Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2023/2037(BUI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0163/2023

Ingivna texter :

A9-0163/2023

Debatter :

PV 08/05/2023 - 13
CRE 08/05/2023 - 13

Omröstningar :

PV 10/05/2023 - 9.58

Antagna texter :

P9_TA(2023)0194

Antagna texter
PDF 126kWORD 47k
Onsdagen den 10 maj 2023 - Strasbourg
Konsekvenserna för EU:s budget för 2024 av de ökade lånekostnaderna för Europeiska unionens återhämtningsinstrument
P9_TA(2023)0194A9-0163/2023

Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2023 om konsekvenserna för EU:s budget för 2024 av de ökade lånekostnaderna för Europeiska unionens återhämtningsinstrument (2023/2037(BUI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 14 mars 2023 om budgetriktlinjerna för 2024,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 december 2022 om uppskalningen av den fleråriga budgetramen 2021–2027: en resilient EU-budget som är anpassad till nya utmaningar(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 november 2022 om genomförandet av lånestrategin för att finansiera NextGenerationEU – unionens återhämtningsinstrument(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027(3) och de gemensamma förklaringar som parlamentet, rådet och kommissionen enats om i detta sammanhang(4), samt de därmed sammanhängande ensidiga förklaringarna(5),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel(6),

–  med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom (beslutet om egna medel)(7),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 22 december 2021 till rådets beslut om ändring av beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2021)0570) och parlamentets ståndpunkt om detta förslag av den 23 november 2022(8),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/2094 av den 14 december 2020 om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen(9),

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2023(10) och parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalanden, som bifogas budgeten,

–  med beaktande av artikel 93 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0163/2023), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 311 i EUF-fördraget ska unionen säkerställa att den har nödvändiga medel för att nå sina mål och genomföra sin politik.

B.  I den fleråriga budgetramen för 2021–2027 avsattes 12,9 miljarder EUR i 2018 års priser (15 miljarder EUR i löpande priser) under sjuårsperioden för att täcka lånekostnaderna i samband med Europeiska unionens återhämtningsinstrument (återhämtningsinstrumentet). Denna siffra baserades på ett antagande om att låneräntorna gradvis skulle öka från 0,55 % 2021 till 1,15 % 2027.

C.  Inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027 omfattas återbetalningen av lånekostnaderna för återhämtningsinstrumentet av utgiftstaket i rubrik 2b (Resiliens och värden), tillsammans med flaggskeppsprogram som Erasmus+, EU för hälsa, programmet för medborgarskap, jämlikhet, rättigheter och värden och Kreativa Europa.

D.  Lånestrategin för återhämtningsinstrumentet har genomförts på ett effektivt sätt. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som inleddes i februari 2022, har påskyndat inflationen, vilket har lett till en inflationsbegränsande reaktion från Europeiska centralbanken och en motsvarande betydande höjning av räntorna, som nu ligger på över 3 %, och därmed en ökning av lånekostnaderna för återhämtningsinstrumentet.

E.  Utan snabba åtgärder genom en revidering av den fleråriga budgetramen kommer de ökade återbetalningskostnaderna för återhämtningsinstrumentet sannolikt att överstiga de tillgängliga marginalerna i budgeten. Det krävs brådskande åtgärder för att undvika en situation som skulle kräva att merparten av, om inte alla, tillgängliga medel inom ramen för flexibilitetsmekanismen och det samlade marginalinstrumentet används under 2023 och 2024. Upplåningen för återhämtningsinstrumentet är koncentrerad till 2022 och 2023, med mycket högre planerade återbetalningskostnader under den andra halvan av perioden för den fleråriga budgetramen, vilket innebär att räntor som är högre än väntat kommer att ha en betydande inverkan på de absoluta kostnaderna mellan 2025 och 2027.

F.  Vid antagandet av överenskommelsen om den fleråriga budgetramen enades parlamentet, rådet och kommissionen om att utgifter för att täcka finansieringskostnaderna för återhämtningsinstrumentet måste syfta till att inte minska unionsprogram och fonder.

G.  I den rättsligt bindande färdplanen för införandet av nya egna medel erkänner de tre institutionerna att en förbättrad trovärdighet och hållbarhet med avseende på återbetalningsplanen för återhämtningsinstrumentet är beroende av att tillräckliga nya egna medel införs. Beslutet om den första korgen med nya egna medel har ännu inte fattats i rådet. Den första korgen måste kompletteras med förslag till en andra omgång egna medel för att säkerställa en tillförlitlig och tillräcklig nivå av ytterligare inkomster, bland annat för att täcka lånekostnaderna för återhämtningsinstrumentet.

1.  Europaparlamentet understryker att unionen under alla omständigheter kommer att till fullo fullgöra sin rättsliga skyldighet att återbetala lånekostnaderna i samband med återhämtningsinstrumentet. Parlamentet påminner om att beslutet att höja taket för egna medel med 0,6 % av bruttonationalinkomsten innebär att unionsbudgeten är väl rustad för att täcka lånekostnaderna för återhämtningsinstrumentet.

2.  Europaparlamentet konstaterar med växande oro att de belopp som planerats för återbetalning av lånekostnaderna för återhämtningsinstrumentet sannolikt kommer att vara otillräckliga, särskilt under 2023 och 2024, och att de outnyttjade marginalerna under de flesta utgiftstak i nuläget antingen är kraftigt begränsade eller helt saknas.

3.  Europaparlamentet insisterar återigen på att kommissionen i god tid måste förse budgetmyndigheten med detaljerad information om de beräkningar som ligger till grund för prognoserna för lånekostnaderna för återhämtningsinstrumentet fram till 2027, inbegripet de antaganden och parametrar som använts. Parlamentet upprepar rådets krav på full transparens och synlighet när det gäller återhämtningsinstrumentet och uppmanar kommissionen att tillhandahålla all relevant information, inbegripet sammanfattande tabeller över budgetanslag.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över att de stigande lånekostnaderna för återhämtningsinstrumentet – om inte nödvändiga åtgärder vidtas – sannolikt kraftigt kommer att begränsa unionsbudgetens förmåga att finansiera unionens prioriteringar och politik och tillgodose nya behov. Parlamentet understryker att denna inverkan tillkommer utöver effekterna av den höga inflationen, som minskar unionsbudgetens reella värde. Parlamentet understryker att den kombinerade effekten innebär att unionsbudgeten har sämre förutsättningar att tillgodose människors behov och hantera de utmaningar som unionen står inför.

5.  Europaparlamentet betonar behovet av brådskande åtgärder genom en revidering av den fleråriga budgetramen för att undvika en situation där ökade lånekostnader för återhämtningsinstrumentet skulle kunna uttömma flexibilitetsmekanismen och det samlade marginalinstrumentet under 2023 och 2024. Parlamentet betonar att underlåtenhet att agera inte bara skulle inskränka unionens förmåga att reagera på framväxande behov och kriser – både inom och utanför unionen – utan även göra det omöjligt att finansiera viktiga nya initiativ, såsom förslaget till EU:s förordning om halvledare, utan att skära ned på viktiga befintliga program eller medel. Parlamentet betonar att detta i praktiken skulle strida mot de tre institutionernas åtagande att inte minska unionens program eller medel.

6.  Europaparlamentet påminner om att enligt färdplanen för införandet av nya egna medel skulle den första omgången egna medel införas i januari 2023, efter överläggningar i rådet senast i juli 2022. Parlamentet betonar att det är oacceptabelt att inte följa färdplanen. Parlamentet uppmanar därför rådet att utan ytterligare dröjsmål anta de nödvändiga ändringarna av beslutet om egna medel. Parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt och senast under det tredje kvartalet 2023 lägga fram ambitiösa förslag om en andra korg med nya egna medel.

7.  Europaparlamentet påpekar dessutom att återbetalningskostnaderna för återhämtningsinstrumentet är föremål för marknadsvillkoren och påverkas av externa faktorer och därför till sin natur är volatila. Parlamentet understryker att återbetalningen av skulder också är av icke-diskretionär karaktär och att låta den omfattas av ett tak inom en rubrik i den fleråriga budgetramen strider mot verkligheten för sådana utgifter. Parlamentet påminner därför om sina krav i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, nämligen att återbetalningskostnaderna för återhämtningsinstrumentet ska ligga utanför taken för att minska trycket på den fleråriga budgetramen, att finansieringen av redan överenskomna program ska säkras och att tillräckligt utrymme ska säkerställas under taken för att finansiera nya initiativ.

8.  Europaparlamentet understryker att de tillgängliga resurserna i marginalerna under taken i den fleråriga budgetramen och via särskilda instrument redan är otillräckliga till följd av de många kriserna och de nya initiativen sedan början av den nuvarande fleråriga budgetramen och att effekten av ökade lånekostnader för återhämtningsinstrumentet förstärker dessa brister.

9.  Europaparlamentet upprepar därför sitt krav på en brådskande och ambitiös revidering av den fleråriga budgetramen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sitt förslag till revidering inbegripa den struktur och finansiering som krävs för en effektiv hantering av återbetalningskostnaderna för återhämtningsinstrumentet, samtidigt som man bevarar de nödvändiga finansieringsnivåerna för program och politik och ser till att budgeten har tillräckliga resurser och är tillräckligt flexibel för att kunna hantera framtida behov och reagera på kriser.

10.  Europaparlamentet understryker att en reviderad flerårig budgetram, inklusive en strukturell lösning för återhämtningsinstrumentet, måste vara på plats senast den 1 januari 2024, särskilt med tanke på hur kostnaderna för återhämtningsinstrumentet påverkar budgeten för 2024.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten.

(1) Antagna texter, P9_TA(2022)0450.
(2) Antagna texter, P9_TA(2022)0400.
(3) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(4) EUT C 444 I, 22.12.2020.
(5) Antagna texter, P9_TA(2020)0357.
(6) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(7) EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
(8) Antagna texter, P9_TA(2022)0404.
(9) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 23.
(10) EUT L 58, 23.2.2023.

Senaste uppdatering: 11 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy