Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2075(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0187/2023

Внесени текстове :

A9-0187/2023

Разисквания :

PV 01/06/2023 - 2
CRE 01/06/2023 - 2

Гласувания :

PV 01/06/2023 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2023)0219

Приети текстове
PDF 361kWORD 121k
Четвъртък, 1 юни 2023 г. - Брюксел
Външна намеса, включително дезинформация, във всички демократични процеси в Европейския съюз
P9_TA(2023)0219A9-0187/2023

Резолюция на Европейския парламент от 1 юни 2023 г. относно външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (2022/2075(INI))

Европейски парламент

–  като взе предвид своето решение от 10 март относно създаването на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, както и определянето на нейните правомощия, числен състав и продължителност на мандата(1), и своето решение от 14 февруари 2023 г. за изменение на гореспоменатото решение от 10 март 2022 г. и за промяна на нейното наименование и отговорности(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2022 г. относно външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз(3) (наричана по-нататък „Доклад на INGE 1“),

–  като взе предвид последващите действия на Комисията във връзка с препоръките от резолюцията на Парламента от 9 март 2022 г.,

–  като взе предвид „Стратегическия компас за сигурността и отбраната – за Европейски съюз, който защитава своите граждани, ценности и интереси и допринася за международния мир и сигурност“, одобрен от Съвета на 21 март 2022 г. и от Европейския съвет на 24 март 2022 г.,

–  като взе предвид своята препоръка от 23 ноември 2022 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новата стратегия на ЕС за разширяване(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 юли 2022 г., озаглавено „Доклад относно върховенството на закона за 2022 г. – ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“ (COM(2022)0500),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2022 г. относно свиващото се пространство на гражданското общество в Европа(5),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 15 декември 2022 г. относно подозренията за корупция от страна на Катар и по-широката необходимост от прозрачност и отчетност в европейските институции(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2016 г. относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни(7),

–  като взе предвид своята препоръка от 13 март 2019 г. до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2021 г., озаглавена „Европейските медии в цифровото десетилетие: план за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията“(9),

–  като взе предвид членовете за отговорността на държавите при неправомерни действия от международен характер,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, и по-специално член 20 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/692 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета(10),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 27 април 2022 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства („стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“) (COM(2022)0177),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 декември 2020 г., озаглавено „План за действие за европейската демокрация“ (COM(2020)0790),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 16 септември 2022 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар (Европейски законодателен акт за свободата на медиите) и за изменение на Директива 2010/13/ЕС (COM(2022)0457),

–  като взе предвид окончателния доклад на Конференцията за бъдещето на Европа, и по-специално предложения 27 и 37 от него,

–  като взе предвид укрепения Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги)(11),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за устойчивостта на критичните субекти и за отмяна на Директива 2008/114/ЕО на Съвета(12) (Директива CER);

–  като взе предвид предложението на Комисията от 18 октомври 2022 г. за препоръка на Съвета относно координиран подход на Съюза за укрепване на устойчивостта на критичната инфраструктура (COM(2022)0551),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 25 ноември 2021 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране (COM(2021)0731) и последвалите изменения към него, приети от Европейския парламент на 2 февруари 2023 г.(13),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 25 ноември 2021 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2021)0734),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 16 декември 2020 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148 (Директивата МИС2) (COM(2020)0823,

–  като взе предвид Специален доклад № 05/2022 на Европейската сметна палата (ЕСП) от 29 март 2022 г., озаглавен „Киберсигурност в институциите, органите и агенциите на ЕС – нивото на подготвеност като цяло не съответства на заплахите“,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 22 март 2022 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за високо общо ниво на киберсигурност в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза (COM(2022)0122),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 май 2021 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност(14),

–  като взе предвид съвместната декларация на Съвета по търговия и технологии ЕС-САЩ от 5 декември 2022 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Европейската сметна палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2021 година,

–  като взе предвид Европейския кодекс на стандартите за независимите организации за проверка на достоверността на фактите, публикуван от Европейската мрежа за стандартите за проверка на достоверността на данните през август 2022 г.,

–  като взе предвид членове 54 и 207 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид (междинния) доклад на специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз и укрепването на почтеността, прозрачността и отчетността в Европейския парламент (ING2) (A9-0187/2023),

A.  като има предвид, че на 9 март 2022 г. Европейският парламент прие резолюция, в която формулира своите препоръки въз основа на доклада на първата Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз; като има предвид, че сред неговите препоръки в този доклад се призовава за приемането на координирана стратегия срещу чужда намеса; като има предвид, че службите на Комисията изготвиха документ в продължение на тези препоръки, в който се посочва, наред с другото, че такава стратегия фактически вече съществува под формата на различни видове междуинституционална координация;

Б.  като има предвид, че Европейският парламент е единственият пряко избран орган сред институциите на ЕС и е на челно място в политическите дискусии в ЕС относно борбата с външната намеса, манипулирането на информация и хибридните заплахи в нашите демокрации, включително в институциите на ЕС; като има предвид, че последните събития подчертаха, че Европейският парламент е цел на различни и агресивни кампании за външна намеса;

В.  като има предвид, че председателят на Комисията обяви в речта си за състоянието на Европейския съюз през септември 2022 г., че Комисията ще представи пакет за защита на демокрацията, който е планиран за приемане през второто тримесечие на 2023 г.; като има предвид, че този пакет ще включва законодателно предложение за защита на демокрациите от субекти от трети държави, извършващи дейности в ЕС, които могат да засегнат общественото мнение и демократичната сфера, преглед на действията съгласно Плана за действие за европейската демокрация, както и мерки за гарантиране на сигурни и устойчиви избори, включително, наред с другото, и за мерки за киберсигурност в изборните процеси;

Г.  като има предвид, че Съветът на Европейския съюз, Комисията и Европейската служба за външна дейност ръководиха съвместно учение, наречено „EU Integrated Resolve 2022“, насочено към проверка на реакцията на ЕС срещу хибридни кампании;

Д.  като има предвид, че агресивната война на Русия срещу Украйна започна като внимателно планирана и агресивно реализирана информационна война, последвана от пълномащабно военно нашествие на 24 февруари 2022 г.; като има предвид, че Русия използва набор от различни методи за намеса, включени в по-обширна стратегия за нанасяне на вреда, объркване, сплашване, отслабване и разделяне на държавите – членки на ЕС, и съседните му държави; като има предвид, че Съединените щати и Обединеното кралство проведоха ефективни комуникационни кампании за „предварително дефиниране“ преди пълномащабното руско нашествие в Украйна, включващи безпрецедентно използване на наличната надеждна разузнавателна информация с цел противопоставяне на посланието на Кремъл и хвърляне на светлина върху лъжите на руското правителство и свързаните с него участници; като има предвид, че Русия години наред провеждаше кампании на дезинформация, кибератаки, превземане на елита и насочени към пренаписване на историята атаки в опит да подготви основата за нахлуването си в Украйна, като обоснове намерението си;

Е.  като има предвид, че от службите на Европейския парламент се очаква да полагат значителни усилия за предприемане на последващи действия във връзка с препоръките, приети на 9 март 2022 г., по-специално при подготовката на европейските избори през 2024 г.; като има предвид, че на работната група на Европейския парламент по въпросите на дезинформацията е възложено да координира работата на различни генерални дирекции на Европейския парламент и да си сътрудничи с други институции на ЕС по редица действия, предприети по-специално в следните области: ситуационна осведоменост, изграждане на устойчивост, предварително дефиниране и принос към здравословно информационно пространство и смекчаване;

Ж.  като има предвид, че Парламентът подкрепя проактивно парламентарната демокрация в редица държави извън ЕС, включително чрез действията на Групата за подкрепа на демокрацията и изборите (DEG); като има предвид, че непосредствените съседни на ЕС държави са особено важни в това отношение;

З.  като има предвид, че присъединяващите се към ЕС държави са изправени пред предизвикателства, които произтичат от злонамерена външна намеса и кампании за дезинформация; като има предвид, че събитията в миналото показаха, че неразширяването има висока цена от стратегическа гледна точка; като има предвид, че Западните Балкани са област на стратегическа и геополитическа конкуренция и че някои от държавите там са податливи на дестабилизация, което застрашава сигурността и стабилността на нашия континент; като има предвид, че трети държави използват тези уязвимости, включително чрез стратегически инвестиции и кампании за дезинформация; като има предвид, че стабилността, сигурността и демократичната устойчивост на присъединяващите се държави са неразривно свързани със сигурността, стабилността и демократичната устойчивост на самия ЕС;

И.  като има предвид, че целта на тези кампании за намеса в Западните Балкани е да повлияят отрицателно върху нарастващата евроатлантическа ориентация и стабилност на отделните държави и по този начин да променят ориентацията на региона като цяло; като има предвид, че Русия използва влиянието си в Сърбия в опит да дестабилизира и да се намеси в съседните суверенни държави: в Босна – чрез Република Сръбска; в Черна гора – чрез просръбските настроения в държавата, както и чрез сръбската православна църква; и в Косово – като използва и разпалва съществуващите спорове в северната част на Косово; като има предвид, че следователно Русия все още има значително влияние в Западните Балкани, както и силата да се намесва в регионалните опити за помирение, интеграция и реформи за демократизация;

Й.  като има предвид, че инициативи като финансирания от ЕС проект RADAR на Трансевропейската асоциация за политически изследвания (TEPSA, паневропейски консорциум от водещи изследователски институти и университети) имат за цел да повишат осведомеността на гражданите относно дезинформацията и да предоставят публична платформа за дебат, както и че проектът се фокусира по-специално върху младите хора, на които да се даде гласност, да се засили тяхната ангажираност в гражданското общество и да се подобри тяхното образование по критично мислене и медийна грамотност;

К.  като има предвид, че е необходим цялостен подход, който да обхваща обществата ни като цяло, когато се образоват и обучават европейски граждани от всички възрасти, включително в специалното обучение за хората в работоспособна възраст и в училищата, за да откриват и да бъдат устойчиви на потенциални операции за дезинформация и манипулиране на информация; като има предвид, че следва да се създаде стратегия за предварително показване на ползвателите на интернет на видеоклипове и съдържание за тактиките зад дезинформацията, която стратегия има потенциала да подобри тяхната осведоменост и устойчивост на невярна информация и дезинформация и да повиши устойчивостта на уязвимите групи от населението; като има предвид, че обществената осведоменост и постоянният диалог с медиите са от решаващо значение в това отношение; като има предвид, че основната характеристика на успеха на комуникацията спрямо дезинформацията е доверието в участващите в комуникацията институции;

Л.  като има предвид, че съвременният антисемитизъм приема много форми, включително онлайн подбуждането към омраза и възобновяването на нови теории на конспирацията, както и като има предвид, че в рамките на стратегията на ЕС за борба с антисемитизма и подкрепа на еврейския живот (2021 – 2030 г.) Европейският съюз определи своя ангажимент за бъдеще без антисемитизъм в ЕС и извън него;

М.  като има предвид, че организациите на гражданското общество (ОГО) играят съществена роля и имат ключово значение за изграждането на демократична устойчивост отвътре и за защитата на демокрацията, както и следят на място за нарушения на принципите на правовата държава, като същевременно активно допринасят за насърчаването на върховенството на закона, демокрацията и основните права; като има предвид, че именно организациите на гражданското общество играят важна роля в откриването и противодействието на външна намеса в демократичните процеси; като има предвид, че организациите на гражданското общество играят решаваща роля в развитието на самоуправлението, като създават възможност за изготвяне на стандарти за борба с дезинформацията в промишлеността, по-специално в области, в които всяко действие на държавата може да създаде недоверие; като има предвид, че когато участието на гражданите и гражданското общество в демократичните процеси бъде засилено допълнително, тогава и демокрацията като цяло ще е по-добре защитена срещу риска от външна намеса;

Н.  като има предвид, че самите организации на гражданското общество, мозъчни тръстове, консултантски агенции, фондации и дружества не са защитени срещу подобна намеса и в някои случаи може да послужат като двигател, инструмент или носител на влияние от страна на злонамерени участници, включително участници от трети държави, като пряко подпомагат или подбуждат външна намеса и оказват влияние върху определящите политиките; като има предвид, че прозрачността е от ключово значение, за да се гарантира, че тези участници няма да се превърнат в проводници на външна намеса и да бъдат използвани като такива, което означава, че трябва да се спазват ясни правила за тяхното влияние, както и да се контролира спазването им; като има предвид, че някои държави – членки на ЕС, се опитаха да въведат механизми за контрол на финансирането на организации на гражданското общество от чуждестранни правителства, по-специално от Русия и Китай;

О.  като има предвид, че подкрепата на ЕС за организациите на гражданското общество чрез програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) засили усилията за подкрепа на организациите на гражданското общество, по-специално на по-малките местни организации, които са изправени пред особени ограничения; като има предвид, че определени държави членки са предоставили чрез националните програми за възстановяване и развитие финансиране за изграждане на капацитет за проверка на фактите и борба с дискриминацията;

П.  като има предвид, че въпреки някои налични финансови ресурси, в това число успешни проекти от фондове и програми на ЕС, като цяло финансирането на организациите на гражданското общество и медиите е разпокъсано, базирано на отделни проекти и често произхожда от държави извън ЕС; като има предвид, че процедурите за кандидатстване за финансиране следва да бъдат прозрачни и достъпни; като има предвид, че Сметната палата направи заключение, че липсата на последователна стратегия на ЕС за медийна грамотност, която включва справяне с дезинформацията и разпокъсаността на действията на ЕС, размива въздействието на проектите за медийна грамотност и че много от тези проекти не са показали достатъчен мащаб и обхват;

Р.  като има предвид, основаната на факти журналистика играе ключова роля в демократичното общество, като отстоява принципите на правдивост, точност, безпристрастност, честност и независимост; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на информация са основни права, гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС, както и от Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че таблоидизацията на медиите има пагубно въздействие върху надеждността на публично достъпната информация и медийната среда;

С.  като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, журналистите, организациите на гражданското общество, активистите и защитниците на правата на човека все по-често се сблъскват със сплашване, нежелано наблюдение и хакерство, тормоз и заплахи, включително правни заплахи и злоупотреба с предявяването на съдебни искове; като има предвид, че те следва да бъдат подкрепяни от ЕС и неговите институции; като има предвид, че стратегическите съдебни производства срещу участието на обществеността (SLAPP), включително инициираните от органи на трети държави срещу граждани на ЕС или установени в ЕС субекти, представляват сериозна заплаха за демокрацията и основните права, като например свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, тъй като са средство за възпрепятстване на журналисти и активисти, както и на по-широкото гражданско общество, да се изказват по въпроси от обществен интерес и за да бъдат наказвани за това, оказвайки по този начин възпиращ ефект върху всички действителни или потенциални критични гласове;

Т.  като има предвид, че в ЕС има случаи на журналисти, чието съществуване и живот са застрашени в резултат на извършени от тях проучвания по теми от обществен интерес; като има предвид, че външни сили са заподозрени в намеса в Съюза и са разширили репресивните мерки към територии в рамките на Съюза, за да наложат мълчание на журналисти, които желаят да докладват и осъждат престъпни деяния; като има предвид, че пример за това е стратегията за съдебен тормоз, упражняван от Кралство Мароко срещу испанския журналист Игнасио Чембреро; като има предвид, че някои журналисти и защитници на правата на човека, които са получили убежище в ЕС, все още са обект на преследване, тормоз, насилие и опити за убийство; като има предвид, че държавите членки следва да гарантират сигурността им и възможността да продължат работата си;

У.  като има предвид, че намаляването на ефективността на манипулирането от страна на злонамерената информация, и по-специално на въздействието ѝ върху функционирането на демократичните процеси, е въпрос от обществен интерес; като има предвид, че дезинформацията намалява способността на гражданите да вземат информирани решения и да участват свободно в демократичните процеси; като има предвид, че тази ситуация се засилва още повече с бързото развитие на нови видове медии; като има предвид, че според The Media Pluralism Monitor 2022 г. никоя държава не е изложена на нисък риск по показателя за жизнеспособност на медиите, отразяващ съществуващите икономически заплахи за медийния плурализъм; като има предвид, че новинарските медии, работещи на по-малки пазари, включително местни, регионални и нишови медии, са изправени пред допълнителни предизвикателства, тъй като разполагат с ограничени приходи, както и че стават по-слабо жизнеспособни при сегашните търговски модели и не могат да обхванат нови такива по същия начин, по който могат да го направят медиите, работещи на по-големи пазари; като има предвид освен това, че някои държави членки, които Русия счита за своя сфера на влияние, са по-силно изложени на геополитически рискове, произтичащи от намесата на Кремъл в информационното им пространство;

Ф.  като има предвид, че насърчаването на независимостта и плурализма на медиите и медийната грамотност е едно от предложенията на гражданите, съдържащи се в окончателния доклад на Конференцията за бъдещето на Европа, публикуван на 9 май 2022 г., където гражданите изрично призоваха ЕС да се справи със заплахите за независимостта на медиите чрез установяване на общоевропейски минимални стандарти, както и да защитава и подкрепя свободните, плуралистични и независими медии, да засили борбата срещу дезинформацията и външната намеса и да гарантира защитата на журналистите; като има предвид, че окончателният доклад на Конференцията за бъдещето на Европа съдържа и призиви за създаване на орган на ЕС, който да отговаря за справяне с целенасочената дезинформация и намеса, за засилване на сътрудничеството между националните органи за киберсигурност и за законодателство, както и на насоки за онлайн платформи и дружества в социалните медии, с цел справяне с уязвимостта към дезинформация;

Х.  като има предвид, че целостта на вътрешния пазар за медийни услуги може да бъде компрометирана, а поляризацията на обществото – засилена от медийни доставчици, които систематично участват в дезинформация, включително манипулиране на информация и намеса на контролирани от държавата доставчици на медийни услуги, финансирани от определени държави извън ЕС, като например Китай, Русия и Турция; като има предвид, че силно концентрирана и контролирана от правителството медийна среда може да доведе до информационна автокрация, при която държавата или злонамерени чуждестранни участници могат лесно да упражняват влияние чрез манипулиране на информацията;

Ц.  като има предвид, че Китай е инвестирал почти 3 милиарда евро в европейски медийни предприятия през последните 10 години, без адекватен отговор от страна на ЕС и неговите държави членки; като има предвид, че примерът на Китай може да бъде последван от други държави с подобни авторитарни политически идеологии, което води до значителни рискове за целостта на европейските демокрации и до намеса на други държави във вътрешните работи на ЕС; като има предвид, че много китайски държавни институти „Конфуций“, които разпространяват пропаганда и се намесват в академични институции, все още функционират в ЕС; като има предвид, че китайските радио- и телевизионни медии представляват и разпространяват идеологията на Китайската комунистическа партия (ККП); като има предвид, че китайските фалшиви профили са все по-активни в социалните медии и социалните мрежи, като обслужват нуждите на китайските органи;

Ч.  като има предвид, че неотдавна DisinfoLab на ЕС разкри мащабна операция, насочена към международни институции, по-специално в Брюксел и Женева, обслужваща интересите на Индия, която включва стотици фалшиви медии и десетки организирани от правителството неправителствени организации;

Ш.  като има предвид, че само някои държави – членки на ЕС, разполагат с внедрени механизми за проверка на чуждестранни медийни инвестиции; като има предвид, че е в обществен интерес да се знае за структурите на действителните собственици на медиите;

Щ.  като има предвид, че все още са налице важни структурни недостатъци, улесняващи манипулирането на информация чрез онлайн платформи; като има предвид, че бизнес моделите на онлайн платформите се основават на лични данни, алгоритми, които прокарват екстремно и разделящо съдържание и реклама, при което по-голямата ангажираност означава повече приходи от реклама, и са двигателят за ангажираност, която възнаграждава разделящи и крайни мнения за сметка на основаната на факти информация; като има предвид, че поради това онлайн платформите са проектирани по начин, който спомага за засилване на теориите на конспирацията и дезинформацията; като има предвид, че освен това тези глобални онлайн платформи имаха огромно разрушително въздействие върху икономическата жизнеспособност на европейския медиен сектор чрез доминиращата си роля на рекламния пазар, в резултат на което оказаха влияние върху медийните бизнес модели;

AA.  като има предвид, че въпреки че Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията беше укрепен, продължават да съществуват много структурни проблеми, като например липсата на задължителни правила и разпоредбата, съгласно която дружествата могат да избират своите собствени ангажименти, което в крайна сметка пречи на успеха на Кодекса за поведение да представлява инструмент;

AБ.  като има предвид, че бързо развиващите се генеративни технологии за изкуствен интелект (ИИ) може да имат потенциално сериозни последици, които да позволят на злонамерените участници да създават и разпространяват повече дезинформиращо съдържание по-евтино и с по-голяма бързина; като има предвид, че държавите по цял свят, които не разполагат с ресурси да се справят с това предизвикателство, може да се изправят пред особено пагубно въздействие;

АВ.  като има предвид, че предложението на Комисията относно прозрачността и насочването на политическата реклама има за цел да се справи с тези структурни проблеми в контекста на политическата реклама;

AГ.  като има предвид, че платформите са разработили няколко инициативи за противодействие на онлайн дезинформацията, създавайки кампании за „предварително дефиниране“ с цел информиране на потребителите относно опасностите от дезинформация чрез предварително предупреждаване и опровергаване на неверни твърдения, направени чрез кампании за дезинформация и невярна информация, предприети от злонамерени участници; като има предвид, че ефектът от тези инициативи не може да бъде напълно оценен, което се дължи на липсата на независими или институционализирани анализи от изследователи с пълен достъп до данните;

AД.  като има предвид, че съдържанието на различни от английския езици все още в значителна степен остава ненаблюдавано, тъй като платформите все още не наемат достатъчен брой редактори и проверяващи фактите лица, способни да изпълняват съответните си задачи на други езици, особено на по-малко разпространени езици в държави, които са сериозно засегнати от дезинформация; като има предвид, че онлайн платформите следва да гарантират основните права на гражданите, като например свобода на изразяване на мнение и свобода на информация;

AЕ.  като има предвид, че след придобиването на Twitter от Илон Мъск компанията въведе кризисна политика за дезинформация, съгласно която компанията ще предприема действия в отговор на туитове, които съдържат неверни и подвеждащи твърдения относно използването на сила и оръжия, и че ще реагира чрез приоритизиране на туитове от медийни акаунти, свързани с държавата, и ще поставя предупредително съобщение, че туитът е нарушил кризисната политика за дезинформация на компанията, но този подход беше частично отменен на 23 ноември 2022 г.; като има предвид, че компанията уволни персонала от всички отдели, отговорен за откриването, класифицирането или реагирането на дезинформация, включително по-голямата част от модераторите на съдържанието и екипите за конкретни държави, и възстанови над 60 000 профила, за които преди това беше установено, че са нарушили правилата на платформата чрез споделяне на дезинформация, участие в тормоз или злоупотреба или извършване на измами; като има предвид, че след придобиването е имало увеличение на съдържанието, представляващо злоупотреба, с около 40%; като има предвид, че е налице многократно и недопустимо спиране на профили на журналисти и медии без конкретна обосновка;

АЖ.  като има предвид, че в медийните доклади са повдигнати въпроси относно политическата неутралност на усилията на компанията да прилага своите политики срещу външна намеса и дезинформация в президентските избори през 2020 г. в САЩ и дали тези усилия също представляват форма на намеса в политическия и по-широкия социален дебат около изборите, тъй като десетки вътрешни имейли разкриха, че методи, предназначени за противодействие на дезинформацията и словото на омразата, са били използвани от основните партии в САЩ, за да бъде контролиран електоратът; като има предвид, че остава неясно как Twitter ще се развива в близко бъдеще поради тревожните изявления и решения, взети от новото му висше ръководство;

AЗ.  като има предвид, че дезинформацията и невярната информация в областта на здравеопазването са сериозна заплаха за общественото здраве, тъй като подкопават общественото доверие в науката, обществените институции, органите и медицинския персонал, както и пораждат враждебност към тях и насърчават теориите на конспирацията; като има предвид, че такава дезинформация може да бъде животозастрашаваща, когато възпира хората да търсят лечения по медицински показания, включително ваксинации, или насърчава фалшиви лечения; като има предвид, че по време на пандемията от COVID-19 обемът на съдържанието, свързано с COVID-19, което не е било разгледано след проверка на фактите и установяване, че съдържа невярна информация или дезинформация, възлиза на 20% на немски и на испански език, 47% на френски език и 84% на италиански език; като има предвид, че по-малко разпространените езици бяха още по-силно засегнати;

АИ.  като има предвид, че мрежите от ботове и фалшиви профили в платформите на социалните медии са използвани от злонамерени участници с цел подкопаване на демократичните процеси; като има предвид, че Meta премахна две мрежи с произход от Китай и Русия заради нарушаване на нейната политика срещу координирано неавтентично поведение; като има предвид, че мрежата, произхождаща от Русия и съставена от над 60 уебсайта, се представяше като легитимни уебсайтове на новинарски организации в Европа и публикуваше оригинални статии, в които се критикува Украйна, подкрепя се Русия и се твърди, че западните санкции срещу Русия ще имат обратен ефект; като има предвид, че подобни констатации бяха направени от EU DisinfoLab в нейното разследване на Doppelgänger; като има предвид, че това е само върхът на айсберга и онлайн платформите трябва постоянно да бъдат бдителни и да подобряват своите политики за модериране на съдържанието;

AЙ.  като има предвид, че липсва надзор върху платформи, като например Reddit и Telegram, където дезинформацията се разпространява предимно неконтролирано; като има предвид, че Spotify предоставя пространство (хостинг) за подкастове, съдържащи невярна информация и дезинформиращо съдържание, по-специално дезинформация относно ваксините; като има предвид, че някои от тях имат до 11 милиона слушатели на епизод; като има предвид, че компанията отказа да предприеме каквито и да било действия срещу профилите, от които се излъчват подкастовете, тъй като няма политика за дезинформация; като има предвид, че ЕС започна множество разследвания на TikTok във връзка с прехвърлянето на данни на граждани на ЕС към Китай и целенасочена реклама, насочена към непълнолетни лица;

AK.  като има предвид, че Актът за цифровите услуги(15) влезе в сила на 16 ноември 2022 г. и ще се прилага от 17 февруари 2024 г.; като има предвид, че с този акт изцяло се хармонизират правилата, приложими за посредническите услуги на вътрешния пазар, и че в него се съдържат конкретни разпоредби, приложими за много големи онлайн платформи (VLOP) и много големи онлайн търсачки (VLOSE), когато става въпрос за системни рискове, като например дезинформация и манипулация;

АЛ.  като има предвид, че с Акта за цифровите услуги се създават задължения за VLOP и VLOSE да извършват годишни оценки на риска и да предприемат мерки за смекчаване на рисковете, произтичащи от разработването и използването на техните услуги; като има предвид, че някои разпоредби на Акта за цифровите услуги следва да бъдат разширени, за да бъдат обхванати и по-малки платформи, на които дезинформацията продължава да се разпространява безпрепятствено;

АМ.  като има предвид, че съгласно Акта за цифровите услуги дезинформацията и манипулацията на избори се класифицират като системни рискове;

АН.  като има предвид, че алгоритмите, разработени да помагат на бизнес моделите на платформите, играят решаваща роля в увеличаването на неверните и подвеждащи послания, като създават „филтрирани балони“, чрез които се ограничава или изкривява информацията, достъпна за отделните потребители; като има предвид, че платформите все още не правят достатъчно, за да противодействат на това; като има предвид, че при разработването, изпитването и функционирането на алгоритмите все още липсва прозрачност;

AO.  като има предвид, че платформите на социалните медии се използват като инструменти например за разпространяване на руска пропаганда, която се стреми да оправдае нахлуването на Владимир Путин в Украйна и да насърчи антидемократичните политически движения на Балканите; като има предвид, че изкуственият интелект, чрез злонамерено използване на големи езикови модели (LLM), като например ChatGPT, се превръща във все по-важен инструмент, използван за разпространение на пропаганда и дезинформация, но също така ще бъде от решаващо значение за по-ефективното откриване и противодействие на манипулирани послания; като има предвид, че е необходимо да се разработват цифрови технологии, които зачитат правата на човека и принципите на правовата държава;

АП.  като има предвид, че Комисията създаде Европейски център за прозрачност на алгоритмите, който е част от Съвместния изследователски център на Комисията и се състои основно от инженери и специалисти по данни, които се занимават с изучаването на алгоритми;

АР.  като има предвид, че координаторите на цифрови услуги, които са независими органи, назначени от всяка държава членка, имат важна роля и функция и отговарят за надзора и прилагането на Акта за цифровите услуги в държавите членки;

AС.  като има предвид, че когато чуждестранни дружества придобиват влияние върху критична инфраструктура на ЕС, съществува риск от икономическа зависимост, но също и от шпионаж и саботаж; като има предвид, че китайските корабоплавателни дружества са придобили мажоритарен или значителен дял в над 20 европейски пристанища, като например China Merchants Group във Франция и COSCO в пристанищата на Пирея, Антверпен, Билбао, Генуа, Хамбург, Ротердам, Валенсия и Зеебрюге; като има предвид, че в доклада на INGE 1 се призовава за по-силна регулаторна и правоприлагаща рамка, за да се гарантира, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с отрицателно въздействие върху сигурността на ЕС са блокирани;

АТ.  като има предвид, че чуждестранни участници, предимно Китай и Русия, но също така и Иран, активно се опитват да проникнат в европейската критична инфраструктура и веригите на доставки, за да откраднат информация и/или ноу-хау чрез шпионаж с цел постигане на конкурентно предимство или да саботират части от тези инфраструктури, за да нарушат тяхното функциониране; като има предвид, че същото злонамерено поведение се съчетава с икономически и инфраструктурни проекти в държави кандидатки и потенциални кандидатки за членство ЕС; като има предвид, че все по-голяма заплаха за европейските граждани произтича и от възможността за шпионаж и събиране на информация чрез обикновените домакински уреди;

АУ.  като има предвид, че енергийната зависимост на ЕС от Русия създаде огромни затруднения за неговата енергийна сигурност след като Русия започна своята агресивна война срещу Украйна; като има предвид, че проектите за „дестабилизиращ капитал“ на чуждестранни участници в държавите членки, като например атомната електроцентрала Paks в Унгария, рискуват да повлияят на политическите решения; като има предвид, че въпреки руската незаконна окупация и анексирането на части от Украйна през 2014 г. много държави от ЕС увеличиха своята зависимост от руския газ; като има предвид, че някои от тези държави наскоро намалиха зависимостта си до почти 0%;

АФ.  като има предвид, че инвестиционните програми за внедряване на 5G, като МСЕ 2 – Цифрови технологии, както и програмата 6G на Съвместното предприятие за интелигентни мрежи и услуги, биха могли да подкрепят технологичния суверенитет и да намалят зависимостите от чуждестранни доставчици в тази област чрез изграждане на сигурна 5G инфраструктура, както и на 6G технологичен капацитет; като има предвид, че разработването на критична технологична инфраструктура за европейската икономика следва да бъде запазено за европейските производители и разработчици или за тези от единомислещите държави;

АХ.  като има предвид, че националните органи на някои държави членки засилиха своя подход за противодействие на чуждестранни заплахи за критични инфраструктури като шпионаж и саботаж;

АЦ.  като има предвид, че дезинформацията и другите видове манипулиране на информация опорочават обществения дебат около изборите и други демократични процеси и могат да попречат на гражданите да направят информиран избор или да ги обезкуражат напълно от политическо участие; като има предвид, че дезинформацията в политическите кампании е пряка заплаха за справедливата демократична политическа конкуренция; като има предвид, че тези въпроси представляват предизвикателство за европейските избори през 2024 г.;

АЧ.  като има предвид, че в навечерието на европейските избори през 2024 г. се очаква повишена намеса и активност за манипулиране на информацията; като има предвид, че европейските избори са от основополагащо значение за функционирането на демократичните процеси в Европейския съюз, като засилват неговата стабилност и легитимност; като има предвид, че следователно демократичният интегритет на Съюза трябва да бъде защитен, включително чрез предотвратяване на разпространението на дезинформация и на неправомерното външно влияние върху европейските избори; като има предвид, че предложението относно прозрачността и насочването на политическата реклама би могло да окаже принос чрез установяване на забрана за спонсориране на политическа реклама от държави извън ЕС;

АШ.  като има предвид, че свободните и честни избори са крайъгълен камък на демократичните държави и че независимите и прозрачни изборни процеси са необходими за насърчаване на конкурентна избирателна среда и доверие на гражданите в честността на изборите; като има предвид, че систематичният интегритет на изборните процеси е заложен и в правните и институционалните рамки, уреждащи начина за провеждане на избори, включително органите за управление на изборите; като има предвид, че качеството и стабилността на тези рамки и демократични институции са от съществено значение за честността на изборите във всяка държава; като има предвид, че онлайн социалните платформи са все по-важни инструменти при вземането на изборни решения;

АЩ.  като има предвид, че намесата в изборния процес може да се осъществява по различни начини, преки или непреки, като например, наред с другото, чрез действия с цел измама с бюлетини, блокиране на входовете на избирателните секции или физическа принуда за гласуване, разпространение на изкривена информация за кандидатите, манипулиране или промяна на датите на изборите и кампании за дезинформация в социалните медии;

БА.  като има предвид, че авторитарните режими станаха по-ефективни при използването или заобикалянето на норми и институции, които подкрепят основните свободи, както и при предоставянето на помощ на други, които желаят да направят същото; като има предвид, че тези режими подхранваха и използваха поляризацията чрез подставени лица в трети държави и в ЕС и се опитваха да изкривят националната политика, за да насърчават омраза, насилие и безконтролна власт; като има предвид, че външната намеса в изборните процеси не е насочена изключително към оказване на влияние върху конкретни изборни резултати, а към подкопаване или унищожаване на дългосрочното доверие на гражданите в легитимността на демократичните им институции, както и на демократичните им процеси;

ББ.  като има предвид, че Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации допринася за защитата на почтеността на европейските избори;

БВ.  като има предвид, че европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите играе решаваща роля за гарантиране на почтеността на изборите в рамките на Европейския съюз; като има предвид, че тази мрежа е създадена от службите на Комисията със съответните служби на държавите членки;

БГ.  като има предвид, че финансирането извън ЕС на политически дейности и политици в Европейския съюз преди и след 24 февруари 2022 г., по-специално от Русия, продължава да се разкрива от журналисти и експерти и излага на риск целостта на демократичното функциониране на държавите – членки на ЕС, и изисква задълбочено разследване, за да бъдат подведени съучастниците под отговорност; като има предвид, че El País разкри участието на Националния съвет за съпротива на Иран във финансирането на крайнодесни политически движения в ЕС; като има предвид, че Русия и Иран заедно с други държави като Венесуела споделят обща цел за отслабване на демократичните държави;

БД.  като има предвид, че законодателите в момента водят преговори по предложението относно политическата реклама, чиято цел е да се допълни Актът за цифровите услуги, да се премахне вредната разпокъсаност, която съществува в момента в тази област, и да се спомогне за укрепването на нашите демокрации в Европа и нашите демократични процеси, да се даде възможност на гражданите да вземат информирано решение по време на избори или референдум чрез открит процес и да се защитят гражданите на ЕС от дезинформация, фалшиви новини, непрозрачни политически рекламни техники и външна намеса като цяло; като има предвид, че законодателите следва да постигнат споразумение по предложението възможно най-скоро, за да се гарантира, че новите правила са въведени преди европейските избори през 2024 г.;

БЕ.  като има предвид, че само през първата половина на 2021 г. е имало толкова много регистрирани кибератаки срещу институции на ЕС, колкото през цялата 2020 г.(16); като има предвид, че случаите на атаки срещу институции на ЕС и национални институции се увеличиха след агресията на Русия в Украйна, както е видно от кибератаката, която засегна Европейския парламент по време на пленарно заседание през ноември 2022 г., като затвори уебстраницата след гласуване на резолюция за обявяване на Русия за държава спонсор на тероризма;

БЖ.  като има предвид, че ЕС значително увеличи своите усилия и инвестиции в развиването на капацитет за киберсигурност, включително чрез програмите на ЕС „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“; като има предвид, че все още съществува необходимост от по-ефективна киберсигурност, подкрепена от съответното финансиране; като има предвид, че чрез стабилна инфраструктура за киберсигурност биха могли да се намалят разходите за киберинциденти; като има предвид, че в оценката на въздействието на предложения законодателен акт за киберустойчивостта се прогнозира, че инициативата може да доведе до намаляване на разходите от инциденти, засягащи предприятията, с приблизително от 180 до 290 милиарда евро(17); като има предвид, че Комисията реагира бавно с предприемането на мерки в отговор на хакерските атаки срещу граждани на ЕС, извършени чрез шпионски софтуер от трети държави в рамките на ЕС, включително срещу видни фигури като държавни глави или членове на Комисията; като има предвид, че понастоящем няма въведен план за действие за предотвратяване на хакерски атаки срещу граждани на ЕС, извършвани в рамките на ЕС от хора, действащи извън него;

БЗ.  като има предвид, че Съветът наскоро прие Директивата МИС2, за да се гарантира високо общо ниво на киберсигурност в целия Съюз; като има предвид, че с Директивата МИС2 се създаде Мрежата на ЕС за връзка при киберкризи (EU CyCLONe), която ще засили устойчивостта на информационните системи; като има предвид, че подходящо ниво на киберсигурност може да бъде постигнато само чрез сътрудничеството на множество участници от публичния и частния сектор; като има предвид, че ЕС все още е изправен пред големи зависимости в областта на киберсигурността;

БИ.  като има предвид, че киберзащитата на Украйна изисква действията и сътрудничеството на всички партньори; като има предвид, че западни ИТ корпорации предоставиха помощ на Украйна за установяване на уязвимости в нейната инфраструктура; като има предвид, че в ЕС липсва технически капацитет за установяване на уязвимости в критичната му инфраструктура; като има предвид, че сътрудничеството и обменът на информация с целеви партньори, като например САЩ, Обединеното кралство, Украйна и Тайван, е от ключово значение за подобряване на капацитета на ЕС за приписване на отговорността за атаки;

БЙ.  като има предвид, че през 2021 г. беше създадено Съвместното предприятие за интелигентни мрежи и услуги, за да се даде възможност на европейските участници да създадат световните стандарти за 6G; като има предвид, че сътрудничеството между Комисията и органите на държавите членки по внедряването на 5G киберинструментариума продължава в рамките на групата за сътрудничество в областта на мрежите и информационните системи (МИС); като има предвид, че Европейската сметна палата стигна до заключението, че след приемането на инструментариума за 5G е постигнат напредък в укрепването на сигурността на 5G мрежите, като повечето държави членки прилагат или са в процес на прилагане на ограничения спрямо високорискови доставчици, но че нито една от предложените мерки не е правно обвързваща, което означава, че Комисията няма правомощия да ги налага;

БК.  като има предвид, че има случаи на транспортиране на мигранти и лица, търсещи убежище, от трети държави до външната граница на ЕС като чат от техните стратегии за хибридна външна намеса с цел предизвикване на ЕС и неговите държави членки, като например през есента на 2021 г. от Беларус срещу Полша, Литва и Латвия; като има предвид, че тези опити за хибридна намеса приемат също така формата на разпространение на дезинформация чрез поляризиране на обществата в ЕС и подкопаване на европейския ценности и основните права;

БЛ.  като има предвид, че мигрантите, малцинствата и диаспорите често се използват от чуждестранни участници, които дирижират кампании за дезинформация, с цел да използват и засилят негативните предубеждения относно миграцията, за да нагнетяват напрежение в европейските общества, като например украинската диаспора, която е жертва на целенасочени руски кампании за дезинформация; като има предвид, че платформите играят ключова роля в разпространяването на тази информация;

БМ.  като има предвид, че Европа е свидетел на нарастващ брой движения срещу равенството между половете, насочени конкретно към сексуалното и репродуктивното здраве, правата на жените и ЛГБТИК+ лицата; като има предвид, че подобни движения разпространяват дезинформация, за да предизвикат обратно развитие по отношение на правата на жените и равенството между половете; като има предвид, че се съобщава, че тези движения получават милиони евро от публично или частно чуждестранно финансиране, включително от Русия и САЩ;

БН.  като има предвид, че с това инструментализиране на мигранти и малцинства по външните граници на ЕС се подчертава значението на наличието на ефективна и интегрирана система за управление на границите и на прилагането на оперативни, финансови и дипломатически мерки, за да се запази устойчивостта;

БО.  като има предвид, че Парламентът подкрепя предложението на Комисията за включване на разпоредби относно инструментализирането на мигрантите в Кодекса на шенгенските граници, което ще даде възможност на държавите членки да действат по по-ефективен и координиран начин;

БП.  като има предвид, че руските кампании за дезинформация и пропаганда оказват влияние и върху непрякото формиране на мнение в Европа, като се концентрират върху рускоезичната диаспора в Европа и съседните държави; като има предвид, че държавите членки следва да играят ключова роля в предоставянето на източници на новини, основани на факти, на рускоезичните групи от населението, за да се противопоставят на прокремълските послания; като има предвид, че руските кампании за дезинформация и пропаганда са широко разпространени и в редица бивши съветски републики, включително в Централна Азия;

БР.  като има предвид, че белгийската федерална прокуратура е започнала разследване във връзка с подозрения за изпиране на пари, корупция и участие в престъпна организация, произхождаща от трети държави; като има предвид, че от 9 декември 2022 г. насам са извършени няколко ареста и претърсвания, които засегнаха настоящи и бивши членове на Европейския парламент, както и служители; като има предвид, че тези твърдения трябва да бъдат последвани от ефективни мерки от страна на Парламента и другите институции на ЕС, за да се затворят вратичките за външна намеса и да се повиши прозрачността и отчетността с цел защита на почтеността на институциите;

БС.  като има предвид, че доверието в почтеността на Парламента и принципите на правовата държава са от първостепенно значение за функционирането на европейската демокрация; като има предвид, че е от съществено значение да се гарантира, че демократичните процеси не са подвластни на частни и външни интереси и че правата на гражданите се зачитат изцяло; като има предвид, че възможността представителите на интереси и групи да оказват влияние върху вземането на решения в Парламента чрез аргументи е съществен елемент на европейската демокрация;

БТ.  като има предвид, че в доклада INGE I вече е подчертано, че е налице сериозна липса на правно обвързващи правила по отношение на лобирането и прилагането на регистър на лобистката дейност на ЕС, както и че бивши високопоставени европейски политици и държавни служители често са наемани или използвани от чуждестранни авторитарни, контролирани от държавата национални или частни дружества; като има предвид, че това прави на практика невъзможно да се проследи лобирането, идващо извън ЕС;

БУ.  като има предвид, че превземането на елита от чужди интереси, улеснено от липсата на ограничения за политиката на кадрова въртележка между институциите на ЕС и автократичните държави, с висок риск от вредна намеса срещу демократичните интереси на Съюза, продължава да представлява значителна форма на външна намеса в демократичното функциониране на Европейския съюз и може да се разглежда като проблем, свързан с корупция;

БФ.  като има предвид, че Китай и Русия въведоха санкции срещу европейски изследователи и научноизследователски институции заради техни текстове или изразени позиции;

БХ.  като има предвид, че е необходима повече яснота по отношение на външното влияние чрез представители на интереси на равнище ЕС, по-специално чрез сътрудничество с неправителствени организации (НПО), консултантски организации, фондации, мозъчни тръстове и частни дружества; като има предвид, че това не следва да пречи на нормалните информационни дейности на посолствата; като има предвид, че броят на служителите на руските посолства намалява в цяла Европа, но продължава да нараства в Будапеща, което доказва, че Унгария е податлива на руски разузнавателни дейности;

БЦ.  като има предвид, че лобирането от името на чужди интереси, особено когато се отнася за дружества в стратегически сектори и техните правителства, може да отвори вратата за външна намеса в нашите институции; като има предвид, че регистърът за прозрачност беше значително подсилен след сключването на междуинституционално споразумение; като има предвид, че повишаването на изискванията за прозрачност за организациите на гражданското общество, консултантските организации, фондациите, мозъчните тръстове и частните дружества може да послужи за целите на откриването на външна намеса;

БЧ.  като има предвид, че има няколко случая на враждебни кампании за сплашване и тормоз срещу членове на Европейския парламент, организирани и координирани от чужди държави; като има предвид, че държави като Русия, Китай и Иран са наложили забрани за влизане и санкции на отделни членове и органи на Европейския парламент и на парламентите на държави членки поради критиките им към политиките в областта на правата на човека на съответните правителства;

БШ.  като има предвид, че някои авторитарни държави обвиняват неоснователно европейски граждани в извършването на престъпления или престъпни деяния и ги задържат в затвора, за да повлияят на решенията на държавите – членки на ЕС; като има предвид, че понастоящем в Иран се задържат и осъждат без никакво основание граждани, сред които шведската гражданка Ахмадреза Джалали и седем френски граждани;

БЩ.  като има предвид, че през март 2022 г. ЕС наложи санкции на руските пропагандни издания Russia Today (RT) и Sputnik, като спря временно тяхната дейност за разпространение, както и нареди на доставчиците на достъп до интернет и търсачките да блокират достъпа, а търсачките да деиндексират тяхното съдържание; като има предвид, че след приемането на деветия пакет от санкции, сателитните оператори като френската Eutelsat и люксембургската SES, спряха предоставянето на услуги за радио- и телевизионно разпръскване в ЕС на RT и Sputnik; като има предвид, че Eutelsat 36B продължава да излъчва програми чрез Russian Trikolor и NTV plus в окупираните от Русия украински територии; като има предвид, че SES продължава да излъчва RT News в Индия, Мексико и Южна Африка; като има предвид, че други национални сателитни оператори като Hellas Sat и Hispasat, както и унгарските национални канали, продължават да излъчват санкционирани телевизионни канали; като има предвид, че RT France и RT News все още са достъпни онлайн; като има предвид, че руската пропаганда често се подсилва от различни международни медии с много широк обхват в определени региони на света;

ВА.  като има предвид, че в явно противоречие с наложените от ЕС санкции Сърбия, държава кандидатка за членство в ЕС, се превърна в безопасно убежище за някои руски дружества, които искат да избегнат или да не се съобразят със санкциите, наложени от ЕС, тъй като от юли 2022 г. насам в Белград се помещават множество офиси на RT (бившата Russia Today), която стартира своята онлайн новинарска услуга на сръбски език;

ВБ.  като има предвид, че криминализирането на външната намеса би обхванало и стигматизирало това злонамерено поведение; като има предвид, че понастоящем няма обща забрана на външната намеса в ЕС, което означава, че извършителите могат да участват в такава намеса без страх от наказание, освен ако поведението им не представлява съществуващо престъпление; като има предвид, че съгласно член 83, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) в зависимост от развитието на престъпността Съветът може да приеме решение за определяне на други области на особено тежка престъпност с трансгранично измерение; като има предвид, че е необходимо да се наложат санкции и да се поставят ограничения на упражняващите външна намеса с цел да се предотвратят бъдещи действия от тяхна страна;

ВВ.  като има предвид, че Комисията предложи хармонизиране на престъпленията и наказанията за нарушаването на санкциите на ЕС; като има предвид, че редица държави членки обмислят разширяване на компетенциите на Европейската прокуратура, за да се обхванат и тези нарушения;

ВГ.  като има предвид, че ЕС вече е разработил няколко важни законодателни акта за противодействие на злонамерено чуждестранно манипулиране на информация и външна намеса (FIMI); като има предвид, че съществува опасност регулаторните рамки на ЕС за борба с дезинформацията да могат да бъдат копирани и селективно използвани от други (авторитарни) държави с цел ограничаване на свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение; като има предвид, че не е извършена подходяща оценка на равнище ЕС на ефективността и въздействието на съществуващите инструменти за укрепване на устойчивостта на обществото; като има предвид, че тази оценка би подобрила допълнително ориентацията на бъдещите политики и инструменти за справяне с външна намеса и хибридни заплахи;

ВД.  като има предвид, че поради икономическия си растеж и политическо разширяване на световната сцена Китай се опитва да засили максимално разпространението на своята пропаганда в чужбина, като разпространява положителни послания по отношение на държавата и едновременно с това се опитва да потисне критичните гласове; като има предвид, че Китай поема контрола върху всички традиционни медийни информационни канали в Африка, които все още са най-използваният инструмент за получаване на информация на континента; като има предвид, че Русия също разширява операциите си за дезинформация в Африка; като има предвид, че групата „Вагнер“ участва пряко в тези операции; като има предвид, че тези операции могат да застрашат сигурността на европейските граждани и развитието на сътрудничеството с африканските държави партньори;

ВЕ.  като има предвид, че ЕС поема водеща роля в работата на специалния комитет на ООН за киберпрестъпност в рамките на Третия комитет на ООН с цел защита на основните и процедурните права на заподозрените лица;

ВЖ.  като има предвид, че цялостната осведоменост за опасностите от манипулирането на информация и намесата в други държави по света нарасна след пандемията от COVID-19; като има предвид, че ООН предложи няколко инициативи за подобряване на управлението в цифровата сфера и създаване на по-голяма съгласуваност между държавите – членки на ООН, като например Глобалния кодекс за поведение с цел насърчаване интегритета на публичната информация и Глобалния пакт в областта на цифровите технологии;

ВЗ.  като има предвид, че в дискусиите със Специалната комисия INGE 2 представители на някои платформи и други заинтересовани страни реагираха положително на установяването на глобални стандарти, и по-специално на европейски и, когато е възможно, трансатлантически стандарти, за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация;

ВИ.  като има предвид, че успешните мисии и операции на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)/общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и делегациите на ЕС в чужбина са сред най-добрите стратегически комуникационни кампании на ЕС в държавите извън ЕС;

ВЙ.  като има предвид, че Съветът одобри Стратегическия компас през март 2022 г.; като има предвид, че в Стратегическия компас се посочва, че до 2024 г. всички мисии и операции по линия на ОПСО/ОВППС следва да бъдат оборудвани с достатъчно стратегически комуникационни инструменти и ресурси за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация; като има предвид, че е необходим процес на модернизация и професионализация в комуникацията на мисиите, включително подкрепа на инициативи за борба с уязвимостта, породена от дезинформацията; като има предвид, че работната група за стратегическа комуникация (Stratcom) на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) засили сътрудничеството си с мисиите и операциите на ОПСО, за да им помогне да откриват, анализират и разбират кампаниите за външна намеса и манипулиране на информация;

Координирана стратегия на ЕС срещу външна намеса

1.  подчертава, че агресивната война на Русия срещу Украйна изведе на преден план връзките между опитите за външно манипулиране на информация и заплахите за ЕС и неговите непосредствени съседи от Западните Балкани и държавите от Източното партньорство, както и за глобалната сигурност и стабилност; отбелязва, че пълномащабната война на Русия в Украйна направи последиците от намесата на Русия в демократичните процеси, започнала много преди нахлуването и основана на исторически ревизионизъм, още по-очевидни;

2.  подчертава необходимостта от развитие на отворената стратегическа автономност на ЕС, за да се ограничат възможностите за намеса посредством зависимостта на ЕС в стратегически сектори като енергетиката, цифровите технологии и здравеопазването; подкрепя усилията на Европейската комисия, на Съвета и на другите институции в това отношение, по-специално в контекста на REPowerEU и на Програмата на ЕС в областта на цифровите технологии;

3.  отбелязва последващите действия на Комисията във връзка с първите препоръки, приети от Парламента на 9 март 2022 г.; въпреки това отново призовава за координирана стратегия на ЕС за справяне с външната намеса, като се вземе предвид както сложността, така и многоизмерният характер на заплахите въз основа на ясно формулиран и многополюсен геополитически анализ; счита, че тази обхващаща цялото общество стратегия следва да включва мерки за по-добро прилагане на съществуващите разпоредби относно външната намеса, създаване на координационно звено за разследване и стратегически отговори за противодействие на външна намеса и осигуряване на финансиране за дейности за изграждане на капацитет с цел справяне с дезинформацията и насърчаване на демократичните процеси; счита, че тази стратегия следва да обединява и създава полезни взаимодействия между отделните усилия, стратегии, планове за действие, пътни карти и основни проекти и потоци на финансиране; счита, че в нея следва да бъдат установени стратегическите цели, необходимите мандати и оперативните възможности, като споделяне на информация за заплахи и технически характеристики, законодателните и дипломатическите инструменти като ново законодателство, норми, инструментариум, политически атрибути, санкции и други мерки за противодействие, както и изискванията за изграждане на капацитет, като допълнително финансиране на агенции на ЕС и организации на гражданското общество, които допринасят за тези усилия, с ключови показатели за изпълнение, за да се гарантира, че се постига достатъчен мащаб и обхват на резултатите;

4.  приветства в тази връзка обявяването от председателя на Комисията на пакета за защита на демокрацията; припомня изявленията на Комисията внимателно да се вземат предвид препоръките на комисиите INGE и ING2 за разработване на стабилен пакет за защита на демокрацията заедно със законодателство за противодействие на хибридни заплахи в ЕС;

5.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички мерки, предприети за защита на ЕС срещу външна намеса и манипулиране на информация, трябва да включват силни и решителни гаранции за основните права, включително свободата на изразяване на мнение;

6.  счита, че следва внимателно да се обмисли полагането на усилия за преминаване от неутрален по отношение на държавите подход, при който всички усилия за външно влияние се третират по един и същи начин, независимо от държавата им на произход, към основан на риска подход, почиващ на обективни критерии, подобно на Директива (ЕС) 2015/849(18), и на извлечените поуки от други държави; счита, че основаният на риска подход би функционирал като един от градивните елементи на многоетапен подход, чрез който се получава информация за политиките и мерките за противодействие срещу външна намеса, премахва се ненужната правна сложност и се използват по-ефективно ограничените възможности и ресурси от оперативно до политическо ниво, като се взема предвид самият фактор, който има най-голямо значение при оценката и реагирането на външно влияние, а именно неговата държава на произход; счита също така, че този подход следва да включва ясен набор от потенциални санкции и следователно да функционира като форма на възпиране спрямо правонарушителите и като лост спрямо нововъзникващи злонамерени участници, които могат да бъдат добавени към списъка; счита, че потенциалните критерии могат да включват:

   a) участие в дейности за външна намеса,
   б) програма за борба с кражбата на интелектуална собственост, насочена срещу ЕС и неговите държави членки,
   в) законодателство, което принуждава национални недържавни участници да участват в разузнавателни дейности,
   г) постоянно нарушаване на правата на човека,
   д) ревизионистка политика спрямо съществуващия международен правен ред,
   е) налагане на авторитарна идеология извън територията; призовава Комисията и ЕСВД да представят конкретни препоръки за въвеждането на този подход и да ги насочат към Съвета за одобрение;

7.  счита, че ЕС в сътрудничество с държавите членки следва да засили стратегическата си комуникация относно противодействието и разобличаването на манипулирането на информация, чрез широко докладване на текущите операции докато се случват (разобличаване), по-специално в южното полукълбо; призовава за укрепване и допълнителни инвестиции в капацитета на ЕС за предварително разобличаване; припомня примерите, дадени от Украйна и Тайван, за предотвратяване и разобличаване на манипулирането на информация и необходимостта от надграждане на извлечените от техния опит поуки; припомня също, че за да бъде предотвратено или бързо разобличено манипулирането на информация, трябва да има рамка за бързо споделяне на информацията, предоставяна от гражданското общество и частни дружества;

8.  подкрепя публичния призив на заместник-председателя Вера Йоурова в Талин през януари 2023 г.(19) за разширяване на независимите комуникационни канали за рускоговорящите лица; призовава Комисията и ЕСВД да предприемат последващи действия със съответни конкретни предложения и мерки;

9.  осъжда опасното явление „дезинформация под наем“, при което доставчици предлагат услуги за дезинформация на правителствени и неправителствени участници, например в тъмната мрежа, по списъци с услуги и цени; изразява съжаление, че този вид услуга е използвана за опит за подкопаване на изборни процеси, наред с много други употреби;

10.  призовава за създаването на структура на ЕС, натоварена със задачата да анализира статистически данни, да координира научноизследователски проекти и да изготвя доклади с цел по-добра осведоменост за ситуацията и споделяне на разузнавателна информация за заплахите, предприемане на контрамерки по отношение на външната намеса и манипулирането на информация, включително с участието на службата на ЕС за външна дейност, и която да служи като референтна точка и специализиран център за знания за улесняване и насърчаване на обмена между органите на държавите членки, институциите и агенциите на ЕС; счита, че тази структура следва да се финансира от бюджета на ЕС и да приеме формата на Център за информационен интегритет, който си сътрудничи с всички институции на ЕС при използването на всички налични инструменти с цел избягване на дублирането;

11.  призовава държавите членки да признаят факта, че външната намеса, включително дезинформацията, е заплаха за националната и трансграничната сигурност; подчертава необходимостта от солидарност между държавите членки с оглед на ефективната борба срещу тези дейности; призовава за изменение на член 222 от ДФЕС, за да се включи външната намеса;

12.  призовава националните парламенти на държавите – членки на ЕС, да обмислят създаването на свои собствени парламентарни органи, натоварени със задачата да наблюдават действията, свързани със защитата на тяхната демокрация срещу външна намеса и манипулиране на информация, и да установят редовен обмен по тези теми;

13.  отбелязва с интерес приключването на съвместното учение EU Integrated Resolve 2022, чиято цел беше да се подобри способността на ЕС за реагиране на сложни хибридни кризи както с вътрешно, така и с външно измерение; изразява съжаление обаче, че Парламентът не взе участие в това учение, и призовава другите институции на ЕС да включат Парламента в структурата на всички действия от този вид;

14.  насърчава всички видове сътрудничество между службите на различните институции на ЕС, отговарящи за оперативните дейности по наблюдение и противодействие на дезинформацията, като например тези, които съществуват между работната група на Парламента за борба с дезинформацията, службите на Комисията и отдела StratCom на ЕСВД с неговата система за бързо предупреждение; приветства поетия от ЕСВД и Комисията ангажимент пред Парламента за редовното ѝ актуализиране във връзка с обстановката относно значимите развития при заплахите от външна намеса и манипулиране на информация, особено когато това засяга изборите в ЕС; предлага да се създаде система за бързо предупреждение за членовете на Европейския парламент и членовете на националните парламенти с цел противодействие на дезинформацията в онлайн платформите и предотвратяване на споделянето на дезинформация;

15.  приветства улесняването от страна на ЕСВД на Центъра за споделяне и анализ на информация (ISAC) за разработването на обща методология и рамка за събиране и споделяне на данни от разузнаване и доказателства за систематични заплахи, като в крайна сметка бъде постигната по-добра осведоменост за ситуацията; подчертава постигнатия от ЕСВД успех по отношение на разработването на обща аналитична рамка и методология за борба с външната намеса и манипулирането на информация, както е описано в Плана за действие за европейската демокрация, и подчертава как, като част от Центъра за споделяне и анализ на информация, един такъв оперативно съвместим протокол за сътрудничество с отворен код за подкрепа на осведомеността за ситуацията може да допринесе за по-тясното сътрудничество между институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, държавите членки, платформите на социалните медии, новинарските агенции и участниците от гражданското общество; призовава за насочване на достатъчно финансиране за непрекъснатото развитие и участието на обществото и за изграждането на капацитет, което ще допринесе за широкото приемане на този модел със значителен обхват и мащаб в целия Съюз;

16.  призовава за постоянен орган в Европейския парламент, който да гарантира хоризонтален подход за ефективно наблюдение и борба с външната намеса;

Устойчивост

17.  призовава за колективни усилия от страна на институциите на ЕС, държавите членки, партньорските държави, гражданското общество, бизнеса и независимите медии за повишаване на социалната и институционалната осведоменост и инвестициите в образованието относно дезинформацията, манипулирането на информация и външната намеса, както и как цялостно да им се противодейства;

18.  подчертава, че ЕС трябва да извлече поуки от опита и експертните умения на Украйна, Тайван и други държави в противодействието на външната намеса и агресия и да продължи тясното сътрудничество с тези държави в тази област; отбелязва обаче различния контекст, в който функционира Тайван;

19.  приветства факта, че Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), независима мрежа за лица, извършващи проверка на факти, изследователи от академичните среди и други заинтересовани страни, скоро ще има центрове, обхващащи всички държави – членки на ЕС, като по този начин ще засили своята мисия за откриване и анализиране на кампании за дезинформация, невярна информация и друго създадено от трети държави съдържание с явно пропагандно намерение, както и за организиране на дейности за медийна грамотност и други дейности в подкрепа на борбата срещу дезинформацията; подчертава потенциалната необходимост от правна рамка в ЕС или в държавите членки, за да се гарантира качествена проверка на фактите;

20.  отново призовава държавите членки да включат медийната и цифровата грамотност, гражданското образование, общата европейска история, зачитането на основните права, критичното мислене и насърчаването на общественото участие в училищните и университетските учебни програми, успоредно с общите усилия за повишаване на осведомеността сред пълнолетните лица, включително възрастните хора, и да положат усилия за преодоляване на цифровото разделение, основано на възраст, пол и социално-икономически статус; призовава за съгласувана стратегия на ЕС за медийна грамотност чрез проекти, които създават осезаеми резултати със значителен мащаб и обхващат целия Съюз; насърчава споделянето на насоките на ЕС за медийна грамотност с държавите кандидатки за членство в ЕС, преведени на националните езици, с цел справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение; във връзка с това призовава държавите членки да обмислят разработването и разпространяването в рамките на образователните институции на образователни материали, насочени към различни възрастови категории, от които както децата, така и младите хора да могат да научат как да се информират правилно и как да проверяват точността на информацията; призовава за създаването на обсерватория за външни влияния и въздействието им върху висшето образование и научните изследвания;

21.  подчертава значението на историческата памет и изследванията на тоталитарните режими, като например на съветския режим, както и на прозрачния основан на факти обществен дебат относно престъпленията на тези режими, с цел да се повиши устойчивостта на нашите общества на изкривявания и манипулиране на историята; отново подчертава значението на организациите на гражданското общество, като например „Мемориал“, работещи в областта на историческата памет, по-специално по отношение на най-новата европейска история, която е обект на систематични действия за дезинформация и ревизионизъм от страна на Русия в усилията ѝ да оправдае своята продължаваща намеса и агресия;

22.  призовава Комисията да разработи ефективен пакет за защита на демокрацията, като вземе предвид уникалния опит и окончателните предложения на Конференцията за бъдещето на Европа, включително инициативите за укрепване на нашата демокрация отвътре чрез насърчаване на гражданска култура на демократична ангажираност и активно участие на гражданите по всяко време, включително извън изборния период;

23.  подчертава необходимостта публичните администрации на всички равнища да преминават специално обучение за идентифициране и противодействие на актове на манипулиране на информация и намеса и изтъква, че това обучение следва да бъде съобразено с пола; отново призовава институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и националните органи да продължат и засилят подобно обучение и действия за осведоменост относно настоящата ситуация поради постоянните и широко разпространени хибридни заплахи, които са все повече насочени към оказване на влияние върху политиките и законодателството на ЕС; призовава институциите, органите, службите и агенциите на ЕС да създадат междуинституционално обучение за насърчаване на своята обща устойчивост като цяло;

24.  призовава институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и националните органи да приемат специална комуникационна рамка, съдържаща мерки за бързо откриване на външна намеса и опити за манипулиране на информационната сфера, с цел предотвратяването и противодействието на такива опити; приветства ролята на ЕСВД, на Центъра за високи постижения на НАТО в областта на стратегическите комуникации (NATO StratCom CoE) и на Европейския център за борба с хибридните заплахи (Hybrid CoE) като важни партньори в развитието на подобрена осведоменост за ситуацията и допълнителни отговори за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация;

25.  отново призовава ЕСВД да надгради своя експертен опит в областта на стратегическата комуникация и публичната дипломация, което изисква засилен мандат и разпределяне на повече ресурси за нейния отдел за стратегическа комуникация и работните ѝ групи, като се следва основан на риска подход и като се вземе предвид продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна и хибридната война и пропагандата, идващи както от руската държава, така и от недържавни участници, както и въздействието на тази хибридна война върху държавите кандидатки за членство в ЕС от Западните Балкани и върху Молдова и държавите от Източното партньорство; подчертава, че диалогът с гражданите е наложителен, за да се повиши осведомеността за приоритетите на външната политика и политиката за сигурност на ЕС; признава и отправя похвала към работата по уебсайта и базата данни EUvsDisinfo и призовава за допълнително разширяване на тази платформа с подходящо финансиране;

26.  отбелязва неотложната необходимост от увеличаване на усилията за противодействие на злонамерени кампании за външна намеса и манипулиране на информация, имащи за цел да се ограничат възможностите на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС за постепенно привеждане в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС; приветства приноса на ЕСВД за подкрепа на институционалния капацитет и прозрачността на собствеността върху медиите, по-специално в Западните Балкани, като се вземе предвид нестабилното положение по отношение на сигурността и рискът от разпространение; подчертава необходимостта от проактивно противодействие на пропагандата на злонамерени участници в региона, която има за цел да подкопае интересите и ценностите на ЕС;

27.  призовава ЕС и държавите членки да засилят подкрепата за усилията на организациите на гражданското общество за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация, тъй като те се оказаха ефективни за повишаването на осведомеността относно рисковете, свързани с информацията и дезинформацията, предавани по-специално чрез социалните медии, както и показаха, че са ефективни в случая на традиционните медии, тъй като много организации на гражданското общество работят на местно равнище, така че са по-близо до целите на дезинформацията и знаят най-добре как да комуникират с тях; счита, че технологичните и медийните дружества следва да се ангажират с организациите на гражданското общество, които могат да предоставят експертен опит относно политическия и културния контекст, за да се разработят стратегии за смекчаване на рисковете от намеса в изборните процеси;

28.  призовава за предоставяне на достатъчно и устойчиво финансиране на разследващите журналисти и организациите на гражданското общество по ясен и прозрачен начин в съответствие с усилията им за повишаване на осведомеността, изобличаване на усилията за намеса в демократичните процеси и неутрализиране на тяхното въздействие;

29.  призовава за заделяне, насърчаване и мобилизиране на публични източници за съответните организации на гражданското общество, както и за усилия за увеличаване на частното финансиране, като улесняване на създаването на конференция на донорите; призовава за стартиране на съвместна инициатива, обединяваща фондовете и програмите на ЕС, включително предстоящия пакет за защита на демокрацията, наред с финансовите организации, двустранните донори и бенефициерите, така че да се засили хармонизирането и сътрудничеството в инвестициите за демократична устойчивост и противодействие на външната намеса и манипулирането на информация, като тази инвестиционна рамка следва да предоставя съобразени с индивидуалните особености безвъзмездни средства въз основа на обективни, прозрачни и контролирани критерии за независими проверяващи фактите лица, разследващи журналисти, представители на академичните среди, мозъчни тръстове и организации на гражданското общество, ангажирани с повишаване на осведомеността за ситуацията (като проучване, разследване и установяване на произхода на манипулирането на информация и намесата, развитие на сътрудничество в областта, както и разработване на методологии и инструменти с отворен код за справяне с предизвикателството на външната намеса и манипулирането на информация), и да включва мерки за насърчаване на медийна, цифрова и информационна грамотност, както и други дейности за изграждане на устойчивост и подкрепа за защитниците на правата на човека, чрез едногодишни или двугодишни покани за представяне на предложения, които да обхващат дългосрочно многогодишно финансиране;

30.  подчертава, че е от съществено значение на лицата, сигнализиращи за нередности, журналистите и други медийни професионалисти да бъдат гарантирани необходимите условия, за да допринасят за открит, свободен, безпристрастен и справедлив обществен дебат, който е от жизненоважно значение за демокрацията и е ключов аспект за подпомагане на обществото в противодействието на дезинформацията, манипулирането на информация и намесата; подчертава необходимостта от сигурно оборудване и силно криптиране от край до край с отворен код за защита на поверителността и целостта на комуникациите между журналистите и техните източници;

31.  приветства предложението срещу стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО)(20), съставено от предложение за директива и препоръка за подобряване на защитата на журналисти, защитници на правата на човека и организации на гражданското общество от злонамерени съдебни производства; приветства освен това анализа, направен от Комисията в нейния доклад относно върховенството на закона за 2022 г. по отношение на съществуващите заплахи срещу безопасността на журналистите в ЕС, правните заплахи и злонамерените съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността; подчертава увеличаването на наблюдението с шпионски софтуер на журналисти и организации на гражданското общество в ЕС като средство за сплашване и тормоз; подчертава необходимостта от включване на този аспект в оценката на Комисията относно принципите на правовата държава;

32.  припомня, че независимите, плуралистични и качествени медийни услуги са мощен антидот срещу външната намеса и манипулирането на информация; призовава в тази връзка Инициативата за доверие в журналистиката, създадена от „Репортери без граници“, която има за цел определянето на стандарти за отрасъла; отново призовава за постоянна програма на ЕС за новинарските медии и издателите на списания; счита, че свободата и плурализмът на медиите трябва също така да бъдат защитавани и насърчавани в онлайн средата, по-специално по отношение на наличието на журналистическо съдържание в онлайн платформите;

33.  отбелязва необходимостта да се гарантира, че борбата срещу дезинформацията включва и традиционните вестници и новинарските канали; призовава по-специално новинарските канали да бъдат по-прозрачни по отношение на профила на експертите, които канят в своите студия;

34.  приветства предложението на Комисията за Европейски законодателен акт за свободата на медиите(21) с оглед на създаването на обща рамка на равнище ЕС за гарантиране на плурализма и независимостта на вътрешния пазар за медийни услуги чрез установяване на конкретни разпоредби срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу наблюдението, както и чрез гарантиране на адекватно финансирането на обществените медии и прозрачността на собствеността върху медиите, и чрез защита на медийното съдържание онлайн; настоятелно призовава също така да бъдат въведени мерки за защита на медиите и техните служители, по-специално когато са обект на външни сили, които се стремят да подкопаят правото на информация; подчертава, че по-специално разпоредбите относно наблюдението все още се нуждаят от съществени подобрения, за да се гарантира, че с тях не се узаконява използването на шпионски софтуер срещу лица, по-специално срещу журналисти, и по този начин не се подкопават основните права, вместо да се укрепват;

35.  приветства предложението за създаване в рамките на предложения Европейски законодателен акт за свободата на медиите на нов Европейски съвет за медийни услуги, обединяващ националните медийни органи, който следва да играе важна роля в борбата срещу дезинформацията, включително външната намеса и манипулирането на информация; отбелязва по-специално, че една от предложените задачи на съвета е координирането на национални мерки за предоставянето на медийни услуги от установени извън ЕС доставчици, които са насочени към аудитории в ЕС и които могат да представляват риск за обществената сигурност; препоръчва държавите от Западните Балкани и Източното партньорство да бъдат включени в обхвата на дейността на съвета в това отношение; настоятелно призовава Европейският съвет за медийни услуги да бъде независим от Комисията и правителствата на държавите членки както по отношение на организацията, така и на финансирането, за да може да работи обективно и политически независимо;

36.  приветства във връзка с предложения Европейски законодателен акт за свободата на медиите предложенията за независимо наблюдение на вътрешния пазар на медийни услуги, което включва подробни данни и качествен анализ на устойчивостта на медийните пазари на държавите членки, по-специално по отношение на рисковете от външна намеса и манипулиране на информация; приветства предложението за организиране на структуриран диалог между платформите и медийния сектор с цел наблюдение на съответствието на платформите с инициативите за саморегулиране; подчертава значението да се гарантира, че Европейският законодателен акт за свободата на медиите или друго настоящо или бъдещо законодателство за медиите или технологиите не съдържа специални изключения от хоризонталните правила за модериране на съдържание, които да дават свобода на действие на тези, които разпространяват дезинформация;

37.  призовава за създаване на „огледални клаузи“, според които отвореността на европейското информационно пространство към трети държави да бъде пропорционална на достъпа, който имат европейските медии в тези държави; насърчава Комисията да разработи регулаторна система за целия ЕС, която да възпрепятства медийни дружества под редакционен контрол на чужди правителства или собственост на високорискови чужди държави да придобиват европейски медийни дружества; това следва да се прилага предимно за недемократични или високорискови държави, в които европейските медийни организации нямат право да работят свободно или са подложени на натиск да променят отразяването си в полза на националните правителства; тези усилия следва да се основават на обща база данни, за да се улесни хармонизираната превенция и/или наказателното преследване в целия Европейски съюз; предлага тази регулаторна система да се основава на съществуващите механизми за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, за да се предотврати дублиране; насърчава включването в Европейския законодателен акт за свободата на медиите на разпоредбите относно прозрачността на собствеността върху медиите, които понастоящем се съдържат в препоръките;

38.  подчертава, че повишаването на отрицанието по отношение на изменението на климата може да бъде свързано с по-широкото възприемане на теории на конспирацията в обществения дискурс, което се основава на умишленото създаване на противоположна реалност и отхвърляне на науката и което включва фалшиви идеи за всичко – от военната агресия на Русия срещу Украйна до ваксините срещу COVID-19; подчертава ролята на чуждестранните участници в разпространението на дезинформация относно изменението на климата и политиката на ЕС в областта на климата, което подкопава обществената подкрепа и също така се използва в посланията на местни участници, които използват тази дезинформация за климата за свои собствени политически цели;

39.  подкрепя отправения на 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 27) призив от водещи експерти в областта на климата към технологичните дружества за справяне с нарастващия проблем с дезинформацията, и по-специално за приемане на универсално определение за невярна информация и дезинформация относно климата, което включва невярно представяне на научни доказателства и насърчаване на фалшиви решения, за ангажимент с целта да не се публикува никаква реклама, която включва невярна информация и дезинформация относно климата и заблуждаващи твърдения за екологосъобразност, и за споделяне на вътрешни научни изследвания относно разпространението на невярна информация и дезинформация относно климата и заблуждаващи твърдения за екологосъобразност на техните платформи;

40.  призовава платформите да предприемат мерки за повишаване на прозрачността и за предотвратяване и забрана за поставянето на реклами, насърчаващи отричането на изменението на климата, и да ги прилагат към теории на конспирацията и дезинформация; признава, че е налице спешна необходимост от лишаване от средства на разпространяващата се икономика на дезинформация, свързана с изменението на климата;

41.  със загриженост отбелязва, че много от най-активните разпространители на отричането на изменението на климата и атаките срещу действията в областта на климата имат „потвърден“ статус в платформи на социалните медии, включително Twitter, което им дава възможност да разпространяват невярна информация и дезинформация под този привилегирован статус до милиони последователи, и че такива разпространители често са установени извън Европейския съюз; призовава Twitter да извършва по-строги проверки при продажбата на своите „сини отметки“;

Намеса чрез използване на онлайн платформи

42.  припомня, че бизнес моделът на онлайн платформите все още разчита на реклама, базирана на лични данни и непрозрачни алгоритми, с които по-голямата ангажираност се превръща в повече приходи от реклама, и че тази ангажираност се генерира от алгоритми, които възнаграждават поляризирани и крайни мнения за сметка на основана на факти информация и по този начин крият значителни рискове от манипулиране на данни; подчертава, че Общият регламент относно защитата на данните(22) (ОРЗД), Актът за цифровите услуги, Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията и предстоящият Регламент относно прозрачността и насочването на политическата реклама създават допълнителни гаранции срещу такива злоупотреби и манипулативни практики; припомня подкрепата за всички мерки за забрана на микротаргетирането при политическата реклама, по-специално, но не само, основаващи се на чувствителни лични данни;

43.  призовава Комисията, държавите членки и технологичните дружества да работят заедно и да инвестират повече ресурси в разработването на регулаторни и технологични корективни мерки спрямо генерирана от ИИ дезинформация;

44.  изразява съжаление, че по-големите платформи като Meta, Google, YouTube, TikTok и Twitter все още не работят достатъчно, за да противодействат на дезинформацията активно, и дори уволняват служители, въпреки постоянните призиви от страна на регулаторите, гражданското общество и дори вътрешно от отговарящия за почтеността персонал на дружествата; припомня, че платформите трябва да разполагат с достатъчно персонал, за да осигурят редовно актуализиране на инструментите за модериране, с цел да се предотврати заобикалянето на политиката им за модериране от вредно съдържание; припомня, че кампаниите за дезинформация и намеса разчитат силно на междуплатформена координация на дезинформацията и микротаргетирането; изразява съжаление относно факта, че за да запази честността на европейските избори, ЕС е зависим от дружества извън него; тъй като подходът на Кодекса за поведение за саморегулиране не постига очакваното, настоятелно призовава всички платформи, включително по-малките, да засилят координацията си, за да идентифицират по-добре кампаниите и да предотвратят тяхното разпространение;

45.  изразява съжаление, че дружествата в социалните медии не изпълняват своите отговорности и се оказват неефективни при установяването на невярна информация и дезинформация на своите платформи и действат бавно когато премахват такъв тип информация; изразява съжаление, че това бездействие на онлайн платформите представлява израз на липса на обвързващи правила в европейската регулаторна рамка; припомня, че бизнес моделът на платформите предполага, че разполагат с достъп до съответните данни; изразява съжаление, че те често действат само когато граждани, изследователи или медии маркират конкретно съдържание; призовава платформите да приоритизират основаната на факти информация, подавана от достоверни източници;

46.  призовава платформите да отделят повече квалифициран персонал, ресурси и капацитет за наблюдение и модериране на вредно съдържание и поведение на всички официални езици на ЕС, на местните езици и диалекти и насърчава платформите да увеличат финансирането и да подобрят интегрирането на акредитирани трети страни за проверка на факти на всички езици на ЕС; подчертава неотложната необходимост от справяне с вредното съдържание;

47.  отбелязва също така, че е изключително жалко големите технологични платформи да не предлагат обслужване на клиенти от човек на човек в повечето държави – членки на ЕС;

48.  осъжда стъпките назад на Twitter в борбата срещу дезинформацията след смяната на собственика; изразява по-специално съжаление от факта, че Twitter значително са намалили броя на служителите, отговарящи за прекратяване на дезинформацията, включително отговорните за глобалното модериране на съдържание, словото на омразата и онлайн тормоза; изразява съжаление относно неотдавнашното възстановяване на спрени акаунти без подходяща оценка и възстановяването на агресивни десни и открито фашистки акаунти, включително такива, които отричат резултата от президентските избори в САЩ през 2020 г.; категорично отхвърля решението на Twitter да спре да налага политиката си срещу дезинформацията относно COVID-19;

49.  отбелязва, че военната агресия на Русия в Украйна подчерта липсата на звена за контакт за органите, които да съобщават за дезинформация и незаконно съдържание; изразява съжаление, че ръководството на Meta често прехвърля отговорността за модериране на съдържание на екипа по сигурността, установен в Съединените щати; изразява загриженост от факта, че в балтийските държави има едва двама представители на Meta, което означава, че няма достатъчно ресурси за модериране на съдържание, което води до грешки, като забраняване на легитимни акаунти например;

50.  счита за тревожно, че групите за дезинформация в областта на здравеопазването, политическите екстремисти и религиозните фундаменталисти, като например талибаните, са успели да получат „потвърден“ с отметка статус чрез абонамент за „Twitter Blue“; призовава Twitter да промени своята политика, за да предотврати използване на чужда самоличност, фалшифициране или подвеждащи твърдения за експертен опит;

51.  припомня, че Twitter е страна, подписала укрепения Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, и че промяната на собствеността не следва да оказва влияние върху ангажиментите на платформата съгласно Кодекса; напомня на Twitter, че компанията трябва да спазва всички приложими разпоредби на Европейския съюз, включително Акта за цифровите услуги; настоятелно призовава Комисията и компетентните национални органи да гарантират, че Twitter спазва стандартите и правилата на ЕС, и да приложат подходящи санкции, ако технологичните дружества не спазват стандартите на ЕС;

52.  призовава платформите да улеснят пълния достъп, по-специално за разследващите, до данните в подкрепа на констатациите, и да поддържат хранилище за премахвания, за да подпомогнат разследващите в бъдещата им работа, както и да съдействат на други технологични дружества, демократични правителства и правоприлагащи органи да предприемат подходящи действия; призовава Комисията да гарантира, че това се случва в рамките на Акта за цифровите услуги и Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и да изисква от платформите да пояснят защо са преценили, че е технически неосъществимо да предоставят достъп до данни;

53.  приветства разпоредбите на Акта за цифровите услуги, които изискват много големите онлайн платформи (VLOP) и много големите онлайн търсачки (VLOSE) да предоставят информация относно алгоритмите, като изискват от тях да обясняват как работят, за да може да се оцени въздействието им върху изборите и другите демократични процеси, както и да предприемат необходимите мерки за намаляване на риска; призовава подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията да изпълняват изцяло своите ангажименти; изразява съжаление относно липсата на обвързващи ангажименти за подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията; призовава за бързо приемане на Кодекса за поведение като кодекс за поведение съгласно Акта за цифровите услуги, включително одити, с които да се оценява съответствието, както е установено в член 28, и Комисията да обмисли какви нови законодателни предложения или актуализации са необходими за отстраняване на пропуските в изпълнението на изискванията, както и да предвиди възможност за временно или постоянно спиране на платформи, които системно не спазват своите ангажименти съгласно Кодекса за поведение;

54.  изразява загриженост, че някои участници, чиито услуги допринасят значително за разпространението на дезинформация, не са подписали Кодекса за поведение, като например Apple, Amazon, Odysee, Patreon, GoFundMe и Telegram; призовава Комисията да насърчи останалите съответни заинтересовани страни да подпишат и да спазват изцяло Кодекса за поведение и да участват в нейната оперативна група; призовава за създаване на правна рамка, за да се гарантира минимално ниво на поети ангажименти за борба с дезинформацията в рамките на тези услуги; изразява загриженост от факта, че Telegram изобщо не си сътрудничи с определящите политиките в демократичните държави и не желае да работи с организации на гражданското общество;

55.  приветства факта, че всички участници в екосистемата за онлайн рекламиране са ангажирани да контролират и ограничават поставянето на реклами в акаунти и уебсайтове, разпространяващи дезинформация, или поставянето на реклами близко до дезинформиращо съдържание, както и да ограничат разпространението на реклами, съдържащи дезинформация, и че този ангажимент обхваща и политическата реклама; подчертава обаче, че все още няма достатъчно данни, за да се потвърди дали предприетите мерки носят резултати; изразява съжаление, че този бизнес модел и алгоритмите за препоръчване, които го поддържат, остават ключови фактори, улесняващи разпространението на дезинформация и на невярно, подвеждащо и подстрекателно съдържание; изразява загриженост относно желанието на платформите да използват претекста за „оправомощаване“ на потребителите като начин за прехвърляне на компетентността за ограничаване на поставянето на реклами в акаунти и уебсайтове, разпространяващи дезинформация в тях; като има предвид, че тази отговорност следва да се носи от платформите, тъй като те разполагат със съответните данни и опит, стига техните действия да останат прозрачни и данните да се предоставят на изследователите; изразява безпокойство от липсата на прозрачност на пазара на инструменти за защита на марките срещу рискове, свързани с имиджа, тъй като тези инструменти често разчитат на алгоритми, за които е констатирано, че погрешно обозначават легитимни и надеждни новинарски медии;

56.  изразява загриженост относно използването на кадри, създадени с помощта на видеоигри, за разпространение на дезинформация относно руското нашествие в Украйна и други въоръжени конфликти; призовава медиите да бъдат по-бдителни за подобно съдържание и да разработят ефективни средства за премахването му от своите платформи; изразява загриженост, че базираните в Русия дружества за видео и онлайн игри, включително тези, които създават мобилни игри, продължават да работят свободно на европейските пазари и биха могли да бъдат използвани за разпространение на дезинформация и пропаганда;

57.  призовава за бързото приемане на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията като кодекс за поведение в рамките на механизма за съвместно регулиране на Акта за цифровите услуги, като се вземе предвид, че успехът му ще зависи от стриктното прилагане в случай на подписали страни, които се представят незадоволително според задължителните одити съгласно член 28 от Акта за цифровите услуги; призовава за хармонизиране на различните механизми за обжалване на потребителите и ангажиментите относно както прекомерното, така и недостатъчното модериране;

58.  припомня, че държавните органи имат акаунти в платформи на социални медии, включително акаунти, използвани за целите на полицията и за наблюдение на тенденциите в дезинформацията; отбелязва, че докато чрез тези акаунти не се осъществява взаимодействие с други потребители, те следва да бъдат идентифицирани като безопасни и не следва да бъдат премахвани от платформите;

59.  призовава физическите и юридическите лица да могат да съдят платформи за бездействие, когато невярната информация или дезинформацията не е премахната, по-специално когато е насочена към тях;

60.  подкрепя създаването на независими агенции за рейтинг на платформи, за да информират обществеността за практиките на платформите, така че хората да могат да правят информиран избор, когато се регистрират, за да ги използват;

Критична инфраструктура и стратегически сектори

61.  приветства наскоро договорената Директива относно устойчивостта на критичните субекти (CER), препоръката на Съвета за укрепване на критичната инфраструктура и Директивата МИС2; приветства нейното разширяване за критичните инфраструктури в областта на производството, преработката и разпределението на храни; счита, че неотдавнашните атаки, като саботажите на критична инфраструктура и увеличеният брой кибератаки, показват необходимостта от оценка на съществуващото законодателство след като бъде приложено в държавите членки, и призовава Комисията да излезе, ако е необходимо, с допълнителни засилени предложения, които следва да включват изграждане на устойчивостта на организациите на гражданското общество, работещи за противодействие на външната намеса и дезинформацията; допълнително призовава всички държави членки бързо да актуализират своите стратегии за национална сигурност и да предприемат стрес тестове на своята критична инфраструктура, за да установят евентуални слаби места; отново заявява своята препоръка за разширяване на списъка с критични субекти, за да се включат цифровата изборна инфраструктура и образователните системи;

62.  изразява загриженост относно зависимостта на ЕС от чуждестранни участници и чужди технологии в критичните инфраструктури и веригите за доставки; посочва уязвимостите, създадени от използването на преки чуждестранни инвестиции като геополитически инструмент; отново призовава Комисията да разработи амбициозно обвързващо законодателство относно сигурността на веригата за доставки на ИКТ, което включва нетехнически рискови фактори, като следва предложението на Съвета, и по-силна регулаторна рамка към Регламента за скрининг на преки чуждестранни инвестиции(23); счита, че по-силната регулаторна рамка с насоки за по-нататъшно хармонизиране на националните практики за скрининг на преките чуждестранни инвестиции следва да включва предотвратяване на поглъщането на критични дружества в жизненоважни сектори или медийни дружества от чуждестранни страни, които са под прекия или непрекия контрол на високорискови държави, и че следва да бъде обмислено добавянето на изходящи инвестиции в обхвата на инструмента; призовава държавите членки да създадат регистри за прозрачност на собствеността; счита, че Европейската комисия, под ръководството на Съвета, следва да може да блокира преки чуждестранни инвестиции, които могат да засегнат или да противодействат на проекти или програми на ЕС или на други интереси на ЕС; подчертава, че в Западните Балкани поради инвестиции от такова естество държавите биха могли да попаднат в капани на дълга, които допълнително дестабилизират региона;

63.  отбелязва, че въпреки подобни механизми за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, на китайски дружества като Nuctech са предоставени договори, засягащи европейска критична инфраструктура, което води до рискове за сигурността; поради това призовава Съвета и Комисията да изключат използването на оборудване и софтуер от производители, установени във високорискови държави, по-специално Китай и Русия, като например TikTok, ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab или Nuctech; призовава жизненоважни сектори и други чувствителни сектори да изключат използването на хардуер и софтуер от високорискови държави, които могат да бъдат използвани за застрашаване на поверителността, целостта и наличността на данните и услугите; припомня, че всеки софтуер, който функционира в затворен цикъл, остава уязвим, когато се извършват рутинни проверки или когато се актуализира; счита, че приложението TikTok, собственост на китайския конгломерат ByteDance, е в нарушение на европейската рамка за поверителност на личните данни, което го прави потенциален риск и източник на подкрепяна от Китай дезинформация; приветства решението на институциите на ЕС да ограничат използването на TikTok на корпоративни устройства; препоръчва да се забрани TikTok на всички нива на националните правителства и в институциите на ЕС;

64.  подчертава необходимостта от създаване и развитие на технически съюзи с демократични партньори, за да се насърчи стратегическата автономност и да се намали зависимостта на ЕС от високорискови чуждестранни участници и техните технологии, както и за да се укрепи промишленият капацитет на ЕС в ключови технологични области като изкуствен интелект, полупроводници, изчислителния облак и други авангардни технологии;

65.  изразява загриженост относно уязвимостта и нарастващите атаки срещу подводни кабели и тръбопроводи, като посочва по-специално саботажа на газопровода „Северен поток“ през септември 2022 г.; счита, че преките чуждестранни инвестиции в подводни кабели и тръбопроводи създават допълнителен риск за сигурността; приветства стратегията на ЕС за морска сигурност (ЕСМС) и изисква от Комисията да информира Парламента относно напредъка за подобряване на разбирането и устойчивостта на защитата на подводната инфраструктура, да се подобрят координацията и споделянето на информация, да се усъвършенстват заедно със сектора възможностите за наблюдение, да се укрепят механизмите за реагиране и да се включи този въпрос във всички аспекти на външните дейности;

66.  изразява загриженост относно разкритията как политическите елити в държави – членки на ЕС, например в Германия, са придвижили програмата на Газпром и са изразявали постоянна подкрепа за доставките на газ от Русия; отбелязва със загриженост въздействието на усилията за лобиране от страна на чужди държави и корпоративни участници с интерес от продължаване на производството и използването на изкопаеми горива в ЕС върху процесите на изготвяне на политики; в това отношение припомня своите констатации в доклада на INGE 1; приветства предложението на Комисията REPowerEU за преструктуриране на енергийната система на ЕС, като се сложи край на зависимостта ѝ от руските изкопаеми горива; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да спрат изцяло вноса в ЕС на изкопаеми горива от автократични режими и да преминат към суверенитет по отношение на устойчивата енергия;

67.  изразява загриженост относно тесните връзки между Унгария и Русия, с които Русия упражнява своето влияние чрез влиянието си в енергийния сектор; изразява съжаление, че Унгария не е предприела значителни стъпки за намаляване на енергийната си зависимост от Русия; счита, че трябва да се направи повече, за да се гарантира отворена и стратегическа автономност в енергийния сектор; призовава за ускоряване на внедряването на възобновяема енергия, като същевременно всяка допълнителна зависимост от Китай бъде сведена до минимум;

68.  приветства наскоро предложения Законодателен акт за суровините от критично значение(24); счита, че предложеният акт е от съществено значение за обезпечаване на европейските вериги за доставка, което е необходимо за успеха на предложения Европейски законодателен акт за интегралните схеми(25); подчертава необходимостта да продължи търсенето на възможности за сключване на търговски споразумения с единомислещи демокрации, за осигуряване на доставката на стратегически ресурси;

Намеса по време на изборни процеси

69.  приветства работата, извършена от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации (APPF) в това отношение, особено при предотвратяването и противодействието на забранени плащания от държави извън ЕС към политическата система на ЕС; призовава Комисията и съзаконодателите да подобрят набора от инструменти на APPF и да дадат възможност за ефективно проследяване на даренията до крайния платец, като по този начин се избягва заобикалянето на забраната чрез използване на посредници, по-специално като на APPF се дадат правомощия да получава информация пряко от банковите институции на донорите, както и чрез осигуряване на система за уведомления за съмнителни трансакции от звената за финансово разузнаване в държавите членки до APPF; освен това призовава държавите членки да засилят правните гаранции, които възпрепятстват националните партии, които са членове на европейски политически партии, да получават плащания от източници извън ЕС на национално равнище, които след това се използват като вноски за европейски политически партии и фондации; също така приветства оперативните контакти, които APPF вече е установил с компетентни институции и агенции на ЕС, както и с държавите членки, за да противодейства ефективно на опитите за използване на лични данни за изборни цели; призовава държавите членки допълнително да засилят сътрудничеството с APPF, като осигурят достъпни и специализирани оперативни звена за контакт в компетентните органи за защита на данните и киберсигурността на изборите;

70.  приветства инициативите, предприети в рамките на европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите, включително съвместните планове за устойчивост; призовава Комисията да включи изцяло Парламента в дейностите на мрежата, както и APPF; счита, че подобни мрежи следва да бъдат създадени с националните парламенти в държавите членки; също така счита, че парламентите на държавите членки и избирателните органи следва по-добре да информират обществеността относно рисковете от намеса в националните избирателни процеси; призовава Комисията да разработи кодекс на добрите практики в социалните медии, приложим за представителите на обществеността и органите, за установяване на общи стандарти на поведение, като се отчита, че политиците и правителствата понякога прибягват до дезинформация, за да насърчават идеологическата враждебност;

71.  отбелязва, че Европейският парламент е изготвил стратегия за европейските избори през 2024 г., която включва акцент върху предотвратяването и справянето с манипулирането на информация преди изборите, без намеса в политическите или по-широките обществени дебати и при пълно зачитане на независимостта на мандата на членовете; подчертава, че тази стратегия следва да се основава на засилване на съществуващите мерки на Парламента, включително тези с участието на оперативната група на Парламента по въпросите на дезинформацията, и следователно призовава за отпускане на допълнителни ресурси за изпълнение на различните мерки;

72.  подчертава, че е изключително важно да бъде защитена устойчивостта, сигурността и надеждността на изборната инфраструктура, включително, наред с други неща, ИТ системите, машините и оборудването за гласуване, мрежите и процедурите на изборните офиси, базите данни за регистрация на избиратели и съоръженията за съхранение; подчертава, че информационните и комуникационните технологии стават все по-разпространени в управлението на изборите и демократичните процеси; отбелязва, че за да отговорят по ефективен начин на нововъзникващите предизборни предизвикателства, органите за управление на изборите трябва да приемат нови модели на работа, които подобряват способността им да предотвратяват рискове и да демонстрират устойчивост също и в сложна цифрова среда; призовава на държавите – членки на ЕС, и на местните правителства да се предостави набор от услуги и инструменти за борба с външна намеса и манипулиране на информация; отбелязва, че когато се провеждат избори, хартиените бюлетини следва да имат проверима хартиена следа и да бъдат предмет на независими одити, за да се гарантира, че резултатите са точни; подчертава основната роля на наблюдението на изборите и независимите наблюдатели на изборите;

Скрито финансиране на политически дейности от външни участници и донори

73.  отново изразява загриженост относно редовните разкрития за масово руско финансиране на политически партии и политици, както и на бивши политици и длъжностни лица в редица демократични държави, в опит за вмешателство и влияние в техните вътрешни процеси; изразява загриженост относно връзките на Русия с няколко политически партии и политици в ЕС и нейната широкообхватна намеса в сепаратистки движения в европейски територии и в ЕС, като например Каталония, където съответните органи се призовават настоятелно да извършат задълбочено разследване, и предлага Европейският център за борба с хибридните заплахи в Хелзинки да извърши проучване на този конкретен случай;

74.  отбелязва, че Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите картографира чуждестранното финансиране в държавите – членки на ЕС, и изразява своя интерес да бъде информиран относно тези усилия; призовава за забрана на чуждестранното финансиране от държави извън ЕС; призовава мрежата да определи общи правила на ЕС относно политическите кампании и финансирането на политически партии, в това число от трети държави, по-специално тези стандарти, които затварят вратичките, установени в препоръките на приетия на 9 март 2022 г. доклад на INGE 1, които ще се прилагат към националните избирателни закони във всички държави членки, включително механизми за прилагане; призовава държавите членки спешно да обърнат внимание на въпроса, свързан с даренията от трети държави за национални политически партии, за да бъдат отстранени съществуващи „вратички“ в тяхното законодателство;

75.  отбелязва текущите законодателни преговори относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации; очаква тези преговори да разширят мандата на APPF, по-специално като се гарантира, че финансовите трансакции от държави извън ЕС към политическата система на ЕС са ограничени, прозрачни и подлежат на по-строг контрол и ще доведат до актуализирана рамка, която следва да засили ролята на политическите партии в ЕС в европейската демократична сфера, както и да ограничи намесата на външни сили; отново заявява необходимостта от балансиран и пропорционален подход, за да се даде възможност за участие на политически партии от единомислещи трети държави, включително от държави в рамките на Съвета на Европа, при условие че имат пълни права на представителство в него, чрез членство и принос, като същевременно допълнително се повишава прозрачността на финансирането и вземането на решения и в същото време се ограничава рискът от намеса от недемократични чуждестранни субекти или високорискови държави;

76.  припомня, че на APPF следва да бъдат предоставени необходимите ресурси, по-специално човешки и ИТ ресурси, за да може да изпълнява текущите си задачи и всички предвидени в законодателството нови задачи, които могат да бъдат изпълнени ефективно само с подходящ допълнителен персонал;

77.  отбелязва текущата законодателна работа относно прозрачността и насочването на политическата реклама; подчертава значението на предложения регламент, с който ще бъдат ограничени непрозрачните техники за политическа реклама, и подчертава необходимостта от своевременното му приемане от съзаконодателите преди изборите за Европейски парламент през 2024 г.; във връзка с това припомня желанието си да се забрани покупката на реклами от участници извън ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) и да се гарантира прозрачност и недискриминация, в това число посредством подходящото етикетиране, по отношение на купуването на онлайн политически реклами от участници, които се намират в ЕС; подчертава необходимостта европейските политически партии да могат да провеждат кампании онлайн и в целия ЕС преди европейските избори, като същевременно се ограничава рискът от външна намеса;

Киберсигурност и устойчивост по отношение на кибератаки, свързани с демократичните процеси

78.  изразява загриженост относно сериозното нарастване на броя на кибератаките, по-специално за неотдавнашната разпределена атака тип „отказ от обслужване“ (DDoS) срещу уебсайта на Европейския парламент на 23 ноември 2022 г., отговорност за която пое прокремълска хакерска група, и възможната хакерска атака срещу трима членове на ЕП и повече от петдесет служители на Комисията със софтуер Pegasus; поради това призовава за укрепване на способностите за устойчивост и защита на институциите на ЕС в областта на цифровите технологии, по-специално преди изборите за Европейски парламент;

79.  приветства споразумението относно Директивата МИС2 и счита, че то разглежда въпроса относно координацията между държавите членки; призовава държавите членки да гарантират засилено сътрудничество и да споделят най-добри практики в групата за сътрудничество в областта на мрежите и информационните системи (МИС), по-конкретно по отношение на киберсигурността на изборите; изисква избирателната инфраструктура да се счита за критична инфраструктура; счита, че е необходимо допълнително законодателство за ефективна защита на сигурността на европейските вериги за доставки на ИКТ от рискови доставчици и за защита срещу кражба на интелектуална собственост чрез кибернетични средства;

80.  приветства предложението на Комисията за нови правила за установяване на обща киберсигурност и информационна сигурност в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза; приветства, в съответствие със специалния доклад на ЕСП от март 2022 г., създаването на нов междуинституционален съвет за киберсигурност, засилването на капацитета за киберсигурност и насърчаването на редовни оценки на зрелостта и по-добрата „киберхигиена“; подчертава необходимостта от ефективна, навременна и тясна координация между институциите, органите, службите и агенциите на Съюза чрез съществуващи структури като Екипа за компютърно реагиране при извънредни ситуации за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU) и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA); счита, че тези структури следва да бъдат укрепени и че е необходима по-ефективна координация; призовава тези органи, агенции и Комисията редовно да информират Парламента за бъдещи заключения и констатации относно киберсигурността и информационната сигурност в ЕС; призовава за пълен одит на киберсигурността, за да се определи дали институциите, органите, службите и агенциите на Съюза имат достатъчен контрол върху сигурността на техните ИКТ системи и устройства, включително за оценка на риска, уязвимостта и заплахите, подкрепени от тестове за проникване, извършени от водеща и проверена външна трета страна, когато този регламент влезе в сила и ежегодно след това, като се вземат предвид изискванията на институциите за информационна сигурност; счита, че е необходимо докладваните рискове и уязвимости да бъдат смекчени в актуализациите, свързани с киберсигурността, а препоръките от оценката следва да бъдат приложени чрез съответните политики за киберсигурност;

81.  призовава Комисията и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) да изготвят карта на съществуващи и планирани органи, агенции и други европейски организации, които работят в областта на киберсигурността, и да предложат решения за отстраняване на потенциални пропуски;

82.  призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да засилят свързания с киберпространството контрол върху стратегическите комуникационни канали (напр. военни канали по време на война и мисии по линия на ОПСО);

83.  признава, че когато става въпрос за кибератаки, превенцията е необходима, но не е достатъчна; счита, че ключът за противодействие на кибератаките е целенасочената реакция; счита, че ЕС трябва да се справя с кибератаките, като взема предвид следните аспекти:

   a) необходимостта от по-голяма готовност за реагиране и устойчивост срещу кибератаки;
   б) необходимостта от гъвкавост в критични ситуации, като същевременно се отстояват принципите на правовата държава и основните права;
   в) необходимостта от общи разпоредби, за да се гарантира ефективна координация, поради което призовава държавите членки да ускорят прилагането на директивите CER и МИС2;
   г) необходимостта от споделяне на информация между и в рамките на държавите членки, по-специално по отношение на уязвимостите в сигурността, като същевременно се взема предвид необходимостта да се скрие критичното ниво на защита от публично споделяне на информация;
   д) необходимостта от научни изследвания и инвестиции в нови технологии, които биха подобрили киберустойчивостта;
   е) необходимостта от включване на участници като организации на гражданското общество, частния сектор и други партньори по безопасен и устойчив начин;
   ж) поради това призовава държавите членки да приемат по-проактивна позиция и да разширят своите способности в киберпространството въз основа на подходите „постоянна ангажираност“ и „изпреварваща защита“, в тясна координация между държавите членки и в консултация със съответните органи на ЕС;

Въздействие на намесата в областта на правата на малцинствата и други уязвими групи

84.  припомня, че външната намеса често е свързана с политически цели, противоречащи на Съюза и неговите демократични ценности, като се прикриват явни нарушения на правата на човека, ограничават се правата на жените и ЛГБТИК + общностите и се разпалва омраза към малцинствата, мигрантите и най-уязвимите хора;

85.  изразява съжаление относно политическото инструментализиране на проблема с миграцията и неговото използване в кампании за намеса и дезинформация; призовава да се гарантира ефективното управление на външната граница на ЕС при пълно зачитане на основните права;

86.  изразява безпокойство, че ЛГБТИК+ общността остава мишена за външна намеса и кампании за дезинформация; изразява загриженост относно положението на ЛГБТИК + общността в няколко държави членки, като например Словакия, Унгария и Полша, и дезинформацията, разпространявана от държавни медии и крайнодесни организации по темата; изразява съжаление, че дезинформацията и словото на омразата срещу ЛГБТИК+ бяха основният мотив, довел до убийството на двама млади хора в Словакия през октомври 2022 г.; призовава за разработването на дългосрочни програми в подкрепа на местни организации и граждански инициативи за подпомагане на развитието на съпротивата на населението срещу десния екстремизъм;

87.  изразява загриженост относно опитите на руската дезинформация да подкопае подкрепата на европейското общество за украинските бежанци; призовава институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и националните органи да наблюдават и опровергават руската дезинформация по отношение на украинските бежанци и войната в Украйна;

88.  призовава Комисията и държавите членки да засилят партньорствата с работещите в тази сфера неправителствени и международни организации, които следят за детския труд и забавят разпространението на дезинформация по въпроса (напр. деца във въоръжени конфликти);

89.  отново призовава за създаване на система с цел улесняване на споделянето на материали на регионални и малцинствени езици; приветства в тази връзка подкрепата на Комисията за пилотната мярка, озаглавена „Европейско езиково равенство“ (ELE); счита, че е необходимо да се предприемат допълнителни мерки, за да се гарантира ефективен отговор на намесата, насочена към малцинствата; призовава също така ЕС и държавите членки да прилагат достъпна проверка на фактите, за да се борят срещу дезинформацията, и да предоставят на хората с увреждания достъп до информация във всички възможни формати;

90.  отново заявява необходимостта от целенасочени действия чрез хармонизирана правна рамка на ЕС срещу разпространението на дезинформация и слово на омразата по въпроси, свързани с пола, ЛГБТИК + лицата и ромите, други малцинства, имигрантите и бежанците и хората с увреждания, както и религиозните общности; отново призовава Комисията да разработи и приложи стратегии за възпрепятстване на финансирането на групи срещу равенството между половете, движения и лица, които активно разпространяват дезинформация или участват в манипулиране на информация, насочена към ЛГБТИК+ лицата, правата на жените, малцинствата, бежанците, хората с увреждания и проблемите, които ги засягат, с цел разделяне на обществото;

91.  изразява безпокойство, че има насочена дезинформация, както и външна намеса конкретно към правата на жените, особено дезинформация в областта на здравеопазването; призовава за пълно разследване на източниците на финансиране на кампаниите за дезинформация, основана на пола; отново призовава за създаване на системи за ранно предупреждение, посредством които кампаниите за дезинформация, основана на пола, да бъдат докладвани и идентифицирани;

92.  призовава Комисията и държавите членки да разработят мерки, за да подкрепят независимите рускоезични медии, които да бъдат лесно достъпни за рускоезичните групи от населението; също така призовава Комисията и държавите членки да подкрепят независими коментатори, формиращи общественото мнение, за да противодействат на свързаното с пропаганда от страна на трети държави влияние върху малцинства в Европа;

Намеса чрез световни участници посредством превземане на елита, националните диаспори, университетите и културата

93.  най-категорично осъжда предполагаемите опити на чужди държави, включително Катар и Мароко, да оказва влияние върху членове, бивши членове и служители на Европейския парламент чрез корупционни действия, които представляват сериозна чуждестранна намеса в демократичните процеси на ЕС; подчертава необходимостта от увеличаване на усилията за повишаване на прозрачността и почтеността на институциите на ЕС и за борба с корупцията, манипулацията, влиянието и кампаниите за намеса; отново призовава за актуализиране на правилата за прозрачност и етика, картографиране на чуждестранното финансиране за свързано с ЕС лобиране, включително финансиране за организации с нестопанска цел, както и подходящо регулиране и наблюдение на групите за приятелство; отново изтъква необходимостта незабавно изцяло да се прекрати работата по законодателните досиета, свързани с Катар и Мароко, както и да се отнемат пропуските на представителите на интересите на двете държави, докато съдебните разследвания не осигурят съответната информация и пояснения и не се оцени кои досиета може да са били компрометирани в резултат на тази външна намеса;

94.  приветства удължаването на мандата и актуализирания мандат за ING2, специалната комисия, и очаква комисията ING2 да изготви ефективен доклад, в който се идентифицират недостатъците в правилата на Европейския парламент относно прозрачността, етиката, почтеността и корупцията, и да представи предложения за реформи с цел ефективна борба с корупцията и други средства, използвани от чуждестранни участници за оказване на влияние в процесите за вземане на решения в ЕС, като се отчита, че всички евентуални повишени изисквания за оповестяване следва да се претеглят спрямо необходимостта от защита на определени уязвими лица и групи;

95.  изразява съжаление, че все още не са били приложени препоръките от доклада на INGE 1 за въвеждане на по-строги правила за прозрачност, картографиране на външното финансиране за свързано с ЕС лобиране и осигуряване на въвеждането му в записите, за да се даде възможност за идентифициране на финансирането от чужди правителства;

96.  припомня ангажиментите, поети от председателя на Комисията по време на нейната реч за състоянието на Съюза по отношение на необходимостта от актуализиране на законодателната рамка на ЕС за борба с корупцията; счита, че подобна актуализация следва да бъде насочена по-специално към въпроса за завладяването на елитите от чужди интереси, кадровата въртележка между държавния и частния сектор и трафика на влияние, за да се предотврати намесата на чуждестранни агенти в политическата система на ЕС; приканва също така Комисията да затегне правилата си с цел да предотврати такова завладяване от страна на автократични и високорискови правителства или на субекти под техен контрол, да разгледа въпроса за превземането на елита в годишните доклади относно върховенството на закона; припомня многократните призиви на Парламента за установяване на нов режим на постоянни санкции, насочен към лица и субекти, отговорни за мащабна корупция;

97.  отбелязва решението от 22 ноември 2022 г. на Съда на Европейския съюз по дело C-37/2013(26), с което се обезсилва разпоредба от Петата директива срещу изпирането на пари(27), съгласно която държавите членки трябва да гарантират, че информацията относно действителните собственици на дружества следва да бъде достъпна във всички случаи за всеки член на широката общественост; подчертава, че регистрите с информация за действителната собственост са основен инструмент за организациите на гражданското общество, изследователите, следователите и журналистите за откриване на предполагаеми случаи на корупция и незаконни бизнес интереси и че ограничаването на достъпа до тези регистри значително ограничава бъдещия мониторинг на действителната собственост от страна на широката общественост; счита, че това обезсилване ограничава работата на широк кръг от професионалисти, борещи се срещу корупцията и изпирането на пари; призовава Комисията да намери подходящи начини, за да се гарантира, че информацията относно действителните собственици на дружества е достъпна за широката общественост; призовава Комисията да предложи мерки съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари, с оглед да се ограничи използването на пари в брой, така че да се възпре използването на незаконни пари и по този начин да се предотврати корупцията; изразява съжаление, че някои държави членки са приели решението като претекст да прекратят достъпа до регистъра незабавно;

98.  счита, че данните за чуждестранно влияние чрез представители на интереси на равнище ЕС следва да бъдат широко достъпни и ясно представени; приветства промените, въведени с междуинституционалното споразумение от 20 май 2021 г. относно задължителен регистър за прозрачност(28) в това отношение; въпреки това препоръчва в Регистъра за прозрачност на ЕС да бъде добавен специален раздел за чуждестранно влияние или да бъде създаден регистър за чуждестранно влияние; счита, че Регистърът на ЕС за прозрачност трябва да включва списък на високорискови държави; препоръчва по-сериозни изисквания и стимули за външните сили да се регистрират; счита за необходими повишените изисквания за регистрация и оповестяване за организации на гражданското общество, консултантски дружества, агенции, фондации, мозъчни тръстове и частни дружества, получаващи чуждестранно финансиране;

99.  призовава секретариата на Регистъра за прозрачност на ЕС да забрани всички субекти, които имат преки или непреки връзки с правителството на Русия, съгласно решението на Съвета от 3 юни 2022 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна(29); призовава същите мерки да бъдат приложени и за Беларус;

100.  отново изразява загриженост относно партньорствата между университети и китайски субекти, включително институтите „Конфуций“, но по-специално изследователските центрове, свързани с китайския военен комплекс, и риска, който може да представляват за академичната свобода и защитата на интелектуалната собственост; е разтревожен от неотдавнашните констатации(30), че значителен брой европейски изследователи, работещи върху изкуствения интелект, квантовите технологии, интегралните схеми, космическите изследвания, в развойната дейност в областта на новите материали, невронауката и биотехнологията, са пряко финансирани от Китайската народна република; отново призовава органите и научноизследователските институти на държавите членки да преразгледат тези партньорства и, където твърденията за шпионаж или намеса бъдат потвърдени, да предприемат действия, за да приложат и защитят европейския икономически и политически суверенитет, включително чрез отказ от финансиране или отмяна на лицензите на свързаните институти; отново изразява становището, че академичната свобода е една от основните ценности в демократичното общество; настоятелно призовава държавите членки да използват по-пълноценно съществуващите механизми, за да защитят научните, промишлените и техническите знания и да ги разширят до хуманитарните и социалните науки; призовава за по-голяма прозрачност при финансирането на научноизследователски дейности и на финансовата подкрепа, която получават, по-специално чрез установяване на процедури за комплексна проверка, за да се оцени дали чуждестранното финансиране на проекти представлява заплаха за сигурността;

101.  подчертава, че Китай се опитва да съчетае гражданските и военните научни изследвания в рамката на програмата за гражданско-военна интеграция; изисква незабавно прекратяване на съществуващото сътрудничество с научноизследователски институции, които са финансирани пряко от китайските военни сили или имат връзки с тях, за да се направи преглед какви научните знания може да са били изпратени на Китай; приветства публикуването на насоките на Европейската комисия за справяне с външната намеса в областта на научните изследвания и иновациите, но препоръчва да се приложат пропорционални мерки спрямо академичните и научноизследователските институции и да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на партньорствата с чуждестранно участие; изразява загриженост относно китайския закон за националното разузнаване, съгласно който от китайските научни изследователи в западни университети се изисква да споделят знанията си с държавата, както и относно факта, че Китай разчита на шпионаж като средство за придобиване на знания, за да постигне икономическите и военните си цели; призовава за задължителни ангажименти за по-голяма дължима грижа и съответствие в рамките на академичното сътрудничество с китайски университети и научни изследователи, както и всяко сътрудничество с китайски университети да подлежи на цялостна оценка на риска за сигурността;

102.  изразява загриженост относно текущите дейности на офисите „Руски дом“, финансирани от санкционираната от ЕС руска федерална агенция „Россотрудничество“, чиито подвеждащи проекти разпространяват дезинформация, пропаганда и програмата на Кремъл сред гражданското общество в ЕС;

103.  приветства публикуването от Комисията на набор от инструменти за това как да се смекчи външната намеса в научните изследвания и иновациите, за да се помогне на европейските университети и изследователски организации да откриват и предотвратяват външна намеса, като същевременно остават отворени за партньорства; призовава Комисията да включи академичните и научноизследователските институции в пакета от мерки за защита на демокрацията; призовава Комисията и държавите членки допълнително да координират действията в тази област, по-специално за да увеличат ролята на служителите по етиката и по сигурността във висшите учебни заведения; призовава Комисията да разработи допълнително насоки за надеждни научни изследвания и сигурност на знанията, за да се подкрепи почтеността на международното научноизследователско сътрудничество с европейските организации; изтъква, че може да се създаде регистър или база данни на евентуалните „спящи“ или външни агенти от високорискови държави в европейски университети и научноизследователски организации;

104.  изразява загриженост относно неотдавнашните доклади за създаването на китайски задгранични полицейски участъци в рамките на ЕС; призовава държавите членки и органите на ЕС да разследват предполагаемото съществуване на тези полицейските участъци и да предприемат координирани действия срещу всякакви незаконни дейности, свързани с трудовия отдел на единния фронт на Китай в Европа; отново заявява, че такива участъци представляват заплаха за националната сигурност на съответната държава членка и на Съюза като цяло и поради това следва да бъдат забранени; призовава държавите членки незабавно да ги затворят; осъжда практиката да се заплашват хората, живеещи в Съюза, по-специално, китайската диаспора и политически дисидентски групи, както и лишаването от свобода на техни роднини в Китай, за да бъдат принудени лицата, живеещи в чужбина, да се завърнат в Китай;

105.  изразява загриженост относно предполагаемите незаконни полицейски операции на чужда територия, при които се избягва официалното двустранно полицейско и съдебно сътрудничество; призовава Комисията да проучи така наречените китайски задгранични полицейски участъци в рамките на ЕС, за които се твърди, че са убедили хиляди предполагаеми бегълци да се завърнат в Китай, и да предприеме подходящи стъпки в това отношение; изисква от китайските органи и посолства в държавите – членки на ЕС, да спазват стандартните международни процедури;

106.  осъжда признаците за турска намеса и преследване на политически активисти, опозиционни лидери и малцинства в ЕС; осъжда предложението на Турция за нов закон срещу дезинформацията, който представлява заплаха за свободата на словото в държавата;

107.  изразява съжаление от разпространението на дезинформация и потисническото използване на интернет от страна на иранския режим за прикриване на сериозни нарушения на правата на човека, насилие срещу протестиращите и злоупотреба с власт; изразява загриженост относно намесата на ислямистки организации, подстрекавани от чужди държави;

108.  изразява загриженост относно нарастващия брой дейности за оказване на влияние от страна на чуждестранните авторитарни държавни разузнавателни агенции в рамките на ЕС, особено в Брюксел; отново призовава националните органи да преразгледат и актуализират своите рамки за борба с шпионажа; в това отношение приветства обявената от белгийското правителство модернизация на рамката против шпионажа и призовава за по-голям капацитет на Центъра на ЕС за анализ на информация (INTCEN), за да изпълнява своя мандат в контраразузнаването и да задълбочи сътрудничеството с националните органи; призовава имиграционните органи да бъдат по-бдителни когато проверяват персонала на чуждестранни дружества, като например TASS и COSCO, от държави с висок риск когато кандидатстват за работни визи; освен това призовава имиграционните органи да подобрят координацията, за да затруднят пътуването на чуждестранни разузнавателни служители, използващи фалшива самоличност;

109.  изразява загриженост относно наскорошното разследване на „Ню Йорк Таймс“, съгласно което Руското имперско движение (РИД) – група, изповядваща идеите за превъзходство на бялата раса, е обвинено в организирането на кампания за изпращане на писма бомби до видни испански граждани в края на 2022 г. с помощта на руската военна разузнавателна служба ГРУ; предупреждава за риска от шпионаж на територията на френските летища, като например тези в Страсбург, Бордо, Брест, Кемпер и Тулуза, които използват за проверка на багажа услугите на китайската компания за оборудване Nuctech, имаща връзки с китайския режим и неговия военно-промишлен комплекс; подчертава, че Nuctech има присъствие в 26 от 27-те държави – членки на ЕС, и припомня, че Литва, Съединените американски щати и Канада са забранили участието на компанията в своите договори за обществени поръчки;

110.  призовава политическите партии в ЕС да разработят силен отговор на кампаниите за реч на омразата и тормоз срещу членове на Парламента; призовава администрацията на Парламента да разработи институционализирана процедура, която да бъде въведена в случай на подобни кампании срещу избрани представители на ЕС;

Възпиране, вменяване на отговорност и колективно противодействие, включително санкции

111.  приветства санкциите в целия ЕС и капацитета на лицата, вземащи решения в ЕС, да действат бързо с цел временно ограничаване на излъчването на определени пропагандни канали след неоправданата и незаконна агресивна война на Русия срещу Украйна, и подчертава необходимостта да се гарантира последователното прилагане и незаобикалянето на тези санкции; приветства съобразяването на определени държави кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС с тези мерки; призовава Комисията да си сътрудничи по-тясно с държавите членки при налагането и прилагането на санкции; приветства решението на Общия съд от 27 юли 2022 г. по дело T-125/22 RT France(31), с което Съдът отхвърля аргумента на RT, че забраната за излъчване е незаконна, и следователно потвърди забраната за излъчване на съдържание, наложена на RT France; призовава Комисията и Съвета да включат сателитното излъчване в пакетите от санкции срещу Русия, свързаната с ГРУ „информационна агенция“ InfoRos, както е посочено в резолюцията му от май 2022 г.(32), както и да включат всички известни пропагандисти на Кремъл в списъците на ЕС със санкционирани лица; изразява съжаление, че тези канали все още имат възможност да разпространяват посланията си под фалшиви наименования или чрез други канали в Европейския съюз; особено решително осъжда откриването на офис на RT (бившата „Русия днес“) в Белград и стартирането на онлайн новинарска услуга на RT на сръбски език, което позволява на този злонамерен участник да разпространява дезинформацията си в целия регион; настоятелно призовава в този контекст сръбските органи да се присъединят към решението на Съвета за преустановяване на дейността по излъчване на „Спутник“ и RT;

112.  приветства предложението на Комисията за директива относно определенията за престъпления и наказания за нарушаване на ограничителните мерки на Съюза (COM(2022)0684) и призовава Комисията да оцени възможността да се възложи на Европейската прокуратура да гарантира последователното и унифицирано разследване и наказателно преследване на такива престъпления в целия ЕС; призовава да се предоставят повече ресурси за INTCEN на ЕС, за да се помогне за информиране относно санкциите на ЕС и тяхното прилагане, както и за да се подобри обменът на съдебна информация и да се координира по-ефективно политиката за вменяване на отговорност;

113.  изразява своята загриженост относно увеличаването на броя на случаите на манипулиране на системите за автоматично опознаване (AIS) с цел фалшифициране на GPS данните и манипулиране на позицията на плавателни съдове, което позволява на определени участници да заобиколят санкциите; призовава Комисията да въведе по-строги протоколи за системите за автоматично опознаване и също така призовава за включването на технологиите за измами, свързани със системи за автоматично опознаване, в двустранния режим на ЕС за контрол на износа;

114.  отново призовава за налагане на разходи за упражняващите външна намеса посредством стабилен капацитет за вменяване на отговорност; отбелязва текущото обмисляне въз основа на заключенията на Съвета от юни 2022 г. на изготвянето на инструментариум за допълване на хибридния инструментариум и инструментариума за киберпространството на ЕС, насочен конкретно към дейности, включващи външна намеса и манипулиране на информация; отбелязва, че наборът от инструменти срещу външна намеса и манипулиране на информация се очакваше да бъде въведен през есента на 2022 г.; изразява твърдо убеждение, че този инструментариум трябва да включва специфичен режим на санкции за външна намеса и манипулиране на информация, както и мерки за увеличаване на капацитета на европейските институции и националните правителства за вменяване на отговорност; отбелязва, че тези мерки следва да включват насоки за национални санкции срещу външна намеса и манипулиране на информация и да бъдат прилагани от държавите членки, като се действа координирано; призовава държавите членки да обсъдят възможността за гласуване с квалифицирано мнозинство при санкционирането на високорискови държави; отбелязва, че добавената стойност на хибридния инструментариум и предлагания инструментариум срещу външна намеса и манипулиране на информация, сравнени с инструментариума за киберпространството, ще се състои в постигането на съгласие по отношение на нормите за отговорно поведение на правителствените участници, като тези норми ще осигурят по-добро определяне на нарушенията на принципите на международното право, като например суверенитета и ненамесата във вътрешните работи на дадена държава членка;

115.  отново изтъква значението на способността на ЕС да се защитава от дезинформационни атаки и да противодейства на външната намеса; във връзка с това призовава за достатъчно финансиране и евентуалните инвестиционни и законодателни непълноти да бъдат отстранени; призовава държавите членки да актуализират, ако е необходимо, своите правни рамки, за да се въведе правно основание, върху което да се санкционира външна намеса от високорискови държави; приветства въвеждането на такова правно основание в законопроекта за наказателен кодекс на Белгия, който позволява по-добра защита на европейските институции на нейна територия;

116.  призовава държавите членки и Комисията да обмислят как да противодействат на дезинформацията от отделни участници в ЕС, като например инфлуенсъри в социалните медии или политици, популяризиращи дезинформация от името на високорискови държави, и т.н.; подчертава евентуалната необходимост да се изготви режим на санкции срещу нарушители, участващи във външна намеса и манипулиране на информация, в рамките на ЕС;

Съседство, глобално и многостранно сътрудничество

117.  изразява загриженост относно опитите на Русия да манипулира дебатите относно глобалната продоволствена и енергийна сигурност, които бяха отразени в други комуникационни канали, в това число основно в китайски медии, а в някои случаи и в „Ал Джазира“, като обвинява Запада за скока на цените на храните поради неговите санкции срещу Русия; подчертава, че тези манипулирани послания са придобили значителна популярност, предимно в южното полукълбо, както и в някои държави кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС; припомня, че Русия носи цялата отговорност за прекъсването на селскостопанското производство и търговията в Украйна в резултат на нейната военна агресия срещу страната; поради това призовава ЕСВД да предприеме допълнителни мерки за противодействие на разпространението на инициирани от Русия и Китай манипулирани послания в южното полукълбо, включително чрез укрепване на инструментите и ресурсите на своята дирекция „Стратегическа комуникация“ и на своите мисии и операции по линия на ОПСО/ОВППС и чрез засилено сътрудничество и координация със Съединените щати и други единомислещи партньори; счита, че ЕС следва да работи в тясно сътрудничество с Украйна в противодействието на манипулативните послания, идващи от Русия; поради това призовава институциите на ЕС да предоставят подкрепа за дипломатическите контакти на Украйна в южното полукълбо; призовава за по-тясно сътрудничество с регионални организации от южното полукълбо, като например Африканския съюз и АСЕАН, за обмен на най-добри практики за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация;

118.  припомня, че множество кампании за манипулиране на информация и много спонсорирана от държавата пропаганда са насочени към държави, които вземат стратегически решения относно процесите на демократични реформи и проевропейската ориентация на държавите си; подчертава значението на проактивната, ефективна и прозрачна комуникация и призовава за по-тясно сътрудничество в областта на стратегическата комуникация с партньорските организации и държави, с цел противодействие на външната намеса и манипулирането на информация в присъединяващите се държави и в стратегически важни зони като Западните Балкани и държавите от Източното партньорство; счита, че ЕС следва да се ангажира повече със САЩ във връзка със съседните държави, с цел да се изградят устойчиви демократични общества; припомня, че стабилността на тези държави е въпрос на мир и сигурност;

119.  призовава поради това за стратегически и проактивни мерки за противодействие на хибридните заплахи и предотвратяване на намесата на трети страни в политическите, изборните и други демократични процеси на присъединяващите се държави; призовава да се положат усилия да се повиши устойчивостта на тези държави срещу кампаниите за външна намеса и манипулиране на информация и да се насърчат държавите кандидатки и потенциални кандидатки да предприемат решителни стъпки за справяне с манипулативната дезинформация, злонамерената пропаганда и други хибридни заплахи;

120.  изразява съжаление за липсата на напредък в процеса на разширяване в Западните Балкани и за продължаващите му бавни темпове, което води до спад в подкрепата за ЕС и до разочарование сред населението на региона; осъжда продължаващите опити на Русия да упражнява влияние над Западните Балкани, което следва да се разглежда като част от по-широка стратегия за насърчаване на авторитаризъм в Европа; отбелязва също така, че проруското послание се разпространява на Западните Балкани чрез медии, собственост на сръбски и унгарски субекти; изразява загриженост относно неотдавнашните констатации, че Сърбия е най-уязвимата към чуждо зловредно влияние държава на Западните Балкани, особено от Русия и Китай, и че Сърбия все още не е изпълнила санкциите срещу Русия и не се е синхронизирала с външната политика на ЕС;

121.  призовава Комисията в предстоящата си оценка на ОРЗД да внесе яснота дали и как ОРЗД влияе на споделянето на информация, за да се противодейства на манипулирането на информация, между публичните, частните и академичните участници в ЕС и в сътрудничество с единомислещи партньори;

122.  вярва, че стратегията Global Gateway ще бъде важен геополитически инструмент за засилване на ангажираността на ЕС и неговите отношения с партньорите от южното полукълбо, като реагира на китайското влияние чрез инициативата „Един пояс, един път“ и на други държави извън ЕС, като например Русия и Иран, като гради доверие с държави извън ЕС и засили доверието сред държавите кандидатки за укрепване на имиджа на ЕС спрямо Русия и Китай; счита, че подходът към нея следва да бъде като геополитически проект, който прави стратегически инвестиции въз основа на потребностите на ЕС за цифровия и екологичния преход, чрез тясна връзка със Законодателния акт за суровините от изключителна важност и Законодателния акт за интегралните схеми, и изисква Комисията да внесе яснота относно приоритетите на инициативата Global Gateway; счита, че е от изключително значение да се действа като „Екип Европа“ при прилагането на стратегията, да се гарантират подходящ демократичен контрол, пълноценното участие на Парламента и координирани действия между всички институции на ЕС и държавите – членки на ЕС, както и на европейския частен сектор; призовава Комисията и ЕСВД да си сътрудничат тясно и да се координират с други инициативи за свързаност, включващи единомислещи партньори като САЩ, Япония, Южна Корея и Тайван, за да се гарантира защитата на основните права;

123.  решително подкрепя работата, извършена от отдел „Оперативни групи и анализ на информацията“ към „Стратегическа комуникация“ на ЕСВД и неговите оперативни групи по географски региони; счита, че трябва да се обърне по-голямо внимание на очертаването на картината на заплахите в контекста на свързаните с китайските органи участници, както и на източното и южното съседство и отвъд него; приветства в този контекст работата на ЕСВД по подобряване на капацитета на делегациите на ЕС и на мисиите и операциите по линия на ОПСО, за да се реагира на външна намеса и манипулиране на информация, в тясно сътрудничество с международните партньори; счита обаче, че следва да се отделят повече ресурси за укрепване на тяхната работа както в централата на ЕСВД, така и на място; призовава за допълнително изграждане на капацитет, включително специализирано обучение за персонала на ОПСО, по-голям обмен на знания и сътрудничество с други мисии, операции и делегации на ЕС, повече ангажираност с местните медии и общество и проактивна и реактивна комуникация на местния език;

124.  приветства съществуващите механизми за сътрудничество със САЩ, като например текущото сътрудничество между ЕС и САЩ в рамките на Съвета по търговия и технологии (TTC); отбелязва с интерес съвместното изявление след TTC от 5 декември 2022 г., в което се посочва по-специално, че работна група 5 за управление на данни и технологични платформи и работна група 6 за злоупотреби с технологии, застрашаващи сигурността и правата на човека, работят съвместно за разбиране и справяне с разпространението на руската манипулация на информация и намеса, особено в контекста на агресията на Русия срещу Украйна и нейното въздействие върху държави извън ЕС, особено в Африка и Латинска Америка; приветства ангажимента на Комисията да информира редовно Парламента за работата на TTC и призовава за продължаване на усилията за справяне с общите предизвикателства в тези области; освен това призовава Комисията и ЕСВД допълнително да засилят работата със САЩ за споделяне на най-добри практики и оперативни знания, както и за разработване на общи определения и подходи;

125.  счита, че инициативи като TTC и Механизма за бързо реагиране (RRM) на Г-7 са важни платформи за сътрудничество между единомислещи партньори при разработването на инструменти и споделянето на най-добри практики за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация; призовава ЕС да поеме водеща роля в тези инициативи за сътрудничество, за да гарантира, че глобалните стандарти се разработват в съответствие с европейските ценности; призовава Комисията и ЕСВД редовно да включват Парламента, чрез неговата администрация, в дискусиите с единомислещите партньори и да определят области, в които подкрепата на Парламента би могла да добави стойност към процеса; призовава за по-тясно сътрудничество с демократичните партньори, като например САЩ, и насърчаване на академичното сътрудничество, за да се избегне ситуация, при която Китай доминира в разработването на ИИ;

126.  призовава за укрепен и пряк контакт между специализираните парламентарни комисии в трансатлантическите отношения чрез Трансатлантическия диалог между законодателите;

127.  приветства Глобалния кодекс за поведение на ООН; настоятелно призовава ЕСВД да остане тясно ангажирана в процеса и да подчертае пред другите държави – членки на ООН, значението на общото осъзнаване на глобалните предизвикателства и необходимостта от интензивно сътрудничество; счита, че Кодексът не следва да се съсредоточава единствено върху платформите, но да разглежда също и други държавни и недържавни участници; призовава платформите да отделят повече ресурси и капацитет за наблюдаване на вредно съдържание на местните езици или диалекти; призовава платформите да включват подходи за смекчаване на рисковете от ИИ и други технологии; отново заявява необходимостта от защита на основните права в рамките на Кодекса; счита, че ще бъде изключително трудно да се направи промяна в международното право, и поради това предлага ЕС да работи в тясно сътрудничество с единомислещи партньори, за да разработи международни отговори на външната намеса и манипулирането на информация;

128.  изразява загриженост относно защитата на основните права в процеса на ООН за изготвяне на Глобална конвенция относно киберпрестъпността; призовава Комисията и ЕСВД да гарантират, че в процеса се спазват европейските норми, права и ценности, включително чрез популяризиране на Будапещенската конвенция като глобален стандарт; припомня опасността процесите за борба срещу дезинформацията да бъдат използвани като претекст за ограничаване на свободата на медиите;

129.  припомня, че при всички действия за противодействие на външната намеса следва да се направи всичко възможно, за да се зачита мнението на организациите на гражданското общество, съществуващите решения на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз, както и Хартата на основните права на ЕС, и с тях не следва да се злоупотребява за оправдаване и легитимиране на ограничителни политики, като това е съображение, което се отнася и до държавите – членки на ЕС; призовава за по-строго прилагане на критериите за прекратяване или оттегляне от споразумения с държави извън ЕС, както и в случай на нарушения на правата на човека, тъй като начинът на прилагане на тези критерии понастоящем излага ЕС на чуждестранно влияние;

130.  осъжда опитите на частни военни дружества (ЧВД) като групата Вагнер и други въоръжени групировки, милиции и марионетни сили, включително „Кадировци“ и „Нощни вълци“, да повлияят на демократичните процеси в няколко държави по света; осъжда наскорошните съобщения на заплаха и сплашване, изпратени на Европейския парламент от групата Вагнер; призовава Съвета и държавите членки да включат руските ЧВД в списъка с терористи на ЕС; призовава ЕСВД да създаде инициатива с единомислещите партньори за противодействие на злонамерени недържавни групи като Вагнер; подчертава, че съществуващият инструментариум на ЕС следва да включва отговори, като например санкции, за държави извън ЕС, които финансират или си сътрудничат с частни военни дружества в уязвими региони;

131.  подчертава значението на тясното и непрекъснато сътрудничество с държавите от Източното партньорство, по-специално с Украйна и други държави кандидатки, за изграждане на устойчивост срещу хибридни атаки; счита, че това потенциално сътрудничество може да бъде под формата на „Информационен Рамщайн“, като се прави препратка към контактната група за отбрана „Рамщайн“, което би обединило медийни експерти от Украйна, ЕС и други държави, за да се обсъдят научените поуки от украинската устойчивост на руската информационна война и за да се разработят съвместни операции; насърчава ЕС и неговите държави членки да задълбочат още повече сътрудничеството с Тайван за противодействие на кампаниите за дезинформация и операциите за намеса;

132.  призовава Комисията и ЕСВД да засилят сътрудничеството с други единомислещи партньори за разработване на механизми за справяне с намесата в изборите, например с избирателните органи на Тайван, Канада, Австралия и Бразилия; призовава за засилено сътрудничество с НАТО за изграждане на устойчивост сред държавите – членки на ЕС и на НАТО; призовава делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки в трети държави постоянно да наблюдават и картографират техниките за дезинформация и участниците в съответните държави, в които са базирани, за което следва да получат необходимите ресурси, и да помагат на държавите партньори в разработването и укрепването на техните критични изборни инфраструктури и да задават амбициозни стандарти, които предлагат по-задълбочено тълкуване на действащото международно право; счита за необходимо да се провеждат актуализирани обучения за служители и дипломати на ЕС относно външната намеса и манипулирането на информация;

133.  отново заявява своята препоръка за създаване на регионални стратегически комуникационни центрове извън ЕС, инициирани от ЕСВД и с достатъчно финансиране; счита, че тези многоезични центрове следва да засилят гласа на ЕС в приоритетните региони (т.е. Западните Балкани, Индийско-Тихоокеанския регион, Близкия изток и Северна Африка (БИСА), Латинска Америка и Западна и Източна Африка), да увеличат неговото въздействие върху регионални медии и да противодействат на спонсорираните от чужди държави кампании за манипулиране на информация и за дезинформация, насочени срещу ценностите и интересите на ЕС; подчертава, че дейностите на центровете следва също така да осигурят подкрепа за делегациите на ЕС и дипломатическите мисии на държавите членки, да осигурят полезни взаимодействия с доставчиците на медийни услуги от ЕС в тези региони и да приоритизират ангажираността с местните медии и инфлуенсъри;

134.  призовава ЕСВД и държавите членки да продължат да работят в тясно сътрудничество с единомислещи партньори за установяване на общи норми на отговорно поведение на държавите и определения и за разработване на инструменти и законодателство за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация; призовава ЕСВД да засили многостранното сътрудничество, в което участват множество заинтересовани страни, с държави извън ЕС, гражданското общество и промишлеността за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация, чрез партньорства с единомислещи страни и в международни дипломатически диалози и форуми, като същевременно се гарантира защитата на основните права при разработването на инструменти за противодействие на външната намеса и манипулирането на информация; изразява съжаление, че някои държави – членки на ЕС, все още не са попълнили свободните позиции за национални експерти в рамките на Центъра на ЕС за високи постижения в борбата с хибридните заплахи (Hybrid CoE); призовава държавите членки да назначат национални представители и експерти към Hybrid CoE;

135.  подчертава значението на парламентарната дипломация и мисиите за увеличаване на усилията на ЕС за развенчаване на заблудите и защита на стратегическите му интереси и за ефективна комуникация с държави извън Съюза, особено в Африка и региона на Близкия изток и Северна Африка; подчертава голямата стойност на инициативите, предприети от Парламента и неговите служби в подкрепа на парламентарната демокрация в държави извън ЕС чрез засилване на демократичното функциониране на парламентите, парламентарното посредничество и диалог, наблюдение на избори и участие в дебати с гражданското общество;

136.  подчертава потенциала на ЕС да допринесе за създаването на световна общност на проверителите на факти и световни стандарти за качество за проверката на факти по модела на европейския сборник от стандарти за независимите организации на проверителите на факти; счита, че е необходимо, освен това, ЕС да подкрепя усилията за проверка на факти в държавите кандидатки и в държавите, обхванати от процеса на разширяване;

137.  приветства подкрепата, насочвана чрез Европейския фонд за демокрация, но счита, че трябва да се предприемат повече действия от страна на ЕС за подкрепа на независимата журналистика в области под влияние на злонамерени чуждестранни участници като Русия и Китай, както и да се предостави стратегическа подкрепа и структурно финансиране за местни НПО, организации на гражданското общество, проверители на факти и медии, базирани извън ЕС, включително във високорискови държави, държави, обхванати от процеса на разширяване, и в държави кандидатки; поради това отново призовава ЕС да създаде европейски демократичен медиен фонд за подкрепа на журналистиката в държави, обхванати от процеса на разширяване, и в съседните на ЕС държави, както и в държавите кандидатки; отбелязва, че много журналисти от Украйна са дошли в ЕС заедно с нарастващия брой бежанци от войната, и призовава за съобразена с нуждите подкрепа за украинската медийна среда, сериозно пострадала от руското нашествие; призовава ЕСВД да включи парламентарно измерение в своите инициативи за популяризиране и изграждане на капацитет в съседните на ЕС държави, за да подкрепи организациите на гражданското общество и независимите медии;

138.  счита, че ЕС се е превърнал в основен център за независими новинарски студия от Русия и Беларус, тъй като тези държави са унищожили независимите медии на своите територии; счита, че независимите медии могат да допринасят за противодействие на дезинформацията, разпространявана от Кремъл, а в дългосрочен план – за формиране на Русия като една по-демократична държава в мир със своите съседи; поради това изисква от Комисията да разработи дългосрочен структурен подход, включително установяване на достатъчно финансирана политика, която би осигурила дългосрочна основна подкрепа за независимите руски и беларуски медии и журналисти в изгнание;

139.  призовава Комисията и ЕСВД да изоставят неутралния по отношение на държавите подход в полза на основания на риска подход и да не се притесняват да идентифицират и назовават на международни форуми като ООН онези държави, които са се опитали да осъществят външна намеса, за да бъдат осведомени другите държави за свързаните с темата рискове;

o
o   o

140.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P9_TA(2022)0070.
(2) Приети текстове, P9_TA(2023)0030.
(3) ОВ C 347, 9.9.2022 г., стр. 61.
(4) Приети текстове, P9_TA(2022)0406.
(5) ОВ C 347, 9.9.2022 г., стр. 2.
(6) Приети текстове, P9_TA(2022)0448.
(7) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 58.
(8) ОВ C 23, 21.1.2021 г., стр. 152.
(9) ОВ C 184, 5.5.2022 г., стр. 71.
(10) ОВ L 156, 5.5.2021 г., стр. 1.
(11) ОВ L 277, 27.10.2022 г., стр. 1.
(12) ОВ L 333, 27.12.2022 г., стр. 164.
(13) Приети текстове, P9_TA(2023)0027.
(14) ОВ L 207, 11.6.2021 г., стр. 1.
(15) Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги). ОВ L 277, 27.10.2022 г., стр. 1.
(16) Доклад за оценка на въздействието, придружаващ документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информационната сигурност в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза“ (SWD(2022)0066). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0066 .
(17) Резюме на доклада за оценката на въздействието, придружаващ документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хоризонтални изисквания за киберсигурност за продукти с цифрови елементи и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 (SWD(2022)0282).
(18) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (OB L 141, 5.6.2015г., стр. 73).
(19) Vice-President Jourová speech on Defending EU values in the time of the war.
(20) Предложение за директива относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства („стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“) (COM(2022)0177).
(21) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар (Европейски законодателен акт за свободата на медиите) и за изменение на Директива 2010/13/ЕС (COM(2022)0457).
(22) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(23) Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза (ОВ L 79 I, 21.3.2019 г., стр. 1).
(24) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение и за изменение на регламенти (ЕС) № 168/2013, (ЕС) 2018/858, 2018/1724 и (ЕС) 2019/1020 (COM(2023)0160).
(25) Предложение за регламент за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците (Законодателен акт за интегралните схеми) (COM(2022)0046).
(26) Решение от 22 ноември 2022 г., Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912.
(27) Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).
(28) Междуинституционално споразумение от 20 май 2021 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност (ОВ L 207, 11.6.2021 г., стр. 1).
(29) Решение (ОВППС) 2022/884 на Съвета от 3 юни 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OВ L 153, 3.6.2022 г., стр. 128).
(30) Проучване, озаглавено „How to Do Trusted Research: China-Specific Guidelines for European Stakeholders“ („Как да правим надеждни изследвания: Специфични за Китай насоки за европейските заинтересовани страни“), публикувано през септември 2022 г.
(31) Решение от 27 юли 2022 г., RT France/Съвет, T-125/22, ECLI:EU:T:2022:483.
(32) Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2022 г. относно социалните и икономическите последици за ЕС от войната на Русия в Украйна — укрепване на капацитета на ЕС за действие (ОВ C 479, 16.12.2022 г., стр. 75).

Последно осъвременяване: 3 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност