Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/0092(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0099/2023

Pateikti tekstai :

A9-0099/2023

Debatai :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Balsavimas :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/01/2024 - 8.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Priimti tekstai
PDF 245kWORD 68k
Ketvirtadienis, 2023 m. gegužės 11 d. - Strasbūras
Daugiau galių vartotojams dalyvauti žaliojoje pertvarkoje suteikimas
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

2023 m. gegužės 11 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant geresne apsauga nuo nesąžiningos veiklos ir geresniu informavimu suteikti vartotojams daugiau galių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje, iš dalies keičiamos direktyvos 2005/29/EB ir 2011/83/ES (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  kovojant su nesąžininga komercine veikla, trukdančia vartotojams rinktis vartoti tvariai, kaip antai veikla, susijusia su greitu prekių nusidėvėjimu, klaidinančiais ekologiškumo teiginiais (ekologiniu manipuliavimu), neskaidriais ir nepatikimais tvarumo ženklais ar informavimo apie tvarumą priemonėmis, Sąjungos vartotojų teisėje reikėtų nustatyti konkrečias taisykles. Taip būtų sudarytos sąlygos nacionalinėms kompetentingoms įstaigoms veiksmingai kovoti su tokia veikla. Užtikrinus, kad ekologiškumo teiginiai būtų sąžiningi, vartotojai galės rinktis produktus, kurie yra iš tikrųjų palankesni aplinkai nei konkuruojantys produktai. Tai paskatins konkurenciją kuriant aplinkos atžvilgiu tvaresnius produktus, todėl sumažės neigiamas poveikis aplinkai;
(1)  kovojant su nesąžininga komercine veikla, klaidinančia vartotojus ir trukdančia jiems rinktis vartoti tvariai, kaip antai veikla, susijusia su greitu prekių nusidėvėjimu, klaidinančiais ar neteisingais ekologiškumo teiginiais (ekologiniu manipuliavimu), neskaidriais, nesertifikuotais ir nepatikimais tvarumo ženklais ar informavimo apie tvarumą priemonėmis, Sąjungos vartotojų teisėje reikėtų nustatyti konkrečias taisykles. Taip būtų sudarytos sąlygos nacionalinėms kompetentingoms įstaigoms veiksmingai kovoti su tokia veikla. Užtikrinus, kad ekologiškumo teiginiai būtų patikimi, aiškūs, suprantami ir sąžiningi, vartotojai galės rinktis produktus, kurie yra iš tikrųjų palankesni aplinkai nei konkuruojantys produktai. Tai paskatins konkurenciją kuriant aplinkos atžvilgiu tvaresnius produktus, todėl sumažės neigiamas poveikis aplinkai. Įmonės taip pat turi atlikti tam tikrą vaidmenį skatindamos žaliąją pertvarką ir didesnį savo gaminamų ir vidaus rinkoje parduodamų produktų tvarumą;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  siekiant atgrasyti prekiautojus, kad jie neapgaudinėtų vartotojų dėl savo produktų poveikio aplinkai ar socialinio poveikio, patvarumo ar taisomumo, be kita ko, bendrai pristatydami produktus, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB 6 straipsnio 1 dalį – tarp pagrindinių produkto savybių, dėl kurių prekiautojo veikla, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, gali būti laikoma klaidinančia, įtraukti produkto poveikį aplinkai arba socialinį poveikį, patvarumą ir taisomumą. Prekiautojų teikiama informacija apie socialinį produktų tvarumą, pavyzdžiui, apie darbo sąlygas, labdaros indėlį ar gyvūnų gerovę, taip pat neturėtų klaidinti vartotojų;
(3)  siekiant atgrasyti prekiautojus, kad jie neapgaudinėtų vartotojų dėl savo produktų poveikio aplinkai ar socialinio poveikio, patvarumo ar taisomumo, be kita ko, bendrai pristatydami produktus, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB 6 straipsnio 1 dalį – tarp pagrindinių produkto savybių, dėl kurių prekiautojo veikla, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, gali būti laikoma klaidinančia, įtraukti produkto poveikį aplinkai arba socialinį poveikį, patvarumą, tinkamumą pakartotinai naudoti, perdirbti ir taisyti. Prekiautojų teikiama informacija apie socialinį produktų tvarumą, pavyzdžiui, apie darbo sąlygas, labdaros indėlį ar gyvūnų gerovę, taip pat neturėtų klaidinti vartotojų;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis.
(4)  ekologiškumo teiginiai, ypač susiję su klimatu, vis labiau siejami su būsimu veiksmingumu, t. y. galimybe iki tam tikros datos užtikrinti anglies dioksido poveikio ar poveikio klimatui neutralumą arba pasiekti panašų tikslą. Tokiais teiginiais prekiautojai sukuria įspūdį, kad pirkdami jų produktus vartotojai prisideda prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Siekiant užtikrinti tokių teiginių sąžiningumą ir patikimumą, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB 6 straipsnio 2 dalį – uždrausti tokius teiginius, jei jie, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, nėra pagrįsti prekiautojo nurodytais aiškiais, objektyviais ir patikrinamais įsipareigojimais ir tikslais. Tokie teiginiai taip pat turėtų būti grindžiami nepriklausoma stebėsenos sistema, kad būtų stebima prekiautojo pažanga įgyvendinant tuos įsipareigojimus ir siekiant tų tikslų;
(4)  ekologiškumo teiginiai, ypač susiję su klimatu, vis labiau siejami su būsimu veiksmingumu, t. y. galimybe iki tam tikros datos užtikrinti anglies dioksido poveikio ar poveikio klimatui neutralumą arba pasiekti panašų tikslą. Tokiais teiginiais prekiautojai sukuria įspūdį, kad pirkdami jų produktus vartotojai prisideda prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Siekiant užtikrinti tokių teiginių sąžiningumą ir patikimumą, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB 6 straipsnio 2 dalį – uždrausti tokius teiginius, jei jie, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, pagrįsti tik išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo sistemomis arba nėra pagrįsti prekiautojo nurodytais aiškiais, objektyviais, kiekybiškai įvertintais, moksliškai pagrįstais ir patikrinamais įsipareigojimais ir tikslais, įskaitant išsamų ir realistišką įgyvendinimo planą, kaip pasiekti tokį būsimą aplinkosauginį veiksmingumą. Tame plane turėtų būti konkretūs tikslai, atitinkantys prekiautojo ilgalaikį įsipareigojimą, jam turi būti skirtas pakankamo dydžio biudžetas ir pakankamai išteklių. Teiginiai taip pat turėtų būti grindžiami nepriklausoma stebėsenos sistema, kad būtų stebima įgyvendinimo plano pažanga, prekiautojo įsipareigojimai ir tikslai;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis.
(6)  produktų lyginimas pagal jų aplinkosauginius ar socialinius aspektus, be kita ko, naudojant informavimo apie tvarumą priemones, – vis dažniau naudojamas rinkodaros metodas. Siekiant užtikrinti, kad tokiais lyginimais vartotojai nebūtų klaidinami, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB 7 straipsnį – reikalauti, kad vartotojas būtų informuojamas apie lyginimo metodą, lyginamus produktus ir tų produktų tiekėjus, taip pat informacijos atnaujinimo priemones. Tokiu būdu turėtų būti užtikrinama, kad vartotojai, naudodamiesi tokiomis paslaugomis, galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl sandorių. Lyginimas turėtų būti objektyvus: visų pirma turėtų būti lyginami tą pačią funkciją atliekantys produktai, taikomas vienodas metodas ir vienodos prielaidos ir lyginamos esminės ir patikrinamos lyginamų produktų ypatybės;
(6)  produktų lyginimas pagal jų aplinkosauginius ar socialinius aspektus, be kita ko, naudojant informavimo apie tvarumą priemones, – vis dažniau naudojamas rinkodaros metodas, kuris gali klaidinti vartotojus, kurie ne visada gali įvertinti tokios informacijos patikimumą. Siekiant užtikrinti, kad tokiais lyginimais vartotojai nebūtų klaidinami, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB 7 straipsnį – reikalauti, kad vartotojas būtų informuojamas apie lyginimo metodą, lyginamus produktus ir tų produktų tiekėjus, taip pat informacijos atnaujinimo priemones. Tokiu būdu turėtų būti užtikrinama, kad vartotojai, naudodamiesi tokiomis paslaugomis, galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl sandorių. Lyginimas turėtų būti objektyvus: visų pirma turėtų būti lyginami tą pačią funkciją atliekantys produktai, taikomas vienodas metodas ir vienodos prielaidos ir lyginamos esminės ir patikrinamos lyginamų produktų ypatybės;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  turėtų būti draudžiama nurodyti tvarumo ženklus, kurie nėra pagrįsti sertifikavimo sistema arba sukurti valdžios institucijų, tokią veiklą įtraukiant į Direktyvos 2005/29/EB I priede pateiktą sąrašą. Sertifikavimo sistema turėtų atitikti minimalias skaidrumo ir patikimumo sąlygas. Tvarumo ženklus galima pateikti netaikant sertifikavimo sistemos, kai tokius ženklus nustato valdžios institucija, arba papildomų su maisto produktais susijusių išraiškos ir pateikimo formų atveju pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 35 straipsnį. Ši taisyklė papildo Direktyvos 2005/29/EB I priedo 4 punktą, kuriuo draudžiama teigti, kad vieša arba privati įstaiga prekiautoją, jo vykdomą komercinę veiklą arba produktą yra patvirtinusi, jam pritarusi arba suteikusi atitinkamą leidimą, jeigu iš tikrųjų tai nebuvo padaryta, arba taip teigti nesilaikant patvirtinimo, pritarimo ar leidimo suteikimo sąlygų;
(7)  turėtų būti draudžiama nurodyti tvarumo ženklus, kurie nėra pagrįsti sertifikavimo sistema arba sukurti valdžios institucijų, tokią veiklą įtraukiant į Direktyvos 2005/29/EB I priede pateiktą sąrašą. Sertifikavimo sistema turėtų atitikti minimalias skaidrumo ir patikimumo sąlygas. Sertifikavimo sistemos atitikties stebėsena turėtų būti paremta proporcingais ir atitinkančiais produktų, procesų ir įmonių, kuriems taikoma sistema, pobūdį metodais. Ją turėtų atlikti trečioji šalis, kurios kompetenciją ir nepriklausomumą nuo sistemos savininko ir prekiautojo patikrino valstybės narės. Be to, sertifikavimo sistemos turėtų apimti skundų sistemą, kuria galėtų naudotis vartotojai ir kiti išorės suinteresuotieji subjektai, ir kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama neatitikčiai ir užtikrinama, kad neatitikties atveju tvarumo ženklas būtų panaikintas. Tvarumo ženklus galima pateikti netaikant sertifikavimo sistemos, kai tokius ženklus nustato valdžios institucija, arba papildomų su maisto produktais susijusių išraiškos ir pateikimo formų atveju pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 35 straipsnį. Ši taisyklė papildo Direktyvos 2005/29/EB I priedo 4 punktą, kuriuo draudžiama teigti, kad vieša arba privati įstaiga prekiautoją, jo vykdomą komercinę veiklą arba produktą yra patvirtinusi, jam pritarusi arba suteikusi atitinkamą leidimą, jeigu iš tikrųjų tai nebuvo padaryta, arba taip teigti nesilaikant patvirtinimo, pritarimo ar leidimo suteikimo sąlygų. Valdžios institucijų nustatytus tvarumo ženklus turėtų už priimtiną kainą galėti naudoti visos įmonės, neatsižvelgiant į jų dydį ar finansinius pajėgumus. Reikėtų skatinti naudoti sertifikavimo sistemas ir tvarumo ženklus, kuriais skatinama mažas ir vidutines įmones palaipsniui įsisavinti tvarias praktikas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Direktyvos 2005/29/EB I priedas taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų draudžiama skelbti bendro pobūdžio ekologiškumo teiginius, jeigu su tokiais teiginiais nėra susijęs pripažintas puikus aplinkosauginis veiksmingumas. Tokie bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai gali būti, pavyzdžiui, „nekenkiantis aplinkai“, „tausojantis aplinką“, „eko“, „žalias“, „nekenkiantis gamtai“, „ekologinis“, „tinkamas aplinkai“, „nekenkiantis klimatui“, „palankus aplinkai“, „nekenkiantis anglies dioksido atžvilgiu“, „neutralaus anglies dioksido poveikio“, „palankus anglies dioksido atžvilgiu“, „neutralaus poveikio klimatui“, „veiksmingai vartojantis energiją“, „biologiškai skaidus“, „biologinės kilmės“ ar panašūs teiginiai, taip pat platesnio pobūdžio teiginiai apie „sąmoningumą“ ar „atsakomybę“, kuriais nurodomas puikus aplinkosauginis veiksmingumas arba sukuriamas tokio veiksmingumo įspūdis. Tokie bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai, dėl kurių nėra įrodytas puikus aplinkosauginis veiksmingumas, turėtų būti draudžiami, jeigu toks teiginys aiškiai ir pastebimai nepatikslinamas tomis pačiomis priemonėmis, pvz., toje pačioje reklamavimo vietoje, ant produkto pakuotės arba internetinėje pardavimo sąsajoje. Pavyzdžiui, produktą apibūdinantis teiginys „biologiškai skaidus“ būtų bendro pobūdžio teiginys, o teiginys „kompostuojama namuose, pakuotė biologiškai suyra per mėnesį“ būtų konkretus teiginys, kuriam šis draudimas netaikomas;
(9)  Direktyvos 2005/29/EB I priedas taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų draudžiama skelbti bendro pobūdžio ekologiškumo teiginius, nepateikus įrodymų apie su tokiais teiginiais susijusį puikų aplinkosauginį veiksmingumą. Tokie bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai gali būti, pavyzdžiui, „nekenkiantis aplinkai“, „tausojantis aplinką“, „eko“, „žalias“, „nekenkiantis gamtai“, „natūralus“, „nekenkiantis gyvūnams“, „be gyvūnų kančių“, „tvarus“, „ekologinis“, „tinkamas aplinkai“, „nekenkiantis klimatui“, „palankus aplinkai“, „pagamintas nenaikinant miškų“, „nekenkiantis anglies dioksido atžvilgiu“, „neutralaus poveikio klimatui“, „veiksmingai vartojantis energiją“, „biologiškai skaidus“, „neutralus plastiko atžvilgiu“, „be plastiko“, „biologinės kilmės“ ar panašūs teiginiai, taip pat platesnio pobūdžio teiginiai apie „sąmoningumą“ ar „atsakomybę“, kuriais nurodomas puikus aplinkosauginis veiksmingumas arba sukuriamas tokio veiksmingumo įspūdis. Tokie bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai, kai jie yra pagrįsti poveikio aplinkai kompensavimu, pvz., anglies dioksido kompensacinių vienetų įsigijimu, arba dėl kurių nėra įrodytas puikus aplinkosauginis veiksmingumas ar nėra tai patvirtinančių mokslinių įrodymų, turėtų būti draudžiami, jeigu toks teiginys aiškiai ir pastebimai nepatikslinamas tomis pačiomis priemonėmis, pvz., toje pačioje reklamavimo vietoje, ant produkto pakuotės arba internetinėje pardavimo sąsajoje. Pavyzdžiui, produktą apibūdinantis teiginys „biologiškai skaidus“ būtų bendro pobūdžio teiginys, o teiginys „kompostuojama namuose, pakuotė biologiškai suyra per mėnesį“ būtų konkretus teiginys, kuriam šis draudimas netaikomas. Tais atvejais, kai to negalima pagrįsti moksliniais įrodymais, ypač svarbu uždrausti teiginius, kuriais, remiantis anglies dioksido kiekio kompensavimu, teigiama, kad produktas ar paslauga daro neutralų, mažesnį, kompensuotą arba teigiamą poveikį aplinkai išmetamo anglies dioksido atžvilgiu, nes tai gali klaidinti vartotojus, verčiant juos manyti, kad jų perkamas produktas arba prekiautojo verslas nedaro jokio poveikio aplinkai. Tai neturėtų trukdyti įmonėms reklamuoti savo investicijas į aplinkosaugos iniciatyvas, jei tokia reklama neteigiama, kad tokiomis investicijomis ar iniciatyvomis kompensuojamas, neutralizuojamas arba daromas teigiamas produkto arba prekiautojo verslo poveikis aplinkai;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant didinti vartotojų gerovę, Direktyvos 2005/29/EB I priedo pakeitimais turėtų būti kovojama ir su tam tikra veikla, susijusia su greitu nusidėvėjimu, įskaitant planuotą nusidėvėjimą lemiančią veiklą, t. y. komercinę politiką, pagal kurią produktas tyčia projektuojamas arba kuriamas ribotam naudojimo laikotarpiui ir po tam tikro laikotarpio anksčiau laiko nusidėvi arba nustoja veikti. Nusipirkę produktų, kurie, kaip tikimasi, turėtų laikyti ilgiau, nei laiko iš tikrųjų, vartotojai patiria žalą. Be to, greitą nusidėvėjimą lemianti veikla apskritai neigiamai veikia aplinką, nes susidaro daugiau daiktinių atliekų. Todėl kovojant su tokia veikla veikiausiai taip pat turėtų sumažėti atliekų ir būtų prisidedama prie tvaresnio vartojimo;
(14)  siekiant didinti vartotojų gerovę, Direktyvos 2005/29/EB I priedo pakeitimais turėtų būti kovojama ir su tam tikra veikla, susijusia su greitu nusidėvėjimu, įskaitant planuotą nusidėvėjimą lemiančią veiklą, t. y. komercinę politiką, pagal kurią produktas tyčia projektuojamas arba kuriamas ribotam naudojimo laikotarpiui ir po tam tikro laikotarpio anksčiau laiko nusidėvi arba nustoja veikti. Praktikos, dėl kurios sutrumpėja prekės naudojimo trukmė, taikymas arba produktų, kurie, kaip tikimasi, turėtų laikyti ilgiau, nei laiko iš tikrųjų, pirkimas daro žalą vartotojams. Be to, greitą nusidėvėjimą lemianti veikla apskritai neigiamai veikia aplinką, nes susidaro daugiau daiktinių atliekų. Todėl kovojant su tokia veikla veikiausiai taip pat turėtų sumažėti atliekų ir būtų prisidedama prie tvaresnio vartojimo;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  taip pat turėtų būti draudžiama neinformuoti vartotojo apie prekės ypatybę, įdiegtą siekiant sumažinti prekės patvarumą. Pavyzdžiui, tai gali būti programinė įranga, dėl kurios prekė po tam tikro laiko nustoja veikti arba jos funkcionalumas sumažėja, arba aparatinės įrangos elementas, suprojektuotas taip, kad po tam tikro laiko sugestų. Draudimas neinformuoti vartotojų apie tokias prekių ypatybes papildo vartotojams prieinamas teisių gynimo priemones ir nedaro joms poveikio, kai dėl tokių ypatybių neatitinkami reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/77126. Kad tokia komercinė veikla būtų laikoma nesąžininga, neturėtų reikėti įrodyti, kad ypatybės tikslas – skatinti pakeisti atitinkamą prekę. Prekių patvarumą mažinančių ypatybių naudojimą reikėtų atskirti nuo gamybos metodų, kai prekių patvarumas yra ribotas dėl naudojamų tiesiog prastos kokybės medžiagų ar procesų. Prekės neatitiktis dėl naudojamų prastos kokybės medžiagų ar procesų ir toliau turėtų būti reglamentuojama prekių atitikties taisyklėmis, nustatytomis Direktyvoje (ES) 2019/771;
(16)  taip pat turėtų būti draudžiama įdiegti prekės ypatybę, kuria sumažinamas prekės patvarumas. Pavyzdžiui, tai gali būti programinė įranga, dėl kurios prekė po tam tikro laiko nustoja veikti arba jos funkcionalumas sumažėja, arba aparatinės įrangos elementas, suprojektuotas taip, kad po tam tikro laiko sugestų. Draudimas įdiegti tokias prekių ypatybes nedaro vartotojams prieinamoms teisių gynimo priemonėms poveikio, kai dėl tokių ypatybių neatitinkami reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/77126. Kad tokia komercinė veikla būtų laikoma nesąžininga, neturėtų reikėti įrodyti, kad ypatybės tikslas – skatinti pakeisti atitinkamą prekę. Prekių patvarumą mažinančių ypatybių naudojimą reikėtų atskirti nuo gamybos metodų, kai prekių patvarumas yra ribotas dėl naudojamų tiesiog prastos kokybės medžiagų ar procesų. Prekės neatitiktis dėl naudojamų prastos kokybės medžiagų ar procesų ir toliau turėtų būti reglamentuojama prekių atitikties taisyklėmis, nustatytomis Direktyvoje (ES) 2019/771;
__________________
__________________
26 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).
26 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  pagal Direktyvos 2005/29/EB I priedą taip pat turėtų būti draudžiama teigti, kad prekei būdingas tam tikras patvarumas, kai iš tikrųjų taip nėra. Pavyzdžiui, prekiautojas gali informuoti vartotojus, kad skalbyklė turėtų veikti tam tikrą skalbimo ciklų skaičių, bet faktiškai naudojant skalbyklę paaiškėja, kad taip nėra;
(17)  pagal Direktyvos 2005/29/EB I priedą taip pat turėtų būti draudžiama teigti, kad prekei būdingas tam tikras patvarumas, kai iš tikrųjų taip nėra. Pavyzdžiui, prekiautojas gali informuoti vartotojus, kad skalbyklė turėtų veikti tam tikrą skalbimo ciklų skaičių, atsižvelgiant į įprastą numatomą naudojimą pagal instrukcijas, bet faktiškai naudojant skalbyklę paaiškėja, kad taip nėra;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB I priedą, kad būtų draudžiama pristatyti produktus kaip galimus taisyti, jeigu jų taisyti negalima, ir neinformuoti vartotojų, kad prekių negalima taisyti pagal teisinius reikalavimus;
(18)  taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB I priedą, kad būtų draudžiama prekiauti preke, kurios negalima taisyti pagal teisinius reikalavimus, arba nepraneša vartotojui, kad prekė yra nepataisoma. Be to, Direktyvos 2005/29/EB I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad vartotojas visada būtų informuotas apie taisymo apribojimus, pvz., apie tai, kad nėra taisymo paslaugų, nėra atsarginių dalių arba atsisakoma taisyti, jei produktą taisė nepriklausomas specialistas, neprofesionalas arba vartotojas;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  reikėtų į Direktyvos 2005/29/EB I priede pateiktą sąrašą įtraukti ir taip uždrausti ir dar vieną su greitu nusidėvėjimu susijusią veiklą – skatinti vartotoją pakeisti produkto vartojamąsias priemones anksčiau, nei tai reikėtų padaryti dėl techninių priežasčių. Dėl tokios veiklos suklaidintas vartotojas mano, kad nepakeitus vartojamųjų priemonių prekės nebeveiks, dėl to jis perka daugiau vartojamųjų priemonių nei būtina. Pavyzdžiui, būtų draudžiama naudojantis spausdintuvo nustatymais raginti vartotoją pakeisti dar neištuštėjusias spausdintuvo rašalo kasetes, siekiant paskatinti pirkti papildomų rašalo kasečių;
(20)  reikėtų į Direktyvos 2005/29/EB I priede pateiktą sąrašą įtraukti ir taip uždrausti ir dar vieną su greitu nusidėvėjimu susijusią veiklą – pateikti rinkai prekes, reikalaujant pakeisti produkto vartojamąsias priemones anksčiau, nei tai reikėtų padaryti dėl techninių priežasčių. Dėl tokios veiklos suklaidintas vartotojas mano, kad nepakeitus vartojamųjų priemonių prekės nebeveiks, dėl to vartotojai perka daugiau vartojamųjų priemonių nei būtina. Pavyzdžiui, būtų draudžiama pateikti spausdintuvą rinką, reikalaujant, kad vartotojai pakeistų dar neištuštėjusias spausdintuvo rašalo kasetes, siekiant paskatinti pirkti papildomų rašalo kasečių;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)  taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB I priedą, kad būtų draudžiama neinformuoti vartotojo, jog prekė suprojektuota taip, kad naudojant ne pirminio gamintojo teikiamas vartojamąsias priemones, atsargines dalis ar priedus jos funkcionalumas mažesnis. Pavyzdžiui, būtų draudžiama pardavinėti spausdintuvus, suprojektuotus taip, kad prasčiau veiktų naudojant ne pirminio spausdintuvo gamintojo teikiamas rašalo kasetes, jeigu ši informacija nebūtų atskleista vartotojui. Dėl tokios veiklos suklaidinti vartotojai gali nusipirkti kitokią rašalo kasetę, kurios tam spausdintuvui negalima naudoti, todėl atsirastų nereikalingų taisymo išlaidų, atliekų srautų ar papildomų išlaidų dėl prievolės naudoti pirminio gamintojo teikiamas vartojamąsias priemones, nors pirkdamas prekę vartotojas to negalėjo numatyti. Be to, būtų draudžiama pardavinėti išmaniuosius įrenginius, suprojektuotus taip, kad prasčiau veiktų naudojant ne pirminio gamintojo teikiamus kroviklius ar atsargines dalis, jeigu ši informacija nebūtų atskleista vartotojui;
(21)  taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/29/EB I priedą, kad būtų draudžiama pateikti prekę, suprojektuotą taip, kad naudojant ne pirminio gamintojo teikiamas vartojamąsias priemones, atsargines dalis ar priedus jos funkcionalumas mažesnis. Pavyzdžiui, būtų draudžiama pardavinėti spausdintuvus, suprojektuotus taip, kad prasčiau veiktų naudojant ne pirminio spausdintuvo gamintojo teikiamas rašalo kasetes. Dėl tokios veiklos suklaidinti vartotojai gali nusipirkti kitokią rašalo kasetę, kurios tam spausdintuvui negalima naudoti, todėl atsirastų nereikalingų taisymo išlaidų, atliekų srautų ar papildomų išlaidų dėl prievolės naudoti pirminio gamintojo teikiamas vartojamąsias priemones, nors pirkdamas prekę vartotojas to negalėjo numatyti. Be to, būtų draudžiama pardavinėti išmaniuosius įrenginius, suprojektuotus taip, kad prasčiau veiktų naudojant ne pirminio gamintojo teikiamus kroviklius ar atsargines dalis;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
(22)  kad vartotojai galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus ir būtų skatinama patvaresnių prekių paklausa ir pasiūla, prieš sudarant sutartį dėl visų tipų prekių turėtų būti pateikiama konkreti informacija apie produktų patvarumą ir taisomumą. Be to, vartotojai turėtų būti informuojami apie prekėms su skaitmeniniais elementais, skaitmeniniam turiniui ir skaitmeninėms paslaugoms taikomą laikotarpį, per kurį teikiami nemokami programinės įrangos naujiniai. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES27, kad vartotojams prieš sudarant sutartį būtų teikiama informacija apie patvarumą, taisomumą ir naujinių teikimą. Informacija vartotojams turėtų būti teikiama aiškiai ir suprantamai, laikantis Direktyvoje 2019/88228 nustatytų prieinamumo reikalavimų. Įpareigojimas vartotojams teikti šią informaciją papildo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose (ES) 2019/77029 ir (ES) 2019/77130 nustatytas vartotojų teises ir nedaro joms poveikio;
(22)  kad vartotojai galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus ir būtų skatinama patvaresnių prekių paklausa ir pasiūla, prieš sudarant sutartį dėl visų tipų prekių turėtų būti pateikiama konkreti informacija apie produktų patvarumą ir taisomumą. Be to, vartotojai turėtų būti informuojami apie prekėms su skaitmeniniais elementais, skaitmeniniam turiniui ir skaitmeninėms paslaugoms taikomą laikotarpį, per kurį teikiami nemokami programinės įrangos naujiniai pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės reikalavimus, kurie apima bent Sąjungos teisėje nurodytą laikotarpį ir savanorišką jo pratęsimą, jei gamintojas tokią informaciją pateikia. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES27, kad vartotojams prieš sudarant sutartį būtų teikiama informacija apie patvarumą, taisomumą ir naujinių teikimą. Informacija vartotojams turėtų būti teikiama aiškiai ir suprantamai, be kita ko, valstybės narės, kurioje prekė siūloma, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), laikantis Direktyvoje (ES) 2019/88228 nustatytų prieinamumo reikalavimų. Įpareigojimas vartotojams teikti šią informaciją papildo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose (ES) 2019/77029, (ES) 2019/77130 ir (ES) 2011/83 nustatytas vartotojų teises ir nedaro joms poveikio;
__________________
__________________
27 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
27 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
28 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/882/ES dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).
28 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).
29 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1).
29 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1).
30 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).
30 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  geras prekės patvarumo rodiklis – gamintojo komercinė patvarumo garantija, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/771 17 straipsnyje. Todėl Direktyva 2011/83/ES turėtų būti iš dalies pakeista, kad iš prekes parduodančių prekiautojų būtų konkrečiai reikalaujama informuoti vartotojus apie visų tipų prekėms skirtos gamintojo komercinės patvarumo garantijos teikimą, jeigu gamintojas pateikia tokią informaciją;
(23)  geras prekės patvarumo rodiklis – teisinės atitikties garantijos trukmė, taip pat jos savanoriškas pratęsimas suteikiant lygiavertę gamintojo komercinę patvarumo garantiją, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/771 17 straipsnyje, apimančią visą prekę ir teikiamą be papildomų išlaidų. Todėl Direktyva 2011/83/ES turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų konkrečiai reikalaujama, jog prekiautojai prieš sudarydami sutartį pateiktų ženklą, kuriame būtų bent priminta apie teisinę atitikties garantiją ir, jei taikoma, jos savanorišką pratęsimą komercinės patvarumo garantijos forma;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)  kai prekės tiekiamos vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams, ženklas turėtų būti gerai matomoje vietoje ir aiškiai įskaitomas;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
(24)  vartotojų lūkesčių neatitinkančio riboto patvarumo problema labiausiai susijusi su energiją vartojančiomis prekėmis, t. y. prekėmis, kurios veikia naudodamos išorinį energijos šaltinį. Vartotojai taip pat labiausiai suinteresuoti gauti informacijos apie numatomą šios kategorijos prekių patvarumą. Dėl šių priežasčių tik šios kategorijos prekių atveju vartotojai turėtų būti informuoti, kad gamintojas nepateikė informacijos gamintojo suteiktą daugiau kaip dvejų metų trukmės komercinę patvarumo garantiją;
Išbraukta.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
(25)  prekės, turinčios energiją vartojančių komponentų, kurie yra tik priedai ir neprisideda prie pagrindinės tų prekių funkcijos, pvz., dekoratyvinės drabužių ar avalynės švieselės arba dviračio elektrinis žibintas, prie energiją vartojančių prekių turėtų būti nepriskiriamos;
Išbraukta.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
(26)  kadangi pagal Direktyvą (ES) 2019/771 yra nustatyta trumpiausia dvejų metų pardavėjo atsakomybės už reikalavimų neatitiktį trukmė ir atsižvelgiant į tai, kad dažnai produktai sugenda praėjus dviem metams, prekiautojo prievolė informuoti vartotojus apie gamintojo komercinės patvarumo garantijos teikimą ir trukmę turėtų būti taikoma ilgesnės nei dvejų metų trukmės garantijoms;
Išbraukta.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
(27)  kad prieš sutarties sudarymą lyginant prekes vartotojams būtų lengviau priimti pagrįstą sprendimą dėl sandorio, prekiautojai turėtų informuoti vartotojus apie visai prekei, o ne konkretiems jos komponentams taikomos gamintojo komercinės patvarumo garantijos teikimą ir trukmę;
Išbraukta.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
(28)  gamintojas ir pardavėjas turėtų ir toliau turėti galimybę savo nuožiūra siūlyti bet kokios trukmės kitokias komercines garantijas ir garantinį aptarnavimą. Tačiau informacija apie minėtąsias kitokias komercines garantijas ar aptarnavimą vartotojui neturėtų būti teikiama taip, kad jis susipainiotų dėl visai prekei taikomos, ilgesnės nei dvejų metų trukmės gamintojo komercinės patvarumo garantijos galiojimo ir trukmės;
(28)  gamintojas ir pardavėjas turėtų ir toliau turėti galimybę savo nuožiūra siūlyti bet kokios trukmės kitokias komercines garantijas ir garantinį aptarnavimą. Tačiau informacija apie minėtąsias kitokias komercines garantijas ar aptarnavimą vartotojui neturėtų būti teikiama taip, kad jis susipainiotų;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
(29)  siekiant paskatinti gamintojų konkurenciją dėl prekių su skaitmeniniais elementais patvarumo, tokias prekes parduodantys prekiautojai turėtų informuoti vartotojus, kokį trumpiausią laikotarpį gamintojas įsipareigoja teikti tokių prekių programinės įrangos naujinius. Tačiau vengiant užversti vartotojus informacija, tokia informacija turėtų būti teikiama tik jei tas laikotarpis ilgesnis už gamintojo komercinės patvarumo garantijos galiojimo laikotarpį, nes pagal garantiją numatoma teikti naujinius, įskaitant saugumo naujinius, kurie yra reikalingi prekių su skaitmeniniais elementais būtinoms funkcijoms ir veikimui palaikyti. Be to, informacija apie gamintojo įsipareigojimą teikti programinės įrangos naujinius yra aktuali ir turėtų būti teikiama tik kai prekių su skaitmeniniais elementais pardavimo sutartyje numatytas vienkartinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo veiksmas, kuriam taikomas Direktyvos (ES) 2019/771 7 straipsnio 3 dalies a punktas. Priešingai, nereikėtų nustatyti naujo įpareigojimo teikti tokią informaciją, jeigu pardavimo sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas per tam tikrą laikotarpį, nes tokioms sutartims Direktyvos (ES) 2019/771 7 straipsnio 3 dalies b punkte, nurodant 10 straipsnio 2 ar 5 dalį, nustatomas laikotarpis, per kurį pardavėjas turi užtikrinti, kad vartotojas būtų informuojamas apie naujinius ir jie jam būtų teikiami;
(29)  siekiant paskatinti gamintojų konkurenciją dėl prekių su skaitmeniniais elementais patvarumo, tokias prekes parduodantys prekiautojai turėtų informuoti vartotojus, kokį trumpiausią laikotarpį gamintojas teiks tokių prekių programinės įrangos naujinius, įskaitant bent Sąjungos teisėje numatytą laikotarpį ir jo savanorišką pratęsimą, jei gamintojas tokią informaciją pateikia; informacija turėtų būti teikiama tik jei tas laikotarpis ilgesnis už gamintojo komercinės garantijos galiojimo laikotarpį;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis
(30)  skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas teikiantys prekiautojai taip pat turėtų informuoti vartotojus apie trumpiausią laikotarpį, per kurį skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikėjas, jeigu jis nėra ir prekiautojas, įsipareigoja teikti programinės įrangos naujinius, įskaitant saugumo naujinius, būtinus skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitikčiai palaikyti. Informacija apie teikėjo įsipareigojimą teikti programinės įrangos naujinius yra aktuali tik kai sutartyje numatytas vienkartinis teikimo veiksmas arba atskirų teikimo veiksmų seka, kuriems taikomas Direktyvos (ES) 2019/770 8 straipsnio 2 dalies b punktas. Priešingai, nereikėtų nustatyti naujo įpareigojimo teikti tokią informaciją, jeigu sutartyje numatytas nuolatinis teikimas per tam tikrą laikotarpį, nes tokioms sutartims Direktyvos (ES) 2019/770 8 straipsnio 2 dalies a punkte nustatomas laikotarpis, per kurį prekiautojas turi užtikrinti, kad vartotojas būtų informuojamas apie naujinius ir jie jam būtų teikiami;
(30)  skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas teikiantys prekiautojai taip pat turėtų informuoti vartotojus apie trumpiausią laikotarpį nuo pateikimo rinkai dienos, per kurį skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikėjas, jeigu jis nėra ir prekiautojas, teiks programinės įrangos naujinius, įskaitant saugumo naujinius, būtinus skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitikčiai palaikyti. Ši informacija turėtų apimti bent jau laikotarpį, kuriuo naujiniai turi būti teikiami pagal Sąjungos teisę. Tiekėjas visais atvejais pateiks šią informaciją prekiautojui;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
(31)  kad vartotojai galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl sandorio ir rinktis prekes, kurias lengviau pataisyti, prekiautojai turėtų prieš sudarant sutartį pateikti, jei taikoma, visų tipų prekių taisomumo įvertį, kurį pagal Sąjungos teisę nurodė gamintojas;
(31)  kad vartotojai galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl sandorio ir rinktis prekes, kurias lengviau pataisyti, prekiautojai turėtų prieš sudarant sutartį pateikti, jei taikoma, visų tipų prekių taisomumo įvertį, kurį pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę nurodė gamintojas;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis
(32)  pagal Direktyvos 2011/83/ES 5 straipsnio 1 dalies e punktą ir 6 straipsnio 1 dalies m punktą prekiautojai privalo prieš vartotojui įsipareigojant pagal sutartį pateikti vartotojui informaciją apie garantinio aptarnavimo, įskaitant taisymo paslaugas, teikimą ir sąlygas, jeigu tokios paslaugos teikiamos. Be to, siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie jų perkamų prekių taisomumą, jeigu taisomumo įvertis pagal Sąjungos teisę nenustatytas, prekiautojai turėtų apie visų tipų prekes pateikti kitą aktualią su taisymu susijusią informaciją, kurią yra pateikęs gamintojas, pvz., informaciją apie galimybes gauti atsarginių dalių, taip pat naudotojo vadovą ir taisymo instrukcijas;
(32)  pagal Direktyvos 2011/83/ES 5 straipsnio 1 dalies e punktą ir 6 straipsnio 1 dalies m punktą prekiautojai privalo prieš vartotojui įsipareigojant pagal sutartį pateikti vartotojui informaciją apie garantinio aptarnavimo, įskaitant taisymo paslaugas, teikimą ir sąlygas. Be to, siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami apie jų perkamų prekių taisomumą, jeigu taisomumo įvertis nenustatytas, prekiautojai turėtų apie visų tipų prekes pateikti kitą aktualią su taisymu susijusią informaciją, pvz., informaciją apie galimybes gauti atsarginių dalių, reikalingų prekei pataisyti, ir didžiausią numatomą jų kainą, įskaitant trumpiausią laikotarpį po prekės įsigijimo, per kurį galima įsigyti atsarginių dalių ir priedų, jų užsakymo tvarką, naudotojo vadovo ir taisymo instrukcijų prieinamumą, taip pat diagnostikos ir remonto įrankių bei paslaugų prieinamumą. Šią informaciją atitinkamiems prekiautojams turėtų pateikti prekių gamintojai;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
(33)  prekiautojai turėtų pateikti vartotojams informaciją apie gamintojo komercinės patvarumo garantijos teikimą ir trukmę, trumpiausią naujinių teikimo laikotarpį ir su taisymu susijusią informaciją, išskyrus taisomumo įvertį, jeigu gamintojas arba skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikėjas, jeigu ne jis yra prekiautojas, suteikia atitinkamos informacijos. Visų pirma prekiautojas turėtų vartotojams perduoti informaciją apie prekes, kurią gamintojas yra pateikęs prekiautojui arba kitaip pasirūpinęs, kad vartotojas galėtų prieš sutarties sudarymą lengvai gauti tą informaciją, pateikiamą ant paties produkto, jo pakuotės arba etikečių ir ženklų, kuriuos vartotojas įprastai peržiūri prieš sudarydamas sutartį. Neturėtų būti reikalaujama, kad prekiautojas aktyviai ieškotų tokios gamintojo informacijos, pvz., produktui skirtose interneto svetainėse;
(33)  prekiautojai turėtų pateikti vartotojams informaciją apie ženklo buvimą, trumpiausią naujinių teikimo laikotarpį ir su taisymu susijusią informaciją, išskyrus taisomumo įvertį. Visų pirma prekiautojas turėtų vartotojams perduoti informaciją apie prekes, kurią gamintojas yra pateikęs prekiautojui arba kitaip pasirūpinęs, kad vartotojas galėtų prieš sutarties sudarymą lengvai gauti tą informaciją, pateikiamą ant paties produkto, jo pakuotės arba etikečių ir ženklų, kuriuos vartotojas įprastai peržiūri prieš sudarydamas sutartį. Neturėtų būti reikalaujama, kad prekiautojas aktyviai ieškotų tokios gamintojo informacijos, pvz., produktui skirtose interneto svetainėse. Tais atvejais, kai prekiautojai nėra prekių gamintojai, jų įtaka gaminių projektavimui ir jų indėlis, susijęs su bet kokia su produktais pateikiama informacija, gali būti riboti. Tokiu atveju gamintojai turėtų pateikti atitinkamą informaciją su vartotojais bendraujantiems prekiautojams. Be to, prekiautojai turėtų būti atsakingi už tolesnį informacijos perdavimą vartotojams;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)  Komisija turėtų pateikti įmonėms lengvai suprantamas gaires, atitinkančias šios direktyvos reikalavimus. Rengdama tokias gaires Komisija turėtų atsižvelgti į MVĮ poreikius, kad administracinė ir finansinė našta būtų kuo mažesnė, kartu sudarant palankesnes sąlygas joms laikytis šios direktyvos. Komisija turėtų konsultuotis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, turinčiais patirties rinkodaros srityje;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
1)  2 straipsnis papildomas o–y punktais:
1)  2 straipsnis papildomas o–ya punktais:
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies o punktas
o)  ekologiškumo teiginys – pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę neprivaloma žinia ar pareiškimas, be kita ko, tekstas, paveikslėliai, grafiniai vaizdai ar simboliai, bet kokia forma, be kita ko, ženklų, prekės ženklų, bendrovės ar produkto pavadinimų, teikiamas kaip komercinis pranešimas, kuriame teigiama arba kuris reiškia, kad produktas ar prekiautojas daro teigiamą poveikį arba nedaro jokio poveikio aplinkai, arba aplinkai kenkia mažiau nei atitinkamai kiti produktai ar prekiautojai, arba jo poveikis ilgainiui pagerėjo;
o)  ekologiškumo teiginys – pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę neprivaloma žinia ar pareiškimas, be kita ko, tekstas, paveikslėliai, grafiniai vaizdai ar simboliai, bet kokia forma, be kita ko, ženklų, prekės ženklų, bendrovės ar produkto pavadinimų, teikiamas kaip komercinis pranešimas, kuriame teigiama arba kuris reiškia, kad produktas, produkto kategorija, prekės ženklas ar prekiautojas daro teigiamą poveikį arba nedaro jokio poveikio aplinkai, arba aplinkai kenkia mažiau nei atitinkamai kiti produktai, prekės ženklai ar prekiautojai, arba jo poveikis ilgainiui pagerėjo;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies p punktas
p)  aiškus ekologiškumo teiginys – teksto pavidalo arba ant tvarumo ženklo pateikiamas ekologiškumo teiginys;
Išbraukta.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies q punktas
q)  bendro pobūdžio ekologiškumo teiginys – ne ant tvarumo ženklo pateikiamas aiškus ekologiškumo teiginys, kuris nėra aiškiai ir pastebimai patikslintas tomis pačiomis priemonėmis;
q)  bendro pobūdžio ekologiškumo teiginys – ne ant tvarumo ženklo pateikiamas ekologiškumo teiginys, kuris nėra aiškiai ir pastebimai patikslintas tomis pačiomis priemonėmis;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies s punktas
s)  sertifikavimo sistema – trečiosios šalies patikrinimo sistema, kuria skaidriomis, sąžiningomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis gali naudotis visi prekiautojai, norintys ir galintys laikytis sistemos reikalavimų, pagal kurią patvirtinama, kad produktas atitinka tam tikrus reikalavimus, ir pagal kurią vykdoma atitikties stebėsena yra objektyvi, grindžiama tarptautiniais, Sąjungos ar nacionaliniais standartais ir procedūromis ir atliekama subjekto, nepriklausomo nuo sistemos savininko ir prekiautojo;
s)  sertifikavimo sistema – trečiosios šalies patikrinimo sistema:
i)   kuria viešai prieinamomis, skaidriomis, sąžiningomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis ir už pagrįstą kainą gali naudotis prekiautojai ir subjektai, norintys ir galintys laikytis sistemos reikalavimų;
ii)   pagal kurią patvirtinama, kad produktas, procesas ar įmonė atitinka tam tikrus viešai prieinamus ir nepriklausomai parengtus reikalavimus;
iii)   pagal kurią vykdoma atitikties stebėsena ir sertifikavimo suteikimas yra objektyvūs, grindžiami tarptautiniais, Sąjungos ar nacionaliniais standartais ir procedūromis, atsižvelgiant į atitinkamų produktų, procesų ar įmonių pobūdį;
(iv)  kuria užtikrinama, kad iii punkte nurodytą atitikties stebėseną vykdytų trečioji šalis, kurios kompetenciją ir nepriklausomumą nuo sistemos savininko ir prekiautojo patikrino valstybės narės ir
v)  kuri apima skundų sistemą, kuria gali naudotis vartotojai ir kiti išorės suinteresuotieji subjektai, ir kurioje daugiausia dėmesio skiriama neatitikčiai ir užtikrinama, kad neatitikties atveju tvarumo ženklas būtų panaikintas;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies t punktas
t)  informavimo apie tvarumą priemonė – prekiautojo arba jo vardu valdoma programinė įranga, be kita ko, interneto svetainė, jos dalis arba programėlė, kurioje vartotojams teikiama informacija apie produktų aplinkosauginius ar socialinius aspektus arba pagal tuos aspektus produktai lyginami;
t)  informavimo apie tvarumą ir palyginimo priemonė – prekiautojo arba jo vardu valdoma programinė įranga, be kita ko, interneto svetainė, jos dalis arba programėlė, kurioje vartotojams teikiama informacija apie produktų aplinkosauginius ar socialinius aspektus arba pagal tuos aspektus produktai lyginami;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies w punktas
w)  programinės įrangos naujinys – nemokamas naujinys, be kita ko, saugumo naujinys, būtinas prekių su skaitmeniniais elementais, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitikčiai palaikyti pagal direktyvas (ES) 2019/770 ir (ES) 2019/771;
w)  programinės įrangos naujinys – nemokamas naujinys, be kita ko, saugumo naujinys arba funkcijų ar savybių naujinys, būtinas prekių su skaitmeniniais elementais, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitikčiai palaikyti pagal direktyvas (ES) 2019/770 ir (ES) 2019/771 arba kuris pagerina ar sumažina jų patvarumą;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies w a punktas (naujas)
wa)  saugumo naujinys – operacinės sistemos naujinys, įskaitant saugumo pataisas, jei tai reikalinga konkrečiam įrenginiui, kurio pagrindinė paskirtis yra užtikrinti didesnį įrenginio saugumą;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies w b punktas (naujas)
wb)  funkcijų naujinys – operacinės sistemos naujinys, kurio pagrindinė paskirtis yra įdiegti naujas funkcijas;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies x punktas
x)  vartojamoji priemonė – prekės komponentas, kuris yra naudojamas pakartotinai ir turi būti pakeistas, kad prekė veiktų, kaip numatyta;
x)  vartojamoji priemonė – prekės komponentas, kuris yra naudojamas pakartotinai ir turi būti pakeistas ar papildytas, kad prekė veiktų, kaip numatyta;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2005/29/EB
2 straipsnio 1 dalies y a punktas (naujas)
ya)  išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimas – anglies dioksido kreditų pirkimas arba finansinės paramos teikimas aplinkosaugos projektams, siekiant neutralizuoti, sumažinti, kompensuoti arba padengti paties pirkėjo arba jo prekių ar paslaugų poveikį aplinkai;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 2005/29/EB
6 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  pagrindinės produkto savybės, tokios kaip prieinamumas, naudingumas, pavojingumas, atlikimas, sudėtis, poveikis aplinkai arba socialinis poveikis, priedai, patvarumas, taisomumas, vartotojui teikiamas garantinis aptarnavimas ir skundų nagrinėjimas, pagaminimo ar pateikimo metodas ir data, pristatymas, tinkamumas skirtam tikslui, panaudojimas, kiekis, techninės sąlygos, geografinė arba komercinė kilmė, rezultatai, kurių galima tikėtis jį naudojant, arba produkto bandymų arba patikrinimų rezultatai ir esminiai bruožai;
b)  pagrindinės produkto savybės, tokios kaip prieinamumas, naudingumas, pavojingumas, atlikimas, sudėtis, poveikis aplinkai arba socialinis poveikis, priedai, patvarumas, taisomumas, galimybė naudoti pakartotinai, perdirbamumas, vartotojui teikiamas garantinis aptarnavimas ir skundų nagrinėjimas, pagaminimo ar pateikimo metodas ir data, pristatymas, tinkamumas skirtam tikslui, panaudojimas, kiekis, techninės sąlygos, geografinė arba komercinė kilmė, rezultatai, kurių galima tikėtis jį naudojant, arba produkto bandymų arba patikrinimų rezultatai ir esminiai bruožai;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)
Direktyva 2005/29/EB
6 straipsnio 2 dalies c punktas
aa)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
c)  bet kokią prekybą preke vienoje valstybėje narėje kaip tapačią tokiai pačiai kitose valstybėse narėse parduodamai prekei, nors tos prekės sudėtis ar savybės gerokai skiriasi, nebent tai būtų pateisinama teisėtomis ir objektyviomis priežastimis.
„c) bet kokią prekybą vienoje valstybėje narėje preke, kuri pateikiama kaip iš pažiūros tapati kitai prekei, kuri kitose valstybėse narėse parduodama su tuo pačiu prekės ženklu ar pavadinimu, nors tos prekės sudėtis ar savybės, įskaitant juslinį profilį, skiriasi;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunkčio įžanginė dalis
b)  2 dalis papildoma d ir e punktais:
b)  2 dalis papildoma d–ea punktais:
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Direktyva 2005/29/EB
6 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  ekologiškumo teiginio, susijusio su būsimu aplinkosauginiu veiksmingumu, skelbimą nenustačius aiškių, objektyvių ir patikrinamų įsipareigojimų bei tikslų ir nesant stebėsenos sistemos;
d)  ekologiškumo teiginio, susijusio su būsimu aplinkosauginiu veiksmingumu, paremtu vien išmetamo anglies dioksido kompensavimu sistemomis, skelbimą arba skelbimą nenustačius aiškių, objektyvių, kiekybinių, mokslu pagrįstų ir patikrinamų įsipareigojimų, be detalaus ir realistiško įgyvendinimo plano, susijusio su biudžetiniais ir technologiniais įsipareigojimais, be įmanomų tikslų ir nesant nepriklausomos stebėsenos sistemos, pagrįstos atitinkamais duomenimis;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Direktyva 2005/29/EB
6 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  praktikos, kuria tikslingai arba faktiškai, naudojant elektroninės sąsajos ar jos dalies struktūrą, dizainą ar funkcijas iškreipiamas ar apribojamas arba gali būti iškreipiamas ar apribojamas paslaugos gavėjų savarankiškumas, sprendimų priėmimas ar pasirinkimas.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
2 straipsnio 1 pastraipos 3a punktas
a)  įterpiamas 3a punktas:
Išbraukta.
„3a) energiją vartojanti prekė – prekė, priklausoma nuo energijos (elektros, iškastinio kuro ar atsinaujinančiųjų išteklių energijos) tiekimo, kad veiktų, kaip numatyta;“;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/83/ES
2 straipsnio 1 dalies 14d punktas
14d)  taisomumo įvertis – įvertis, kuriuo nurodomas prekės tinkamumas būti taisomai, nustatomas pagal Sąjungos teisę nurodytu metodu;
14d)  taisomumo įvertis – įvertis, kuriuo nurodomas prekės tinkamumas būti taisomai, remiantis Sąjungos lygmeniu nustatytu suderintu metodu;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)
-a)  e punktas išbraukiamas;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunkčio įžanginė dalis
a)  įterpiami ea–ed punktai:
a)  įterpiami ea–ec punktai:
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 dalies ea punktas
ea)  apie visas prekes – jeigu gamintojas pateikia tokią informaciją, informacija, kad prekėms galioja komercinė patvarumo garantija, ir laiko vienetais išreikšta jos galiojimo trukmė, jeigu ta garantija taikoma visai prekei ir galioja ilgiau nei dvejus metus;
ea)  apie visas prekes – Z priede nustatytas ženklas, kuriame nurodoma teisinės atitikties garantijos trukmė ir, jei taikoma, savanoriškas jos pratęsimas komercinės patvarumo garantijos forma;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 dalies eb punktas
eb)  apie energiją vartojančias prekes – jeigu gamintojas nepateikia ea punkte nurodytos informacijos, informacija, kad gamintojas nepateikė informacijos apie ilgesnės nei dvejų metų trukmės komercinės garantijos teikimą. Ši informacija turi būti bent tiek pat pastebima, kiek pagal e punktą teikiama kita informacija apie garantinio aptarnavimo ir komercinių garantijų teikimą ir sąlygas;
Išbraukta.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 dalies ec punktas
ec)  apie prekes su skaitmeniniais elementais – jeigu gamintojas pateikia tokią informaciją, laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis, per kurį gamintojas teikia programinės įrangos naujinius, nebent pagal sutartį numatyta tam tikrą laiką nuolat teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą. Jeigu informacija apie komercinės patvarumo garantijos teikimą teikiama pagal ea punktą, informacija apie naujinius teikiama, jeigu tokie naujiniai teikiami ilgiau, nei galioja komercinė patvarumo garantija;
ec)  apie prekes su skaitmeniniais elementais – laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis po pateikimo rinkai dienos, per kurį gamintojas teikia programinės įrangos naujinius, kuris apima bent Sąjungos teisėje numatytą laikotarpį ir jo savanorišką pratęsimą, jeigu gamintojas pateikia tokią informaciją, dėl kurios teikiami naujiniai;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 dalies ed punktas
ed)  apie skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas – jeigu jų teikėjas nėra ir prekiautojas ir pateikia tokią informaciją, laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis, per kurį teikėjas teikia programinės įrangos naujinius, nebent pagal sutartį numatyta tam tikrą laiką nuolat teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą;
ed)  apie skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas – jeigu jų teikėjas nėra ir prekiautojas, laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis po pateikimo rinkai dienos, per kurį teikėjas teikia programinės įrangos naujinius, kuris apima bent laikotarpį, per kurį laikantis taikytinos Sąjungos teisės teikiami naujiniai;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 dalies j punktas
j)  jeigu i punktas netaikomas, gamintojo pateikta informacija apie galimybes gauti atsarginių dalių, įskaitant jų užsakymo tvarką, ir apie naudotojo vadovo ir taisymo instrukcijų prieinamumą.“;
j)  jeigu i punktas netaikomas, gamintojo pateikta informacija apie galimybes gauti prekių remontui būtinų atsarginių dalių ir numatomą didžiausią kainą, įskaitant trumpiausią laikotarpį po prekės įsigijimo, per kurį bus galima įsigyti atsarginių dalių ir priedų, jų užsakymo tvarką ir naudotojo vadovo ir taisymo instrukcijų prieinamumą, taip pat diagnostikos ir remonto įrankių ir paslaugų prieinamumą.“;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Nepaisant ea punkto, kai prekiautojai siūlo produktus daugiau nei vienoje valstybėje narėje, jie gali pasirinkti Z priede nustatytame ženkle nurodyti minimalų dvejų metų Sąjungos teisinės atitikties garantijos laikotarpį. Pasirinkę šią galimybę prekiautojai užtikrina, kad kartu su ženklu būtų pateikiamas teiginys, kad „vartotojui suteikiama bent dvejų metų teisinė garantija, išskyrus atvejus, kai pagal taikytiną nacionalinę teisę yra numatyta ilgesnė kaip dvejų metų garantija.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
ba)  įterpiama 1a dalis:
„1a. Komisijai pagal XXX straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas Z priedas nustatant, keičiant, papildant ar pašalinant bet kokius duomenis, susijusius su informacija ar tekstiniais elementais, išdėstytais šiame straipsnyje.“;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/83/ES
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)
bb)  įterpiama 1b dalis:
„1b. Gamintojas pateikia prekiautojui visą svarbią informaciją, įskaitant ea, eb, ec, i ir j punktuose nurodytą informaciją, siekdamas užtikrinti, kad prekiautojas galėtų vykdyti 1 dalyje nustatytas atitinkamas informacijos teikimo prievoles.“
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 dalies g punktas
-a)   g punktas pakeičiamas taip:
„g) apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, laikotarpį, iki kurio prekiautojas įsipareigoja pristatyti prekes arba suteikti paslaugas, taip pat, jei taikoma, tai, ar yra galimybių pristatyti išmetant mažiau CO2, ir, jei taikoma, prekiautojo skundų nagrinėjimo tvarką;“;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto -a a papunktis (naujas)
-aa)   l ir m punktai išbraukiami;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 dalies ma punktas
ma)  apie visų tipų prekes – jeigu gamintojas pateikia tokią informaciją, informacija, kad prekėms galioja komercinė patvarumo garantija, ir laiko vienetais išreikšta jos galiojimo trukmė, jeigu ta garantija taikoma visai prekei ir galioja ilgiau nei dvejus metus;
ma)  apie visas prekes – Z priede nustatytas ženklas, kuriame nurodoma teisinės atitikties garantijos trukmė ir, jei taikoma, savanoriškas jos pratęsimas komercinės patvarumo garantijos forma;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 dalies mb punktas
mb)  apie energiją vartojančias prekes – jeigu gamintojas nepateikia ma punkte nurodytos informacijos, informacija, kad gamintojas nepateikė informacijos apie ilgesnės nei dvejų metų trukmės komercinės garantijos teikimą. Ši informacija turi būti bent tiek pat pastebima, kiek pagal m punktą teikiama kita informacija apie garantinio aptarnavimo ir komercinių garantijų teikimą ir sąlygas;
Išbraukta.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 dalies mc punktas
mc)  apie prekes su skaitmeniniais elementais – jeigu gamintojas pateikia tokią informaciją, laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis, per kurį gamintojas teikia programinės įrangos naujinius, nebent pagal sutartį numatyta tam tikrą laiką nuolat teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą. Jeigu informacija apie komercinės patvarumo garantijos galiojimą teikiama pagal ma punktą, informacija apie naujinius teikiama, jeigu tokie naujiniai teikiami ilgiau, nei galioja komercinė patvarumo garantija;
mc)  apie prekes su skaitmeniniais elementais – laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis po pateikimo rinkai dienos, per kurį gamintojas teikia programinės įrangos naujinius, kuris apima bent Sąjungos teisėje numatytą laikotarpį ir jo savanorišką pratęsimą, jeigu gamintojas pateikia tokią informaciją, dėl kurios teikiami naujiniai;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 dalies md punktas
md)  apie skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas – jeigu jų teikėjas nėra ir prekiautojas ir pateikia tokią informaciją, laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis, per kurį teikėjas teikia programinės įrangos naujinius, nebent pagal sutartį numatyta tam tikrą laiką nuolat teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą;
md)  apie skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas – jeigu jų teikėjas nėra ir prekiautojas, laiko vienetais išreikštas trumpiausias laikotarpis po pateikimo rinkai dienos, per kurį teikėjas teikia programinės įrangos naujinius, kuris apima bent laikotarpį, per kurį laikantis taikytinos Sąjungos teisės teikiami naujiniai;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 dalies v punktas
v)  jeigu u punktas netaikomas, gamintojo pateikta informacija apie galimybes gauti atsarginių dalių, įskaitant jų užsakymo tvarką, ir apie naudotojo vadovo ir taisymo instrukcijų prieinamumą.
v)  jeigu u punktas netaikomas, gamintojo pateikta informacija apie galimybes gauti prekių remontui būtinų atsarginių dalių ir numatomą didžiausią kainą, įskaitant trumpiausią laikotarpį po prekės įsigijimo, per kurį bus galima įsigyti atsarginių dalių ir priedų, jų užsakymo tvarką ir apie naudotojo vadovo ir taisymo instrukcijų prieinamumą, taip pat diagnostikos ir remonto įrankių ir paslaugų prieinamumą;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 dalies v a punktas (naujas)
va)  esamų remonto centrų, į kuriuos vartotojas turi grąžinti prekes remontui, adresas.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/83/ES
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
bb)  įterpiama 1a dalis:
„1a. Gamintojas pateikia prekiautojui visą svarbią informaciją, įskaitant 1 dalies ea, eb, ec, i ir j punktuose nurodytą informaciją, siekdamas užtikrinti, kad prekiautojas galėtų vykdyti 1 dalyje nustatytas atitinkamas informacijos teikimo prievoles.“
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipa
Komisija [po 5 metų nuo priėmimo] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.
Komisija [po 5 metų nuo priėmimo] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ir pasiektos pažangos ataskaitą.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Toje ataskaitoje pateikiamas vertinimas, ar direktyva padėjo sustiprinti vartotojų apsaugą nuo nesąžiningos komercinės praktikos ir klaidinančios produktų, kurie reklamuojami kaip tvarūs, reklamos, taip pat pateikiama teigiamo ir neigiamo poveikio įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, santrauka.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
Z priedas
Z priedas
Ženklo turinys ir formatas
1.  Ženklas turi būti šio formato:
XX metai + YY metai
2.  Raidės „XX“ pakeičiamos skaičiumi, atitinkančiu teisinės atitikties garantijos trukmę. Raidės „YY“ pakeičiamos skaičiumi, atitinkančiu savanorišką teisinės atitikties garantijos pratęsimą lygiavertės komercinės patvarumo garantijos forma.
3.  Ženklas turi būti aiškiai matomas ir pateikiamas taip, kad būtų aiškiai įskaitomas vartotojui.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis
2)  įterpiami 4a ir 4b punktai:
2)  įterpiami 4a–4bb punktai:
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 4a punktas
4a.  Bendro pobūdžio ekologiškumo teiginio skelbimas, jeigu prekiautojas negali įrodyti su teiginiu susijusio pripažinto puikaus aplinkosauginio veiksmingumo.
4a.  Bendro pobūdžio ekologiškumo teiginio skelbimas, jeigu prekiautojas nepateikia su teiginiu susijusio pripažinto puikaus aplinkosauginio veiksmingumo įrodymų.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 4b punktas
4b.  Ekologiškumo teiginio apie visą produktą skelbimas, jeigu jis iš tikrųjų susijęs tik su tam tikru produkto aspektu.
4b.  Ekologiškumo teiginio apie visą produktą arba prekiautojo verslą skelbimas, jeigu jis iš tikrųjų susijęs tik su tam tikru produkto arba prekiautojo verslo aspektu.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 4b a punktas (naujas)
4ba.  Teiginys, grindžiamas anglies dioksido kiekio kompensavimu, kad produktas neturi jokio arba turi mažesnį, kompensuojamą arba teigiamą poveikį aplinkai išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio aspektu.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 4b b punktas (naujas)
4bb.  Ekologiškumo teiginys, kuris nėra pagrįstas pagal teisinius reikalavimus.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 7 a punktas (naujas)
2a)  įterpiamas 7a punktas:
„7a. i) Tam tikrų pasirinkimo galimybių sureikšminimas prašant paslaugos gavėjo priimti sprendimą.
ii)  Nustatymas, kad paslaugos atšaukimo procedūra būtų gerokai sudėtingesnė nei jos užsisakymas.“
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 13 a punktas (naujas)
3a)  įterpiamas 13a punktas:
„13a. Bet kokia prekyba preke kaip tapačia arba iš pažiūros tapačia kitai prekei, kuria prekiaujama vienoje ar keliose valstybėse narėse, nors šių prekių sudėtis ar savybės skiriasi ir jos nėra aiškiai nurodytos ant pakuotės, kad būtų matomos vartotojui.“
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 4 punktas
4)  įterpiami 23d–23i punktai:
4)  įterpiami 23d–23ib punktai:
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23d a punktas (naujas)
23da.  Vartotojo neinformavimas aiškiu ir suprantamu būdu, kad siekiant užtikrinti produkto atitiktį funkcijų naujinys nėra būtinas.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23e punktas
23e.  Vartotojo neinformavimas apie prekės ypatybę, įdiegtą siekiant sumažinti prekės patvarumą.
23e.  Ypatybės, skirtos prekės patvarumui sumažinti, įdiegimas.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23e a punktas (naujas)
23ea.  Prekyba preke neišsprendus dizaino problemos per pagrįstą laikotarpį po to, kai ji tapo žinoma, kai tai lemia ankstyvą tos prekės gedimą.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23g punktas
23g.  Teigimas, kad prekes galima taisyti, jei iš tikrųjų taip nėra, arba vartotojo neinformavimas, kad prekių negalima taisyti pagal teisinius reikalavimus.
23g.  Prekyba preke, kurios negalima taisyti pagal teisinius reikalavimus, arba vartotojo neinformavimas, kad prekė yra nepataisoma.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23g a punktas (naujas)
23ga.  Vartotojo neinformavimas, kad neįmanoma gauti atsarginių dalių ir kad yra kitų taisymo apribojimų.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23g b punktas (naujas)
23gb.  Vartotojo neinformavimas, kad prekiautojas atsisakys taisyti gaminį, kurį anksčiau taisė nepriklausomas specialistas arba ne specialistas ar naudotojas.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23h punktas
23h.  Vartotojo skatinimas pakeisti prekės vartojamąsias priemones anksčiau, nei reikėtų dėl techninių priežasčių.
23h.  Prekyba preke, kurios vartojamąsias priemones prireikia pakeisti anksčiau nei būtina dėl techninių priežasčių.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23i punktas
23i.  Neinformavimas, kad prekė suprojektuota taip, kad naudojant ne pirminio gamintojo teikiamas vartojamąsias priemones, atsargines dalis ar priedus jos funkcionalumas mažesnis.
23i.  Prekyba preke, kuri suprojektuota taip, kad naudojant ne pirminio gamintojo teikiamas vartojamąsias priemones, atsargines dalis ar priedus jos funkcionalumas mažesnis.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23i a punktas (naujas)
23ia.  To paties gamintojo ar prekiautojo siūlomas tas pats produktas nepalankiomis sąlygomis arba su trumpesniu komercinės garantijos laikotarpiu vienoje ar keliose valstybėse narėse, kai dėl to vartotojai atsiduria nepalankioje padėtyje.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2005/29/EB
I priedo 23i b punktas (naujas)
23ib.  Prekyba preke, kuri neatitinka Sąjungos gaminius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0099/2023).

Atnaujinta: 2023 m. spalio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika