Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/0104(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0216/2023

Indgivne tekster :

A9-0216/2023

Forhandlinger :

PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Afstemninger :

PV 11/07/2023 - 8.10
CRE 11/07/2023 - 8.10
Stemmeforklaringer
PV 12/03/2024 - 8.4
CRE 12/03/2024 - 8.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2023)0259
P9_TA(2024)0123

Vedtagne tekster
PDF 419kWORD 183k
Tirsdag den 11. juli 2023 - Strasbourg
Direktivet om industrielle emissioner
P9_TA(2023)0259A9-0216/2023

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. juli 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Den europæiske grønne pagt55 er Europas strategi for at sikre en klimaneutral, ren og cirkulær økonomi i 2050, optimere ressourceforvaltningen og minimere forureningen, samtidig med at behovet for virkelig forandringsskabende politikker anerkendes. Unionen er også fuldt ud engageret i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling56 og dens mål for bæredygtig udvikling57. EU's kemikaliestrategi med bæredygtighed58 for øje fra oktober 2020 og handlingsplanen for nulforurening59, der blev vedtaget i maj 2021, omhandler specifikt forureningsaspekterne i den europæiske grønne pagt. Parallelt hermed understreges omstillingsteknologiernes potentielle rolle yderligere i den nye industristrategi for Europa60. Andre særlig relevante politikker i forbindelse med dette initiativ omfatter "Fit for 55"-pakken61, metanstrategien62 og metantilsagnet afgivet i Glasgow63, klimatilpasningsstrategien64, biodiversitetsstrategien65, jord til bord-strategien66 ‏og initiativet om bæredygtige produkter67. Som led i EU's reaktion på krigen mellem Rusland og Ukraine i 2022 foreslås der i meddelelsen "REPowerEU"68 desuden en fælles europæisk aktion for at støtte diversificeringen af energiforsyningen, fremskynde omstillingen til vedvarende energi og forbedre energieffektiviteten.
(1)  Den europæiske grønne pagt55 er Europas strategi for at sikre en klimaneutral, ren og cirkulær økonomi i 2050, optimere ressource(gen)anvendelsen og ‑forvaltningen og minimere forureningen og samtidig anerkende behovet for virkelig forandringsskabende politikker, en retfærdig omstilling og behovet for at beskytte borgernes sundhed og trivsel mod miljørelaterede risici og virkninger. Unionen er også fuldt ud engageret i Parisaftalen55a, 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling56 og dens mål for bæredygtig udvikling57 samt samarbejdet med WHO. Unionens kemikaliestrategi med bæredygtighed58 for øje fra oktober 2020 og handlingsplanen for nulforurening59, der blev vedtaget i maj 2021, omhandler specifikt forureningsaspekterne i den europæiske grønne pagt. Parallelt hermed understreges omstillingsteknologiernes potentielle rolle yderligere i den nye industristrategi for Europa60. Andre særlig relevante politikker i forbindelse med dette initiativ omfatter den europæiske klimalov60a, "Fit for 55"-pakken61, metanstrategien62 og metantilsagnet afgivet i Glasgow63, klimatilpasningsstrategien64, biodiversitetsstrategien65, jord til bord-strategien66, jordbundsstrategien 66a og initiativet om bæredygtige produkter67. Som led i Unionens reaktion på krigen mellem Rusland og Ukraine i 2022 foreslås der i meddelelsen "REPowerEU"68 desuden en fælles europæisk aktion for at støtte diversificeringen af energiforsyningen, fremskynde omstillingen til vedvarende energi og forbedre energieffektiviteten.
_________________
_________________
55Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske grønne pagt COM(2019)0640.
55Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske grønne pagt COM(2019)0640.
55a Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4).
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
57 https://sdgs.un.org/goals
57 https://sdgs.un.org/goals
58Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje — På vej mod et giftfrit miljø (COM(2020)0667).
58Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje — På vej mod et giftfrit miljø (COM(2020)0667).
59Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Vejen til en sund planet for alle, EU-handlingsplan: "Mod nulforurening for vand, luft og jord" (COM(2021)0400).
59Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Vejen til en sund planet for alle, EU-handlingsplan: "Mod nulforurening for vand, luft og jord" (COM(2021)0400).
60Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En ny industristrategi for Europa (COM(2020)0102).
60Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En ny industristrategi for Europa (COM(2020)0102).
60a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov").
61Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Fit for 55": realisering af EU's klimamål for 2030 på vej mod klimaneutralitet (COM(2021)0550.
61 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Fit for 55": realisering af EU's klimamål for 2030 på vej mod klimaneutralitet (COM(2021)0550).
62Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi for reduktion af metanemissioner (COM(2020)0663).
62Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi for reduktion af metanemissioner (COM(2020)0663).
63 https://www.globalmethanepledge.org/
63 https://www.globalmethanepledge.org/
64Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Opbygning af et klimarobust Europa — den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer (COM(2021)0082).
64Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Opbygning af et klimarobust Europa — den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer (COM(2021)0082).
65Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU's biodiversitetsstrategi for 2030 — Naturen skal bringes tilbage i vores liv (COM(2020)0380).
65Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU's biodiversitetsstrategi for 2030 — Naturen skal bringes tilbage i vores liv (COM(2020)0380).
66Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem (COM(2020)0381).
66Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem (COM(2020)0381).
66a Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's jordbundsstrategi for 2030 Udnyttelse af fordelene ved en sund jordbund for mennesker, fødevarer, natur og klima (COM(2021)0699).
67 COM(2022)0142.
67 COM(2022)0142.
68Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser COM(2022)0108.
68Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser COM(2022)0108.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  I den europæiske grønne pagt blev der bebudet en revision af Unionens foranstaltninger til bekæmpelse af forurening fra store industrianlæg, herunder en gennemgang af lovgivningens sektorspecifikke anvendelsesområde, og af hvordan lovgivningen kan bringes i fuld overensstemmelse med politikkerne for klima, energi og cirkulær økonomi. Desuden opfordres der i handlingsplanen for nulforurening, handlingsplanen for den cirkulære økonomi og jord til bord-strategien også til en reduktion af forurenende emissioner ved kilden, herunder kilder, der ikke i øjeblikket er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU69. Bekæmpelse af forurening fra visse agroindustrielle aktiviteter kræver derfor, at de omfattes af direktivets anvendelsesområde.
(2)  I den europæiske grønne pagt blev der bebudet en revision af Unionens foranstaltninger til bekæmpelse af forurening fra store industrianlæg, herunder en gennemgang af lovgivningens sektorspecifikke anvendelsesområde, og af hvordan lovgivningen kan bringes i fuld overensstemmelse med politikkerne for klima, energi, vand, luftkvalitet og cirkulær økonomi, samtidig med at borgernes sundhed og trivsel beskyttes, og dyr beskyttes mod miljørelaterede risici og virkninger, og der tages hensyn til sammenkoblinger mellem menneskers sundhed og dyrs sundhed. Desuden opfordres der i handlingsplanen for nulforurening, handlingsplanen for den cirkulære økonomi og jord til bord-strategien også til en forbedring af ressourceeffektiviteten og genbrug, samtidig med at forurenende emissioner reduceres ved kilden, herunder kilder, der ikke i øjeblikket er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU69. Bekæmpelse af forurening fra visse agroindustrielle aktiviteter og samtidig fremme af bæredygtige landbrugsmetoder, der har mange sidegevinster for miljø- og klimamålene i den europæiske grønne pagt, kræver derfor, at de omfattes af direktivets anvendelsesområde.
_________________
_________________
69Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
69Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  EU's udvindingsindustri er afgørende for at nå målene i den europæiske grønne pagt og EU's industristrategi, herunder ajourføringen heraf. Råstoffer er af strategisk betydning for den digitale og grønne omstilling, omstillingen af energi, materialer og den cirkulære økonomi og for styrkelsen af EU's økonomiske modstandsdygtighed. For at nå disse mål er det nødvendigt at videreudvikle en bæredygtig indenlandsk kapacitet. Dette kræver effektive, skræddersyede og harmoniserede foranstaltninger for at sikre, at den bedste tilgængelige teknik fastlægges og anvendes, således at de processer, som anvendes, både er de mest effektive og har den lavest mulige indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. Forvaltningsmekanismerne i direktiv 2010/75/EU, som inddrager eksperter fra industrien tæt i udviklingen af konsensusbaserede og skræddersyede miljøkrav, vil støtte en bæredygtig vækst i disse aktiviteter i Unionen. Udviklingen og tilgængeligheden af fælles aftalte standarder vil skabe lige vilkår i Unionen og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Det er derfor hensigtsmæssigt at medtage disse aktiviteter i anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU.
(3)  Unionens udvindingsindustri er afgørende for at nå målene i den europæiske grønne pagt og Unionens industristrategi, herunder ajourføringen heraf. Råstoffer er af strategisk betydning for den digitale og grønne omstilling, omstillingen af energi, materialer og den cirkulære økonomi og for styrkelsen af Unionens økonomiske modstandsdygtighed og autonomi. For at nå disse mål er det nødvendigt at videreudvikle en bæredygtig indenlandsk kapacitet og forsyning, navnlig i lyset af den stigende globale efterspørgsel, forsyningskædernes sårbarhed og de geopolitiske spændinger. Dette kræver effektive, skræddersyede og harmoniserede foranstaltninger for udelukkende aktiviteter vedrørende visse metalholdige malme og specifikke industrielle malme, der har en betydelig indvirkning på miljøet og/eller forbruget af vand og energi såsom kemisk forarbejdning, hvilket bekræftes af en konsekvensanalyse, for at sikre, at den bedste tilgængelige teknik fastlægges og anvendes, således at de processer, som anvendes, både er de mest effektive og har den lavest mulige indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. Kommissionen bør på grundlag af en konsekvensanalyse opstille en udtømmende liste over sådanne aktiviteter vedrørende visse industrielle malme. Forvaltningsmekanismerne i direktiv 2010/75/EU, som inddrager eksperter fra industrien tæt i udviklingen af konsensusbaserede og skræddersyede miljøkrav, vil støtte en bæredygtig vækst i disse aktiviteter i Unionen. Udviklingen og tilgængeligheden af fælles aftalte standarder vil skabe lige vilkår i Unionen og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Det er derfor hensigtsmæssigt at medtage disse aktiviteter i anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU og at tillægge Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at ændre de relevante bestemmelser i bilag I til direktiv 2010/75/EU i tilfælde af nye store opdagelser af mineraler i Unionen, der har en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)   Vedvarende lugtproblemer ("olfaktorisk forurening") og problemer med udledning af industrispildevand, der kan forværres af sæsonbestemte udsving i miljøforholdene, giver anledning til særlig bekymring på mange områder i Unionen, og de er ikke tilstrækkeligt behandlet i den eksisterende EU-lovgivning. Denne ændringsretsakt bør tage hensyn til indvirkningen af olfaktorisk forurening og forurening fra udledning af industrispildevand på EU-borgernes helbred, miljøkvalitet og livskvalitet.
Ændring 289
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Opdræt af svin, fjerkræ og kvæg forårsager betydelige forurenende emissioner til luft og vand. For at reducere sådanne forurenende emissioner, herunder af ammoniak, metan, nitrater og drivhusgasemissioner, og dermed forbedre luft-, vand- og jordkvaliteten er det nødvendigt at sænke den tærskel, over hvilken svine- og fjerkræanlæg er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU, samt at medtage kvægbrug i dette anvendelsesområde. I de relevante BAT-krav tages hensyn til disse anlægs karakter, størrelse, tæthed og kompleksitet, herunder de særlige forhold, der gør sig gældende for græsningssystemer for kvægopdræt, hvor dyrene kun opdrættes i indendørs anlæg på visse tidspunkter af året, og de forskellige miljøpåvirkninger, de kan have. Proportionalitetskravene i de bedste tilgængelige teknikker har til formål at tilskynde landbrugerne til at gennemføre den nødvendige omstilling til stadig mere miljøvenlige landbrugsmetoder.
(4)  Opdræt af svin, fjerkræ og kvæg bidrager ganske vist til fødevaresikkerheden, men forårsager betydelige forurenende emissioner til luft og vand. For at reducere sådanne forurenende emissioner, herunder af ammoniak, metan, nitrater og drivhusgasemissioner, og dermed forbedre luft-, vand- og jordkvaliteten er det nødvendigt at sænke den tærskel, over hvilken store svine- og fjerkræanlæg er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU, samt at medtage store kvægbrug i dette anvendelsesområde. I de relevante BAT-krav tages hensyn til disse anlægs karakter, størrelse, tæthed og kompleksitet, herunder de særlige forhold, der gør sig gældende for græsningssystemer for kvægopdræt, hvor dyrene kun opdrættes i indendørs anlæg på visse tidspunkter af året, og de forskellige miljøpåvirkninger, de kan have. De bedste tilgængelige teknikker bør ikke indeholde anbefalinger, der kan føre til et skift fra græsningsbaseret til udelukkende indendørs opdræt. Proportionalitetskravene i de bedste tilgængelige teknikker har til formål at tilskynde landbrugerne til at gennemføre den nødvendige omstilling til stadig mere miljøvenlige landbrugsmetoder. Høje miljøstandarder inden for både industrielle aktiviteter og intensivt dyreopdræt har en tendens til at øge produkternes produktionsværdi, hvilket er i overensstemmelse med kravene i Unionens miljølovgivning. Med henblik på at fremme højere miljøstandarder på verdensplan er det derfor afgørende at indføre gensidighed over for producenter uden for Unionen og dermed skabe incitament til import til det indre marked af produkter, der opfylder lignende miljøforpligtelser, hvilket bør starte med de landbrugsprodukter, der er opført i bilag Ia som fastsat i nærværende direktiv, og potentielt at udvide denne gensidighed til også at omfatte industrielle aktiviteter.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Der vil sandsynligvis ske en betydelig stigning i antallet af store anlæg, der producerer batterier til elektriske køretøjer i Unionen, frem til 2040, hvilket vil øge Unionens andel af den globale batteriproduktion. Selv om flere af aktiviteterne i batteriværdikæden allerede er reguleret ved direktiv 2010/75/EU, og batterier reguleres som produkter ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...*+, er det stadig nødvendigt at medtage store anlæg, der fremstiller batterier, i direktivets anvendelsesområde, og sikre, at de også er omfattet af kravene i direktiv 2010/75/EU, og dermed bidrager til en mere bæredygtig vækst i batteriproduktionen. Hvis store anlæg, der fremstiller batterier, medtages i anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU, vil det på en holistisk måde forbedre batteriernes bæredygtighed og minimere deres indvirkning på miljøet i hele deres livscyklus.
(5)  Der vil sandsynligvis ske en betydelig stigning i antallet af store anlæg, der producerer batterier til elektriske køretøjer i Unionen, frem til 2030, hvilket vil øge Unionens andel af den globale batteriproduktion. Selv om flere af aktiviteterne i batteriværdikæden allerede er reguleret ved direktiv 2010/75/EU, falder andre aktiviteter såsom samling af batterimoduler og batteripakker klart uden for dets anvendelsesområde. Desuden reguleres batterier som produkter ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...*+. Det er imidlertid stadig nødvendigt at medtage store anlæg, der fremstiller batterier, i direktivets anvendelsesområde – med undtagelse af anlæg, hvor der udelukkende samles batterimoduler og batteripakker – og dermed sikre, at sådanne store produktionsanlæg også er omfattet af kravene i direktiv 2010/75/EU og dermed bidrager til en mere bæredygtig vækst i batteriproduktionen. Hvis store anlæg, der fremstiller batterier, medtages i anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU, vil det på en holistisk måde forbedre batteriernes bæredygtighed og minimere deres indvirkning på miljøet i hele deres livscyklus.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Vedvarende brint vil være afgørende for at erstatte fossile brændstoffer i energiintensive industrier og transport, der er vanskelige at dekarbonisere, diversificere Unionens energimiks og sætte skub i fremskridtene hen imod klimaneutralitet senest i 2050. Brintproduktion ved hjælp af vandelektrolyse har en meget lavere miljøpåvirkning end produktionen i konventionelle brintanlæg, idet vandfodaftrykket er en afgørende faktor og en meget lokalitetsspecifik parameter, der afhænger af lokal vandtilgængelighed, -forbrug, -nedbrydning og -forurening. Selv om brint som energibærer kræver vand af høj kvalitet til sin produktion, rummer den et stort potentiale for selvforsyning for små og mellemstore virksomheder.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  For at styrke offentlighedens adgang til miljøoplysninger yderligere er det nødvendigt at præcisere, at godkendelser til anlæg, der er udstedt i henhold til direktiv 2010/75/EU, skal stilles gratis til rådighed for offentligheden på internettet og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere. Desuden bør sammenfatningen af godkendelsen offentliggøres på samme betingelser.
(6)  For at styrke offentlighedens adgang til miljøoplysninger yderligere er det nødvendigt at præcisere, at godkendelser til anlæg, der er udstedt i henhold til direktiv 2010/75/EU, skal stilles gratis til rådighed for offentligheden på internettet og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere, samtidig med at fortrolige forretningsoplysninger beskyttes. Desuden bør sammenfatningen af godkendelsen offentliggøres på samme betingelser. Med henblik herpå bør Kommissionen fastlægge retningslinjer for offentliggørelse af godkendelser.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Medlemsstaterne bør også vedtage foranstaltninger til sikring af overholdelse med henblik på at fremme, overvåge og håndhæve overholdelsen af de forpligtelser, der påhviler fysiske eller juridiske personer i henhold til direktiv 2010/75/EU. Som led i sådanne foranstaltninger bør de kompetente myndigheder kunne indstille driften af et anlæg, hvis en vedvarende manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene og den manglende gennemførelse af inspektionsrapportens resultater medfører eller kan medføre en fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang påvirke miljøet negativt, for at afhjælpe denne fare.
(8)  Medlemsstaterne bør også vedtage foranstaltninger til sikring af overholdelse med henblik på at fremme, overvåge og håndhæve overholdelsen af de forpligtelser, der påhviler fysiske eller juridiske personer i henhold til direktiv 2010/75/EU. Som led i sådanne foranstaltninger bør de kompetente myndigheder for at afhjælpe denne fare kunne indstille driften af et anlæg, hvis en vedvarende manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene og den manglende gennemførelse af inspektionsrapportens resultater medfører eller kan medføre en fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang påvirke miljøet negativt i en af medlemsstaterne, f.eks. gennem udledning af spildevand, og påvirke økosystemtjenesterne negativt, f.eks. drikkevandsforsyningen. Den kompetente myndighed bør forbedre kommunikationen med de berørte interesseparter og informere de drikkevands- og spildevandsdriftsledere og grænseoverskridende kompetente myndigheder, der er berørt af en overtrædelse.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  For at fremme energieffektivitet i anlæg omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU, som udfører de aktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, bør disse anlæg opfylde energieffektivitetskrav for forbrændingsenheder eller andre enheder, som udsender kuldioxid på anlægsområdet.
(9)  For at fremme energieffektivitet i anlæg omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU, som udfører de aktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, bør princippet om "energieffektivitet først" anvendes, og anlæg, der ikke gennemfører et certificeret energiledelsessystem, eller dem, der ikke gennemfører resultaterne af et certificeret energisyn, bør opfylde energieffektivitetskrav for forbrændingsenheder eller andre enheder, som udsender kuldioxid på anlægsområdet. I REPowerEU er det angivet, at foranstaltningerne vedrørende energieffektivitet kan forbedre modstandsdygtigheden i tilfælde af afbrydelse af energiimporten fra tredjelande til Unionen og dens medlemsstater, navnlig i tilfælde af geopolitiske konflikter.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Evalueringen af direktiv 2010/75/EU konkluderede, at der er behov for at styrke forbindelserne mellem nævnte direktiv og forordning (EF) nr. 1907/200671 med henblik på en bedre håndtering af risiciene ved anvendelse af kemikalier i anlæg, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU. For at udvikle synergier mellem det arbejde, der udføres af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vedrørende kemikalier, og udarbejdelsen af BAT-referencedokumenter i henhold til direktiv 2010/75/EU bør ECHA tildeles en formel rolle i udarbejdelsen af BAT-referencedokumenter.
(10)  Evalueringen af direktiv 2010/75/EU konkluderede, at der er behov for at styrke forbindelserne mellem nævnte direktiv og forordning (EF) nr. 1907/200671 med henblik på en bedre håndtering af risiciene ved anvendelse af kemikalier i anlæg, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU. For at udvikle synergier, især med hensyn til at minimere emissioner af persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer, mellem det arbejde, der udføres af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vedrørende kemikalier, og udarbejdelsen af BAT-referencedokumenter i henhold til direktiv 2010/75/EU bør ECHA tildeles en formel rolle i udarbejdelsen af BAT-referencedokumenter. Denne proces vil desuden få gavn af Det Europæiske Miljøagenturs ekspertise.
_________________
_________________
71Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
71Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  For at lette udvekslingen af informationer til brug for fastsættelsen af de emissionsniveauer og miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik (BAT), og samtidig bevare integriteten af fortrolige forretningsoplysninger, bør procedurerne for håndtering af oplysninger, der kan betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme kommercielle oplysninger indsamlet fra industrien i forbindelse med udvekslingen af informationer organiseret af Kommissionen med henblik på udarbejdelse, revision eller ajourføring af BAT-referencedokumenter, præciseres. Det bør sikres, at enkeltpersoner, der deltager i udvekslingen af informationer, ikke udveksler oplysninger, der kan betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme kommercielle oplysninger, med repræsentanter for virksomheder eller erhvervssammenslutninger, der har en økonomisk interesse i de pågældende industrielle aktiviteter og relaterede markeder. En sådan udveksling af informationer berører ikke Unionens konkurrencelovgivning, navnlig artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). For at sikre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet som helhed er der behov for synergier og koordinering med anden relevant EU-miljølovgivning i alle faser af dens gennemførelse.
(11)  For at lette udvekslingen af informationer til brug for fastsættelsen af de emissionsniveauer og miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik (BAT), og samtidig bevare integriteten af fortrolige forretningsoplysninger, bør procedurerne for håndtering af oplysninger, der kan betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme kommercielle oplysninger indsamlet fra industrien i forbindelse med udvekslingen af informationer organiseret af Kommissionen med henblik på udarbejdelse, revision eller ajourføring af BAT-referencedokumenter, præciseres. Det bør sikres, herunder f.eks. ved hjælp af fortroligheds- og ikkeoplysningsaftaler og anonymisering af data, at enkeltpersoner, der deltager i udvekslingen af informationer, ikke udveksler oplysninger, der kan betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme kommercielle oplysninger, med repræsentanter for virksomheder eller erhvervssammenslutninger, der har en økonomisk interesse i de pågældende industrielle aktiviteter og relaterede markeder. En sådan udveksling af informationer berører ikke Unionens konkurrencelovgivning, navnlig artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  For at sikre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet som helhed er der behov for synergier og koordinering med anden relevant EU-miljølovgivning i alle faser af dens gennemførelse. Alle relevante kompetente myndigheder, der sikrer, at den relevante EU-miljølovgivning overholdes, bør derfor høres behørigt, inden der udstedes en godkendelse i henhold til direktiv 2010/75/EU.
(12)  For at sikre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet som helhed er der behov for synergier og koordinering med anden relevant EU-miljølovgivning i alle faser af dens gennemførelse. Alle relevante kompetente myndigheder, der sikrer, at den relevante EU-miljølovgivning overholdes, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016, bør derfor høres behørigt, inden der udstedes en godkendelse i henhold til direktiv 2010/75/EU.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  Med henblik på løbende forbedring af anlæggets miljøpræstationer og sikkerhed, herunder ved at forebygge affaldsproduktion, optimere ressourceudnyttelsen og genbrug af vand og forebygge eller reducere de risici, der er forbundet med anvendelsen af farlige stoffer, bør driftslederen etablere og gennemføre et miljøledelsessystem (EMS) i overensstemmelse med relevante BAT-konklusioner og gøre det tilgængeligt for offentligheden. Miljøledelsessystemet bør også omfatte risikostyring i forbindelse med anvendelsen af farlige stoffer og en analyse af den mulige erstatning af farlige stoffer med sikrere alternativer.
(13)  Med henblik på løbende forbedring af anlæggets miljøpræstationer og sikkerhed, herunder ved at forebygge affaldsproduktion, optimere udnyttelsen og genbrug af ressourcer og vand og forebygge eller reducere de risici, der er forbundet med anvendelsen af farlige stoffer, bør driftslederen etablere og gennemføre et miljøledelsessystem (EMS) i overensstemmelse med relevante BAT-konklusioner. Miljøledelsessystemet bør udarbejdes på en måde, der afspejler anlæggets karakter, størrelse og kompleksitet og de forskellige miljøpåvirkninger, det kan have. Miljøledelsessystemet bør revideres og gøres frit tilgængeligt for offentligheden på internettet. Miljøledelsessystemet bør også omfatte risikostyring i forbindelse med anvendelsen af farlige stoffer og en analyse af den mulige erstatning af farlige stoffer med sikrere alternativer.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Det er nødvendigt yderligere at præcisere de betingelser, hvorunder den kompetente myndighed ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier for udledning af forurenende stoffer til vand i en godkendelse udstedt i henhold til direktiv 2010/75/EU kan tage hensyn til nedstrøms behandlingsprocesserne i et spildevandsrensningsanlæg, for at sikre, at denne udledning ikke fører til øget udledning af forurenende stoffer til vandrecipienter sammenlignet med en situation, hvor anlægget anvender BAT og opfylder de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik for direkte udledning.
(14)  Det er nødvendigt yderligere at præcisere de betingelser, hvorunder den kompetente myndighed ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier for udledning af forurenende stoffer til vand i en godkendelse udstedt i henhold til direktiv 2010/75/EU kan tage hensyn til nedstrøms behandlingsprocesserne i et spildevandsrensningsanlæg, for at sikre, at denne udledning ikke fører til øget udledning af forurenende stoffer til vandrecipienter eller hindrer kapaciteten eller potentialet til at genindvinde ressourcer fra spildevandsrensningsstrømmen sammenlignet med en situation, hvor anlægget anvender BAT og opfylder de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik for direkte udledning.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  Et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som helhed kræver bl.a., at der i godkendelser fastsættes emissionsgrænseværdier på et niveau, der sikrer, at de gældende emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i BAT-konklusionerne overholdes. Emissionsniveauer forbundet med de bedste tilgængelige teknikker (BAT-AEL'er) udtrykkes normalt som intervaller snarere end som enkelte værdier for at afspejle de forskelle inden for en given type anlæg, der resulterer i variationer i de miljøpræstationer, der opnås ved anvendelse af BAT. En given BAT vil f.eks. ikke præstere på samme måde i forskellige anlæg, nogle BAT'er er måske ikke egnede til brug i visse anlæg, eller en kombination af BAT'er kan være mere effektiv i forbindelse med nogle forurenende stoffer eller miljømedier end andre. Opnåelsen af et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som helhed er blevet bragt i fare som følge af praksis med at fastsætte emissionsgrænseværdier i den mindst krævende ende af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, uden at tage hensyn til et givet anlægs potentiale til at opnå lavere emissionsniveauer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. En sådan praksis afskrækker frontløbere fra at indføre mere effektive teknikker og hindrer opnåelsen af lige vilkår med et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. De kompetente myndigheder bør derfor være forpligtet til at fastsætte de lavest mulige emissionsgrænseværdier i godkendelser, som afspejler BAT-præstationerne for de specifikke anlæg, under hensyntagen til hele BAT-AEL-intervallet og med henblik på at opnå de bedst mulige miljøpræstationer for anlæggene, medmindre driftslederen påviser, at anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-konklusionerne kun giver det pågældende anlæg mulighed for at overholde mindre strenge emissionsgrænseværdier.
(15)  Et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som helhed kræver bl.a., at der i godkendelser fastsættes emissionsgrænseværdier på et niveau, der sikrer, at de gældende emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i BAT-konklusionerne overholdes. Emissionsniveauer forbundet med de bedste tilgængelige teknikker (BAT-AEL'er) udtrykkes normalt som intervaller snarere end som enkelte værdier for at afspejle de forskelle inden for en given type anlæg, der resulterer i variationer i de miljøpræstationer, der opnås ved anvendelse af BAT. En given BAT vil f.eks. ikke præstere på samme måde i forskellige anlæg, nogle BAT'er er måske ikke egnede til brug i visse anlæg, eller en kombination af BAT'er kan være mere effektiv i forbindelse med nogle forurenende stoffer eller miljømedier end andre. Opnåelsen af et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som helhed er blevet bragt i fare som følge af praksis med at fastsætte emissionsgrænseværdier i den mindst krævende ende af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, uden at tage hensyn til et givet anlægs potentiale til at opnå lavere emissionsniveauer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. En sådan praksis afskrækker frontløbere fra at indføre mere effektive teknikker og hindrer opnåelsen af lige vilkår med et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Den kompetente myndighed bør følgelig under hensyntagen til hele BAT-AEL-intervallet fastsætte emissionsgrænseværdier på det strengeste niveau, der kan opnås for det specifikke anlæg. Emissionsgrænseværdierne bør tage højde for virkninger på tværs af medier og bør baseresen vurdering foretaget af driftslederen, der analyserer muligheden for at opfylde den strengeste ende af BAT AEL-intervallet og sigter mod at opnå de bedst mulige overordnede miljøpræstationer for det specifikke anlæg under normale standarddriftsforhold, samtidig med at der tages højde for standardudsving i tilfælde af kortsigtede gennemsnit, medmindre driftslederen påviser, at anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-konklusionerne kun giver det pågældende anlæg mulighed for at overholde mindre strenge emissionsgrænseværdier.
Ændring 290 + 299
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)   BAT-konklusionerne bør udpege teknikker, som driftsledere kan indføre for at være i overensstemmelse med Unionens ambition om nulforurening og cirkulær økonomi og målene for kulstofneutralitet. Driftslederne bør have tilstrækkelig tid til at indføre teknikker til gennemgribende industriel omstilling, som er beskrevet i BAT-konklusionerne og fastlagt i en omstillingsplan.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Virkningen af det bidrag, direktiv 2010/75/EU yder til ressource- og energieffektivitet og den cirkulære økonomi i Unionen, bør styrkes under hensyntagen til "energieffektivitet først" som et vejledende princip i Unionens energipolitik. Godkendelserne bør derfor, hvor det er muligt, indeholde obligatoriske grænseværdier for miljøpræstationer for forbrugs- og ressourceeffektivitetsniveauer, herunder for anvendelse af vand, energi og genanvendte materialer, baseret på de niveauer for miljøpræstationer, der er forbundet med de bedste tilgængelige teknikker (BAT-AEPL'er) som fastlagt i afgørelser om BAT-konklusionerne.
(16)  Virkningen af det bidrag, direktiv 2010/75/EU yder til ressource- og energieffektivitet og den cirkulære økonomi i Unionen, bør styrkes under hensyntagen til "energieffektivitet først" som et vejledende princip i Unionens energipolitik. Godkendelserne bør derfor, hvor det er muligt, indeholde vejledende grænseværdier, forudsat at den dårligste ende af det obligatoriske interval sikres for miljøpræstationer for forbrugs- og ressourceeffektivitetsniveauer, herunder for anvendelse af vand, energi og genanvendte materialer, baseret på de niveauer for miljøpræstationer, der er forbundet med de bedste tilgængelige teknikker (BAT-AEPL'er) som fastlagt i afgørelser om BAT-konklusionerne, samtidig med at der tages hensyn til det højere energiforbrug i forbindelse med visse aktiviteter og processer til dekarbonisering og forureningsbekæmpelse og til nye og innovative teknikker og hele det industrielle økosystem. Kompetente myndigheder bør udelukkende kunne give en midlertidig dispensation, hvis det ved en vurdering påvises, at opnåelsen af grænseværdier for miljøpræstationer med de bedste tilgængelige teknikker som beskrevet i BAT-konklusionerne, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene og virkningerne på tværs af medierne, og når der opnås et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  For at forebygge eller minimere emissionen af forurenende stoffer fra anlæg, der er omfattet af direktiv 2010/75/EU, og for at skabe lige vilkår i hele Unionen bør betingelserne for dispensation fra emissionsgrænseværdier skærpes i overensstemmelse med generelle principper for at sikre en mere harmoniseret gennemførelse af sådanne dispensationer i hele Unionen. Sådanne dispensationer fra emissionsgrænseværdier bør desuden ikke gives, hvis de kan bringe overholdelsen af miljøkvalitetsnormer i fare.
(17)  For at forebygge eller minimere emissionen af forurenende stoffer fra anlæg, der er omfattet af direktiv 2010/75/EU, og for at skabe lige vilkår i hele Unionen bør betingelserne for dispensation fra emissionsgrænseværdier skærpes i overensstemmelse med generelle principper. Der skal fastsættes klare kriterier, herunder den maksimale varighed og tidsplan for revision af dispensationer, for at sikre en mere harmoniseret gennemførelse af sådanne dispensationer i hele Unionen. Sådanne dispensationer fra emissionsgrænseværdier bør desuden ikke gives, hvis de kan bringe overholdelsen af miljøkvalitetsnormer i fare.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  Evalueringen af direktiv 2010/75/EU konkluderede, at der var visse uoverensstemmelser i tilgangene til vurdering af overholdelsen for anlæg, der er omfattet af direktivets kapitel II. For at opnå et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, sikre en konsekvent gennemførelse af EU-retten og lige vilkår i hele Unionen, samtidig med at virksomhedernes og de offentlige myndigheders byrde minimeres, bør Kommissionen fastsætte fælles regler for vurdering af overholdelsen af emissionsgrænseværdier og validering af målte niveauer for emissioner til både luft og vand baseret på den bedste tilgængelige teknik. Disse regler for vurdering af overholdelsen bør gå forud for reglerne i kapitel III og IV om vurdering af overholdelsen af emissionsgrænseværdierne i bilag V og VI til direktiv 2010/75/EU.
(18)  Evalueringen af direktiv 2010/75/EU konkluderede, at der var visse uoverensstemmelser i tilgangene til vurdering af overholdelsen for anlæg, der er omfattet af direktivets kapitel II. For at opnå et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, sikre en konsekvent gennemførelse af EU-retten og lige vilkår i hele Unionen, samtidig med at virksomhedernes og de offentlige myndigheders byrde minimeres, og risikoen for korruption forebygges, bør Kommissionen fastsætte fælles regler for vurdering af overholdelsen af emissionsgrænseværdier og validering af målte niveauer for emissioner til både luft og vand baseret på den bedste tilgængelige teknik. Disse regler for vurdering af overholdelsen bør gå forud for reglerne i kapitel III og IV om vurdering af overholdelsen af emissionsgrænseværdierne i bilag V og VI til direktiv 2010/75/EU.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)
(18a)   Medlemsstaterne bør med støtte fra Kommissionen sikre, at harmoniserede miljøovervågningsmetoder, bl.a. nye overvågningsteknikker, f.eks. via honningbikolonier, til påvisning af relevante forurenende stoffer strømlines.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  Miljøkvalitetsnormer er alle de krav, der er fastsat i EU-lovgivningen, f.eks. EU-lovgivningen om luft eller vand, og som skal være opfyldt på et givet tidspunkt i et givet miljø eller en bestemt del heraf. Det bør derfor præciseres, at de kompetente myndigheder ved udstedelsen af en godkendelse til et anlæg ikke kun bør fastsætte betingelser for at sikre, at anlæggets drift er i overensstemmelse med konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik, men også, hvor det er relevant for at reducere anlæggets specifikke bidrag til forureningen i det pågældende område, fastsætte specifikke supplerende betingelser i godkendelsen, som er strengere end dem, der er fastsat i de relevante BAT-konklusioner, for at sikre, at anlægget overholder miljøkvalitetsnormerne. Sådanne betingelser kan bestå i at fastsætte strengere emissionsgrænseværdier eller begrænse anlæggets drift eller kapacitet.
(19)  Miljøkvalitetsnormer er alle de krav, der er fastsat i EU-lovgivningen, f.eks. EU-lovgivningen om luft eller vand, og som skal være opfyldt på et givet tidspunkt i et givet miljø eller en bestemt del heraf. Det bør derfor præciseres, at de kompetente myndigheder ved udstedelsen af en godkendelse til et anlæg ikke kun bør fastsætte betingelser for at sikre, at anlæggets drift er i overensstemmelse med konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik, men også, hvor det er relevant for at reducere anlæggets specifikke bidrag til forureningen i det pågældende område, og under hensyntagen til den kumulative virkning af anlæggene i samme geografiske område, fastsætte specifikke supplerende betingelser i godkendelsen, som er strengere end dem, der er fastsat i de relevante BAT-konklusioner, for at sikre, at anlægget overholder miljøkvalitetsnormerne. Sådanne betingelser kan bestå i at fastsætte strengere emissionsgrænseværdier eller begrænse anlæggets drift eller kapacitet.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Betragtning 20
(20)  Godkendelsesvilkårene bør jævnligt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres af den kompetente myndighed for at sikre, at den relevante lovgivning overholdes. En sådan revurdering eller ajourføring bør også finde sted, hvis det er nødvendigt for, at anlægget kan opfylde en miljøkvalitetsnorm, herunder i tilfælde af en ny eller revideret miljøkvalitetsstandard, eller hvis recipientmiljøets tilstand kræver en revurdering af godkendelsen for at opnå overensstemmelse med de planer og programmer, der er fastsat i EU-lovgivningen, f.eks. vandområdeplanerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF72.
(20)  For at sikre, at godkendelser, der udstedes i henhold til direktiv 2010/75/EU, imødekommer behovet for at forbedre præstationen, bør godkendelsesvilkårene jævnligt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres af den kompetente myndighed for at sikre, at den relevante lovgivning overholdes. Hyppigheden af sådanne revisioner bør være otte år. Sådanne revurderinger af godkendelsen bør også finde sted, hvis det er nødvendigt for, at anlægget kan opfylde en miljøkvalitetsnorm, herunder i tilfælde af en ny eller revideret miljøkvalitetsstandard, eller hvis recipientmiljøets tilstand kræver en revurdering af godkendelsen for at opnå overensstemmelse med de planer og programmer, der er fastsat i EU-lovgivningen, f.eks. vandområdeplanerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.
_________________
_________________
72Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000).
72Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000).
Ændring 23
Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)
(20a)   I betragtning af det generelle princip om, at en lov ikke skal anvendes med tilbagevirkende kraft, bør nye krav til emissionsgrænseværdier og grænseværdier for miljøpræstationer kun finde anvendelse på anlæg, når en ajourføring af godkendelsen er påkrævet som følge af vedtagelsen af en ny BAT-konklusion efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv, eller når miljøkvalitetskravene eller anlæggets driftssikkerhed kræver en ajourføring af godkendelsen og senest ti år efter ikrafttrædelsen. Omvendt bør de nye krav til emissionsgrænseværdier gælde for nye anlæg, der har indledt ansøgningsproceduren efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 23
(23)  Der bør indledes et grænseoverskridende samarbejde forud for udstedelsen af godkendelser, hvis mere end én medlemsstat kan blive berørt af driften af et anlæg, og det bør omfatte forudgående information og høring af den berørte offentlighed og af de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, som kan blive berørt.
(23)  Der bør indledes et grænseoverskridende samarbejde gennem passende regionale kommunikationskanaler forud for revurderingen eller udstedelsen af godkendelser, hvis mere end én medlemsstat kan blive berørt af driften af et anlæg, og det bør omfatte forudgående information og høring af den berørte offentlighed og af de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, som kan blive berørt.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 24
(24)  Evalueringen af direktiv 2010/75/EU viste, at samarbejdet, om end det skulle fremme omstillingen af den europæiske industri, ikke er tilstrækkeligt dynamisk, og at det ikke støtter udbredelsen af innovative processer og teknologier i tilstrækkelig grad. Det er derfor hensigtsmæssigt at lette afprøvning og brug af ny teknik med forbedrede miljøpræstationer, at lette samarbejdet med forskere og industrier i offentligt finansierede forskningsprojekter på de betingelser, der er fastsat i de relevante europæiske og nationale finansieringsinstrumenter, samt at oprette et særligt center til støtte for innovation ved at indsamle og analysere oplysninger om innovative teknikker, herunder ny teknik, der er relevante for aktiviteter inden for direktivets anvendelsesområde, og at beskrive deres udvikling fra forskning til indførelse (teknologisk modenhedsniveau eller "TRL") og deres miljøpræstationer. Dette vil også danne grundlag for udvekslingen af informationer om udarbejdelse, revision og ajourføring af BAT-referencedokumenter. De innovative teknikker, der skal indsamles og analyseres af centret, bør mindst svare til det teknologiske niveau, der er påvist i det relevante miljø (industrielt relevant miljø i forbindelse med centrale støtteteknologier) eller demonstration af systemprototyper i driftsmiljøet (TRL 6-7).
(24)  Evalueringen af direktiv 2010/75/EU viste, at samarbejdet, om end det skulle fremme omstillingen af den europæiske industri, ikke er tilstrækkeligt dynamisk, og at det ikke støtter udbredelsen af innovative processer og teknologier i tilstrækkelig grad, herunder dem, der er afgørende for den dobbelte grønne og digitale omstilling og opfyldelsen af den europæiske klimalovs mål. Uden at foreskrive anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi er det derfor hensigtsmæssigt at lette afprøvning og brug af ny teknik med forbedrede miljøpræstationer, at lette samarbejdet med forskere og industrier i offentligt finansierede forskningsprojekter på de betingelser, der er fastsat i de relevante europæiske og nationale finansieringsinstrumenter, samt at oprette et særligt center til støtte for innovation ved at indsamle og analysere oplysninger om innovative teknikker, herunder ny teknik, der er relevante for aktiviteter inden for direktivets anvendelsesområde, og at beskrive deres udvikling fra forskning til indførelse (teknologisk modenhedsniveau eller "TRL") og vurdere disse teknikkers miljøpræstationer, samtidig med at der tages hensyn til eventuelle begrænsninger med hensyn til tilgængeligheden af data. Dette vil også danne grundlag for udvekslingen af informationer om udarbejdelse, revision og ajourføring af BAT-referencedokumenter. De innovative teknikker, der skal indsamles og analyseres af centret, bør mindst svare til det teknologiske niveau, der er påvist i det relevante miljø (industrielt relevant miljø i forbindelse med centrale støtteteknologier) eller demonstration af systemprototyper i driftsmiljøet (TRL 6-7).
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 25
(25)  For at nå Unionens mål om en ren, cirkulær og klimaneutral økonomi i 2050 er der behov for en gennemgribende omstilling af Unionens økonomi. I overensstemmelse med det 8. miljøhandlingsprogram bør driftsledere af anlæg, der er omfattet af direktiv 2010/75/EU, derfor pålægges at inkludere omstillingsplaner i deres miljøledelsessystemer. Sådanne omstillingsplaner vil også supplere kravene til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU75 ved at tilvejebringe et middel til konkret gennemførelse af disse krav på anlægsniveau. Den første prioritet er omstillingen af de energiintensive aktiviteter, der er opført i bilag I. Driftslederne af energiintensive anlæg bør derfor have udarbejdet omstillingsplaner senest den 30. juni 2030. Driftsledere af anlæg, der udfører andre aktiviteter opført i bilag I, bør pålægges at udarbejde omstillingsplaner som led i revurderingen og ajourføringen af godkendelsen efter offentliggørelsen af afgørelser om BAT-konklusioner efter den 1. januar 2030. Omstillingsplanerne bør fortsat være vejledende dokumenter, der udarbejdes under driftsledernes ansvar, men det revisionsorgan, som driftslederne har indgået kontrakt med som led i deres miljøledelsessystemer, bør kontrollere, at de indeholder de minimumsoplysninger, der skal fastsættes af Kommissionen i en gennemførelsesretsakt, og driftslederne bør offentliggøre omstillingsplanerne.
(25)  For at nå Unionens mål om en ren, cirkulær og klimaneutral økonomi i 2050 er der behov for en gennemgribende omstilling af Unionens økonomi. I overensstemmelse med det 8. miljøhandlingsprogram bør driftsledere af anlæg, der er omfattet af direktiv 2010/75/EU, derfor pålægges at inkludere vejledende omstillingsplaner på koncern-, virksomheds- eller anlægsniveau i deres miljøledelsessystemer. Sådanne omstillingsplaner vil også supplere kravene til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU75, mens det for omstillingsplaner, oplysninger eller data, der allerede er indberettet i henhold til anden EU-lovgivning, såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/246475a eller direktivet om virksomheders due diligence i forbindelse med bæredygtighed [EUT: indsæt venligst referencenummeret til 2022/0051(COD)]75b bør være muligt blot at indsætte en henvisning, hvis de er i overensstemmelse med elementerne i omstillingsplanerne. Den første prioritet er omstillingen af de energiintensive aktiviteter, der er opført i bilag I. Derfor bør driftsledere af energiintensive anlæg, for hvilke der er givet en dispensation, eller som er blandt de 200 mest forurenende anlæg, bortset fra anlæg med en lukningsplan for 2035, udarbejde omstillingsplaner på anlægsniveau senest den 30. juni 2027. Den anden prioritet er, at alle andre driftsledere af energiintensive anlæg senest den 30. juni 2029 bør udarbejde omstillingsplaner på koncern- eller virksomhedsniveau for hvert anlæg. Driftsledere af anlæg, der udfører andre aktiviteter opført i bilag I, bør ligeledes pålægges at udarbejde omstillingsplaner senest den 1. januar 2030. Omstillingsplanerne bør fortsat være vejledende dokumenter, der udarbejdes under driftsledernes ansvar, men det revisionsorgan, som driftslederne har indgået kontrakt med som led i deres miljøledelsessystemer, bør kontrollere, at de indeholder de minimumsoplysninger, der skal fastsættes af Kommissionen i en delegeret retsakt, og driftslederne bør offentliggøre omstillingsplanerne, samtidig med at fortroligheden overholdes, og der ikke offentliggøres følsomme forretningsoplysninger. Kommissionen bør foretage en midtvejsevaluering af den delegerede retsakt om omstillingsplanen i 2035, hvorefter den bør revidere omstillingsplanerne.
_________________
_________________
75Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
75Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
75aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering (EUT L 322 af 16.12.2022, s. 15).
75bForslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)
(25a)   I betragtning af de vandrelaterede risici og risici for vand forbundet med industrielle aktiviteter, navnlig under hensyntagen til den nuværende situation med hensyn til tørke og oversvømmelser i Europa eller de stigende vandstande i havene, kan digitale værktøjer såsom digitaliserede forvaltningssystemer bidrage til kvantitativt og kvalitativt at vurdere og styre vandrelaterede risici og hjælpe driftslederne med at omstille deres anlæg.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 29
(29)  For at sikre, at direktiv 2010/75/EU fortsat opfylder sine mål om at forebygge eller reducere emissioner af forurenende stoffer og opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for at supplere nævnte direktiv med henblik på at fastsætte driftsregler, hvori der stilles krav til aktiviteter i forbindelse med opdræt af fjerkræ, svin og kvæg, og for at ændre bilag I og Ia til nævnte direktiv ved at tilføje en agroindustriel aktivitet for at sikre, at det opfylder sine mål om at forebygge eller reducere emissioner af forurenende stoffer og opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning77. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
(29)  For at sikre, at direktiv 2010/75/EU fortsat opfylder sine mål om at forebygge eller reducere emissioner af forurenende stoffer og opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for at supplere nævnte direktiv med henblik på at fastsætte driftsregler, hvori der, uanset deres godkendelses- eller registreringsprocedurer, stilles krav til aktiviteter i forbindelse med masseopdræt af dyr i henhold til bilag Ia til dette direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning77. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
_________________
_________________
77 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
77 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 30
(30)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af i) formatet for sammenfatningen af godkendelsen, ii) en standardiseret metode til vurdering af, om omkostningerne forbundet med gennemførelsen af BAT-konklusionerne er uforholdsmæssigt store sammenlignet med de potentielle miljøfordele, iii) målemetoden til vurdering af overholdelsen af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen med hensyn til emissioner til luft og vand, iv) de detaljerede ordninger, som er nødvendige for oprettelse og drift af innovationscentret for industriel omstilling og industrielle emissioner, og v) det format, der skal anvendes til omstillingsplaner. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201178.
(30)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af i) formatet for sammenfatningen af godkendelsen, ii) en standardiseret metode til vurdering af, om omkostningerne forbundet med gennemførelsen af BAT-konklusionerne er uforholdsmæssigt store sammenlignet med de potentielle miljøfordele under hensyntagen til metoden for fastsættelse af værdien af et statistisk liv, hvis det er relevant, iii) målemetoden til vurdering af overholdelsen af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen med hensyn til emissioner til luft og vand, iv) de detaljerede ordninger, som er nødvendige for oprettelse og drift af innovationscentret for industriel omstilling og industrielle emissioner, og v) det format, der skal anvendes til omstillingsplaner. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201178.
_________________
_________________
78 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
78 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 31
(31)  For at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af forpligtelserne i direktiv 2010/75/EU er det nødvendigt at præcisere minimumsindholdet af sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Forskelle i sanktionsordninger, den kendsgerning, at pålagte sanktioner i mange tilfælde anses for at være for lave til reelt at have en afskrækkende virkning på ulovlig adfærd, og den uensartede gennemførelse i medlemsstaterne underminerer de lige vilkår for industrielle emissioner i hele Unionen. Der bør tages hensyn til direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet, når en konstateret overtrædelse i henhold til dette direktiv udgør en lovovertrædelse, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2008/99/EF.
(31)  For at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af forpligtelserne i direktiv 2010/75/EU er det nødvendigt at præcisere minimumsindholdet af sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Forskelle i sanktionsordninger, den kendsgerning, at pålagte sanktioner i mange tilfælde anses for at være for lave til reelt at have en afskrækkende virkning på ulovlig adfærd, og den uensartede gennemførelse i medlemsstaterne underminerer de lige vilkår for industrielle emissioner i hele Unionen. Kommissionen bør støtte medlemsstaterne i den ensartede gennemførelse ved at vedtage retningslinjer. Sådanne retningslinjer bør omfatte princippet om først og fremmest at kompensere lokalsamfund, hvor skaden er blevet forvoldt. Medlemsstaterne bør overholde bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især princippet ne bis in idem og proportionalitetsprincippet. Der bør tages hensyn til direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet, når en konstateret overtrædelse i henhold til dette direktiv udgør en lovovertrædelse, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2008/99/EF.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 32
(32)  I tilfælde af skade på menneskers sundhed som følge af en overtrædelse af nationale foranstaltninger vedtaget i medfør af direktiv 2010/75/EU bør medlemsstaterne sikre, at de berørte personer kan kræve og opnå erstatning for denne skade fra de relevante fysiske eller juridiske personer og, hvis det er relevant, fra de relevante kompetente myndigheder, der er ansvarlige for overtrædelsen. Sådanne erstatningsregler bidrager til forfølgelse af målene om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers sundhed som fastsat i artikel 191 i TEUF. De understøtter også retten til livet og til respekt for menneskets integritet og til sundhedsbeskyttelse som fastsat i artikel 2, 3 og 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og adgangen til effektive retsmidler som fastsat i chartrets artikel 47. Desuden giver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF ikke private ret til erstatning som følge af miljøskade eller overhængende fare for sådan skade.
(32)  I tilfælde af skade på menneskers sundhed som følge af en overtrædelse af nationale foranstaltninger vedtaget i medfør af direktiv 2010/75/EU bør medlemsstaterne sikre, at de berørte personer kan kræve og opnå erstatning for denne skade fra de relevante fysiske eller juridiske personer og, hvis det er relevant, fra de relevante kompetente myndigheder, der er ansvarlige for overtrædelsen, hvis myndighedens afgørelse, handling eller undladelse forårsagede eller bidrog til skaden. Sådanne erstatningsregler bidrager til forfølgelse af målene om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers sundhed som fastsat i artikel 191 i TEUF. De understøtter også retten til livet og til respekt for menneskets integritet og til sundhedsbeskyttelse som fastsat i artikel 2, 3 og 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og adgangen til effektive retsmidler som fastsat i chartrets artikel 47. Desuden giver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF ikke private ret til erstatning som følge af miljøskade eller overhængende fare for sådan skade.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)
(32a)   I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder såsom covid-19-pandemien eller den russiske krig mod Ukraine, hvor et anlæg står over for en vedvarende afbrydelse i forsyningen af råmaterialer eller brændstoffer eller en afbrydelse af en reduktionstekniks elementer som følge af force majeure, kan det være nødvendigt midlertidigt at fastsætte mindre strenge grænseværdier for emissioner eller miljøpræstationer, samtidig med at den generelle beskyttelse af miljøet sikres.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Betragtning 33
(33)  Direktiv 2010/75/EU bør derfor indeholde bestemmelser om retten til erstatning for skader, som enkeltpersoner har lidt. For at sikre, at enkeltpersoner kan forsvare deres rettigheder i forbindelse med sundhedsskader forårsaget af overtrædelser af direktiv 2010/75/EU, og dermed sikre en mere effektiv håndhævelse af dette direktiv, bør ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen menneskers sundhed eller miljøet, herunder organisationer, der arbejder for at fremme forbrugerbeskyttelsen, og som opfylder alle krav i henhold til national lovgivning, som medlemmer af den berørte offentlighed have beføjelse til, efter nærmere bestemmelser fastlagt af medlemsstaterne, enten på vegne af eller til støtte for ethvert offer, at indtræde som part i en sag uden at tilsidesætte nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten. Medlemsstaterne har normalt procesautonomi til at sikre effektive retsmidler mod overtrædelser af EU-retten, forudsat at ækvivalens- og effektivitetsprincippet overholdes. Erfaringen viser imidlertid, at selv om der er overvældende epidemiologisk dokumentation for forureningens negative sundhedsvirkninger for befolkningen, navnlig for så vidt angår luft, er det vanskeligt for ofrene for overtrædelser af direktiv 2010/75/EU at påvise en årsagssammenhæng mellem den lidte skade og overtrædelsen i henhold til de processuelle regler om bevisbyrde, der generelt finder anvendelse i medlemsstaterne. Som følge heraf har ofre for overtrædelser af direktiv 2010/75/EU i de fleste tilfælde ikke adgang til et effektivt middel til at opnå erstatning for skaden forårsaget af sådanne overtrædelser. For at styrke enkeltpersoners ret til erstatning for overtrædelser af direktiv 2010/75/EU og bidrage til en mere effektiv håndhævelse af direktivets krav i hele Unionen er det nødvendigt at tilpasse den bevisbyrde, der gælder i sådanne situationer. Når en person kan fremlægge tilstrækkeligt solide beviser, der giver anledning til en formodning om, at overtrædelsen af direktiv 2010/75/EU er årsag til den skade, der er forvoldten persons helbred, eller har bidraget væsentligt hertil, bør det derfor være op til sagsøgte at afkræfte denne formodning for at unddrage sig sit ansvar.
(33)  Direktiv 2010/75/EU bør derfor indeholde bestemmelser om retten til erstatning for skader, som enkeltpersoner har lidt. For at sikre, at enkeltpersoner kan forsvare deres rettigheder i forbindelse med sundhedsskader forårsaget af overtrædelser af direktiv 2010/75/EU, og dermed sikre en mere effektiv håndhævelse af dette direktiv, bør ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen menneskers sundhed eller miljøet, herunder organisationer, der arbejder for at fremme forbrugerbeskyttelsen, og som opfylder alle krav i henhold til national lovgivning, som medlemmer af den berørte offentlighed have beføjelse til, efter nærmere bestemmelser fastlagt af medlemsstaterne, enten på vegne af eller til støtte for ethvert offer, at indtræde som part i en sag uden at tilsidesætte nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten. Medlemsstaterne har procesautonomi til at sikre effektive retsmidler mod overtrædelser af EU-retten, forudsat at ækvivalens- og effektivitetsprincippet overholdes. Erfaringen viser, at selv om der er overvældende epidemiologisk dokumentation for forureningens negative sundhedsvirkninger for befolkningen, navnlig for så vidt angår luft, er det vanskeligt for ofrene for overtrædelser af direktiv 2010/75/EU at påvise en årsagssammenhæng mellem den lidte skade og overtrædelsen i henhold til de processuelle regler. Som følge heraf har ofre for overtrædelser af direktiv 2010/75/EU i de fleste tilfælde ikke adgang til et effektivt middel til at opnå erstatning for skaden forårsaget af sådanne overtrædelser. For at styrke enkeltpersoners ret til erstatning for overtrædelser af direktiv 2010/75/EU og bidrage til en mere effektiv håndhævelse af direktivets krav i hele Unionen er det nødvendigt at tilpasse den nationale lovgivning om afbeviselig retsformodning, der gælder i sådanne situationer. Afbeviselige retsformodninger er en almindelig mekanisme til at afhjælpe sagsøgers bevisvanskeligheder, samtidig med at sagsøgtes rettigheder beskyttes. Afbeviselige retsformodninger finder kun anvendelse, hvis visse betingelser er opfyldt. For at opretholde en rimelig risikofordeling og undgå omvendt bevisbyrde bør det kræves, at en sagsøger fremlægger tilstrækkelig relevant dokumentation, herunder videnskabelige data, der giver anledning til en formodning om, at overtrædelsen har forvoldt eller bidraget til skaden. I lyset af de bevisudfordringer, som skadelidte står over for, navnlig i komplekse tilfælde, vil mekanismen om afbeviselige retsformodninger opnå en rimelig balance for den person, der lider af sundhedsmæssige skader, industrien og, hvor det er relevant, myndighederne. Det bør også være muligt at anvende relevante videnskabelige data, uanset om de offentliggøresportalen, som dokumentation i overensstemmelse med national ret. Hvis sådanne relevante videnskabelige data ikke er tilgængelige, bør det være muligt at anvende anden dokumentation til støtte for kravet i overensstemmelse med national ret.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Betragtning 35
(35)  Direktiv 2010/75/EU er blevet anvendt forskelligt i medlemsstaterne med hensyn til inddragelsen af anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, fordi ordlyden i definitionen af denne aktivitet gav medlemsstaterne mulighed for at beslutte, om de ville anvende begge eller kun et af de to kriterier for produktionskapacitet og ovnkapacitet. For at sikre en mere konsekvent gennemførelse af nævnte direktiv og sikre lige vilkår i hele Unionen bør sådanne anlæg være omfattet af nævnte direktivs anvendelsesområde, når et af disse to kriterier er opfyldt.
(35)  Direktiv 2010/75/EU er blevet anvendt forskelligt i medlemsstaterne med hensyn til inddragelsen af anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, fordi ordlyden i definitionen af denne aktivitet gav medlemsstaterne mulighed for at beslutte, om de ville anvende begge eller kun et af de to kriterier for produktionskapacitet og ovnkapacitet. For at sikre en mere konsekvent gennemførelse af nævnte direktiv samt overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF og lige vilkår i hele Unionen bør der fastsættes klare og utvetydige kriterier for medtagelse af industriel fremstilling af keramiske produkter ved brænding i anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU. Disse kriterier bør svare til kriterierne i direktiv 2003/87/EF.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Betragtning 36
(36)  Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer bør den kompetente myndighed tage alle stoffer i betragtning, herunder stoffer, der giver anledning til stigende bekymring, som kan udledes fra det pågældende anlæg og kan have betydelige virkninger for miljøet eller menneskers sundhed. I denne forbindelse bør der tages hensyn til de udledte stoffers farekarakteristika, mængde og art og deres potentiale til at forurene miljømedier. BAT-konklusionerne er, hvor det er relevant, referencepunktet for udvælgelsen af de stoffer, for hvilke der skal fastsættes emissionsgrænseværdier, men den kompetente myndighed kan beslutte at udvælge yderligere stoffer. I øjeblikket er de enkelte forurenende stoffer opført på en ikkeudtømmende måde i bilag II til direktiv 2010/75/EU. Det er ikke foreneligt med den holistiske tilgang i nævnte direktiv og afspejler ikke behovet for, at de kompetente myndigheder tager alle relevante forurenende stoffer i betragtning, herunder stoffer, der giver anledning til stigende bekymring. Den ikkeudtømmende liste over forurenende stoffer bør derfor udgå. Der bør i stedet henvises til listen over forurenende stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 166/200679.
(36)  Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer bør den kompetente myndighed tage alle stoffer i betragtning, herunder stoffer, der giver anledning til stigende bekymring og olfaktorisk forurening, som kan udledes fra det pågældende anlæg til luft, jord, overflade og grundvand og kan have betydelige virkninger for miljøet eller menneskers sundhed. I denne forbindelse bør der tages hensyn til de udledte stoffers farekarakteristika, mængde og art og deres potentiale til at forurene miljømedier samt også til sæsonbestemte miljøvariationer. BAT-konklusionerne er, hvor det er relevant, referencepunktet for udvælgelsen af de stoffer, for hvilke der skal fastsættes emissionsgrænseværdier, men den kompetente myndighed kan beslutte at udvælge yderligere stoffer. I øjeblikket er de enkelte forurenende stoffer opført på en ikkeudtømmende måde i bilag II til direktiv 2010/75/EU. Det er ikke foreneligt med den holistiske tilgang i nævnte direktiv og afspejler ikke behovet for, at de kompetente myndigheder tager alle relevante forurenende stoffer i betragtning, herunder stoffer, der giver anledning til stigende bekymring. Den ikkeudtømmende liste over forurenende stoffer bør derfor udgå. Der bør i stedet henvises til listen over forurenende stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 166/200679.
_________________
_________________
79 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
79 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
Ændring 36
Forslag til direktiv
Betragtning 37
(37)  Selv om deponeringsanlæg er omfattet af direktiv 2010/75/EU, findes der ingen BAT-konklusioner om deponeringsanlæg, da denne aktivitet falder ind under anvendelsesområdet for Rådets direktiv 1999/31/EF30, og kravene i sidstnævnte direktiv anses for at udgøre BAT. Som følge af den tekniske udvikling og innovation, der har fundet sted siden vedtagelsen af direktiv 1999/31/EF, er der nu mere effektive teknikker til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Vedtagelsen af BAT-konklusioner i henhold til direktiv 2010/75/EU vil gøre det muligt at behandle de centrale miljøspørgsmål i forbindelse med driften af affaldsdeponeringsanlæg, herunder betydelige metanemissioner. Direktiv 1999/31/EF bør derfor indeholde bestemmelser om vedtagelse af BAT-konklusioner om deponeringsanlæg i henhold til direktiv 2010/75/EU.
(37)  Selv om deponeringsanlæg er omfattet af direktiv 2010/75/EU, findes der ingen BAT-konklusioner om deponeringsanlæg, da denne aktivitet falder ind under anvendelsesområdet for Rådets direktiv 1999/31/EF80, og kravene i sidstnævnte direktiv anses for at udgøre BAT. Som følge af den tekniske udvikling og innovation, der har fundet sted siden vedtagelsen af direktiv 1999/31/EF, er der nu mere effektive teknikker til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Vedtagelsen af BAT-konklusioner i henhold til direktiv 2010/75/EU vil gøre det muligt at behandle de centrale miljøspørgsmål i forbindelse med driften af affaldsdeponeringsanlæg, herunder betydelige metanemissioner. Direktiv 1999/31/EF bør derfor indeholde bestemmelser om vedtagelse af BAT-konklusioner om deponeringsanlæg i henhold til direktiv 2010/75/EU. Direktiv 2010/75/EU og 1999/31/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.
_________________
_________________
80 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
80 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
Ændring 37
Forslag til direktiv
Betragtning 38
(38)   Direktiv 2010/75/EU og 1999/31/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.
udgår
Ændring 38
Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)
(38a)   Procedurerne i henhold til direktiv 2010/75/EU, herunder udarbejdelse af BAT og nationale godkendelsesprocedurer, anses af de involverede industrier for at være for langvarige og skabe usikkerhed for den berørte offentlighed, hvilket i vid udstrækning skyldes utilstrækkelig administrativ kapacitet. I den henseende udgør den betydelige udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2010/75/EU en yderligere udfordring for Kommissionen, forummet i henhold til artikel 13 og navnlig for de nationale kompetente myndigheder. Kommissionen bør fremlægge en handlingsplan for forbedring af den administrative kapacitet på EU-plan og nationalt plan og dermed gøre det muligt at fremskynde de procedurer, der er fastsat i direktivet, især for støtteteknologier. Kommissionen bør desuden yde teknisk bistand til medlemsstaterne i forbindelse med overholdelsen af de nye lovgivningsmæssige og tekniske procedurer, f.eks. ved hjælp af et ensartet digitalt værktøj til ansøgning om godkendelser.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Betragtning 38 b (ny)
(38b)   Fra denne ændringsretsakts ikrafttræden bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at de kompetente myndigheder er i stand til at håndtere den øgede arbejdsbyrde i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2010/75/EU som ændret ved nærværende direktiv og sikre en hurtig, effektiv og gnidningsløs godkendelsesproces, navnlig i tilfælde af hurtige tilladelser til anlæg, der anvender nye teknikker, således at usikkerheden for virksomhederne reduceres til et minimum, og omstillingen til en ren, cirkulær og klimaneutral industri støttes, samtidig med at den berørte offentligheds sundhed og rettigheder beskyttes.
Ændring 291
Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)
(41a)   Fyringsanlæg, der indgår i små isolerede systemer, kan på grund af deres geografiske placering og manglende sammenkobling med medlemsstaternes fastlandsnet eller en anden medlemsstats net stå over for særlige udfordringer, som gør, at der kræves mere tid for at overholde forpligtelserne i direktiv 2010/75/EU. De pågældende medlemsstater bør udarbejde en overholdelsesplan for fyringsanlæg, der indgår i et lille isoleret system, med angivelse af, hvilke foranstaltninger medlemsstaten har truffet for at sikre, at emissionsgrænseværdierne overholdes senest den 31. december 2029. Planen bør beskrive, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre overholdelse, anvende de bedste tilgængelige teknikker alt efter omstændighederne samt foranstaltninger til minimering af omfanget og varigheden af de forurenende emissioner i den periode, som planen omfatter, og oplysninger om foranstaltninger til efterspørgselsstyring og muligheder for omlægning til renere brændstoffer såsom brug af vedvarende energi og sammenkobling med fastlandsnettene eller en anden medlemsstats net. De pågældende medlemsstater bør meddele Kommissionen deres overholdelsesplan. Medlemsstaterne bør ajourføre planen, hvis Kommissionen gør indsigelse. De pågældende medlemsstater bør hvert år aflægge rapport om fremskridtene hen imod overholdelse.
Ændring 292
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1
Direktiv 2010/75/EU
Titel
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
"-1) Titlen affattes således:
"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle og landbrugsrelaterede emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)"
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 1 – stk. 2
Det fastsætter også regler, der er udformet for at forebygge eller, hvis dette ikke er muligt, at begrænse udledninger til luft, vand og jord samt forebygge, at der opstår affald, for generelt at opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.
Det fastsætter også regler, der er udformet for at forebygge eller, hvis dette ikke er muligt, løbende at begrænse udledninger til luft, vand og jord samt forebygge, at der opstår affald, for generelt at opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Derudover fastsætter det regler, der er udformet for at forbedre ressourceeffektivitet med henblik på at reducere anvendelsen af vand, energi og råstoffer.
Ændring 263
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
1a)   I artikel 1 indsættes følgende stykke:
"Medlemsstaterne skal ved gennemførelse af tiltagene til opfyldelse af deres forpligtelser som fastsat i dette direktiv tage hensyn til nødvendigheden af at sikre en rimelig og socialt retfærdig omstilling for alle. Kommissionen kan udstede retningslinjer for at bistå medlemsstaterne i den henseende."
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
-a)   Nr. 2 affattes således:
2)  "forurening": direkte eller indirekte udledning som følge af menneskelige aktiviteter af stoffer, rystelser, varme eller støj i luft-, vand- eller jordbundsmiljøet, der kan skade menneskers sundhed, miljøets kvalitet eller materielle værdier, forringe naturfaciliteter eller forstyrre andre legitime anvendelser af miljøet
"2) "forurening": direkte eller indirekte udledning som følge af menneskelige aktiviteter af stoffer, rystelser, varme, støj eller lugt ("olfaktorisk forurening") i luft-, vand- eller jordbundsmiljøet, der kan skade menneskers sundhed, miljøets kvalitet eller materielle værdier, forringe naturfaciliteter eller forstyrre andre legitime anvendelser af miljøet"
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
-aa)   Følgende nummer indsættes:
"2a) "olfaktorisk forurening": forurening forårsaget af gasformige emissioner i atmosfæren, som kan forårsage personskader eller en tilstand af generel betydelig ubehag eller sygdom hos personer, der bor i nærheden af anlægget"
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
ab)   Følgende nummer indsættes:
"5a) "grænseværdi for miljøpræstationer": den vejledende miljøpræstationsværdi inden for den bindende række miljøpræstationsniveauer, herunder forbrugsniveauer og ressourceeffektivitetsniveauer, der omfatter materialer, vand- og energiressourcer, affald, og andre niveauer, der opnås under nærmere angivne referencevilkår, hvor rækken ikke må overskrides i en eller flere perioder"
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9
ac)   Nr. 9 affattes således:
9)  "væsentlig ændring": en ændring af et anlægs art eller funktionsmåde eller en udvidelse af et anlæg eller et fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, som kan få negativ og betydelig indvirkning på menneskers sundhed eller miljøet
"9) "væsentlig ændring": en ændring af et anlægs art eller funktionsmåde, en udvidelse eller en forlængelse af varigheden af godkendelsen af et anlæg eller et fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, som kan få negativ og betydelig indvirkning på menneskers sundhed eller miljøet"
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 – litra b og c
ad)   Nr. 10, litra b) og c), affattes således:
b)   "tilgængelig teknik": teknik udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over teknikken på rimelige vilkår
"b) "tilgængelig teknik": teknik udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i Unionen eller ej, når blot driftslederen kan disponere over teknikken på rimelige vilkår
c)  "bedste": den mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed
c)  "bedste": den mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, herunder menneskers sundhed og klimabeskyttelse"
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12
12)  "BAT-konklusioner": et dokument, der indeholder de dele af et BAT-referencedokument, der fastsætter konklusionerne vedrørende den bedste tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, informationer til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, de miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, minimumsindholdet af et miljøledelsessystem, herunder benchmarks i tilknytning til den bedste tilgængelige teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt relevante foranstaltninger til begrænsning af forureningsskader på anlægsområdet"
12)  "BAT-konklusioner": et dokument, der indeholder de dele af et BAT-referencedokument, der fastsætter konklusionerne vedrørende den bedste tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, informationer til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, de miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, minimumsindholdet af et miljøledelsessystem, herunder benchmarks i tilknytning til den bedste tilgængelige teknik, de emissionsniveauer, der er forbundet med ny teknik, de miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med ny teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt relevante foranstaltninger til begrænsning af forureningsskader på anlægsområdet"
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13a
13a)  "miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik": den række miljøpræstationsniveauer, bortset fra emissionsniveauer, der opnås under normale driftsvilkår ved anvendelse af en af de bedste tilgængelige teknikker eller en kombination af de bedste tilgængelige teknikker
13a)  "miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik": den bindende række miljøpræstationsniveauer for anlæg inden for samme sektoraktiviteter og med lignende egenskaber såsom energibærere, råmaterialer, produktionsenheder og slutprodukter, når de data, der stilles til rådighed i forbindelse med udvekslingen af oplysninger til støtte for fastsættelsen af BAT, er tilstrækkeligt solide i hele Unionen, hvilket skal omfatte forbrugs- og ressourceeffektivitetsniveauer, for BAT-konklusioner efter den første konklusion efter [indsæt slutdatoen for gennemførelsen af dette ændringsdirektiv], genbrugsniveauer for vand, energi og råmaterialer, bortset fra emissionsniveauer, der opnås under normale driftsvilkår ved anvendelse af en af de bedste tilgængelige teknikker eller en kombination af de bedste tilgængelige teknikker som beskrevet i BAT-konklusionerne, udtrykt som et gennemsnit over en given periode, under nærmere angivne referencebetingelser
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 a a (nyt)
ca)   Følgende nummer indsættes:
"13aa) "industrispildevandsrensningsanlæg": et spildevandsrensningsanlæg som omfattet af direktiv 2010/75/EU"
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 a b (nyt)
cb)   Følgende nummer indsættes:
"13ab) "byspildevandsrensningsanlæg": et spildevandsrensningsanlæg som omfattet af direktiv 91/271/EØF"
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14
cc)   Nr. 14) affattes således:
14)  "ny teknik": en ny teknik til en industriel aktivitet, der kan medføre enten et generelt højere miljøbeskyttelsesniveau eller mindst samme miljøbeskyttelsesniveau og større omkostningsbesparelser i forhold til de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt
"14) "ny teknik": en ny teknik til en industriel aktivitet, der kan medføre enten et generelt højere beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed eller mindst samme beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed og større omkostningsbesparelser i forhold til de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt"
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23
da)  Nr. 23) affattes således:
23)   "fjerkræ": fjerkræ som defineret i artikel 2, nr. 1, i Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande
"23) "fjerkræ": fjerkræ som defineret i artikel 4, nr. 9), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme*
__________________
__________________
* EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6.
* EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1."
Ændring 251
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra e
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 b
23b)  "kvæg": husdyr af arten Bos taurus
udgår
Ændring 252
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra e
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23 c
23c)  "storkreatur" eller "SK": græsningsareal for en voksen malkeko, der producerer 3 000 kg mælk om året, uden yderligere foderkoncentrater, som anvendes til at udtrykke størrelsen af bedrifter, der opdrætter forskellige kategorier af dyr, ved hjælp af omregningssatser med henvisning til den faktiske produktion i kalenderåret, jf. bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014**"
23c)  "storkreatur" eller "SK": en standardmåleenhed, der gør det muligt at aggregere kategorier af storkreaturer, der omfatter svin og fjerkræ, hvis koefficienter er opført i bilag -Ia, med henblik på at sammenligne disse kategorier
* Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (EUT L 47 af 18.2.2009, s. 5).
** Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18)."
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra e
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23c a (nyt)
23ca)   "ekstensivt landbrug": en type dyreopdræt, der er kendetegnet ved et lavt input pr. arealenhed, baseret på ekstensive metoder, med en belægningsgrad på højst 2,0 SK pr. hektar (belægningsgrad SK/ha), der anvendes til græsning, eller baseret på landbrugsmetoder, der er certificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, med en belægningsgrad på højst 2,0 SK pr. hektar (belægningsgrad SK/ha), der anvendes til græsning eller fouragering, eller opdrætsmetoder, hvor husdyr er omfattet af græsningsskifte mindst 180 dage om året, eller så længe klimaforholdene tillader det, navnlig i alpine områder
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 48
48)   "industrimineraler": mineraler, der anvendes i industrien til fremstilling af halvfabrikata eller færdigvarer, med undtagelse af malme, energimineraler, byggetekniske mineraler og ædelsten
udgår
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 49
49)   "malme": malme, der afgiver metaller eller metalholdige stoffer
udgår
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 50
50)  "emissionsniveauer, der er forbundet med ny teknik": den række emissionsniveauer, der opnås under normale driftsvilkår ved anvendelse af en ny teknik eller en kombination af nye teknikker, udtrykt som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencevilkår
50)  "emissionsniveauer, der er forbundet med ny teknik": den række emissionsniveauer, der opnås under normale driftsvilkår ved anvendelse af en ny teknik eller en kombination af nye teknikker som beskrevet i BAT-konklusionerne, udtrykt som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencevilkår
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 51
51)  "miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med ny teknik": den række miljøpræstationsniveauer, bortset fra emissionsniveauer, er opnås under normale driftsvilkår ved anvendelse af en ny teknik eller en kombination af nye teknikker
51)  "miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med ny teknik": den vejledende række miljøpræstationsniveauer, bortset fra emissionsniveauer, herunder forbrugsniveauer for materialer, vand og energi, der opnås under normale driftsvilkår ved anvendelse af en ny teknik eller en kombination af nye teknikker, for anlæg inden for samme sektoraktiviteter og med lignende egenskaber såsom energibærere, råmaterialer, produktionsenheder og slutprodukter, udtrykt som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencevilkår
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 53 – litra a
a)  forbrugsniveauer
a)  forbrugsniveauer for energi og vand
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 53 – litra b
b)  ressourceeffektivitets- og genbrugsniveauer, der omfatter materialer, vand og energiressourcer
b)  effektivitetsniveauer for vand, energi og råmaterialer og genbrugsniveauer for vand, energi og råmaterialer
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 53 – litra f
e)  affaldsniveauer og andre niveauer, der opnås på nærmere angivne referencevilkår.
e)  affaldsniveauer og andre niveauer, der opnås på nærmere angivne referencevilkår, som beskrevet i BAT-konklusionerne, udtrykt som et gennemsnit over et givet tidsrum.
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 53 a (nyt)
53a)   "system til genbrug af vand": den infrastruktur og andre tekniske elementer, der er nødvendige for fremstilling, levering og brug af genvundet vand. Det omfatter alle elementer fra udgangspunktet i produktionsprocessen til det punkt, hvor det genvundne vand anvendes, herunder distributions- og oplagringsinfrastruktur, hvis det er relevant
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 53 b (nyt)
53b)   "genvundet vand": vand, der er blevet genvundet fra tidligere brug og genbruges til et andet gavnligt formål
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra f
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 53 c (nyt)
53c)   "genbrug af vand": den proces, hvorved vand genvindes fra tidligere brug og gennem et system til genbrug af vand omdannes til vand, der kan genbruges til en række forskellige formål
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 3 a (nyt)
3a)   Som artikel 3a indsættes:
"Artikel 3a
Fortrolige forretningsoplysninger
1.    I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 skal kun ikkefortrolige oplysninger gøres offentligt tilgængelige i henhold til bestemmelserne i dette direktiv.
2.   Uanset hvem der offentliggør oplysningerne, sikrer medlemsstaterne, at driftslederne inden offentliggørelsen får mulighed for på en forholdsmæssig måde at anmode om fortrolig behandling af relevante elementer og inden for en rimelig frist, der er tydeligt fastlagt af den kompetente myndighed. Oplysninger kan redigeres eller, hvis dette ikke er muligt, udelukkes, hvis der er tale om fortrolige forretningsoplysninger.
3.   Senest en måned efter en anmodning i henhold til stk. 2 vurderer den kompetente myndighed anmodningen og underretter driftslederen om sin afgørelse. Hvis der ikke opnås enighed, kan driftslederen appellere afgørelsen ved den kompetente retslige eller administrative myndighed i medlemsstaten senest en måned efter den kompetente myndigheds afgørelse.
4.   Hvis driftslederen anmoder om fortrolig behandling, suspenderer den kompetente myndighed kun offentliggørelsen af de anfægtede elementer, indtil der er indgået en aftale med de kompetente myndigheder, eller den kompetente retslige eller administrative myndighed i medlemsstaten har truffet en endelig afgørelse."
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 5 – stk. 2
4a)   Artikel 5, stk. 2, affattes således:
2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at godkendelsesprocedurerne og -betingelserne koordineres fuldstændigt, hvis mere end én kompetent myndighed eller mere end én driftsleder er involveret, eller hvis der udstedes mere end én godkendelse, så der sikres en effektiv, integreret fremgangsmåde fra alle de myndigheders side, som er kompetente i forbindelse med denne procedure.
"2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at godkendelsesprocedurerne og -betingelserne koordineres fuldstændigt, hvis mere end én kompetent myndighed eller mere end én driftsleder er involveret, eller hvis der udstedes mere end én godkendelse. For at sikre en effektiv, integreret fremgangsmåde fra alle de myndigheders side, som er kompetente i forbindelse med denne procedure, skal der indføres et elektronisk godkendelsessystem."
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a
a)  en oversigt over de vigtigste godkendelsesvilkår
a)  en oversigt over de vigtigste godkendelsesvilkår, herunder krav til overvågning af emissionerne
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt for at fastlægge det format, der skal anvendes til sammenfatningen omhandlet i andet afsnit. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 75, stk. 2.
Kommissionen vedtager senest den 31. december 2024 en gennemførelsesretsakt for at fastlægge det format, der skal anvendes til sammenfatningen omhandlet i andet afsnit, og retningslinjer for offentliggørelse af de godkendelser, der er omhandlet i første afsnit. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 75, stk. 2.
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)
4a.   Senest den 31. december 2024 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en vurdering af de foranstaltninger, der er nødvendige som følge af ændringerne af dette direktiv, herunder en prognose for og skøn over de kompetente myndigheders øgede arbejdsbyrde for at sikre, at de har tilstrækkelig administrativ kapacitet til at sikre en rettidig, effektiv og gnidningsløs godkendelsesproces.
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)
4b.   Uden at det berører anden relevant EU-ret, sikrer medlemsstaterne, at proceduren for udstedelse af hurtige godkendelser til anlæg, der anvender en ny teknik i forbindelse med anlæggets hovedaktivitet i overensstemmelse med artikel 27c, ikke overstiger 18 måneder, medmindre der opstår ekstraordinære omstændigheder.
Hvis en forlængelse på op til seks måneder er nødvendig, underretter medlemsstaten driftslederen om de særlige omstændigheder, der berettiger forlængelsen.
De kompetente myndigheder afslutter behandlingen af ansøgningerne om godkendelse senest 90 dage efter modtagelsen.
Senest 90 dage efter at ansøgeren har indgivet en anmodning herom, afgiver den kompetente myndighed en udtalelse om omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Hvis anden EU-lovgivning også kræver en vurdering af indvirkningen på miljøet, fastlægger den nationale kompetente myndighed koordinerede og fælles procedurer, der opfylder kravene i den pågældende EU-lovgivning.
Senest 12 måneder efter at driftslederen har indgivet en ansøgning om godkendelse, afslutter de kompetente myndigheder den offentlige høringsdel af vurderingen af projektets indvirkning på miljøet.
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 5 – stk. 4 c (nyt)
4c.   De regler, der er omhandlet i stk. 4a, finder også anvendelse, når en driftsleder ansøger om en godkendelse, der omfatter mere end ét anlæg i henhold til artikel 4, stk. 2.
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 6 – stk. 2
5a)   Artikel 6, stk. 2, affattes således:
Hvis der vedtages almindelige bindende forskrifter, kan godkendelsen nøjes med at henvise til dem.
"Hvis der vedtages almindelige bindende forskrifter, kan godkendelsen henvise til dem. Når medlemsstaterne fastsætter almindelige bindende forskrifter, sikrer de, at der anvendes en integreret fremgangsmåde, og at miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så højt som det, der kan opnås med særlige godkendelsesvilkår for hvert anlæg."
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
I tilfælde af forurening, der påvirker drikkevandsressourcer, herunder grænseoverskridende ressourcer, eller påvirker spildevandsinfrastrukturen i tilfælde af indirekte udledning, underretter den kompetente myndighed de berørte drikkevands- og spildevandsdriftsledere, herunder grænseoverskridende spildevandsdriftsledere, om de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge eller afhjælpe skader forårsaget af denne forurening på menneskers sundhed og på miljøet.
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 7 – stk. 2
I tilfælde af hændelser eller uheld, der mærkbart berører menneskers sundhed eller miljøet i en anden medlemsstat, sikrer den medlemsstat, på hvis område ulykken eller hændelsen er indtruffet, at den kompetente myndighed i den anden medlemsstat straks underrettes. Det grænseoverskridende og tværfaglige samarbejde mellem de berørte medlemsstater tager sigte på at begrænse konsekvenserne for miljøet og menneskers sundhed og hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.
I tilfælde af hændelser eller uheld, der mærkbart berører menneskers sundhed eller miljøet i en anden medlemsstat, sikrer den medlemsstat, på hvis område ulykken eller hændelsen er indtruffet, at den kompetente myndighed i den anden medlemsstat straks underrettes via de etablerede kommunikationskanaler, jf. artikel 26, stk. 5. Det grænseoverskridende og tværfaglige samarbejde mellem de berørte medlemsstater tager sigte på at begrænse konsekvenserne for miljøet og menneskers sundhed og hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – overskrift
Manglende overholdelse
Overholdelse
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2
De vedtager også foranstaltninger til sikring af overholdelse med henblik på at fremme, overvåge og håndhæve overholdelsen af de forpligtelser, der påhviler fysiske eller juridiske personer i henhold til dette direktiv.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
I tilfælde af, at godkendelsesvilkårene ikke overholdes, sikrer medlemsstaterne:
I tilfælde af at de godkendelsesvilkår, der følger af dette direktiv, ikke overholdes, sikrer medlemsstaterne:
Ændring 78
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2
Hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang umiddelbart truer med at påvirke miljøet negativt, indstilles driften af anlægget, fyringsanlægget, affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget, eller den relevante del heraf straks, indtil vilkårene atter overholdes i overensstemmelse med første afsnit, litra b) og c).
Hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, for indtagelsen af drikkevand eller i betydeligt omfang umiddelbart truer med at påvirke miljøet negativt, indstilles driften af anlægget, fyringsanlægget, affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget, eller den relevante del heraf straks, indtil vilkårene atter overholdes i overensstemmelse med første afsnit, litra b) og c).
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
2a.   I tilfælde af en tilsidesættelse af overholdelsen, der påvirker drikkevandsressourcer, herunder grænseoverskridende ressourcer, eller påvirker spildevandsinfrastrukturen i tilfælde af indirekte udledning, underretter den kompetente myndighed drikkevands- og spildevandsdriftslederne og alle relevante myndigheder, der sikrer overholdelse af den berørte miljølovgivning, herunder grænseoverskridende myndigheder, om overtrædelsen og de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge eller afhjælpe skader forårsaget af denne forurening på menneskers sundhed og på miljøet.
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – stk. 3
Hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene fortsat udgør en fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang påvirker miljøet negativt, og hvis de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at vilkårene atter overholdes, identificeret i inspektionsrapporten som omhandlet i artikel 23, stk. 6, ikke er blevet gennemført, kan den kompetente myndighed indstille driften af anlægget, fyringsanlægget, affaldsforbrændingsanlægget, affaldsmedforbrændingsanlægget eller den relevante del heraf, indtil godkendelsesvilkårene atter overholdes.
Hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene fortsat udgør en fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang påvirker miljøet negativt, og hvis de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at vilkårene atter overholdes, identificeret i inspektionsrapporten som omhandlet i artikel 23, stk. 6, ikke er blevet gennemført, indstiller den kompetente myndighed driften af anlægget, fyringsanlægget, affaldsforbrændingsanlægget, affaldsmedforbrændingsanlægget eller den relevante del heraf, indtil godkendelsesvilkårene atter overholdes.
Ændring 81
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Den suspension, der er omhandlet i denne artikels stk. 2 og 3, håndhæves effektivt og må ikke udsættes eller bringes til ophør på nogen måde, herunder hvis driftslederen anfægter beslutningen om suspension ved hjælp af administrative eller retlige midler, medmindre der foreligger en endelig retsafgørelse, der konkluderer, at driften kan genoptages.
Ændring 82
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)
3b.   I tilfælde af overtrædelse af godkendelsesvilkårene, der berører menneskers sundhed eller miljøet i en anden medlemsstat, sikrer den medlemsstat, på hvis område overtrædelsen af godkendelsesvilkårene er indtruffet, at den kompetente myndighed i den anden medlemsstat underrettes via de etablerede kommunikationskanaler, jf. artikel 26, stk. 5.
Ændring 257
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 9 – stk. 2
7)   I artikel 9 udgår stk. 2.
udgår
Ændring 84
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 11 – stk. 1 – litra c
7a)   Artikel 11, litra c), affattes således:
c)  der forårsages ingen væsentlig forurening
"c) der forårsages ingen væsentlig forurening, herunder olfaktorisk forurening"
Ændring 85
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 11 – stk. 1 – litra f
7b)   Artikel 11, litra f), affattes således:
f)  energien udnyttes effektivt
"f) energien udnyttes effektivt, og udnyttelsen og produktionen af vedvarende energi fremmes"
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 11 – stk. 1 – litra fa
fa)  materielle ressourcer og vand anvendes effektivt, herunder gennem genbrug
fa)  materielle ressourcer og vand anvendes effektivt, herunder gennem genbrug og genanvendelse
Ændring 87
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 11 – stk. 1 – litra fb
fb)   der tages hensyn til forsyningskædens miljøpræstationer i hele livscyklussen, hvis det er relevant
udgår
Ændring 88
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 11 – stk. 1 – litra g
8a)   Artikel 11, stk. 1, litra g), affattes således:
g)  der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forebygge uheld og begrænse følgerne af uheld
"g)  der træffes de nødvendige foranstaltninger for at beskytte menneskers sundhed, forebygge uheld og begrænse følgerne af uheld"
Ændring 89
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 12 – stk. 1 – litra b
8b)   Artikel 12, stk. 1, litra b), affattes således:
b)  de råstoffer og hjælpematerialer, andre stoffer samt den energi, der anvendes i eller produceres af anlægget
"b) de råstoffer og hjælpematerialer, andre stoffer samt den energi og det vand, der anvendes i eller produceres af anlægget"
Ændring 90
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 12 – stk. 1 – litra c
8c)   Artikel 12, stk. 1, litra c), affattes således:
c)  kilderne til emissioner fra anlægget
"c) kilderne til emissioner fra anlægget, herunder olfaktoriske emissioner"
Ændring 91
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 12 – stk. 1 – litra f
8d)   Artikel 12, stk. 1, litra f), affattes således:
f)  arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget til de enkelte miljømedier samt en redegørelse for emissionernes signifikante miljøpåvirkninger
"f) arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget, herunder olfaktoriske emissioner som koncentrationer, og hvor det er muligt, i det mindste for vand, i belastninger, til de enkelte miljømedier samt en redegørelse for emissionernes signifikante miljøpåvirkninger"
Ændring 92
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 13 – stk. 1
"1. For at udarbejde, revidere og om nødvendigt ajourføre BAT-referencedokumenterne tilrettelægger Kommissionen en udveksling af informationer mellem medlemsstaterne, de berørte industrier, ikkestatslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse, Det Europæiske Kemikalieagentur og Kommissionen."
"1. For at udarbejde, revidere og om nødvendigt ajourføre BAT-referencedokumenterne tilrettelægger Kommissionen en udveksling af informationer mellem medlemsstaterne, de berørte industrier, ikkestatslige organisationer, der arbejder for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Miljøagentur og Kommissionen."
Ændring 93
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
aa)   Følgende stykke indsættes:
"1a. Kommissionen ændrer inden slutdatoen for gennemførelsen af dette direktiv gennemførelsesafgørelse 2012/119/EU og giver både den tekniske Sevillaarbejdsgruppe og forummet, der er omhandlet i dette direktivs artikel 13, de nødvendige ressourcer og tilpasser deres struktur, kompetencer og finansiering i overensstemmelse med udvidelsen af dette direktivs anvendelsesområde."
Ændring 94
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2
"Uden at det berører Unionens konkurrencelovgivning må oplysninger, der betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller kommercielt følsomme oplysninger, kun deles med Kommissionen og med følgende personer, der har underskrevet en aftale om tavshedspligt og fortrolighed: tjenestemænd og andre offentligt ansatte, der repræsenterer medlemsstaterne eller EU-agenturer, og repræsentanter for ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet. Udvekslingen af informationer, der betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme kommercielle oplysninger, begrænses til, hvad der er nødvendigt for at udarbejde, revidere og om nødvendigt ajourføre BAT-referencedokumenterne, og sådanne fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme eller kommercielle oplysninger må ikke bruges til andre formål."
Uanset artikel 3a og uden at det berører Unionens konkurrencelovgivning, må oplysninger, der betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller kommercielt følsomme oplysninger, kun deles med Kommissionen. Disse oplysninger anonymiseres, uden at der henvises til en bestemt operatør eller et bestemt anlæg, inden de deles med følgende personer, der har underskrevet en aftale om tavshedspligt og fortrolighed: tjenestemænd og andre offentligt ansatte, der repræsenterer medlemsstaterne eller EU-agenturer, repræsentanter for ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet, og repræsentanter for sammenslutninger, der repræsenterer de relevante industrisektorer. Udvekslingen af informationer, der betragtes som fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme kommercielle oplysninger, begrænses til, hvad der er teknisk nødvendigt for at udarbejde, revidere og om nødvendigt ajourføre BAT-referencedokumenterne, og sådanne fortrolige forretningsoplysninger eller følsomme eller kommercielle oplysninger må ikke bruges til andre formål. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der indeholder modellen for aftalen om fortrolighed og tavshedspligt, der muliggør udveksling af oplysninger i overensstemmelse med dette stykke.
Ændring 95
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1
ba)   Stk. 3, første afsnit, affattes således:
Kommissionen opretter og indkalder regelmæssigt til møde i et forum bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, de berørte industrier og ikke-statslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse.
"Kommissionen opretter og indkalder regelmæssigt til møde i et afbalanceret forum bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, de berørte industrier og ikkestatslige organisationer, der arbejder for beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet."
Ændring 96
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d
bb)   Stk. 3, litra d), affattes således:
d)  vejledning om udfærdigelsen af BAT-referencedokumenter og sikringen af deres kvalitet, herunder et passende indhold og format.
"d)  vejledning om udfærdigelsen af BAT-referencedokumenter, herunder om virkninger på tværs af medier, under hensyntagen til øgede lovgivningsmæssige ambitioner om dekarbonisering og energiuafhængighed, og sikringen af deres kvalitet, herunder et passende indhold og format samt en klar angivelse af det relevante instrument, f.eks. benchmarks eller miljøpræstationsniveauer, under hensyntagen til anbefalingerne fra den tekniske arbejdsgruppe."
Ændring 97
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 13 – stk. 5
bc)   Stk. 5 affattes således:
5.  Afgørelser om konklusionerne om BAT vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 2.
"5. Udvekslingen af informationer med henblik på udarbejdelse, revision og om nødvendigt ajourføring af et BAT-referencedokument må ikke overstige en periode på fire år. Udtalelsen fra det i stk. 3 omhandlede forum om det foreslåede indhold af et BAT-referencedokument forelægges senest seks måneder efter det endelige møde i den ekspertgruppe, der er ansvarlig for revisionen af BAT-referencedokumentet.
Afgørelser om konklusionerne om BAT vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 75, stk. 2. BAT-referencedokumenter gennemgås og ajourføres om nødvendigt mindst hvert ottende år."
Ændring 98
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 13 – stk. 6
bd)   Stk. 6 affattes således:
6.  Efter vedtagelsen af en afgørelse i overensstemmelse med stk. 5 gør Kommissionen omgående BAT-referencedokumentet offentligt tilgængeligt og sikrer, at BAT-konklusionerne gøres tilgængelige på alle Unionens officielle sprog.
"6. Efter vedtagelsen af en afgørelse i overensstemmelse med stk. 5 gør Kommissionen inden for en måned BAT-referencedokumentet og BAT-konklusionerne offentligt tilgængelige på et websted, der er nem at finde. BAT-konklusionerne offentliggøres på alle Unionens officielle sprog og gøres tilgængelige online på portalen for industrielle emissioner."
Ændring 99
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
ia)   Følgende afsnit indsættes efter første afsnit:
"Når et industrianlæg udleder spildevand direkte eller indirekte i overfladevand, skal driftslederne for drikkevand og spildevand høres forud for udstedelsen af godkendelsen om de potentielle konsekvenser af emissioner for deres infrastrukturer og beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Myndighederne tager behørigt hensyn til disse oplysninger, når de fastlægger godkendelsesvilkårene. En sådan procedure må ikke forsinke udstedelsen af godkendelsen unødigt."
Ændring 100
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a – nr. ii
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
a)  emissionsgrænseværdier for de forurenende stoffer, der er opført på listen i bilag II til forordning (EF) nr. 166/2006*, samt for andre forurenende stoffer, som under hensyn til deres art og deres potentielle evne til at overføre forurening fra et miljømedium til et andet vil kunne udledes fra det pågældende anlæg i betydelige mængder
a)  emissionsgrænseværdier for de forurenende stoffer, der er opført på listen i bilag II til forordning (EF) nr. 166/2006*, samt for andre forurenende stoffer, navnlig lugtemissioner og særligt problematiske stoffer i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er udpeget som prioriterede stoffer i henhold til direktiv 2000/60/EF eller 2008/105/EF, på de observationslister, der er opstillet inden for rammerne af direktiv 2006/118/EF eller 2008/105/EF, eller andre stoffer, der er underlagt grænseværdier eller andre begrænsninger i henhold til direktiv 2008/50/EF, 2004/107/EF eller 2006/118/EF, indtil vedtagelsen af den delegerede retsakt om udvidelse af bilag II til forordningen om portalen for industrielle emissioner, som under hensyn til deres art og deres potentielle evne til at overføre forurening fra et miljømedium til et andet vil kunne udledes fra det pågældende anlæg i betydelige mængder, tager hensyn til sæsonbestemte miljøudsving
___________________
___________________
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1)."
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1)."
Ændring 101
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a – nr. iii
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a
aa)  grænseværdier for miljøpræstationer
aa)  grænseværdier for miljøpræstationer, jf. artikel 3 og artikel 15, stk. 3a
Ændring 102
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a – nr. iv
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
b)  passende krav til beskyttelse af jordbund, grundvand og overfladevand og foranstaltninger vedrørende overvågning og forvaltning af affald, der produceres på anlægget
b)  passende krav til beskyttelse af jordbund, grundvand og overfladevand og foranstaltninger vedrørende overvågning og forvaltning af affald, der produceres på anlægget, med særlig opmærksomhed på produktion af drikkevand
Ændring 103
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a – nr. v
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra ba
ba)  passende krav til et miljøledelsessystem som omhandlet artikel 14a
ba)  passende krav, der fastlægger de generelle karakteristika for et miljøledelsessystem i overensstemmelse med artikel 14a
Ændring 104
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a – nr. vi a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c – nr. ii a (nyt)
via)   I litra c) tilføjes følgende nr. iia) (nyt):
"iia) krav til kvalitetskontrol af de laboratorier, som udfører overvågningen, baseret på internationale standarder såsom ISO 17025"
Ændring 105
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a – nr. vii a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e
viia)   Litra e) affattes således:
e)  passende krav til regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge emissioner til jordbund og grundvand, jf. litra b), og passende krav om periodisk overvågning af jordbund og grundvand med henblik på relevante farlige stoffer, der kan tænkes at forekomme på området, og med tanke på en mulig forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet
"e) passende krav til regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge emissioner til jordbund, overfladevand og grundvand, jf. litra b), og passende krav om periodisk overvågning af jordbund, overfladevand og grundvand med henblik på relevante farlige stoffer, der kan tænkes at forekomme på området, og med tanke på en mulig forurening af jordbund, overfladevand eller grundvand på anlægsområdet"
Ændring 106
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)
aa)   Følgende stykke indsættes:
"2a. Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra den i stk. 1, afsnit 2, litra bb), omhandlede foranstaltning i op til 12 måneder. En sådan undtagelse kan først finde anvendelse efter udstedelsen af godkendelsen, forudsat at der allerede er gjort en tilstrækkelig indsats for at færdiggøre miljøledelsessystemet inden for dette tidsrum."
Ændring 107
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14a – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne pålægger driftslederen af anlæg, der falder ind under dette kapitels anvendelsesområde, at udvikle og indføre et miljøledelsessystem ("EMS"). Miljøledelsessystemet skal opfylde bestemmelserne i de relevante BAT-konklusioner vedrørende de aspekter, der skal omfattes af miljøledelsessystemet.
Medlemsstaterne pålægger driftslederen af anlæg, der falder ind under dette kapitels anvendelsesområde, herunder i henhold til artikel 4, stk. 2, af to eller flere anlæg omfattet af en godkendelse, at udvikle og indføre et miljøledelsessystem ("EMS"). Medlemsstaterne sikrer, at krav, der skal anføres i godkendelsesvilkårene vedrørende miljøledelsessystemets karakteristika, kun er af generel karakter.
Miljøledelsessystemet skal opfylde bestemmelserne i de relevante BAT-konklusioner vedrørende de aspekter, der skal omfattes af miljøledelsessystemet, i form af en standardiseret tekst som offentliggjort af Europa-Kommissionen i BAT-referencedokumenter på grundlag af en udtalelse fra det forum, der er omhandlet i artikel 13.
Ændring 108
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14a – stk. 1 – afsnit 2
Miljøledelsessystemet revideres regelmæssigt for at sikre, at det fortsat er egnet, tilstrækkeligt og effektivt.
Miljøledelsessystemet revideres mindst hvert tredje år af en miljøverifikator som defineret i artikel 2, nr. 20), i forordning (EF) nr. 1221/2009, som kontrollerer, at miljøledelsessystemet og dets gennemførelse er i overensstemmelse med denne artikel. Den licens eller akkreditering, der er omhandlet i artikel 2, nr. 20), i forordning (EF) nr. 1221/2009, skal omfatte kravene i denne artikel.
Ændring 109
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14a – stk. 2 – indledning
2.  Miljøledelsessystemet skal som minimum omfatte følgende:
2.  Miljøledelsessystemet skal som minimum omfatte følgende oplysninger:
Ændring 110
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14a – stk. 2 – litra b
b)  målsætninger og resultatindikatorer for væsentlige miljømæssige aspekter fastsat under hensyntagen til benchmarkene i de relevante BAT-konklusioner og forsyningskædens miljøpræstationer i hele livscyklussen
b)  målsætninger og resultatindikatorer for væsentlige miljømæssige aspekter fastsat under hensyntagen til benchmarkene i de relevante BAT-konklusioner
Ændring 111
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14a – stk. 2 – litra d
d)  en fortegnelse over de farlige stoffer, der findes på anlægget som stoffer, som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger, en risikovurdering af sådanne stoffers indvirkning på menneskers sundhed og miljøet og en analyse af mulighederne for at erstatte dem med sikrere alternativer
d)  en fortegnelse over de relevante farlige stoffer, der findes på anlægget som stoffer, som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger, en risikovurdering af sådanne stoffers indvirkning på menneskers sundhed og miljøet og en analyse af mulighederne for at erstatte dem med sikrere alternativer
Ændring 112
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 2, 3, og 4
Miljøledelsessystemets detaljeringsgrad skal være i overensstemmelse med anlæggets karakter, størrelse og kompleksitet og de forskellige miljøpåvirkninger, det kan have.
I tilfælde, hvor et miljøledelsessystem indgår i en BAT-konklusion, men hvor miljøledelsessystemet ikke omfatter elementer, der er fastsat i artikel 14a, stk. 2, litra a)-e), kræver medlemsstaterne, at driftslederen udarbejder og gennemfører miljøledelsessystemet senest 12 måneder efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv.
Hvis elementer i miljøledelsessystemet eller de tilhørende resultatindikatorer, målsætninger og foranstaltninger allerede er udviklet i anden relevant EU-lovgivning og er i overensstemmelse med dette stykke, er en henvisning i miljøledelsessystemet til de relevante dokumenter tilstrækkelig.
Ændring 113
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 14a – stk. 3
3.  Et anlægs miljøledelsessystem skal stilles gratis til rådighed på internettet uden at begrænse adgangen til registrerede brugere.
3.  Et anlægs miljøledelsessystem skal stilles gratis til rådighed på internettet uden at begrænse adgangen til registrerede brugere i overensstemmelse med artikel 4a i dette direktiv.
Ændring 114
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning
Når forurenende stoffer udledes i vand via et rensningsanlæg, kan emissionsgrænseværdierne for det pågældende anlæg fastsættes under hensyntagen til effekten af vandbehandlingsanlægget uden for anlægget, forudsat at driftslederen sikrer, at alle følgende krav er opfyldt:
Når forurenende stoffer udledes i vand via et rensningsanlæg, skal der i første omgang tages hensyn til effekten af et byspildevandsbehandlingsanlæg eller et industrielt spildevandsbehandlingsanlæg, alt efter hvad der er relevant, uden for anlægget ved fastsættelse af det pågældende anlægs emissionsgrænseværdier i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv [direktivet om rensning af byspildevand (omarbejdning)]. Som næste skridt kan emissionsgrænseværdierne for et byspildevandsbehandlingsanlæg eller et industrielt spildevandsbehandlingsanlæg fastsættes under hensyntagen til effekten af vandbehandlingsanlægget uden for anlægget. De skridt, der er omhandlet i dette stykke, skal gennemføres, forudsat at der garanteres et tilsvarende beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, at sådanne skridt ikke fører til højere forureningsniveauer i miljøet, og forudsat at driftslederen sikrer, at alle følgende krav er opfyldt:
Ændring 115
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
a)  de udledte forurenende stoffer hindrer ikke driften af spildevandsrensningsanlægget
a)  de udledte forurenende stoffer hindrer ikke driften af spildevandsrensningsanlægget eller muligheden for at genindvinde ressourcer fra spildevandsbehandlingsstrømmen
Ændring 116
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning
Den kompetente myndighed fastsætter de strengest mulige emissionsgrænseværdier, som er i overensstemmelse med de laveste emissioner, der kan opnås ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i anlægget, og som sikrer, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med de bedste tilgængelige teknikker (BAT-AEL'er) som fastlagt i de afgørelser om BAT-konklusionerne, der er omhandlet i artikel 13, stk. 5. Emissionsgrænseværdierne baseres på en vurdering foretaget af driftslederen, som analyserer gennemførligheden af at opfylde den strengeste ende af BAT-AEL-intervallet og påviser de bedste præstationer, som anlægget kan opnå ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-konklusionerne. Emissionsgrænseværdierne fastsættes på en af følgende måder:
Med forbehold af offentliggørelse af nye eller ændrede BAT-konklusioner, efter gennemførelsen af dette direktiv i overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, eller når godkendelsen gives eller ajourføres i henhold til artikel 21, stk. 5, eller [datoen for den første dag i måneden efter 10 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden], alt efter hvad der indtræffer først, og for driftsledere, der har indgivet ansøgning om godkendelse efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv, og under hensyntagen til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/119/EU ("vejledningen om BAT-referencedokumentet"), fastsætter den kompetente myndighed de strengeste opnåelige emissionsgrænseværdier for det pågældende anlæg, som er i overensstemmelse med de laveste emissioner, der kan opnås ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i anlægget. Disse grænseværdier skal tage hensyn til virkninger på tværs af medier og sikre, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med de bedste tilgængelige teknikker (BAT-AEL'er) som fastlagt i de afgørelser om BAT-konklusionerne, der er omhandlet i artikel 13, stk. 5. Emissionsgrænseværdierne baseres på en vurdering foretaget af driftslederen af hele BAT-AEL-intervallet, som analyserer gennemførligheden af at opfylde den strengeste ende af BAT-AEL-intervallet og påviser de bedste samlede præstationer, som det specifikke anlæg kan opnå under normale driftsforhold, samtidig med at der tages hensyn til standarddriftsudsving i tilfælde af kortsigtede gennemsnit, ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-konklusionerne. Emissionsgrænseværdierne fastsættes på en af følgende måder:
Ændring 117
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)
Hvis der vedtages generelle bindende forskrifter vedrørende artikel 15, stk. 3, fastsætter medlemsstaterne generelle bindende regler om de strengeste opnåelige emissionsgrænseværdier ved kun at anvende den bedste tilgængelige teknik på kategorier af anlæg inden for de samme sektoraktiviteter, som har ensartede karakteristika, og på grundlag af en vurdering foretaget af medlemsstaterne, der analyserer mulighederne for at opfylde den strengeste ende af det opnåelige interval.
Ændring 273
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 3a
3a.  Den kompetente myndighed fastsætter grænseværdier for miljøpræstationer, der sikrer, at sådanne grænseværdier for præstationer under normale driftsvilkår ikke ligger over de miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i de afgørelser om BAT-konklusionerne, der er omhandlet i artikel 13, stk. 5.
3a.  Med forbehold af offentliggørelsen af nye eller ændrede BAT-konklusioner i henhold til dette direktiv og efter dets gennemførelse under hensyntagen til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/119/EU ("vejledningen om BAT-referencedokumentet") fastsætter den kompetente myndighed vejledende værdier for miljøpræstationer, der sikrer, at sådanne grænseværdier for præstationer under normale driftsvilkår ikke ligger over de miljøpræstationsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i de afgørelser om BAT-konklusionerne, der er omhandlet i artikel 13, stk. 5, under hensyntagen til virkningerne på tværs af medier i anlæg, herunder med heterogene emissioner og industrielle emissioner.
Ændring 119
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b
b)  det pågældende anlægs tekniske egenskaber.
b)  det pågældende anlægs tekniske egenskaber, herunder i tilfælde af en aftalt nedlukningsplan for anlægget, senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.
Ændring 120
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 4
De i denne artikel omhandlede dispensationer skal være i overensstemmelse med principperne i bilag II. Kompetente myndigheder skal under alle omstændigheder sikre, at der ikke forårsages væsentlig forurening, og at der opnås et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Der gives ikke dispensation, hvis dispensationen kan bringe overholdelsen af de i artikel 18 omhandlede miljøkvalitetsnormer i fare.
De i dette stykke omhandlede dispensationer, der gives efter gennemførelsen af dette direktiv, gives for en periode på højst fem år og skal være i overensstemmelse med principperne i bilag II. Den kompetente myndighed tilstræber at forebygge forurening og under alle omstændigheder sikre, at der ikke forårsages væsentlig forurening, og at der opnås et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Der gives ikke dispensation, hvis dispensationen kan bringe overholdelsen af de i artikel 18 omhandlede miljøkvalitetsnormer i fare.
Ændring 121
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 5
Den kompetente myndighed revurderer, om den dispensation, der er givet i henhold til dette stykke, er berettiget hvert fjerde år eller som led i hver enkelt revurdering af godkendelsesvilkårene i henhold til artikel 21, hvis en sådan revurdering foretages tidligere end fire år efter, at dispensationen blev givet.
Den kompetente myndighed revurderer, om den dispensation, der er givet i henhold til dette stykke, er berettiget hvert femte år eller som led i hver enkelt revurdering af godkendelsesvilkårene i henhold til artikel 21, hvis en sådan revurdering foretages, tidligere end fem år efter at dispensationen blev givet.
Ændring 122
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) – afsnit 1 og 2
4a.   Den kompetente myndighed kan i særlige tilfælde og med forbehold af artikel 18 dispensere fra stk. 3a ved at fastsætte grænseværdier for miljøpræstationer, som er mindre strenge end den obligatoriske øvre ende af intervallet. Der kan kun gives en sådan dispensation, hvis det ved en vurdering påvises, at opnåelsen af grænseværdier for miljøpræstationer med de bedste tilgængelige teknikker som beskrevet i BAT-konklusionerne, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene og virkningerne på tværs af medierne som følge af:
a)   det pågældende anlægs geografiske placering eller de lokale klimaforhold, eller
b)   det pågældende anlægs tekniske egenskaber, herunder i en situation med en aftalt nedlukningsplan for anlægget, senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.
Undtagelsen fra de vandrelaterede grænseværdier for miljøpræstationer, der er omhandlet i første afsnit, er betinget af en solid vurdering af en nuværende og fremtidig vandrisiko for anlægget.
Ændring 123
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) – afsnit 3
Den kompetente myndighed anfører i et bilag til godkendelsesvilkårene årsagerne til anvendelsen af første afsnit, herunder resultaterne af vurderingen og begrundelsen for de fastsatte vilkår.
Ændring 124
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) – afsnit 4
Kompetente myndigheder skal under alle omstændigheder sikre, at der ikke forårsages nogen væsentlig indvirkning på miljøet, og at der opnås et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Der gives ikke dispensation, hvis dispensationen kan bringe overholdelsen af de i artikel 18 omhandlede miljøkvalitetsnormer i fare.
Ændring 125
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) – afsnit 5
Den kompetente myndighed revurderer, om den dispensation, der er givet i henhold til dette stykke, er berettiget hvert femte år eller som led i hver enkelt revurdering af godkendelsesvilkårene i henhold til artikel 21, hvis en sådan revurdering foretages, tidligere end fem år efter at dispensationen blev givet.
Ændring 126
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) – afsnit 5
Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt for at fastlægge en standardmetode til vurdering af de elementer, der er omhandlet i første afsnit. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 75, stk. 2.
Ændring 127
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15 – stk. 4 b (nyt)
4b.   Den kompetente myndighed kan i særlige tilfælde og med forbehold af artikel 18 dispensere fra stk. 3 og 3a i tilfælde, hvor et anlæg står over for en vedvarende afbrydelse i forsyningen af råmaterialer eller brændstoffer eller en afbrydelse af reduktionsteknikkens elementer som følge af force majeure, ved at fastsætte mindre strenge emissionsgrænseværdier og miljøpræstationsniveauer i en periode på højst tre måneder, som kan forlænges med tre måneder, hvis de ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i dette stykke varer ved, med forbehold af en forenklet vurdering, der begrunder årsagerne til og perioden for denne midlertidige tilpasning. Så snart leverings- eller reduktionsbetingelserne er genoprettet, sørger medlemsstaten for, at denne dispensation ophæves.
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver dispensation, der gives under de ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i første afsnit.
Kommissionen vurderer, om anvendelsen af dispensationsbestemmelsen er berettiget under behørig hensyntagen til kriterierne i dette afsnit. Hvis Kommissionen gør indsigelse, reviderer medlemsstaterne straks dispensationen i overensstemmelse hermed. Så snart leveringsbetingelserne er genoprettet, ophører undtagelsen med at finde anvendelse.
Ændring 128
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15a – stk. 1
1.  For at vurdere, om emissionsgrænseværdierne i henhold til artikel 14, stk. 1, litra h), overholdes, må korrektionen af målingerne til bestemmelse af de validerede gennemsnitlige emissionsværdier ikke overstige målemetodens måleusikkerhed.
1.  For at vurdere, om emissionsgrænseværdierne i henhold til artikel 14, stk. 1, litra h), overholdes, må korrektionen af målingerne til bestemmelse af de validerede gennemsnitlige emissionsværdier ikke overstige den måleusikkerhed, der er fastsat i henhold til metoden i EIPPCB's referencerapport om overvågning.
EIPPCB's referencerapport om overvågning ajourføres senest den ... [Publikationskontoret: indsæt dato = den første dag i måneden efter 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].
Ændring 129
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15a – stk. 2 – afsnit 1
Kommissionen vedtager senest den [OP please insert date = the first day of the month following 24 months after the date of entry into force of this Directive] en gennemførelsesretsakt, der fastlægger målemetoden til vurdering af overholdelsen af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen med hensyn til emissioner til luft og vand. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 75, stk. 2.
Kommissionen vedtager senest den ... [Publikationskontoret: indsæt dato = den første dag i måneden efter 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] en gennemførelsesretsakt, der fastlægger metoden til vurdering af overholdelsen af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen med hensyn til emissioner til luft og vand. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 75, stk. 2.
Ændring 130
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 15a – stk. 2 – afsnit 2
Den metode, der er omhandlet i første afsnit, skal som minimum omfatte bestemmelse af validerede gennemsnitlige emissionsværdier og fastsætte, hvordan måleusikkerheden og hyppigheden af overskridelser af emissionsgrænseværdierne skal tages i betragtning ved vurderingen af overholdelsen.
Den metode, der er omhandlet i første afsnit, skal som minimum omfatte bestemmelse af validerede gennemsnitlige emissionsværdier og fastsætte, hvordan måleusikkerheden som bestemt i EIPPCB's referencerapport om overvågning og hyppigheden af overskridelser af emissionsgrænseværdierne skal tages i betragtning ved vurderingen af overholdelsen.
Ændring 131
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 16 – stk. 2
13a)   Artikel 16, stk. 2, affattes således:
2.  Den kompetente myndighed fastsætter i en godkendelse for hvert enkelt anlæg eller i almindelige bindende forskrifter, hvor hyppigt den periodiske overvågning, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra e), skal finde sted.
"2. Den kompetente myndighed fastsætter i en godkendelse for hvert enkelt anlæg eller i almindelige bindende forskrifter, hvor hyppigt den periodiske overvågning, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra e), skal finde sted.
Med forbehold af første afsnit foretages den periodiske overvågning mindst én gang hvert femte år for grundvand og mindst én gang hvert tiende år for jordbund, medmindre en sådan overvågning baseres på en systematisk vurdering af risikoen for forurening.
Med forbehold af første afsnit foretages den periodiske overvågning som fastsat i BAT-konklusionerne, hvor det er relevant, og mindst én gang hvert tredje år for grundvand og mindst én gang hvert syvende år for jordbund, medmindre en sådan overvågning baseres på en systematisk vurdering af risikoen for forurening."
Ændring 132
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)
13b)   I artikel 16 tilføjes følgende stykke:
"2a. Kvalitetskontrollen af de laboratorier, der gennemfører overvågningen, baseres på internationale standarder såsom ISO 17025."
Ændring 133
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 17 – stk. 1
14a)   Artikel 17, stk. 1, affattes således:
1.  Når medlemsstaterne fastsætter almindelige bindende forskrifter, sikrer de, at der anvendes en integreret fremgangsmåde, og at miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så højt som det, der kan opnås med særlige godkendelsesvilkår for hvert anlæg.
"1. Når medlemsstaterne fastsætter almindelige bindende forskrifter, sikrer de, at der anvendes en integreret fremgangsmåde i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, afsnit 2a (nyt), og at miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så højt som det, der kan opnås med særlige godkendelsesvilkår for hvert anlæg."
Ændring 134
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 18 – stk. 1
Hvis miljøkvalitetsnormer kræver strengere betingelser end dem, der kan opnås ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, fastsættes der yderligere foranstaltninger i godkendelsen for at reducere anlæggets specifikke bidrag til forureningen i det pågældende område.
Hvis miljøkvalitetsnormer kræver strengere betingelser end dem, der kan opnås ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, fastsættes der yderligere foranstaltninger såsom fastsættelse af supplerende belastningsgrænser for de relevante forurenende stoffer i godkendelsen for at reducere anlæggets specifikke bidrag til forureningen i det pågældende område, uden at andre foranstaltninger, der kan træffes for at overholde miljøkvalitetsnormerne, berøres heraf.
Ændring 135
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 18 – stk. 2
Hvis godkendelsen indeholder strengere betingelser i overensstemmelse med stk. 1, skal driftslederen regelmæssigt overvåge koncentrationen af relevante forurenende stoffer i recipientmiljøet som følge af driften af de pågældende anlæg, og resultaterne af denne overvågning sendes til den kompetente myndighed. Hvis der er fastsat overvågnings- og målemetoder for de pågældende forurenende stoffer i anden relevant EU-lovgivning, anvendes sådanne metoder med henblik på den overvågning, der er omhandlet i dette stykke.
Hvis godkendelsen indeholder strengere betingelser i overensstemmelse med stk. 1, skal driftslederen regelmæssigt overvåge koncentrationen af og belastninger med relevante forurenende stoffer i recipientmiljøet som følge af driften af de pågældende anlæg, og resultaterne af denne overvågning sendes til den kompetente myndighed og driftslederne for drikkevandsanlæg og/eller spildevandsrensningsanlæg i de efterfølgende led, alt efter hvad der er relevant, hurtigst muligt efter at oplysningerne er fremkommet, og senest en måned efter at oplysningerne er fremkommet. Hvis der er fastsat overvågnings- og målemetoder for de pågældende forurenende stoffer, herunder såkaldte cocktaileffekter, i anden relevant EU-lovgivning, anvendes sådanne metoder med henblik på den overvågning, der er omhandlet i dette stykke.
Ændring 136
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 19
15a)  Artikel 19 affattes således:
Artikel 19
"Artikel 19
Udvikling inden for den bedste tilgængelige teknik
Udvikling inden for den bedste tilgængelige teknik
Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed følger med i eller underrettes om udviklingen inden for den bedste tilgængelige teknik og om offentliggørelse af nye eller ajourførte BAT-konklusioner og stiller disse informationer til rådighed for den berørte offentlighed.
Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed følger med i eller underrettes om udviklingen inden for den bedste tilgængelige teknik og om offentliggørelse af nye eller ajourførte BAT-konklusioner eller driftsregler og stiller disse informationer til rådighed for den berørte offentlighed."
Ændring 137
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 20 – stk. 1
15b)   Artikel 20, stk. 1, affattes således:
1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at driftslederen oplyser den kompetente myndighed om planlagte ændringer i anlæggets art eller funktionsmåde og om udvidelser af anlægget, når dette kan få følger for miljøet. I påkommende tilfælde ajourfører den kompetente myndighed godkendelsen.
"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at driftslederen oplyser den kompetente myndighed om planlagte ændringer i anlæggets art eller funktionsmåde og om udvidelser af anlægget, når dette kan få følger for miljøet, mindst seks måneder før gennemførelsen af en sådan ændring eller udvidelse. I påkommende tilfælde ajourfører den kompetente myndighed godkendelsen, herunder de relevante processer for udvidelsen."
Ændring 138
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 21 – stk. 1
15c)   Artikel 21, stk. 1, affattes således:
1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den kompetente myndighed med mellemrum i overensstemmelse med stk. 2-5 revurderer alle godkendelsesvilkårene og ajourfører dem, når det er nødvendigt for at sikre, at direktivet overholdes.
"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den kompetente myndighed med mellemrum i overensstemmelse med stk. 2-5 revurderer alle godkendelsesvilkårene og ajourfører dem, når det er nødvendigt for at sikre, at direktivet overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder tager godkendelsen op til fornyet overvejelse mindst hvert ottende år."
Ændring 139
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a
15d)   Artikel 21, stk. 3, andet afsnit, litra a), erstattes af følgende:
a)   at alle godkendelsesvilkårene for det berørte anlæg revurderes og om nødvendigt ajourføres for at sikre overholdelsen af dette direktiv, navnlig artikel 15, stk. 3 og 4, hvis det er relevant
"a) at alle godkendelsesvilkårene for det berørte anlæg revurderes og om nødvendigt ajourføres for at sikre overholdelsen af dette direktiv, navnlig artikel 15, stk. 3, 3a og 4, hvis det er relevant"
Ændring 305
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 e (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)
15e)   I artikel 21 indsættes følgende stykke:
"3a. Uanset stk. 3 kan den kompetente myndighed for virksomheder, som gennemfører en gennemgribende industriel omstilling i overensstemmelse med artikel 3 med henblik på opfyldelse af Unionens mål om en ren, cirkulær og klimaneutral økonomi gennem opførelse af nye anlæg, eller som har fået tilladelse til nye anlæg, udskyde revurderingen og ajourføringen af godkendelsen af de pågældende aktiviteter – uden at dette berører de relevante bestemmelser i de sektorspecifikke kapitler – indtil omstillingen er afsluttet, dog senest til 2035."
Ændring 140
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 og 2
16a)   Artikel 22, stk. 2, første og andet afsnit, affattes således:
2.   Hvor aktiviteten indebærer, at der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer, skal driftslederen med henblik på en mulig forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet udarbejde en basistilstandsrapport og indsende den til den kompetente myndighed, før driften af et anlæg påbegyndes, eller før godkendelsen af et anlæg ajourføres, første gang efter den 7. januar 2013.
"2. Hvor aktiviteten indebærer, at der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer, skal driftslederen med henblik på en mulig forurening af jordbund, overfladevand eller grundvand på anlægsområdet udarbejde en basistilstandsrapport og indsende den til den kompetente myndighed, før driften af et anlæg påbegyndes, eller før godkendelsen af et anlæg ajourføres, første gang efter den 7. januar 2013.
Basistilstandsrapporten skal indeholde informationer, der gør det muligt at bestemme jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening, så der kan foretages en kvantificeret sammenligning med tilstanden, når aktiviteterne ophører definitivt, jf. stk. 3.
Basistilstandsrapporten skal indeholde informationer, der gør det muligt at bestemme jordbundens, overfladevandets og grundvandets tilstand med hensyn til forurening, så der kan foretages en kvantificeret sammenligning med tilstanden, når aktiviteterne ophører definitivt, jf. stk. 3."
Ændring 141
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1
16b)   Artikel 22, stk. 3, afsnit 1, affattes således:
Ved definitivt aktivitetsophør vurderer driftslederen jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med relevante farlige stoffer, der er brugt, fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis anlægget har medført betydelig forurening af jordbund eller grundvand med farlige stoffer sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere denne forurening, så anlægsområdet føres tilbage til denne tilstand. Med henblik herpå kan der tages hensyn til sådanne foranstaltningers tekniske gennemførlighed.
"Ved definitivt aktivitetsophør vurderer driftslederen jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med relevante farlige stoffer, der er brugt, fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis anlægget har medført betydelig forurening af jordbund, overfladevand eller grundvand med farlige stoffer sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal driftslederen træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere denne forurening, så anlægsområdet føres tilbage til denne tilstand. Med henblik herpå kan der tages hensyn til sådanne foranstaltningers tekniske gennemførlighed."
Ændring 142
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2
16c)   Artikel 23, stk. 4, afsnit 2, affattes således:
Denne hyppighed fastsættes på grundlag af en systematisk bedømmelse af den miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. og må ikke være på over et år for de anlæg, der er forbundet med størst risiko, og tre år for de anlæg, der er forbundet med mindst risiko.
"Denne hyppighed fastsættes på grundlag af en systematisk bedømmelse af den miljømæssige risiko ved de berørte anlæg. og må ikke være på over et år for de anlæg, der er forbundet med størst risiko, og tre år for de anlæg, der er forbundet med mindst risiko. Offentligheden informeres om bedømmelsen af den miljømæssige risiko ved anlæggene."
Ændring 143
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 5
16d)   Artikel 23, stk. 4, afsnit 5, affattes således:
Kommissionen kan vedtage retningslinjer for kriterierne for bedømmelsen af den miljømæssige risiko.
"Senest to år efter gennemførelsen af dette direktiv vedtager og ajourfører Kommissionen, hvor det er relevant, regelmæssigt retningslinjer for kriterierne for bedømmelsen af den miljømæssige risiko."
Ændring 144
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra a – point -i (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 24 – stk. 1 – litra b
-i)   Artikel 24, stk. 1, litra b), affattes således:
b)  udstedelse af en godkendelse til en væsentlig ændring
"b) udstedelse eller revurdering af en godkendelse til en væsentlig ændring"
Ændring 145
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b – nr. i
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 24 – stk. 2 – indledning
2.  Når der er truffet en afgørelse om udstedelse, revurdering eller ajourføring af en godkendelse, stiller den kompetente myndighed følgende informationer til rådighed for offentligheden, herunder systematisk via internettet, gratis og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere, i forbindelse med litra a), b) og f):
2.  Når der er truffet en afgørelse om udstedelse, revurdering eller ajourføring af en godkendelse, stiller den kompetente myndighed følgende informationer til rådighed for offentligheden, herunder systematisk via internettet, på sit websted, på en webside, der er let at finde, gratis og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere, i forbindelse med litra a), b) og f):
Ændring 146
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b – nr. i a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 24 – stk. 2 – litra a a (nyt)
ia)   I artikel 24, stk. 2, indsættes følgende litra aa) (nyt):
"aa) resuméet af godkendelsen, jf. artikel 5, stk. 4"
Ændring 147
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b – nr. ii a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 24 – stk. 2 – litra e
iia)   Artikel 24, stk. 2, litra e), affattes således:
e)  hvordan de i artikel 14 anførte godkendelsesvilkår, herunder emissionsgrænseværdierne, er fastsat i forhold til den bedste tilgængelige teknik og til de emissionsniveauer, der forbindes med den bedste tilgængelige teknik
"e) hvordan de i artikel 14 anførte godkendelsesvilkår, herunder emissionsgrænseværdierne og miljøpræstationsniveauer, er fastsat i forhold til den bedste tilgængelige teknik og til de emissionsniveauer og miljøpræstationsniveauer, der forbindes med den bedste tilgængelige teknik"
Ændring 148
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra c
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 24 – stk. 3 – indledning
3.  Den kompetente myndighed stiller ligeledes følgende til rådighed for offentligheden, herunder systematisk via internettet, gratis og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere:
3.  Den kompetente myndighed stiller ligeledes følgende til rådighed for offentligheden, herunder systematisk via internettet, på sit websted, på en webside, der er let at finde, gratis og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere:
Ændring 149
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra c
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 24 – stk. 3 – litra b
b)  resultaterne af den overvågning af emissionerne, der skal foretages i henhold til godkendelsesvilkårene, og som den kompetente myndighed er i besiddelse af
b)  resultaterne af den overvågning af emissionerne, der skal foretages i henhold til godkendelsesvilkårene, og som den kompetente myndighed opbevarer i en database, der gør det muligt at downloade datasæt baseret på søgninger
Ændring 150
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 25 – stk. 1 – indledning
17a)   Artikel 25, stk. 1, indledningen, affattes således:
Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres relevante nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed har adgang til ved en domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af artikel 24, når en af følgende betingelser er opfyldt:
"Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres relevante nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed har adgang til ved en domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af artikel 14, artikel 17, stk. 1-3, og artikel 22 og 24, når en af følgende betingelser er opfyldt:"
Ændring 151
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2
Søgsmålskompetencen i prøvelsesproceduren ikke være betinget af den rolle, som medlemmet af den berørte offentlighed spillede under deltagelsen i beslutningsprocedurerne i henhold til dette direktiv.
Søgsmålskompetencen i prøvelsesproceduren er ikke betinget af den rolle, som medlemmet af den berørte offentlighed spillede under deltagelsen i beslutningsprocedurerne i henhold til dette direktiv.
Ændring 152
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 25 – stk. 3
18a)   Artikel 25, stk. 3, affattes således:
3.  Medlemsstaterne fastsætter, hvad der forstås ved tilstrækkelig interesse og krænkelse af en rettighed, i overensstemmelse med målet om at give den berørte offentlighed vidtgående adgang til klage og domstolsprøvelse.
"3. Medlemsstaterne fastsætter, hvad der forstås ved tilstrækkelig interesse og krænkelse af en rettighed, i overensstemmelse med målet om at give den berørte offentlighed vidtgående adgang til klage og domstolsprøvelse.
Med henblik herpå anses den interesse, som enhver ikke-statslig organisation, der arbejder for miljøbeskyttelse og opfylder eventuelle krav efter national lovgivning, har, for tilstrækkelig, jf. stk. 1, litra a).
Med henblik herpå anses den interesse, som enhver ikkestatslig organisation, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse og opfylder eventuelle krav i henhold til national lovgivning, har, og interesserne hos enhver subnational offentlig myndighed, hvis område eller befolkning kan blive negativt påvirket af manglende overholdelse af dette direktiv, for tilstrækkelig, jf. stk. 1, litra a).
Sådanne organisationer anses også for at have rettigheder, der kan krænkes, jf. stk. 1, litra b).
Sådanne organisationer og myndigheder anses også for at have rettigheder, der kan krænkes, jf. stk. 1, litra b)."
Ændring 153
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 26 – stk. 1
1.  Konstaterer en medlemsstat, at driften af et anlæg kan få en betydelig, negativ indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat, eller fremsætter en medlemsstat, der kan blive berørt i betydelig grad, en anmodning, fremsender den medlemsstat, på hvis område der blev ansøgt om godkendelse i henhold til artikel 4 eller artikel 20, stk. 2, den anden medlemsstat de informationer, der skal gives eller stilles til rådighed i henhold til bilag IV, samtidig med at den stiller disse til rådighed for offentligheden. På grundlag af disse informationer gennemføres konsultationer mellem de to medlemsstater, og det sikres samtidig, at bemærkningerne fra den medlemsstat, der kan blive berørt i betydelig grad, fremsættes, inden den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område, der blev ansøgt om godkendelse, træffer sin afgørelse. Hvis den medlemsstat, der kan blive berørt i betydelig grad, ikke fremsætter bemærkninger inden for fristen for høring af den berørte offentlighed, indleder den kompetente myndighed godkendelsesproceduren.
1.  Konstaterer en medlemsstat, at driften af et anlæg kan få en betydelig, negativ indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat, eller fremsætter en medlemsstat, der kan blive berørt i betydelig grad, en anmodning, fremsender den medlemsstat, på hvis område der blev ansøgt om godkendelse i henhold til artikel 4 eller artikel 20, stk. 2, eller på hvis område en godkendelse blev revurderet i henhold til artikel 21, den anden medlemsstat de informationer, der skal gives eller stilles til rådighed i henhold til bilag IV, samtidig med at den stiller disse til rådighed for offentligheden og senest efter tre måneder. På grundlag af disse informationer gennemføres konsultationer mellem de to medlemsstater, og det sikres samtidig, at bemærkningerne fra den medlemsstat, der kan blive berørt i betydelig grad, fremsættes, inden den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område, der blev ansøgt om godkendelse, træffer sin afgørelse. Hvis den medlemsstat, der kan blive berørt i betydelig grad, ikke fremsætter bemærkninger inden for fristen for høring af den berørte offentlighed, indleder den kompetente myndighed godkendelsesproceduren.
Ændring 154
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)
19a)   I artikel 26 tilføjes følgende stykke:
"4a. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder etablerer passende regionale grænseoverskridende kommunikationskanaler."
Ændring 155
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv 2010/75/EU
Kapitel IIa – overskrift
FREMME AF INNOVATION
MULIGGØRELSE OG FREMME AF INNOVATION
Ændring 156
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27 – stk. 1
Medlemsstaterne tilskynder, hvor det er relevant, til udvikling og anvendelse af ny teknik, navnlig når denne teknik er identificeret i BAT-konklusionerne eller BAT-referencedokumenterne eller af innovationscentret for industriel omdannelse og industrielle emissioner som omhandlet i artikel 27a.
Uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, tilskynder medlemsstaterne, hvor det er relevant, til udvikling og anvendelse af ny teknik, navnlig når denne teknik er identificeret i BAT-konklusionerne eller BAT-referencedokumenterne eller af innovationscentret for industriel omdannelse og industrielle emissioner som omhandlet i artikel 27a.
Ændring 157
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27a – stk. 2
2.  Centret indsamler og analyserer oplysninger om innovative teknikker, herunder ny teknik, der er relevante for aktiviteter, som er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og beskriver deres udviklingsniveau og miljøpræstationer. Kommissionen tager hensyn til centrets resultater under udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for udvekslingen af informationer som omhandlet i artikel 13, stk. 3, litra b), og under udarbejdelsen, revisionen og ajourføringen af BAT-referencedokumenterne som omhandlet i artikel 13, stk. 1.
2.  Centret indsamler og analyserer oplysninger om innovative teknikker, herunder ny teknik, der er relevante for aktiviteter, som er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og beskriver deres udviklingsniveau og miljøpræstationer. Kommissionen tager hensyn til centrets resultater under udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for udvekslingen af informationer som omhandlet i artikel 13, stk. 3, litra b), og under udarbejdelsen, revisionen og ajourføringen efter en vurdering fra den relevante tekniske arbejdsgruppe i Sevilla af BAT-referencedokumenterne som omhandlet i artikel 13, stk. 1.
Ændring 158
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27a – stk. 3 – litra e a (nyt)
ea)   repræsentanter for de berørte landbrugere
Ændring 159
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27a – stk. 3 – litra g
g)  ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse
g)  ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet
Ændring 160
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27b – stk. 1
Med forbehold af artikel 18 kan den kompetente myndighed dispensere midlertidigt fra kravene i artikel 15, stk. 2 og 3, og fra principperne i artikel 11, litra a) og b), i forbindelse med afprøvning af ny teknik i et samlet tidsrum på højst 24 måneder.
Med forbehold af artikel 18 og artikel 2, stk. 2, kan den kompetente myndighed dispensere midlertidigt fra kravene i artikel 15, stk. 2 og 3, og fra principperne i artikel 11, litra a) og b), i forbindelse med afprøvning af ny teknik i et samlet tidsrum på højst 36 måneder, forudsat at brugen af denne nye teknik ved udløbet af det fastsatte tidsrum enten ophører eller fører til emissionsniveauer, der mindst svarer til dem, der opnås med den bedste tilgængelige teknik.
Ændring 274
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27c – stk. 1
Uanset artikel 21, stk. 3, kan den kompetente myndighed fastsætte emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne senest seks år efter offentliggørelsen af en afgørelse om BAT-konklusioner i henhold til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs hovedaktivitet, under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med ny teknik som fastlagt i afgørelserne om BAT-konklusioner.
Uanset artikel 15, stk. 3 og 3a, og artikel 21, stk. 3, kan den kompetente myndighed efter anmodning fra en driftsleder fastsætte vejledende emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne senest seks år efter offentliggørelsen af en afgørelse om BAT-konklusioner i henhold til artikel 13, stk. 5, vedrørende et anlægs hovedaktivitet, under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med ny teknik som fastlagt i afgørelserne om BAT-konklusioner. Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder underretter INCITE om de nye teknikker, som der er udstedt en godkendelse til.
Ændring 258
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne kræver, at driftslederen senest den 30. juni 2030 inkluderer en omstillingsplan for hvert anlæg med en af de i bilag I, punkt 1, 2, 3, 4, 6.1a og 6.1, litra b), nævnte aktiviteter i sit miljøledelsessystem som omhandlet i artikel 14a. Omstillingsplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan anlægget vil omstille sig i perioden 2030-2050 med henblik på at bidrage til udviklingen af en bæredygtig, ren, cirkulær og klimaneutral økonomi senest i 2050, ved brug af det i stk. 4 omhandlede format.
Medlemsstaterne anmoder om, at driftslederen senest den 30. juni 2030 inkluderer en vejledende omstillingsplan for virksomhedens samlede aktiviteter i bilag I, punkt 1, 2, 3, 4, 6.1, litra a) og b), i sit miljøledelsessystem som omhandlet i artikel 14a. Omstillingsplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan virksomheden vil omstille sig i perioden 2030-2050 med henblik på at bidrage til udviklingen af en bæredygtig, ren, cirkulær og klimaneutral økonomi senest i 2050, ved brug af det i stk. 4 omhandlede format. Omstillingsplanen skal indeholde specifikke oplysninger om, hvordan virksomheden planlægger at blive mere energi-, vand- og ressourceeffektiv ved at fastlægge de foranstaltninger, der vil blive gennemført for at reducere det samlede forbrug og forbedre effektiviteten af dens aktiviteter.
Ændring 163
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 1 – afsnit 2
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det revisionsorgan, som driftslederen har indgået kontrakt med som led i sit miljøledelsessystem, senest den 31. december 2031 vurderer, om de i stk. 1, første afsnit, omhandlede omstillingsplaner opfylder kravene i gennemførelsesretsakten omhandlet i stk. 4.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det revisionsorgan, som driftslederen har indgået kontrakt med som led i sit miljøledelsessystem, senest et år efter de frister, der er fastsat i første afsnit, vurderer, om de i første afsnit omhandlede omstillingsplaner opfylder kravene i den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, med henblik på at bidrage til fremkomsten af en bæredygtig, ren, cirkulær og klimaneutral økonomi senest i 2050.
Ændring 164
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
Hvis elementer i omstillingsplanerne allerede er udarbejdet andetsteds og er i overensstemmelse med denne bestemmelse, kan der i omstillingsplanen henvises til de relevante dokumenter.
Ændring 165
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de i stk. 1 omhandlede omstillingsplaner regelmæssigt revideres og om nødvendigt revideres.
Ændring 166
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 2 – afsnit 1
Medlemsstaterne kræver, at driftslederen som led i revurderingen af godkendelsesvilkårene i henhold til artikel 21, stk. 3, efter offentliggørelsen af afgørelser om BAT-konklusioner efter den 1. januar 2030, inkluderer en omstillingsplan for hvert anlæg med en af de i bilag I nævnte aktiviteter, som ikke er omhandlet i stk. 1, i sit miljøledelsessystem omhandlet i artikel 14a. Omstillingsplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan anlægget vil omstille sig i perioden 2030-2050 med henblik på at bidrage til udviklingen af en bæredygtig, ren, cirkulær og klimaneutral økonomi senest i 2050, ved brug af det i stk. 4 omhandlede format.
Medlemsstaterne kræver, at driftslederen, der udfører en af de aktiviteter, der er opført i bilag I, og som ikke er omhandlet i stk. 1, senest den 1. januar 2030, inkluderer en omstillingsplan som fastsat i stk. 1 i denne artikel i sit miljøledelsessystem omhandlet i artikel 14a. Omstillingsplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan anlægget vil omstille sig i perioden 2030-2050 med henblik på at bidrage til udviklingen af en bæredygtig, ren, cirkulær og klimaneutral økonomi senest i 2050, ved brug af det i stk. 4 omhandlede format.
Ændring 167
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 2 – afsnit 2
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det revisionsorgan, som driftslederen har indgået kontrakt med som led i sit miljøledelsessystem, vurderer, om de i stk. 2, første afsnit, omhandlede omstillingsplaner opfylder kravene i gennemførelsesretsakten omhandlet i stk. 4.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det revisionsorgan, som driftslederen har indgået kontrakt med som led i sit miljøledelsessystem, vurderer, om de i stk. 2, første afsnit, omhandlede vejledende omstillingsplaner opfylder kravene i den delegerede retsakt i stk. 4.
Ændring 260
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 3
3.  Driftslederen offentliggør sin omstillingsplan og resultaterne af den i stk. 1 og 2 omhandlede vurdering som led i offentliggørelsen af sit miljøledelsessystem.
3.  Virksomheden offentliggør sin omstillingsplan, dens ajourføringer og resultaterne af den i stk. 1 og 2 omhandlede vurdering som led i offentliggørelsen af sit miljøledelsessystem.
Ændring 168
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 4
4.  Kommissionen vedtager senest den 30. juni 2028 en gennemførelsesretsakt, der fastlægger formatet for omstillingsplanerne. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 75, stk. 2."
4.  Kommissionen vedtager senest den 30. juni 2026 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 76 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge formatet for omstillingsplanerne og listen over de 200 mest forurenende anlæg.
Kommissionen revurderer senest i 2035 indholdet og formatet af omstillingsplanen og tilføjer om nødvendigt ved hjælp af delegerede retsakter elementer såsom sektorspecifikke milepæle samt en beskrivelse af formatet for deres rapportering, hvor det er nødvendigt, til omstillingsplanerne og senest i 2040 listen over de 200 mest forurenende anlæg, der efter luftforurenende stoffer også tager hensyn til vandforurenende stoffer.
Ændring 169
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 27d – stk. 4 a (nyt)
4a.   Medlemsstaterne pålægger, hvor det er relevant, driftsledere af anlæg at vurdere fordelene ved at benytte digitale værktøjer med henblik på at forbedre anlæggenes miljøpræstationer.
Ændring 170
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 30 – stk. 5
22a)  Artikel 30, stk. 5, affattes således:
5.   Den kompetente myndighed kan i op til seks måneder dispensere fra pligten til at overholde de i stk. 2 og 3 omhandlede emissionsgrænseværdier for svovldioxid for et fyringsanlæg, der med henblik herpå normalt anvender svovlfattigt brændsel, når driftslederen ikke kan overholde disse grænseværdier på grund af en forsyningsafbrydelse, der skyldes alvorlig knaphed på svovlfattigt brændsel.
"5. Den kompetente myndighed kan i op til seks måneder dispensere fra pligten til at overholde de i stk. 2 og 3 omhandlede emissionsgrænseværdier for svovldioxid for et fyringsanlæg, der med henblik herpå normalt anvender svovlfattigt brændsel, når driftslederen ikke kan overholde disse grænseværdier på grund af en forsyningsafbrydelse, der skyldes alvorlig knaphed på svovlfattigt brændsel.
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om dispensationer efter første afsnit.
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om dispensationer efter første afsnit og forelægger Kommissionen dokumentation for manglen samt en detaljeret begrundelse for, hvorfor dispensationen er nødvendig."
Ændring 171
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 30 – stk. 6 – afsnit 3
22b)  Artikel 30, stk. 6, tredje afsnit, affattes således:
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver dispensation som omhandlet i første afsnit.
"Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver dispensation som omhandlet i første afsnit og forelægger Kommissionen dokumentation for forsyningsafbrydelsen og en detaljeret begrundelse for, hvorfor dispensationen er nødvendig."
Ændring 172
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 30 – stk. 9 – afsnit 1 – litra c
22c)  I artikel 30, stk. 9, affattes første afsnit, litra c), således:
c)  fyringsanlæg, der fyres med andre gasser end naturgas
"c) fyringsanlæg, der fyrer med andre gasser end fossile eller biogene gasser"
Ændring 294
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 34a
22d)   Som artikel 34a indsættes:
"1. Medlemsstaterne kan indtil den 31. december 2029 undtage fyringsanlæg, der var en del af et lille isoleret system den ... [ikrafttrædelsesdato], fra at overholde emissionsgrænseværdierne omhandlet i artikel 30, stk. 2, og i artikel 15, stk. 3, for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, eller i givet fald afsvovlingssatserne omhandlet i artikel 31. De emissionsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er fastsat i disse fyringsanlægs godkendelse, især i henhold til kravene i direktiv 2001/80/EF og 2008/1/EF, bibeholdes som minimum.
Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at emissionerne overvåges, og at der ikke forårsages væsentlig forurening. Medlemsstaterne kan kun undtage anlæg fra emissionsgrænseværdierne, når alle mindre forurenende foranstaltninger, som er mulige, har været forsøgt anvendt. Undtagelsen må ikke gælde i en længere periode end nødvendigt.
2.  Fra den 1. januar 2030 skal de pågældende fyringsanlæg overholde de emissionsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3.
3.  De medlemsstater, der har givet undtagelser i henhold til stk. 1, gennemfører en overholdelsesplan, der omfatter de fyringsanlæg, der er omfattet af en undtagelse i henhold til stk. 1. Overholdelsesplanen skal indeholde de foranstaltninger, som medlemsstaten har truffet for at sikre overholdelse af de emissionsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, senest den 31. december 2029. Planen skal også indeholde foranstaltninger til minimering af omfanget og varigheden af de forurenende emissioner i den periode, som planen omfatter, og oplysninger om foranstaltninger til efterspørgselsstyring og muligheder for omlægning til renere alternativer såsom brug af vedvarende energi og sammenkobling med fastlandsnettene.
4.  Senest den ... [ikrafttrædelsesdato + seks måneder] meddeler medlemsstaterne Kommissionen deres overholdelsesplan. Kommissionen vurderer planen, og hvis Kommissionen ikke har gjort indsigelse senest 12 måneder fra modtagelsen af en plan, skal den berørte medlemsstat betragte sin plan som accepteret. Hvis Kommissionen gør indsigelse med den begrundelse, at planen ikke garanterer, at de berørte anlæg opfylder kravene senest den 31. december 2029, eller at den ikke minimerer omfanget og varigheden af de forurenende emissioner i den periode, som planen omfatter, meddeler medlemsstaten en revideret plan senest seks måneder, efter at Kommissionen har underrettet medlemsstaten om sin indsigelse. For så vidt angår vurderingen af en ny udgave af en plan, som en medlemsstat meddeler Kommissionen, er den i andet afsnit omhandlede periode seks måneder.
5.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fremskridtene med de foranstaltninger, der er beskrevet i planen, senest den ... [ikrafttrædelsesdato + 18 måneder] og ved udgangen af hvert efterfølgende kalenderår. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle senere ændringer af planen. For så vidt angår vurderingen af en ny udgave af en plan, som en medlemsstat meddeler Kommissionen, er den i stk. 5, andet afsnit, omhandlede periode seks måneder.
6.  Den kompetente myndighed gør dispensationen og de fastsatte vilkår offentligt tilgængelige i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2."
Ændring 173
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
a)  forbrændingen ikke medfører emissioner, der er større end fra forbrændingen af de mindst forurenende brændstoffer på markedet, som kan forbrændes i anlægget
a)  forbrændingen medfører emissioner, der er lavere end fra forbrændingen af de mindst forurenende brændstoffer på markedet, som kan forbrændes i anlægget
Ændring 174
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)
23a)  I artikel 42 tilføjes følgende stykke:
"2a. Anlæg som omhandlet i stk. 2, litra b), skal indberette data om den samlede affaldsmængde, som forbrændes, herunder mængder og karakteristika for farligt affald som omhandlet i artikel 45, stk. 2, litra b), emissioner til luft og vand samt spildevandsudledningers pH, temperatur og gennemstrømning."
Ændring 175
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)
23b)  I artikel 50 indsættes stk. 2a (nyt):
"2a. Emissioner til luft fra affaldsforbrændings- og medforbrændingsanlæg skal også overvåges under andre end normale driftsforhold, navnlig emissioner af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB'er under opstart og nedlukning. Forbrændings- og medforbrændingsanlæggene skal forhindre emissioner af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB'er under alle former for drift, herunder andre end normale driftsforhold, bl.a. ved at sikre, at systemet til røggasrensning er i fuld drift inden affaldsindfyringen."
Ændring 176
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 55 – stk. 2
23c)  Artikel 55, stk. 2, affattes således:
2.  For affaldsforbrændings- eller affaldsmedforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen skal den i artikel 72 omhandlede rapport indeholde informationer om, hvordan anlægget fungerer og overvåges, samt gøre rede for, hvordan forbrændings- eller medforbrændingsprocessen drives, og hvor store emissionerne til luft og vand er i forhold til emissionsgrænseværdierne. Disse informationer offentliggøres.
"2. For affaldsforbrændings- eller affaldsmedforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen skal den i artikel 72 omhandlede rapport indeholde informationer om, hvordan anlægget fungerer og overvåges, samt gøre rede for, hvordan forbrændings- eller medforbrændingsprocessen drives, og hvor store emissionerne til luft og vand er i forhold til emissionsgrænseværdierne. Dette bør omfatte emissionsdata angivet i bruttoværdier og originale laboratorieanalyserapporter. Disse informationer offentliggøres."
Ændring 177
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 58 – stk. 1
23d)  Artikel 58, stk. 1, affattes således:
Stoffer eller blandinger, som på grund af deres indhold af flygtige organiske forbindelser klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske efter forordning (EF) nr. 1272/2008 (EF) har fået tildelt eller bør tildeles faresætningerne H340, H350, H350i, H360D eller H360F, skal så vidt muligt snarest erstattes af mindre skadelige stoffer eller blandinger.
"Stoffer eller blandinger, som på grund af deres indhold af flygtige organiske forbindelser, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske efter forordning (EF) nr. 1272/2008 (EF), har fået tildelt eller bør tildeles faresætningerne H340, H350, H350i, H360D eller H360F, eller som er klassificeret som persistente, bioakkumulerbare og giftige eller hormonforstyrrende i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal så vidt muligt snarest erstattes af mindre skadelige stoffer eller blandinger."
Ændring 178
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 e (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 63 – stk. 2
23e)  Artikel 63, stk. 2, affattes således:
2.  Hvis et bestående anlæg ændres væsentligt, eller efter væsentlige ændringer falder ind under dette direktivs anvendelsesområde for første gang, betragtes den del af anlægget, der ændres væsentligt, som et nyt anlæg, medmindre de samlede emissioner fra hele anlægget ikke overskrider dem, der ville forekomme, hvis den væsentligt ændrede del blev betragtet som et nyt anlæg, i hvilket tilfælde det betragtes som et bestående anlæg.
"2. Hvis et bestående anlæg ændres væsentligt, eller efter væsentlige ændringer falder ind under dette direktivs anvendelsesområde for første gang, betragtes den del af anlægget, der ændres væsentligt, som et nyt anlæg."
Ændring 179
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 f (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 64 – stk. 2 – litra d a) (nyt)
23f)  I artikel 64, stk. 2, tilføjes følgende litra:
"da) barrierer for genanvendelse og genbrug af organiske opløsningsmidler og måder at fjerne disse barrierer på."
Ændring 180
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 g (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70 – stk. 3
23g)  Artikel 70, stk. 3, affattes således:
3.  Overvågningen udføres efter CEN's standarder, hvis de foreligger, og ellers efter ISO-standarder eller nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
"3. Overvågningen udføres efter CEN's standarder, hvis de foreligger, og ellers efter ISO-standarder eller nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet. Dette gælder også for kvalitetssikringssystemet i det laboratorium, der udfører overvågningen."
Ændring 253
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70 a – stk. 1
Dette kapitel finder anvendelse på de aktiviteter, der er anført i bilag Ia, som udføres i et omfang som angivet ved de kapacitetstærskler, der er anført i dette bilag.
Dette kapitel finder anvendelse på alle af følgende aktiviteter med opdræt af svin og fjerkræ, der når den laveste tærskel:
a)  bedrift eller landbrugsanlæg:
i)  hvor der er flere end 40 000 pladser til fjerkræ
ii)  hvor der er flere end 2 000 pladser til fedesvin (over 30 kg) eller
iii)  flere end 750 pladser til søer.
eller
b)  bedrift eller landbrugsanlæg med 750 storkreaturer (SK) eller derover. Den omtrentlige modværdi i SK skal baseres på de koefficienter, der er fastsat i bilag -Ia til nærværende direktiv.
Ændring 181
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70a – stk. 1 a (nyt)
Senest ... [den første dag i måneden efter 24 måneder efter datoen for den delegerede retsakts ikrafttræden som omhandlet i stk. 3] kan produkter fra opdrætsaktiviteter, der er omfattet af kapitel VIa, bringes i omsætning på EU-markedet, forudsat at det anlæg, hvor opdrætsaktiviteten finder sted, opfylder ensartede betingelser i de driftsregler, der er omhandlet i denne artikel, eller hvis importørerne giver oprindelsesgarantier fra tredjelande, der anses for at være sammenlignelige med hensyn til effektivitet. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor importen finder sted, kontrollerer, at de importerede produkter opfylder kravene. Kommissionen forelægger senest ... [den første dag i måneden efter 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] en delegeret retsakt med henblik på at fastlægge en WTO-konsistent metode, der fastsætter proceduren for markedsføring af produkter på EU-markedet og verifikationsproceduren for den kompetente myndighed for at sikre lige vilkår.
Ændring 182
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70b – stk. 1
Hvis to eller flere anlæg ligger tæt på hinanden, og driftslederen er den samme, eller hvis anlæggene er under kontrol af driftsledere, der indgår i et økonomisk eller juridisk forhold, anses de pågældende anlæg for at være en enkelt enhed ved beregningen af kapacitetstærsklen omhandlet i artikel 70a.
Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at hvis to eller flere anlæg, der udøver opdrætsaktiviteter, ligger tæt på hinanden, og driftslederen er den samme, eller hvis anlæggene er under kontrol af driftsledere, der indgår i et økonomisk eller juridisk forhold, anses de pågældende anlæg for at være en enkelt enhed ved beregningen af kapacitetstærsklen omhandlet i artikel 70a. Medlemsstaterne skal sikre, at denne regel ikke anvendes til at omgå forpligtelserne i henhold til dette direktiv. Senest den ... [den første dag 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] offentliggør Kommissionen efter høring af medlemsstaterne retningslinjer om kriterierne for at anse forskellige anlæg for at være en enkelt enhed i henhold til stk. 1.
Ændring 183
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – overskrift
Godkendelser
Godkendelser og registreringer
Ændring 184
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – stk. 1
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at intet anlæg, der falder ind under dette kapitels anvendelsesområde, drives uden godkendelse, og at driften heraf er i overensstemmelse med driftsreglerne i artikel 70i.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at intet anlæg, der falder ind under dette kapitels anvendelsesområde, drives uden godkendelse eller uden at være registreret, og at den i bilag Ia omhandlede drift af alle anlæg er i overensstemmelse med driftsreglerne på ensartede betingelser, jf. artikel 70i.
Medlemsstaterne skal anvende en lignende, allerede eksisterende registreringsprocedure for at undgå at skabe en administrativ byrde. Dette kapitel finder anvendelse på intensivt opdræt af fjerkræ og svin:
a)  hvor der er flere end 40 000 pladser til fjerkræ
b)   hvor der er flere end 2 000 pladser til fedesvin (over 30 kg) eller
c)   flere end 750 pladser til søer.
Ændring 185
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – stk. 2 – indledning
2.  En ansøgning om godkendelse skal mindst indeholde en beskrivelse af følgende elementer:
2.  En registrering eller en ansøgning om godkendelse skal mindst indeholde en beskrivelse af følgende elementer:
Ændring 186
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – stk. 2 – litra b
b)  dyretypen
b)  dyretypen og husdyrtætheden
Ændring 187
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – stk. 2 – litra e
e)  arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget til de enkelte miljømedier.
e)  arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget til de enkelte miljømedier under normale driftsvilkår.
Ændring 188
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – stk. 2 – litra ea (nyt)
ea)   Ca. antal dage, som dyrene tilbragte uden for stalden.
Ændring 189
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – stk. 4
4.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at driftslederen straks oplyser den kompetente myndighed om enhver planlagt væsentlig ændring af anlæg, der falder ind under dette kapitels anvendelsesområde, når dette kan få følger for miljøet. I påkommende tilfælde revurderer og ajourfører den kompetente myndighed godkendelsen.
4.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at driftslederen straks oplyser den kompetente myndighed om enhver planlagt væsentlig ændring af anlæg, der falder ind under dette kapitels anvendelsesområde, når dette kan få følger for miljøet. I påkommende tilfælde revurderer og ajourfører den kompetente myndighed godkendelsen eller anmoder driftslederen om at ansøge om en godkendelse eller foretage en ny registrering.
Ændring 190
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70c – stk. 4 a (nyt)
4a.   Kommissionen skal senest to år efter den fulde gennemførelse af driftsreglerne indsende en rapport til Europa-Parlamentet med en vurdering af systemets indvirkning på den økonomiske rentabilitet af de landbrugsanlæg, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, omkostninger relateret til godkendelses- og registreringssystemer og de emissionsreduktioner, der er opnået ved de gennemførte foranstaltninger, med inddragelse af alle omkostninger og fordele relateret til overholdelse af de fastsatte betingelser med sigte på at tilpasse visse gennemførelsesbestemmelser, som stammer fra direktivet, i overensstemmelse hermed.
Ændring 191
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70 d – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne sikrer, at driftslederen overvåger emissioner og hermed forbundne miljøpræstationsniveauer i overensstemmelse med driftsreglerne i artikel 70i.
Medlemsstaterne sikrer, at driftslederen overvåger emissioner og hermed forbundne miljøpræstationsniveauer under ensartede betingelser i overensstemmelse med driftsreglerne, der er fastsat i den delegerede retsakt, jf artikel 70i.
Ændring 192
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70d – stk. 1 – afsnit 2
Driftslederen opbevarer en fortegnelse over — og bearbejder — alle overvågningsresultater i en periode på mindst seks år på en sådan måde, at det er muligt at kontrollere, at de emissionsgrænseværdier og grænseværdier for miljøpræstationer, der er fastsat i driftsreglerne i artikel 70i, overholdes.
Overvågningsdata tilvejebringes ved hjælp af målemetoder eller, hvis det ikke er praktisk muligt, ved hjælp af beregningsmetoder såsom anvendelse af emissionsfaktorer. Både målemetoder og beregningsmetoder, hvis det er relevant, skal beskrives i driftsreglerne.
Driftslederen opbevarer en fortegnelse over – og bearbejder – alle overvågningsresultater i en periode på mindst seks år på en sådan måde, at det er muligt at kontrollere, at de emissionsgrænseværdier og grænseværdier for miljøpræstationer, der er fastsat i driftsreglerne, overholdes.
Senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = den første dag 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] offentliggør Kommissionen retningslinjer om kriterierne for målemetoder og beregningsmetoder under hensyntagen til karakteristika og heterogenitet ved opdrætspraksisser i Unionen.
Ændring 193
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70d – stk. 2
2.  I tilfælde af, at de emissionsgrænseværdier og grænseværdier for miljøpræstationer, der er fastsat i driftsreglerne i artikel 70i, ikke overholdes, kræver medlemsstaterne, at driftslederen straks træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at disse værdier hurtigst muligt atter overholdes.
2.  I tilfælde af, at de emissionsgrænseværdier og grænseværdier for miljøpræstationer under ensartede betingelser, der er fastsat i driftsreglerne i den delegerede retsakt, jf. artikel 70i, ikke overholdes, kræver medlemsstaterne, at driftslederen straks træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at disse værdier hurtigst muligt atter overholdes.
Ændring 194
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70d – stk. 3
3.  Driftslederen sikrer, at spredning af affald, animalske biprodukter eller andre restprodukter fra anlægget sker i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik som fastsat i driftsreglerne i artikel 70i og anden relevant EU-lovgivning, og at spredningen ikke forårsager væsentlig forurening af miljøet.
3.  Driftslederen sikrer, at enhver håndtering af husdyrgødning, herunder spredning af affald, animalske biprodukter eller andre restprodukter fra anlægget sker i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik som fastsat i driftsreglerne og anden relevant EU-lovgivning, og at spredningen ikke forårsager væsentlig forurening af miljøet.
Ændring 195
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70e – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at der foretages passende overvågning i overensstemmelse med de i artikel 70i omhandlede driftsregler.
1.  Medlemsstaterne sikrer, at der foretages passende overvågning under ensartede betingelser i overensstemmelse med driftsreglerne, der er fastsat i den delegerede retsakt, jf. artikel 70i.
Ændring 196
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70e – stk. 3
3.  Driftslederen stiller efter anmodning straks de i stk. 2 i denne artikel omhandlede data og informationer til rådighed for den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed kan fremsætte en sådan anmodning for at kontrollere, om de i artikel 70i omhandlede driftsregler overholdes. Den kompetente myndighed fremsætter en sådan anmodning, hvis et medlem af offentligheden anmoder om adgang til de i stk. 2 i denne artikel omhandlede data eller informationer.
3.  Driftslederen stiller efter anmodning straks de i stk. 2 i denne artikel omhandlede data og informationer til rådighed for den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed kan fremsætte en sådan anmodning for at kontrollere, om driftsreglerne overholdes. Den kompetente myndighed fremsætter en sådan anmodning, hvis et medlem af offentligheden anmoder om adgang til de i stk. 2 i denne artikel omhandlede data eller informationer.
Ændring 197
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70f – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at de værdier for emissioner og miljøpræstationer, der overvåges i overensstemmelse med de i artikel 70i omhandlede driftsregler, ikke overskrider de deri fastsatte emissionsgrænseværdier og grænseværdier for miljøpræstationer.
1.  Medlemsstaterne sikrer, at de værdier for emissioner og miljøpræstationsniveauer, der overvåges i overensstemmelse med driftsreglerne på ensartede betingelser, der er fastsat i den delegerede retsakt, jf. artikel 70i, ikke overskrider de deri fastsatte emissionsgrænseværdier og grænseværdier for miljøpræstationer.
Ændring 198
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70g – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)   i registreringsproceduren, såfremt der ikke vedtages almindelige bindende forskrifter, og medlemsstaterne tillader, at anlægget kun skal registreres.
Ændring 199
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70g – stk. 2 – litra a
a)  godkendelsen
a)  godkendelsen eller registreringen
Ændring 200
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70h – stk. 1 – afsnit 2
Søgsmålskompetencen i prøvelsesproceduren ikke være betinget af den rolle, som medlemmet af den berørte offentlighed spillede under deltagelsen i beslutningsprocedurerne i henhold til dette direktiv.
Søgsmålskompetencen i prøvelsesproceduren er ikke betinget af den rolle, som medlemmet af den berørte offentlighed spillede under deltagelsen i beslutningsprocedurerne i henhold til dette direktiv.
Ændring 201
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70i – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionen fastsætter driftsregler, hvori der stilles krav, som er forenelige med anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik, for de aktiviteter, der er opført i bilag Ia, og som omfatter følgende:
udgår
a)   emissionsgrænseværdier
b)   overvågningskrav
c)   spredningspraksis
d)   praksis for forebyggelse og afhjælpning af forurening
e)   grænseværdier for miljøpræstationer
f)   andre foranstaltninger i overensstemmelse med bilag III.
Ændring 202
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70i – stk. 1 a (nyt)
1a.   Kommissionen tilrettelægger en udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, den berørte sektor, ikkestatslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse og Kommissionen, inden der fastlægges driftsregler på ensartede betingelser i overensstemmelse med stk. 2.
Udvekslingen af informationer vedrører især:
a)   emissions- og miljøpræstationsniveauet for anlæg og teknikker med hensyn til emissioner, forbrug og råmaterialers art, vandforbrug, energiforbrug og affaldsproduktion samt andre foranstaltninger, der er i overensstemmelse med bilag III
b)   den benyttede teknik, den dertil knyttede overvågning, virkninger på tværs af medierne, økonomisk og teknisk bæredygtighed og udviklingen i denne forbindelse
c)   den bedste tilgængelige teknik, der er identificeret efter drøftelsen af de i litra a) og b) nævnte spørgsmål.
Ændring 203
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70i – stk. 2
2.  Kommissionen vedtager senest den [OP please insert date = the first day of the month following 24 months after the date of entry into force of this Directive] en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 76 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte de i stk. 1 omhandlede driftsregler.
2.  Kommissionen vedtager senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = den første dag 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 76 med henblik på at fastsætte driftsregler på ensartede betingelser for hver af de i bilag Ia omhandlede aktiviter, som følger af udvekslingen af informationer som omhandlet i denne artikel.
Sådanne driftsregler på ensartede betingelser skal være i overensstemmelse med anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik for aktiviteterne i bilag Ia og tage hensyn til disse anlægs karakter, størrelse og tæthed, størrelsen af besætningerne af de enkelte dyretyper på blandede bedrifter og de særlige forhold, der gør sig gældende for græsningsbaserede opdrætssystemer, hvor dyrene kun opdrættes i indendørs anlæg på visse tidspunkter af året.
Driftsreglerne skal indarbejde nye teknikker for husdyrhold og angive vilkårene for, hvornår den kompetente myndighed kan udstede en godkendelse til et landbrugsanlæg, som anvender sådanne teknikker.
Ændring 204
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 70i – stk. 3
3.  Medlemsstaterne sikrer, at alle godkendelsesvilkår for de pågældende anlæg er i overensstemmelse med de i stk. 1 omhandlede driftsregler senest 42 måneder efter ikrafttrædelsen af den delegerede retsakt, der fastsætter disse regler."
3.  Medlemsstaterne sikrer, at alle godkendelsesvilkår for de pågældende anlæg og de anlæg, der registreres, er i overensstemmelse med de i stk. 1 omhandlede driftsregler senest 42 måneder efter ikrafttrædelsen af den delegerede retsakt, der fastsætter disse regler.
Ændring 205
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 72 – stk. 5 (nyt)
25a)   I artikel 72 tilføjes følgende stykke:
"5. Medlemsstaterne fremsender hvert år elektronisk følgende elementer til Kommissionen, som offentliggøres i et lettilgængeligt og brugervenligt format på portalen:
a)   sammenfatning af godkendelsen i overensstemmelse med den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 4
b)   et direkte link til miljøledelsessystemet i henhold til dette direktivs artikel 14a
c)   et direkte link til godkendelsen i henhold til dette direktivs artikel 5, stk. 4, og, hvor det er relevant, til bilaget til godkendelsen med henblik på anvendelse af dette direktivs artikel 15, andet afsnit
d)   et direkte link til omstillingsplanerne i henhold til dette direktivs artikel 27d
e)   tilgængelig videnskabelig data som omhandlet i artikel 79a
f)   liste over anlæg, der ikke opfylder kravene i henhold til dette direktivs artikel 79, efter at den kompetente retslige eller administrative myndighed i den pågældende medlemsstat har truffet endelig afgørelse om den manglende overholdelse i overensstemmelse med national ret
g)   et direkte link til webstedet for offentlige bekendtgørelser for hver af de kompetente myndigheders anlæg.
Kommissionen indarbejder de oplysninger, som medlemsstaterne indberetter, på portalen senest to måneder efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit.
Kommissionen indarbejder følgende oplysninger på portalen senest to måneder efter offentliggørelsen:
a)  BAT-konklusionerne som omhandlet i dette direktivs artikel 13, stk. 6."
Ændring 206
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1
"Senest den 30. juni 2028 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om revision af gennemførelsen af dette direktiv. I rapporten tages hensyn til innovationsdynamikken og den revision, der er omhandlet i artikel 8 i direktiv 2003/87/EF.
Senest den 30. juni 2028 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om revision af gennemførelsen af dette direktiv. Rapporten skal tage hensyn til innovationsdynamikken, nye teknikker, behovet for yderligere foranstaltninger til forureningsforebyggelse, samtidig med at der tages hensyn til behovet for en retfærdig og inklusiv industriel omstilling og den revision, der er omhandlet i artikel 8 i direktiv 2003/87/EF.
Ændring 207
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning
Denne rapport skal omfatte en vurdering af behovet for EU-foranstaltninger i form af fastsættelse eller ajourføring af mindstekrav gældende for hele Unionen for emissionsgrænseværdier og for regler om overvågning og overholdelse for så vidt angår aktiviteter inden for anvendelsesområdet for de i den foregående femårige periode vedtagne BAT-konklusioner, på grundlag af følgende kriterier:
Denne rapport skal omfatte en vurdering af behovet for EU-foranstaltninger i form af fastsættelse eller ajourføring af mindstekrav gældende for hele Unionen for emissionsgrænseværdier, herunder aktiviter, for hvilke der ikke er vedtaget BAT-konklusioner i henhold til dette direktivs artikel 13, stk. 7, og for regler om overvågning og overholdelse for så vidt angår aktiviteter inden for anvendelsesområdet for de i den foregående femårige periode vedtagne BAT-konklusioner, på grundlag af følgende kriterier:
Ændring 208
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)
ba)   lige konkurrencevilkår med hensyn til industriens miljøpræstationskrav i Unionen og i tredjelande.
Ændring 209
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 74 – stk. 2
2.   Med henblik på at muliggøre, at bestemmelserne i dette direktiv opfylder direktivets mål om at forebygge eller reducere emissioner af forurenende stoffer og opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 76 med henblik på at ændre bilag I eller bilag Ia ved at medtage en agroindustriel aktivitet, der opfylder følgende kriterier, i disse bilag:
udgår
a)   aktiviteten har eller forventes at få indvirkning på menneskers sundhed eller miljøet, navnlig som følge af forurenende emissioner og ressourceforbrug
b)   aktivitetens miljøpræstationer er forskellige i Unionen
c)   aktivitetens indvirkning på miljøet kan forbedres gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknik eller innovative teknikker
d)   forholdet mellem samfundsmæssige fordele og økonomiske omkostninger ved inddragelse af aktiviteten under dette direktivs anvendelsesområde vurderes at være gunstigt som følge af aktivitetens miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger.
Ændring 210
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 74 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Senest den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen for den første dag i måneden efter 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen på grundlag af en konsekvensanalyse en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 76 med henblik på at ændre punkt 3.6 i bilag I ved at tilføje en udtømmende liste over udvindings- og behandlingsprocesser for de ikke-energirelaterede industrimineraler barit, bentonit, diatomit, feldspar, flusspat, grafit, kaolin, magnesit, perlit, kaliumcarbonat, salt, svovl og talkum, hvor udvindings- og behandlingsprocesserne for sådanne mineraler har en betydelig indvirkning på miljøet med hensyn til emissioner og/eller forbrug af vand og energi med de relevante tærskler.
Ændring 211
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 74 – stk. 2 b (nyt)
2b.   Efter den ... [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen for den første dag i måneden efter 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og på grundlag af en konsekvensanalyse kan Kommissionen vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 76 med henblik på at ændre punkt 3.6 i bilag I ved at tilføje ikke-energimineraler, der er nyopdagede i Unionen, hvis deres udvinding og behandling har en betydelig indvirkning på miljøet med hensyn til emissioner og/eller forbrug af vand og energi.
Ændring 212
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)
2a.   Kommissionen vedtager senest den 30. juni 2026 på grundlag af rapporten fra Det Europæiske Miljøagentur ETC/ATNI 2020/4 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 76 med henblik på at opstille en liste over de 200 mest forurenende anlæg baseret på marginale skadesomkostninger for de luftforurenende stoffer (PM2.5, PM10, SO2, NH3, NOX, NMVOC'er, As, Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3 butadien, benzen, formaldehyd, benzo(a)pyren, dioxiner og furaner) og drivhusgasser (CO2, CH4 og N2O) i overensstemmelse med rapporten. Ved udarbejdelsen af listen kan Kommissionen tage hensyn til forurening med de respektive forurenende stoffer i vandmiljøet, hvor det er relevant.
Ændring 213
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79 – stk. 2
2.  De i stk. 1 omhandlede sanktioner omfatter bøder, der står i et rimeligt forhold til den overtrædende juridiske persons omsætning eller fysiske persons indkomst. Bødernes størrelse beregnes på en sådan måde, at det sikres, at de reelt fratager den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, de økonomiske fordele, der er opnået ved overtrædelsen. Bødernes størrelse forhøjes gradvist for gentagne overtrædelser. I tilfælde af en overtrædelse begået af en juridisk person udgør den maksimale størrelse af sådanne bøder mindst 8 % af driftslederens årlige omsætning i den pågældende medlemsstat.
2.  De i stk. 1 omhandlede sanktioner omfatter bøder, der står i et rimeligt forhold til den overtrædende juridiske persons omsætning eller den overtrædende fysiske persons indkomst. Bødernes størrelse beregnes på en sådan måde, at det sikres, at de reelt fratager den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, de økonomiske fordele, der er opnået ved overtrædelsen. Bødernes størrelse forhøjes gradvist for gentagne overtrædelser. I tilfælde af en overtrædelse begået af en juridisk person udgør den maksimale størrelse af sådanne bøder mindst 4 % af driftslederens årlige omsætning i regnskabsåret før det år, hvori bøden blev pålagt i Unionen.
Ændring 214
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79 – stk. 3 – litra c
c)  den befolkning eller det miljø, der er berørt af overtrædelsen, under hensyntagen til overtrædelsens indvirkning på målet om at opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet."
c)  den befolkning eller det miljø, der er berørt af overtrædelsen, under hensyntagen til overtrædelsens indvirkning på målet om at opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder reversibiliteten af enhver skade forårsaget som følge af overtrædelsen, og hvor lang tid det tager at genoprette en sådan skade.
Ændring 215
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79 – stk. 3 – litra c a (nyt)
ca)   relevante tidligere overtrædelser begået af driftslederen eller forårsaget af anlægget.
Ændring 216
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Medlemsstaterne sikrer, at indtægter fra sanktioner som en prioritet anvendes til at kompensere for skader for lokalsamfund, herunder de sociale konsekvenser af ophør med økonomiske aktiviteter som følge af overtrædelser af godkendelser. Med forbehold af artikel 79a må indtægter fra sanktioner ikke anvendes til det i artikel 79a omhandlede formål.
Ændring 217
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79 – stk. 3 b (nyt)
3b.   Kommissionen overvåger medlemsstaternes gennemførelse af de sanktioner, der er omhandlet i dette stykke, og vedtager i tilfælde af åbenlyse forskelle mellem medlemsstaternes sanktionsordninger, hvor det er relevant, retningslinjer. 
Ændring 218
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79a – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at de berørte personer i tilfælde af skade på menneskers sundhed som følge af en overtrædelse af nationale foranstaltninger vedtaget i medfør af dette direktiv har ret til at kræve og opnå erstatning for denne skade fra de relevante fysiske eller juridiske personer og, hvis det er relevant, fra de relevante kompetente myndigheder, der er ansvarlige for overtrædelsen.
1.  Medlemsstaterne sikrer, at de berørte personer i tilfælde af skade på menneskers sundhed som følge af en overtrædelse af nationale foranstaltninger vedtaget i medfør af dette direktiv, har ret til at kræve og opnå erstatning for denne skade fra de relevante fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen, herunder, hvis det er relevant, fra de relevante kompetente myndigheder, hvis en beslutning, handling eller undladelse fra disse myndigheders side har forårsaget eller bidraget til skaden.
Ændring 282
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79a – stk. 4
4.  Hvis der fremsættes et erstatningskrav i henhold til stk. 1, der underbygges af beviser, hvoraf det kan formodes, at der er en årsagssammenhæng mellem skaden og overtrædelsen, sikrer medlemsstaterne, at det påhviler den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, at bevise, at overtrædelsen ikke forårsagede eller bidrog til skaden.
4.  Hvis der fremsættes et erstatningskrav i henhold til stk. 1, der underbygges af klare og konsistente videnskabelige data, der påviser en årsagssammenhæng mellem skaden og overtrædelsen, sikrer medlemsstaterne, at sådanne data anerkendes i både materiel og processuel ret som bevismateriale og tillægges behørig vægt af de nationale domstole sammen med alle andre relevante beviser i henhold til national ret, og uden at dette berører retten til et forsvar.
Ændring 220
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79a – stk. 4 a (nyt)
4a.   Hvis sagsøgeren har fremlagt rimeligt tilgængeligt bevismateriale, der understøtter et erstatningskrav i overensstemmelse med stk. 1, og har rimeligt begrundet, at yderligere bevismateriale er underlagt sagsøgtes eller en tredjeparts kontrol, hvis sagsøger anmoder om det, sikrer den enkelte medlemsstat, at domstolen eller den administrative myndighed kan beordre, at sagsøgte eller tredjeparten fremlægger dette bevismateriale i overensstemmelse med national retspleje, dog med forbehold af gældende bestemmelser på EU-plan og nationalt plan om fortrolighed og proportionalitet.
Ændring 283
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79a – stk. 5 a (nyt)
5a.   I denne artikel forstås ved "klare og konsistente videnskabelige data" statistisk, epidemiologisk og anden videnskabelig data, der er relevante for de respektive nationale domstoles vurdering af, om der eksisterer en statistisk robust årsagsforbindelse mellem specifikke typer af forurening og specifikke sundhedstilstande. Medlemsstaterne opretter et centraliseret system til modtagelse, indsamling og offentliggørelse af klare og konsistente videnskabelige data om årsagssammenhænge under hensyntagen til både national og international forskning, virkningsfaktorer, peerevaluerede publikationer, universiteters og forskningsinstitutioners rangordninger, accept blandt forskersamfund, et tilfredsstillende niveau for reproduktion af resultater om kausalitetsforbindelser og antagelighed i retlige procedurer i henhold til dette direktiv.
Ændring 222
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2010/75/EU
Artikel 79a – stk. 5 b (nyt)
5b.   Medlemsstaterne fremsender relevante videnskabelige data om årsagssammenhængen mellem visse typer forurening og visse sundhedstilstande til Det Europæiske Miljøagentur. Agenturet indarbejder dataene efter en indledende undersøgelse af kildernes videnskabelige pålidelighed i den portal for industrielle emissioner, der er oprettet i henhold til forordning (EU) .../... (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)).
Ændring 254
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33 a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag -Ia (nyt)
33a)  Bilag -Ia som anført i bilag Ia til dette direktiv indsættes.
Ændring 223
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra -a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 1.2 a (nyt)
-a)  I bilag I, stk. 3, punkt 1.2a (nyt) indsættes følgende:
"1.2a Opstrømsefterforskning og produktion af olie og fossil gas på land, udvinding og forarbejdning af fossil gas"
Ændring 224
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I punkt 1.2 b (nyt)
-a a)  I bilag I, stk. 3, punkt 1.2b indsættes følgende:
"1.2b Opstrømsefterforskning og produktion af olie og fossil gas offshore"
Ændring 306
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – litra b
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 2.3 – litra a a
aa)   koldvalsning med en råstålkapacitet på mere end 10 tons/time
udgår
Ændring 307
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – litra b
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 2.3 – litra a b
ab)   drift af trådtrækkemaskiner med en råstålkapacitet på mere end 2 tons/time
udgår
Ændring 225
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra b
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 2.3 – litra b
b)  smedning med hamre med slagenergi på mere end 20 kJ pr. hammer
b)  smedning med hamre med slagenergi på mere end 50 kJ pr. hammer
Ændring 226
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra b
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 2.3 – litra b a
ba)  smedning med smedepresser med en kraft på mere end 10 mega-newton (MN) pr. presse
udgår
Ændring 227
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra c
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 2.7
2.7.  Fremstilling af lithium-ion-batterier (herunder samling af battericeller og batteripakker) med en produktionskapacitet på 3,5 GWh eller derover om året."
2.7.  Fremstilling af lithium-ion-batterier, bortset fra udelukkende samling af celler i pakker og moduler, med en produktionskapacitet på 17 500 ton battericeller (katode, anoder, elektrolyt, separator og kapsel) eller derover pr. år.
Ændring 228
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra d
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 3.5 – litra a
a)  en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag eller eller
a)  en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og/eller
Ændring 229
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra e
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 3.6 – indledning
3.6.  Udvinding og behandling (operationer såsom findeling, størrelseskontrol, oparbejdning og opgradering) af følgende ikkeenergimineraler:
3.6.  Udvinding og behandling (operationer såsom findeling, størrelseskontrol, oparbejdning og opgradering) af følgende ikkeenergi, metalmalme mineraler: bauxit, chrom, kobolt, kobber, guld, jern, sølv, bly, litium, mangan, nikkel, palladium, platin, tin, wolfram og zink.
Ændring 230
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra e
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 3.6 – litra a
a)   industrimineraler, herunder barit, bentonit, diatomit, feldspat, flusspat, grafit, gips, kaolin, magnesit, perlit, kaliumcarbonat, salt, svovl og talkum
udgår
Ændring 231
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra e
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 3.6 – litra b
b)   malme, herunder bauxit, chrom, kobolt, kobber, guld, jern, bly, litium, mangan, nikkel, palladium, platin, tin, wolfram og zink."
udgår
Ændring 232
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra e a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 4.2 – litra a
e a)   I bilag I, punkt 4.2, affattes litra a) således:
a)  gasser som f.eks. ammoniak, klor eller hydrogenchlorid, fluor og fluorbrinte, carbonoxider, svovlforbindelser, nitrogenoxider, brint, svovldioxid, carbonyldichlorid
"a) gasser, som f.eks. ammoniak, klor eller hydrogenchlorid, fluor og fluorbrinte, kulilter, svovlforbindelser, kvælstofilter, brint med undtagelse af elektrolyse af vand til brug for produktion af brint, hvor brintproduktionskapaciteten er under 50MW elektricitetsinput, svovldioxid, carbonyldichlorid."
Ændring 233
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra e b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 5.2 – indledning
e b)  I bilag I, stk. 3, afsnit 3, affattes punkt 5.2, indledningen, således:
Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg:
"Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, undtagen hvis affaldet udelukkende består af biomasse som defineret i artikel 3, stk. 31, litra b), i dette direktiv:"
Ændring 234
Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit 1 – litra g
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I – punkt 5.3 – litra a – litra i
i)  biologisk behandling (såsom anaerob nedbrydning)
i)  biologisk behandling (såsom anaerob nedbrydning eller kombineret nedbrydning)
Ændring 255
Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag -I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Satser for omregning af dyr til storkreaturer (SK), jf. definitionen af SK

Svin

Avlssøer > 50 kg

0,5 SK

 

Andre svin > 30 kg

0,3 SK

Fjerkræ

Slagtekyllinger

0,007 SK

 

Æglæggende høner

0,014 SK

 

Strudse

0,35 SK

 

Kalkuner

0,03 SK

 

Ænder

0,01 SK

 

Gæs

0,02 SK

 

Andet fjerkræ i.a.n.

0.001 SK

Ændring 256
Forslag til direktiv
Bilag II
Direktiv 2010/75/EU
Bilag I a
BILAG Ia
udgår
1.   Opdræt af kvæg, svin eller fjerkræ i anlæg med 150 storkreaturer eller derover.
2.   Opdræt af en hvilken som helst kombination af følgende dyr: kvæg, svin, fjerkræ i anlæg med 150 storkreaturer eller derover.
Den omtrentlige modværdi i storkreaturer er baseret på de omregningssatser, der er fastsat i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014*.
* Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 18).
Ændring 237
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2010/75/EU
Bilag II – punkt 1.5
1.5.  Omkostninger anslået af driftslederen vurderes af den kompetente myndighed på grundlag af oplysninger fra andre kilder såsom teknologileverandører, ekspertvurderinger eller data fra andre anlæg, hvor den bedste tilgængelige teknik er blevet installeret for nylig.
1.5.  Omkostninger anslået af driftslederen vurderes af den kompetente myndighed på grundlag af oplysninger fra andre kilder såsom teknologileverandører, fagfællebedømt forskning, ekspertvurderinger eller data fra andre anlæg, hvor den bedste tilgængelige teknik er blevet installeret for nylig.
Ændring 238
Forslag til direktiv
Bilag III a (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag III – punkt 2
I bilag III affattes punkt 2 således:
2.  Anvendelse af mindre farlige stoffer
"2. anvendelse af mindre farlige stoffer og andre særligt problematiske stoffer"
Ændring 239
Forslag til direktiv
Bilag III b (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag III – punkt 5
I bilag III affattes punkt 5 således:
5.  Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden
"5. Teknologiske fremskridt, herunder digitale værktøjer, og udviklingen i den videnskabelige viden"
Ændring 240
Forslag til direktiv
Bilag III c (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag III – punkt 9
I bilag III affattes punkt 9 således:
9.  Forbruget og arten af råstoffer (herunder vand), der forbruges i processen, og energieffektiviteten
"9. Forbruget, genanvendelse og arten af råstoffer (herunder vand), der forbruges i processen, og energieffektiviteten og dekarbonisering"
Ændring 241
Forslag til direktiv
Bilag III d (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag III – punkt 11
I bilag III affattes punkt 11 således:
11.  Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne for miljøet
"11. Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne for miljøet og arbejdstagerne"
Ændring 242
Forslag til direktiv
Bilag III e (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag III – punkt 12b (nyt)
I bilag III tilføjes følgende punkt:
"12b. Behovet for at forebygge og minimere de negative konsekvenser for biodiversiteten."
Ændring 243
Forslag til direktiv
Bilag III f (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag IV – afsnit 1 – indledning
I bilag IV affattes indledningen i stk. 1 således:
1.  Offentligheden informeres tidligt i en beslutningsprocedure (ved offentlig bekendtgørelse eller ved egnede midler såsom elektroniske medier, hvor det er muligt), eller senest så snart informationerne med rimelighed kan foreligge, om følgende:
"1. Offentligheden informeres tidligt i en beslutningsprocedure (ved offentlig bekendtgørelse og på en webside, der er nem at finde på de offentlige myndigheders websted, som der er ubegrænset adgang til), eller senest så snart informationerne med rimelighed kan foreligge, om følgende:"
Ændring 244
Forslag til direktiv
Bilag III g (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag IV – paragraph 3
I bilag IV affattes stk. 3 således:
3.  Den berørte offentlighed har ret til at fremsætte kommentarer og udtalelser til den kompetente myndighed, inden der træffes en afgørelse.
"3. Den berørte offentlighed har ret til rettidigt at fremsætte kommentarer og udtalelser til den kompetente myndighed, inden der træffes en afgørelse.
Ændring 245
Forslag til direktiv
Bilag III h (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag IV – paragraph 5
I bilag IV affattes stk. 5 således:
5.  De detaljerede ordninger til information af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlige forelæggelser eller ved offentlig høring) fastlægges af medlemsstaterne. Der skal fastsættes rimelige tidsrammer for de forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid til at informere offentligheden og til, at den berørte offentlighed kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i de miljøbeslutningsprocedurer, der er omfattet af dette bilag.
"5. Der skal fastsættes rimelige tidsrammer for de forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid til at informere offentligheden og til, at den berørte offentlighed kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i de miljøbeslutningsprocedurer, der er omfattet af dette bilag."
Ændring 246
Forslag til direktiv
Bilag III i (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag IV – paragraph 5 a (nyt)
I bilag IV tilføjes følgende punkt:
"5a. Den berørte offentlighed, der bor i en medlemsstat, der grænser op til den medlemsstat hvori aktiviteten gennemføres, skal informeres lige så effektivt som den berørte offentlighed, der bor i den medlemsstat, hvor aktiviteten gennemføres. Dette gælder også oversættelser af relevante oplysninger i henhold til stk. 1 og 2."
Ændring 247
Forslag til direktiv
Bilag III j (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag V – del 3 – afsnit 8 – underafsnit 3
Bilag V, del 3, stk. 8, tredje afsnit, affattes således:
Driftslederen underretter den kompetente myndighed om resultaterne af afprøvningen af de automatiske målesystemer.
"Driftslederen underretter inden for en periode på tre måneder den kompetente myndighed om resultaterne af afprøvningen af de automatiske målesystemer."
Ændring 248
Forslag til direktiv
Bilag III k (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag V – del 3 – afsnit 10 – underafsnit 2
Bilag V, del 3, stk. 10, andet afsnit, affattes således:
Dage, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi det automatiske målesystem ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, valideres ikke. Såfremt mere end ti dage over et år ikke valideres på grund af sådanne forhold, kræver den kompetente myndighed, at driftslederen træffer passende foranstaltninger til at gøre det automatiske målesystem mere pålideligt.
"Dage, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi det automatiske målesystem ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, valideres ikke. Såfremt mere end ti dage over et år ikke valideres på grund af sådanne forhold, kræver den kompetente myndighed, at driftslederen inden for en periode på tre måneder træffer passende foranstaltninger til at gøre det automatiske målesystem mere pålideligt."
Ændring 249
Forslag til direktiv
Bilag III l (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag VI – del 6 – punkt 1.2
Bilag VI, del 6, punkt 1.2, affattes således:
1.2.  Prøveudtagning og analyse af samtlige forurenende stoffer, herunder dioxiner og furaner, samt kvalitetssikring af de automatiske målesystemer og referencemålemetoder til kalibrering af disse systemer udføres efter CEN-standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, finder ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet, anvendelse. Automatiske målesystemer underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst en gang om året.
"1.2. Prøveudtagning og analyse af samtlige forurenende stoffer, herunder dioxiner og furaner, samt kvalitetssikring af laboratorierne og de automatiske målesystemer og referencemålemetoder til kalibrering af sidstnævnte udføres efter CEN-standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, finder ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet, anvendelse. Automatiske målesystemer underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst en gang om året."
Ændring 250
Forslag til direktiv
Bilag III m (nyt)
Direktiv 2010/75/EU
Bilag VI – del 8 – punkt 1.2
Bilag VI, del 8, punkt 1.2, affattes således:
Halvtimesmiddelværdierne og timinuttersmiddelværdierne bestemmes inden for den faktiske driftstid (der ikke omfatter antændings- og udbrændingsfasen, hvis der ikke forbrændes affald) ud fra de målte værdier, efter at den i del 6, punkt 1.3, fastsatte værdi af konfidensintervallet er fratrukket. Døgnmiddelværdierne bestemmes ud fra disse validerede middelværdier.
"Halvtimesmiddelværdierne og timinuttersmiddelværdierne bestemmes inden for den faktiske driftstid (der omfatter antændings- og udbrændingsfasen for dioxiner, furaner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler, selv om der ikke forbrændes affald) ud fra de målte værdier, efter at den i del 6, punkt 1.3, fastsatte værdi af konfidensintervallet er fratrukket. Døgnmiddelværdierne bestemmes ud fra disse validerede middelværdier."

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0216/2023).

Seneste opdatering: 20. december 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik