Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/0092(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0099/2023

Esitatud tekstid :

A9-0099/2023

Arutelud :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Hääletused :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/01/2024 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Vastuvõetud tekstid
PDF 218kWORD 72k
Neljapäev, 11. mai 2023 - Strasbourg
Tarbijate võimestamine üleminekul rohelisele majandusele
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

Euroopa Parlamendi 11. mail 2023. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL seoses tarbijate võimestamisega üleminekul rohelisele majandusele, pakkudes paremat kaitset ebaausate tavade vastu ja paremat teavet (COM(2022)0143 – C9‑0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Et võidelda ebaausate kaubandustavade vastu, mis ei lase tarbijatel teha kestlikke tarbimisvalikuid, eelkõige selliste tavade vastu, mis on seotud kaupade enneaegse vananemisega, eksitavate keskkonnaväidetega (rohepesu), läbipaistmatute ja mitteusaldusväärsete kestlikkusmärgiste või kestlikkusteabe vahenditega, tuleks liidu tarbijaõiguses kehtestada erinormid. See võimaldaks riiklikel pädevatel asutustel nende tavadega tulemuslikult tegeleda. Kui on tagatud, et keskkonnaväited vastavad tõele, saavad tarbijad valida tooteid, mis on keskkonna seisukohast tõepoolest paremad kui konkureerivad tooted. See soodustab konkurentsi keskkonnahoidlikumate toodete suunas, vähendades seega negatiivset mõju keskkonnale.
(1)  Et võidelda ebaausate kaubandustavade vastu, mis petavad tarbijaid ega lase neil teha kestlikke tarbimisvalikuid, eelkõige selliste tavade vastu, mis on seotud kaupade enneaegse vananemisega, eksitavate või väärade keskkonnaväidetega (rohepesu), läbipaistmatute, sertifitseerimata ja mitteusaldusväärsete kestlikkusmärgiste või kestlikkusteabe vahenditega, tuleks liidu tarbijaõiguses kehtestada erinormid. See võimaldaks riiklikel pädevatel asutustel nende tavadega tulemuslikult tegeleda. Kui on tagatud, et keskkonnaväited on usaldusväärsed, selged, arusaadavad ja vastavad tõele, saavad tarbijad valida tooteid, mis on keskkonna seisukohast tõepoolest paremad kui konkureerivad tooted. See soodustab konkurentsi keskkonnahoidlikumate toodete suunas, vähendades seega negatiivset mõju keskkonnale. Samuti on ettevõtetel oma roll rohepöörde ning nende toodetavate ja siseturul müüdavate toodete suurema kestlikkuse edendamisel.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Et takistada kauplejaid eksitamast tarbijaid seoses oma toodete keskkonna- või sotsiaalse mõju, vastupidavuse või parandatavusega, sealhulgas toodete üldise esitusviisi kaudu, tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ artikli 6 lõiget 1, lisades toote keskkonna- või sotsiaalse mõju, vastupidavuse ja parandatavuse toote põhiomaduste loetellu, mille puhul võib ettevõtja tavasid pärast juhtumipõhist hindamist pidada eksitavaks. Samuti ei tohiks tarbijaid eksitada kauplejate esitatav teabega toodete sotsiaalse kestlikkuse kohta, näiteks töötingimused, heategevusannetused või loomade heaolu.
(3)  Et takistada kauplejaid eksitamast tarbijaid seoses oma toodete keskkonna- või sotsiaalse mõju, vastupidavuse või parandatavusega, sealhulgas toodete üldise esitusviisi kaudu, tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ artikli 6 lõiget 1, lisades toote keskkonna- või sotsiaalse mõju, vastupidavuse, korduskasutatavuse, ringlussevõetavuse ja parandatavuse toote põhiomaduste loetellu, mille puhul võib ettevõtja tavasid pärast juhtumipõhist hindamist pidada eksitavaks. Samuti ei tohiks tarbijaid eksitada kauplejate esitatav teabega toodete sotsiaalse kestlikkuse kohta, näiteks töötingimused, heategevusannetused või loomade heaolu.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Keskkonnaväited, eelkõige kliimaga seotud väited, käsitlevad üha enam tulevast keskkonnatoimet ja esitatakse seoses üleminekuga CO2-neutraalsusele või kliimaneutraalsusele või muule sarnasele eesmärgile teatavaks kuupäevaks. Selliste väidetega loovad kauplejad mulje, et tarbijad aitavad nende tooteid ostes kaasa vähese CO2 heitega majandusele. Nende väidete tõelevastavuse ja usaldusväärsuse tagamiseks tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ artikli 6 lõiget 2, et keelata sellised väited pärast juhtumipõhist hindamist, kui neid ei toeta ettevõtja võetud selged, objektiivsed ja kontrollitavad kohustused ja eesmärgid. Neid väiteid peaks toetama ka sõltumatu järelevalvesüsteem, et jälgida kaupleja edusamme kohustuste ja eesmärkide täitmisel.
(4)  Keskkonnaväited, eelkõige kliimaga seotud väited, käsitlevad üha enam tulevast keskkonnatoimet ja esitatakse seoses üleminekuga CO2-neutraalsusele või kliimaneutraalsusele või muule sarnasele eesmärgile teatavaks kuupäevaks. Selliste väidetega loovad kauplejad mulje, et tarbijad aitavad nende tooteid ostes kaasa vähese CO2 heitega majandusele. Nende väidete tõelevastavuse ja usaldusväärsuse tagamiseks tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ artikli 6 lõiget 2, et keelata sellised väited pärast juhtumipõhist hindamist, kui need põhinevad üksnes süsinikdioksiidi kompenseerimise kavadel või kui neid ei toeta ettevõtja võetud selged, objektiivsed, kvantifitseeritud, teaduspõhised ja kontrollitavad kohustused ja eesmärgid, mis hõlmavad üksikasjalikku ja realistlikku rakenduskava tulevase keskkonnatoime saavutamiseks. See kava peaks sisaldama konkreetseid eesmärke, mis on kooskõlas kaupleja pikaajalise kohustuse täitmisega, mida toetab piisav eelarve ja piisavate vahendite eraldamine. Neid väiteid peaks toetama ka sõltumatu järelevalvesüsteem, et jälgida edusamme rakenduskava, kaupleja kohustuste ja eesmärkide täitmisel.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Toodete võrdlemine nende keskkonna- või sotsiaalsete aspektide alusel, sealhulgas kestlikkusteabe vahendite abil, on üha levinum turundusmeetod. Tagamaks, et sellised võrdlused tarbijaid ei eksitaks, tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ artiklit 7 ja näha ette, et tarbijale tuleb anda teavet võrdlusmeetodi, võrreldavate toodete ja nende toodete tarnijate ning teabe ajakohastamise meetmete kohta. See peaks tagama, et tarbijad teevad selliste teenuste kasutamisel teadlikumaid tehinguotsuseid. Võrdlus peaks olema objektiivne, eelkõige võrreldes tooteid, millel on sama otstarve, kasutades ühist meetodit ja ühiseid eeldusi ning võrreldes toodete peamiseid ja kontrollitavaid omadusi.
(6)  Toodete võrdlemine nende keskkonna- või sotsiaalsete aspektide alusel, sealhulgas kestlikkusteabe vahendite abil, on üha levinum turundusmeetod, mis võib olla tarbijatele eksitav, kuna nad ei suuda alati selle teabe usaldusväärsust hinnata. Tagamaks, et sellised võrdlused tarbijaid ei eksitaks, tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ artiklit 7 ja näha ette, et tarbijale tuleb anda teavet võrdlusmeetodi, võrreldavate toodete ja nende toodete tarnijate ning teabe ajakohastamise meetmete kohta. See peaks tagama, et tarbijad teevad selliste teenuste kasutamisel teadlikumaid tehinguotsuseid. Võrdlus peaks olema objektiivne, eelkõige võrreldes tooteid, millel on sama otstarve, kasutades ühist meetodit ja ühiseid eeldusi ning võrreldes toodete peamiseid ja kontrollitavaid omadusi.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Tuleks keelata selliste kestlikkusmärgiste kasutamine, mis ei põhine sertifitseerimissüsteemil või mida ei ole kehtestanud avaliku sektori asutused, lisades need tavad direktiivi 2005/29/EÜ I lisa loetellu. Sertifitseerimissüsteem peaks vastama minimaalsetele läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tingimustele. Kestlikkusmärgise kasutamine on võimalik ilma sertifitseerimissüsteemita, kui märgise on kehtestanud avaliku sektori asutus, või täiendavate toitumisalase teabe väljendus- ja/või esitusviiside korral kooskõlas määruse (EL) nr 1169/2011 artikliga 35. Selle normiga täiendatakse direktiivi 2005/29/EÜ I lisa punkti 4, mille kohaselt on keelatud väide, et ettevõtja (sealhulgas tema kaubandustavad) või toode on heaks kiidetud, kinnitatud või lubatud avalik-õigusliku või eraõigusliku asutuse poolt, kuigi ta seda ei ole, või sellise väite esitamine ilma heakskiiduks, kinnitamiseks või loa saamiseks vajalikele tingimustele vastamata.
(7)  Tuleks keelata selliste kestlikkusmärgiste kasutamine, mis ei põhine sertifitseerimissüsteemil või mida ei ole kehtestanud avaliku sektori asutused, lisades need tavad direktiivi 2005/29/EÜ I lisa loetellu. Sertifitseerimissüsteem peaks vastama minimaalsetele läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tingimustele. Sertifitseerimissüsteemi nõuetele vastavuse järelevalvet peaksid toetama meetodid, mis on proportsionaalsed ja asjakohased süsteemi alla kuuluvate toodete, protsesside või ettevõtete seisukohast. Järelevalvet peaks tegema kolmas isik, kelle pädevust ja sõltumatust nii süsteemi omanikust kui ka kauplejast on liikmesriigid kontrollinud. Lisaks peaksid sertifitseerimissüsteemid sisaldama kaebuste lahendamise mehhanismi, mis on kättesaadav tarbijatele ja muudele välistele sidusrühmadele, milles keskendutakse mittevastavusele ning millega tagatakse, et nõuetele mittevastavuse korral võetakse kestlikkusmärgis tagasi. Kestlikkusmärgise kasutamine on võimalik ilma sertifitseerimissüsteemita, kui märgise on kehtestanud avaliku sektori asutus, või täiendavate toitumisalase teabe väljendus- ja/või esitusviiside korral kooskõlas määruse (EL) nr 1169/2011 artikliga 35. Selle normiga täiendatakse direktiivi 2005/29/EÜ I lisa punkti 4, mille kohaselt on keelatud väide, et ettevõtja (sealhulgas tema kaubandustavad) või toode on heaks kiidetud, kinnitatud või lubatud avalik-õigusliku või eraõigusliku asutuse poolt, kuigi ta seda ei ole, või sellise väite esitamine ilma heakskiiduks, kinnitamiseks või loa saamiseks vajalikele tingimustele vastamata. Ametiasutuste kehtestatud kestlikkusmärgised peaksid olema mõistliku tasu eest kättesaadavad kõikidele ettevõtetele, olenemata nende suurusest ja finantsvõimekusest. Tuleks soodustada sertifitseerimissüsteeme ja kestlikkusmärgiseid, millega edendatakse kestlike tavade järkjärgulist kasutuselevõttu väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
(9)  Direktiivi 2005/29/EÜ I lisa tuleb muuta, et keelata üldised keskkonnaväited, millel puudub väite seisukohast asjakohane tunnustatud suurepärane keskkonnatoime. Sellised üldised keskkonnaväited on näiteks „keskkonnasõbralik“, „ökosõbralik“, „öko-“, „keskkonnasäästlik“, „loodussõbralik“, „ökoloogiline“, „keskkonnanõuetele vastav“, „kliimasõbralik“, „keskkonnast hooliv“, „CO2-neutraalne“, „süsinikuneutraalne“, „kliimaneutraalne“, „energiatõhus“, „biolagunev“, „biopõhine“ või muu samalaadne või laiema tähendusega väljend, nagu „teadlik“ või „vastutustundlik“, mis viitab suurepärasele keskkonnatoimele või loob sellest mulje. Sellised üldised keskkonnaväited tuleks keelata, kui ei ole tõendatud suurepärast keskkonnatoimet või kui väite kirjeldus ei ole selgelt ja nähtavalt esitatud sama kanali vahendusel, näiteks samas reklaamilõigus, toote pakendil või internetipõhisel müügiliidesel. Näiteks toote kohta käiv väide „biolagunev“ on üldine väide, samas kui väide, et „pakend on kodukompostimise teel ühe kuu jooksul biolagunev“, on konkreetne väide, mille suhtes seda keeldu ei kohaldata.
(9)  Direktiivi 2005/29/EÜ I lisa tuleb muuta, et keelata üldised keskkonnaväited, ilma et esitataks tõendeid väite seisukohast asjakohase suurepärase keskkonnatoime kohta. Sellised üldised keskkonnaväited on näiteks „keskkonnasõbralik“, „ökosõbralik“, „öko-“, „keskkonnasäästlik“, „loodussõbralik“, „looduslik“, „loomasõbralik“, „julmusevaba“, „kestlik“, „ökoloogiline“, „keskkonnanõuetele vastav“, „kliimasõbralik“, „keskkonnast hooliv“, „raadamisvaba“, „süsinikuneutraalne“, „kliimaneutraalne“, „energiatõhus“, „biolagunev“, „plastineutraalne“, „plastivaba“, „biopõhine“ või muu samalaadne või laiema tähendusega väljend, nagu „teadlik“ või „vastutustundlik“, mis viitab suurepärasele keskkonnatoimele või loob sellest mulje. Sellised üldised keskkonnaväited tuleks keelata, kui need põhinevad keskkonnamõju kompenseerimisel, näiteks süsiniku arvestusühikute ostmine, või kui ei ole tõendatud ega teaduslike tõenditega põhjendatud suurepärast keskkonnatoimet või kui väite kirjeldus ei ole selgelt ja nähtavalt esitatud sama kanali vahendusel, näiteks samas reklaamilõigus, toote pakendil või internetipõhisel müügiliidesel. Näiteks toote kohta käiv väide „biolagunev“ on üldine väide, samas kui väide, et „pakend on kodukompostimise teel ühe kuu jooksul biolagunev“, on konkreetne väide, mille suhtes seda keeldu ei kohaldata. Juhtudel, kui väiteid ei saa teaduslike tõenditega põhjendada, on eriti oluline keelata väited, mis lubavad oletada süsiniku kompenseerimise alusel, et tootel või teenusel on neutraalne, vähendatud, kompenseeritud või positiivne mõju keskkonnale, sest see võib tarbijaid eksitada ja panna neid uskuma, et ostetav toode või ettevõtja äritegevus ei mõjuta keskkonda. See ei tohiks takistada ettevõtjaid reklaamimast oma investeeringuid keskkonnaalgatustesse, kui sellises reklaamis ei väida, et investeeringute või algatustega kompenseeritakse, neutraliseeritakse või muudetakse positiivseks toote või ettevõtja äritegevuse mõju keskkonnale.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
(14)  Tarbijate heaolu parandamiseks tuleks direktiivi 2005/29/EÜ I lisa muudatustes käsitleda ka mitmeid toodete enneaegse vananemisega seotud tavasid, sealhulgas kavandatud vananemist, mida mõistetakse kaubandusstrateegiana, mille puhul toode kavandatakse või projekteeritakse piiratud kasuliku elueaga, nii et see muutub teatava aja möödudes enneaegselt aegunuks või mittetoimivaks. Selliste toodete ostmine, mille puhul tarbijad eeldavad, et need kestavad kauem kui tegelikult, põhjustab tarbijatele kahju. Lisaks avaldab enneaegne vananemine keskkonnale üldist negatiivset mõju, kuna jäätmete kogus suureneb. Seetõttu peaks nende tavade kaotamine tõenäoliselt vähendama jäätmete kogust ja aitama kaasa kestlikumale tarbimisele.
(14)  Tarbijate heaolu parandamiseks tuleks direktiivi 2005/29/EÜ I lisa muudatustes käsitleda ka mitmeid toodete enneaegse vananemisega seotud tavasid, sealhulgas kavandatud vananemist, mida mõistetakse kaubandusstrateegiana, mille puhul toode kavandatakse või projekteeritakse piiratud kasuliku elueaga, nii et see muutub teatava aja möödudes enneaegselt aegunuks või mittetoimivaks. Selliste tavade kasutamine, mis toovad kaasa toote kasutusea lühenemise, või selliste toodete ostmine, mille puhul tarbijad eeldavad, et need kestavad kauem kui tegelikult, põhjustab tarbijatele kahju. Lisaks avaldab enneaegne vananemine keskkonnale üldist negatiivset mõju, kuna jäätmete kogus suureneb. Seetõttu peaks nende tavade kaotamine tõenäoliselt vähendama jäätmete kogust ja aitama kaasa kestlikumale tarbimisele.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
(16)  Samuti peaks olema keelatud jätta tarbijat teavitamata toote funktsioonist, mis piirab toote vastupidavust. Näiteks võib selliseks funktsiooniks olla tarkvara, mis peatab kauba funktsionaalsuse või alandab seda teatava aja möödudes, või riistvara, mis on projekteeritud teatava aja möödudes üles ütlema. Keeld jätta tarbijad sellistest omadustest teavitamata täiendab ega mõjuta õiguskaitsevahendeid, mida tarbijatel on võimalik kasutada mittevastavuse korral kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/77126. Et sellist kaubandustava saaks pidada ebaausaks, ei peaks olema vaja tõendada, et funktsiooni eesmärk on stimuleerida vastava kauba asendamist. Kaupade vastupidavust piiravate funktsioonide kasutamist tuleks eristada tootmistavadest, mille puhul kasutatakse üldiselt halva kvaliteediga materjale või protsesse, mille tulemuseks on kaupade vähene vastupidavus. Kauba mittevastavust, mis tuleneb halva kvaliteediga materjalide või protsesside kasutamisest, reguleeritakse jätkuvalt direktiivis (EL) 2019/771 sätestatud kaupade nõuetelevastavuse normidega.
(16)  Samuti peaks olema keelatud luua toote funktsioon, mis piirab toote vastupidavust. Näiteks võib selliseks funktsiooniks olla tarkvara, mis peatab kauba funktsionaalsuse või alandab seda teatava aja möödudes, või riistvara, mis on projekteeritud teatava aja möödudes üles ütlema. Keeld luua selliseid funktsioone ei mõjuta õiguskaitsevahendeid, mida tarbijatel on võimalik kasutada mittevastavuse korral kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/77126. Et sellist kaubandustava saaks pidada ebaausaks, ei peaks olema vaja tõendada, et funktsiooni eesmärk on stimuleerida vastava kauba asendamist. Kaupade vastupidavust piiravate funktsioonide kasutamist tuleks eristada tootmistavadest, mille puhul kasutatakse üldiselt halva kvaliteediga materjale või protsesse, mille tulemuseks on kaupade vähene vastupidavus. Kauba mittevastavust, mis tuleneb halva kvaliteediga materjalide või protsesside kasutamisest, reguleeritakse jätkuvalt direktiivis (EL) 2019/771 sätestatud kaupade nõuetelevastavuse normidega.
__________________
__________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 22.5.2019, lk 28).
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 22.5.2019, lk 28).
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
(17)  Veel üks tava, mis tuleks direktiivi 2005/29/EÜ I lisa kohaselt keelata, on väitmine, et kaubal on teatav vastupidavus, kui see nii ei ole. Nii on see näiteks juhul, kui kaupleja teavitab tarbijaid sellest, et pesumasin peab eeldatavasti vastu teatava arvu pesutsükleid, samas kui pesumasina tegelik kasutamine näitab, et see nii ei ole.
(17)  Veel üks tava, mis tuleks direktiivi 2005/29/EÜ I lisa kohaselt keelata, on väitmine, et kaubal on teatav vastupidavus, kui see nii ei ole. Nii on see näiteks juhul, kui kaupleja teavitab tarbijaid sellest, et pesumasin peab eeldatava tavakasutuse korral kooskõlas juhistega eeldatavasti vastu teatava arvu pesutsükleid, samas kui pesumasina tegelik kasutamine näitab, et see nii ei ole.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
(18)  Samamoodi tuleks muuta ka direktiivi 2005/29/EÜ I lisa, et keelata toodete esitlemine nii, nagu oleks neid võimalik parandada, kui parandamine ei ole võimalik, samuti tarbijate teavitamata jätmine sellest, et kaupu ei ole võimalik õigusaktide nõuete kohaselt parandada.
(18)  Samamoodi tuleks muuta ka direktiivi 2005/29/EÜ I lisa, et keelata sellise toote turustamine ja müümine, mida ei ole võimalik õigusaktide nõuete kohaselt parandada, või kui tarbijat ei teavitata sellest, et toodet ei ole võimalik parandada. Lisaks tuleks muuta ka direktiivi 2005/29/EÜ I lisa, tagamaks, et tarbijat teavitatakse alati parandamispiirangutest, näiteks parandamisteenuste puudumisest, varuosade puudumisest või parandamisest keeldumisest juhul, kui toodet on parandanud sõltumatu spetsialist, mitteprofessionaalne isik või kasutaja.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
(20)  Veel üks toodete enneaegse vananemisega seotud tava, mis tuleks keelata ja lisada direktiivi 2005/29/EÜ I lisa loetellu, on sundida tarbijat asendama toote kulumaterjale varem, kui see oleks tehnilistel põhjustel vajalik. Selline tava eksitab tarbijat uskuma, et kaup ei tööta enam, kui selle kulumaterjale ei asendata, ning sunnib neid seega ostma rohkem kulumaterjale kui vaja. Näiteks oleks selle sätte kohaselt keelatud programmeerida printer nii, et see nõuab tindikassettide väljavahetamist enne, kui need tegelikult tühjad on, et stimuleerida täiendavate tindikassettide ostmist.
(20)  Veel üks toodete enneaegse vananemisega seotud tava, mis tuleks keelata ja lisada direktiivi 2005/29/EÜ I lisa loetellu, on selliste toodete turustamine, mis nõuavad toote kulumaterjalide asendamist varem, kui see oleks tehnilistel põhjustel vajalik. Selline tava eksitab tarbijat uskuma, et kaup ei tööta enam, kui selle kulumaterjale ei asendata, ning sunnib tarbijaid seega ostma rohkem kulumaterjale kui vaja. Näiteks oleks sellise printeri turustamine, mis nõuab tarbijatelt tindikassettide väljavahetamist enne, kui need tegelikult tühjad on, et stimuleerida täiendavate tindikassettide ostmist.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21
(21)  Samuti tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ I lisa, et keelata tarbija teavitamata jätmine sellest, et kaup on projekteeritud piirama selle funktsionaalsust, kui kasutatakse kulumaterjale, varuosi või tarvikuid, mida ei paku algne tootja. Näiteks oleks selle sätte kohaselt keelatud selliste printerite turustamine, mis on projekteeritud nii, et nende funktsionaalsus on piiratud, kui kasutatakse tindikassette, mida ei paku printeri algne tootja, juhul kui see teave ei ole tarbijale avaldatud. See tava võib eksitada tarbijaid ostma alternatiivset tindikassetti, mida ei saa selle printeri jaoks kasutada, põhjustades seega tarbetuid paranduskulusid, jäätmevooge või lisakulusid, mis tulenevad kohustusest kasutada algse tootja tarvikuid, mida tarbija ei saanud ostu ajal ette näha. Samuti oleks keelatud turustada nutiseadmeid, mis on projekteeritud piirama nende funktsionaalsust, kui kasutatakse laadijaid või varuosi, mida ei paku algne tootja, avaldamata seda teavet tarbijale.
(21)  Samuti tuleks muuta direktiivi 2005/29/EÜ I lisa, et keelata selliste toodete turustamine, mis on projekteeritud viisil, mis piirab nende funktsionaalsust, kui kasutatakse kulumaterjale, varuosi või tarvikuid, mida ei paku algne tootja. Näiteks oleks selle sätte kohaselt keelatud selliste printerite turustamine, mis on projekteeritud nii, et nende funktsionaalsus on piiratud, kui kasutatakse tindikassette, mida ei paku printeri algne tootja. See tava võib eksitada tarbijaid ostma alternatiivset tindikassetti, mida ei saa selle printeri jaoks kasutada, põhjustades seega tarbetuid paranduskulusid, jäätmevooge või lisakulusid, mis tulenevad kohustusest kasutada algse tootja tarvikuid, mida tarbija ei saanud ostu ajal ette näha. Samuti oleks keelatud turustada nutiseadmeid, mis on projekteeritud piirama nende funktsionaalsust, kui kasutatakse laadijaid või varuosi, mida ei paku algne tootja.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
(22)  Et tarbijad saaksid teha teadlikumaid otsuseid ning et stimuleerida nõudlust vastupidavamate kaupade järele ja nende pakkumist, tuleks enne lepingu sõlmimist esitada igat liiki kaupade puhul konkreetne teave toote vastupidavuse ja parandatavuse kohta. Lisaks tuleks digielementidega kaupade, digisisu ja digiteenuste puhul tarbijaid teavitada ajavahemikust, mille jooksul on tasuta tarkvarauuendused kättesaadavad. Seepärast tuleks muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL,27 et anda tarbijatele lepingueelset teavet vastupidavuse, parandatavuse ja uuenduste kättesaadavuse kohta. Teavet tuleks anda tarbijatele selgel ja arusaadaval viisil ning kooskõlas direktiivis 2019/88228 sätestatud ligipääsetavusnõuetega. Kohustus esitada tarbijatele seda teavet täiendab ning ei mõjuta tarbijate õigusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides (EL) 2019/77029 ja (EL) 2019/77130.
(22)  Et tarbijad saaksid teha teadlikumaid otsuseid ning et stimuleerida nõudlust vastupidavamate kaupade järele ja nende pakkumist, tuleks enne lepingu sõlmimist esitada igat liiki kaupade puhul konkreetne teave toote vastupidavuse ja parandatavuse kohta. Lisaks tuleks digielementidega kaupade, digisisu ja digiteenuste puhul tarbijaid teavitada ajavahemikust, mille jooksul on tasuta tarkvarauuendused kättesaadavad vastavalt liidu või siseriikliku õiguse nõuetele, milleks on vähemalt liidu õiguses sätestatud ajavahemik ja selle vabatahtlik pikendamine, kui tootja on teinud sellise teabe kättesaadavaks. Seepärast tuleks muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL,27 et anda tarbijatele lepingueelset teavet vastupidavuse, parandatavuse ja uuenduste kättesaadavuse kohta. Teavet tuleks anda tarbijatele selgel ja arusaadaval viisil, sealhulgas selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toodet pakutakse, ning kooskõlas direktiivis 2019/88228 sätestatud ligipääsetavusnõuetega. Kohustus esitada tarbijatele seda teavet täiendab ning ei mõjuta tarbijate õigusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides (EL) 2019/77029, (EL) 2019/771301 ja (EL) 2011/83.
__________________
__________________
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64).
27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64).
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv 2019/882/EL toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta (ELT L 151, 7.6.2019, lk 70).
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv 2019/882/EL toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta (ELT L 151, 7.6.2019, lk 70).
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/770 digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta (ELT L 136, 22.5.2019, lk 1)
29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/770 digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta (ELT L 136, 22.5.2019, lk 1)
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 22.5.2019, lk 28).
30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 22.5.2019, lk 28).
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
(23)  Kauba vastupidavuse hea näitaja on tootja pakutav vastupidavusega seotud müügigarantii direktiivi (EL) 2019/771 artikli 17 tähenduses. Seepärast tuleks direktiivi 2011/83/EL muuta, et konkreetselt nõuda, et kaupu müüvad kauplejad teavitaksid tarbijaid tootja pakutava vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolust igat liiki kaupade puhul, kui tootja teeb selle teabe kättesaadavaks.
(23)  Kauba vastupidavuse hea näitaja on nõuetele vastavuse seadusliku garantii kestus, samuti kaupleja või tootja antud vabatahtlikud pikendused, mis on võrdväärne tootja pakutava vastupidavusega seotud müügigarantiiga direktiivi (EL) 2019/771 artikli 17 tähenduses ja mis antakse ilma lisakuludeta kogu tootele. Seepärast tuleks direktiivi 2011/83/EL muuta, et konkreetselt nõuda, et kauplejad esitaksid enne lepingu sõlmimist märgise, millel on esitatud vähemalt viide nõuetele vastavuse seaduslikule garantiile ja vajaduse korral selle vabatahtlikule pikendamisele vastupidavusega seotud müügigarantii vormis.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)
(23a)  Kui kaubad tehakse tarbijatele ja muudele lõppkasutajatele kättesaadavaks, tuleks märgis esitada nähtaval ja selgelt loetaval viisil.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
(24)  Vähese vastupidavuse probleem, mis on vastuolus tarbijate ootustega, on kõige olulisem energiat tarbivate kaupade puhul, mis on tooted, mis töötavad välisest energiaallikast. Samuti on tarbijad kõige enam huvitatud teabe saamisest selle kaubakategooria eeldatava vastupidavuse kohta. Seepärast tuleks üksnes selle kaubakategooria puhul teavitada tarbijaid sellest, et tootja ei ole esitanud teavet üle kaheaastase kestusega vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolu kohta.
välja jäetud
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25
(25)  Energiat tarbivateks toodeteks ei klassifitseerita energiat tarbivaid komponente sisaldavaid kaupu, kui need on lihtsalt lisaseadmed ega aita kaasa kauba põhifunktsiooni täitmisele, näiteks dekoratiivvalgustusega rõivad või jalatsid või jalgratta elektrilatern.
välja jäetud
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26
(26)  Arvestades direktiivi (EL) 2019/771 kohast müüja vastutuse minimaalselt kaheaastast kestust mittevastavuse korral ja asjaolu, et paljud tooterikked ilmnevad kahe aasta pärast, tuleks kaupleja kohustust teavitada tarbijaid tootja pakutava vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolust ja kestusest, kohaldada garantiide suhtes, mille kestus on pikem kui kaks aastat.
välja jäetud
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
(27)  Selleks et tarbijatel oleks enne lepingu sõlmimist lihtsam teha kaupade võrdlemisel teadlikke otsuseid, peaksid kauplejad teavitama tarbijaid kogu kaupa, mitte kauba konkreetseid komponente hõlmava tootja pakutava vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolust ja kestusest.
välja jäetud
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
(28)  Tootjale ja müüjale peaks jääma võimalus pakkuda mis tahes kestusega muud liiki müügigarantiisid ja müügijärgseid teenuseid. Tarbijale selliste muude müügigarantiide või -teenuste kohta antav teave ei tohiks siiski ajada tarbijat segadusse seoses tootja pakutava kogu kaupa hõlmava ja üle kaheaastase kestusega vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolu ja kestusega.
(28)  Tootjale ja müüjale peaks jääma võimalus pakkuda mis tahes kestusega muud liiki müügigarantiisid ja müügijärgseid teenuseid. Tarbijale selliste muude müügigarantiide või -teenuste kohta antav teave ei tohiks siiski ajada tarbijat segadusse.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
(29)  Selleks et edendada tootjatevahelist konkurentsi digielementidega kaupade vastupidavuse osas, peaksid neid kaupu müüvad kauplejad teavitama tarbijaid minimaalsest ajavahemikust, mille jooksul tootja kohustub vabatahtlikult pakkuma sellisele kaubale tarkvarauuendusi. Selleks et vältida tarbijate koormamist liigse teabega, tuleks see teave esitada siiski ainult juhul, kui see ajavahemik on pikem kui tootja pakutav vastupidavusega seotud müügigarantii, kuna nimetatud garantii hõlmab uuenduste, sealhulgas turvauuenduste esitamist, mis on vajalikud digielementidega kaupade nõutavate funktsioonide ja toimivuse säilitamiseks. Lisaks on teave tootja kohustuse kohta pakkuda tarkvarauuendusi asjakohane üksnes juhul, kui digielementidega kaupade müügilepingus on ette nähtud üks digisisu üleandmise või digitaalteenuse osutamise toiming, mille suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2019/771 artikli 7 lõike 3 punkti a. Seevastu ei tohiks olla uut kohustust seda teavet esitada, kui müügilepingus on ette nähtud, et digisisu üleandmine või digiteenuse osutamine toimub teatava ajavahemiku jooksul pidevalt, kuna nende lepingute puhul on direktiivi (EL) 2019/771 artikli 7 lõike 3 punktis b, viitega artikli 10 lõikele 2 või 5 täpsustatud ajavahemik, mille jooksul müüja peab tagama, et tarbijat teavitatakse uuendustest ja need antakse talle üle.
(29)  Selleks et edendada tootjatevahelist konkurentsi digielementidega kaupade vastupidavuse osas, peaksid neid kaupu müüvad kauplejad teavitama tarbijaid minimaalsest ajavahemikust, mille jooksul tootja pakub selliste kaupade tarkvarauuendusi, sealhulgas vähemalt liidu õigusega sätestatud ajavahemik ning selle vabatahtlik pikendamine, kui tootja on teinud sellise teabe kättesaadavaks; teavet tuleks esitada ainult juhul, kui see ajavahemik on pikem kui tootja pakutav müügigarantii.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
(30)  Samuti peaksid digisisu ja digiteenuseid pakkuvad kauplejad teavitama tarbijaid minimaalsest ajavahemikust, mille jooksul digisisu pakkuja või digiteenuse osutaja, kui teenuseosutaja ei ole kaupleja, kohustub pakkuma tarkvarauuendusi, sealhulgas turvauuendusi, mis on vajalikud digisisu ja digiteenuste nõuetele vastavuse säilitamiseks. Teave teenuseosutaja kohustuse kohta pakkuda tarkvarauuendusi on asjakohane üksnes juhul, kui lepingus on ette nähtud üks või mitu üleandmise või teenuse osutamise toimingut, mille suhtes kohaldatakse direktiivi (EL) 2019/770 artikli 8 lõike 2 punkti b. Seevastu ei tohiks olla uut kohustust seda teavet esitada, kui lepingus on ette nähtud, et üleandmine või osutamine toimub teatava ajavahemiku jooksul pidevalt, kuna nende lepingute puhul on direktiivi (EL) 2019/770 artikli 8 lõike 2 punktis a täpsustatud ajavahemik, mille jooksul kaupleja peab tagama, et tarbijat teavitatakse uuendustest ja need antakse talle üle.
(30)  Samuti peaksid digisisu ja digiteenuseid pakkuvad kauplejad teavitama tarbijaid pärast turule laskmist minimaalsest ajavahemikust, mille jooksul digisisu pakkuja või digiteenuse osutaja, kui teenuseosutaja ei ole kaupleja, kohustub pakkuma tarkvarauuendusi, sealhulgas turvauuendusi, mis on vajalikud digisisu ja digiteenuste nõuetele vastavuse säilitamiseks. See teave peaks sisaldama vähemalt ajavahemikku, mille jooksul tuleb liidu õiguse kohaselt tarkvarauuendusi pakkuda. Teenuseosutaja esitab selle teabe kauplejale igal juhul.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31
(31)  Et tarbijad saaksid teha teadlikke otsuseid ja valida kaupu, mida on lihtsam parandada, peaksid kauplejad enne lepingu sõlmimist esitama kõigi kaubaliikide kohta vajaduse korral kauba parandatavuse hinde, mille tootja on kooskõlas liidu õigusega esitanud.
(31)  Et tarbijad saaksid teha teadlikke otsuseid ja valida kaupu, mida on lihtsam parandada, peaksid kauplejad enne lepingu sõlmimist esitama kõigi kaubaliikide kohta vajaduse korral kauba parandatavuse hinde, mille tootja on kooskõlas liidu või siseriikliku õigusega esitanud.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32
(32)  Direktiivi 2011/83/EL artikli 5 lõike 1 punkti e ja artikli 6 lõike 1 punkti m kohaselt on kauplejad kohustatud andma tarbijale enne tarbija sidumist lepinguga teavet müügijärgsete teenuste, sealhulgas remonditeenuste olemasolu ja tingimuste kohta, kui selliseid teenuseid osutatakse. Lisaks peaksid kauplejad juhul, kui parandatavuse hinne ei ole liidu õiguse kohaselt kindlaks määratud, esitama kõigi kaupade kohta tootja poolt kättesaadavaks tehtud muu asjakohase remonditeabe, näiteks teabe varuosade kättesaadavuse kohta ning kasutus- ja parandusjuhendi, tagamaks, et tarbijad on ostetava kauba parandatavusest hästi informeeritud.
(32)  Direktiivi 2011/83/EL artikli 5 lõike 1 punkti e ja artikli 6 lõike 1 punkti m kohaselt on kauplejad kohustatud andma tarbijale enne tarbija sidumist lepinguga teavet müügijärgsete teenuste, sealhulgas remonditeenuste olemasolu ja tingimuste kohta. Selleks et tagada tarbijate hea informeeritus ostetavate kaupade parandatavusest, peaksid kauplejad juhul, kui parandatavuse hinne ei ole kindlaks määratud, esitama igat liiki kaupade kohta muu asjakohase remonditeabe, näiteks teabe kauba parandamiseks vajalike varuosade kättesaadavuse ja eeldatava maksimaalse hinna kohta, sealhulgas minimaalne ostujärgne ajavahemik, mille jooksul varuosad ja tarvikud kättesaadavaks tehakse, kauba tellimise kord, kasutus- ja parandusjuhend, samuti diagnostika- ja parandamisvahendite ja -teenuste kättesaadavus. Selle teabe peaksid vastavatele kauplejatele esitama kaupade tootjad.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
(33)  Kauplejad peaksid andma tarbijatele teavet tootja pakutava vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolu ja kestuse, minimaalse uuenduste perioodi ja parandatavuse hinde kohta juhul, kui digisisu tootja või digiteenuse osutaja, kui see erineb kauplejast, on selle teabe kättesaadavaks teinud. Eelkõige kauba puhul peaks kaupleja edastama tarbijatele teabe, mille tootja on kauplejale esitanud või kavatseb muul viisil tarbijale enne lepingu sõlmimist hõlpsasti kättesaadavaks teha, märkides selle tootele endale, selle pakendile või märgistele ja etikettidele, millega tarbija tavaliselt enne lepingu sõlmimist tutvub. Kauplejalt ei tohiks nõuda, et ta aktiivselt püüaks tootjalt sellist teavet saada, näiteks tootepõhistelt veebisaitidelt.
(33)  Kauplejad peaksid andma tarbijatele teavet märgistuse olemasolu kohta, minimaalse uuenduste perioodi kohta ja muud remonditeavet peale parandatavuse hinde. Eelkõige kauba puhul peaks kaupleja edastama tarbijatele teabe, mille tootja on kauplejale esitanud või kavatseb muul viisil tarbijale enne lepingu sõlmimist hõlpsasti kättesaadavaks teha, märkides selle tootele endale, selle pakendile või märgistele ja etikettidele, millega tarbija tavaliselt enne lepingu sõlmimist tutvub. Kauplejalt ei tohiks nõuda, et ta aktiivselt püüaks tootjalt sellist teavet saada, näiteks tootepõhistelt veebisaitidelt. Kui kauplejad ei ole kaupade tootjad, võib nende mõju tootedisainile ja tootega kaasneva teabe sisendile olla piiratud. Sellisel juhul peaksid tootjad esitama asjakohase teabe tarbijatega suhtlevatele kauplejatele. Lisaks peaksid kauplejad vastutama üksnes sellise teabe tarbijatele edastamise eest.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36 a (uus)
(36a)  Komisjon peaks esitama ettevõtetele hõlpsasti arusaadavad suunised käesoleva direktiivi nõuete kohta. Suuniste väljatöötamisel peaks komisjon võtma arvesse VKEde vajadusi, et haldus- ja finantskoormus oleks võimalikult väike ja neil oleks lihtsam direktiivi järgida. Komisjon peaks konsulteerima asjaomaste sidusrühmadega, kellel on teadmised turunduse valdkonnas.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa
(1)  Artiklisse 2 lisatakse punktid o–y:
1)  Artiklisse 2 lisatakse punktid o–ya:
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o
o)  „keskkonnaväide“ – sõnum või kujutis, mis ei ole liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt kohustuslik, sealhulgas tekst, pilt, graafiline või sümboolne kujutis mis tahes kujul, kaasa arvatud etiketid, kaubamärgid, ärinimed või tootenimed ärilise teadaande kontekstis, mis väidab või jätab mulje, et toote või kaupleja mõju keskkonnale on soodne või puudub või et see on keskkonnale vähem kahjulik kui teised tooted või kauplejad või et toode või kaupleja on oma keskkonnamõju aja jooksul parandanud;
o)  „keskkonnaväide“ – sõnum või kujutis, mis ei ole liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt kohustuslik, sealhulgas tekst, pilt, graafiline või sümboolne kujutis mis tahes kujul, kaasa arvatud etiketid, kaubamärgid, ärinimed või tootenimed ärilise teadaande kontekstis, ja mis väidab või jätab mulje, et toote, tootekategooria, kaubamärgi või kaupleja mõju keskkonnale on soodne või puudub või et see on keskkonnale vähem kahjulik kui teised tooted, kaubamärgid või kauplejad või et toode või kaupleja on oma keskkonnamõju aja jooksul parandanud;
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt p
p)  „sõnaselge keskkonnaväide“ – teksti kujul esitatud või kestlikkusmärgisel sisalduv keskkonnaväide;
välja jäetud
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt q
q)  „üldine keskkonnaväide“ – sõnaselge keskkonnaväide, mis ei sisaldu kestlikkusmärgisel ja mille puhul ei ole väite kirjeldus esitatud selgelt ja esiletõstetult samal kandjal;
q)  „üldine keskkonnaväide“ – keskkonnaväide, mis ei sisaldu kestlikkusmärgisel ja mille puhul ei ole väite kirjeldus esitatud selgelt ja esiletõstetult samal kandjal;
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt s
s)  „sertifitseerimissüsteem“ – kolmanda isiku kontrollisüsteem, mis on läbipaistvatel, õiglastel ja mittediskrimineerivatel tingimustel avatud kõigile kauplejate, kes soovivad ja suudavad täita süsteemi nõudeid, ning mis tõendab, et toode vastab teatavatele nõuetele, ning mille nõuetele vastavuse järelevalve on objektiivne, põhineb rahvusvahelistel, Euroopa Liidu või riiklikel standarditel ja menetlustel ning järelevalvet teostab süsteemi omanikust ja kauplejast sõltumatu isik;
s)  „sertifitseerimissüsteem“ – kolmanda isiku kontrollisüsteem,
i)   mis on avalikult kättesaadavatel, läbipaistvatel, õiglastel ja mittediskrimineerivatel tingimustel ning mõistlike kuludega avatud kauplejatele ja üksustele, kes soovivad ja suudavad täita süsteemi nõudeid;
ii)   mis tõendab, et toode, protsess või ettevõte vastab teatavatele avalikult kättesaadavatele ja sõltumatult välja töötatud nõuetele;
iii)   mille nõuetele vastavuse järelevalve ja sertifitseerimine on objektiivne, põhineb rahvusvahelistel, liidu või riiklikel standarditel ja menetlustel, võttes arvesse asjaomaste toodete, protsesside või ettevõtete laadi;
iv)  millega tagatakse, et alapunktis iii osutatud nõuetele vastavuse järelevalvet teeb kolmas isik, kelle pädevust ja sõltumatust süsteemi omanikust ja kauplejast on liikmesriigid kontrollinud, ning
v)  mis hõlmab tarbijatele ja välistele sidusrühmadele kättesaadavat kaebuste lahendamise süsteemi, milles keskendutakse võimalikule mittevastavusele ja võimaldab nõuetele mittevastavuse korral kestlikkusmärgise ära võtta;
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt t
t)  „kestlikkusteabe vahend“ – tarkvara, sealhulgas veebisait, veebisaidi osa või rakendus, mida haldab kaupleja või mida hallatakse tema nimel ja mis annab tarbijatele teavet toodete keskkonna- või sotsiaalsete aspektide kohta või võrdleb tooteid nende aspektide alusel;
t)  „kestlikkusteabe- ja võrdlusvahend“ – tarkvara, sealhulgas veebisait, veebisaidi osa või rakendus, mida haldab kaupleja või mida hallatakse tema nimel ja mis annab tarbijatele teavet toodete keskkonna- või sotsiaalsete aspektide kohta või võrdleb tooteid nende aspektide alusel.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt w
w)  „tarkvarauuendus“ – tarkvara tasuta uuendamine, sealhulgas turvauuendus, mis on vajalik selleks, et digielementidega kaubad, digisisu ja digiteenused oleksid vastavuses direktiividega (EL) 2019/770 ja (EL) 2019/771;
w)  „tarkvarauuendus“ – tarkvara tasuta uuendamine, sealhulgas kas turvauuendus või mõne funktsiooni või omaduse uuendus, mis on vajalik selleks, et digielementidega kaubad, digisisu ja digiteenused oleksid vastavuses direktiividega (EL) 2019/770 ja (EL) 2019/771, või mis parandab või vähendab nende vastupidavust;
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt w a (uus)
wa)  „turvauuendus“ – operatsioonisüsteemi uuendus, sealhulgas turbepaigad, kui see on konkreetse seadme puhul asjakohane, mille peamine eesmärk on tagada seadme suurem turvalisus;
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt w b (uus)
wb)  „funktsionaalsuse uuendus“ – operatsioonisüsteemi uuendus, mille peamine eesmärk on rakendada uusi funktsioone;
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt x
x)  „kulumaterjal“ – kauba komponendid, mis kasutatakse ära ja mis tuleb asendada, et kaup toimiks ettenähtud viisil;
x)  „kulumaterjal“ – kauba komponendid, mis kasutatakse ära ja mida tuleb asendada või juurde lisada, et kaup toimiks ettenähtud viisil;
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt y a (uus)
ya)  „süsinikdioksiidi kompenseerimine” – süsiniku arvestusühikute ostmine või rahalise toetuse andmine keskkonnaprojektidele, mille eesmärk on neutraliseerida, vähendada, kompenseerida või üle võtta ostja enese või tema kaupade või teenuste keskkonnamõju.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b
b)  toote põhiomadused, näiteks selle kättesaadavus, sellest tulenev kasu või sellega kaasnevad riskid, toote teostus, koostis, keskkonna- või sotsiaalne mõju, juurdekuuluvad lisandid, vastupidavus, parandatavus, müügijärgne klienditeenindus ja kaebuste lahendamine, valmistamise või varumise viis ja kuupäev, kättetoimetamine, sobivus ettenähtud otstarbeks, kasutamine, kogus, toote kirjeldus, geograafiline või kaubanduslik päritolu või toote kasutamise oodatavad tulemused või tootega seotud katsete või kontrollimiste tulemused ja olulised tunnused;
b)  toote põhiomadused, näiteks selle kättesaadavus, sellest tulenev kasu või sellega kaasnevad riskid, toote teostus, koostis, keskkonna- või sotsiaalne mõju, juurdekuuluvad lisandid, vastupidavus, parandatavus, korduskasutatavus, ringlussevõetavus, müügijärgne klienditeenindus ja kaebuste lahendamine, valmistamise või varumise viis ja kuupäev, kättetoimetamine, sobivus ettenähtud otstarbeks, kasutamine, kogus, toote kirjeldus, geograafiline või kaubanduslik päritolu või toote kasutamise oodatavad tulemused või tootega seotud katsete või kontrollimiste tulemused ja olulised tunnused.;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c
aa)  Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:
c)  kauba turustamist ühes liikmesriigis identsena kaubaga, mida turustatakse teistes liikmesriikides, kui sellel kaubal on oluliselt erinev koostis või erinevad omadused, välja arvatud juhul, kui seda õigustavad õiguspärased ja objektiivsed tegurid.
„c) kauba turustamist ühes liikmesriigis, mille esitlusviis on näiliselt identne teise kaubaga, mida turustatakse teistes liikmesriikides sama tootemargi, kaubamärgi või nimetuse all, kui sellel kaubal on erinevusi koostise või omaduste, sealhulgas sensoorse profiili osas;“
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – sissejuhatav osa
(b)  Lõikele 2 lisatakse punktid d ja e:
b)  Lõikele 2 lisatakse punktid d ja e a:
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d
d)  tulevase keskkonnatoimega seotud keskkonnaväidete esitamist ilma selgete, objektiivsete ja kontrollitavate kohustuste ja eesmärkideta ning ilma sõltumatu järelevalvesüsteemita;
d)  tulevase keskkonnatoimega seotud keskkonnaväidete esitamist üksnes süsinikdioksiidi kompenseerimise kavade põhjal või ilma selgete, objektiivsete, mõõdetavate, teaduspõhiste ja kontrollitavate vähendamiskohustusteta, ilma üksikasjaliku ja realistliku rakendamiskavata viitega eelarvelistele ja tehnoloogilistele kohustustele, ilma saavutatavate eesmärkideta ning ilma sõltumatu järelevalvesüsteemita, mis põhineb asjakohastel andmetel;
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2005/29/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e a (uus)
ea)  tavasid, mille toimel või tõenäolisel mõjul moonutatakse või kahjustatakse teenusesaajate autonoomiat, otsuste tegemist või valikut kas sihipäraselt või reaalselt internetipõhise kasutajaliidese või selle osa struktuuri, ülesehituse või funktsioonide kaudu.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3a
(a)  Lisatakse järgmine punkt 3a:
välja jäetud
„3a) „energiat tarbiv kaup“ – kaup, mis sõltub sisendenergiast (elekter, fossiilkütused ja taastuvad energiaallikad), et toimida ettenähtud viisil;“.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14d
14d)  „parandatavuse hinne“ – punktisumma, mis väljendab kauba parandamise võimalikkust ja mis põhineb liidu õiguse kohaselt kehtestatud meetodil;
14d)  „parandatavuse hinne“ – punktisumma, mis väljendab kauba parandamise võimalikkust ja mis põhineb üleliiduliselt kehtestatud ühtlustatud meetodil;
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt -a (uus)
-a)  punkt e jäetakse välja;
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a – sissejuhatav osa
(a)  Lisatakse järgmised punktid ea–ed:
a)  Lisatakse järgmised punktid ea–ec:
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt ea
ea)  kõikide kaupade puhul, millele tootja annab vastupidavusega seotud müügigarantii, teave selle kohta, et kaubal on selline müügigarantii ja selle kestus ajaühikutes, tingimusel et müügigarantii hõlmab kogu kaupa ja selle kestus on pikem kui kaks aastat;
ea)  kõikide kaupade puhul Z lisas ära toodud märgis, millel on märgitud nõuetele vastavuse seadusliku garantii kestus ja vajaduse korral selle vabatahtlik pikendamine vastupidavuse müügigarantii kujul;
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt eb
eb)  energiat tarbiva kauba puhul, kui tootja ei tee kättesaadavaks punktis ea osutatud teavet, teave selle kohta, et tootja ei ole esitanud teavet vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolu kohta, mille kestus on pikem kui kaks aastat. See teave peab olema vähemalt sama silmapaistev kui mis tahes muu punkti e kohaselt pakutav teave müügijärgsete teenuste ja müügigarantii olemasolu ja tingimuste kohta;
välja jäetud
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt ec
ec)  digitaalsete elementidega kauba puhul, kui tootja teeb sellise teabe kättesaadavaks, minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul tootja pakub tarkvarauuendusi, välja arvatud juhul, kui lepinguga on ette nähtud, et digitaalse infosisu üleandmine või digiteenuse osutamine toimub teatava ajavahemiku jooksul pidevalt. Kui kooskõlas punktiga ea on esitatud teave kauba vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolu kohta, tuleb esitada teave uuenduste kohta juhul, kui uuendusi esitatakse pikema aja jooksul kui müügigarantii kestus;
ec)  digitaalsete elementidega kauba puhul pärast turule laskmise kuupäeva minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul tootja pakub tarkvarauuendusi ja mis hõlmab vähemalt liidu õiguses sätestatud ajavahemikku ja selle vabatahtlikku pikendamist, kui tootja teeb sellise teabe kättesaadavaks, mille kohta uuendusi pakutakse;
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt ed
ed)  digitaalse infosisu ja digiteenuste puhul, kui teenuseosutaja on kauplejast erinev ja teeb sellise teabe kättesaadavaks, minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul teenuseosutaja pakub tarkvarauuendusi, välja arvatud juhul, kui lepingus on ette nähtud, et digitaalse infosisu üleandmine või digiteenuse osutamine toimub teatava ajavahemiku jooksul pidevalt;
ed)  digitaalse infosisu ja digiteenuste puhul, kui teenuseosutaja on kauplejast erinev, pärast turulelaskmise kuupäeva, minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul teenuseosutaja pakub tarkvarauuendusi, mis hõlmab minimaalselt ajavahemikku, mille jooksul pakutakse uuendusi kooskõlas kehtiva liidu õigusega;
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt j
j)  kui punkti i ei kohaldata, siis teave, mille tootja on teinud kättesaadavaks varuosade kättesaadavuse, sealhulgas nende tellimise korra kohta, ning kasutus- ja parandusjuhendi kättesaadavuse kohta.
j)  kui punkti i ei kohaldata, siis teave, mille tootja on esitanud toote parandamiseks vajalike varuosade kättesaadavuse ja eeldatava maksimaalse hinna kohta, sealhulgas pärast kauba ostmist varuosade ja tarvikute minimaalse kättesaadavuse ajavahemiku ja nende tellimise korra kohta, ning kasutus- ja parandusjuhendi ning diagnostika- ja parandusvahendite ja -teenuste kättesaadavuse kohta.;
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
Olenemata punktist ea, kui kauplejad pakuvad tooteid rohkem kui ühes liikmesriigis, võivad nad Z lisas osutatud märgisel viidata liidus kehtivale minimaalselt kaheaastasele õiguslikule vastavusgarantii perioodile. Sellisel juhul tagavad kauplejad, et märgisele on lisatud kinnitus, mille kohaselt „tarbija saab kasutada vähemalt kaheaastast õiguslikku garantiid, välja arvatud juhul, kui kohaldatava riikliku õigusega on ette nähtud pikem kui kaheaastane garantii“.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/83/EL
Artikli 5 – lõige 1 a (uus)
ba)  lisatakse lõige 1a:
„1a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga XXX vastu delegeeritud õigusakte Z lisa muutmiseks, kehtestades, muutes, lisades või jättes välja käesolevas artiklis sätestatud teabe või tekstielementidega seotud üksikasju.“;
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)
bb)  lisatakse järgmine lõige 1b:
„1b. Tootja teeb kauplejale kättesaadavaks kogu asjakohase teabe, sealhulgas punktides ea, eb, ec, i ja j loetletud teabe, tagamaks, et kaupleja suudab täita lõikes 1 sätestatud asjakohaseid teavitamiskohustusi.“
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g
-a)   punkt g asendatakse järgmisega:
„g) maksmise, tarne, tellimuse täitmise kord ja aeg, mille jooksul kaupleja on kohustatud kauba tarnima või teenuse osutama, ning asjakohasel juhul selliste tarneviiside olemasolu, mis tekitavad vähem CO2 heidet, ja kui see on asjakohane, kaupleja rakendatav kaebuste lahendamise kord;“;
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)
-aa)   punktid l ja m jäetakse välja;
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt ma
ma)  igat liiki kauba puhul, millele tootja annab vastupidavusega seotud müügigarantii, teave selle kohta, et kaubal on selline müügigarantii ja selle kestus ajaühikutes, kui garantii katab kogu kauba ja selle kestus on üle kahe aasta;
ma)  kõikide kaupade puhul Z lisas ära toodud märgis, millel on märgitud nõuetele vastavuse seadusliku garantii kestus ja vajaduse korral selle vabatahtlik pikendamine vastupidavuse müügigarantii kujul;
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt mb
mb)   energiat tarbiva kauba puhul, kui tootja ei tee kättesaadavaks punktis ma osutatud teavet, teave selle kohta, et tootja ei ole esitanud teavet vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolu kohta, mille kestus on pikem kui kaks aastat. See teave peab olema vähemalt sama silmapaistev kui mis tahes muu punkti m kohaselt pakutav teave müügijärgsete teenuste ja müügigarantii olemasolu ja tingimuste kohta;
välja jäetud
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt mc
mc)  digielementidega kauba puhul, kui tootja teeb sellise teabe kättesaadavaks, minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul tootja pakub tarkvarauuendusi, välja arvatud juhul, kui lepingus on ette nähtud, et digitaalse infosisu üleandmine või digiteenuse osutamine toimub teatava ajavahemiku jooksul pidevalt. Kui vastavalt punktile ma on esitatud teave vastupidavusega seotud müügigarantii olemasolu kohta, tuleb esitada teave uuenduste kohta juhul, kui uuendusi esitatakse pikema aja jooksul kui vastupidavusega seotud müügigarantii kestus;
mc)  digielementidega kauba puhul pärast turule laskmise kuupäeva minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul tootja pakub tarkvarauuendusi ja mis hõlmab vähemalt liidu õiguses sätestatud ajavahemikku ja selle vabatahtlikku pikendamist, kui tootja teeb sellise teabe kättesaadavaks, mille kohta uuendusi pakutakse;
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt md
md)  digitaalse infosisu ja digiteenuste puhul, kui teenuseosutaja on kauplejast erinev ja teeb sellise teabe kättesaadavaks, minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul teenuseosutaja pakub tarkvarauuendusi, välja arvatud juhul, kui lepingus on ette nähtud, et digitaalse infosisu üleandmine või digiteenuse osutamine toimub teatava ajavahemiku jooksul pidevalt;
md)  digitaalse infosisu ja digiteenuste puhul, kui teenuseosutaja on kauplejast erinev, pärast turulelaskmise kuupäeva, minimaalne ajavahemik ajaühikutes, mille jooksul teenuseosutaja pakub tarkvarauuendusi, mis hõlmab minimaalselt ajavahemikku, mille jooksul pakutakse uuendusi kooskõlas kehtiva liidu õigusega;
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt v
v)  kui punkti u ei kohaldata, siis teave, mille tootja on teinud kättesaadavaks varuosade kättesaadavuse, sealhulgas nende tellimise korra kohta, ning kasutus- ja parandusjuhendi kättesaadavuse kohta.
v)  kui punkti i ei kohaldata, siis teave, mille tootja on esitanud toote parandamiseks vajalike varuosade kättesaadavuse ja eeldatava maksimaalse hinna kohta, sealhulgas pärast kauba ostmist varuosade ja tarvikute minimaalse kättesaadavuse ajavahemiku ja nende tellimise korra kohta, ning kasutus- ja parandusjuhendi ning diagnostika- ja parandusvahendite ja -teenuste kättesaadavuse kohta.;
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt v a (uus)
va)  nende olemasolevate remondikeskuste aadress, kuhu tarbija viib kauba parandamise eesmärgil.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2011/83/EL
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
bb)  lisatakse lõige 1a:
„1a. Tootja teeb kauplejale kättesaadavaks kogu asjakohase teabe, sealhulgas lõike 1 punktides ea, eb, ec, i ja j loetletud teabe, tagamaks, et kaupleja suudab täita lõikes 1 sätestatud asjakohaseid teavitamiskohustusi.“
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1
[5 aastat pärast direktiivi vastuvõtmist] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.
[5 aastat pärast direktiivi vastuvõtmist] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise ja saavutatud edusammude kohta.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)
Aruanne sisaldab hinnangut, kas direktiiv aitas kaasa tarbijate kaitse tugevdamisele ebaausate kaubandustavade ja kestlikena reklaamitavate toodete eksitava reklaami eest, samuti kokkuvõtet positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest ettevõtetele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa Z
Lisa Z
Märgise sisu ja vorm
1.  Märgis esitatakse järgmisel kujul:
XX aastat + YY aastat
2.  Tähed XX asendatakse arvuga, mis vastab õigusliku vastavusgarantii kestusele. Tähed YY asendatakse arvuga, mis vastab õigusliku vastavusgarantii vabatahtlikule pikendamisele samaväärse vastupidavuse müügigarantii kujul.
3.  Märgis esitatakse nähtaval ja tarbijale selgelt loetaval viisil.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa
(2)  lisatakse punktid 4a ja 4b:
2)  lisatakse punktid 4a–4bb:
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 4a
4a)  Üldise keskkonnaväite esitamine, ilma et ettevõtja suudaks tõendada väite seisukohast olulist tunnustatud suurepärast keskkonnatoimet.
4a)  Üldise keskkonnaväite esitamine, ilma et ettevõtja esitaks tõendeid väite seisukohast olulise tunnustatud suurepärase keskkonnatoime kohta.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 4b
4b)  Keskkonnaväite esitamine kogu toote kohta, kui see puudutab tegelikult ainult toote teatavat aspekti.;
4b)  Keskkonnaväite esitamine kogu toote või ettevõtja äritegevuse kohta, kui see puudutab tegelikult ainult toote või ettevõtja äritegevuse teatavat aspekti.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 4ba (uus)
4ba)  Väide süsinikdioksiidi kompenseerimise alusel, et kaubal on keskkonnale kasvuhoonegaaside heite seisukohast neutraalne, kompenseeritud või positiivne mõju.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 4bb (uus)
4bb)  Niisuguse keskkonnaväite esitamine, mida ei ole võimalik vastavalt õiguslikele nõuetele põhjendada.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 7a (uus)
2a)  lisatakse punkt 7a:
„7a) i) internetipõhise teenuse saajalt otsuse küsimisel teatavate valikute esiletõstmine;
ii)  teenuse lõpetamise menetluse muutmine oluliselt tülikamaks sellega liitumisega võrreldes.“
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 13 a (uus)
3a)  lisatakse punkt 13a:
„13a) Kauba turustamine identsena või näiliselt identsena teise kaubaga, mida turustatakse ühes või mitmes liikmesriigis, kui nendel kaupadel on erinev koostis või omadused, mis pole selgelt pakendile märgitud ja tarbijatele näha.“
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 4
(4)  lisatakse punktid 23d–23i:
4)  lisatakse punktid 23d–23ib:
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23d a (uus)
23da)  Tarbija selgel ja arusaadaval viisil teavitamata jätmine sellest, et funktsionaalsuse uuendus ei ole vajalik toote nõuetele vastavuse tagamiseks.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23e
23e)  Tarbija teavitamata jätmine kauba funktsioonist, mille eesmärk on piirata kauba vastupidavust.
23e)  Kauba vastupidavust piirava funktsiooni kasutuselevõtmine.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23e a (uus)
23ea)  Kauba turustamine, lahendamata mõistliku aja jooksul sellest teadasaamisest disainiprobleemi, mis toob kaasa selle kauba varajase rikke.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23g
23g)  Kaupade esitlemine parandamist võimaldavana, kui see tegelikult võimalik ei ole, või tarbija teavitamata jätmine sellest, et kaupa ei ole võimalik parandada vastavalt õiguslikele nõuetele.
23g)  Selliste kaupade turustamine, mida ei ole võimalik vastavalt õiguslikele nõuetele parandada, või tarbija teavitamata jätmine sellest, et kaupa ei ole võimalik parandada.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23g a (uus)
23ga)  Tarbija teavitamata jätmine sellest, et varuosad ei ole kättesaadavad, ja muudest paranduspiirangutest.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23g b (uus)
23gb)  Tarbija teavitamata jätmine sellest, et kaupleja keeldub parandamast toodet, mille on eelnevalt parandanud sõltumatu professionaalne või mitteprofessionaalne isik või kasutaja.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23h
23h)  Tarbija sundimine asendama kauba kulumaterjale varem kui see tehnilistel põhjustel vajalik oleks.
23h)  Niisuguse kauba turustamine, mis eeldab selle kulumaterjalide asendamist varem kui see tehnilistel põhjustel vajalik oleks.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23i
23i)  Tarbija teavitamata jätmine sellest, et kaup on projekteeritud piirama selle funktsionaalsust, kui kasutatakse kulumaterjale, varuosi või tarvikuid, mida ei paku algne tootja.
23i)  Toote turustamine, mis on projekteeritud nii, et selle funktsionaalsus väheneb, kui kasutatakse kulumaterjale, varuosi või tarvikuid, mida ei paku algne tootja.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23i a (uus)
23ia)  Sama tootja või kaupleja, kes pakub ühes või mitmes liikmesriigis sama toodet ebasoodsate tingimuste või lühema müügigarantii perioodiga, mille tulemuseks on ebasoodne olukord tarbijatele.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/29/EÜ
I lisa – punkt 23i b (uus)
23ib)  Toote turustamine, mis ei vasta tooteid käsitlevate liidu õigusaktide nõuetele.

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile tagasi institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A9‑0099/2023).

Viimane päevakajastamine: 11. oktoober 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika