Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2023/2547(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0233/2023

Внесени текстове :

B9-0233/2023

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2023)0205

Приети текстове
PDF 124kWORD 46k
Четвъртък, 11 май 2023 г. - Страсбург
Към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС
P9_TA(2023)0205B9-0233/2023

Резолюция на Европейския парламент от 11 май 2023 г. към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС (2023/2547(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщенията на Комисията, озаглавени „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640), „Стратегия „От фермата до трапезата““ (COM(2020)0381) и „Устойчива синя икономика“ (COM(2021)0240),

–  като взе предвид своите резолюции относно трите горепосочени съобщения на Комисията(1)(2)(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегически насоки за по-устойчив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021 – 2030 г.“ (COM(2021)0236),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2022 г., озаглавена „Стремеж към устойчиви и конкурентоспособни аквакултури в ЕС: бъдещи перспективи“(4),

–  като взе предвид въпроса към Комисията „Към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС“ (O-000015/2023 – B9‑0018/2023),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по рибно стопанство,

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС“ (COM(2022)0592), и изразява съгласие, че в този сектор има неизползван потенциал; посочва, че въпреки че се очаква общото търсене на водорасли да нарасне през следващите години, в ЕС биха могли да бъдат създадени допълнителни 85 000 работни места, ако се постигне предвиденото увеличение на производството на водорасли;

2.  приветства целта за развитие на пазарите за хранителни и нехранителни приложения на водорасли и предоставянето им на широката общественост; подчертава, че водораслите биха могли да се използват и за фуражи за животни и риба, фармацевтични продукти, опаковки, козметични продукти и биогорива, наред с други цели;

3.  посочва, че секторът трябва да се развива по начин, който не засяга равновесието на морските екосистеми и следва да избягва повтарянето на екологичните грешки, допуснати преди това на сушата;

4.  подчертава, че разрастващият се сектор на водораслите в ЕС би могъл да допринесе за постигането на целите на ЕС по отношение на развитието на синя икономика, което не само ще ни осигури нови нисковъглеродни хранителни продукти и материали, но и ще допринесе за екосистемните услуги, като например улавянето на въглерод и поглъщането на хранителни вещества, както и за намаляването на замърсяването, и по този начин ще спомогне за възстановяването на крайбрежните ни екосистеми; във връзка с това счита, че е необходимо да се мобилизират повече средства от ЕС за научноизследователски цели;

5.  посочва, че водораслите и микроводораслите могат да бъдат важен допълнителен източник на протеини в устойчивото производство на храни и продоволствената сигурност в световен мащаб, както се подчертава в стратегията „От фермата до трапезата“, и призовава Комисията да разгледа този неизползван потенциал в своя преглед на политиката на ЕС в областта на протеините;

6.  отбелязва, че в съобщението се посочват обширни райони в Европа, подходящи за отглеждане на морски водорасли; признава необходимостта държавите членки да интегрират отглеждането на водорасли в своите национални или регионални пространствени планове съгласно Директивата за морско пространствено планиране(5);

7.  счита, че е необходимо да се предостави повече информация относно методите за производство на водорасли и пазарните условия и че е нужна по-съгласувана политическа рамка, за да се намалят пречките пред растежа на сектора на водораслите; подчертава необходимостта от още научни изследвания, за да се увеличи максимално потенциалът на сектора да спомага за подобряването на околната среда, както по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата, така и като поглътители на син въглерод;

8.  призовава за по-съгласувана регулаторна рамка за сектора, която да насърчава държавите членки да създадат „обслужване на едно гише“ за онези, заинтересовани от започване или разширяване на дейности по отглеждане на водорасли;

9.  приветства предвидените от Комисията действия за разработване на стандарти за различните видове продукти на основата на водорасли и нейния ангажимент за разработване на нов набор от инструменти за собствениците на ферми за водорасли; приветства също намерението за разработване на специфични насоки за насърчаване на допълването на фуражните съставки на основата на рибни продукти с такива на основата на водорасли; приветства предложението за финансиране на пилотни проекти за рибари, които желаят да развиват ферми за морски водорасли;

10.  счита, че диверсификацията на доходите и създаването на нови възможности за крайбрежните общности при развитието на океанското земеделие следва да се разглеждат като положително допълнение към устойчивите риболовни практики;

11.  приветства намерението за провеждане на дейности с цел повишаване на осведомеността на потребителите относно продуктите на основата на водорасли; отбелязва, че платформата EU4Ocean би могла, съвместно с държавите членки, да повиши осведомеността в училищата и университетите относно потенциала на синята икономика;

12.  призовава Комисията да предостави подходящо финансиране за сектора на водораслите в ЕС, а държавите членки да продължат да насърчават насърчаването на отглеждането на водорасли и да улесняват използването и развитието на водораслите като храна и фураж, по-специално чрез прилагане на по-бързи процедури за издаване на разрешения, без да се пренебрегват други видове, отглеждани за аквакултури;

13.  приветства намерението на Комисията да представи конкретна инициатива в подкрепа на потреблението на водорасли в ЕС;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт (ОВ C 270, 7.7.2021 г., стр. 2).
(2) Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2021 г. относно стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система (ОВ C 184, 5.5.2022 г., стр. 2).
(3) Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2022 г. относно устойчива синя икономика в ЕС: ролята на секторите на рибарството и аквакултурите (ОВ C 465, 6.12.2022 г., стр. 2).
(4) ОВ C 132, 14.4.2023 г., стр. 2.
(5) Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 135).

Последно осъвременяване: 11 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност