Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2023/2586(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0235/2023

Texte depuse :

B9-0235/2023

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2023)0203

Texte adoptate
PDF 149kWORD 51k
Joi, 11 mai 2023 - Strasbourg
Foaia de parcurs privind o Europă socială: doi ani după Porto
P9_TA(2023)0203B9-0235/2023

Rezoluția Parlamentului European din 11 mai 2023 referitoare la foaia de parcurs privind o Europă socială: doi ani după Summitul social de la Porto (2023/2586(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat solemn de Parlament, Consiliu și Comisie la 17 noiembrie 2017,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 4 martie 2021 intitulată „Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale” (COM(2021)0102),

–  având în vedere declarația de la Porto a Consiliului European din 8 mai 2021,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 septembrie 2022 referitoare la Strategia europeană privind serviciile de îngrijire (COM(2022)0440),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 8 decembrie 2022 privind accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiar(1),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 30 ianuarie 2023 privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 15 martie 2023 privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă(3),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție prezentată de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

A.  întrucât dezvoltarea sustenabilă este un obiectiv fundamental al UE; întrucât cei trei piloni interconectați ai dezvoltării sustenabile sunt cel economic, cel social și cel de mediu; întrucât dezvoltarea sustenabilă se bazează, printre altele, pe ocuparea integrală a forței de muncă, pe progres social și pe echitate; întrucât unul dintre obiectivele fundamentale ale UE, așa cum se prevede la articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, este de a realiza o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social; întrucât accentul se pune în prezent pe sustenabilitatea economică și de mediu;

B.  întrucât Pilonul european al drepturilor sociale a fost proclamat în 2017 la Göteborg, stabilind 20 de principii și un cadru de reglementare socială pentru o Europă socială puternică, echitabilă, favorabilă includerii și plină de posibilități în secolul 21; întrucât la Summitul social de la Porto din mai 2021, Consiliul s-a angajat să atingă trei obiective principale pentru 2030 privind ocuparea forței de muncă, formarea profesională și sărăcia; întrucât cel puțin 78 % din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă până în 2030; întrucât calitatea locurilor de muncă și condițiile de muncă rămân în afara sferei acestui obiectiv; întrucât cel puțin 60 % dintre adulți ar trebui să participe anual la cursuri de instruire; întrucât numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excludere socială ar trebui să fie redus cu cel puțin 15 milioane până în 2030, printre care să se numere cinci milioane de copii; întrucât, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, riscul de mobilitate socială descendentă în rândul gospodăriilor cu venituri medii inferioare a crescut în ultimele două decenii și se preconizează că va continua să crească(4); întrucât cele trei obiective principale nu cuprind punerea în aplicare deplină a Pilonului european al drepturilor sociale;

C.  întrucât obiectivele principale stabilite de Comisie au fost puse în aplicare de statele membre în ultimul an; întrucât crizele care au intervenit din momentul stabilirii obiectivelor au exercitat o presiune suplimentară asupra atingerii acestor obiective; întrucât cinci state membre și-au atins obiectivele naționale privind ocuparea forței de muncă și jumătate dintre statele membre au depășit obiectivul de 78 %; întrucât, cu toate acestea, previziunile arată că nu toate statele membre vor atinge obiectivul de ocupare a forței de muncă până în 2030(5);

D.  întrucât economia socială reprezintă un factor determinant esențial pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și poate contribui activ la atingerea obiectivelor principale până în 2030;

E.  întrucât inflația la nivelul UE a crescut costul vieții pentru gospodăriile medii cu aproximativ 10 %, incidența privării materiale și sociale cu aproximativ 2 % și rata sărăciei energetice și a sărăciei monetare absolute cu aproximativ 5 %; întrucât, în anumite state membre și în rândul grupurilor vulnerabile, se preconizează că efectele corespunzătoare asupra condițiilor de viață decentă vor fi de câteva ori mai mari; întrucât acest lucru ar putea adânci decalajele existente în ceea ce privește sărăcia și excluderea socială în întreaga UE(6); întrucât Europa are nevoie de o nouă viziune pentru a deveni un pol industrial inovator până în 2050, în special în contextul Legii SUA privind reducerea inflației și al altor planuri de investiții similare din alte țări din afara UE;

F.  întrucât, potrivit Eurofound, obiectivul de 60 % pentru cursurile de formare (plătite de angajator) nu a fost atins în niciun stat membru în 2021; întrucât datele arată, de asemenea, că persoanele care au cea mai mare nevoie de formare (tinerii, persoanele cu un nivel mai scăzut de educație și cele cu un nivel scăzut de calificare) au beneficiat cel mai puțin,

G.  întrucât Comisia a prezentat o strategie europeană privind serviciile de îngrijire în septembrie 2022, iar Consiliul a adoptat o recomandare a Consiliului privind îngrijirea pe termen lung în decembrie 2022 pentru a pune în aplicare principiul 18 al Pilonului european al drepturilor sociale; întrucât pandemia provocată de COVID-19 a scos la iveală și a accentuat condițiile de muncă nesustenabile ale îngrijitorilor profesioniști, povara ridicată asupra persoanelor care oferă îngrijire informală în absența serviciilor oficiale de îngrijire și expunerea ridicată a persoanelor care au nevoie de îngrijire la infecții, boli grave și risc de deces; întrucât s-a demonstrat că îngrijirea în comunitate și îngrijirea la domiciliu reduc expunerea la infecții a persoanelor care au nevoie de îngrijire; întrucât în raportul său din 2021 privind îngrijirea pe termen lung, Comitetul pentru protecție socială a arătat că nevoile de îngrijire pe termen lung cresc riscul de sărăcie și excluziune socială; întrucât, având în vedere evoluția demografică, îngrijirea pe termen lung ar trebui să devină mai accesibilă, să asigure independența și calitatea îngrijirii, să asigure condiții de muncă sustenabile și să sprijine îngrijitorii informali,

1.  reiterează că este important să se adopte concluziile Summitului social de la Porto din 2021, care subliniază că suntem încă într-o situație fără precedent; observă că pandemia provocată de COVID-19 și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în curs de desfășurare în vecinătatea noastră au dus la creșterea costului vieții și la crize energetice, care afectează cel mai grav grupurile cele mai vulnerabile din societatea noastră, conducând la creșterea inegalităților; reiterează importanța Pilonului european al drepturilor sociale ca punct de reper pentru o Europă cu o componentă socială mai puternică și salută planul său de acțiune în acest sens; invită Comisia și statele membre să utilizeze inovarea socială ca factor esențial pentru abordarea provocărilor socioeconomice și le îndeamnă să țină seama de recomandarea Parlamentului din rezoluția sa referitoare la Planul de acțiune al UE pentru economia socială(7); subliniază însă că obiectivele principale pentru 2030 stabilite de Comisie și aprobate de Consiliu în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, competențele și sărăcia sunt insuficiente pentru a asigura punerea în aplicare deplină a acestora; subliniază că Pilonul european al drepturilor sociale este un instrument puternic care să facă astfel încât proiectul european să poată acționa ca un scut solid care protejează sănătatea, siguranța și condițiile de viață ale cetățenilor săi; subliniază că dialogul social, democrația la locul de muncă și dreptul la negociere colectivă sunt esențiale pentru aplicarea Pilonului european al drepturilor sociale și pentru realizarea unei convergențe ascendente a condițiilor de viață și de muncă în Europa;

2.  invită Comisia și Consiliul să ia măsuri pentru a atenua impactul crizelor asupra cetățenilor și asupra piețelor muncii din statele membre, pentru a menține ratele de ocupare a forței de muncă și contribuțiile sociale la un nivel ridicat prin crearea de locuri de muncă de calitate; invită Comisia și statele membre să îmbunătățească funcționarea piețelor forței de muncă și să promoveze integrarea femeilor, a tinerilor și a grupurilor vulnerabile pe piața muncii; invită, prin urmare, Comisia, statele membre și partenerii sociali din UE să acționeze pentru a atinge o acoperire a negocierilor colective de cel puțin 80 % până în 2030, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în UE, ceea ce va contribui la buna calitate a vieții la locul de muncă și la convergența socială ascendentă și va reduce sărăcia persoanelor încadrate în muncă, excludere socială și inegalitatea salarială; constată că sărăcia persoanelor încadrate în muncă trebuie eliminată prin asigurarea de salarii decente; subliniază că este necesar să se stimuleze utilizarea programelor de perfecționare și recalificare pentru a autonomiza lucrătorii și a consolida competitivitatea;

3.  salută adoptarea Directivei privind salariile minime adecvate în UE(8) și a directivei privind transparența salarială care urmează să fie adoptată în curând(9); solicită Consiliului să convină asupra unei abordări generale referitoare la directiva privind lucrul pe platforme(10), pentru a îmbunătăți protecția și condițiile de muncă ale lucrătorilor în economia platformelor și pentru a crea o concurență loială; salută angajamentul Comisiei față de sănătatea și siguranța la locul de muncă; subliniază că sunt necesare acțiuni suplimentare pentru atingerea obiectivului de zero decese la locul de muncă; salută angajamentul Comisiei de a da curs unei propuneri legislative după adoptarea rezoluției Parlamentului din 2 februarie 2023(11); salută lansarea unei consultări în două etape a partenerilor sociali ai UE;

4.  constată că, chiar și în contextul Instrumentului de sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca parte a sistemului european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj, consecințele economice ale crizei provocate de pandemia provocată de COVID-19 au durat mai mult decât se anticipase; subliniază, cu toate acestea, că mii de locuri de muncă au fost salvate grație acestui instrument și că șocul asupra pieței forței de muncă a fost mai puțin grav decât se preconizase; constată, în acest sens, că acest instrument ar trebui să rămână în uz pe durata actualei situații excepționale și să se bazeze în continuare pe împrumuturi și să fie activat rapid în cazul unor noi șocuri financiare sau economice externe;

5.  este extrem de preocupat de erodarea generală a grupurilor cu venituri medii din UE, care sunt coloana vertebrală a economiilor noastre, contribuabili-cheie la sistemele noastre naționale de protecție socială și sunt esențiale pentru stabilitatea democrațiilor noastre și, ca urmare, de polarizarea economică, în special de creșterea dimensiunii grupurilor cu venituri mai mici din cauza încetinirii creșterii economice, a evoluțiilor negative de pe piața muncii și a reformelor fiscale adoptate în ultimii ani; solicită, în acest context, un plan de acțiune al UE pentru a crește dimensiunea grupurilor cu venituri medii și a le consolida;

6.  salută comunicarea Comisiei intitulată „Competitivitatea pe termen lung a UE - perspectiva după 2030”, care urmărește raționalizarea și simplificarea cerințelor de raportare cu 25 % pentru fiecare dintre domeniile tematice ecologic, digital, respectiv economic, și prezentarea de către Comisie a unei propuneri de atingere a acestui obiectiv până în toamna anului 2023; invită Comisia să își demonstreze rapid acest angajament, îmbunătățind astfel competitivitatea tuturor întreprinderilor din UE, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), și consolidând condițiile de bază pentru justiție socială și prosperitate; reamintește că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a coeziunii noastre sociale;

7.  subliniază importanța reducerii inegalităților în materie de venituri și a combaterii sărăciei, întrucât în 2021 21,7 % din populația UE (95,4 milioane de persoane) era expusă riscului de sărăcie sau de excluziune socială și solicită un angajament în vederea atingerii obiectivului UE privind sărăcia în acest sens; reamintește principiul 14 din Pilonul european al drepturilor sociale, care prevede că orice persoană care nu dispune de resurse suficiente are dreptul la un venit minim adecvat care să asigure o viață demnă în toate etapele vieții; reiterează punctele schițate în rezoluția sa din 15 martie 2023 privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă;

8.  evidențiază faptul că în conformitate cu principiul 15 din Pilonul european al drepturilor sociale, orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să-i permită o viață demnă și că lucrătorii și persoanele care desfășoară o activitate independentă care se pensionează au dreptul la o pensie proporțională cu contribuțiile lor și care asigură un venit adecvat; consideră, în același timp, că statele membre ar trebui să asigure securitatea pe termen lung a veniturilor, să garanteze că pensiile minime sunt suficient de ridicate pentru a preveni sărăcia la o vârstă înaintată și că femeile și bărbații au șanse egale de a dobândi drepturi de pensie, eliminându-se decalajul de pensii între femei și bărbați; invită statele membre să promoveze stimulente specifice pentru a facilita o tranziție treptată către pensionare, printre altele, prin sprijinirea de programe de lucru flexibile și prin efectuarea de adaptări adecvate la locul de muncă; reia apelul adresat de Angajamentul social de la Porto Comisiei și statelor membre de a lua măsuri în vederea consolidării sistemelor naționale de protecție socială pentru a asigura o viață demnă pentru toți, păstrând în același timp sustenabilitatea acestor sisteme; subliniază că Comisia ar putea contribui la crearea unei convenții a ONU privind drepturile persoanelor în vârstă;

9.  invită Comisia să dea curs rapid viitorului raport legislativ din proprie inițiativă al Parlamentului privind stagiile de calitate în UE; salută Anul european al competențelor și subliniază importanța accesului la formare și recalificare pentru lucrători, în special în industriile și sectoarele care trebuie treacă prin schimbări fundamentale pentru a realiza tranziția verde și cea digitală, asigurându-se că nimeni nu este neglijat; subliniază rolul partenerilor sociali în dezvoltarea de strategii de creare de competențe pentru economia verde la toate nivelurile pentru a se asigura că această formare nu comportă reduceri salariale și este considerată timp lucrat, precum și pentru a furniza informații detaliate în legătură cu competențele necesare pentru dubla tranziție; invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind un permis european de securitate socială care să ofere autorităților naționale, cum ar fi inspectoratele de muncă și de securitate socială, precum și partenerilor sociali implicați în inspecțiile de muncă și securitate socială un instrument în timp real de punere efectivă în aplicare a legislației naționale și a celei a UE;

10.  salută angajamentul Comisiei de a prezenta până la sfârșitul anului 2023 o propunere privind crearea unui card european pentru dizabilități care să fie recunoscut în toate statele membre; salută negocierile în curs ale partenerilor sociali privind telemunca și dreptul de a se deconecta, în vederea elaborării unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic care să fie pus în aplicare printr-o directivă; invită Comisia și statele membre să depună eforturi pentru punerea în aplicare rapidă a Strategiei europene privind îngrijirea și sprijinul acordat îngrijitorilor; invită statele membre să pună în aplicare recomandarea Consiliului privind îngrijirea pe termen lung de calitate la prețuri accesibile; salută inițiativa Comisiei de a lansa o abordare cuprinzătoare privind sănătatea mintală și își reînnoiește apelul privind o directivă referitoare la riscurile psihologice și la calitatea vieții la locul de muncă;

11.  constată că, deși Comisia a inițiat numeroase inițiative legislative și nelegislative, până în prezent UE nu a reușit să pună în aplicare pe deplin Pilonul european al drepturilor sociale; subliniază că este necesar ca planul de acțiune să fie revizuit periodic; subliniază că sunt necesare acțiuni legislative suplimentare din partea Comisiei și a statelor membre pentru a asigura punerea în aplicare deplină a Pilonului european al drepturilor sociale, cu un accent special pe punerea în aplicare a principiilor 11 (îngrijirea copiilor), 12 (protecția socială), 19 (locuințe) și 20 (servicii esențiale); subliniază că următorul plan de acțiune legat de Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să fie sprijinit de o strategie a UE integrată de combatere a sărăciei care să trateze problema multidimensională a excluziunii sociale;

12.  solicită acțiuni specifice pentru a asigura respectarea dreptului la educație și formare pentru toți, prin asigurarea unei formări de calitate și a unui concediu pentru formare profesională plătit pentru toți lucrătorii;

13.  își reiterează apelul adresat Consiliului de a adopta directiva orizontală privind nediscriminarea(12), în lucru din 2008, pentru a aplica deplin principiul 3 al Pilonului european al drepturilor sociale (egalitatea de șanse) și promisiunile din tratatele fondatoare ale UE cu privire la egalitatea de tratament;

14.  reamintește că principiul 11 privind îngrijirea copiilor și sprijinul acordat copiilor necesită acțiuni suplimentare pentru a întrerupe ciclul generațional al sărăciei și pentru a stimula mobilitatea socială; consideră că toți copiii ar trebui să aibă acces la servicii de educație și îngrijire de calitate, la prețuri accesibile, în special la educație timpurie; reamintește Comisiei și statelor membre solicitarea repetată a Parlamentului de a aloca mai multe fonduri Garanției europene pentru copii, cu un buget alocat special de cel puțin 20 de miliarde EUR; invită statele membre să își prezinte planurile de acțiune naționale și să vegheze ca acestea să fie puse în aplicare efectiv și să răspundă principiilor-cheie ale Recomandării (UE) 2021/1004 a Consiliului de instituire a unei Garanții europene pentru copii(13); subliniază că statele membre ar trebui să continue implementarea integrală a Garanției pentru tineret consolidate;

15.  consideră că perioadele de îngrijire în care îngrijitorul trece la un program de lucru cu fracțiune de normă sau renunță la un loc de muncă remunerat ar trebui să le fie luate în considerare la calcularea pensiei(14);

16.  avertizează că, pentru punerea corectă în aplicare a principiului 12, protecția socială adecvată trebuie să țină seama de tendințele actuale, precum schimbările climatice, digitalizarea economiei și îmbătrânirea populației și trebuie extinsă pentru a compensa riscurile asociate impactului inegal al schimbărilor climatice și al degradării mediului asupra diferitelor grupuri de venituri și asupra lucrătorilor din diferite sectoare, precum și consecințele sociale ale transformării societăților noastre în direcția neutralității climatice; invită Comisia și statele membre să propună un plan de acțiune european pentru protecția socială care să țină seama de riscurile de excluziune socială generate de schimbările climatice și de declinul ecologic; invită statele membre să acționeze pe baza Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice și să pună bazele dezvoltării unor sisteme ecologice de protecție socială la nivel național, cu sprijinul UE;

17.  salută lansarea Platformei UE pentru combaterea lipsei de adăpost și subliniază necesitatea de a asigura sprijinul UE pentru îndeplinirea obiectivelor și atingerea țintelor stabilite în Declarația de la Lisabona; subliniază că, în conformitate cu principiul 19, persoanelor aflate în dificultate ar trebui să li se asigure accesul la locuințe sociale sau asistență pentru locuințe de bună calitate; îndeamnă Comisia să elaboreze un plan de acțiune ambițios, respectând principiul subsidiarității, pentru locuințe sociale accesibile, ecologice și ieftine care să răspundă nevoii de locuințe a tuturor cetățenilor UE și pentru eradicarea lipsei de adăpost până în 2030; subliniază, în contextul actual, necesitatea de elimina sărăcia energetică și importanța interzicerii deconectării în perioade critice pentru gospodăriile vulnerabile și consumatorii afectați de sărăcia energetică; își reiterează apelul privind adoptarea principiului „locuința pe primul loc” pentru a promova accesul la locuințe și observă că locuințele ar trebui să se bazeze pe principiile „proiectării universale” pentru a asigura accesibilitatea;

18.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa accesului la serviciile esențiale de bună calitate, inclusiv la apă, salubrizare, energie, transport, servicii financiare și comunicații digitale pentru persoanele aflate în dificultate (principiul 20), în condițiile în care acestea au fost supuse unor presiuni suplimentare; subliniază că regiunile mai puțin dezvoltate, zonele rurale și cele slab populate au fost afectate în mod disproporționat, ceea ce a accentuat disparitățile economice, sociale și teritoriale tot mai mari dintre regiunile UE; îndeamnă Comisia să identifice dispozițiile sociale mai stricte din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 în ceea ce privește serviciile de interes economic general(15) și, pe baza acestei evaluări, să prezinte o revizuire pentru a îmbunătăți accesul la apă, salubrizare, energie, transport, servicii financiare și comunicații digitale, precum și la locuințe;

19.  își reiterează apelul ca, având în vedere cadrul planului industrial al Pactului verde, finanțarea UE, inclusiv ajutoarele de stat, să fie condiționată de obiective de politici publice, în special de cerințe sociale, pentru a oferi locuri de muncă de calitate, a promova negocierile colective, a respecta drepturile și standardele de muncă ale UE și a asigura condiții de muncă mai bune; invită Comisia și statele membre să aplice clauza socială din actuala Directivă privind achizițiile publice(16) și să aibă în vedere o revizuire a directivei, pe baza unei evaluări a impactului, în vederea consolidării clauzelor sociale din contractele de achiziții publice pentru a impune operatorilor economici și subcontractanților să respecte pe deplin drepturile lucrătorilor, inclusiv dreptul la negocieri colective, ținând seama de Directiva recent adoptată privind salariile minime adecvate în UE;

20.  subliniază necesitatea de a întări dimensiunea socială a semestrului european și punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special având în vedere evaluarea guvernanței economice; invită Comisia să aibă în vedere prezentarea unui instrument pentru un cadru de convergență socială pentru a preveni riscurile la adresa convergenței sociale, a detecta potențialele obstacole în punerea în aplicare corespunzătoare a Pilonului european al drepturilor sociale și a stabili obiective sociale; crede că riscurile de divergență socială ar trebui incluse în recomandările specifice fiecărei țări și luate în considerare la definirea traiectoriilor de ajustare fiscală;

21.  consideră că, pentru a transforma în realitate o Europă echitabilă și socială și pentru a asigura cele mai înalte niveluri de protecție socială în tranziția verde și în cea digitală, este necesar să se asigure o Europă sustenabilă, echitabilă și favorabilă incluziunii, în care drepturile sociale să fie complet protejate, la cel puțin același nivel cu standardele economice și de mediu; subliniază necesitatea de a lua măsuri pentru a consolida rolul Pilonului european al drepturilor sociale, astfel încât aspectele sociale să fie puse pe picior de egalitate cu cele economice și de mediu, și de a garanta că drepturile sociale în Europa se află în centrul viitoarelor politici ale UE și că convergența socială este una dintre prioritățile politice majore ale UE; constată că, prin urmare, vor fi necesare investiții sociale pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale în viitoarele inițiative de finanțare și în revizuirea cadrului financiar multianual;

22.  își reiterează apelul adresat Comisiei de a revizui Directiva privind munca prin agent de muncă temporară(17) pentru a stabili un cadru juridic care să asigure condiții de muncă decente și un tratament egal pentru lucrătorii sezonieri din interiorul UE și pentru lucrătorii mobili cu contracte pe durată determinată cu agenții de muncă temporară sau cu orice alt tip de intermediar de pe piața muncii, inclusiv agențiile de recrutare, astfel cum a promis Comisia în Declarația de la Porto;

23.  invită Comisia să prezinte un cadru legal pentru a anticipa și a gestiona schimbările legate de tranziția verde și cea digitală în lumea muncii, concentrându-se în primul rând pe importanța protejării locurilor de muncă de calitate prin sprijinirea lucrătorilor în decursul transformării pieței muncii și prin asigurarea accesului la formare adecvată, și, în al doilea rând, pe implicarea partenerilor sociali în procesele decizionale, inclusiv prin promovarea negocierii colective privind anticiparea și gestionarea schimbărilor;

24.  reiterează importanța bunei funcționări și a eficienței Autorității Europene a Muncii (ELA) și invită Comisia să profite de ocazia prezentată de evaluarea de la 1 august 2024 pentru a prezenta o propunere legislativă de reexaminare a domeniului de aplicare al regulamentului de instituire a ELA(18) și de valorificare a întregului său potențial, în special în ceea ce privește competențele de anchetă ale ELA;

25.  reamintește dreptul de a avea acces la o intervenție umană, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate în totalitate pe prelucrare automată, astfel cum se prevede în Regulamentul general privind protecția datelor(19); accentuează că este necesar ca acțiunea UE să integreze și mai mult principiul „omul la comanda mașinii” în lumea muncii și să reglementeze gestionarea prin algoritmi; invită Comisia să aibă în vedere o propunere legislativă privind inteligența artificială la locul de muncă;

26.  solicită o integrare mai solidă a planului de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale cu strategiile conexe, inclusiv cu cadrul strategic al UE de incluziune a romilor, strategia privind egalitatea de gen, strategia de combatere a lipsei de adăpost și strategia împotriva rasismului;

27.  solicită includerea în tratate, în concordanță cu concluziile Conferinței privind viitorul Europei și cu Rezoluția Parlamentului European din 9 iunie 2022 referitoare la convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor(20), a unui protocol privind progresul social care să garanteze că drepturile lucrătorilor, drepturile sindicale și cele sociale sunt pe deplin protejate și garantate;

28.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 476, 15.12.2022, p. 1.
(2) JO C 41, 3.2.2023, p. 1.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2023)0076.
(4) OCDE, „A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility” (Un ascensor social defect? Cum să promovăm mobilitatea socială), OECD Publishing, Paris, 15 iunie 2018.
(5) Comisia Europeană, „Commission welcomes Member States’ targets for a more social Europe by 2030” (Comisia salută obiectivele statelor membre pentru o Europă mai socială până în 2030), 16 iunie 2022.
(6) Menyhert, B., „The effect of rise energy and consumer prices on household finances, poverty and social exclusion in the EU” (Efectul creșterii prețurilor la energie și la consum asupra finanțelor gospodăriilor, sărăciei și excluderii sociale în UE), Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2022.
(7) Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2022 referitoare la Planul de acțiune al UE pentru economia socială (JO C 47, 7.2.2023, p. 171).
(8) Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană (JO L 275, 25.10.2022, p. 33).
(9) Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 4 martie 2021 de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii (COM(2021)0093).
(10) Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2021 privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme (COM(2021)0762).
(11) Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2023 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la revizuirea Directivei privind comitetele europene de întreprindere, Texte adoptate, P9_TA(2023)0028.
(12) Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 privind propunerea de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (JO C 137 E, 27.5.2010, p. 68).
(13) Recomandarea (UE) 2021/1004 a Consiliului din 14 iunie 2021 de instituire a unei Garanții europene pentru copii (JO L 223, 22.6.2021, p. 14).
(14) Comisia Europeană, „Final report of the High-Level Group on the future of social protection and of the welfare state in the EU” (Raport final al Grupului la nivel înalt pentru viitorul protecției sociale și al statului social în UE), Oficiul pentru Publicații al UE, Luxemburg, ianuarie 2023.
(15) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (JO L 114, 26.4.2012, p. 8).
(16) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
(17) Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).
(18) Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (JO L 186, 11.7.2019, p. 21).
(19) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(20) JO C 493, 27.12.2022, p. 130.

Ultima actualizare: 11 octombrie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate