Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/0092(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0099/2023

Внесени текстове :

A9-0099/2023

Разисквания :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Гласувания :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Обяснение на вота
PV 17/01/2024 - 8.4

Приети текстове :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Приети текстове
PDF 269kWORD 78k
Четвъртък, 11 май 2023 г. - Страсбург
Предоставяне на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

Изменения, приети от Европейския парламент на 11 май 2023 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и по-добро информиране (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  С цел справяне с нелоялните търговски практики, които пречат на потребителите да правят устойчив избор на потребление, като например практики, свързани с преждевременно излизане от употреба на стоки, заблуждаващи твърдения за екологосъобразност („зелени заблуди“), непрозрачни и ненадеждни маркировки за устойчивост или инструменти за информиране за устойчивостта, в законодателството на Съюза за защита на потребителите следва да бъдат въведени специфични правила. Това би дало възможност на националните компетентни органи да се справят ефективно с тези практики. Като се гарантира, че твърденията за екологосъобразност са справедливи, потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от конкурентните продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда.
(1)  С цел справяне с нелоялните търговски практики, които заблуждават потребителите и им пречат да правят устойчив избор на потребление, като например практики, свързани с преждевременно излизане от употреба на стоки, заблуждаващи или неверни твърдения за екологосъобразност („зелени заблуди“), непрозрачни, несертифицирани и ненадеждни маркировки за устойчивост или инструменти за информиране за устойчивостта, в законодателството на Съюза за защита на потребителите следва да бъдат въведени специфични правила. Това би дало възможност на националните компетентни органи да се справят ефективно с тези практики. Като се гарантира, че твърденията за екологосъобразност са надеждни, ясни, разбираеми и справедливи, потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от конкурентните продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда. Дружествата също допринасят за насърчаване на екологичен преход и по-голяма устойчивост на продуктите, които произвеждат и продават на вътрешния пазар.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  С цел да се възпрат търговците да заблуждават потребителите по отношение на екологичното или социалното въздействие, трайността или възможностите за поправка на своите продукти, включително чрез цялостното представяне на продуктите, член 6, параграф 1 от Директива 2005/29/ЕО следва да бъде изменен, като се добавят екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за поправка на продукта в списъка на основните характеристики на продукта, по отношение на който практиките на търговеца могат да се считат за заблуждаващи, след като се направи оценка на всеки отделен случай. Информацията, предоставяна от търговците относно социалната устойчивост на продуктите, като например условията на труд, приноса за благотворителни каузи или хуманното отношение към животните, също не трябва да заблуждава потребителите.
(3)  С цел да се възпрат търговците да заблуждават потребителите по отношение на екологичното или социалното въздействие, трайността или възможностите за поправка на своите продукти, включително чрез цялостното представяне на продуктите, член 6, параграф 1 от Директива 2005/29/ЕО следва да бъде изменен, като се добавят екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за повторно използване, рециклиране и поправка на продукта в списъка на основните характеристики на продукта, по отношение на който практиките на търговеца могат да се считат за заблуждаващи, след като се направи оценка на всеки отделен случай. Информацията, предоставяна от търговците относно социалната устойчивост на продуктите, като например условията на труд, приноса за благотворителни каузи или хуманното отношение към животните, също не трябва да заблуждава потребителите.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Твърденията за екологосъобразност, по-специално свързаните с климата твърдения, все по-често се отнасят до бъдещи резултати под формата на преход към въглеродна неутралност или неутралност по отношение на климата, или подобна цел, до определена дата. Чрез такива твърдения търговците създават впечатлението, че потребителите допринасят за нисковъглеродната икономика, като купуват техните продукти. За да се гарантира справедливостта и достоверността на тези твърдения, член 6, параграф 2 от Директива 2005/29/ЕО следва да бъде изменен, за да се забранят такива твърдения, след оценка на всеки отделен случай, когато не са подкрепени от ясни, обективни и проверими ангажименти и конкретни цели, поети от търговеца. Такива твърдения следва също така да бъдат подкрепени от независима система за мониторинг, за да се проследи напредъкът на търговеца по отношение на ангажиментите и целите.
(4)  Твърденията за екологосъобразност, по-специално свързаните с климата твърдения, все по-често се отнасят до бъдещи резултати под формата на преход към въглеродна неутралност или неутралност по отношение на климата, или подобна цел, до определена дата. Чрез такива твърдения търговците създават впечатлението, че потребителите допринасят за нисковъглеродната икономика, като купуват техните продукти. За да се гарантира справедливостта и достоверността на тези твърдения, член 6, параграф 2 от Директива 2005/29/ЕО следва да бъде изменен, за да се забранят такива твърдения, след оценка на всеки отделен случай, когато те се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродните емисии или не са подкрепени от ясни, обективни, количествено измерими, основани на научни доказателства и проверими ангажименти и конкретни цели, поети от търговеца, включително подробен и реалистичен план за изпълнение с цел постигане на бъдещите резултати, свързани с околната среда. Този план следва да включва конкретни цели, които са в съответствие с постигането на дългосрочния ангажимент на търговеца, подкрепени са от достатъчен бюджет и разпределени достатъчни ресурси. Твърденията следва също така да бъдат подкрепени от независима система за мониторинг, за да се проследи напредъкът по плана за изпълнение, както и по отношение на ангажиментите и целите на търговеца.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Сравняването на продукти въз основа на техните екологични или социални аспекти, включително чрез използването на инструменти за информиране за устойчивостта, е все по-често срещана маркетингова техника. За да се гарантира, че подобни сравнения не заблуждават потребителите, член 7 от Директива 2005/29/ЕО следва да бъде изменен, като се въведе изискване за предоставяне на информация на потребителя относно метода на сравнение, продуктите, които са предмет на сравнението, и доставчиците на тези продукти, както и относно мерките за актуализиране на информацията. Това следва да гарантира, че потребителите вземат по-добре информирани решения за сделка, когато използват такива услуги. Сравнението следва да бъде обективно, по-специално като се сравняват продукти, които изпълняват една и съща функция, като се използват общ метод и общи допускания, и като се сравняват съществени и проверими характеристики на сравняваните продукти.
(6)  Сравняването на продукти въз основа на техните екологични или социални аспекти, включително чрез използването на инструменти за информиране за устойчивостта, е все по-често срещана маркетингова техника, която може да заблуди потребителите, които невинаги са в състояние да оценят надеждността на тази информация. За да се гарантира, че подобни сравнения не заблуждават потребителите, член 7 от Директива 2005/29/ЕО следва да бъде изменен, като се въведе изискване за предоставяне на информация на потребителя относно метода на сравнение, продуктите, които са предмет на сравнението, и доставчиците на тези продукти, както и относно мерките за актуализиране на информацията. Това следва да гарантира, че потребителите вземат по-добре информирани решения за сделка, когато използват такива услуги. Сравнението следва да бъде обективно, по-специално като се сравняват продукти, които изпълняват една и съща функция, като се използват общ метод и общи допускания, и като се сравняват съществени и проверими характеристики на сравняваните продукти.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Поставянето на маркировки за устойчивост, които не се основават на схема за сертифициране или не са създадени от публични органи, следва да бъде забранено чрез включването на такива практики в списъка в приложение I към Директива 2005/29/ЕО. Схемата за сертифициране следва да отговаря на минимални условия за прозрачност и надеждност. Поставянето на маркировки за устойчивост продължава да бъде възможно без схема за сертифициране, когато тези маркировки са създадени от публичен орган или в случай на допълнителни форми на изразяване и представяне на храните в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. Това правило допълва точка 4 от приложение I към Директива 2005/29/ЕО, в която се забранява да се прави твърдение, че търговец, търговски практики на търговец или даден продукт са одобрени, утвърдени или разрешени от публичен или частен орган, когато това не е така, или да се прави такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение.
(7)  Поставянето на маркировки за устойчивост, които не се основават на схема за сертифициране или не са създадени от публични органи, следва да бъде забранено чрез включването на такива практики в списъка в приложение I към Директива 2005/29/ЕО. Схемата за сертифициране следва да отговаря на минимални условия за прозрачност и надеждност. Мониторингът на спазването следва да бъде подкрепен от методи, които са пропорционални и съответстват на естеството на продуктите, процесите и предприятията, които са предмет на схемата. Той следва да се извършва от трета страна, чиито компетенции и независимост както от собственика на схемата, така и от търговеца, са проверени от държавите членки. Освен това схемата за сертифициране следва да включва система за подаване на жалби, която да е на разположение на потребители и на други външни заинтересовани страни, да поставя акцент върху неспазването и да гарантира отнемането на маркировката за устойчивост в случаи на неспазване. Поставянето на маркировки за устойчивост продължава да бъде възможно без схема за сертифициране, когато тези маркировки са създадени от публичен орган или в случай на допълнителни форми на изразяване и представяне на храните в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. Това правило допълва точка 4 от приложение I към Директива 2005/29/ЕО, в която се забранява да се прави твърдение, че търговец, търговски практики на търговец или даден продукт са одобрени, утвърдени или разрешени от публичен или частен орган, когато това не е така, или да се прави такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение. Маркировките за устойчивост, създадени от публични органи, следва да са достъпни на разумна цена за всички предприятия, независимо от техния размер и финансови възможности. Следва да се насърчават схеми за сертифициране и маркировки за устойчивост, които стимулират постепенното въвеждане на устойчиви практики от малките и средните предприятия.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва също да бъде изменено, за да се забранят общите твърдения за екологосъобразност без признати отлични екологични характеристики, свързани с твърдението. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са „екологосъобразен“, „благоприятен за околната среда“, „еко“, „зелен“, „приятел на природата“, „екологичен“, „съобразен в екологично отношение“, „благоприятен за климата“, „щадящ околната среда“, „въглеродосъобразен“, „въглеродно неутрален“, „въглеродно положителен“, „неутрален по отношение на климата“, „енергийно ефективен“, „биоразградим“, „на био основа“ или подобни твърдения, както и по-широки по смисъл твърдения като „съзнателен“ или „отговорен“, които внушават или създават впечатление за отлични екологични характеристики. Такива общи твърдения за екологосъобразност следва да бъдат забранени, когато не са демонстрирани отлични екологични характеристики или когато спецификацията на твърдението не е представена по ясен и отчетлив начин върху същия носител, като например в същия рекламен спот, върху същата опаковка на продукта или в същия интерфейс за онлайн продажби. Например като се отнася за продукт, „биоразградим“ би било общо твърдение, докато твърдението, че „опаковката е биоразградима чрез домашно компостиране в рамките на един месец“, би било конкретно твърдение, което не попада в обхвата на тази забрана.
(9)  Приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва също да бъде изменено, за да се забранят общите твърдения за екологосъобразност без предоставяне на доказателства за отлични екологични характеристики, свързани с твърдението. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са „екологосъобразен“, „благоприятен за околната среда“, „еко“, „зелен“, „приятел на природата“, „естествен“, „благоприятен за животните“, „без жестокост“, „устойчив“, „екологичен“, „съобразен в екологично отношение“, „благоприятен за климата“, „щадящ околната среда“, „несвързан с обезлесяване“, „въглеродосъобразен“, „неутрален по отношение на климата“, „енергийно ефективен“, „биоразградим“, „неутрален по отношение на пластмасите“, „без пластмаси“, „на биооснова“ или подобни твърдения, както и по-широки по смисъл твърдения като „съзнателен“ или „отговорен“, които внушават или създават впечатление за отлични екологични характеристики. Такива общи твърдения за екологосъобразност следва да бъдат забранени, когато се основават на компенсиране на въздействието върху околната среда, например чрез закупуване на въглеродни кредити, или когато не са демонстрирани отлични екологични характеристики или научни доказателства за тях, или когато спецификацията на твърдението не е представена по ясен и отчетлив начин върху същия носител, като например в същия рекламен спот, върху същата опаковка на продукта или в същия интерфейс за онлайн продажби. Например като се отнася за продукт, „биоразградим“ би било общо твърдение, докато твърдението, че „опаковката е биоразградима чрез домашно компостиране в рамките на един месец“, би било конкретно твърдение, което не попада в обхвата на тази забрана. В случаите, когато това не може да бъде подкрепено с научни доказателства, е особено важно да се забранят твърденията, които внушават, въз основа на компенсиране на въглеродните емисии, че даден продукт или услуга оказва неутрално, намалено, компенсирано или положително въздействие върху околната среда, тъй като това може да заблуди потребителите, като ги накара да вярват, че продуктът, който купуват, или стопанската дейност на търговеца не оказват въздействие върху околната среда. Това не следва да възпрепятства дружествата да рекламират своите инвестиции в инициативи в областта на околната среда, доколкото такава реклама не твърди, че тези инвестиции или инициативи компенсират, неутрализират или правят положително въздействието на продукта или въздействието на стопанската дейност на търговеца върху околната среда.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  С цел да се подобри благосъстоянието на потребителите, измененията на приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва да обхващат и няколко практики, свързани с преждевременното излизане от употреба, включително практиките за планирано излизане от употреба, разбирани като търговска политика, включваща преднамерено планиране или проектиране на продукт с ограничен полезен експлоатационен срок, така че след определен период от време преждевременно да излезе от употреба или да не функционира. Закупуването на продукти, за които се очаква да издържат по-дълго, отколкото действително издържат, причинява вреда на потребителите. Освен това практиките на преждевременно излизане от употреба имат цялостно отрицателно въздействие върху околната среда под формата на увеличено разхищение на материали. Поради това справянето с тези практики вероятно ще намали и количеството на отпадъците и ще допринесе за по-устойчиво потребление.
(14)  С цел да се подобри благосъстоянието на потребителите, измененията на приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва да обхващат и няколко практики, свързани с преждевременното излизане от употреба, включително практиките за планирано излизане от употреба, разбирани като търговска политика, включваща преднамерено планиране или проектиране на продукт с ограничен полезен експлоатационен срок, така че след определен период от време преждевременно да излезе от употреба или да не функционира. Използването на практики, които водят до съкращаване на жизнения цикъл на продукта, или закупуването на продукти, за които се очаква да издържат по-дълго, отколкото действително издържат, причинява вреда на потребителите. Освен това практиките на преждевременно излизане от употреба имат цялостно отрицателно въздействие върху околната среда под формата на увеличено разхищение на материали. Поради това справянето с тези практики вероятно ще намали и количеството на отпадъците и ще допринесе за по-устойчиво потребление.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Следва да има забрана и за неуведомяването на потребителя за наличието на характеристика на стоката, въведена с цел ограничаване на трайността ѝ. Например такава характеристика би могла да бъде софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време, или би могла да бъде хардуерен компонент, който е проектиран да се повреди след определен период от време. Забраната за неуведомяване на потребителите за такива характеристики на стоките допълва и не засяга средствата за правна защита, с които разполагат потребителите, когато те съставляват несъответствие съгласно Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета26. За да се счита такава търговска практика за нелоялна, не трябва да е необходимо да се демонстрира, че целта на характеристиката е да стимулира замяната на съответната стока. Използването на характеристики, ограничаващи трайността на стоките, следва да се разграничава от производствените практики, при които се използват материали или процеси с общо ниско качество, което води до ограничена трайност на стоките. Несъответствието на дадена стока, произтичащо от използването на материали или процеси с ниско качество, следва да продължи да се урежда от правилата за съответствие на стоките, определени в Директива (ЕС) 2019/771.
(16)  Следва да има забрана и за въвеждането на характеристика на стоката, която ограничава трайността ѝ. Например такава характеристика би могла да бъде софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време, или би могла да бъде хардуерен компонент, който е проектиран да се повреди след определен период от време. Забраната за въвеждане на такива характеристики на стоките не засяга средствата за правна защита, с които разполагат потребителите, когато те съставляват несъответствие съгласно Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета26. За да се счита такава търговска практика за нелоялна, не трябва да е необходимо да се демонстрира, че целта на характеристиката е да стимулира замяната на съответната стока. Използването на характеристики, ограничаващи трайността на стоките, следва да се разграничава от производствените практики, при които се използват материали или процеси с общо ниско качество, което води до ограничена трайност на стоките. Несъответствието на дадена стока, произтичащо от използването на материали или процеси с ниско качество, следва да продължи да се урежда от правилата за съответствие на стоките, определени в Директива (ЕС) 2019/771.
__________________
__________________
26 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) № 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).
26 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) № 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Друга практика, която следва да бъде забранена съгласно приложение I към Директива 2005/29/ЕО, е практиката да се твърди, че дадена стока има определена трайност, когато това не е така. Такъв би бил случаят например, когато търговец информира потребителите, че се очаква дадена перална машина да издържи определен брой цикли на пране, когато действителното използване на пералната машина показва, че това не е така.
(17)  Друга практика, която следва да бъде забранена съгласно приложение I към Директива 2005/29/ЕО, е практиката да се твърди, че дадена стока има определена трайност, когато това не е така. Такъв би бил случаят например, когато търговец информира потребителите, че се очаква дадена перална машина да издържи определен брой цикли на пране при очакваната обичайна употреба съгласно инструкциите, докато действителното използване на пералната машина показва, че това не е така.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  По подобен начин приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва също да бъде изменено, за да се забрани представянето на продукти като такива, на които може да бъде направена поправка, когато такава поправка не е възможна, както и неуведомяването на потребителите, че не е възможно да се поправят стоките в съответствие със законовите изисквания.
(18)  По подобен начин приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва също да бъде изменено, за да се забрани пускането на пазара на продукти, на които не може да бъде направена поправка в съответствие със законовите изисквания, или неуведомяването на потребителите за това, че продуктът не подлежи на поправка. Освен това приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва също да бъде изменено, за да се гарантира, че потребителят винаги е уведомен за ограниченията във възможностите за поправка, например за липсата на услуги за поправка, липсата на резервни части или отказа за поправка, в случай че продуктът е бил поправян от независим специалист, неспециалист или ползвател.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Друга практика, свързана с преждевременното излизане от употреба, която следва да бъде забранена и добавена в списъка в приложение I към Директива 2005/29/ЕО, е подтикването на потребителя да замени консумативите за даден продукт по-рано, отколкото иначе би било необходимо по технически причини. Подобни практики подвеждат потребителя да вярва, че стоките повече няма да функционират, освен ако консумативите им не бъдат заменени, което го кара да закупи повече консумативи, отколкото е необходимо. Например ще бъде забранена практиката чрез настройките на принтера да се подтиква потребителят да замени мастилените касети на принтера, преди те действително да бъдат празни, за да се стимулира закупуването на допълнителни мастилени касети.
(20)  Друга практика, свързана с преждевременното излизане от употреба, която следва да бъде забранена и добавена в списъка в приложение I към Директива 2005/29/ЕО, е предлагането на пазара на стоки, които изискват замяна на консумативите по-рано, отколкото иначе би било необходимо по технически причини. Подобни практики подвеждат потребителя да вярва, че стоките повече няма да функционират, освен ако консумативите им не бъдат заменени, което кара потребителите да закупуват повече консумативи, отколкото е необходимо. Например ще бъде забранено предлагането на пазара на принтери, които изискват потребителите да заменят мастилените касети на принтера, преди те действително да бъдат празни, за да се стимулира закупуването на допълнителни мастилени касети.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва също да бъде изменено, за да се забрани неуведомяването на потребителя, че дадена стока е проектирана така, че нейната функционалност да бъде ограничена, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител. Например ще бъде забранено пускането на пазара на принтери, проектирани така, че тяхната функционалност да бъде ограничена, когато се използват мастилени касети, които не са предоставени от първоначалния производител на принтера, без да се разкрива тази информация пред потребителя. Тази практика би могла да заблуди потребителите да закупят алтернативна мастилена касета, която не може да се използва за този принтер, и това би довело до ненужни разходи за поправка, потоци от отпадъци или допълнителни разходи поради задължението да се използват консумативите на първоначалния производител, което потребителят не е могъл да предвиди в момента на покупката. По аналогичен начин ще бъде забранено и пускането на пазара на интелигентни устройства, проектирани така, че тяхната функционалност да бъде ограничена, когато се използват зарядни устройства или резервни части, които не са предоставени от първоначалния производител, без да се разкрива тази информация пред потребителя.
(21)  Приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва също да бъде изменено, за да се забрани предлагането на пазара на стоки, проектирани по начин, който ограничава тяхната функционалност, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител. Например ще бъде забранено пускането на пазара на принтери, проектирани така, че тяхната функционалност да бъде ограничена, когато се използват мастилени касети, които не са предоставени от първоначалния производител на принтера. Тази практика би могла да заблуди потребителите да закупят алтернативна мастилена касета, която не може да се използва за този принтер, и това би довело до ненужни разходи за поправка, потоци от отпадъци или допълнителни разходи поради задължението да се използват консумативите на първоначалния производител, което потребителят не е могъл да предвиди в момента на покупката. По аналогичен начин ще бъде забранено и пускането на пазара на интелигентни устройства, проектирани така, че тяхната функционалност да бъде ограничена, когато се използват зарядни устройства или резервни части, които не са предоставени от първоначалния производител.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  За да могат потребителите да вземат по-добре информирани решения и да се стимулират търсенето и предлагането на по-трайни стоки, преди сключването на договора за всички видове стоки следва да се предостави конкретна информация за трайността и възможностите за поправка на даден продукт. Освен това, що се отнася до стоките с цифрови елементи, цифрово съдържание и цифрови услуги, потребителите следва да бъдат информирани за срока, през който са налични безплатни актуализации на софтуера. Поради това Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета27 следва да бъде изменена, за да се предостави на потребителите преддоговорна информация относно трайността, възможностите за поправка и наличието на актуализации. Информацията следва да се предоставя на потребителите по ясен и разбираем начин и в съответствие с изискванията за достъпност на Директива 2019/88228. Задължението за предоставяне на тази информация на потребителите допълва и не засяга правата на потребителите, предвидени в директиви (ЕС) 2019/77029 и (ЕС) 2019/77130 на Европейския парламент и на Съвета.
(22)  За да могат потребителите да вземат по-добре информирани решения и да се стимулират търсенето и предлагането на по-трайни стоки, преди сключването на договора за всички видове стоки следва да се предостави конкретна информация за трайността и възможностите за поправка на даден продукт. Освен това, що се отнася до стоките с цифрови елементи, цифрово съдържание и цифрови услуги, потребителите следва да бъдат информирани за срока, през който са налични безплатни актуализации на софтуера в съответствие с изискванията на правото на Съюза или националното право, като той обхваща най-малко срока, определен в правото на Съюза и доброволното му удължаване, когато производителят предоставя такава информация. Поради това Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета27 следва да бъде изменена, за да се предостави на потребителите преддоговорна информация относно трайността, възможностите за поправка и наличието на актуализации. Информацията следва да се предоставя на потребителите, включително на официален език или официални езици на държавата членка, в която се предлага продуктът, по ясен и разбираем начин и в съответствие с изискванията за достъпност на Директива 2019/88228. Задължението за предоставяне на тази информация на потребителите допълва и не засяга правата на потребителите, предвидени в директиви (ЕС) 2019/77029, (ЕС) 2019/77130 и (ЕС) 2011/83 на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
__________________
27 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
27 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
28 Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 70).
28 Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 70).
29 Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 1).
29 Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 1).
30 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).
30 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (ОВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  Добър показател за трайността на дадена стока е търговската гаранция за трайност от производителя по смисъла на член 17 от Директива (ЕС) 2019/771. Поради това Директива 2011/83/ЕС следва да бъде изменена, за да се въведе изрично изискване за търговците, продаващи стоки, да информират потребителите за наличието на търговска гаранция от производителя за трайност за всички видове стоки, когато производителят предоставя тази информация.
(23)  Добър показател за трайността на дадена стока е продължителността на законовата гаранция за съответствие, както и доброволните удължения под формата на еквивалентна търговска гаранция за трайност от производителя по смисъла на член 17 от Директива (ЕС) 2019/771, обхващаща целия продукт и предоставяна без допълнителни разходи. Поради това Директива 2011/83/ЕС следва да бъде изменена, за да се въведе изрично изискване за търговците да предоставят преди сключването на договора етикет, съдържащ най-малко напомняне за законовата гаранция за съответствие и ако е относимо, доброволното ѝ удължаване под формата на търговска гаранция за трайност.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)
(23а)  Когато продуктите се предоставят на потребители и други крайни ползватели, етикетът следва да бъде поставен на видно място и по ясно четлив начин.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 24
(24)  Проблемът с ограничената трайност, която не съвпада с очакванията на потребителите, е от най-голямо значение за консумиращите енергия стоки, които са стоки, функциониращи с външен източник на енергия. Потребителите също така са най-заинтересовани да получат информация относно очакваната трайност на тази категория стоки. Поради тези причини само за тази категория стоки потребителите следва да бъдат осведомени, че производителят не е предоставил информация за наличието на търговска гаранция за трайност от производителя за повече от две години.
заличава се
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Стоките, които съдържат консумиращи енергия компоненти, когато тези компоненти са просто принадлежности и не допринасят за основната функция на стоките, като например декоративно лампички за облекло или обувки или електрическа светлина за велосипед, не следва да се класифицират като консумиращи енергия стоки.
заличава се
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 26
(26)  С оглед на установения минимален срок от две години за отговорността на продавача за несъответствие съгласно Директива (ЕС) 2019/771 и факта, че много от повредите на продуктите настъпват след две години, задължението на търговеца да информира потребителите за наличието и продължителността на търговската гаранция за трайност от производителя следва да се прилага за гаранции, които са с продължителност повече от две години.
заличава се
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  За да се улеснят потребителите при вземането на информирано решение за сделка при сравняване на стоки преди сключването на договор, търговците следва да информират потребителите за наличието и продължителността на доброволната търговска гаранция за трайност от производителя на цялата стока, а не на конкретни компоненти на стоката.
заличава се
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  Производителят и продавачът следва да продължат да имат възможността да предлагат други видове търговски гаранции и сервизно обслужване с всякаква продължителност. Въпреки това информацията, предоставена на потребителя относно такива други търговски гаранции или услуги, не следва да обърква потребителя по отношение на наличието и продължителността на търговската гаранция за трайност от производителя, която обхваща цялата стока и е с продължителност повече от две години.
(28)  Производителят и продавачът следва да продължат да имат възможността да предлагат други видове търговски гаранции и сервизно обслужване с всякаква продължителност. Въпреки това информацията, предоставена на потребителя относно такива други търговски гаранции или услуги, не следва да обърква потребителя.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 29
(29)  За да се насърчи конкуренцията между производителите по отношение на трайността на стоките с цифрови елементи, търговците, продаващи тези стоки, следва да информират потребителите за минималния срок, през който производителят се ангажира да предоставя актуализации на софтуера за такива стоки. За да се избегне обаче претоварването на потребителите с информация, такава информация следва да се предоставя само когато този срок е по-дълъг от срока на търговската гаранция за трайност, предоставена от производителя, тъй като тази гаранция включва предоставянето на актуализации, включително актуализации на сигурността, които са необходими за поддържане на изискваните функции и характеристики на стоките с цифрови елементи. Освен това информацията относно ангажимента на производителя да предоставя актуализации на софтуера е от значение само когато договорът за продажба на стоки с цифрови елементи предвижда еднократно предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, по отношение на които се прилага член 7, параграф 3, буква а) от Директива (ЕС) 2019/771. За разлика от това, не следва да има ново задължение за предоставяне на тази информация, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за определен период от време, тъй като за тези договори в член 7, параграф 3, буква б) от Директива (ЕС) 2019/771, чрез позоваване на член 10, параграф 2 или 5, се определя срокът, през който продавачът трябва да гарантира, че потребителят е информиран и му се предоставят актуализации.
(29)  За да се насърчи конкуренцията между производителите по отношение на трайността на стоките с цифрови елементи, търговците, продаващи тези стоки, следва да информират потребителите за минималния срок, през който производителят ще предоставя актуализации на софтуера за такива стоки, включително, като минимум, срока, предвиден в правото на Съюза, и доброволното му удължаване, когато производителят предоставя такава информация; информация следва да се предоставя само когато този срок е по-дълъг от срока на търговската гаранция за трайност.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  По същия начин търговците, предлагащи цифрово съдържание и цифрови услуги, следва също така да информират потребителите за минималния срок, през който доставчикът на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато доставчикът е различен от търговеца, предоставя актуализации на софтуера, включително актуализации на сигурността, необходими за поддържане на съответствието на цифровото съдържание и цифровите услуги. Информацията за ангажимента на доставчика да предоставя актуализации на софтуера е от значение само когато в договора се предвижда еднократно предоставяне или серия от еднократни предоставяния, по отношение на които се прилага член 8, параграф 2, буква б) от Директива (ЕС) 2019/770. За разлика от това, не следва да има ново задължение за предоставяне на тази информация, когато в договора се предвижда непрекъснато предоставяне за определен срок, тъй като за тези договори в член 8, параграф 2, буква а) от Директива (ЕС) 2019/770 се определя срокът, през който търговецът трябва да гарантира, че потребителят е информиран и получава актуализации.
(30)  По същия начин търговците, предлагащи цифрово съдържание и цифрови услуги, следва също така да информират потребителите за минималния срок след датата на пускане на пазара, през който доставчикът на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато доставчикът е различен от търговеца, ще предоставя актуализации на софтуера, включително актуализации на сигурността, необходими за поддържане на съответствието на цифровото съдържание и цифровите услуги. Тази информация следва да включва най-малко задължителния период, през който актуализациите следва да се предоставят в съответствие с правото на Съюза. Доставчикът ще предоставя тази информация на търговеца във всички случаи.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 31
(31)  За да се даде възможност на потребителите да вземат информирано решение за сделка и да изберат стоки, които са по-лесни за поправка, търговците следва да предоставят преди сключването на договора за всички видове стоки, когато е приложимо, рейтинг на възможностите за поправка на стоката, предоставен от производителя в съответствие с правото на Съюза.
(31)  За да се даде възможност на потребителите да вземат информирано решение за сделка и да изберат стоки, които са по-лесни за поправка, търговците следва да предоставят преди сключването на договора за всички видове стоки, когато е приложимо, рейтинг на възможностите за поправка на стоката, предоставен от производителя в съответствие с правото на Съюза или националното право.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 32
(32)  Съгласно член 5, параграф 1, буква д) и член 6, параграф 1, буква м) от Директива 2011/83/ЕС търговците са длъжни да предоставят на потребителя, преди потребителят да се обвърже с договора, информация за съществуването и условията на извънгаранционното обслужване, включително услугите за поправка, когато такива услуги се предоставят. Освен това, за да се гарантира, че потребителите са добре информирани за възможностите за поправка на стоките, които купуват, когато рейтингът на възможностите за поправка не е установен в съответствие с правото на Съюза, търговците следва да предоставят за всички видове стоки друга информация от значение за поправката, която се предоставя от производителя, като например информация относно наличието на резервни части, както и ръководство на потребителя и за извършване на поправка.
(32)  Съгласно член 5, параграф 1, буква д) и член 6, параграф 1, буква м) от Директива 2011/83/ЕС търговците са длъжни да предоставят на потребителя, преди потребителят да се обвърже с договора, информация за съществуването и условията на извънгаранционното обслужване, включително услугите за поправка. Освен това, за да се гарантира, че потребителите са добре информирани за възможностите за поправка на стоките, които купуват, когато рейтингът на възможностите за поправка не е установен, търговците следва да предоставят за всички видове стоки друга информация от значение за поправката, като например информация относно наличието и очакваната цена на резервните части, необходими за поправката на дадена стока, включително минималния срок след закупуването на стоката, през който ще бъдат налични резервни части и аксесоари, процедурата за поръчването им, наличието на ръководство на потребителя, както и наличието на диагностика и на инструменти и услуги за поправка. Тази информация следва да се предоставя на съответните търговци от производителите на стоките.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 33
(33)  Търговците следва да предоставят на потребителите информация за наличието и срока на търговската гаранция за трайност от производителя, минималния период за актуализации и информацията за поправките, различна от рейтинга на възможностите за поправка, когато производителят или доставчикът на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато е различен от търговеца, предоставят съответната информация. По-специално, що се отнася до стоките, търговецът следва да предаде на потребителите информацията, която производителят е предоставил на търговеца или до която е възнамерявал да предостави на потребителя лесен достъп по друг начин преди сключването на договора, като я посочи върху самия продукт, върху неговата опаковка или върху етикети, които потребителят обичайно би разгледал преди сключването на договора. От търговеца не следва да се изисква активно да търси такава информация от производителя, например на уебсайтовете за конкретни продукти.
(33)  Търговците следва да предоставят на потребителите информация за наличието на етикета, минималния период за актуализации и информацията за поправките, различна от рейтинга на възможностите за поправка. По-специално, що се отнася до стоките, търговецът следва да предаде на потребителите информацията, която производителят е предоставил на търговеца или до която е възнамерявал да предостави на потребителя лесен достъп по друг начин преди сключването на договора, като я посочи върху самия продукт, върху неговата опаковка или върху етикети, които потребителят обичайно би разгледал преди сключването на договора. От търговеца не следва да се изисква активно да търси такава информация от производителя, например на уебсайтовете за конкретни продукти. Когато търговците не са производители на стоки, тяхното влияние върху проектирането на продуктите и предоставяните от тях сведения във връзка с всяка информация, придружаваща продуктите, могат да бъдат ограничени. В този случай производителите следва да предоставят съответната информация на търговците, които взаимодействат с потребителите. Освен това търговците следва да отговарят за предаването на тази информация на потребителите надолу по веригата.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 36 а (ново)
(36а)  Комисията следва да представи лесни за разбиране насоки за предприятията с изискванията на настоящата директива. При разработването на такива насоки Комисията следва да взема предвид потребностите на МСП, така че административната и финансовата тежест да бъдат сведени до минимум, като същевременно се улеснява спазването на настоящата директива от страна на МСП. Комисията следва да се консултира със съответните заинтересовани страни с експертен опит в областта на маркетинга.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – уводна част
1)  В член 2 се добавят следните букви о) — ш):
1)  В член 2 се добавят следните букви о) – ша):
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква о
o)  „твърдение за екологосъобразност“ означава всяко съобщение или представяне, което не е задължително съгласно правото на Съюза или националното право, включително текст, картинно, графично или символично представяне под каквато и да е форма, включително етикети, търговски наименования, фирмени наименования или наименования на продукти, в контекста на търговско съобщение, в което се посочва или загатва, че даден продукт или търговец има положително въздействие или няма никакво въздействие върху околната среда или уврежда околната среда по-малко в сравнение с други продукти или търговци, или с течение на времето е подобрил въздействието си върху околната среда;
o)  „твърдение за екологосъобразност“ означава всяко съобщение или представяне, което не е задължително съгласно правото на Съюза или националното право, включително текст, картинно, графично или символично представяне под каквато и да е форма, включително етикети, търговски наименования, фирмени наименования или наименования на продукти, в контекста на търговско съобщение, в което се посочва или загатва, че даден продукт, категория продукти, марка (бранд) или търговец има положително въздействие или няма никакво въздействие върху околната среда или уврежда околната среда по-малко в сравнение с други продукти, марки или търговци, или с течение на времето е подобрил въздействието си върху околната среда;
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква п
п)  „изрично твърдение за екологосъобразност“ означава твърдение за екологосъобразност, която е в текстова форма или се съдържа в маркировка за устойчивост;
заличава се
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква р
р)  „общо твърдение за екологосъобразност“ означава всяко изрично твърдение, което не се съдържа в маркировка за устойчивост, когато съдържанието на твърдението не е представено по ясен и отчетлив начин върху същия носител;
р)  „общо твърдение за екологосъобразност“ означава твърдение за екологосъобразност, което не се съдържа в маркировка за устойчивост, когато съдържанието на твърдението не е представено по ясен и отчетлив начин върху същия носител;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква т
т)  „схема за сертифициране“ означава схема за проверка от трета страна, която е отворена при прозрачни, справедливи и недискриминационни условия за всички търговци, които желаят и са в състояние да изпълнят изискванията на схемата, по която се удостоверява, че даден продукт отговаря на определени изисквания, и за която мониторингът на съответствието е обективен, основан на международни, европейски или национални стандарти и процедури и се извършва от страна, независима както от собственика на схемата, така и от търговеца;
т)  „схема за сертифициране“ означава схема за проверка от трета страна:
i)   която е отворена при публично достъпни, прозрачни, справедливи и недискриминационни условия и на разумна цена за търговците и субектите, които желаят и са в състояние да спазват изискванията на схемата;
ii)   по която се удостоверява, че даден продукт, процес или предприятие отговаря на определени публично достъпни и независимо разработени изисквания;
iii)   за която мониторингът на съответствието и предоставянето на сертифициране са обективни и се основават на международни, европейски или национални стандарти и процедури, като се взема предвид естеството на съответните продукти, процеси или предприятия;
iv)  която гарантира, че мониторингът на спазването, посочен в подточка iii), се извършва от трета страна, чиито компетенции и независимост както от собственика на схемата, така и от търговеца, са били проверени от държавите членки; както и
v)  която включва система за подаване на жалби, която е на разположение за потребители и за други външни заинтересовани страни, като тя поставя акцент върху неспазването и гарантира отнемането на маркировката за устойчивост в случаи на неспазване;
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква у
у)  „инструмент за информиране за устойчивостта“ означава софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговец или от негово име, които предоставят информация на потребителите относно екологичните или социалните аспекти на продуктите или предлагат сравнения на продукти по тези аспекти.
у)  „инструмент за информиране за устойчивостта и сравняване на устойчивостта“ означава софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговец или от негово име, които предоставят информация на потребителите относно екологичните или социалните аспекти на продуктите или предлагат сравнения на продукти по тези аспекти.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква ц
ц)  „актуализация на софтуера“ означава безплатна актуализация, включително актуализация във връзка със сигурността, която е необходима, за да се поддържат стоките с цифрови елементи, цифровото съдържание и цифровите услуги в съответствие с директиви (ЕС) 2019/770 и (ЕС) 2019/771;
ц)  „актуализация на софтуера“ означава безплатна актуализация, включително актуализация във връзка със сигурността или актуализация във връзка с функционалните възможности или характеристиките, която е необходима, за да се поддържат стоките с цифрови елементи, цифровото съдържание и цифровите услуги в съответствие с директиви (ЕС) 2019/770 и (ЕС) 2019/771, или която подобрява или намалява тяхната трайност;
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква ц а (нова)
ца)  „актуализация във връзка със сигурността“ означава актуализация на операционната система, включително корекции във връзка със сигурността, ако е от значение за дадено устройство, чиято основна цел е да се осигури повишена сигурност на устройството;
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква ц б (нова)
цб)  „актуализация във връзка с функционалните възможности“ означава актуализация на операционна система, чиято основна цел е въвеждането на нови функционални възможности;
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква ч
x)  „консуматив“ означава всеки компонент на стока, който се изразходва периодично и трябва да бъде заменен, за да може стоката да функционира по предназначение;
x)  „консуматив“ означава всеки компонент на стока, който се изразходва периодично и трябва да бъде заменен или зареден, за да може стоката да функционира по предназначение;
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2005/29/ЕО
Член 2 – параграф 1 – буква ш а (нова)
ша)  „компенсиране на въглеродните емисии“ означава закупуване на кредити за въглерод или предоставяне на финансова подкрепа за екологични проекти, които имат за цел неутрализирането, намаляването, компенсирането или включването на въздействието на купувача върху околната среда или въздействието на неговите стоки или услуги;
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2005/29/ЕО
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  основните характеристики на продукта, като неговата наличност, преимущества, рискове, изпълнение, състав, екологично или социално въздействие, принадлежности, трайност, възможност за поправка, сервизно обслужване на клиента и разглеждане на жалби, метод и дата на производство или предоставяне, доставка, срок на годност, употреба, количество, спецификация, географски или търговски произход, или резултатите, които могат да се очакват при неговата употреба, или резултатите и съществените характеристики от изпитвания или проверки, извършени върху продукта.;
б)  основните характеристики на продукта, като неговата наличност, преимущества, рискове, изпълнение, състав, екологично или социално въздействие, принадлежности, трайност, възможност за поправка, възможност за повторна употреба, възможност за рециклиране, сервизно обслужване на клиента и разглеждане на жалби, метод и дата на производство или предоставяне, доставка, пригодност за използване по предназначение, употреба, количество, спецификация, географски или търговски произход, или резултатите, които могат да се очакват при неговата употреба, или резултатите и съществените характеристики от изпитвания или проверки, извършени върху продукта;
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)
Директива 2005/29/ЕО
Член 6 – параграф 2 – буква в
aа)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:
в)  всяко предлагане на стока в една държава членка като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави членки, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките, освен ако не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.
„в) всяко предлагане на стока в една държава членка с наглед идентичен външен вид спрямо друга стока, която се предлага на пазара в други държави членки под същата марка, търговска марка или наименование, когато за тази стока са налице разлики в състава или характеристиките, включително нейния сетивен профил;“
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б – уводна част
б)  в параграф 2 се добавят следните букви г) и д):
б)  в параграф 2 се добавят следните букви г) – да):
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 2005/29/ЕО
Член 6 – параграф 2 – буква г
г)  твърдение за екологосъобразност, свързано с бъдещи екологични резултати, без ясни, обективни и проверими ангажименти и цели и без независима система за мониторинг;
г)  твърдение за екологосъобразност, свързано с бъдещи екологични резултати, което се основава единствено на схеми за компенсиране на въглеродните емисии, или е без ясни, обективни, измерени в количествено изражение, основани на научни доказателства и проверими ангажименти, без подробен и реалистичен план за изпълнение с посочени бюджетни и технологични ангажименти, без осъществими цели и без независима система за мониторинг, която почива на имащи значение данни;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 2005/29/ЕО
Член 6 – параграф 2 – буква д а (нова)
да)  практики, чийто ефект или вероятен ефект е нарушаване или накърняване на автономността, на вземането на решения или на избора на получателите на услугата върху целта или на практика чрез структурата, дизайна или функционалните възможности на даден онлайн интерфейс или на част от него.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 2 – параграф 1 – точка 3а
a)  вмъква се следната точка 3a:
заличава се
„(3а) „консумираща енергия стока“ означава стока, която зависи от вложената енергия (електроенергия, изкопаеми горива и възобновяеми енергийни източници), за да работи по предназначение;
Изменение 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/83/ЕС
Член 2 – параграф 1 – точка 14г
14г.  „рейтинг на възможностите за поправка“ означава оценка, отразяваща възможността дадена стока да бъде поправяна, направена въз основа на метод, установен в съответствие с правото на Съюза;
14г.  „рейтинг на възможностите за поправка“ означава оценка, отразяваща възможността дадена стока да бъде поправяна, направена въз основа на хармонизиран метод, установен на равнището на Съюза;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква -а (нова)
-a)  буква д) се заличава;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а – уводна част
a)  вмъкват се следните букви да)—дг):
a)  вмъкват се следните букви да)—дв):
Изменение 47
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква д а
да)  за всички стоки, когато производителят я предоставя, информация, че стоките се ползват от търговска гаранция за трайност и нейната продължителност в единици време, при условие че гаранцията обхваща цялата стока и е с продължителност повече от две години;
да)  за всички стоки — етикет, както е определен в приложение Щ, указващ срока на законовата гаранция за съответствие и, ако е приложимо, доброволното му удължаване под формата на търговска гаранция за трайност;
Изменение 48
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква д б
дб)  за консумиращи енергия стоки, когато производителят не предоставя информацията, посочена в буква да), информация, че производителят не е предоставил информация за наличието на търговска гаранция за трайност за повече от две години. Тази информация е поне толкова видима, колкото всяка друга информация за съществуването и условията на извънгаранционното обслужване и търговските гаранции, предоставяни в съответствие с буква д);
заличава се
Изменение 49
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква д в
дв)  за стоки с цифрови елементи, когато производителят предоставя тази информация, минималния период в единици време, през който производителят осигурява актуализации на софтуера, освен ако в договора се предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за определен период от време. Когато се предоставя информация за съществуването на търговска гаранция за трайност в съответствие с буква да), информацията за актуализациите се предоставя, ако тези актуализации се предоставят за по-дълъг период от срока на търговската гаранция за трайност;
дв)  за стоки с цифрови елементи минималния период в единици време след датата на пускане на пазара, през който производителят осигурява актуализации на софтуера, който обхваща най-малко периода, предвиден в правото на Съюза, и неговото доброволно удължаване, когато производителят предоставя тази информация, за която се предоставят актуализациите;
Изменение 50
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква д г
дг)  за цифрово съдържание и цифрови услуги, когато техният доставчик е различен от търговеца и предоставя тази информация, минималния период в единици време, през който доставчикът осигурява актуализации на софтуера освен ако в договора се предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за определен период от време;
дг)  за цифрово съдържание и цифрови услуги, когато техният доставчик е различен от търговеца, минималния период, след датата на пускане на пазара, в единици време, през който доставчикът осигурява актуализации на софтуера, който обхваща като минимум периода, през който актуализациите се предоставят в съответствие с приложимото право на Съюза;
Изменение 51
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 – буква и
й)  когато буква и) не е приложима, информация, предоставена от производителя, относно наличността на резервни части, включително процедурата за поръчването им, както и относно наличието на ръководство на потребителя и за извършване на поправка.;
й)  когато буква и) не е приложима, информация, предоставена от производителя, относно наличността и очакваната максимална цена на резервните части, необходими за поправката на стоките, включително минималния срок след закупуването на стоката, през който ще бъдат налични резервни части и аксесоари, процедурата за поръчването им, както и относно наличието на ръководство на потребителя и ръководство за извършване на поправка, а също така и наличието на диагностика и на инструменти и услуги за поправка.;
Изменение 52
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Независимо от буква да), когато търговците предлагат продукти в повече от една държава членка, те могат да изберат да посочат минималния двугодишен срок на законова гаранция за съответствие в Съюза върху етикета, посочен в приложение Щ. Съгласно тази възможност търговците гарантират, че етикетът се придружава от текст, който гласи, че „потребителят се ползва от минимална законова гаранция от две години, освен ако в приложимото национално законодателство не е предвидена гаранция за повече от две години“.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б а (нова)
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 а (нов)
ба)  вмъква се следният параграф 1а:
,,1a. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член XXX с цел изменение на приложение Щ чрез въвеждане, изменение, добавяне или заличаване на всякакви подробности във връзка с информацията или текстовите елементи, посочени в настоящия член.“;
Изменение 54
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б б (нова)
Директива 2011/83/ЕС
Член 5 – параграф 1 б (нов)
бб)  вмъква се следният параграф 1б:
„1б. Производителят предоставя на търговеца цялата необходима информация, включително информацията, посочена в букви да), дб), дв), и) и й), за да се гарантира, че търговецът е в състояние да изпълнява съответните задължения за предоставяне на информация, посочени в параграф 1.“
Изменение 55
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква ж
-a)   буква ж) се заменя със следното:
„ж) договореностите на плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо, наличието на варианти за доставка, свързани с по-малки емисии на CO2 и когато е приложимо, предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби;“;
Изменение 56
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква -а а (нова)
-aa)   заличават се букви л) и м);
Изменение 57
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква м а
ма)  за всички видове стоки, когато производителят я предоставя, информация, че стоките се ползват от търговска гаранция за трайност и нейната продължителност в единици време, при условие че гаранцията обхваща цялата стока и е с продължителност повече от две години;
ма)  за всички стоки — етикет, както е определен в приложение Щ, указващ срока на законовата гаранция за съответствие и, ако е приложимо, доброволното му удължаване под формата на търговска гаранция за трайност;
Изменение 58
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква м б
мб)   за енергопотребяващи стоки, когато производителят не предоставя информацията, посочена в буква ма), информация, че производителят не е предоставил информация за наличието на търговска гаранция за трайност за повече от две години. Тази информация е поне толкова видима, колкото всяка друга информация за съществуването и условията на извънгаранционното обслужване и търговските гаранции, предоставяни в съответствие с буква м);
заличава се
Изменение 59
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква м в
мв)  за стоки с цифрови елементи, когато производителят предоставя тази информация, минималния период в единици време, през който производителят осигурява актуализации на софтуера, освен ако в договора се предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за определен период от време. Когато се предоставя информация за съществуването на търговска гаранция за трайност в съответствие с буква ма), информацията за актуализациите се предоставя, ако тези актуализации се предоставят за по-дълъг период от срока на търговската гаранция за трайност;
мв)  за стоки с цифрови елементи минималния период в единици време след датата на пускане на пазара, през който производителят осигурява актуализации на софтуера, който обхваща най-малко периода, предвиден в правото на Съюза, и неговото доброволно удължаване, когато производителят предоставя тази информация, за която се предоставят актуализациите;
Изменение 60
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква м г
мг)  за цифрово съдържание и цифрови услуги, когато техният доставчик е различен от търговеца и предоставя тази информация, минималния период в единици време, през който доставчикът осигурява актуализации на софтуера освен ако в договора се предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за определен период от време;
мг)  за цифрово съдържание и цифрови услуги, когато техният доставчик е различен от търговеца, минималния период, след датата на пускане на пазара, в единици време, през който доставчикът осигурява актуализации на софтуера, който обхваща като минимум периода, през който актуализациите се предоставят в съответствие с приложимото право на Съюза;
Изменение 61
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква х
х)  когато буква ф) не е приложима, информация, предоставена от производителя, относно наличността на резервни части, включително процедурата за поръчването им, както и относно наличието на ръководство на потребителя и за извършване на поправка.“;
х)  когато буква ф) не е приложима, информация, предоставена от производителя, относно наличността и очакваната максимална цена на резервните части, необходими за поправката на стоките, включително минималния срок след закупуването на стоката, през който ще бъдат налични резервни части и аксесоари, процедурата за поръчването им, както и относно наличието на ръководство на потребителя и ръководство за извършване на поправка, а също така и наличието на диагностика и на инструменти и услуги за поправка.“;
Изменение 62
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 – буква х а (нова)
ха)  адреса на наличните центрове за ремонт, където стоките се връщат от потребителя с цел поправка.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б б (нова)
Директива 2011/83/ЕС
Член 6 – параграф 1 а (нов)
бб)  вмъква се следният параграф 1а:
„1a. Производителят предоставя на търговеца цялата необходима информация, включително информацията, посочена в букви да), дб), дв), и) и й) от параграф 1, за да се гарантира, че търговецът е в състояние да изпълнява съответните задължения за предоставяне на информация, посочени в параграф 1.“
Изменение 64
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
В срок до [5 години след приемането] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива.
В срок до [5 години след приемането] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива и за равнището на постигнатия напредък.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)
Този доклад съдържа оценка за това дали директивата е допринесла за подобряването на защитата на потребителите спрямо нелоялни търговски практики и подвеждаща реклама на продукти, рекламирани като устойчиви, както и обобщение на положителните и отрицателните последици за предприятията, и по-специално за малките и средните предприятия.
Изменение 66
Предложение за директива
Приложение Щ
Приложение Щ
Съдържание и формат на етикета
1.  Етикетът има следния формат:
XX години + YY години
2.  Буквите „XX“ се заменят с цифрата, съответстваща на срока на законовата гаранция за съответствие. Буквите „YY“ се заменят с цифрата, съответстваща на доброволното удължаване на законовата гаранция за съответствие под формата на еквивалентна търговска гаранция за трайност.
3.  Етикетът се поставя на видно място и по начин, който е ясно четлив за потребителя.
Изменение 67
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – уводна част
(2)  вмъкват се следните точки 4а и 4б:
(2)  вмъкват се следните точки 4a 4бб:
Изменение 68
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 4 а
4а.  Заявяване на общо твърдение за екологосъобразност, за което търговецът не е в състояние да докаже признати отлични екологични характеристики, свързани с твърдението.
4а.  Заявяване на общо твърдение за екологосъобразност, за което търговецът не предоставя доказателства за признати отлични екологични характеристики, свързани с твърдението.
Изменение 69
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 4 б
4б.  Заявяване на твърдение за екологосъобразност за целия продукт, когато екологосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта.
4б.  Заявяване на твърдение за екологосъобразност за целия продукт или на дейността на търговеца, когато екологосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта или на дейността на търговеца.
Изменение 70
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 4 б а (нова)
4ба.  Заявяване, основано на компенсацията за въглеродните емисии, че даден продукт има неутрално, намалено, компенсирано или положително въздействие върху околната среда по отношение на емисиите на парникови газове;
Изменение 71
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 2
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 4 б б (нова)
4бб.  Заявяване на твърдение за екологосъобразност, което не може да бъде подкрепено с доказателства съгласно правните изисквания.
Изменение 72
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 7 а (нова)
2a.  вмъква се следната точка 7а :
,,7а. i) По-силно открояване на някои възможности за избор, когато от получателя на дадена онлайн услуга се иска да вземе решение.
ii)  Процедурата за прекратяване на дадена услуга е значително по-тромава от регистрацията за тази услуга.“
Изменение 73
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 13 а (нова)
3а.  вмъква се следната точка 13a:
„13а. Всяко предлагане на стока като идентична или привидно идентична на друга стока, предлагана на пазара в една или няколко държави членки, при положение че тези стоки имат различен състав или характеристики, които не са ясно обозначени върху опаковката, така че да бъдат видими за потребителя.“
Изменение 74
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4 – уводна част
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 4
(4)  вмъкват се следните точки 23г—23и:
(4)  вмъкват се следните точки 23г – 23иб:
Изменение 75
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23г а (нова)
23га.  Неуведомяване на потребителя по ясен и разбираем начин, че актуализацията на функционалните характеристики не е необходима за поддържане на съответствието на продукта.
Изменение 76
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23д
23д.  Неуведомяване на потребителя за наличието на характеристика на стока, въведена с цел ограничаване на трайността ѝ.
23д.  Въвеждане на характеристика с цел ограничаване на трайността на дадена стока.
Изменение 77
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23д а (нова)
23да.  Предлагане на пазара на стока, без да се решава даден проблем, свързан с проектирането (дизайна), в разумен срок, който води до преждевременно повреждане на тази стока.
Изменение 78
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23ж
23ж.  Представяне на продукти като такива, на които може да бъде направена поправка, когато това не е така, или неуведомяване на потребителя, че стоките не могат да бъдат поправени в съответствие със законовите изисквания.
23ж.  Предлагане на пазара на стока, която не позволява поправка в съответствие със законовите изисквания, или неинформиране на потребителя, че стоката не може да бъде ремонтирана.
Изменение 79
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23ж а (нова)
23жа.  Неуведомяване на потребителя за липсата на резервни части и други ограничения за поправка.
Изменение 80
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23ж б (нова)
23жб.  Неуведомяване на потребителя, че търговецът ще откаже да извърши поправка на продукт, който преди това е бил поправен от друг независим специалист, от неспециалист или ползвател.
Изменение 81
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23з
23з.  Подтикване на потребителя да смени консумативите на дадена стока по-рано от необходимото по технически причини.
23з.  Предлагане на пазара на стока, която изисква замяна на консумативите по-рано от необходимото по технически причини.
Изменение 82
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23и
23и.  Неуведомяване на потребителя, че дадена стока е проектирана така, че нейната функционалност да бъде ограничена, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.
23и.  Предлагане на пазара на продукт, който е проектиран така, че неговата функционалност да бъде ограничена, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.
Изменение 83
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23и а (нова)
23иа.  Един и същ производител или търговец, предлагащ един и същ продукт с неблагоприятни условия или по-кратък срок на търговска гаранция в една или повече държави членки, което води до неблагоприятно положение за потребителите.
Изменение 84
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – точка 4
Директива 2005/29/ЕО
Приложение I – точка 23и б (нова)
23иб.  Предлагане на пазара на стока, която не отговаря на изискванията на законодателството на Съюза в областта на продуктите.

(1) Въпросът е отнесен обратно до компетентната комисия за междуинституционални преговори съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А9-0099/2023).

Последно осъвременяване: 11 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност