Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2023/2547(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0233/2023

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0233/2023

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2023)0205

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 41k
Torstai 11. toukokuuta 2023 - Strasbourg
Kohti vahvaa ja kestävää EU:n leväalaa
P9_TA(2023)0205B9-0233/2023

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. toukokuuta 2023 aiheesta ”Kohti vahvaa ja kestävää EU:n leväalaa” (2023/2547(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannot Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640), Pellolta pöytään -strategiasta (COM(2020)0381) ja kestävästä sinisestä taloudesta (COM(2021)0240),

–  ottaa huomioon kolmesta edellä mainitusta komission tiedonannosta antamansa päätöslauselmat(1),(2),(3),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon kestävämpää ja kilpailukykyisempää EU:n vesiviljelyä koskevista strategisista suuntaviivoista vuosiksi 2021–2030 (COM(2021)0236),

–  ottaa huomioon 4. lokakuuta 2022 antamansa päätöslauselman toimista kestävän ja kilpailukykyisen vesiviljelyn kehittämiseksi EU:ssa(4),

–  ottaa huomioon kysymyksen komissiolle aiheesta ”Kohti vahvaa ja kestävää EU:n leväalaa” (O-000015/2023 – B9-0018/2023),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

1.  panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon ”Kohti vahvaa ja kestävää EU:n leväalaa” (COM(2022)0592) ja on samaa mieltä siitä, että tällä alalla on hyödyntämätöntä potentiaalia; huomauttaa, että levien kokonaiskysynnän odotetaan kasvavan tulevina vuosina ja että EU:ssa voitaisiin luoda 85 000 uutta työpaikkaa, jos leväntuotantoa onnistutaan lisäämään ennakoidusti;

2.  suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen, joka koskee levien elintarvikekäytön ja muun käytön markkinoiden kehittämistä ja tällaisten tuotteiden saattamista yleisesti saataville; korostaa, että leviä voitaisiin käyttää myös muun muassa eläinten ja kalojen rehussa, lääkkeissä, pakkauksissa, kosmetiikassa ja biopolttoaineissa;

3.  huomauttaa, että alaa on kehitettävä häiritsemättä meriekosysteemien tasapainoa ja että alalla olisi vältettävä toistamasta samoja ympäristövirheitä kuin aiemmin tehtiin maalla;

4.  korostaa, että EU:n leväalaa kasvattamalla voitaisiin edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista sinisen talouden kehittämisen osalta, mikä paitsi tarjoaisi uusia vähähiilisiä elintarvikkeita ja materiaaleja myös edistäisi ekosysteemipalveluja, kuten hiilen sitomista ja ravinteiden ottoa, sekä vähentäisi pilaantumista ja siten edistäisi rannikkoekosysteemiemme uudistamista; katsoo tähän liittyen, että EU:n on kohdennettava enemmän varoja tutkimukseen;

5.  toteaa, että levät ja mikrolevät voivat olla merkittävä täydentävä proteiinin lähde kestävälle elintarvikejärjestelmälle ja maailmanlaajuiselle elintarviketurvalle, kuten Pellolta pöytään -strategiassa tuodaan esiin, ja kehottaa komissiota tarkastelemaan tätä käyttämätöntä mahdollisuutta proteiineja koskevan EU:n politiikan uudelleentarkastelussa;

6.  panee merkille, että tiedonannossa todetaan, että Euroopassa on laajoja merilevien viljelyyn soveltuvia alueita; toteaa, että jäsenvaltioiden on sisällytettävä levänviljely merten aluesuunnittelusta annetun direktiivin(5) mukaisiin kansallisiin tai alueellisiin aluesuunnitelmiinsa;

7.  katsoo, että tarvitaan enemmän toimia, jotta voidaan tarjota enemmän tietoa leväntuotantomenetelmistä ja markkinaolosuhteista, ja lisäksi tarvitaan johdonmukaisempi politiikkakehys, jotta voidaan vähentää leväalan kasvun tiellä olevia esteitä; korostaa, että tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan maksimoida alan mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti ympäristöön sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sinisten hiilinielujen avulla;

8.  kehottaa parantamaan alan sääntelykehyksen johdonmukaisuutta ja kannustaa jäsenvaltioita perustamaan keskitettyjä asiointipisteitä toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan levänviljelytoiminnan tai laajentamaan sitä;

9.  suhtautuu myönteisesti komission suunnittelemiin toimiin erityyppisiä leväpohjaisia tuotteita koskevien standardien kehittämiseksi sekä sen sitoumukseen kehittää levänviljelijöille uusi välineistö; suhtautuu myönteisesti myös aikomukseen laatia erityiset ohjeet, joiden avulla edistetään kalapohjaisen rehun korvaamista leväpohjaisella rehulla; panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen pilottihankkeiden rahoittamisesta kalastajille, jotka haluavat kehittää merilevänviljelyä;

10.  katsoo, että valtameriviljelyä kehitettäessä voidaan monipuolistaa tuloja ja luoda uusia mahdollisuuksia rannikkoyhteisöille ja että tämä olisi nähtävä myönteisenä keinona täydentää kestäviä kalastuskäytäntöjä;

11.  suhtautuu myönteisesti aikomukseen toteuttaa tiedotustoimia, jotta voidaan lisätä kuluttajien tietämystä leväpohjaisista tuotteista; toteaa, että EU4Ocean-foorumi voisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa lisätä tietoisuutta sinisen talouden tarjoamista mahdollisuuksista kouluissa ja yliopistoissa;

12.  kehottaa komissiota osoittamaan riittävästi rahoitusta EU:n leväalalle sekä jäsenvaltioita jatkamaan levänviljelyn edistämisen kannustamista ja helpottamaan levän käyttöä elintarvikkeissa ja rehussa ja tätä varten tehtävää kehitystyötä, erityisesti ottamalla käyttöön nopeammat lupaprosessit muita vesiviljelyssä kasvatettuja lajeja unohtamatta;

13.  suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen esittää erityinen aloite, jolla tuetaan levän kulutusta EU:ssa;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

(1) Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (EUVL C 270, 7.7.2021, s. 2).
(2) Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2021 Pellolta pöytään -strategiasta oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten (EUVL C 184, 5.5.2022, s. 2).
(3) Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. toukokuuta 2022 aiheesta ”Kohti kestävää sinistä taloutta EU:ssa: kalastuksen ja vesiviljelyn merkitys” (EUVL C 465, 6.12.2022, s. 2).
(4) EUVL C 132, 14.4.2023, s. 2.
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU, annettu 23. heinäkuuta 2014, merten aluesuunnittelun puitteista (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135).

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö