Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2083(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0085/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0085/2023

Συζήτηση :

PV 09/05/2023 - 12
PV 09/05/2023 - 14
CRE 09/05/2023 - 12
CRE 09/05/2023 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2023 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0139

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 187kWORD 62k
Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2021: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
P9_TA(2023)0139A9-0085/2023
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2022/2083(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 (COM(2022)0323 – C9-0229/2022)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2021,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(5), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0085/2023),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στη Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 93 της 17.03.2021.
(2) ΕΕ C 399 της 17.10.2022, σ. 1.
(3) ΕΕ C 391 της 12.10.2022, σ. 6.
(4) ΕΕ C 399 της 17.10.2022, σ. 240.
(5) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2022/2083(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0085/2023),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη, βάσει του άρθρου 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αποκλειστική ευθύνη να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου αποτελεί τμήμα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετικά καθήκοντα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και ότι, στο ισχύον πλαίσιο, η Επιτροπή αναθέτει στα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 235 παράγραφος 4 και το άρθρο 240 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο («το Συμβούλιο») επικουρούνται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη χρηστή διαχείριση των πιστώσεων που εγγράφονται στο τμήμα ΙΙ του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια σχεδόν είκοσι ετών, το Κοινοβούλιο εφαρμόζει την καθιερωμένη και σεβαστή πρακτική της χορήγησης απαλλαγής σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η πρακτική της χορήγησης απαλλαγής σε κάθε θεσμικό και λοιπό όργανο και οργανισμό της Ένωσης για τις διοικητικές του δαπάνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή αναγνωρίζει στα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης τις αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τους αντιστοιχούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2009, η έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής οδήγησε στην άρνηση του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, όπως επίσης η εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα της Ένωσης και ως αποδέκτες του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να είναι διαφανή και δημοκρατικά υπόλογα έναντι των πολιτών της Ένωσης και να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο της δαπάνης των δημόσιων πόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει το δικαίωμα των φορολογουμένων και του κοινού να τηρούνται ενήμεροι για τη χρήση των δημοσίων εσόδων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνας OI/2/2017/TE σχετικά με τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου ανέφερε ότι η πρακτική του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία συνιστά κακοδιοίκηση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης·

1.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου εντάσσεται στον τομέα 7 του ΠΔΠ («Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση»), ο οποίος ανήλθε συνολικά σε 10,7 δισεκατομμύρια EUR το 2021· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου αντιστοιχεί περίπου στο 5,6 % του συνολικού διοικητικού προϋπολογισμού στον τομέα 7 του ΠΔΠ·

2.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2021, αύξησε το δείγμα των συναλλαγών από τον τομέα της διοίκησης από 48 το 2020 σε 60 το 2021·

3.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως οι εργασίες του που πραγματοποιήθηκαν επί σειρά ετών δείχνουν ότι ο τομέας 7 του ΠΔΠ αφορά συνολικά δαπάνες χαμηλού κινδύνου·

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2021, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι δεν εντόπισε συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με το Συμβούλιο·

Πορεία των εργασιών όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής

5.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι, για το οικονομικό έτος 2020, το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να αρνηθεί ξανά τη χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο, επειδή το Συμβούλιο αρνείται να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο για τη διασφάλιση μιας διεξοδικής, ομαλής και τεκμηριωμένης διαδικασίας απαλλαγής·

6.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει το προνόμιο να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 319 ΣΛΕΕ και των εφαρμοστέων διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή για να διαφυλάσσεται η διαφάνεια και να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογουμένους της Ένωσης·

7.  υπογραμμίζει ότι το άρθρο 59 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι η Επιτροπή αναθέτει στα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν και, ως εκ τούτου, θεωρεί ακατανόητο το γεγονός ότι το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου·

8.  τονίζει την καθιερωμένη και σεβαστή πρακτική που ακολουθεί το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια σχεδόν είκοσι ετών της χορήγησης απαλλαγής σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει την αδυναμία της να επιβλέπει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης· τονίζει την επανειλημμένη άποψη της Επιτροπής ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η πρακτική της χορήγησης απαλλαγής σε κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης για τις διοικητικές του δαπάνες απευθείας από το Κοινοβούλιο·

9.  τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση, όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγχει μόνο τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Διαμεσολαβητή, καθώς και τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, αλλά δεν λαμβάνει γραπτές ή προφορικές απαντήσεις από το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία απαλλαγής, δηλαδή το Συμβούλιο αρνείται να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, καθιστά αδύνατο για το Κοινοβούλιο να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του και να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής·

10.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο, εδώ και πάνω από μία δεκαετία, έχει δείξει ότι δεν έχει καμία πολιτική βούληση να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής· υπογραμμίζει ότι η στάση αυτή είχε μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις και στα δύο θεσμικά όργανα, διακυβεύοντας την εικόνα της Ένωσης συνολικά, απαξιώνοντας τη διαχείριση και τον δημοκρατικό έλεγχο του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και μειώνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση ως διαφανή οντότητα· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να αρνείται να συνεργαστεί καλή τη πίστει στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

11.  επισημαίνει ότι, αν και η παρούσα κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί μέσω καλύτερης διοργανικής συνεργασίας εντός του πλαισίου των Συνθηκών, η αναθεώρηση των Συνθηκών θα καταστήσει τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής σαφέστερη και διαφανέστερη, μέσω της ρητής ανάθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αρμοδιότητας να χορηγεί απαλλαγή σε όλα τα θεσμικά όργανα και σε όλους τους οργανισμούς της Ένωσης χωριστά·

12.  υπενθυμίζει ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει το δικαίωμα των φορολογουμένων και της κοινής γνώμης να τηρούνται ενήμεροι για τη χρήση των δημοσίων εσόδων· ζητεί, ως εκ τούτου, πλήρη σεβασμό του προνομίου και του ρόλου του Κοινοβουλίου ως εγγυητή της αρχής της δημοκρατικής λογοδοσίας· καλεί το Συμβούλιο να δώσει τη δέουσα συνέχεια στις συστάσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

13.  καλεί το Συμβούλιο να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό προκειμένου να βρεθεί λύση στο τρέχον πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, εάν ενδιαφέρεται να αποδείξει στους πολίτες της Ένωσης ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον κατάλληλο δημοσιονομικό έλεγχο και τη διαφάνεια και σέβεται την κατανομή των ρόλων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στη διαδικασία απαλλαγής·

14.  σημειώνει ότι, παρά την απροθυμία του Συμβουλίου να συνεργαστεί στη διαδικασία απαλλαγής, το Κοινοβούλιο τονίζει ωστόσο ορισμένες πολιτικές προτεραιότητες και διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Συμβουλίου και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής στην παρούσα έκθεση·

15.  σημειώνει ότι, κατά τη συμπλήρωση της παρούσας έκθεσης, το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να εργαστεί με πληροφορίες που παρείχε το Συμβούλιο μέσω του ιστότοπου του, δεδομένου ότι το Συμβούλιο επέλεξε, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, να μην απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που εστάλη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και επέλεξε να μην αποδεχθεί πρόσκληση να έλθει και να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των πολιτών της Ένωσης, όπως πράττουν όλα τα άλλα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

Πολιτικές προτεραιότητες

16.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 286 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο διορίζει τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο επανειλημμένα δεν έχει λάβει υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου όσον αφορά τον διορισμό των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά, αντίθετα, εξακολουθεί να διορίζει μέλη που το Κοινοβούλιο έχει απορρίψει·

17.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του γενικά για το γεγονός ότι το Συμβούλιο ασκεί το προνόμιό του στις διαδικασίες ορισμού και διορισμού πολλών θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών ή τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· επιμένει ότι απαιτείται η αναθεώρηση αυτού του προνομίου του Συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών και να αυξηθεί η νομιμοποίηση των διοριζόμενων

18.  επισημαίνει τη σοβαρή ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου στο τέλος του 2021 υπήρχαν μόνο οκτώ γυναίκες μέλη έναντι 18 ανδρών· σημειώνει ότι οι δυσκολίες στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλονται στην τρέχουσα διαδικασία διορισμού· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη διαδικασία διορισμού με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με συγκεκριμένες δράσεις, όπως το να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη η υποβολή τουλάχιστον δύο υποψηφίων διαφορετικού φύλου·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει μέχρι στιγμής αγνοήσει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 όσον αφορά την ανάγκη να υπάρχει ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων(1) και επιμένει ότι ένα ειδικό θεσμικό φόρουμ θα εξασφάλιζε ενισχυμένη ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και τις στρατηγικές της Ένωσης, καθώς και ουσιαστικό συντονισμό και πρόοδο στους κύριους φακέλους που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων·

20.  υπενθυμίζει και υποστηρίζει τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή σχετικά με τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνας OI/2/2017/TE· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο εξακολουθεί να απέχει πολύ από την πλήρη διαφάνεια, γεγονός που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση ως διαφανή οντότητα, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη φήμη της Ένωσης στο σύνολό της· καλεί το Συμβούλιο να λάβει δίχως καθυστέρηση όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων του Διαμεσολαβητή και των σχετικών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της πρόσφατης απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-163/21 (De Capitani κατά Συμβουλίου)(2) σχετικά με τη διαφάνεια στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της Ένωσης, στην οποία αναφέρεται ότι τα έγγραφα που προσκόμισε το Συμβούλιο στις ομάδες εργασίας του δεν είναι τεχνικής φύσης αλλά νομοθετικά και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε αιτήματα για πρόσβαση σε έγγραφα· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διευκρινίζει ότι, όταν το Συμβούλιο αρνείται την πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα, θα πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες και ακριβείς εξηγήσεις, απορρίπτοντας πλήρως την αναφορά του Συμβουλίου σε ασαφείς κινδύνους ως επαρκή λόγο άρνησης της πρόσβασης· υποστηρίζει κατηγορηματικά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η πρόσβαση σε νομοθετικά έγγραφα δεν θα υπονομεύσει με κανέναν τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρά τους ισχυρισμούς του Συμβουλίου, και απλά θα συμμορφώνεται με την υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας των συννομοθετών και των κρατών μελών, η οποία κατοχυρώνεται σε κάθε σύστημα που βασίζεται στη δημοκρατική νομιμότητα·

21.  πιστεύει ότι η χρήση της διαδικασίας ψηφοφορίας με ομοφωνία στο Συμβούλιο σε ορισμένους τομείς πολιτικής παραλύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και την καθιστά επιρρεπή σε εκβιασμό από τις κυβερνήσεις κρατών μελών για σκοπούς εσωτερικής πολιτικής, ιδίως από εκείνα που δεν σέβονται το κράτος δικαίου· καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόζει, όποτε προβλέπεται από τις Συνθήκες, τις διαδικασίες ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των Συνθηκών όσον αφορά τις διαδικασίες ψηφοφορίας· πιστεύει ότι η γενικευμένη μετάβαση σε διαδικασία ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο αποτελεί κρίσιμο βήμα προς μια πιο αποτελεσματική χάραξη πολιτικής·

22.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τους νομοθετικούς φακέλους, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ούτε νομοθετική ούτε εκτελεστική εξουσία και δεν εφαρμόζει τα ίδια πρότυπα διαφάνειας με το Συμβούλιο, και ειδικότερα δεν λογοδοτεί·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμμετοχή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών στο Μητρώο Διαφάνειας είναι απολύτως εθελοντική και επιμένει ότι όλες οι μόνιμες αντιπροσωπείες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο Μητρώο Διαφάνειας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Προεδρία του Συμβουλίου του κράτους μέλους τους· πιστεύει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες δεοντολογίας όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και τη διαφάνεια των ομάδων συμφερόντων θα πρέπει να ενισχυθούν και να εναρμονιστούν· παροτρύνει το Συμβούλιο να κάνει πλήρη χρήση του Μητρώου Διαφάνειας πέρα από τους υφιστάμενους περιορισμούς του, και του ζητά να αρνείται συναντήσεις με μη εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·

24.  εκφράζει τη λύπη του για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας, καθότι αρνείται να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των μέτρων και απορρίπτει κάθε σύσταση για βελτίωση·

25.  εκφράζει εκ νέου την βαθιά του ανησυχία για τις περιπτώσεις επιβεβαιωμένης σύγκρουσης συμφερόντων ορισμένων εκπροσώπων κρατών μελών που συμμετέχουν στις διαδικασίες για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων για τον προϋπολογισμό· πιστεύει ότι οι εκπρόσωποι κρατών μελών που ωφελούνται άμεσα από επιδοτήσεις της Ένωσης μέσω επιχειρήσεων που έχουν στην ιδιοκτησία τους, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες για θέματα πολιτικής και προϋπολογισμού σχετικά με τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις·

26.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις εκ περιτροπής Προεδρίες του Συμβουλίου να αρνούνται κάθε εταιρική χορηγία για τη συμβολή στην κάλυψη των δαπανών τους· κατανοεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι από τους εθνικούς προϋπολογισμούς διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και ότι κάθε κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το μέγεθός του και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του, θα πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες να οργανώσει μια επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά πιστεύει ότι η αποδοχή εταιρικής χορηγίας βλάπτει τη φήμη του, διότι ενέχει κίνδυνο πρόκλησης συγκρούσεων συμφερόντων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο, να εγγραφεί η Προεδρία του Συμβουλίου στον προϋπολογισμό προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκή και ενιαία πρότυπα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργασιών του Συμβουλίου εν γένει· εκφράζει την απογοήτευσή του για τη μη δεσμευτική καθοδήγηση που εξέδωσε το Συμβούλιο σχετικά με τις εταιρικές χορηγίες και θεωρεί ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

27.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου ανήλθε σε 594 386 954 EUR για το 2021, ποσό που παραπέμπει σε οριακή αύξηση κατά 0,6 % σε σχέση με το 2020, η οποία είναι χαμηλότερη από εκείνη που σημειώθηκε μεταξύ του 2019 και του 2020 (1,5 %)·

28.  εκφράζει εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου δεν έχει διαιρεθεί σε δύο σαφώς χωριστούς προϋπολογισμούς, όπως συνιστά το Κοινοβούλιο σε προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς είναι επί του παρόντος αδύνατο να ληφθούν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες του·

29.  σημειώνει ότι η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δημοσιεύει σειρά ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων καλύπτοντας διάφορα τμήματα της Γενικής Γραμματείας, αλλά ότι είναι δύσκολο να υπάρξει ολοκληρωμένη επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενιαία έκθεση που να συνοψίζει και να παρουσιάζει συνεκτική επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου·

30.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων περιέχουν δηλώσεις αξιοπιστίας από τους κύριους διατάκτες του Συμβουλίου, στις οποίες αναφέρεται ότι οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων·

31.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο πραγματοποίησε 43 μεταφορές πιστώσεων το 2021, βάσει του άρθρου 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, και στην περίπτωση δύο εξ αυτών υπήρξε ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Εσωτερική διαχείριση, επιδόσεις και εσωτερικός έλεγχος

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ήταν σε θέση να διασφαλίσει ότι η λήψη αποφάσεων θα μπορούσε να συνεχιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο παρά τη συνεχή έκτακτη κατάσταση που προκλήθηκε από την πανδημία της COVID-19·

33.  σημειώνει ότι το 2021 το Συμβούλιο διοργάνωσε συνολικά 4 581 συνεδριάσεις, αριθμός που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση κατά 30 % σε σύγκριση με το 2020, οπότε διοργανώθηκαν 3 520 συνεδριάσεις· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από τον σημαντικά υψηλότερο αριθμό συνεδριάσεων ομάδων εργασίας, ο οποίος αυξήθηκε κατά 48 %, ήτοι από 2 790 σε 4 135·

34.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Συμβούλιο παρέχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σύνοψη του αριθμού και των ειδών των εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, συγκεφαλαιωτική έκθεση των συστάσεων που διατυπώθηκαν και της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις αυτές· σημειώνει ότι το 2021 διενεργήθηκαν οκτώ εσωτερικοί έλεγχοι·

35.  σημειώνει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι καλύπτουν τον ετήσιο σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων από τους κύριους διατάκτες· σημειώνει ότι μεταξύ των βασικών συστάσεων που διατυπώθηκαν, μετά τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, υπάρχει μια σύσταση ότι η διεύθυνση οικονομικών του Συμβουλίου θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση στους κύριους διατάκτες σχετικά με τον τρόπο τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τους, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με το άρθρο 74 παράγραφος 9 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο έλεγχος της υπηρεσίας οικονομικής υποστήριξης του Συμβουλίου δεν υποχρέωσε τον εσωτερικό ελεγκτή του Συμβουλίου να εκδώσει καμία σύσταση υψηλής προτεραιότητας·

36.  σημειώνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος για την προστασία των δεδομένων δείχνει ότι, συνολικά, το ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου να επεξεργάζονται δεδομένα με το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο προστασίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο εσωτερικός ελεγκτής του Συμβουλίου εξέδωσε συστάσεις που επικεντρώθηκαν στην αποσαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων, την ενίσχυση του ρόλου των υπευθύνων επικοινωνίας για την προστασία των δεδομένων και την έκδοση περαιτέρω εκτελεστικών αποφάσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725(3) («EUDPR») στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, στη διευθέτηση των συσσωρευμένων εκκρεμών κοινοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν βάσει του προηγούμενου κανονισμού, οι οποίες πρέπει να μετατραπούν σε αρχεία στο πλαίσιο του EUDPR, τη σαφή γνωστοποίηση του είδους των δραστηριοτήτων που απαιτούν αρχείο προστασίας δεδομένων και την κατάρτιση σχεδίου για την απορρόφηση των υφιστάμενων συσσωρευμένων παλαιών κοινοποιήσεων, και στην επανεξέταση της πολιτικής για το υπολογιστικό νέφος·

37.  σημειώνει ότι ο έλεγχος των προσλήψεων επέτρεψε στον εσωτερικό ελεγκτή του Συμβουλίου να εκδώσει συστάσεις προς τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τον καθορισμό δεικτών για την παρακολούθηση της επίτευξης του βασικού στόχου της πολιτικής προσλήψεων («παροχή στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου του καλύτερου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της»)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο έλεγχος της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας δεν υποχρέωσε τον εσωτερικό ελεγκτή να εκδώσει καμία σύσταση υψηλής προτεραιότητας·

38.  σημειώνει ότι ο έλεγχος της επιχειρησιακής ασφάλειας οδήγησε τον εσωτερικό ελεγκτή του Συμβουλίου να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, το ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την επιχειρησιακή ασφάλεια· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο εσωτερικός ελεγκτής εξέδωσε συστάσεις σχετικά με την τεκμηρίωση της συνέχειας που δίνεται στους ελέγχους ποιότητας και τις δοκιμές διείσδυσης, τη βελτίωση της φυσικής ασφάλειας, την επικαιροποίηση των οδηγιών προς το προσωπικό ασφαλείας και τη διενέργεια νέας αξιολόγησης κινδύνου του δικτύου ασφάλειας ΤΠ·

39.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου του δικτύου αυτοματοποίησης γραφείων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, ο εσωτερικός ελεγκτής του Συμβουλίου εξέδωσε συστάσεις σχετικά με την αποσαφήνιση των εντολών, την κατανομή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης τρωτότητας των συσκευών δικτύου και τη μεταφορά ευαίσθητων συστημάτων σε πιο προστατευόμενες τοποθεσίες δικτύου·

40.  σημειώνει ότι ο έλεγχος του δικτύου που υποστηρίζει τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου οδήγησε τον εσωτερικό ελεγκτή του Συμβουλίου να εκδώσει συστάσεις με σκοπό να καθοριστεί μια στρατηγική για το μέλλον των συστημάτων διαχείρισης κτιρίων και το επίπεδο συμμετοχής των ψηφιακών υπηρεσιών στις σχετικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, να υπάρξει συμφωνία σχετικά με ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις με τρίτους για τη διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από την πρόσβαση εξωτερικών παρόχων στα συστήματα της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, και να αξιολογηθεί η μετάβαση των συστημάτων ΤΠ διαχείρισης κτιρίων στα κέντρα δεδομένων ψηφιακών υπηρεσιών, προκειμένου να μετριαστούν οι υλικές και περιβαλλοντικές ζημίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφοριών·

41.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, το σχετικό μερίδιο των ηλεκτρονικών τιμολογίων αυξάνεται συνεχώς από 1 % το 2014 σε 74 % το 2020 και 89 % το 2021·

Ανθρώπινοι πόροι, ισότητα και ευημερία του προσωπικού

42.  σημειώνει ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του Συμβουλίου το 2021 καθορίστηκε σε 3 029· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δημοσιεύει πολύ περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη σύνθεση του προσωπικού του· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό της, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου απασχολούσε 3 119 υπαλλήλους στις 16 Ιανουαρίου 2022, εκ των οποίων 1 791 (57 %) ήταν γυναίκες και 1 328 (43 %) άνδρες· σημειώνει ότι 50 μέλη του προσωπικού ήταν ανώτερα διοικητικά στελέχη, εκ των οποίων 19 (38 %) ήταν γυναίκες, ενώ 31 (62 %) ήταν άνδρες· σημειώνει ότι 82 μέλη του προσωπικού ήταν μεσαία διοικητικά στελέχη, εκ των οποίων 36 (44 %) ήταν γυναίκες, ενώ 46 (56 %) ήταν άνδρες· σημειώνει ότι 1 459 άτομα ήταν ως διοικητικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων 806 (55 %) ήταν γυναίκες, ενώ 653 (45 %) ήταν άνδρες· σημειώνει, τέλος, ότι 1 412 μέλη του προσωπικού κατηγοριοποιήθηκαν ως βοηθοί και γραμματείς, εκ των οποίων 889 (63 %) ήταν γυναίκες και 523 (37 %) άνδρες·

43.  αποδοκιμάζει την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις εντός της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου· καλεί το Συμβούλιο να λάβει άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας·

44.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία που απασχολούνται από το Συμβούλιο· καλεί το Συμβούλιο να παράσχει πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, τη γεωγραφική κατανομή και τις αναπηρίες των μελών του προσωπικού του, καθώς και τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές· σημειώνει ότι στο προσωπικό εκπροσωπούνται και τα 27 κράτη μέλη αλλά ότι η γεωγραφική ισορροπία εξακολουθεί να μην είναι η βέλτιστη (δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη υπερεκπροσωπούνται)·

Δεοντολογικό πλαίσιο και διαφάνεια

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου, ο κώδικας δεοντολογίας για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν έχει ευθυγραμμιστεί με εκείνους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την έγκριση δραστηριοτήτων μετά την αποχώρηση του Προέδρου·

46.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας που ισχύει για όλα τα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου· επαναλαμβάνει ότι η δεοντολογική συμπεριφορά συμβάλλει στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και αυξάνει την εμπιστοσύνη του κοινού και ότι, όπως τόνισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 13/2019, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των δεοντολογικών πλαισίων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας καθώς κάθε αντιδεοντολογική συμπεριφορά του προσωπικού και των μελών προσελκύει υψηλά επίπεδα δημόσιου ενδιαφέροντος και μειώνει την εμπιστοσύνη στην Ένωση·

47.  υπενθυμίζει τη σύσταση που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην προαναφερθείσα ειδική έκθεση αριθ. 13/2019 προκειμένου να βελτιωθεί το δεοντολογικό πλαίσιο του Συμβουλίου· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη κοινού ενωσιακού δεοντολογικού πλαισίου που να διέπει το έργο των εκπροσώπων των κρατών μελών στο Συμβούλιο, όπως διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

48.  σημειώνει ότι η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δημοσιεύει ετήσια έκθεση με πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην ανώτερων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου μετά τη λήξη των καθηκόντων τους (άρθρο 16 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2022, δύο ανώτεροι υπάλληλοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες με συνολικά επτά αιτήματα· σημειώνει ότι κανένα από τα αιτήματα δεν κρίθηκε ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16·

Ψηφιοποίηση, κυβερνοασφάλεια και προστασία δεδομένων

49.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου για τα συστήματα πληροφορικής και τις τηλεπικοινωνίες το 2021 ανήλθε σε 47 116 000 EUR, δηλαδή αυξήθηκε κατά 5,9 % συγκριτικά με το 2020·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των βιντεοδιασκέψεων και των υβριδικών συνεδριάσεων αυξήθηκε κατά 107 %, από 1 380 το 2020 σε 2 859 το 2021·

51.  καλεί το Συμβούλιο να διερευνήσει τρόπους για την ευρύτερη δυνατή χρήση των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω συστημάτων·

Κτίρια

52.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου για τα κτίρια το 2021 ανήλθε σε 57 151 000 EUR, δηλαδή αυξήθηκε κατά 0,9 % συγκριτικά με το 2020·

53.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο δηλώνει ότι η κτιριακή πολιτική τους είναι σταθερή και ότι ο στόχος από το 2004, να στεγαστούν όλες οι δραστηριότητές του και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες σε κτίρια ιδιοκτησίας του, ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa το 2016·

Περιβάλλον και βιωσιμότητα

54.  σημειώνει ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τυχόν πρωτοβουλίες του Συμβουλίου σχετικά με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να υποβάλλει συστηματικά εκθέσεις σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των εργασιών του στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών του·

55.  καλεί το Συμβούλιο να δημιουργήσει προγράμματα, εάν δεν υπάρχουν ήδη, για να ενθαρρύνει το προσωπικό να χρησιμοποιεί τα δημόσια μέσα μεταφοράς ή άλλα μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών, όπως ποδήλατα, προκειμένου να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα του Συμβουλίου·

56.  σημειώνει ότι το δημοσιονομικό δελτίο του Συμβουλίου αναφέρει ότι στο τέλος του 2021 το Συμβούλιο είχε στην κατοχή του 2 589,2 πιστοποιητικά πράσινης ενέργειας, με βάση την ενέργεια που παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες που βρίσκονται στη στέγη των κτιρίων του Συμβουλίου· ζητεί από το Συμβούλιο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πώληση των εν λόγω πιστοποιητικών στην ανοικτή αγορά και την προβλεπόμενη χρήση των παραγόμενων εσόδων·

Διοργανική συνεργασία

57.  καλεί το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2022 σχετικά με το αίτημα για σύγκληση Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών(4)·

58.  ζητεί από το Συμβούλιο να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(5)·

Επικοινωνία

59.  σημειώνει ότι το 2021 ήταν έτος ρεκόρ με περισσότερες από 20 εκατομμύρια επισκέψεις στον ιστότοπο του Συμβουλίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 23 % συγκριτικά με το 2020, και ότι ο αριθμός των ακολούθων στο Facebook αυξήθηκε κατά 3 %, ενώ ο αριθμός των ακολούθων στο Twitter και στο Instagram αυξήθηκε κατά 11 % και 29 % αντίστοιχα·

60.  ενθαρρύνει το Συμβούλιο να συνεργαστεί με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με σκοπό τη χρήση των δύο πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανοικτού κώδικα, της EU Voice και του EU Video, που δρομολογήθηκαν ως δημόσιο πιλοτικό έργο για την προώθηση της χρήσης ελεύθερων κοινωνικών δικτύων ανοικτού κώδικα· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει αποκεντρωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντί των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, όπως το Mastodon.

(1) ΕΕ C 445 της 29.10.2021, σ. 150.
(2) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Ιανουαρίου 2023, De Capitani κατά Συμβουλίου, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(4) ΕΕ C 493 της 27.12.2022, σ. 109.
(5) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου