Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2083(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0085/2023

Ingivna texter :

A9-0085/2023

Debatter :

PV 09/05/2023 - 12
PV 09/05/2023 - 14
CRE 09/05/2023 - 12
CRE 09/05/2023 - 14

Omröstningar :

PV 10/05/2023 - 9.3

Antagna texter :

P9_TA(2023)0139

Antagna texter
PDF 162kWORD 59k
Onsdagen den 10 maj 2023 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2021: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
P9_TA(2023)0139A9-0085/2023
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2023 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2022/2083(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2021 (COM(2022)0323 – C9-0229/2022)(2),

–  med beaktande av rådets årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2021,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2021, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2021 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0085/2023).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2021.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 93, 17.03.2021.
(2) EUT C 399, 17.10.2022, s. 1.
(3) EUT C 391, 12.10.2022, s. 6.
(4) EUT C 399, 17.10.2022, s. 240.
(5) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2023 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2022/2083(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0085/2023), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ansvarar parlamentet ensamt för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av unionens allmänna budget, och Europeiska rådets och rådets budget utgör ett avsnitt i unionens budget.

B.  Enligt artikel 15.1 i fördraget om Europeiska unionen ska Europeiska rådet inte ha någon lagstiftande funktion.

C.  Enligt artikel 317 i EUF-fördraget ska kommissionen genomföra unionens budget på eget ansvar och med beaktande av principerna om sund ekonomisk förvaltning. Kommissionen ska enligt gällande regelverk ge de övriga unionsinstitutionerna de befogenheter som krävs för att dessa ska kunna genomföra sina respektive avsnitt i budgeten.

D.  Enligt artiklarna 235.4 och 240.2 i EUF-fördraget ska Europeiska rådet och rådet (rådet) biträdas av rådets generalsekretariat, och rådets generalsekreterare är till fullo ansvarig för en sund förvaltning av anslagen i avsnitt II i unionens budget.

E.  I närmare tjugo år har parlamentets väletablerade och respekterade praxis varit att bevilja ansvarsfrihet för alla unionens institutioner, organ och byråer, och kommissionen stöder att man fortsätter denna praxis att bevilja alla enskilda institutioner, organ och byråer ansvarsfrihet för deras administrativa utgifter.

F.  I enlighet med artikel 59.1 i budgetförordningen ska kommissionen ge övriga unionsinstitutioner de befogenheter som krävs för att dessa ska kunna genomföra sina respektive avsnitt i budgeten.

G.  Sedan 2009 har rådets bristande samarbetsvilja i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet tvingat parlamentet att vägra bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet.

H.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten hur viktigt det är att man fortsätter att stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom att öka transparensen och ansvarsskyldigheten och genom att tillämpa en resultatbaserad budgetering och säkra en god förvaltning av personalresurserna.

I.  Europeiska rådet och rådet bör, i egenskap av unionsinstitutioner och mottagare av unionens allmänna budget, vara transparenta och demokratiskt ansvariga inför unionens medborgare och föremål för demokratisk kontroll när det gäller användningen av offentliga medel.

J.  EU-domstolens rättspraxis bekräftar skattebetalarnas och allmänhetens rätt till information om användningen av offentliga inkomster.

K.  Europeiska ombudsmannens (ombudsmannen) rekommendation i den strategiska undersökningen OI/2/2017/TE om transparens i rådets lagstiftningsprocess visade att rådets praxis när det gäller transparens i lagstiftningsprocessen utgjorde administrativa missförhållanden och bör åtgärdas för att göra det möjligt för medborgarna att följa unionens lagstiftningsprocess.

1.  Europaparlamentet noterar att rådets budget faller inom ramen för rubrik 7 (Europeisk offentlig förvaltning) i den fleråriga budgetramen, som uppgick till totalt 10,7 miljarder EUR 2021. Parlamentet noterar att rådets budget utgör omkring 5,6 % av den totala administrativa budgeten under rubrik 7 i den fleråriga budgetramen.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för budgetåret 2021 ökade sitt urval av transaktioner under Administration från 48 under 2020 till 60 under 2021.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten nämner att det arbete som utförts under många år tyder på att rubrik 7 i den fleråriga budgetramen avser totala utgifter med låg risk.

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för budgetåret 2021 inte identifierade några specifika problem när det gäller rådet.

Det aktuella läget när det gäller ansvarsfrihetsförfarandet

5.  Europaparlamentet beklagar djupt att parlamentet för budgetåret 2020 på nytt var tvunget att vägra rådet ansvarsfrihet eftersom rådet vägrar att samarbeta med parlamentet för att säkerställa ett grundligt, ordnat och välinformerat ansvarsfrihetsförfarande.

6.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet i enlighet med artikel 319 i EUF-fördraget och de tillämpliga bestämmelserna i budgetförordningen och parlamentets arbetsordning, i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, det vill säga befogenheten att bevilja ansvarsfrihet i syfte att upprätthålla transparens och säkerställa den demokratiska ansvarsskyldigheten gentemot unionens skattebetalare.

7.  Europaparlamentet understryker att det i artikel 59.1 i budgetförordningen anges att kommissionen ska ge övriga unionsinstitutioner de befogenheter som krävs för att dessa ska kunna genomföra sina respektive avsnitt i budgeten, och anser att det därför är obegripligt att rådet anser att det är lämpligt att kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget.

8.  Europaparlamentet betonar parlamentets väletablerade och respekterade praxis under närmare tjugo år med att bevilja alla unionens institutioner, organ och byråer ansvarsfrihet. Parlamentet påminner om att kommissionen har förklarat att den inte har möjlighet att övervaka genomförandet av de andra unionsinstitutionernas budgetar. Parlamentet betonar kommissionens upprepade åsikt att praxis att bevilja ansvarsfrihet för varje unionsinstitution avseende deras administrativa utgifter även i fortsättningen bör tillämpas direkt av parlamentet.

9.  Europaparlamentet betonar att den nuvarande situationen, där parlamentet endast kan kontrollera revisionsrättens och ombudsmannens rapporter samt informationen på rådets webbplats, men inte får skriftliga eller muntliga svar från rådet under det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, dvs. rådet vägrar att samarbeta med parlamentet inom ramen för det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, gör det omöjligt för parlamentet att utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt och fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

10.  Europaparlamentet beklagar att rådet i mer än ett årtionde har visat att det inte har någon politisk vilja att samarbeta med parlamentet inom ramen för det årliga ansvarsfrihetsförfarandet. Parlamentet understryker att denna attityd har haft en varaktig negativ inverkan på båda institutionerna, genom att äventyra bilden av unionen som helhet, misskreditera förvaltningen och den demokratiska kontrollen av unionens budget och minska medborgarnas förtroende för unionen som en transparent enhet. Parlamentet beklagar djupt rådets fortsatta vägran att delta i ett lojalt samarbete inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet.

11.  Europaparlamentet betonar att samtidigt som den nuvarande situationen måste förbättras genom ett bättre interinstitutionellt samarbete inom ramen för fördragen, skulle en översyn av fördragen göra ansvarsfrihetsförfarandet tydligare och mer transparent genom att parlamentet skulle tilldelas den uttryckliga behörigheten att bevilja alla unionens institutioner, byråer och organ ansvarsfrihet individuellt.

12.  Europaparlamentet påminner om att EU-domstolens rättspraxis stöder skattebetalarnas och allmänhetens rätt till information om användningen av offentliga inkomster. Parlamentet kräver därför full respekt för parlamentets befogenheter och roll som garant för principen om demokratisk ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar rådet att vederbörligen följa upp de rekommendationer som parlamentet antagit inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet att så snart som möjligt återuppta förhandlingarna med parlamentet för att finna en lösning inom den nuvarande ramen för ansvarsfrihetsförfarandet om rådet är intresserat av att visa unionsmedborgarna att det tar en ordentlig budgetkontroll och transparens på allvar, samtidigt som parlamentets och rådets respektive roller i ansvarsfrihetsförfarandet respekteras.

14.  Europaparlamentet noterar att trots att rådet är ovilligt att samarbeta om förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar parlamentet vissa politiska prioriteringar och redovisar vissa iakttagelser om rådets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning samt andra iakttagelser som är relevanta för ansvarsfrihetsförfarandet i detta betänkande.

15.  Europaparlamentet noterar att parlamentet under utarbetandet av detta betänkande har varit tvunget att arbeta med information som rådet tillhandahållit via sin webbplats, eftersom rådet liksom tidigare år har valt att inte svara på det frågeformulär som skickades till rådets generalsekretariat och har valt att inte godta en inbjudan att komma och besvara frågor från demokratiskt valda företrädare för unionsmedborgarna, vilket alla andra institutioner gör som en del av ansvarsfrihetsförfarandet.

Politiska prioriteringar

16.  Europaparlamentet påminner om att rådet i enlighet med artikel 286.2 i EUF-fördraget utser revisionsrättens ledamöter efter samråd med parlamentet. Parlamentet beklagar att rådet upprepade gånger har underlåtit att beakta de rekommendationer som parlamentet framfört i sin rådgivande roll när det gäller utnämningen av revisionsrättens ledamöter, och att det fortsätter att utnämna sådana ledamöter av revisionsrätten som har avvisats av parlamentet.

17.  Europaparlamentet beklagar allmänt att rådet utövar sina befogenheter i nominerings- och utnämningsförfarandena för många av unionens institutioner, organ och byråer utan att ta hänsyn till de berörda parternas synpunkter eller rekommendationerna från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Parlamentet insisterar på behovet av en översyn av rådets befogenheter i syfte att garantera och stärka berörda institutioners, organs och byråers deltagande och öka de utnämnda personernas legitimitet.

18.  Europaparlamentet påpekar den allvarliga obalansen mellan könen i revisionsrätten, som i slutet av 2021 endast hade 8 kvinnliga ledamöter jämfört med 18 manliga ledamöter. Parlamentet noterar att svårigheterna med att uppnå en jämn könsfördelning i revisionsrätten beror på det nuvarande nomineringsförfarandet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att ompröva nomineringsförfarandet i syfte att ta itu med detta problem med konkreta åtgärder, såsom att göra det obligatoriskt för medlemsstaterna att presentera minst två kandidater av olika kön.

19.  Europaparlamentet beklagar att rådet hittills har ignorerat parlamentets resolution av den 17 december 2020 om behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet(1) och insisterar på att ett särskilt institutionellt forum skulle säkerställa en starkare integrering av jämställdhet i unionens politik och strategier samt nödvändig samordning och framsteg i de viktigaste jämställdhetsrelaterade ärendena.

20.  Europaparlamentet påminner om och stöder ombudsmannens rekommendationer avseende transparensen i rådets lagstiftningsprocess i samband med den strategiska undersökningen OI/2/2017/TE. Parlamentet beklagar att beslutsprocessen i rådet fortfarande är långt ifrån helt transparent, vilket påverkar medborgarnas förtroende för unionen som en transparent enhet och därmed äventyrar unionens anseende som helhet. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att utan onödigt dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra ombudsmannens rekommendationer och relevanta domar från Europeiska unionens domstol. Parlamentet understryker i detta avseende betydelsen av tribunalens nyligen avkunnade dom i mål T-163/21, De Capitani mot rådet(2), om transparens i unionens lagstiftningsprocess, där det anges att de handlingar som rådet utarbetar i sina arbetsgrupper inte är av teknisk art utan lagstiftningsmässiga och därför omfattas av begäranden om tillgång till handlingar. Parlamentet betonar att tribunalen klargör att när rådet nekar tillgång till sådana handlingar bör det tillhandahålla konkreta och exakta förklaringar, och förkastar helt rådets hänvisningar till oklara risker som tillräcklig grund. Parlamentet stöder helhjärtat tribunalens åsikt att tillgång till lagstiftningshandlingar inte på något sätt skulle undergräva beslutsförfarandet, trots att rådet hävdar detta, och skulle enbart innebära att medlagstiftarna och medlemsstaterna uppfyller sin offentliga ansvarsskyldighet, vilket gäller inom alla system som bygger på demokratisk legitimitet.

21.  Europaparlamentet anser att användningen av enhällighet i rådet på vissa politikområden lamslår unionens beslutsprocess och gör att medlemsstaternas regeringar kan använda utpressning för inhemska politiska syften, särskilt de medlemsstater som inte respekterar rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar rådet att tillämpa omröstningsförfaranden med kvalificerad majoritet när detta förutses i fördragen och överväga en översyn av fördragen när det gäller omröstningsförfaranden. Parlamentet anser att den allmänna övergången till ett omröstningsförfarande med kvalificerad majoritet i rådet är ett avgörande steg mot ett effektivare beslutsfattande.

22.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över Europeiska rådets allt större roll i lagstiftningsärenden, trots att det varken har en lagstiftande eller verkställande funktion och inte tillämpar samma transparensstandarder som rådet, vilket innebär att det inte hålls ansvarigt.

23.  Europaparlamentet beklagar att det är helt frivilligt för medlemsstaternas ständiga representanter att delta i öppenhetsregistret och insisterar på att alla ständiga representationer aktivt bör delta i öppenhetsregistret före, under och efter deras medlemsstats ordförandeskap i rådet. Parlamentet anser att de befintliga etiska reglerna om intressekonflikter, svängdörrsproblematik och transparens i lobbyverksamhet bör stärkas och harmoniseras. Parlamentet uppmuntrar rådet att till fullo utnyttja öppenhetsregistret utöver dess nuvarande begränsningar och uppmanar rådet att vägra att träffa oregistrerade lobbyister.

24.  Europaparlamentet beklagar rådets ståndpunkt om öppenhetsregistret, i vilket det vägrar att överväga en eventuell förstärkning av åtgärderna och förkastar alla rekommendationer om förbättringar.

25.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro med avseende på de bekräftade intressekonflikterna hos företrädare för medlemsstaterna som deltar i politiska och budgetmässiga beslutsprocesser. Parlamentet anser att företrädare för medlemsstaterna som får direkt nytta av stödet från unionen genom de företag som de äger inte bör få delta i politiska eller budgetmässiga diskussioner och omröstningar som rör dessa stöd.

26.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till det roterande rådsordförandeskapet att avstå från all sponsring från företag för att bidra till att täcka sina utgifter. Parlamentet konstaterar att de ekonomiska resurserna från nationella budgetar i hög grad skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och att varje medlemsstat, oavsett storlek och tillgänglig budget, bör ha lika möjligheter att organisera ett framgångsrikt rådsordförandeskap, men anser att acceptansen av företagssponsring orsakar anseendeskada eftersom det riskerar att skapa intressekonflikter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att budgetera rådets ordförandeskap för att säkerställa lämpliga och enhetliga standarder när det gäller effektivitet och ändamålsenlighet i rådets arbete i allmänhet. Parlamentet är besviket över rådets icke-bindande riktlinjer om företagssponsring och anser att de bör ses över.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

27.  Europaparlamentet noterar att rådets budget uppgick till 594 386 954 EUR för 2021, dvs. en marginell ökning med 0,6 % jämfört med 2020, vilket är mindre än ökningen mellan 2019 och 2020 (1,5 %).

28.  Europaparlamentet beklagar på nytt att Europeiska rådets och rådets budget inte har delats upp i två tydligt separata budgetar, vilket parlamentet rekommenderat i tidigare resolutioner om ansvarsfrihet, för att förbättra transparensen och ansvarsskyldigheten, inte minst när det gäller Europeiska rådet från vilket det för närvarande är omöjligt att få tillförlitlig information om dess kostnader.

29.  Europaparlamentet noterar att rådets generalsekretariat offentliggör en rad årliga verksamhetsrapporter som täcker olika delar av generalsekretariatet, men att det är svårt att få en heltäckande överblick över verksamheten i rådets generalsekretariat eftersom det inte finns någon rapport som sammanfattar och presenterar en sammanhängande översikt över rådets verksamhet.

30.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de årliga verksamhetsrapporterna innehåller revisionsförklaringar från rådets delegerade utanordnare, i vilka det anges att resurserna har använts för avsett ändamål och i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och att de kontrollrutiner som används är tillräckliga för att garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

31.  Europaparlamentet noterar att rådet genomförde 43 budgetöverföringar under 2021, alla på grundval av artikel 29 i budgetförordningen, och att två av dem omfattade information till budgetmyndigheten.

Intern förvaltning, resultat och internkontroll

32.  Europaparlamentet välkomnar att rådets generalsekretariat kunde säkerställa att beslutsfattandet kunde fortsätta i Europeiska rådet och rådet trots den pågående exceptionella situation som orsakats av covid-19-pandemin.

33.  Europaparlamentet noterar att rådet under 2021 anordnade totalt 4 581 möten, vilket utgör en betydande ökning med 30 % jämfört med 2020 då 3 520 möten anordnades. Parlamentet noterar att den största delen av ökningen beror på ett betydligt större antal arbetsgruppsmöten, som ökade med 48 %, dvs. från 2 790 till 4 135.

34.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rådet förser den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en sammanfattning av antalet och typerna av internrevisioner som genomförts vid rådets generalsekretariat, en sammanfattning av de rekommendationer som lämnats och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa rekommendationer. Parlamentet noterar att åtta internrevisioner genomfördes under 2021.

35.  Europaparlamentet noterar att internrevisionerna omfattar den årliga planeringen och rapporteringen från de delegerade utanordnarna. Parlamentet noterar att de viktigaste rekommendationerna från internrevisionerna inbegriper en rekommendation om att rådets finansdirektorat bör ge de delegerade utanordnarna vägledning om hur de ska dokumentera bedömningen av effektiviteten och ändamålsenligheten hos sina interna kontrollsystem för att säkerställa full överensstämmelse med artikel 74.9 i budgetförordningen. Parlamentet välkomnar att revisionen av rådets finansiella helpdesk inte föranledde rådets internrevisor att utfärda någon rekommendation med hög prioritet.

36.  Europaparlamentet noterar att internrevisionen av dataskydd visar att det interna kontrollsystemet generellt sett ger rimlig säkerhet om de processer som utformats för att göra det möjligt för rådets generalsekretariat att behandla uppgifter med den höga skyddsnivå som krävs. Parlamentet noterar dock att rådets internrevisor utfärdade rekommendationer med inriktning på att klargöra roller och ansvarsområden, att stärka rollen för kontaktpersoner för dataskydd och att anta ytterligare genomförandebeslut för genomförandet av förordning (EU) 2018/1725(3) (EUDPR) i rådets generalsekretariat, att åtgärda eftersläpningen av anmälningar som gjorts inom ramen för den tidigare förordningen, som måste omvandlas till register inom ramen för EUDPR, att tydligt informera om vilken typ av verksamhet som kräver ett dataskyddsregister och att upprätta en plan för att komma till rätta med den befintliga eftersläpningen av tidigare anmälningar, och att se över molnpolicyn.

37.  Europaparlamentet noterar att revisionen av rekryteringen ledde till att rådets internrevisor utfärdade rekommendationer till rådets generalsekretariat om att fastställa indikatorer för att övervaka uppnåendet av huvudmålet för rekryteringspolitiken, dvs. att förse rådets generalsekretariat med den personal som är bäst lämpad att tillgodose dess behov. Parlamentet välkomnar att granskningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet inte föranledde internrevisorn att utfärda några rekommendationer med hög prioritet.

38.  Europaparlamentet noterar att revisionen av driftssäkerheten ledde till att rådets internrevisor drog slutsatsen att det interna kontrollsystemet generellt sett ger rimliga garantier för att de mål som fastställts för driftsäkerheten uppnås. Parlamentet noterar dock att internrevisorn utfärdade rekommendationer om dokumentation av uppföljningen av kvalitetskontroller och penetrationstester, förbättring av den fysiska säkerheten, uppdatering av instruktioner till säkerhetspersonal och genomförande av en ny riskbedömning av it-säkerhetsnätet.

39.  Europaparlamentet noterar att revisionen av kontorsautomatiseringsnätverket vid rådets generalsekretariat ledde till att rådets internrevisor utfärdade rekommendationer om förtydligande av mandaten, tilldelning av sårbarhetsanalyser av nätverk och migrering av känsliga system till mer skyddade nätverksplatser.

40.  Europaparlamentet noterar att revisionen av det nätverk som stöder rådsgeneralsekretariatets fastighetsförvaltningssystem ledde till att rådets internrevisor utfärdade rekommendationer i syfte att fastställa en strategi för fastighetsförvaltningssystemens framtid och nivån på de digitala tjänsternas involvering i relaterad operativ verksamhet, enas om en minimiuppsättning informationssäkerhetskrav som ska ingå i avtal med tredje parter för att hantera den risk som uppstår till följd av externa leverantörers tillgång till systemen vid rådets generalsekretariat och bedöma migreringen av it-system för fastighetsförvaltning till datacentralerna för digitala tjänster för att minska de fysiska och miljömässiga hoten mot befintliga informationsbehandlingsanläggningar.

41.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att som en del av digitaliseringen av rådets generalsekretariat har den relativa andelen e-fakturor kontinuerligt ökat från 1 % år 2014 till 74 % år 2020 och 89 % år 2021.

Personalresurser, jämställdhet och personalens välbefinnande

42.  Europaparlamentet noterar att antalet tjänster i rådets tjänsteförteckning för 2021 fastställdes till 3 029. Parlamentet beklagar dock att rådet offentliggör mycket begränsade uppgifter om sammansättningen av sin personal. Parlamentet noterar att enligt informationen på rådets webbplats hade rådets generalsekretariat den 16 januari 2022 3 119 anställda, varav 1 791 (57 %) var kvinnor och 1 328 (43 %) var män. Parlamentet noterar att 50 anställda kategoriserades som högre chefer, varav 19 (38 %) var kvinnor och 31 (62 %) var män. Parlamentet noterar att 82 anställda kategoriserades som chefer på mellannivå, varav 36 (44 %) var kvinnor och 46 (56 %) var män. Parlamentet noterar att 1 459 anställda kategoriserades som handläggare, varav 806 (55 %) var kvinnor och 653 (45 %) var män. Parlamentet noterar slutligen att 1 412 anställda kategoriserades som assistenter och sekreterare, varav 889 (63 %) var kvinnor och 523 (37 %) var män.

43.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen inom den högsta ledningen i rådets generalsekretariat. Parlamentet uppmanar rådet att vidta omedelbara och konkreta åtgärder för att uppnå en jämn könsfördelning på alla nivåer i hierarkin.

44.  Europaparlamentet beklagar bristen på information om genomförandet av rådets handlingsplan för jämställdhet och om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning som är anställda av rådet. Parlamentet uppmanar rådet att tillhandahålla budgetmyndigheten information om könsfördelning, geografisk fördelning och funktionsnedsättning bland personalen och om intern politik på området. Parlamentet noterar att samtliga 27 medlemsstater är representerade bland personalen men att den geografiska balansen fortfarande är suboptimal (med vissa medlemsstater som är överrepresenterade).

Etisk ram och transparens

45.  Europaparlamentet beklagar att uppförandekoden för Europeiska rådets ordförande, trots flera uppmaningar från parlamentet, inte har anpassats till parlamentets och kommissionens uppförandekoder, särskilt när det gäller verksamhet som ska godkännas efter det att ordföranden har lämnat tjänsten.

46.  Europaparlamentet beklagar att man inte har fått information om den uppförandekod som gäller för rådets samtliga anställda. Parlamentet upprepar att etiskt beteende bidrar till en sund ekonomisk förvaltning och ökar allmänhetens förtroende och att det, såsom revisionsrätten betonade i sin särskilda rapport nr 13/2019, finns utrymme för förbättringar av EU-institutionernas etiska ramar, vilket är avgörande eftersom oetiskt beteende av anställda och ledamöter tilldrar sig stort intresse bland allmänheten och minskar förtroendet för unionen.

47.  Europaparlamentet påminner om revisionsrättens rekommendation i ovan nämnda särskilda rapport nr 13/2019 när det gäller att förbättra rådets etiska ram. Parlamentet uttrycker oro över att det saknas en gemensam etisk ram för unionen som styr det arbete som utförs av medlemsstaternas företrädare i rådet, vilket har identifierats av revisionsrätten.

48.  Europaparlamentet noterar att rådets generalsekretariat offentliggör en årsrapport med information om yrkesverksamheten för tidigare högre tjänstemän vid rådets generalsekretariat efter det att de lämnat tjänsten (artikel 16 tredje och fjärde styckena i tjänsteföreskrifterna). Parlamentet noterar att enligt 2022 års rapport förklarade två högre tjänstemän att de hade för avsikt att utöva yrkesverksamhet med totalt sju ansökningar. Parlamentet noterar att ingen av ansökningarna ansågs omfattas av artikel 16.

Digitalisering, it-säkerhet och skydd av personuppgifter

49.  Europaparlamentet noterar att rådets budget för datasystem och telekommunikation för 2021 uppgick till 47 116 000 EUR, vilket är en ökning med 5,9 % jämfört med 2020.

50.  Europaparlamentet välkomnar att antalet videokonferenser och hybridmöten ökade med 107 % från 1 380 under 2020 till 2 859 under 2021.

51.  Europaparlamentet uppmanar rådet att undersöka hur teknik med öppen källkod kan användas i så stor utsträckning som möjligt och rapportera om framstegen när det gäller användningen av sådana system.

Fastigheter

52.  Europaparlamentet noterar att rådets budget för fastigheter för 2021 uppgick till 57 151 000 EUR, vilket är en ökning med 0,9 % jämfört med 2020.

53.  Europaparlamentet noterar att rådet förklarar att dess fastighetspolitik är stabil och att målet sedan 2004 att inrymma all sin verksamhet och Europeiska rådets verksamhet i Bryssel i byggnader som man äger uppnåddes i och med ibruktagandet av Europabyggnaden 2016.

Miljö och hållbarhet

54.  Europaparlamentet konstaterar att det är svårt att få uppdaterad information om några initiativ från rådet om miljö och hållbarhet. Parlamentet uppmanar rådet att systematiskt rapportera om miljö- och hållbarhetsaspekterna i sitt arbete som en del av sin årliga rapportering.

55.  Europaparlamentet uppmanar rådet att inrätta system, om sådana inte redan har inrättats, för att uppmuntra personalen att använda kollektivtrafik eller andra transporter med låga utsläpp, såsom cyklar, för att minska rådets koldioxidavtryck.

56.  Europaparlamentet noterar att det i rådets finansieringsöversikt anges att rådet i slutet av 2021 hade 2 589,2 certifikat för grön energi, baserat på den energi som produceras av solpaneler på rådsbyggnadernas tak. Parlamentet uppmanar rådet att rapportera om försäljningen av dessa certifikat på den öppna marknaden och den avsedda användningen av de intäkter som genereras.

Interinstitutionellt samarbete

57.  Europaparlamentet uppmanar rådet att följa upp Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2022 om uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen(4).

58.  Europaparlamentet uppmanar rådet att till fullo efterleva de skyldigheter som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel(5).

Kommunikation

59.  Europaparlamentet noterar att 2021 var ett rekordår med över 20 miljoner besök på rådets webbplats, vilket är en ökning med 23 % jämfört med 2020, och att antalet följare på Facebook ökade med 3 %, medan antalet följare på Twitter och Instagram ökade med 11 % respektive 29 %.

60.  Europaparlamentet uppmanar rådet att samarbeta med Europeiska datatillsynsmannen i syfte att använda de två öppna sociala medieplattformarna, EU Voice och EU Video, som lanserades som ett offentligt pilotprojekt för att främja användningen av kostnadsfria sociala nätverk med öppen källkod. Parlamentet uppmanar rådet att använda decentraliserade sociala nätverksalternativ till mycket stora onlineplattformar, såsom Mastodon.

(1) EUT C 445, 29.10.2021, s. 150.
(2) Tribunalens dom av den 25 januari 2023, De Capitani mot rådet, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
(4) EUT C 493, 27.12.2022, s. 109.
(5) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

Senaste uppdatering: 11 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy