Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/0092(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0099/2023

Teksty złożone :

A9-0099/2023

Debaty :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Głosowanie :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/01/2024 - 8.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Teksty przyjęte
PDF 262kWORD 74k
Czwartek, 11 maja 2023 r. - Strasburg
Wzmocnienie pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 11 maja 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  W unijnym prawie konsumenckim należy wprowadzić szczegółowe przepisy w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych, które uniemożliwiają konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych, takich jak praktyki związane z postarzaniem towarów, wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące ekologiczności („pseudoekologiczny marketing”), nieprzejrzyste i niewiarygodne oznakowania lub narzędzia informacyjne dotyczące zrównoważonego charakteru. Umożliwiłoby to właściwym organom krajowym skuteczne przeciwdziałanie tym praktykom. Dzięki zapewnieniu, by twierdzenia dotyczące ekologiczności były uczciwe, konsumenci będą mogli wybierać produkty, które są rzeczywiście lepsze dla środowiska niż produkty konkurencji. Zachęci to do konkurowania o produkty bardziej zrównoważone pod względem środowiskowym, ograniczając negatywny wpływ na środowisko.
(1)  W unijnym prawie konsumenckim należy wprowadzić szczegółowe przepisy w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych, które wprowadzają konsumentów w błąd i uniemożliwiają im dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych, takich jak praktyki związane z postarzaniem towarów, wprowadzające w błąd lub fałszywe twierdzenia dotyczące ekologiczności („pseudoekologiczny marketing”), nieprzejrzyste, niecertyfikowane i niewiarygodne oznakowania lub narzędzia informacyjne dotyczące zrównoważonego charakteru. Umożliwiłoby to właściwym organom krajowym skuteczne przeciwdziałanie tym praktykom. Dzięki zapewnieniu, by twierdzenia dotyczące ekologiczności były wiarygodne, jasne, zrozumiałe i uczciwe, konsumenci będą mogli wybierać produkty, które są rzeczywiście lepsze dla środowiska niż produkty konkurencji. Zachęci to do konkurowania o produkty bardziej zrównoważone pod względem środowiskowym, ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa mają również do odegrania rolę w propagowaniu zielonej transformacji i bardziej zrównoważonego charakteru produktów, które produkują i sprzedają na rynku wewnętrznym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Aby zniechęcić przedsiębiorców do wprowadzania konsumentów w błąd co do skutków środowiskowych lub społecznych, trwałości lub możliwości naprawy produktów, w tym poprzez ogólną prezentację produktów, należy zmienić art. 6 ust. 1 dyrektywy 2005/29/WE poprzez dodanie, po indywidualnej ocenie przypadku, skutków środowiskowych lub społecznych, trwałości i możliwości naprawy produktu do wykazu głównych cech produktu, w odniesieniu do których praktyki przedsiębiorcy można uznać za wprowadzające w błąd. Informacje przekazywane przez handlowców na temat zrównoważonego społecznie charakteru produktów, obejmujące warunki pracy, działalność charytatywną czy dbałość o dobrostan zwierząt, również nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd.
(3)  Aby zniechęcić przedsiębiorców do wprowadzania konsumentów w błąd co do skutków środowiskowych lub społecznych, trwałości lub możliwości naprawy produktów, w tym poprzez ogólną prezentację produktów, należy zmienić art. 6 ust. 1 dyrektywy 2005/29/WE poprzez dodanie, po indywidualnej ocenie przypadku, skutków środowiskowych lub społecznych, trwałości, możliwości ponownego użycia, zdolności do recyklingu i możliwości naprawy produktu do wykazu głównych cech produktu, w odniesieniu do których praktyki przedsiębiorcy można uznać za wprowadzające w błąd. Informacje przekazywane przez handlowców na temat zrównoważonego społecznie charakteru produktów, obejmujące warunki pracy, działalność charytatywną czy dbałość o dobrostan zwierząt, również nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Twierdzenia dotyczące ekologiczności, w szczególności twierdzenia dotyczące klimatu, w coraz większym stopniu odnoszą się do przyszłej efektywności w postaci przejścia na neutralność emisyjną, neutralność klimatyczną lub podobnego celu w określonym terminie. Dzięki takim twierdzeniom przedsiębiorcy stwarzają wrażenie, że konsumenci, kupując ich produkty, przyczyniają się do gospodarki niskoemisyjnej. W celu zapewnienia uczciwości i wiarygodności takich twierdzeń należy zmienić art. 6 ust. 2 dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać ich po dokonaniu indywidualnej oceny, jeżeli nie są one poparte jasnymi, obiektywnymi i weryfikowalnymi zobowiązaniami i celami podanymi przez przedsiębiorcę. Takie twierdzenia powinny być również wspierane przez niezależny system monitorowania w celu śledzenia postępów przedsiębiorcy w realizacji zobowiązań i celów.
(4)  Twierdzenia dotyczące ekologiczności, w szczególności twierdzenia dotyczące klimatu, w coraz większym stopniu odnoszą się do przyszłej efektywności w postaci przejścia na neutralność emisyjną, neutralność klimatyczną lub podobnego celu w określonym terminie. Dzięki takim twierdzeniom przedsiębiorcy stwarzają wrażenie, że konsumenci, kupując ich produkty, przyczyniają się do gospodarki niskoemisyjnej. W celu zapewnienia uczciwości i wiarygodności takich twierdzeń należy zmienić art. 6 ust. 2 dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać ich po dokonaniu indywidualnej oceny, jeżeli opierają się one wyłącznie na programach kompensacji emisji lub nie są one poparte jasnymi, obiektywnymi, wymiernymi, opartymi na nauce i weryfikowalnymi zobowiązaniami i celami podanymi przez przedsiębiorcę, w tym szczegółowym planem wdrażania mającym umożliwić osiągnięcie takiej efektywności środowiskowej w przyszłości. W planie tym powinny znajdować się konkretne cele spójne z długoterminowym zobowiązaniem przedsiębiorcy, na których osiągnięcie przewidziano wystarczający budżet i wystarczające zasoby. Twierdzenia powinny być również wspierane przez niezależny system monitorowania w celu śledzenia postępów w realizacji planu wdrażania, a także w wypełnianiu zobowiązań i osiąganiu celów przez przedsiębiorcę.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Porównywanie produktów na podstawie ich aspektów środowiskowych lub społecznych, w tym za pomocą narzędzi informacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, jest coraz powszechniejszą techniką marketingową. W celu zapewnienia, aby takie porównania nie wprowadzały konsumentów w błąd, należy zmienić art. 7 dyrektywy 2005/29/WE, wprowadzając wymóg, aby konsument był informowany o metodzie porównania, produktach, które są przedmiotem porównania, oraz o dostawcach tych produktów, a także o środkach służących aktualizowaniu informacji. Powinno to zagwarantować, że przy korzystaniu z takich usług konsumenci będą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące transakcji. Porównanie powinno być obiektywne, w szczególności poprzez porównanie produktów pełniących tę samą funkcję, z zastosowaniem wspólnej metody i wspólnych założeń, oraz zestawienie istotnych i możliwych do zweryfikowania cech porównywanych produktów.
(6)  Porównywanie produktów na podstawie ich aspektów środowiskowych lub społecznych, w tym za pomocą narzędzi informacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, jest coraz powszechniejszą techniką marketingową, mogącą wprowadzać w błąd konsumentów, którzy nie zawsze są w stanie ocenić wiarygodność tych informacji. W celu zapewnienia, aby takie porównania nie wprowadzały konsumentów w błąd, należy zmienić art. 7 dyrektywy 2005/29/WE, wprowadzając wymóg, aby konsument był informowany o metodzie porównania, produktach, które są przedmiotem porównania, oraz o dostawcach tych produktów, a także o środkach służących aktualizowaniu informacji. Powinno to zagwarantować, że przy korzystaniu z takich usług konsumenci będą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące transakcji. Porównanie powinno być obiektywne, w szczególności poprzez porównanie produktów pełniących tę samą funkcję, z zastosowaniem wspólnej metody i wspólnych założeń, oraz zestawienie istotnych i możliwych do zweryfikowania cech porównywanych produktów.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  Umieszczanie oznakowań dotyczących zrównoważonego charakteru, które nie są oparte na systemie certyfikacji ani nie zostały ustanowione przez organy publiczne, powinno być zakazane poprzez włączenie takich praktyk do wykazu w załączniku I do dyrektywy 2005/29/WE. System certyfikacji powinien spełniać minimalne warunki przejrzystości i wiarygodności. Eksponowanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru pozostaje możliwe bez systemu certyfikacji, jeżeli takie oznakowanie jest ustanawiane przez organ publiczny, lub w przypadku dodatkowych form wyrażania i prezentacji żywności zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Przepis ten stanowi uzupełnienie pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE, który zakazuje twierdzenia, że przedsiębiorca, praktyki handlowe przedsiębiorcy lub produkty zostały zatwierdzone, zaaprobowane lub otrzymały zezwolenie organu publicznego lub prywatnego, gdy jest to niezgodne z rzeczywistością, oraz zakazuje wysuwania takiego twierdzenia przy niespełnianiu warunków zatwierdzenia, aprobaty lub zezwolenia.
(7)  Umieszczanie oznakowań dotyczących zrównoważonego charakteru, które nie są oparte na systemie certyfikacji ani nie zostały ustanowione przez organy publiczne, powinno być zakazane poprzez włączenie takich praktyk do wykazu w załączniku I do dyrektywy 2005/29/WE. System certyfikacji powinien spełniać minimalne warunki przejrzystości i wiarygodności. Monitorowanie zgodności w ramach systemu certyfikacji powinno odbywać się przy pomocy metod, które są proporcjonalne i odpowiednie do charakteru produktów, procesów i przedsiębiorstw objętych tym systemem. Powinna je prowadzić strona trzecia, której kompetencje i niezależność, zarówno od właściciela systemu, jak i od przedsiębiorcy, zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie. Ponadto systemy certyfikacji powinny przewidywać system składania reklamacji dostępny dla konsumentów i innych zewnętrznych zainteresowanych stron, koncentrujący się na niezgodnościach i gwarantujący, że w przypadku stwierdzenia niezgodności oznakowanie dotyczące zrównoważonego charakteru zostanie odebrane. Eksponowanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru pozostaje możliwe bez systemu certyfikacji, jeżeli takie oznakowanie jest ustanawiane przez organ publiczny, lub w przypadku dodatkowych form wyrażania i prezentacji żywności zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Przepis ten stanowi uzupełnienie pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE, który zakazuje twierdzenia, że przedsiębiorca, praktyki handlowe przedsiębiorcy lub produkty zostały zatwierdzone, zaaprobowane lub otrzymały zezwolenie organu publicznego lub prywatnego, gdy jest to niezgodne z rzeczywistością, oraz zakazuje wysuwania takiego twierdzenia przy niespełnianiu warunków zatwierdzenia, aprobaty lub zezwolenia. Oznakowania dotyczące zrównoważonego charakteru ustanawiane przez organy publiczne powinny być dostępne po rozsądnej cenie dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i możliwości finansowych. Należy zachęcać do stosowania systemów certyfikacji i oznakowań dotyczących zrównoważonego charakteru, które sprzyjają stopniowemu wprowadzaniu zrównoważonych praktyk przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
(9)  Należy również zmienić załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać formułowania ogólnych twierdzeń dotyczących ekologiczności bez uznanej wysokiej efektywności środowiskowej, która jest istotna dla tego twierdzenia. Przykładami takich ogólnych twierdzeń dotyczących ekologiczności są: „przyjazne dla środowiska”, „eko-przyjazne”, „eko”, „zielone”, „przyjazne dla natury”, „ekologiczne”, „poprawne środowiskowo”, „przyjazne dla klimatu”, „łagodne dla środowiska”, „przyjazne pod względem emisji dwutlenku węgla”, „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla”, „korzystne pod względem emisji dwutlenku węgla”, „neutralne dla klimatu”, „efektywne energetycznie”, „biodegradowalne”, „oparte na surowcach pochodzenia biologicznego” lub podobne, a także szersze stwierdzenia, takie jak „świadome” lub „odpowiedzialne”, które sugerują lub stwarzają wrażenie wysokiej efektywności środowiskowej. Takie ogólne twierdzenia dotyczące ekologiczności powinny być zakazane w każdym przypadku, gdy nie wykazano uznanej wysokiej efektywności środowiskowej lub gdy specyfikacja twierdzenia nie została podana w jasny i widoczny sposób na tym samym nośniku, takim jak ten sam spot reklamowy, opakowanie produktu lub interfejs sprzedaży internetowej. Na przykład twierdzenie „biodegradowalne” w odniesieniu do produktu byłoby twierdzeniem ogólnym, natomiast twierdzenie, że „opakowanie ulega biodegradacji poprzez kompostowanie domowe w ciągu jednego miesiąca” byłoby twierdzeniem szczegółowym, które nie jest objęte tym zakazem.
(9)  Należy również zmienić załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać formułowania ogólnych twierdzeń dotyczących ekologiczności bez przedstawiania dowodów na wysoką efektywność środowiskową, która jest istotna dla tego twierdzenia. Przykładami takich ogólnych twierdzeń dotyczących ekologiczności są: „przyjazne dla środowiska”, „eko-przyjazne”, „eko”, „zielone”, „przyjazne dla natury”, „naturalne”, „przyjazne zwierzętom”, „wolne od okrucieństwa”, „zrównoważone”, „ekologiczne”, „poprawne środowiskowo”, „przyjazne dla klimatu”, „łagodne dla środowiska”, „niepowodujące wylesiania”, „przyjazne pod względem emisji dwutlenku węgla”, „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla”, „korzystne pod względem emisji dwutlenku węgla”, „neutralne dla klimatu”, „efektywne energetycznie”, „biodegradowalne”, „neutralne pod względem produkcji plastiku”, „bez plastiku”, „oparte na surowcach pochodzenia biologicznego” lub podobne, a także szersze stwierdzenia, takie jak „świadome” lub „odpowiedzialne”, które sugerują lub stwarzają wrażenie wysokiej efektywności środowiskowej. Takie ogólne twierdzenia dotyczące ekologiczności powinny być zakazane w każdym przypadku, gdy opierają się one na kompensacji wpływu na środowisko, na przykład na zakupie jednostek emisji dwutlenku węgla, gdy nie wykazano uznanej wysokiej efektywności środowiskowej lub dowodów naukowych na nią, lub gdy specyfikacja twierdzenia nie została podana w jasny i widoczny sposób na tym samym nośniku, takim jak ten sam spot reklamowy, opakowanie produktu lub interfejs sprzedaży internetowej. Na przykład twierdzenie „biodegradowalne” w odniesieniu do produktu byłoby twierdzeniem ogólnym, natomiast twierdzenie, że „opakowanie ulega biodegradacji poprzez kompostowanie domowe w ciągu jednego miesiąca” byłoby twierdzeniem szczegółowym, które nie jest objęte tym zakazem. Szczególnie ważne jest, aby w przypadkach, w których twierdzeń tych nie można poprzeć dowodami naukowymi, zakazać sugerowania, bazując na kompensacji emisji, że dany produkt lub usługa mają neutralny, mniejszy, skompensowany lub pozytywny wpływ na środowisko pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ może to wprowadzać konsumentów w błąd, wmawiając im, że kupowany przez nich produkt lub działalność przedsiębiorcy nie mają wpływu na środowisko. Nie powinno to uniemożliwiać przedsiębiorstwom reklamowania ich inwestycji w inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, o ile w reklamie nie stwierdza się, że takie inwestycje lub inicjatywy rekompensują lub neutralizują wpływ produktu lub działalności przedsiębiorcy na środowisko albo sprawiają, że mają one na nie pozytywny wpływ.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
(14)  Aby poprawić dobrobyt konsumentów, zmiany w załączniku I do dyrektywy 2005/29/WE powinny również dotyczyć szeregu praktyk związanych z przedwczesnym starzeniem się produktów, w tym praktyk celowego postarzania, rozumianych jako strategia handlowa polegająca na celowym planowaniu lub projektowaniu produktu o ograniczonym okresie użytkowania, tak aby produkt ten stał się przedwcześnie przestarzały lub niefunkcjonalny po pewnym czasie. Zakup produktów, co do których oczekuje się, że będą trwalsze, niż faktycznie są, wyrządza szkodę konsumentom. Ponadto praktyki postarzania produktów mają ogólnie negatywny wpływ na środowisko w postaci zwiększenia ilości odpadów surowcowych. W związku z tym zajęcie się tymi praktykami prawdopodobnie pozwoli zmniejszyć ilość odpadów, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej konsumpcji.
(14)  Aby poprawić dobrobyt konsumentów, zmiany w załączniku I do dyrektywy 2005/29/WE powinny również dotyczyć szeregu praktyk związanych z przedwczesnym starzeniem się produktów, w tym praktyk celowego postarzania, rozumianych jako strategia handlowa polegająca na celowym planowaniu lub projektowaniu produktu o ograniczonym okresie użytkowania, tak aby produkt ten stał się przedwcześnie przestarzały lub niefunkcjonalny po pewnym czasie. Stosowanie praktyk, mających na celu skrócenie żywotności produktu lub nakłonienie do zakupu produktów, co do których oczekuje się, że będą trwalsze, niż faktycznie są, wyrządza szkodę konsumentom. Ponadto praktyki postarzania produktów mają ogólnie negatywny wpływ na środowisko w postaci zwiększenia ilości odpadów surowcowych. W związku z tym zajęcie się tymi praktykami prawdopodobnie pozwoli zmniejszyć ilość odpadów, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej konsumpcji.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Należy również zakazać nieinformowania konsumenta o istnieniu cechy towaru wprowadzonej w celu ograniczenia jego trwałości. Na przykład taką cechą może być oprogramowanie, które po upływie określonego czasu powoduje utratę lub spadek funkcjonalności towaru, lub może być to sprzęt zaprojektowany tak, by uległ awarii po upływie określonego czasu. Zakaz nieinformowania konsumentów o takich cechach towarów uzupełnia dostępne dla konsumentów środki ochrony prawnej i nie wpływa na nie, jeżeli cechy te stanowią brak zgodności na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/77126. Aby taka praktyka handlowa mogła zostać uznana za nieuczciwą, nie powinno być konieczne wykazanie, że celem danej cechy jest skłonienie do wymiany danego towaru. Należy odróżnić stosowanie cech ograniczających trwałość towarów od praktyk wytwarzania z wykorzystaniem materiałów lub procesów o ogólnie niskiej jakości, skutkujących ograniczoną trwałością towarów. Brak zgodności towaru wynikający z zastosowania materiałów lub procesów niskiej jakości powinien nadal podlegać przepisom dotyczącym zgodności towarów określonym w dyrektywie (UE) 2019/771.
(16)  Należy również zakazać wprowadzania cechy towaru, której celem jest ograniczenie jego trwałości. Na przykład taką cechą może być oprogramowanie, które po upływie określonego czasu powoduje utratę lub spadek funkcjonalności towaru, lub może być to sprzęt zaprojektowany tak, by uległ awarii po upływie określonego czasu. Zakaz wprowadzania takich cech towarów nie wpływa na dostępne dla konsumentów środki ochrony prawnej, jeżeli cechy te stanowią brak zgodności na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/77126. Aby taka praktyka handlowa mogła zostać uznana za nieuczciwą, nie powinno być konieczne wykazanie, że celem danej cechy jest skłonienie do wymiany danego towaru. Należy odróżnić stosowanie cech ograniczających trwałość towarów od praktyk wytwarzania z wykorzystaniem materiałów lub procesów o ogólnie niskiej jakości, skutkujących ograniczoną trwałością towarów. Brak zgodności towaru wynikający z zastosowania materiałów lub procesów niskiej jakości powinien nadal podlegać przepisom dotyczącym zgodności towarów określonym w dyrektywie (UE) 2019/771.
__________________
__________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 28).
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 28).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)  Inną praktyką, która powinna być zakazana na podstawie załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE, jest twierdzenie, że towar ma pewną trwałość, jeżeli jej nie ma. Miałoby to miejsce na przykład, gdy przedsiębiorca informuje konsumentów, że pralka powinna przetrwać określoną liczbę cykli prania, podczas gdy rzeczywiste użytkowanie pralki pokazuje, że tak nie jest.
(17)  Inną praktyką, która powinna być zakazana na podstawie załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE, jest twierdzenie, że towar ma pewną trwałość, jeżeli jej nie ma. Miałoby to miejsce na przykład, gdy przedsiębiorca informuje konsumentów, że przy normalnym użytkowaniu zgodnie z instrukcją pralka powinna przetrwać określoną liczbę cykli prania, podczas gdy rzeczywiste użytkowanie pralki pokazuje, że tak nie jest.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)  Ponadto należy również zmienić załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać przedstawiania produktów jako możliwych do naprawy w przypadku, gdy taka naprawa nie jest możliwa, a także zakazać nieinformowania konsumentów, że naprawa towarów zgodnie z wymogami prawnymi nie jest możliwa.
(18)  Ponadto należy również zmienić załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać wprowadzania do obrotu towaru, którego naprawa zgodnie z wymogami prawnymi nie jest możliwa, lub nieinformowania konsumenta, że towar nie nadaje się do naprawy. Ponadto należy również zmienić załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE, tak aby zagwarantować, że konsument będzie zawsze informowany o ograniczeniach dotyczących naprawy, takich jak niedostępność usług naprawczych, niedostępność części zamiennych lub odmowa naprawy w przypadku, gdy produkt był naprawiany przez niezależnego naprawcę, nieprofesjonalnego naprawcę lub przez użytkownika.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
(20)  Inna praktyka związana z postarzaniem produktów, która powinna być zakazana i dodana do wykazu w załączniku I do dyrektywy 2005/29/WE, polega na nakłanianiu konsumenta do wymiany materiałów zużywalnych produktu wcześniej, niż byłoby to konieczne z przyczyn technicznych. Takie praktyki wprowadzają konsumenta w błąd co do tego, że towary przestaną funkcjonować, jeżeli nie zostaną wymienione ich materiały zużywalne, co skłania go do kupna większej ilości materiałów zużywalnych, niż jest to konieczne. Zakazana byłaby na przykład praktyka nakłaniania konsumenta za pomocą ustawień drukarki do wymiany wkładów atramentowych, zanim staną się one faktycznie puste, aby zachęcić do zakupu dodatkowych wkładów atramentowych.
(20)  Inna praktyka związana z postarzaniem produktów, która powinna być zakazana i dodana do wykazu w załączniku I do dyrektywy 2005/29/WE, to wprowadzanie do obrotu towarów, które wymagają wymiany materiałów zużywalnych produktu wcześniej, niż byłoby to konieczne z przyczyn technicznych. Takie praktyki wprowadzają konsumenta w błąd co do tego, że towary przestaną funkcjonować, jeżeli nie zostaną wymienione ich materiały zużywalne, co skłania konsumentów do kupna większej ilości materiałów zużywalnych, niż jest to konieczne. Zakazane byłoby na przykład wprowadzanie do obrotu drukarki, która wymaga od konsumentów wymiany wkładów atramentowych, zanim staną się one faktycznie puste, aby zachęcić do zakupu dodatkowych wkładów atramentowych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
(21)  Należy również zmienić załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać nieinformowania konsumenta, że towar zaprojektowano tak, aby ograniczyć jego funkcjonalność w przypadku korzystania z materiałów zużywalnych, części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są dostarczane przez pierwotnego producenta. Zabronione byłoby na przykład wprowadzanie do obrotu drukarek zaprojektowanych w taki sposób, aby ograniczyć ich funkcjonalność w przypadku stosowania wkładów atramentowych niedostarczonych przez pierwotnego producenta drukarki bez ujawnienia tych informacji konsumentowi. Praktyka ta mogłaby wprowadzać konsumentów w błąd i doprowadzić do zakupu alternatywnego wkładu atramentowego, który nie może być używany w danej drukarce, a tym samym mogłaby generować niepotrzebne koszty naprawy, strumienie odpadów lub dodatkowe koszty wynikające z obowiązku korzystania z materiałów zużywalnych od pierwotnego producenta, czego konsument nie mógł przewidzieć w momencie zakupu. Zabronione byłoby również wprowadzanie do obrotu urządzeń inteligentnych zaprojektowanych w celu ograniczenia ich funkcjonalności przy korzystaniu z ładowarek lub części zamiennych, które nie są dostarczane przez pierwotnego producenta, bez ujawnienia tych informacji konsumentowi.
(21)  Należy również zmienić załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE, aby zakazać wprowadzania do obrotu towarów, które zaprojektowano tak, aby ograniczyć ich funkcjonalność w przypadku korzystania z materiałów zużywalnych, części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są dostarczane przez pierwotnego producenta. Zabronione byłoby na przykład wprowadzanie do obrotu drukarek zaprojektowanych w taki sposób, aby ograniczyć ich funkcjonalność w przypadku stosowania wkładów atramentowych niedostarczonych przez pierwotnego producenta drukarki. Praktyka ta mogłaby wprowadzać konsumentów w błąd i doprowadzić do zakupu alternatywnego wkładu atramentowego, który nie może być używany w danej drukarce, a tym samym mogłaby generować niepotrzebne koszty naprawy, strumienie odpadów lub dodatkowe koszty wynikające z obowiązku korzystania z materiałów zużywalnych od pierwotnego producenta, czego konsument nie mógł przewidzieć w momencie zakupu. Zabronione byłoby również wprowadzanie do obrotu urządzeń inteligentnych zaprojektowanych w celu ograniczenia ich funkcjonalności przy korzystaniu z ładowarek lub części zamiennych, które nie są dostarczane przez pierwotnego producenta.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22
(22)  Aby konsumenci mogli podejmować bardziej świadome decyzje i stymulować popyt na bardziej trwałe towary i ich podaż, przed zawarciem umowy należy podać szczegółowe informacje na temat trwałości i możliwości naprawy produktu w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów. Ponadto w przypadku towarów zawierających elementy cyfrowe, treści cyfrowych i usług cyfrowych należy informować konsumentów o okresie, w którym dostępne są bezpłatne aktualizacje oprogramowania. Należy zatem zmienić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE27, tak aby konsumenci otrzymywali przed zawarciem umowy informacje na temat trwałości, możliwości naprawy i dostępności aktualizacji. Informacje należy przekazywać konsumentom w sposób jasny i zrozumiały oraz zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie 2019/88228. Obowiązek przekazywania konsumentom tych informacji uzupełnia i nie wpływa na prawa konsumentów przewidziane w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/77029 i (UE) 2019/77130.
(22)  Aby konsumenci mogli podejmować bardziej świadome decyzje i stymulować popyt na bardziej trwałe towary i ich podaż, przed zawarciem umowy należy podać szczegółowe informacje na temat trwałości i możliwości naprawy produktu w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów. Ponadto w przypadku towarów zawierających elementy cyfrowe, treści cyfrowych i usług cyfrowych należy informować konsumentów o okresie, w którym dostępne są bezpłatne aktualizacje oprogramowania zgodnie z wymogami prawa Unii lub prawa krajowego, obejmującym co najmniej okres określony w prawie Unii i, w przypadku gdy producent udostępnia takie informacje, jego dobrowolne przedłużenie. Należy zatem zmienić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE27, tak aby konsumenci otrzymywali przed zawarciem umowy informacje na temat trwałości, możliwości naprawy i dostępności aktualizacji. Informacje należy przekazywać konsumentom w sposób jasny i zrozumiały, w tym w języku urzędowym lub w językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym towar jest oferowany, oraz zgodnie z wymogami dostępności określonymi w dyrektywie 2019/88228. Obowiązek przekazywania konsumentom tych informacji uzupełnia i nie wpływa na prawa konsumentów przewidziane w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/77029, (UE) 2019/77130 i (UE) 2011/83.
__________________
__________________
27 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).
27 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).
28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70).
28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70).
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 1).
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 1).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 28).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 28).
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23
(23)  Dobrym wskaźnikiem trwałości towaru jest udzielana przez producenta handlowa gwarancja trwałości w rozumieniu art. 17 dyrektywy (UE) 2019/771. W związku z tym należy zmienić dyrektywę 2011/83/UE, tak aby zobowiązać przedsiębiorców sprzedających towary do informowania konsumentów o istnieniu udzielanej przez producenta handlowej gwarancji trwałości w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów, w przypadku gdy producent udostępnia te informacje.
(23)  Dobrym wskaźnikiem trwałości towaru jest czas trwania ustawowej gwarancji zgodności z umową, a także jej dobrowolne przedłużenie w formie równoważnej handlowej gwarancji trwałości udzielonej przez producenta w rozumieniu art. 17 dyrektywy (UE) 2019/771, obejmującej cały towar i udzielonej bez dodatkowych kosztów. W związku z tym należy zmienić dyrektywę 2011/83/UE, tak aby przed zawarciem umowy przedsiębiorcy mieli obowiązek dostarczać oznakowanie zawierające co najmniej przypomnienie o ustawowej gwarancji zgodności z umową oraz, w stosownych przypadkach, informacje o jej dobrowolnym przedłużeniu w formie handlowej gwarancji trwałości.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)
(23a)  Kiedy towary udostępnia się konsumentom i innym użytkownikom końcowym, oznakowanie powinno być czytelne i umieszczone w widocznym miejscu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24
(24)  Problem ograniczonej trwałości wbrew oczekiwaniom konsumentów jest najistotniejszy w przypadku towarów wykorzystujących energię, które korzystają z zewnętrznego źródła energii. Konsumentów najbardziej interesuje też informacja o oczekiwanej trwałości tej kategorii towarów. Dlatego jedynie w odniesieniu do tej kategorii towarów konsumenci powinni być informowani, że producent nie dostarczył informacji o istnieniu udzielanej przez niego handlowej gwarancji trwałości na okres dłuższy niż dwa lata.
skreśla się
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25
(25)  Towarów zawierających elementy wykorzystujące energię, jeżeli elementy te stanowią jedynie wyposażenie dodatkowe i nie przyczyniają się do głównej funkcji tych towarów, takich jak oświetlenie dekoracyjne odzieży lub obuwia, lub światło elektryczne do rowerów, nie należy klasyfikować jako towarów wykorzystujących energię.
skreśla się
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26
(26)  Biorąc pod uwagę ustalony minimalny okres dwóch lat odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności w świetle dyrektywy (UE) 2019/771 oraz fakt, że wiele awarii produktu ma miejsce po upływie dwóch lat, obowiązek przedsiębiorcy w zakresie informowania konsumentów o istnieniu i okresie obowiązywania handlowej gwarancji trwałości udzielanej przez producenta powinien mieć zastosowanie do gwarancji na okres dłuższy niż dwa lata.
skreśla się
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27
(27)  Aby ułatwić konsumentom podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej transakcji przy porównywaniu towarów przed zawarciem umowy, przedsiębiorcy powinni informować konsumentów o istnieniu i okresie obowiązywania handlowej gwarancji trwałości udzielanej przez producenta dla całego towaru, a nie dla poszczególnych jego elementów.
skreśla się
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
(28)  Producent i sprzedawca powinni mieć swobodę oferowania innych rodzajów gwarancji handlowych i usług posprzedażnych przez dowolny okres. Informacje przekazywane konsumentowi na temat tych innych gwarancji handlowych lub usług nie powinny jednak wprowadzać konsumenta w błąd co do istnienia i okresu obowiązywania udzielanej przez producenta handlowej gwarancji trwałości, która obejmuje cały towar i obowiązuje przez okres dłuższy niż dwa lata.
(28)  Producent i sprzedawca powinni mieć swobodę oferowania innych rodzajów gwarancji handlowych i usług posprzedażnych przez dowolny okres. Informacje przekazywane konsumentowi na temat tych innych gwarancji handlowych lub usług nie powinny jednak wprowadzać konsumenta w błąd.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
(29)  Aby promować konkurencję między producentami w odniesieniu do trwałości towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorcy sprzedający te towary powinni informować konsumentów o minimalnym okresie, w którym producent zobowiązuje się do zapewnienia aktualizacji oprogramowania dla takich towarów. Aby jednak uniknąć przeciążenia konsumentów informacjami, informacje te powinny być przekazywane tylko wtedy, gdy okres ten jest dłuższy niż okres, w którym producent gwarantuje trwałość, ponieważ gwarancja ta wymaga aktualizacji, w tym aktualizacji zabezpieczeń niezbędnych do utrzymania wymaganych funkcji i wydajności towarów z elementami cyfrowymi. Ponadto informacje o zobowiązaniu producenta do zapewnienia aktualizacji oprogramowania mają znaczenie, wyłącznie gdy umowa sprzedaży dotycząca towarów z elementami cyfrowymi przewiduje pojedynczą dostawę treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2019/771. Nie powinien natomiast istnieć nowy obowiązek podawania tych informacji, w przypadku gdy umowa sprzedaży przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez pewien okres, ponieważ w przypadku tych umów w art. 7 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/771 określono, w odniesieniu do art. 10 ust. 2 lub 5, okres, w którym sprzedawca ma zapewnić, aby konsument był informowany o aktualizacjach i aby takie aktualizacje były mu dostarczane.
(29)  Aby promować konkurencję między producentami w odniesieniu do trwałości towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorcy sprzedający te towary powinni informować konsumentów o minimalnym okresie, w którym producent dostarczy aktualizację oprogramowania dla takich towarów, w tym przynajmniej o okresie, w którym zgodnie z prawem Unii należy dostarczać aktualizacje i, w przypadku gdy producent udostępnia takie informacje, o jego dobrowolnym przedłużeniu. Informacje te powinny być przekazywane tylko wtedy, gdy okres ten jest dłuższy niż okres obowiązywania gwarancji handlowej udzielanej przez producenta.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30
(30)  Podobnie przedsiębiorcy oferujący treści cyfrowe i usługi cyfrowe powinni również informować konsumentów o minimalnym okresie, w którym dostawca treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – w przypadku gdy dostawca jest inny niż przedsiębiorca – zobowiązuje się do zapewnienia aktualizacji oprogramowania, w tym aktualizacji zabezpieczeń, niezbędnych do zapewnienia zgodności treści cyfrowych i usług cyfrowych. Informacja o zobowiązaniu dostawcy do zapewnienia aktualizacji oprogramowania ma znaczenie tylko wtedy, gdy umowa przewiduje pojedynczą dostawę lub dostawę składającą się z szeregu odrębnych czynności, do których ma zastosowanie art. 8 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2019/770. Nie należy natomiast wprowadzać nowego obowiązku podawania tych informacji, w przypadku gdy umowa przewiduje ciągłą dostawę przez pewien okres, ponieważ w odniesieniu do tych umów w art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy (UE) 2019/770 określono okres, w którym przedsiębiorca ma zapewnić, aby konsument był informowany o aktualizacjach i aby takie aktualizacje były mu dostarczane.
(30)  Podobnie przedsiębiorcy oferujący treści cyfrowe i usługi cyfrowe powinni również informować konsumentów o minimalnym okresie po dacie wprowadzenia do obrotu, w którym dostawca treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – w przypadku gdy dostawca jest inny niż przedsiębiorca – dostarczy aktualizacje oprogramowania, w tym aktualizacje zabezpieczeń, niezbędnych do zapewnienia zgodności treści cyfrowych i usług cyfrowych. Informacje te powinny obejmować co najmniej okres, w którym zgodnie z prawem Unii muszą być zapewnione aktualizacje. Dostawca przekaże te informacje przedsiębiorcy we wszystkich przypadkach.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31
(31)  Aby umożliwić konsumentom podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej transakcji i wybór towarów, które są łatwiejsze do naprawy, przed zawarciem umowy przedsiębiorcy powinni zapewnić, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów, punktową ocenę możliwości naprawy danego towaru podaną przez producenta zgodnie z prawem Unii.
(31)  Aby umożliwić konsumentom podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej transakcji i wybór towarów, które są łatwiejsze do naprawy, przed zawarciem umowy przedsiębiorcy powinni zapewnić, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów, punktową ocenę możliwości naprawy danego towaru podaną przez producenta zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32
(32)  Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) i art. 6 ust. 1 lit. m) dyrektywy 2011/83/UE przedsiębiorcy są zobowiązani do udzielenia konsumentowi – zanim zostanie związany umową – informacji o istnieniu i warunkach usług posprzedażnych, w tym usług naprawczych, jeżeli takie usługi są świadczone. Ponadto w celu zapewnienia, aby konsumenci byli dobrze poinformowani o możliwości naprawy nabywanych przez siebie towarów, w przypadku gdy punktowa ocena możliwości naprawy nie została ustalona zgodnie z prawem Unii, przedsiębiorcy powinni przedstawić w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów inne istotne informacje dotyczące naprawy, które są udostępniane przez producenta, takie jak informacje o dostępności części zamiennych oraz podręcznik użytkownika i naprawy.
(32)  Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) i art. 6 ust. 1 lit. m) dyrektywy 2011/83/UE przedsiębiorcy są zobowiązani do udzielenia konsumentowi – zanim zostanie związany umową – informacji o istnieniu i warunkach usług posprzedażnych, w tym usług naprawczych. Ponadto w celu zapewnienia, aby konsumenci byli dobrze poinformowani o możliwości naprawy nabywanych przez siebie towarów, w przypadku gdy punktowa ocena możliwości naprawy nie została ustalona, przedsiębiorcy powinni przedstawić w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów inne istotne informacje dotyczące naprawy, takie jak informacje na temat dostępności i maksymalnej przewidywanej ceny części zamiennych niezbędnych do naprawy towaru, minimalnego, okresu po zakupie towaru, w którym dostępne są części zamienne i akcesoria, procedury ich zamawiania, dostępności podręcznika użytkownika i naprawy, a także dostępności narzędzi do diagnostyki i do naprawy oraz usług diagnostycznych i naprawczych. Informacje te powinny być przekazywane odpowiednim przedsiębiorcom przez producentów towarów.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33
(33)  Przedsiębiorcy powinni przekazywać konsumentom informacje na temat istnienia i okresu obowiązywania udzielanej przez producenta handlowej gwarancji trwałości, minimalnego okresu dostarczania aktualizacji oraz informacji dotyczących naprawy innych niż punktowa ocena możliwości naprawy, w przypadku gdy producent lub dostawca treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, jeżeli jest inny od przedsiębiorcy, udostępnia odpowiednie informacje. W szczególności w odniesieniu do towarów przedsiębiorca powinien przekazać konsumentom informacje, które producent przekazał przedsiębiorcy lub w inny sposób zamierzał udostępnić konsumentowi przed zawarciem umowy, zaznaczając je na samym produkcie, jego opakowaniu lub etykietach i oznakowaniach, z którymi konsument zazwyczaj zapoznałby się przed zawarciem umowy. Przedsiębiorca nie powinien być zobowiązany do aktywnego poszukiwania takich informacji od producenta, na przykład na stronach internetowych poświęconych konkretnym produktom.
(33)  Przedsiębiorcy powinni przekazywać konsumentom informacje na temat istnienia oznakowania, minimalnego okresu dostarczania aktualizacji oraz informacji dotyczących naprawy innych niż punktowa ocena możliwości naprawy. W szczególności w odniesieniu do towarów przedsiębiorca powinien przekazać konsumentom informacje, które producent przekazał przedsiębiorcy lub w inny sposób zamierzał udostępnić konsumentowi przed zawarciem umowy, zaznaczając je na samym produkcie, jego opakowaniu lub etykietach i oznakowaniach, z którymi konsument zazwyczaj zapoznałby się przed zawarciem umowy. Przedsiębiorca nie powinien być zobowiązany do aktywnego poszukiwania takich informacji od producenta, na przykład na stronach internetowych poświęconych konkretnym produktom. Jeżeli przedsiębiorcy nie są producentami towarów, ich wpływ na projektowanie produktów oraz ich wkład w odniesieniu do wszelkich informacji towarzyszących produktom może być ograniczony. W takim przypadku producenci powinni przekazywać odpowiednie informacje przedsiębiorcom, którzy mają kontakt z konsumentami. Ponadto przedsiębiorcy powinni być odpowiedzialni za dalsze przekazywanie tych informacji konsumentom.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36 a (nowy)
(36a)  Komisja powinna przedstawić łatwe do zrozumienia wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące wymogów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu tych wytycznych Komisja powinna uwzględnić potrzeby MŚP, aby ograniczyć do minimum obciążenia administracyjne i finansowe, a jednocześnie ułatwić im przestrzeganie niniejszej dyrektywy. Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami posiadającymi doświadczenie w dziedzinie marketingu.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – wprowadzenie
1)  w art. 2 dodaje się lit. o)–y) w brzmieniu:
1)  w art. 2 dodaje się lit. o)–ya) w brzmieniu:
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera o
o)  »twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza wszelkie komunikaty lub oświadczenia w kontekście komunikacji handlowej, które nie są obowiązkowe na mocy prawa Unii ani prawa krajowego – w tym oświadczenia w postaci tekstu, ilustracji, grafiki lub symbolu, występujące w dowolnej postaci, w tym w formie oznakowania, nazwy handlowej, nazwy przedsiębiorstwa lub nazwy produktu – w którym stwierdza się lub sugeruje, że produkt lub przedsiębiorca ma pozytywny wpływ na środowisko lub nie ma na nie żadnego wpływu, jest mniej szkodliwy dla środowiska niż, odpowiednio, inne produkty lub inni przedsiębiorcy, lub że oddziaływanie produktu lub przedsiębiorcy poprawiło się z czasem;
o)  »twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza wszelkie komunikaty lub oświadczenia w kontekście komunikacji handlowej, które nie są obowiązkowe na mocy prawa Unii ani prawa krajowego – w tym oświadczenia w postaci tekstu, ilustracji, grafiki lub symbolu, występujące w dowolnej postaci, w tym w formie oznakowania, nazwy handlowej, nazwy przedsiębiorstwa lub nazwy produktu – i w którym stwierdza się lub sugeruje, że produkt, kategoria produktu, marka lub przedsiębiorca ma pozytywny wpływ na środowisko lub nie ma na nie żadnego wpływu, jest mniej szkodliwy dla środowiska niż, odpowiednio, inne produkty, marki lub inni przedsiębiorcy, lub że oddziaływanie produktu, marki lub przedsiębiorcy poprawiło się z czasem;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera p
p)  »wyraźne twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza twierdzenie dotyczące ekologiczności, które ma formę tekstową lub jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru;
skreśla się
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera q
q)  »ogólne twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza każde wyraźne twierdzenie dotyczące ekologiczności, które nie jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru, w przypadku gdy specyfikacja twierdzenia nie jest podana w jasny ani widoczny sposób na tym samym nośniku;
q)  »ogólne twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza twierdzenie dotyczące ekologiczności, które nie jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru, w przypadku gdy specyfikacja twierdzenia nie jest podana w jasny ani widoczny sposób na tym samym nośniku;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera s
s)  »system certyfikacji« oznacza system weryfikacji przez osobę trzecią, który jest otwarty na przejrzystych, sprawiedliwych i niedyskryminujących warunkach dla wszystkich przedsiębiorców chcących spełnić wymogi systemu i zdolnych do ich spełnienia, który to system poświadcza, że produkt spełnia określone wymogi i w odniesieniu do którego monitorowanie zgodności jest obiektywne, oparte na międzynarodowych, unijnych lub krajowych normach i procedurach oraz prowadzone przez stronę niezależną zarówno od właściciela systemu, jak i od przedsiębiorcy;
s)  »system certyfikacji« oznacza system weryfikacji przez osobę trzecią:
(i)   który jest otwarty na publicznie dostępnych, przejrzystych, sprawiedliwych i niedyskryminujących warunkach oraz po rozsądnej cenie dla przedsiębiorców i podmiotów chcących spełnić wymogi systemu i zdolnych do ich spełnienia;
(ii)   który poświadcza, że produkt, procedura lub działalność spełniają określone, publicznie dostępne i niezależnie opracowane wymogi;
(iii)   który jest monitorowany i certyfikowany w sposób obiektywny, w oparciu o międzynarodowe, unijne lub krajowe normy i procedury, z uwzględnieniem charakteru danych produktów, procesów lub przedsiębiorstw;
(iv)  który gwarantuje, że monitorowanie zgodności, o którym mowa w ppkt (iii), prowadzi osoba trzecia, której kompetencje i niezależność, zarówno od właściciela systemu, jak i od przedsiębiorcy, zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie; oraz
(v)  który przewiduje system składania skarg dostępny dla konsumentów i innych zewnętrznych zainteresowanych stron, koncentrujący się na niezgodnościach i gwarantujący, że w przypadku stwierdzenia niezgodności oznakowanie dotyczące zrównoważonego charakteru zostanie odebrane.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera t
t)  »narzędzie informacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju« oznacza oprogramowanie, w tym stronę internetową, część strony internetowej lub aplikacji, obsługiwane przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, które dostarcza konsumentom informacji na temat środowiskowych lub społecznych aspektów produktów lub które porównuje produkty pod kątem tych aspektów;
t)  »narzędzie informacyjne i porównawcze dotyczące zrównoważonego rozwoju« oznacza oprogramowanie, w tym stronę internetową, część strony internetowej lub aplikacji, obsługiwane przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, które dostarcza konsumentom informacji na temat środowiskowych lub społecznych aspektów produktów lub które porównuje produkty pod kątem tych aspektów.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera w
w)  »aktualizacja oprogramowania« oznacza bezpłatną aktualizację, w tym aktualizację zabezpieczeń, niezbędną do zapewnienia zgodności towarów z elementami cyfrowymi, treściami cyfrowymi i usługami cyfrowymi zgodnie z dyrektywami (UE) 2019/770 i (UE) 2019/771;
w)  »aktualizacja oprogramowania« oznacza bezpłatną aktualizację zabezpieczeń bądź funkcjonalności lub funkcji, niezbędną do zapewnienia zgodności towarów z elementami cyfrowymi, treściami cyfrowymi i usługami cyfrowymi zgodnie z dyrektywami (UE) 2019/770 i (UE) 2019/771, lub aktualizację, która zwiększa albo ogranicza ich trwałość;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera w a (nowa)
wa)  »aktualizacja zabezpieczeń« oznacza aktualizację systemu operacyjnego, w tym poprawki zabezpieczeń, jeśli dane urządzenie tego wymaga, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa wyrobu;
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera w b (nowa)
wb)  »aktualizacja funkcjonalności« oznacza aktualizację systemu operacyjnego, której głównym celem jest wdrożenie nowych funkcjonalności;
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera x
x)  »materiał zużywalny« oznacza każdy element towaru, który jest regularnie użytkowany i wymaga wymiany, aby towar mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem;
x)  »materiał zużywalny« oznacza każdy element towaru, który jest regularnie użytkowany i wymaga wymiany lub uzupełnienia, aby towar mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 2 – akapit 1 – litera y a (nowa)
ya)  »kompensacja emisji« oznacza nabycie jednostek emisji dwutlenku węgla lub udzielenie wsparcia finansowego na rzecz projektów środowiskowych w celu neutralizacji, redukcji, kompensacji lub włączenia oddziaływania samego nabywcy na środowisko lub oddziaływania jego towarów lub usług na środowisko.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b
b)  główne cechy produktu, takie jak jego dostępność, związane z nim korzyści, ryzyko, wykonanie, skład, skutki środowiskowe lub społeczne, wyposażenie dodatkowe, trwałość, możliwość naprawy, obsługa posprzedażna klienta i rozpatrywanie reklamacji, sposób i data produkcji lub dostarczenia, dostawa, przydatność, zastosowanie, ilość, specyfikacja, pochodzenie geograficzne lub handlowe, spodziewane rezultaty jego zastosowania lub wyniki i istotne cechy testów lub kontroli przeprowadzonych na produkcie.”;
b)  główne cechy produktu, takie jak jego dostępność, związane z nim korzyści, ryzyko, wykonanie, skład, skutki środowiskowe lub społeczne, wyposażenie dodatkowe, trwałość, możliwość naprawy, możliwość ponownego użycia, zdolności do recyklingu, obsługa posprzedażna klienta i rozpatrywanie reklamacji, sposób i data produkcji lub dostarczenia, dostawa, przydatność, zastosowanie, ilość, specyfikacja, pochodzenie geograficzne lub handlowe, spodziewane rezultaty jego zastosowania lub wyniki i istotne cechy testów lub kontroli przeprowadzonych na produkcie.”;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c
aa)  ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c)  każdy rodzaj wprowadzenia towaru na rynek w jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki.
„c) każdy rodzaj wprowadzenia na rynek w jednym państwie członkowskim towaru o pozornie identycznym wyglądzie jak inny towar, który jest sprzedawany w innych państwach członkowskich pod tą samą marką, znakiem towarowym lub oznaczeniem, w sytuacji gdy towar ten różni się składem lub właściwościami, w tym w profilu sensorycznym;”;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b – wprowadzenie
b)  w ust. 2 dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu:
b)  w ust. 2 dodaje się lit. d)–ea) w brzmieniu:
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d
d)  formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności związanych z przyszłą efektywnością środowiskową bez jasnych, obiektywnych i weryfikowalnych zobowiązań ani celów oraz bez niezależnego systemu monitorowania;
d)  formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności związanych z przyszłą efektywnością środowiskową wyłącznie w oparciu o programy kompensacji emisji lub bez jasnych, obiektywnych, wymiernych, opartych na podstawach naukowych i weryfikowalnych zobowiązań, bez szczegółowego i realistycznego planu wdrażania zawierającego odniesienia do zobowiązań budżetowych i technicznych, ani bez osiągalnych celów oraz bez niezależnego systemu monitorowania opartego na odpowiednich danych;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2005/29/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)  praktyki, których skutkiem lub prawdopodobnym skutkiem jest wypaczenie lub osłabienie autonomii, procesu podejmowania decyzji lub dokonywania wyboru przez odbiorców usługi za pośrednictwem struktury, sposobu zaprojektowania lub funkcji interfejsu internetowego lub jego części.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a
a)  dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:
skreśla się
„3a) »towar wykorzystujący energię« oznacza każdy towar, którego zgodne z przeznaczeniem działanie jest uzależnione od wkładu energii (energia elektryczna, paliwa kopalne i odnawialne źródła energii);”;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 d
14d)  »punktowa ocena możliwości naprawy« oznacza punktację wyrażającą możliwość dokonania naprawy towaru, na podstawie metody ustanowionej zgodnie z prawem Unii;
14d)  »punktowa ocena możliwości naprawy« oznacza punktację wyrażającą możliwość dokonania naprawy towaru, na podstawie zharmonizowanej metody ustanowionej na szczeblu Unii;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – akapit 1 – litera -a (nowa)
-a)  skreśla się lit. e);
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – wprowadzenie
a)  dodaje się lit. ea)–ed) w brzmieniu:
a)  dodaje się lit. ea)–ec) w brzmieniu:
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e a
ea)  w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których producent je udostępnia – informacje o tym, że towary są objęte handlową gwarancją trwałości, oraz okres obowiązywania tej gwarancji w jednostkach czasu, w przypadku gdy gwarancja ta obejmuje cały towar i ma okres dłuższy niż dwa lata;
ea)  w odniesieniu do wszystkich towarów – etykieta określona w załączniku Z informująca o okresie obowiązywania ustawowej gwarancji zgodności oraz, w stosownych przypadkach, o jej dobrowolnym przedłużeniu w formie handlowej gwarancji trwałości;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e b
eb)  w odniesieniu do towarów wykorzystujących energię, dla których producent nie udostępnia informacji, o których mowa w lit. ea) – informacje o tym, że producent nie dostarczył informacji na temat istnienia handlowej gwarancji trwałości na okres dłuższy niż dwa lata. Informacje te są co najmniej tak widoczne jak wszelkie inne informacje o istnieniu i warunkach usług posprzedażnych i gwarancji handlowych zapewnianych zgodnie z lit. e);
skreśla się
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e c
ec)  w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, w przypadku gdy producent udostępnia takie informacje – minimalny okres w jednostkach czasu, w którym producent dostarcza aktualizacje oprogramowania, chyba że umowa przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez pewien okres. W przypadku gdy informacje o istnieniu handlowej gwarancji trwałości są dostarczane zgodnie z lit. ea), informacje na temat aktualizacji przekazuje się, jeżeli aktualizacje te są dostarczane na okres dłuższy, niż wynosi handlowa gwarancja trwałości;
ec)  w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – minimalny okres (w jednostkach czasu, począwszy od daty wprowadzenia do obrotu), przez który producent dostarcza aktualizacje oprogramowania i który obejmuje co najmniej okres przewidziany prawem Unii, przez który takie aktualizacje muszą być dostarczane, i jego dobrowolne przedłużenie, jeżeli producent udostępnia takie informacje;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e d
ed)  w odniesieniu do treści cyfrowych i usług cyfrowych, w przypadku gdy ich dostawca jest inny niż przedsiębiorca i udostępnia takie informacje – minimalny okres w jednostkach czasu, w którym dostawca dostarcza aktualizacje oprogramowania, chyba że umowa przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez pewien okres;”;
ed)  w odniesieniu do treści cyfrowych i usług cyfrowych, jeżeli ich dostawca jest inny niż przedsiębiorca – minimalny okres (w jednostkach czasu, począwszy od daty wprowadzenia do obrotu), przez który dostawca dostarcza aktualizacje oprogramowania, i który obejmuje co najmniej okres, przez który aktualizacje muszą być dostarczane zgodnie z obowiązującym prawem Unii;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera j
j)  jeżeli lit. i) nie ma zastosowania – informacje udostępniane przez producenta na temat dostępności części zamiennych, w tym procedury ich zamawiania, oraz na temat dostępności podręcznika użytkownika i naprawy.”;
j)  jeżeli lit. i) nie ma zastosowania – informacje dostarczane przez producenta na temat dostępności i maksymalnej oczekiwanej ceny części zamiennych niezbędnych do naprawy towarów, w tym o minimalnym okresie od daty zakupu towaru, przez który części zamienne i akcesoria będą dostępne, o procedurze ich zamawiania oraz o dostępności podręcznika użytkownika i podręcznika naprawy, a także o dostępności narzędzi do diagnostyki i do naprawy oraz usług naprawczych.”;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Niezależnie od lit. ea), jeżeli przedsiębiorcy oferują produkty w więcej niż jednym państwie członkowskim, mogą zdecydować się na wskazanie na etykiecie, o której mowa w załączniku Z, minimalnego unijnego okresu dwuletniej gwarancji zgodności. Korzystający z tej możliwości, przedsiębiorcy do etykiety dołączają oświadczenie, w którym stwierdza się, że „konsument korzysta z minimalnej gwarancji ustawowej wynoszącej dwa lata, chyba że na mocy obowiązującego prawa krajowego przewidziano gwarancję dłuższą niż dwa lata”.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
ba)  dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. XXX w celu zmiany załącznika Z poprzez wprowadzenie, zmianę, dodanie lub usunięcie wszelkich szczegółów dotyczących informacji lub elementów tekstowych określonych w niniejszym artykule.”;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)
bb)  dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Producent udostępnia przedsiębiorcy wszelkie istotne informacje, w tym informacje wymienione w lit. ea), eb), ec), i) i j), aby przedsiębiorca był w stanie wywiązać się ze stosownych obowiązków informacyjnych określonych w ust. 1.”
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g
-a)   lit. g) otrzymuje brzmienie:
„g) warunki płatności, dostawy, wykonania, termin, w jakim przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towarów lub świadczenia usług oraz, w stosownym przypadku, istnienie możliwości dostawy o niższych emisjach CO2, oraz – w stosownym przypadku – procedury rozpatrywania reklamacji przez przedsiębiorcę;”;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a a (nowa)
-aa)   skreśla się lit. l) i m);
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera m a
ma)  w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów, dla których producent je udostępniainformacje o tym, że towary są objęte handlową gwarancją trwałości, oraz okres obowiązywania tej gwarancji w jednostkach czasu, w przypadku gdy gwarancja ta obejmuje cały towar i ma okres dłuższy niż dwa lata;
ma)  w odniesieniu do wszystkich towarów – etykieta określona w załączniku Z informująca o okresie obowiązywania ustawowej gwarancji zgodności oraz, w stosownych przypadkach, o jej dobrowolnym przedłużeniu w formie handlowej gwarancji trwałości;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera m b
mb)   w odniesieniu do towarów wykorzystujących energię, dla których producent nie udostępnia informacji, o których mowa w lit. ma) – informacje o tym, że producent nie dostarczył informacji na temat istnienia handlowej gwarancji trwałości na okres dłuższy niż dwa lata. Informacje te są co najmniej tak widoczne jak wszelkie inne informacje o istnieniu i warunkach usług posprzedażnych i gwarancji handlowych zapewnianych zgodnie z lit. m);
skreśla się
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera m c
mc)  w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, w przypadku gdy producent udostępnia takie informacje – minimalny okres w jednostkach czasu, w którym producent dostarcza aktualizacje oprogramowania, chyba że umowa przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez pewien okres. W przypadku gdy informacje o istnieniu handlowej gwarancji trwałości są dostarczane zgodnie z lit. ma), informacje na temat aktualizacji przekazuje się, jeżeli aktualizacje te są dostarczane na okres dłuższy, niż wynosi handlowa gwarancja trwałości;
mc)  w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – minimalny okres (w jednostkach czasu, począwszy od daty wprowadzenia do obrotu), przez który producent dostarcza aktualizacje oprogramowania i który obejmuje co najmniej okres przewidziany prawem Unii, przez który takie aktualizacje muszą być dostarczane, i jego dobrowolne przedłużenie, jeżeli producent udostępnia takie informacje;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera m d
md)  w odniesieniu do treści cyfrowych i usług cyfrowych, w przypadku gdy ich dostawca jest inny niż przedsiębiorca i udostępnia takie informacje – minimalny okres w jednostkach czasu, w którym dostawca dostarcza aktualizacje oprogramowania, chyba że umowa przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez pewien okres;
md)  w odniesieniu do treści cyfrowych i usług cyfrowych, jeżeli ich dostawca jest inny niż przedsiębiorca – minimalny okres (w jednostkach czasu, począwszy od daty wprowadzenia do obrotu), przez który dostawca dostarcza aktualizacje oprogramowania i który obejmuje co najmniej okres, przez który aktualizacje muszą być dostarczane zgodnie z obowiązującym prawem Unii;”;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera v
v)  jeżeli lit. u) nie ma zastosowania – informacje udostępniane przez producenta na temat dostępności części zamiennych, w tym procedury ich zamawiania, oraz na temat dostępności podręcznika użytkownika i naprawy.”;
v)  jeżeli lit. u) nie ma zastosowania – informacje dostarczane przez producenta na temat dostępności i maksymalnej spodziewanej ceny części zamiennych niezbędnych do naprawy towaru, w tym o minimalnym okresie, począwszy od daty zakupu towaru, przez który części zamienne i akcesoria będą dostępne, o procedurze ich zamawiania oraz o dostępności podręcznika użytkownika i podręcznika naprawy, a także o dostępności narzędzi do diagnostyki i do naprawy oraz usług diagnostycznych i naprawczych.”;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera v a (nowa)
va)  adres dostępnych centrów naprawczych, do których konsumenci mają zwracać towary w celu ich naprawy.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2011/83/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
bb)  dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Producent udostępnia przedsiębiorcy wszelkie istotne informacje, w tym informacje wymienione w ust. 1 lit. ea), eb), ec), i) i j), aby przedsiębiorca był w stanie wywiązać się ze stosownych obowiązków informacyjnych określonych w ust. 1.”;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1
Do dnia [pięć lat od daty przyjęcia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.
Do dnia [pięć lat od daty przyjęcia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy i osiągniętych postępów.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)
Sprawozdanie to ma zawierać ocenę, czy dyrektywa przyczyniła się do lepszej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i wprowadzającą w błąd reklamą produktów reklamowanych jako zrównoważone, a także podsumowanie pozytywnych i negatywnych skutków dla przedsiębiorstw, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik Z
Załącznik Z
Treść i format etykiety
1.  Etykieta ma następujący format:
XX rok/lata/lat + YY rok/lata/lat
2.  Litery XX zastępuje się liczbą odpowiadającą okresowi obowiązywania ustawowej gwarancji zgodności. Litery YY zastępuje się liczbą odpowiadającą dobrowolnemu przedłużeniu ustawowej gwarancji zgodności w formie równoważnej handlowej gwarancji trwałości.
3.  Etykietę umieszcza się w widocznym miejscu i w taki sposób, by była wyraźnie czytelna dla konsumenta.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – wprowadzenie
2)  dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
2)  dodaje się pkt 4a–4bb w brzmieniu:
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 4a
4a.  Formułowanie ogólnego twierdzenia dotyczącego ekologiczności, dla którego przedsiębiorca nie jest w stanie wykazać uznanej wysokiej efektywności środowiskowej istotnej dla tego twierdzenia.
4a.  Formułowanie ogólnego twierdzenia dotyczącego ekologiczności, jeżeli przedsiębiorca nie dostarcza odpowiadającego temu twierdzeniu dowodu na uznaną wysoką efektywność środowiskową.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 4b
4b.  Formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności w odniesieniu do całego produktu, jeżeli w rzeczywistości dotyczą one tylko określonego aspektu produktu.;
4b.  Formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności w odniesieniu do całego produktu lub ogółu działalności przedsiębiorcy, jeżeli w rzeczywistości dotyczą one tylko określonego aspektu produktu lub działalności przedsiębiorcy.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 4b a (nowy)
4ba.  Twierdzenie w oparciu o kompensację emisji, że dany produkt ma neutralny, mniejszy, skompensowany lub pozytywny wpływ na środowisko w zakresie emisji gazów cieplarnianych.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 4b b (nowy)
4bb.  Formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności, których nie można uzasadnić zgodnie z wymogami prawnymi.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 7 a (nowy)
2a)  dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a. (i) Większe eksponowanie niektórych wariantów, gdy odbiorca usługi online jest proszony o podjęcie decyzji.
(ii)  Czynienie procedury rezygnacji z usługi znacznie bardziej kłopotliwą niż zdecydowanie się na usługę.”;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 13 a (nowy)
3a)  dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a. Wprowadzanie do obrotu towaru jako identycznego lub pozornie identycznego z innym towarem wprowadzonym do obrotu w co najmniej jednym państwie członkowskim, gdy towary te różnią się składem lub właściwościami, co nie jest wyraźnie wskazane na opakowaniu w taki sposób, by było widoczne dla konsumenta.”;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 4
4)  dodaje się pkt 23d–23i w brzmieniu:
4)  dodaje się pkt 23d–23ib w brzmieniu:
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23d a (nowy)
23da.  Nieinformowanie konsumenta w jasny i zrozumiały sposób, że aktualizacja funkcjonalności nie jest konieczna, by produkt był nadal zgodny z wymogami.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23e
23e.  Nieinformowanie konsumenta o istnieniu cechy towaru wprowadzonej w celu ograniczenia jego trwałości.
23e.  Wprowadzanie cechy ograniczającej trwałość towaru.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23e a (nowy)
23ea.  Wprowadzanie do obrotu towaru bez wyeliminowania –w rozsądnym terminie od czasu, gdy zostanie stwierdzony – problemu konstrukcyjnego prowadzącego do przedwczesnej awarii tego towaru.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23g
23g.  Przedstawianie towarów jako umożliwiających naprawę, w sytuacji gdy tak nie jest, lub nieinformowanie konsumenta, że towary nie pozwalają na naprawę zgodnie z wymogami prawnymi.
23g.  Wprowadzanie do obrotu towaru, który nie nadaje się do naprawy według wymogów prawnych, lub nieinformowanie konsumenta, że towar nie nadaje się do naprawy.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23g a (nowy)
23ga.  Nieinformowanie konsumenta o niedostępności części zamiennych i o innych ograniczeniach dotyczących naprawy.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23g b (nowy)
23gb.  Nieinformowanie konsumenta, że przedsiębiorca odmówi naprawy produktu, który był uprzednio naprawiany przez niezależnego naprawcę, nieprofesjonalnego naprawcę lub przez użytkownika.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23h
23h.  Nakłanianie konsumenta do zastąpienia materiałów zużywalnych towaru wcześniej, niż byłoby to konieczne z przyczyn technicznych.
23h.  Wprowadzanie do obrotu towaru, który wymaga zastąpienia materiałów zużywalnych wcześniej, niż byłoby to konieczne ze względów technicznych.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23i
23i.  Pomijanie informacji, że towar jest zaprojektowany tak, aby ograniczyć jego funkcjonalność w przypadku korzystania z materiałów zużywalnych, części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są dostarczane przez pierwotnego producenta..
23i.  Wprowadzanie do obrotu produktu, który jest zaprojektowany tak, aby ograniczyć jego funkcjonalność w przypadku korzystania z materiałów zużywalnych, części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są dostarczane przez pierwotnego producenta.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23i a (nowy)
23ia.  Ten sam producent lub przedsiębiorca oferujący ten sam produkt na niekorzystnych warunkach lub z krótszym okresem gwarancji handlowej w co najmniej jednym państwie członkowskim, co stawia konsumentów w niekorzystnej sytuacji.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/29/WE
Załącznik I – punkt 23i b (nowy)
23ib.  Wprowadzanie do obrotu towaru, który nie spełnia wymogów zawartych w unijnych przepisach dotyczących produktów.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0099/2023).

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności