Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/0092(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0099/2023

Ingivna texter :

A9-0099/2023

Debatter :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Omröstningar :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Röstförklaringar
PV 17/01/2024 - 8.4

Antagna texter :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Antagna texter
PDF 225kWORD 71k
Torsdagen den 11 maj 2023 - Strasbourg
Mer konsumentmakt i den gröna omställningen
P9_TA(2023)0201A9-0099/2023

Europaparlamentets ändringar antagna den 11 maj 2023 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  För att bemöta otillbörliga affärsmetoder som hindrar konsumenter från att göra hållbara konsumtionsval, såsom metoder förknippade med förkortad livslängd för varor, vilseledande miljöpåståenden (grönmålning), icke-transparent och otillförlitlig hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet, bör särskilda bestämmelser införas i unionens konsumentlagstiftning. Detta skulle göra det möjligt för behöriga nationella organ att hantera dessa metoder på ett effektivt sätt. Genom att säkerställa att miljöpåståenden är tillbörliga kommer konsumenterna att kunna välja produkter som faktiskt är bättre för miljön än konkurrerande produkter. Därigenom uppmuntras en konkurrens mot mer miljömässigt hållbara produkter och följaktligen minskar de negativa konsekvenserna för miljön.
(1)  För att bemöta otillbörliga affärsmetoder som vilseleder konsumenter och hindrar dem från att göra hållbara konsumtionsval, såsom metoder förknippade med förkortad livslängd för varor, vilseledande eller falska miljöpåståenden (grönmålning), icke-transparent, icke-certifierade och otillförlitlig hållbarhetsmärkning eller informationsverktyg för hållbarhet, bör särskilda bestämmelser införas i unionens konsumentlagstiftning. Detta skulle göra det möjligt för behöriga nationella organ att hantera dessa metoder på ett effektivt sätt. Genom att säkerställa att miljöpåståenden är tillförlitliga, tydliga, begripliga och tillbörliga kommer konsumenterna att kunna välja produkter som faktiskt är bättre för miljön än konkurrerande produkter. Därigenom uppmuntras en konkurrens mot mer miljömässigt hållbara produkter och följaktligen minskar de negativa konsekvenserna för miljön. Företagen har också en roll att spela när det gäller att främja en grön omställning och större hållbarhet för de produkter som de producerar och säljer på den inre marknaden.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  För att avhålla näringsidkare från att vilseleda konsumenter när det gäller produkternas miljömässiga eller sociala konsekvenser, hållbarhet eller möjligheterna att reparera dem, inbegripet genom produkternas allmänna utformning, bör artikel 6.1 i direktiv 2005/29/EG ändras genom att produkternas miljöpåverkan eller de miljömässiga konsekvenserna, hållbarheten eller möjligheterna att reparera dem läggs till i förteckningen över produktens utmärkande egenskaper med avseende på vilka näringsidkarens metoder kan anses vara vilseledande efter en prövning från fall till fall. Information från näringsidkare om produkters sociala hållbarhet, såsom arbetsvillkor, bidrag till välgörenhet eller djurskydd, bör inte heller vilseleda konsumenterna.
(3)  För att avhålla näringsidkare från att vilseleda konsumenter när det gäller produkternas miljömässiga eller sociala konsekvenser, hållbarhet eller möjligheterna att reparera dem, inbegripet genom produkternas allmänna utformning, bör artikel 6.1 i direktiv 2005/29/EG ändras genom att produkternas miljöpåverkan eller de miljömässiga konsekvenserna, hållbarheten, återanvändbarheten och möjligheterna att återvinna och att reparera dem läggs till i förteckningen över produktens utmärkande egenskaper med avseende på vilka näringsidkarens metoder kan anses vara vilseledande efter en prövning från fall till fall. Information från näringsidkare om produkters sociala hållbarhet, såsom arbetsvillkor, bidrag till välgörenhet eller djurskydd, bör inte heller vilseleda konsumenterna.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Miljöpåståenden, särskilt klimatrelaterade påståenden, hänför sig alltmer till den framtida prestandan i form av en övergång till koldioxid- och klimatneutralitet, eller ett liknande mål till ett visst datum. Genom sådana påståenden ger näringsidkarna intrycket att konsumenterna bidrar till en koldioxidsnål ekonomi genom att köpa deras produkter. För att säkerställa att sådana påståenden är tillbörliga och tillförlitliga bör artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG ändras i syfte att förbjuda sådana påståenden, efter en prövning från fall till fall, när de inte styrks genom tydliga, objektiva och kontrollerbara åtaganden och mål från näringsidkaren. Sådana påstående bör även stödjas av ett oberoende övervakningssystem för att näringsidkarens framsteg ska kunna kontrolleras när det gäller dessa åtaganden och mål.
(4)  Miljöpåståenden, särskilt klimatrelaterade påståenden, hänför sig alltmer till den framtida prestandan i form av en övergång till koldioxid- och klimatneutralitet, eller ett liknande mål till ett visst datum. Genom sådana påståenden ger näringsidkarna intrycket att konsumenterna bidrar till en koldioxidsnål ekonomi genom att köpa deras produkter. För att säkerställa att sådana påståenden är tillbörliga och tillförlitliga bör artikel 6.2 i direktiv 2005/29/EG ändras i syfte att förbjuda sådana påståenden, efter en prövning från fall till fall, när de baseras endast på utsläppskompensation eller inte styrks genom tydliga, objektiva, kvantifierade, vetenskapsbaserade och kontrollerbara åtaganden och mål från näringsidkaren, inbegripet en detaljerad och realistisk genomförandeplan för att uppnå denna framtida miljöprestanda. Planen bör innehålla konkreta mål som är förenliga med uppnåendet av näringsidkarens långsiktiga åtagande, som ska bygga på en tillräcklig budget och tilldelning av tillräckliga medel. Påståenden bör även stödjas av ett oberoende övervakningssystem för att framstegen för genomförandeplanen och näringsidkarens åtaganden och mål ska kunna kontrolleras.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Det har blivit en allt vanligare marknadsföringsteknik att jämföra produkter på grundval av deras miljömässiga eller sociala aspekter, inbegripet med hjälp av informationsverktyg för hållbarhet. För att säkerställa att konsumenter inte vilseleds genom sådana jämförelser bör artikel 7 i direktiv 2005/29/EG ändras så att det krävs att konsumenten erhåller information om jämförelsemetoden, de produkter som jämförs och leverantörerna till dessa produkter samt åtgärderna för att hålla informationen uppdaterad. Detta bör säkerställa att konsumenter fattar mer välinformerade transaktionsbeslut när de använder sådana tjänster. Jämförelsen bör vara objektiv genom att särskilt jämföra produkter som har samma funktion, använda en gemensam metod och gemensamma antaganden och jämföra väsentliga och kontrollerbara egenskaper hos de produkter som jämförs.
(6)  Det har blivit en allt vanligare marknadsföringsteknik att jämföra produkter på grundval av deras miljömässiga eller sociala aspekter, inbegripet med hjälp av informationsverktyg för hållbarhet som skulle kunna vara vilseledande för konsumenterna, som inte alltid kan bedöma den informationens tillförlitlighet. För att säkerställa att konsumenter inte vilseleds genom sådana jämförelser bör artikel 7 i direktiv 2005/29/EG ändras så att det krävs att konsumenten erhåller information om jämförelsemetoden, de produkter som jämförs och leverantörerna till dessa produkter samt åtgärderna för att hålla informationen uppdaterad. Detta bör säkerställa att konsumenter fattar mer välinformerade transaktionsbeslut när de använder sådana tjänster. Jämförelsen bör vara objektiv genom att särskilt jämföra produkter som har samma funktion, använda en gemensam metod och gemensamma antaganden och jämföra väsentliga och kontrollerbara egenskaper hos de produkter som jämförs.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Uppvisandet av hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter bör förbjudas genom att sådana metoder inkluderas i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Certifieringssystemet bör uppfylla minimikrav på transparens och tillförlitlighet. Uppvisande av hållbarhetsmärkning är fortfarande möjlig utan ett certifieringssystem om sådan märkning har fastställts av en offentlig myndighet, eller vid ytterligare uttrycks- och presentationsformer av livsmedel i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1169/2011. Denna bestämmelse kompletterar punkt 4 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, vilken förbjuder påståenden att en näringsidkare, dennes affärsmetoder, eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.
(7)  Uppvisandet av hållbarhetsmärkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller som inte fastställts av offentliga myndigheter bör förbjudas genom att sådana metoder inkluderas i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Certifieringssystemet bör uppfylla minimikrav på transparens och tillförlitlighet. Övervakningen av certifieringssystemets efterlevnad bör stödjas av metoder som är proportionella och relevanta för arten av de produkter, processer eller företag som omfattas av systemet. Den bör utföras av en tredje part vars kompetens och oberoende, både från systemets ägare och från näringsidkaren, har kontrollerats av medlemsstaterna. Dessutom bör certifieringssystem inbegripa ett system för klagomål som är tillgängligt för konsumenter och andra externa intressenter och som är inriktat på bristande efterlevnad och säkerställer att hållbarhetsmärkningen vid bristande efterlevnad dras tillbaka. Uppvisande av hållbarhetsmärkning är fortfarande möjlig utan ett certifieringssystem om sådan märkning har fastställts av en offentlig myndighet, eller vid ytterligare uttrycks- och presentationsformer av livsmedel i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1169/2011. Denna bestämmelse kompletterar punkt 4 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG, vilken förbjuder påståenden att en näringsidkare, dennes affärsmetoder, eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas. Hållbarhetsmärkning som fastställts av offentliga myndigheter bör finnas tillgänglig till en rimlig kostnad för alla företag oavsett storlek och finansiell kapacitet. Certifieringssystem och hållbarhetsmärkning som främjar små och medelstora företags ökade användning av hållbara metoder bör uppmuntras.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras för att förbjuda allmänna miljöpåståenden om det saknas erkänd utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet. Exempel på sådana allmänna miljöpåståenden är ”miljövänlig”, ”ekovänlig”, ”eko”, ”grön”, ”naturvänlig”, ”ekologisk”, ”miljömässigt korrekt”, ”klimatvänlig”, ”skonsam mot miljön”, ”koldioxidvänlig”, ”koldioxidneutral”, ”koldioxidpositiv”, ”klimatneutral”, ”energieffektiv”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”biobaserad” eller liknande påståenden, samt bredare påstående som ”medveten” och ”ansvarsfull” som antyder eller ger intryck av utmärkt miljöprestanda. Sådana allmänna miljöpåståenden bör förbjudas när utmärkt miljöprestanda inte kan styrkas eller när påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium, såsom samma reklaminslag, produktens förpackning eller gränssnitt för onlineförsäljning. Exempelvis utgör påståendet ”biologiskt nedbrytbar” om en produkt ett allmänt påstående, medan påståendet ”förpackningen är biologiskt nedbrytbar genom en månads hemkompostering” är ett särskilt påstående, vilket inte omfattas av detta förbud.
(9)  Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras för att förbjuda allmänna miljöpåståenden om det inte tillhandahålls bevis på utmärkt miljöprestanda som är relevant för påståendet. Exempel på sådana allmänna miljöpåståenden är ”miljövänlig”, ”ekovänlig”, ”eko”, ”grön”, ”naturvänlig”, ”naturlig”, ”djurvänlig”, ”icke-djurtestad”, ”hållbar”, ”ekologisk”, ”miljömässigt korrekt”, ”klimatvänlig”, ”skonsam mot miljön”, ”avskogningsfri”, ”koldioxidvänlig”, ”klimatneutral”, ”energieffektiv”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”plastneutral”, ”plastfri”, ”biobaserad” eller liknande påståenden, samt bredare påstående som ”medveten” och ”ansvarsfull” som antyder eller ger intryck av utmärkt miljöprestanda. Sådana allmänna miljöpåståenden bör förbjudas när de bygger på kompensation för miljöpåverkan, såsom köp av koldioxidkrediter, eller när utmärkt miljöprestanda inte kan styrkas eller bevisas vetenskapligt, eller när påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium, såsom samma reklaminslag, produktens förpackning eller gränssnitt för onlineförsäljning. Exempelvis utgör påståendet ”biologiskt nedbrytbar” om en produkt ett allmänt påstående, medan påståendet ”förpackningen är biologiskt nedbrytbar genom en månads hemkompostering” är ett särskilt påstående, vilket inte omfattas av detta förbud. I de fall där det inte kan styrkas med vetenskapliga bevis är det särskilt viktigt att förbjuda påståenden som, på grundval av kompensation för koldioxidutsläpp, tyder på att en produkt eller tjänst har en neutral, minskad, kompenserad eller positiv inverkan på miljön, eftersom det kan vilseleda konsumenterna genom att få dem att tro att den produkt de köper eller näringsidkarens verksamhet inte har någon inverkan på miljön. Detta bör inte hindra företag från att göra reklam för sina investeringar i miljöinitiativ så länge som sådan reklam inte hävdar att sådana investeringar eller initiativ kompenserar, neutraliserar eller ger positiva effekter för produkten eller näringsidkarens verksamhet för miljön.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  För att förbättra konsumenternas välbefinnande bör ändringarna av bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ta itu med flera metoder som syftar till förkortad produktlivslängd, inbegripet metoder för planerat åldrande, med vilket avses en kommersiell metod som innebär att man medvetet planerar eller utformar en produkt så att den har en begränsad livslängd, vilket leder till att den blir föråldrad eller slutar att fungera efter en viss tidsperiod. Det medför en nackdel för konsumenterna att köpa produkter som förväntas hålla längre än de faktiskt gör. Vidare har metoder som syftar till förkortad produktlivslängd sammantaget negativ miljöpåverkan i form av ökat materialavfall. Genom att komma till rätta med dessa metoder kommer mängden avfall sannolikt att minska, vilket bidrar till en mer hållbar konsumtion.
(14)  För att förbättra konsumenternas välbefinnande bör ändringarna av bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ta itu med flera metoder som syftar till förkortad produktlivslängd, inbegripet metoder för planerat åldrande, med vilket avses en kommersiell metod som innebär att man medvetet planerar eller utformar en produkt så att den har en begränsad livslängd, vilket leder till att den blir föråldrad eller slutar att fungera efter en viss tidsperiod. Det medför en nackdel för konsumenterna att använda sig av metoder som leder till en förkortning av en produkts livslängd, eller att köpa produkter som förväntas hålla längre än de faktiskt gör. Vidare har metoder som syftar till förkortad produktlivslängd sammantaget negativ miljöpåverkan i form av ökat materialavfall. Genom att komma till rätta med dessa metoder kommer mängden avfall sannolikt att minska, vilket bidrar till en mer hållbar konsumtion.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Förbud bör införas mot att underlåta att informera konsumenten om att det finns en funktion hos varan som införts för att begränsa dess hållbarhet. Exempelvis kan en sådan funktion utgöras av en programvara som medför att varan slutar fungera eller begränsar varans funktionalitet efter en viss period, eller det kan vara frågan om en programvara som är utformad för att sluta fungera efter en viss period. Förbudet mot att underlåta att informera konsumenter om sådana egenskaper hos varan kompletterar och påverkar inte de avhjälpande åtgärder som är tillgängliga för konsumenterna när de utgör bristande avtalsenlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77126. För att en sådan affärsmetod ska anses vara otillbörlig bör det inte vara nödvändigt att styrka att syftet med funktionen är att stimulera ett utbyte av varan. Användningen av funktioner som begränsar varans hållbarhet bör särskiljas från tillverkningsmetoder där material eller förfaranden med en allmänt låg kvalitet används, vilket medför att varan får begränsad hållbarhet. Bristande avtalsenlighet från en vara som beror på användning av material av låg kvalitet bör fortfarande omfattas av de bestämmelser om bristande avtalsenlighet som fastställs i direktiv (EU) 2019/771.
(16)  Förbud bör införas mot att införa en funktion hos varan som begränsar dess hållbarhet. Exempelvis kan en sådan funktion utgöras av en programvara som medför att varan slutar fungera eller begränsar varans funktionalitet efter en viss period, eller det kan vara frågan om en programvara som är utformad för att sluta fungera efter en viss period. Förbudet mot att införa sådana egenskaper hos varan påverkar inte de avhjälpande åtgärder som är tillgängliga för konsumenterna när de utgör bristande avtalsenlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77126. För att en sådan affärsmetod ska anses vara otillbörlig bör det inte vara nödvändigt att styrka att syftet med funktionen är att stimulera ett utbyte av varan. Användningen av funktioner som begränsar varans hållbarhet bör särskiljas från tillverkningsmetoder där material eller förfaranden med en allmänt låg kvalitet används, vilket medför att varan får begränsad hållbarhet. Bristande avtalsenlighet från en vara som beror på användning av material av låg kvalitet bör fortfarande omfattas av de bestämmelser om bristande avtalsenlighet som fastställs i direktiv (EU) 2019/771.
__________________
__________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).
26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  En annan affärsmetod som bör förbjudas i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är metoden att hävda att varan har en viss hållbarhet när så inte är fallet. Detta är exempelvis fallet när en näringsidkare informerar konsumenten om att tvättmaskinen förväntas hålla ett visst antal tvättar medan den faktiska användningen av tvättmaskinen visar att så inte är fallet.
(17)  En annan affärsmetod som bör förbjudas i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är metoden att hävda att varan har en viss hållbarhet när så inte är fallet. Detta är exempelvis fallet när en näringsidkare informerar konsumenten om att tvättmaskinen förväntas hålla ett visst antal tvättar i enlighet med normal förväntad användning i enlighet med instruktionerna medan den faktiska användningen av tvättmaskinen visar att så inte är fallet.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  På ett liknande sätt bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG även ändras så att det blir förbjudet att framställa att produkter kan repareras när detta inte är fallet samt underlåta att informera konsumenten om att varorna inte kan repareras i enlighet med de lagstadgade kraven.
(18)  På ett liknande sätt bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG även ändras så att det blir förbjudet att saluföra en vara som inte medger reparation i enlighet med de lagstadgade kraven eller att underlåta att informera konsumenten om att en vara är omöjlig att reparera. Dessutom bör bilaga I till direktiv 2005/29/EG också ändras för att säkerställa att konsumenten alltid informeras om reparationsbegränsningar, såsom bristande tillgång till reparationstjänster eller reservdelar, eller att reparationen kan nekas om produkten har reparerats av en oberoende yrkesmässig person, en icke-yrkesmässig person eller en användare.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  En annan metod med koppling till förkortad produktlivslängd som bör förbjudas och läggas till i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är att förmå konsumenten att ersätta förbrukningsvaror från en produkt tidigare än vad som annars skulle vara nödvändigt av tekniska skäl. Sådana metoder vilseleder konsumenter att tro att varorna inte längre kommer att fungera om inte förbrukningsvarorna byts ut, vilket får konsumenterna att köpa fler förbrukningsvaror än nödvändigt. Exempelvis skulle metoder som uppmanar konsumenten, via inställningar i skrivaren, att byta ut skrivarens bläckpatroner innan de faktiskt är tomma för att stimulera inköp av ytterligare bläckpatroner vara förbjudna.
(20)  En annan metod med koppling till förkortad produktlivslängd som bör förbjudas och läggas till i förteckningen i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är att saluföra varor som kräver att förbrukningsvaror ersätts tidigare än vad som annars skulle vara nödvändigt av tekniska skäl. Sådana metoder vilseleder konsumenter att tro att varorna inte längre kommer att fungera om inte förbrukningsvarorna byts ut, vilket får konsumenterna att köpa fler förbrukningsvaror än nödvändigt. Exempelvis skulle marknadsföring av en skrivare som kräver att konsumenten byter ut skrivarens bläckpatroner innan de faktiskt är tomma för att stimulera inköp av ytterligare bläckpatroner vara förbjuden.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras så att det införs ett förbud mot att underlåta att informera konsumenten om att varan är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren. Exempelvis skulle marknadsföring av skrivare som är utformade så att deras funktionalitet begränsas om bläckpatroner används som inte tillhandahålls av skrivarens ursprungliga tillverkare utan att konsumenten informeras om detta vara förbjuden. Denna affärsmetod skulle nämligen kunna vilseleda konsumenter att köpa alternativa bläckpatroner som inte kan användas för den skrivaren, vilket leder till onödiga reparationskostnader, avfallsströmmar eller ytterligare kostnader på grund av skyldigheten att använda förbrukningsvaror från den ursprungliga tillverkaren som konsumenten inte kunde förutse vid tidpunkten för köpet. På samma sätt skulle marknadsföring av smarta enheter som är utformade så att deras funktionalitet begränsas vid användning av laddare eller reservdelar som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren utan att konsumenten informeras om detta också vara förbjuden.
(21)  Bilaga I till direktiv 2005/29/EG bör även ändras så att det införs ett förbud mot att marknadsföra varor som är utformade på ett sätt som gör att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren. Exempelvis skulle marknadsföring av skrivare som är utformade så att deras funktionalitet begränsas om bläckpatroner används som inte tillhandahålls av skrivarens ursprungliga tillverkare vara förbjuden. Denna affärsmetod skulle nämligen kunna vilseleda konsumenter att köpa alternativa bläckpatroner som inte kan användas för den skrivaren, vilket leder till onödiga reparationskostnader, avfallsströmmar eller ytterligare kostnader på grund av skyldigheten att använda förbrukningsvaror från den ursprungliga tillverkaren som konsumenten inte kunde förutse vid tidpunkten för köpet. På samma sätt skulle marknadsföring av smarta enheter som är utformade så att deras funktionalitet begränsas vid användning av laddare eller reservdelar som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren också vara förbjuden.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 22
(22)  För att konsumenter ska kunna fatta mer välinformerade beslut och stimulera efterfrågan efter, och tillhandahållandet av, mer hållbara varor, bör särskild information om en produkts hållbarhet och möjligheterna att reparera den lämnas för alla typer av varor innan avtalet ingås. När det gäller varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster bör konsumenterna erhålla information om under vilken period kostnadsfria programvaruuppdateringar är tillgängliga. Därför bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU27 ändras så att konsumenterna erhåller förhandsinformation om hållbarhet, reparerbarhet och tillgång på uppdateringar. Informationen bör tillhandahållas konsumenterna på ett tydligt och begripligt sätt och i överensstämmelse med tillgänglighetskraven i direktiv 2019/88228. Skyldigheten att tillhandahålla konsumenterna denna information kompletterar och påverkar inte de konsumenträttigheter som tillhandahålls i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77029 och (EU) 2019/77130.
(22)  För att konsumenter ska kunna fatta mer välinformerade beslut och stimulera efterfrågan efter, och tillhandahållandet av, mer hållbara varor, bör särskild information om en produkts hållbarhet och möjligheterna att reparera den lämnas för alla typer av varor innan avtalet ingås. När det gäller varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster bör konsumenterna erhålla information om under vilken period kostnadsfria programvaruuppdateringar är tillgängliga i enlighet med kraven i unionsrätten eller nationell rätt, vilken som ett minimum omfattar den tidsperiod som fastställs i unionsrätten och frivillig förlängning av denna, om producenten gör sådan information tillgänglig. Därför bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU27 ändras så att konsumenterna erhåller förhandsinformation om hållbarhet, reparerbarhet och tillgång på uppdateringar. Informationen bör tillhandahållas konsumenterna, inbegripet på det officiella språket eller på officiella språk i den medlemsstat där varan erbjuds på ett tydligt och begripligt sätt och i överensstämmelse med tillgänglighetskraven i direktiv 2019/88228. Skyldigheten att tillhandahålla konsumenterna denna information kompletterar, och påverkar inte, de konsumenträttigheter som tillhandahålls i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/77029, (EU) 2019/77130 och (EU) 2011/83.
__________________
__________________
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).
28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).
28 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).
29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).
29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).
30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).
30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  Tillverkarens garanti för hållbarhet i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771 utgör en bra indikator för en varas hållbarhet. Därför bör direktiv 2011/83/EU ändras så att det specifikt krävs att näringsidkare som säljer varor informerar konsumenter om förekomsten av en garanti för hållbarhet från tillverkaren för alla typer av varor, där tillverkaren gör denna information tillgänglig.
(23)  En bra indikator på en varas hållbarhet är varaktigheten för den rättsliga garantin om överensstämmelse, och den frivilliga förlängningen av den i form av den motsvarande tillverkarens garanti för hållbarhet i den mening som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2019/771, vilken omfattar varan i sin helhet och tillhandahålls utan extra kostnad för konsumenten. Därför bör direktiv 2011/83/EU ändras så att näringsidkare uttryckligen åläggs att innan avtalet ingås tillhandahålla en etikett med åtminstone en påminnelse om den rättsliga garantin om överensstämmelse och, i förekommande fall, den frivilliga förlängningen av den i form av en garanti för hållbarhet.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)
(23a)  När varorna görs tillgängliga för konsumenter och andra slutanvändare bör etiketten visas på ett framträdande och tydligt läsbart sätt.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 24
(24)  Problemet med begränsad hållbarhet i förhållande till konsumenternas förväntningar är mest relevant för energianvändande varor, närmare bestämt varor som kräver en extern energikälla för att fungera. Konsumenterna är också mest intresserade av att erhålla information om den förväntade hållbarheten för denna kategori av varor. Av dessa skäl bör konsumenterna – endast i fråga om denna kategori av varor – informeras om att tillverkaren inte har lämnat någon information om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet från tillverkaren med en längd på mer än två år.
utgår
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  Varor som innehåller energianvändande komponenter bör inte klassificeras som energianvändande varor om dessa komponenter enbart utgör tillbehör och inte bidrar till varornas huvudsakliga funktion, såsom dekorativ belysning för kläder eller skor eller elektrisk cykelbelysning.
utgår
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 26
(26)  Mot bakgrund av den minimiperiod på två år som fastställs för säljarens ansvar för bristande avtalsenlighet i enlighet med direktiv (EU) 2019/771 och det faktum att många fel i produkter uppkommer efter två år, bör näringsidkarens skyldighet att informera konsumenterna om förekomsten av och längden på den kommersiella garanti för hållbarhet som tillverkarna tillhandahåller vara tillämplig på garantier som har en löptid på mer än två år.
utgår
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)  För att göra det lättare för konsumenterna att fatta informerade beslut när de jämför varor innan ett avtal ingås, bör näringsidkare informera konsumenterna om förekomsten av och längden på en kommersiell garanti för hållbarhet från tillverkaren för hela varan och inte för specifika komponenter av varan.
utgår
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 28
(28)  Det bör stå tillverkaren och säljaren fritt att erbjuda andra typer av kommersiella garantier och service efter försäljningen oavsett löptid. Den information som tillhandahålls konsumenten om sådana andra kommersiella garantier eller tjänster bör emellertid inte förvirra konsumenten när det gäller förekomsten av och längden på den kommersiella garantin för hållbarhet från tillverkaren som omfattar hela varan och har en löptid på mer än två år.
(28)  Det bör stå tillverkaren och säljaren fritt att erbjuda andra typer av kommersiella garantier och service efter försäljningen oavsett löptid. Den information som tillhandahålls konsumenten om sådana andra kommersiella garantier eller tjänster bör emellertid inte förvirra konsumenten.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 29
(29)  För att främja konkurrens mellan tillverkare när det gäller hållbarhet för varor med digitala delar bör näringsidkare som säljer sådana varor informera konsumenterna om den minimiperiod under vilken tillverkaren åtar sig att tillhandahålla programvaruuppdateringar för sådana varor. För att undvika att konsumenterna erhåller för mycket information bör sådan information endast tillhandahållas om denna period är längre än perioden för tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet, eftersom denna garanti omfattar tillhandahållandet av uppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar som är nödvändiga för att bibehålla funktioner och prestanda från varor med digitala delar. Vidare är information om tillverkarens åtagande att tillhandahålla programvaruuppdateringar endast relevant om köpeavtalet föreskriver ett enskilt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, på vilket artikel 7.3 a i direktiv (EU) 2019/771 är tillämplig. Däremot bör det inte finnas någon ny skyldighet att tillhandahålla denna information om köpeavtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, eftersom den period under vilken säljaren är skyldig att säkerställa att konsumenten informeras om och tillhandahålls uppdateringar specificeras i artikel 7.3 b i direktiv (EU) 2019/771, med hänvisning till artikel 10.2 eller 10.5.
(29)  För att främja konkurrens mellan tillverkare när det gäller hållbarhet för varor med digitala delar bör näringsidkare som säljer sådana varor informera konsumenterna om den minimiperiod under vilken tillverkaren kommer att tillhandahålla programvaruuppdateringar för sådana varor, inbegripet, som ett minimum, den period som föreskrivs i unionsrätten och den frivilliga förlängningen av den, om tillverkaren gör sådan information tillgänglig. Information bör endast tillhandahållas om denna period är längre än perioden för tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 30
(30)  Likaså bör näringsidkare som erbjuder digitalt innehåll och digitala tjänster även informera konsumenter om den minimiperiod under vilken leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om leverantören är en annan än näringsidkaren, åta sig att tillhandahålla programvaruuppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, som är nödvändiga för att säkerställa att det digitala innehållet och de digitala tjänsterna förblir avtalsenliga. Information om leverantörens åtagande att tillhandahålla programvaruuppdateringar är endast relevant om avtalet föreskriver ett enskilt tillhandahållande eller en rad enskilda tillhandahållanden på vilka artikel 8.2 b i direktiv 2019/770 är tillämplig. Däremot bör det inte föreligga någon ny skyldighet att tillhandahålla denna information om avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande under en tidsperiod, eftersom den period under vilken säljaren är skyldig att säkerställa att konsumenten informeras om och tillhandahålls uppdateringar specificeras i artikel 8.2 a i direktiv (EU) 2019/770.
(30)  Likaså bör näringsidkare som erbjuder digitalt innehåll och digitala tjänster även informera konsumenter om den minimiperiod efter dagen för utsläppandet på marknaden under vilken leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om leverantören är en annan än näringsidkaren, kommer att tillhandahålla programvaruuppdateringar, inbegripet säkerhetsuppdateringar, som är nödvändiga för att säkerställa att det digitala innehållet och de digitala tjänsterna förblir avtalsenliga. Denna information bör minst omfatta den period under vilken uppdateringarna måste tillhandahållas i enlighet med unionsrätten. Leverantören kommer alltid att tillhandahålla denna information till näringsidkaren.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 31
(31)  För att göra det möjligt för konsumenter att fatta ett välgrundat affärsbeslut och välja varor som är enklare att reparera, bör näringsidkare innan avtalet ingås, för alla typer av varor, i förekommande fall, tillhandahålla det reparerbarhetsindex för varan som tillverkaren har tillhandahållit i överensstämmelse med unionsrätten.
(31)  För att göra det möjligt för konsumenter att fatta ett välgrundat affärsbeslut och välja varor som är enklare att reparera, bör näringsidkare innan avtalet ingås, för alla typer av varor, i förekommande fall, tillhandahålla det reparerbarhetsindex för varan som tillverkaren har tillhandahållit i överensstämmelse med unionsrätten eller nationell rätt.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 32
(32)  Enligt artikel 5.1 e och artikel 6.1 m i direktiv 2011/83/EU är näringsidkare innan konsumenten blir bunden av avtalet skyldig att informera konsumenten om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa, om sådana tjänster tillhandahålls. För att säkerställa att konsumenter är välinformerade om huruvida de varor de köper kan repareras, om ett reparerbarhetsindex inte har fastställts i enlighet med unionsrätten, bör näringsidkarna dessutom, för alla typer av varor, tillhandahålla annan relevant reparationsinformation som tillverkaren har gjort tillgänglig, såsom information om tillgången till reservdelar och en användar- och reparationshandbok.
(32)  Enligt artikel 5.1 e och artikel 6.1 m i direktiv 2011/83/EU är näringsidkare innan konsumenten blir bunden av avtalet skyldig att informera konsumenten om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa. För att säkerställa att konsumenter är välinformerade om huruvida de varor de köper kan repareras, om ett reparerbarhetsindex inte har fastställts, bör näringsidkarna för alla typer av varor dessutom tillhandahålla annan relevant reparationsinformation, såsom information om tillgången till och det förväntade maximala priset på de reservdelar som behövs för att reparera en vara, inbegripet den minimiperiod efter köpet av varan under vilken reservdelar och tillbehör är tillgängliga, förfarandet för beställning av dem, tillgången till en användar- och reparationshandbok samt tillgängligheten för verktyg och tjänster för diagnos och reparation. Dessa uppgifter bör lämnas till respektive näringsidkare av varutillverkarna.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 33
(33)  Näringsidkarna ska informera konsumenterna om förekomsten av och längden på tillverkarens kommersiella garanti för hållbarhet, minimiperioden för uppdateringar och annan reparationsinformation än reparerbarhetsindex, om tillverkaren eller leverantören av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om denne är en annan än näringsidkaren, har gjort den relevanta informationen tillgänglig. Särskilt när det gäller varor bör näringsidkaren vidarebefordra den information som tillverkaren har tillhandahållit till konsumenterna eller som tillverkaren på annat sätt har avsett att göra lätt tillgänglig till konsumenten innan avtalet ingicks, genom att ange den på själva produkten, dess förpackning, etiketter och märkning som konsumenten normalt sett skulle beakta innan avtalet ingås. Näringsidkaren bör inte vara skyldig att aktivt söka efter information från tillverkaren, till exempel på produktspecifika webbplatser.
(33)  Näringsidkarna bör informera konsumenterna om förekomsten av märkningen, minimiperioden för uppdateringar och annan reparationsinformation än reparerbarhetsindex. Särskilt när det gäller varor bör näringsidkaren vidarebefordra den information som tillverkaren har tillhandahållit till konsumenterna eller som tillverkaren på annat sätt har avsett att göra lätt tillgänglig till konsumenten innan avtalet ingicks, genom att ange den på själva produkten, dess förpackning, etiketter och märkning som konsumenten normalt sett skulle beakta innan avtalet ingås. Näringsidkaren bör inte vara skyldig att aktivt söka efter information från tillverkaren, till exempel på produktspecifika webbplatser. Om näringsidkarna inte är tillverkare av varor kan deras inverkan på produkternas utformning och deras bidrag när det gäller eventuell information som åtföljer produkterna vara begränsad. I sådana fall bör producenterna tillhandahålla relevant information till näringsidkare som interagerar med konsumenter. Dessutom bör näringsidkare vara ansvariga för att vidarebefordra sådan information till konsumenterna.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 36a (nytt)
(36a)  Kommissionen bör lägga fram lättbegripliga riktlinjer för företag med kraven i detta direktiv. När kommissionen utarbetar sådana riktlinjer bör den ta hänsyn till små och medelstora företags behov, för att minimera de administrativa och finansiella bördorna och samtidigt underlätta deras efterlevnad av detta direktiv. Kommissionen bör samråda med relevanta berörda parter med sakkunskap på marknadsföringsområdet.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – inledningen
(1)  I artikel 2 ska följande led läggas till som leden o–y:
(1)  I artikel 2 ska följande led läggas till som leden o–ya:
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led o
”o) miljöpåstående: meddelande eller företrädande som inte är obligatoriskt under unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet företrädande genom text, bilder, grafik eller symboler i någon form, inbegripet märkning, varumärkesnamn, företagsnamn eller produktnamn, i samband med ett kommersiellt meddelande i vilket anges eller påvisas att en produkt eller näringsidkare har positiv, liten eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra produkter eller näringsidkare, eller har förbättrat sin påverkan över tid.
”o) miljöpåstående: meddelande eller företrädande som inte är obligatoriskt under unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet företrädande genom text, bilder, grafik eller symboler i någon form, inbegripet märkning, varumärkesnamn, företagsnamn eller produktnamn, i samband med ett kommersiellt meddelande och i vilket anges eller påvisas att en produkt, en produktkategori, ett varumärke eller en näringsidkare har positiv, liten eller ingen miljöpåverkan eller är mindre skadlig för miljön än andra produkter, varumärken eller näringsidkare, eller har förbättrat sin påverkan över tid.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led p
p)  uttryckligt miljöpåstående: ett miljöpåstående i textform eller i en hållbarhetsmärkning.
utgår
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led q
q)  allmänt miljöpåstående: ett uttryckligt miljöpåstående, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium.
q)  allmänt miljöpåstående: ett miljöpåstående, som inte ingår i en hållbarhetsmärkning, där påståendet inte specificeras tydligt och väl synligt på samma medium.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led s
s)  certifieringssystem: ett kontrollsystem från tredje part som är tillgängligt på transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande villkor för samtliga näringsidkare som är villiga och kan uppfylla systemets krav, vilket intygar att en produkt uppfyller vissa villkor, och för vilket det föreligger en objektiv övervakning av efterlevnaden som grundas på internationella, unionsrättsliga eller nationella standarder och förfaranden och genomförs av en part som är oberoende av både systemets ägare och näringsidkaren.
s)  certifieringssystem: ett kontrollsystem från tredje part
i)   som är öppet på allmänt tillgängliga, transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande villkor och till en rimlig kostnad för näringsidkare och enheter som är villiga och kan uppfylla systemets krav,
ii)   vilket intygar att en produkt, en process eller ett företag uppfyller vissa allmänt tillgängliga och oberoende utvecklade villkor,
iii)   för vilket det föreligger en objektiv övervakning av efterlevnaden och tilldelning av certifiering, som grundas på internationella, unionsrättsliga eller nationella standarder och förfaranden, med beaktande av de berörda produkternas, processernas eller företagens karaktär,
iv)  som säkerställer att den övervakning av efterlevnad som avses i led iii genomförs av en tredje part vars kompetens och vars oberoende, av både systemets ägare och näringsidkaren, har kontrollerats av medlemsstaterna, och
v)  som inbegriper ett system för klagomål som är tillgängligt för konsumenter och andra externa intressenter och som är inriktat på bristande efterlevnad och säkerställer att hållbarhetsmärkningen vid bristande efterlevnad dras tillbaka.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led t
t)  informationsverktyg för hållbarhet: programvara, inbegripet en webbplats, del av en webbplats eller en applikation som drivs av en näringsidkare eller för dennes räkning, vilket ger konsumenter information om produkters miljömässiga och sociala aspekter eller som jämför produkter i fråga om dessa aspekter.
t)  informations- och jämförelseverktyg för hållbarhet: programvara, inbegripet en webbplats, del av en webbplats eller en applikation som drivs av en näringsidkare eller för dennes räkning, som ger konsumenter information om produkters miljömässiga och sociala aspekter eller som jämför produkter i fråga om dessa aspekter.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led w
w)  programvaruuppdatering: en kostnadsfri uppdatering, inbegripet en säkerhetsuppdatering, som är nödvändig för att säkerställa att varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster förblir avtalsenliga i enlighet med direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 2019/771.
w)  programvaruuppdatering: en kostnadsfri uppdatering, inbegripet antingen en säkerhetsuppdatering eller någon annan uppdatering med avseende på funktionalitet eller egenskaper, som är nödvändig för att säkerställa att varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster förblir avtalsenliga i enlighet med direktiv (EU) 2019/770 och direktiv (EU) 2019/771 eller som förbättrar eller minskar deras hållbarhet.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led wa (nytt)
wa)  säkerhetsuppdatering: en uppdatering av operativsystemet, inklusive programfixar mot säkerhetsbrister, om detta är relevant för en viss produkt, vars huvudsakliga syfte är att förbättra produktens säkerhet.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led wb (nytt)
wb)  funktionsuppdatering: en uppdatering av operativsystemet vars huvudsakliga syfte är att införa nya funktioner.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led x
x)  förbrukningsvara: varje komponent från en vara som återkommande förbrukas och behöver bytas ut för att varan ska fungera som avsett.
x)  förbrukningsvara: varje komponent från en vara som återkommande förbrukas och behöver bytas ut eller fyllas på för att varan ska fungera som avsett.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 2 – stycke 1 – led ya (nytt)
ya)  utsläppskompensation: köp av koldioxidkrediter eller tillhandahållande av ekonomiskt stöd till miljöprojekt för att neutralisera, reducera, kompensera för eller integrera köparens egen miljöpåverkan, eller varornas eller tjänsternas miljöpåverkan.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 6 – punkt 1 – led b
”b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, sammansättning, miljömässiga eller sociala konsekvenser, tillbehör, hållbarhet, reparerbarhet, kundservice efter försäljning och reklamationshantering, metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på produkten i fråga.”
”b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, sammansättning, miljömässiga eller sociala konsekvenser, tillbehör, hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet, återvinningsbarhet, kundservice efter försäljning och reklamationshantering, metod och datum för tillverkning eller tillhandahållande, leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på produkten i fråga.”
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led c
(aa)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
c)  marknadsföring av en vara i en medlemsstat såsom en vara som är identisk med en vara som marknadsförs i andra medlemsstater, när dessa varors sammansättning eller egenskaper väsentligt skiljer sig åt, såvida det inte är motiverat av legitima och objektiva faktorer.
c) marknadsföring av en vara i en medlemsstat, med till synes identisk presentation i förhållande till en annan vara, som marknadsförs i andra medlemsstater, under samma varumärke eller beteckning, när den varan uppvisar skillnader i sammansättning eller egenskaper, inbegripet dess sensoriska profil.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b – inledningen
(b)  I punkt 2 ska följande led läggas till som leden d och e:
(b)  I punkt 2 ska följande led läggas till som leden d–ea:
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led d
d)  miljöpåståenden som hänför sig till framtida miljöprestanda utan tydliga, objektiva och kontrollerbara åtaganden och mål och utan ett självständigt kontrollsystem,
d)  miljöpåståenden som hänför sig till framtida miljöprestanda endast baserat på system för utsläppskompensation eller utan tydliga, objektiva, kvantifierade, vetenskapligt baserade och kontrollerbara åtaganden, utan en detaljerad och realistisk genomförandeplan med hänvisning till budgetmässiga och tekniska åtaganden, utan genomförbara mål och utan ett självständigt kontrollsystem som baseras på relevanta data,
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2005/29/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)
ea)  metoder som, med avsikt eller i praktiken, leder till eller sannolikt kommer att leda till att tjänstemottagarnas självständighet, beslutsfattande eller val snedvrids eller begränsas, via strukturen, utformningen eller funktionerna hos ett onlinegränssnitt eller en del därav.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a
(a)  Följande punkt ska läggas till som punkt 3a:
utgår
”3a. energianvändande varor: varor som är beroende av energitillförsel (elektricitet, fossila bränslen och förnybara energikällor) för att kunna fungera som avsett.”
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 2 – stycke 1 – led 14d
14d.  reparerbarhetsindex: ett index som uttrycker möjligheterna att reparera varan, vilket baseras på en metod som fastställts i enlighet med unionsrätten.
14d.  reparerbarhetsindex: ett index som uttrycker möjligheterna att reparera varan, vilket baseras på en harmoniserad metod som fastställts på unionsnivå.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – stycke 1 – led -a (nytt)
-a)  Led e ska utgå.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a – inledningen
(a)  Följande led ska införas som leden ea–ed:
(a)  Följande led ska införas som leden ea–ec:
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led ea
”ea) För samtliga varor, information om att varorna omfattas av en kommersiell garanti för hållbarhet och dess löptid i tidsenheter, om denna garanti täcker hela varan och har en löptid på mer än två år, där tillverkaren tillhandahåller sådan information.
”ea) För samtliga varor, en märkning enligt bilaga Z som anger varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet och, i förekommande fall, dess frivilliga förlängning i form av en kommersiell garanti för hållbarhet.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led eb
eb)  För energianvändande varor, där tillverkaren inte tillhandahåller den information som avses i led ea, information om att tillverkaren inte har upplyst om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet med en löptid på mer än två år. Denna information ska vara minst lika synlig som annan information om förekomsten av och villkoren för service efter försäljning och kommersiella garantier som tillhandahålls i enlighet med led e.
utgår
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led ec
ec)  För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, där tillverkaren tillhandahåller sådan information. Om information om att det finns en kommersiell garanti för hållbarhet tillhandahålls i enlighet med led ea, ska information om uppdateringar lämnas om dessa uppdateringar tillhandahålls under en längre period än den kommersiella garantin för hållbarhet.
ec)  För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter, efter dagen för utsläppande på marknaden, under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period för tillhandahållande av uppdateringar som föreskrivs i unionsrätten och dess frivilliga förlängning, där tillverkaren tillgängliggör sådan information.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led ed
ed)  För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren och gör sådan information tillgänglig, den minimiperiod i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.”
ed)  För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren, den minimiperiod, efter dagen för utsläppande på marknaden, i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period under vilken uppdateringar ska tillhandahållas i enlighet med tillämplig unionsrätt.”
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led b
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1 – led j
j)  om led i inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på reservdelar, inbegripet förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok.”
j)  Om led i inte är tillämpligt, information som tillhandahållits av tillverkaren om tillgången och det förväntade högsta priset på reservdelar som krävs för att reparera varor, inbegripet den minimiperiod, efter köpet av varan, under vilken reservdelar och tillbehör finns tillgängliga, och förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok samt diagnos- och reparationsverktyg och diagnos- och reparationstjänster.”
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Trots vad som anges i led ea får näringsidkare som erbjuder produkter i mer än en medlemsstat välja att i den märkning som avses i bilaga Z hänvisa till minimiperioden på två år för den rättsliga garantin om avtalsenlighet i unionen. Inom ramen för detta alternativ ska näringsidkarna säkerställa att märkningen åtföljs av en förklaring som lyder ”en konsument åtnjuter en lagstadgad minimigaranti på två år, såvida inte en garanti på mer än två år föreskrivs enligt tillämplig nationell rätt”.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1a (ny)
(ba)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:
”1a. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel XXX med avseende på att ändra bilaga Z genom att införa, ändra, lägga till eller ta bort uppgifter i fråga om den information eller text som anges i denna artikel.”
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led bb (nytt)
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 5 – punkt 1b (ny)
(bb)  Följande punkt ska införas som punkt 1b:
”1b. Tillverkaren ska göra all relevant information, inbegripet den information som anges i leden ea, eb, ec, i och j, tillgänglig för näringsidkaren, för att säkerställa att näringsidkaren kan uppfylla de relevanta informationskrav som anges i punkt 1.”
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led g
(-a)   Led g ska ersättas med följande:
”g) Sätten för betalning, leverans, fullgörande, datum för när näringsidkaren åtar sig att leverera varan eller tillhandahålla tjänsterna, och, i förekommande fall, förekomsten av leveransalternativ som släpper ut mindre koldioxid, samt, i förekommande fall, näringsidkarens reklamationshantering.”
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led -aa (nytt)
(-aa)   Leden l och m ska utgå.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led ma
”ma) För samtliga typer av varor, information om att varorna omfattas av en kommersiell garanti för hållbarhet och dess löptid i tidsenheter, om denna garanti täcker hela varan och har en löptid på mer än två år, där tillverkaren tillhandahåller sådan information.
”ma) För samtliga varor, en märkning enligt bilaga Z som anger varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet och, i förekommande fall, dess frivilliga förlängning i form av en kommersiell garanti för hållbarhet.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led mb
mb)  För energianvändande varor, där tillverkaren inte tillhandahåller den information till vilken hänvisas i led ma, information om att tillverkaren inte har tillhandahållit information om förekomsten av en kommersiell garanti för hållbarhet med en löptid på mer än två år. Denna information ska vara minst lika synlig som annan information om den service efter försäljningen och de kommersiella garantier som gäller samt villkoren för dessa som tillhandahållits i enlighet med led m.
utgår
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led mc
mc)  För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod, där tillverkaren tillhandahåller sådan information. Om information om att det finns en kommersiell garanti för hållbarhet tillhandahålls i enlighet med led ma, ska information om uppdateringar lämnas om dessa uppdateringar tillhandahålls för en längre period än den kommersiella garantin för hållbarhet.
mc)  För varor med digitala delar, den minimiperiod i tidsenheter, efter dagen för utsläppande på marknaden, under vilken tillverkaren tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period för tillhandahållande av uppdateringar som föreskrivs i unionsrätten och dess frivilliga förlängning, där tillverkaren tillgängliggör sådan information.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led a
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led md
md)  För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren och gör sådan information tillgänglig, den minimiperiod i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, såvida inte avtalet föreskriver ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en tidsperiod.”
md)  För digitalt innehåll och digitala tjänster, när leverantören är en annan än näringsidkaren, den minimiperiod, efter dagen för utsläppande på marknaden, i tidsenheter under vilken leverantören tillhandahåller programvaruuppdateringar, som minst omfattar den period under vilken uppdateringar ska tillhandahållas i enlighet med tillämplig unionsrätt.”
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led v
v)  om led u inte är tillämpligt, information som gjorts tillgänglig av tillverkaren om tillgången på reservdelar, inbegripet förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok.”
v)  Om led u inte är tillämpligt, information som tillhandahållits av tillverkaren om tillgången och det förväntade högsta priset på reservdelar som krävs för att reparera varor, inbegripet den minimiperiod, efter köpet av varan, under vilken reservdelar och tillbehör finns tillgängliga, och förfarandena för att beställa dem, och om tillgången till en användar- och reparationshandbok samt diagnos- och reparationsverktyg och diagnos- och reparationstjänster.”
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1 – led va (nytt)
va)  Adressen till de tillgängliga reparationscentraler dit varorna ska återlämnas av konsumenten i reparationssyfte.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – led bb (nytt)
Direktiv 2011/83/EU
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
(bb)  Följande punkt ska införas:
”1a. Tillverkaren ska göra all relevant information, inbegripet den information som anges i punkt 1 ea, eb, ec, i och j, tillgänglig för näringsidkaren, för att säkerställa att näringsidkaren kan uppfylla de relevanta informationskrav som anges i punkt 1.”
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1
Efter [fem år från antagandet] ska kommissionen lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv till Europaparlamentet och rådet.
Efter [fem år från antagandet] ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv och om de framsteg som gjorts.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)
Rapporten ska innehålla en bedömning av huruvida direktivet bidragit till att stärka konsumentskyddet mot otillbörliga affärsmetoder och vilseledande reklam för produkter som marknadsförs som hållbara samt en sammanfattning av positiva och negativa effekter för företag, särskilt små och medelstora företag.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Bilaga Z
Bilaga Z
Märkningens innehåll och format
1.  Märkningen ska ha följande format:
XX år + YY år
2.  Bokstäverna ”XX” ska ersättas med den siffra som motsvarar varaktigheten för den rättsliga garantin om avtalsenlighet. Bokstäverna ”YY” ska ersättas med den siffra som motsvarar den frivilliga förlängningen av den rättsliga garantin om avtalsenlighet i form av en likvärdig kommersiell garanti för hållbarhet.
3.  Märkningen ska vara väl synlig och tydligt läsbar för konsumenten.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2 – inledningen
(2)  Följande punkter ska införas som punkterna 4a och 4b:
(2)  Följande punkter ska införas som punkterna 4a–4bb:
Ändring 68
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 4a
”4a. Göra ett allmänt miljöpåstående utan att näringsidkaren kan styrka erkänd utmärkt miljöprestanda relevant för påståendet.
”4a. Göra ett allmänt miljöpåstående utan att näringsidkaren tillhandahåller belägg för erkänd utmärkt miljöprestanda relevant för påståendet.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 4b
4b.  Göra ett miljöpåstående om hela produkten när det faktiskt endast hänför sig till vissa aspekter av produkten.”
4b.  Göra ett miljöpåstående om hela produkten eller näringsidkarens verksamhet när det faktiskt endast hänför sig till vissa aspekter av produkten eller näringsidkarens verksamhet.”
Ändring 70
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 4ba (ny)
4ba.  Påstå att en produkt och dess växthusgasutsläpp har en neutral, reducerad, kompenserad eller positiv miljöpåverkan baserat på utsläppskompensation.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 4bb (ny)
4bb.  Göra ett miljöpåstående som inte kan styrkas i enlighet med rättsliga krav.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2a (nytt)
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 7a (ny)
(2a)  Följande punkt ska införas som punkt 7a:
”7a. i) Ge större synlighet åt vissa val när mottagaren av en onlinetjänst uppmanas att fatta ett beslut,
ii)  göra förfarandet för att avsluta en tjänst betydligt besvärligare än att anmäla sig till den.”
Ändring 73
Förslag till direktiv
Bilaga – led 3a (nytt)
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 13a (ny)
(3a)  Följande punkt ska införas som punkt 13a:
”13a. Marknadsföra en vara såsom en vara som är identisk eller till synes identisk med en annan vara som marknadsförs i en eller flera medlemsstater, när dessa varors sammansättning eller egenskaper skiljer sig åt på ett sätt som inte tydligt har märkts på förpackningen, för att synliggöras för konsumenten.”
Ändring 74
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4 – inledningen
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 4
(4)  Följande punkter ska införas som punkterna 23d–23i:
(4)  Följande punkter ska införas som punkterna 23d–23ib:
Ändring 75
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23d (ny)
23da.  Underlåta att på ett tydligt och begripligt sätt informera konsumenten om att funktionsuppdateringen inte är nödvändig för att produkten ska förbli avtalsenlig.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23e
23e.  Underlåta att informera konsumenten om att det finns en funktion hos varan som införts för att begränsa dess hållbarhet.
23e.  Införa en funktion för att begränsa en varas hållbarhet.
Ändring 77
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23ea (ny)
23ea.  Marknadsföra en vara utan att inom rimlig tid lösa ett formgivningsproblem efter det att problemet blivit känt, så att det leder till ett tidigt funktionsfel hos varan i fråga.
Ändring 78
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23g
23g.  Framställa att produkter går att reparera när så inte är fallet eller underlåta att informera konsumenten om att varorna inte går att reparera i enlighet med de lagstadgade kraven.
23g.  Marknadsföra en vara som inte går att reparera i enlighet med de lagstadgade kraven eller underlåta att informera konsumenten om att en vara inte går att reparera.
Ändring 79
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23ga (ny)
23ga.  Underlåta att informera konsumenten om att reservdelar saknas och om andra reparationsbegränsningar.
Ändring 80
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23gb (nytt)
23gb.  Underlåta att informera konsumenten om att näringsidkaren kommer att vägra att reparera en produkt som tidigare har reparerats av en oberoende yrkesutövare, en lekman eller en användare.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23h
23h.  Förmå konsumenten att byta ut förbrukningsvaror från en vara tidigare än vad som är nödvändigt av tekniska skäl.
23h.  Marknadsföra en vara som kräver att dess förbrukningsvaror byts ut tidigare än vad som är nödvändigt av tekniska skäl.
Ändring 82
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23i
23i.  Underlåta att informera om att en vara är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren.
23i.  Marknadsföra en produkt som är utformad så att dess funktionalitet begränsas vid användning av förbrukningsvaror, reservdelar eller tillbehör som inte tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren.
Ändring 83
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23ia (ny)
23ia.  Från en och samma tillverkare eller näringsidkare tillhandahålla erbjudanden som innebär att samma produkt erbjuds med ofördelaktiga villkor eller en kortare löptid för den kommersiella garantin i en eller flera medlemsstater, vilket leder till en ofördelaktig situation för konsumenterna.
Ändring 84
Förslag till direktiv
Bilaga – led 4
Direktiv 2005/29/EG
Bilaga I – punkt 23ib (ny)
23ib.  Marknadsföra en vara som inte uppfyller kraven i unionens produktlagstiftning.”

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A9-0099/2023).

Senaste uppdatering: 11 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy