Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2023/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0235/2023

Внесени текстове :

B9-0235/2023

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2023)0203

Приети текстове
PDF 152kWORD 53k
Четвъртък, 11 май 2023 г. - Страсбург
Пътна карта за социална Европа: две години след Порто
P9_TA(2023)0203B9-0235/2023

Резолюция на Европейския парламент от 11 май 2023 г. относно пътна карта за социална Европа — две години след Социалната среща на високо равнище в Порто (2023/2586(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Европейския стълб на социалните права (ЕССП), тържествено провъзгласен от Парламента, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 март 2021 г., озаглавено „План за действие на Европейския стълб на социалните права“ (COM(2021)0102),

–  като взе предвид декларацията от Порто на Европейския съвет от 8 май 2021 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 септември 2022 г. относно европейската стратегия за полагане на грижи (COM(2022)0440),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 8 декември 2022 г. относно достъпа до финансово приемливи висококачествени дългосрочни грижи(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 30 януари 2023 г. относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване(2),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 март 2023 г. относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване(3),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по заетост и социални въпроси,

А.  като има предвид, че устойчивото развитие е основна цел на ЕС; като има предвид, че трите взаимосвързани стълба на устойчиво развитие са икономическият, социалният и екологичният; като има предвид, че устойчивото развитие се основава, наред с другото, на пълна заетост, социален напредък и справедливост; като има предвид, че една от ключовите основни цели на ЕС, определена в член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, е постигането на силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес; като има предвид, че понастоящем акцентът е върху икономическата и екологичната устойчивост;

Б.  като има предвид, че Европейският стълб на социалните права (ЕССП) беше провъзгласен през 2017 г. в Гьотеборг, като бяха определени 20 принципа и беше създаден социален наръчник за силна социална Европа, която да бъде справедлива, приобщаваща и пълна с възможности през XXI-ви век; като има предвид, че на Социалната среща на върха в Порто през май 2021 г. Съветът се ангажира с три основни цели за 2030 г. относно заетостта, обучението и бедността; като има предвид, че най-малко 78% от населението на възраст между 20 и 64 години следва да бъде заето до 2030 г.; като има предвид, че качеството на работните места и условията на труд остават извън обхвата на тази цел; като има предвид, че най-малко 60% от всички възрастни лица следва да участват в обучение всяка година; като има предвид, че броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да бъде намален с поне 15 милиона до 2030 г., от които 5 милиона следва да бъдат деца; като има предвид, че според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие рискът от низходяща мобилност сред домакинствата със средни доходи се е увеличил през последните две десетилетия и се очаква да продължи да нараства(4); като има предвид, че трите водещи цели не обхващат пълното прилагане на ЕССП;

В.  като има предвид, че водещите цели, определени от Комисията, се изпълняват от държавите членки през последната година; като има предвид, че допълнителните кризи след определянето на целите оказаха допълнителен натиск върху постигането на тези цели; като има предвид, че пет държави членки са постигнали националните си цели по отношение на заетостта, a половината от държавите членки са надхвърлили целта от 78% по отношение на заетостта; като има предвид обаче, че прогнозите показват, че не всички държави членки ще постигнат целта за заетост до 2030 г.(5);

Г.  като има предвид, че социалната икономика е ключов фактор за прилагането на ЕССП и може да допринесе активно за постигането на водещите цели до 2030 г.;

Д.  като има предвид, че инфлацията на равнището на ЕС е увеличила издръжката на живота на средните домакинства с около 10%, случаите на материални и социални лишения – с около 2%, а процента на енергийна бедност и абсолютна парична бедност – с около 5%; като има предвид, че в избрани държави членки и сред уязвимите групи се очаква съответните последици за благосъстоянието да бъдат няколко пъти по-големи; като има предвид, че това вероятно ще увеличи съществуващите различия по отношение на бедността и социалното изключване в целия ЕС(6); като има предвид, че Европа се нуждае от нова визия, за да се превърне в иновативно промишлено пространство до 2050 г., особено в контекста на Закона на САЩ за намаляване на инфлацията и други подобни инвестиционни планове от други държави извън ЕС;

Е.  като има предвид, че според Eurofound целта от 60% участващи в курсове за обучение (заплатени от работодателя) не е била постигната в нито една държава членка през 2021 г.; като има предвид, че данните също така показват, че най-нуждаещите се от обучение (младите хора, лицата с по-ниско ниво на образование и лицата с нискоквалифицирани професии) са се възползвали в най-малка степен;

Ж.  като има предвид, че Комисията представи европейска стратегия за полагане на грижи през септември 2022 г., а Съветът прие препоръка относно дългосрочните грижи през декември 2022 г. за прилагане на принцип 18 от ЕССП; като има предвид, че пандемията от COVID-19 разкри и подчерта неустойчивите условия на труд на лицата, полагащи професионални грижи, голямата тежест за лицата, полагащи неформални грижи, при липсата на услуги за предоставяне на официални грижи и високото излагане на лицата, нуждаещи се от грижи, на зарази, тежки заболявания и смъртни случаи; като има предвид, че е доказано, че грижите, предоставяни в общността и в дома намаляват излагането на инфекции на лицата, нуждаещи се от грижи; като има предвид, че в своя доклад за дългосрочните грижи от 2021 г. Комитетът за социална закрила обявява, че нуждите от дългосрочни грижи увеличават риска от бедност и социално изключване; като има предвид, че с оглед на демографските промени дългосрочните грижи следва да станат по-достъпни и следва да гарантират независимост и качество на грижите, да осигуряват устойчиви условия на труд и подкрепа за лицата, полагащи неформални грижи;

1.  отново посочва значението на приемането на заключенията от Социалната среща на високо равнище в Порто през 2021 г., в които се подчертава, че все още живеем в безпрецедентни времена; отбелязва, че COVID-19 и продължаващата руска агресивна война срещу Украйна в непосредствена близост до нас доведоха до издръжка на живота и енергийни кризи, които засягат в най-голяма степен най-уязвимите групи в обществото ни, което води до увеличаване на неравенствата; отново изтъква значението на ЕССП като пътеводен компас към една по-социална Европа и приветства плана за действие в това отношение; призовава Комисията и държавите членки да използват социалните иновации като основен двигател за справяне със социално-икономическите предизвикателства и настоятелно ги призовава да вземат предвид препоръката на Парламента, изказана в неговата резолюция относно плана за действие на ЕС за социалната икономика(7); подчертава обаче, че произтичащите от това водещи цели за 2030 г., определени от Комисията и одобрени от Съвета, относно заетостта, уменията и бедността са недостатъчни, за да се гарантира пълното му прилагане; подчертава, че ЕССП е мощен инструмент за гарантиране, че европейският проект може да действа като солиден щит, който да защитава здравето, безопасността и условията на живот на своите граждани; подчертава, че социалният диалог, демокрацията на работното място и правото на колективно договаряне са от ключово значение за прилагането на ЕССП и за постигането на възходяща конвергенция на условията на живот и труд в цяла Европа;

2.  призовава Комисията и Съвета да предприемат мерки за смекчаване на въздействието на кризите върху пазарите на труда на държавите членки, за да се поддържат високи проценти на заетост и социални вноски чрез създаването на качествени работни места; призовава Комисията и държавите членки да подобрят функционирането на пазарите на труда и да насърчат интегрирането на жените, младите хора и уязвимите групи на пазара на труда; поради това призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори на ЕС да работят за постигането на обхват на колективното договаряне от 80% до 2030 г. с цел да се подобрят условията на живот и труд в ЕС, което ще допринесе за благосъстояние на работното място и възходяща социална конвергенция и ще намали бедността сред работещите, социалното изключване и неравенството по отношение на заплащането; отбелязва, че бедността сред работещите трябва да бъде преодоляна чрез гарантиране на достойно заплащане; подчертава необходимостта от стимулиране на внедряването на програми за повишаване на квалификацията и за преквалификация с цел овластяване на работниците и засилване на конкурентоспособността;

3.  приветства приемането на Директивата относно адекватните минимални работни заплати(8) в ЕС и Директивата относно прозрачността на заплащането(9); отправя искане към Съвета да постигне съгласие по общ подход по отношение на Директивата за работещите през платформи(10), за да се подобрят закрилата и условията на труд на работещите в икономиката на платформите и да се създаде лоялна конкуренция; приветства ангажимента на Комисията за здравословни и безопасни условия на труд на работното място; подчертава необходимостта от по-нататъшни действия за постигане на целта за нулева смъртност на работното място; приветства ангажимента на Комисията да продължи със законодателно предложение след приемането на резолюцията на Парламента от 2 февруари 2023 г.(11); приветства започването на двуетапна консултация със социалните партньори на ЕС;

4.  отбелязва, че дори с инструмента за подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) като част от европейската презастрахователна схема за обезщетения при безработица, икономическите последици от кризата, свързана с COVID-19, продължават по-дълго от очакваното; подчертава обаче, че хиляди работни места бяха запазени благодарение на този инструмент и че сътресението за пазара на труда беше по-малко сериозно от очакваното; във връзка с това отбелязва, че този инструмент следва да остане в употреба по време на настоящата извънредна ситуация и да продължи да се основава на заеми и да се задейства бързо в случай на нови външни финансови или икономически сътресения;

5.  изразява дълбока загриженост относно цялостната ерозия на групите със средни доходи в ЕС – които са икономическият гръбнак на нашите икономики, дават ключов принос за националните ни системи за социална закрила и имат съществено значение за стабилността на нашите демокрации – и следователно относно икономическата поляризация, по-специално нарастващия размер на групите с по-ниски доходи в резултат на икономическия спад, неблагоприятното развитие на пазара на труда и данъчните реформи, приети през последните години; в този контекст призовава за план за действие на ЕС за увеличаване на размера и консолидиране на групите със средни доходи;

6.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Дългосрочна конкурентоспособност в ЕС — поглед отвъд 2030 г.“, чиято цел е да рационализира и опрости изискванията за докладване с 25% за всяка от екологичната, цифровата и икономическата тематични области, както и представянето от страна на Комисията на предложение за постигане на това до есента на 2023 г.; призовава Комисията бързо да демонстрира този ангажимент, като по този начин подобри конкурентоспособността на всички предприятия в ЕС, включително малките и средните предприятия (МСП), и подобри основните условия за социална справедливост и просперитет; припомня, че МСП са гръбнакът на нашето социално сближаване;

7.  подчертава значението на намаляването на неравенствата по отношение на доходите и борбата с бедността, тъй като през 2021 г. 21,7% от населението на ЕС (95,4 милиона души) са били изложени на риск от бедност или социално изключване, и във връзка с това призовава за ангажимент за постигане на целта на ЕС по отношение на бедността; припомня принцип 14 от ЕССП, който гласи, че всеки, който не разполага с достатъчно средства, има право на адекватни обезщетения за минимален доход, гарантиращи достоен живот на всички етапи от живота; отново подчертава точките, изложени в резолюцията си от 15 март 2023 г. относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване,

8.  подчертава, че в съответствие с принцип 15 от ЕССП всеки човек в напреднала възраст има право на средства, които му позволяват да живее достоен живот, и че работниците и самостоятелно заетите лица в пенсия имат право на пенсия, съответстваща на техните вноски, и осигуряваща адекватен доход; същевременно счита, че държавите членки следва да гарантират дългосрочна сигурност на доходите, че минималните пенсии са достатъчно високи, за да се предотврати бедността в напреднала възраст, и че жените и мъжете имат равни възможности за придобиване на пенсионни права и за премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените; призовава държавите членки да насърчават целенасочени стимули за улесняване на постепенния преход към пенсиониране, като, наред с другото, подкрепят договорености за гъвкаво работно време и въвеждат подходящи корекции на работното място; подновява призива от Порто за социален ангажимент към Комисията и държавите членки да предприемат мерки за укрепване на националните системи за социална закрила, за да се осигури достоен живот за всички, като същевременно се запази устойчивостта на тези системи; подчертава, че Комисията би могла да допринесе за създаването на конвенция на ООН за правата на възрастните хора;

9.  призовава Комисията бързо да предприеме последващи действия във връзка с предстоящия законодателен доклад по собствена инициатива на Парламента относно качествените стажове в ЕС; приветства Европейската година на уменията и подчертава значението на достъпа до обучение и преквалификация, по-специално за работниците в индустрии и сектори, които трябва да претърпят фундаментални промени, за да се постигнат екологичният и цифровият преход, като се гарантира, че никой няма да бъде изоставен; подчертава ролята на социалните партньори в разработването на стратегиите за умения за зелената икономика на всяко равнище, за да се гарантира, че съответното обучение се провежда без съкращаване на заплатите и се счита за работно време, както и за да се предостави подробна информация за уменията, необходими за двойния преход; призовава Комисията да представи законодателно предложение за Европейски паспорт за социална сигурност, за да предостави на националните органи, като инспекторатите по труда и по социалната сигурност, и на социалните партньори, които участват в инспекции по труда и по социалната сигурност, инструмент в реално време за ефективно прилагане на националното законодателство и на законодателството на ЕС;

10.  приветства ангажимента на Комисията да представи предложение до края на 2023 г. относно създаването на карта на ЕС за хора с увреждания, която да бъде призната във всички държави членки; приветства текущите преговори на социалните партньори относно дистанционната работа и правото на откъсване от работната среда с цел представянето на правно обвързващо споразумение, което да се прилага чрез директива; призовава Комисията и държавите членки да работят за бързо прилагане на стратегията на ЕС за полагане на грижи в подкрепа на лицата, полагащи грижи; призовава държавите членки да изпълнят препоръката на Съвета относно финансово достъпни, висококачествени дългосрочни грижи; приветства инициативата на Комисията за стартиране на всеобхватен подход към психичното здраве и отново отправя своя призив за директива относно психологическите рискове и благосъстоянието на работното място;

11.  отбелязва, че въпреки че Комисията е инициирала много законодателни и незаконодателни инициативи, досега ЕС не е успял да приложи напълно ЕССП; подчертава необходимостта от редовен преглед на плана за действие; подчертава необходимостта от допълнителни законодателни действия от страна на Комисията и държавите членки, за да се гарантира пълното прилагане на ЕССП, със специален акцент върху прилагането на принципи 11 (грижи за деца), 12 (социална закрила), 19 (жилищно настаняване) и 20 (основни услуги); счита, че следващият план за действие за ЕССП следва да бъде подкрепен от интегрирана стратегия на ЕС за борба с бедността за преодоляване на многоизмерния проблем на социалното изключване;

12.  призовава за предприемане на конкретни действия за осигуряване на зачитането на правото на образование и обучение за всички, като се гарантира висококачествено обучение и платен отпуск за обучение за всички работници;

13.  отново отправя призив към Съвета да приеме хоризонталната директива за борба с дискриминацията(12), която е в процес на разглеждане от 2008 г., за пълно изпълнение на принцип 3 на ЕССП (равни възможности) и обещанията на учредителните договори на ЕС по отношение на равното третиране;

14.  припомня, че принцип 11 относно грижите и подпомагането за деца изисква допълнителни действия за прекъсване на цикъла на бедност от поколение на поколение и за насърчаване на социалната мобилност; счита, че всички деца следва да имат достъп до финансово достъпни, качествени услуги за образование и грижи, особено до образование в ранна детска възраст; напомня на Комисията и на държавите членки за многократния призив на Парламента за отпускане на по-голямо финансиране за Европейската гаранция за децата със специален бюджет от най-малко 20 милиарда евро; призовава държавите членки да представят своите национални планове за действие и да гарантират, че последните се изпълняват ефективно и отговарят на ключовите принципи на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за децата(13); подчертава, че държавите членки следва да продължат с пълното разгръщане на засилената гаранция за младежта;

15.  счита, че периодите на полагане на грижи, при които лицето, полагащо грижи, преминава към работа на непълно работно време или се отказва от платена работа, следва да се зачитат за целите на пенсионното им осигуряване(14);

16.  предупреждава, че за правилното прилагане на принцип 12 адекватната социална закрила трябва да вземе предвид текущи тенденции като изменението на климата, цифровизацията на икономиката и демографското застаряване, и да бъде разширена, за да се обхванат рисковете, свързани с неравномерното въздействие на изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда върху различните групи, класифицирани според доходите им, и работниците в различни сектори, както и социалните последици от трансформацията на нашите общества в посока към неутралност по отношение на климата; призовава Комисията и държавите членки да предложат европейски план за действие за социална закрила, който да отчита рисковете от социално изключване, произтичащи от изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда; призовава държавите членки да надграждат върху Социалния фонд за климата и да положат основите за разработването на екологични схеми за социална закрила на национално равнище с подкрепата на ЕС;

17.  приветства стартирането на Платформата на ЕС за борба с бездомничеството и подчертава необходимостта от осигуряване на подкрепа от страна на ЕС, за да се постигнат неговите амбиции и цели съгласно Лисабонската декларация; подчертава, че съгласно принцип 19 на нуждаещите се следва да се осигури достъп до настаняване в социални жилища или подпомагане за жилищно настаняване с добро качество; настоятелно призовава Комисията да разработи амбициозен план за действие, в съответствие с принципа на субсидиарност, за постигане на достъпни, екологични и финансово достъпни социални жилища, за да се отговори на жилищните нужди на всички граждани на ЕС и бездомничеството да бъде изкоренено до 2030 г.; подчертава в настоящия контекст необходимостта да се сложи край на енергийната бедност и значението на забраната на изключването от услуги в критични моменти за уязвимите домакинства и енергийно бедните потребители; отново призовава за приемане на принципа на „жилищно настаняване преди всичко“ с цел насърчаване на достъпа до жилищно настаняване и отбелязва, че споменатото жилищно настаняване следва да се основава на принципите на универсалния дизайн, за да се гарантира достъпност;

18.  изразява своята загриженост относно липсата на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации за нуждаещите се (принцип 20), тъй като посочените услуги са подложени на допълнително натоварване; подчертава, че по-слабо развитите региони, селските и слабонаселените райони са непропорционално засегнати, което изостря нарастващите икономически, социални и териториални различия между регионите на ЕС; настоятелно призовава Комисията да определи кои по-силни социални разпоредби в Регламент (ЕС) № 360/2012 са необходими за услугите от общ икономически интерес(15) и въз основа на тази оценка да представи преразглеждане с цел подобряване на достъпа до водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации, както и до жилищно настаняване;

19.  повтаря призива си, в контекста на рамката на индустриалния план на Зеления пакт финансирането от ЕС, включително държавната помощ, да бъде обвързано с целите на публичната политика, и по-специално от социалните изисквания, за да се предлагат висококачествени работни места, да се насърчава колективното договаряне, да се зачитат трудовите права и стандарти на ЕС и да се осигурят подобрени условия на труд; призовава Комисията и държавите членки да наложат спазването на социалната клауза в съществуващата Директива за обществените поръчки(16) и да обмислят преразглеждане на директивата, въз основа на оценка на въздействието, за да засилят допълнително социалните клаузи в договорите за обществените поръчки с цел в тях от икономическите оператори и подизпълнителите да се изисква да зачитат изцяло правото на работниците, включително правото на колективно договаряне, за да се вземе предвид наскоро приетата Директива относно адекватните минимални работни заплати в ЕС;

20.  подчертава необходимостта от засилване на социалното измерение на европейския семестър и прилагането на ЕССП, и по-специално с оглед на прегледа на икономическото управление; призовава Комисията да обмисли представянето на инструмент за рамка за социална конвергенция, за да се предотвратят рисковете, свързани със социалната конвергенция, да се открият потенциалните пречки пред правилното прилагане на ЕССП и да се определят социалните цели; счита, че рисковете във връзка със социалните различия следва да бъдат включени в специфичните за всяка държава препоръки и да бъдат взети предвид при определянето на плановете за фискални корекции;

21.  счита, че за да стане справедливата и социална Европа реалност и да се гарантират най-високите нива на социална закрила при екологичния и цифровия преход, е необходимо да се осигури постигането на една устойчива, справедлива и приобщаваща Европа, където социалните права са напълно защитени и гарантирани поне до същото равнище като икономическите и екологичните стандарти; подчертава необходимостта от предприемане на стъпки за засилване на ролята на ЕССП, за така че социалните аспекти да бъдат поставени наравно с икономическите и екологичните, и да се гарантира, че социалните права в Европа са поставени в центъра на предстоящите политики на ЕС и че социалната конвергенция е един от основните политически приоритети на ЕС; отбелязва, че следователно ще са необходими социални инвестиции за прилагането на ЕССП в рамките на предстоящите инициативи за финансиране и преразглеждането на многогодишната финансова рамка;

22.  отново призовава Комисията да преразгледа Директивата относно работа чрез агенции за временна заетост(17), за да се създаде нормативна уредба, която да гарантира достойни условия на труд и равно третиране на сезонните работници в рамките на ЕС и на мобилните работници на срочни договори с агенции за временна заетост или какъвто и да било друг вид посредници на пазара на труда, включително агенции за набиране на персонал, както беше обещано от Комисията в декларацията от Порто;

23.  призовава Комисията да представи законодателна рамка за предвиждане и управляване на промените, свързани с екологичния и цифровия преход в сферата на труда, като се акцентира първо върху значението на запазването на висококачествената заетост, чрез придружаване на работниците в хода на трансформациите на пазара на труда и предоставяне на достъп до подходящо обучение, и второ, върху участието на социалните партньори в процесите на вземане на решения, включително чрез насърчаване на колективното договаряне относно предвиждането и управлението на промяната;

24.  отново изтъква значението на един добре функциониращ и ефикасен Европейски орган по труда (ЕОТ) и призовава Комисията да се възползва от възможността, предоставена с оценката, планирана за 1 август 2024 г., за да представи законодателно предложение за преразглеждане на обхвата на Регламента за създаване на ЕОТ(18) и за реализиране на неговия пълния потенциал, и по-специално по отношение на правомощията на ЕОТ за разследване;

25.  отново изтъква правото на достъп до човешка намеса, както и правото никой да не бъде обект на решение, основаващо се изцяло на автоматизирана обработка, както се посочва в Общия регламент относно защитата на данните(19); подчертава необходимостта от действия на ЕС за по-нататъшно включване на принципа на „човешки контрол“ в сферата на труда и за регулиране на алгоритмичното управление; призовава Комисията да обмисли възможността за законодателно предложение относно изкуствения интелект на работното място;

26.  призовава за по-висока степен на интегриране на плана за действие на ЕССП със свързани стратегии, включително стратегическата рамка на ЕС за ромите, стратегията за равенство между половете, стратегията за борба с бездомничеството и стратегията за борба с расизма;

27.  призовава за включване в Договорите, в съответствие със заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа и с резолюцията си от 9 юни 2022 г. относно призива за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите(20), на протокол за социален напредък, който да гарантира че правата на работниците, правата на профсъюзите и социалните права са напълно защитени и съхранени;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 476, 15.12.2022 г., стр. 1.
(2) OВ C 41, 3.2.2023 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P9_TA(2023)0076.
(4) ОИСР, „A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility“ („Счупен ли е социалният асансьор? Как да насърчаваме социалната мобилност“), OECD Publishing, Париж, 15 юни 2018 г.
(5) Европейска комисия, „Комисията приветства целите на държавите членки за по-социална Европа до 2030 г.“, 16 юни 2022 г.
(6) Menyhert, B., „The effect of rising energy and consumer prices on household finances, poverty and social exclusion in the EU“ („Ефектът от нарастващите цени на енергията и потребителските цени върху финансите на домакинствата, бедността и социалното изключване в ЕС“), Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2022 г.
(7) Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2022 г. относно плана за действие на ЕС за социалната икономика (ОВ C 47, 7.2.2023 г., стр. 171)
(8) Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз (ОВ L 275, 25.10.2022 г., стр. 33).
(9) Предложение на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета от 4 март 2021 г. за укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на прилагането (COM(2021)0093).
(10) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2021 г. относно подобряването на условията на труд при работата през платформа (COM(2021)0762).
(11) Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2023 г., съдържаща препоръки към Комисията относно преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети, Приети текстове, P9_TA(2023)0028.
(12) Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за Директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (ОВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 68).
(13) Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021 г. за създаване на Европейска гаранция за децата (ОВ L 223, 22.6.2021 г., стр. 14).
(14) Европейска комисия, „Окончателен доклад на групата на високо равнище относно бъдещето на социалната закрила и на социалната държава в ЕС“, Служба за публикации на ЕС, Люксембург, януари 2023 г.
(15) Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8).
(16) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(17) Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).
(18) Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 21.)
(19) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(20) OВ C 493, 27.12.2022 г., стp. 130.

Последно осъвременяване: 11 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност