Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2023/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0233/2023

Ingivna texter :

B9-0233/2023

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2023)0205

Antagna texter
PDF 120kWORD 45k
Torsdagen den 11 maj 2023 - Strasbourg
En stark och hållbar algindustri i EU
P9_TA(2023)0205B9-0233/2023

Europaparlamentets resolution av den 11 maj 2023 mot en stark och hållbar algindustri i EU (2023/2547(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelanden om den europeiska gröna given (COM(2019)0640), från jord till bord-strategin (COM(2020)0381) och en hållbar blå ekonomi (COM(2021)0240),

–  med beaktande av sina resolutioner om de tre ovannämnda meddelandena från kommissionen(1)(2)(3),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Strategiska riktlinjer för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt vattenbruk i EU för perioden 2021–2030 (COM(2021)0236),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2022 om strävan efter ett mer hållbart och konkurrenskraftigt vattenbruk i EU: vägen framåt(4),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om en stark och hållbar algindustri i EU (O‑000015/2023 – B9‑0018/2023),

–  med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från fiskeriutskottet.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Mot en stark och hållbar algindustri i EU (COM(2022)0592) och håller med om att det finns outnyttjad potential inom denna sektor. Parlamentet påpekar att den totala efterfrågan på alger förväntas öka under de kommande åren och att ytterligare 85 000 arbetstillfällen skulle kunna skapas i EU, om den beräknade ökningen av algproduktionen uppnås.

2.  Europaparlamentet välkomnar målet att utveckla marknaderna för användning av alger för både livsmedelsändamål och andra ändamål och göra dem tillgängliga för allmänheten. Parlamentet framhåller att alger också skulle kunna användas för bland annat djur- och fiskfoder, läkemedel, förpackningar, kosmetika och biobränslen.

3.  Europaparlamentet påpekar att sektorn måste utvecklas på ett sätt som inte påverkar jämvikten i de marina ekosystemen och bör undvika att göra om samma miljömisstag som tidigare gjorts på land.

4.  Europaparlamentet understryker att en växande algsektor i EU skulle kunna bidra till uppnåendet av EU:s mål när det gäller att utveckla en blå ekonomi som inte bara skulle förse oss med nya koldioxidsnåla livsmedelsprodukter och material utan också bidra till ekosystemtjänster, såsom koldioxidbindning och näringsupptag, samt minska föroreningarna, och på så sätt bidra till regenereringen av våra kustekosystem. Parlamentet anser i detta avseende att mer EU-medel måste mobiliseras för forskningsändamål.

5.  Europaparlamentet påpekar att alger och mikroalger kan utgöra en viktig kompletterande proteinkälla inom hållbar livsmedelsproduktion och global livsmedelstrygghet, vilket framhålls i från jord till bord-strategin, och uppmanar kommissionen att beakta denna outnyttjade potential i sin översyn av EU:s proteinpolitik.

6.  Europaparlamentet konstaterar att det i meddelandet identifieras stora områden i Europa som lämpar sig för tångodling. Parlamentet erkänner att det finns ett behov för att medlemsstaternas integrerar algodling i sina nationella eller regionala havsplaner enligt direktivet om havsplanering(5).

7.  Europaparlamentet anser att mer behöver göras för att tillhandahålla mer information om metoder och marknadsförhållanden för algproduktion, och att det behövs en mer sammanhållen politisk ram för att minska hindren för algsektorns tillväxt. Parlamentet betonar behovet av ytterligare forskning för att maximera sektorns potential att bidra positivt till miljön, både när det gäller begränsning av klimatförändringar och som blåa kolsänkor.

8.  Europaparlamentet efterlyser ett mer enhetligt regelverk för sektorn, som uppmuntrar medlemsstaterna att inrätta gemensamma kontaktpunkter för aktörer som är intresserade av att starta eller utvidga algodlingsverksamhet.

9.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens planerade åtgärder för att utveckla standarder för olika typer av algbaserade produkter och dess åtagande att utveckla en ny verktygslåda för algodlare. Parlamentet välkomnar också avsikten att utarbeta särskild vägledning för att komplettera fiskbaserat foder med algbaserat foder. Parlamentet välkomnar förslaget att finansiera pilotprojekt för fiskare som vill utveckla tångodling.

10.  Europaparlamentet anser att inkomstdiversifiering och skapande av nya möjligheter för kustsamhällen i samband med utvecklingen av havsodlingen bör ses som ett positivt komplement till hållbara fiskemetoder.

11.  Europaparlamentet välkomnar avsikten att vidta åtgärder för att öka konsumenternas medvetenhet och kunskaper om algbaserade produkter. Parlamentet konstaterar att plattformen EU4Ocean tillsammans med medlemsstaterna skulle kunna öka medvetenheten i skolor och universitet om den blå ekonomins potential.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla tillräcklig finansiering för EU:s algsektor och uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att främja algodling och att underlätta användningen och utvecklingen av alger som livsmedel och foder, särskilt genom att införa snabbare godkännandeförfaranden, utan att försumma andra vattenbruksarter.

13.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett särskilt initiativ för att uppmuntra konsumtionen av alger i unionen.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

(1) Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given, EUT C 270, 7.7.2021, s. 2.
(2) Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2021 om från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, EUT C 184, 5.5.2022, s. 2.
(3) Europaparlamentets resolution av den 3 maj 2022 Mot en hållbar blå ekonomi i EU: fiskeri- och vattenbrukssektorns roll, EUT C 465, 6.12.2022, s. 2.
(4) EUT C 132, 14.4.2023, s. 2.
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering (EUT L 257, 28.8.2014, s. 135).

Senaste uppdatering: 30 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy