Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2023/2547(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0233/2023

Teksty złożone :

B9-0233/2023

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2023)0205

Teksty przyjęte
PDF 126kWORD 45k
Czwartek, 11 maja 2023 r. - Strasburg
W kierunku silnego i zrównoważonego unijnego sektora alg
P9_TA(2023)0205B9-0233/2023

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2023 r. w kierunku silnego i zrównoważonego unijnego sektora alg (2023/2547(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikaty Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019)0640), strategii „Od pola do stołu” (COM(2020)0381) oraz zrównoważonej niebieskiej gospodarki (COM(2021)0240),

–  uwzględniając swoje rezolucje w sprawie trzech wyżej wymienionych komunikatów Komisji(1)(2)(3),

–  uwzględniając komunikat Komisji w sprawie strategicznych wytycznych dotyczących bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE na lata 2021–2030 (COM(2021)0236),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 4 października 2022 r. w sprawie dążenia do zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE: przyszłe działania(4),

–  uwzględniając pytanie do Komisji pt. „W kierunku silnego i zrównoważonego unijnego sektora alg” (O-000015/2023 – B9‑0018/2023),

–  uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Rybołówstwa,

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „W kierunku silnego i zrównoważonego sektora alg w UE” (COM(2022)0592) i zgadza się, że istnieje w tym sektorze niewykorzystany potencjał; zwraca uwagę, że w kontekście oczekiwanego wzrostu ogólnego popytu na algi w nadchodzących latach można by stworzyć dodatkowe 85 000 miejsc pracy w UE, jeżeli nastąpi przewidywany wzrost produkcji alg;

2.  z zadowoleniem przyjmuje cel, jakim jest rozwój rynków zastosowań spożywczych i niespożywczych alg, oraz udostępnienie ich ogółowi społeczeństwa; podkreśla, że algi można również wykorzystywać m.in. w paszach dla zwierząt i ryb, w produktach farmaceutycznych, opakowaniach, kosmetykach i biopaliwach;

3.  zwraca uwagę, że rozwój tego sektora nie powinien jednak wpływać na równowagę ekosystemów morskich; trzeba również unikać powtarzania tych samych błędów środowiskowych, które popełniano wcześniej na lądzie;

4.  podkreśla, że rosnący sektor alg w UE mógłby przyczynić się do osiągnięcia celów UE w zakresie rozwoju niebieskiej gospodarki; zapewniłoby to nam nie tylko nowe niskoemisyjne produkty żywnościowe i materiały, ale również wniosłoby wkład w usługi ekosystemowe, takie jak sekwestracja dwutlenku węgla i absorpcja składników odżywczych; przyczyniłoby się też do ograniczenia zanieczyszczenia, dzięki czemu doszłoby do odbudowy naszych ekosystemów przybrzeżnych; uważa w związku z tym, że należy uruchomić więcej funduszy UE na cele badawcze;

5.  zwraca uwagę, że algi i mikroalgi mogą stanowić ważne uzupełniające źródło białka w zrównoważonej produkcji żywności oraz w globalnym bezpieczeństwie żywnościowym, jak podkreślono w strategii „Od pola do stołu”; wzywa też Komisję do uwzględnienia tego niewykorzystanego potencjału w przeglądzie polityki UE w zakresie białek;

6.  zauważa, że w komunikacie wskazano rozległe obszary w Europie nadające się do uprawy wodorostów morskich; uznaje, że państwa członkowskie powinny włączyć uprawę alg do krajowych lub regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie dyrektywy w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich(5);

7.  uważa, że należy podjąć więcej działań, aby udostępnić więcej informacji na temat metod produkcji alg i warunków rynkowych, oraz że potrzebne są spójniejsze ramy polityki z myślą o ograniczeniu przeszkód utrudniających rozwój sektora alg; podkreśla potrzebę dalszych badań, aby zmaksymalizować potencjał sektora w zakresie pozytywnego wkładu w środowisko, zarówno pod względem łagodzenia zmiany klimatu, jak i „niebieskich” pochłaniaczy dwutlenku węgla;

8.  apeluje o spójniejsze ramy regulacyjne dla tego sektora; zachęca państwa członkowskie do tworzenia „punktów kompleksowej obsługi” dla podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności w zakresie hodowli alg;

9.  z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję działania mające na celu opracowanie norm dla różnych rodzajów produktów na bazie alg oraz jej zobowiązanie do opracowania nowego zestawu narzędzi dla hodowców alg; z zadowoleniem przyjmuje również zamiar opracowania szczegółowych wytycznych w celu propagowania uzupełniania paszy na bazie ryb paszą z alg; z zadowoleniem przyjmuje propozycję finansowania projektów pilotażowych dla rybaków, którzy chcieliby rozwinąć hodowlę wodorostów morskich;

10.  uważa, że dywersyfikację dochodów i tworzenie nowych możliwości dla społeczności nadbrzeżnych przy rozwijaniu rolnictwa oceanicznego należy postrzegać jako pozytywne uzupełnienie zrównoważonych praktyk połowowych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar prowadzenia działań informacyjnych w celu zwiększenia wiedzy konsumentów na temat produktów z alg; zauważa, że platforma EU4Ocean mogłaby wspólnie z państwami członkowskimi podnosić świadomość w szkołach i na uniwersytetach na temat potencjału niebieskiej gospodarki;

12.  wzywa Komisję do zapewnienia odpowiedniego finansowania dla unijnego sektora alg, a państwa członkowskie do dalszego propagowania hodowli alg oraz do ułatwiania wykorzystywania i rozwoju alg jako żywności i paszy, w szczególności dzięki szybszemu wydawaniu zezwoleń, lecz bez zaniedbywania innych gatunków hodowanych w akwakulturze;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar przedstawienia przez Komisję specjalnej inicjatywy na rzecz wspierania spożycia alg w UE;

14.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.

(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (Dz.U. C 270 z 7.7.2021, s. 2).
(2) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 20 października 2021 r. w sprawie strategii „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (Dz.U. C 184 z 5.5.2022, s. 2).
(3) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 3 maja 2022 r. w sprawie kierunku zrównoważonej niebieskiej gospodarki w UE: rola sektorów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. C 465 z 6.12.2022, s. 2).
(4) Dz.U. C 132 z 14.4.2023, s. 2.
(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135).

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności