Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2023/2501(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0234/2023

Esitatud tekstid :

B9-0234/2023

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2023)0204

Vastuvõetud tekstid
PDF 148kWORD 53k
Neljapäev, 11. mai 2023 - Strasbourg
ELi‑USA andmekaitseraamistiku pakutava kaitse piisavus
P9_TA(2023)0204B9-0234/2023

Euroopa Parlamendi 11. mai 2023. aasta resolutsioon ELi-USA andmekaitseraamistiku pakutava kaitse piisavuse kohta (2023/2501(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „harta“), eriti selle artikleid 7, 8, 16, 47 ja 52,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsust kohtuasjas C‑362/14: Maximillian Schrems vs. andmekaitsevolinik (Scherms I)(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 16. juuli 2020. aasta otsust kohtuasjas C‑311/18: Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems (Schrems II)(2),

–  võttes arvesse oma uurimist, mis käsitleb Edward Snowdeni paljastusi ELi kodanike massilise elektroonilise jälgimise kohta, sealhulgas järeldusi oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsioonis USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi‑ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes(3),

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni Atlandi‑üleste andmevoogude kohta(4),

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2017. aasta resolutsiooni ELi‑USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta(5),

–  võttes arvesse oma 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni ELi‑USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta(6),

–  võttes arvesse oma 20. mai 2021. aasta resolutsiooni Euroopa Kohtu 16. juuli 2020. aasta otsuse kohta – Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems (Schrems II) – kohtuasi C‑311/18(7),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) 2016/679 põhineva komisjoni rakendusotsuse eelnõu isikuandmete kaitse piisava taseme kohta ELi‑USA andmekaitseraamistikus,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide presidendi 7. oktoobri 2022. aasta korraldust nr 14086 Ameerika Ühendriikide signaaliluuretegevuse kaitsemeetmete tõhustamise kohta,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide presidendi 4. detsembri 1981. aasta korraldust nr 12333 Ameerika Ühendriikide luuretegevuse kohta,

–  võttes arvesse USA peaprokuröri määrust andmekaitse järelevalve kohtu kohta (edaspidi „peaprokuröri määrus“),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)(8), eriti selle V peatükki,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris(9),

–  võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma kaitse piisavuse viitedokumenti (WP 254 rev.01), mille on kinnitanud Euroopa Andmekaitsenõukogu, Euroopa Andmekaitsenõukogu soovitusi 01/2020 (edastusvahendeid täiendavate meetmete kohta, et tagada vastavus isikuandmete kaitse ELi tasemega) ja Euroopa Andmekaitsenõukogu soovitusi 02/2020 (Euroopa oluliste tagatiste kohta jälgimismeetmete kontekstis),

–  võttes arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu 28. veebruari 2023. aasta arvamust 5/2023, mis käsitleb Euroopa Komisjoni rakendusotsuse eelnõu isikuandmete piisava kaitse kohta ELi‑USA andmekaitseraamistiku alusel,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohus tühistas kohtuotsuses Schrems I komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsuse vastavalt direktiivile 95/46/EÜ piisava kaitse kohta, mis on ette nähtud programmi Safe Harbor põhimõtetega ja sellega seotud korduma kippuvate küsimustega, mille on välja andnud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium(10), ning juhtis tähelepanu sellele, et luureasutuste piiramatu juurdepääs elektroonilise side sisule rikub harta artiklis 7 sätestatud side konfidentsiaalsuse põhiõiguse olemust; arvestades, et kohus juhtis tähelepanu sellele, et kaitse piisavuse otsuse tegemiseks ei pea kolmas riik tagama ELi õigusega tagatud kaitsega identse, vaid pigem sisuliselt samaväärse kaitsetaseme, mille saab tagada eri vahenditega;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohus tühistas kohtuotsuses Schrems II komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsuse (EL) 2016/1250 isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi‑USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield vastavalt direktiivile 95/46/EÜ(11) ning järeldas, et sellega ei ole mitte‑USA kodanike jaoks ette nähtud piisavaid õiguskaitsevahendeid massilise jälgimise vastu ning et sellega rikutakse harta artiklis 47 sätestatud õiguskaitsevahendit käsitleva põhiõiguse olemust;

C.  arvestades, et Ameerika Ühendriikide president allkirjastas 7. oktoobril 2022 korralduse nr 14086 Ameerika Ühendriikide signaaliluuretegevuse kaitsemeetmete tõhustamise kohta;

D.  arvestades, et komisjon algatas 13. detsembril 2022 ELi‑USA andmekaitseraamistiku kaitse piisavuse otsuse vastuvõtmise protsessi;

E.  arvestades, et komisjon on kolmanda riigi pakutava kaitse taseme uurimisel kohustatud hindama selles riigis kohaldatavate riigisisesest õigusest või rahvusvahelistest kohustustest tulenevate reeglite sisu, samuti tavasid, mille eesmärk on tagada nende reeglite järgimine; arvestades, et kui selline hindamine osutub kaitse piisavuse ja samaväärsuse seisukohast ebarahuldavaks, peaks komisjon kaitse piisavuse otsuse vastuvõtmisest hoiduma, kuna otsus sõltub vastavate tagatiste rakendamisest; arvestades, et komisjon on kohustatud piisavusotsuse peatama, kui samaväärsust enam ei esine; arvestades, et isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on nõutav, et asjakohane hindamine oleks pidev protsess, milles võetakse arvesse kohaldatavate reeglite ja tavade muudatusi;

F.  arvestades, et isikuandmete piiriülese edastamise suutlikkus võib olla innovatsiooni, tootlikkuse ja majandusliku konkurentsivõime oluliseks tõukejõuks seni, kuni tagatakse piisavad kaitsemeetmed; arvestades, et sellisel andmete edastamisel tuleks täielikult austada õigust isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusele; arvestades, et üks ELi eesmärke on hartas sätestatud põhiõiguste kaitse;

G.  arvestades, et isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse kõigi ELis asuvate andmesubjektide isikuandmeid töötlevate äriühingute suhtes, kui andmete töötlemine on seotud kaupade ja teenuste pakkumisega sellistele liidus asuvatele andmesubjektidele või nende tegevuse jälgimisega, kui see tegevus toimub liidus;

H.  arvestades, et massiline jälgimine ehk riiklike osalejate poolne juhuslik andmete kogumine, mille puhul puuduvad isikute eraellu sekkumist piiravad tagatised, kahjustab Euroopa kodanike ja ettevõtjate usaldust digiteenuste ja seega ka digitaalmajanduse vastu; arvestades, et kuigi USA asutustel on keelatud koguda Ameerika Ühendriikides elavate USA kodanike massandmeid, ei kohaldata seda keeldu ELi kodanike puhul; arvestades, et riiklike osalejate poolne massiline jälgimine on ebaseaduslik ja avaldab kahjulikku mõju digiteenuste ja seega ka digitaalmajanduse usaldatavusele ELi kodanike ja ettevõtjate silmis;

I.  arvestades, et vastutavad töötlejad peaksid alati vastutama andmekaitsekohustuste täitmise eest, sealhulgas tõendama, et nad järgivad õigusnorme mis tahes andmetöötluses, olenemata selle laadist, ulatusest, kontekstist, eesmärkidest ja andmesubjektidele avalduvatest ohtudest;

J.  arvestades, et Ameerika Ühendriikides puuduvad föderaalsed eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevad õigusaktid; arvestades, et korraldusega nr 14086 võetakse kasutusele peamiste andmekaitsemõistete määratlused, nagu vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtted, mis on varasemate andmeedastusmehhanismidega võrreldes oluline samm edasi; arvestades, et nende põhimõtete tõlgendamist tuleb hoolikalt jälgida; arvestades, et nende põhimõtete rakendamist USA õiguskorras ei pruugi olla võimalik põhjalikult hinnata andmekaitse järelevalve kohtu menetluste vähese läbipaistvuse tõttu;

1.  tuletab meelde, et era- ja pereelu austamine ning isikuandmete kaitse on seaduslikult jõustatavad põhiõigused, mis on sätestatud aluslepingutes, hartas ja Euroopa inimõiguste konventsioonis, samuti seadustes ja kohtupraktikas; rõhutab, et isikuandmete kaitse üldmääruse kohased kaitse piisavuse otsused on õiguslikud otsused, mitte poliitilised valikud, ning et õigusi eraelu puutumatusele ja andmekaitsele ei saa panna kaalukausile kaubanduslike või poliitiliste huvidega, vaid üksnes teiste põhiõigustega;

2.  märgib, et korralduses nr 14086 on püütud kehtestada USA signaaliluuretegevusele piiranguid, lisades USA signaaliluure õigusraamistikku proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtted ning esitades selliste tegevuste õiguspäraste eesmärkide loetelu; märgib, et need põhimõtted on siduvad kogu USA luureteabevõrgustikule ja andmesubjektid saavad neile tugineda korralduses nr 14086 kavandatud menetluses; rõhutab, et nimetatud korralduses on ette nähtud olulisi parandusi, mille eesmärk on tagada, et need põhimõtted oleksid sisuliselt samaväärsed ELi õiguse kohaste põhimõtetega; juhib siiski tähelepanu sellele, et need põhimõtted on ELi andmekaitsekorra pikaajalised põhielemendid ning et nende sisulised määratlused ei ole korralduses nr 14086 kooskõlas nende määratlusega ELi õiguses ja nende tõlgendusega Euroopa Liidu Kohtus; juhib lisaks tähelepanu sellele, et ELi‑USA andmekaitseraamistiku kohaldamisel tõlgendataks neid põhimõtteid üksnes USA ja mitte ELi õiguse ja õigustraditsioonide valguses; märgib, et korralduses nr 14086 on loetletud 12 õiguspärast eesmärki, mille saavutamiseks võidakse signaaliluure andmeid koguda, ja viis eesmärki, mille puhul signaaliluure kogumine on keelatud; märgib, et USA president võib õiguspäraste riikliku julgeoleku eesmärkide loetelu muuta ja laiendada, ilma et oleks kohustust asjakohaseid uuendusi avaldada või sellest ELi teavitada; juhib tähelepanu sellele, et korralduses nr 14086 nõutakse, et signaaliluure peab toimuma viisil, mis on vajalik ja proportsionaalne „kinnitatud luureprioriteediga“, mis näib olevat nende põhimõtete lai tõlgendus; rõhutab, et korralduse nr 14086 kontekstis esinevate proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtete põhjalikuks hindamiseks peaksid need olema USA luureasutuste poliitikas ja menetlustes kasutusele võetud ja rakendatud; tunneb siiski muret selle pärast, et analüütikutelt ei nõuta proportsionaalsuse hindamist iga järelevalveotsuse puhul;

3.  märgib, et korralduses nr 14086 lubatakse andmete, sealhulgas side sisu massilist kogumist signaaliluure kaudu teatavatel juhtudel; võtab samas teadmiseks, et korralduses nr 14086 nähakse ette, et massilisele kogumisele tuleks eelistada sihtotstarbelist kogumist; tuletab meelde, et kuigi korraldus nr 14086 sisaldab massilise kogumise puhul mitut kaitsemeedet, ei nähta selles ette eraldi eelnevat luba massiliseks kogumiseks ning seda ei ole kavandatud ka korralduses nr 12333; tuletab meelde, et kohtuasjas Schrems II selgitas Euroopa Liidu Kohus, et USA jälgimistegevus ei vasta ELi õigusele, kuna selle puhul ei ole nõutav objektiivse kriteeriumi olemasolu, millega võiks põhjendada valitsuse sekkumist eraelu puutumatusesse; juhib tähelepanu tõsiasjale, et see kahjustab nende eesmärkide otstarvet USA luuretegevuse piiramise kaitsemeetmena; tuletab meelde, et pärast presidendi poliitikasuunist nr 28, mis oli andmekaitseraamistiku Privacy Shield piisavuse otsuse alus, esitas eraelu puutumatuse ja kodanikuvabaduste järelevalve komisjon läbivaatamisaruande(12) ning jõudis järeldusele, et poliitikasuunises nr 28 on sisuliselt säilitatud luureteabevõrgustiku olemasolevad tavad; on veendunud, et presidendi poliitikasuunis nr 28 ei peata ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist USA ametivõimude poolt;

4.  jagab Euroopa Andmekaitsenõukogu muret selle pärast, et korraldusega nr 14086 ei nähta massandmete kogumise korral ette kaitsemeetmeid – selleks ei ole eelnevalt vaja eraldi luba, puuduvad selged ja ranged andmete säilitamise reeglid, lubatud on „ajutine“ massiline kogumine ning massiliselt kogutud andmete levitamise küsimuses puuduvad rangemad kaitsemeetmed; juhib eelkõige tähelepanu konkreetsele murele selle pärast, et kui USA ametiasutustele teabe levitamise kohta ei seata lisapiiranguid, saavad õiguskaitseasutused juurdepääsu andmetele, millele neil muidu oleks juurdepääs keelatud; tuletab meelde, et edasisaatmine mitmekordistab tegelikult andmekaitsega seotud riske; märgib, et Euroopa Andmekaitsenõukogu on nõudnud, et lisataks õiguslikult siduv kohustus analüüsida ja teha kindlaks, kas kolmas riik pakub vastuvõetavat minimaalset kaitsemeetmete taset;

5.  juhib tähelepanu sellele, et korraldust nr 14086 ei kohaldata andmete suhtes, millele avaliku sektori asutused pääsevad juurde muude vahendite kaudu, näiteks USA andmete õiguspärast välismaist kasutust selgitava seaduse (Cloud Act) või USA sisejulgeoleku seaduse (Patriot Act) kaudu, äriandmete ostmise või vabatahtlike andmejagamislepingute kaudu;

6.  juhib tähelepanu sellele, et põhiprobleemiks on USA õiguse kohane kolmandate riikide isikute jälgimine ja see, et Euroopa kodanikel puudub selles küsimuses võimalus mõjusat õiguskaitset taotleda; nõuab, et ELi kodanikel oleks USA luureteabevõrgustiku tegevuse ja USA kohtutesse juurdepääsuga seotud küsimustes USA kodanikega samad õigused ja privileegid;

7.  märgib, et USA tõlgenduse kohaselt hõlmab signaaliluure kõiki välisluure jälitustegevuse seaduses (FISA) käsitletud andmetele juurdepääsu meetodeid, sealhulgas kaugandmetöötlusteenuse pakkumine, mis lisati 2008. aastal FISA muutmise seaduse paragrahviga 1881a; kutsub komisjoni üles selgitama tulevastel läbirääkimistel signaaliluure mõiste määratlust ja ulatust korralduses nr 14086; tuletab meelde, et FISA paragrahvi 702 kohaselt on USA valitsusel endiselt õigus võtta laialt määratletud välisluureandmete saamise eesmärgil välismaal sihikule kõik isikud, kes ei ole USA kodanikud;

8.  juhib tähelepanu sellele, et loodud on uus õiguskaitsemehhanism, mis võimaldab ELi andmesubjektidel kaebuse esitada; rõhutab samal ajal, et andmekaitse järelevalve kohtu otsused on salastatud ja neid ei avalikustata ega tehta kättesaadavaks kaebuse esitajale, keda teavitatakse üksnes sellest, et läbivaatamise käigus ei tuvastatud ühtegi kohaldamisalasse kuuluvat rikkumist või et andmekaitse järelevalve kohus on teinud otsuse, mis nõuab asjakohaseid meetmeid, ning see kahjustab nende õigust oma andmetele juurde pääseda või neid parandada; tunneb muret selle pärast, et see tähendab, et kohtuasja algatanud isikul ei ole võimalust saada teavet juhtumi sisulise lahenduse kohta ja otsus on lõplik; märgib, et kavandatava õiguskaitsemenetlusega ei nähta ette võimalust edasikaebamiseks föderaalkohtusse ja seetõttu ei anna see kaebuse esitajale muu hulgas võimalust nõuda kahju hüvitamist; kutsub komisjoni üles jätkama Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi, et teha nende probleemide lahendamiseks vajalikud muudatused;

9.  märgib, et korraldusega nr 14086 luuakse mõned tagatised andmekaitse järelevalve kohtu kohtunike sõltumatuse küsimuses, nagu tunnistas Euroopa Andmekaitsenõukogu oma arvamuses; juhib tähelepanu asjaolule, et andmekaitse järelevalve kohus kuulub täitevvõimu alla ega esinda kohtuvõimu ning selle kohtunikud nimetatakse ametisse neljaks aastaks; rõhutab, et USA president võib andmekaitse järelevalve kohtu otsused tühistada isegi salaja; juhib tähelepanu sellele, et kuigi uus õiguskaitsemehhanism ei võimalda USA peaprokuröril andmekaitse järelevalve kohtu kohtunikke ametist vabastada ja nende üle järelevalvet teha, ei mõjuta see USA presidendi vastavaid õigusi; rõhutab, et seni, kuni USA president saab andmekaitse järelevalve kohtu kohtunikke nende ametiaja jooksul ametist vabastada, ei ole nende kohtunike sõltumatus tagatud; märgib, et kui sõltumatuse tagatised vastu võetakse, tuleb komisjonil nende kohaldamist tähelepanelikult jälgida, et tagada sõltumatus praktikas; juhib tähelepanu sellele, et kaebuse esitajat esindab andmekaitse järelevalve kohtu määratud eriadvokaat, kelle puhul sõltumatuse nõue puudub; kutsub komisjoni üles tagama, et kaitse piisavuse otsuse vastuvõtmise korral oleks kehtestatud sõltumatuse nõue; järeldab, et andmekaitse järelevalve kohus ei vasta praegusel kujul harta artiklis 47 sätestatud sõltumatuse ja erapooletuse nõuetele; märgib, et kuigi eraelu puutumatuse ja kodanikuvabaduste järelevalve komisjon vaataks uue õiguskaitsemenetluse toimimise sõltumatult läbi, oleks selle läbivaatamise ulatus piiratud;

10.  märgib, et USA on näinud ette uue mehhanismi, et lahendada probleemid seoses avaliku sektori asutuste juurdepääsuga andmetele, kuid endiselt jääb küsitavaks kaubandusasjades kättesaadavate õiguskaitsevahendite mõjusus, kuna need jäävad kaitse piisavuse otsuse kohaselt samaks; märgib, et nende küsimuste lahendamiseks mõeldud mehhanismid on suures osas jäetud ettevõtjate otsustada, kes võivad valida alternatiivseid õiguskaitsevahendeid, nagu vaidluste lahendamise mehhanismid või ettevõtjate eraelu puutumatuse programmide kasutamine; kutsub komisjoni üles kaitse piisavuse otsuse vastuvõtmise korral nende õiguskaitsemehhanismide mõjusust tähelepanelikult analüüsima;

11.  märgib, et Euroopa ettevõtjad vajavad ja väärivad õiguskindlust; rõhutab, et järjestikused andmete edastamise mehhanismid, mille Euroopa Liidu Kohus hiljem kehtetuks tunnistas, on tekitanud Euroopa ettevõtjatele lisakulusid; tunnistab seetõttu vajadust tagada õiguskindlus ja vältida olukorda, kus ettevõtjatel on pidevalt vaja kohaneda uute õiguslike lahendustega, mis võib olla eriti koormav mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; on mures selle pärast, et kui kaitse piisavuse otsus vastu võetakse, võib Euroopa Liidu Kohus selle (nagu selle eelkäijad) kehtetuks tunnistada, põhjustades Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele jätkuvat õiguskindlusetust, lisakulusid ning häireid;

12.  juhib tähelepanu sellele, et erinevalt kõigist muudest kolmandatest riikidest, kes on saanud isikuandmete kaitse üldmääruse alusel kaitse piisavuse otsuse, puudub Ameerika Ühendriikidel ikka veel föderaalne andmekaitseseadus; juhib tähelepanu sellele, et korralduse nr 14086 rakendamine ei ole selge, täpne ega prognoositav, sest USA president võib seda igal ajal muuta või selle tühistada ja tal on õigus anda ka salajasi korraldusi; märgib, et kaitse piisavuse otsus vaadatakse läbi ühe aasta möödumisel kaitse piisavuse otsusest liikmesriikidele teatamise kuupäevast ja seejärel vähemalt iga nelja aasta järel; kutsub komisjoni üles mis tahes tulevase kaitse piisavuse otsuse vastuvõtmise korral tegema järgnevaid läbivaatamisi vähemalt iga kolme aasta järel, nagu nõutakse Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamuses; tunneb muret aegumisklausli puudumise pärast, mis näeks ette, et otsus kaotab automaatselt kehtivuse neli aastat pärast selle jõustumist, pärast mida peaks komisjon tegema uue otsuse; on mures selle pärast, et aegumisklausli puudumine kõnealuses kaitse piisavuse otsuses kujutab endast Ameerika Ühendriikide suhtes leebemat lähenemisviisi, isegi kui USA andmekaitseraamistik põhineb korraldusel, mis võimaldab teha salajasi muudatusi ja mida saab muuta ilma Kongressi heakskiiduta ja ELi partnereid teavitamata; kutsub seetõttu komisjoni üles lisama sellise klausli;

13.  jagab Euroopa Andmekaitsenõukogu väljendatud muret, mis puudutab andmesubjektide õigusi, automatiseeritud otsuste tegemist ja profiilianalüüsi käsitlevate põhimõistete ja erinormide puudumist, selguse puudumist seoses andmekaitseraamistiku põhimõtete kohaldamisega volitatud töötlejate suhtes ning vajadust vältida andmete edasisaatmist, mis kahjustab kaitsetaset;

14.  rõhutab, et kaitse piisavuse otsused peavad sisaldama selgeid ja rangeid järelevalve- ja läbivaatamismehhanisme, tagamaks, et otsused on tulevikukindlad või et need tunnistatakse kehtetuks või neid muudetakse vastavalt vajadusele ja et ELi kodanike põhiõigus andmekaitsele on igal ajal tagatud; rõhutab, et kõiki edasisi kaitse piisavuse otsuseid tuleks pidevalt läbi vaadata, võttes arvesse õiguslikku ja praktilist arengut USAs;

Järeldused

15.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament kutsus oma 20. mai 2021. aasta resolutsioonis komisjoni üles mitte võtma vastu uusi kaitse piisavuse otsuseid seoses Ameerika Ühendriikidega, välja arvatud juhul, kui viiakse ellu sisulisi reforme, eelkõige riikliku julgeoleku ja luure eesmärgil; ei pea korraldust nr 14086 piisavalt sisuliseks; kordab, et komisjon ei tohiks jätta ELi kodanike põhiõiguste kaitsmise ülesannet Euroopa Liidu Kohtule, kes tegutseb ELi kodanike isiklike kaebuste alusel;

16.  tuletab meelde, et komisjon peab hindama kolmanda riigi piisavust, tuginedes mitte ainult kehtivate õigusaktide ja tavade sisule, vaid ka praktikale, nagu on sätestatud kohtuasjades Schrems I ja Schrems II tehtud otsustes ja isikuandmete kaitse üldmääruses (põhjendus 104);

17.  märgib, et USA kaubandusministeeriumi välja antud andmekaitseraamistiku põhimõtteid ei ole võrreldes andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetega piisavalt muudetud, et tagada sisuliselt samaväärne kaitse, nagu on ette nähtud isikuandmete kaitse üldmäärusega;

18.  märgib, et kuigi Ameerika Ühendriigid võtavad endale olulise kohustuse parandada juurdepääsu õiguskaitsevahenditele ja avaliku sektori asutuste poolse andmetöötluse reegleid, on USA luureteabevõrgustikul korralduses nr 14086 võetud kohustuse kohaselt aega ajakohastada oma poliitikat ja tavasid 2023. aasta oktoobrini ning et USA justiitsminister ei ole veel nimetanud ELi ja selle liikmesriike riikideks, kellel on õigus saada juurdepääs andmekaitse järelevalve kohtu raames kättesaadavale õiguskaitsevahendile; rõhutab, et see tähendab, et komisjonil ei olnud võimalik kavandatud parandusmeetmete ja andmetele juurdepääsu käsitlevate kavandatud meetmete mõjusust praktikas hinnata; järeldab seetõttu, et komisjon võib liikuda kaitse piisavuse otsuse puhul järgmisse etappi alles pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid on need tähtajad ja vahe-eesmärgid täitnud, et tagada kohustuste täitmine praktikas;

19.  järeldab, et ELi ja USA andmekaitseraamistik ei suuda luua kaitse taseme sisulist võrdväärsust; kutsub komisjoni üles jätkama läbirääkimisi oma USA kolleegidega, et luua mehhanism, mis tagaks sellise võrdväärsuse ja piisava kaitsetaseme, mida nõutakse liidu andmekaitseõiguses ja hartas, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus; kutsub komisjoni üles mitte võtma kaitse piisavuse otsust vastu enne, kui kõiki käesolevas resolutsioonis esitatud soovitusi ja Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust on täielikult rakendatud;

20.  kutsub komisjoni üles tegutsema ELi ettevõtjate ja kodanike huvides ning tagama, et kavandatud raamistikuga antakse ELi ja USA vahel andmete edastamiseks kindel, piisav ja tulevikku suunatud õiguslik alus; eeldab, et kui kaitse piisavuse otsus vastu võetakse, vaidlustatakse see Euroopa Liidu Kohtus; rõhutab, et kui Euroopa Liidu Kohus peaks kaitse piisavuse otsuse taas tühistama, langeb komisjonile vastutus suutmatuse eest kaitsta ELi kodanike õigusi;

o
o   o

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Ameerika Ühendriikide presidendile ja Kongressile.

(1) 6. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner, C‑362/14, EU:C:2015:650.
(2) 16. juuli 2020. aasta kohtuotsus Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559.
(3) ELT C 378, 9.11.2017, lk 104.
(4) ELT C 76, 28.2.2018, lk 82.
(5) ELT C 298, 23.8.2018, lk 73.
(6) ELT C 118, 8.4.2020, lk 133.
(7) ELT C 15, 12.1.2022, lk 176.
(8) ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
(9) EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
(10) EÜT L 215, 25.8.2000, lk 7.
(11) ELT L 207, 1.8.2016, lk 1.
(12) Eraelu puutumatuse ja kodanikuvabaduste järelevalve komisjon, Report to the President on the Implementation of Presidential Directive 28: Signals Intelligence Activities.

Viimane päevakajastamine: 11. oktoober 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika