovanie alebo zneužívanie stanovené v návrhu zákona,
   trvá na tom, že rozhodnutia prijaté a sankcie zavedené v súvislosti s Ugandou by sa mali prioritne zameriavať na politických a náboženských vodcov, ktorí podnietili a podporili návrh zákona, a mali by ich postihovať; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nasmerovala svoju spoluprácu a podporu na posilnenie ugandských organizácií pre práva LGBTIQ osôb a ľudské práva, a vyzýva ESVČ, delegáciu EÚ v Ugande a veľvyslanectvá členských štátov v Ugande, aby podporovali členov komunít, partnerov a spojencov prostredníctvom cieleného podporného balíka pre LGBTIQ osoby,
   vyzýva ESVČ, aby zvýšila svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby mali ugandskí obhajcovia ľudských práv v prípade potreby prístup k financovaniu, podpore, ochrane, premiestneniu, vízam a prístrešiu v súlade s usmerneniami EÚ o ochrancoch ľudských práv;

31.  vyzýva Komisiu, aby pod dohľadom PK/VP zmobilizovala všetky vonkajšie politiky EÚ na dosiahnutie cieľa vytvoriť stratégiu EÚ pre všeobecnú dekriminalizáciu homosexuality a transrodovej identity, ktorá by zahŕňala tieto opatrenia:

   vytvoriť širokú koalíciu tých, ktorí sú v rámci medzinárodného spoločenstva ochotní podporiť toto úsilie zamerané na medzinárodné nástroje, ako sú rezolúcie Valného zhromaždenia OSN,
   stanoviť dekriminalizáciu ako požiadavku na prístup k systému všeobecných colných preferencií vrátane systému Všetko okrem zbraní a odstrániť zo zoznamu systému Všetko okrem zbraní všetky krajiny, ktoré naďalej kriminalizujú dobrovoľné sexuálne akty osôb rovnakého pohlavia,
   zvážiť začlenenie doložky o „neustupovaní od ľudských práv“ do svojich medzinárodných dohôd o partnerstve, prostredníctvom ktorej by mohlo byť partnerstvo vrátane jeho finančných aspektov pozastavené, ak partnerská krajina ustúpi od ochrany ľudských práv, a to aj kriminalizáciou homosexuality alebo transrodovej identity,
   systematicky riešiť otázky dekriminalizácie dobrovoľných sexuálnych aktov osôb rovnakého pohlavia a rôznych rodových identít, ako aj starostlivosti zameranej na rodovú identitu na samitoch EÚ – Africká únia, ako aj na každom samite, na ktorom sa zúčastňujú dotknuté krajiny, a umiestniť tieto témy do centra budúcich diskusií,
   zahrnúť do pripravovaného balíka opatrení na ochranu demokracie opatrenia proti odporúčacím systémom založeným na interakcii na sociálnych sieťach, keďže je známe, že tieto systémy posilňujú nenávisť a dezinformácie,
   ako EÚ proaktívne a systematicky prispievať k všeobecnému pravidelnému preskúmaniu každej krajiny, ktorá stále kriminalizuje homosexualitu a transrodovú identitu, a vyzvať ich vlády, aby takéto právne predpisy zrušili,
   rozšíriť finančnú podporu miestnych organizácií pre práva LGBTIQ osôb a ľudské práva so sídlom v krajinách, ktoré kriminalizujú homosexualitu a transrodovú identitu, a zriadiť osobitný fond EÚ na poskytovanie finančnej, technickej a právnej pomoci týmto organizáciám, ako aj právnikom zapojeným do napadnutia týchto právnych predpisov na medzinárodných súdoch,
   inšpirovať sa rozhodnutím z marca 2023 o sankciách, ktoré sa vzťahujú na sexuálne násilie a iné porušenia práv žien s cieľom navrhnúť systematickejšie uplatňovanie globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv voči jednotlivcom a subjektom zodpovedným za udržiavanie alebo podnecovanie násilia voči LGBTIQ osobám, najmä v krajinách, ktoré naďalej majú a uplatňujú ustanovenia o ich kriminalizácii;

32.  zdôrazňuje význam bezpečných a legálnych možností migrácie do EÚ pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane LGBTIQ osôb utekajúcich z krajín, v ktorých im hrozí prenasledovanie z dôvodu ich sexuálnej orientácie, rodovej identity, prejavu alebo pohlavných znakov;

o
o   o

33.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, prezidentovi, vláde a parlamentu Ugandy aj s prekladom do swahilčiny a orgánom 63 ostatných krajín, ktoré stále kriminalizujú homosexualitu a transrodovú identitu.

(1) Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(2) https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2023/
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).

Posledná úprava: 21. apríla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia